Sunteți pe pagina 1din 2

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor!

Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai
vulturul cu zbor îndrăzneț mai străbate, din când în când, pe căile fără de urmă ale aerului. Până
atunci, Sihla era pentru mine o închipuire, ce ținea mai mult de domeniul pove știlor (...)
Întorcând privirea spre apus, îți vine să crezi că un popor de uriași a însufle țit cândva
aceste locuri și că, precum odinioară s-a zv ârlit peste munte spre a se lua cerul cu asalt, tot astfel
și aici s-au îngrămădit, una peste alta, acele stânci enorme spre a-și da, poate, pământul mâna cu
cerul. Și sunt acele stânci atât de imense, atât de goale și tăiate de niște mâini supranaturale, pe
linii așa de lungi și de capricios unghiulate, încât îți aduc amețeală în suflet, îți curmă firul gândit,
te apasă pe creier și te lasă înmărmurit și mut...
Pe o cărăruie strâmtă și cotigită(...), suirăm la deal, călăuzi ți de octogenarul și
singuraticul călugăr al Sihlei, spre a vizita locurile mai însemnate din împrejurime.
(Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte )
Cerințe:
1. Precizează ce fel de text este fragmentul dat, motivând cu două argumente. 10 puncte
2. Identifică un epitet, comemtand semnificatia acestuia într-un enunț. 8 puncte
3. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: pove știlor,
amețeală. 8 puncte
4. Precizează valoarea morfologic ă a cuvântului “o” din structura “ era pentru mine o
închipuire” şi alcatuieste două enunțuri în care “o” să aibă valori morfologice diferite, pe
care să le precizezi. 8 puncte
5. Precizeazã gradul de comparație al adjectivului mai însemnate și trece-l, apoi, la alt grad
de comparație, pe care să íl numeşti. 8 puncte
6. Identifică valoarea morfologic ă și funcția sintactică pentru cuvintele subliniate: îți (vine
să crezi), îndrăzneț (zbor îndrăzneț). 10 puncte
7. Alege, prin subliniere, varianta corectă: Olgăi/ lui Olga, doisprezece/ douăsprezece fete,
un copil superior / un copil mai superior, la/ l-a văzut. 8 puncte
8. Redactează o compunere, de minimum 250 de cuvinte, în care să descrii un peisaj de
primăvară care te-a impresionat. În compunerea ta, trebuie:
30 de puncte
- să prezinți patru trăsături ale tabloului descris; 8 p
- să utilizezi două imagini artistice diferite; 6p
- să ai un conținut adecvat cerinței; 2p
- să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 2p
Vei primi 12 puncte pentru redactarea compunerii/ lucrării (unitatea compoziției - 1 punct; coerența
textului – 1 punct; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului –2 puncte;
ortografie – 3 puncte; punctuație – 3 puncte; așezarea corectă a textului în pagină și lizibilitatea - 2 puncte)
NOTA! Se acordă, din oficiu, 10 puncte.
Timp de lucru: 1 oră.