Sunteți pe pagina 1din 7

Avizat Director,

CJRAE, COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE


prof. dr. Delia Mariana Ardelean prof. dr. FILIP DAN

Nr.__________/_____________ Nr. ___________/_____________

Nr. dosar__________/___________

CURRICULUM ADAPTAT

Instituția de învățământ COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE


Nume și prenume elev P.A.V.

Clasa a VIII-a C

An școlar: 2017-2018

Disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Cadru didactic SABO ANCUȚA RAMONA

Competențe generale:
· Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
· Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de
comunicare monologată și dialogată
· Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse
· Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse

Conținuturile învățării:
· Lectura textului
· Practica raţională şi funcţională a limbii
· Elemente de construcţie a comunicării
Competențe Competențe specifice Activitatea de învățare pentru elevii
generale Majoritatea elevilor Elevii cu CES/ cu CES
curriculum adaptat
- exerciții de identificare a unor
cuvinte noi din texte ascultate și de
clarificare a sensului lor;
1.1. distingerea între
- exerciții de identificare a sensului
informaţiile esenţiale şi 1.1. identificarea
1. Receptarea cuvintelor in diferite contexte
cele de detaliu dintr-un informaţiilor esenţiale
mesajului oral lingvistice;
mesaj oral, stabilind dintr-un mesaj oral, în
în diferite - exerciții de identificare a cuvintelor
legături sau diferenţieri scopul înţelegerii
situaţii de în dicționar;
între informaţiile sensului global al
comunicare - exerciții de extragere a ideii generale
receptate din surse acestuia;
dintr-un text ascultat;
diverse;
- exerciții de înțelegere globală a unui
text oral prin extragerea ideilor
principale;
- exerciții de identificare a cuvintelor
1.2. sesizarea unităţilor
în dicționar;
1.2. sesizarea sensului lexicale necunoscute în
- exerciții de construire a unor
unităţilor lexicale noi fluxul vorbirii, în
propoziții în care să se folosească
în funcţie de context; scopul clarificării
sinonime, antonime ale unor cuvinte
acestora;
sau expresii;
1.3. sesizarea - exerciții de corectare a unor enunțuri
1.3. sesizarea abaterilorcorectitudinii/ greșit formulate;
de la normele incorectitudinii - exerciții de identificare a formelor
1. Receptarea
gramaticale într-un gramaticale a unui corecte și a formelor greșite ale unor
mesajului oral
mesaj oral; enunţ şi/sau a formelor cuvinte, expresii sau enunțuri;
în diferite
lexicale;
situaţii de
- exerciții de participare la interacţiuni
comunicare
în care să dovedească înţelegerea
1.4. aplicarea 1.4. aplicarea replicilor partenerilor de comunicare;
principiilor ascultării principiilor ascultării - exerciții care vizează capacitatea de
active în manifestarea active în manifestarea continuare a dialogului;
unui comportament unui comportament - exerciții de continuare a unui dialog
comunicativ adecvat; comunicativ adecvat; oral manifestând toleranță față de
opiniile, argumentele și
contraargumentele partenerilor de
comunicare;
- exerciții de relatare orală a unor
întâmplări prin respectarea unor
2.1. înlănţuirea clară şi
2.1. înlănţuirea clară și indicii date;
corectă a ideilor într-un
corectă a ideilor într-un - exerciții de explicare;
monolog (narativ,
mesaj oral; - exerciții de construire a unor
descriptiv, informativ);
enunțuri ce vizează înțelegerea unor
diverse tipuri de mesaje;
2. Utilizarea - exerciții de explicare orală a
corectă şi 2.2. utilizarea relaţiilor 2.2. selectarea semnificaţiei unor cuvinte noi sau
adecvată a de sinonimie, de elementelor de lexic categorii semantice în diferite
limbii române antonimie, de adecvate situaţiilor de contexte;
în producerea omonimie în comunicare în - jocuri asociativ-verbale;
de mesaje orale organizarea mesajului organizarea mesajului - exerciții de încercare de reformulare
în situaţii de oral; oral; prin folosirea de sinonime, antonime
comunicare sau alte categorii semantice;
monologată şi - exerciții de completare a unor
dialogată enunțuri cu forme corecte din punct
de vedere gramatical;
2.3. utilizarea
2.3. alcătuirea unor - exerciții de construire a unor
categoriilor
propoziţii şi fraze enunțuri corecte gramatical;
gramaticale învăţate, în
corecte din punct de - exerciţii de construire corectă a
diverse tipuri de
vedere gramatical; propoziţiilor simple şi dezvoltate, de
propoziţii;
construire a unor fraze;
- exerciții de utilizare corectă, în
context, a părţilor de propoziţie;
- jocuri asociativ-verbale vizând
formarea unor cuvinte derivate/serii
derivative, câmpuri lexico-semantice,
2.4. adaptarea vorbirii 2.4. adaptarea vorbirii
familii lexicale;
2. Utilizarea la situaţia concretă de la parteneri şi la
- activități ce vizează exprimarea de
corectă şi dialog sau de monolog situaţia de comunicare/
opinii şi justificarea acestora în funcţie
adecvată a adaptarea vorbirii la situaţii de comunicare
de context;
limbii române situaţia concretă de diverse;
- activităţi de rezolvare a unor sarcini
în producerea dialog sau de monolog;
în grup;
de mesaje orale
- participarea la discuţii de
în situaţii de
confruntare a opiniilor;
comunicare
- exerciții de recitare a unor poezii;
monologată şi 2.5. participarea la
- exerciții de citire a unor opere literare
dialogată diferite situaţii de
2.5.participarea la epice;
comunicare,
diferite situaţii de - exerciții de realizare a unor texte
manifestând o atitudine
comunicare; nonliterare;
favorabilă progresiei
- exerciții de ilustrare (desen/pictură/
comunicării;
colaj) a unor opere literare;
3. Receptarea 3.1. diferenţierea 3.1. identificarea -lectura unor texte diverse, cu scopul
mesajului scris, elementelor de ideilor principale după de a înţelege semnificaţiile acestora şi
din texte ansamblu de cele de citirea globală a unui de a putea comenta sensul lor global
literare şi detaliu în cadrul text; sau de a exprima opinii, reacţii pe
textului citit; marginea ideilor textului;
- exerciții de recunoaștere a narațiunii,
3.2.identificarea
3.2. recunoaşterea descrierii, dialogului într-un text
modurilor de expunere
modurilor de expunere literar narativ;
într-un text epic şi a
utilizate într-un text - exerciţii de identificare a
procedeelor de
narativ și a unor figuri diferenţelor dintre opera epică şi cea
expresivitate artistică
de stil într-un text liric; lirică, dintre textele literare şi cele
într-un text liric;
nonliterare;
- exerciţii de sesizare a valorii
expresive a unităţilor lexicale:
identificarea sentimentelor
3.3. sesizarea valorii predominante etc., muzicalitatea
3.3. identificarea unor
expresive a unităţilor textului;
nonliterare, în expresii și cuvinte noi
lexicale în textele - identificarea unor figuri de stil
scopuri diverse în textele literare;
citite; învățate și observarea structurii
acestora;
- exerciții de folosire a sinonimelor,
antonimelor;
- exerciţii de utilizare corectă a
3.4. sesizarea părţilor de vorbire flexibile şi
3.4. sesizarea
corectitudinii utilizării neflexibile;
organizării morfologice
categoriilor - exerciţii morfo-sintactice de
şi sintactice a textelor
gramaticale învăţate în exprimare scrisă corectă;
citite (nonliterare şi
textele citite (literare și - exerciţii de aplicare corectă a
literare);
nonliterare); normelor ortografice şi a semnelor de
punctuaţie la nivelul propozitiei;
4. Utilizarea - exerciţii de redactare şi de
corectă şi structurare a unui text: rezumat,
adecvată a descriere, povestire, dialog;
limbii române - scrierea unor compuneri narative,
în producerea 4.1. redactarea unor descriptive, informative,
de mesaje 4.1. redactarea textelor lucrări scurte pe o argumentative, în care să valorifice
scrise, în cu destinaţii diverse; anumită temă, categoriile semantice învăţate;
diferite urmărind un plan; - exerciţii de exprimare în scris a
contexte de propriilor sentimente cu un anumit
realizare, cu prilej;
scopuri diverse - exerciţii de aplicare corectă a
normelor ortografice;
4.2. utilizarea unui 4.2. utilizarea, în - utilizarea resurselor expresive ale
lexic diversificat, redactare, a unor limbii într-o descriere / într-un portret;
recurgând la categoriile sinonime, antonime şi - utilizarea resurselor expresive ale
semantice studiate şi la derivate adecvate temeilimbii într-o descriere / într-un portret;
mijloacele de date; - exerciţii de utilizare corectă a
îmbogăţire a părţilor de vorbire flexibile şi
vocabularului, pentru neflexibile;
exprimarea nuanţată;
- exerciţii morfo-sintactice de
4.3. alcătuirea unor
4.3. înlănţuirea corectă exprimare scrisă corectă;
propoziţii şi fraze
a frazelor în textul - exerciţii de utilizare corectă a
corecte din punct de
redactat, utilizând părţilor de vorbire flexibile şi
vedere gramatical,
corect semnele neflexibile;
folosind corect
ortografice şi de - exerciţii de construire corectă şi
semnele ortografice şi
punctuaţie; expresivă a unui text din punct de
de punctuaţie;
vedere sintactic;
- exerciții de extragere a ideilor
principale dintr-un text;
4.4. alcătuirea 4.4. alcătuirea
- exerciții de realizare a rezumatului
rezumatului unui text rezumatului unui text
pe baza planului simplu de idei;
literar sau nonliterar; literar pe baza planului
- exerciții de identificare a
simplu de idei,
elementelor esențiale si a detaliilor
dintr-un text epic.

Modalități de evaluare:
· observația sistematică;
· portofoliul;
· referatul;
· proiectul;
· lucrare scrisă inițială, continuă, sumativă;
· lucrare semestrială scrisă.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ

Competențe generale Standardele de performanță


1. Receptarea mesajului oral în diferite S 1. desprinderea sensului global al unui mesaj
situaţii de comunicare clar articulat, rostit cu viteza normală;
S 2. identificarea unor informații dintr-un mesaj
clar articulat, rostit cu viteză normală;
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii S 3. construirea unui mesaj oral pe o temă dată;
române în producerea de mesaje orale în S 4. rezumarea orală a unui text narativ la prima
situații de comunicare monologată și vedere;
dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte S 5. identificarea momentelor subiectului unei
literare și nonliterare, în scopuri diverse opere epice date;
S 6. identificarea modurilor de expunere dintr-o
narațiune dată;
S 7. recunoașterea procedeelor de expresivitate
artistică și a noțiunilor de teorie literară învățate
într-o operă literară;
S 8. desprinderea sensului cuvântului prin
raportarea la contextul mesajului scris;
4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii S 9. rezumarea scrisă a unui text narativ la
române în producerea de mesaje scrise, în prima vedere;
diferite contexte de realizare, cu scopuri S 10. respectarea în redactarea unui text a
diverse regulilor de despărțire a cuvintelor în silabe și a
regulilor ortografice și de punctuație studiate.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES

Nr. Unitatea de învățare Nr. de ore


crt. SEM I SEM II TOTAL
1 PREZENTAREA PROGRAMEI ŞI A MANUALULUI; 4 72
ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR
2 UNITATEA 1 CARTEA –OBIECT CULTURAL 4
3 UNITATEA 2 GENUL LIRIC 16
4 UNITATEA 3 GENUL EPIC- LITERATURA SF 24
5 RECAPITULARE - EVALUARE SEMESTRIALĂ 4
6 UNITATEA 4 GENUL EPIC - NUVELA 8 4
7 RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 4
8 UNITATEA 5 GENUL EPIC - ROMANUL 16
9 UNITATEA 6 GENUL DRAMATIC - COMEDIA 32
10 RECAPITULARE - EVALUARE SEMESTRIALĂ 4
68
11 UNITATEA 7 GENUL EPIC – BALADA POPULARA 8
12 ȘCOALA ALTFEL 4
13 RECAPITULARE FINALĂ 4