Sunteți pe pagina 1din 18

FORMULE ŞI FUNCŢII IN EXCEL

lect. univ. Tîrşu Valentina


Agenda

1. Crearea formulelor
2. Referinţe la celule
3. Utilizarea funcţiilor
4. Funcţii predefinite în Excel
5. Erori în formule
1. Crearea formulelor
 Formula constituie o expresie, care începe cu
semnul egal şi determină ce calcule e necesar a fi
efectuate în foaia de calcul.
 Programul Excel va recalcula automat rezultatul la
orice modificare a valorilor numerice care participă
la respectivul calcul.
Reguli de scriere a formulelor
 Orice formula se începe cu semnul = ( egal).
 În formulele Excel se utilizează doar paranteze rotunde.
 O formula este o combinaţie de operatori şi operanzi:
 operanzi: numere, valori textuale, referinţe la alte celule şi adresări
către funcţii.
 operatorii admişi la crearea formulelor:
 operatori aritmetici: %, ^, *, /, +, -;
 operatori relaţionali: <, <=, =, >=, >, <>;
 operatori de referire: (referinţe de celule sau domenii);
 operatori pentru text: & .
 operatori de adresă:
 virgula , sau ; (operator de reuniune): A1, D4:F6 sau A1:D4,F1:H4 ;
 două puncte : (separator de domeniu): A1:D3 E:E 3:8;
 spaţiu (intersecţia domeniilor): A3:F5 D1:F6 determină domeniul D3:F5.
Paşii necesari pentru introducerea unei formule:

1. Se selectează celula în care se va scrie


formula, de exemplu B1;
2. Se tastează semnul „=” pentru a începe
introducerea formulei;
3. Se scrie formula, =A1+A4+A6;
4. Scrierea formulei se încheie cu apăsarea
tastei Enter.
5. Ulterior acestei operaţii, în celula în care s-a
introdus formula este vizibil rezultatul
calculului, iar în bara de formule este afişată
formula de calcul.
2. Referinţe la celule
O referinţă la o celulă este reprezentată de
adresa celulei în cadrul foii de calcul, dată de litera
coloanei şi numărul rândului la intersecţia căreia se află.
Tipuri de referinţă:
 Referinţă relativă este o locaţie care se modifică în funcţie de
poziţia formulei în foia de calcul). Ex: A1, G15, AA5678, ...
 Referinţă absolută este o locaţie fixată şi nu se modifică la
deplasarea sau copierea formulei în cadrul foii de lucru. Ex:
$A$1, $AA$5678, …
 Referinţa mixtă este o combinaţie de locaţii absolute şi relative.
Componenta relativă se modifică la copierea sau delasarea
formulei. Ex: $A5, AA$5678, …
3. Utilizarea funcţiilor

Funcţiile sunt formule predefinite care efectuează operaţii


aritmetice sau returnează informaţii specificate de formulă.

Rolul funcţiilor – de a simplifica scrierea formulelor.

Sintaxa funcţiei: =nume_functie(lista argumente)


 Lista de argumente poate include:constante, referinţe de celule
sau referinţe de domenii de celule separate prin , sau ;

Înserarea unui funcţii:


1. direct în bara de formule, prin tastare;
2. cu ajutorul asistentului de funcţie:
 Insert – Function
 clic pe fx de pe bara de formule.
a. Asistentul de funcţii

Căutare funcţie Lista


categoriilor

Lista funcţiilor

Sintaxa funcţiei şi o
scurtă descriere

Ajutor de funcţii
b. Asistentul de funcţie
Pentru funcţia AVERAGE (media) din categoria Statistical,
fereasta funcţiei va arăta astfel:
Caseta de selectare a
argumentelor funcţiei
Reguli sintactice de bază pentru scrierea funcţiilor:

1. numele funcţiei trebuie să fie precedat de semnul „=”;


2. indiferent de tipul literelor folosite la tastatrea numelui
funcţiei, mici sau mari, sistemul le va afişa majuscule;
3. nu se lasă spaţii între numele funcţiei şi argumente;
4. argumentele funcţiei sunt înscrise în paranteze rotunde;
5. când o funcţie devine argument al altei funcţii, fiecare dintre
ele trebuie să aibă argumentele cuprinse între paranteze;
6. dacă sunt mai multe argumente, acestea se separă prin
virgulă sau punct şi virgulă corespunzător delimatorului
stabilit;
7. sistemul atribuie valoarea zero tuturor celulelor libere ale
căror referinţe sunt folosite ca argumente ale funcţiilor.
4. Funcţii predefinite în Excel
Funcţii de tip dată, timp
Funcţia Returnează

Today() data calendaristică furnizată de ceasul


intern al calculatorului
Now() data şi ora curentă furnizate de ceasul intern
al calculatorului
Month(data) luna, atunci când primeşte ca argument o
dată calendaristică (dată sau numeric)
Year(data) anul, atunci când primeşte ca argument o
dată calendaristică (dată sau numeric)
Date(an,luna,zi) data calendaristică
Time(ora,minut,secunda) valoare de tip timp
Funcţii matematice sau trigonometrice

Funcţia Returnează
Sum(lista arg.) sau AutoSum suma valorilor numerice din celulele specificate prin argumente.
Abs(număr) valoarea absolută a numărului
Exp(număr) e=2.71828182845904 la puterea număr

Fact(număr) factorialul pentru număr, număr>0

Int(număr) rotunjeşte în minus număr la cel mai apropiat întreg


Ln(număr)=Exp-1(nr) logartimul natural al lui număr, număre real şi pozitiv
Log(număr,baza) logaritmul lui număr în baza specificată de baze, implicit baza=10, iar
număr este număr real pozitiv

Mod(număr,divizor) restul împărţirii lui număr la divisor


Pi() valoarea 3,14159265358979
Power(număr,putere_număr) număr la puterea putere_număr
Rand() generează valori aleatoare cuprinse între 0 şi1
Round(număr,num_digits) pt num_digits>0 rotunjeşte număr la num_digit specificat, pentru
num_digit<0 rotunjeşte număr la cel mai apropiat întreg

Sumif(domeniu1,”criteriu”,domeniu2) suma domeniu2 pentru valorie lui domeniu1 ce satisfac croteriul


Trunc(număr) întregul lui număr fără parte zecimală
Funcţii statistice

Funcţia Returnează
Count(lista arg.) nr.de celule care conţin valori numerice.

Countif(domeniu, „criteriu”) nr.de celule cu valori numerice din domeniul


dat care satisfac criteriul specificat.
Average(lista arg.) media aritmetică a valorilor numerice ce
constituie argumentele funcţiei.
Max(lista arg.) maximul valorilor numerice din celulele
specificate prin argumente.
Min(lista arg.) minimul valorilor numerice din celulele
specificate prin argumente.
Funcţii logice

Funcţia Returnează

verifică expresiile logice şi returnează adevăr (<>0) dacă


And(ex_logică1, ex_logică2,...) toate argumentele sunt adevărate, altfel returnează fals
(0).
verifică expresiile logice şi returnează fals (0) dacă toate
Or(ex_logică1, ex_logică2,...) argumentele sunt false, altfel returnează adevăr (<>0).

Not(ex_logică) adevăr pentru fals şi invers.


True() adevăr
False() fals
dacă ex_logică este adevărată atunci funcţia returnează
valoarea expresie_true atfel expresie_false;
If(ex_logică,expresie_true,expresie_false) Notă: dacă exăresia_false se testează cu funcţia If atunci
vom vorbi despre If imbricat.
Funcţii de căutare şi referinţă

Sintaxa Valoarea returnată


=INDEX(domeniu, poziţia) Valoarea unei celule selectate prin indexul poziţiei ei
în domeniu.

=MATCH(val_căutată, tablou, Poziţia unui element dintr-un tablou care corespunde


tip_corespondenţă) unei valori specificate, într-o ordine specificată.

=VLOOKUP(val_căutată, tablou, Caută o valoare în coloana cea mai din stânga şi


nr_index_coloană, tip_căutare) returnează o valoare din coloana cu numărul
specificat.
5. Erori în formule
 La depistarea erorilor în formule,
1. Tipul erorii Excel propune un mod de corectare.
2. Lista acţiunilor admise 3. Arată paşii de calcul
cu referire la eroarea
depistată 4. Are loc împărţirea la zero
Tipuri de erori

Erori întâlnite la utilizarea formulelor şi funcţiilor într-o foaie de


calcul:
#DIV/0! - împărţire cu zero;
#REF! - referinţă invalidă la o celulă;
#VALUE! - tipul valorii este neacceptat;
#NUM! - număr neacceptat de funcţie sau formulă;
#NAME? - utilizarea unui nume care nu a fost recunoscut de
programul Excel;
#N/A - Alte Erori ;
##### - număr cu o lungime mai mare decât lăţimea celulei.