Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic (120 min)

Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele proiectării demersului


didactic pe baza unităţii de învăţare. Indicați, sintetic, pașii pe care îi urmați în proiectare. (max. 1,5 – 2
pagini)

O unitate de învăţare reprezintă o structură didactică complexă, organizată tematic, supraordonată


lecţiei (acoperă mai multe ore de curs),este deschisă şi flexibilă si are următoarele caracteristici: 
- determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor competenţe
specifice; 
- este unitară din punct de vedere tematic; 
- se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp; 
- se finalizează prin evaluare
Prin componentele pe care le include, proiectul unei unităţi de învăţare oferă o imagine de ansamblu,
asupra temei, dar şi asupra fiecărei lecţii/ ore de curs. În proiectul unităţii de învăţare prezentat, de exemplu,
sub formă de tabel, lecţiile/ orele de curs pot fi delimitate prin linii orizontale. În acest fel, urmărind, în
proiectul unităţii de învăţare, spaţiul pe prizontală (delimitat prin linii orizontale) se pot identifica pentru
fiecare lecţie:
 elemente de conţinut;
 competenţe specifice vizate;
 activităţi de învăţare, resurse (de exemplu, forme de organizare a clasei, resurse materiale);
 instrumente de evaluare. 
Relaţia dintre unitatea de învăţare şi lecţieo putem deduce raspunzand urmatoarelor intrebari:
“Ce este?”
 unitatea de învăţare este o structură didactică complexă, organizată tematic, supraordonată lecţiei
(acoperă mai multe ore de curs).
 lecţia este o componentă a unităţii de învăţare (secvenţă subordonată unităţii de învăţare, acoperă o
oră de curs).
“Ce perspectivă oferă asupra procesului de predare-învăţare-evaluare?” 
 unitatea de învățare oferă o perspectivă strategică 
 lecția oferă o perspectivă operativă, pe termen scurt 
“Prin ce se caracterizează proiectul unităţii de învăţare la cele două niveluri pe care le implică?’
 unitatea de învățare  oferă o derivare simplă a lecţiilor componente 
 lecția oferă atât o imagine de ansamblu (asupra temei) cât şi asupra fiecărei ore de curs și este
componentă structurală (răspunde la întrebarea Cu ce?), funcţională (răspunde la întrebarea De ce?),
operaţională (Cum?) a unităţii de învăţare. 
 Proiectarea demersului didactic pe baza unităţii de învăţare are cel puţin următoarele avantaje:
 profesorul are o imagine coerentă asupra programei şcolare pe care trebuie să o aplice pe
parcursul unui an şcolar;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 profesorul are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unităţi de învăţare care valorifică
potenţialul lecţiei prin integrare în unitatea de învăţare (fiind depăşită fragmentarea
determinată de simpla succesiune a lecţiilor); se schimbă şi relaţia dintre lecţii (relaţia devine
neliniară, lecţiile sunt integrate în diferite secvenţe ale unităţii de învăţare);

 fiind vizat un interval mai mare de timp pentru o temă majoră, profesorul are în mai mare
măsură posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de
învăţare pe care îl au elevii;
 la nivelul elevilor, învăţarea dobândeşte un plus de coerenţă prin chiar modul în care este
proiectată învăţarea pe termen mediu şi lung;
 proiectul unităţii de învăţare devine un instrument util de lucru pentru profesor, prin depăşirea
unor cerinţe formale.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020