Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE DE LABORATOR nr.

Tema: Structura bugetului public naţional (BPN) şi relaţiile interbugetare. Planificarea și


executarea BPN al RM in 2018-2020
Metoda de efectuare: individual
Durata: 6 ore
Scopul principal: aprofundarea și consolidarea cunoștințelor teoretice pe temă
Structura lucrării de laborator:
1. Foaie de titlu;
2. Sarcini de lucru;
3. Conținutul lucrării;
4. Concluzii;
5. Bibliografie;
6. Anexe.
Sarcini de lucru:
1. Studierea Legei Nr. LP181/2014 din 25.07.2014 Finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale
1.1. Regulile bugetar-fiscale
1.2. Structura bugetului public naţional şi relaţiilor interbugetare
1.3. Procesul bugetar
2. Studierea Legei Nr. LP172/2019 din 19.12.2019 Bugetului de stat pentru anul 2020 (în
forma de tabel, conf. Anexei 1)
2.2. Analiza Indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale bugetului de stat
2.3. Componența veniturilor bugetului de stat și sursele de finanțare a soldului bugetar
2.4. Analiza Cheltuielilor bugetului de stat conform clasificației funcționale
3. Analiza executării bugetului (http://mf.gov.md/, https://statistica.gov.md/)
3.1. Executarea bugetului de stat în 2018-2020
3.2. Executarea bugetelor locale în 2018-2020
4. Sarcina individuală: Studierea aspectului teoretic al Temei:
 Tema pentru fiecare student – în conformitate cu nr. de ordine (Anexa 2)
 Prezentare Powerpoint, 5-7 slide-uri
 Indicarea obligătorie a surselor bibliografice utilizate
Anexa 1
Analiza Indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale bugetului de stat (model)
Denumirea Cod Suma, mii Structura,
lei %
Venituri, total 100,0

Cheltuieli, total 100,0

Sold bugetar  
Surse de finanțare, total   100,0

Anexa 2
Nr. Tema
1. Acte legislative din domeniile ”Buget”, ”Finanțe publice”, ”Trezorerie”
2. Competenţe şi responsabilităţi în domeniul finanţelor publice
3. Bugetul public național: noțiuni generale, structura
4. Clasificația bugetară
5. Împrumuturile de stat
6. Datoria publică
7. Sistemul cheltuielilor publice
8. Cheltuieli publice pentru acțiuni social-culturale
9. Asigurările sociale de stat
10. Cheltuieli publice pentru obiective și acțiuni economice
11. Cheltuieli publice privind serviciile de stat cu destinație generală
12. Conținutul economic și funcțiile finanțelor publice
13. Bugetele locale