Sunteți pe pagina 1din 20

TEMA 3.

Sistemul fiscal al Republicii Moldova

1. Conceptul de sistem fiscal


2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova
3. Sistemul de administrare fiscală și aparatul fiscal

1
1. Conceptul de sistem fiscal

 Politica fiscală, fiind parte componentă a politicilor macroeconomice,


îndeplineşte funcţia de coordonare a corelaţiilor dintre celelalte politici
economice: bugetare, structurale, antreprenoriale.
 Eficacitatea politicii fiscale se manifestă prin consecinţele ei asupra
activităţii economice. Astfel, prin intermediul impozitelor, ea intervine în
procesul de obţinere şi distribuire a veniturilor agenţilor economici şi,
respectiv, asupra rezultatelor financiare ale acestora.

Conform Codului Fiscal (art. 2):


Sistemul fiscal al RM reprezintă totalitatea:
 impozitelor şi taxelor,
 principiilor,
 formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a I. și T.,
 măsurilor ce asigură achitarea I. și T.

2
1. Conceptul de sistem fiscal

Sistemul fiscal reprezintă o strategie unică în sistemul financiar al RM şi


include următoarele 3 elemente:

1. Legislaţia fiscală
este chemată să stabilească normele juridice de instituire a
impozitelor şi sancţiunilor pentru nerespectarea disciplinei fiscale.

2. Aparatul fiscal
trebuie sa dirijeze activitatea de instruire a contribuabililor în
materie de impozit, să coordoneze aşezarea şi perceperea corectă a
impozitelor.

3. Sistemul de impunere
trebuie să asigure stabilitatea impozitelor şi a taxelor, să propună
un nivel optimal al fiscalităţii, care nu ar stopa activitatea
economică şi nu ar agrava situaţia materială a populaţiei.
3
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Legislaţia fiscală reprezintă totalitatea normelor juridice, care


stabileşte tipurile impozitelor şi modul de percepere a acestora pe
teritoriul Republicii Moldova şi care reglementează relaţiile, ce ţin
de apariţia, modificarea şi suspendarea angajamentelor fiscale.
In conformitate cu Codul Fiscal (art 3):
În RM legislaţia fiscală este reprezentată de:
1. Codul Fiscal
2. Alte acte normative adoptate de către Guvern, Ministerul
Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și de alte
autorități de specialitate ale administrației publice centrale,
precum și de către autoritățile administrației publice locale.

4
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

 Actele normative nu trebuie să contravină prevederilor Codului


Fiscalsau să depăşească limitele acestuia.

 În cazul apariţiei unor discrepanţe (coliziuni) între actele normative


indicate şi prevederile Codului Fiscal, se aplică prevederile Codului.

 Dacă un acord internaţional sau o convenţie internaţională, care


reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte şi
care este ratificat în modul stabilit, stipulează alte reguli şi prevederi
decât cele fixate în Codul Fiscal sau în alte acte ale legislaţiei fiscale
adoptate conform Codului Fiscal, se aplică regulile şi prevederile
acordului internaţional sau a convenţiei internaţionale.

5
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Legislația fiscală națională a evoluat pe parcursul timpului,


cunoscând o serie de completări și modificări.

Evoluția sistemului legislativ în Republica Moldova

O primă etapă în dezvoltarea sistemului fiscal poate fi atribuită


primilor ani de independență a RM. Anume atunci apar primele legi
ce vizează activitatea organelor fiscale:
 Legea cu privire la Serviciul fiscal de stat (nr.876-XII din 22
ianuarie 1992);
 Legea privind bazele sistemului fiscal (nr.1198-XII din 17
noiembrie 1992);
 Legea cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor și
altor plăți (nr. 633-XIII din 10 noiembrie 1995).

6
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Evoluția sistemului legislativ în Republica Moldova (continuare)

 2 decembrie 1992: intra în vigoare Legea privind impozitul pe


beneficiul întreprinderilor.
 Impozitului au fost supuși toți agenții economici - persoane
juridice de pe teritoriul RM, indiferent de formele de proprietate
și de cadrul juridic, inclusiv întreprinderile cu investiții străine,
asociațiile și organizațiile internaționale care își exercită activitatea
de antreprenorial nemijlocit sau prin intermediul reprezentanțelor
permanente și filialelor.
 Întreprinderile agricole, cu excepția celor de tip industrial, nu
plăteau impozitul pe beneficiul provenit din fabricarea și
desfacerea producției agricole, precum și din desfacerea
producției obținute prin prelucrarea industrială a materiei prime
proprii.

7
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Evoluția sistemului legislativ în Republica Moldova (continuare)

 Aprilie 1992: Legea cu privire la investițiile străine. Astfel, au fost


prevăzute un șir de scutiri de impozit pe beneficiu pentru
întreprinderile mixte cu investiții străine. Ulterior, au fost introduse
modificări care au simplificat considerabil ordinea acordării lor.

 Noiembrie 1994: Legea cu privire la taxa pe valoarea adăugată. Ea


prevede un impozit indirect de stat, aplicat la suma valorii adăugate,
formate la fiecare etapă de producere și vânzare a mărfii, executare a
muncii și acordare a serviciilor. Subiecți ai impunerii erau
întreprinderile și cetățenii, inclusiv străini, care desfășurau activități
de întreprinzător, excepție făcând cetățenii care obțin un venit anual
din comercializarea mărfurilor mai mic de 400 salarii minime și
instituțiile finanțate de la buget. Cota impozitului este aprobată în
mărime de 20% din volumul operațiunilor impozabile.

8
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Evoluția sistemului legislativ în Republica Moldova (continuare)

 Decembrie 1994: Legea cu privire la accize. Plătitori au fost stabiliți


persoanele fizice și juridice care produc și realizează mărfuri supuse
accizelor (băuturi alcoolice, produse de tutun, obiecte din metale
prețioase etc.).

 Începând cu 1995, accizele au fost stabilite prin taxe fixe în exprimare


bănească la o unitate a mărfurilor supuse accizelor în loc de procentele
care se aplicau înainte la prețul de realizare. Nesupuse accizelor au
fost mărfurile fabricate în republica și exportate.

9
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Evoluția sistemului legislativ în Republica Moldova (continuare)

 Decembrie 1992: Legea cu privire la impozitul funciar. Plătitori ai


acestui impozit au fost stabilite pers. fiz. și jur. cu terenuri de pământ
cu titluri de proprietate, posesiune și binefacere.
 Din 1995 întreprinderile agricole au început să plătească un impozit
funciar unic, care includea și impozitele imobiliar și rutier, plătite
anterior separat. Ulterior, cotele impozitului funciar s-au majorat.
 Impozitul imobiliar, a început sa fie plătit de toate persoanele juridice
cu fonduri fixe de producție și neproductive, precum și de cetățenii
posesori de clădiri și edificii.
 Din 1996 a început să acționeze Legea cu privire la fondul rutier.

 A doua etapă o reprezintă intrarea în vigoare a Titlurilor din Codul


fiscal și a legilor de punere în aplicare a acestora.

10
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Evoluția sistemului legislativ în Republica Moldova (continuare)

 La moment, Codul fiscal cuprinde 10 titluri.


 Titlul I „Dispoziții generale”, 01 ianuarie 1998
 Titlul II „Impozitul pe venit”, 01 ianuarie 1998
 Titlul III „Taxa pe valoarea adăugată”, 01.07.1998.
 Titlul IV „Accizele”, 01.01.2001.
 Titlul V „Administrarea fiscală”, 01.07.2002.
 Titlul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare”, 01.01.2001.
 Titlul VI¹ „Impozitul pe avere”, 01.01.2016.
 Titlul VII „Taxele locale”, 01.01.2005.
 Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale”, 01.01.2006.
 Titlul IX „Taxele rutiere”, 01.01.2007.
 Titlul X „Alte regimuri fiscale”, 04.08.2017.

11
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Evoluția sistemului legislativ în Republica Moldova (continuare)

 Pe parcursul ultimilor ani au fost anumite intenții de adoptare a unor


titluri noi ale Codului fiscal, cum ar fi „Patenta de întreprinzător” și
„Plățile sociale”, dar acestea au eșuat.

 A treia etapă o constituie perfecționarea mecanismelor de


administrare fiscală din contul tehnologiilor informaționale avansate.
 Această etapă este în plină desfășurare, tendința fiind de perfecționare
a mecanismelor de interacțiune, operare și control.

12
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Evoluția sistemului legislativ în Republica Moldova (continuare)

 În ultimii zece ani, legislația fiscală și vamală a fost modificată prin


253 de acte legislative, în mediu, cu aproximativ 25 de modificări pe
an.
 O regulă în acest sens, devenind și efectuarea modificărilor de mai
multe ori pe an. Astfel, numărul mare de modificări și ajustări
efectuate a contribuit la complicarea cadrului legal.
 Totodată, conform constatărilor Curții de Conturi, sistemul
facilităților fiscale în RM este unul deficitar, ca urmare a existenței
unui număr impunător de facilități fiscale și vamale care nu și-au atins
obiectivul de eficiență fiscală stabilit.

13
2. Legislaţia fiscală în Republica Moldova

Actualmente, legislația fiscală și vamală a RM este formată din:

 Codul fiscal,
 Codul vamal,
 Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal,
 Alte acte legislative și normative elaborate pentru executarea
codurilor menționate
 O serie de acte legislative sau normative de specialitate ce conțin, de
asemenea, norme din domeniul fiscal și vamal.

14
3. Sistemul de administrare fiscală și aparatul fiscal

Sistemul de administrare fiscală reprezintă totalitatea instituţiilor,


activitatea cărora este axată în mod principal sau secundar pe
exercitarea atribuţiilor fiscale.

In conformitate cu Codul Fiscal (art 9):

Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat


împuternicite şi responsabile de:

 asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a


penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile;

 efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor


circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

15
3. Sistemul de administrare fiscală și aparatul fiscal

In conformitate cu Codul Fiscal (art 131):

Organe care exercită atribuţii de administrare fiscală sînt:


 Serviciul Fiscal de Stat,
 Organele vamale,
 Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul
primăriilor
 Alte organe abilitate, conform legislaţiei.

Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în:


 asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiţii
contribuabililor pentru conformare la respectarea legislaţiei,
 aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

16
3. Sistemul de administrare fiscală și aparatul fiscal

 Serviciul fiscal de stat (=Aparatul fiscal, organ fiscal) al RM


reprezintă elementul de bază în sistemul unic de administrare fiscală.
În componenţa lui este inclus:
 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) de pe lîngă Ministerul
Finanțelor şi
 Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale (IFST) ale oraşelor,
raioanelor, care sunt subordonate IFPS şi sunt finanţate din contul
mijloacelor bugetului de stat.

 Activitatea aparatului fiscal este determinată de:


Constituţia RM, Codul fiscal, legile RM, hotărârile Guvernului, deciziile
organelor de autoadministrare locală în limitele drepturilor acordate lor.

 Activitatea metodologică a IFPS este dirigată de Ministeul Finanţelor.

17
3. Sistemul de administrare fiscală și aparatul fiscal

Funcţiile IFPS :
 organizarea activităţii inspectoratelor fiscale subordonate;
 controlul asupra activităţii lor;
 organizarea explicării în mase a legilor cu privire la impozite şi taxe;
 elaborarea metodelor şi metodologiei în domeniul fiscalităţii.

Funcţiile IFST :
 asigurarea evidenţei complete a contribuabililor şi tuturor obiectelor
impozabile;
 executarea hotărârilor organelor locale, referitor al determinarea
impozitelor şi taxelor locale şi acordarea înlesnirilor fiscale;
 asigurarea completitudinii transferului lor la buget;
 organizarea evidenţei evaluării şi realizării averii confiscate şi
patrimoniului sechestrat.

18
3. Sistemul de administrare fiscală și aparatul fiscal

 Structura organizatorică a Serviciului fiscal de Stat se înscrie în


categoria structurii organizatorice de tipul funcțional, cu o puternică
influență a structurii după tipul taxei.

 Structura unificată a autorității fiscale naționale include:


 Aparatul central, respons. de aspectele metodologice, de planificare,
suport, gestiune, dar și de administrarea contribuabililor mari;
 4 regiuni de administrare fiscală (Nord, Sud, Centru și mun.
Chişinău), în cadrul cărora sunt concentrate funcțiile de control, de
gestionare a arieratelor și asistență juridică;
 Oficii de deservire și prestări servicii contribuabililor (front-office)
la nivel regional.

 Prin Hotărârea Guvernului nr.395 din 05/06/2017 a fost aprobat


Regulamentul privind org-rea și funcționarea SFS, care stabilește
normele necesare pentru asigurarea activității SFS.
19
3. Sistemul de administrare fiscală și aparatul fiscal

STRUCTURA APARATULUI CENTRAL


1. Director al Serviciului Fiscal de Stat. Direcții:
 Audit intern  Economie și finanțe
 Securitate internă și anticorupție  Expertiză juridică
 Management resurse umane  Cooperare și schimb de informaţii
 Serviciul juridic  Gestionare documente și arhivare
2. Director adjunct (METODOLOGIE). Direcții:
 Metodologia impozitelor și taxelor  Management organizațional
 Metodologie proceduri fiscale  Monitorul Fiscal fisc.md
 Evidenţă și informaţii fiscale
3. Director adjunct (Operaţiuni 1). Direcții:
 Dezvoltare informaţională  Control și constatare infracțiuni
 Achiziţii publice și gestionare patrimoniu  Administrare fiscală mun. Chișinău
 Generală organizare deservire și gestionare  Administrare fiscală nord
arierate  Administrare fiscală centru
 Contestaţii  Administrare fiscală Sud
4. Director adjunct (Operaţiuni 2). Direcții:
 Administrare contribuabili mari
 Proceduri insolvabilitate
 Conformare

20