Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR

ANUL ŞCOLAR 2019-2020


RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE TERMEN
SABILI
1 Asigurarea cadrului  Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi
legislativ specific activităţii desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 05.09.2019 Diriginţii
educative şcolare şi 5132 din 10.09.2009
extraşcolare

2 Asigurarea eficienţei  Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de 19.09.2019 Diriginţii
proiectării curriculare şi curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
extraşcolare a activităţilor  de suport educaţional, consiliere şi orientare
educative a diriginţilor profesională pentru elevi,
1. PROIECTARE

 de suport educaţional, consiliere pentru părinţi


 Studierea programelor de consiliere şi orientare în vigoare 01-30.09. Diriginţii
pentru învăţământul gimnazial, de către toţi diriginţii; 2019
 Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale: ale orelor de 1.10.2019 Diriginţii
consiliere şi orientare, ale activităţilor extraşcolare, ale activităţilor
3 Asigurarea eficienţei educative cu părinţii:
proiectării activităţilor  conform programei de consiliere şi orientare
educative a diriginţilor la  pe baza documentelor proritare ale activităţii educative
nivelul comisiei metodice a  Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei 7.10.2019 Resp.
diriginţilor diriginţilor, în baza analizei raportului comisiei dirginţilor din anul Comisia
şcolar trecut dirigintilor
4 Asigurarea eficienţei
proiectării activităţilor
educative a diriginţilor la  Întocmirea graficului de interasistenţe la orele de consiliere şi 21.10.2019
Resp.
nivelul comisiei metodice a orientare
Comisia
diriginţilor dirigintilor

1
RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE
IE
O
R

A
R
P

E
TERMEN

T
SABILI
5 Întărirea statutului 29.09.2019 Diriginţii
activităţilor educative ca ERGONOMIA, ESTETICA ŞI IGIENA CLASEI etapa iniţială
spaţiu de dezvoltare  Activităţi de promovare a unei culturi grupale a clasei de elevi
personală, socială şi (elaborare şi promovare împreuna cu elevii de: sloganuri,
profesională a elevilor ; simboluri, jocuri ceremonii, obiecte ornamentale – tablouri,
Dimensiuni ale activităţilor flori etc, "ritualuri de socializare", seturi de fotografii Periodic
educative: reprezentative pentru clasă)
- ergonomia, estetica şi igiena  Activitati organizatorice şi educative de însuşire şi respectare Diriginţi
clasei a normelor de igienă, de prevenire a îmbolnăvirii Consilier
- particularităţile psiho-sociale Periodic psihoped.
şi de învăţare ale elevilor
PARTICULARITĂŢI PSIHO-SOCIALE ŞI DE ÎNVĂŢARE
- managementul relaţiilor socio-
afective ALE ELEVILOR Periodic
- managementul situaţiei  Studiu individual pentru actualizarea cunoştinţelor de
disciplinare psihologie privind particularităţile psiho-fiziologice ale Periodic
- consiliere şi orientare şcolară adolescenţei (elaborare de materiale suport)
si profesională  Studiu individual pentru actualizarea metodelor psihologice şi 10.10.2019 Diriginţi
pedagogice, de studiere şi sprijinire a elevilor (elaborare de
2.IMPLEMENTARE

- etapa Consilier
fişe de lucru / instrumente psihopedagogice suport) iniţială psihoped.
 Aplicarea de teste / fişe / exerciţii de (auto-)cunoaştere a Semestrial
elevilor (trăsături stabile, abilităţi şi interese, stil de învăţare) în
cadrul orelor de dirigenţie
 Întocmirea fişelor individualizate:
a) fişa de monitorizare a elevilor în situaţii de risc
b) fişele de risc pentru elevii identificaţi Cf. plani-
c) fişele psihopedagogice ale elevilor ficarii
 Activităţi consultative cu părinţii pentru cunoaşterea mai bună şi grafic sed.
a elevilor şi a climatulului lor familial, social, economic cu parintii
 Întocmirea, in colaborare cu comisia de disciplină, a planurilor
educaţionale individualizate pentru elevii aflaţi în situaţii de
risc socio-şcolar 25.09.2019
Diriginţi
MANAGEMENTUL RELAŢIILOR SOCIO-AFECTIVE Periodic
 Aplicarea de proceduri democratice de alegere a liderilor
clasei
 Desfăşurarea de activităţi de consolidare a colectivului de elevi Periodic
– concursuri, jocuri educative, activităţi inter-clase, activităţi
extraşcolare ce solicita implicarea elevilor ca si grup
2
RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE
IE
O
R

A
R
P

E
TERMEN

T
SABILI
6 Întărirea statutului MANAGEMENTUL SITUAŢIEI DISCIPLINARE
activităţilor educative ca
spaţiu de dezvoltare  Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare 19.09.2019 Diriginţi
personală, socială şi clasă; Periodic Comisia
profesională a elevilor  Aplicarea procedurii de sanctionare/ corectare a de
Dimensiuni ale activităţilor comportamentelor inadecvate a elevilor, elaborată de Comisia disciplina
educative: de Disciplină în acord cu ROI Semestrial
- ergonomia, estetica şi igiena  Realizarea de cercetări (pe baza de chestionare) privind Resp.
clasei problematica violenţei, a absenteismului scolar la nivelul clasei / Periodic Comisia
- particularităţile psiho-sociale şcolii dirigintilor
şi de învăţare ale elevilor
 Derularea de acţiuni educative / proiecte educative (la nivel de
- managementul relaţiilor socio-
2.IMPLEMENTARE

afective clasa / de şcoală), în urma interpretării datelor din chestionare Periodic


- managementul situaţiei sau a analizelor individuale ale diriginţilor
disciplinare  Intocmirea, în colaborare cu comisia de disciplină, a planurilor
- consiliere şi orientare şcolară educaţionale individualizate pentru elevii aflaţi în situaţii de
si profesională risc socio-şcolar

CONSILIERE ŞI ORIENTARE (conform programei în


vigoare)
 Derularea de activităţi educative derulate în cadrul orelor de
consiliere şi orientare, care să asigure manifestarea plenară a Cf. planificarii Diriginţi
personalităţii elevilor prin metode activ-participative, mijloace
moderne, muncă diferenţiată
 Derularea de activităţi educative, care să asigure o orientare
şcolară şi profesională corespunzătoare particularităţilor fiecărui
elev: Comisia
 teste / chestionare de interese si aptitudini, Sem II de O.S.P.
corelate oferta de şcolarizare a liceelor din judeţul
nostru

3
7 Redimensionarea  Desfăşurarea de activităţi extraşcolare (zile aniversare
activităţilor educative din comemorative, festivităţi, excursii tematice, întruniri,
perspectiva valenţelor dezbateri, concursuri, schimburi de experienţă etc) specifice :
educaţiei de impact - educaţiei pentru dezvoltare personală
- educaţiei inter şi multiculturală
- educaţiei pentru pace
- educaţiei ptr. drepturile copilului Conform Resp.
- educaţiei pentru sănătate calendarului Comisia
- prevenirea abandonului şcolar dirigintilor
- prevenirea traficului de persoane
- prevenirea exploatării
- prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului prin muncă a
copiilor
2.IMPLEMENTARE

- promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, grupuri


dezavantajate)
- educaţiei pentru dezvoltarea comunitară
- educaţiei ecologică
- educaţiei prin sport etc.
8 Întărirea statutului  Semnarea acordului de parteneriat şcoală-părinţi care să Oct 2019 Diriginti
activităţilor educative ca prevadă responsabilităţi şi angajamente concrete din partea
spaţiu de optimizare şi semnatarilor. Cf. planificarii
consolidare a parteneriatului  Oferirea de consultatii şi consiliere individualizată părinţilor Resp.
şcoală-familie:  Desfăţurarea şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii Sem II Comisia
- Cunoaşterea mediului familial  Redactarea şi aplicarea de chestionare / scenarii didactice în dirigintilor
al elevilor în vederea atenuării vederea cunoaşterii mai bune a nevoilor parintilor şi a gradului de
efectelor negative şi potentarii satisfacţie al acestora faţă de serviciile şcolii; Periodic
celor pozitive;  Participarea părinţilor la diferite activităţi şcolare şi
- Creşterea gradului de extraşcolare la invitaţia cadrelor didactice sau la solicitarea
responsabilizare a parintilor în
educarea copiilor.
acestora.
- Antrenarea părinţilor în
activităţi şcolare şi
extraşcolare;

4
9 Creşterea vizibilităţii  Desfăşurarea de activităţi extracurriculare în colaborare Diriginti
eficienţei activităţii parteneriat cu instituţii ce oferă educaţie nonformală
educative prin promovarea  Participarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile
colaborărilor si educative şcolare şi extraşcolare ale clasei / şcolii Resp.
 Participarea reprezentantilor elevilor clasei /scolii la activităţile Periodic
2.IMPLEMENTARE

parteneriatelor la nivelul Comisia


comunitatii locale comunităţii locale prin programe dedicate diferitelor evenimente; dirigintilor
 Derularea de proiecte educative pe diferite problematici de interes
comun, in parteneriat cu institutii private, publice ale
comunitatii

10 Creşterea vizibilităţii  Invitarea reprezentantilor mass-media (presa, TV) la diferitele Resp.


eficienţei activităţii activitati Periodic Comisia
educative prin popularizarea educative scolare si extrascolare derulate de colegiu pentru a dirigintilor
rezultatelor deosebite ale populariza activitatile şi rezultatele deosebite ale scolii
şcolii în mass- media;  Postarea rezultatelor celor mai importante activitati educative pe
site-uri educationale
11 Profesionalizarea activităţilor  Participarea diriginţilor la activităţile de perfectionare ale C.C.D., 10.10.2019
educative prin cat şi la cele susţinute în şcoală, pe linie educativa (formari in sc)
3. PERFECŢIONARE

perfecţionarea metodelor, Periodic


instrumentelor, resurselor  Desfasurarea de ore demonstrative/ work-shop-uri cu dirigintii pe
didactice utilizate în actul diferite problematici educative in cadrul activitatilor metodice ale Resp.
educaţional comisiei dirigintilor Cf. graficului Comisia
 Prezentarea de referate / exemple de bună practică pe problematici comisiei dirigintilor
/ metode educative inovative / de actualitate in cadrul activitatilor
metodice ale comisiei dirigintilor
 Dezvoltarea resurselor materiale si didactice specifice activitatii Periodic
didactice
(achizitionarea de carti si cd-ri educative etc.)
12 Monitorizarea si evaluarea  Realizarea de interasistenţe la orele de consiliere şi activităţile
4. CONTROL
EVALUARE

(periodica si finala) a educative Periodic


activitatii educative  Monitorizarea (periodica şi finala) a tuturor activităţilor Resp.
membrilor comisiei metodice cuprinse în fisa postului dirigintelui, urmărindu-se strategiile Comisia
educative, stadiile de parcurgere, optimizarea demersului didactic, dirigintilor
finalitatea acestora şi dovezile aferente (cuprinse in portofoliul
/caietul dirigintelui)

Responsabil Comisia diriginţilor,