Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I LA ISTORIA ROMÂNILOR

CLASA a VIII a

SUBIECTUL I (20 puncte)


Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru
fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.
1. Împăratul care a transformat Dacia în provincie romană în anul 106 se numeşte:
a. Aurelian b. Domiţian c. Traian
2. Războaiele daco-romane s-au desfăşurat între anii:
a. 101-102 şi 105-106 b. 101-103 şi 104-106 c. 105-107 şi 271-275
3. Prin procesul de romanizare, dacii au preluat de la romani, limba:
a. greacă b. latină c. maghiară
4. Geto-dacii făceau parte din ramura tracică a populaţiilor de origine:
a. persană b. indo-europeană c. turanică
5. Procesul de formare a poporului român şi a limbii române poartă denumirea de:
a. continuitate b. etnogeneză c. transhumanţă

SUBIECTUL II (20 puncte)


Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
„ În anul 87 pe tronul Daciei a ajuns regele Decebal, care, chiar în acelaşi an,
l-a învins pe generalul roman Cornelius Fuscus. Un alt general roman, Tettius
Iulianus, în anul 88 i-a învins pe daci în bătălia de la Tapae, determinându-l pe
Decebal să încheie pacea din 89 cu împăratul Domiţian, prin care se recunoaştea
client al Romei şi primea bani şi meşteri de la romani.
În timpul împăratului Traian s-au purtat două războaie daco-romane. În timpul
primului război, în bătălia de la Tapae din 101, Decebal este învins iar pacea care s-
a încheiat în anul 102 era cu totul nefavorabilă pentru daci. În urma celui de-al doilea
război dacic al lui Traian, în anul 106, dacii sunt definitiv învinşi, Dacie este cucerită
şi transformată în provincie romană.ˮ
(despre războaiele daco-romane)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Numiţi, pe baza textului, doi generali romani care au condus campaniile


împotriva dacilor înainte de Traian. 6 puncte
2. Menţionaţi anul când a ajuns regele Decebal pe tronul Daciei. 4 puncte
3. Enumeraţi pe baza textului de mai sus, anii cand s-au desfăşurat cele două
bătălii de la Tapae, precum şi păcile care au urmat. 4 puncte
4. Transcrieţi evenimentele din anul 106, precizate de text. 6 puncte

SUBIECTUL III (24 puncte)


Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători din lista dată:
1. În urma procesului de............................. a luat naştere populaţia..................
......................., care s-a menţinut în spaţiul carpato-dunărean şi după anul ...............,
asigurând existenţa........................................................... . Peste această populaţie
au venit......................................, cei mai numeroşi dintre ei fiind........................, care,
în mare parte au trecut la sud de Dunăre după anul 602.
Listă de termeni: romanitatii orientale, 271, romanizare, daco-romană, migratori,
slavii, tătarii, asimilare, 457.
SUBIECTUL IV (16 puncte)

IV. Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la întrebări:

„Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista
l-a înălţat atât de mult încât, a făurit un stat puternic”.
(Strabon)

1. Transcrieţi acţiunea politică realizată de Burebista după ce a devenit


conducătorul geţilor.
2. Precizaţi numele dat geţilor de romani.
3. Prezentaţi o acţiune politică externă a lui Burebista.
4. Menţionaţi perioada în care Burebista i-a condus pe geţi.

SUBIECTUL V (10 puncte)

Asezati in ordine cronologica urmatoarele perioade istorice: Epoca bronzului,


Neolitic, Paleolitic, Epoca fierului, Mezolitic.

SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU.

S-ar putea să vă placă și