Sunteți pe pagina 1din 25

TEMA 3:

Noțiuni generale despre


impozite. Sistemul fiscal al
României
Noțiuni generale despre impozitul pe venitul
persoanelor fizice/juridice
PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN | CURS 6
Conținutul temei

 Noțiuni generale  Scopul impozitului pe


veniturile persoanelor
despre impzoitul fizice
pe venitul  Impozitul pe venitul din
persoanelor salarii
fizice/juridice  Scopul impozitului pe
venitul persoanelor
juridice
 Veniturile ce constituie
baza de impozitare
Rezultatele așteptate ale cursului
Studenții vor fi capabili să:

• Cunoască caracteristicile impozitului pe venitul persoanelor fizice

• Cunoască categoriile de contribuabili, venitui impozabile/neimpozabile, deducerile


fiscale acordate conform Codului Fiscal al României

• Cunoască tehnica privind calculul impzoitului pe venitul din salarii

• Calculeze, cunoscând informații de bază, impozitul pe venitul din salarii

• Cunoască caracteristicile impozitului pe venitul persoanelor juridice

• Cunoască categoriile de contribuabili, venitui impozabile/meimpozabile, deducerile


fiscale acordate conform Codului Fiscal al României

• Cunoască tehnica privind calculul impzoitului pe profitul societăților comerciale

• Calculeze, cunoscând informații de bază, impozitul pe profitul societăților comerciale


Impozitul pe venitul persoanleor
fizice (IVPF)
 este considerat cea mai importantă sursă de
venit în majoritatea ţărilor, din punctul de
vedere al echităţii impozitării şi al eficienţei
economice

 fiind un impozit personal, permite diferenţierea


contribuabililor din punctul de vedere al situaţiei
lor economice şi sociale
Structura veniturilor bugetare în
țările UE, 2016
 corespunde principiului posibilităţilor
de plată

IVPF  flexibilitatea (veniturile fiscale cresc


relativ repede odată cu trecerea
contribuabililor într-o altă categorie
Caracteristici de venit)

 nu produce distorsiuni ale preţurilor

 bun stabilizator macroeconomic

 obiectul impozabil este uşor de


identificat şi clar definit
IVPF – categorii contribuabili
Codul fiscal al României (CFisc)
 persoanele fizice rezidente;
 persoanele fizice nerezidente care desfășoară o activitate
independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;
 persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități
dependente în România

 Scutiri:
 persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat
 persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca
urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator
 persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor ca
urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare
IVPF – venituri impozabile
CFisc
 venituri din activități independente
 venituri din drepturi de proprietate intelectuală
 venituri din salarii și asimilate salariilor
 venituri din cedarea folosinței bunurilor
 venituri din investiții
 venituri din pensii
 venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
 venituri din premii și din jocuri de noroc
 venituri din transferul proprietăților imobiliare
IVPF – venituri neimpozabile
CFisc
 ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele
din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la organizații neguvernamentale, potrivit
statutelor proprii, sau de la alte personae
 indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decât cele care
obțin venituri din salarii și asimilate salariilor
 indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav
 veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deșeurilor care fac obiectul
programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice
 sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum și orice alte drepturi
 sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităților naturale, precum și pentru cazurile de
invaliditate sau deces
 pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de
deces pentru personalul participant, potrivit legii, la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pensiile acordate în
cazurile de invaliditate sau de deces, survenite în timpul sau din cauza serviciului, personalului încadrat în instituțiile publice
de apărare, ordine publică și siguranță națională, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I
de invaliditate, precum și pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuții obligatorii la un sistem de
asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative și cele finanțate de la bugetul de stat
 premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice. Nu sunt
venituri impozabile premiile, primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști,
prevăzuți în legislația în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanță
IVPF - cota de impozitare

10%
Cotele de impozitare a veniturilor
persoanelor fizice în țările OCDE
Year 2016
Top margi nal t ax Top s t at ut ory Ave rage Ave rage
rat e s
Pe rs onal Pe rs onal pe
Toprs onal
t ax i ncome t ax
Thre s hol d wage in wage in
i ncome i ncome rat e s (e xpre s s e nat i onal US dol l ars
t ax t ax & d as a curre ncy bas e d on
e mpl oye e mul t i pl e of uni t s Purchas i ng
Income T ax Powe r
s oci al t he
s e curi t y ave rage Pari t i e s
cont ri but i o wage )
ns (Al l -i n
rat e )
Country
Aus t ral i a 49.0 49.0 49.0 2.2 82,114.0 56,726.5
Aus t ri a 55.0 55.0 55.0 24.7 44,408.9 55,679.6
Be l gi um 46.3 59.4 53.3 1.0 46,570.0 58,214.0
Canada 53.5 53.5 53.5 4.3 50,997.0 41,021.1
Chi l e 40.0 40.0 40.0 10.9 8,003,491.0 20,516.7
Cz e ch
Re publ i c i 20.1 31.1 15.0 0.4 330,072.1 25,893.1
De nmark 55.8 55.8 55.8 1.2 412,555.1 57,310.5
Es t oni a i 54.7 56.3 20.0 0.4 13,639.6 25,540.1
Fi nl and 50.0 58.9 51.6 1.8 43,815.8 48,478.9
France 54.0 55.1 54.5 14.8 38,049.4 47,816.9
Ge rmany 47.5 47.5 47.5 5.5 47,808.6 61,749.9
Gre e ce 55.0 55.0 54.0 3.9 20,073.6 32,974.3
Hungary i 15.0 33.5 15.0 0.0 3,312,081.0 25,626.7
Ice l and 44.4 44.4 46.3 1.2 8,456,409.2 59,044.3
Ire l and 48.0 52.0 48.0 2.0 35,591.8 44,737.4
Is rae l 50.0 50.0 50.0 5.6 142,247.4 37,285.6
It al y 48.8 48.8 48.8 9.8 30,641.8 42,166.4
Japan 55.7 56.1 55.9 8.7 5,110,601.4 50,278.4
Kore a 39.3 43.2 41.8 4.0 ######### 48,978.6
Lat vi a 8.5 19.0 23.0 0.1 10,173.4 20,537.2
Luxe mbourg
43.6 45.5 43.6 2.9 56,197.2 65,521.9
Me xi co 35.0 35.0 35.0 26.6 112,826.9 13,112.0
Ne t he rl ands
49.8 52.7 52.0 1.4 50,853.3 63,548.7
Ne w
Ze al and 33.0 33.0 33.0 1.2 57,649.0 39,686.7
Norway 38.7 46.9 38.7 1.6 564,217.8 60,020.0
Pol and 20.9 38.8 32.0 2.1 47,781.6 27,342.8
Port ugal 50.3 61.3 56.5 16.0 17,521.4 29,945.6
Sl ovak
Re publ i c i 21.7 35.1 25.0 3.7 10,917.9 22,851.5
Sl ove ni a 39.0 61.1 50.0 5.2 18,291.6 31,437.4
Spai n 45.0 45.0 45.0 2.4 26,710.3 40,276.0
Swe de n 60.1 60.1 57.1 1.5 423,064.8 47,450.0
Swi t z e rl and
36.1 41.7 41.7 3.5 85,536.0 70,076.8
Turke y 35.8 35.8 35.8 3.5 36,806.0 28,099.5
Uni t e d
Ki ngdom 45.0 47.0 45.0 4.1 36,571.0 53,020.5
Uni t e d
St at e s 46.3 48.6 46.3 8.0 52,542.9 52,542.9
IVPF – deduceri fiscale

Deduceri fiscale standard Deduceri fiscale non-standard


 deduceri de bază  dobânzile la
acordate tuturor anumite credite (de
plătitorilor
ex.investiţii)
 deduceri referitoare la
copii aflaţi în întreţinere  contribuţii la fondul
 contribuţiile la asigurările
de pensii
sociale  prime de asigurări
 deduceri pentru de viaţă-deduceri
persoanele aflate în pentru cheltuieli
întreţinere medicale
IVPF – mod de calcul

 Veniturile impozabile (-)

 Deducerile acordate (=)

 Baza de impozitare (*)

 Cota de impozitare (=)

 Impozitul pe venitul perosoanelor fizice


1.Exercițiu –impozitul
pe veniturile din  Venituri din salarii: 3000 lei
salarii
 1 copil în întreținere
 Deducere personală: 355 lei
 CASS: 25%
 CAS: 10%
 Impozit pe venitul din salarii: 10%
2.Exercițiu impozitare venituri

Impozitare separată Impozitare globală


 Costel obține venituri de 4482 lei din  Costel obține venituri de 4482 lei
salarii și 1000 lei din dobanzile la din salarii și 1000 lei din dobanzile
depozitele bancare.
la depozitele bancare.
 Cote de impozitare progresive
simple  Cote de impozitare progresive
simple
 <=1900 lei, 10%
 (1900, 4482], 16%  <=1900 lei, 10%

 (4482, 7000], 20%  (1900, 4482], 16%


 >7000 lei, 30%  (4482, 7000], 20%
 Impozit total:  >7000 lei, 30%
10%*1000+16%*4482=817,12 lei
 Impozit total: 20%*5482=1096,4 lei
 CMI=(817,12/5482)*100=14,9%
3.Exercițiu – analiză modificări
fiscale
Februarie 2017 Februarie 2018
 Venituri din salarii: 8865  Venituri din salarii: 10280
 CAS: 931  CAS: 2570
 CASS: 488  CASS: 1028
 CAJS: 44  CAJS: 0
 Impozit pe venitul din salarii: 1207  Impzitul pe venitul din salarii: 668
Impozitul pe venitul persoanelor juridice (IVPJ) –
categorii de contribuabili
CFisc
 persoanele juridice române
 persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu
permanent/mai multor sedii permanente în România
 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în
România
 persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației
europene.
 Scutiri:
 Trezoreria Statului; instituția publică, înființată potrivit legii, cu excepția activităților
economice desfășurate de aceasta; Academia Română, precum și fundațiile înființate
de Academia Română în calitate de fondator unic, cu excepția activităților economice
desfășurate de acestea; Banca Națională a României; Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar; Fondul de compensare a investitorilor; Fondul de
garantare a pensiilor privatei; Fondul de garantare a asiguraților; fundația constituită ca
urmare a unui legat;asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și
asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, cu excepția celor care
obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii.
IVPJ – venituri neimpozabile
CFisc
 dividendele primite de la o persoană juridică română
 dividende primite de la o persoană juridică străină plătitoare de
impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit,
situată într-un stat terț cu care România are încheiată o convenție
de evitare a dublei impuneri
 Etc.
IVPJ – cheltuieli cu deductibilitate limitată
CFisc
 cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra
profitului contabil
 cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului
 cheltuielile reprezentând tichetele de masă și vouchere de vacanță
acordate de angajatori
 cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din
punct de vedere economic
 amortizarea
 Etc.
IVPJ – cheltuieli nedeductibile
CFisc
 cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat,
inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul
curent, precum și impozitele pe profit sau pe venit plătite în
străinătate
 dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și
penalitățile, datorate către autoritățile române/străine
 cheltuielile făcute în favoarea acționarilor sau asociaților
 cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile
IVPJ – cota de impozitare

16%
Cotele de impozitare a profitului în
țările OCDE Year 2017
Cent ral government Sub- Combi ned
cent ral corporat e
Corporat e Corporat e Corporat e governme i ncome
i ncome i ncome i ncome nt t ax rat e
t ax rat e t ax rat e t ax rat e corporat e
Corporate income tax rate i ncome
excl us i ve l es s
of s urt ax deduct i ons t ax rat e
for s ub-
nat i onal
t axes
Country
Aus t ral i a 30.00 .. 30.00 .. 30.00
Aus t ri a 25.00 .. 25.00 .. 25.00
Bel gi um i 33.00 33.00 33.99 .. 33.99
Canada 15.00 .. 15.00 11.70 26.70
Chi l e i 25.00 .. 25.00 .. 25.00
Cz ech Republ i c 19.00 .. 19.00 .. 19.00
Denmark 22.00 .. 22.00 .. 22.00
Es t oni a 20.00 .. 20.00 .. 20.00
Fi nl and 20.00 .. 20.00 .. 20.00
France 34.43 33.33 34.43 .. 34.43
Germany 15.83 15.00 15.83 14.35 30.18
Greece 29.00 .. 29.00 .. 29.00
Hungary i 9.00 .. 9.00 .. 9.00
Icel and i 20.00 .. 20.00 .. 20.00
Irel and 12.50 .. 12.50 .. 12.50
Is rael 24.00 .. 24.00 0.00 24.00
It al y 24.00 .. 23.91 3.90 27.81
Japan i 23.40 .. 22.59 7.38 29.97
Korea 22.00 .. 22.00 2.20 24.20
Lat vi a 15.00 .. 15.00 .. 15.00
Luxembourg i 20.33 19.00 20.33 6.75 27.08
Mexi co 30.00 .. 30.00 .. 30.00
Net herl ands i 25.00 .. 25.00 .. 25.00
New Zeal and 28.00 .. 28.00 .. 28.00
Norway 24.00 .. 24.00 .. 24.00
Pol and i 19.00 .. 19.00 .. 19.00
Port ugal 28.00 21.00 28.00 1.50 29.50
Sl ovak Republ i c 21.00 .. 21.00 .. 21.00
Sl oveni a 19.00 .. 19.00 .. 19.00
Spai n 25.00 .. 25.00 .. 25.00
Sweden 22.00 .. 22.00 .. 22.00
Swi t z erl and i 8.50 .. 6.70 14.45 21.15
Turkey i 20.00 .. 20.00 .. 20.00
Uni t ed Ki ngdom 19.00 .. 19.00 .. 19.00
Uni t ed St at es 35.00 .. 32.90 6.01 38.91
IVPJ 


Venituri obţinute din orice sursă (-)
Veniturile neimpozabile (-)
 Cheltuieli deductibile (+)
Mod de  Cheltuieli nedeductibile (=)

calcul  Profitul impozabil (*)


 Cota de impozitare (=)
 Impozitul pe profit
Exercițiu
 Venituri totale: 500 mil.u.m
Calcularea impozitului pe  Venituri neimpozabile: 100 mil.u.m.
profit  Cheltuieli totale: 200 mil.u.m
 Cheltuieli nedeductibile: 100 mil.u.m.
 Cotă impozitare: 16%
online.ase.ro
ÎNTREBAREA PROFESORULUI