Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Gimnazială I.G.

DUCA Petroşani Aviz, Aviz,


Prof. Paliţă Oana Monica Director Responsabil
Clasa a V-a E catedra metodica

ARIA CURRICULARĂ
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

BIOLOGIE

1 oră / săptămână

An şcolar
2020-2021
Competenţe generale
1. Dezvoltarea capacităţilor de observare/ explorare a sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor.

2. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie.

3. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu naturapropice vieții.

Competenţe specifice
1.Dezvoltarea capacităţilor de observare/ explorare a sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor
1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, desene, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor
procese și fenomene
- lectura unor texte, atlase, reviste etc. în scopul extragerii informațiilor privind un sistem biologic;
- vizionarea unor filme cu diverse ecosisteme/ medii de viață pentru observarea caracteristicilor acestora;
- observarea unor desene (de exemplu: imagini cu diferite viețuitoare, ecosisteme/ medii de viață) pentru extragerea caracteristicilor structurilor,
fenomenelor, proceselor reprezentate.
1.2. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date
- participarea la vizite didactice organizate în zone apropiate școlii pentru observarea caracteristicilor unor ecosisteme;
- enunțarea unei situații - problemă/ ipoteză de lucru în scopul realizării unei investigații (de exemplu: de ce majoritatea animalelor dintr-o
câmpie au culoare cenușie, de ce întâlnim anumite animale numai în anumite locuri sau momente ale zilei, de ce la câmpie multe plante au flori
mici, fără miros etc.);
- colectarea/fotografierea unor viețuitoare întâlnite în ecosistem în vederea realizării unor observații macroscopice (alge, fungi, plante, animale
nevertebrate, animalevertebrate);
- completarea unor fișe de observație cu date rezultate în urma desfășurării experimentului/ investigației (de exemplu: plante și animale întâlnite
în diferite medii de viață, comportamente animale observate în diferite momente ale zilei, caracteristici ale alcătuirii viețuitoarelor observate,
variația factorilor de mediu în diferite momente ale zilei etc.);
- discutarea necesității unor reguli de conduită în vederea derulării eficiente a activității de investigație propuse;
- îndeplinirea sarcinii de lucru repartizate în cadrul unor vizite de documentare în muzee, sere, grădini botanice, grădini zoologice sau în cadrul
unui proiect, al unei activități de investigare.
2. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie
2.1. Observarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
- utilizarea unor imagini, materiale biologice proaspete sau naturalizate, mulaje, colecții pentru observarea caracteristicilor sistemelor biologice;
- realizarea de desene, machete ale unor ecosisteme, modele ale unor tipuri deorganisme;
- analiza unor situații-problemă (de exemplu: identificarea consecințelor pe care le-ar avea dispariția unei specii dintr-o rețea trofică/ introducerea
unei noi specii asupra celorlalte viețuitoare din rețea).
2.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii
- realizarea proiectelor respectând regulile/etapele de lucru;
- clasificarea organismelor studiate sau al realizării unor colecții de semințe, frunze, fructe uscate, cochilii, pene etc., după criterii date;
- realizarea unor colecții de frunze, fructe, cochilii, pene, fotografii cu diferite categorii de viețuitoare etc. în vederea observării asemănărilor și
deosebirilor între elemente din aceeași categorie;
- efectuarea unor exerciții de recunoaștere și încadrare a speciilor studiate în grupe sistematice, pe baza comparării caracteristicilor observate.

3. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții
3.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană
- jocuri de rol, simulări ale unor situații din care să reiasă reguli de igienă pentru prevenirea infestării cu paraziți de la animalele domestice și de
companie;
- identificarea și utilizarea unor plante cu rol important în viața omului: plante medicinale, melifere, ornamentale etc.
- cultivarea plantelor (de exemplu: mini sere, îngrijirea plantelor din clasă și a spațiilor verzi din proximitatea școlii);
- îngrijirea animalelor (de exemplu: acvariu, animale domestice și de companie, construirea de căsuțe pentru păsări).
3.2. Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriuluicomportament asupra mediului înconjurător
- efectuarea unor vizite, excursii pentru promovarea frumuseților naturale și pentru observarea efectelor unor comportamente umane asupra
acestora;
- stabilirea și aplicarea regulilor de comportament ecologic în timpul excursiilor, vizitelor, în clasă, acasă;
- participarea la activități ecologice și de promovare a unui stil de viață sănătos realizarea de diverse produse din materiale reciclabile.
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ ŞI A UNITĂŢILOR DE CONŢINUT

SEMESTRUL I

NR. UNITATEA COMPETENȚE CONTINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.


CRT. DE INVATARE SPECIFICE ORE
1. Recapitulare 1.1 Recapitularea meteriei din clasa a IV-a : 2 S1, S2
Evaluare 1.2
2.1
3.2
2. 1.1 Biotop , biocenoză,ecosistem 1 S3
Viețuitoare din 1.2 Relații în ecosistem 1 S4
mediul apropiat și 2.1 1 S5
mai îndepărtat 3.2 Relații trofice

3. Recapitulare- 1.1 1 S6
evaluare 1.2 Viețuitoare din mediul apropiat și mai
2.1 îndepărtat
3.2

4. Medii de viață 1.1 Grădinile 1 S7


1.2 Livezile și viile 1 S8
2.1 Gospodării și ferme 1 S9
3.2 Parcurile 1 S10
Pajiștile 1 S11
Pădurile 1 S12

5. Recapitulare- 1.1 Medii de viață 2 S13,S14


evaluare 1.2
2.1
3.2
6. Medii de viață Apele curgătoare 1 S16
Apele stătătoare 1 S17
7. Recapitulare 1.1 2 S18
semestrială 1.2 Viețuitoare din mediul apropiat și mai
2.1 îndepărtat
3.2
Medii de viață

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :Recapitulare


Nr. ore: 4
Nr CONŢINUTURI COMPETEN ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE DATA
crt (DETALIERI) ȚE DE
SPECIFICE ÎNVĂŢARE
1 Corpul uman 1.1 - identificarea principalelor componente ale Conversaţia, Observarea 10.09
Elemente de 1.2 scheletului Explicaţia sistematică 13.09
igienă 2.1 - identificarea principalelor tipuri de muşchi Povestirea 17.09
4 ore 3.2 - identificarea organele de simţ Manualul, caietul 20.09
- observarea pe mulaj, planşă, preparate Fişe de lucru
biologice, a componentelor sistemului
circulator, digestiv, respirator, excretor şi
reproducător
- descrierea principalele modalităţi de
menţinere a igienei sistemelor şi enumerarea
bolilor ce pot apărea în urma nerespectării
acestora

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Viețuitoare din mediul apropiat și mai îndepărtat

Nr. ore: 3 ore


Nr CONŢINUTURI COMPETEN ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE DATA
crt (DETALIERI) ȚE DE
SPECIFICE ÎNVĂŢARE
1 Biotop , 1.1 - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 30.09
biocenoză,ecosist 1.2 despre biotop , biocenoză,ecosistem Activitate sistematică
em 2.1 - realizarea unor descrieri ; individuală Proba orală
3.2 - prezentarea unor informatii, a unor Observaţia
1 oră materiale specifice; Explicaţia
- exerciţii de înţelegere şi definire a unor Manualul
elemente şi fenomene Exerciţiul
- exerciţii de formulare de întrebări; Conversaţia
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat /
fals .
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect
privind producerea unor fenomene ereditare;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate 
2. Relații în 1.1 - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 07.10
ecosistem 1.2 - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
1 oră 2.1 - prezentarea unor informatii, a unor individuală Probă orală
3.2 materiale specifice; Observaţia
- exerciţii de înţelegere şi definire a unor Explicaţia
elemente şi fenomene ereditare Manualul
- exerciţii de formulare de întrebări; Exerciţiul
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat / Conversaţia
fals .
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect
privind producerea unor fenomene de
variabilitate;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate 
3. 1.1 - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 14.10
Relații trofice 1.2 - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
2.1 - prezentarea unor informatii, a unor individuală Probă orală
1 oră 3.2 materiale specifice; Observaţia
- exerciţii de formulare de întrebări; Explicaţia
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat / Manualul
fals . Exerciţiul
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect Conversaţia
privind producerea unor relații trofice;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :Recapitulare-evaluare
Nr. ore: 1 oră
Nr CONŢINUTURI COMPETEN ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE DATA
crt (DETALIERI) ȚE DE
SPECIFICE ÎNVĂŢARE
1. Viețuitoare din 1.1 - realizarea unor descrieri ; Activitate Proba orală
mediul apropiat și 1.2 - prezentarea unor informatii, a unor frontală/individual Probă scrisă 21.10
mai îndepărtat 2.1 materiale specifice; ă
1 oră 3.2 - exerciţii de înţelegere şi definire a unor Fişe de lucru
elemente şi fenomene
- exerciţii de formulare de întrebări;
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat /
fals .
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect
privind producerea unor fenomene ereditare;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Medii de viață

Nr. ore: 6 ore

Nr CONŢINUTURI COMPETEN ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE DATA


crt (DETALIERI) ȚE DE
SPECIFICE ÎNVĂŢARE
1 Grădinile 1.1 - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 28.10
1 oră 1.2 - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
2.1 - conştientizare a importanţei grădinilor individuală Probă orală
3.2 botanice, parcurilor naţionale/rezervaţiilor Observaţia
naturale în ocrotirea unor specii de plante şi Explicaţia
animale pe cale de dispariţie Exerciţiul
- descriere a acţiunilor umane pentru
ocrotirea mediului
- dezvoltarea unui comportament ecologic
2. Livezile și viile 1.1 - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 04.11
1 oră 1.2 - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
2.1 - conştientizare a importanţei grădinilor individuală Probă orală
3.2 botanice, parcurilor naţionale/rezervaţiilor Observaţia
naturale în ocrotirea unor specii de plante şi Explicaţia
animale pe cale de dispariţie Exerciţiul
- descriere a acţiunilor umane pentru
ocrotirea mediului
- dezvoltarea unui comportament ecologic
3. Gospodării și 1.1 - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 11.11
ferme 1.2 - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
1 oră 2.1 - conştientizare a importanţei grădinilor individuală Probă orală
3.2 botanice, parcurilor naţionale/rezervaţiilor Observaţia
naturale în ocrotirea unor specii de plante şi Explicaţia
animale pe cale de dispariţie Exerciţiul
- descriere a acţiunilor umane pentru
ocrotirea mediului
- dezvoltarea unui comportament ecologic
4. Parcurile - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 18.11
1 oră - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
- conştientizare a importanţei grădinilor individuală Probă orală
botanice, parcurilor naţionale/rezervaţiilor Observaţia
naturale în ocrotirea unor specii de plante şi Explicaţia
animale pe cale de dispariţie Exerciţiul
- descriere a acţiunilor umane pentru
ocrotirea mediului
- dezvoltarea unui comportament ecologic
5. Pajiștile - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 25.11
1 oră - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
- prezentarea unor informatii, a unor individuală Probă orală
materiale specifice; Observaţia
- exerciţii de înţelegere şi definire a unor Explicaţia
elemente şi fenomene Exerciţiul
- exerciţii de formulare de întrebări;
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat /
fals ;
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect
privind producerea unor fenomene ereditare;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate
6. Pădurile - conştientizare a importanţei grădinilor Activitate frontală Observarea 02.12
1 oră botanice, parcurilor naţionale/rezervaţiilor Activitate sistematică
naturale în ocrotirea unor specii de plante şi individuală Probă orală
animale pe cale de dispariţie Observaţia
- descriere a acţiunilor umane pentru Explicaţia
ocrotirea mediului Exerciţiul
- dezvoltarea unui comportament ecologic

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :Recapitulare-evaluare


Nr. ore: 1 oră
Nr CONŢINUTURI COMPETEN ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE DATA
crt (DETALIERI) ȚE DE
SPECIFICE ÎNVĂŢARE
1. 1.1 - realizarea unor descrieri ; Activitate Proba orală
Medii de viață 1.2 - prezentarea unor informatii, a unor frontală/individual Probă scrisă 09.12
2.1 materiale specifice; ă 16.12
2 oră 3.2 - exerciţii de înţelegere şi definire a unor Fişe de lucru
elemente şi fenomene
- exerciţii de formulare de întrebări;
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat /
fals .
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect
privind producerea unor fenomene ereditare;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Medii de viață

Nr. ore: 2ore


Nr CONŢINUTURI COMPETEN ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE DATA
crt (DETALIERI) ȚE DE
SPECIFICE ÎNVĂŢARE
1 Apele curgătoare 1.1 - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 13.01
1 oră 1.2 - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
2.1 - prezentarea unor informatii, a unor individuală Proba orală
3.2 materiale specifice; Observaţia
- exerciţii de înţelegere şi definire a unor Explicaţia
elemente şi fenomene Manualul
- exerciţii de formulare de întrebări; Exerciţiul
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat / Conversaţia
fals .
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect
privind producerea unor fenomene ereditare;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate 
2. Apele stătătoare 1.1 - vizionarea unor diapozitive, documentare Activitate frontală Observarea 20.01
1 oră 1.2 - realizarea unor descrieri ; Activitate sistematică
2.1 - prezentarea unor informatii, a unor individuală Probă orală
3.2 materiale specifice; Observaţia
- exerciţii de înţelegere şi definire a unor Explicaţia
elemente şi fenomene ereditare Manualul
- exerciţii de formulare de întrebări; Exerciţiul
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat / Conversaţia
fals .
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect
privind producerea unor fenomene de
variabilitate;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE :Recapitulare semestrială


Nr. ore: 1 oră
Nr CONŢINUTURI COMPETEN ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE DATA
crt (DETALIERI) ȚE DE
SPECIFICE ÎNVĂŢARE
1. Viețuitoare din 1.1 realizarea unor descrieri ; Activitate Proba orală 27.01
mediul apropiat și 1.2 - prezentarea unor informatii, a unor frontală/individual Probă scrisă
mai îndepărtat. 2.1 materiale specifice; ă
Medii de viață . 3.2 - exerciţii de înţelegere şi definire a unor Fişe de lucru
1 oră elemente şi fenomene
- exerciţii de formulare de întrebări;
- exerciţii tip grilă, pe criteriile adevărat /
fals 
- exerciţii de stabilire a relaţiei cauză-efect
privind producerea unor fenomene ereditare;
- discutii pro si contra asupra unor aspecte
observate 

S-ar putea să vă placă și