Sunteți pe pagina 1din 10

CUM SA NU MORI

DESCOPERA ALIMENTELE DOVEDITE gTllNTlrlc


cA pnrvlN $l INVERSTUA BoALA

Dn. MIcHAEL GnEcrn


cu colaborarea lui GeNe SroNe

Traducerea din limba englezi:


Cristian HANU

eorven$DIVIN
Bragov, 2017
Cuprins
Prefa1i....... .............."""1x
lntroducere ...............""" 1

Pentre iNrAl
Crprrolur 1
Cum si nu mori din cauza bolii cardiovasculare """"""""21
Crprro lu t- 2
Cum sI nu mori din cauza unei boli pulmonare .....,"""""'37
Crprrolur- 3
Cum si nu mori din cauza unei boli a creierului ...""""""'52
Crprrolur 4
Cum si nu mori din cauza unui cancer digestiv....." """""'76
Crprroru r 5
Cum si nu mori din cauza unei infeqii ...""""'96
Crprrolut- 6
Cum sI nu mori din cauza diabetului.. """""'122
Crprrolut- 7
Cum sd nu mori din cauza hipertensiunii............." """""149
Crprrolut- 8
Crrm si nu mori din cauza unei boli a ficatului .....-........'.773

Crprroiut- 9
C'm si nu mori din cauza unui cancer al singelui........."189
CrprroLuL 10
Crrm sI nu mori din cauza unei boli a rinichilor' """""""207
Crprrolut 11
Cum si nu mori din catza unui cancer la sin...""""""""218
Cnprrolur- 12
Cum si nu mori din cauza unei depresii suicidale.............243

Ceprrolur- 13
Cum si nu mori din cauza unui cancer la prostati ...........260

Crprrolu L 1 4
Cum si nu mori din cauza bolii Parkinson............ ...........276

CnprroLuL 15
Cum sI nu mori din cauze iatrogene ..............292

PLnrne A DouA
Introducere .................372

Cele 12 tipuri de alimente zilnice ale doctorului Greger....333


Leguminoasele boabe ...............338
Fructele de pIdure... .................352
Alte fructe ..............351
Legumele crucifere ...................377
Verdeprile. .............379
Alte legume ............392
Semingele de in.......... ...............41.2
Nucile gi semingele ....................4L6
Condimentele gi plantele aromatice ............425
Cerealele integrale ....................448
Biuturile ................459
Exerciqiile fi2ice.......... ..............475
Concluzie ...................483

Mulpmiri ..................490
Anexi: Suplimentele alimentare .....................497
Cnprrolur- 1

Cum sa nu mori din cauza


bolii cardiovasculare
I magineazl-1i ce s-ar intimpla dacl terori;tii at cteaun agent biologic
I.^r. s-* rispindi ftird. m:Jid., rilpind viaga a aproaPe 400.000 de ameri-
cani anual, f^pt carre echivaleazd.cu o persoanl la fiecare 83 de secunde,
iri nicio excep(ie. Aceasti pandemie ar umple cu siguranll ziarele cu
:itluri uriage. Cele mai renumite somit[1i medicale s-ar reuni probabil
Fntru a incerca si giseascl un remediu Pentru aceastl epidemie care
uonzeazd,populagia. Pe scurt, oamenii nu s-ar da in lituri de la nimic
?cntru a-i opri pe terorigti.
Din fericire, nu existl nicio astfel de ameninfare prevenibili care si
proi in pericol viafa a sute de mii de persoane... Oare?
in realitate, ea chiar existil Aceastd. armd biologicn nu este un virus
tiiberat de terorigti, dar u clde anual mai mul1i americani decit toate rdz-
paiele din trecut la un loc. Chiar dac[ nu poate fi opritd intr-un labo-
:aror, putem totugi si ii punem capit in magazine, in bucitlriile gi in
*nrageriile noastre. Nu avem nevoie de un vaccin sau de antibiotice in
r..st scop. O simpll furculi1a este suficientl.
Ce se intimpln? Daci existi o epidemie rlspinditl pe o scari atit
i. intinsl, dar care poate fi totugi ugor de prevenit, de ce nu face nimeni
:rtmic in aceastl privinqi?
Ucigagul despre care vorbesc este boala coronarian[ cardiacl, gi ea
fi. lriecceazd.pe togi cei care consumi de mici dieta americani standard.

?rincipala cauze a mortalitifii


Principala cauzd a mortalitiiii in Americaeste un tip diferit de
crorisc depozitele de gr[sime de pe perelii arterelor numite placl

11
22 I CUM SA NU MORI

ateroscleroticl. in cazul celor mai mulf americani care consuml dieta


convenfionali, placa se acumuleazl in interionrl arterelor lor coronare
(vasele de singe care pornesc din inimI, amintind de o coroani, de unde

9i numele de ,,coronare"), aprovizionind inima cu oxigen. Aceasti acu-


mulare a plicii, cunoscuti sub numele de aterosclerozd.,dela cuvintele
din greaca veche athere (terci) 9i sklerosis (int[rire), conduce la intlrirea
arterelor din cauzaunei substanle lipicioase bogate in colesterol, care se
adunl pe peretii interiori ai vaselor de singe. Acest proces poate dura
decenii la rind, reducind spafiul rlmas liber in interiorul arterelor gi
ingustAnd astfel libera circulagie a sAngelui. Restricgionarea fluxului de
sAnge cltre mugchiul cardiac poate conduce la dureri gi la presiuni in
zona pieptului, cunoscute sub numele de angini, care devin manifeste
indeosebi in timpul efortului fizic.Daci, placa se mpe, ea poate forma
un cheag de singe in interiorul arterei. Aceastl blocare subitl a fluxu-
lui de singe poate clrva un atac de cord, rlnind sau chiar omorind o
parte din inimi.
Dac[ te gindegti la boala cardiovasculari, este posibil si ili amin-
tegti de diferigi prieteni sau de alte persoane dragi care au suferit ani la
rind de dureri in zona pieptului 9i de o respiragie superficiall inainte de
a muri. in cazul foarte multor americani care mor subit de boala car-
diovasculari, primul simptom se dovedegte a fi insl gi ultimul. Cu alte
cuvinte, este foarte posibil sdnurealizezi cI te afli inzona de risc decit
atunci cind este prea tirziu. Acum te simli bine, iar o orl mai tirziu u
displrut pentru totdeauna din acest plan fizic. Acesta este principalul
motiv pentru care merit[ si previi boala cardiovascularl chiar inainte
de a 9ti ci o ai.
Foarte mu$ paciengi m-au intrebat:,,Nu este boala cardiovascularl
o simph consecinlI a procesului de imbltranire?"Nu imi este greu deloc
sI ingeleg aceastl concepfie gregiti. La urma urmelor, inima bate literal-
mente de miliarde de ori de-a lungul unei viegi medii. Oare nu obosegte
ea dupl o weme? Rlspunsul este: nu.
Existi nenumdrate dovezi care confirml faptul cI au existat peri-
oade istorice de lung[ durati in care boala coronariani pur gi simplu nu
a existat pe Pimh.nt. Spre exemplu, in cadrul faimosului Proiect China-
Cornell-Oxford (mai cunoscut sub numele de Studiul China), cerceti-
torii au investigat obignuinlele alimentare 9i incidenp bolilor cronice in
rindul a sute de mii de chinezi care trLiau in zonarurall. in provincia
Guizhou de pildfl in care trliesc o jumltate de milion de oameni, de-a
lungul unui interval de timp de trei ani nici mlcar un singur deces nu a
Cum sE nu mori din cauza bolii car"diovasculare I 23

putut fi atribuit bolii arterei coronare in rAndul oamenilor cu virsta mai


mici de 65 de ani.
in anii 30-40, medicii pregltili in Occident care au lucrat in cadrul
unei relele extinse de spitale misionare din Africa sub-saharian[ au
observat cI foarte multe din bolile cronice care fhceau ravagii in rdndul
populagiilor 1Irilor dezvoltate erau aProaPe absente in cea mai mare
parte a continentului african. Spre exemplu, in Uganda, o !ar[ in care
tliesc milioane de oameni din Africa de Est, boala coronarianl a fost
descrisl ca,aproape ine:<istenti'.
Crezi oati cI iocuitorii acestor flri mureau de timpuriu de alte boli,
ftrl sI trliasc[ suficient pentru a ajunge la virsta la care se declangeazd de
regull boala cardiovasculari? Nu. Doctorii au comparat autopsiile ugan-
d"rilor cu cele ale americanilor care au murit la aceeagi varsti 9i au des-
coperit cil dn 632 de corpuri supuse autopsiei in saint Louis, Missouri,
136 au murit din cauza unui atac de cord. In cunl. a 632 de ugandezi din
aceeagi categorie de t'arst[ nu s-a inregistrat decit un singur atac de cord.
Cu alte cuvinte, numS.nrl atacurilor de cord in rdndul ugandeztlor era sub
1% in raport cu cele suferite de americani. cercetltorii au fost atit de
pcali incit au examinat inci 800 de decese produse in Uganda. Dintr-un
numlr de peste 1.400 de ugandezi supugi autopsiei, ei au descoperit un
singur colp care avea o micl leziune vindecatl a inimii, ceea ce inseamnl
ca atacul de cord respectiv nu a fost unul fatal. La acea weme, ca 9i la ora
acArah, boala cardiovasculari era principala cavz,il a mortalit[Iii in rindul
$rilor industri alizate.in Africa centrali, boala car&ovascularl era atit
de
rari incit omora mai pulin de o persoanl dintr-o mie.
studiile referitoare la imigralie adjatd cd. aceastl rezistenfi in fala
bolii cardiovasculare nu se datoreazi exclusiv genelor africanilor. Atunci
cind acegtia se mutl dintr-o regiune cu risc redus intr-una cu risc ridi-
cat, incidenta bolii cregte peste noaPte pinl la cer, odatd cu adoptarea
dietei gi a obignuinEelor stilului de vial[ occidental. Incidenp excep-
fonal de redusfl a bolii cardiovasculare in china rurali 9i in Africa a
fost atribuitl nivelului incredibil de redus al colesterolului in rindul
acestor populagii. Degi dieta chinezd,gi cea africanI nu sunt deloc simi-
lare, ele implrtlgesc anumite numitoare comune. Ambele sunt bazate
pe alimenti integrale de origine vegetah, cum ar fi cerealele 9i legu-
mele. Datoritl consumului unor alimente atit de bogate in fibre 9i atit
de slrace in grlsimi de origine animali, nivelul colesterolului total al
acestor populafi este situat undeva sub 150 mg/dl, comparabil cu cel al
occidentalilor vegetarieni.
24 I CUM SA NU MOBI

ce concluzie putem trage din toate aceste date? Aceea ci boara car-
diovascularl este opgionald..
Daci examinnm dinlii oamenilor care au trlit cu 10.000 de ani
inainte de inventarea periugei de din1i, constatem ci acegtia nu aveau
aproape nicio carie. Degi nu foloseau niciodatd ala dentard,, dingii lor
erau intr-o stare de sdnitate excelenti. De ce? Deoarece batoanele de
ciocolatd nu fuseserr inventate inci! Motivul pentru care oamenii fac
carii la ora actuah este phcerea provocati de dulciuri, care deplgqte
costul si disconforarl tratamentului dentar. $i eu mr complac .a"d
9i
cdnd in aceasti desfitare alimentarl, profitand de faptul .e o
gurare dentarr buni! Placa dentard nu este insr totuna cu cea ^- atero-
"ri
scleroticr din interiorul arterelor. Acestea din urmi nu pot fi currlate de
tartru, ca dinfi. De aceasti dati vorbim de viall si de moarte.
Boala cardiovasculari este principala cauzd. a mortalitigii in rindul
occidentalilor. Depinde insd. de fiecare dintre noi ce decizii luim in pri-
vinla dietei gi a stilului nostru de viagr. De buni seamr, ar merita sd
facem aceastr alegere intr-o manieri congtienti, educdndu-ne singuri in
privinla consecingelor previzibile ale acliunilor noastre. Asa cum putem
evita dulciurile cu zahdr care ne fac dingii sd se degradeze, .,oi putem
evita 9i grisimile trans, cele saturate si alimentele bogate in colesterol
care ne infundd arterele.
Haide sI vedem in continuare cum progreseazdboaJa cardiovascu-
larl de-a lungul viegii si cum poate preveni, opri 9i chiar inversa aceasti
boali simpla schimbare a dietei, inainte de a fi prea tirziu.

5
Cum sd nu moni din cauza bolii car"diovasculane I 25

per)'?, O,'ieCenzie sistenratictr a,rneta.-ani4ti?dlfubli9at{inJ.aur4gl,


of tbei{neirieaa'M@alAssociatian'*',:ex*minat,toate studiile iliriiCe,1
aleatoiii ,iar-e aui,evaluai refectele grn$larilorl omega-3, aqupia,dl$a-,,.
tei vieiii,l'mo$iicardiace, ma4ii subite, atacului de eoid 9i,atacu-I
lui cerebralr Andbza.::.a inclus $tudii care,rnu s-au limitat la uleiul
de peite, ci,au eerietat inc,lusiv,e6;t"tn'tfltuiqii oameniloi de a
contuma mai mult :
,,ulei, ,de : ief te ,r lCC, au,:
, dcsEoperi!, ,age$te ltudiiil
in rtidii . ;,iitiatetoiii au,desioteiit,,ca .diliii ae pelte nu con-,
fera: benefiCiit de,,vreun fel pentru,oorlalitatea in rgeneral.pen!ru
ceadatorati bolii cariliovasculare;ipen*u moartea- carfiac4'Cubfn,
pentruletaiul de reotd ii'Perttru,,atad,ce{eb1nl,,i'l
Ce et;rii]Cu iinallzat,,.inalu$it'..i6ienlialele beneficii,pentru,
persoanelelcare,au su{erit dOja uq alqc de cord,;ipedru pi€venilea
unuiial doilea, dar,nu. au descoperit niciun beneficiu real. r
'i' ', ' i
'De,'uade, i,ai4{q!r,ideea ci grisimile omega-3 din supliaren"'
tele cu,,ulei: di pefte, xrot bune pentru sindtate? S-a pornit & la
premisa ce eichi*ogiinu se hbolnlvesc de inimi, Iucru care s-a
dovedit. a fi i un riqirrrplu.mitr Uneie,qtudii ti.mpurii au pirut sr dea
r.ru1t"t"'lprdilitoare. Spre exe*ilui faimod studiu DART din
anii, 80i qare a snaliiai un numni de 2r,@0 de:iubiecrii a'desqop-9tit
cI,mortalitati,a Aat iU'z9Volfiiai:rniii.in:cazul,.ctlor, ifuora
li s-,a,'recomandx.s[,,,consume,p,e.js,1 Suni irnpreplonant a,qa
',gras'.
cn n* eiie,de rd-imie,c,i, 9tBd16 '4,p,timii1{4 e,,multn',ati,niier..'dar
oaainiirpar,sX,'qiie'dq.qt$&ul,aare,'trnirnat,.rDABf;2'iar-e.,arr,des',
copeiii,&aitl nrrrul',piimei, comluiii: Realizat de acelai!,giup
de ceiietetoii; :studiui,DART"): a,a6ni.?st 3,000 de rsubiecli De
aceasti,dat6,,partiCipadlilorlt.s-a:.spitsr,cn,,consume,ulel de pegtoi
indeosebicei'it*:,lun':ristriditAirde:moarte iardiacl,' i I' :r" :
DuDi ce iau iomgarat-rezultat€1er,',itudiilorr, Cercetitor!.ir,,au
ajuns, la,.conc1uzia,,ei,.folosiiea. aciziloi gt4gi,,omega.3 in plag:
tica cliniied;:zi cu zi,nu mai,este justifiCatt, Ce ar trebui str'fac[
me&cli eendr.paciintii 1O, Apliea,reiomandarea Asoci4iei
ittnii,
Americaner i',I*rnii,,,in*ebdnduri'.ee,cred,in,rprivinEa qupliCIbnte;
lor cu ulei do,.pegtei,.iD,upl',cum g:a1;$imat' directorul depq1ta'.
mentului d;"Llpide giMet*olilm de It Instltutul Cardiovaseular
de la Mount, Sinai;,, ;;Dat['fiitrd,,rieistn, mCta-analiz[ ne€ativd,9!
l

altele de , aie$qi'fel, sarcina noastrI,,ia,mediCi:eqte ql oP4ql con,


sumd iinplimintelor in de!.de peite, & cntie,paciengli,nogtiir ;,,1'
26 I CUM SA NU MORI

Boala cardiovasculari incepe din copilirie


in anul 1953, un studiu public at in Journal of the American Medical
Association a schimbat dramatic percepfia noastrl asupra dezvoltirii
bolii cardiovasculare. Cercetitorii aureakzat o serie de 300 de autopsii
asupra victimelor americane ale Razboiului Coreean, cu virsta medie de
22 de ani.in mod socant, s-a dovedit cd77o/o dintre soldali aveau deja
semne vizibile de aterosclerozd. coronariani. Unii aveau chiar artere blo-
cate in propo4ie de 90o/o sau mai mult. Studiul ,,a ariltat intr-o manieri
expliciti ci schimbirile aterosclerotice apar in arterele coronare cu ani
gi cu decenii intregi inainte de vArsta la care boala coronariani cardiacl
(CHD9 devine o problemi recunoscutl clinic".
Studiile ulterioare ale victimelor deceselor accidentale cu vArste de
la 3 la 26 de ani au ariltat cd. striagiile grase - prima etapl a aterosclero-
zei- apar la aproape toli copiii americani pinl la virsta de 10 ani. Pini
la virsta de 20-30 de ani, aceste striafii se pot transforma intr-o placl
pe deplin formati, similarl celei descoperite la tinerii soldali cilatlr in
Rizboiul Coreean. La 40 sau la 50 de ani, aceastL placl incepe si ii ucidl
pe oameni.
Prin urmare, dacd ai o virsti de peste 10 ani, intrebarea nu mai este
in ce mLsuri iEi doregti sI mlndnci slnltos pentru a preoeni boala car-
diovasculard, ci in ce mlsuri igi doresti sd. inversezi aceastl boali pe care
o ai deja.
Cit de devreme incep si aparl aceste striagii grase? Ateroscleroza
poate aptrrea chiar inainte de nagtere. Cercetltorii italieni au studiat
arterele fetugilor rezultaEi in urma pierderii unor sarcini gi ale nou-nis-
culilor care au murit la scurt timp dupl nagtere. S-a dovedit cI arte-
rele fetugilor ai clror mame aveau un colesterol ridicat aveau mai multe
leziuni arteriale. Aceasti descoperire sugereazd,ci este posibil ca atero-
scleroza si nu aparl ca o boali nutrigionah a copil[riei, ci sI inceapl
chiar in timpul sarcinii.
Evitarea fumatului 9i alcoolului in timpul sarcinii a devenit o practicL
relativ comuni in rindul femeilor. intr-o manieri similarl, ele ar trebui
sd inceapi sI minince mai sinltos, de dragul generatiei urmltoare.
Potrivit lui William C. Roberts, editorul-gef al revistei Atnerican
Journal ofCardiology, singurul factor de risc absolut critic pentru acu-
mularea phcii aterosclerotice este colesterolul, indeosebi nivelul ridicat
al LDL-ului din singe. Nu intimplitor, acesta este numit colesterolul

6
Coronary heart disease, (n. tn)
Cum sd nu moni din cauza bolii cardiovasculane I 27

,,rlu", intrucdt reprezintl vehiculul prin care colesterolul este depozitat


in artere. Autopsiile realizate pe mii de victime tinere ale unor accidente
artJ ardtat cI nivelul colesterolului din singe este strins corelat cu atero-

scleroza arterelor. Pentru a reduce drastic nivelul colesterolului LDL,


este necesar si ili reduci la fel de drastic consumul de grlsimi trans, care
provin din alimentele procesate, dar 9i din carne si din produsele lactate,
cel al grlsimilor saturate, care existi indeosebi in produsele de origine
animali 9i in alimentele de tip fast-food, gi intr-o mai mic[ mlsurl cel
al colesterolului dietetic, care se glsegte exclusiv in produsele de origine
animah, indeosebi in oul.
Ai remarcat tiparul? Cei trei factori principali care stimuleaz[ creg-
terea colesterolului rdu - principalul factor de risc al bolii care ucide cei
mai mu11i americani - derivl din consumul alimentelor de origine ani-
mall 9i al celor procesate. Acest lucru explici de ce populaliile care con-
sumi diete tradilionale bazate pe alimente integrale de origine vegetali
nu au fost afectate de epidemia de boli cardiovasculare.

Este vorba de colesterol, prostule!


Dr. Roberts a fost editorul-sef al revisteiAmericanJournal of Cardio-
logt timp de mai bine de 30 de ani. in plus, el este directorul executiv
al Instituttrlui Baylor pentru Boli Vasculare gi Cardiace 9i a scris peste
o mie de articole gtiingifice 9i peste 12 manuale de cardiologie. Pe scurt,
vorbim de un expert care stie precis ce spune.
in editorialul intitulat ,,Este vorba de colesterol, prostule!", dr.
Roberts declari cum am precizat 9i noi mai deweme) cI nu existl
(aga
decit un singur factor de risc pentru boala coronariand. a inimii: coles-
terolul. Este posibil si fii obez, diabetic 9i si fumezi ligari dupl figari,
dar totugi sd. nu stferi de aterosclerozl. dactr ai un colesterol suficient de
redus in singe.
Nivelul optim al colesterolului LDL este probabil de 50 sau de 70
de mgldl, gi cu cit este mai redus, cu atit mai bine. Acesta este nivelul
cu care se nasc copiii gi pe care il au populaliile care nu cunosc boala
cardiovasculari. De asemenea, acesta este nivelul la care s-a dovedit ci
ateroscleroza nu mai progreseazd, in cadrul studiilor referitoare la coles-
terol. Un nivel al colesterolului LDL de 70 mg/dlcorespunde unui nivel
al colesterolului total de 150. Faimosul Studiu Fremingham al Inimii
a rapoftat ci sub acest nivel nu s-a inregistrat niciun singur deces din
cauza bolii coronariene a inimii. Studiul a urmirit mai multe generalii
de oameni, pentru a identifica factorii de risc ai bolii cardiovasculare.

S-ar putea să vă placă și