Sunteți pe pagina 1din 94

-(f,

-o
:<
-st
-
EDITORIAL

Doamnelor si domnilor,
Editia noastra aniversari pune capit serialului
CHIp +o, dar
nu $l evolutiei revistei voastre preferate, care
a atins un nou
mver de maturitate $i intelepciune pe care
sperdm ci il veli
aprecia si pe viitor.

Nu lipsesc, ca de obicei, tutorialele


$i testele cu care v-am
obisnuit, iar g-hidul nostru pentru releaua de acasi ve va
Dan $erbinescu a.;uta s5-i conferiti adeverate superputeri
in materie de
Redactor gefCHIP pemormanta, acoperire anonimitate.
$i

Nu ratali nici tutorialul dedicat sistemelor


Windows, care
vine cu multe trucuri pe care poate ca nici
nu le banuiagi ca
fiind posibile.

Lecture plecute!

dan@mediav€nture.ro

CiJIP < 2ot8 < rI

I
SUMAR

rr:trJI
ffi..!!*1
9l95:is
*rillt,*R

Ef IE'
ffiffi
I*x,i, l
::E@ Capacitate gi mai mare, recorduri noi
de viteze Fi nu in ultimul rand, prcturi
din ce in ce mai accesibile. 4
:EI:

( I

La mulli ani, CHIP! Trucuri Windows


serialul in care am Eintetizat oei 40 de ani aniversati de rcvista CHIP a
la ultimul episod. Ti-am pregatit 26 de pagini speciile cu analize interesinte
ajuns t l sf,aturi utile pe care, daci nu le stiai Ft -
X i""a, ""r- .ri"iGG; I; l.
s-i previziuni pentru urmitorii ro de ani da tehnotogie gi nu numai. L, ;;"ti;;ttG;d;i "";;"t \rl+

Wi-Fi - setdrile perfecte! Smart home de la AIaZ


Hffilr.H',;1";HxIf itli:'j::::1jt"'::T*il*H"Ij:,:Tff*
ajuta Si
-
in legiture qu securitat€a sau cu sfaturi ut e ee upgrade. 36 ixff#ff#:H#r 70
2> llr2018>aiJIP
SUMAR

Trend
I Zorii unei ere noi:2or3 pani azi Video dovezi
CHIP are +o de ani. Sdrbetorim jubileul cu un Filmarea evenimentelor din trafic cu camere de
serial grandios, in care facem o retrospectivi a bord este permisi, cu limitiri. Aceste dispozitive
patru decen[ de istqde a tehno]ogiei gi aruncdm din test intrunesc, mecar parlial, conditiile
privire in viitor!
gi o legale.
12 Mayfair se afla in China eeu in SUA Hardware la test
Monopolul companiilor de date: Apple, Alibaba Ca de obicei, speciali$tii CHIP au testat noi
& Co. lupti din greu pentru suprematie in lumea produse: noul iPhone XS Max, un DSLM ieftin
economice. Care companie va deveni o dar excelent calitativ notebook-uri, un
superputere digitale? smartphone cu calteti de buldozer, trei
18 Istoria computerelor readusi la viafi televizoare, o imprimante 3D $i alte gadgeturl
Este nevoie de multe experiente, electricitate gi Software & Apps la test
spatiu pentru a opera vechile computere Luna aceasta, pe bancul de teste CHIP am avut:
mainframe. Vintage Computing Lab a un soft de editare video pentru pretentiogi, un
experimentat multe lucruri interesante in tuner de Windows, un app pentru protectia
timpul restaurerii unui CDC Cyber O6o. copiilor pe smartphone, un app cu filtre foto
24 Cele mai importante ro inventii pentru Instagram, o aplica(ie pentru pasionalii
Multe idei inteligente, precum circuitul integrat, de carte gi alte delicatese pe care te invitem se le
au conturat era computerelor. Cateva au ficut descoperi singur.
ca azi, lumea si fie in re(ea gi calcuhte Iati o Renoveazi Windows precum cei mai buni
selectie a celor mai importante idei. profesionigti
28 Nu te teme de IA! Ili vom ardta trucuri de Windows pe care clar nu
Vor cuceri maginile omenirea? Niciodati, spune le gtiai. Cind va fi corect configurat,
un expert de top in Inteligenle Artificiala. sistemul va bloca adware, va repara repornirile
Pentru ce sistemele cu adevirat inteligente nu eronate gi nu iti va da niciun mesaj iritant
sunt interesate de oameni. Nicio gansi pentru fraude
36 Superputeri pentru IAILI\N Semneturile garanteaze autenticitatea update-
Performanli maximi, acoperire enormd gi urilor, cumpiriturilor gi a transferurilor
anonimitate totale pentru reteaua ta de acasi. bancare. Acum, avem gi eXtended Merkle
I CHIP demonstreazi seterile perfecte Si iti di Signature Scheme, intrucat actualele proceduri
sfaturi profesionale. nu sunt pregetite pentru viitor.

Test & Tech


70 Cum si construieSti o smart home
Perdelele sunt trase, luminile scad, muzica
44 Noile SSD-uri: + vitezi, + capacitate, - pr€t
pornegte - gi toate astea doar cu o apisare de
SSD-urile NVMe care stabilesc noi recorduri de buton. Cu sfaturile noastre, poti face toate astea
viteze, la un pret convenabil, ii ademenesc pe in confortul propriei smart home.
utilizatori si-gi upgradeze PC-urile gi notebook-
urile. Iatd-le pe cele mai bune
76 CHIPToplo
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
testeaze peste rooo de produse pe an. Aici
gesegti liste Top 10 pentru 18 categorii, informaqii
despre produse noi testate $i mai multe
recomandiri de noi achizilii.
80 GhidCHIP:CPU&GPU
Intel trimite in curse CPU-uri pentru incepetori
Pentium Gold gi impresioneaze cu un portabil
excelent

Tips & Tricks


82 Concentrat de Know-how
Accelereaze-li sistemul Fi fe-!i viala mai comodi
cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai
bune trucuri pentru Office, hardware, internet
qi multe altele.

: H: P < 2018 < 11 .3


TBEND > NOUTATI

Prima camere cvadruple cu


GalaxyAg
Samsung a lansat noul Galaxy A9, buna funclionare a telefonului pen-
un smartphone gandit special pen. tru o perioade indelungatd de timp.
tru cei care iubesc sE exploreze, str Po$ sa captezi orice, ftre restriclii,
surprinde momentul $i se imperte- se stochezi figiere diverse mullumita
Fasca in timp real experienlele pe memoriei interne de l28 GB, care se
care le trdiesc. Galaxy Ag aduce in poate extinde pana h 512 GB.
premiere prima camera foto cvadru- Samsung are un istoric recunos-
pli din lurne fiind dotat cu functii cut in realizarea de dispozitive cu
special concepute pentru a te ajuta design superior, astfel Galaxy A9
sA treieqti la maximum fiecare zi. este conceput in trei culori unice:
Galaxy A9 ili permite se faci Caviar Black, Lemonade Blue gi
fotografii dinamice qi reuFite, fdra se Bubblegum Pink Fiind ergonomic qi
fii nevoit se depui efort suplimentar. elegant, se potrivegte perfect in
Are patru lentile Ultra Wide gi o mantr gi se simte extrem de confor-
functie Scene Optimizeq iar cu func- tabil datorita spatelui realizat cu 3D
tia Al Scene Remgnition, telefonul GIass.
identifice subiectul g isi ajusteaze Galaxy As este disponibil in
settrrile. magazinele din Romania incepand
Bateria de 3.800 mAh asigure cu aceasti lune.

Epson
lanseazl noile imprimante EcoTank
cu 5 culori gi cel mai rapid
scanner foto din lume

sistem de alimentare continue cu cernea-


H in 5 culori, care indude o cerneaE foto-
grafice neagra gi o cemeaE neagra de tip
pigment, excelente pentru a imprima
orice, de Ia fotografii, desene gi grafice
pane b documente. De asemenea, cernea-
la Claria Premium asigura o durabilitate
extinsS, de pane h 3oo de ani. Ambele
modele sunt livrate cu cerneali suficienta
pentru a imprima r.5oo fotografii de reali-
mentare cu cerneale a fost gi el imbun5te-
tit, pentru a evita murderirea in timpul
reumplerii.
Noul scaner foto de la Epson este atat
de rapid, incet poate scana o fotografie pe
secunde gi permite scanarea, retusarea si
distribuirea cu ugurinttr a imaginilor
vechi disponibile doar in f6rmat tiperit.
Epson a lansat noile imprimante foto cu 5 din lume, modelul FE-58oUI gi noile im- Dispozitivul poate scana forme gi dimen-
culori din gama EcoTank, Ln6o $i Ln8o, primante cu 4 culori din gama EcoTank siuni diverse, precum fotogafii standard, E I
care sunt capabile sa printeze fotografii care se adreseazi segmentului de utiliza- petrate, panoramice gi instant (tip po-
care dureazi pAnl la 3oo de ahi. Acestora tori casnici. Iaroid), cu dimensiuni de la gxr3 cm $i
li se adaugi gi cel mai rapid scanner foto Cele doud modele 3-ln-t oferd un nou penE h 2rx91 cm (panoramice). ,9

4, 11 r 2ol a r CHIP

r
NOUTATI < TREND

MMDlanseazi
monitorul Philips 2z6EBVJSB
MMD a lansat noul monitor LCD Philips foarte inguste
276E8VJSB. Acest monitor 4K UHD de 2z nu distrag aten-
de inchi (68,6 cm) esre echipat cu cea mai Ua $i meresc
recente tehnologie, pentru o calitate ex- productivita-
trem de clare a imaginii.Iuminozitate gi tea, in timp ce
claritate superioare gi imagini veritabile designul subli
indiferent de unghiul frontal de privire. re qi contempo-
Sublirimea, designul elegant $i functiile ran se incadrea-
concentrate pe utilizator transforme za pefect in
acest monitor intr-o alegere atractiva decorul fiecirei
atat pentru profesioniSti, cat si pentru camere.
utilizatorii de acase. Philips
Rezolutia UltraClear 4K UHD (3840 x 276E8VJSB este
2160) oferi o precizie excelenta multumi- echipat cu o
ti panoului de inalte performante, in gamd largE de
timp ce culorile extrem de clare $i vii pot funclii gi opli
fi obseNate din unghiuri foarte largi de uni, intre care
r78lr78 grade mutumite panoului IPS conectivitatea
LED. Ecranul de 10 bili furnizeazd o ad6n- MultiView pen-
cime bogate a culorilor: r.oz+ miliarde de tru multi-tas-
culori si procesare interna de 12 biti pen- king cu ecrane multiple, tehnologia lungate, LowBlue Mode pentru starea de
tru detalii $i gradatii plicute. Flicker-Free care regleaze luminozitatea bine, materiale eco li un consum redus
Philips 276E8VJSB elegant qi puter- Si reduce palpairea pentru o experiente de energie pentru facturi mai mici la elec-
nic. Este foarte potrivit pentru o configu- de vizionare mai confortabilS gi o obosea- tricitate.
ratie cu mai multe display-uri, marginile le redus5 a ochilor duptr utilizareainde-

ASUS
lanseazi cigtile de gaming
ROGStrixEusionzoo $i
ROG Strix Eusion Wireless
ASUS Republic of Gamers (ROG) calitate superioari in timpul
a lansat Strix Eusion 7oo gi Stdx sesiunilor dejoc sau in timpul
FusionWireless, doue noi cegti consumului de conlinut media.
de gaming concepute pentru a RoG Strix Fusion 7oo incor-
oferi j ucetorilor libertate totah poreaze toate funcliile de top
de migcarein timpul sesiunilor specifice gamei Eusion. Cagtile
dejoc si conectivitate neintre- au certificare pentru sunet de
rupte. Cestile ROG Stiix Fusion inalta calitate ti sunt dotate cu
7oo sunt dotate cu Bluetooth 4.2 un convertor (DAC) digital-ana-
care Ie permite gamerilor sa se log ESS 6i amplificator in plus,
conecteze wireless Ia telefon $i se driverele ASUS Essence de 5omm
rispundi apelurilor pe care Ie !i designul exclusiv de etanlare
primesc cu ajutorul comenzilor acustice a incintelor audio per-
tactile de pe cupele cagtilor, fara mite dispozitivului si redea su-
si fie nevoie sd intrerupejocul. net deinalte fidelitate in timpul
ASUS ROG Strix Fusion sesiunilor dejoc, cu un nivel al
Wireless incorporeaze antene du- puternic al basului.
ale de 2.4GHz, drivere exclusive Gama de produse ROG Strix
Noile cdgti wireless oferd jucdtorilor libertate ASUS Essence de somm. in plus, Eusion a primit recent prestigi-
totald de migcare in timpul sesiu nilor de designul unic a incintelor audio oasa distinclie iF Design Award
gaming, aducdnd o experienEd audio de top etangate acustic ofere sunet la o 2018.

aillP<2018<rr .5
TREND > NOUTATI

Synology a lansat primul seu router mesh, mode-

Synology Iul MR22ooac. Acesta suporte standardul WPA3,


ofere utilizatorului un acces Wi-Fi rapid, fera in-
treruperi, permiland-i totodate se inleleage, si
Ianseazi MRzzooac, controleze gi s5 securizeze mai ugorintreaga retea.

un router mesh performant Fiind un routerwireless performant, cu design


modular, aria sa de acoperire poate fi extinse ugor
tu uniteli adilionale, pentru a crea o relea de tip
WiFi Meshin case de toate dimensiunile.
Potdvit IHS Markit, numarul de dispozitive
conectate va avea la nivel global o cre$tere anuale
de uyo, astfel incat vom ajunge de la zz de miliarde
de dispozitive in 2o]7la rz5 de miliarde in zo3o.
AvAnd Ia bazl procesorul Quad-core Qual-
comm IPQ4org, MR22ooac aduce un design wi-Ei
tri-band, conceput se efmine zonele f6re acoperire
gi se ofere internet de mare viteza chiar siin cele
maiindepartate colluri ale casei. Tot ceea ce se
intample in cadrul retelei este administrat de
Synology Router Manager (SMR), un sistem de
operare intuitiv ce ofere chiar si caracteristici de
nivel business.
Cea mai noue versiune SMR r.2 vine insolite de
noul pachet Safe Access. Acesta reune$te cele mai
bune opliuni de control parental gi securitate auto-
matd la nivel de retea, astfel incat se nu ai nevoie
de o soluJie separate pentru fiecare platforme.
MR22ooac este unul dintre primele routere
certificate WPA3, noul standard de securitate pen-
tru Wi-Fi. Dotat cu noi opliuni ce includ WPA3-Per-
sonal, WPA3-Enterprise gi Enhanced Open,
MB2zooac ofere locuinlelor, birourilor gi relelelor
WiFi publice cele mai noi solulii de securitateim-
potriva snooping-ului sau a altor moduri de atac.

UltraVision si
Axis Communications la
Romanian
Security
Eair 2otg
UltraVision Consult a prezentat suita ghere video gi control acces, se numdre tru a-l ajuta la luarea deciziilor, Appvision
software AppVision gi soluliile dezvolta- printre numeroasele aplicalii ale tehnolo- permite gestionarea unificate a tehnolo-
te in parteneriat cu liderul mondial in giei AppVision. Folosit in proiecte de di- giilor provenite de la producetori diferiti.
echipamente video de retea, Axis verse mirimL de la aplicatii dedicate in- Controlul accesului este una dintre
Communication,Ia cea de-a V-a edilie a frastructurilor critice, sistemelor de aplicaliile care se realizeazi simplificat
tArgului Romanian Security Fair. securitate nationala, ora$e inteligente, prin intermediul modutului AppControl.
La targ, a fost prezentate ultima ver- pdni Ia integrarea solutiilor aplicabile in Folosind un mix de software Si hardware,
siune a aplicaliei, Appvision V4.4., o me- securizarea companiilor lasseturilor] din solutiile de control acces din poftofoliul
todd de unificare a controlului in securi- utilite$, logistice, educalie sau retail, App- Ultravision sunt flexibile, u$or de insta-
tate, ce permite combinatiiintre mdrci de Vision PSIM este preferat in automatiza- lat gi se bazeaze pe platforme deschise,
top pane acum incompatibile, precum $i rea industdald din mai multe teri europe- ceea ce le face ugor de integrat gi compa-
portofoliulAxis cu cele mai noi camere ne. Pe langi interfata simpli qi tibile cu toate tipurile de sisteme de in-
I
video, echipamente de control acces Fi interactive, capabile si transmitd opera- chidere a u$ilor, camere video, cititoare,
solutii audio. torului, pas cu pas, ghiduri sau procedu senzori de detectie, de sonorizare IP sau
I
Soluliile de securitate, cu suprave- de operare standard pre-inregistrate pen- sisteme de pontaj.

6: rr > 2or8 > CHIP

r
NOUTATI < TREND

BenQ
anunte un monitor
pentru divertisment
cu ecran curbat de
35 de inchi
profesionigtii din domeniul design-ului
sau editerii foto. in plus, rezolulia mare
tunbunetalegte semnificativ claritatea
imaginilor, care sunt astfel redate cu o
acuratele impresionante.
Pe lange filme redate intr-un mod
extrem de realist, BenQ EX35oB ofere $i o
experienle dejoc foarte reugiti. Reim-
prospatarea imaginii cu o frecventi de too
BenQ anunt5 disponibilitatea in Romania curbura 18ooR a panoului permit acoperi- Hz garanteazi o afigare fluente a scenelor
a monitorului cu ecran curbat EX35o1R" rea in propo{ie mult mai mare a campu- cu derulare rapidd a acfiunii. pentru orice
proiectat pentru redarea continutului de lui vizual, in timp ce tehnologia HDR tip de conlinut. in plus, modelul este pre-
divertisment gi prevazut cu tehnologii (High Dynamic Range) extinde atat inter- vezut cu tehnologie AMD Frcesync, care
special dezvoltate in acest scop. Prevazut valul de contrast. cat gi gama de culori permite ajustarea dinamice a frecveniei
cu un ecran VA, curbat, cu diagonah de 35 disponibil5, pentru obtinerea unor ima- de afi5are, in func{ie de performantele
de inchi in format 2r9 $i rezolutie Ultra gini mult mai fidele si mult mai detaliate pllcii video. Astfel, sunt eliminate elemen-
WQHD (3.440 x r.44o pixeli), BenQ decat in mod obis,nuit. Modelul ofere o tele nephcute precum sacaderile, artefac-
EX3SorR promite satisfactie absolutA Ia rate de contrast nativ de 25oo:r gi o acope- tele grafice sau "rupturile" de imagine,
vizualizarea de filme, clipuri video gijo- rire in propo4ie de roo% a spectrului indiferent de setarile grafice utilizatein
curi. Aspectul ultra-wide al imaginii gi SRGB, ceea ce il face se fie util $ pentru timpuljocului.

ARMO
Comer{ul online va ajunge la Comertul online se dezvolte
intr-un ritm alert in Romania
extinderea in online fiind
oportunitate de menlinere a
3,6 miliarde de euro in zorS si va ajunge la 3,6 miliarde de
euro in 2ol8 cu o cre$tere de
afacerii in fala marilor lanturi
comerciale. Numerul magazi
30 comparativ cu anul 2017, nelor online active din
procent semnificativ mai mare Romania s-a dublat de la
fati de media europeana. zooo in 2orz la 14.ooo in pre-
Conform INS, Romania zent. Se estimeaza cein 2org
are o populatie de aprox.imativ numerul acestora va creFte
rg,5 milioane de locuitori din- cu aproximativ 7%, iar astfel
tre care 12,6 milioane seinca- vor fi E.ooo de magazine onli-
dreazlin categoria de varstd 16 ne active,
- 65 de ani, iar u milioane sunt Vanzhrile pentru categorii-
utilizatori de internet. le fashion, home&deco, jucarii,
Conform studiului Kantar cas6 9i grddini, produse
Millward Brown, pAnain 2or8, pentru copii, au un potenlial
in Romania au fost inregistrati de creqtere ridicat in urmetorii
828 milioane de e-shoppers. ani.
38% dintre romani au fecut 25% dintre romani prefera
cumpareturi online cel pulin sa pleteasce cumptrrrturile cu
odate,in ultimele 12luni, iar cardul, iar acest procent este in
acest procent este mai mare cre$tere comparativ cu anul
comparativ cu cel din alte leri trecut. Conform studiului
europene precum Grecia (36%), Kantar Millward Brown din
Portugatia (36%), Italia (34%), 2018, cumparatul produselor
Croatia (29%) 9i Bulgaria (26%). de pe dispozitive mobile a
E-commerce a devenit ajuns la un procent de 5737o cu
generator de businessud, tendinta de cregtere.

CH]P<2018<II
4S
EUIF

Ha!dwar? E
:-_jjtaa !/ arr6.r Hachs:-J:*-B-

!f!.aoqgtg: I

Bess€r Eb Whdows

ilEr
-.s-E
:*l#
.*.s!:.:Iy,lg

( r,*
{rlrr.sr.ruiE6
;i-.-:- - --- _'EE;
' !u lO' i Lr;
-

:,ii'.:.
"'^:tr i.
'-. I I .'r

8: rr'2018'CHIP
40 de Ani itrt vnron

Zorii
a o
uner ere nor
2ol3 PANAAZI
CHIP are +o de ani. Sirbdtorim jubileul cu un serial grandios,in care
facem o retrospectivd a patru decenii de istorie a tehnologiei
9i aruncim gi o privire in viitor!

u aceaste edilie aniversard, serialul

C nostru despre 40 de ani de CHIP


ajunge [a final. Suntem deja mai mult
decat familiarizati cu computerele panE
acum, ne descurcdm foarte bine gi pe inter-
net, dar $i prin hdli;ul de app-uri ale telefoa-
nelor mobile. Dar chiar gi azi intahim Iucruri
pe care Ie intampinem cu uimire neincreze-
toare sau chiar cu scepticism. Domeniul inte-
- ligentei artificiale, spre exemplu. Suntem
E probabil Ia fel de perplecsi, dar Fi fascinali de
5 ideea relelelor neuronale care invate singure
: 9i de potentialul pe care il au acestea cum
i erau cititorii primei edilii CHIP de ideea ciu-
; datei ma$inarii numite computer Este doar
5 unut dintre multele noi trenduri pe care in-
] cercim acum sI le explicem (cum puteli ve-
1 dea, in dreapta, Si un extras din serialul ilus-
i trat din 2ot5), continuand astfel tradilia CHIP Este foarte posibil ca inteligenta artifrciah se inlocuiasca de tot c'ompute'
i Magazine. rul, aga cum il gtim, la un moment dat. CHIP vi tine La curent.

Tunnd Express
Elon Musk fondatorul OLED
Tesla, anunle construclia Prime Video Poate fi chiar mai subti
metroului Hyperloop, care Amazon intre pe piala rei LG introduce un tele-
\,? caEtori de la Los Angeles streaming-ului video $i vizor de s5 de inchi cu
la San Franclsco in 30 de mi- concureaza direct cu tehnologie OLEDIa
Netflix. CES-ul din Las Vegas.

Edward Snowden Apple Watch


cu dezvaluirile sale legate de Peste 40 de milioane de
NSA, alnceput o regandire a persoane din toati lumea
securitltii IT. Snowdenin_ poartl acum un
su$i trEieqte 9i azi ln e!il, ]a smartwatch Apple, care -l
Moscova inilial a fost ridiculizat.

:iJIP<zora<1r .9
4@ -L
EIIIF
Partajare
in loc de proprietate
Termenul de,,economie partajat{ continud sa ne bantuie $i
in noul mileniu. Se referi tot la ideea de a nu cumpera, ci a
imprumuta obiecte de care ai nevoie rareori spre exemplu,
de o ma$ine de geurit - totul organizat prin web. Planul nu
functioneaze prea bine; a fost, pur Si simplu, supraestimate
posibilitatea accesului spontan si disponibilitatea cuiva de
a tnprumuta un instrument scump cuiva care s-ar putea
str fie un nepriceput. DimpotrivE, conceptul a prins intr-un
domeniu relativ nea$teptat carsharing-ul devine tot mai
popular, cel putin in marile orage. Ma$inile sunt clutate
rezervate printr-un app, cu pr4uri per-minut. Totul este
inclus: pretul benzinei, taxele, asigurarea sau reparaliile.
CHIP a testat oferta locali din Germania $i s-a declarat
multumita dar a criticat prelurile lipsite de transparente.
Sunt disponibili provideri diferili, in functie de scopul c a-
toriei, un drum scurt pani h mall sau traversarea intregu-
lui orag. Cei ce vor se economiseasce au nevoie, atadar, de
mai multe conturi.

Sustenabilitate
Notebook-urile, tabletele Si mai ales smaftphone-uri-
le devin tot mai complexe - Si Iiteralmente sunt
izolate de proprietarul lor Carcasele gi componen-

effiffiffi:tr In tele clipsate,lipite sau sudate devin standardul, dar

ffi'/,
din pdcate asta Ie face greu de reparat. Dace nu gtii
unele trucuri. CHIP arati cum si schimbi un hard
drive cu un SSD fere se trebuiasca sa mergi Ia ateli-
erul de repar4ii" cum si inleturi batedi vechi si
***5ps;xs {f bine lipite din smartphone cu ajutorul unui usce-
tor de per sau a unor comprese calde gi cum poate
deschide o pani de chitari carcase bine inchise
prin dipsare. Cu aceste sfaturi, poli se scapi de
g
iffir{ sunetele enervante Suieretoare sau chiar sA inlocu-
iegtielementele de iluminare de fundal ale unui
monitor.

t I
.:g rupnaeo /
oo
rir Pok6mon Go
Om vs. magintr
Unjoc de realitate augmentata
Asistenti lirgvistici E

1A rcufeste se invinge un opo- spage toate recordurile in vara lui Sunt urmitorul mare bo-
nent uman in jocul ,Go" - Lee 2016; darprcvoace ii decese cuma om? Asistentii vocali pre- E
Sedo1, care era considerat un
profesionist imbatabil. pierde
fost cazul a doi oameni care au ca-
zut de pe o stanci in Califomia, cu
cum Amazon Alexa sau Go-
ogie Home intenlioneaza sa
;
ochiipeecranulsmartphone-urilor devini companioni zilnici.
I
Alte lumi
Al doilea marE val de Bealitate Vir-
uah atrage utilizatorii cu jocuri Si
simulari - gralie smartphone-urilor
gi ochelarilor VR cu preturi accesibi-
YoulEDfft+i:i'H*ffigffi '6

II
le, disponibile pentru toata Iumea
de domeniul trecutuhri

lo > rr r 2or 8 > CHIP

r
4@
EUIF
taa
ol o a.i.l.a.(.i.i...... j
a
oaa
t;/
L?.:

FREE

Mayfair se aflein
ChinasauinSUA
Monopolul companiilor de date: Apple, Alibaba & Co. Iuptd din greu pentru supremalie
in lumea economici. Care companie va deveni o superputere digitali?

iciun imperiu nu dureaze o vegnicie. Niciierinuvei gisi grupul de top, pe pozitia a gaptea. $ase companii petroliere 9i de
chestia asta exprimate in cifre mai precis decat pe pia- gazeintraserain top zece. in r99o, peisajul s-a schimbat din nou:
ta bursiera. Acum 50 de ani, General Motors (GM) era cinci binci dominau scena, toate din Japonia. Nippon Telegra-
compania cu cele mai valoroase actiuni din lume, iar compania ph & Telephone, tot o companie nipone, a preluat primul loc.
gia declarat insolventain 2009. Gralie ajutorului guvernamen- Zece ani mai tarziu. americanii din industrii diferite erau din
tal, producetorul auto a revenit, intre timp, pe piate, darintr-un nou pe pozilii cheie; doar compania britanid Vodafone gi-a fe-
clasament global se situeaze undeva injurul locului 2oo. O alte cut loc intre primele zece. Cu Exxon Mobile gi Petrochina, doue
corporatie domine azi gi de ceva vreme lumea afacerilor: Apple companii petroliere au luat din nou conducerea in 2o1o.
se afle pe primul loc din 2ou. Nimeni nu Stie ce companie va atinge cel mai inalt grad de
Ne-arn obiqnuit cu pozilia de lider a lui Apple, dar multe capitalizare bursierein zece ani, dar probabilitatea unei modifi-
compani.i de tehnologie ii dau tarcoale. Compania perinte a lui ceri a industriei dominante este destul de mic5. 9i asta pentru
Google, Alphabet, se lupta cuAmazon$i Microsoft pentrulocul cd, spre deosebire de precedentele companii dominante, firmele
al doilea, iar toate trei sunt aproape de Apple. Urmeazi de tehnologie precum Alphabet s-au extins in toate sferele vie- E
g
Facebook, iar Tencent qi Alibaba sunt doua companii digitale 1ii. Uneori in ritm mai lent, alteori mai rapid. Dar mai ales rapid.
.;i
chinezegti care au intrat gi ele in Top ro mondial. Aceaste domi Marele sau avantai:orice sector de business este handicapat fe-
z
nanle a unui sector nu este neobignuita. in afari de GM, re puterea datelor.
Chrysler gi Ford erau gi ele in top cinci la inceputul anului 1968. Apple & Co. atace demult fostele superputeri ale economiei jjE
Doisprezece ani maitirziu, GM eraultimul producetor auto din mondiatein propriile lor domenii. Companiile auto vor fi ferici- 3

t2> rr > 2ora > CHIP


+o de Ani iN vtlton
:e daca Android Auto Si Apple CarPIay nu vor prelua complet
controlul asupra datelor Bencile comerciale spere sa obtina
mecar cateva fidmituri de ta ospelul pldlilor mobile, o piaF pe
Cele mai valoroase companii
care au pierdut-o deja in favoarea companiilor de date inainte piali arate
Clasamentele companiilor cu cea mai mare valoare de
chiar ca piata se se formeze. in domeniul sindtalii, companiile
schimberi economice mpide in ultimii 50 de ani.
de tehnologie beneficiazE de pe urma apropierii lor de clienlii
individuali, precum gi de pe urma nevoiilor continue de a se im-
companie Valoare de Sector
plica in domeniul cercet5rii. Tar!
Doar comercianlii cu petrol gi gaze capitalizeaze pe o mar- l. GeneralMotors 23,4* $ sue fif n",o
fe ce nu prea poate fi afectate de tocilarii din China 9i Califor-
nia. Spre exemplu, oferta publca iniliale 0PO) a lui SaudiAram-
Ford E suo I e,,o

co, care a fost anuntatA des, ar putea duce temporar cel mai ceneral Electric
E",,^ fi Etect.oni."
mare producator de petrol fix in fruntea clasamentului. Dar
perspectivele pe termen lung sunt sumbre. Goana dupe petrol
Chrysler E sur ft n",o

s-a cam incheiat, iar resursele de energie fosile scad. Mai mult, 5. Mobil E sue
f, eet.ot

SUA au ruinat permanent costurile cu campanii politice 9i cu 'Clasanentalfurnizoruhidesesi.iifi.anciareMrnFiBt.omparatiaglobaunuesteposibil5

ofensiva ,fracking". Iar magina de inovatii Alphabet cu siguran- 198O


!e $tie mai bine care sunt alternativele energetice ale viitorului l. IBM 39,6 sUA Tehnolosie
decat operatorii rafinlriilor petroliere.
Datele sunt deseori descrise drept lileiul viitorului. Dar
Exxon Mobil a4s E sue f e"t.ot,e"r"

imaginea este deformate. Datele nu sunt o marfa rare. Potrivit 3. schlumberyer 22,3 E sun f, e"*o,, *","
unui studiu Seagate, datele vor cregte Ia nivel global de circa 4. ChelTon 17p E sul {l r".or.g","
cinci ori pan5 in 2025, spre exemplu. Aparent paradoxal, valoa- -\rl7-Z -...
rea 1or va cregte gi ea. Cu cat va fi mai mare cantitatea initiali,
BP t59 ! tetrot,gar"

cu atat mai bune sunt posibi[telile de conectare mai stranse a


datelor qi de descoperirea a noi corelatii. 1990
l. Nippon Teleg. a TeIl tt2:7 0 Japonia \Telecomunicatii
Noijucitori nu sunt acceptati injoc IBM 64,5
E.,,^ ffirennotogie
Pentru sectorul tehnologic, edste perspective bune de a-9i
mentine pozitia de lider in economia globaE pe termen lung. 3. ExxonMobii 645 Esue fleetrot,gar"
Modelut de business al tuturor marilor jucatori este bazat, in Ind. BankofJapan 572 l o l:"p.ni, fg Bacar
primul rAnd, pe stocarea, procesarea gi folosirea datelor. in ace-
lasi timp, toli se extind in toate direcliile lucrative. Existe des- 5. Fuji Bank 52,r ] O r"nonia ** Bancar

tui bani disponibili. Aceast5 constelalie ascunde gi ceva riscuri:


daci toati lumea se va comporta intr-o maniere competitive 2000
ruinetoare, oligopolicd, probabil ci vor urma achizilii 9i fuziuni. General Electric 475,O E sun
4
Un principiu se aplicd in economia datelor mai mult decat in ExxonMobil 302,2 E sun I Petrol, gaze
orice alta industrie: castigetorul ia tot. Liderul de piale va crea
un monopol natural, care va deveni riscant doar dacd igi va de- 3. Pfizer 290,2 E sur !g Farmaceutlc

teriora relalia cu clientii-poate permilAnd unei mari gi dubioa- Cisco Systems 268:7 E sun $f retnotogie
se companii de date si ajute un rechin, din imobiliare in cursa
pentru Casa AIba, cu profilurile propriilor sii utilizatori.
Wal Mart Stores 2i7,3 $ sue { Retail

Monopolul mareluijucetor ar putea sfargi precumin legen-


darut joc omonim, in care la sfargit remane un sin8ur jucetor. 2010
Este de presupus ca una dintre mega-corporatiile existente 9i Exxon Mobil 358,8 $ sue Petrol,gaze

nu un nou venit va dominain viitor Chiar $i startup-uri extrem 2, 2q3,O ! ct in" I eetrot,gar"
de bine cotate, cum sunt portalul financiar chinezesc Ant sau
serviciul de transport american Uber, ar trebui sd fie fericite da-
Apple 285A E sua S Tehnotogie

cd vor supravieluiin nigalordrept companii independente. Ori- ICBC 235:7


! cnin, & Bancar

cand, unul dintre cei mari pot lansa un produs competitor pe Chinaconstruction
Bank I ctr". & s,"...
piate sau poate prelua cu totul afacerea. Toli giganlii tech din
China Si SUA au lichiditeuin exces. Chiar gi companii cu o creg-
20t7
tere spectaculoase, cum este serviciul de streaming Netflix sau
producatorul de cipuri Nvidia, in pofida valorii lor de piatd ma-
l. Apple 475,9 $ sue Sf rehnotogie

d, cu greu pot fi considerate drept parte din grupul ,,greilor". z, Alphabet 'rlza E rro f,fl rehnologie

3. Microsoft 66r,2 E sue $ rehnologie


Eacebook: unde este omul?
ci va face saltul la statutul de
Deci, cine este cel mai probabil 669:t $ sun $ rehnologle

superputere digitaE in ufirietorul deceniu? Facebook are cea


mai mici probabilitate. Compania a fost lovita de o crize de ln- -
516,r E sun S rehnologie

< 13
:HIP<2oIA<II
4@ credere odatecu scandalul Cambridge Analytica, care este echi
valentul unui colaps total pentru o retea de socializare. AHturi
de utilizatori, Fi investitorii incep se ia in calcul oportunitatea
unei participeri viitoare. Potrivit raportului trimestrial recent,
Facebook a suferit cea mai mare pierdere corporatista din isto-
rie in doar cateva ore. Suma de r2o de miliarde de dolari, care re-
Regres prezinte circa o cincime din valoarea companiei, s-a evaporat.
Vatoarc piatt (S) 435 miliarde
Unul dintrc marii Pdrroriti Releaua se confrunta cu dificultili enorme din cauza gesti-
IPO 6 ai investitorilor s-a con- onarii slabe a datelor personale ale utilizatorilor Chiar daci
Sector Tehnologie fruntat anul actsta cu aceasta problema ar fi eliminati, va aperea o alte problemS, pe
problerne majore. Dupi
Anfondare 2oo4
anuntarea cift elor trimes-
care nu o pot rezolva nici experlii in protectia datelor Fi nici
CEO Mark tride in iulie, Eacebook a executivii cu atribulii legale Facebook este in pragul unei crize
Zuckerberg pierdut o cincime din de cregtere. in al doilea trimestru al lui 2018, portalul finanlat
rraloarea sa de piata" de reclame a avut o cregtere Iunara a numirului de utitizatori
de numai L5 procente, mai pulin decat oricand. Se poate ca gi
scandalul campaniei electorale str fi jucat un rol. Dar ziaristul
Toate informatiile privind valo- economic american JeffReeves crede ce este vorba de o proble-
rile de piatl dln a.est a(icol se
me structural*
lefera h ( au8ut 2or8. "Promisiunea fiecerei companii odentate c6tre
internet este: cregtere nelimitate'. Aceste platforme pot cregte
Va rdmAne Facebook fErH oameni? rapid gi pot face profituri uimitoare.
Semne de saturatiie: numtrul de
"utilizatori acivi lunar" stag-
neazi pe pietele principale ale Facebook din Anerica de Nord si
Pe baza statisticilor de la Pew Research Center, Reeves
explicd de ce nu mai crede ci Facebook igi va respecta promisiu-
Europa-
ln milioane
nile. Potrivit statisticilor, 89 de procente dintre toli cetelenii

EEEEETilEEE americani sunt activi peinternet. Dintre acegtia, daceiiscazipe


cei peste 50 de ani, tot remai cu 97 de procente. O situalie simi-
hre se inregistreaza giin Europa. Ideea cA toli acegti utilizatori

Qz'16 Q3 16 Q4'16 Qr'u Q2'17 e3]7 e4'v er'rs e2 18 de intemet nu au auzit niciodate de Facebook este,de-a dreptul
I Europa I SUA/Canada suNa:paebook
stupidi'. Reeves conchide, agadar, cd majoritatea oamenilor au
decis deja daci vor sau nu seigi face un cont pe Facebook. Dace
weo mutatie demograficE nu se va produce rapid pe pietele
Facebook, ratele de cregtere se apropie deteritoriul negativ. Jeff
Reeves sintetizeaza dilema: persoani cu o conexiune la
"Eiecare
Revenire internet este un potenlial client. Dar ce te faci dace remai fere
CEO-ul Satya Nadella a oameni?"
Vafoare piati (Sl 838 m iarde cont ertit fosta companie Facebook desigur, gi-a dat Fi ea seama de problema si
de softwarl intr-un prcvi- incearcd se dezvolte noi linii de business. Spre exemplu, caute
IPO 3
der dc sendcii doud diver-
Sector se cohboreze cu bincile pentru a permite utilizatodtor si
Tehnologie sificate, De atunci, venitu-
proceseze tranzaqii financiare prin Messenger Cu asta,
Anfondare r9Z5 rile sunt din nou in crcgterc
Eacebook vrea sI intre pe piala comertului online. Dar doui lu-
Satva 9i Microsoft s-a intorr in
liga starurilor pielei cruri s-ar putea se indice contrariul: relalia de incredere deteri-
Nadella
bursiere. orate cu utilizatorii gi puterea de pia!5 a lui Amazon.
Prognoz* Din cauza modelului seu de business epuizat,
Facebook nu poate deveni numirul unu in lumea afacerilor.

II E Microsoft: inci se migcl 9i o face bine


Dinozaurul software Microsoft este un bun exemplu ce pane gi
imperiile aparent invincibile ajung eventual Ia declin. Dupe
inceputurile glorioase sub Bill Gates, Steve BaUmer a condus
compania spre declin. Ballmer a recunoscut prea tarziu poten-
tialul masiv a[ internetului mobil gi s-a fecut de ras cu remarci 6
peiorative la adresa iPhone.
Dar Microsoft este gi un bun exemplu ce giganlii cazuli se
pot ridica din nou. Dupi cumpdrarea diviziei de telefoane mobi
Ie a Nokia - un rispuns panicat ce s-a dovedit dezastruos - :
e
Satya Nadella a preluat compania in 2014, orientand Microsoft
catre viitor din nou. Noul gef a reconstruit fosta companie de ?
P
software, transformAnd-o intr-un furnizor de servicii. Mantra e
sa: toate dispozitivele din lume ar trebui se fie compatibile cu
Microsoft ofer5 software ii infrastructud ca servicii rentabile
pe platfoma de succes pentrudoud computing Azure, serviciile Microsoft. Importanta strategici a Windows s-a dimi
.9
nuat iar platforma cloud de business Azure reprezinti nucleul ,l

14 ' 11 > 2or8 > CHIP


40 dE ANi iN VIITOR

strategic al companiei. Cu aceasta orientare citre business,


Microsoft face acum mai mulli bani decat fostele surse prima-
re, Windows Ei Office. De Ia preluarea de cetre Nadella, profitul
a crescut in fiecare an cu mai bine de o treime.
in termeni de capitalizare de piate, Microsoft a gasit din
nou o conexiune cu marii competitori - Amazon, Apple 9i
Alphabet, gralie restructurarii sale. Nici chiar un salt pe pdmul
loc nu ar fi chiar imposibil. Pe de alta parte, compania are mult
succes in folosAea inteligenlei artificiale (IA) pentru optimiza-
rea serviciilor cloud. Pe de alta parte, compania din Bedmond
s-a aleturat walmart. Cel mai mare retailer din SUA vrea sa il
bati,in sfarqit, pe marele oponent Amazon, cu ajutorul experti-
zei online a lui Microsoft. valoar€ piati(S) 457 miliarde
Prognoza: Transformarea radicale intr-o companie cloud o :x IPO 5
face pe Microsoft favorita secretl la tronul pielei bursiere. Seqtor Tehnologie
Anfondare 1999
Alibaba: idei curajoase gi inteligen{i artificiali CEO Jack Ma
Guvernul Chinei este convins ce IA va deveni motorul economi- Provocare
ei globale. lnvestiliile guvernamentale care se ridice la Eo de
Reteaua Tecent $ platforma
miliarde de dolari se aqteapta sA intereasce rolul lerii in acest de cumptuituri Alibaba sunt
scenariu. China intenlioneaze se devini liderul global in inteli liderii de piati feri rftrali din
genle artificiate pan5 cel tarziu in 2o3o. Acest entuziasm a China. Dar pentru a ajunge in f?-.
transformat foste startup-u in mega-corporalii cu un numer varf, €i vor trebui sA aibe ,rrlr.a'.1
succes in Occident.
gigantic de utilizatori, in mai pulin de un deceniu. Mai mult,
entuziasmul chinezilor pentru inovatii di8itale nu are limite;
proteclia intimitdli.i nu-i intereseaza nici mecar marginal.
Conditii ideale pentru furnizod de servicii gi retaileri pre-
cum Alibaba, Baidu gi Tencent. ln special Alibaba are potenlia-
Iul de a fi cea mai valoroasi companie din lume. Platforma
online este perfecti pentru a furniza bunuri gi seryicii pentru VArf
toate segmentele pielei sale domestice. in acest proces, Alibaba valoare pia!tr (S) I.oI5 miliar- Apple a spart toate recordu-
reugegte, in repetate randuri, str vind cu inovalii spectaculoase ale rile. Prestigiul seu mentine
pe pia1i. Astfel, folosirea de plili mobile AliPay sau livrarea cu IPO I compania ir top - pentru
drone Alibaba nu sunt lucruri noi in China. Chiar qi comercian- Sector Tehnologie moment, Pentru ca succesul
s€ bazeazi pe curajul crea-
lii mobili de pe strizile oragelor mari strambe din nas la plali Anfondare 1976
tiv si ideile ingenioase ale
cash si aratS cetre smartphone. cEO Tim Cook trecutului. Apple va remane
Spre deosebire de Amazon, Alibaba nici mdcar nu este un in urme firi inovatii revo-
retailer, ci doar o platforme, care permite partenerilor se distri- lulionare.
buie bunuri gi servicii. Pe termen lung, compania care nu se
sfiegte s5-gi asume riscuri s,i este deschise spre inovatie, vrea sA
se conecteze cu doua miliarde de clienli, inclusiv r,z miliarde din
afara Chinei. Alibaba va beneficia de experienlele de pe piata
domesticS, in special in materie de cucerire a pietelor
emergente. Apple, masina de bani
Prognozi: Dace obline increderea pielelor globale, Alibaba Stagnare la nivelul de top: cu profituri de circa 50 de miliarde de
poseda caliteli errcelente care o pot propulsain vArf doliri pe an, Apple nu are probleme in viitorul apropiat.
in miliarde dolari SUA
Apple: impiratul trebuie si se reinventeze
Apple este prima companie americana care a atins recent o va- ! Vanzeri
I Profit
Ioare de piale de peste un mitiard de dolari. inainte de asta,
doar Petrochina mai reuFise se face asta, ceea ce s-a intamplat
imediat dupa oferta pubtce iniliat5 din 2oo7 9i compania a
crescut masiv intr-un timp foarte scurt. Dar pentru Apple dez-
voltarea a fost impresionant de stabilS. Produsele au o imagine
excelente Fi, gralie naturii lor proprietare, sunt garantii ale suc-
cesului. Appte reugeEte perfect sa-gi apropie clienlii. Cei care au
optat o date pentru MacOS gi iOS nu vor perlsi lumea Apple
prea curand si vor continua se tot cumpere crealiile scumpe ale
companiei din Cupertino. Asta funclioneaze fantastic chiar da-
I
R
cA nu sunt inovalii. Dar viitorul nu pare prea luminos. Un guru

alilP < 2018 < rl . t5


4@ in materie de marketing, Scott Galloway, crede cA Apple se va
orienta cetre casa conectatd, producand aparate inteligente
pentru gospoddrie, Dar, cum a declarat intr-un interviu ameri-
canul, compania pare se fi pierdut competenla necesard in
materie de control vocal: ,Urmatorul iPhone este tehnologie
vocale. Cea mai mare gregeale a fost ce Siri a preluat devreme
conducereain materie de control vocal, dupe care a renunlat la
ValoaEpiatl (S) 8o8 miliarde Noroc ea. Siri a fost un sinonim pentru control vocal. $i i-au luat doar
IPO 4 Alphabet este, practic, o trei ani lui Alexa a lui Amazon sd o invingi pe Siri".
S€ctor Tehnologie companie de certetare, care DacI Apple nu reugegte in conturarea semnificative a
i$i finanleaz e proiectele cu
Anfondare 1998
reclame bazate pe date. La
viitorului casei conectate cu asistentul seu inteligent Home-
CEO Larry Page Pod, atunci gi rolul iPhone va fi in pericol. Cel mai lucrativ
un moment dat, aceste veni-
produs din istoria industriei iFi va pierde valoarea pentru utili
turi se vor diminua; apoi ya

ffiB
conta doar dacl gi cate zatori dace lumea Apple sufere de Iimitlri intr-o zonl crucialS
Jovituri" va rcuti se dea -in acest caz, bugetul. Apple Fi-ar putea pierde reputatia de dis-
compania- ruptor creativ al modelului traditional de business al industriei
muzicale. De fapt, trebuie se-9i recaFtige aceaste reputalie. 1n
SUA, Spotify nu numai cd a prins-o din urme, intre timp, seryi
ciul de streaming suedez avand 70 de milioane de utilizatori
pletitori, mult peste cei 50 de milioane estimali pentru Apple
Music.
Situatia pare gi mai sumbri in cazul streaming-ului video.
Expertul Apple Galloway crede ctr firma trebuie se cheltuie
bani pentru a avea succes pe aceasta pia!5 de mas* ,Apple ar
trebui sd cumpere Netflix. Asta ar fi o combinalie incredibil de
puternice. Netflix a devenit sistemul de operare al ecranelor de
televizor. Siintrucat Netflix a devenit o companie atat de scum-
pe, incat Apple este in acest moment singura compania care gi-
ar putea permite achizitia lui Netflix. Apple ar domina apoi
ecranele celor mai bogali consumatori - ecranele smartpho-
ne-urilor, cele mai importante, $i cele ale televizoarelor, pe locul
AJphabet se spune ce este cea mai mare companie IA din lume.
doi ca importante.
Dupe ce cercetarea IA se va incheia, crefterea lui AJphabet va
exploda toate dimensiunile.
Prognozi: Apple nu-$i va putea men(ine pozilia de lider fSrd
inovalii reale gi fdri noi zone de business.
Un proiect-cheie: siste-
AJphabet: tot timpul in ceutare
/ muide operare Fuchsia

\=6 Fuchsra
- Clutarea este componenta cheie a ADN-ului Alphabet. Asta se
ilH#;i.T:Htr
pani
refere, evident,la ctrutarea bazate pe cuvinte cheie a lui Google,
in 2023. care a devenit cel mai sustenabil model de venituri din econo-
mia global5. Dar se refere gi la ceutarea de solulii tehnice pen-
tru problemele majore ale viitorului. Fie ce este vorba
de date
Spiritul de pionierat medicale, conducere autonome, cercetarea imbetranirii, home
al lui AJphabet schim- networking sau inteligenle artificiali, Alphabet este in pdmele
bijocurile. Cum
industria auto a randuri peste tot. Departamentul X al companiei Alphabet este
imbrltigat ideea unei responsabi.l de aceste aventuri in necunoscut. Obiectivul seu:
masini care se condu- descoperirea acelor solutii tehnice care vor schimba funda-
ae smgura, masrnxe
robotice ale lui mental vietile a cel pulin un miliard de persoane. Spiritul sau
Google au finalizat de cercetetor o costi mulli bani pe Alphabet, dar aclionarii ra-
deja cu Eucces testele mdn pe loc cata vreme ceuterile stationare $i mobile de pe
publice. e
Google continua se genereze zeci de miliarde de dolari in fieca-
I
re an. Aceaste dependente de cauErile online implice riscuri pe
termen lung, spre exemplu, cand foloseFti asistenli smart
home, pentru care este nevoie de noi formate de publicitate.
Riscurile ar trebui se fie inse echilibrate de potenlialul disrup- I
tiv al sectoarelor de cercetare. Pentru ce fiecare descopedre
majori o va face pe Alphabet mai bogata $i mai independenta.
Inainte de toate, eforturile din zona IA ar putea schimba radical 3
lumea $i ar da companiei un impuls de creStere fere precedent.
Prognozi: Alphabet va conduce lumea, dace totul va merge bi- I
Umitoarea idee nebuneaEcai: subsidiara AJphabet, Calico, vrea
sI decodez€ si ne. Daca nu, veniturile din publicitate tot vor mentine in prim z
se controleze procesul imbetranfuii omului.
plan aceaste companie degteapta. I

16 , 11 > 2018 ' CHIP


+O de Ani IN VIITOR

Amazon: crestere firi limite


La prima vedere, Amazon arate ca o versiune internet a vechii
economii. Platforma de comer! combine ofertele de ni$e ale
retailerilor specializali de la periferia oragului cu varietatea
unui magazin universal gi puterea competitive a unui mare
discounter $i totugi, aspectul stabilului retailer online este dez-
amegitor. CEO-ul Jeff Bezos urmeaze un master plan gi o face valoare piate(S) 937 miliarde Expansiune
cu incipS{Anare, viziune gi asumarea de riscuri. Dupi ce aince- IPO 2 Jeff Bezos se cpncentrcazi
put ca un comerciant de ce4i, Amazon a devenit rapid sinoni- pe creqtere cu oric€ pret. El
Sector Tehnologie
face lucrurile dificile pen-
me cu cumpdreturile online. Marea putere este loialitatea Anfondare 1994 tru competitie cu strategia
clienulor. Amazon a inceput sd foloseasci foarte devreme pro- cEo Jeff Bezos sa puternici de expansiune
gramele analitice pentru previziuni. Recomanderile de achizi ii aduce tot mai multi clienti
in imperiul siu e-commerce.
lie functioneaze atat de bine pentru cd Amazon a avut increde-
re incd de Ia inceput in puterea datelor
Abonamentul Pdme, care a fost lansat in 2oo5, a fecut pes-
te loo de milioane de persoane prizonieri fericili ai companiei.
Succesul Amazon nu se bazeaza pe emotivitate. Clienlii sunt
parteneri de business, nu prieteni. Ei r5mAn loiali pentru ci nu
au surprize neplAcute. in plus fald de livrarea rapide Fi gratuite,
ei apreciaza $i beneficiile adilionale ale Prime. intre timp, Amazon este lider
in control vocal inteligent.
Amazonigi alimenteaze strategia de cre9tere brute folosind
Asistentul inteligent Alexa a
aceste avantaje. in acelagi timp, ataca pozilia de lideri de piale cucerit aceasti provocatoar€
ai marilor lor competitori. Astfel, Prime Video se bate de Ia egal piafa de masa.
cu Netflix, iar Prime Music crette mai rapid decat Spotify 9i
Apple Music. Atacurile se extind dincolo de serviciul Prime. Se
presupune ce zo de procente dintre utilizatorii americani de
control vocal la domiciliu folosesc Amazon Alexa - in pofida
competiliei puternice din partea Alphabet 9i Apple.
CAnd cauli produse pe internet, Amazon este acum in
Investitorii au lncredere in Amazon
aceeagi Iige cu Google, intrucat tot mai mulli oameni cautd di-
Valoarea lui Amazon a crescut de mai bine de opt ori in cinci ani'
rect pe Amazon. Asta a generat atacuri ale Amazon ca mar- cu toate ci strategia de expansiune a lui Bezos mentinut profrtu'
keter promotional. Grupul vrea sd exploateze intregul arsenal rile la un nivel relativ scezut.
de posibiljteli, in special pe platforma sa de vanzeri. Analistul ln euro
Collin Cotburn crede ceAmazonva demola duopolul de publici-
tate al Google gi Facebook, pentru ce bogetia sa de date este
mult mai semnificative.
Compania testeaze piala gi ca furnizor de cloud: Amazon
web Seryices este lider mondial $i de mai mulli ani contdbuie
mai mult Ia veniturile companiei decat comertul electronic tra-
dilional. Dar asta mai ales datorita planurilor de creFtere ale lui
Bezos, cerora Ie sunt subordonate toate. Cu investilii masive'
cel mai recent de 137 miliarde de dolari pentru Ianlul de supeF
market-uri organice whole Foods, el menline profiturile
Amazon Ia un nivel scazut. Abordarea a incetinit creqterea
valo i acliunilor mult timp. Dar investitorii au cipitat o afini-
tate pentru aceasti strategie.
Dupe afacerea scumpi cu Whole Foods, actiunile Amazon
au crescut cu patru procente, dar prelurile rivalilor majori Cele mai valoroase companii
Walmart si Kroger s-au prebugit de-a dreptul.
Prognoza CHIP pentru evoluliile companiilor pan5 lajumetatea
Prognozi: Amazon este un colos care nu va fi oprit de nimic, cu
deceniului viitor.
exceplia unor mari succese ale Alphabet sau Alibaba.
2025
Doua constarte pentru toate companiile de tehrologie: t. G sun S Tehnotogie

Pe de-o parte, calea spre varf imp[ca inteligenla artificiali, Esu,q


2. Alphabel $ tehnologie
cercetate intens de toate lumea, din acest motiv. Pe de alt5 par-
te, colaborarea optime cu guvernele, asocialiile 9i arbitrii Alibaba lci'in^ $ tehnologie

competiliei este cruciale. Pentru ce tarifele comerciale' amenzi- ! cnin, S rehnologie


Ie, grevele $i legite cenzurii costa bani, energie gi uneori fiincre-
derea utilizatorilor. care furnizeaze valoroasele lor date. r
s. Micrcsoft E sur S rehnolocie

cHIp < 2018 < rr


.17
Panel CC545
Monitorul panoului de input ii
output lucreazi cu un voltaj aI
tuburilor de v.soo de voti ii ope-
reaze Ia fel ca un ecran radar,
Butonul Start" porneste
"Dcad
intregul sistenl

lui Cyber
"BIOS-ul-
960 oferE multe opti-
uni pentru diagnos-
ticarea sistemului-

Istoria computerelor
readusehviafi
Este nevoie de multd experien[d, electricitate gi spatiu pentru a opera vechile computere
mainframe. Vintage Computing Lab a experimentat multe lucruri interesante in timpul
restaurdrii unui CDC Cyber 960.

uminile din clddire au palpait cand membrii Vintage ting Lab l-a asamblat intr-un garaj, pe un camp de lange
Computing Lab au pornit centrul Ior de calcul. Bazaitul Miinchen, dupe luni de muncd.
masiv gi vibtaliile motorului generatorului la pornire fac
palpab e o incarcare de 25 de kilowati a relelei. Generatorul ex- Un garaj pentru un singur computer
trem de greu literalmente duce un volant de 3oo de kilograme Toate componentele interne ale unui PC modern se gesesc pe o
de la o [a 3.ooo rpm, pentru a converti curent normal trifazic de suprafala de 38 de metri petrati, numai cI aceste componente
50 Hz intr-un curent trifazic deosebit de uniform de +oo de sunt mult mai mari. CPU-ul, BAM-ul 9i interfata pentru retea
he4i. Asta alimenteaza Cyber 180-960 de la Control Data au fiecare dimensiunile unui frigider; card reader-ul,
Corporation (CDC). Computerul mainframe, produs in 1989, streamer-ul gi motorul generatorului sunt de dimensiunea
este inima unui sistem de computere pe care Vintage Compu- unui conbelator. Consola cu ecranul CRT gi o tastaturi de lemn

18 ' rr > 2or B > CHIP


+o de Ani iw vlrton

CPU/RAM Cyber 960-31


Unitatca principali este formaci din
CPU, care ruleaze h aproximativ so
MHz, o memorie de,r28 MB gi o unitate
de input gi output pentru oonectarea
drive-urilor gi a altor periferice.

Douaspr€zect plici de
circuit de dimensiunea
unei tevi formeaze cPU-
ul lui Cyber 180-960.

este Ia fel de mare ca o maqini pinball. Chiar gi managementul relor de odinioard. Totu$i, de ce igi petrec unii majoritatea tim-
cablurilor este similar celui dintr-un PC - aici, cablurile groase pului liber restaurand tehnologie depegita de mulli ani?
de mai mutli centimetri lungime dispar sub o podea dubltr a ,,Pentru ce toate cunostinlele despre cum sunt operate aceste
centrutui de calcul, cu plecule demontabile, in loc s6 se afle in computere sunt ameninlate cu disparilia completa 9i acum es-
spatele plScii de bazd ale carcasei Pc-ului. te ultima Sanse se colect5m gi se folosim experienlele tehnicie-
nilor Ei operatorilor din acele timpud", spune profesorul dr.
Mainframe cu mini-power John Zabotitzky, co-fondator al Vintage Computing Lab.
Pane Ia inceputul noului mileniu, acest Cyber 960 rula Ia Colegul seu Wolfgang Kainz-Huber, care oferd spatiut 9i
Politehnica din Berlin. Putea efectua non-stop calcule fizice, cu infrastructura, explice tot ce se poate invela inca de h un com-
puterea sa de calcul de circa 2,5 megaflops. Cel mai recent puter antic: ,Utitizatorii de azi gi dezvoltatorii de software lu-
Raspberry Pi, cu un format de card de credit, care costa 40 €, cu creazi complet deta$ati de maqinile care vor executa,in cele din
alimentare de 5 wa!i, calculeaze cu 460 megaflops, fiind de pes- urmi, codul lor. Dar, la acea vreme, trebuia si lucrezi direct cu
te r8o de ori mai rapid. Pc-urile gi plScile video moderne sunt de hardware-ul, ceea ce necesita o inlelegere cat se putea de
cateva mii de ori mai rapide decAt gigantica relicva a compute- profundi a acestuia

CHIP < 2or8 < 11


. t9
4@

Reader de cartele CDC 4o5


Anterior, utilizatorii trebuiau
giureasca sarcinile care tr€buiau
si t:
calculate pe pachete de cartele
(.batches"). Reader-ul de caltele
cdecteazi 20 de carGle pe secun-
dlt $ le scaneazi pentru citbe cu o
hmine amplasatii deasupra.

Streamer 679-2oo
Benzile de 2oo de MB ruleazi
ffu6 contact, pe perne de aer, cu
ajutorul unui dispozitiv cititol

Eigierele trebuie derulate toate componentele sistemului. Prin conexiune nu puteau fi re-
Un exemplu concret pentru asta: imediat ce ai citit un fiFier in ceplionate date utile. ,,specialistul nostru Gerard van der
,Network Operating System' (NOS) al lui Cyber 960, trebuie se Grinten s-a uitat apoi Ia datele binare transmise gi a observat ca
dai o comanda,Rewind" dupi aceea. Altminteri, cand ilvei des- o anumittr pozilie a bililor eraintotdeauna zero. Asta a resuans
chide data vttoare, fi$ierul va fi citit din punctul in care a fost cercul suspeqilor Ia un singur cablu $i conectorul acestuia era
oprit. intrucat figierul era stocat fizic pe o bande, care trebuia de fapt stricat in prize'.
deruhte fizic penfu a ajunge lainceputul fi$ierului. $i vorbim Un astfel de troubleshooting era munca zllnice a lui Gerard
aici de un mainframe, o tehnologie optimizatE pentru stabilita- van der Grintens in fecut, olandezul fiind untehnicianla CDC.
te $i fiabilitate, inse deceniile de operare, transport gi stocare au El a fost adus la Seattle ca troubleshooter pentru ,Living
Iesat urme. Computers Museum' de cetre recent decedatul co-fondator al
Spre exemplu, Ralf Neumann, co-fondator al Vintage Microsoft, Paul Allen. Apoi, Gerard a petrecut cateva septamani
Computing Lab, comenteaze pe marginea unei probleme cu in Miinchen, pentru a ajuta la repornirea lui Cyber 960 al
unul dintre cablurile de date, gros de un deget, care conecteaze Vintage Computing Lab. Jobul presupunea rezolvarea unei ma-
ri varieteu de provocdri, nu doar a celor de natura electronica.

20, rr > 2or8


' CHIP
40 dC ANi iN VIITOR

Controler de relea NWDI Scopul restaurerii


este ca utilizatorii
de retea a sistemului este l,a fel de ma-
"Placa' din intreaga lume sa
re ca un frigider. cyber 180-960 comunici poate pdrni sesiuni
prin TCP/IP cu alte computere gi, de aseme-
Telnet cu Cyber 960
nea, Si prin internet.
de pe PC-urile lor.

Conexiune LAN
conectorii controlerului de retea
(sus) nu mai sunt actuali, dar un
simplu adaptor (cutia albi) permi-
te conectarea cablurilor normale
de retea.

Reader de cartele cu probleme de vacuum Computing Lab:,Iehnicienii de acolo ne-au asistat in demonta-
Readerul de cartele CDC 405 citegte 20 de cartele peforate de rea Fi impachetarea sistemului gi existau o multime de piese de
dimensiunea unei carli pogtale pe secunde, ceea ce corespunde schimb qi manuale de utilizare complete', relateazi Balf
cu r.600 KB/s. Un sistem cu vacuum transporta cartelele, dar Neumann. Manualele pentru hardware gi software ocupA cdti-
furtunurile acestuia au devenit poroase odata cu trecerea tim- va metri de spatiu pe rafturi gi documentalie este mereu la
putui. ,Cand am deschis pentru prima oara anumite clape, am indemane, ori de cate ori este pornit computerul.
descoperit doar firimituri. Din fericire, inse, furtunurile au fost in prezent, conexiunea la unitatea cPU inca nu functionea-
u$or de inlocuit", a spus Gerard van der Grinten. za. Dar instrumentele pentru troubleshooting sunt deja insta-
in acele zile, constructia unui sistem nou era un job de o Iate in sistem. Sistemul de baza I/O, care corespunde, in linii
saptemana pentru o echipe mare. Acum, trebuie rezolYate gi mari, unui BIoS/UEFI din zilele noastre, poate rula deja unele
chestiuni legate de repararea sistemului de transport al cartele- rutine, care ili permit sE afli ce componenti conline erori. in-
lor gi ceutarea de piese de schimb gi de documentatie. Din trucat totul are o structure modulari, iar manualele oferA o
perspectiva ultimelor doui chestiuni, Cyber 960 al Politehnicii descriere detaliati privind ce cod de eroare corespunde c5rei
din Berlin a fost o descoperire norocoasi pentru Vintage componente, aSa ce po!i, spre exemplu, sd schimbi o anumite -

cHTP < 2.Jr 8 . rr .21


4@
EUIF
Sursi de alimentare
50160 Hz
Membrii Vintage Computing
Lab ti-au construit propria
sursl de alimentaE intr-un
Motorul generator vechi rack server pentru com-
ponente, car€ necesitl50 sau
Aproape toate componentele siste- 60 Hz in loc de 400 Hz.
mului necesiti curent curat trifazic,
care este generat de un extrcm de
greu motor generator. Volantul siu
d€ 3oo de kg ruleaze h 3.ooo rpm
pentru a converti curent trifazic de
50 Hz in cur€nt trifazic de 4oo Hz,

Mresele web ale Proiectelor:


wr,vw.cray-cyber.org
www.computermuseum-muenchen.de

unitate func(ionale a CPU-uluiintr-o maniere foarte targetata. prin TCP/IP,la fel ca PC-urile moderne.
CPU-ul este format din de circuit separate, pentru
n plici Potrivit tui Gerard van der Grinten, poti face sistemul com-
funclii de computing diferite. Fiecare dintre ele este aproape la ptet accesibil gratuit prin internet - niciunul dintre hackerii
fel de mare ca suprafala laterale a carcasei unui PC ATX sau bolii de astezi nu ar Sti ce se-i face r5u unui sistem atat de
modern. Astfel de componente pot fi glsite peste tot pe scena vechi. in afara de asta, sistemul de operare NOS este foarte
mici, dar bine dezvoltata a computing-ului vintage. sigur chiar gi azi, iar resursele alocate fiecirui utilizator sunt
foate clar separate intre ele. Cu toate acestea, utilizatorii din
Este nevoie de un spatiu expozitional intreaga lume ar trebui se primeasci acces SSH doar printr-o
Scopul interimar care poate fi atins de Vintage Computing Lab inregistrare, prin intermediul cereia ar putea lucra apoi pe
este de a{ face pe Cyber 960 sA ruleze din nou gi - aici intervine mainframe - fie din fascinalie pentru tehnologia veche sau
tehnologia moderna - se il conecteze la internet printr-un PC pentru a putea rula software-ul istoric al acestui computer ,in
gateway. Asta este, de fapt, doar o probleme mice, intrucat dula- prezent, vrem se luem legetura cu persoane interesate de
pul care conline controldrul de relea ofera un jack Ethernet tehnologia veche", spune Balf Neumann'
complet normal RJ45, printr-un adaptor simplu si comunice Cu un Cyber 960 funclional ca obiect de demo, Vintage

22' rr ' 2018 > CHIP


40 dE ANi iN VIITOR

Cray Y-MP EL din r99r e6te


mult mai mic, dar mai
putefldc decat C!?er 960,
ln multe cazuri.

Wolfgang Kainz-I{uber (de ta


stenga), RaENeumann 9l Ptof.
Dr. John Zabolitzky au readus l,a
viata cyber 960 dupi ani multi
de repaus.
Toate motnentele de rcfe-
rinta din istoria PC af-
teapti in depozitul
Computermuseum din
Miinchen pentru a ajunge
intr-un spatiu de erapune-
re prezentabil.

Computing Lab pldnuiegte se caute un sponsor precum o socre- te, aici este reprezentat fiecare moment de referinla din
tate non-profit cu responsabilitate limitate (SRL) care sa le istoria PC", comenteaz5 Kainz-Huber. Coleclia a inceput cu
rezolve cea mai mare problemi: Iipsa de spaliu, in special de cateva computere Commodore, iar azi include tot - de la strtr-
spatiu expozitional, unde Cyber 960 9L daca este posibil, 9i alte mogul computerelor pentru acase Altair 88oo, Ia computere
computere maimari sau mai mici ar putea fi prezentate perma- din produclia de masd, precum C64 sau Schneider CPC gi pie-
nent, in buna stare de functionare. se rare, precum Apple II, NexTcubes sau stalii de lucru Sun.
Existi mai mult decat suficiente posibile exponate. Un alt Necesitatea unui spaliu adecvat este cea mai importanta
duhp petr4os aproape ce trece neobservat in Sarajul care aici. Scoaterea din depozit a computerelor pentru a fi activate
adipostegte sistemul Cyber-96o. Este vorba de un sistem Cray este o reale provocare. Dar a 4o-a aniversare a CHIP a fost o
Y-MP EL din 1991. Cu cele patru CPU-ud ale sale, acest super' ocazie potrivite pentru asta. Computermuseum a expus cele
computer ,incepetor" deja atinge puterea de calcul de 460 mai semnificative computere pentru acasa, incepand cu cele
megaflops a unui Raspberry Pi 3, iar, spre deosebire de CDC, din 1978. Wolfgang Kainz-Huber spune: "Ar fi foarte frumos
compania Cray ince mai existe gi astezi. Este chiar reprezentata dactr am gasi un spaliu pentru a prezenta permanent compu-
cu regutaritate pe pozilii de lider in clasamentul Top 5oo al terele, pentru ca gi cei din generalia smartphone sE igi facd o
celor mai puternice supercomputere. Ralf Neumann gi colegii idee de unde vin tehnologiile IT care ne inconjoara astezi".
stri au asamblat Cray-ul in luna aprilie, penfu cel de-al 19-lea inainte ca Vintage Computing Lab sa se poata concentra
Vintage Computer Eestival de la centrul de computere Leibniz pe ceutarea unui astfel de spaliu, exista probleme care trebuie
din Garching pi au ca$tigat primul loc cu el. rezolvate mai intai cu sistemul mainframe vechi de peste 30
de ani. Recent, unitatea centrale a lui Cyber 960 a inceput sd
Momentele de referinti PC se tot adune scoat5 bucalele negre in conductele sale de aerisire Si se le
in afarl de proiectul mainframe, Computermuseum din arunce prin tot garajul. "Undeva in sistemul de ventilalie exis-
Munchen este a doua preocupare majora a vintage Compu- te o izolare cu spumi care se dezintegreaze. Dar, odate desco-
ting Lab. wolfgang Kainz-Huber a compilat o coleclie impres! perite, asta ar trebui se fie destul de ulor de inlocuit", ne-a
onante de Pc-uri istorice de-a lungul deceniilor. ,Literalmen- explicat Ralf Neumann. r

cHIP < 2018. rr .23


4@
ANI

Cele mai importante


ro invenfii
Multe idei inteligente, precum circuitul integrat, au conturat era computerelor. CAteva au
fdcut ca azi, lumea si fie in re{ea 9i calculati. Iatd o selectie a celor mai importante idei.

A. mniDrezent. Niciun alt atribut le destepte au scos inventii fhri de care milioane de tranzistori opereaza per
f 1"" se Dotriveste mai bune cu infrastructurile digitale care ne incon- milimetru petrat intr-un CPU modern, E
lvf ,otrt p"."r" computerele il joaci joare azi, precum internetul sau radioul, in vreme ce primele computere mainfra-
in viala noastre cotidianS. De Ia brdteri nu ar fi existat. Ve vom povesti despre me aveau doar cAteva mii de tuburi elec-
de fitness la ATM-uri, ele creeazl o cela mai mari ro invenlii pe caza cirora tronice. Doar miniaturizarea acestor
prezenlein fundal care oferi informatii, au apSrut aproape toate celelalte inova- circuite a putut aduce tehnologia com- 4
le proceseazi gi ni Ie prezinte, sporadic, tii digitale. puterelor in aproape fiecare case. Pen- z
cu destule insistenle. Iar acest proces es- tru asta sunt responsabile trei descope- E
te doar la inceput. Urmatorul deceniu va Big bang in siliciu riri tehnice: tranzistorul de siliciu,
fi cel al integrArii oraqelor inteligente, Fie ci se afliin smartphone-uri,
notebo- circuitul inregrat gi CPU-u1 sau micro-
traficului autonom Si a asistenlilor inte- ok-uri siu rack-uri de server, computere- procesorul de pe o placi de circuit.
l.igenli. Revolulia IT este departe de a se le lucreazi intr-un spatiu de cA{iva Calea cetre primul tranzistor de sili- uE
fi terminat. centimetri patrali cu miliarde de cicluri ciu func!ional a dus la descoperirea
pe secunde. Este o magnitudine pe care efectului de camp. Acesta face ca un
$i nu ar fi fost posibile toate acestea
pionierii cu greu gi-ar fi putut-o imagina material se-Si schimbe conductivitatea h-!
IEre era creatorilor din a dbua jumtrtate
in urm cu circa zo de ani. Peste 20 de ts.9
a secolului zo. in circa trei decenii, minli- atunci cand este aplicat un curent elec-

24> 11 :2018 ' CHIP


+o de Ani iN vlrron
tric. in acest scop, semiconductori pre-
cum germaniul, seleniul. siliciul. dar $i Tranzistor cu efect de camp
anumite forme de carbon au intrat in r925
centrul atentiei. Primul tranzistor, fabri- Julius Lilienfeld descopera principiul tran-
zistorului cu efect de cemp: conductivita-
cat din semiconductorul germaniu, a tea materialului se schimba la aplicarea
fost prezentat de americanii de la Bell unui ca$p electric,

Labs in 1947. Dar germaniul nu era mate- 1947


rialul ideal pentru acesta sarcinS: pier- La Bell Labs, fizicienii Walter Brattain qi
John Bardeen dezvoltl un traMistor func-
derile de curent se produceau pana $i la lional cu gennamu.
mici fluctuatii ale temperaturii, iar la
peste 75 de grade Celsius astfel de tran-
C r9E4
in ianuarie, Morris Tanenbaum constru-
zistori incetau complet sa mai functio- iege primul tranzistor de siliciu la Bell
Labs, dar Texas lnstruments vinde produ-
neze. Siliciul nu face asta. Big bang-ul
erei siliciului a avut loc in
Gordon Teal, de la Texas Instruments, a
1954, cand

anuntat Ia intalnirea anuali a lnstitute


sul-

I
of Radio Engineers din Dayton, Ohio: Circuit integrat
,,intampHtor, am cateva dintre ele chiar C re58
Ia mine in buzunar". Jack Kilby nou angajat de Texas Instru-
ments, dezvoltl primul cir.uit integrat pe
parcuIsul vacantei de \,?ra.
Primul generator de ceas
Urmdtorul pas mare a fost circuitul inte- 1950
grat, care unegte toate componentele f airchild Semicondudor consuuieste un
prototip pe un subsEat de siliciu. bazat pe
electronice pe un substrat (vezi stanga). prciectele co-fondatorului Robert Noyce.
FAra integrare, merimea computerelor t96r
ar fi fost considerabile, odate cu cregte- Eairchild Semicorductor lanseaztr pe piali
rea complexitefli. Reducerea potrivit tor Logic (RrL).
circuitele monolitice ca Resistor Transis-

Legii lui Moore a devenit posibili doar


odate cu inventarea cipului. Co-fondato-
I
rul Intel Gordon Moore a prezis, in 1965,
ci nivelul de compledtate al circuitelor Procesor/CPU
integrate se va dubla Ia fiecare rz pAnd la 1955
24 de luniSi, drept rezultat, Ia fel se va O brosurd IBM (705 EDPM) mentioneaz,
termenul "Central Processing Unit" pentru
intamph cu tranzistorii de pe subs-
gi prima oarl.
trat. Timp de 50 de ani, previziunea s-a
adeverit pentru industria cipurilor.
e r97r
Intel 4oo4 care este un microprocesor pe 4
Un microprocesor aduna toate com- biti, este primul mi$oprccesor disponibil
pe piate.
ponentele pe un singur cip si, de fapt, nu
este nimic altceva decat un circuit inte- 1978
grat foarte complex. Primele CPU-uri de Intel introduce 8086, primul procesor cu
arhitectura de instruqiuni x86, care i$ca
acest tip au fost dezvoltate pentru se mai foloseqte $i astrzi
computerele desktop si pentru calcula-
!I
t"oarele de buzunar Cine construit pri-
a
mul procesor modern ca prototip in la-
borator este o chestiune controversate.
Probabil ce a fost Texas Instruments Si
Poartd mobild/F1ash
nu lntel, dar lntel 4oo4 a fost primul mi- r928
Fizicienii Ralph H. Fowler $i Lothar
croprocesor disponibil comercial. in Nordheim exptca procesul de emisie a
acesta, 2.3oo de tranzistori operau la o campului adici de ce electrcnii fac
viteze 74o de kiloherli. A durat apoi ince "tunef.
1962
$apte ani pAni cAnd numerul a atins
Dawon Kahng Si Simon Min Sze dezvolt:
8086, primul cip cu revolutionarul set de un traDzistor cu poarta mob ehBell
instrucliuni x86. Laboratories, care stocheaz5 electmni
prin interhediul unui efect de tunel

Stocare prin fizici cuantici C r98e


Lumea fizicii cuantice eludeaze mintea Toshiba preantE prima stocare NAND
(pe scurt: Fla,sh). A fost dezvoltate in r98o
omului. Cel mai bune exemplu este efec- de o echipe cu circi membri conduse d€
tul de tunel, pentru ca acesta presupune Eujio Masuoka.

cA un electron va aperea, cu b anumiti


probabilitate, intr-un loc in care nu ar +

CHIP < 2or8 < rl .zi


48
EM Cablu cu fibri opticd
1965
trebui fie.
se Man&ed Bdmer. un fizician la AEG Tele-
cu fibr5 optica
Efectul de tunel este fundatia pen- funker! inventeaza cablul
pentru uansmiterea informaiiei
tru transistorul cu poarti mobile, care
captureaze electronii care au aperut. C r9zo
Mauer Keck $i schultz, tr€i oameni de
FSra o poarte mobile, nu ar exisE nici sdinte de la flrma Coming produc fibre
SSD-uri, nici smartphone-uri 9i nici opdce cu atenuare scSzute. contaminand
materialul cu trtan.
comunicatii mobile in forma lor prezen-
td, pentru ca am depinde de stocarea 1988
Primul cablu cu FrbII optica transatlantic
magneticS. conecteaze SUA cu Marea Britanie $
Memoria NAND sau Elash s-a im- Franra- TAT-8 co$a ?35 milioane de

pus ca standard de stocare cu poarti


mobila intrucat permite o densitate mai
;li*i,'ff:"",T:ffiff**"' iI
mare a datelor decat alte metode de TCP/IP
stocare electronice. A fost inventata, r97il
practic de unul singur, de Eujio Masuoka Prima veBiune a Transmission Contiol
in anii optzeci. El trebuie, de fapt, si aibd Protocol pentru interconectM de retea
peste retele 6zice diferiLe a fost dezvolta-
griji de tehnologia RAM Ia Toshiba. $. devenind fundatia pentru internet.
r97t
Sticlii curatl pentru intemet Omul de gtiinle Jon Postel a criucat con-
in fibra optice, informalia este transmi- ceptulin Intemet Engineering Note nu-
se prin unde luminoase. Fare aceasta, merd 2 (veziios) si a propus se separe
TCP de lP - asta a fost revolu$ona[
networking-ul la nivel global ar fi putut
1980
fi realizat doar pe bazd de fire de cupru
Suot lansate protocoalele intemet TCP/
gi astfel nu am fi avut nici o fracliune de IPv4 care sunt inca fobsite 9i astrzi
vitezele de internet de azi. Internetul
s-ar fi blocat in epoca cuplajelor acusti- IENI2
pemantul atenueazi Su!E!cede3: fon. I5I
ce. Descoperirea ce
mult semnalul luminos, care trebuie sA on ID-".!DeE Ploto'ol $d TcP
2.3.3.2 c@.nts
fie amplificat la intervale scurte, a fost E
lDa!6doctioD
cruciaH pentru avansul fibrei optice. Thts tt@o sugg.st! e apploach Eo Flotocols u!.d 1n illern'E{orl r!'sEeE
Compania britanica Corning, cunoscute .@ewhsE differeaE !.oE ihe &.1n Eh4!! of Eh. w6!l on !h' f!esEir316n
Conllol P!otoc61 (TC!i l1l. rhe D6stEtoa laken helc 1s th!! r,E
acum mai ales pentru sticla Gorilla hreme!rcrl c@nlcatioa .houfd be vlet a! havhq te6 c6hpon:n!s: Ehe !J!
class folosite h telefoanele mobile, a re- hcp by hoD !.faylDg 6l a G!!.g.' and !h. end !o end t6nrlot of tile 5E
conveisaiioa. 1 s l.ads to . ploposa1 f6r a hop b!' hop orleDi'd Eo-
u$it sI elimine impuriteUle pentru ca int.lnet plolocot, a! .nd !o .Dd o!1eD!.d hosi level plotocot, sd the
1.t.ifa.e b.Eveen Eh.h.
undele luminoasesA poate fi transmise
pe distanle mai lungi. Astfel, primul ;8
cablu intercontinental cu fibre optica a lle are screkirtq up in our desig:n of inEernec proEocoLa

I
fost instalat in 1988. Ug
De asemenea, internetul ar fi remas
5I
o relea intre multe relele fere TCP/IP 5u
n7
.b6

Criptare asimetrica 5E
r97:t
Trei angaiati ai serviciul secr€t britanic
ccHQ Elis, cocks +i wfiamson, dezvol_ 9E
te prima metod: de criptare asimetrice og
Dai serviciul secret o mentine... secreta. !'>
tt
r9?6 o-,!
whitfieldDiffre MartinHeuman
pubtce teoria criptograliei cu ch€ie dg
publicS. care constituie baza pentru -T
criptarea asimetricE- -id
( Lg77
Rivest, Shamir Si Adleman incearc, sI
resping: teoria lui Diffle 9i Helman la
MIT. Ei esueazl pentru c5. in tot acest bdE

proces, descoperS criptarea RSA care


urma se Ie poarte numele. 3.s

26, rr , 2018 ' CHIP


4@
EUIF Cablu cu
1965
fibri oPticd

trebui fie.
sd Manfted Bdrner, un fizician la AEG Tele_
funken, inventeazl cablul cu frble opticl
Efectul de tunel este fundalia pen- pentru transmiter€a informatiei.
tru transistorul cu poarte mobili, care
captureaza electronii care au aperut. C r97o
t i Maurer KecI si schultz, trei oamenide
Fere o poarte mobile, nu ar exista nici 't'u. itiinlE de la firma corning, produc flbre
SSD-uri, nici smartphone-uri 9i nici 6ptici cu atenuat scazuie'contaminand
mat€rialul cu titan.
comunicalii mobile in forma lor prezen-
1988
ta, pentru ci am dePinde de stocarea
Primul cablu cufibrl optica transatlantic
magnetica. .onecteaza SUA cu Marea Britalie Si
Memoria NAND sau Flash s-a im- ErentaTAl-8cost 3iEmilioanede r
doh; $i atinge 28o MbPs I
pus ca standard de stocare cu poarta
mobilA intrucat permite o densitate mai
mare a datelor decat alte metode de TCP/IP
stocare electronice. A fost inventate, 1973
practic de unul singur, de Fujio Masuoka Prima versiune a tansmission Control
in anii optzeci. El trebuie, de fapt, sa aiba Protocol Dentru inLerconecBri de relea
p€ste r€t;le fizice diferite a fost dezvolta-
grijd de tehnologia BAM la Toshiba. t{ devenind fundatia pentru intemet.
tgn
Sticli curata pentru internet Omul de $tiin!: Jon Postel a criticat con-
In fibra opdce. informalia este transmi- ceDtul in Intemet Engineering Note nu-
manrl 2 (vezi ios) si a propus sa separe
sI prin unde luminoase. Fere aceasta, TCP de lP - asta a fost revolutionar
networking-ul Ia nivel global ar fi putut
1980
fi realizat doar pe bazi de fire de cupru Sunt lansate protocoalele intemet TCP/
Si astfel nu am fi avut nici o
fracliune de IPv4, care sunt ince fobsite €i as$zi
vitezele de internet de azi. Internetul
s-ar fi blocat in epoca cuplajelor acusti- IENI2
ce. Descoperirea ce pemantul atenueaza Sup.!cede.: N.re
mult semnalul luminos, care trebuie se 2.3.3.2 coe.nls oD lnEe!trrt P!ot6co1 TC!
fie amplificat Ia intervale scurte, a fost 'rd E
cruciaE pentru avansul fibrei optice. Thts D.m suggest. d aPproacn Eo Flo!.cols u'ad j'E lllem't'orL lvsre's
Compania britanice Corning, cunoscuta .*."r,"t artii"."t t.od Ehe @1n lhrult 6f !h' nolL ori5 lhe 1!dsbts!16n
lhat
a€
conrlo1 Plotocol (TcP) I1l. The po.ttlon taten hclp ;3.
acum mai ales pentru sticla Gorilla i"t"r"*".tt .o@unlca.ioD should be vies as havirs c{o cotdpot"rr: lhe
r,"p uv lr"p !.1!rtnq of a ne.5aqe, dd !n. '^d '6 end codirol of lhe s3
class folosita h telefoanele mobile' a re- Ihts leads Eo a ptoposal for a h6p bv bop oli'nled Eo-

u$it sa ehmine impuritiliie pentru ca "."".*".r"".


i"i"*". p."".".1, ar .nd Eo end o!i'nD'd host t've1 Fldlocol' 'nd th'
E#
fi transmise inlelfac. be!r.., !h.8.
undele luminoase se poata
pe distante mai lungi. Astfel, primul :[J
cablu intercontinental cu fibre optica a lle are screvinq up irr our desigrt of incerneE Floiocola
fost instalat in 1988.
De asemenea. internetul ar fi rimas
o retea intre multe relele fare TCP/IP.
iDlerne! F ckaqing and
plovided h a faycred
inte!a.!36!t PtotocoL :::"slf:iil,li"{:i1i"i:iiil:;:lr;}i:::'".". I 5g
B+
*(J

gE
3E

FI
si
*E
og
U:

Eiffi
!ar..
a-a

o:
.4E

3,7
dT

rr ' 2or8 > CHIP


26,
i.
40 dE ANi iN VIITOR
Aproape toate pachetele de date sunt
impachetate cu TCP $i sunt adresate cu Unix/Open Source
IP La inceput, au existat tentative de a 1964
integra ambele funclii, dar asta s-a do- Este dezvoltat sGtemul precursor
Multics. Este suportat de un conso4iu ce
vedit a fi prea complicat. Un instrument include MIT 9i General Electdc, Bell Labs
solid a putut aperea doar prin separarea 9i Honel vell.
TCP gi IP. Criptarea asimetricA RSA ieste C r969
la fel de importanta. Aceasta garanteaza Dupe anulaEa proiectului Multics, Ken
Thompson, un om de Stiinta de h Bell
securitatea comunicatiei $i autenticita- Labs, scrie prima versiune de Unia in cod
tea datelor. Shopping-ul online, Amazon de asamblare, pentru mini computerul
PDP-7
sau Pay Pal nu ar fi existat fire ea.
Update-urile $i desctrrcdrile ar fi fost fal- 19zt
Dermis Ritchie porteazl Unix in limbaiul
sificate gi malware-ul ar fi putut contro- de pro8ramare dezvoltat de el, cunoscut
la cu u$urinli orice computer &ept C. Codul sursi este distribuit qi
asta face sistemul de operare popular la
universiteE
Unix sau nix
Toate sistemele de operare moderne,
precum Linux, Android, macOS sau iOS
descind din Unix sau mecar urmeaze
planul acestuia, cum este cazul lui
Windows NT. Prima versiune de Unix
includea doar 4.2oo de linii de cod gi ocu-
pa 16 KB de memorie. Dezvoltarea Unix
a implicat alte inovatii importante - se
nu uiHm de limbajul de programare C.
indelungata disputd privind publicarea
ti folosirea codului surse Unix, care in
cele din urme a initiat mi$carea open-so-
urce, a fost Ia fel de semnificativS.
Lui Unix ii lipsea o intefati grafica
pentru utilizator (GUl). Xerox a schim-
bat asta. in al sau celebru Palo A.lto
Research Center (PARC), in afare de
Ethernet, au mai fost dezvoltate si con-
ceptele de laptop Si de GUI, controlabile
prin mouse. Xerox a prezentat voit
aceasta din urma inova!ie competirori-
lor care au dorit se o vadi. Inclusiv lui
Steve Jobs qi lui Bill Gates, care s-au
inspirat in crearea de GUI pentru siste-
mele lor de operare.

Programare pentru a gandi


IA inseamnl cA, practic, computerele in-
vald sI gAndeasce. Dati fiind complexi-
tatea creierului uman, este o sarcina Relele neurale/CNN
imposibilS. Dar mici sectiuni din creier us., Ucr r959
pot servi drept model pentru retelele Biologii David H. Hubel Fi Torsten N
wiesel descopefi cd doua tipuri de celule
neurale. EIe pot fi folosite pentru a re- din creier sunt responsabile de procesa-
zolva probleme care nu pot fi rezolvate rea semnalelor optice.

cu codul normal. Revolutia a fost impul- e r980


sionate de Convolutional Neural Kunihiko fukushima publictr Neocogni-
tron, o retea neurala bazate pe Hlrb€l si
Networks (CNN) pentru identificarea Wiesel: C $ S din stansa corespund tipu-
obiectelor in imagini. Atunci cand sunt input rilor de celule.
layer
bine antrenate, ele pot depesi observa-
contrast
t r996
recognrtion
torii umani. Retelele neurale inc5 trebu- extraction Cu LeNet-s. pdma convolutional Neural
layer
ie si dovedeascd dace vor schimba Nefi /vork pentru rccunoaf terea obiect+.
Ior este introduse. Structura sa de baze
Iumea, la fel ca celelalte noue inventii UM este inspirata de Neocognitron.
mentionate. ln acest momentl ele con-
stituie un pariu bun pentru viitor r

aHTP < 20r8 < rl <27


48
EUIF

-r-n---

Nuteteme de IA!
Vor cuceri maginile omenirea? NiciodatS, spune un expert de top in Inteligentd
Artificiati. Pentru cd sistemele cu adevirat inteligente nu sunt interesate de oameni.

T nteligenta Artificiala (IA)va [i prezenta peste tot, in viitorul Ior IT precum Google, Facebooh Microsoft, Apple, Baidu qi

I apropiat. Fiecare dispozitivcu componente digitale poate fi Amazon. Aceste companii folosesc deep learning pe scari mare;
I echipat cu IA. Ne va ajuta in munca. ne va planifica timpul gandegte-te doar la .,OK, Googld, ,,Alexa" ,,Siri" 9i ,,Instagrar|.
liber, ne va oferi sfaturi pe chestiuni financiare, cum ar fi achi- Deep learning a ficut din Atphaco 9i AlphaZero, doui invenlii
zitii, investilii sau asigureri, ne va face mai mobili 9i va fi un ale subsidiarei IA a Google DeepMind, cei mai buni jucatori de
factor esenlial in mentinerea seneti$i. Go din lume; inainte de asta se credea ca o astfel de schimbare
Actualul boom IA este propulsat mai ales de deep learning, de gardd se va produce abia dupd cel pulin ince 50 de ani.
un subdomeniu al machine mearning. Deep learning s-a dez-
voltat drept cel mai de succes domeniu al inteligenlei artificia- in ciutarea structurilor ascunse
le, cu rezultate excelente in procesarea vorbirii, textului 9i Deep learning se bazeaze pe noi tehnologii pentru retelele neu-
imaginilor Deep learning este domeniul de cercetare al giSanti- ronale artificiale, precum $i pe actuala disponibilitate a unor

28, rr ' 2or8 , CHIP


40 dE ANi iN VIITOR
computere foarte rapide gi a unor baze de date masive. Ideea
pricipale a metodei este ce forme codificate ale input-ului sunt
descoperite Ia diferite niveluri de abstractizare, iar conceptele DESPRE AUTOR
abstracte Si structurile ascunse din input pot fi astfel identifi
cate. Azi, aplicatiile deep learning includ deja transportul, sand- Vizionar IA din Bavaria
tatea gi medicina, mentenanla, ingineria grea, telecomunicatii- Sepp Hochreiter trebuia, de titivele retele neuronale con-
le, marketingul, relauile cu clienlii, economia, finanlele, fapt, se fie fermier. El a fost ventionale, LSTM permite un
tehnologia aerospatialS, computing-ul, educatia, legislalia, nascutin 1967 Fi acrescut la o tip de memorie a experienlelor
gtirite gi publishing-ul, muzica $i pictura, precum $ijocurile. IA ferml de 16ng5 Mthldorfam trecute.
Inn din Bavaria. Dar pe atunci Recent, LSTM a devenit cea mai
deja s-a dovedit o tehnologie cheie pentru dezvoltarea ma$ini-
noua lume a computerelor l-a buni metodi pentru procesarea
lor care se conduc singure. in produclie gi inginerie mecanic5, atras mai mult decat ferma vorbirii gi a textului, domeniu in
in afari de folosirea evidenti robotilor inteligenti, mentenan-
a perintilor sai. in 1985,el a studi- care a stabilit noi recorduri.
Ia predictive, prognoza Ia cerere Fi optimizarea proceselor sunt at simultan gtiinta computere- LTSM este folosite de recunoag-
sarcini importante ale IA. Ior gi matematica la Universita- terea vocale a Google Android gi
Productia $i industria high-tech vid cea mai mare priorita- tea Hagen din Miinchen. de Google Voice Transcdption
te in automatizarea proceselor cu IA $i deep learning. Principa- Azi, Sepp Hochreiter din 2012, respectiv 2015. Un an
lele motive sunt cregterea in productivitate, minimizarea erori- este un profesor universitar $i mai taEiu, Google Messenger
lor manuale, reducerea costurilor si reorientarea intervenliei conduce Institutul pentru Ma- Allo tiAppleiOS ro au inceput
chine Leaming al Universitefi se foloseasci LSTM alui
umane, in special in activite$ complexe, non-repetitive, in care
Johannes Kepler din Linz, Aus- Hochreiter. in prezent, Sepp
oamenii sunt incd superiori maginilor.
tria. La 5r de ani cercetAtorul Hochreiter promoveaze baza
este preocupat de domeniul teoretice a deep learning, in care
Inteligen{i Artificiale ne contureaze viata cotidiani
machine learning Fi este un analizeaz e fluxurile variabile
lA va fi o componentE normah a multora dintre dispozitivele pionier al domeniului de cerce- din relelele neuronale, dezvolti
noastre. Smartphone-urile folosesc deja destul de mult metode
tare deep learning care in pre- conceptul de,,self-normalising
IA. Dar in curind o magini de giurit va detecta automat dace zent revolutioneaze inteligenta networks" si examineaze,gene-
gaura este OKgi daca viteza este corectA; apoi liarputea spune: artificialA. rative adversarial networks' Si
,.Te rog, redu viteza gi presiunea, altfel mi voi supraincelzi". Cercetitorul a devenit cunos- algoritmi de "reinforcement
Actualele avansuri in mobilitate se datoreaze mai ales teh- cut datorite descoperirii si leaming', cu utilizarea unor
nologiilor IA cum sunt vehiculele autonome, pentru care aten- dezvoltarii,,Long Short-Term algoritmi de aproximare
tia bazate pe LSTM (Long Short-Term Memory vezi dreapta) Memory" (LSTM) in lucrarea sa stocastici.
devine din ce in ce mai importante. EIe ofere beneficii logistice de diplome din r99l care a fost Proiectele sale curcnte
prezentate in Dgz,,Long short- includ deep learning pentru
dronelor sau scuterelor cu auto-conducere, optimizarii planifi
term memory" este tehnologie dezvoltarea de medicamente,
cirilor gi, mai ales, pentru ,,Smart City". Un ora$ inteligent Si
care a contribuit semnificativ Ia pentru anaDze vocale gi de text,
conectat igi poate optimiza nevoile energetice, logistica legat5 pentru procesare de imagine si
dezvoltarea inteligentei adifici-
de degeuri gi traficul. pentru condus autonom.
ale. Spre deosebire de mai repe-
Existe tot timpul povegti de succes despre metode bazate
pe IA folosite in medicine Si pentru dezvoltarea de medicamen-
te. Deep learning poate diagnostica cancerul la san gi tumorile
cerebralein secliuni de tesut mai bine decat o poate face exper-
tiza umanE- in cancerul de piele, IA este Ia fel de buni ca un
dermatolog uman. ln dezvoltarea de medicamente, metodele
deep learning sunt excelente la predic{ia efectelor colaterale.
Efectele colaterale neagteptate sunt cel mai comun motiv
pentru care unele medicamente e$ueaze in ultimele faze de
testare clinice. Deep learning poate indica aceste probleme de
Ia primele stagii de dezvoltare a medicamentului. Deep
learning continua si raporteze succese uimitoare in dezvolta-
rea tehnicilor de sintetizare a medicamentelor.
Si social media este plini de metode IA - in chatbots,
spambots, boti pentru recomandlri gj programe care optimi-
zeaze reclamele. Existe riscul real ca opinia pubuce se fie
semnificativ influenFta prin chatbots, ceea ce inseamne ce cea
Vizionar al
mai bund tehnologie IA poate controla cel mai bine opinia IA moderne
populaliei.IA poate fi folosite in specialin campanii electorale, Sepp tlochreiter este
considerat un pionier
pentru a manipula opiniile. Exista teama ce anumite IA ar pu-
aI inteligentei artifici-
tea genera un fel de bule individuale pentru toata lumea. Doar ale. Multe aplicalii IA
mesajele care suporta vederile individului respectiv vor fi ac- ale companiilor big fl
ceptate $i vor ajunge Ia acesta. De asemenea, vor fi oferite doar data se baz eazi pe
contacte cu oameni sau boti'care impdrttrgesc aceleagi opinii. tehnologia LSTM,
dezvoltati de el-
Ceutarea pe internet filtreaze toate rezultatele care nu se potri- -

CHIP < 2or8 < 1l .29


4@ nia altor gcoErile de $apte ani, avocatii socializeaze cu alti
avocali, politicienii cu atli politicieni, funclionarii bancilor cu
vesc cu opiniile utilizatorului, inputul senzorial, experienlele, alti funclionari ai bencilor, expe4ii IA cu alli expe4i IA, fotba-
aptitudinile invatate $i cunoa$terea despre lume. o IA generaE li$tii cu alli fotbaliiti gi afa mai departe. De ce s-ar certa o IA cu
va fi implementabil, pentru fiecare aplicalie. Ca model brut oamenii din mica biosfere a planetei? IA vor rugini in aceaste
inteligent, poate fi folosit pentru a invela sau a deriva solutii biosferi gi vor fi puline resurse. De fapt, IA mai degrabe vor
specializate pentru orice problemd. fitosofa cu alte IA li vor pirasi Pemantul, indreptandu-se catre
Obiectivul pe termen lung al catorva labomtoare de cerce- spaliul cosmic, Acolo exista mai multa energie solare decat pe
tare este de a promova bazele pentru o IA generale. Azi, studen- Pamant $i mai multe materiale de constructie pot fi gasite in
tilor le este predat know-how-ul de care ar putea avea nevoie centura de asteroizi. IA nu ar fi prea de$tepte dace ar intra in
mai talziu in viate pentru a intreprinde astfel de activitati. Ace- competilie cu oamenii.
la$i lucru este valabil $i pentru IA. Acestea invale se vada, str
'vorb€asca, sa aude, sd inteleage, sa migte obiecte 9i alte diferite Cel mai bun prieten al omului: viitorul cu IA
aptitudini cognitive, dar far5 o specializare. Ulterior, dupe [vra- Cum va areta viitorul nostru cu IA? Un exemplu: alarma sune
re, o astfel de IA poate deveni gofer, maestru bucetar, major- dimineata devreme. IA a mea Stie cand trebuie sI me trezesc.
dom, funclionar financiar, expert in marketinS, translator' Me intampine gi imi spune buletinul meteo 9i $tirile care me
manager de active, gradinar, manipulant de tramvaie ;i aga mai intereseaze. Apoi imi de un scurt sumar al meciului de ieri, ci
departe.
Itie cA sunt microbist. Dupe aia, imi va da sugestii privind hai-
Detectarea obiectelor in imagini sau intelegerea textului nele pe care Ie voi purta. Apa pentru dui va fi incakita la timp
sau a limbajului este importanta pentru IA, indiferent de utili- gi intFo maniera eficiente energetic. Cand ies din duq, cafeaua
zarea sa ulterioara. in acest moment, fiecare companie antre- me a$teapte. Dupe micul dejun, IA mlintreabd dace se coman-
neaze o noua 1A pentru o singure sarcina $i asta cu aceleagi de unt gi Iapte ce nu mai am. Erigiderul este, desigur, conectat la
date edstente. Mai intai, mercile auto trebuie recunoscute in IA. Ma$ina me a*eapte. Este una cu conducere automati
fotograf,ii sau fitme, apoi brandurile de imbreceminte Si mai comandate de IA, care $tie deja adresa de la munci. Pe drum -
tarziu brandurile de bauturi gi de fiecare date o retea neuronala ascultAnd muzica mea de dimineate - IA imi aminteste sd iau
este antrenatd din nou. ceva de rdceali, Un Ioc liber de parcare afost comandat Ia siste-
Aici, se invale acelagi lucru, cum ar fi deteclia contururilor mul IA al oragului Si releta a fost deja trimise h farmacist.
sau filtrarea culorilor. Ar fi mai bine se se construiasca un Medicamentul este gata de ridicat gi a fost deja pletit.
sistem vizual care se fie refolosit apoi. Un astfel de sistem ar IA de Ia companie inregistreaze ce am sosit Ia munce.
putea fi public, iar apoi folosit de diferite institutii sau
Strungut meu e dejapregdtit 9i echipat cu toate instrumentele.
companii.
Dronele gi maginite auto-conduse imi aduc la strung materiale-
Ie ce trebuie prelucrate azi. Strungul imi di buni ziua 9i imi
Doua argumente impotriva fticii de IA
spune lista de sarcini a zilei. Vreau saincep cu piesele de alumi-
Unii se intreabe daci IA va conduce lumea 9i va opresa sau
niu, iar strungul este parere ca am putea continua cu otelul
transforma oamenii in sclavi, NU. Eolosirea oamenilor pe post
folosind lichid de recire gi astfel ar schimba o datd mai pulin in-
de baterii, cain "Matrix" este o prostie' Existe tehnologii mai bu-
ne pentru asta. vanarea oamenilor ca in ,Terminator" este 9i strumentele. Are dreptate.
CAnd ajungem la aluminiu, strungul se rote$te extrem de
asta o vrijeale. Existe cel pulin doue argumente pentru care IA
nu va captura puterea. in primul r6nd, oamenii exercite o mare rapid. stop, e prea rapid. Strungul se opreSte. Nu are experienla
presiune selective asupra IA Doar acele IA care sunt simpatice cu acest aliaj qi nu a putut invata nimic. ii explic IA cum trebuie
gi funclioneaza bine vor continua se fie copiate 9i duplicate - la prelucrat acest nou aliaj de aluminiu qi cum sa foloseasce
fel ca Ia cAinii de rase. IA nu doreste autoconservarea, pentru ca trucul meu tichidul de recire special al altor metale ugoare.
ele nu au aparut in urma evolutiei, al carei criteriu este supra- Strungul meu invali rapid noul proces. Datele au ajuns 9i Ia
vieluirea. ln al doitea rand, in caz ca ar aperea o IA care se fie serverul producatorului strungului pentru ana[ze. Informalia
E
mai inteligenti decdt oamenii, de ce ne aqteptem ca ea sa inter- va fi integrata in noile produse. $eful meu va primi probabil jj
aciioneze cu oamenii? $cotaritele de gapte ani prefere compa- sugestia de a updata IA, Si poate $i $tatul meu de plata.

IA la institutul lui
Sepp Hochreiter
IA va fi invaFti la Universitatea
Johann€s Kepler University din Linz in
se va pune I,o actualele
viitor. Accentul
aplicatii IA $ pe expertiza practici a
profesorului Hochreiter, adici madri-
ne learning $ deep leaming.

> CHIP
30 '
11
' 2or8
4it de Ani XN VIITOR

f '\ Y,
"\

1't

20,58
Tatt curn vor arita urrnitorii an d.e ani. Autorul nostru arunce o privire
din viitor inapoi Ia prezentul nostru.

:- ste 2058. Cam in jurul prenzului. am o problema cu blocheaz5 nasul. Naqpa.


'.' ftI coafura. Se pare ca produsul meu pentru par m-a sabo- M-am ndscut in septembrie 2018. Cand eram copil, iam
-.. Ll rat. De obicei, materialul biotehnic inteligenr artificial intrebat pe perinli cum, reugeau ei sd acceseze internetul
:- respecte fiecare comande. Traiegte simbiotic in metreala gi inainte sd se inventeze computerele. Cu toate ce termenul
:. executS mici Iucrlri de arta cu aceasta, iar ocazional se trans- ,,lnternet" nu mai e Ia mod5 dupe ce,,remote data transmissi-
; : formd intr-o reclamd la un produs dar nu me costd nimic asta. on' a aperut pentru a indica noua prezen!5 online, Ia sfargitul
i; Pot programa pdrul si se unduiasc5 pe ritmul muzicii sau sd secolului 20. Tehnologia digitala era pe atunci ceva fundamen-
-: salute fetele frumoase cand trec pe lAngi ele sau se me tal nou. Computerul a fost prima scula din istoria culturale cu
I= mangaie tandru pe obraz. Dat in loc de asta, perul imi tot care nu puteai deschide o sticla de bere. +

_llIP<2.)rB<rr
'31
4@ propriul bodyguard, o consecinla a primului a razboi amuzant
de la inceputul anilor 2o4o, care a fost dus de o alianle a
Miniaturizarea la limiti hackerilor musulmani, reformatorilor ortografici de a treia
Integrarea biologicului in hardware din anii 20 Si 30 a fost o generalie, plini de ure gi a fizicienilor ilegali ai particulelor. Fizi-
consecinte a cursei nesfargite a miniaturizerii, care ti-a atins cieni particulelor au fost ostracizati de societate dupd ce s-a
limitele atat in structurile semiconductoare de siliciu cat Fi in aflat ce, inctr din secolele 19 gi 20, toate calculele cosmologice au
cazul corpului uman; se faci dispozitive atat de mici incat nici fost fecute folosindu-se un numer Pi, care a fost manipulat de
mecar nu mai puteai opera butoane cu degetele nu prea avea studenli subversivi, ceea ce I-a anulat. Ei au acoperit ani la rand
sens. Unii au incercat se face asta cu control vocal inteligent' faptul ce toate viziunile despre univers se bazau pe calcule gre-
pane cand un compartiment de tren plin de pasageri contro- gite, dar au continuat se primeasce finanFri de miliarde de
lali vocal au aretat gi limiterile acestei opliuni. Allii au accele- dolari. BBLL coopereaze cu NASA, care de mult timp are statu-
rat posibilitalile medicale gi au crescut degete miniaturizate tul unei comuniteti religioase gi a permis partajarea Staliei
se puteau opera cele mai mici dispozitive.
in laborator, cu care Spaliale lnternalionale (ISS) pe post de Big Brother pentru
Acceptarea unor astfet de inovalii, care inainte ar fi fost consi tehnicieni qi intelectuali.
derate ciudate qi Orwelliene, a fost determinati de noile 9i Noua religiozitate a domeniului Stiinlific a fost o u$urare
spectaculoasele evolutii ale tehnologiei medicale. La incepu- pentru multa lume, care simlea de multivreme fenomenul, dar
tut digitauzarii, erau, spre exemplu,lentile de contact cu ajuto- nu indreznea sa{ catalogheze ca atare. Chiar $i pe vremea
rul carora doza de insu[ne a diabeticilor nu mai era determi- tehnologiilor computerizate, care au coincis cu epoca spatiali
nata generic, ci individual. avansate, oamenii de Ftiinle culturali au remarcat ce o mumie
ln zo3+, cand eram in liceu, a avut loc Marea Explozie a antica egipteane gi un astronaut un costum spalial seamene
Cunoa$terii (MEc), un soi de 9/I1 al minlii. Un astfel de eveni- fantastic gi ce piramidele gi rachetele aveau acelagi scop, de a
ment era de fapt agteptat in domeniul inteligenlei artificiale - ceEtoriin eternitate. Chiar gi manifestirile media pe ecran, mai
aga-numita singularitate tehnotogice, adici momentul in care intai televizorul. care a devenit attarul iluminat al familiei' apoi
inteligenla artificiale a devenit independentd 9i tot mai inteli- PC-ul, care a devenit altarul casei moderne, erau evident obiec-
genttr intr-un ritm rapid, pini ce ajunge un fel de hiper-inteli- te ale unei adulalii de natud religioasa, cu ritualuri care durau
genle, care in final scapi de oameni 9i continuE evolutia in ore in $ir, in fiecare zi.
locut tor. MEC a dus la reforme radicale ale sistemelor de trai Dar adeveratul avant al $tiinlei ca religie a venit abia dupi
ning din naliunile industriale. in loc de acumularea cunoafte- declinul disperat al autoritelilor din vremea lui Trump. $i asta
rii, au fost dezvoltate strategii.le de combatere a prolifertrrii abia dupd ce autorite! e au decis se se reinventeze ca biserici,
cunoagterii. in caliva ani metoda ,dezvalerii' a fecut ca motoa- pentru a se bucura de faciliteti fiscale.
rele de cautare pe internet, in special Google, si-gi piardi im-
portanla dramatic, pentru ce nimeni nu mai voia sa ftie nimic Internet fere hardware
gi era suficient si presupui adevarate lucrurile, fire explicatii. Termenul intemet s-a demonetizat 9i pentru ca reteaua a deve-
Disparilia interesului in Google a dus mai intai Ia colapsul nit ta fel de banalE 9i omniprezente ca electricitatea 9i apa cu-
economiei digitale, dar, pe de alti parte, a rezultat in solutii geo- renta $i a cizut cumva in uitare. Nou construita infrastructuri
politice pentru probleme care mocneau de decenii, cum ar fi pentru maginile cu auto-control a fost semnificativmai eficien-
neas,teptata ofensiva de simpatie a Talibanilor, care in mod te decat a fost vreodate Wi-Fi.ul, altminteri am fi avut acciden-
tradilional evitau educatia. te la cea mai mici fluctualie de semnal. De asta au beneficiat 9i
toli utilizatorii care nu se aflau in maFini - hardware virtual a
Big Brother in statia spatialii disparut gi doar funclionalitatea a ramas. Nu mai aveam doar
Me uit un pic la BBLL (Big Brother Life-Long). Gazda are un hotspot de inaltA performanle in fiecare stalp deiluminat' ci
gi echipament de proieclie, ceruia trebuie se-i mullumeqti cand
stai pe o bance in parc 9i o interfale de utilizare este proiectate
in palma ta, pe picior sau pe o coalE de hartie' pentru a putea
comunica ugor, fldrE sd cari hardware dupe tine. Toate dispoziti-
vele purtabile de odinioara, care erau clar vizibile' au fost disi-
mulate in zone restrAnse, cum ar fi nasturii sau bijuteriile Pt5ci
voluminoase cum erau vechile ,smartphone-uri" sunt de tot
rAsul azi,la fel cum pe vremea dependenlilor de smartphone ei
se amuzau pe seama telefoanelor radio de dimensiunea unei
cirimizi sau a hard drive-urile uriaqe de 5 MB din anii 1950, care
trebuiau descercate din avion cu motostivuitorul.

Pastili pentru ince 50 de ani de viate


PanA in 2042, o mice firme farmaceutica a dezvoltat o pastile
care incetinegte imbetranirea 9i extinde speranta de viate cu
50 de ani. Eondatorul companiel, poreclit ,,Pill Gates", a devenit
cel mai bogat om din lume in foarte scurt timp. Reintinerirea
nu era retroactive. Cineva de 70 de ani putea sa-gi sporeascl
doar marginal speranla de vialr,in weme de un taner de 30 de

32, tr>2or8>CHIP
40 dE ANi iN VIITOR

ani avea deja sansa sa mai traiasce ince pe atat. Sistemul legal
a trebuit sd fie adaptat Ia cregterea fulminantE a speranlei de
viale, cu modificeri masive de legislalie. Spre exemplu, o
sentinla traditionale cu detenlie era mult mai ugor de accep-
tat pentru cineva care ar putea trei pani Ia r:o de ani.
Sentimentul de tinerete dura de acum mai multe decenii,
inclusiv apetitul adolescentin pentru riscuri. Procmstinarea a
devenit o filosofie de viala catastrofice (,,inci mai am destul
timpl. lntregi sectoare industriale, cum ar fi cel al companiilor
de asigurari 9i cel bancat care au trebuit se-Si adapteze afaceri
le la noile a$tepteri privind durata vielii, au trecut prin modifi-
cdri revolulionare, la fel ca sistemul juridic. varsta pensionerii
a fost crescute cu un an in fiecare an, iar in 2049 a fost oprita
timp de trei ani la limita magicl de 99 de ani, Ia o durata medie
a vielii estimate h rro ani. intrucat nu mai exista suficienta
cunoagtere pentru o durate de gcolarizare de D ani pentru no-
ua viata extins5, a fost introdus un sistem de educatie graduale,
co altd reformd radicale inevitabiH: zece ani de $coale, urmati
de zo de ani de munci, dupi care o nouiperioade de gcolarizare
gi aqa mai departe.

Zuckerberg cedeaza Eketia


Exceptii in memorie au raportat ce fondatorul Facebook Mark
Zuckerberg, care are acum 74 de ani Si dupe ce a introdus zona
pentru adulli pEtita a FB, unde sunt permise chiar gi imagini
topless, s-a umplut gi mai mult de bani, tocmai i-a fecut cadou
Etveiia sultanului din Brunei, cu ocazia zilei de nagtere.
Zuckerberg spunea in 2015 ca viitorul comunicaliilor va fi tele-
patia. De fapt, in anii 2o3o, au aparut pe piali primele dispozi
tive controlate rezonabil cu puterea gandului. Maiintai au fost
obiecte confortabile, cum erau tabletele portabile pe care le
puteai transforma intr-un soi de cAine mecanic care sa te
urmeze. Primele conflicte au aperut odatS cu ecranele ce
puteau fi controlate mental $i in retele social media au apirut
mai multi indivizi care incercau sI controleze ecranele din
retea.
Apoi au aperut gi centrele de gindire, Iange centrele de
fitness, undeili puteai antrena o gandire atletice, de inalte per- in anii'zo, Mark Zuckerberg oferi cadou Elv4ia sultanului
formanti. Celebritelile au angajat antrenori de gandire privati. Bruneiului - pentru ce nu ttie ce altceva si mai factr crr banii
Ca efect colateral, a aparut Si o reinterpretare a termenului
,g6ndire', care a devenit o competitie ambitioase fer5 o finalita-
te intelectuale. Dar problema s-a rezolvat de Ia sine. Trendul a
murit dupe cauva ani de cregtere euforicl, pentru ce gandirea asta posibil. Acum, exist5 o singura haine, care poate fi
este mult mai epuizante decat activitatea fizicS, peniiu mu\i transformate in toate celelalte. Dace este prea largi, ii poti co-
oameni. Spre dezamigirea lui Zuckerberg, care a gregit antici- si se muleze pe tine, poti sufleca manecile cu o
manda hainei
pand entuziasmul cu care oamenii vor adopta ochelarii VR comandi vocali gi hainele doamnelor se pot transforma in
monstruo$i, nici telepatia autentice nu a prea progresat dupe orice, Ia comanda domnilor autorizali. in bazele de date ale de-
rezolvarea problemelor tehnice. Zvonurile privind trauma signerilor, intreaga crealie umani in materie de mode este
severe h care au fost supuse unele minti simple care au intrat disponibitd contra unei taxe. in afara de asta, ointreage persoa-
in contact cu procesele nefiltrate de gandire ale unor persoane nA se poate transforma intr-un film, un spectacol de culori sau
extrem de inteligente se pare ce au contribuit $i ele Ia aceastd un nou personaj. Materialul inteligent este suficient de fledbil
situatie. pentru a funcliona ca un ecran complet. Vorbim aici de bioro-
botici, materiale virtuale vii care au dus infinit mai departe
Modi pentru dournload tentativele rigide ale unor tehnologii de genul printerii 3D.
O doamnein etate bine antrenata trece pe lange mine pe trotu- Ce va urma? Cine $tie? Sper ce vom putea continua sa
ar Egarfa ei, care este un biorobot, seinfegoarl singurainjurul facem greseli, pentru ce aceste gre$eli sunt, de multe ori, punc-
gatului $i umerilor. Jacheta ei cameleon se schimbe. $i proble-
tul de pornire alunor dezvolteri interesante. Cand un sistem nu
ma modeiin continua transformare a fost rezolvate in urma cu maitolereaze erorile sau tinde spre perfecliune,el nu mai poate
caliva ani. Deodate, puteai schimba hainele cu viteza luminii. evolua. $i se pare ci pirul meu imi tot bloca nasul pentru cd
Un material care iFi poate modifica culoarea gi structuraafacut primise un avertisment de alergii. Acum am rezolvai-o. r

CHIP<2or8<rr .3?
4@ Altitudinea Statiei Spatiale
EUE
4ode anide Intema!ionale ISS
4ookiloIf/.efii

CHIPincifre
O privire asupra tuturor revistelor: Din 1978, CHIP
Numdrul mediu de
lit€re per revisti
620.O52

Numtu mediu d.e paqini


ofere teste, sfaturi gi gtiri despre trendurile tehnolo- per edilie (germana)
gice ale momentului. in cifre, asta suni destul de 252
impresionant.
Numerul tuturor paginilor
tiperite
Data publicdrii primei reviste GB necesari pentru un 30.747,272.960
CHIP stream cuHarry Potter and the
7 septemtr/ie 1978 Philosophers Stone hdrtie
Numirul colilor de
7,7
necesare pentru a tiperi
Preful primei editii intequl internet
4,5O DM Numerul tuturor revistelor CHIP 136.OOO.OOO.OOO
vAndute vreodatd
Azi, ar fi echivalentul a pana in august 2or8
Supruf ata totald tip dritd
5,63 e 122.to6.444
1,9 kilometti pdtrati
Numdrul de edilii publicote
pAndin prezent Yanzdri ale ce4ii Distanla acopedte de toate paginile
478 Harry Pottet ond the Philosophet's tipdrite puse in fir
Stone 8.g6a.g7g kilomefii
707.OOO.OOO
lneltimea tuturor revistelor puse una
peste ceolaltd Distanfe pand lo lund care ar putea fi
3'70 ,rf.efti Distanta tuturor revistelor vAndute, acoperite cu aceaste lungime a hartiei
puse in .tir este de 23
Distanta acoperita de reviste aqezate 35.618 kilometri
in gir atinge Greutateo tuturor revistelor tiperite
ut9,43 metti puse laolalE este de
Asta inseamna de 2 ;t ori. Iungimeo
retele de outostrdzi gdrmane, 56.882 de tone
si ele cantdresc intregii
care este de
222 ile kilograme
12,goo kilometti Greutatea bolenei olbastre care este
cel mai greu animal din naturi
Cantitatea de date per editie, 2oo detone
care este procesate azi Indlgimea unui turn format din toate
Ia tipografie revistele agezate in stive
6-7 GB fi de
ar Numirul de dispozitive care trec prin
g$ kilometti centrul de testare CHIP anual
este de
l.OOO

Cele mai folosite cuvinte din revisti


Pe baza fresvent€i r€lative cu care apar aces.ti termeni in CHIB Dgtr intelege bine
Prelul celui moi scump dispozitiv
evolutia constanti a lumii digitale. Ctasicul -computer" nu este deloc lidcr. testat, un televizor 4K Somsung, a fost
35.OOO e

PC
3,8% Pretul celui mai scump dispozitiv de
3:t%
mdsurore, un LMK Color 98-3 (video
fotometru) folosit pentru
33% 32 PC masurarea monitoarelor,
3J% 3.O% este de
TcL6on
2:t% 2A 48.OOO e
,.5 2,6
CD
2,3 Costuri anuale pentru calibrarea video
fotometrului
r7%
ApP. 3.AOO e
r,6%
Dat
r,4
Eone Aceasta edilie CHIP coste doar
1,2 15 lei
1988 20l)8 2018
Pdma editie a anulu in fiecare caz

rr,2or8rCHIP
34,
F
TREND > GHID WI-FI

36 , rr r 2or8, CHIP
GHID WI" EI < TREND

otrivit statisticilor One Poll,47 de procente dintre ger-


mani au o probleme cu acoperirea relelelor lor wi-Ei. De
fapt. aproape 20 de procente chiar au experimentat o mai rapid router in test
Ce1
cedere complet a relelei. Receplia Wi-Fi se poate imbunetili
Dispozitivele doldora de fnnctii nu sunt neaptrrat cele mai rapi-
drastic folosind instrumente simple gi fird prea multe cunog- de. Asta este demonstrat de testele noastre de performanti, in
tinle anterioare, de cdtre aproape oricine. ProfesioniEtii care car€ FritzBox este devansat de alte dispozitive.
vor se stoarce fiecare strop de performante, o pot face cu cate-
va trucuri speciale gi hardware de mare viteze. Te putem ajuta
Fi in legature cu securitatea. 9i pentru asta existd suficiente
'ag
cereri. Potrivit sondajului OnePoll,39 de procente dintre cei
T6 -9: !€
careigi protejeazi releaua cu o parole nu au schimbat niciodate ;.9
!; i,
aceastl parolr. Chiar daci nu avem date concrete pentru tq
Romania, situatia nu este probabil mult diferitd nici aici. A$a ca 'I 1H !; !-o
a €3.
v-ar fi utile cele mai importante sfaturi de bazE dar $i profesio-
E
E
Ei
nale in materie de securitate, cu ajutorul cerora ve puteti secu- g rE IB
riza relelele wi-Fi impot va hackerilor gi veti putea naviga Fi
DJ ink DIR-332 95 330 377 461 4r3
complet anonim pe web. Explicaliile se vor baza pe AVM
FritzBox dar procedurile sunt foarte asemanatoare gi pentru z Asus Bluecav€ no 94 246 339 389

dispozitivele de Ia ceilal!i producdtori. NeteearXR5oo 88,6 r93 340 379

Asus RT-AC86U 85.0 330

Llnksys WRT3?X 850 3t3 420

AVM EritzlBox
6 229 793 50 366 38r
Mai intai, cateva seteri de baza sunt necesare pentru o retea de 7590

E Excelent 0oo 9o-o) nBun(89,s 75,o) E Satisfacetor (74.9 - 60,0)


acas5 gi un router foarte rapide- Nerecom andabi] (aa,e o)
nSuficient (5e.e a5,o) Ll
Toate scorurile in puncte (nax. roo)
Alegerea routerului corect este cruciala
Routerele standard oferite de providerul de internet nu sunt
neapirat cele mai rapide. Achizilia unui nou router ar putea Gdsirea frecvenlei Wi-Fi corecte
merita $i nu trebuie se fie cel mai scump model generalist pe Pentru operare normali, activeaze selectia automati a canalelor
care il poli gasi. Unii producdtori oferA routere specializate pe de cetre router t . Dace asta nu fun4ioneazi optim, cauti cana-
WiFi ultra-rapid (vezi tabelul din dreapta). lul cu cele mai putine WiFi-uri, folosind instrumentul
wifrlnfoview 2
Gisirea celui mai bun canal Wi-Ei
Pentru a determina dace routerul teu folosegte automat cel mai
bun canal wireless, mergi Ia site-ul de confiSurare a routerului
intr-un browser introducand adresa lui de IP, de obicei
(verificd in documentalia routeru-
,,r92.168.r78.I" sau,192.168.r.1"
lui)in bara de adrese. FritzBox folsoegte URL-ul,.ftitz.box". Clic
in interfala FritzBox pe .WI.AN I Wireless channel" 9i activeaz
opliunea,Automatically set wireless channel settinBs".
Dactr distanla pan5 Ia clienti este prea mare, gesirea auto-
mate a canalului s-ar putea se nu functioneze perfect 9i sd nu
deLecteze clienli disruptivi sau statii de baza pe receiver in
acest caz, va trebui sd gesegti cel mai bun canal manual. Pentru
asta. folose$te instrumentul Wifilnfoview. Dupa pornirea
programului, sorteaze relelelein funclie de canale, cu un clic pe
,Channels". Noteazd-1i canalul folosit de cele mai putine retele File Edit Uiew Options HelF
: wireless. inapoi in interfala
FritzBox, mergi Ia.WLAN Channel ''
.a Wireless channel" gi selecteaze ,,Customize wireless channel
I
hlfi:rrl{ 1
gasit PHl Tl'pe SignilQualit.,
:. settings". Introdu canalul aici. 1
802.119,'n 58

Wi-Ei rapid s,i departe de router 8ll.1lgr'n


I ,18
a
a Dac5 wei si navighezi la viteze mari chiar la periferia zonei 1 55
9i s02.11q,rn
posibi[te!. Fie ex- 1 65
: de receplia a relelei de acasa, existd dou5
EOl.Ug./n

1 tinzi acoperirea routerului cu antene adilionale sau foloseEti 80l.UgJn 6


802.11glnJa.
: un repetor Poli citi mai multe despre soluliile cu antene Ia 6
,,Solulii de performanle pentru profesioni$ti". Pentru varianta
cu repetor, recomandem dispozitive duale $i crossband, cum
=a este cazul lui AVM Repeater 175oE (pret: aprox. 65 €). Pentru +
.lffiufimffi&uF
tU-Telt.enter 80.1.11q/n

:HlP .2018 < rl .37


TREND > GHID WI.EI

setup, folosegte modul WPS, care transmite seterile Wi-Fi-ului


t5u catre repetor cu o simpla apisare de buton-la EritzBox sub
"WLAN I Security IWPS rapid detection'. In cazul unor localii
foarte indepertate, pentru care ai nevoie de o conexiune de
streaming de mare viteze, folose$te un repetor Powerline. Aici,
routerul transmite datele catre repetor prin intermediul relelei
electrice. De acolo, datele merg mai departe prin releaua
wireless a repetorului. Un astfel de repetor este, spre exemplu,
Fdtz Powerline 126oE WLAN (pret aprox. 160 €). Comparativ cu
repetoarele Wi-Fi, aceste dispozitive sunt mai scumpe, dar 9i
mai pedormante.
Dace ai nevoie de un flux de date exceptional de mare, cum
ar fi pentru streamingvideo 4K, repetoarele igi ating limitele. in
acest caz, vei avea nevoie de un bridge Wi-Ei dedicat. Aici, doua
dispozitive construiesc o relea wireless separata, de mare
viteze, in care sunt posibile gi rate de transfer de pAni laz Gbps.
Cale de transmisie de mare vitezi Un exemplu de astfel de bridge este Devolo Gigacatem, care
cu un Devolo GigaGaG, vei primi o conexiune wireless de peste costa aproximativ 230 €.
r Gbps, mai mult decat suficientl pentru streaming 4IC

Dace te simli limitat folosind optimizarea canalelor gi repetoa-


Performan!5 cu rele, arunca o privire Ia sfaturile noastre experte fi amplifica
super antene puterea de transmisie pdn hardware qi software.
Erxtcnder ofel{ un kit
de asamblare cu antene Antene noi pentru routerul de acasi
puternice pentru
Vei obline mai multe performanle gi deci gi un flux de date spo-
FritzBor(
rit folosind antene mai mari. in funclie de model, potiinguruba
antene mai eficiente in locul celor standard. Cand cumperi
aceste antene, asigure-te ce suporte 2,4 GHz gi 5 GHz. Po$ gesi
produse compatibite in magazinele specializate, Ia preturi
decente. Pentru antene interne, cum sunt cele pentru FritzBox,
trebuie sa faci rost de kituri speciale de upgrade. Aliniazi ante-
nele.astfel incat toate se fie indreptate in direclii diferite. Asta
spore$te acoperirea radio gi suporti metoda de optimizarea
transmisiei cunoscuta drept beamforming, pentru routerele
bazate pe standardul AC.

Eolosirea corecti a Pow€rline


Daca folose$ti dispozitive Powerline, nu le opera de la o prizi
multipla - asta include gi prizele duble sautriple din perete. Da-
ce este posibil, testeaza toate prizele din camera. Vitezele pot
fluctuain funclie de faza Ia care este conectata priza. Poti com-
bina alti consumatori intr-un prelungitor giil poti insera direct
l
in adaptorul Powerline - cum este Devolo dLAN l2oo+ Starter
Conector Powerline Kit Powerline (aprox. 14o €). Mai multi producetori folosesc
cand cumped un adaptor
tehnotogia MIMO pentru transmisia de date. ln acest caz,
Powerline, asigu{-te ce are
o prizi integratS- Aici, dispozitivele folosesc multiple faze de electricitate pentru
conecteazi-i pe ceilalti transmisie - Iucrurile este posib se se cam incurce. Dace nu
consumatori, printrun e$ti mullumit de performanlS, poli lua in calcul dezactivarea
prelungitor. functiei.

Eirmware-ul alternativ aduce mai multa performanle


in unele routere, puterea de transmisie este ugor reduslin seta-
c) rile din fabric6. De aceea, merite se arunci o privire la setari 9i
") se vezi dac5 este corect configurat. Pentru a face asta in
FritzBox, mergi la jWl,AN I Wireless channel I Customize
wireless channel settings" 9i acolo fa cfc pe "Eurther settings".

rl > 2or8 5 CHIP


38 '
GHID WI.EI < TREND

Seteaze ,,Maximum transmission power" pe ,loo%'. Nu toate


routerele ofera utilizatorului posibititatea de a seta manual
puterea de transmisie. Dar qi aici ai o alternative.
Putere sporite prin firmware alternativ
Cu software-ul pentru router DD-lllRT, poti detemina chiar tu
Mai multe dispozitive suporte firmware'ul alternativ puterca de ttasmisie. Asiguri-te, hsn, ci respe4i limitele
DD-WBT, care este 9i cet mai rapid router din testul nostru (vezi leFte.
tabelul de la pagina 37). Descarce versiunea potrivita de la
dd-wrt.com gi instaleaz-o cu funqia Eirmware Update din
interfala de configurare a routerului. Apoi, mergi la "wireless I
Basic Settings' in noul firmware gi selecteaz6 ,Advanced
Settings". Introdu puterea de transmisie in dBm Ia ,TX Power'.
Plrysk:al Intedace ath0 - 55ID [dd-wrt2] HWAddr
In funclie de router, este posibil maximum un watt, adice 30
dBm dupe ce faci conversia. Ce[ mai bine, pentru a nu depegi Mrdess l,tode AP
puterea timite de roo mW aplicabil5 in Europa, introdu o valoa-
re dBm de po". Salveaze setErile cu Spply Settings". Wirehss NetHErk Msde M ksd

Eludeaz I restrictiile DSL channel Widih Full (20 l"lHzl


intrucat toate adresele IPv4 sunt distribuite deja, ele au deve-
nit o marfe rare. Majoritatea providerilor folosesc IPv6. $i wireless (tlamel Auto
totu$i, multe servere online sunt accesibi.le doar prin IPv4 - iar
cele doui sisteme de adrese nu sunt compatibile unul cu wireless Nehlork RamE (sslD) dd-wrta
celehlt. Pentru a-!i asigura, totugi, accesul, suplimenteaze
providerul cu un truc, NAT (Network Address Translation). Poti 0 rnuue O oir"ttc
vltiraless ssID BroadGEt
Sti NAT-ul de Iapropriul route[ exis6 doar un singur IP extern,
iro vreme ce sunt mai multe interne - NAI joaca rolul de media-
Ad,r"dned SEttings E
tor lntre reteaua de acase Si Iumea exterioara. FunctioneazE Regulabry Dffiain 6ERI,4AHY gP'rlA
intr-o maniere foarte asementrtoare cu providerul de DSL.
Daci cineva vrea datele de pe un server IPv4, providerul TX TX FEtr|Er dBm
extrage datele cu o adrese IPv+ qi apoi, intern, le trimite la
adresele lPv6 ale clienlilor. Dar asta nu funclioneaza cu toate
porturile. Traficul web nu este o probleme, dar NAT nu funqio-
neazl pentru unele jocuri sau relele peer-to-peer. Serviciile de
tunel ar putea fi un remediu, ele lnaintand datele IPv4 catre
conexiuni IPv6 folosind anumite porturi. Cu toate ce asta este
posibit qi pentru provideri, aproape toli nu se prea obosesc se
factr asta. 4 [flil'ffiJf:..",,.
Dace ai probleme cu anumite servicii, mai intai verifictr
dace este afectatA conexiunea ta. in FritzBox, vei gtrsi opliunea
la ..Overview I Internet". Daca vezi "IPv4 via DS Lite" aici'
inseamna ce ai o aSa-numita conexiune Dual-Stack Lite. Apoi,
trebuie se afli ce port ai nevoie - o ceutare pe Google deseori
ajuta in acest caz. Pentru a forwarda portul, folose$te un
serviciu tunel precum feste-ip.net. Acolo, vei gdsi gi un manual
detaliat de instalare.
in privirea de ansamblu asupra routerului,poti identifica dacl
ai o consdune DS Lite, ceea ct poate duce la probleme de vitezi.

Ar trebui se respecli intotdeauna setar e de baze pentru secu-


ritate, intrucat astfel iti vei proteja WiFiul 9i intreaga relea de
acase impotriva majorita$i atacurilor - indiferent dace acestea Noi funclii de securitate pentru clienlii wireless
sunt interne sau externe, Activeazi noua frrn4ie de securitate PMP in routerul tiu.
Astiel, poti preveni intreruperi externe ale login'ului Wi'Ei.
Securizarea Wi-Ei-ului de acasl
Mai intai, asigneaze o parole complicatd routerului. In mod
normal, producitorii livreazd dispozitivele cu o parol5 indivi-
duaH, dar nu poti fi sigur ca aceasta nu este deja cunoscuttr de
hackeri. Apoi, securizeazd wiFiul folosegte cel putin zece
caractere pentru parold. 1n afare de asta, schimbe SSID'ut,
adice numele relelei. Numele nu ar trebui se include nicio refe-
I M unterstlrarng fir eesthfrlz& Anm€ldungon von IvLAN-Gedten (PMrj akt?viatEn
rinle h producetorul routerului, pentru ca eventualii atacatori
se nu-i gaseasce mai uqor vulnerabilite$le.

< 39
CHIP.2018 < rt
TNEND > GHID WI-FI

Noile routere cum sunt EritzBox-urile cu FritzoS 7 suporte


Si proteclie aditionalS prin PME (Protected Management
Frames), care securizeaze login-ul clienlilor impotriva atacuri-
lor hackerilor. Pentru FritzBox, Sesefti opliunea la ,trt/LAN I

Security I Support for protected lo8ins". Apoi, activeazd filtra-


rea dupd MAC. Asta va asigura doar accesul anumitor clienli
li cunosculi in relea. Asta este o opliune bune pentru o retea de
a A:.l.u.r*lL\ Qdl.nrta:a"
domiciliu, dacd dispozitivele din retea raman neschimbate mult
O $LAN-Zugang aul die behannttn WLAN-Gefnle bes{hrar:kcn timp. in FritzBox, activeaze aceaste proteclie adilionale Ia
.WLAN I SecuritY".
Eittrarea MAC previne accesul clienlilor striini in relea. Eunctia Acolo, selecteaze ,,Restrict WLAN access to the known
este foarte dificil de gisit pe EritzBox. devices". Este mai bine sd faci asta dace toate dispozitivele
cunoscute au fost deja inregistrate in retea pe FritzBox mecar o
date. Noile dispozitive trebuie addugate manual - pentru asta,
mergi Ia "WLAN I Security", fi clic pe ,,Add WLAN device' in
secliunea ,,Restrict WLAN access" 9i introdu adresa de MAC
acolo.
I Dezactivarea butonului WPS de pe router te poate proteja

l de atacuri locale. Prin WPS, dispozitive precum notebook-urile


tlt
::,:;.
E Ta5tcnsperrc ikti\j sau smartphone-urile pot fi adeugate in Wi-Fi fare se trebuias-
ca se introduci o parold. Daca routerul este accesibil, un strain
I!t(r
t,,..,

E-.
poate initia o conexiune wPs in cateva secunde. in FritzBox,
dezactiveaze butonul selectand opliunea ,,Key lock active" prin
,,System I Keys and LEDS I Key lock". Cu toate acestea, o conexi-
Pentru a evita infiltrarea striinilor in retea printr"o apisare de
une wPS tot poate fi stabilite manual. AEa ca logheaza-te 9i
buton WPS I dezactiveaze toate butoanele lui EritzBox prin
apoi fE clic pe "WLAN I Security I WPS quick connection".
setarea ,,System I K€ys and LEDS" 2

Becurile inteligente gi alte dispozitive IoT nu pot fi complet


securizate prin software-ul furnizat. Pentru a face asta, vei
avea nevoie de trucuri profesionale gi de hardware-ul potrivit.

inaltd securitate Eolosegte un router de securitate


pentru Wi-Fi Reteaua ta de acase nu ar trebui sd fie accesibilS din exterior
Routere speciale, Prtcum Astfel, poli preveni infiltrarea atacatorilor in relea exploatand
Bitdefcnder Box 2, monitorizeazi in vulnerabiliteti ale unui server web integrat, cum ar fi
tip real releaua de acasi gi securi- webcam-urile. Din acest motiv, verifice dace existd update-uri
zeazA complet chiar qi vulnerabilele de securitate pentru dispozitivete tale, la inteNale regulate.
dispozitive IoT.
Pentru a secufiza dispozitivele IoT, cum sunt camerele de su-
praveghere, boxete gi becurile inteligente, va trebui sI optezi
pentru un router dedicat secu titii, cum este Bitdefender Box
2. Routerul verifice in timp real pachetele de date venite de pe
web. Dar dispozitivul coste oficial 1.ooo de lei, cu licenta Total
Security pe un an, inse gasesti $i discount-u daca dai o ture
prin magazine- Nu este tocmai perfect sigur, dar poti economisi
bani blocind chiar tu Portu le.

Verifici port forwarding


Mai intai, blocheaze toate porturile Ei apoi, unul cate unul,
activeazS-le doar pe cele de care ai nevoie. Pentru a face asta in
FritzBox, activeaze opliunile ,,Firewall in Steatth Mode", "Email
filter active via Port 25", ,,NeIBIOS filter active" Ei ,Teredo filter
active" sub ..lnternet I Fitter I Listen'. Apoi fe c[c pe ',Disable'
sub ,,Internet I Permit Access I Port Eorwarding". Acum,verificl
dispozitivele unul cate unul. Dace totul funclioneaze fera
probleme, e$ti protejat. DacA intalneqti probleme la un dispozi-
tiv cum ar un webcam, mai addugd o date portul. Poli face asta
Dezactiveaze toate porturile d€schise r pe routerul tiu. Poti Ia,,Intemet I Permit access I Add device for sharing'. De aseme-
autoriza apoi acc€sul 2 pentru dispozitive individuale. nea, acolo vei gasi gi un profil potrivit pentru port.

rr > 2or8 > CHIP


40 ,
GHID WI-EI < TREND

@
Dace performanla 9i securitatea WiFi sunt in reguld, urmeto-
#& + P
E4A5*'!<
rul pe lista este traficul de date. ili vom arata cum se setezi o e 6
'
i, ,.a.,.,bi.A!!i.!--,r", -_ A q::!i I\ 6 crt
conexiune web extrem de sigure 9i anonime.
f,or-lngde, Gim.,
Eotosegte servere DNS Prietenoase cu intimitatea Unfonunatcly', our website is curently unavuilable in most
Europcr:n countries. We arc cnS"agcd on the issuc and mmmittcd
Firma de securitate internet Cloudfare oferd un server DNS
rapid care este gratuit gi nu creeaze log-uri. Trebuie introdus in to looking at options that support our full range of digital

setar e DNS ale routerutui. in cazu lui FritzBo& vei gasi optiu- offcrinp to the EU ma*et. Wb continue to idcntify technical
cornpliance solutiors that will provide all rcaders with our awud-
nea la ,Intemet I Access data I DNS servers"' Inkodu IP-ul
DNSV4 server', adresa ,,1.o.o.r" pentru s'inning iouuulism.
"Lr.Ll" ca "Preferred
,Alternative DNSV4 server'. DacA ai o conexiune IPV6, adresele
sunt,2606:47oo:47oo::1r1" 9i,,2606:4700:47oo::10ol".
5r E city:
IP-ul tau nu este
Seteazi conexiunea vPN a dispozitivelor exterrre ;?! reglcn: un secret
in general ar trebui se criptezi conexiunile Wi-Fi in retele Ef;i E counuy, ''nr" orie site vizitat ili
publice. Poti face asta, spre exemplu, cu app-uri gratuite VPN oate vedea adresa de
care sunt disponibile in magazinele de aplicalii ale Google 9i
8ff E t"r, "48.1102.11.589! tr
fi o
IP gi ar putea

Apple. Dar Hlimea de bandtr 9i volumul de date sunt foarte 3[, D portut, '8153S" potentiali ameninta-
re p€ntru identitatea
limitate in versiunea Sratis. Utilizatorii de FritzBox au un avan- Easn:'As35244" ta. Sat te poate bloca
taj aici, pentru ca pot seta o conexiune VPN pentru FritzBox 6 m@: (abelfems.hen Muen.hen seric.nter in firnclie de loca(ia
E dolBr '.ablesul de'
cAnd sunt in migcare gi apoi pot naviga pe web prin routerul de E outa, '46. ta. Un serviciu VPN
acasa, fare nicio limitare. E n!e: isri. rtzohd problema.
Clic pe "VPN' sub,,Internet I Permit Access'9i acolo selec-
teaze Add VPN connection'. In urmetorul pas, selecteaza "Set
up remote access for a user'. in urmEtoarea fereastri, creeazd
un login pentru VPN-ul teu cu 3dd user"' Asigure-te ce optiu-
nea -vPN" este bifate in optiunite utilizatorului. Cu un clic pe
,Apply", EritzBox afigeazi seter e 9i instrucliuni pas cu
pas
pentru dispozitivele finale mobile.

in pofida mlsurilor de anonimizare menlionate anterior, adre-


sa ta de IP nu este complet invizibili: providerul tau de internet
sau operatorul unei companii/comuniteli rezidentiale la care
este conectat routerul teu poate vedea adresa; la fel ti operato-
rii site-urilor pe care le foloselti. Dar asta este valabil $i pentru Instalarea imaginii RasPiVPN
potentialii hackers, care s-ar putea infiltra pe site sau pentru
in inslrumentul Etcher, s€tecteaze fifierul zIP ca imagine ti car-
autorite! e care pot cere datele tale. Mai mult' serviciile 9i dul sD in oDtiunea -select &ive", apoi E clic pe ,,Elash!"' Dupt
site-urile te pot bloca pe baza adresei tale de IP care indica fr""fUa:e, ii"o"l -esajele Windows cum ci.hive'ul ar trebui se
locatizarea ta geografica. Astfel de geo'blocare este facuta de fre formetat.
serviciile de streaming, spre exemplu, sau de mai multe site-uri
non-europene, dupa intrarea in vigoare a GDPR.
Solutia pentru ambele probleme este un serviciu vPN prin
care iti poti direcliona traficul. Majoritatea folosesc un
software pentru Windows sau un app pentru Android (pentru _qlr-sellGErtrEGi
asta poli gasi instrucliuni pentru seleclia serverului 9i a proto- Sc.d!.t i -l
colului ln secliunea ,Optimizarea serverului Ei a protocoluluL' ' LossrE
W*E d.dh.lion Fu Yr t to cottrl.cl to
Tsnhal Ikc NarE 6rlP addElr) Pod
de mai jos). In funclie de provider, software-ul poate fi instabil, :- bto.id
iar accesul se poate face doar pe unul sau cateva dispozitive si- ;.- 8dl Irez r68rl88,1]4_L_--___l 122 I

multan. Pentru a face VPN-ul un serviciu din releaua de acasa Ou' Or.r'a O Rodn OssH O said
simplu qi utilizabil simultan de mulli clienli, este recomandabil ffia a !t rd laidl
Load, ravc or
un proxy central VPN. Acesta poate fi un PC cu Linu& care ;" A€hdnnr
sav.d Se+*rE
i""r*rutdl
oricum ruleaze tot timpul, spre exemplu pe post de server' Dar i sd.dim
ieftinul $i economicosul Baspberry Pi este perfect potrivit l"cd*,rs l"rad
pentru aceaste sarcine.
Trebuie si descarci o imagine Raspbian pe care si o scrii 9i Cu ctimtul SSII PuTfY,logheazl'te h naspberry Pi din
ga o personalizezi pe un card SD cu o dimensiune de cel pulin 2 Windotys, pentru a lucra acolo in linie de comandl'

GB (vezi dreapta). in afari de Raspi, vei avea nevoie de un cont '


. 4l
CHIP .2018 . rr
TREND > GHID WI-FI

la un servic.iu VPN compatibil (vezi tabelul de la pagina 42).

Servicii VPN suportate Instalare gi login


Un Raspberry Pi 2 sau 3 B/B+ ar fi potrivit ca proxy OpenVPN.
Tabelul indici zece servicii VPN pentru cale solutiile VPN oferi
cel mai mare numer de figiere de configurare. Trebuie si inserezi cardul SD finalizat, pe care ai scris imaginea,
Pret lunar pen-
in Raspi, .sA il conectezi cu un cablu de retea Ia router $i sA il
Provider/URr de configirare/ ond'ti-" tru abonament alimentezi cu curent, desigur. Primul boot poate dura pana la
EmstVPN.com 276 $ 2,99 $r,99
cinci minute, intrucat sistemul de fi$iere de pe tot cardul SD
HideMyAss.com 535 $ 1tp9 $ 6,99 este extras in acest proces. intre timp, instaleaze si pornegte
IPvanish.coft 1.048 $ ro,oo $ 549 clientul SSH PUTTY, pe calculatorul tau Windows. La,,Host
Mullvad.net rs5 € 5,00 € 5.o0 Name (or lP address)i', introdu ,,raspberrypi" (firi ghilimele) si
newshosting.com/ 380 $14,99 $16,95 apase [Enter]. in caz cd apare doar un mesaj de eroare dupd
NordVPN-com $ rlsq s 59C aceea, determine adresa de IP a lui Raspi din interfata web a
PureVPN.com 356 $ ro,gs $ 415 routerului teu (FritzBox,,Home network I Home network
t.281 $ 4.qo s 1-33 overview I Network connections") gi introdu-o in campul,,Host
VPN.ac 385 $ 9,oo $ a,8o Name...". Introdu ,pi" (firi ghilimele) pentru,,login asi', $i
148 t7,95 € 3,96
,,himbeervpn' pentru "Password:".

Seteazi OpenVPN intr-un mediu virtual


Introdu configuralia ta VPN in Raspi in urmitorul pas, vei oferi acces la un serviciu VPN compatibil,
in editorul de text Linux nano, editeazi inc€putul scriptului con- vei introduce datele de acces intr-un figier de pe Raspi $i vei
tainerului VPN. Operarea este limitattr la tastele direqionale gi porni pachetul software VPN. Cerinla ar fi si ai datele de acces
la combinatiile de taste [Ctrll + [O] !€ntru salvare $i ICtrU + IXI
pentru inchiderea editorului. ale unui serviciu VPN pentru care software-ul folosit vine cu
figiere de configurare prefabricate. Poti vedea ce servicii poli
folosi Ia URL-ul github.com/haugene/docker-transmissiono-
penvpn, cu un clic pe directorul ,,openvpn". in caz ci nu ai incd
un cont la niciunul dintre aceste servicii, cumpdri acces Ia de
pe site-ul respectivului seryiciu, dar inilial doar pentru o lun5,
pentru a-l testa. Pe site-ul GitHub, numele furnizorului este
legat de un director in care sunt disponibile mai multe fi5iere
de configurare pentru serverele furnizorului din mai multe
tari. Selecteaze{ pe cel mai potrivit dintre acestea - cei zece
provideri cu cea mai mare selectie disponibiH pot fi vezufl in
tabelul din stanga paginii.
Parametrii relevanti ai serviciului VPN pot fi introduli in
consola PUTTY conectate la Raspi. Comanda ,,nano run_raspi_
vpn.sh' acceseazi editorul Nano, cu scriptul de pornire al
containerului. Trebuie si personalizezi patru linii, la fel ca in
tabelul din stangejos, darai grijS:fiecare linie,in afara de prima
gi ultima, trebuie se se termine cu un spaliu gi un backslash ,, \".
in editorul Nano, navigheaze Ia cdmpurile de completat
folosind tastele direclionale gi inlocuie$te-le cu parametrii
corespunzetori. Poli salva fiqierul cu [Ctrl] + [O], apoi [enter], $i
poliuinchide Nano folosind {Ctrll + [x].

Pornirea gi testarea prory-ului VPN


ln consola PuTTY, pornegte acum proxy-ul VPN, tastand,,./run"
xxx serviciului teu VPN, calea
= Numele
este listata in folderul ,openvpn
pe site-ul si [Tabl. Se va completa restul numelui scriptului, aga cI vei
sithub.com/hausene/docker-transmissi- vedea in final ,,.run/-raspivpn.sh'. lEnter] execute comanda.
Poli identifica un start cu succes pe baza unui Iung gir de
numere 9i litere, fhri niciun mesaj de eroare.
Pentru testarea proxy-urilor, cel mai bine este se creezi un
profil Firefox separat pe PC: apase [win] + [R] ii tasteaze
zzz = Numele de utilizator pentru VPN ,,firefox.exe -P"in fereastra,Run', pentru a deschide managerul
de profilud al Firefox. Acolo, creeazl un profil numit ..proxy" gi
debifeazi ,Use selected profile without asking at startup'. Por-
negte browserul cu un dublu clic pe noul profil. in fereastra
in scriptul de start, trebuie si introduci providerut tiu de VPN,
browserului, fi clic pe meniul hamburger din dreapta sus si
figierul de configurare al serverului dorit, numele de utilizator
apoi pe ,Options". in secliunea ,,General", clic in partea dreapte
fi parola - ca in exemplul de mai sus.
jos pe ,,Settings" $i selecteaze ,,Manual proxy configuration'. La

42' rr > 2or8


' CHIP
GHID WI.EI . TREND

,,HTTP proxy:", introdu ,,raspberrypi" - sau, in caz ce nu a mers


anterior in PuTTY, introdu adresa de IP a lui Raspi qi ,,8888" Ia
,Port:". Bifeaza opliunea,,Use this proxy server for all protocols" Introdu proxy-uI RasPi in Firefox
gi apoi clic pe ,,oK". ViziteazE URL-ul checkup.dyndns.org cu intr-un profil Eirefox separat, introdu adresa de IP a Raspi pe
acest browser, care afigeaze doar adresa ta de Ip vizibilS Aceas- post de proxy (Port 8888) pentru toate protocoalele.
ta trebuie si fie diferite de cea pe care o afi$a in mod normal c'trne'tioD

profitul Firefox firi proxy,la acela$i URL.

protocolului aonflg!re ProxyA(.ess to the irlernet


Optimizarea serverului Fi a
Pentru cele mai bune rezultate, testeazi diverse servere VPN,
:r t. Cete.l rrnry !€11,,,1j tr Ilrj.Pr!ori.
introducandu-le figierele de configurare in scriptul de start
qq lrrt r !xol,,er r:lli
Pentru asta, logheaze-te la Baspi prin PuTTY deschide editorul
. \rJrra p.oI| ...'].!r r: tion
cu ,,nano run-raspi-vpn.sh' ca la prima configurare 9i introdu
r,1iP?r.I' 192.163133114
celelalt fi$ier de configurare dorit la ,-eOPENVPN-CONEIG="
I !e if! Pr.it?B.rr r.i i []!tt.j
ontotdeauna fira terminalia .ovpn). DacA numele contine
spatii, pune tot numele intre ghilimele
Poti eluda geo-blocarea cu un server dintr-o lara neblocate
- SUA gi Canada sunt foarte permisive, dar conexiunile sunt
deseori slabe din cauza distantei. Serverele norvegiene sau t ftrerox Prory P..Per1,es

elvetiene sunt o buna attemative. Eigierele de configurare sunt comFtbrirv s..u,iv 0e6,h
disponibile ca versiuni ,ICP' 9i "UDP". TCP este lent dar robusL
UDp este mai rapid, dar mai instabil. incearce UDP mai intai -
A
ta
daca e prea instabil, treci pe TCP Daca figierul este stocat 9i T3rg.rryrc

Nano a fost terminat, introdu: ,.docker stop" 9i apase [Tab] pen-


tru a completa containerul care ruleaze' apoi apase [Enter].
Acum, $terge toate containerele: ,docker container prune'9i
pornegte noua configuralie cu "./run-raspi-vpn.sh"

Eolosegte proxy confortabil


Pentru a putea selecta odcand intre navigarea normale 9i cea
cu VPN, creeaza un [nk citre profilul proxy al browserului. Folosegte ProxY
Pentru asta, trage iconila Firefox din meniut Start pe desktop. permanent
Clic-dreapta pe noul link Fi selecteaze ,,Properties". Modifica
in Whdows, creeazi un link
linia ,,Target" pentru a afiia (majuscula ,,-P" este importante):
-P proxy"
citre profrlul Eirefox VPN r .
,,"[calea cetre Firefox]\firefox.exe' -no-remote Pe dispozitive mobile cum este
in tabul ,,General', modifici tab-ul in ,,Firefox Proxy'. Pe
dispozitivele mobile, un proxy web poate fi determinat doar
pentru intregul dispozitiv Pentru a face asta pe un telefon cu
Android, mergi la ,.settings I Connections I wi-Fi" 9i apasd lung
pe conexiunea Wi-Fi activa timp de cateva secunde. Selecteaze
,,Manage network settings" 9i deschide ,'Show advanced
options". Apase pe ,,Proxy I Manual" 9i introdu adresa de lP a lui Docker: VPN cu un clic
Raspberry Ia ,,Proxy host name" 9i ,8888' Ia ,,Proxy port". Dar lpse din depozitul de soft
Solutia VPN proxy descdse ar
telefonul mobilva folosi VPN doar dace este conectat la aceaste fi foarte greoi de setat mallual, Docker
relea Wi-Fi. pentru cd trebuie instalat Fi
Proxy-ul VPN va porni implicit la fiecare boot al lui Raspi- configurat muit software. 'Transmission-open
vPN se

inainte se-l deconectezi de ta atimentare, apoi log in 9i opreqte{ lntregul proces este simPlificat refera la un pachet Docker
cu ,,sudo halt". DacA Raspi ruleazd o zi sau mai mult, conexiunea de softul Docker, care viftuaii- oarecum alienat. Norvegianul
o sa pice din cAnd in cand gi din pecate repornirea automate a zeaze programele $i comPonen- Kdstian Haugene I-a dezvoltat
tele sistemului de operare in pentru a rula transmisii sof-
containerului nu funclioneazd intotdeauna. Daci se intample
containere izolate. tware Bittorrent prin conexiu-
aga ceva, mergi la Raspiprin PuTTY 9i tasteaze: ,,dockerrestart"
intr-un fisier docker, dezvolta- ne VPN intr-o maniere izolatS
lTabl, ceea ce repare numele containerului care ruleazd. Apoi Po!i accesa interfala transmisi-
torui pachetului descrie ce
apase [enter]. in afard de proxy-ul Raspberry prezentat, sunt softwarc, figiere de configurare ei web Ia .,http://[adresa de IP a
posibile si solulii VPN avansate. Spre exemplu, poli sd rulezi Raspil:9ogr". Pachetui Pentru
$i componente de sistem sunt
firmware-ul alternativ DD-WRT pe un router 9i sA setezi o cone- necesarc. La pornirea Pachetu- Raspberry Pi a fost configumt
xiune cu serviciul tiu VPN acolo. Acest router VPN poate fi Iui. Docker vede care sunt astfel incat ar trebui sd functio-
conectat Ia routerul teu normal. Apoi, poti conecta clienlii la componentele de sistem neze in majodtatea releielor de
routerul normal sau la cet VPN, alegand astfel intre viteze 9i disponibile Ei le descarci Pe cele acase.

anonimitate. r
.43
cHIP < 2018 < 1r
TEST & TECH
' HARD DISK

Noile SSD-uri: + viteze,


+ capacitate, - pret
SSD-urile NVMe care stabilesc noi recorduri de vitezd, Ia un pre! convenabil, ii ademenesc
pe utilizatori si-gi upgradezePC-urile gi notebook-urile. IatS{e pe cele mai bune.

Fflimpi de boot rapizi si programe care se deschid instanta- rezonabild. intrucat SSD-ruile NVMe de peste 1TB sunt inca
n"u - cam asta inseamna un SSD. Pentru cE tipul de extrem de scumpe, ele nu sunt potrivite pentru sisteme de
+I stocare este - conectat via SATA - de cel pulin patru ori stocare destinate arhiverii. Am testat 20 dintre cele mai recente
mai rapid decat hard disk-urile magnetice Si asigure o viteze modele SATA gi NVMe, cu capacit5li de 5oo GB sau mai mult,
perceptibil sporitE in cazul unui PC sau notebook mai vechi. pentru a-!i oferi posibilitatea se alegi stocarea cea mai potrivite
Mai mult, prelul per GB pentru aceste SSD-uri devine tot mai pentru tinein viitor In tegeture cu asta, am Iistat cele mai bune
ieftin gi noi tipuri de memorie flash fac chiar gi SSD-urite iefti- 25 de HDD-uri externe USBin format de 2,5 inchi. Ele sunt idea-
ne mai rapide. Rezultatul SSD-urile SATA de ordinul TB au le ca supliment portabil pentru arhivarea cantite! or mai mari
devenit acum destul de convenabile ca pre!. de date. E
Un alt tip de SSD s-a remarcat pe noile Pc-uri: stocarea o
I
NVMe pentruconexiuni M.zsi PCIe, care atinge rate detransfer SSD-uri NVMe cu vitezi maximi
de peste 3.Ooo MB/s in cea mai recenta generalie, in vreme ce Cele mai recente pleci de baza au cel pulin un socket M.2 (vezi ,e
SSD-urile SAIA stau pe loc la55o MB/s. in practice, utilizarea ca dreapta). Cei care acordtr multa importanle performanlei nou- ii
stocare mai rapide pentru sistemul de operare $i programe este lui lor PC nu prea au cum se ignore acest tip de stocare. O privi- ,9

44, 11 > 2018 , CHIP


'l
HARD DISK € TEST & TECH

re Ia clasament arate cE Samsung, cu noile sale serii 97o Pro $i


97o Evo, stabileqte noi valori record in topul SsD-udlor NVMe
cu interfala M.2, atat pentru citire, cat 9i pentru scriere Doar
aceste modele ating rate de citire de peste 3.ooo MB/s 9i de Doui tehnici de conectare pentru SSD-uri
scriere de peste 2.ooo MB/s. Aceste valori sunt apreciate in Existi o mare difeEnti de vitezl intre cel mai rapid SSD NVMe
special de editorii video, dezvoltatorii CAD 9i producetorii de si oel mai raDid sSD sir*
dispozitivele de stocare lwMe citesc
muzice. Dar profite 9i Photoshop' playerelevideo 4K saujocuri- iatele de pe-SSo de peEte cinci ori mai rapid'
Ie video. Modelele de la Adata sau Corsair, care ating rate de Rata medie de transftr pentru citirc, date comprcsibile (MB/31

transfer de peste2.ooo MB/s, se aflepe primele locuri, aleturi de NVMe Samsung 97o Pro
Samsung SAf,A: Corsatu XTi 96oGB
Nu toate modelele M.2 merite insa o recomandars exista
cateva dispozitive de stocare' in a doua jumetate a clasamentu-
lui,cumeste Intel 760, care atinge viteze de citire rapide, dar are
Soclul M.z de Pe Placa de bazd
viteze de scriere dezamigitoare (vezi dreapta jos). Media este GalglLqTtl
Noile plici de bazl, cum este MSI x3?o xpotfle
us,or ingeEtoare, inse, pentru cain benchmark-uri sunt transfe-
nium,'in generat au o conerdune M.2 p€ntru SSD-uri NVMe 9i
rate cantiteti uria$e de date, ceea ce majoritatea utilizatorilor suporti bootarea rapidl de pe acrst dispozitiv de stocarc'
nu fac. Chiar $i aceste SSD-uri NVMe ,,slabe" oblin o rate de
transfer mare, de ordinul GB' Ia inceputul operaliunii de scrie-
re. dar acestea scad in timp. Motivul este deseori o memorie
intermediara tenta, unde datele sunt parcate inainte se fie
scrise in cipurile flash pentru arhivare de controlerul SSD-ului'
SSD-urile bune, precum Samsung g7o Pro, folosesc un cip RAM
drept cache, in vreem ce allii, ca Intel 76op folosesc o memorie
flash integmte, mai lent5. Cand acest cache se umple, controle-
rul trebuie sa incetineasce operaliunile, iar ratele de transfer 9i
li::.idffi
,-lii
cele de scriere pice. : :.,f

Configura$ia corecte pentru slotul M.2


n
in praciice, trebuie sI fii atent ta cateva puncte cand folose*i
dispozitive de stocare NVMe, pentru a obline vitezele maxime'
Asta este valabil mai ales pentru noile modele M'2, cum este
Samsung 970 pro. ln spatele conectorului M.2, existe patru
benzi PCIe care transferd datete spre 9i de ta SSD' Cagtigatorul Viteza de scriere, caracteristice a calitdlii
testului Si alte modele rapide ating peste 3.ooo MB/s la citire $i La citirea datelor, SsD-urile d€ diferite categorii nu sunt Plla di-
scriere doar dace aceste benzi lucreaza h capacitate maximd' ferite, dar existii diferente mari tra vitezcle de scdere' dupl cum
Asta inseamne ce interfala PCIe patru benzi trebuie
3.o cu cele relevi o comlnralie a ceiui mai rapid cu cel mai lent SSD:'
sa fie utitizab a exclusiv pentru transferul de date spre 9i de la
SSD Si nu poate fi acaparate sporadic de alte conexiuni, cum ar SSD-ud NVMq rata m.alie ale transftr la scriere, non_comPresat' (MB/s)
fi, spre exemplu, USB 3.r. Acelaqi lucru este valabil fi pentru samsungg?okorTB 2'674
SSD-urile NVMe pentru soctut PCIe, doua dintre acestea rege- 2Y1
IntelT6op I
sindu-se in clasamentul nostru (lntel Optane 9i Plextor M8Se)'
Mai mutte pleci de bazi nu mai oferi viteze completa M 2 dein- transfer la sciere, non-compreate (MB/sl
ssD-uri SATA: rata medie de
date ce alte sloturi PCIe sunt ocupate. Asta este valabil pentru
424
pEcile de bazl AMD Ryzen, unde SsD-urile M.2 sunt incetinite sam.6ung 860 Evo 2TB
39:|
ia nivelul SATA ooo, in cel mai rdu caz, a$a ce este recomandabil Inten6o Top Itr 5r2GB
se arunci un ochi in manualul pHcii de baze.

Noile plici de baza booteazi mai rapid Pret per


O alta probleme este bootarea de pe un SSD M.2. Cu toate ce in- Cla!I cel nai GB (€)/
de -
capacitate ieftin modd total (€,
terfala M.2 este disponibiE de caliva ani, doar cele mai recente SSD-uri SATA: Pret
pleci de baza cu AMD Ryzen sau cu noile cipseturi lntel pot Samsung o30l GB per capacitate
4TB
Loota realmente rapid de pe ele. De reguE bootarea dureaze 85o Evo r.mo
O comparatie a celor mai
mai mult pe plecile de bazd vechi decat de pe un SSD SATA' ieftine SSD-uri din
o22l
Windows lo 9i cele mai recente distribulii Linux ofere acum 2TB
Samsung
a60 Er,.o
diver€e cLase de m5rime:
suport out-of-the-box pentru dispozitivele de stocare rapide SsD-urile SAIA devin
foarte scumpe abia
cu memorie flash, iar pentru Windows 7 trebuie instalat un CrucIal otgl de &TB.
rTB MX5oo IqO
l,a
driver in prealabil. loooGB

lntenso ToP o,rol


SSD-uri SATA cu preturi rezonabile 5oo CB III5l2GB 80

Po$ se folosegti pentru arhivare si ssD-uri NVMe. intrucat r


.45
CHIP .2oI8 < 11
T EST & TECH > HARD DISK

chiar gi cele mari, de peste r TB, devin treptat tot mai accesibile
ca pret. Pentru Pc-urile de acase existe acum oferte de pane h
4 TB, inse capacitelile de Ia 2 TB in sus costa destul de mult. Cel
Gele maibune SSD-uri NVMe mai ieftin dispozitiv de stocare de 2 TB din test, Samsung 860
de la 48o GB Evo, costi circa 44o €. SSD-uri recomandabile cu capaciteli de
5oo GB, pentru instalarea in notebook-uri, spre exemplu, sunt
deja disponibile la preluriinjur de roo €.

Samsung 9zo SSD-urile SATA ieftine sunt gi ele rapide


Pro: lider deta- Corsair, cu modelul - destul de scump - Neutron XTi 960 GB,
gat. este ciel mai este cagtigetorul testului la categoria SSD-uri SATA, atingand o
rapid SSD M.2
viteze de pane Ia 549 MB/s. Dar tot Samsung umple Top Ten al
din test.
SSD-urilor SATA cu sedile sale Evo gi Pro - coreenii sunt de
departe cei mai mari producetori de memorie flash. SSD-urile
Samsung pot fi modele mai scumpe din seria Pro sau variante
mai ieftine din seria Eco. Dar dace te uifi la ratele de transfer
atinse, vei constata ca diferenlele sunt doar marginale in mai
multe scenarii de testare. Spre exemplu, 85o Pro (5l2 cB) citeqte
Adata Gammix date compresibile Ia excelenta vitezi de SSI MB/s. Dar, la 54o
Srx costii r5o €,
MB/s, modelul 85o Evo, care este mai ieftin cu circa too €, este
fiintl cel mai
ieftin dintre doar nesemnificativ mai lent, La scrierea datelor care nu sunt
SSD.urileM.2. compresibile, ambele dispozitive sunt Ia fel de rapide. Asa ce
poti opta pentru un model din seria Evo, economisind destul de
mulli bani. Dar asta nu este o regula empirice, pentru cA mode-
lul 860 Evo este sesizabil mai lent la scriere (4oo MB/s) decat
versiunea Pro (521 MB/s).
La un pre! de aproximativ 95 € pentru o capacitate de 5oo
GB, Crucial Mxsoo merita cu prisosinld toti banii. Dintre ace$-
Intel Optanc SSD tia, vor remane utilizabiti 465,8 cB. Dispozitivul Crucial este
goop: cel mai rapid absolut competitig cu rate de citire de circa 55o MB/s gi de
SSD cu interfati scriere de circa 5oo MB/s. Doar timpul seu de acces, de 0,034 mi-
PCIe; la pretul de 5zo
lisecunde la citire gi scriere, reprezinta o valoare mediocre.
€, este inci scump.
Trebuie sA fii atent Ia IntensoTop III 5r2 GB: cu toate ca
SSD-ul s-a clasatin coada topului si are prelul cel mai mic, de 80
€, nu atinge valori competitive la scriere. Viteza este slabe, Ia

t
97o Pro lTB (MZ-VTP1ToBW)
Samsung 97o Pro 5r2GB (MZ-yTPstzBVO
97o Evo rTB (MZ V7EIToBW)

Samsuns 960 Pro 2TB (MZ-V6P2To)


Samsung 960 Pro5r2GB (MZ-V6P5r2)
ssD soop 48ocB (ssDPEDrD48oGA$o
9zo Evo 5ooGB (Mz-VzEsoo)
Corsair MP5oo 48ocB (F48oGBMP5oo)
Parriot Hellfire M2 48oGB (PH480GPM28oSSDB)
Samsrng 960 Evo 1TB (MZ-V6EITo)
Western Digital Black rTB (WDSlooT2XoC)
Samsuns 960 Evo 5ooGB (MZ-V6E5ooBWl
Inrel 76op 5r2GB (SSDPEKKWSI2GSXT)
Arooo s6oGB (SAroooI,t8/96oG)
Arooo 4aoGB (SAroooM8/480c)
Plextor M8Se 512GB (PX-5uM8SeY)
Intel 6oop 5DGB (SSDPEKKW5I2GTXr)
20 Adata sxSooo 5t2GB (ASXSoooNP-5uGM-C)
foarte bun 0oo-9o,o) bun (89.9-7s.o) satis fecato r ( 24,9 60.0) suficienr(sg,g 45,o) E nerecomandabil (449 o)
Toate sco.urilein puncte (m . roo) . da

46, r1 > 2or8 > CHIP


HARD DISK < TEST & TECH

264 MB/s pentru date compresibile 9i doar 3$ MB/s pentru date


non-compresibile. cei care caute un ssD ieftin de 5oo GB, ar
trebui sA opteze pentru modelul Crucial MX, de pe tocul 9, $i la
aceasta chse de capacitate. Lafel ca modelul ieftin recomandat Cele mai bune SSD'uri SATA
de r TB, $i versiunea de 5oo GB, cu ratele sale de transfer rapide de la +8o GB
$i pretul mic, reprezinte o alternativa ieftina Ia modelele scum-
pe din seriile Samsung.

Software bun pentru SSD-uri SATA


Un imens avantaj al tuturor SsD-urilor SAIA este utilizarea
practica Upsite de complicalii. Spre deosebire de dispozitivele
cor€air Neutrcn )(Ti
de stocare M.2, ele pot fi folosite, practic, in orice computer cu o h
cea mai bunt performa4n
interfate SATA 600, fere nicio problemd 9i la viteza complete. citir€ fi o vitezide scriere de
Mai mult, Samsung oferA gi un app numit Magician, in afara de clasi, dar este scump.
instrumentul practic de mi$a!ie, care simplifice mutarea dis-
cului sistem pe nout SSD. Aplicalia atractive vizual permite
aplicarea simph a update-urilor de firmware, efectueaze teste
de performanla Si analize SMART Check. Mai mult, ,,Rapid
Mode" promite o performanla imbuneta$t5 prin caching in
DBAM,iaTTRIM este o alte functie care poate revigora SSD'uri-
le dupe o perioadi tunga de fun4ionare.
Multe dintre aceste functii pot fi obtinute $i de la instru- Crucial MX: este
mentele standard windows sau de la alte funclii, dar beneficii- rea de pr€t pentru 5oo GB la
le lui Magician sunt semnificative. $i alli producetori, precum fel ca si t ersiunea de I TB -
Corsair, Cruciat sau Kingston folosesc acum managere de SSD ambele sunt SSD-uri npide.
similare.

HDD-uri USB: mari gi ieftine


Mediile de stocare externe USB 3.o in format portabil reprezin- Samsung 85o Evo 4TB: sin-
te suptimentul perfect pentru SSD-urile rapide. SSD'urile ex- gurul model cu 4 TB e6te
terne,lnse, nu sunt ince potrivite pentru a fi folosite pe post de extrem de sc{rmp,la un prrt
d€ r,2oo €.
dispozitive de stocare mobite gi hard disk-uri mari de stocare'
Pentru roo €, cumperatorul primegte o capacitate mica de 256
GB, iar pentru un model de 2 TB trebuie se pEte$ti circa +

giti
*.i E
E !,i
EE
A s.gt
sgEe itE 1.
B. ge
EE Fs E{ Ea le!5
e EE EO .ge 8
.E!
E8
&3
'Es &
E HE! 5E*=
fr E{* II Eg AE
8 2
&t 5t PT dt{5 gE 8r EE t'* En s'E
coEair Neutron xTi e6oGB (cssD-Ng6oGBXTI) 99.r too q6 960 894,3 549 549 6rt 517 0,026 oo33
I 390
'9!t 1.863p o23 548 514 525 498 o,o29 oo26
Samsung 83o Evo 2TB (Mz-75E2To) 99,O 99
r863,0 o,22 550 5go 524 52A op32 op29
3 samsung 860 Evo 2TB (Mz-76E2ToBh,) 98,7 99 98
too 55r 526 496 op36 oo23
samsuns 850 pro SI2GB (MZ-7KE5r2) !r&5 220 98 512 4769 o,43 5r8
91 qd2a op25
3 samsung 85o Evo 4TB (Mz_?sE4ToB) 9lt r200 98 99 3126A o,30 543 523

98 97 2,O48 1,907:l oJ6 548 6118 524 \20 o'o33 0,029


6 Samsung 8@ Pro 2TB 1MZ-76P2ToBW) 98,o
Samsung 85o Pro rTB (MZ-TKEITo) 9E,O 340 98 99 953,9 o,34 5r6 522 495 op32 opu
7
8 Samsung 860 Pro 512GB lMZ-76P5I281^r) t .rt 98 s6 sr2 476,9 033 518 548 52t 9r 0,o39
qo oJ9 549 550 446 0,030 o,o32
9 CrucialMxsooDooGB(CTloooMXsooSSDr) cr.2 r90 99 9315

ro Gucial M/Goo 5ooGB {CTsooMXsooSSDl) 9to 95 s8 9r 500 465,8 qt9 549 503 o,o34 op34

1l Kingston Hyperx savage 48oGB (sHsst/A/48oc) crp r8o gl 98 0,38 552 518 505 0,067 o,o37

Samsune 85o Evo rIB (Mz_7sElToB) gf,o 230 gl q8 93t5 o23 54? sL3 524 496 o,035
qs o,3r 55r 5r9 oo29
r3 TtansGnd ssDTos 5I2CB (Ts5l2cssD37os) 96,3 160 E7 512

uo 4653 o22 5D 520 496 o036


14 SamsunB 85o Ero 5ooGB (MZ-7sEsooB) 94., 96 97 500
o22 545 0,035
15 Samsung 860 Evo SooGB (MZ-76E5ooBW) 92,9 96 79 5oo 465,8

16
Adata Ultimate sugoo 5l2GB (ASU9ooSS_
5r2GM-C)
*z 93 9O Sl2 o27 524 528 491 o,o31

17 Toshiba Q3OO PTO ITB (HDTSATAEZSTA) 91.3 380 9l ql LOU 953,9 038 538 539 506 507 o.122 0,o33

525 ot9 519 5r8 5r2 o.030 oo33


la Crucial MX3oo95GB(CT95My'3ooSSDr) 1)O7 91
059 9r ala 457 op36 o.o38
!9 Plexror ME Pro Xtreme 5t2GB (PX-lDMsfto) 903 9r a5 Btz
3{} '65 476,9 o,16 544 525 264 393 o,o33
2tt Intenso Top III 5t2GB (3812450) 8!t.6 96 512

<i?
CHIP < 2or8.1r
TEST & TECH ) HARD DISK

Dimpotive, hard disk-urile magnetice cu capaciteli


5oo - 600 €.
uriage sunt disponibile la preturi relativ ieftine. Spre exemplu,
Discuri magnetice externe rapidul Seagate Backup Plus Portable cu 4 TB capacitate poate
fi cumperat cu numai ro €- Termenul ,,rapid" trebuie inleles,
de r,8 gi 2,5 inchi evident,intr-o maniere relative, pentru ca gi cel mai rapid hard
disk extern, cum este castigetorul testului, Toshiba Canvio
Toshiba Canvio Advance zTB Advance 2TB, atinge un maximum de l3o MB/s la citire si circa
Hard disk-ul extern in format t8 inchi r2o MB/s Ia scriere. in medie, ratele de citire Si scriere ale discu-
este compact, ugor Qi necesitd mai
rilor sunt undeva injurul valorii de roo MB/s.
putin curent electric in funqionare.
Cu viteze de citire de 133,8 MB/s gi de HDD-urile mici sunt dispozitive bune s,i ieftine
scriere de u4 MB/s, este cel mai rapid de stocare a arhivelor
HDD extern din test. Micile discuri externe pot fi folosite foarte bine gi pe post de
arhive pentru fotografii, video, muzice sau documente, daca nu
ai nevoie de un spaliu imens pentru aqa ceva. in test, au fost
Toshiba Canvio Basic zTB modele in care au fost instalate discuri in format de 18 sau 2,5
Varianta de baze a castigetorului tes- inchi. Discurile de r,8 inchi sunt potrivite ca mediu de inregis-
tuluioferl tot capacitatea de 2 TB, dar trare pentru video recorderul din Smart TV-uri,intrucdt consu-
este mai ieftin cu circa 65 €. Dispoziti me puln si, gratie structurii compacte, pot fi disimulate ugorin
vul extern de stocare are rate de spatele televizorului. Ele au viteze mari de scriere si citire, dar
transfer solide, dar acestea par si fie
stocheaze maximum 3 TB. Modelele de 2,5 inchi in general nu
sub cele ale ca$tigitorului testului.
au nevoie de alimentare adilionali Si atingcapacite$ de pane Ia
4 TB. Ele oferi ceva mai mult spaliu pentru arhivare.
Toate cele 25 de modele din testul nostru au interfale USB
Maxtor M3 Portable +TB 3.o cu conexiune micro USB. Pane acum, conectorul Tip C sau
in carcasa lui Maxtor ste un HDD de rapidele USB 3.1 Gen2 au fost vdzute doar foarte rar. Numai
2,5 inchi de la Seagate, cu capacitate de producitorul Apacerofera deja hard disk-uri externe cu astfel
4 TB. Cu toate ce discul cel mai ieftin de conectori USB 3.L Este indoielnic ce asta se va schimba,
(circa roo €) nu are rate bune de pentru ce micile discuri magnetice opereazi oricum Ia limitdin
transfer este un dispozitiv de arhivare materie de viteze $i nu ar beneficia de fluxul de date sporit
ideat compact, cu capacitate uriagd gi
oferit de conexiune. Dar conectorul practic Tip C nu ar fi deloc
pret mic.
reu pe astfel de dispozitive. r

2
i a g
* -ca T.E
! iR .9 Eb
EC
s
.\ z
EC
Eg
E.E iE ,i 3_dz g EE .i -C
r Toshiba Canvio Advance 2TB (HDTC92oER3AA) 995 80 loo 95 Toshiba MOoaUBD2oo r.863 L8 3-O 133,8 r8,3 7,3

Toshiba Canvio Premium 2TB (HDTW22oEB3M) 99n 80 l(x) 99 95 Toshiba MOo4UBD2oo r,863 r,8 3-O 133,8 t21,2 18,3 7,5

3 Toshiba Canvio Basics 2TB (HDTB42oEK3M) 9ES 65 99 98 95 Toshiba MQo4UBD2oo 2.OOO r,863 r,8 3.0 r28.8 1173 r8,3 7:/
Toshiba Cevio Advance 3TB (HDTCe3oER]CA) 94:' 96 93 87 Toshiba MQo3UBB3oo 1,8 D2,4 rl3,5 17,8

Toshiba Canvio Premiun 3TB (HDTW23oES3CA) 945 96 93 Toshiba MOo3UBB3oo 3.000 2J93 r,8 3.O 113,3 18,2 20.2 225
6 Seagate Bacl'up Plus Portable 4TB (STDtuooo2oo) 94,r 95 98 82 Seagate ST4oooLMor6 2,5 3.O to?,3 1067 18,1 !1
7 Verbalim Store n'Go 2TB (53v7) 93.6 7\ qo 95 Segate ST2oooLMoo3 r.863 2,5 3.0 1a2S r8,4 zo,5 166
8 Toshjba Canvio Connect II3TB (HDTCSoEBCA) 935 95 91 a5 Toshiba MO03UBB3oo r,a 3.O ro5,q ro6,3 17,4 20,8 206
'
9 Freecom Mobile Drive XXS 3.o 2TB {56334) 9t2 90 9r Seqate ST2oooLMoo5 r.863 2,5 3.O 1O2,9 102.9 18,1

ro Sedsdre BrcI-p Plus Slim 2TB (S tDR2ooo2ot) !t3.l, 8o !t3 qo 95 Seagate ST2oooLMoo3 2.000 r.863 2,5 3.0 99,3 99,3 r8i r93 r59
Toshiba Canvio Premium 2TB (HDTWT2oECaCA) 92,9 85 95 so 86 Toshiba MQ03UBB2oo 2.OOO r.863 1,8 3.0 to2:l t7,6 20:t 207
Toshjba Canvio Rerdy 3TB (H DT P2lo EK3CA) lir:f 95 94 90 83 Toshjba MQo3AB83oo 3,OOO t,8 3.O 1o3,0 103,1 v7 20,8 A6
13 Toshiba Canvio Basics3TB (HDTB33oEK3CA) 92,6 90 94 9O 85 Toshiba MOo3ABB3oo 3.OOO 2,5 3.0 103.6 r7,9 20,8 213
Toshiba Canvio Premium 3TB (HDTW13oEB3CA) 925 t20 94 90 85 Toshiba M003UB83oo 3.OOO 2.795 1,8 3.O rot,6 103,O r8,o 20,2 2t6
l5 Verbatim Store 'n' Go 2TB (53198) 92 80 q3 8q c2 Seaqate ST2oooLMoo3 r.863 3.O 98,3 98,4 u9 206 n5
Toshiba Canvio Basics 2TB (HDTB32oEK3CA) 9L:' 93 89 a5 Toshjba MOo$BB2oo r.863 25 3,O 976 176 20,9
\7 Maxtor M3 Ponable 4TB (HX-M4o1TCB/GM) 9l:, 92 97 81 Seaeate ST4oooLMo16 3,726 25 3,O
l8 Toshiba Canvio Connect II 2TB (HDTC82oEW3CA) 9l,l 85 92 88 86 Toshiba MQolUBB2oo 2.OOO r.863 25 3.o t7,5 20,8
r9 Toshiba Canvio Ready 2TB (HDTP22oEK3CA) 9r,o 70 93 88 83 Toshrba MQorUBB2oo 2.OOO 1,861 t,8 95,6 95,O 175 20,8 2r6
Toshiba Canvio Alu 2TB (HDTH32oEK3CA) lrot 70 92 87 86 Toshiba MQorUBB2oo r,863 25 3.0 93.3 929 r75 20:7 222
Freecom Tough Driv€ 3.o 2TB (5633, 903 92 9O 77 Sesate ST2oooLMoo3 r.863 2,5 3.o 97,2 97,1 r8,6 r8,8

?2 Intenso Memory Case 2TB (6021580) 90,1 65 92 87 ar Toshiba MQorABB2oo 1.863 2,5 3.O 93,O 92,1 17,5 20,9 234
Buffalo Ministation Safe 2TB (HD-PNE2.oU3GB-EU) 89,6 120 91 a7 82 Toshiba MQorABB2oo 1863 2,5 3.o 9r,2 9o,8 17.5 20,8
Transceod StoreJet 25H3P 2TB dS2TSJ25H3P) aa,r 90 92 87 65 Toshiba MQorABB2oo t-863 2,5 92,2 17,5 2r,3
29 Seasate Ultra Slim 2TB (STEH2ooo2o, 86,4 86 a2 roo Seagate ST2oooLMooT r.863 1,8 3.O 79,3 a7,a r9,r 295
foarte bun (roo-9o,o) bun (89.9 75:o) satisf:cator (24,9 60.0) suficlent (s9,9-45,o) Enerecomandabll {aa,g-o)
Toate scorurilein puncte (max. roo) . da

48 ' rrr2orarCHIP
TEST A TECH > CAMERA DE BORD

Video
dovezi
Filmarea evenimentelor din trafic cu
camere de bord este permisi, cu limitiri.
Aceste dispozitive din test intrunesc,
micar partial, conditiile legale.
f n lipsa unor prevederi legale specifice legate de camerele de
I bord. in Romania cea mai apropiata legisla[ie aplicabile
I atunci cdnd filmezi cu ele ar fi cea privind prelucrarea date-
lor personale. Elementul cheie ar fi consimtemantul persoanei
filmate pentru prelucrarea de cetre tine a imaginii personale.
in situalia specifici a camerelor de bord, care sunt folosite mai
ales pentru a oferi dovezi in eventualitatea producerii unui ac-
cident, camerele de bord ar putea intra sub incidenta unor ex-
ceptii permise de legea romAnd in leg6turd cu filmarea cuiva.
Dacain Bomania legislalia nu prevede ceva specific in legature
cu camerele de bord, in Germania, potrivit colegilor no$ri de
acolo, existe limitlri stricte privind folosirea acestor camere,
dar dovezile filmate cu acestea inainte, in timpul Fi dupe acci-
dent sunt admise in tribunale. Credem ce testul care urmeaze
este interesant 9i pentru situatia de la noi si e bine sd gtii de el.
Colegii nogtri au testat 14 astfel camere de bord, care imple-
menteaze prevederile legale foarte diferit. Cea mai sigura din
punct de vedere legal este recomandarea de preI, Rollei. Chiar
dace filmeaze continuu, stocheaze datele doar dacd senzorul G
incorporat inregistreaza o intaEiere mare sau dacd apeqi buto-

IEEItr] MI

Camere de bord

Pr4 (aprox.)
a6-cr#fu
Locu
Garmin
Dash Cam!r5
r70 €
.
Locul2
Blaclwue
DR?50S-rCH
300 €
Rollei
CaTDVR-3oB
85€
a
Garmin
Dash Cam rr5
]30 €
iTracker
miniogo6
160 €
Anker
RoavC2
70€
Scor qeneral 93:t ln2 88.7 84,2 Tt,a 76,8
Configuralie & operare (2o %) roo 85 95 9O 85 ?6
Imagine (4o %) 84 94 too 80 v
Securitate (4o %) roo 9r ltto n 83
CTID
Calitate video ziua bun satisfrcetor satisfacator excelent
Ca.litate video ln iluminare slabl mediocru satisflcltor mediocru mediocru mediocru
Calitate video noaptea satisfacator excelent excelent mediocru satisfAcator mediocru

PeGpedive orizontale, masuratl 107" 118' )20 107' u7' 104"

Rezolutie maximtr. cadre pe seculdl 2.#o xr.44oho r.920 x 1.080/60 r.92O x r.o8o/3o 1.920 x 1O8O/3O r32o x LO80/60 rq2o x 1.o8o/3o
Bucll stocare inregistgri I tnrn lmm l min x 3:5 min I3 5; 1o min
Ebier accident proteiat la scriere
DuEti f iqi€r accident inainte/dul,i 60s/60s 5s/60s 60 s/6o s 6os /60 s Loop 9 s/3o s
Mod Darcare
Senzor G/GPS
Montare Adeziv Adeziv Ventuze Ventuze si adeziv

foarte bun 0oo 9o,o) bun (89,9-%,0) satislacator(74,g 60,0) suficient(sg.g 45.o) lner€comandabil (aa.}.o)
Toate scoruril€ in puncte (ma! Ioo) da .
r 2018 > CHIP
50 ' 1r
CAMERA DE BORD<TEST&TECH

nul de inregistrare. Ca$tigetoarea testutui, Garmin, stocheaze


mici secvenle in mod continuu, dar gterge datele Ia fiecare a
doua bucla. Toate celelalte camere fac asta abia cand cardul de
memorie este plin. De aceea, lecomandam folosirea unui card
de memorie mic, care are spaliu pentru doar 15 minute de video
la rezolutie maxime, spre exemPlu. Suplimente
Dace senzorul G integrat detecteaza un accident sau dacd Caqtigitoarea testului poate fi
apesi butonul de inregistrare, video-ul va fi stocatintr-o manie- controLatA Si cu comenzi vocale.Te
re protejate la scdere. Sunt diferenle semnificative 9i aici: unele avertizeaze dace piriseqti banda,
la coliziune iminenti fi daca Per'
camere securizeazd pana un minut inainte ii dupd accident,
soara din fali vireazi.
altele doar scena accidentului ptus cateva secunde inainte.
Pentru a avea o vedere complete a strEzii, camera ar trebui
sa aibe o perspectiv5 intre loo"gi 13o'. Aici, unii producatori um-
bH la perspective gi oferd unghiut acesta pe o diagonalS. De Aderen!a
aceea, am mdsurat fiecare camera odzontal. Pentru a identifica Un adeziv rezisti mai bine la
suficiente detaliiin imaginile fixe, gen numer de inmatriculare, calduri decat o ventuze. Dar
este nevoie cel pulin de rezolutie HD (L920 x 1.o8o) 9i e $i mai
asiguri-t€ ce, dace pici, camera
nu va a4iona vreun buton al
bine dace este mai mare. maSinii.
Contrastul dinamic mare este 9i el un deziderat, pentru a
rispunde rapid la schimbirile lumind-intuneric. Am fost deza-
megili de asta la candidalii din test, inclusiv la cele doui dispo-
zitive HDR. in caz de iluminare de fundal noaptea, modelele de
Permise, interzise, discutabile
Sfaturi tegate de legislalia din inmatdculare 9i felele.
la Blackvue, Roltei, iTracker, Anker qi NavGear s-au descurcat
Germania. 6 Evenimente exceptional€
bine. ziua, in celatorii cu Soarele in fa15 sau la intrarea intr-un
Pestrarea dovezilor in cazul cum ar fi un meteorit care cade.
tunel, apar probleme. produce i unui accident d ect. Blureaza detaliile mentionate
Majoritatea camerelor de bord se monteazd pe parbriz cu o inregistrari iEl€vante mai sus s.i in acest caz
benzi adezive. Acestea rezista mai bine decat ventuzele, care ale intregii c etorii. 3 Situalia legaE in striinetate
tind sa cadA Ia cilduri. Asigura-te cand o montezi cA niciun @ Pentru procurori, doar iffe- poate fi complet diferite. Infor-
buton al maginii nu se aflA sub camere, unde ar putea fi apSsat gistreri video ale politiei sunt meaza-te inainte de c atode la
dacaili cade camera accidental. Bateriile integrate sau conden- auto zate. Nu face Pe adjunctul cluburile auto locale.
satorii din toate camerele ofera o autonomie foarte mica. ierifului! 6 La tribunal - mai intai discu-
Pentru operare continua, dispozitivele trebuie alimentate de la 6i Eotografii private din timpul te oportunitatea folosiri.i vi-
ceEtoriei. inainte de a le posta, deo-urilor cu un avocat.
bricheta maginii. Cabluri suficient de lungi pentru asta sunt
r este bine sI blurezi pEcutele de
incluse de toli producetorii.

noY t&-f,il
permis Ointerzis O incert

mediocru I

mediocru mediocru sadsfacetor I


- lol E

2.\6a x\4AOl30
"o. g
min min 2,3,5min 1,3,5 min 30 s, r mil! 2 min 3
3.5. ro min L 3,5 min r.3.5, ro 3,5,1o
ao .E

7
i
./ upsradabil
Ventuza si adeziv

CHIP < 2or8 < 11


.5r
TEST&TECH>HARDWARE

Design clasic
Designul lui XS Max pistreaza rotunji-
mile clasice, carcasa fiind supli Si cu o
aderenti buni. Protub€ranta camerei nu
este foarte accentuate, dar edsta.

Cameri superbi
Excelenta cameri duali
de rz megapixeli a
noului iPhone face poze
superbe,

Cel mai bun iPhone


cunoscut de om
Fanii iPhone meritau demult se se bucu- universul iPhone.
re de un ecran cu adeverat generos. iar iPhone XS Max este motorizat de
noul model xS Max Ie oferi un ecran noul si puternicul cip al Apple. At2 Bionic, Redare multimedia perfectd
Ecrarul Super Retina HD redi multimedia
Super Retina HD spectaculos, pe care care promite se fie cu 4oolo mai eficient
la perfeqie, la o dimensiune de 0,5 inchi,
multimedia gi jocurile amt5, in sfarsit, decat modelul de anul trecut, iar GPU-ul care este foarte comodi la vizionare.
foarte bine. Cel mai mare gi cel mai se pare ca este cu 50% mai performant
scump iPhone cunoscut de om ofer5 o decat cipul Ar] Bionic diniPhone X. Totul
experientA vizuaia absolut premium, ruleazl fluid s.i firi probleme, indiferent
ecranul avand margini aproape inexis- de complexitatea sarcinilor pe care le lan-
tente Fi deja tradilionalul breton, atat de sezi. Bateria lui iPhone XS Max ofera 90
copiat de rivalii din lumea Android. de minute adilionale fale de iPhone x.xS
Designul lui "Ten S Mar' este identic Max poate rezista o ziintreage cu un plin
cu cel al lui x, doar propo4iile difere. de baterie,la o utilizare modemte, coll cu
Panoul OLED al ecranului Super Retina intense.
iPhonexsttlax
HD display din iPhone xS Max esre lumi-
nos Si foarte colorat, cu o rezolulie de
Camera duala de 12 megapixeli are
tot un obiectiv wide-angle si celdlalt tele-
Bl SPECIEICATII
2.688 x1.242 pixeli, care rezulteintr-o den- foto, cu aperturi de fA8, respectiv f/2.4. Standard radio
LTE Cat 16
(pana Ia lcbp6)
sitate a pixelilor de 458 ppi. Toate astea Dar, fatd de iPhone X, XS Max are Smart Ecran (marime/rezolutie)
6.5 inchi/
t.242x2.688
inseamni imagini gi text de o super clari- HDR, un mod imbunetetit fala de HDR-
Baterie pana h 25 or€
tate Si XS Max nu dezamegeste deloc Ia ul standard, care imbunetete$te nivelul Wi-Ei ac, Lithtning,
Interfele Bluetooth5.o, NEC
acest capitol de iluminare gi detaliu al fotografiilor.
Memorie 64 GB
iPhone XS Max ruleazl noul sistem Pozele rezultate sunt absolut superbe .
Sistm de iOS12
de operare al Apple, ioSrz, care aduce iPhone XS Max justifici intru totul ?7.4 *157,5 \7:t mml
Dimensiunvgreutate
unele nouta! spectaculoase, precum no- particula ,,Max' din denumire, fiind mai 4!E
EVATT ARE
tificArile grupate sau functia Screen puternjc, mai durabil. cu un ecran mai Scor celeral 96'8
Time, care monitorizeaze gradul de utili- mare gi o baterie mai puternice. Dar gi Perform./Operare (35%) !v,
zare al telefonului. La fel ca la modelul x, prelul este Ia fel de ,,Max". Eunctii (25%) 96
Baterie 05%) !r3
IipseFte butonul Home (gi deci gi senzorul
de amprente. dar FacelD functioneaze
Ecran (r5%) too I
impecabil), aSa ce va trebui se folosegti }Y Finisaje superbe, €cran excelcnt de 6,5 Canera(ro%) 96
4,, inchi, performanle de primt clasl 5.999Iei e
gesturile de glisare, cu care'te obi$nuie$ti
II Nu are incercare rapidi, nu are dongle Evaluare CHIP Eoarte bun
foarte rapid chiar dace abia ai sosit in pentrucegti, pre! urial E
foartebun 0oo-90,o) bun (89,9-i5,o) satisfec5tor (74,9 60.0) suficient (59,9 a5,o) fl nerecomandabil (aag-o)
Toate scorurilein puncte (max. roo)

52, rr ,2or8 > CHIP


HARDWARE<TEST&TEGH

Variante ieftine
Ca aspect, X-Troo este
o reprezentantl tipici
a seriei X-T tle la Fuji
filtr - doar pr4d
este
n€obi$nuit de mie

DSIM ieftin, cu o calitate


Clare gi comode
Elementele de control ale Eujifilm sunt bi'
F".r",$,,F-lgn-t"g,*",it-t,**H[*"ii*iadesimu,iridef i,m ne plasate gi s-au dovedit ufor accesibile
pare mai pulin impresionante la prima precum Velvia, pentru culori vii gi aspec- Fi simplu de administrat in t€ste.

vedere, dar asta este ingelator;in termeni tul albului 9i al negrului.


de calitate a imaginii, poate concura lejer Cu un pre! de 600 €, camera Fujifilm
cu modelele de top din clasa ei. Uimitoa- face parte din grupul DSlM-urilor mai
rea editare a JPEG etivreazd fotografii ieftine. Evident, camera a fecut 9i com-
deosebit de clare gi detaliate la o senziti- promisuri: X-Ttoo folose$te un meniu
vitate inalte a luminii. Atinge pand h depesit de Iageneralia X gioperareapare
2.086 de perechi de Iinii per inellimea Ietargice. Camera rispunde input-ului
imaginii Ia capitolul claritate gi pana la utilizatorului cu o intarziere de aproape
1795 de perechi de linii in termeni de o jum5tate de secundS. Viteza nu este
detalii. Altfel, doar senzorii X-Trans pot unul dintre atu-uri: utilizatorul trebuie
livra valori atat de puternice in aceasta
clase de senzori. Doar zgomotul de imagi-
se agtepte aproape trei secunde dupa
pornirea camerei, iar pe lumine slabe
t$ r,iinmx-troo
SPECIEICATII
ne este compalativ puternic. Pixeli focatizarea, cu un lag al declanqatorului Rezolu!iemaxjme
6.000 x a.ooo Dix€ll

defecli apar in vederea loo % de la Iso de 0,6 secunde, dureaze aproape dublu Clasa camere/Tip senzor DSLM/CMOS
1600 in sus - sub acest aspect, se face fala de, spre exemplu, x-HI. AcelaFi lucru Ecran ( M arime/Rezolulie) 3 inchi/r.o4o,ooo pi:cli
simlite fipsa tehnologiei X-Trans. Dar, $i pentru video: clipurile
este valabil V32ooo / 30 3€cund€
pentru o cameri de 600 € din clasa DSLM, UHD nu sunt fluide la u cadre pe GameISO roo-51.200

X-Troo ofere rezultate remarcabile. secundi. Creeazi imagini migcare in Timp porTrire
Poze per plin de baterie
La fel gi pentru funclii: ne-a plecut acceptabile doar daci reduci rezolulia Ia 35o17?n

mai ales viewfinderul electronic gi pldcut Full HD. ins6 o bili albe este fotografie- Memorie (intend/extinsi) -/sD (SDHC/SDXC)
Dimensiuni,/Greutate (body) rz,r x as x 4,7 cm/45o i
de clar, in special in cadre insorite. rea in rafale, care permite o rafaH de
EVALUARE
Viewfinderul cu zoom o,62x ar putea roo de fotografii. scor sen€ral E3,E

livra o imagine mai mare, dar oferi Imagine (40%) 9a


acoperire roo de procente. Ca alternative, f unctivManevrare (35%) 8r
Vjdeo(E%) 75
un ecran touch de 3 inchi este disponibil
gi acesta se poate plia la r8o de grade. g viewfinderfoarte buni
Calitate
de
a imaginii.
top, touchscreen mobil
Vitez: (ro%)
Loc Top Io 24 din €8
6r

Vedeta este rotila de control, ale cerei Prct (apror)


excelent
lapte seteri pot fi alocate cum vrei. Aces- E doarviteza slabl a autofocus-ului, UHD Evaluare CHIP Bun
tea pot fi seterile ISO, dimensiunea [a r5 &s, meniu dep4it

CHIP < 2or8 < rl . 53


TEST&TECH>HARDWARE

Ecran strilucitor
Ecranul ir format d€
14 inchi necesitl un
pic de acomodare, din
cauza reflexiilor
destul de puteralice.

Model tablete
cu o balama dc convertibil intre ecran fi
unitatea principalS, notebook-ul Acer
poate fr folosit li drept tablete sau pentru
mici pr€zenteri.

Cel mai bun notebook


din clasa celor ieftine
Plasticul este norma ca material pentru scor de 4za de puncte 9i depdseqte actu-
carcasl in clasa de preluri sub 5oo €. ASa alut lider al clasei notebook-urilor de Moderat de mobil
ci nici Acer, cu al seu Spin 3 nu recurge Ia pane in 5oo €, Aspire 3 A315-5I-FY Dar in Cum se vede de obicei la notebook-urile
clasele superioare ale computerelor mai ie6tine, Acer Spir 3 nu este nici foarte
metal. ci Ia o carcasa de plastic. Dar acest
ugor gi nici foarte suPlu.
convertibil are un aspect care inspire mobile te poli a$tepta chiar 9i la 2.ooo de
calitate inalta gi funclioneaze foarte puncte in plus.
fluid. Acelagi lucru este valabil pentru Ecranul de r+ inchi pare mare pentru
touchpad, care lucreazi Ia fel de fluid, un convertibil. Nu prea ai senzalia de
doar uneori avdnd o mice intarziere. Tas- tableta in acest format. Pe de alte parte'
tatura nu este iluminata inse este bine poli lucra rapid $i precis cu ecranul
7l Aeer Soin 3 SP 3r4-5r-
realizad, chiar daca are o suprafate ugor
alunecoase $i este destul de zgomotoasd
touch, care compenseazi lipsa de mobili-
tate. Panoul IPS ofere o peformante cu
Z-l powcitrx.cuwEv.ooz)
S P ECIEI 3ATII
cand scrii, dar acomodarea nu dureazS unele sacaddri, luminozitatea Si con- Intcl Pentium a4r5u/
mutt. DacI nu-!i plac aceste zgomote, trastul, pentru aceast5 clase de preturi, 4GB
integrata
poli conecta dispozitive de input externe sunt foarte bune, inse distribulia ilumi- Gmnce
Ecran ra inchi/
prin trei porturi UsB Ports (2 x USB 3.o, I narii nu este optima 9i ecranul nu este (diasonalrrezolqie) rszo x 1o8o Dixeli

trata anti-reflexii. De aceea, ii putem Ilard disk u8 GB


x USB 2.o). Convertibilul nu are conectori Drive lssDl
Tip C. Dar are port HDMI, card reader, acorda doar "bun'. O consolare vine din 2xUSB3.o, USB t.o,
wi-Ei ac. Bluetooth 4o,
Bluetooth 4.o $i wi-Ei ac; LAN-ul poate fi partea performanlei batedei: in operati- I terf€te nicroHDMI.card

upgradat cu un adaptor USB. uni Office, laptopul a funclionat timp de


Autononie (online,\,ideo)
Un Intel Pentium 44r5U cu frecvente peste rz ore, iar Ia rularea de video peste 33,6 x 23,o x 23 cm/
Dimensiuni/greutate
de baze de 23 GHz, 4 GB RAM 9i un SSD ro.5 ore. Acestea sunt doue valori de varf r.?kc
EVALUABE
de u8 GB asigure suficienti Putere in aceastA clase de Preturi. 82A
pentru lucrul cotidian. Notebook-ul este Mobilitate (25%) 89

perfect echipat pentru sarcini solicitan-


a tunctii (25%) 70
Ecran (2o%) 79
te detip Office. Mai mult arfi posibil, dar
Performanla (l5%) 98
trebuie se ai pulintice rabdare,in functie Ergonomie ($%) e2
3
de complexitatea sarcinii. Mdsuritorile Loc Top ro r din 29

confirrni: in benchmark-ul PCMark 7 m Performantaexcelenti'autonomie 500 €


iS -"re. """"ri * contrast Puternic
Pre! (aprox.) e

care evalueaz5 performdnla cumputere- I Ecran cu r.efler<ii, stocare de ma6e de Evaluare CHIP Bun fi
Ior, Acer Spin 3 a oblinut un foarte bun I aoar rza GB
bun (89,9-?5,0) satisfecator (?49-60 o) suficient (59 9 45o) n neEcomandabil (aa,e-o)
foartebun 0oo-gop)
Toate scorurilein puncte (max. roo)
rr > 2018 > CHIP
54,
HARDWARE<TEST&TECH

Tracker de fitness Celmaibuntelevizor Unsmartphonecu


pentrubugete mici din clasa sa calitifi de buldozer
Cel mai recent tracker de la Xiaomi este Cel mai recent Sony KD-43XF85o5 este Modelul Cateryillar CAI 56r este un tele-
disponibil la circa 45 c. il vei gdsi in maga- cea mai buni alegere in general dintre fon mobil impresionant. Compania
zine cu produse mai ieftine. Dar asta nu toate televizoarele cu diagonale de pane Bullitt prezinta, sub marca Caterpillar,
trebuie sa te sperie,intrucat dispozitivul la +3 de inchi. Am masurat 427 cd/m'la un smartphone foarte robust; reziste h
face ce promite. Funcliile de baze ale luminozitate gi un contras table de gah praf, ap[, ctrlduri gi $ocuri, potrivit stan-
contorului de pagi gi ale senzorului de de rgo:L O excelente cahtate a rederii dardelor IP67 $i MIL-STD81oG. Are 9i tas-
puls vizual sunt disponibile si lucreaze culorilor suplimenteaze aceste caliteti. te mari, ce pot fi operate ugor gi cu
satisfecator. Band 3 este un model ugor ti Toate acestea, plus unghiul de vizionare manugi. Asta il face un telefon potrivit
plat (D mm ineume) cu o brelarE sufici vertical uria$, de 80 de grade, i-au adus lui pentru medii de lucru dure, cum ar fi un
ent de lung5, pe care o poli ajusta chiar Sony scorul de top Ia capitolul calitatea gantier, pentru lucreri de cercetare desfe-
tu foarte u$or. imaginii. gurate in aer liber sau pentru operatiuni
Cu toate acestea, lipsesc unele func- $i configuralia acestui televizor este de salvare. Eunctii suplimentare precum
1ii de confort din acest model ieftin: GSP una de top: fiecare tip de tuner (satelit, camera cu imagine termicd sunt Si ele
nu este integrat, inregistrerile sunt un cablu, Tz) este reprezentat de doui ori , compatibile cu potenlialul uz al acestui
pic cam greoaie, iar afipjul cu o singure iar interfelele sunt prezente in abunden- telefon.
Iinie este destul de greu de citit pe lumina ie, inclusiv 4 porturi HDMI li CI+ Pentru Greutarea de 260 de grame a masivu-
slab5. Dar ceea ce ii lipsegte lui Xiaomi carduri Pay TV Daci vrei se folose*i lui CAT 561 nu poate concura cu cea a
este compensat de comunicalia cu smart- Smart TV vei conchide ce Sony iqi merite smartphone-urilor de top din clasamen-
phone-ul (iOS/Android), dace este nece- toli banii. Modulul are continut abun- tulnostru. Functiile $i performantele
sar Per ansamblu, acest model este o dent, poate fi extins Fi are gi browser. sunt mediocre, inse are o autonomie
optiune rezonabile pentru atletii recrea- Consumul este punctul nevralgic, cu 76 imbatabih de 1735 ore. Ecranul de 5,2

lionali care nu sunt dispu$i se cheltuie de watiin operare normale. Totugi, nu es- inchi cu 1.920 x 1.o8o pixeli este extrem de
prea mult. te reu gi este suficient pentru clasa de Iuminos (660 cd/m")
eficienle energetice B.

xiaomitrliuandr
ff tonr*r-43xE8sos
n CaterpillarCAT56r
$\ SPECIFICATII
SPECIE
Ecrar/rezolu(ie maxnne
CATII
43 inchv3.a4o x 2.160
S PECIEI CATII
IIE Cat t2
Dixeli {UHD)
Ecran OLED rmorcl Ecran (marime/rezolutie) 5,2 in&v
4 x HDMI 2.o, wi-Ei ac, no x ro8o Dix€li
Interfele LAN- Bluetooth. CI+ r.3
Interfele Blurooth 4.2 1735 or€
Baterie(online)
App Androi(UiOS/WinM€b 190:r Valoare SAR neprecizat
(taue de Eah)
6zile wlEi n, microusB 2.o,
Luminozitate maxima lnrerfete
Bratare schimbabile da Blu€tooth 5.o. NEC
GPS o,rzc watt
(htern; liberrextensie) 43 GB/micoSD
Inresistrare activitate 97x 63 x 28 cm
Android 8.r
Precizie (Dasi) lxt.3 % z x DVB-C, DVB-S,
DVB-T2 Dimensiunv8reutate 7a x 163 x r.4 cm/260 E
202
EVALUARE EVALUARE
Alarna vibradi,/
rlzistentl l,e apt 963 7E3
EVALUARE Imaeine (5o %) Perforr Operare (35%) ,t
8r,6 lunctii (5o%) too Functii (25%) ,l
Functii (4o%) & Ergonomie [5%) 95 Baterie (15%) 94
Precizie (3o%) 96 Consum(s%) 69 Ecran0s%) !r4
Ergonomie (3o%) 64 Sunet(5%) 8l Caneri 0o%) oi. ::

Loc Top ro 28 din a3 Loc Top ro r din ra Loc Top ro roz din r3B
Pret (aprox.) 454 Pret (aprol) Prel (ap.ol) 470 €

Evaluare CHIP Bun Evaluare CHIP Eoarte bun Evaluare CHIP Bun

CHIP < 2or8. rl . 55


TEST&TECH>HARDWARE

Specialistin ImprimantisD CameriPentr-u


streamingvideo
Potrivit lui Toshiba, hard disk-ul SATA in-
peritruproieiteacasi sporturirapide
in afari prepl foarte ieftin pentru un de
domparativ iu alte imprimante 3D,
tern Video V3oo 2 TB (HDWUT2oUZSVA), Anycubic I:, cu camera sa de printare DSLR' de numai3To €'viteza este punctul
este deosebit de bine dotat pentru deschisS, oferi o impresie generala de forte al lui Canon 2oooD Pornirea durea-
streaming video, de unde qi numele. insd provizorat. insd imprimanta compense"- zd doar o3 secunde' iar lag-ul declanFato-
nu ne-ar deranja o gi mai puternica speci za pdntr-un pre! foarte ieftin gi o calita- rului este in limite decente 9i rl imaaini
alizare pe video, mai ales la cei 3,a cenli te a printlrii virtual impecab a Este Rawin modul rafala este ceva absolut ex-
per GB percepuli de Toshiba. Un buffer aproape la fel de calitative ca alte dispo- celent' Acestea sunt caractedstici bune
mare, de 64 MB asigure operaliuni fluide, zitive mult mai scumpe. Dar acestea au pentru fotografie de sporturi' Micul
fera niciun pic de stres Ia salvarea figiere- un volum de printare mai mare decat 13 senzor CMOS acomodeazi z4 de megapi-
lor, iar cu 2 TB capacitatea de stocare (21,5 x 21,5 x 20 cm) 9i sunt deseori mai xeli
(22'3 x 14'9 mm) 9i ofere o calitate
este una foarte buna. Ratele de transfer rapide decat incepdtoarea care are nevo- bund a fotografiilor in lumin5 bune- La
ar putea fi mai rapide: Toshiba nu poate iede43deminutepentruuncubdeteslsenzitivitateluminoasiCrescuttr'dela
merge mai rapid de r32 MB/s,in vreme ce in loc de cele 20 de minute ale modeletor Iso 32oo in sus, imaginea este sesizabil
competitorii de top merg dincolo de de top. Dar raportul pre!/performanla slabe $i nici clipurile video
nu sunt nici
pe departe optime.
2oo MB/s. este imbatabil.
(Pret; aprox. ?5 €) (Pret: circa 4oo €l (Pret: aprox' 37o€)

EvaluareCHIP lBun EvaIuareCHIP Bun ErraluarecHlP Satisf:icitor

Monitordegaming Pentrufamiliisi
CAqtigitoare detest bugetemici '
spartan
LG 32GK85oG-B a afiqat unghiuri de vizi- de inare vitezi Phitips 55PUS73o3 coste circa 7oo €, ceea
onare jenant de mici in mesuretorile din Epson Workforce Pro WF-C57]oDWE es- ce nu este rau pentru un televizor de 55
laborator. Orizontal, imaginea este opti- te, in acest moment, in varful Top to al de inchi cu rezolulie UHD. La bani e$tia,
ma numai pane Ia 30 de grade. Dar cum echipamentelor multifunctionale. Viteza nu trebuie se te a$tepti la un model de
ecranul a fost dedicat jocudlor, unghiul acestei inkjet este impresionanta: 9 se- top, dar Philips ofere cel pulin o calitate
de vizionare nu are un rol prea mare 'in cunde pentru copierea unui text, 20 de solida a imaginii fare probleme sesizabi
realitate. in pofida unghiurilor limitate, secunde penrru printarea unei pagini cu le - filmele Blu-ray aratl foarte bine.
LG ofere un ecran generos de 32 de inchi , graficd gi 46 secunde pentru printare Singura problemi ar fi unghiul mic de
Ia o rezolulie de 2.560 x r.440 pixeli. Con- foto. Costurile sunt rezonabil de corecte: vizionare - 2r de grade orizontal nu este
trastul tabH de gah este extrem de mare imprimanta Epson coste 25o €, gi doar 57 recomandabil pentru familii mari sau
(239:r), iar Iuminozitatea de panl Ia maxi- de cenli pentru o fotografie A4 gi 5,5 cenli
petreceri intre microbi$ti. Configuratia
mum 34r cd/m' este una de top. Dar tre- pentru o paginE de text sunt preturi cu patru HDMI, LAN/Wi-Fi gi Smart TV
buie sE ne plangem de configuratia spar- realmente ieftine. Calitativ, nu este cea este bune, chiar daca nu exista decat un
tan* monitorul are doar un port HDMI mai bune, dar este printre cele mai bune tuner din fiecare tip.
gi un DisplayPort. (Pret: aprox. ?oo€) din Top 10. (Pret: aprox.25o €) (Pret: aprox. 7oo)

EvaIuareCHIP lBun
foarte bun Goo-go,o) bun (89,9 75,o) satisftcetor (74,9 6op) suficient (593-45,0) ! nerecomandabit (aa,9'{)
Toate scorurile ln puncte (mar. 100)

56' rr ' 2018 ' CHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Performan{e
voluminoase
Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ 8 GB
HBM2 are nevoie de o carcasa de PC cu
mult spaqiu liber Placa video misoartr 3t
cm, ceea ce o face extrem de lung5, $i ocu-
pe qi trei sloturi de extensie. Dar toate
acestea sunt compensate de ricirea cu
aer eficientl, cu ajutorul celor trei
ventilatoare care nu las5 temperaLura se
creasce peste 6r de grade, iar dintre toate
placile de top ale AMD, aceaste Sapphire
este cea mai silentioasa (zgomot 1,5 sone).
Notebook de top care Odati ce au fost eliminate probleme-
le cu driverul, performanla grafici a

rateazi de nutin
o lPer
Convertibilul ThinkPad L:ao Yogatace ansamblu, avem de-a face cu o
atins aSteptdrile. Sapphire nu a modifi-
cat aproape deloc designul pldcii de refe-
rinta a AMD. Placa vizeazi rezultate
impresie excelenti cu puterea sa de performante convingatoare, dar care nu
puternice in benchmark-uri, insd nu
procesare. Carcasa este foart€ stabill fi este suficiente pentru prima pozitie din
sparge recorduri. in testul Cloud Gate,
nu cedeezl. AIte modele din acest Top ro.
am mesurat 33.790 de puncte, ceea ce este
segment de pret au prezentat probleme
cu gase procente sub scorul celui mai bun
semnificative din acest punct de vedere. Fl Performa{i solidt, fun4ii extinse, brand din Top 10, MSI. Sapphire coste
Tastatura iluminate gi trackpad-ul sunt I autonomie rtale
I Reflcxii Duternice de ecranului. inse cu 2oo € mai putin $i este o afacere
de foarte bune calitate. aga ce toate in- I csnhagt:ul nu prea convinge foarte bune.
put-urile ruleaza foarte rapid si precis.
dupa ce te obiFnuiegti cu pozilia butoa-
nelor mouse deasupra zonei tactile. fr] rninpaal3soYoga
in ThinkPad L38o, Lenovo nu a pus o
placi video separate. Procesorul Intel
Core i5 825oU executi toate sarcinile -
Procesor/RAM
negru (2oM?oolBGE)
SPEC I F CATII
Int
AGB
l Cor€ i5 825oU,/
, iinol[:"]r'$ii":.,",
SPECIF ICATII
AMD Rad€on RX VeSa
zilnice de rutine aHturi de 8 GB de RAM srati CipseVfrecv€n!e

Si un SSD de 256 GB. Asta este suficient (diasonaE/rezolutie)


r33 incht / 8 GB/T{BM2I945 MHZ
(m;rime/tip/f refl,ente)
pentru aplicalii Office Fi editare foto. Drive Hard dtuk 236 GB consum (normavtull load) zol4o5 wati
ISSDI
Panoul IPS panel in format de r33 4 :( USB 3.o, Wi-Ei ac,
Temperatura maima 6r grade Cel6iu6
inchi are un contrast table de gah slab, de Interfete Bluetooth a.o. LAN. Ra.ire v.ntilator
micmHDlill card
Zgomot mediu
numai 163:r, la o rezolutie de r.92o x 1.o8o
pixeli (Fult HD). Convertibilul este bine Autonomie (online/video) ro3/83r or€ 2xIiDML2x
Iegiri
32Jx?2,3 x2,o cml
dotat pentru operare in aer liber Dar ar DimensiunVgr€utate
LunEima 3r cm., ocupl 3
Diverse
trebui se evili lumina solard directd din EVALUARE
cauza reflexiilor, in pofida unei Iuminozi scor Eene.al 83,E EVALUARE
Mobilitate (25%) 79
teli relativ ridicate, la 3o3 cd/m'. Ecranul Functii (25%) 85 Performanle (65%)
touch are funclii multitouch aga cd poli Ecran (2o%) 79 Zgomot (E%) ql
fotosi laptopul Si pe post de tableti dupe Performan$ (E%) 80 Consum (ro%)
pliere. Autonomia bateriei este, practic, 99 tunclii (rc%)
Loc Top 1o din 38 toc Top ro din 20
ineficiente. in regim de operare Office, 2 4

Pre! laprox) r,o50 € Pret (aprox.)


este indoielnic ci bateria ar putea rezista
o zi intreagi de lucru. Evaluare CHIP Bun Evaluare CHIP Satisficitor

CHTP<2or8<rr .57
TEST&TECH>HARDWARE

ImprimantisD
buni, cufuncfii
econonucoase
in grupul de top al imprimantelor 3D,
Dremel 3D45 este cel mai ieftin model,
costand r7oo €. Asta devine evident in
materie de functii: doar un extruder
(buton push) este prezent Si nu poate fi
adeugat un al doilea. Lipseqte un slot SD
iar zona de print are un volum de doar 67
litri. inillimea maxime a oricerui obiect
prinmt este de 15.5 centimetri. Altmin-

Design t1a{ilional cu
teri, modelul Dremel este tehnic la zi,
avand place de incebire, suficiente inter-
fete Si o foarte large selectie de materiale

caracterrstrcr
a
Este in an
moderne
doua oare acest cand tocmai uimitoare, dar este un model
de printare.
Calitatea nu lasa nici ea aproape
BlackBerry vine pe piale cu un telefon Dual-Cam cu zoom 2x simulat. nimic de dorit. Am acordat aproape tutu-
mobil cu rastature fizicE. $i se pare ce ror obiectelor printate calificative ,,bun"
sau .foarte bun". lmprimanta 3D oferi o
modelul Keyz are un succes chiar mai
mare decSt predecesorul Keyone din mai-
calitate foarte inalta in domenii in care
E
L
Tastaturl fizice, greutate mica, cel mai
nu este nevoie de o precizie maxime, cum
Tastatura mecanic5 este un pic mai mare, recent Andrcid. carcasi anti-alunecare
tastele au un strat care previne aluneca-
I Cameri mediocre. ecran mic, nu rezisti ar fi domeniul medical. Doar Ultimaker 3
I h plafslg api are un scor general mai bun Top 1o, dar
rea gi cel mai recent model este mai bine
acel model este !i cu circa 2.ooo € mai
dotat, dar este $i de doud ori mai scump.
scump.
insi, in Ioc de maximum LTE Cat. 6, este
acum disponibilS cea mai recente varian-
te LIE Cat. 12. Memoria a fost dublati la
6a GB Ei in pofida aceloragi dimensiuni,
Key2 este un pic mai uqor.
Ecranul devine destul de mic din
$uu"tu"rryKey2
SPECIEICATII

inchi/
fl:vtrltlt
Zona print (BXHXT)
SPECIEICATII
255 x r5l x rzo cm
a.5
Ecran (mi.ime/rezolulie)
cauza tastaturii: 4.5 inchi. Fird tastaturd, ro3o x 1620 pix€li Grosime min]ma stlat
ecranul ar fi avut cel putin 5,5 inchi. Con- Baterie (online) rgi??!L 58 wati
Valoare SAB oiz wati/kg Material print PLlt. Nvlon. Eco-ABS
trastul gi Iuminozitatea sunt peste medie, Wi-Ei ac, mikrousB 3-r, Timp indlzire 2:4r minut€
Interfele
iar densitatea pixelilor este bune, Ia 434 Blu€tooth 5.o, NEC Prognoze durate printare da
ppi cu o rezolulie de Lo8o x 1.620 pixeli. (interne [bertextensie) 52,8 cB/microsD usB, LAN, Wi-ri
Android 8.1 este rulat drept sistem de An.lEid 8.r Dimensiuni/$eutate 5r,5x40,6x39,4cnv
operare. Nu existe nimic mai recent ca Dimensiuni/greutate ?2x l5,r xLocm/r6ag
Diverse
Phce incekilc, r buton
EVALU ARE
acesta in Top ro. Procesorul Snapdragon
88,O EVALf rARE
660 ii confere performante din egalonul E95
Perform,/operare (35%) 92 Scot sen€ral
superior al clasei medii li garanteaze o runctij (2s%) 88 Calitate print (60%) g
operare fluidein uz cotidian. Comparativ Baterie (E%) 90 Eunctii (1s%) 9t
80
cu predecesorul, Key2 a pierdut 43 de Ecran(ls%) E2 Ergonomie (15%)
Camere(ro%) 7l Costuri print Go%) 8r
minute de autonomie a bateriei, putand 2 din r5
Loc Top ro 38 din 166 Loc Top ro
supravietui pane Ia ro33 ore in modul Pret(aprox.) 6ao € r.700 €
online. Ceea ce este o'performante Bun
Evaluare CHIP Bun Evaluare CHIP
demne de clasa de top. Camera nu este
foart€ bun [oo-9oo) bun (89,9-?5,0] satisfecltor (74,9-60.0) suficrent(59.9 45,o) ! nerecom andabil (aa.g-o)
Toate scoru le in puncte (max. loo)

58 rr > 2or8 > CHIP


'
HARDWARE<TEST&TECH

Tabletirezistenti
pentru conditii
duredelucru
Getac Fuo combina mobilitatea tablete-
lor cu o rezistentl deosebite h conditii
dure de utilizare. Certificer e militare
MIL-STD 81oG $i MIL-STD-46IF o fac
potriviti pentru utilizare in aer liber,
fiind capabild se reziste h cazeturi, praf,
stropire, vibr4ii Si qocuri. Tableta rezisttr
foarte bine Si Ia temperaturi extreme
pand la 60 de grade Celsius) Si umidi-

Chromebook performant
C6,
tate (pane h 95%). Este ideall, spre
exemplu, pentru o drumelie pe cerdri de
munte sau pentru lucru in conditii dure
de mediu ($antiere, cercetare in aer liber
,ii,?-Y,PJ*mierein,umea te, incluzand doua porturi UsB Tip C, etc.), mai ales ci ai gi posibilitatea de a
Chromebook-urilor. cu procesorul s5u unul USB 3.o, un slot micro SD Si unjack schimba bateriile. Ecranul de 1]"6 inchi
performant Intel Core i de gener4ia a pentru cegti are o rezolulie de numai u66 x 768 pixeli,
8-a, care ruleaze extrem de fluid Chrome Acer Spin 13 este un convertibil dar este luminos $i ctar, destut de lizibil in
OS. App-urile qi grafica se incarca rapid, doldora de caracteristici premium, care condilii de iluminare puternice. Ruleaza
iar multitasking-ul este fluid. Ecranul de poate oferi o experiente foarte pEcuttr windows ro Pro fi poate reda fdrl proble-
13,5 inchi are o rezolulie QHD de 2.256 x tuturor fanilor sistemului de operare al me multimedia, inse grafica integrati ex-
1.504 pixeli, cu imagini clare, cu o croma- Google. cludejocurile video solicitante. Dace vrei
tici bine echilibrati gi un unghi bun de llu Design convertibil2-in-1, carcase rneta-
un computer foarte rezistent $i ai $i un
licl de duminiu, performanli buni
vizionare de I78 de grade. Ecranul are un Stocare internA Umitatf, I)Iet destul de buget suficient de generos pentru aga
aspect 3:2, spre deosebire de obiSnuitut E ceva, Getac F[o este o solutie foarte bune,
16:9 al laptopurilor. Controlul pe touchs-
creen este foarte precis gr4ie stylus-ului
inclus, cu care poti scrie ugor gi selecta J fffI$*omebook
SPECIEI CAlII
{ cetacrrro
foarte precis tot ce ai nevoie. Tastatura SPECIEI C ATII
Procesor/RAM Intel Core b sBoU/ Int€l Cor€ i5 62oou,/
iluminate este gi ea foarte bune. AGB aGB
Grafice inte$atl
Carcasa metalica de aluminiu anodi- Grafice tnt€aaatl
Ecran r3,5 inchi / E(ran u.6 hchi /
zat ii confere un aspect premium lui Spin (diaeonah/rezolutie)
(diaeonaE/rezolutie) 1366 r ?Ga Diieli
13, dar Qi mobilitate, gralie greutelii Memorie 64 CB
Dnve Hatd di5k 256 GB
rx usB 3.o, 2 x usB 3.r lssDl
reduse gi o bund disipare a celdurii pro- Inlerfele cen r, wi-Ei ac, micro r x USB 3.o, wi-Ei ac,
dusein timpul functionlrii. Atat ecranul, SD, Bluctooth 4, Interfele Blu.tooth 4.2, LJIN, r :
HDMI
cat $i touchpad-ul sunt protejate de Dimensiuni/greutate zttxzo?x.Bfri,inl
Dimeruiunvsreutate kr L3e k!
Corning Gorilta Glass, fiind rezistente la r.6
EVALUARE EVALUARE
zgarieturi gi alunecand mai uSor decat o 833 sror qcneral 6EZ
Scor seneral
suprafale de plastic. Dispozitivul ruleaze Mobilitate (25%) 79 Mobilitate (25%) aa
tot ecosistemul de app-uri a[ Chrome OS, Functii (25%) 8B Eunclii (25%) 65

in care se regesesc versiuni optimizate Ecran (2o%) ?9 Ecran (2o%) 90


ao Peformanti (E%) aa
ale Microsoft Office 9i Skype, precum $i
Ergonomie 05%) 99 Ereonomi€ (I5%) 90
app-uri Facebook gi Instagram. in plus. ai Pret (aprox.) aoo S Pre! (aprox.) 990 $
la dispozilie toata varietatea oferite de
Evaluarc GHIP Eoarte bun Evaluare CHIP Bun
Google Play. Conectivitatea este suficien-

CHIP . 2org < rl .59


TEST & TECH , SoETWARE

Software de ardere
multifiurc(ional
Burnerele s-au cam demodat, dar sunt
inca esentialepentru arhivarea offline pe
termen Iung. In consecinle, pachetul
multimedia Cyberlink Power2co 12 ofe-
re mai multe module pentru ardere,
conversie gi backup. pentru cei care rnai
folosesc a$a ceva. Datele pot fi adeugate
la un proiect de ardere prin drag&drop.
Pentru discur! video, software-ul impor-
te fotografii in formate populare 9i creea-
zi DVD-uri sau Blu-raY-uri.
in secliunea audio, Power2co copia-
Editare video eficienti ze audio CD-uri sau Ie converteqte in
formate compresate. lnstrumentul de

pentru cerinfe
al
ridicate Magix a imbunetelit, de asemenea, viteza
download descarce clipuri de pe YouTube
sau Eacebook qi Ie arhiveazd. Dace este
necesal, performantul Media Encoder
Video Pro X este fratele mai mare
Magix Video deluxe. Asta este demon- semnificativ $i a improsptrtat sectiunea converte$te clipurile in formate potrivite
strat de cei gase GB alocali pentru efecte de efecte. Programul poate pdrea copleli- pentru redare pe dispozitive mobile.
jumi-
gi gabloane; Video deluxe are doar tor pentru incepetori, date fi.ind multitu- Noua versiune funclioneaza bine cu
tate. Programul destinat cineaitilor dinea opliunilor, car cu pulina curiozita- video de lnalti rezolutie codificat H.265.
amatori ambitiogi suporta toate forma- te $i experimentare poli explora singur suplimentele includ un ISo viewer, Label
tele poputare video gi audio. in realitate, multe funclii. Pentru restul, ai la dispozi Designer Fi un instrument care arde
astainseamntr ce nu prea vei gesi un figi- lie un manual cupdnzator, backup-uri bootabilc ale partiliei de
er pe care se nu-l poli importa li edita. sistem sau le salveaze pe drive-uri USB.
Programul este pregitit chiar li pentru E
L
Num5r mare de funeii, editare video Si
audiosemi-profesionaE
video 6K - codecul MPEG4 trebuie se fie r Interfate cam compartimcntatl, clat
activat Ia pornire, gratuit, din ratiuni de I rnai scuhp decAt c6mPetitorii
licentiere.
Interfala are structura obi$nuita, cu
ferestrele de lucru, accesul la materialul MagixvideoProx
sursi gi trackbar-ul de dedesubt, cu un n S PECIEI CATII
numir de piste teoretic nelimitat. Fereas- windows z windows
tra de lucru poate fi divizata intre 8/8.r, Window6 ro

program $i sursa, unde proiectul pe care Piste/Efecte NdimitatG/aprox. r.ooo


Toate formatele
il vei edita poate fi vizut in ferestra Import/Export
Dopulare, inclusiv 6K
program. Monitorizarea sursei arate sur- MultiCam Pena h 9 lamcr€
sele selectate (adice materialut pe care
Formate de disc suportate DVD, Blu-Bv, aVCHD
urmeazi sd il adaugi proiectului). Selec- EVALUARE
$a de efecte gi filtre este enormi. in afari 9!./t
de coreclii pentru luminozitate, contrast Domeniu funclional (50 %) 95

gi culoare, Video Pro X are li filtre pentru Operar€ (25%) 9r


Performanqe (2o%) 8!
imbetranire artificiali, distorsionare, Doclrmentalie (5%) &l
blurare gi reflexii. Pr4(aprox.)
O noul funclie permite ca pistele de
Evaluare CHIP Eoarte brm
imagine $i sunet se fie editate separat.
foartebun(loo-gop) bun(89,9 750) satisldcitor(749-6o,o) suficient (59,9 as,o) E nerem mandabil (aa,g-o)
Toate scorudle in puncte (max. roo)
11 r 2or8 > CHIP
60 >

I
SOETWARE<TEST&TECH

re-ul gi software-ul instalate gi de setarile


individuate. in orice caz, programul face
ordine rapid qi i1i optimizeazl compute-
rul - aducdnd mai mult confortin utiliza-
re. O noua funclie listeazi toate extensii-
Ie instalate pentru cele mai importante
browsere: Chrome, Eirefox gi Edge, ale-
turi de scurte clarificiri, cu opliunea de
ale dezinstala.

Iff'Iffi[,ff',"",. aecranului
TunerdeWindows SPECIEI CATII Abelssoft Screenvideo inregistreaze tot
,,click and go' windows 7. windows
8/8.1, windows ro
ce se intAmpld pe ecran, optional, com-
plet sau intr-o secliune selectate. In-
Instrumentul de tunare de la Ashampoo Eliminarca umelor d€
este, pe buni dreptate, considerat unul M€ntenant: navieale, d€f raamEnta- put-uri de Ia webcam, microfon gi boxe
re drive-uri, €lib€Ialc
dintre cele mai prietenoase instrumente memorie etc. pot fi activate u$or. Operarea este remar-
Optimizar€ conectivi- cabil de simpli. in cel mai ugor caz, este
de acest tip. Gratie unei interfele clare $i Performanlt tatc wEb. admintutrare
detaliate, un utilizator incepetor se poate B€rvlcri si Eoces€ etc. restri4ionate la apesarea butonului de
Testare perfomantl
descurca rapid cu programul. Funclia de silt€m. analizi had inregistrare. Dace vrei, instrumentul as-
optimizare cu un clic analizeaze Fi Sterge cunde cursorul mouse-ului. in final, poli
Ste.8€rc/Esia rare/
figierele temporare, cookies gi intrtrrile de criptaE frliere, galire salva video-ul in format MPA WebM sau
fisicre duDlicat €tc.
registry abandonate fere sa-i ceri asta - wMV Rezolulia, cadrele pe secunda gibi-
EVALUARE
nimic dramatic, dar te poate surprinde. Scor e€netal 90,6 trate-urile audio pot fi setate gi manual,
Dacd vrei s, relii controlul, atunci ai Performa e (40%) 9l, dar selectarea unuia dintre profilurilein-
zeci de instrumente pentru tuning $i cu- EE
tegrate este suficienti in majoritatea ca-
Domeniu functional (3o%) 94
reEre in programul pricipal Cat de mult zurilor. (Pret: aprox. 30 €,
Prel (apro() 2(Je
iti vor accelera acestea PC-ul depinde de
fiecare caz individual, adici de hardwa-
Evaluare CHIP Eoarte bun EvaluareCHIP lBun

T T".. ".rrflffsitr

r
I

i,

CHIP<2or8<rr . 6t
TESI&TECH'APPS
9

Cl[:6t6"gnLiil*=*
to. .rtte UU"","t", dar evident existi Si Timpul de utilizare
nu poate fi distribuit
an!

pe mai multe dispozitive' adici daci


riscuri la navigarea pe web. Kaspersky
tableta, fiecale
SafeKids minimizeaza aceste pericole copilul ale 9i
telefon 9i
patfogi p,.tar,a a"o- controla precis ce vor avea proprii timpi' in loc de unul

.roi" ir t"aa sau nu copiii lor. Doui singur' combinat'


'ro in afari de asta' con-

lucrurui sunt necesare pentru asta o in- trolul parental este foarte convingetor'

tlgir,*r" gt"*itaqi seiarea app-ului pe


Daca alegi versiunea premium' care
15 € pe an' vei putea
sJartphoie-ul copilului gi cel al perinte- coste aproximativ
prin tracKng
iui. Oiata rezolvate, perinlii pot seta verifica localia copilului
cAnd copilul
."crlil", rp." o p"rio"aa ,U"ita GPS Ei vei primi un mesaj
"*"-pt
ilfuizar" sau o listl a app-urilor parese*e o anumite zond specificate'
p"..i.". Dace vrei" Kaspersky Dacevrei' poli monitoriza $i sMs-uri-
"it"-r.ilo. copilului' Dar mesajele
va trimite !i notificEri in cazul anumitor le 9i apelurile
aliuni specifice, cum ar fi vizitarea unui whatsApp nu pot fi citite de Ia distante'
safeKds, in primul
site nepotrivit. ln
cazul app-urilor sau pas, pemit€ o
site-urilor blocate, copilul poate cere asignare detaliatii a
permisiune gi parinlii o pot acorda' drepturilor de ac(!8
Darinca Upsesc cateva detalii in plus' gi,ulterior, un
ra i:ontrol constant al
Spre exemplu, programul 9i perioada de sylt trr a- * ct".i" tr-
activitatibr pe
utilizare nu pot fi combinate pentru a da Rraluare CI P Btm internet.
copiilor, spre exemplu, doar o ore pe tele-

Jurnal de ceHtorie Eiltre foto Pentru Smartphone'ulca


experti Instagram planificator de sPatiu
cufimctiiliPsi

EE'-^:""Gr @
Poti face propriile fotografii Insta' Poti mesura spalii sau intregi aparta-
Cu Counties Been, poli marca toate tiri' mente imediat cu CamToPIan. Camera 5i
gram-rcady cu infltr. Mai intai, alege un
le pe care te'ai vizitat deja sau unde ai gyrosenzorii captureaze datele spaliului/
trait gi pe cele unde vrei se mergl O ufor filtru foto din seleclia app-ului. Eolose$te
gesturi de glisare pentru a seta culorile camerei cu o precizie de doua procente'
demodata, dar disponibila oricand harte
pe care Ie vei folosi. Apoi, seteazd intensi Dar vei avea nevoie de un pic de practica
offline a lumii arate clar intrtrrile' in condilii:
tatea filtrului, contrastul $i luminozita- si va funcliona doar in anumite
afarl de ea, existe informalii despre suficienta lumina 9i pozilia stabilS a
fiecare !are, care vin de Ia pagina de tea. Poli exporta sau salva rezultatul'
DacI vrei se vezi rezultate chiar cand fo- camerei sunt cele mai importante. Apoi,
Wikipedia a respectivei lari.Fotografiile app-ul i1i va livra rezultate utile. ln caz de
gi notilete nu pot fi create. 9i funclia de tografiezi, pentru a vedea cum va areta
poza cu filtrul selectat, atunci seteaze aubiu, poli face mesuretorile 9i manual'
export a he4ii lipseqte. App-ul nu face Prelul acestui app este destul de mare'
filtrul in modul capturi. Dace nu e$ti
nimic mai mult decat ce am descris mai De menlionat ce existe Si alternative
SUS.
mullumit de varietatea filtrelor, atunci
poli cumpera mai multe filtre. gratuite, Precum MagicPlan.

.a * gsse ra
!r-
aa lz.zse rir - aI- $Fterr J-e
slst.nt t g"",i" },soti" la- Syst m
Braluare CHIP Bun
Satisficltor Evaluare CHIP Bun
Erlaluarr CHIP
0) (?49-60'0) suficient {59'9-45 0) E nerecomandabil {aag-o)
foaf€ bun (roGgo,o) bun (s9,9-?5 satisfacetor
Toate scorurile in puncte (max too) rr ' 2018 ' CHIP
62,
a
APPS<TEST&TECH

Citeste o carte la Gontroleazi cumvrei


fiec#e r5minute cameramobilului Pe scurt
VLC Media Player
Cu video la 360 de grade, playerul
gl-t generalist gi-a extins paleta func-
lU lionali Acum, suport5 si
stick-urile media Google Chromecast.
(Android/ios/Win: gratis)

O carte, in fiecare zi, in E minute. Cu Cu acest app, utilizatorii pot obtine Stocard
Blinkist, poli accesa rezumate ale circa control manual al opliunilor de imagine Poti sincroniza cardurile de fideli-
2.5oo cerli non-fictiune, un sfert dintre care, altminteri, sunt rulate automat de tate pe mai multe dispozitive cu
ele in germanS, restul in engleze - sortate camera mobilului. Poti alege timpii de noua versiune a acestui app. Ope-
in rg categorii, de la Productivitate la expunere, senzitivitatea luminii, clarita- rarca a devenit mai rapide -si sunt suporta-
te mai multe magazine. (Android/iOS:
$tiinF popularizattr. Poli citi sau chiar tea gi multe altele. Astfel, vei obline poze
gratis)
asculta informalia. Ai optiunea de a care nu sunt posibile cu standardele
descarca text gi audio gi de a-l asculta/citi obi$nuite. DacI ajustezi claritatea imagi-
Kindle
offline. Dar versiunea gratuita este limi- nii, app-uliti va areta o sectiune merita a
tate h cartea Caution! O perioadd de imaginii ca sA vezi exact efectul filtrului 6;;q in noua versiune a cititorului de

incercare de z zile este disponibiH pentru asupra fotografiei. App-ul este bun orice
a{ e-books, ai mai multe posibiliteu

abonamentul premium, care cost5 circa nemullumit de app-urile standard -L ds ssis611s penuu aspecrui cerpl
cu un nou layout. De asemenea, unele
80 € pe an. pentru camere. Dar pretul este destul de funclii au fost proiectate acum mai clar.
piperat. (Android/iOs/Win: gratisl

systen J gratis l} gratis ta


aa- System 1|,,,ts e rr. - raa
r!-
Evaluare CHIP Bun Evduare CHIP Bun

CHIP<2ora<rr . 63
RenoveaziWindows a
maribuni
precumcelmar E
profesionigti
de Windows pe care clar nu le gtiai. CAnd va fi corect configurat,
l$ vom ardta trucuri
sistemul va bloca adware, va repara repornirile eronate gi nu i1i va da niciun mesaj iritant

64' rr ' 2or8 ' CHIP

I
WINDOWS<TEST&TECH

neori, un singur sfat bun pentru Windows este sufici-


ent pentru a-ti da senzatia ce o imensE povara ti s-a luat
de pe umeri. ln urmtrtoarele pagini, vei gasi sfaturi
selectate in domeniul securitllii, reparerii bug-urilor gi a
confortului pe care clar nu Ie qtiai, dar nu vei dori sI le mai ui(i
vreodate. Toate sfaturile funqioneaza cu instrumentele
on-board care se aflau in sistemul teu ince de h versiunea r8o3
a Windows ro din primevare. Nu ai nevoie de niciun instrument
aditional.

Securitate maximi posibili Setat corlct, Windows Defender nu te


Windows Defender integrat in Windows 1o devine tot mai bun. protejeaz tr doar de virufi, ci qi de progra-
in cel mai recent review al AV Test Institute, antivirusul gratuit me nedorite, precum cele adwate.
al lui Microsoft a oblinut un scor foarte bun de vS din 18. Dar e
bun numai daci il ajuti Ei tu un pic, intrucat solutia ofere mai
multe mecanisme de protectie pe care Microsoft nu le activeaze ,
intotdeauna implicit. E App & browser control
AForcldioidodhe5eil,,

!| Proteclie impotriva software-ului nedorit


o
Windows Defender are opliunea de a bloca aplicalii potenlial
nedorite, aga-numitele PUA Spre deosebire de viruSii
propriu-zi$i, in aceste aplicalii Defender se confrunte cu O 8kk
programe care nu provoacd niciun defect dir€ct computerului tau.
Dar ele tot sunt iritante pentru cd, sprc exemplu af\eazi redame
sau colecteaze date de utilizare a PC-ului pentru a crea un profil. * '"'' o wu-
Poli activa proteclia PUA folosind o comandi PowerShell.
Pentru asta, clic dreapta pe "Start" gi selecteaza op$unea
,Windows Powershell (Administrator)". Tasteaze comanda Actircazl filtrul Smartscreen pentru a-ti proteja PC-uI de c€l
,Set-MpPreference -PuAProtection 1". Protectia va fi activate mai Ec€nt malware de pe intemet.
imediat dupi ce apegi tasta [Enter]. O poti vedfica cu un fi$er
de test inofensiv de la Anti-Malware Testing Standards
organization (AMTSO), pe care il gese$ti de descercat la www.
amtso.org/feature-settings-check-potentially-unwan-
ted-applications.

I Activeazi filtrul Smartscreen Fi protectia retetei


windows 10 include a$a-numitul filtru smartscreen, care are,
in principal, doud atribulii. Pe de-o parte, ar ftebui sete proteje-
ze de malware-ul nou-nou! pentru care nu existi inca semnatu-
re. Vei glsi filtrul sub "Start I Settingsl Update & Security I
Windows Security I App & browser control". Aici, asigura-te ce
este selectate opliunea .Warn", la ,,Check apps and files". Duptr
aceea, daci Windows determini ci un figier este riscant, va
transfera un hash cetre Microsoft. Acolo, hash-ul este compa- Prote4ia Smartscreen de la Microsoft poate fi €t tinsi ii la
rat cu ameninteri deja cunoscute. Daca fi$ierul este periculos brrwsere de altor companii, prin Povvershell. Poli verifica daci
sau necunoscut, atunci sistemul va afi$a un avertisment. a fi .tn4ionat la smartscreentestBtings2.net.
A doua atributie a filtrului Smartscreen este protectia
impotriva site-urilor periculoase, care vor sA se infiltreze in
computerul teu, spre exemplu prin intermediul unui malware Browser securizat
provenit dintr-o descercare drive-by. Implicit, functioneaze Mulli virusi ajungin PC pdn neajuns: proteclia la navigare
doar cand navighezi pe internet cu browserele Microsoft Edge intermediul descircerilor sau numitA windows Defender
sau Internet Explorer Pentru asta, trebuie se selectezi fie de pe site-uri contaminate. De Application Guard este disponi-
aceea, Microsoft a dezvoltat o bile doar pentru utilizatorii de
,,BloclC, fie "Warn' la,.Smartscreen for Microsoft Edge'.
ma$ine virtuaE (VM)in care Windows 10 Pro (64 Bit) cu PC
E Poti, de asemenea, se activezi functia Si pentru alte browse-
re, cu o altd comandd PowerShell. Deschide din nou o fereastrtr
ruleaze browserul prop u u echipate cu minimum 8 GB
Edge, izolat de sistemul gazdi. de BAM. Dar existe sperante ce
Windows PowerShell cu drepturi de administrator tasteaze Microsoft o va face disponibili,
Dupa terminarea VM, toate
comanda "Set-MpPreference -EnableNetworkProtection datele schimbate ajung auto- la un moment dat, Ei pentru
Enabled'. Apasd tasta [Enter] Si reporne$te computerul. ApoL mat in niryana digital;. Toati restul dintre noi, care am
g
incearce sa mergi pe site-ul smartscreentestratings2.net chestia asta are un singur migrat deja Ia Windows ro.
folosind Firefox. Dace protectia de retea Smartscreen este r

CHIP<2018<r1 .65
TEST&TECH>WINDOWS
active, atunci Windows va respinge tentativa 9i va'afila un
avertisment.

Find my device ! I Gasegte comPuterul furat


, tt€triFu h:EnI
Daca U-aiiasat notebook-ul in tramvai sau PC-ul desktop a dis-
h.rp ,ou kep labs
parut dupe o spargere, nu dispera. in astfel de cazuri' poti
Iocaliza computerul cu funclia Windows ,Find my device"
configurate in prealabil.
A didy opuhird.n rhdmy dd@ afiedi *,yoit rr ls*ihtr devi.. iidudnq Maiintdi, asigurd-te ci Windows are voie si colecteze date
lh s adin!
de localizare. Mergi Ia,Start I Settings I Privacy I Location'9i
anminindor unE Gn
'hangt

vdr a(ount pase


activeaze acest serviciu daca nu este activ Apoi' mergiinapoiin
E rat morc aaion to' a tst oeie on

i B:do,
pe ,Update &
,,Home' cu iconila din stanga sus Ei apoi ftr clic
Security I Find mY device". Activeaza aceastd funclie Dactr

glsi butonui nu este activ 9i foloseiti un cont local de Windows'


Eunctia .,find my devic€" trebuie se fie activati pentru a{i atunci logheaze-te cu un cont Microsoft sub "Home I Accounts
computerul daci l-ai pierdut sau a fost furat' "
Pentru a testa funcliile 9i pentru a gdsi computerul mai
tarziu, mergi Ia account.microsoft.com/devices' Fa clic pe link-
*'E
Ma6oi le@d '"'
ul "Eind my device'. Site-ul iti va arita pozilia curente sau
r*i, ultima pozilie cunoscute a dispozitivului' in dreapta sus' ai 9i
",- *.*,* E;,,:.:] opliunea de a bloca de Ia distanla computerul' Dar funclia are
precondilii importante: PC-ul trebuie si fie logat cu contul
Microsoft qi, evident, sa fie conectat la internet,pentru ca "Find
my device' si funclioneze.

Repara$ii necesare de bug'uri


Chiar-daca findows 10 ruleaza destul de stabil in mod natural'
tot mai apar erori din cdnd in cind' Devine frustrant cand
PC-ul refuza sa se inchide sau cAnd programe gen Windows
Media Player nu funqioneaze corect Dar exista remedii
Fe un site cu contul teu de Microsoft' poti urm5ri apoi loca{ia pentru asta.
computerului tiu.
lI Repare repornirile eronate
se repomeasce
Startup and Recovery Se poateintamplain unele sisteme ca Windows
atunci cAnd faci clic pe ,,Shut down" Cauza este probabil o eroa-
re de sistem in timput shutdown-ului, care duce Ia o repornire
automate. Dar asta poate fi prevenit destut de u$or' Apasa
Sysiem startup

lwindowsl+lPause] qi fi clic pe ,,A'dvanced system


Defauli operatinq ryslem: Settings" 9i
Windows l0 pe ,settings" in ,,Startup and Rcovery"' Acum' debifeaza

f:r ^
opliunea,Automatically restart".

Automatic memory dump - I Arate barele de scroll disPirute


in multe aplicalii, Windows 10 arate doar o sublire bara de
scroll, care nu mai este vizibili, Doar dacd treci cu cursorul
mouse-ului peste una dintre aceste linii inobservabile s'i rdmAi
acolo un pic vei vedea din nou versiunea lata' Pentru a rectifica
Dezactiveazi reporrririle automat€ in caz de erori de sistem' da-
asta, mergi ta ,Start I Settings I Ease of Access' 9i dezactiveaze
ct Windours, in loc se se inchidi, continui se reporneasci"
,,Automatically hide scroll bars inWindows"'

Avertizare audio pt. taste speciale I Repari Windows Media PlaYer


Cu toate ca Microsoft Windows 10 include app-ul Groove
Aproape odce scditor Proiific comutatorul ,,PIaY a sound
pentru redarea muzicii, aproape toli utilizatorii continue se
cunoaite prcblema: cand com whenever you press CaPs Lock,
Num Lock or Scroll Lock'. ioloseasci Windows Media PlaYer. Dar programul mai crapa
pui un text, nu ili dai seama cd
cateodate, spre exemplu cand ai mutat baza de date cu muzice
ai apesat pe o tasG speciale
precum Caps Lock gi continui Make it easier to tYPe pe o alte partilie. Microsoft a oferit mai multe opliuni de

se scrii totul cu maiuscule reparare a windows Media PlaYer


Windows ro poate indica activa- tl show a wamios messase when
Folosegte [Windows]+[R] pentru a deschide o fereastre
Keyr or Filter (eys from ihe keyboard
rea tastelor speciale cu un tasteaze,msdt.exe -id WindowsMediaPlayerConfigura-
U Makea sound whentuming Sticky "Run' 9i
sunet de avertizare- Mergi la Keys on or off from th€ keyboard tionDiagnostic". Urmeaze instrucliunile asistentului Poli repa-
,,Start I Settings I Ease ofAccess ra biblioteca interne a Windows Media Player' cu comanda
$i
I Keyboard' 9i activeaze -id windowsMediaPlayerlibraryDiagnostid' Dace
,,msdt.exe

rr > 2018 > CHIP


56 ,
WINDOWS<TEST&TECH

' a'e ::zbleae cind ruleazd CD-uti sau DVD-u.i foto-

segte comanda "msdt.exe jrd'WrndowsMetira})ayerD)DDra-


gnostic". Windows Hello

Gonfort sporit sigfl:n to windows, appsand servi.€s by teaching windows to


Comparativ cu versiunea anterioara Windows 8.L Windows ro
este un uriag salt inainte in termeni de operabilitate. Dar sunt Le..f nio . ab.!r ,V f..! .re o

cateva chestiuni care trebuie rezolvate. Face R€cognition

(l Login prin Irrlindows Hello lmprove recognition

windows ro are diferite optiuni de logare in sistem. Poti folosi


parola, introduce un PIC sau - in anumite conditii - seta un we re€ognize your face

login biometric. Pentru recunoa$tere faciali cu Windows Hello,


vei avea nevoie de un webcam care poate face scaneri tridimen-
sionale sau o imagine in infrarogu a fizionomiei tale. Unele
notebook-uri, precum modelele Surface Pro de la Microsoft,
sunt deja echipate cu aga ceva. Alte Pc-uri pot fi u$or upgrada- Windows
te, cu o camera USB.
Hello
Pentru a activa Windows Hello, mergi la ,,Start I Settings I
Recunoafterea
Accounts I Sign-in options". Clic pe "Setup" in ,Windows Hello".
f,aciali biometrici
Se va deschide o noua fereastre cu un asistent. Aici, fata ta va fi simplifrcl pmce-
scanate gi procesate digital. Dace vrei sa incerci funclia dupa sul de log-itl Mai
inchiderea asistentului, apasd [Windows]+[L] pentru a merge la infiii, trebuie
looking directly at your screen. aqtftrati din settrri
lock screen. Aici, fd clic pe ,Sign-in Options" gi apoi pe zambetul
petrat pentru a activa windows Hello. d, iar apoi mai
trebuie antrenati
Inapoi in Windows, ar trebuisd dezactivezioptiunea,S,uto- un pic LL
matically dismiss the lock screen if we recognize your face'.
Asta va preveni logarea in Windows Ia un moment inoportun,
doar pentru ce ai trecut prin campulvizual al camerei.
ru les
l| Configureaze asistentul pentru notificiri
Odate cu update-ul din primevara trecute, Microsoft a creat gi the times dr\d acliv tie5 when t ou don't r,'ant to be
a$a-numitul asistent de notificiri gi l-a extins cu noi optiuni de d.'rurLed, ato 'o(L! a<': 5t !\il: l,,rn un dLrlc-rr.l (dl /

configurare. Dar numele este inqeEtor, pentru ce asistentul de


notificari nu se ocupa cu afi$area de note in partea dreaptejos During these times
21i00 07:00; Pricrit), on,
(D on
a ecranului, ci le filtreaze. De aceea, setarea ,,off" sub ,start I
Settings I System I Focus assist" inseamnd ca toate notificer e
vor fi afiSate fare filtrare. Dace selectezi "Priority only", atunci
poli determina sub,Customize your priority list" ce aplicatii au
F When I'm duplicating my display
Alarms only
(D on

voie sa rubze alarme. Slarms only', dimpotrive, inseamne cA


Windows ro afigeazi doar avertismentele importante. @ When l'm playing a game
P orlty.n\,
lD on
Ai mai multe optiuni sub ,.Automatic rules". Activeaze o
opliune care te asiguri ci Windows nu va afiga notificeri in Revizuir:a notificirilor iti poate aducr liniqte fi pace cand vrei
momente specifice sau in timpul unor sarcini specifice, cum ar se hcrezi 6au sI te joci.

fi cand te joci unjoc etc. Setarea "when I'm duplicating my dis-


play" asiguri ce doar cele mai importante note sunt afiFate Appli.ations
cdnd ai un al doilea ecran sau cind ai conectat un proiector Ia
computer, pentru a rula, spre exemplu, o prezentare. .T G
v'
speakeB - system sounds iTrnes Mozilla Fiaefox
9I Seteazl volumul pentru fiecare aplicatie
Windows mai are, de la versiunea 1803, o altd functie de confort
mai pulin cunoscuti, Noul mixer de volum ili permite se setezi
volume diferite pentru Windows $i pentru aplicaliile individu-
ale. Pentru a configura asta, fa dic dreapta pe iconita pentru
volum din tray gi selecteaza ,Open Volume Mixer". Acum, poti
seta individual volumul sonor pentru diferite aplicatii sau Ie
poli amuti pe toate. D D D
Pentru asta, in mixerul de volum fd clic pe mica iconite di-
fuzor de sub slider-ul de voluui al fiectrrui program in parte pe in "Volume Mixer", poti controla individual sonorul fieclrui pro-
care vrei sd-l reduci Ia tecere.r gram activ sau le potitlia cu totul sunetul.

CHIP.2or8.11 .67
TEST&TECH>LEXICON

Nicio sanse
t
pentrufraude calcuhte din valorile hash ale tuturor
frunzelor 9i ramurilor 9i in final nu este
altceva decat o singure valoare hash'
Semniturile garanteazd autenticitatea update-urilor' cum- Aceaste cheie publici nu este publicate
pirdturilor gi a transferurilor bancare. Acum, avem 9t pe toate serverele web. Semndtura Mer-
^eXtended
Merkle Signature Scheme, intrucAt actualele kle care ata$eaza semnatarul la
proceduri nu sunt pregdtite pentru viitor. document este formate din semndtura
documentului, cheia de verificare 9i valo-
rile hash ale ramurilor care duc de la
semnetura ata$ate pentru ca Windows cheia de verificare Ia radecine. Destina-
ur gi simplu, pEtegti cu bunul tau
se instaleze respecti!'ul ransomware. Din
tarul mesajului mai intAi verificd validi-
nume. Sloganul vechi de 30 de ani
cauza eforturilor extrem de mad de com- tatea semnaturii documentului, create de
al American ExPress a Prins, dar
puting, proiectul este inutil astezi, insA, cheia de semnare prin intermediul cheii
conecteazd o valoare cu credibilitatea. in
dace privim 10 sau 20 de ani in viito! vom
de verificare. EI descarca apoi r5dacina
lumea digitalS, aceaste credibilitate poa-
realiza cA un computer cuantic ar putea din internet gi valorile hash ale ramurilor
te fi capturati $i falsificata pe internet. gi cheia de verificare din semnetura
Aceasta cateSorie de atacuri are Ei o sparge cu ufurinle o criptare asimetrica.
intrucat un astfet de computer poate cal- Merkle. Cu aceste date, el calculeaze
denumire corespunzEtoare: man-in-the-
cula probleme matematice extrem de ra- redecina gi o compari cu cea din serverul
middle. in prezent, verificarea autentici
pid. impotriva unei astfel de posibilitSli web. Dacd se potdvesc, asta dovedeqte
tatii update-urilor, achiziliilor, transferu-
vine o schemi de semneture publicate corectitudinea cheii de verificare.
rilor bancare 9i e-maiLurilor este fecuti Mult timp, semneturile Merkle au
cu ajutorul semneturii (vezi dreapta), de omul de qtiinli american Ralph Mer
kle in 1980. schema nu necesiti o proble- fost doar un concept teoretic. Aveai nevo-
care este atagate h mail. Dar cdnd te gAn-
ili me matematice. Folose$te o semnatura ie de arbori hash foarte inalti penfu a
degti Ia puternicut man-in-the-middle,
in unicE gi un arbore hash. oferi multe chei de verificare. Calcularea
dai seama ci orice semneture folosite
semneturilor este $i ea un proces inde-
prezent poate fi
hack-uit5. Dar nu Fi cu
lungat Fi,infinal,acestea
recent standardizata eXtended Merkle Laridiicina arborelui
hash Toqte semndturile care se tot meresc. O echipa
Signature Scheme (XMSS). sunt generate Potrivit de cercetatori de Ia Poli
Pentru a crea semndtura
unica a unui document, vei schemei Merkle sunt tehnica din Darmstadt a
Semnituri firi ultima securitate
DouA tehnologii sunt necesare pentru a avea nevoie de o functie secutiT.atefatd optimizat schema lui
Merkle dupe mulli ani de
crea o semnatur5 digitali folosite in pre- hash gi de un generator de deuncomputer munce Ei a dezvoltat ex-
zent: o criptare care se face cu o cheie pri numere aleatorii. Eunctia cu,lntrc
va calcula inilia valoarea tended Merkle Signature
vate secreta Si o cheie publica, accesibili
hash a unui document le- Scheme (XMSS). incepAnd cu iunie, este
oricui. Cheia private este doar pentru
gand bilii individuali cu un bitstream un standard web oficial
criptare, in vreme ce cheia pubfice este
doar pentru decriptare. Criptarea functi- generat aleatoriu. Rezultatul este cheia
de semnature pe care o pestreazi creato- Principiul lui Merkle oPtimizat
oneaza ca o verificare a emilatorului in-
rul semnaturii. EI derivl apoi cheia de ve- XMSS se bazeaza pe trei lucruri. Foloseg-
trucat numai el are cheia privata care se te proceduri de semnare unice mai efici
potrivegte cu cheia pub[ce. At doilea rificare din cheia sa de semneture. Aceas-
ta cheie de verificare este trimise ente pentru a reduce drastic efortul de
ingredient este functiahash, care conver- dimensiunea semneturilor Opti-
te$te un input de orice iungime intr-un impreuna cu documentul 9i apoi va tre- calcul Ei

bui si fie publicati separat. Problema in mizeaze combinalia de valori hash din
output, care are intotdeauna aceea$i lun-
acest caz este ca semnatura este valabile arborele Merkle 9i permite ata$area mai
gime de bili. Aici, este vorba de o operali-
doar pentru un singurdocument 9i astfel multor arbori unul sub altul pentru a
une intr-un singur sens: asta inseamne
ar ajunge pe servere o mullime de chei de multiplica numerul de chei de vedficare
ca nu poli catcula continutul initial pe
verificare. Aceasta problemi este rezol- mapate in cheia Pubuce. Aici, frunza
baza valorii hash.
vate de hash tree (vezi dreapta) care in- unui arbore Merkle este formatd din
Se presupunem cd un atacator vrea a arborelui' care este
ctude aleatoriu multe chei de verificare Cheia Publicd
se instaleze un update fals pentru toti ata$at sub ea. in prezent XMSS este folo-
utilizatorii de Windows 9i ce acest de ladiferili utilizatori 9i documente, in
functie de inetime. Centrul arborelui site ocazional 9i face parte din biblioteca
update fats contine un ransomware. Pen-
tru asta, el ar trebui sa sparga criptarea formeazl Cheia Publice, in care sunt de criptare Open SSH - dar codul acesta
combinate valorile hash ale tuturor chei- trebuie compilat separat. Se vine compu-
asimetrice $i sa poate inlocui update-ul r
lor de verificare (frunzele). Rddicina este terele cuantice!
cu malware-ul siu 9i apoi se schimbe

rr , 2or8 ' cHIP


68 '
.....BEGIIT FGF SIGNATSRI-...-
LEXICON<TEST&TECH
iicr / JGkc 6103 4?J j 2!l2rao'v'r? EliJQBgrlsr-ZYFT!r.'I5 a3r.lMh!!r9!'+6:U3lNdsR
uc{A!8 9SRl S 2 a"/yAlD. !0B2 5L}l81aCOQb!'!hrDR5ul'ldnEPPl.t*}D6Xp6A{P1B+3 ?
Semnituri: garantate real rFqr(srax4/r9 g{NlAt s2oG!_T!i EBrXaQvsli Z?S 5aDlQB!!cx9€lI?{D$'t!]pCSh
4!: v?lllralupl ixax+q'!'p+xsq6iqx5QNDZe+! CX?'dat{6!Gq?!6?qxBg 5 CillNs 1o
f +Of j 3b?s5&.2 6!qgrFpIaQcZ2ul0f v6YO+M3iY5P451zuslngFooD.3q/b1lrYn
Pentru a proteja figierele 9i mesajele de modificiri neautorizate, ele ceoJ On+XzpYFSTiy!u6onaD3kibhDltcyl2SgS./v5l.PFOP2a92hnLESIestaBRT59
sunt semnate, precum, spre exemplu, update-ul pentru browserul Tor fXI6z6vb21lAtqDCgC!F/b1sDq1.Fc3 1i?! jS@gI! EE!FQn*J EVDuBpOE3y9J
(vezi dreapta). Semneturile digitale create cu tehnologia de azi pot fi c{ sadovEx.plTss f 1bq3'!rExh5 5+t / 6llsr-hfiolz +auBva,rac72 sbsclpl{L4dq*cB
it9s2VID3Rj ag,{yoFl'Qco+?9F5/cdPYt63O.rl9?XDf 6eO:link6fBXEnPyl2/ tA/
sparte, chiar dace cu pretul unui mare efort de calcul. Doar semnetu- i.lrlaniPl:$ilds!d2r!c?11
le Merkle sunt imune la asta.
-----t{D F6P Sr6NttilRE-----

L Docunrent 2t

I Crearea unei senrntturi


Mai intai este calcutati va.loarea hash a
documentului. Apoi, aceasti valoare hash
este criptate cu cheia privati a emitentu-
lui $i atagate la document.

A Verificarea semnaturii
tn
Docurnent

t_t
*'ffi
Destinatarul calculeaze mai intai valoarea
hash a documentului. Apoi, el decripteazd
semnetura folosind cheia publictr, pentru a
recepliona valoarea hash stocate in ea.
trl
runarl
rairr I
.r"",:'f,iU0l-
Daci ambele hash-uri coincid, documentul + I
este autentic. Problema: dace este sparte
cheia pri\rati, semnetura poate fi falsificati"
ffi
E = EE@
Docum.nt senuut digital ValoarE hrlh valoar€hash

Crearea unei semndturi


O semniture potrivit schemei Merkle
i-'r
cheie de
semneturd
H m
E
Document
Selnntturl
unicl
tr

funclioneaztr fire cheie privatS- Folosegte


semnaturi unice gi un arbore hash.
L Cu ajutorul unui generator de numere I
aleatorii este generat o cheie de semnitu-
rd, care calculeazi semntrtura unici a do- gl
Chei€ de verificare
cumentului. (indude hash-ul semndturii)
a o cheie de verificare este derivata din
cheia de semneture. Destinatarul poate I
V
verifica apoi semnitura unici folosind Valoare Valoare Valoare Altho Valoare Valoare Valoare Valoar€
aceaste cheie de verificare. hash hash hash (Hastr) hash hash hash hash

O- O- O- O- O- O- O- O-
U Este folosit un arbore hash. Fiecare
frunzl de deasupra include hash-ul unui
cod de verificare compatibil cu o semnetu-
ri. Ramurile de sub frunze sunt formate
din combinalia hash-urilor frunzelor qi
Semnaturi Merkle
rf,-lE#l
."ffi,*o- (
\t \l I/ I/
Authr
(komb,Hash) .orbinat
Hash Hash
combinat
Hash
combinat
il
sunt salvate din nou ca valoare hash. Toate Autho
hash-urile combinate ajung acum la rede- I
cini valoarea lor hash este cheia publici. Hash A[th 2
Auth2 (hash comb.)
E Cheia publice este publicate pe un ser- combinat
I

EI-fr
ver web care poate fi accesat de odcine. il \
E in semnetura Merkle, in afara de sem- Cheie Drblice
natura unice sunt salEte qi cheia de verifi- 4l
care Fi hash-urile combinate (Auth). Aces-
tea sunt folosite de destinatar pentru a
verifica cheia publici"

Verificarea semnlturii vatoa*hash , 1 = !!I cheiedeverificar.


Destinatarul calculeazd valoarea hash a semn5turii unice $i o
@
compare cu cheia de verificare. ApoL el consulte cheia de verifica- + +
O- * Autho Atrthr Authz = cheie plbtca
re, unde recalculeazl gi compare'cheia pubtca gi respectivele
hash-uri adiacente (auth).

CHIP < 2or8 < rr


-Elar
TEST&TECH>SMARTHOME

t' 'l

tl ll

n
tt

ll ilit lill
ll
'-1--:]:::t
c--
Lj,
3- 4- AIarmI tum
Prizeswitch O rill
$ss ll Termostat came
2 Ad)d

fiffi
tl
-l
lO Termostat
I0 Termostat
radiator
radrator
0OOg
lillll
UUU 00r
a::::- c:--

9 c"^".a
a-
u:--r-^ {a-
":-
115 4 Abrma tum

trIil Buton perete


4
\K Aarmetum

- 6 senzor miscare
"*t".rIU li]! ((tl 8 *.*", tD
5 usl si fereastrl
Senzor usl
t---!t!l
a 3 Actuator

3 A.tuator as.,ltt"
E 7 Unitate centraH smart home
@

Gum seconstruiegti
o smarthome
perdelele sunt trase, Iuminile scad, muzica pornegte:- $i toate astea doar cu o apisare
propriei smart home'
de buton. Cu sfaturile noastre, poli face toate astea in confortul

pen- me care conecteazi toate dispozitivele intre ele: comutatoarele


. o.ooo de actiuni manuale mai putin Si mai mult timp
tru a trtri - asta a promis compania Loxone clienlilor sei de cu sistemul de incekire' senzorii de migcare cu sistemul muzi
f, cal, senzorii de lumini cu jaluzelele. In urmetoarele cateva
pa-
ce ai nevoie 9i lucreazd in tandem cu
L) sisteme smart: "$tie gini, iti vom areta cum sa instalezi un astfel de sistem' Vom in-
a;timpurile, vremea, prezenla 9i stitul teu de viald" Asta in-
cepe cu elementele de control.
seamne, concret cu un singur buton' proprietarii pot opri toate
dispozitivele odata cand paresesc apartamentul. Luminile
pot
fi setate automat in starea dorite atunci cand intri in camere'
Muzica porneqte, iarjaluzelele coboari daca este prea multa lu-
Defineste tipul de control
mina afare. Toate acestea sunt realizate de sistemul smart ho- Smartphone:ul este deosebit de popular ca dispozitiv de con-

11 > 2018 > CHIP


7o '
SMARTHOME<TEST&TECH

Componentele individuale dintr-o smart home


Diversele componente se conecteazi wireless la unitatea centra-
le smart home, care este conectati la router cu un cablu Ether- Componente smart home
net. Eolosind tabelul, poti implementa planul de ca6a din stangi.
Pentru unele sisteme smart home poti obtine peste roo de
dispozitive dife te. Iata o mici selectie a celor mai importante
Produs Scop Prq componente.
Pome$te d ispozilive le co n ectate
I Prizi switch (TV becuri), elimina consumul
inrepaus
ContrDleazi jaluzele aclionate
2 Actuator ascuns jaluzele de un motor prin app, buton si cca.60€
diagrama circult Unitatea centrala
Porneste becurile, controleaz: Transmite citre componentele
3 mai multe dispozitive, precum cca- 50 €
smart home ti stabile$te
termostatul d€ lncdlzire
Detecteazi fum. av€rtizare in conectivitatea cu routerul
4 alamifum toati casa prin toate
dete.toarelede fum
cca 50 € internet prin LAN sau wi-Ei.

Inregistrcaza deschiderea Fi
5 Senzor u$a Si fereastra inchiderea, pentru a detecta cca-30€
sparserile $i a apdnde luminile
Porne$te luminile la inrrarea rn
6 Senzor mi$care camera, opre$telumlnjle in (az cca,50€
de inactivitate
Unitate centrali Legetura dintre componente si
7 router, conecteaze inteligent cca.150€
comDonentele
Termostat radiator
Conecteazi smart home cu in
controleaze valva Ediatorului rfrI!
8 Router ternetul$i releaua de acasa. per-
mlte controtpnn smartphone
cca,$o €
printr-un actuator ti aEtfel gi n IH,] I

Monitoriz€aze zona exterioari a temperatura camerei. LHTJ


9 Cameri €xterni casei. notificare pe smartphone cca. E0 €
dace este detectate miqcare \
Controleazi tempeEtura radia'
lo Termostat radiator torului si funclionare prin app.
economiseste enerEie
Mesoard precis temperatura,
u controleazd terrnostatul cca.50€ Priz5 switch
radiatorului Multe nu doar ci pornesc sau
Controleaza becurile. buton care opresc dispozitive. Sunt
1:r. Buton percte cca.40€
inchide tot, buton de panica disponibile gi cu inregistrarea
consumului qi sau cu
Optional:
dimmer-e.
Tableta (de ex. Apple iPad, sau smartphone (d€ €x. SamsunBGalaxy 59)
.....

Buton perete
Existl telecomenzi cu baterii cu
div€rse num€re de butoane. in
acest exemplu de eQ-3 este
vorba d€ gase butoane.
at i)

Senzori ugi gi fereastri


senzorii sunt alimentali prin
baterii. Ei sunt fixati pe ramele
trol pentru aceste dispozitive. AvantajuL toatd lumea are unul. u$i]or Si ferestrelor cu ajutorul
Astfel, poti porni lumina de pe canapea sau cand egtiin migcare unor guruburi sau cu bandi
(nu neaperat acase) sau poli verifica daci ferestrele gi ugile adezivi Si detecteazi
sunt inchise. Pentru a controla casa printr-un app, incilzirea, deschiderea gi inchiderea lor.
I becurile Sijaluzelele deseori nu sunt interconectate prin Wi-Ei,
ca in cazul televizoarelor, sistemelor audio gi camerelor din re-
tea. Poti folosi standarde wireless care necesite mai putin cu-
rent, spre exemplu Z-Wave. Homematic (IP), Zigbee sau DETC
ULE (Ultra Low Energy). Asta va mentine bateriile componen- Componente ascunse
telor smart home active tinp de unul sau doi ani. Chiar daci Aceste dispozitive sunt deseori
FritzBox poate transmite via DECT ULE, nu prea existe routere instalate ascuns pentru a
controla becuri sau jaluzele,
care se se descurce cu Z-Wav Homematic (IP) sau Zigbee. De
aceea, este nevoie de o centrale smart home (numita $i Access )
E Point. Servers, Bridge sau Gateway). Punctul central transmite

CHIP < 20 18 < 11 '7r


TEST&TECII>SMARTHOME

cetre dispozitive gi este conectat la routerul internet pdn LAN


sau WiFi. Astfel, policontrola sistemul smart home cu smartp-
hone-ul prin Wi-Fi de acase sau prin internet cand celltoreqti.

Control vocal pentru smart home


Controlul prin smartphone, chiar daca este util, are un deza-
vantaj: viteza. Trebuie si descui smartphone-ul gi sd lansezi
app-ul smart home doar ca sd aprinzi lumina. Asta merge mai
rapid cu boxele cu asistenli vocali. Aici, o propozilie gen l.lexa'
switch on the lights" este suficientd. Multe sisteme smart home
permit controlul printr-un asistent vocal precum Amazon Ale-
xa, Google Assistant sau Siri de laAppte. Multe sisteme suporte
mai ales Amazon Alexa, spre exemplu Telekom Magenta Smar-
tHome, innogy SmartHome, devolo Home Control Ei eQ-3 Ho-
mematic IP.
in app-ul Amazon Alexa poti activa multe SkiIIs pentru Pentru a lega Alexa cu sistemele smart home, trebuie sa acti
controlul sistemul smart home. vezi Slexa Skill" corespunzitor SkilFurile pot fi comparate cu
app-urile de pe smartphone. AFa cum smartphone-urile pot fi
T
upgradate cu capabilitili adilionale prin intermediul app-uri-
lor, Skills face acelagi lucru pentru Alexa. Pentru a activa Alexa
Skills, foloseFte app-ul Amazon Alexa sau varianta pentru
rempe, ure zt,s.a browser a Alexa (alexa.amazon.com). in cdutarea care urmeaze,
A.lexa va gesi toate dispozitivele controlabile. Procedura este si-
m are gi pentru app-ul Google Home, pentru a conecta dispozi-
tivele la Google Assistant. Pentru controlulvocal cu Siri, trebu-
lJqr . -4 r, rrc
'rr!rcr(rrhPPL.Ll ie sa introduci un cod HomeKit in app-ul Home al Apple.
Veiprimi acest cod cu produsul compatibil.
Cu asistentul vocal, egti deja in pozilia de a controla multe

poli asigna functii pentru butoane din smart home - chiar dace nu intotdeauna in mod intuitiv.
Cu devolo Home Control,
printr-un web browser, prin drag&drop. Uneori ai nevoie se gtii foarte precis cum sa formulezi o coman-
de pentru a obline o reaclie din partea unui anumit dispozitiv.
Spre exemplu, cu Alexa conectate la eQ-3 Homematic IP canbd
Automatizeaze casa cobori jaluzelele in sufragerie nu merge sd-i spui: *A.lexa, roll
Automatizerih sporesc confortul. Astfel, mai multe dispozitive downthe blinds", civatrebui sa folosegti complicata propozitie:
pot fi controlate impreund prin scene. Procesele pot fi rulate 3lexa, set the living room blinds to roo percent".
automat, prin reguli if-then.
Butonul mai are ince destuli utilitate
Scene
WOHNZIMMER Controlul vocal are gi dezavantajele sale. igi atinge limitele mai
in cazul lui Tdekom
ales cand ai oaspeli mai pulin familiarizali cu controlulvocal $
Magenta $nartHo-
me, pogi folosi comenzile sale. De aceea, un buton normal pe perete este obli-
app-ul pentru a gatoriu. in felul acesta, oricine poate aprinde sau stinge lumina
lsel€cta dispozitive- sau poate opera jaluzelele.
le pe care vr.ei se In contrast cu comutatoarele conventionale, butoanele din
le control€zi pdn
Wohnzimmerrollo Deckenleuchte
s(tne (numite smart home au un imens avantaj: le poli modifica functionali
Geschlosien 50 o/o tatea oricand, indiferent daca ele controleazi becurile,jaluzele-
situatii)
Ie sau incilzirea, Pentru a configura un buton poti folosi inter-
fala sistemului smart home. Poli face asta cu un app de
Reguli if-then smartphone, un meniu in browser sau un program pe compu-
in app-ul ter. in interfala de utilizare, poli apoi, spre exemplu, sa setezi
Wahlen Sie Ausldser und Aktio.}en sowie
Homematic IP de oplionale Zusalzbedingungen firr lhie comenzile butoanelor din meniul de setiri.
la eQ-3, poti defini Automatislerunq.
triSgeFe gi conditii
adilionale care Aktiv a Exploateazi opfiunile de control
dedanfeazi
o aqirme. Un buton nu este Iimitat la un singur dispozitiv ci poate contro-
la mai multe simultan. Aici este adeveratul confort pe care il
0 F€nstenustand = Gedffnet aduce smartphone-ul, astfel reducdnd,,acliunile manuale'
mentionate anterior. Pentru asta, trebuie si legim butonul de
Zusatzbedlngung aga-numita scene. O scene conline mai multe dispozitive care
execute o acliune definit5 la activare. O posibiE scene ar putea
q Sonnenaulgang
nj ... - Sonnenuntergang fi numiti ,,Cina'in care jaluzelele din zona de servire a mesei
sunt coborate, statia radio favorite cante in surdine pe boxa Wi

72, rr > 2or8 > CHIP


SMARTHOME<TEST&TECH

Fi Si luminlle sunt estompate. Scena poate fi activate nu doar


cu un buton, ci gi prin app sau comanda vocala.
Depinde de respectivul sistem cum anume creezi o scene. < Time Control For Roller shutt... Innogy Smarthome
incazul tui Telekom Magenta SmartHome, po(i crea o nouasce- oferi fabloane pentru
na (numite ,situatie'), poli adtruga dispozitivele s,i poti defini automatiziri. Aici nu
trebuie decat st
cum ar trebui se respunda la activarea scenei. Alte sisteme, pre- adaugi digpozitivele.
cum innogy SmartHome sau homee folosesc a$a-numitele re- tr
guti if-then pentru definirea scenelor: dace un anumit eveni-
ment are loc, atunci diferite componente ar trebui se execute o
aqiune specifica in fiecare caz. Spre exemplu, cind activezi o ]HEN
scena, atunci luminile ar trebui se fie estompate, iarjaluzele co-
borate. Procesele din smart home ar trebui sa ruleze complet
automat prin regulile if-then. Spre exemplu, dace scena este au-
tomat activate h un anumit moment sau daci declanEatorul
este un senzor de mi$care sau un senzor de uqa deschisE. in fe-
lul acesta, spre exemplu, poli determina ca luminile sd se aprin-
de automat pe coridor cAnd se deschide uFa de la intrare.

Eolosegte logic regulile if-then Specialigti in smart home


Ar fi risipE de energie dacS becurile ar sta aprinse peste zi. Pen-
Cu exceplia sistemelor smart home folosite universal, existl Si
tru a evita un astfel de scenariu, condili.ile regulilor if-then pot
solulii care se concenueaztr pe o anumite zona a casei. Spre exem-
fi adeugate la multe sisteme smart home. Regulile if-then sunt ptu, pe iluminat, pe incilzire sau pe aparatura de divertisment.
executate doar cdnd sunt satisfecute condiliile adilionale. in
cazul nostru, cand se deschide u$a ti Soarele a apus (conditie), Controlul becurilor
atunci lumina trebuie aprinsa. cu Philips Hue, poti selecta intre becaEi estomlEte, hcuri care
Unitdlile centrale smart home profesionale, precum Fibaro port fi schimbate pe un ton alb sau becuri colorate (incepand or
Home Center 2 sau eQ3-CCUz mer un pas mai departe. Aici, poti 15 €). Asta include Fi bec1d pentru interiq fi becarri pentru €xte'

crea propriile scripturi pentru automatizeri, dacA ai cuno$tinte riorr.rt casei , care pot fi contolate prin app fi butoane'

Qr? cf
de baza despre programare.
ln contrast, sistemele smart home care sunt create pentru
incepatori simplifici mult setarea automatizar or. Ele au ga-
bloane pentru automatizeri ftecvent folosite iar utilizatorul

,g g g
trebuie doar se specifice ce dispozitive va folosi. Spre exemplu, .-l 4.,
exista astfel de $abloane in innogy SmartHome, Telekom Ma-
genta SmartHome $i eQ-3 Homematic IP.

Controleazi toate zonele casei Sisteme de incdlzire


Pane acum am vorbit mai ales despre sisteme smart home care Tado (star'ter kit cu 2
au grije de toate zonele casei. Dar existe fi sisteme care sunt controlere de la $o € in
speciatizate pe o sub-zond, precum iluminatul, incdlzirea sau sus), includelocatia
securitatea. in general, ele sunt mai uFor de setat, dat fiind sco- proprietarului, Prognoza
pul lor limitat, gi ofera opliuni de control mai extinse in zona
lor de specializare.
Sistemul de control al becurilor Philips Hue, spre exemplu'
are o astfel de gamd largi de becuri gi lumini pe care nu le vei
gdsi in niciun sistem smart home. Utilizatorul poate crea diferi-
4
H J/
met€o fi proprieta$h
tclmicr ale cHdirii in
sistemul siu de control,
pentru ca acasi sI fie
intotdeauna pl.:lcart de
cdd.
te moduri de iluminare prin app gi poate seta chiar ca becurile
Hue si devinS mai luminoase gradual, pentru ca degteptarea di-
mineala sE fie mai tine. Un alt exemplu: in cazul sistemului de
control al incdlzirii Tado, trebuie doar se setezi cand trebuie se Telecomandi universale
inceapa incilzilea li Ia ce temperature. ln absenla persoanelor' Logitech Harmony Hub (aprox" ?o €), pouivit Logilech' ar
temperatura estre automat reduse, Si incelzirea incepe in func' trebui sa poata controta peste 2?o.ooo de dispozitive diferite de
divertisment pi smart home, prin infrarogu' Bluetooth 9i wi-Ei
tie de localia smartphone-ului proprietarului.
Logitech Harmony Hub permite controlul televizorului, al
receiverului TV playerului de streaming 9i sistemelor audio. Cu
Hub, poti opera toate dispozitivele de divertisment dintrun
singur app oi poli adeuga scene (numite Actions), pentru a acti-
va mai multe dispozitive in acelagi timp. Asta diferenliaze Hub
de multe sisteme smart home.care nu pot controla niciun dis-

CHIP < 2or8 < rr


.79
TEST&TECH>SMARTHOME

pozitiv de divertisment sau ofera doar o mice selectie. Daca sis-


temul smart home acopera toate zonele casei, atunci cu greu
poti evita combinarea sistemelor intre ele. Comunicarea dintre
Un sistem pentru propria casi diferitele sisteme, in acest caz, se intampli mai ales in releaua
Pentru a obline un sistem smart home integrat, poli conecta dis- de acasa sau prin internet, adice prin conexiunea la routerul de
pozitive de diverse tipuri intre ele: peste un singur standard radio,
internet. Legarea sistemelor nu este, de multe ori, mai compli-
peste mai multe standa.rde radio sau prin conectarea de diverse
cata decat conectarea componentelor wireless individuale la
sisteme unul cu altul.
unitatea centralE.
Existe uria$e diferente cand selectezi produsele la care se
poate conecta un sistem. Pe de -o parte, sunt unitelile centrale,
precum eQ-3 Homematic IP Access Point, care nu pot integra
niciun produs de la un ter! producator. Pe de alta parte, existe
Mediola AIO Gateway V5 Plus, care, potrivit site-ului compani-
(l ei, poate controla aproape 3.ooo de dispozitive de la pestel3o de
0 companiii. Site-urile companiei i$ vor spune ce produse pot fi
integrate intr-un sistem.
@
i:; Eolosegte platformele de networking
o
Dace un produs nu poate fi integrat in sistemul teu, atunci te
pot ajuta platforme precum IETTT (www.ifttt.com) sau Conrad
Connect (www.conradconnect.de). IFTTT are o selectie de pro-
a,
duse imensS. Aci poli lega intre ele produse de la companii dife-
rite, folosind regula if-then. Astfel, spre exemplu, poti determi-
eQ-3 Homematic IP (aici Starter Set Alarm, aprc& r5o €l poate na prin app sau prin browser web: dacd este declan9ate alarma
integra doar propriile produse prhtr-un standard proprietar. de cetre camera de securitate Somfy One, toate becurile Philips
Hue ar trebui sa se aprindi. Sau dacl apeEipe butonul din pere-
te al devolo Home Control, atunci televizorul ar trebui si por-
Integrarea lui Philips
neasce prin Harmony Hub.
Hue este la fel de ugoari
propriile Dar, cdnd vinevorba de functii critice, ar trebui se eviti ast-
4 ca legarea La
produse wireless, in fel de conexiuni complexe prin internet. Nu ar fi o mare proble-
Schritt 2 von 4i Die Geratee.kennung cazul lui devolo Hom€ mi daca televizorul nu pornegte cand apeSi pe butonul din pe-
ist nun aktiv
Contrcl. rete al lui devolo. Dar ar putea deveni iritant dace nu se aprinde
Es wurden di6foi!enden Bridges geflJnden.

8ltte w:ihlen S€ aus der Lisr€ die gewnnschr€


lumina pentru ce IErTTT nu funclioneazi din cauza unor pro-
bleme cu conexiunea la internet. Ce seintampliin conectivita-
tea cloud: s-ar putea se fie intarzieri, a$a cd lumina s-ar putea
aprinde dupi catel.a secunde dupl apasarea butonului de pe
perete.

Adu mai multi stabilitate in smart home


Sistemul ruleazi deosebit de stabil cand dispozitivele sunt co-
nectate direct cu unitatea centrale. Pentru asta, ele nu trebuie
sA foloseasce un standard radio comun. Existe puncte centrale
care au mai multe standarde radio $ipermit combinarea acesto-
Conecteazi sistemele intre ele ra. Spre exemplu, unitatea centrale a Telekom Magenta Smar-
Platforma IFTTT (lfthis, then mony Hub. Si sistemele smart tHome suporte deja, din fabrice, standardele Zigbee, DECT ULE
that, u,-vwr'.ifttt.com) ajut; si home universale precum devo- Si Homematic (IP).
mai mult la conectarea sisteme- Io Home Control, homee !i Me- Dar stabilitatea maxime este posibile doar cand te bazezi
Ior smart home. Se bazeaza pe diola AIO Gateway V5 plus cpot pe un singur standard radio. in cazul unor standarde precum
regulile 1f-then, potrivit princi- fifolosite cu iFTTT. Z-Wave, Zigbee sau Homematic (IP), legeturile directe dintre
piului: daci un sistem determi-
componente sunt posibile. Dar atenlie: nu fiecare unitate cen-
ne ceva (de ex. o fereastr5 des-
trale smart home permite folosirea acestor legeturi directe.
chisa), atunci actiunea (de ex.
Spre exemplu, un buton din perete trimite o comande direct la
aiarma) ar trebui se fie declan
sate de un alt sistem. o prizi prin link direct. Chiar dacd unitatea centrale smart ho-
,Sistemele care vor fi suporta- me are o probleme, funcliile de bazd ale smart home vor conti-
te includ controlul becurilor @ nua s functioneze.
Philips Hue si LIFX, sistemele
de incalzire ale tado, Honeywell
evohome gi Netatmo, solutia de
then Gisegte un sistem potrivit
Ar trebui sa incerci se amesteci cateva standarde gi sisteme in-
securitate de la Somfy Prolect,
Nest gi Ring ii Logitech Har Etlr at tre ele,insmart home. Recomandarea nostr*inainte de a te de-
cide asupra unui sistem smart home, gandelte-te ce dispozitive

7h, rr > 2or8 > CHIP

,
SMARTHOME<TEST&TEGH

vrei se integrezi acum 9i mai tarziu. Nu este neaperat mai bine


dace un sistem integreazE dispozitivele printr-un standard wi-
reless deschis, precum Z-Wave sau zigbee. Produse de [a diferi Sisteme smart home
te companii pot fi combinate in acest caz (dace unitatea centra- cisefte sistemul or€ct pentru ne'\roil€ tale. Aic[ vei solutii
8ir'si
H permite asta) qi astfel vei obline o seleclie mai mare de wircless cu car€ poti seta un 6mart home cu fur4iiincrucifate.
produse. Dar asta nu inseamna ce toate produsele sunt in per-
fecte armonie unul cu celElalt gi ce Ie vei putea folosi toate ket unitate Costuri incepf- Ex-
funqiile. Sistem tori
centraH (€) ulterioare Derti
Aceste probleme nu se intampla in cazul standardelor pro- Bo6ch Smart Home cc:l I30
prietare, cum sunt cele folosite de eQ-3 cu Homematic (IP), in- devolo ccB.l25
nogy SmartHome sau Bosch Smart Home qi se bazeazi pe un HoEre Contml
singur provider in acest scop. Daci respectiva companie renun- .+3 ccu2/ccu3 cca" 80150

ta la domeniul smart home, nu poli comuta pe componente de 4€ HofidrBtic IP cca.45

la un alt provider. cca.430


Este important se verifici daca sistemul are functiile pe care Ie
homee cca l25
vrei, spre exemplu control vocal sau suport pentru IFTTT. $i
Opiional din aI
trebuie sd-gi fie foarte clar dace vrei o instalare simpli sau li- inno8y 3-Iea arl aprox.
cca roo
bertate depline in configurarea sistemului. Telekom Magenta SmartHom€ E € pe an p€o-

SmartHome, Bosch SmartHome gieQ-3 Homematic IP pot fi se- Loxone cce 38o
tate ugor. Vei obline opliuni extinse de setare in unitili centra'
le profesionale precum Fibaro Home Center 2 sau eQ'3 Home- Optional servi-
Medialo AIO cca 45o cii cloud apror.
matic CCU2 (vezi gi tabelul). Indiferent ce sistem vei alege' Oatew.t'V5 Plua 30€pean
setarea acestuia nu este, de obicei, complete doar dupe setarea Aprox Bo {Home Oplional apro!
telekom Magenta Base2incl.2 s€nzod 5 € pe fune pen-
iniliale. Urmeaze apoi si personalizezi sistemele, bucati cu bu- SnartHome / 135 (speedport tru toata gama
catd, pane vei atinge nivelul de confort dorit. r Smart 3*) de tunctii
*)
funclii smart home prin update software . da o nu

g
g
a
fE

< 7E
CHIP < 2or8 . rr
TEST & TECH > TOP 10

\l
I
1 CHIP
TESTGENTER
INDEPENDENT. COMPETENT.
Top ro
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center testeazd peste
rooo de produse pe an. Aici glsegti liste Top 10 pentru 18
categorii, informa(ii despre produse noi testate 9i mai
multe recomandlri de noi achizitii.

TABLETE 2.IN-I
BEST BUY E qam.*$E&G-Ca*c.!ep*, a 3
GM:I.IIZENZK$; *5 I '2. "t
Eoan fantastlc, perf ormanti t E
-g E
Z. 2
E!
L,

excelentt autonomie mare; dar $ ga 53 .e:


U
$E eg Ei Z,iE
u$or zgomotos. a t &3 Eg .i!! .HE E{
=
I Pors.he Design Book One (PDs25r2) !t3, 9O 85 9E X' Intel core i7-75oou 133 3.200 x r.800 5r2 751 489 139:1 5:23

2 Microsoft Surface Pro (EKH-oooo3) 90.4 2.EO E6 90 9l lnt€I core i7-z66ou 123 2:736x1424 stz 780 138:1 3:57 at21

Microsoft Surface Book (CR7-oooro) 47.p 245D 88 79 aa 94 Intel core i7-66oou ri|,5 5U 722 4t2 r29t
3

trF6nllgFahdr"Dggkla (Slr:ltln Pl'IzxAl 86,S r30o 89 87 86 84 Intel Core is-?2oou 2.56 ?55 92i
Microsoft Surfac€ Book 2 (HNN-oooo4) 86,t 2900 96 86 84 E Intel core i7-865ou 135 3,000 x 2.ooo ro24 7r1 lo6|1

6 Acer Switch 5 SW5l2{2-iBY5 0IILDSEG.oo2) 86,2 1,050 !t1 83 96 E Intel Core i7-75oou )2 512 920 34t BZ1

7 HP ft! )(2 612 G2 (L5H6oEA*ABD) 86,O 87 83 loo Intel Corc i5-7Y54 12 1.920 x 1.280 256 835 300 6t?4 5t4T

a HP Elite ,o ror2 GI LTE (L5H2oEA) E5.7 u 83 98 7a Intel Core mt6Y54 L2 l.92OX r28O 6 a2a 330 120:1 6:37

85,r 84 Intel Core i5.7Y54 t2 2,56 632 tl37 6.27 6t2S


9 Huawei MateBook E 85 87

Mhrocoft Surface Book 2 15' Gux-oooo4) 84,9 zaao l(ro 84 76 Irtel Cor€ i7-865ou $ 3.2,40X2J60 5t2 8ro 398

IMPRIMANTE 3D
L
arsr suv E ABVHrDigIg,Mcs* g 3 a
a+ Calitate excelenttr a printtuii E s H" -{^ E
conenabil. costuri reduse. e E gE oE A
9 .sc
{t EE H
phce incrlzire; dar configuratie ta t8 'E€ 2
slab:. 8 dg
g;o 8a E5
,a E,!I
E5 E 2E ,in p I r
Ultimaker Ultimaker 3 tt,, 3-6OO 95 roo 78 9,2 o.o20 o? 119

DremPl Digilab 3D45 E95 170o 03 9l ao 8r 6;7 o,050 58

Founlabs Form 2 8:l 33OO 99 90 & 33 3:7 o,o25 o5 33

Ultimaker Ultimaker 2+ ul z2so 96 az 66 E \o,2 rB


*,,2 sl 70 €3 92 9,0 o,05lo qr 123
AaXqubic B Meg?
6 MakerBot R€plicator 5. Generation E6* 2300 9:i 85 68 n o,r00 o,2 67

7 E5,2 !700 89 99 98 125 opzo 0,6 51

a Conrad Renlfore RElooo 443 84 too 64 89 r13 op50 o,8 t25

9 XYZ Printing da Vinci r.o Pro a2it 85 80 75 86 8p


lo Elashforge Finder 784 'lo ar 84 5O 95 z7 57 1

TELEEOANE MOBILE
ir BuYE Sensu[s,Q.alery 59 Dupq:
Performanta de top si configu- s e 6
-J r.iie foarehunE {.an foart€ E
t t!1 g 'o6 -c
:9 g I F

t
EE
:J,fl!ff;it:;i"#r*. EN E? $E
9 n! E$
E
9?
t I d!1 EA
Ee EI 8E <s
samsuns calaxy 39 PIus 95J 'r20 96 98 8A 98 lix, 62 64 Android I r85 12,2 q33

ges.altrscala{FgDuo-.t 94'5 580 95 Iro 86 9l EI 53 64 Android 8 r59 rz2 a:.42

Android 8 195 122


Samsung Galaxv Not€ 8 9r5 95 98 90 9S 6.3 64

Sony Xperia xz2 9a,5 720 gt 99 86 97 & 5:t Android 8 198 192 lt:oT

OnePlus 6 r28GB 570 98 92 9r E3 95 t28 Android 8.t w 15,9 to:18

6 LG GTThinQ 943 580 98 98 69 90 87 6,r 64 162 r6J 1o:32

9t,2 roo 9l 87 ![ 6,1 r2A Android 8.r r83 ro,o €


7 Huawei P2o Pro 720 05
:
t| Huawei Mate ro Pro 9r 490 96 9!t ga 6a 84 6p DA 177 r97 u:45
2
9 Samsudg Galaxy 58 PIus 8:t 52A 9E 92 9r 88 62 Android 8 (Rollout hat besonnen) t73 )2,2 ul7
tot4
i,
HTC Uu gtt5 94 96 9l 9O 96 55 64 Android 8 (Rollout hat beeonnen) t70 12,2

76, rr > 2or8 > CHIP

,
ToP 10 < TEST & TECH

PROIECTOARE HOME THEJ TER


BEsr BUyE Acerltr7q6-g; Rezolulie 4K cu upscale i:
curat, HDB, configuratie ergono_ P.s fig
*.Eio' P Eg
:t
r. Bf sff li"-o$:fiffff
f.
g E; q;
dg P; :E3?
El S"l!
9H
d9'
2'c

954 90 9r 93 76 LCD t73il 460x175x31o 7,4

. LCD r.983 t79:r 5OOxr55x33O q,3


OptomaUHZ65 95,O loo 84 98 68 331

Epson EH-rW$ooW 94,7 3.200 c7 96 88 I,CD 263 r8r:r 11,2


3
OptomauHD5sox !xr.2 93 7A too 7S DI-P 30t t.t12 ?,8

az3 3.OOO 88 a4 3g DLP 306 72:l 166:I 563x216x471 15,0


5
6 Viewsonic PX747-4K 82,r 90 65 75 80 DLP 304 r.684 r54t 33Ox135x260

7 BenQ Wroo 8r.9 l30o 86 a3 62 9O DLP 288 r.894 $o:r 355x135x270


ao DLP 253 t.925 2,9
8 BenQTH683 ao,4 550 85 TL 9r

9 B€nQ w2ooo ao3 850 ao 83 77 DLP 285 t.329 tn:r 380x122xn7 3,6

Epson EH-TW65o 79if 500 7A 83 79 83 LCD 292 r.56 166:1 3OO x 90 x 25O 27

MONITOARE > GAMING


grsr suv I:l Yiesrflcnk:lc?7Q.9;6x;
Calitate de top a imaginii, ecran de
* :. a 'a qti g

u/ de incL Ereesync,3 x HDMI


Ei? 5
'n s
e I
E
E€ Ez .:=i E
si DisplayPort, Picture-in- E* ,EE 7r_,4
Picture, hub USB, Kensjngton $E Pa
lock dar f3rt port DVI 6! '5t sii E

Eizo roris IS2735 96p t.o50 96 93 95 u tPs I93:r 307

I{ie*{ficni{:G?7,ec*I( gaz 580 9l 83 83 lPS 3.840 x2,160 r89:r 326 5

samsungC49HG9o 90,2 980 92 85 a7 q9 3.840 x1O8O 26or o,3/s7,6 364

AOC Agon AG2nUG 883 690 96 a7 89 u IPS 3.840 x 2.160 r79:r a2h7,o 23S G-sync

Samsung CzEGTo 86,3 no 94 48 too t-920 x r.o80 tq3:1 . 0,1112 3r8

85A 96 a6 32 218:r 298


6 Viewsonic XG3240C 500 85 7B

69 92 27 lPs \77:t o,s/342 308 G-sync


? Asus ROG Swift PG?gQ E5,3 750 92

8 Samsuns CaHG?o 85,r u E !r6 2.560 X1,440 r941 o.3/463 433 I Ereesync

8a q6 2:t TN z560x r,44o 176:1 0,3/36,8 329 1


9 Aoc Agon AG2TrQx E4,3 450 78
IPS r5a:l G-sync
lo Viewso cXG27o3-GS E4,3 700 88 66 96 78

MONITOARE > OFFICE


3 L 1-
E !,1 3 5* i _Eg EE?
I ?-E
e=
:sB.
2
P"
b8 .EE FT 95i
I (fI! E 6€ dgE
9o E 96 86 27 IPS 3.840 x 2.160 171t o,4l37a 333 610 x 55O x23O
Eizo Flexscan EV2785 BK 88,1
66 89 32 IPS 7680 x 4,320 o,3hos 243 724:(628]{220
DellUP9ISK E6.5 55
95 98 4 tPs 249 610x545r245
3 Eizo flexscan EV278o 86,2 a5 73
Dell u27r8Q 81.4 530 a8 E2 93 82 27 IPS 3.840 r 2.160 190:r o,3/3os 273 6to x 535 2oO
'l
83.4 490 83 78 76 32 3.a4O x 2.160 185:r o3l60Z 256 73Ox615 x 29O
3 Se$E!lr8"U3?Ilsso
Asus PA?8Q E2'6 l.too 80 93 loo 32 IPS 3.840 x 2.160 166:r oal9o,3 154 735r 615 x24O
6
7 Lc a8ucae-w 82.2 a7 83 76 70 38 IPS $u oal5s,3 307 895x575x23O

LG 27UD68P-B 8r.4 340 86 55 93 86 27 tPs 3.840!2.160 $8:r . o,V3!6 236 635x555x25O

8r,4 68 17.5 IPS r85;r 294 a94x547 x226


9 Dell UltrastErp U388DW 85

8tr 9l IPS 17s:t o,3/55A 3lr 8r8x593x259


lo LG 34UC99-w 7ao a2 77 63

NOTEBOOK.URI > , PAITIA iN SOO C


roulj aeer.$Dr,u3f, E3u,5tB0,-l4r"GlN,.&'g.t/..!|{rves/.),: g 6
performanle bune in uz cotidian, auto- ,9
nomie foarte mare, finisaje bune, panou a r E .g
P.j
*a
EY
.cS
IPs de ra inchi cu contrast mare; dar
ecran touch un pic camintunecat, nu aae g
5F g.n EB &, E3 ta6o
i.9

USB 3.1(Tip C)
e >s 5!i ,iB Eg i5B
92,4 500 89 70 79 9E a2 Intel Pentium 44Eu (23 GHz) 1\7 ]2a

lntel Pentium N42oo tu GHz) u,3 256 n:221a:$


Acer Swift I Slu3-31-P2CP (NLGNKEG.oo3) 8t,o 92 93 8r

Trekstor Prinebook C1r Ger43) ?9,5 250 98 86 70 79 Intel celeron N335o 0r GHz) ns 25r r,l

It,r E q8 too Intel Core m3-7Y3o (1o GHz) 13,3 2s9 1,3 t28 4t6rlE29
Trckstor Primebook Pr3 sold (3a68) 500 35
[6 r,2 na r];52l9,A2
Lenovo Yoea $or
GM grau (sA6oorPGE) 76,O too 68 5r E2 78 lntel Pentium N5ooo G,1GHz)
Lenovo IdeaDad ?oS-t4IKB arau (8oX4oo55GE) 75,6 I 90 77 Intel Pentium 4415U (23 GHz) I5 a'.2a16:51
6

7 Asus vivoBook Elip 12 TP2o3NAH BPo73 T 75.O 430 80 9O Intel Celeron N335o {r"} GHz) rl6 227 13 7:r515:-47

ol, ta,l 90 tntel Pentium N3no 0,6 GHz) 1]"6 250 1,3 246
a Acer Tra\€lMate Brl7 M'P994 (N)CVCGEG 97 53 58

9 Chuw r Lapbook Air I4l (8GB 28GB) 73,O 3ro 78 E3 8o 93 rntel celeron N34so {u GHz) u5 t28 7:5916--22

62 ntel core h-6oo6u (2.o GHz) r5,6 r78 2,O 256


HP 25o G6 (2UB93ES*ABD) TZt 55 91 65 93 r

clasadeloD(loo 9o.o) clasasupenodrd (399-?so) clasa de mijloc(749 i'5o) Nerecomandat (aag o)


S.oruri-le sunl "xprimaie'n puncte (max.loo): dd o nu E Recomanda.e
'
CHIP < 2or8 < rr
.77
TEST & TECH > TOP ro

NOTEBOOK-URI > PESTE 5 oo €


NOUE g a

qr
Lenovo ThinkPad L38o Yoga schwarz
(2oMToorBGE): eEonomie de rop, performanle a .EE
puternice. configuratie bogate. reader 9 I t d^ .c Be
mioosD 4-in-L autonomie mare camere 3* c^ r3 zn
- inftarosu optionalai dar ecran cu reflexii g
E!1 ds ai P; $E
oa .:g 6
EEg
I Toshiba Satellite PrB fuo-DroE schwaE (PT38tE-ooCooYGR) E5,O 800 84 a1 E 85 lntel Core is-72oou (2"5 GHz) 13,3 306 256 10:58/S:O5
l€novo ThintPad L38o 16ga schwarz (2oM?oorBGE) 8it,E 1.050 79 85 79 ao b9 Intel Core i5-825ou (1,6 GHz) 13,3 303 r5 256 ro:3/8:3r
3 Asus Zenbook UX$IUA grau (9oNBoGZ2-Mo238o) 83', 980 98 e 90 85 a7 Intel Core i5-825ou (r€ GHz) 282 1,t 256 r2:48/9:oo
Lenovo ThinkPad E48o (2oKNooN G E) 6r,4 860 76 74 7a 98 9l lntel Core i7-8ssou {1,8 GHz) 1,8 256 12:O 9t4l
5 Asus ZenBook Uy,33lUN grau (9oNBocY2-Moo3oo) 8r,4 96 :6e 79 9l 77 Intel Core i7-855ou (r,8 GHz) 13,3 304 1J $2 t2it918.44
6 Acer Swift 3 Sr3u-52-58HG silber (NX.Cz9EG.oo7) &r3 8r 72 85 8E 83 Intel Core i5-825ou G,6 cHz) r5,6 269 17 256 ll'381L];22
7 Acer Swift 5 sF514-52T-5sHY (N)aGTMEVoor) EO3 940 90 78 83 7a Intel Core i5-825ou (r,6 GHz) 0,9 256 915 ?:26
a Acer Nitro 5 spin NP5r5-5l-53D2 (NH.02YEvoo2) ?9,6 t.o50 60 loo 78 96 IntelCore i5-825ou (1,6 GHz) r5,6 309 2,3 t.256 u:l8/8:41
I Iujitsu Lifebook EsaT (VEY E54?oMP5ooDE) 749 8r rc E2 9l In tel Core i5-72oou (25 GHzl 336 t8 256
Lenovo ThinkPad 13 G2 (2oJroo3TGE) fat r.o50 76 70 82 75 vt Intel Core i5-z2oou (2s GHz) u3 299 2,56 916/8rO

TABLETE
BEsT BUyl! Huawei MediaPad M5 Plo ro.8
LTE f,4GB (CMR-A-Lr9I: confieu- a
lg , I mtre de top, slrnet excelent cu E I
t:
! g s .EgH
patru boxe, carcasa aluminiU $ EE '.au.E Er
3s is ES Ea EE .a'a!
performanla buna; dar relativ
I Eo e sE E!e
grea, ds >s 6t 5!Er
=s
I Apple iPad Pro ro.5 LTE 512c8 !t5,0 lto 84 87 AppleAox + Mro Motion iOS ro.3 to,5 512 479 t2,2
Samsuns Galaxy Tab 33 LTE (SM-T825N) 925 52!) 9l 92 99 88 Oualcomm SnaDdmeon 82o 9:t 32 12,8 9:05
3 Apple iPad mini a LTE 128cB 9r,9 550 97 9O 88 7l Apple A8 + M8 Motion ios9 79 128 306 5r58
Samsung Galaxy Tab 53 (SM-T82oNZKADBT) 90.8 450 90 90 99 78 Qualcomm Snapdragon 8zo Androidzo 9:t 426 12,8 9ro8
Ituav,ei McdlaPad U5 Pro 10.6 IIE 64GB 90.2 460 94 89 n tol, Hisilicon Kirin 960 10,8 64 503 r3 380/Br:r 6:35
6 H uawei MediaPad M5 8.4 LTE 64cB (s HT-ALo9) E9,6 320 8l 92 83 Hisilicon Kirin 960 Android 8.0 8,4 64 3r5 t3 38O/rr21 5:4r
7 Apple iPad Pro r2.9 LTE 512GB (mr, 89p r350 98 93 a7 Apple ArcX + Mro Motion iOSrll n,9 5\2 685 \22 669/U5r 52L
8 Apple iPad LIE l28GB (MP2D2FDA) aa,a 520 9a 77 79 Apple A9 + M9 Motion ios 10.3 9J r28 tna 7,U
9 Apple iPad 9, LTEDsGB (MRrc2FD/A) 88,6 520 9A 76 79 Apple Alo + M1o Motion iOSn.3 9:7 482ltra.7 5:5S
lo Apple iPad Air D8GB 4G 829 450 95 89 79 69 iOS zo 9:7 5 6:o5

TELEVIZOARE > PANA iN 43


43 DE INCHI
rouE A^ g
Sory XD-i3Xt8:io5:
? E
G i g
calitate ecran fi configu- .g
.g.i
ratie de top; dar relativ 6. !!
scump qi consuma mult. ga .E.H
A 9.5 g^ 5
x il.s PN
!t
,; E E.il E
t! 6*
Sony rD-43XIE5oB 96,8 1.OO0 too too 95 8l 69 43 3 lqo:I 76
Panasonic TX 4oFXWz24 94,r 96 97 85 8a 96 90x57x16 3 56] 206:1 58
3 Sony XD 43XE8oo5 93i 6EO 96 93 98 7l 43 96x62x24 3 393 172:l 67
Panasonic TX-4oEXWiB 4 92.9 94 95 85 88 90 x 57 x32 3 390 202:l 55
Loew€ bild 5.ao 8E.3 2.600 9O 9r 82 et 9rx60x25 3 253 2081
6 LG 43UJ635V u,3 9r 80 83 a4 roo la 98x63x 2 r9rx
? Sony KD"43XE7oo5 u,2 490 93 75 71 79 8l 9n x,62\U 3 2,55

8 SamsunS UE4oMU64o9 ti|,9 550 ao 80 r(ro 84 96 90x58x30 2 2D3IL 56


9 SamsuryUE43M5649 a3,r 86 95 89 96 92x60x25 2 313 r96:r 62
10 Panasonic TX-4oEXW6O4 42.3 85 ?8 85 96 qox58x35 2 265

TELEVIZOARE
' PAITIA iN Sq DT
59 INCHI
r.rouE LGOLED 55C8I
calitate excelenta a
6
I i 5 F
imaginii conf iguraliei gi E I E ,g.i
ergonomiei dar lumino- E€
g5 tl 'd
c- Er
zitate sc:zut: 8 I dt
E;!1 PN EE :iIc
;.!o E g!4 A! Ed At1
E
!
E

I LG OLED 55E8 96,1 23OO 98 95 gl 66 55 n3x7Ax22 3 595


2 Sony KD-55Ar 95'6 225O loo 94 97 lto 5r 55 r23x7Ix33 3 669 255:r t30
3 LGOLED 55C8 953 r,700 98 95 81 71 55 t2?x76x21 3 222i1 r12
Philips 55Pos9orE 94,6 r,750 97 loo 95 88 52 55 D3 xA2x24 3 512 255rr 15O

Samsung GQ55Q7FN 945 r.800 96 96 uro 93 ei 55 ]23x7a x2a 3 133


6 Pbilips 55POS9oo2 94,O r450 96 q3 92 E t23 x77x23 203:r
7 SaIlsung QE55Q8F !r4,o L5OO 95 9E 95 91 65 55 t22x79 x2A 3 10r5 223:\ t27
8 LGOLED 55B7D git.E r.500 97 93 loo 84 56 55 14x76 x 25 3 226:1
9 Samsuns QEa9QTE 92,6 rjoo 03 EI 95 92 59 3 r.295 238:1 123
Lo€we bild 5.s5 OLED 9r,9 3.500 97 9O a7 98 53 t23X80X30 3 233t

78, rr > 2018 > CHIP

;!
TELEVIZOARE > PESTE 60 DE INCHI
.t8ffilti#,#'- ?
E
.g
E .9.,i 't 9-
g g
E€ l; e
EE E* 6* .gt- 9^ E
,!B PN ;e E g,s 3d E E

Panasoni. TX-65EZWIo04 95,1 9o q5 65 6l r45y,92x,33 3 746 2631t m


loo 145x88x22 3 I56
LGOLED65BTD 96,O 94 9l T2

2600 9I loo roo 79 65 r44x 92 v.3A 3 1.628 22011 t45


SqlEsEsGQo50-8BN 96.O 95
5() 65 3 577 136
Sony KD'65A18 913 3.O50 95 88 95 98
it65o 93 9O
q5 gt 65 146x90x28 2 598 163
Phflips65OLED873 9O,6
146x89x33 s50
6 PanasonicTX-65DxW9o4 903 2,244 88 93 97 54 65

99 73 65 r44x92x38 r.286 2301 153


7 Samsune QE65Q8C 90,4 88 94 95
63 65 r45xag x 225:.r 138
I GrundiE 65GOS9799 883 3.500 87 90 95
a6 65 t.134 234:\ r59
9 SonyKE6sxF9o05 85,8 2.O10 88 9o 90

Phjlips 65PUS?601 85,o 1.900 79 9l 9O 9r 65 r45x90x26 625

CAMERE DIGITALE > DSLR/DSLM TO APS-C SSD > SATA PANA IN 256 GB
gssr Buv EHdifrlrr_X-E3i calitate satrIsqrE €60 PBo 256GBi perfor ,E3 2
e s mante foarte bune [a citjre $i E * 9a
I .E I ER E,i

rr
e q E. scrieie,5l2 MB cache, compatibil E.
NAS,5 ani garantie, software de f"
T FE €.E c t>
ll:#*'ii'*:-' e
r E! 5
$k managementi dar relativ scump. e g
et Eg g6E
roo loo 202 I Kingsron ttyperx Savage 24oG B (SHSS37A/24oG) 94,9 99 loo 533
Panasonic Lumix DC-Gg 95:' r,500 92 97
2 samsua 8.60 PRO 256GB (VZ-?6P256BW) 98i 99 98 520
Eujinh X-Hr 95,6 r,800 99 94 95 a7

2,500 a7 99 94 350 3 adata ultimate susoo 2s6GB (ASU8ooSS256CT) !t?s 60 99 92 506


3 Panasonic Lumix DC_GHsS 94,r
Panasonic Lumix DMCCHS !r3,9 1.750 90 97 89 20,2 3oo Adata xPG sxgsou 24oGB (Asxg5ouss_24ocT-c) lt3 80 99 92

Nikon D5oo 9r.3 1,9OO 86 q9 82 99 2?O samsung 850 PRO 256GB (MZ-7KE 56) 96,3 130 96 97 513

86 83 88 6 crucial Mxsoo 25oGB (CT25OMv'5ooSSDl) 96.2 60 loo 81 405


6 Fdir.ilrBAE3 9l,,a 900 97
Nikon D75oo 9O,r t.250 85 96 86 96 20:t 260 ? samsung 860 EVo 25oGB (Mz'?6l25oBW 95,3 65 99 81
?
a sonv Alpha 6500 90J r,350 93 87 90 9l 250 a KinsDian s28o 24oGB (S280-SMI2256EN-24oGB) 95,2 50 99 392

Panasonic Lumjx DC_GX9 49,2 90 86 94 89 9 samsung 85O EVO 25oGB (MZ-'/5E25aB) 93,r 85 s8 75 359
9
PanasoDrc Lumix DMC-G81 48,7 89 86 96 88 r5,8 samsung ?5o EVO 25oGB (MZ-75o25oBW) 9r,6 95 99

plAcr vIDEo > PcIE CAMERE COMPACTE > BRIDGE


BEST BUYIs So[y cybeFshot
f,apthte.IkCeo+ !x vega 64
Nitlg+ HBt ?: sistem de DSC-RXIg IV: configu- e -? I
.9: 3
.c FE
ra.ire eficienL si silentios.
performanta birna rn iezolu- s
e
h
e E 'E
.|.n rale clasice, autofo'
cus rapidrdarfar,r
e ,] l!
E6 E* fihru ND autonomie
tie 4K: dar prea lunge Si prea
grea. a
g ,9 mice.
g
E; '!g
6E
a
5,8

IGBX loo 88 66 68 So4y qyher-Ehot DSC-R)(Io W lr,6 95 loo 250


MSI GE GTX roso Ti Gaming X uG 95.5 11

MSI GF GTX ro8o Gaming X 8GX 79it 560 79 89 a 78 2 Sony Cyber-shot DSC Rxlo III 94,6 1.300 98 97 6s 25,O
q3 20o
3 Zotac CF GTX roTo Ti AMP Extreme 789 5r0 n 79 3 Panasonic Lumix DMC_FZ2ooo 92,9 890 92 94 20p

9l Panasonic Lumix DMC_FZrooo 92:' 58o 94 q3 20,o l6o


Sapphir€ ltad. !X v!9a.64 Nitro. IiIM2 620 73 64

PNY Gf GTX tOSo Ti Blower Edition [GBx 73 91 64 65 8 Sony Cybershot DSC-D0o II 9!,3 980 93 94 T3 8,3
5
loo 8 6 Panasonic Lumix DMC_FZ3oo aa,5 85 93 9I t2,a
zotac Gf GTX loTo AMPI Extreme 68 9o 85

7 ZOTAC GF GTX 1060 AMP! 59,5 300 5r 91 88 loo 6 7 Canon Powershot G3 x E2,a 760 88 80 69 2B.O

Sapphire Radeon RX 58o Pulse ut,9 310 52 92 8 a sony Cyber-shot DSC_HX4ooV 79n 374 83 82 20,2 50.o
8
9 Sapphire Radeon RX58o Pulse 97.5 230 52 92 76 9 Panasonic Lumix DMC_I282 7',t.9 280 a7 72 r8,o 60,1

Njkon Coolpix P9oo 76,O 550 75 82 59 15,9 83p


Sapphire Radeon RX 57o Nitro+ 55.9 50 85 7A 65

CAMERE COMPACTE > T RAVE L ZOOM SMARTWATCH


E Samsung G€ar Sport R6oo:
E
rrsr suv E panalorlq Lu$.\ rB E
?
? Hg * L
rezisti Ia
reziste la api, si
aoi. calitate 9i E 'e s
!c service excelente; dar
Ii#fj{'Hi*1'flifu
mi.t !;
gl9
'11
ii
EI
3.: autonomie $i timp de
inclrcare mediooe-
g.

t c
E*
d9 t; EE
ii.5
-g

88 15,0 Apple watch series 3 (GPS * Cellular) 93:t 92 r.5 3018


Panasonlc Lumix DC-TZ2o2 93,o 730 95 9r
Samsung Gear s3 Classic 920 230 88 loo r,] 31:50
Panasonic Lumix DMC{Zlor 9t3 5ro 95 88 89 to,0
3 892 9! 91 27.06
r8,o
3 la-nasoric Lgnix DMGJZ81 85.O 320 84 89 7B 30,0
CasioWSD-llo 475 360 82 13 38:36
Panasonic Lumix DC-TZ er 83,r 370 79 9o 30.o
Samsuns Gear 52 Classic 87,r 82 96 t,2
Panasonic Lumix DMCTTZTI 7G,Z 80 75 62 ra0 30p
852 230 95 q5 t,2 16:06
Sony Cybershot DSC-HXgoV lap 68 83 57 r8p Samsung G€a! $port R6oo
G

703 230 7 24,2 30,o 7 NixonTheMission 83.6 344 89 94


Sony Cyb€r-shot DSC_HX6oV 76
a New Balance Runlo a2:t 380 94 aa
8 Canon Powershot SXzo HS 49,2 30o 6o 66 20,2

9 Sony CybeFshot DsC_wx5oo oE,4 250 6a TL 60 I8,O 30,o I azo 204 82


skasen connected lalster 80,6 260 8t 97 1,2 16:r2
N ilon Coolpix S99oo 68,9 3oo 58 68 55 r5,9 30,o
I Clasade top (roo Clasasuoer'oa.; (8e,q %o) C asr demijloc (?.q 4s,o) Nerecolranddr (aae o)
9o.o) ' s.orurile sunr expr'nare in pun, re (mar. 00): . da o nu I! seromanodrr

CHIP < 2or8 < rr


.79
GhidGHIP:
GPU&GPU
Intel trimite in cursf, CPU-urile pentru incepdtori Pentium
Gold Eiimpresioneazi cu un portabil excelent

una aceasta am avut nu mai Putin putere de calcul pentru sarcinile de birou. le: Intel core i7-88o9c de pe locul al
Gralie unitelii grafice integrate UHD 630, doilea este depaQit, in termeni de perfor-
de cinci nou-sositiin topul CPU-uri
- manle CPU. de Core i7 875oH. care singu-
lor desktop toli in sectiunea care este, de asemenea, 9i noua, ciPul
entry-level a clasamentului nostru. Cei G56oo poate afi$a chiar 9i rezolulie UHD rul six-core din clasament. In schimb,
pe un monitor corespunzetor O putere convinge cu performanla graflca absolut
mai interesanli vin din partea lui Intel:
disipate maxime de 5,4 de wali TDP ofere cea mai puternici din test. Dar asta nu
trei procesoare Pentium Gold din familia
in plus qi o
operare silenlioasa, fare este de mirare, insa, pentru ce Intel folo-
Coffee Lake. Prin extinderea la patru fire
zgomote excesive din partea ventilatoru- segte Radeon nX Vega M GH de ta AMD
de execulie, mai ieftinul Pentium G dual
Iui. Cu preluri de circa 90 € (G56oo)' 80 € pe post de GPU. Am testat acest procesor
core ar fi putut concura deja cu procesoa-
(G55oo) Si 55 € (G54oo), procesoarele Pen- rapid de a,z GHz, care numai economicos
rele Core i3 de anul trecut. Intel a extins
tium Gold sunt recomandabile pentru nu este, cu too de wali TDB pe un mini PC
acum cache-ul Level 3 de ta 3 la 4 MB 9i a
crescut gi frecvenlele. Modelut de top din Pc-uri de buget. extrem de compact Intel NUC
intr-o zond de prel 9i de performan- NUC8i7HVK2. Prelurile unui,,barebone"
segmentul entry-level al lui lntel' proce-
fare SSD, BAM gi sistem de operare' incep
sorul Pentium Gold G56oo de pe locul 23, !a complet diferite, Intel ofere singura
este clockat Ia 3,9 GHz $i ofera suficienti noutate de pe piala procesoarelor mobi de la suma colosali de 9oo €.

PROCESOARE DESKTOP

,9

g
q

i,

rr ,2018 > CHIP


80 >
GHID CPU < TEST & TECH

PROCESOARE PORTABILE

E.E
9i
.EC

168 53 r.637

PROCESOARE GRAEICE

nvidia GeEorce GTX roEo Ti

nvidia GeEor.e GTX lom Ti

nvidia GeForce GTX z5o Ti

( l".r de rop noo qo.o) ClaJr.upt floard 189.9?5.0) Clasa de miiloc(749 45.o) Nere(orandat {a4,9-oj
Scorurilesunr exprimare rn puncre (max. roo): E necomandare
a rTF < 2or8 < 11 . 8r
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE

Windows & Office


1 windows ro AfiSeazi furdalul
desktopului in rezolulie ridicate
2 Windows 10 R€denuntette fis,ierr

Tips&
simultan
3 Windows ro Identifrcl nrahvare
folosindwindot/i,EDefender offline
4 Outlook 2oro Muti mesajele in
subdirectoarc cu Quicksteps
5 Excel 2or3 Separd sau unette date din
tabel
6 windows ro inregistreazl videodipuri
de pe ecran crtr
7
aplicatia Xhox
PowerPoint 2oB Introdu ir prezentare
Tricks
date din E:rcel su ajutorul unui link Accelereazi-(i sistemul gi ff,-li viafa mai comodd
8 windows ro Cripteaze rapid Etierele
folosind prompterul de cornandi
cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune
9 Windows ro Afi€€azl m€niul trucuri pentru Office, hardware, internet fi multe altele
prcgramdor in versiune rctro
ro Excel Ascunde continutul din cdule
rr windows ro Dezaqtiveazt aplic4iile
care merg in frrndal
12 windows ro Deschide programe sau
fifiere din combinatie de ta8te
13 Microsoft Edge Sdvcazt continutul
unui site pcntru a-l citi mai terziu
14 Excel Stabilegte un da6ament intFo
liste care gi si alegi comanda ,,Rename' din
15 windows rc Beactiveazi prrogrrmd€ meniul ce apare. inse, dace vrei se dai de-
blocat€ Pune-ti Ia punct sistemul
numiri asemdnitoare mai multor fi$iere.
16 windows ro Scaneaza fobsind
de opera re si programele Officel
ai o funclie care face asta. Mai intai, selec-
aplicatii din windows ro
teaza figierele pe care [e vei redenumi. Ti-
rz word Scapi de formatarea textului la ! windows ro
ne apasat pe lctrl] gi selecteazi-le cu mou-
clpicr€a in document Afi geazi frrndalul desktopului
in rezolu(ie ridicatl se-ul. Dace vrei sa selectezi toate fiqierele
Hardware Windows comprimd fotogafiile din fun- dintr-un folder, apasd pe ICtrll+[A]. Apoi,
18 Sfat expert Acces de Ia diEtanti dalul desktopului pentru a optimiza vite- clic-dreapta pe fiEierele selectate $i mergi
la NAS
za PC-ului. insi, plusul de performanta la ,Rename'. Scrie denumirea dorite $i
19 f
Chromecast Ruleazi me cuVLC
este putin semnificativ pe cele mai noi confirmd aplsdnd pe tasta [Enter]. A$a,
Player pe Chromecast
sisteme. Dace vrei sd ai wallpaperul de ca- toate fi$erele vor primi denumirea dori
20 RAM Verifrci RAM-ul cu aplicalia din
Iitate mai bune, atunci trebuie sa dezacti- te, diferenla fiind un numar consecutiv
Windows
zr Raspberry Pi Elimini prcbl€ma de vezi comprimarea asta din regiFtri. Apasa
alimentarc prin portul USB pe combinalia [Win]+[R] qi scrie "regedit". I windows ro
22 Imprimanti Redu consumul de Dupe ce confirmi cu un "oK", se deschide
Identifici malware
ctrneale cu Windows Defender Offline
editorut de registri. Aici, mergi la cheia de
Edste malware care se infiltreaze atat de
Web, Tools & Eotos control "Control Panel I Desktop" din
adanc in sistem. incat este aproape impo-
Netflix Gaseite categoriile secrete ,,HKEY-CURBENT-USEBr. ln fereastra
23 sibil de indepertat cAnd PC-ul merge. Aici
car un add-on Firefox din dreapta, caute optiunea,JPEG Import
poate fi solulie o scanare offline cu Win-
24 Eirefox PrEvizualizeaz i taburile in Quality". Dace asta nu e disponibili, apa-
dows Defender. in cele mai noi versiuni
taskbar se atunci pe tasta,Desktop" din dreapta $
de windows ro, Microsoft a pastrat func-
25 Snapchat 9terye defmitiv contul fe tu o noue valoare cu denumirea
26 YouTube Descarci filme ca arhive zIP DWORD. Clic-dublu pe intrarea asta Si lia asta ascunse.
2? Filezilta GIseFte parola uita pentr[
Mergi Ia setirile Windows (apase pe
scde "roo" in campul yatue'. Aga, Win-
scrvcn FfP rotila dinFte din meniul Start $i apoi pe
dows va afiga mereu fundalul Ia cea mai
28 Gmail Trimite mesaje care sa expire
mare rezolulie. "Update & Security"). Aici ai optiunea
dupi o pedoade ,Windows Security". Clic pe "Scan opti-
29
efti
WhatsApp Lasi priet€nii sI afle unde
I windows ro ons' din ,Virus and Threat Protection'.
Redenume$te simultan Aici activeazi "Windows Defender Offli-
30 foto$afie Generea?i un ek de
mai multe figiere in Explorer ne scarf. Apoi, porneste analiza sistemu-
miniatuizar€ cu Instagam
3r Expert tip Testeazl versiuni Beta de Pentru a redenumi mai multe figiere in lui cu un clic pe,Scan now'. Din motive de
Windows lnainte de lansare Windows Explorer, trebuie se apegi pe fie- securitate, trebuie si inchizi toate progra-

82, 1r > 2o1a r CHIP

I
WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRICKS

Wallpapei: Redenumeste
de calitate figiere simultan
Cu o modificare ln Numerctarea
regigtri, Windows automati din
firndalul
Ira afiga Extr orer te ajuti se
desktopului la redenumetti simultan
rezolulie mai buni figiere

mele gi figierele, deoarece scanarea asta text informativ care ar trebui se apare coloana A. Urmand aceeaqi procedurd,
imphca restartarea Pc-ului. Apoi, PC-ul mai tArziu cand treci cu mouse-ul peste dupd ce faci un clic pe colana C, toate pre-
reporneFte in modul Emergency Win- Quicksteps. Aga, Quickstep-ul generat de numele vor fi adaugate automat in coloa-
dows pentru a putea curala hard disk. in tine este gata sub denumirea atribuiti in na C. La fel, gi datete separate pot fi unite
felul asta, malware-ul de tip rootkit, care meniul Outlook. Selecteaze un mesaj pe intr-o coloana in acest mod, dupe cateva
ste ascuns adanc in sistem, poate fi inde- care wei se-l mu!i, gi apoi apasd pe Quic- exemple de intrdri.
pArtat. Rezultatele le vei gesi in categoria kstep. Mesajul respectivva fi mutatin di-
,Virus and Threat protection' din sectiu- rectorul dorit cu ajutorul Quickstep. lllwindows ro
nea ,Ihreat History' dupd ce repornegti
inregistreazl videoclipuri
El Excel aor3 de pe ecran cu aplicatia Xbox
sistemul.
Separi sau unegte date din tabel Nu ai nevoie se instalezi alt software pe
! outlook zoro Excel, in noile sale versiuni, are o metoda PC-ul cu windows 10 pentru inregistra-
Mutl mesajele in subdirectoare ugoari de a separa mai multe valori a.[e rea imaginilor de pe ecran. Sistemul are
folosind Quicksteps celulelor in diferite coloane. Pentru asta, deja un astfel de instrument instalat.
Dace ai obiceiul sa copiezi sau si muli me- trebuie doar se pui cateva intrari-exem- Aplicalia aste este, de fapt, pentru inre-
saje in diferite subdirectoare din cutia pluin Excel. gistrarea de videoclipuri dinjocuri in Mi-
po$taE, atunci poli face asta rapid, cu un Previzualizarea rapide face asta automat crosoft xbox. insi poate fi folositd Si pen-
singur clic, cu Quickstep. Mergi la ,,Start' dupe cateva intreri-exemplu. Sd presupu- tru alt ecran dinWindows. Aplicatia Xbox
din meniul Quicksteps gi selecteaze aici nem ca ai mai multe inregistrdri de date, este deja inclusa in Windows ro. ln bara
,,Create new". in pasul urmdtor, atribuie o cum ar fi numele gi prenumele in coloana de ciutare, scrie ,xbox' gi selecteaze ap[-
denumire reprezentative pentru Quicks- A gi ci vrei ca numele sd fie in B, iar pre- catia de Ia inceputul listei de rezultate. Ie-
tep care va fi afigat cu denumirea asta in numele in C - pentru asta, scrie separat gi din fereastra de intampinare cu un clic
meniul Outlook. in meniul ce apare vei numele 9i prenumele in coloanele B, re- pe ,Not now" $i minimizeaze fereastra
gesi mai multe aqiuni pe care Ie poli defi spectiv C, in primele doue randuri. Selec- aplicaliei. Apoi, apasd combinalia [win-
ni ca 9i QuickStep. Selecteaze "Move to teaz5 a treia Iinie Si mergi apoi in meniul dowsl+[G]. Confirmd urmltorul dialog ca-
folder' qi apoi folderul dorit in fereastra tabelului Ia pictograma ,,fulger" din me- re este pentru un joc. Funclia de inregis-
urmatoare. Oplional. poli atribui ii o niul "Data I Data tools". Excel va completa trare incepe acum $i poate inregistra
combinalie de taste, ca scuneturS, 9i un coloana B cu toate numele de familie din fereastra curente apesand pe butonul ro-

Identifici Stocare rapidd


mal'!vare de mesaje
windows Defender Mc6ajele pot fi
descop€re malware mutate r?pid in
chiar qi in modul subdirectore cu
offline un clic pe
QuickSt€p

CHIP < 2or8 < rI . 83


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OE!:ICE

E
irregistreazl
@l n,*
Pune in
Aplicatia Xbox prezentare date
poate inregistra
_.youGtrJdijeitcnqe din Excel
c€ este pe ecranul Link-urile cltre tabe-
cutent lele Exc€l aduc date
necasare in prezenta-
rea PowerPoint

$u. Pentru inregistrarea vocii, bifeaza 9i alte parte pe mediul de stocare.. fl windows ro
Sctivate microphond din linia de con- Pune meniul program in stil retro
trol. Atenlie: aplicalia identifica ieiirea fl windows ro Daca ili lipsegte accesul rapid Ia progra-
din fereastra curenta Si opre$te imediat
Cripteazi rapid frgierele folosind me $i aplicalii din meniul Strat, poli seta
prompterul de comandi
lnregistrarea. Videoclipul inregistrat cu rapid o liste cu acestea in stilul versiuni-
Cand foloseFti PC-ul impreuna cu alti co-
aplicalia asta poate fi gasit in Explorer, in Ior anterioare ale Windows. Pentru asta,
legi, unele foldere din contul tau pot fi ac-
dtectorul ,yideos" al contului de utiliza- clic-dreapta pe Taskbar Aici, mergi la "To-
cesate Fi de ceilalti. Pentru a-li proteja da- olbar" selecteaze opliunea ,,New toolbar"
tor folosit.
tele de ochii curiogilor, poli cripta ugor qi scrie urmetoarea cale in cdmpul din fa-
El PowerPoint 2o13 fiqierele din prompterul de comand6.
!a
Pentru asta, mergi in Explorer Ia folderul "Folder":,,C:\ProgramData\Microsoft\
Introdu in prezentare date Windows\Start Menu\Programs". Aici,
din Excel cu ajutorul unui link cu documentele pe care vrei se Ie prote- clic pe.,select folder". Veivedea apoi o pic-
lncepdnd cu PowerPoint 2oB, poti conec- jezi. Apoi, scrie,,cmd" in loc de calea direc-
tograme cu doui segeli, ,Programs', in
ta datele din Excel cu prezentarea ta torului in linia de adrese a Explorer-ului, taskbar. Aici ai o liste clara cu programele
PowerPoint. De exemplu, date zilnice pot astfel incat prompterul de comanda si se din meniul Start, pe care le pornegti cu un
fi importate direct din Excel in prezenta- deschide in directorul respectiv. Scrie ur- simplu clic.
rea PowerPoint fera str fie nevoie se faci matoarea comandi ,cipher /e" pentru
modificeri. Pentru asta, in PowerPoint, criptarea datelor. DacE deschizi prompte- p Excel
mergi la ,,Object" din se4iunea "Text" a rulin orice alt director, va trebui sa adaugi Ascunde textul sau
meniului "lnsert". Selecteaza optiunea $i calea citre figiere, dupe un spatiu $iin- vdorile din celule
tre ghilimele. De multe ori, vrei ca textul sau valorile
"Create from file" din
cdmpul de dialog
pe ,Browse" Fi Documentele vor fi, astfel, criptate 9i vor din celulele unui tabel Excel str nu fie vizi-
"Insert object'. Apoi, apase
selecteaze tabelul Excel cu datele necesa- putea fi citite doar de utilizato i autori- bile. Cet mai simplu mod de a face intriri
re din Eile Manager. Apoi, bifeazd "LinK gi za!i, Pentru decriptare, nu trebuie se faci le din celule invizibile este selectarea
apasl pe,OK".Important aga vor fi afiga- nimic, ci doar conecteaza-te [a contul tau ,White' pentru culoarea fonturilor din ce-
te toate datele din fiqierul Excel. Cdnd faci de utilizator. Documentele criptate vor fi Iul6. Aga, continutul este ascuns, inse
modificeri $i salvezi figierul Excel folosit decriptate automat cu drepturile contu- doar dace fundalul este tot alb. DacA pui
pentru prezentare, asigurd-te ci datele lui de utilizator. Criptarea nu este dispo- alt fundalin celuld, atunci conlinutul este
sunt in aceea$i pozilie gi nu este salvat in nibiE in versiunea ,Home' a windows ro. vizibil.

Cr!pteazd Un meniu
docun:ente Windows ,,clasic"
Figierele pot fi Adaugio nouipicto.
protejate de priviri graml ln taskbar gi ai
curioase folosind ur meniu Start la fel
instrumentul Shell cain versiunile mai
vechi de windows

84' rr ,2018 > CHIP

J
WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRICKS

,1-\scunde
(:fud6+ts€iMh6.k.,d

rD6
E
Opregte
contilr Lr i EI*** aplicatiile inutile
in Excel inmodul "Primcy",
El.@
Unformat defmit poti selecta ce
de utilizator O- aplicatie poate Ee rub-
ascunde con(inutul e)d ze ca serviciu
intundal

O metode mai buni este un format gesi un buton pentru fiecare aplicatie pe tru a adeuga un site in lista de citit", apa-
de numere definite de utilizator. Pentru care o poli opri sau porni ca serviciu. se pe pictograma "Favourites" (stea) din
asta, selecteaza zona celulelorin care vrei bara adresei, de la marginea din dreapta
sd ascunzi continutul. Apasa pe hstele P windows rc qi mergi la ,,Reading List I Add". Pentru a
lctrll+lrl pentru deschiderea ferestrei Deschide programe sau putea citi conlinutul web salvat, selectea-
figiere cu combinatie de taste
"Format cells". Dace e nevoie, selecteaza Din picate, Windows nu permite asocie-
za
"HuU' $i apoi ,,Reading lisd din meniul
tabul ,Number" Si apoi intrarea ,,Custom" principal al browserului Edge. E-Bo-
din,.Category". In campul,,Type", scrie trei rea de combinatii de taste programelor ok-urile, in format EPUB, pot fi qi ele des-
punct-virgule ;;". Confirme asta cu ,OK". sau documentelor Office din meniul con-
chise cu ultima versiune Edge gi pot fi sal-
Atentie: conlinutul celulelor selectate es- textual. insi, poti face asta folosind un vate in lista ,de citit". Dacd egti
te invizibil $i nu poate fi vezut dace link clic-dreapta pe figierul executabil autentificat intr-un cont Microsoft,
schimbi culoarea fundalului. sau document gi mergi la ,,Create short- atunci poti accesa lista asta de pe mai
cut" in meniul ce apare. Windows va pu- multe dispozitive.
Sfl 1.,t ir,cior,r,s rn ne, astfel, un link pe desktop pentru apli-
Dezactiveaza executarea calia respective. in cazul documentelor [t Excel
aplicatiilor in fundal Office, Iink-ul va fi prezent in acelaqi di Stabilegte un cl,asament intr-o listi
Windows are anumite aplicalii care func- rector. Clic-dreapta pe nou link astfel cre- Daci gi mai multe oferte pentru un pro-
Iioneaze automat in fundal chiar qi dacE at Si selecteazi ,Properties". Aici, clic in dus intr-un tabel Excel, cu ajutorul unei
nu Ie folosesti. De exemplu, aplicalia Fa- cimpul ,,Key Combination" $i atribuie o functii Excel poti afla rapid care pret este
cebookeste permanent activA, ca sainfor- combinatie de taste. Asta merge $i cu cel mai mic. Sau dace ai rezultatele unui
meze utilizatorii despre noile posteri. Da- link-urile pentru foldere, cu exceptia fi$i- eveniment sportiv gi rezultatele, h saritu-
ce nu ai nevoie de ingtiinlarea asta erelor gi programelor ra in lungime, sa zicem, le pui in Excel,
permanent, atunci ar trebui se o dezacti- poti stabili ca$tigetorul. De exemplu, scrie
vezi. Astfel, gi bacteria line mai mult $ies- ig Microsoft Edge numele concurentilor in coloana A a tabe-
te folosit mai putin BAM. Deschide me- Salveazi conlinutul unui Iului, de la celula Ag, la A8. Rezultatele
niul de seteri prin combinalia de taste site pentru a-l citi mai tirziu probei, pune-le in coloana B (celulele 82 -
twinl+tu Si mergi la modului ,Privacy'. Lista ,de citit" a Microsoft Edge ili de po- B8). Apoi, clasamentul va fi afigat ln co-
Coboarein fereastre pAnd ajungi la,,Back- sibilitatea sa salvezi continutul unui site Ioana C. Pentru asta, selecteazi celulele
ground apps" din partea stanga. Aici, vei sau e-book pentru a-l citi mai tArziu. Pen- de la Cz la C8 Fi scrie functia "=BAN-

csi€rar sioi l $.ude D.ELk

Reading list

lr
Por esl.e prir- I Lista de citit pentru
tr-un bnton j mai tarziu
Shodcur!ey: Shortcut-urile Cu ajutoml listei de citit
icl'l-AI*l permit deschiderea din Microsoft Edge, poli
aplicaliilor sau salva coniinutul sit+uri-
folderelor printr-o lor sau e-book-urilor
combinatie de taste pentru a le citi mai tirziu

CHIP<2018<rr . 85
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE
File Hoire ln*n Pale Layoul Fo.frrlas OatJ

'.,J -.. --=: l


"'{ Blp._.e.3. =:-:-E
An .dminidrato. has blockedyoulrcm runninglhis rpp For
Lnto.matlo4.ontad th. !dhinistrator,
AECOEf Stabileste cAsti- P69r.mn.h.r se(up,u. Reactirzeazi
1 co..u..l s.dtu.l cl.-m.nl
gatorul cu L,xcel PublGhs Notlrun.d programe blocate
2 Go!tr steriade s,9? Fileo.qin: oowtrlo.dedriomth.lnternet
I GiSilon.*u Eun4ia RANK din prc9Gmlocanon: Cr\U5e6\ D.thop\setuP.qe" CNar dacl apar
3
Excd aieazi datele probleme, vedrile
5 Mil(.Pow.ll 3.95 I
6 Puio(o.or 4,12 in table in ordine fitiere de instalare
7 vasilevarlle*u 6,01 Gesdtoare 6au pot fi pornite din
3 P.ul9t.m . 7al Admin Shell
descescltoare

K(B2;$B$2:$B$8;o)". Finalizeazi totul cu rea parotei de admin. in linia de comande $i dupa scanare, astfel incat poti trimite
un lctrl]+[Enter]. ce se deschide, trebuie se introduce calea rezultatul ca fax sau mail.
Clasamentul pentru serituri este de- citre figierul de instalare care nu porneg-
terminat rapid. Atenlie: dace schimbi ulti- te. Ca se copiezi asta, mai intai apasa [!l word
Efimine formatarea textelor in
mul parametru din "o" in ,,1" in functia lshiftl $i apoi clic-dreapta pe figierul Se-
timp ce le pui in documente
scrise, chsamentul va fi stabilit in ordine tup. Din meniul ce apare, selecteaze,Sopy
Cand pui un text in Word, este formatat
inversi, de [a cel mai slab rezultat, Ia cel as path". Pune calea in linia de comanda
automat. Pentru a evita asta, apasa ICtr-
mai bun. lar aga este cel mai bine ca se cu lctrl]+ [V]. Apoi, mergiinapoi in promp-
U.tAlU.M pentru a insera textul. ln dia-
afli, spre exemplu, cea mai ieftine ofertl. terul de comande Si pune calea copiata cu
logul urmetor, selecteaztr,Unformatted
lctrll+[V]. Instalarea ar trebui s5 inceape
p windows ro dupe ce confirmi cu un [Enter].
Text' care importa textul fere formatare.
Reactiveazi programele blocate Daca textul e deja in Word, atunci selec-
teaze-l pe tot cu [Ctrl]+[A] qi elimini for-
Mesajele de eroare ca ,f,his app has been S windows ro
matarea cu ICtrI+[Space]. Eormatarea pa-
blocked for security reasons' ori,Ihe exe- Scaneazi folosind aplicatii din
cution of software on the computer has Windows to ragrafului poate fi eliminata cu
been blocked for this publisher' apar ade- Mai toate scanerele au propria aplicatie. combinalia tctrll+lshiftl+lNl. in afartr de
sea Ia pornirea programelor mai vechi sau Poli scana cu softul esta gi aga poli face o asta, poti trece la ,,Standard" in ,,Format
la instalarea drjverelor Chiar gi pornirea mullime de setiri. insd, Windows 10 are Templates" din meniul ,Start" din bara de
lor cu dreptud de admin este refuzati de instalata propria aplicalie, suficienti meniuri. Doar vechiul editor de text din
Windows. Iar asta se intAmpla chiar dacd pentru o utilizare fere pretentii. Deschide windows te poate ajuta sdelimini culorile
unele aplicalii vechi merg flri probleme meniul Start de stanga-jos gi scrie ;win- din paragrafe, hyperlink-urile sau tabele-
in windows lo.Pentru a scepa de proble- dows Fax and Sca['. Selecteaza progra- Ie din documente. Mergi Ia linia ,,Rurf cu
mele astea, trebuie sa mergi la meniul mul gi apasi pe butonul ,New scan" din combinalia [Win]+lBl $ scrie ,,notepad".
Start gi sA cauli tinia de comande in cate- partea de sus. Poti se modifici aria care se Pune textul aici $i copiaze-l din nou. iar
goria Powershell". Clic-dreapta fie scanatd folosind funclia ,,Preview'. formaterile, Iayout-urile s-i imaginile sunt
"Windows
pe asta Fi apoi pe ,,Run as Administrator" Toate scanerile sunt salvate in directorul $terse definitiv.
din meniul ce se deschide. Confirmi in- "Scanned Documents'
din,Documents".
trebarea pusa de sistem prin introduce- Programele au mai multe opliuni pentru

Windows' Fax and Scan

EII
ScaneazA rapid
O p"'t",

trrrdnatt.d uiEode Tsrt


Adaugi text
Windows ar€ o neformata
aplicatie instalati Cu combinalia
c.e poat€ fi folocifii potrivitii, poti copia
rapid pentru text in document
scanlri simple rnr.ns$. conieits oi th. cliPboard a5len wthoLi
Word ftri si fie
formatat

85' 11 > 2or8 > cHIP

I
TIPS & TRICKS >

-q

I
I
I

__E_-_."
..<-..-,--

Acces de la distantela
NAS-ulde acase de DynDNS, integratein multe dispozitive'
Datoriti serviciilor dezvoltate
poli accesa

nele dintre principalele motive pentru a-li cumpera un poli accesa NAS-uI prin lnternet. Aici, routerul conector dintre
NAS sunt consumul de energie mai redus decat PC-ul $i LAN/WLAN-uI privat $i Internet trebuie se cunoasce dispoziti-
faptul ce este mai silenlios- De aceea, dispozitivul esta vul la care trebuie se transmita pachetele de date primite din
poate fi lesat activ tot timpul. Ala ca, un NAS poate fi un server extedor De asta sunt responsabile porturile care transmit da-
de figiere, unul de stocare in cloud sau unul de streaming pen- tele, funclie integrate in cele mai recente modele de routere A
tru aplicalii care trebuie sAfie active tot timpul.lar asta nu cre- doua mare probleml este adresa de IP public, dinamiclin majo-
eazl probleme in releaua interne, deoarece NAS-u1 poate fi ritatea cazurilor, care se schimbe o dat5 pe zi Asta inseamne
ce, pentru a accesa NAS-ul prin Internet, va trebui se
pui un
identificat foarte clar Mai exact, dace NAS-ul tAu, de exemplu,
poate fi accesat prin IP-ut 192.168'1.100 din releaua de domiciliu, nou IP in browser Si sd reconfigurezi aplicaliile folosite pe dis-
atunci routerul are o adresd fixe pentru pachetele sale de date'
pozitivele mobiie terminale. Aici intre in actiune seNiciile
3
Configurarea poate fi .pulin mai complicatl dace vrei sa DynDNS.

rr ,2018 ' CHIP


88 ,
SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

O destinatie, mai multe cli


Spus simplu, serviciile DynDNS indeplinesc doud sarcini: ofere
un nume de domeniu sub forma ,Name.provider.countrycode"
gi are grijd de pachetele de date directionate cetre numele asta
de domeniu se ajunga in mod corespunzetor. Pentru asta rou-
terul va inregistra periodic adresa lP pub[ca a serviciului
DynDNS Service la interval regulate. Dace un utilizator apelea-
z6 apoi numele de domeniu in browserul seu, atunci interoga-
r€a este directionata cetre serviciul DDNS care verifica in baza
de date unde poate fi atinse adresa IP a NAS-ului tau. Imediat
ce pachetele ajung Ia adresa curente a routerului teu, redirecti-
onarea portului deja solicitat5 intre injoc. Multi producetori de
NAS-uri au integrat propriul serviciu Dl.nDNS in dispozitivele
lor. Cu un Qnap, ili vom areta, in continuare, cum po(i folosi
serviciul esta. Serviciul DynDNS de la Qnap, prin care vei putea
si accesezi NAS-ul teu prin Internet, se numeSte myQNAp-
cloud insd Qnap suporta gi alte astfel de servicii, printre care qi
cele de la Selfhost.de gi no-ip.com. Configurarea serviciilor as-
tea se face prin,Control Panel I Network and File Services I Ne-
twork Access I DDNS Service'.
" (c-) 6
Bl raltr
I Un nou cont
Pe PC-ul tau, deschide browserul Ei scrie IP-uI intern pentru
Qnap NAS, cum ar fi ,,192.168.r.100". in meniul din stanga, clic pe
icoana Cloud de mai jos gi se deschide pagina de configurare.
CIic pe pictograma GIob din dreapta-sus Fi selecteaz6 limba pe
care o vrei (din cele disponibile). Pentru a face un nou cont, clic

"Register". ln
pe pagina urmetoare, scrie datele cerute - adresa
de mail, nume etc. Pune o paroh sigure, accept termenii de uti-

"Register'. Serviciul iti va trimite un me-


lizare $i apoi apas, pe
saj pe mailul pe care l-ai spus in configurare. CIic pe linkul ,Con-
firm registratiorf din mesaj pentru a finaliza setarea.

I Porneste asistentul de setup


Pe pagina principal a NAS-ului tau pe care ai deschis-o [a pasul
t" clic pe ,,Log id gi autentifice-te gi apoi apasa pe
"Log in". in me-
niul principal, apase pe pictograma desktop ,myQNAPcloud"
pentru a porni fun4ia internet. in dialogul urmetor, clic pe bu-
tonul "Start" pentru a porni setarea automatE. Trebuie si confi-
gurezi routerul astfel incat seter e de securitate sA poata fi mo-
dificate prin UPnP, astfel incat NAS se poate seta
redirectionarea portului in router in caz ce sunt probleme, tre-
buie si configurezi manual redirectionarea,

EI Einalizeaze configurarea DImDNS


ln procesul automat de configurare, introdu acum adresa de
e-mail impreund cu parola folosite Ia inregistrare (pasul 2) li
apase pe ,,Next". Numele asta este important pentru ca este fo-
losit pentru adresa de internet care este folositi pentru accesul Host/lP or myQNAPcloud name
de la distante. De aceea, nu sunt premise nici spalii sau caracte-
setueracasaro.myqnapcloud.com
re speciale. Dupe ce apegi pe
"Next". asistentul va incerca sd
configureze routerul. inchide asistentul cu un clic pe Username
"Finish'.
Adresa de internet a NAS-ului teu va fi afigati la ,DDNS". Va fi chip.test.ro

-[name].myqnapcloud.conf . Password

f Configureazi aplicalia pentru acces de la distanti


Pentru a putea accesa NAS-ul de oriunde prin aplicatia Qnap, Remember password
este recomandat se alegi metoda de conectare prin myQnap-
Cloud inainte str instalezi o aplicalie cum este Qvideo. Este bine
Login immediately after clicklng 'Save'
str introduci datele de acces gi sE salvezi setar e.

CHIP<2018<11 .89
TIPS & TRICKS' HARDI^/ARS

Stieaming o-r
Vi.C Iriayer
Plaf,erul poate
fi folosit ;i cu
Chromecast-ul
dinrctea
Readu la viaqdL dispozitivele
si fnloseste-le ootim
-

[p Chromecast
Itimite filme pe Chromecast
cu ajutorul vI.C Player
De la recenta actualizare Ia versiunea 3.o, memoria cu setarile standard. Procesul veazi figierul cu combinatia [Ctrl]+[Ol,
VLC Media Player poate controla 9i stick- asta va dura maxim 20 de minute, in func- lEnterl, tctrll+[x]. Dupa asta, restarteazl
u[ de streaming de la Google, Pe hnge sistemul cu ,,sudo reboot" Pentru a
tie de dimensiunea memoriei RAM.
multe alte caracteristici nol Aqa, filmele Ca optiune, poli intrerupe verifi carea transfera parametrii de boot pentru ker-
de pe desktop pot fi transferate ugor pe memoriei apisdnd pe tasta [F1] pentru a nelul Linur Prin eliminarea l.imiterii de
TV Inse funclia asta noue nu poate fi ge- regla mai precis procedura. Optiunile dis- energie,chiar li cele mai,,flemande' HDD-
site ufor in meniul playerului esta. ponibile sunt ,,Minimal', ,,Standard" 9i uri vor fi identificate ugor de computerul
Mai intai deschide filmul dorit cu PC-ul se va reporni automat PL
"Advanced".
VLC. Apoi, selecteazi categoria "Playback" dupa ce testul este incheiat, iar in caz de
qi apoi Aici ai afi$ate toate Chro-
"Render".
mecast-urile accesibile in reteaua ta. Apoi,
erori, rezultatul va fi afi$at pe Taskbar. fil Impriraanti
Redu consumul de cerneati
selecteaza{ pe cel dorit, dupe care va tre- Modul ,Save' ori "Draft" poate fi selectat
buie si fii de acord, dace se cere, pentru fl Raspberry Pi
din seterile celor mai multe imprimante,
il Elimini problema
a transfera fluxul. Aga, filrnul selectat
de dimentare prin portul USB gi aga se va reduce consumul de cerneali.
poti vedea pe televizor. Mergi la seterile imprimantei cu combi-
Hard-disk-urile externe au intotdeauna
probleme cu alimentarea prin USB cu nalia de tasLe [Ctrt]+lPl. SelecLeaze impri-
4 nau
energie insuficiente pe miniPc-ul Rasp- manta pentru care doregti asta 9i, dupl
Verificl MM-ul cu firnctia
dinWindows berry PI. $i pentru ca HDD-ul extern nu un clic-dreapta cu mouse-ul, mergi la "Se-
Dace sistemul de operare se blocheaze primeste suficiente eiergie, sistemul, ttings". Dialogul ce apare va fi diferit' in
des sau se blocheaze cu ecranul albastru, adesea, nu recunoagte aceste uniteli. in func$e de tipul de imprimanta. in gene-
cauza poate fi o memorie BAM defect. cazul esta, existS posibilitatea de a miri ra[, opliunea,,Print Quality" este prezente
windows are disponib e o functie pentru energia furnizata unitelii prin portul aici in meniul principal sau intr-unul tem-
USB. in sistemul de operare Raspbian porar. Aici, seteaza fie profilul ,,Draft", fie
analiza BAM-ului. in bara de cdutare,
scrie ,mdsched" gi porne$te aplica(ia deschide,,/boot/configtxt" cu comanda ,Save Mode" ori "EconoMode". ASa, impri-
,Windows Memory Diagnostics". Apoi, ,,sudo nano /boot/configfxt". Coboare h marea, degi este pulin diferite, deoarece
apase pe "Restart now and check for pro- sfar$itul fi$ierului gi include linia de co- se folose*e mai puline cerneaE, te ajute

blems". PC-ul va porni aplicatia gi va testa mande ,,max usb current=l". Apoi, sal- se economisegti.

E(o nbde ir lrr€d o.l ftr d.(Ed Panter.


PLa3. sd..t Y.s'if you rdld l&! 0o prht ui'19
pdnBE lsitg riormd fl!6da.

Palaa par Sda r z


\ierificare ::aJridi rdl!. !,ar. r It,n.d Ofl P). inteazii in
oc.lrc5dld PrnuE lor'9 Edq.
j;ii ch(k you complter ror memory P.oblems a RAMului *p A..k fraqcs : Turn
:
dql ,rroiui ,,Save"
Aplicatia din Daca sebctezi
Windows te poate seter e potrivite,
ajuta si geseqti r€duci costul
r.r1a rr .ret(fo, nr.ir.iii
, Re313r
€ventualele problem E Uotfo mr r*rar tco aroar is on flr sd.ci.d pti{.r' fiecErui print
din RAM

a r.,i 1. .,.ir.:riire ae.tr ii.. n.:l


rr ' 2018 > CHIP
90 '
TIPS & TBICKS > WEB & EOTOGRAEIE

Desco]rerd
genuriie Netflia
Cu o extensie, poti
naviga cu uquri4e
prin toate categoriile
de frlme din Netflix

Cele mai bune sfaturi Pentrt'


navigare sigurd qi fotografiere

@ wetflix
Gtrsegte categoriile secrete vine disponibil gi pentru allii.
cu ajritorul unei extensii ut ea filelor deschise in bara de activitati
Windows. Dace ai deschise mai multe
CAnd navighezi prin conlinutul Netflix, Ia
taburi, poli obtine o previzualizare a tutu-
p YouTube
inceput ai un numdr Iimitat de genuri. in- Descarci filme
si, trebuie se *ii ce Netflix are foarte ror taburilor prin modificarea unei seteri
gi astfel poli naviga prin orice previzuali- in format ZIP
multe categorii in care filmele 9i show-uri- Dace vrei se vezi un film intr-o calatorie,
zare. Mergi Ia seteri avansate dupS ce scrii,
le sunt selectate dupa diferite criterii. s-ar putea ca viteza de transfer se nu fie
in bara de adrese a Firefot<, ,,about:config".
Secretul este in URL: fiecare linh conline constante. Este recomandat,in cazulAsta,
Scrie,browser.taskbarpreviews.enable' in
un numer care reprezinte o categorie. Nu- se salvezi filmul in releaua Wi-FI de aca-
mirul de la finatul URL este pus in func- linia de cautare $i seteaza vabarea ,true"
cu un dublu-clic pe ea. sa,sal poti vedea gi offline. Serviciul web
lie de genut ales, cum ar fi 34399, dace zipped (www.zipped.at) face arhive zIP
alegi ,SciFi & Fantasy"- Gdse$ti o mullime din filme, care pot fi descercate ugor. Pen-
de genuri dacd schimbi numerul e$a Q Snapchat
E[mine definitiv contul tru asta, copiaze chpulin campulde intra-
inse poate fi plictisitor sa geseqti ge- re "Link'. Di-i un nume 9i apase pe ron-
de utilizator
nul preferat prin schimbarea numerului vert". Site-ul va genera o arhive ZIP pe
Dace ai instahte ap[catia Snapchat pe te-
asta" Folosegte o extensie in browser care care o poli descirca, ln cateva secunde.
lefonul teu cu Android $i vrei sa-l gtergi'
sa-!i arate toate genurile de filme de aici. prin link-ut "Download File'.
nu este suficient se dezinstalezi aplicatia
La Chrome, de exemplu, extensia se nu- Aplicaliile de administrare a figiere-
de pe telefon. Contul de Snapchat conti-
meSte Netflix Super Browse' Instaleaze Ior au, in general, incorporat un dezarhi-
nue sa existe. Dace vrei se Ftergi contul as-
extensia ii restarteazi Chrome. Mergi pe vator, cu care poti extrage cu uqurinti fil-
ta, o poli face doar pe site-ul Snapchat.
site-ul Netflix qi vei gesi o opliune de me- mul pe mobil sau PC.
Dupe ce ai dezinstalat aplicalia, deschide
niu in plus, "Super Browsd, in stanga-sus.
browserul Fi scrie,,https://accounts.sna'
Dupe ce ape$i pe opliunea asta, vor fi afi-
pchat.com/accounts/delete-account"' @ ritezilta
Sate toate genurile. Apoi, autentifice-te cu numele $i parola ta. Recupereazi Parola
Trebuie se mai scrii o data parole $i sd ape- uitate pentru serverul ETP
fi!Eirefox Dace ai uitat parola pentru server in pro-
$i apoi pe ,Continue". Contul teu
va fi gters
Prsvizudizeazi taburile gramul FTP Filezilla, o poti recupera cu
intaskbar in termen de patru siptSmini, dupd care
numele de utilizator pe care l-ai folosit de- ugurinld, daca gtii ce trebuie se faci. Por-
In mod implicit, vei vedea o previzualizare

about.onfig x +
€)gOg,t,Frti,rr I
Seatch: brow5ertaikbar.Previe\ra5.enable
Browse din inchide
Taskbar Snapchat
in Eircfo:., este Poti iterge
foarte ugor si setezi contul Snap
previzualiziri ale chat doar de t)e
pagina de inter-
taburilor deschise
net

11 > 2or8 > CHIP


92t
,J
< TIPS & TRICKS

Confidential mode

''. : :' Leamrore

:. . . '-;::.

Parotra poate fi O nouifun4ie


decriptate cu ur Gmail iti permite
HOW TO USE THE CONVERTER fis,ier xML stabilirea unei
exportat in Base64 date de valabilita-
a..-, E te pentru mesaje

negte FileZilla gi selecteaze opliunea ,,Ex- cripta e-mailul doar dace are codul de se- tru tine. Aici, poti defini perioada de timp
port- din ,File (e in stanga-sus) Jn dialo- cudtate. Dupe ce trimili mailul, destina- pentru trimiterea datelor live. Apasd pe
gul urmetor, selecteaze ,,Server Manager tarul va primi un link prin care poate "Send"
pentru a face publice amplasarea
Entries" $i exportd figierul ,,sitemanager vedea mesajul online de pe serverul Goo- ta.
xml" pe desktop, de exemplu. Cu un gte Mail. insi are drepturi limitate, nu va
clic-dreapta, poli vedea figierul dupi ce putea printa, nici descirca sau trimite
apeEi pe ,.Open with' qi apoi pe mai departe mesajul. inse. Iimita de expi- Genereazi un efect de
"Editor". miniaturizare cu Instagram
Cam in rdndul 10, ai intrarea ,,.Pass Co- rarea a mesajului nu-i interzice destinata-
ding = "g"."UO',,,. Osta e ulmati de parola Tehnologia Tilt-Shift i$i are originile in
rului sa salveze imaginea de pe ecranul pe
criptate, pe care o poli transforma in text
fotografiatul profesionist. Aici, lentilele
care e afigat mesajul primit.
speciale faciliteazi plasarea zonei asculi-
simplu pe site-ul Base64Encode.org.
te pe o linie sau intr-un cerc, in timp ce
Permite prietenilor si partea ramasa din fotografie continua sa
Trimite mesaje care si afle unde esti in timp real se estompeze pe m5sure ce distanta creq-
expire dupi o perioade Nu doar lotografiile le poli partaja in te de la zona de focalizare. Cu Instagram,
Noua interfali Gmail are cateva funclii WhatsApp, ci Si poti spune altora, in timp poti reproduce functia asta folosind sof-
noi interesante, printre care si setarea real, unde e$ti. De exemplu, cei cu care tware. incarce imaginea pe care vrei si o
unei date Ia care mailul expirS. Noua esti pe chat pot vedea, pe o hartd, unde editezi. Tra8e spre stanga de bara .,Edit"
funclie poare fi activdta qupa ce apeFi pe e$li. Pornegte o convorbire cu o persoana pan5 cand apare.Tilt Shift". Apoi, apase
roti!a dinlara din dreapra-sus. dupa care care are te poate localiza. in cimpul de in mijlocul pictogramei ,,Radial'. MutI zo-
mergi Ia ,Iest the new Gmail'. Cdnd com- mesagerie. atinge agrafa de birou sau plu- na selectad pdna la punctul pe care vrei
pui un mail, gesegtiin meniul dejos un Ia- sul (depinde de sistemul de operare) pen- se-l accentuezi. Folosind doue degete, poti
cet cu ceas. Clic pe el gi ai opliunea de a tru a deschide optiunea de ata$are. Aici, minimiza sau maximiza zona asta. Optiu-
alege data pand la care mailul poate fi va- selecteaza,,Location". Confirmd procesul nea ..Linear" genereazb un peisaj de juce-
zut de destinatar Alta func\ie de securi- in fereastra urm5toare iar apisAnd pe rie in care subiectul arate ca o scena cu
tate poate fi activata prin ,,SMS Security ,.Share live location'. Dacd ai permis modele mici si pipusi.
Code". Ai un camp in care pui telefonul WhatsApp se te localizeze ,.Always",
destinatarului. Destinatarul poate de- atunci se va deschide o alta optiune pen-

Cu l^IhatsApp Cu filtrul Tilt-Shift,


poti afla, in timp poti transforma
real, unde sunt un subiect intr-o
prietenii miniaturi cu
jucirii

CHTP<zor8<rr . 93
TIPS & TBICKS , SrAT EXPERT

Actualizirile Windows
inainte de lansare
Vrei si testezi inainte de lansare o versiune de actualizare importanti a sistemului?
O poli face daci intriin programul Windows Insider

icrosoft ofertr periodic actualiziri importante ale Win- sa faci testele peVirtualBox ASa, poli testa fare sE strici PC-ul'
dows rc, in care sunt adaugate functii noi, eliminate Ca sa te poli inregistra in programul Insider, trebuie se ai
erori $i care ar trebui sd asigure o mai mare stabilitate instalat Windows ro pe PC. in articolul acesta, iti aretem cum
vei putea participa Ia programul esta- Poli face asta 9i prin in-
$i securitate. Actualizirile majore, cum este Creators Update, I
lansatd la inceputul lui mai, aduc imbuneteliri importante sis- scrierea Ia program accesand https://insider.windows'com'
temului de operare. Majoritatea actualizerilor de acest tip sunt Odate inregistrat, poti merge se descarci o versiune de pe pagi- :
lansate pe piala de Microsoft Ia gase luni. na Miffosoft (http://bit.lyAOGgt6o).
Vrei se contrlbui la dezvoltarea Windows 9i nu vrei si a9- Aici nu vei gesi cele mai noi versiuni Beta, din anumite con-
tepti pane cand noile actua[zari sunt publicate oficial? Atunci, ditii. Mai mult, este posibit sa nu mai ai opliunea si resetezi sis-
poti face asta prin simpla inscdere in programul windows Insi- temul Ia un windows obignuit atunci cand alegi modul esta -
intampht $iin timpul acestui test. I
der al Microsoft, gratuit $i disponibil pentru oricine. Tot ce ai a$a s-a
nevoie este se-$ deschizi un cont Microsoft, A;a, vei primi, re-
gulat, versiuni de testare ale viitoarelor actualizdri al Windows [! inregisireazi-te in programul Insider
mergi Ia
Ca sI te inscrii in programul Insider, in Windows 10
fi vei putea trimite direct Ia Microsoft propunerile tale $i infor-
and Security I Windows Insider Program"'
matii despre problemele identificate. "settings I Update
Aici. in -Download Insider Preview Builds' ctic pe "First step"'
Test cu VirtualBox Atenlie: Ca se po$ participa la programul Windows Insider es- E
Dupe inregistrarea in program, vei primi termenii participarii $i te absolut necesar se foloseqti contul Microsoft.
fi informat cAnu pot fi excluse problemele de sistem, lacunele
de securitate, pierderea de date sau chiar deteriorarea dGpoziti- ! Condiliile de ParticiPare
vului. Mai mult, vei fi de acord ca programul si colecteze date inainte sd finalizezi inregistrarea, vei primi diferite mesaje de
(chiar li informalii personale) de la tine despre activitatea ta pe avertizare de Ia Microsoft. Dupe cum am mai spus, nu e bine sE I
PC, pe care le va trimite lq Microsoft. Este de Ia sine de inteles instalezi versiunile testate din Insider pe PC-ul pe care il folo-
5
ci versiunile Insider nu trebuie sd le instalezi pe PC-ul folosit se$ti in mod curent. Erorile din versiunile astea pot afecta sta- i,
pentru serviciu, sau pe carq ai date importante. cel mai bine e bilitatea sistemului gi chiar il pot defecta. Versiunile Beta nu au a

94, 1r ' 2or8 ' CHIP


SEAT EXPERT < TIPS & TBICKS

*':'"*"'""'""
Windows lnsider Program

Ifi;*",----------l Get lnslder Peview bu ds

MndNl0iidp.@id.leed$n[1oh.

o: or c'1
.o:

tr0r ii

mereu toate driverele - ceea ceinseamna ca unele componente


nu Ie poli folosi.

Completeaz e inregistrarea
Dupe repetatele confirmeri qi restartarea PC-ului, vei deveni,la
final, membru al programului Insider. Cu toate astea, poate du-
ra pane h 24 de ore pani cand vei avea prima previzualizare In-
sider. poli verifica asta in secliunea "Windows Update" cu un
clic pe "Search
for updates".

I Determini cat de des si primegti actudizirile


Ai mai multe optiuni pentru a primi versiunile acestea. Dace
vrei sI fii in prima linie, atunci selecteaza "Quick Display". Dace
vrei de exemplu, sd aqtepli pane ce primele probleme sunt re-
zolvate sau o versiune mai stabild gi sigure, aonci poli selecta
Display' ori,,Release preview'.
"Delayed
Windows lnsider Program

i----rl.r---------:l Gel lnsider Previ.w buildt ! ttimite informaliile la Microsoft


Unul dintre avantajele programului lnsider este ca poli infor-
ma direct producetorul cand ceva nu merge bine sau cand ai
Wh:r kind ol..nrenrmuldFu likelo rcGive?
propuneri. Microsoft se bazeaze pe informaliile primite de Ia
utilizatori pentru a optimiza aceste actua[zeri de sistem - ceea
. ;*;.;;;i;;;;; ceinseamne ce se se lina cont de sugestiile tale.

wh.t pac. do you aaot to gel .w


Ql Iegi din programul Insider
builds?
&n ro'rn,d*do6i444t!iere& i,y 6a.r p,a4
Evident, poli intrerupe oricAnd participarea la programul Insi-
der sa treci Ia un alt interval [a care se prime$ti actualizEri]e
pentru testare vezi pasul 4). Dace vrei si revii la Windows-ul
,oficial', atunci trebuie se resetezi sistemul de operare la ultima
windM h.idrr ,..6unl
versiune de Windows lansate pe piala-

cHIP<2018<11 .95
T I I I
I F
Revi6ta CHIP este o publicatie lunara a
Editura Enigma sll
sub licenle CHIP Holding GmbH

ISSN 1453-7079

REDACTOR.$EF
Dan $erbanescu
dan@mediaventure.ro

RXDACTOR
Rezvan Creciun

GRAIHIC DESIGN
Delfina Consult srl
www.delf inaconsult.ro

PUBIJCITATE
off ice@mediaventure.ro

DIEUZARE
Burda Romania srl
Casa de difuzare srl
distrib@casadedif uzare.ro

DIRECTOR GENERAL
Eelician Scorobete
felix@mediaventure.ro

Eaxi c2Jj19422.67 "ry


TIPAR
Tiparit la Radin Print, prin reprezentantul
exclusiv pentru Romania,4 Colours
www.4colours.ro

RRadn Prilrt (h cotours

Revista CHIP utilizeazl fotogafii ale


CHIP HOLDING GULIVER (STOCK AIP)

@ Editura Enigma srl


All lights leserved

CHIP is a registered trademark of


CHIP Holding GmbH (GermanY),
a Hubert Burda Mediacompany

ReDroducerea oricarui maLerial scris sau ilustradv


aoirut in aceastd publicatie utilizarea 9i diluzarea
d; continut in medlul online sau pe Internet.
multiDlicar€a pe CD_Ror[ DVD'Rom, exportul li
difuzirea in itrainatate sunt posibile doar cu
acordul editorului.

rr ,20!8 ' CHIP


96 '
www.easypost. ro

Easgpost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumpirdturile dumneavoastri online.

Comanzi online Primegti SMS Ridici coletul


in magazinele care ofera servicii de confirmare la efectuarea in interval de 48 de ore folosind
de livrare Easypost. livrarii, precum $ un cod PlN. codul PIN primit anterior.