Sunteți pe pagina 1din 93

Smarthome

pentru to{i
Ei-[i o casi
mai dfgteapji
sr mar srgura

;:Tiill:f,rdi'

Previziuni GHIP: 4o de ani in viitor


Supermarketr
de-(poi)miine
Gare va fi impactul
asupra clienfilor?

FIf F (f llf
I ^trD I 3,"#ff#J,:ftf:fi:tg
CPU-urinou-noufe:

NOU! Dinlaboratorul
de teste CHIP Super laptop

chili ,TIrurt a o N-

Economiseste :6

to cumpirindon[ne
dinO rrent
:m
din China. Vezi cum, -sl
-o
firi riscuri!
:$
-<

-=r+
ED ITO RIAL

Doamnelor gi domnilor,
Suntem la finalul unui an aniversar, care a insemnat mult
pentru CHIP. VI multumim pentru toti anii in care ne-ati
fost aleturi Si abia ii asteptem $i pe cei care vor veni.

Sperim ca eforturile noastre si continue si fie un sprijin


pentru togi pasionalii de tehnologie gi sfaturile noastre sa ve
pezeasca de toate pericolele aflate, de multe ori, doar la un
Dan $erbinescu clic distan(i.
Redactor gefCHIP
De Sirbltori, vd dorim un hardware viguros gi un software
lin, iar anul nou si vd aducd upgrade-uri flri numlr gi
aventuri digitale firi precedent!

La multi ani!

dan@mediaventure.ro

aa -a . t2/2ota - rl2org
SUMAR

:
-(i1l

,_\r
--- a
ili
o
:
Protejeaze-F casa inteligent
Proteqia anti-ho+i a devenit tot
mai buni si mai usor de realizat, su
sistemele de securitate inteligente.

Cum vom face cumpdrbturi in viitor USB stick ca un mini ?C


Digitalizarea pune o considerabili presiune asupra retailerilor, care sunt
nevoiti si inoveze. Un nou tip de client, c comportamente de consum,
a$teptiri gi nsroi modificate sti La baza acrstei schimbiri.
26 Un drive USB cu
instalare este tot
catE kitu.ri de
ce ai nevoie pentru a
instala un sistem de operare bootabil
5o

Electro mobilitatea va veni


2ol8 ,\rt
-t t
Noile super laptop-uri chiar daci cifrele de vanzari din
Am acordat atentie celor mai ilrici detalii tur cadrul testelor facute pe unele
dintre cele mai noi si performante laptop.uri. 54 H.T""Hiit$*"gffi'* 5Z
2,
SUMAR

Trend
rz Aga lucreazi hackerii buni 50 Sistem securizat pentru drive-ul USB
Competilia dintre hackeri gi experlii in Pentru a lucra intr-o manieri sigure gi criptate
securitate este cruciali pentru siguranta ta. pe un PC extern din reteaua ta, pur gi simplu
Ambele grupuri folosesc instruminte similare, booteaze un sistem Ubuntu, complet echipat,
iar CHIP ili va prezenta munca anali$tilor sigur s,i fierformant, de pe un stick
antivirus. 54 CeIe mai bune laptopuri premium
t6 Omul care a vrut prea mult Liga de top nu oferi doar design 9ic. Am testat
Trece Elon Musk printr-o crizi, sau abia acum isi gase laptopuri high-end urmdrind ca[talile lor
dezviluie adeviratul chip? Dupa un an de zile de premium, pentru ca nu toti producatorii
extreme, increderea in abiltetile lui Musk este interpreteaztr acest concept in acelagi fel.
spulberati. 58 Hardwarelatest
r8 Giga-fabrica lui Tesla Specialigtii CHIP au fost la datorie $i au testat cu
Superlative concentrate: cea mai mare fabrici de atentie noi produse: capodopera Samsung
baterii din lume va apirea in Nevada. O privire Galaxy NoteS, doui televizoare la prel dJ
la statistici indice magnitudinea fhrl precedent chilipir, un notebook portabil z in r de la Lenovo,
a proiectului. un router performant pentru gaming, un sistem
20 Revolutie cu un cvintilion de flops NAS entry{evel cu stocare in relea rapid gi ugor
Niciodati nu este suficientd puterea de calcul. de administrat dar $i multe alte gadget-uii.
Dar o noui genera(ie de supercomputere ar 68 Software & Apps la test
putea rezolva, in curind, probleme aflate la CHIP nu a stat degeaba nici de data asta gi a
limita imaginabilului. Asta va marca inceputul testat pentru tine noi soft-uri gi apps-uri: un
erei exascale. photo-enhancer potrivit pentru incepetori un
24 Ultima dorinte digitdi manager de parole cu protec{ia identite$i, un
Oricine moare in lumea de azi nu este ince mort. player high-end, dar gi aplicalii care te ajute se
Spiritele a milioane de profiluri gi de conturi creezi ugor colaje de inalte cattate, cum si inve{i
online orfane bAntuie prin toata reteaua. Ce se jucdug melodiile favorite, iar lista noastre nu se
intampH de fapt cu mogtenirea digitali? opregte aici.
26 CHIP 40: Supermarketul viitorului 72 Navigare pe internet cu criptarr
$ocul Amazon a trecut. Acum, retail-ul offline Virtual Private Networks (VpN) permit
trebuie echipat cu cele mai bune trucuri utilizatorilor se navigheze anonim, si cripteze
provenite din internet. Dar ce impact va avea datele transmise Si se acceseze continut
asta asupra clien(ilor? restri4ionat. CHIP a testat t4 servicii VpN si a
32 Parisul electrificat descoperit ce nici pe departe nu-gi pot onora
CAnd vine vorba de trafic, maginile electrice sunt toate promisiunile.
inci un subiect secundar. Dar la Motor Show din 76 Ray tracing: Iumine pictate
Paris a devenit clar: toti producetorii sunt pe o Un ambient virtual3D funclioneazi doar daci
cale care duce la noua lume electrificati- efectele de lumine sunt corecte. Noile pllci video
36 \Ianitoarea orientali de chilipiruri ob(in asta prin reconstituirea traseului razelor
Magazinele chinezesti promit tehnologie de top de lumintr.
la preturi incredibile. Dar cumpiriturile in 78 CHIPTop rc
Orientul indepirtat te pot dez;megi rapid. Iati Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
la ce trebuie sa fii atent! testeaz e peste rooo de produse pe an. Aici glsegti
40 Un clic, unjob liste Top ro pentru rZ categorii, informa{ii despre
Anun[urile dejoburi moderne nu mai necesiti produse noi testate gi mai multe recomandiride
plicuri groase, doldora de certificate si noi achiziqii.
curriculum vitae. Este nevoie de un singur clic 8z GhidCHIP:CPU&cPU
pentru candidalii care vor si aplice pentru intel ne trimite primul r8 core din ghidul CpU,
joburi prin WhatsApp sau online. AMD il bate cu un nou Threadripper.
Test & Tech Tips & Tricks
44 Cum sl-+i protejezi casa inteligenti 84 concentrat de Know-how
In a doua parte seriei noastre dedicate casei Accelereaze-li sistemul gi fa-ti viata mai comodtr
inteligente vom vorbi despre proteclia cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune
locuinlei impotriva inundaliilor gi incendiilor gi trucuri pentru Office, hardware, internet gi
despre bigarea in sperieli aeventualilor ho!i, cu multe altele.
lumini gi sirene urlitoare.

:-.P<t2lzoLa-r/2o\g
.3
TREND , NOUTATI

NVIDIA prezinte in premiere


Tehnologiile RTX in Rominia raloare noile tehnologii Ray Tiacing
NVIDIA a prezentatin premiera in Ro-
menia tehnologii.le de ultina genera- NVIDIA Ansel RTX 9i NAS (NVIDIA
lie ale arhitecturii pentru pHci grafice Adaptive Shading). implementate in
Turing care ofertr o experienle de ga- jocurile Battlefield V Si Wolfenstein II:
ming fera precedent. Evenimentul de The New Colossus.
prezentare a avut loc in dubul Nexus Ray tracing-ul in timp real este o
Gamers Pub din Bucuregti, inaugurat revolutie pentru industria de gaming
recent, care dispune de 50 de sisteme intrucat ofere un nivel de realism
PC de ultimigeneratie, dotate cu pldci mult peste ceea ce permit tehnicile de
grafice din seria RTX. randare traditionale. NVIDIA Adapti-
Arhitectura Turing - care ofere o ve Shading (NAS) reprezint5 o varieta-
performante de 6 ori mai mare decit te de tehnici care folosesc noua tehno-
predecesoarea Pascal - redefinefte PC- Iogie Turing de shading a rate.urilor
ul ca platforme supreme de gaming pentru a creqte performanla de randa-
cu noi funqionalit5li gi tehnologii ca- re gi calitatea acesteia, aplicdnd un ni-
re oferl gaming 4K HDR Ia 60 de cadre vel variabil de putere de procesare
pe secundi chiar 9i in cazul celor mai unor zone diferite ale imaginii.
solicitante jocuri. NVIDIA RTX aduce NVIDIA a pregatit pentru perioa-
o serie de instrumente puternice pe da serb5torilor prima campanie natio-
care dezvoltatorii de jocuri [e folosesc nali de reduceri la produse de gaming
pentru a adeuga AI $i efecte ray tra- pasionatii vor avea la dispozitie o ga-
cing inclusiv hardware gi software ca- me variate de produse din segmentul
re permit shadere avansate programa- plScilor grafice din generaliile GTX pi
bile, ray tracing gi deep learning RTX, sistemelor PC, monitoarelor $i
In cadrul evenimentutui NVIDIA laptopuri.lor de gm.ing, ale ceror re-
a avut loc un showcase care a pus in duceri ajungpara b 4o%.

Motorola one
este disponibil in Rominia
Motorola anunta disponibilitatea motorola one in RomAnia. Noul
smartphone Android one ofere conectivitate, accesibilitate, secu-
ritate $i este pregetit pentru neprevtrzut. Dispozitivul permite
realizarea mai multor acliuni prin intermediul Google Lens gi
dispune de moto experiences, funqii Motorola special conce-
pute pentru o experiente personalizatA de utilizare a smart-
phone-ului. De altfel, acesta oferd o performantd crescute,
fiind echipat cu procesor Qualcomm Snapdragon 625 2,o
GHz gi 4 GB memorie RAM.
Motorola one vine echipat cu cel mai nou softwa-
re $i aduce cele mai noiino tii AI de Ia Google. An-
droid One ofere un dispozitiv inteligent, sigur $i
simplu de utilizat.
Inteligent gratie fun4iei Google Lens pe ba-
ze de AI, integate in camera foto, care .permite
interacliunea cu lumea dinjur prin simpla h-
dreptare a camerei spre diferite obiecte. Ast-
fel Google Lens poate oferi informatii des-
pre dadid, tablouri obiective turistice,
relete culinare sau poate realiza traduceri de cuvinte. Fertr aplicatii pre-incercate, noul dispozitiv dispune doar de
Sigur: cu Android one siguranla este prioritarS" Smartpho- funqiile sistemului de operare Android qi moto experiences. Mai
ne-ul va primi doui actualzari Ia cel mai recent sistem de ope- mult, acesta beneficiazd de cele mai noi inovatii in materie de sof-
rare Android, oferind siguranta necesare cu Google Play Protect tware, astfel ci dispozitivul fun4ioneaze perfect, cu mai mult spa-
care utilizeazd tehnologia Googte de invdlare automate, dar li liu de stocare gi conuol asupra experientei personale de utilizare.
actualzari lunare la pachetele de securitate, de care beneficiaze Motorola one se va numera printre primele dispozitive care vor
garantat timp de trei ani beneficia de upgrade la Android 9 Pie (Android P). I

4> Dlzora - rl2otg, CHIP


NoUTATI < TREND

Comenzi de 460 milioane de lei gi S5.ooo de clien{i noi de


Black Eriday la eMAG
Cateya statistici:
. 52.2OO de televizoare
. r9.5oo de laptopuri
. 49300 de telefoane
. u3.ooo de electrocasnice mici
. r7.7oo de frigidere
. Aparate aerosoli- uoo de buceli
. Saltele- 5.700 de buce$
. Ghete gi bocanci 6.800 de perechi
. Smartwatch-uri gi br4ari de fitness- 6.000 de buceu
. Pafumuri 3o.ooo de buctrli
,l .
h
Ziua de Black Eriday a adus 9,5 milioane de vizite pe site-ul eMAG gi
Cea mai complexe comandA a avut 26 de produse Si a in-
clus, printre altele: televizor, magine de speht, aspirator,
articole gi sportive, blender, fier de calcat, cuptor cu mi-
crounde, scaune, saltea
produse comandate in valoare de 460 de milioahe lei, reprezentand o
creStere de 28% raportati Ia edi(ia de anul trecut. Pe hnge produsele Produsele comandate cel mai rapid:
electronice, IT gi electrocasnice, romanii au cump5rat Fi produse de se- . Consola Microsoft Xbox One Slim rTB,5oo de bucali in 39
zon, precum:freze de zepade,lopeli, anvelope de iarn5, aeroterme, ghe- de secunde
te gi bocanci, dar gi tigei, mingi, detergent, instalalii de brad saujucerii. . Telefon mobil Apple iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey,
34% dintre comenzi au fost pletite online cu un card bancar, iar procen- 5oo de bucSli in 43 de secunde
tul este pe un trend ascendent, confirmand increderea tot mai mare pe . Anvelope de iarne Tigar WINTER D5/65Rr5 grH,8oo de
care romani.i o auinaceaste metoda de plate simpll, siguri Si rapidi. Pe buce!in 44 de secunde
data de 16 noiembrie, produsein valoare de 6.300.000 de lei au fost achi . Solid State Drive (SSD) Adata Ultimate SUGSo,24ocB,5oo
tate prin intermediul cardului de cumpirituri eMAc-Raiffeisen, iar rn de bucafi in 5B secunde
ziua de Black Eriday peste 5.ooo de oameni au solicitat emiterea unui . Telefon mobil Samsung Galaxy 58, 64cB, rooo de bucaU in
card de cump5returi eMAG-Raiffeisen. 64 secunde

Adouaedi(iea
Bucharest Gaming Week
are loc in perioada 4-9 decembrie
Bucharest Gaming Week evenimentul de-
dicat industriei de gaming gi pasionalilor
de jocuri video din Romania, revine cu o
noui edi(ie in perioada 4-9 decembrie 2018.
Dupi ce primul eveniment a adunat peste
lo.ooo de participanti, de la pasionali de
e-sports, gameri dedicati gi dezvoltatori de
,rcuri din Romania pani la specialigti din
-:rdustria de game development, noua edi
::e va prezenta publicului noilejocuri crea-
ie in Bomania, noile oportunite{i ale in-
dustriei $i cele mai tari competilii de
e-sports,
Pe parcursul septemanii, Bucharest
Gaming Week se va manifesta prin nume-
roase evenimente conexe, dedicate indus- Evenimentul central va avea loc Ia Ro- anuntate pe parcurs, iar programul com-
:riei dezvoltatoare de jocuri din RomAnia, mexpo, in weekendul a - 9 decembrie, gi va plet al evenimentelor din cadrul Bucha-
!llntre care expozitii de artE care evidenti reuni jucetorii pasionali cu cei mai popu- rest Gaming Week va fi dezvaluit treptat,
azd talentul gi creativitatea artigtilor ro- Iari streameri gi vloggeri din RomAnia, ofe- pe site-ul www.bucharestgamin$rcek.ro,
:nani conferinte despre stadiul Fi oportu- rindu{e ocazia de a descoperi proiecte Ia www.arcub.ro precum gi pe pagina de Fa-
jte ile industriei de game development, care lucreaze studioudle de game develop- cebook a evenimentului
'.,;orkshop-uri de game design dedicat lice- ment din Romania $i de a participa Ia di Bucharest Gaming Week este organi-
:jlor bucuregteni, competigli in cele mai verse competitii organizare de parteneri. zat de Primaria Capitalei prin ARCUB gi
::pulare gaming pub-uri din Capitale. Mai multe activiteli surprizi vor fi Gaming Week

a <rzl2ora-tl2a]9 .5
TREND > NOUTATI

BenQ extinde gama Laser Bluecore


cu tt noi videoproiectoare pentru mediul de afaceri 9i institu{ii
BenQ a Iansatin Bomania noi proiectoare
dedicate mediului de afaceri $i institutii-
Ior, concepute 9i comercializate pentru di-
ferite scenarii de utilizare. Compania a
anuntat o extindere a gamei pentru edu-
calie, companii Fi instaleri profesionale,
prin introducerea a nu mai putin de 11
modele DLP cu tehnologie laserinovatoa-
re BIueCore pentru sursa luminoasS, a ci-
rei durati de viaF depegegte 2o-ooo ore
de utilizare.
Pentru segmentul de Educalie, noul
proiector propus de BenQ este
LW89oUST, caracterizat printr-un sistem
de proieclie DLP Single 0,65 inchi WXGA
Ia rezolulie de l28o x 8oo pixeli. Pentru a
sustine activitalile de comunicare speci-
fice companiilor, BenQ a creat noile pro-
iectoare LW72o $i LHzo. Ambele dispun
de funclie Zoom l,5x Si sunt caracteriza- de 192oxr2oo pixeli. Pentru simuleri vi- Pentru un public mai numeros, BenQ
te de luminozitatea de 4ooo ANSI Lu- deo sau grafice, BenQ a conceput mode- recomande LK952, prevazut cu un sistem
meni gi de contrastul de looooo:L BenQ lul LK953ST, prevezut cu un sistem de de proieclie DLP Single o,47 inchi XPR 4K,
LH77o este construit injurul unui sistem proieclie DLP Single o,a7 inchi XPR 4K gi prin care poate reda imagini 4K UHD cu o
de proieclie DLP Single 0,65 inchi lo8op, capabil de a afipa imagini 4K real UHD. luminozitate de 5ooo ANSI Lumeni qi
oferi luminozitate de 5ooo ANSI Lumeni in cazul sililor
de evenimente compacte, contrast de looooo:1. Pentru divertis-
gi contrast de 2oooo:1. LU95l si LU951ST sunt doue alegeri idea- ment, BenQ LK99o reprezinti cea mai bu-
Modelul LU95o dispune de un sistem Ie, modelul ST fiind un videoproiector ni alegere. Acesta folosegte un sistem
de proieclie DLP Single o,47 inchi WUX- Short Throw capabil si proiecteze ima- DLP Singte 0,67 inchi4Kpentru aproiecta
GA si Doate proiecta imagini cu rezolulie gini cu rezolulia de r92oxt2oo pixeli. imagini aK UHD.

Internetics
Interactive Expo
Realitatea este un pic mai mult decat credeai. R5mane in continuare ceva ce
poti vedea cu ochii tii, dar daci adaugi o pereche de ochelari sau un ecran de
mobil, realitatea virtualtr gi cea augmentate iU vor demonstra noile dimensi
uni, pe care probabil ca nu le btrnuiai. in perioada zz-25 noiembrie a avut loc,
la The Institute Space din BucureSti, lnternetics Interactive Expo, o expozitie
interactive care a inclus peste 40 de proiecte de realitate virtuale, realitate
augmentate qi instalalii digitale. Toli cei interesali au avut acces gratuit la
proiectii gi demonstralii cu ajutorul ochelarilor VR sau a tabletelor pe care au
fost demonstrate proiectele AR
Fie ci este vorba despre proiecte care te pun in fala celor mai intense
frici, cum este cea de inetime,lucrari augmentate ale unora dintre cei maicu-
nosculi arti$ti grafici romAni, experimentarea unor cildtorii virtuale in Euro-
pa sau chiar pe alte continente, cerli ale cdror imagini prind via1e, redarea in
VR a Marii Uniri sau descoperirea unor metode interactive de invelare $i
redefinirea cinematografiei prin tehnica 3600, Internetics Interactive Expo a
ofedt experiente pentru toate gusturile.
Traseul expoziliei a cuprins, de asemenea, proiecte ale unor regizori con-
sacrali precum Radu Ciorniciuc (Acase/HOME) sau Benoit Eelici (The Real
Thing), o animalie nominalizata h Premiile Oscar (Blind Vaysha)' cel mai per- I
formant kit de VR de pe piale h ora actuale, ce redefine$te industria de ga-
ming (HTC VIVE), precum gi o serie de proiecte care abordeaza tehnologia de 2
filmeare Ia 36o de grade (circus 360, vR BIKE RIDE - LONDON EDITION'
Nemo Electronic PlaYground).

6' tzl2ora - rlzalg, CHIP


NoUTATI < TREND

Xerox aniverseaze
50 de ani de operatiuniin Rominia
Xerox implinette anul acesta 50 de ani de Ia intrarea pe piala din
Romania- ojumetate de secol de inovalie, productivitate Fi digitaliza-
re. Istoria companiei in Romania incepe in anul 1968, cand Xerox s-a
numerat printre pulinele companii occidentale care si-au lansat ope-
ratiunile pe piala locall. Sub denumirea de Rank Xerox, compania
avea sediul in incinta Hotelului Capga din Bucure$ti, unde existau un
singur echipament si doi angajali romdni.
Primele echipamente copiau o pagini in cateva minute, fiind ne-
voie de un operator specializat. Mai tarziu, Xerox a adus in Romania
( mai multe echipamente, atat manuale, cat $i automate: Rankl,]2,:f,z4,
914, 72O, IOOO, 1385 660 si 3600.
Anii 1980 au reprezentat o perioade de crestere rapide, mullumiti
Ianslrii pe piale a unor echipamente in premiere pentru Romania.
Astfel, in r98o, Xerox aducea primul faxin RomAnia, Telecopier TC4oo,
care^trimitea o pagine in aproximativ 4-6 minute.
In 1986, Xerox a lansatin Romania primul echipament laser, Xerox
37oo, o imprimanta monocrome. Copiatorul Xerox 5725 Fi imprimanta
Xerox 49oo au fost primele echipamente color lansate $i s-au bucurat
de un adeverat succes pe piata locale.
Astezi, portofoliul Xerox Romania, care este condusi de Francisca
Hogescu-Lebrun, include echipamente de birou gi de produclie, con-
sumabile, servicii de management al imprimerii, servicii de procesare
a tranzactiilor ce implicd documente gi solulii de comunicare gi mar-
HL'-. keting. Performanlele locale ale echipei de manageri gi speciali$ti
sunt sprijinite de experienla si resursele globale ale companiei, pre-
; cum gi de tehnologiile si produsele dezvoltate in centrele de cercetare
Xerox. De asemenea, compania beneficiaze de o relea extins5 de par-
teneri gi distribuitori care ii permite se [vreze, rapid gi in siguranle,
produse gi servicii clienlilor dinintreaga tare.

Sony gi Lenovo:
acord de liclnp pentru
design-ul unui headset VR
Sony Interactive Entertainment (SIE) 9i
Lenovo anunli semnarea unui acord de li-
cente de brevet pe o perioade de 2 ani. Aces-
ta oferi Lenovo licenla de a folosi design-ul
Playstation VR (PS VR) pentru casca de rea-
litate virutalE Lenovo Mirage Solo.
,,Acordul cu Lenovo este o dovade a cali-
tilii design-ului PS VR, precum si a angaja-
mentului SIE de a crea experienle VR uimi-
roare gi de a contribui Ia dezvoltarea
industriei VR', a declarat Riley Russell, Chief
Legal Officer SIE
,,Design-ul PS VR este superior altor sis-
teme de acest fel. Acest acord ne va permite
sd colaborim pentru a imbunetali nivelul de
complexitate a design-ului 9i atractivitatea
industriei VR, care se extinde rapid", a decla-
:at, Ia randul seu, Yao Li, vicepre$edinte
lenovo Consumer Tablets arid Smart Devi-
:es Product and Business Managernent.

. <r2l2or8-rl2or9 .7
TREND ' NOUTATI

Creative lanseazi cigtile de gaming


Sound BlasterX HG Somm
Creative a anunlat lansarea cettilor de un impact asupra mob italii gi a con-
gi el programa pdntr la ro milioane de culori cu
gaming Sound Blasterx H6, alegerea per- fortului in utilizare, Sound Blasterx H6 afigdri diferite pentru fiecare casce. Ace-
fecti pentru pasionalii de gaming pe PC, include in pachet un cablu USB audio de 2 lagi software permite personalizarea ex-
Xbox, PS4 gi Nintendo Switch. Acestea metri, oferind astfel cea mai buni experi- perienlei audio, ofednd opliunea aplicerii
ofera un design cu totul nou, precum $i o enta de utilizare. unor imbuntrttrtiri precum Surround,
serie de caracteristici avansate ce promit Sound Blasterx H6 ridicd standardele Crystalizer sau Bass. Mai mult, cu functia
o performanle imbundtalite. Astfel, in din punct de vedere a designului, mullu- Ambient Monitoring, poti alege se te con-
procesul de consfuclie s-au folosit difu- mite ituminerii BGB ce poate fi modifica- centrezi pejoc sau str verifici ce se mai au-
zoare neodim de 50 mm reglate profesio- te integral. Prin intermediul softului de in jurul teu. totul prin apasarea unui
nal, bureli realizati din spume cu memo- Sound Blaster Connect, utilizatorii pot singur buton.
rie, microfon detagabil Clearcomms cu
tehnologie de reducere a zgomotului de
fond $i iluminare BGB.
Sound Blasterx H6 ofere o experien-
!e audio complete, cu o serie de profiluri
EQ personalizate pentru jocuri, filme 9i
muzicA, create de profesionisti. Nu lipse$-
te de aici nici software-ul Sound Blaster
Connect, prin intermediul ceruia utiliza'
torul de PC poate sa-gi personalizeze gi s5-
$i imbuntrteleasce experienta audio. Im-
portanta comunicarii in timpul jocului
este scoasi in evidenle prin adaugarea
noului microfon Clearcomms, capabil se
transmita vocea foarte clar, fare zgomote
de fond. Pentru ca lungimea cablului are

ROGPhone
este disponibil in magazinele din Rominia
ROG Phone (zs6ooKl) este disponibil in reda imagini Ia o rate de refresh de goHz $i pentru ROG Phone, imbunatelesc mai de-
magazinele din Romania- Cel mai puternic un timp de respuns de rms pentru efecte parte experienla de gaming. Optionalul
telefon al acestui sfarFit de an poate susti- vizuale HDR incredibile. TWinView Docktransforme telefonul ROG
ne sesiuni intense de gam.ing fdltr se se in- Sistemul unic de racire Gamecool 3D intr-o console cu doui ecrane identice.
cdlzeasce gralie unei solulii inovatoare de este format dintr-o camere de vapori un Mobite Desktop Dock oferl posibiliteti de
rtrcire. BOG Phone beneficiazi de cea mai radiator din cupru giplicide carbon plasa- extensie fdre precedent, transformand te-
rapidi platformi mobila Qualcomm Sna- te pe circuitele integrate pentru oblinerea lefonul intr-un adeverat desktop PC pen-
pdragon 845 octa-core, Ia 2,96 GHz, cu gra- unei eficienle superioare. Accesoriul Aero- tru gaming. Controlerul Gamevice cu Wi
fice optimizate Qualcomm Adreno 630 Si Active, cu un ventilator integrat, are capa- Gig Dock, ce utilizeaza Wi-Fi 6oGHz pentru
8GB memorie RAM. Telefonul dep4eqte citatea sE raceasce suprafala telefonului gaming pe ecranele mari, completeazl un
modelele concurente in ceea ce privegte cu pdnd Ia zrr grade Celsius. arsenal cu adeverat special. ROG Phone se
performanta, in timp ce ecranulAMOLED Accesoriile unice, special concepute metamorfozeaze intr-o consoltr portabild
cu un inventar complet pentru gaming.
ASUS Professional Dock poate conecta
smartphone-ul la televizor sau monitor
pentru o experienta cinematictr in jocuri.
incluzand gi o interfale de retea pentru co-
nexiuni rapide gi stabile la Internet.
Prelurile pornesc de la 4.3oo lei pen-
tru versiunea cu 8GB memorie BAM, 128
GB spaliu de stocare $i solutia de racire
AeroActive. Pachetul complet ROG Phone
(telefonul cu stocare de 5r2 GB. troller 9i cu
toate accesoriile sale) va fi disponibil Ia o P
dati ulterioara prelul fiind de aproxima- ,9
tiv 9.ooo lei.

8, r2l2o-t8 - rl2otg, cHlP


NOUTATI < TREND

Primul televizor cu o rezolufie Real 8K


prezentat de Samsungin Rominia
Samsung a prezentat noul televizor Perfect Reolity
QgooR QLED 8K bazat pe8K AI Upscaling,
in cadrul unui eveniment ce a avut loc Ia
galeria de arte Calateca. in cadrul eveni-
@:a*:,.,"
mentului, Victor ArmiEelu, director al di- 6iJ
?Y\
"

viziei consumer electronics in cadrul


Samsung Electronics Romania a oferit
d.r.\
mai multe informalii atat despre aborda- IEP

I
rea Samsung care, fiind orientatd cetre
inova[ie. a permis companiei si rbmeni
Iider global pe categoria de TV in ultimii
12 ani consecutivi, cat $i despre inovatia
care ste la baza tehnologiei 8K.
Cu ajutorul celor doui televizoare Ie de luminozitate din fiecare scene, nutului cu rezolulie reduse si a-l trans-
Samsung expuse in cadrul evenimentu- prin metadata dinamice, pentru a reda forma in conlinut de aproape 8K. Opti-
Iui. QLED 4K Fi noul QLED 8K. dar gi cu imagini impecabile; mizeaze sunetul, se adapteazdla nivelul
sprijnul reprezentantilor Samsung, cei 8K Al Upscaling - cu procesul machine luminozitilii camerei tale $i chiariti re-
prezenti au descoperit inovatia produsu- Iearning gi a inteligenlei artificiale, comandd conlinut Fi informatii prin co-
lui Si noile specificalii tehnice integrate, Samsung QLED 8K QgooR poate creqte menzi vocale:
plecum: calitatea conlinutului pentru a obtine . Direct Full Array Elite - ofer5 un con-
. Rezolutie Real 8K - o rezolutie de 33 de detalii rmbunatSlile. zgomot redus gi trast sporit $i un control precis al lumi-
milioane de pixeli care dezviluie p6nd margini mai detaliate; nii de fundal, precum si un volum de
gi cele mai mici detalii din fiecare scenS: Procesorul Quantum 8K - cu tehnologia culoare de permitand utilizatori-
rooo/0,
. Q HDR 8K - bazate pe tehnologia HDR sa exclusivi, Samsung QLED 8K utili- lor se fie fascinali de un miliard de nu-
(High Dynamic Range)ror, care optimi zeaze inteligenla artificiale pentru a ante de culoare.
zeaze parametrii de culoare gi niveluri- crea algoritmi de imbunetetire a conli

Studiu Epson Rominia:


Locul fotografiei in viefile rominilor
Unul din patru romani are peste ro.oo0 dreapte votul cltre relelele de so^ciali-
de fotografii stocate exclusiv in con- zare cu privire la acest aspect. In ce
ruri de social media, pe smartphone gi priveste comportamentul fald de foto-
in camera foto $i aproape 87% dintre grafiile imprimate, 62vo dintre respon-
romani au pierdut cel putin o data ima- denli au spus cd Ie pastreazain albume
'---rEt gini cu valoare sentimentale din cauza foto sau in cutii ori sertare. iar 38% le
M ffi rdtecirii sau defectirii unui dispozitiv tin inrAmate, la vedere.
IB ffi ffi fl & digital in care isi pestrau amintirile.
Sunt doar doud dintre concluziile son-
Epson a realizat studiul ca parte a
programului #WishldPrintedlt. prin
dajului derulat de Epson Romania la care promoveaze in rAndul publicului
nivel nalional, cu privire Ia relatia pe Iarg importanla pastrarii imaginilor
care o au romanii cu fotografiile pe ca- valoroase in format fizic. ferite de ris-
re le realizeazS. curile Ia care este in general expusi gi
Din studiul realizat mai reiese ci vulnerabile informaqia digitald. in
romanii iSi pastreazd majoritatea ima- acest context, Epson a lansat noua se-
ginilor in medii de stocare digitald, rie de imprimante foto cu 5 culori din
lhdi,dbnahai e{ stitipdrdi Ne !L frEn , aproape 75olo dintre acestea aflandu-se gama EcoTank, care sunt livrate cu ceF
.r4 in memoria telefoanelor inteligente gi neale suficiente pentru a imprima
i,xu"fl a computerelor personale, dar gi ca r.5oo fotografii de format loxlscm, fo-
'@, 35olo dintre oamenii din tara noastri au
imprimat fotografii pe hartie in cursul
tografii garantate se reziste timp de
pana la 3oo de ani, datorita cernelii
acestui an. Claria Premium.
De asemenea, peste 45olo dintre ro- Sondajul a fost realizat cu un eFan-

:c"- llllr mani consider5 ce un album foto este


locul cel mai probabil in care cineva ar
putea gesi o fotografie cu ei peste mul-
li ani gi doar putin peste 2oqo isi in-
tion de 9oo de respondenti cu varste
cupdnse intre 18 $i 64 de ani, dintre ca-
re 6oolo sunt femei $i 4o7o sunt birbali,
1n perioada octombrie - noiembrie.

. <rzlzarS-rl2atg .9
TREND > NOUTATI

Eashion Days x Black Eriday


= vinziri-record,
de peste 44 de milioane de lei,
cv44o/omai mult fati de edi{ia
din zorz
Cel mai mare eveniment de sale al anului, Black Friday, s-a incheiat Ia
Fashion Days cu cifre-record. Pasionalii de fashion au plasat peste
uo.ooo de comenzi, ir:I valoare totali de peste 44 de milioane de lei. Es-
te o cres,tere-record, de 44% faltr de 2orz Practic, in cele 30 de ore au
fost efectuate, in medie, 6r de comenzi pe minut Fi au fost comandate
peste zgo.ooo de produse,
VErful de accesiri a fost de 52.ooo de persoane simultan, dintre
care 36.000 in aplicatie, Si a fost inregistrat la ora B:40. Tfaficul a depa-
tit nivelul ediliei din zorT ince de la ora B:oo. in total. in timpul cele 30
de ore de Black Frid4i platforma Eashion Days a fost accesati de pes-
te rJ milioane de persoane, cu aproape 50% mai multe fate de editia
anterioartr.
Peste r,5 milioane de articole vestimentare au fost prezente in
oferta Fashion Days la aceasta editie de Black Friday. Cum era de a9-
teptat, majoritatea ceutlrilor, doue din trei a fost efectuatl de cetre
femei, care $i-au dorit cel mai mult cizme $ geci. Bfubalii au preferat
incllemintea sport, ghetele Si gecile.
Cea mai mare comanda a fost tansate din Bucureqti qi a itclus 1l3
produse, in r,aloare de 4708 lei. Cea mai scumpa comand5" inse, a venit
din Ilfov, cu 5r de produse, in valoare totalE de r8.ooo de lei.
Cel mai scump articol achizilionat a fost un ceas cu carcase cu
diamante, unisex, Rado, in valoare de a.ooo de lei

Predicfiile Kaspersky lab


pentru2or9
In anul care vine vom asista Ia impl4irea Iu- Pe masura ce botnet-urile IoT continud si te eficiente, exploit-uri hcute publice $i tot
mii APT in doui grupuri: nou-venilii plini de oeasca, pot fi incredibil de puternice, felul de alte solulii, disponibile public, pen-
energie, dar fara experienta, $i auto i traditi- ajunse pe mana cui nu trebuie. tru oricine.
onali, cu multe resurse Ei o mare complexita- Fishing-ul va deveni gi mai important in . Represatile publice vor modela industria.
te. Al doilea grup reprezinte o provocare ma- viitorul apropiat. Datele obtinute din dife- Investigarea unor atacuri faimoase, pre-
jora pentru companii, pentru ca atacatorii rite atacuri asupra unor giganli social me- cum cel asupra Sony Entertainment Ne-
expedmentali explor€aza noi tehnicl din ce dia ca Facebook gi Instagram, Linledln twork sau atacul impotriva Comitetului
in ce mai sofisticate, care vor fi din ce in ce sau Twitter, sunt disponibile acum pe pia- National Democrat au dus expunerea pu-
mai greu de descoperit gi at buit. 1i, la vdnzare. blica gijuridica a atacatorilor la un nou ni-
Vor aparea nou-veni[i in domeniul APT. vel. Expunerea gi indignarea pot fi folosite
Iate pr€di4iile privind ameningirile Autorii avansa(i vor per€a se dispad de pentru a crea un val de opinii care se duc,
dir€4ionate, pentru 2or9: sub ,,radar", dar vor aperea noi jucetori Ba- la consecinte diplomatice serioase pe tot
. Atacurile asupra lanlului de aprovizionare riera de intrare nu a mai fost niciodate atat globul.
vor continua Acesta e$e unul dintre cei dejos plasatA cu sute de instrumente foar-
mai ingrijorltori vectori de atac, folosit cu
succes i:r ultimii doi ani ln 2o$, acesta va
continua si fie un vector de infectare efici-
ent.
. Ma.lware-ul mobil nu pleace nicAieri, Nu-
merogi atacatori au o componente mob e
in campaniile lor, pentru a li ajuta se me-
reasci lista de victime potenliale. Chiar
dace nu vor fi atacuri de amploare, vom
continua sa vedem activitate constante.
. Botnet-uri.le IoT vor continua sa creasce.
Acesta este un avertisment care revine an
dupe arL dar care nu trebuie subestimat. Is

tO ' tzl2ora-rl2or9,CHIP
NOUTATI < TREND

ASUS lanseazi
cistile de gaming
nOC betta si ROG Delta Core
ASUS Republic of Gamers Ianseaze ROG Delta Si ROG Delta Core, o no-
ui serie de cegti de gaming concepute special pentru jocurile first-per-
son shooter (EPS). Cigtile incorporeaze tehnologie HiRes Audio certifi-
cate Sony gi au fost gandite pentru a fi incredibil de ugoare gi comforta-
bile.
ROG Delta sunt primele ci$ti de gaming din lume care sunt dotate
cu ESS ES92r8 QUAD DAC de inalt5 fidelitate, ceea ce le permite sI ofere
jucetorilor pasionati un sunet impecabil. ROG Delta sunt dotate cu co-
nector USB-C Si vin cu un adaptor USB-C la USB 2.o pentru a putea fi
folosite atat pentru gaming pe PC, cat Si pe console sau dispozitive mo-
bile. Un efect unic de iluminare RGBin formd circulare ofele ctrgtilor un
plus de stil gi permit gamerilor se iasSin evident5.
Cestile ROG Delta Core sunt dotate cu jack de 3.5mm gi redau un
sunet de o calitate $i un echilibru excelent. ln plus. ROG Delta Core are
suport pentru principalele platforme de gaminB inclusiv PC, Mac. tele-
foane mobile, Playstation 4, xbox One Si Nintendo Switch.
Atat ROG Delta cat !i ROG Delta Core sunt echipate cu driverele ex-
clusive ASUS Essence, cu incinte audio cu tehnologie de etangare a in-
cintelor acustice 6i tehnologie de diversificare a semnalului audio ce
le permite se ofere un sunet de inalte calitate, cu profunzime gi
varia$i ale basului ce aduc o experienle de gaming complet
imersivi. Cupele ergonomice in formi de D au pernute
ROG Hybrid care ofera un confort superior.

Ecran mare de g4 inchi pentru proiectele tale:


Philips BDM34zOUP Smartuniformity, o caracteristicd special
create pentru a elimina fluctualiile de lumi-
nozitate Si pentru a asi8ura foto$afilor, ar-
ti$tilor, designe lor $i altor profesioni$ti
din domeniul artelor vizuale faptul ce pot
avea incredere depline in acuratelea imagi-
nilor.
Philips BDM347oUP are o diagonald de
34 de inchi, un format cuprinzetor, care ofe-
re utilizatorilor suficient spatiu pentru pro-
iectele 1or. Functia Multiview aduce un plus
adaptab itatii monitorului, perminland
utilizatorilorse conecteze mai multe dispo-
zitive pentru vizualizarea simultani a con-
linutului redat de ele.
BDM347oUP este echipat cu port USB
3.o Super-Speed, care oferl viteze de
MMD anunte relansarea monitorului Phi- View oferd utilizatorilor spatiul necesar transfer de aproape 10 ori mai rapide decat
lips BDM347oUP Acest model Ultrawide pentru a munci sau a se juca. Portu le USB clasicul port USB 2.o. Monitorul are inclus
QHD de 3a de inchi (86r cm)este echipat cu 3.o $i HDMI asigura conectivitate rapide Fi port HDMI,cu toate componentele hardwa-
o game larga de caracteristici de inalti per- eficienta, in timp ce SmartErgoBase asiguril re necesare pentru a reda continut video gi
fomanG $i tehnologii inovative pentru a un confort optim pentru toli utilizatorii. audio deinalte calitate, tmnsmise pdntr-un
cregte productivitatea !a birou gi a max.imi- Potrivit pentru orice situalie si bogat in ca- singur cablu de Ia un PC sau de Ia toate sur-
za calitateatimpului petrecut acase. Tehno- racteristici, acest monitor este o alegere ex- sele AV Nu in ultimul rand, Philips BD-
logia Crystalclear Si IPS ajuti la redarea celente atat pentru utilizatorii profesio- M347oUP este echipat cu doua difuzoare
unor imagini captivante Si clilod bine defi- nigti. cit s,i pentru urilizarorii de acas5. stereo de inalta calirate pemru a oferi o ex-
nite, in timp ce ecranul Ultrawide Multi- Philips BDM3aToUP este echipat cu pedente audio-vizuale captivante.

iIP<t2/2ora-r/2or9
TREND >

ry"

Asalucreazi
hdckeriibuni
Competi!ia dintre hackeri gi expertii in securitate este crucialS pentru siguran!a ta.
Ambele grupuri folosesc instrumente similare, iar CHIP ili va prezenta
'.

i stepanesc Ia perfeclie multiple limbaje de programare, cand caute gi analizeaze malware-ul.


sunt mai mult decat familiari cu toate detaliile instru- Cursa dintre hackeri ii analigtii de virugi este una in care
mentelor de debugging si de anallze Si sunt obsedali de hackerii sunt intotdeauna in frunte. Expe4ii in securitate ob-
detaliile tehnice; hackerii 9i expe4ii in securitate sunt foarte Iin lumina verde abia cand ameninlerile, cum ar fi un nou ran-
asemdnitori,la prima vedere. Dar ei se afle pe pozilii diametral somware sau un exploit al unui program sau site popular pen-
opuse. Unii i1i vor datele, exploateazd brege de securitate sau tru a captura datele PayPal, incep se circuie. ,Ana]i$tii de virugi
arunc5 Iumea in haos. Ceilalli vor s, previne exact aceste Iu- de Ia Kaspersky Lab folosesc diverse surse astfel incat noile d-
cruri. Dar sunt mai multe diferente intre ei. CHIP ili va ardta amenintdri sA fie detectate cat mai rapid posibil", spune Christi-
cum hackerii buni protejeaza sistemele noastre folosind exem- an Funk, seful echipei germane de cercetare gi analiza.
plul Kaspersky Lab. Dar majoritatea celorlalli furnizori de pro- Honeypots: existe sisteme expuse la malware impraqtiate prin
grame antivirus procedeazi intr-o maniere similare atunci toatd lumea, cale simuleaz5 dispozitive individuale sau chiar I

12, r2l2ata - )l2or9, !


PROTECTTE ANTMRUS < TREND

intregi relele de computere. Acestea colecteazl informa$i des-


pre modelele de atac $i comportamentul hackedlor, pe care Ie
inainteaze cetre analigtii de virugi.
Rapoarte de la utilizatori gi experli: mai multe surse raportea-
za activ figiere suspicioase sau trimit egantioane de malware
pentru analize aprofundate.
Schimburi cu alti expe4i: chiar dace produsele lor suntin com-
petilie, cand vine vorba de deteclia malware, dezvoltatorii de
antivirugi colaboreaza foarte strans. virustotd.com este, de
asemenea, un important punct de contact. Toate figierele care
sunt scanate de serviciul online, aflat acumin proprietatea Go-
ogle Corporation, sunt disponibile penuu expe4iiin securitate
ai Iaboratoarelor antivirus, pentru ana-lize detaliate.
Cercetare: asemenator cu multe alte companii tech, gi Kasper-
sky investegte in cercetarea gtiinlifice, desigur cu un accent pe
Harta
securitatea IT. Asta se poate folosi $i pentru a deduce tendinte
ameninlarilor
ale noilor ameninldri sau tehnici de atac.
La cybermap.kaspersky.
com, utilizatorii pot
deschide r
o vizualizare

Experlii in securitate au tot timpul de lucru, pentru ce ,,aproxi- ameninter or


Uve a
mativ 35o.ooo de e$antioane noi de malware sunt inregistrate inregistrate de Kasper-
sky, plus statistici
numai Ia Kasperskyin fiecare zi', spune Funk. Mareaprovocare
adi$ionale 2.
este testarea acestui volum mare de malware gi apoi gesirea
metodelor protective potrivite. Analigtii de virugi nu mai fac fa-
!e sd analizeze singurinumdrul mare de noi ameninteri. De ace-
ea, existe un concept aga-numit HuMachine. ,,Hu' vine de la AmeninlSri blocate in primul trimestru al 20t8
Poti v€dea cat este de indispensabil un antivirus ln statisticile
"human": omul $i ma$ina i$i impart lucrul. ln
practice. prima
amenintirilor pr€venite de progamele Kaspersky.
analizd a fluxurilor de date are loc automat in cloud,in Kasper-
Numarul da aheninFrl bloc.t€
sky Security Network (KSN). Funk, analistul gef, spune ci "ma-
Atacuri
chine-learning este folosite pentru aceste functii automate". onlirc
z)6.4o6.u2
La Kaspersky, experienla de circa 20 de ani a analigtilor de Site.ud 282.8Vt.tA3
viru$i a fost transpuse intr-un instrument care analizeaze au-
Troieni
tomat codul noilor e$antioane $i, dacd este necesar,il li execute bancari
intr-un sandbox. in cel mai bun caz, IA liweaze un raport du- Troieni de
pe numai cateva secunde, care clasifice malware-ul. Apoi devi €antaj
ne clar daci este un malware deja cunoscut sau o varianta inru- ProSrame r87.!i97.4!,4
dit5, orio ameninlare complet noue. Circa 70 de procente dintre
atacurile zilnice care sunt inregistrate, sunt deja cunoscute de
Kaspersky fiind vorba de malware pentru care existe deja o
proteclie. Doar celelalte 30 de procente reprezinte pericole noi. Semndturi
Semniturile sunt ince
Prote4ie lmpotriva ameninglrilor o parte importantl a
necunoscute proteqiei - dar sunt d
Analigtii de viru$i nu trebuie, desigur, se scrie cod de securitate cele mai scumpe pentru
pentru fiecare nou malware. in trecut, scanerele antivirus se provideri.
bazau exclusiv pe aceste a$a-numite semnlturi, adici modele
recunoscute pentru familii individuale de malware, care trebu-
ie descarcate pe computer printr-un update. Ele existe $i astezi
qi sunt incercate tot timpul pe dispozitivele utilizatorilor. Dar Euristica folosegte andize sta-
numai aceaste proteclie nu mai este suficienti. ,Semnaturile ticr ti dinamic:e ale fis, ier€lol
clar incd joace un rol important, dar este relativ scump se le Pentru Pc-uri lent€, selecteazl
dezvolti $i trebuie testate fi apoi livrate cetre milioane de dis- scan", altminteri seteazl
"Light
scan".
pozitive pdn internet", este ceea ce Funk consideri un dezavan- "Deep
taj. Pot trece lejer cateva ore pan5 ce proteclia va ajunge pe sis-
temele clienlilor in vreme ce alte mecanisme sunt clar mai
rapide: Kaspersky Si alli dezvoltatod folosesc un concept hibrid Med um 5(.n
pentru proteclie, care include Fi componente proactive:
Euristic* analiza euristictr a figierelor este executattr qi static Fi
dinamic. in partea staticE, uh instrument de analize caute co- scan opt;mization
menzi suspicioase, cum ar fi modificlri in codul programelor

.'P<\212ota-t12ot9 . t3
TREND > PROTECTIE ANTIVIRUS

Analiza dinamicE emuleazi lansarea unui figier intr-un spatiu


cu adresd virtuale qi verificd acliunile suspicioase.
cloud Protection Recunoagterea comportamentului: andizeazE in timp real ac-
tivitatea proceselor gi afigeaze propdetatile nocive descoperite.

o
E
Kaspersky Security Network Fiecare modificare in sistem este inregistrate aici. Dace acest
comportament este clasificat drept nociv, atunci procesul poa-
te fi oprit,iar modificdrile anulate.
Protectie din cloud: protectia din partea retelei din cloud Kas-
persky Security Network (KSN) a devenit tot mai semnificati-
ve in ultimii ca$va ani. KSN este un mediu server larg distri-
buit, care colecteaze gi evalueaza informalii despre amenintdri
de Ia utilizatorii Kaspersky. ,,Pentru noi, ca experliin securita-
Prct€4ia impotriva site-urilor infectate fi a programelor modifi- te, asta serveFte, intre altele, drept feedbackin legetura cu efi-
(at€ est€ disponibilii imediat in Ihspersky Sccurity Network
cacitatea practica a protecliei", spune Funk.
(KSN).
Dar KSN ofera gi un strat protector aditional: in general,
programele care ruleazd in windows sau site-urile incercate
Programe gi app-uri atacate in browser pot fi testate online cu funclii automate. La prima
pornire a unui Eirefox instalat anterior, este executati o veri-
Exploit-urile folosesc vulnerabilititi din programe gi app-uri
popular€. Iate c€h mai frecvente tinte din primul trimestru al ficare a reputaliei. Este corecta suma de control, certificatele
anului 2018: se potrivesc, mai au acest fi$ier pe sistemele lor gi alli utiliza-
2l+6% o;/a % tori gi au existat anomalii? Cu un software atat de larg folosit
Hrsh PDE
s,46% precum Firefox, se poate decide intr-o fractiune de secundi
Java
dace existe vreo amenintare. Daca este detectate o versiune
20,68% modificate de Firefox, atunci executia este dezactivata.
App-uri Android
4Ts%
Mtcrosoft omce
Analigtii de virugi in acgiune: hackerii buni
I Nu toate ameninlerile fi detectate prin machine learning gi

23,47
apoi blocate cu o funclie automatizattr, O parte dintre noile
ameninliri trebuie analizate gi de un specialist uman. Eunk
dezminte din start un cligeu: ,Nu arate ca pe ecranele hackeri-
Ior de Hollywood'. Analigtii Iucreaztr in mod diferit fate de hac-
keri, care programeaze confortabil malware-ul in medii de dez-
voltare. Analiqtii trebuie se meargi mult mai adanc in cod,
Clasament folosind Hexviewers gi sd execute acolo analize statice li dina-
in clasamentul mice. intr-un mediu sandbox, ei monitorizeazS malware-ul care
C artiviruqilor
CHIP.de, poti
de
gisi
la este executat izolat. in majoritatea cazurilor, asta nu dureazd
mai mult de un minut sau doue pentru o estimare solidi, pen-
inform4ii detali- tru ce (din fericire) noile tipuri de malware sunt deseori versi-
ate despre ratele
i -'.- de dete4ie in tes-
uni ale unor tipuri de malware deja cunoscute. Dar exista gi ca-
tele din lumea re- zuri mai complicate,in care analigtii se bazeaze pe instrumente
ati. de testare speciale, care necesita semnificativ mai mult timp.
Abordarea ulterioari depinde de tipul de malware. Analis- /
E tul programeaze o noua semnitur5 in cele mai dificile cazuri,
dar implementarea unei deteclii generice este deseori suficien-
te - spre exemplu printr-o semntrture deja existente sau prin
Test practic al antivirugilor euristice. Pentru evaluarea masurilor precise care trebuie lua-
te, hackerii cei buni lucreazd cu alte echipe, cum ar fi expe4i in
CHIP testeazi antiviru$ii in malitioase sau sd deschide
colaborare cu specialistii AV e-mail-uri cu atagamente infec- comportamente, impreuntr, ei decid ce mecanisme trebuie per-
test. in afafi de deteclia virugi- tate. Instrumentul de ana[ze sonalizate pentru a opri un anumit malware. /
Ior cunoscuti, exista 9i un cu- permite evaluarea precisi a
prinz5tor test Real World,in detectiei Si blocerii malwa- Distribuirea update-urilor facilitatA
care antiviruqii sunt atacati cu re-ului. Antiviruiii de top oblin .Antivirusii deseori protejeaze impotliva malware-ului necu-
anumite ameninlari. intrucat detectie completiin acest test. noscut cu module proactive", spune Funk despre modelul pro-
malware-ul modern nu poate fi Poti vedea cum s-a comportat tectiei pe multiple niveluri. Protectia impotriva unui malware
detectat cu ochiul liber, sunt in acest test antivirusul pe care nou este deja disponib a pentru utilizatori, fer5 un update. Ve-
folosite instrumente speciale de il ai instalat mergand la chip.
rificarea reputa{iei programelor gi site-urilor poate fi ajustatl
analizi pentru aceste teste, care de/topten. in lista programelor
antivirus, fa clic pe tab-ul deta-
prin KSN, practic in timp real. Update-urile cu semnlturi du-
creeaze o imagine complete a
unui sistem cumt. Testerii in- liilor si arunce un ochi Ia mta reazd cel mai mult, din cauza verificdrilor de calitate extinse.
cearce apoi se viziteze site-ud de deteclie a atacurilor o-day. intre timp, oponenlii probabil ca lucreaze deja la urmetoarele
ameninleri. r

14 r.2/20r8 - 1/2o19 CHI


' ' P
TREND > ELON MUSK

Omulcare avrut
preamult
Trece Elon Musk printr-o crizi, sau abia acum igi dezvlluie adevf,ratul chip?
Dupi un an de zile de extreme, increderea in abilititile lui Musk este spulberatS.

u a fost un an ugor pentru Elon Musk. Pe de-o parte, pierdut cumva contactul cu realitatea aici? Se fie acestea poate
avem spectaculosul succes al companiei sale spaliale niste strig5te de ajutor? Sau toate acestea sunt mai pulin un
Spacex. Pe de altd parte, avem aparent nesfargitul lant simptom gi mai mult un semn al suveranitalii neclintite a lui
de probleme al firmei sale auto Tesla. Peste toate acestea, inse, Musk Si a dudtelii cu care s-a expus ridicolului in public, dupi
insugi Musk a devenit o probleme intre timp: cum nu a fost ni- care va iegi din toata aceasta poveste ca uninvingetor?
ciodate un amic al cuvintelor blande, prezenterile sale viziona-
re gi pompoase au fost interpretate drept temerare giindrezne- O viagi la limiti
!e. Astezi, el pare aproape disperat cand incepe sa urle pe Elon Musk gi-a stabitit obiective foarte inalte: privatizarea
Twitter ti igi atace criticii online la ceas de noapte. in ultimele transportului spatial qi elevarea maginilor electrice la rangul
cateva luni, el a reugit se umileasca o serie de aclionari critici, a unui produs de masa. Iar, in acelagi timp, aleargl dupl orice
insultat anali*i Fi ii-a dezveluit frustrer e in fata intregii lumi, idee, mare sau mici: sdparea de tuneluri, vinzarea de arunca-
aretand ca un workaholic, maniaco-depresiv cu o viale privata toare de fleceri, mentinerea inteligentei artificiale sub control,
in derivi. $i, de parce toate acestea nu erau deja suficiente, eligi producerea de ligle pentru acoperiFuri electrice $i transforma-
face cunoscut public colapsul psihologic gi psihic. Cineva a rea intr-un producetor de baterii. Musk se lupte cu intreaga Iu-

rG \2lzara - rl2or9, CHIP


'
ELON MUSK < TREND

me si vrea sa poarte responsabilitatea de General Manager al


acesteia. Asta se poate numi Fi micro-management la o scale
micro. Oricine ar simli povara acestui an: Iumea a aplaudat cu
entuziasm cAnd un Tesla Roadster a fost Iansat pe orbite in ju-
rul Soarelui cu o rachete Spacexm, pe 6 februarie zot8. Euforia
s-a destramat rapid, ins5, cand Tesla a anunlat o pierdere tI!
mestriale de 675 de milioane de dolari. se fi fost RoadsteFul in
spaliu doar o manevre de distragere a atentiei? Apoi au venit
celelalte probleme. Pe 3 martie, un Tesla Model X cu pilotul au-
tomat activat a intratintr-un parapet, iar goferul a murit. Apoi,
agenlia de rating Moodys a retrogradat solvabilitatea compani-
ei Tesla, pe baza problemelor de produclie gi a ingrijorerilor ge-
nerale de natura financiare, de ta stabil Ia negativ in aceeagi zi,
compania a trebui se recheme l23.ooo de ma$ini Tesla Model S, Pe 3 martie, o Tesla X cu pilotul automat activat 8-a ciocnit de un
parapet. vehiculut acceleraae vertiginos inainte de impact. Tesl,a
din cauza unor $uruburi ruginite. Cu toate ce furnizorul a tre-
a aruncat vina pe goferul aparent distrat, care a Ei dectdat.
buit se suporte costudle rechemerii, incident a afectat gi mai
mult compania deja loviti de probleme: actiunlle Tesla au sca-
zut cu 15 procente in acea s5pt5menA.

Un pod prea indepartat


Elon Musk este un maestru al diversiunii. Dace ceva nu merge
intr-o parte a imperiului s5u de business, el atrage atentia pu-
blicului cdtre proiecte secundare ciudate, cum ar fi aruncetoa-
rele de fliciri sau firma sa constructoare de tuneluri, Boring
Company. Cand a vrut se sarein ajutorut biielilor blocatiin mi-
na inundate din Tailanda cu ajutorul unui mini-submarin, ma-
Boring Company a lui Elon Musk trebuia 6i v"andi 2o.ooo de
gia sa pare se se fi epuizat. Nimeni nu il mai lua in serios pe aruncetoare de fliciri. O simpll manevd pentru a distrage
Musk. Cand speologul britanic Vernon Unsworth l-a numit pe atentia de La probtemele de produ4ie din fabrica Tesla din 2oP?
Musk nerealist la TV iar tentativa sa de ajutor a fost etichetate
drept o cascadorie de PR, Musk qi-a pierdut cumpetul. EI I-a ata-
cat pe Unsworth pe Twitter Fi a mers atAt de departe incdt I-a
numit ,,pedo".
Cu toate cIMuskgi-a cerut scuze mai tarziu pentru declara-
liile sale, increderea in abilitelile sale vizionare a fost zdrunci-
nate mai mult decat oricand. Este el doar un om de afaceli su-
pdrat sau a serit gardul in zona delirului? $i inainte se spunea
ca Musk ar trebui sa renunle la sau mecar si domoleascd unele
tendinle ale sale, dar acum deja apar intreberi privind seneta-
tea sa mentalS:este EIon Musk in pragul unui colaps?
,,Anul trecut a fost cel mai dificil ;i dureros an din cariera
mea. A fost cumplit", a spus Muskintr-un interuiu emotionant
cu New York Times din august. intrebat despre sdnatatea sa fi- compania constructoare de tuneluri Boring company a lui MuEk
intentioneazl se trarEporte mafini subtemn pe s5nii Proiectul
zicd, el a raspuns: ,,Nu a fost grozave, de fapt. M-au vizitat prie-
este numit ,,Dugout Loop". O diversiune dupl concedierea ingine-
teni realmente ingrijorali de asta'. Dar Musk a ales se se supra- rului ;ef al Tesla, Doug Eield?
solicite Si a depegit intotdeauna situalia, spre exemplu cand
consiliul de administratie al Tesla a decis se numeasce un se-
cund Ia conducerea companiei. Dar dupe recentul seu anunt pe
Twitter privind privatizarea companiei auto, se pare ce a cam
.1'exagerat. Autoritetile americane investigheazi posibilitatea
>=
unei eventuale fraude gi consiliul de administralie este furios.
Este doar o chestiune de timp pani cand situatia se va agrava.
Drama lui Musk seamene un pic cu povestea lui lcar, omul
care a zburat prea sus. pulini oameni de afaceri au o asemenea
prezenlein social media gi pulini lucreazA cu atata inclpelana-
re la corectarea gregelilor lor. Poate intrebarea ar trebui refor-
mulati: cum poate avea cineva o personalitate atat de ambiti
:: oase pentru a-gi atinge scopurile intr-o manieri sustenabili Fi
echilibrate fere a se distruge pe sine gi mediul? $i ce roljucem Doar cu Spacex totul merge bine in acest momene contractele
de miliarde cu NASA sunt garantate, iar rachetele fur4ioneazi
:loi atunci cand ancorem progresul tehnologic de ambitiite unei perfect.
singure persoane? I

?.r2l2ota-tl2arg .t7
TREND ' BINE DE $TIUT

Pre-comenzi deschise pentru Model 3

Giea-fabrica '420.OOO
vAndute pind acum
28.386 (Q2/2ot8)

lui-Tesla
Superlative concentrate: cea mai mare fabricd de
Capacitatea bateriilor care trebuie
produse pentru5oo.ooo de Model3
Ss.ooo.ooo kwh
baterii din lume va apirea in Nevada. O privire Ia VoIumuI de productie al tuturor
statistici indicd magnitudinea firi precedent a producdtorilor de boteriiin 2013
proiectului. 34.ooo.ooo kwh

Capacitatea de prcduclie estimatd


Ceremonia de lansare o lucrdrilor Puterco Dzinei solare a giga-fabricii
de construclie pentru de pe acoperiq Ia finatzare
giga-fabrica de lAngd pdnd la zo ile megawagi Qe/zora
Sparks, Nevada - 2o.ooo.ooo kwh / an
iunie 2014 Dimensiuneo uzinei s olarc
de pe acoperiq QVzo19
Costuri estimate ale consiuctiei la finalizare
- 3s.ooo.ooo kwh / an
aprox. 5.ooo.ooo.ooo S 77 hectaP 2020
- tso.ooo.ooo kwh / an
Inv€stitie directd a Tesla
r.9oo.ooo.ooo$ Numd.rul de panouri
solare instolote Cobaltul necesar
- 200-ooo pentru o baterie Model3
Suprafold de produclie planif icqtd
aprox- 1.263.500 m, 4,5k9
pentru 5oo.ooo de baterii
Actuola vitezd de productie
2.250 de tone
Spoliu suficient pentru a celulelor de baterie
t7z terenwi ile fotbal ,60 celule / seculldd
sau sau Procentajul primel or z tdri din lume
216 dviodne Airbus A38o r44.ooo celule / ord pentru Finontarea cobaltului
sau la nivel mondial
Estimare g,4s6.ooo celule fzi
numer de angajali Republ.ica Democratica Congo
,o.ooo 58't
Rata de foc a unei
pugti de asalt G36 Rusia
Stadiul progresului construcf iei 12,sgloanle f secundd
(Q3/2o18) 5'3%
-30
Australia
Celule de baterie necesare pentru
Procentaj de energ ie regenembild o singura baterie Tesla Model3 4,o
pentru alimentare cu curent (25 kwh)
[o,J a.416 Cre$tereo
prelului cobaltului in ultimele 18 luni
300%
Viitorul cererii de baterii
Cr€ft€rea c€rerii de vehicule electrice duce fi ta o creqterc csnsistentl a cererii Estimarca scadefii prefului pentru
de baterii cu litiu. bateriile cu litiu datorita volumului
de productie al giga-fabricii
1.O00 30

900
Economii de catbutont generate
800 de Soo.ooo de maqini Model 3
726.80,0-000 litri / an
700
sau
600 2t.ggg cisteme amefi cane
500
Alte giga-fabrici planif icate
400 in urmatorii ani
300 3
200
Numdrul de giga-fabrici pentru a
100 acoperi nevoile energetice ale
o
Pdmantului (potrivit lui Elon Musk)
too

18 r2lzota-ll2ot9>CHIP
'
TREND > SUPER COMPUTERE

Revolutie cuun
cvintiHoh de flops
Niciodati nu este suficientii puterea de calcul. Dar o noui generatie de supercomputere
ar putea rezolva, in curAnd, probleme aflate Ia limita imaginabilului
Asta va marcainceputul erei exascale.

ursa pentru primele computere exascale a fost, practic, sunt gi baza unor strategii nalionale in materie de economie sau
decis* in urmitorii cinci ani China, SUA $i Japonia vor securitate, naliuni precum China, Japonia gi, mai recent, chiar gi
pune in funcliune computere de inaltd performanle, cu unele din Europa se lupte pdntru independenla de siliciu (ame'
o putere de calcul de peste un trilion de "floating point operati- dcan) qi pentru propriile resurse de computing. Cursa pentru
ons" pe secundi (exaFLOP). Asta este o provocare tehnice, dar primul computer exascale este, astfel, mai mult decat acumula-
:
necesita gi o regAndire a tehnologiei: in afare de clasicul hi rea cat mai compacta de nuclee CPU, GPU-uri hard disk-uri 9i
gh-performance computing (HPC), noua gener4ie de compute- memorie. Este un salt cetre era exascale.
E
re trebuie se se descurce cu bigdata dar Si cu machine learning.
Din acest motiv computerele exascale necesita nu doar har- Un computer care este doar super E
dware gi software nou la standarde exa, ci gi o noui abordare Mai multe domenii de cercetare $i sectoare economice pur $i 6
privind manewarea noilor resurse de calcul gi a rezultatelor simplu nu s-ar mai putea descurcafarE supercomputere. "Simu- E
acestora. larea, in cel mai larg sens, spre exemplu aproximarea numericE
Nevoia de putere de calcul sporite caracterizeazd o Iume ca- a legilor fizice, a devenit a treia piatre de temelie a gtiintei, in E
g
re devine tot mai compbxe, care poate fi inlelease fi controhta afara de teorie gi experimentare', spune Dorian Krause, qeful 6
doar cu asistente mecanica. Dar, intrucat supercomputerele departamentului "High-Performance Computing Systems" de a

20, r2l2otg - tl2or9, CHIP


SUPER COMPUTERE < TREND

-a Jiilich Supercomputing Centre. De Ia sisteme fizice complexe


la sisteme sociale complexe, totul poate fi simulat. Mai multi
_Dutere de calcul inseamne precizie sporite, influenlele erorilor Cel mai rapid: Summit (OICE-4)
pot fi detectate si eliminate mai bine, iar puterea de prediclie Summit este unul dintre cele inaintea maginii chinezeqti
poate fi astfel fortificatS. ln plus fali de stiin(d, industria este doua supercomputere comisio- Sunway Taihulight (% petaflo-
un alt motor al dezvolterii puterii de calcul: pentru prospecliu- nate de departamentul ameri- ps) -in TOP 5oo al celor mai
nile din domeniul petrolului $i gazelor cu ajutorul simultrrilor can al energiei,la sfarsitul lui rapide supercomputere. Dar in
seismice, in dezvoltarea de noi medicamente, pentru optimiza- 2or4, pentru un total de 325 de curand China si Japoniail vor
rea fluxului in constructia de vehicule Ei avioane, precum si milioane de dolari. Summit este depeqi cu propriile sisteme.
folosit pentru cercetare civile.
pentru for optimizarea lanlurilor de aprovizionare.
Ruda sa Sieffa (ince in con-
structie) va executa teste virtu-
Computerul ca arme ale cu bombe atomice. La lansa-
9i armata, care de mult timp este un producdtor autonom de rea din iunie 2or8, summit a
Pentru decriptare, pentru
biB data, folosegte supercomputerele. 122,3 petaflopsin bench-
atins
dezvoltarea de armament gi pentru testarea secrete a armelor mark-ul Linpack, repozitio-
nucleare in simulator Ceea ce devine tot mai importante, ins5, nand astfel SUA, dupa doi ani,
este valoarea simulerilor pentru procesul de luare a deciziilor.
Benchmark Linpack Greutate
Spre exemplu, doar American High Performance Computing
122,3 Petaflops 34o.tone
Modernization Program (HPCMp) a specificat 12 domenii de
cercetare in care supercomputerele vor fi utile pentru armate, Output maxim Spatiu necesar
inclusiv simularea soldatilor pe baza datelor reale de pe campul 2oo Petaflops 52O mz

de lupte. intrucat rezboaiele sunt plenuite gi chiar decise pe Numir de nuclee CPU Lungime cabluri
computere, puterea de calcul este chestiune de aperare natio- 2,28 milioane 29a km
naE gi de competenta a atacului, Si asta cu atat mai mult cu cat Numer de GPU-uri Consum energetic
multe teri incep sd foloseascd computerul ca pe o armi. Spre nf:8 13 MW
exemplu, armata rusd a pus in functiune un supercomputer
Numdr noduri de computing Consum ape
NDMC de t6 petaflops, la sfArgitul anului 2016. Acesta ar trebui r5.u2llmin
4.6()8
se calculeze din timp finalul unui conflict, intre altele lucruri.
Nu este de mirare, agadar, ce superputerile, China $i USA mai Stocare de date Eficienle energetice
25O PB r3,9 GFlops/W
ales, s-au angajat intr-o cursd exascale. Iar in acest moment se
!are ce invingetori ar putea iesi chinezii. in mai, ei au Iansat un Limitele cresterii de performan!a
prototip al urmetorului lor supercomputer Tianhe-3, Ia World
Pani in iunie 2o8, performanta supercomputerelor a crescut
lntelligence Congress din Tianjin, care ar trebui sI intre in ope-
mai rapid decat Legea lui Moore, dar acum a devenit semnifica-
rare in 2o2o, devenind primul computer exascale al lumii. Dar tiv mai lenti-
amedcanii plinuiesc se recupereze, doar un an mai tarziu, cu
ro Eflop/s
Aurora 2t, primul sistem exascale american (operare standard r Eflop/s
dir'2c22). roo Pflop/s
ro Pflop/s
Exascale simbolizeaze prestigiu, putere si suveranitate de-
r Pflop/B
monstrate. SUA au incercat, spre exemplu, se impiedice simuli- roo Tflop/s
rile de arme nucleare ale chinezilor in 2ot5 printr-un embargou ro Tflop/s
r Tflop/s
asupra anumitor cipuri Intel. Chinezii au respuns prin dezvol- rco cflop/s
tarea propriilor cipuri pentru supercomputere - iar cu Sunway ro cflop/s
TaihuLight, au ajuns in cele din urme sA ocupe pozilia de top in r cflop/s
roo Mflop/s
TOP 5oo al celor mai rapide supercomputere din lume, timp de 1994 20oO 20a6 20rO 2014 2018

doi Iungi ani (pot vit rehterilor media, insi, acest supercom- E Medra Top 5oo

puter era folosit mult sub capacitatein faza sa initiale). $i Japo-


nia, care era deja puternica in materie de supercomputing de Dominanta lui 1 %
mult timp, cauta sA devini independente de puterea de calcul Procentajul celor cinci cele mai rapide supercomputere din pute-
rea de calcul totaH a tuturor supercomputerelor cunoscute: era
straine, dezvoltandu-qi propriul hardware. in acest scop, Fujit-
exorbitant de mare din 2ou2or2, dar s-a redus un pic din zol8,
su si institutul de stat pentru cercetare RIKEN au dezvoltat un
cip in-house folosind arhitectura ARM, care va echipa, ince- 18

r6
?and cu 2o21, supercomputerul Post-K.
t2
Importator de putere de calcul 10

S -rpercomputerele nu ofere terilor doar avantaje economice gi 8

!iiinlifice, ci si puncte forte in domeniul securitdtii. ,,High Per- 6

:srmance Computing este in centrul celor mai importante dez-


2l
. :itari gi inovatii", relev5 o evaluare a impactului facuti de UE
o t99+ 2000
- 2018. ,Aici, cel cu putere de calcul superioari invinge pe ce-
Itopr ETop 2 ETop3 ETopa !Top5
.i,alt intr-o lupt5 direct Supercomputerele sunt
'. ,,o tehnolo- -

< 12/2ora - r/2ot9 <21


TREND > SUPER COMPUTERE

gie de neinlocuit pentru structurarea politicilor 9i pentru pre-


zervarea suveranitelii nalionale, pentru suportul deciziilor
strategice in domeniul energiei, securitalii interne 9i modificS-
Juwels Module r rilor climatice, precum $iin contextul aplicaliitor pentru securi-
Juwels (Jiilich wizard for Euro- putul: supercomputerul Jiilich tate nalionald'.
pean Leadership Science) este va fi extins cu un modu.l boos- Din acest punct de vedere, UE nu pare se stea prea bine:
inci cel mai rapid supercompu- ter pentru calcule deosebit de ,Europa consuma circa 29 de procente din resursele mondiale
ter german-panece Super- complexe. Asta inseamnd de do-
HPC azi, dar contribuie cu doar circa 5 procente la aceste resur-
MUC-NG va fi pus in funcliune uE, pane la patru ori actuala
se globale'. Doarfiecare al cincilea supercomputer european es-
in ianuarie 2019, al treilea stadiu putere de calcul. CU structura
te produs de o firme europeane. Obiectivul aici ar trebui sa fie
de expansiune pentru super- sa modulare, Juwels este un
de computing exascale' cu har-
computerul din Miinchen (ma- computer model pentru viito- clar: o infrastructuri europeantr
ximum 26,9 Petaflops). Dar rul supercomputerelor exasca-le dware qi software european. Pentru a face posibil asta, Comisia
Juwels Module r etse doarince- ale UE. UE a lansat in ianuarie 2018 initiativa EuroHPC, pentru compu-
tere de mare performanle, cu un buget de circa un miliard de
Hardware Numer noduri de computing euro, destinat achiziliondrii de mai multe sisteme de loo Peta-
ro celule Bullsequana Xrooo 2..5,59 flops, dezvoltdrii unui computer exaflop gi a doua cipuri euro-
de la Atos pene pentru supercomputere, care ar trebui se fie deosebit de
Memorie de lucru
Primul benchmark Linpack n!:B eficiente (costurile elect citilii in Europa sunt de cdteva ori
6,18 Petaflops mai mari comparativ cu cele din China sau SUA, spre exemplu).
Spatiu necesar
output maxim
u Petaflops ,:y Bijuteria de la Jiilich
dintre care 16 Petaflops Consum energetic $i Germaniajoacl un rol secundarin TOP 5oo al celor mai efici-
din GPU-uri 136.Yw ente supercomputere. Toate sistemele germane puse Iaolalte
Numer de nuclee CPU abia ar atinge puterea primelor ro in acest moment (actualul Ii-
Temperature aPI
t2o.528 der, Summit de la oak Ridge National Laboratory atinge un ma-
para h 40 'C
Intel xeon, 24-Core Skylake ximum de u2 Petaflops gi a depegit deja limita exa Ia o precizie
Numtu de GPU-uri Eficien{I energetici reduse). Nu se vor schimba prea multe din acest punct de vedre
192 nvidia vroo 4,5 GElops/W inviitorul apropiat. Dace sistemul din Miinchen superMUC-NG
pa-
intrain funcliune,va atinge un maximum de 26J Petaflops.
ne atunci, sistemul Jiilich Juwels este numarul unu, cu o per-
Eficien[d prin rdcire cu aPi caldd formanle teoretica de varf de 12 Petaflops.
Juwels este ricit f:ire unititi de €cLe, prin intermediul unui Dar cu Juwels nu se a$teapta nimeni sd cas,tige in bench-
schirnb de api utilizind aerul de afard. Asta permite un grad
aproape ideal de eficienti de r,r2 wati de energie investitii per
mark-uri, ci ar trebui sA pregeteasce Germania $i Europa pen-
watt di putere de calcul. Maijos: un server Lenovo SD65o de la tru saltul la era exascale. Un design modular inovator este tes-
supercomputerul din Miinchen MUC-NG, cu conexiuni pentru tat pe el, acesta putAnd deveni un exemplu pentru sistemele de
api caldi, la fel cum eEte folosita de Juwels. calcul exascale din UE. Limitele dintre sarcinile tradilionale ale
supercomputerelo!, cum ar fi modetarea 9i simularea, big data
qi machine learning devin tot mai estompate in prezent. Noul
sistem exascale ar trebui sd rezolve fere probleme toate aces-
tea: ar trebui se calculeze in paralel rapid 9i masiv, se mute can-
titeli enorme de date gi, totodate, se accelereze relelele neuro-
nale. $i asta nu doar o sarcind dupe alta, ci tot mai des intr-o
maniere interconectata, spre exemplu cAnd simulirile folosesc
surse de big data care au fost preparate cu algoritmi machine
Iearning. Juwels va fiin curand upgradat cu un modul,,booster"
pentru rularea masive de aplicalii in paralel, care va duce la o 4g
proliferare a performantei sale. !E
Dorian Krause - responsabil pentru operarea lui Juwels -
BC
nu crede ce Germania gi Europa sunt prea mult in urme in ter-
meni de supercomputing. ,,Existe aici o comunitate gtiintifice
puternice, cu inalte expertize in dezvoltarea de aplicatii 9i in E:
utilizarea HPC"- Germania igi va extinde constant puterea de f,E
calculin urmetorii cauva ani. Numai anul acesta' a fecut un salt =ft EE
de Ia 25 Petaflops Ia 45 Petaflops. ,,in discutia despre exascale, ;o
nu trebuie uitat ce o astfel de ma$ina ar fi o victorie devastatoa-
re, fera utilizatori corespunzetori". La fel ca 9i Ia Pc-udle de aca-
sd, este incredibit de scump dacivrei si ai un sistem care se ob-
pretudle vor fiP
lina cele mai mari rezultate in benchmark-uri. Iar :i
scddea repede. Primele sisteme exascale vor costa sute de mili-

r2l20r8-r/2019>CHIP
22,
SUPER COMPUTERE < TREND

oane de euro, iar un upgEde cu un supercomputer aditiona.l va


costa doar zeci de milioane.
Chiar daci Juwels se bazeazE inci pe hardware off-the-
shelf (predominant american) - CPU-uri Intet, GPU-uri nVidia
gi produse de interconectare Mellanox - constituie totugi o fun-
datie pentru un viitor supercomputer european, care va avea
propriile lanturi de aprovizionare. in martie 2018, Comisia Eu- Nano-cqca ADN: procesul
de folding al proteindor 9i
ropeanl a fondat European Processor initiative (EPI) ca parte a
implctir€a mol€culelor sunt
EuropHPC. Se agteapte dezvoltarea a doue cipuri (un cip con- calcule extrem de intense
venlional de inalte performante bazat pe arhitectura ARM gi Pentru ur comput€r.
un cip pentru accelerare bazat pe RISC-V),care pot fi folosite in
supercomputere gi ln centrele de calcul, dar $i in industria auto,
spre exemplu. Cipurile ar trebui sE ajungein stadiul produ4iei
in 2o2r $i astfel se pregdteasce terenul pentru primele sisteme
exaflop in arul 2023, pane in 2024. Obiectivul computing euro- Calculul viitomlui;
pean exascale cu hardware gi software europene. UE finanlea- doar sulErcomput€-
ze acest proiect cu l2o de milioane de euro, la care se adauge o rctre llot simula fluxu-
suma necunoscuti provenite de h 23 de parteneri din indus- rile complexe de pl,as-
mi din reactoarele de
trie, inclusiv firma franceze de supercomputere Atos (care dez-
hrziune nuclcatd.
volta Si Juwels). Mai mult, Comisia Europeane igi extinde initia-
tiva cloud din 2ot6 cu un miliard de euro, pentru dezvoltarea
unor,Jehnologii cuantice' destinate supercomputerelor, intre
altele.

Cuantica gi stirile creierului


Chiar daca diversele aborderi ale supercomputerelor s-au limi-
tat la principiul dusterelor de computere in anii recenli, se lu-
creaze de mult timp la abordari cu totul noi, in special la com-
putere cuantice $i la computere neuromorfice. ,Ambele sunt
clar departe de faza produ4iei", spune expertul in supercom-
putere Dorian Krause, dar ele pot fi folosite in viitor pentru
sarcini speciald. Computerele cuantice reale sunt inca de do-
meniul science fiction, dar cu aqa-numitele ,quantum annea-
lers" ale D-Wave de [a Eujitsu, se pot accelera anumite sarcini de
optimizare. Complet integrate cu machine learning sunt cipuri-
le neuromorfice cum este Brainsca.les al Human Brain Project,
care mapeazE structurile neuronale in siliciu. Betelele neurale
pot fi operate deosebit de rapid pe aceste cipuri gi intr-o manie-
re eficiente din punct de vedere energetic.
Dar indiferent cat de puternice vor fi candva supercompu-
terele, puterea lor de calcul tot nu va fi suficienta, O solutie ar fi
interconectarea lor. Un raport al echipei internationale de lu-
cru Big Data and Extreme-scale Computing (BDEC) sugereaztr
elevarea supercomputerelor la cele mai importante intersectii
intr-o relea cu resurse de calcul extrem de mari, care sunt nece- Cipul neuromorfic: BrainScaleS
sare pentru Structurile creierului transpuse in siliciu llot acelera pro(tsul
"procesarea $i cercetarea fluxurilor de date
prove-
nite din multiple surse". in aceastd relea, totul este interconec- de machine learning gi il pot imbuniti{i semnificativ.

tat, de la supercomputer gi pini la cipurile senzor ale Internet


of Things. Comparativ cu producerea unei puteri de calcul ex-
trem de concentratg interconectarea este o sarcina gi mai difi-
cila. Potrivit BDEC, paradigma internet trebuie. practic, des- Avioanele fi
compusa, iar diversele forme de procesare a datelor, stocare $i lrchiculele sunt
transport trebuie sa fie combinate. Aceaste inovatoare "retea optimizaG aemdi-
namic fulosin-
de procesare a datelor" trebuie sa fie integrate decat orice
"mai du-se simulilri
a fost disponibil pane acud. Autorii raportului BDEC nu hsa $mplexe ale
Ioc de nicio indoialS asupra complexitilii acestei sarcini Dar fluxurilor de aer.
contra-argumentul ar fi ce umanitatea a inventat deja interne- Mai pqine rczie
tul o datl. Cum ar fi daci oamenii ar incerca sE factr asta din tentA = maiputin
cpmbustibil.
nou - ca o creare a unui superbomputer cu adeverat uriag, care
sA respunda celor mai mariintrebdri? r

ilP < r2l2or8 - rl2or9 <22


TREND , RETELE SOCIALE

ltl

It&ntrlr;

tlutrt
,'

Ultimadorinfi
digitale
Oricine moarein lumea de azi nu esteinci mort. Spiritele a milioane de
profiluri gi de conturi online orfane bdntuie prin toati reteaua.
- Ce se intAmpli de fapt cu moqtenirea digitaE?

n utilizator de Eacebook moare la fiecare doue secunde. te administra contul in eventualitatea mo4ii utilizatorului.
in timp, s-au adunat 30 de milioane de profiluri ale oa- Pentru dezactivarea contului de Twitter al unei rude decedate,
menilor morli din intreaga lume. Acesta este exact nu- persoana care vrea se gteargE contul trebuie se depune un card
merul de profiluri create inilial de germani pe Facebook $i pe de identitate Si certificatut de deces al respectivei persoane,
Twitter Si Instagram conturile i$i continui existenta virtuale prin intermediul unui formular de contact. Pentru furnizorii de
3
chiar gi dupi moartea proprietarului. intrucit doar pulini oa- e-mail,in unele cazuri este necesar un certificat de deces, iar al-
meni lasi in urma Ior datele de acces [a profilurile lor online, ei teori qi un certificat de moqtenitor pentru a obline acces Ia con-
continue sa treiasca in lumea digital5 $i deseori primesc urdri tul unei persoane decedate.
cu ocazia zilei de nagtere Fi dupe mai mulli ani dupe moarte, de
Ia persoane care nu au aflat ince de tragicul lor sfargit. Cu un Nimic nu funcfioneazi firi certificatul
de deces 'a
pic de prevedere, astfel de experiente ce se pot dovedi dureroa- Begulile de conduita moralS virtuale nu sunt diferite de cele
se pentru rude, pot fi evitate. Spre exemplu, Eacebook permite din viala real* prevederea poate preveni nepleceri ulterioare.
transformarea conturilo[ respective intr-un serviciu memorial De aceea ar trebui stocate numele de utilizator $i parolele. O I
sau $tergerea lor completd. in afari de asta, un utilizator poate procurd poate fi folosite pentru a determina cum anume ar tre- I
stabili un contact legatar; un fel de cvasi mo9tenitor, care poa- bui o persoana de incredere se procedeze cu datele in cazul ,e

24> r2l2or8-r/2o19>CHIP
TREND > RET ELE SOCIALE

rtl

krrErrkr;;

ilftrrt
tu

Ultimadorinfi
digitale
Oricine moare in lumea de azi nu este incd mort. Spiritele a milioane de
profiluri gi de conturi online orfane bdntuie prin toatd reteaua.
Ce se intAmpld de fapt cu mogtenirea digitali?

n utilizator de Facebook moare [a fiecare doud secunde. te administra contul in eventualitatea mo4ii utilizatorului.
-'f Pentru dezactivarea contului de Twitter al unei rude decedate,
I I in ti.p,.-"u adunat 3o de milioane de profiluri aleoa-
L/ menilo. -or1i din intreaga lume. Acesta este exact nu- persoana care vrea se Ftearge contul trebuie sd depuni un card
mdrul de profiluri create inilial de germani pe Facebook. $i pe de identitate gi certificatul de deces al respectivei persoane,
T\,vitter gi Instagram conturile iii continue existenla virtuale prin intermediul unui formular de contact. Pentru furnizorii de ,6

chiar Fi dupa moartea proprietatului. intrucat doar putini oa- e-mail,in unele cazuri este necesar un certificat de deces, iar al-
meni lasi in urma lor datele de acces la profilurile lor online, ei teori $i un certificat de mo$tenitor pentru a obline acces Ia con-
continue sa treiascE in Iumea digitale $i deseori primesc urdri tul unei persoane decedate.
cu ocazia zilei de nagtere gi dupa mai mu[!i ani dupa moarte, de
la persoane care nu au aflat inca de tragicul lor smrsit Cu un Nimic nu funclioneazi firi certificatul de deces F
,d

pic de prevedere, astfel de experienle ce se pot dovedi dureroa- Regulile de conduiti moralS virtuala nu sunt diferite de cele
!
se pentru rude, pot fi evitate. Spre exemplu, Facebook permite din viala reali: prevederea poate preveni nepldceri ulterioare. "3
transformarea conturilol respective intr-un serviciu memorial De aceea ar trebui stocate numele de utilizator gi parolele. O
sau gtergerea lor completa. in afare de asta, un utilizator poate procuri poate fi folosita pentru a determina cum anume ar tre- Ir
stabili un contact legatar - un fel de cvasi mostenitor, care poa- bui o persoani de incredere si procedeze cu datele in cazul

24' Dl2ofi - rl2ar9, cHlP


RETELE SOCTALE < TREND

mortii cuiva sau a inabilitetii aceluia


de a-si mai administra da-
tele. Mogtenirile virtuale pot fi
reglementate si prin interme-
diul unui testament. Mogtenirile digitale nu conlin doar foto-
grafiile stocatein profilurile din diversele relele sau e-mail-urile Daci s-a intimplat
trimise. in prezent pe web se desfigoare o vial5 absolut obi$nu-
ite - oamenii cump5ri online, pariazd pe site-urile de pariuri,
tot ce putea fi
transfere bani gi creeazA profiluri pe site-uri matrimoniale. Cei mai rau
care nu Ftiu parolele dar ar vrea sI aibe o idee generale unde Precautie in eventualitatea mo(ii este
anume se afle conturile $i profilurile de utilizator pot recurge la importanta - chiar online:
Ei
executori testamentari digitali. Companii precum Columba cer- > Facebook Pagini memoriale sau gter-

ceteaze in circa 25o dintre cele mai populare portaluri pentru a gere. Mai multe informatii despre asta
vedea dace existi vreun cont al decedatului pe respectivele re- la bit.ly/rE9QdoT, iar formularul il gisegti Ia bit.ly/lyftmgl.
> Twitter
lele/servicii. Rudele pot verifica rezultatele si pot decide dace $tergerea este posibili doar printr-un formular de con-
profilurile ar trebui dezactivate sau transferate in proprietatea tact, dar este semnificativ mai incomode. Informalii privind pro-
cedum Ia; bit.lyl2ltoH6x, iar fomularul Ia bit.lyl2cgvsae
Ior Jurisprudenla 9i legisla!ia referitoare la mogtenirile digitale
este abia Ia inceput. Spre exemplu, nu este ince foarte clar dace ' Lid(edln Conturile pot fi inliturate $iin releaua profesionale.
Rudele pot depune o cerere oficial5la link-ul bit.lyl2ozerwm.
profilurile din retele pot fi mogtenite. Daci posibilitatea de a fi
moFtenite va fi legiferate candva, Facebook sau Twitter nu vor
avea voie se gtearge datele decedatului din proprie iniliative.
Daca profilul rdm6ne public accesibil, din asta pot rezulta
diverse tipuri de comemorari, Poate exista, spre exemplu, o pa-
gini memoriald pentru un soldat care a murit Ia datorie in tim-
pul serviciului in Afghanistan. La fet, prieteni $i rude se pot in-
talni intr-un grup creat in memoria unui proprietar de pub
hdregit, pentru a depina vechi amintiri gi pentru a menline Ie-
getura - un soi de reuniune virtuale a unei clase de liceu.
-E
Amintire sau stergere EEEI
Pentru multe rude, aceste opliuni pot fi la fel de consolatoare
pe cat sunt de linigtitoare, in vreme ce pentru allii ele pot de-
veni o experienla oribila. Spre exemplu, perinlii unei fete de 15
ani care a fost cAlcate de metrou in Berlin, in 2oI2. inci de Ia Rudele pot schimba profilul Eaoebook al decedatului in modul
tragedie, parinlii au fost chinuili de intrebarea daci fiica Ior Remembrance - este ca Fi cum contul ar flr inghetat vLtual,
gi-a pierdut viata ca urmare a unui accident sau daci ea a fost
hirtuit5 giin finalimpinsi spre suicid. De aceea, au intreprins
demersuri legale impotriva Facebook, cerand acces la profilul
fiicei lor, care fusese schimbat in modul,,remembrance" gi deci
era inaccesibil pentru pirinli. Acegtia sperau si dea de mesaje
sau posteri care si faci mai multe lumine in circumstanlele
morlii fetei. Curtea de Apel din Berlin a respins cazulin prime-
vara trecuta gi acum tot ce a mai remas de fecut pentru cuplul
disperat este un demers la Curtea Supreme Federale.
GAnduri despre
Dar ce oblin Facebook, Twitter & Co. din stocarea a milioa-
moarte
ne gi milioane de date despre clienli? Avocatul media Christi Potrivit unei zicale
din Bhutan, o persoane
an Solmecke, din Kdln, suspecteazi ce in spate se ascunde in- fericite trebuie se se
tenlia de a profita. in fond, operatorii relelelor lncearce se gendeascl la moarte
menlind loialitatea membrilor Ior cat mai mult timp posibil, de cinci ori pe zi. Cei
chiar gi recurgand Ia trucuri $i metode suspecte. Facebook evi- care vor se treiasci
Cent vrea ca utilizatorii se,,bantuie prin relea chiar $i in mo-
vetnic trebuie si
descarcc Wecroak - in
:nente deosebit de sensibile", opineaze avocatul. fiecare zi, app"ul ili
MulU batrani sunt activi online in ziua de azi, dar nimeni aduce citate despre
:u se gandegte la propriul sfarqit, real sau virtual. De aceea, un sferfitul vietii.
:1ic memento mori - amintegte-li ca vei muri - poate duce Ia
.eva actiuni preventive. Cei un pic mai morbizi vor gdsi poarte
iotrivit app-ul de smartphone WeCroak. De cinci ori pe zi,
.pp-ul posteaze citate legate de tema mor!ii. Pentru c5, potri-
. :t dezvoltatorului acestui app, in Bhutan existe un proverb

::re spune:,O persoani ferlcita trebuie sd se gdndeasci la


:.oarte de cinci ori pe zi'. r

< t2lzo\a - tl2ots .25


{

T
I
1

Sunermarketul
viitorului
Socul Amazon a trecut. Acum, retail-ul offline trebuie echipat cu cele mai bune
trucuri provenite din internet. Dar ce impact va avea asta asupra clienlilor?

umvom face cumpireturile in viitor? Ne vom mai depla- lul over-the-counter incearca gi el optimizarea business-ului
sa sE facem cumpereturi sau vom pune produsele in co- propriu cu metode digitale, ceea ce duce Ia aprovizionarea de-
pozitelor magazinelor gi a rafturilor cu ceea ce dicteaze algorit-
$uri virtuate $i apoi vom urma instrucliunile venite din
cutia neagrd a algoritmilor? La un moment dat, casa noastre in- mii, precum gi la monitorizarea clienlilor in tot procesul de Ia
teligenti va prelua sarcina cumperiturilor:va insemna asta un ideea de a cumpera ceva pane Ia luarea deciziei de achizilie. Un
frigider tot timpul plin ii un portofel tot timpul gol? Digitaliza- nou tip de client, cu comportamente de consum, a$tepteri $i ne-
rea pune o considerabilA presiune asupra retailerilor, care sunt voi modificate ste la baza acestei schimbiri. Pentru a nuJ pier-
nevoili sE inoveze. Inspirat de succesul come4ului online, retai- de in favoarea internetului, mulli retaileri igi reconsideri acum

26' r2l2018-r/2019rCHIP
40 dC ANi iN VIITOR
rolul ce anume avem doar noi? Viitorul comerlului va fi, aia-
dar, mult mai confortabil gi mai orientat catre experienti. Re_
tailerii secolului 2r nu vor deveni doar furnizori, ci $i produce-
tori de experiente de shopping, voroferi o largi gami de servicii
gi produse pe care le vor promova printr-o varietate de canale
online, dar gi offline. Asta vaintensifica o competitrie deja inten_
sd in come4ul retail si astfel va dizolva granilele tuptei pentru
clienti. Practicile comune in comerlul online se vor respandi si
in mediul offline. Prin monitorizare totale gi manipulare con-
stante, clientii, care sunt vezuli din ce in ce mai mult ca opo_
nenu utili, vor fi pece[li sI cumpere cu ajutorul unor trucuri
care uneori vor depesi granilele eticii, pentru a-i convinge sd-Si
dezveluie informaliile personale Si pentru legarea lor cat mai
stransa de anumite branduri si companii. Cum s-a intamplat
anterior cu comertul online, acesta va fi prelul pletit pentru o Amazon incearci si offline: in doui piqe alimentare din Seattle,
diversitate fere precedent, confort, bunavoinle preluri mici compania testeazi operarea firi case de marcat.
9i
tot timpul, Toli dealerii, mari sau mici, care nu vor se accepte
aceaste noua realitate $i consideri digitalizarea mai mult o
amenintare decat o oportunitate, vor fi lisali in urme.
Offline: Varietate de produse in supermarket
Supermarket-urile vor deveni mai mari qi igi vor extinde gama
de produse,loate Si cucilitorii sau evenimente, inala te-hnolo-
Totalul este a,6o Bitcoins gre 9! servrcrl
Comertul cu aminuntul este in continue schimbare, incl di_
nainte de aparilia internetului. Comerlul se adapteaze oricand
nevoile gi stilul de vialS al consumatorilor, tehnologiile disponi-
bile gi mobiltetile se modificd: de la deschiderea primelor ma-
gazine universale gi cooperative de comer! de lainceputul seco-
lului 20 si pani la aparilia la marginea oragelor a magazinelor
cu auto-servire si a pietelor consumer din aniiIg60
Si IgZo,la bo_
om-ul discounterilor din anii r98o, la centrele comerciale din
anii r99o gi transformarea acestora in lumi cu experienle artifi-
1965 t9t5 1985 1995 2clo5 2O15
ciale din anii 2ooo. Cele mai recente dezvoltari: centrele outlet. 40omp- a50mp{ S5omp' 750mp' rooo rnp" u50
camioanele retail, statiile de servicii, mini-magazinele, magazi- ipatru oe !?nzare:sulsa: HDE
mp"
nele pop-up si serviciile de livrare. De Ia sfarsitul anilor l99o, co-
merlul online s-a dezvoltat de la o ni$d Ia un factor determinant
- mai intai lent, apoi cu o vitezi din ce in ce mai mare. De fapt, Online: Varietate de produse Ia Amazon
toate Ianturile de retail de azi fac cel pulin un pic de comert on- Gema de produse a Amazon crefte continuu. Cele mai mari cate-
Iine. Dar exisri o companie care le domini detasar pe toate cele- gorii sunt elestronicele fi fotografia, dar noi categorii sunt ir
Ialte: Amazon. in zolz fiecare al doilea euro din comertul online mod constant adiugate.

\@@@
era tranzactionat prin Amazon.
Sunt multe explicalii pentru triumful luiAmazon. Nuin ul-
timul rand cea cu care a venit dupd o dezvoltare considerabile
deja a companiei, care a avut un singur obiectiv multe vreme:
creStere cu orice pret! Peste toate, insi, Amazon s-a putut dez_
volta ca o companie de date, fire povara comerlului cu ami- 2or4 2016 2Ot7
nuntul over-the-countet Cu urme minimale in lumea fizici,
compania a reusit si redefineasci comertul retail drept o ches_ Competitori din internet
tiune digitale, optimizand-o astfel intr-o modalitate dictate de Zec€ procente din varzirile comerciale se fac ontine. Ele sunt
chiar 20 de procente, dace saceptim categoria ,,alimente",
date.Amazon a oferit nu doar spontaneitate si adaptabilitate, ci
a permis 9i optimizarea gi administrarea unor inventare uria$e, Volumul de vanzari in comerlul german retail in miliarde de euro (net)
a unor lanturi de aprovizionare complexe gi a unor relele de I Procentajul online, in procente Er,523
4?8 493 -_
marketing, a unor calcule foarte precise gi a unei relatii cu cli- 458
enlii cu totul noi, Iipsite de emolii si tranzaclionale. Astfel, qZ8 432
",E 45I
,,"o 426 43O 413 LrA 4p, 427
-" 417 419
Amazon serve$te nevoile sociale in cregtere de ralionalizare, vi-
tezi 9i flexibilitate, de disponibilitate constante a unei seleclii
:ot mai mari $i mai variate de produse gi servicii, la preluri tot
nai ieftine, mai bune decat Ia competitorii offline, pentru ce nu
:nai are povara comerlului retail over-the-counter Amazon a
", *** ., E rg a?e g1glg :i3 33fl 5fi
schimbat vanzerile in acelagi felin care s-au schimbat clienlii
$i
si a$tepterile acestora. Amazcin beneficiazA de noua prezenld ERHHdHEHHHEFHIiHHhE
'P.ognoza; Surs* HDE
::tail comerciale si ii impulsioneaze inovatiile.

1<rzlzota-rlzotg
.27
Brize proaspati Eau uragan?
EUF Internetul are oinfluenta paradoxaE asupra comerlului:ii per-
mite chiar $i celui mai mic comerciant se faca faF competitiei
INTERVIU cu cei mari, intr-o niq6. Dar ii premiazi pe providerii mari cu o
Cultura IA schimbi comer[ul varietate de efecte de retea 9i de prag, ceea ce rezultain forma-
rea monopolurilor. Furnizorii majori ii cumpari pe cei mici 9i
Michael Feindt eete fondatorul Si fefirl Ftiintific al
BlueYonder ii dezvolte IA p€ntru come4. fuzioneaze pane ce cresc. Internetul permite noi modele de bu-
siness $i le distruge pe cele vechi. Iar tainceput au profitat de el
descompuse in toate deciziile jucetodi mici, agili, cei mari stabilizAndu-se ulterior.
' Cum ajute IA in come4? individuale. Anterior, dum
Metodele centrate pe date Dace asta ajute cu ceva: clienlii au devenit Ia fel de contra-
intahesc un teren fertil, un- foarte mult timp pentru fie-
dictorii. Dezvoltarea demografice Gn medie, creEterea celor be-
de existe atat de multe date care angajat se ajunge Ia fie-
trani, singuri gi mai diverFi) este exact Ia fel de importante ca
din care se poate extrage care magazin. Azi, totul mer-
ge prin apasarea unui buton.
modificarea stilu lor de viate si a modurilor de munci. Ei au
cunoa$tere Ei se pot lua deci-
mai mult gi in acelagi timp mult mai pulin timp liber ca inainte,
zii. Intr-un lan! tipic de su- Asta inseamne Qi o schimbare
permarket-uri trebuie luate in culturd qi o schimbare de nu cagtigi mai mult qi cheltuie tot mai pulin din veniturile lor
zo de milioane de decizii de vederi ale companiei, atunci in comer!. inainte de toate, ei par si is,i schimbe in mod con-
shopping pe zi. Un om nu cand un algoritm incepe su- stant preferinlele. Pe de-o parte, sunt extrem de atenli Ia pre-
1uri, ceutand intotdeauna cele mai bune oferte Ei
poate face asta. Noile metode bit sa ia decizii. comparand
bazate pe Inteligen!5 Artifici- > Iar clientii? inteligent preturile. Pe de alte parte, ei suntintotdeauna gata se
ald sunt foarte bune la astfel lntotdeauna e vorba de ei. Un pldteasce preluri premium pentru confort $i obiecte care releve
de sarcini gi creeazi imediat comerciant supravietuieqte statutul. Oamenii bogati merg la cumptrrdturi Ia magazinele
valoare. Nu doar ctr algoritmii doar dace are clienli satisfe-
discount iar cei ce ca$tige mai pulin se resfala uieoli cu obiecte
sunt mai buni la luarea deci- cuti. Altfel, se duc sa cumpere
de lux. Noi standarde de consum sunt stabilite de la situatie Ia
ziilor decat cei mai experi- in alte parte. Competilia in
come4 este uria$e.
situalie - asta ii face pe cumparetori imprevizibili sau, dimpo-
mentati angajali ai magazine-
pentru , in viitor cine va decide c.e triva, foarte vulnerabili in fala oricerei manipuliri?
lor, ci ei fac asta
fiecare produs din fiecare vomcumpira?
magazin, intr-o maniere au- Nu vom putea Prezice nicio- Re{ele de aprovizionare in loc de lanpri
tomatizat;. date ce vrea se faca fiecare Come4ul trebuie si abordeze aceste provoceri in doud feluri'
, cum schimbi asta. concret, om m6ine. Din fericire! Ar fi o Devine Ia fel de divers in fala caselor de marcat ca 9i clientii stri
come4ul? lume groaznicd daca totul ar gi incearce se-iinteleage tot mai bine 9i si Ie rdspundi cu oferte
Prognozele moderne nu mai fi atat de determinist. personalizate. 5i igi va diSitaliza ii mai mult procesele giva Esa
sunt estimeri Punctuale: 27 algoritmii sa ia deciziiin spatele casei de marcat in Iocul oame-
de marfuri vor fi vandute nilor, adaptAndu-Ei sistemele Ia situaliile schimbltoare.
maine. Azi, distribulia proba-
Potrivit opiniei unanime, revolutia lanlurilor de aprovizio-
bi[te! or este folosita pentru nare este o pre-condilie pentru viitorul comerlului retail. Spre
a crea functii cost/beneficii
pentru fiecare produs. in exemplu, un studiu McKinsey evocd o modificare de paradig-
felul acesta sunt calculate ma: come4ul cu amenuntul stationar nu mai este doar un loc
sute sau mii de scenarii din- unde clientii gesesc produse. Dimpotrive, ar trebui sI ofere o
tr-un foc iar decizia se face intreage game de servicii, care sunt mai potrivite cu cererilein
potrivit valorilor optime materie de costuri, confort gi diversitate intr-un sistem de dis-
agteptate. Asta Permite ca uibulie variat. in loc de a gdndi in termeni de lanluri de aprovi- .g
stipulatiile de natud strate- zionare, comercianlii vor opera intr-o relea de aprovizionare 9i
gice de h management se fie 2
vor interacliona direct cu diverqi furnizori, parteneri $i cumpe- e
rltori, intr-o valietate de canale de marketing. Optimizarea Fi
Blueyonder controlul acestor retele de aprovizionare ar putea fi fecute doar
rl de computere-dar astanecesiteo digitalizare extinse a tuturor

ry proceselor ii inregistrarea condiliei fizice a mdrfurilor, perso-


nalului, clienlilor li mediului, care va duce Ia o Ergire adiliona-
la a orizonturilor. Come4ul viitorului va dori s6 gtie ce se in-
fi
E

implicat in
tampl5 inainte gi dupe o cumperature 9i va 6
concepte precum smart city Si mobilitatea.
6
Un standard din Seattle
Amazon a implementat deja pa4ial viitorul. Acum, come4ul E
.o"

tradilional trebuie se ajunga din urme toate progresele compa-


niei din Seattle, care a investit masiv in inovatii bazate pe date 3
in ultimii 25 de ani. Pentru a recupera acest teren' retailerii vor o
trebui fie se abordeze pe cont propriu inovaliile tehnologice
BlueYondcrs anticipeaz{ ;i optfunizeazi inventarele Si venzirile (asta se intampH dejain mai mult hub-uri pentru startup-uri 9i I
in rctail folosind egantioane oblinute cu machine learning.
in incubatoare) seu se cumpere know-how-ul necesar' Impul-

l2lzota-rlzorg'cHlP
28'
40 dE ANi iN VIITOR
suri interesante pentru inovalie in comert vin in special din
acest sector, mai ales cand vine vorba de noi abordiri, cum ar fi
folosirea de metode de machine learning pentru recunoa$terea
modelelor gi prediclia proceselor de vanzeri. User tracking in real life
"supravieluirea in Retailers wart to use the most accurate profile data available
competitia acerbe a devenit semnificativ mai dificiE pentru co-
merciantii care incd mai decid totul pe bazi de instinct chiar si for the customer in order to optimise their product l"rge indivi-
in ziua de azi", spune Michael Eeindt, fondator gi geful departa-
mentului stiinlific al BlueYonder- Compania sa produce un pro-
gram de analizi care ajuti comercianlii sa foloseascl planifica-
rea automate a bunurilor Si a prelurilor cu ajutorul metodelor
de machine learning. Pe baza a sute de factori de influenttr, in-
clusiv previziunile meteo, calendarul vacanlelor si al promolii
lor din vAnzdri, un program decide care ti cate produse ar tre-
bui se ajunge la raft. ,,Soluliile IA asigure faptul ce produsul
este intotdeauna disponibil, darin acelagi timp se asigura ce nu
vor ficumpirate prea multe, care, in cel mai riu caz,vorfi arun-
cate', spune Feindt in interviu. Aleturi de o stabilire dinamicE a
preturilor,linte conflictuale, cum ar fi reducerea inventarelor
Fi
imbunatelirea disponibifitelii produselor, ar putea fi posibile.
Pentru feindt, comerlul se confrunte cu o
"revolulie cauza-
l{, in care nu doar ce sunt identificate modele gi tendintele
sunt extrapolate pentru viitor pe baza datelor din trecut, ci in-
treaga operatiune este simulate gi automatizate cu parametri
schimbali. Care este impactul unei schimberi de pre! sau al re-
structurerii lantuluide aprovizionare? in loc si experimentezi
cu realitatea, modelele de business schimbate ar putea fi mai
intai rulate pe un computer in prezent, testele A/B sunt folosi-
te pentru a testa noi preluri sau eficacitatea serviciilor.

Clientul predictibil
in industrie, se spune intotdeauna ci, in final, clienlii sunt be- Scanate si colectate: dienti sunt numarali automat in supermar-
neficiarii acestor dezvolteri. Ei vor obline mai multe bunuri Si keturi gi apoi traseul lor este urmerit pdn camere.
confort,la preluri mai mici. Dar pletesc pentru asta cu intimi
tatea si suveranitatea lor. Noua lume a comerlului automati- Preturi
zat presupune o monitorizare a clienlilor Ia un nivel fere pre- degtepte
cedent. Pentru a realiza ideile supermarketului viitorului, Cu etichete de
supravegherea comerciald cunoscuta de pe internet, trebuie preturi clectrcni-
si fie acum extinsi gi la Iumea offline. Pentru companiile co- c€,noile prcturi
pot fi stabilite
merciale ale viitorului, nu va fi nicio diferente dace un client
automat $i infor
cerceteazd online gi cumpera offline sau vice versa. il poli ur- matiile online
mari in celitoria sa de Ia idee la cumpereturi si dincolo de
acestea.
Si ofertele
personalizate ?H&"Htr1 115,958
La prima vedere, supermarketul viitorului nu va fi prea di- pot fi afi$ate.
ferit de cele aflare pe piete azi. Poate cA nu va mai avea nevoie
de o case de marcat (Amazon experimenteaz5 in prezent un
astfel de sistem in doue pielele alimentare din Seattle). poarte
cain cur6nd vor fi etichete de prel electronice pestetot, care nu
doar arate preluri gi informatii din internet, ci pot vorbi Si di-
rect cu clientul, fecAndu-i recomandiri de cumperare si oferte
personalizate pentru a stoarce Si cel mai mic strop de voinli de La ce ne mai
cumparare de la un client. Anticiparea viitorului in retail este trebuie case de
marcat? Super*
imposibili. Dar devine clar ci nu vor mai fi doar unii retaileri marketul cpmplet
online si allii offline, ci toate companiile comerciale vor lucra monitorizat stie
intr-un mod centrat pe date gi vor liwa marfa online si offline exact c€ au pus
citre clienli, intr-o va etate de forme hibride. Sa fii asistat gi inco$ri
sfetuit de un om intr-un magazin fizic, si poli atinge gi proba cticntii.
produsele, vor fi doar unele dintre multele servicii oferite intr-o
Bame large de servicii interactive. Este clar: doar dealerii vor fi
interesali se vade dacd un business este controlat de un algo-
ritm sau de o persoanS. r

a1P <rzl2ora-rlzotg <29


4@
ETF

Marearet
Haniilton
Pionieri
software .q

!
E

frera Margaret Hamilton. Neil Armstrong 9i Buzz Aldrin pro-


.E babil cd nu ar fi fost primii oameni care sd ajunge pe Lun5.
Ca programator qef la divizia de inginerie software a MIT In- !'I
strumentation Laboratory Hamilton, care este o autodidacte, a z
implementat software-ul de control pentru computerele de
c
bord din modulele de aterizare 9i de comandi ale programului
ApoUo, aleturi de echipa ei Hamilton, care avea douezeci 9i ceva
de ani gi era proaspiti mdmicl, voia de fapt se devini matema-
ticiana. Dar a intrat in istorie ca programator. La scurt timp du-
ptr aterizarea modulului de aterizare al lui Apollo 1], o intreru-
pere a radarului de intahire a suprasolicitat computerul de
hofil
bord: Error code uor and Po2. Pentru un moment, parea ce Al-
* 1936
drin $i Armstrong vor trebui s5 opreasca aterizarea. Dar echipa
lui Hamilton a scris un cod robust, care era pregetit pentru situ- in Pooli, SIJA, ca Margaret Heofield
atii de acest gen. In sarcine maximS, computerul de bord sorta tg58 Licenliotd in Mdtematicd, Eotlham Colleqe
sarcinite in fun4ie de importanla, ceea ce,la aceavreme, era un
tgsg Pozitii interimare ca prcgtqmotor la MIT
concept nou, iar aterizarea a putut fi reluatd. Codurile de eroa- (sistem pentru Previziuni meteo)
re insemnau ce suprasolicitarea era in curs de eliminare li lu-
crurile urmau se revini sub control. Perseverenla 9i precizia lui 1961-1963 Ptogramarca Semi-Automatic Ground

Hamilton au salvat misiunea. Environment (SAGE) la Labotatorul Lincoln al


Air Eorce Cambridge Research Loboratory
Azi, Hamilton este creditata pentru respAndirea termenu-
lui,inginer software". Cand programarea eraince lainceput' ea lgighg64 Ptogrumo tor in grupul COLOSSUS de
a vdzut o provocare inginereasca in software' in a aduce sub Ia Cho es Stork Draper Loboratory' ptogramAnd
control lucruri pulin probabile. De aceea, ea este considerate softworc-ul pentru modului de comandd al
un model Si astezi: software-ul poate transforma visele in reali- Apollo
tate. Asta este o mare responsabilitate, chiar daci nu este vreo - apoi, tiderul echipei de programatori COLOS-
via1tr in pericol gi nu este vorba de a intra in istorie. SUS oi modulului de comondd APoIIo

- ulterior, Programator Senior ql gtupului LU MI-


NARy sl modulului de stefizarc al Apollo

,,Privind inapoi, am fost cei tg76 Fondeozd Higher Order Software

mai norocogi oameni din lume. $86 Eondeazd' Hamilton Technologiesin Cam-
bridge, Massachusetts
Nu aveoi de ales, ttebuia sd fii r9f,6 Premiul Ado Lovelace
t,
prcnrct. 2oo3 Prcmiul NASA Exceptional Space Act
Awqrd
2ot? Fiqurind Lego pentru -women of NASA'

12lzor8-I/20r9'cHIP
3(, '
Nimic nu mai functioneaze fare un CHIP

Tehnologle ascunsd
Smart X by VanMoof
oferi un sistem de
ahrme, dete4ia
ciclistului, o sonerie
inteligenti Si conexiune
wireless Bluetooth.

Bicicleta
inteligenti
Bicicletele sunt mai mult offline - deocamdati.
Bicicletele vor fi in curind legate complet cu
telefonul mobil.
D oom-ut E-bike a dat bicicletelor baterii imense gi motoare mi-
.Ll niaturizate. Este straniu ce bicicleta r5mane offl.ine cand totul
in jurul ei este conectal Nici mecar porturi.le de incdrcare USB nu
s-au putut impune drept standard. Un sistem de prinder€ a telefo-
nului mobil pe ghidon - nu wea si devine mai deSteapu de atat.
Dar asta se va schimba in curand. Startupuri din zona mobilitdlii
gi departamentele pentru inovatii ale marilor companii lucreaza
de mult la digitalizareavehiculului pe doue ro,incepand cuincu-
ietori digitale, imobilizatoare gi trackere pentru conectarea cu
aparatele de fitness gi tuning Un producetor ofere $i un ABS pri-
vat pentru ebikes. ln curAnd, vei putea cumpira diverse optiuni
inteligente pentru noua ta bicidetd, spre exemplu un ata$ament la
casca pentru realitate augmentata pe drum.
ln plus fagtr de operatorii sistemelor de inchiriere de biciclete
doar companii de ni$e, precum Van Moof, ofere biciclete digitale
generaliste. Bicicletele lol au incorporate ecrane LED qi o boxl
pentru sunete gi alarme de sistem, o sonerie inteligenti deteqia
ciclistuliri qi un link cetre app (inclusiv o functie pentru a gesi bici-
cleta intr-o parcare haotice). Ocazional, poli face gi upgrade-uri de
firmware pentru biciclete, print-oro conexiune wireless Bilii gi bi-
cicletele fac case buna.

: i.IP . rzl2ota - tl2ors


'3r
TREND >-E-MOBILITATE

Parisul electrificat
CAnd vine vorba de trafic, maginile electrice sunt incd un subiect secundar.
Dar Ia Motor Show din Paris a devenit clar: to[i producdtorii sunt
pe o cale care duce la noua lume electrificati.

tectro mobilitatea va veni. Chiar daca ciftele de vanzeri sunt livrate doar cu perioade de agteptare de mai multe luni'
din 2or8 sunt inca modeste, piala esteintr-o fazd de creg- Omologarea noilor vehicule potrivit standardului WLTP (Worl-
tere exponenliale, iar cu anuntul ce taxele vor fi reduse Ia dwide harmonized Light vehicles Test Procedure) in locul celui
jumatate pentru companiile care folosesc magini electrice ince- depasit NEDC face, de asmenea' dificile pentru producitori
pand cu 2org 0a o,5 procente din prelul de achizilie pe luna fale aducerea hibridelor plug-in pe gosele, pentru cA acum este ne-
de r procent pentru vehiculele conventionale) este deja stabilit voie de baterii mari pentru a fi clasificate drept ma$ini electri-
un cadru politic pentru instaurarea pe scarelargtr a electro-mo- ce. Dup6 expirarea unei perioade de tranzilie, multe hibride
bi[tetii. ptug-in care erau pine acum in oferte nu se mai calificd pentru
in 2018, industriaa avut destule dificultau in a satisface o finanlare. Drept consecinla, Daimler, spre exemplu, Ie va inli-
cerere incd micS: modele plug-in hibride precum Audi A3 e-tron tura complet de pe piale, imediat, pe majoritatea dintre ele 9i
au fost epuizate luni dd zib; ma$ini electrice ieftine din orien- deja vorbelte de modelele succesoare
tul Indepdrtat, precum Hyundai Ioniq sau chiar 9i Nissan Leaf, Cu toate acestea. industria auto nu are de ales: pentru a sa- d

rzlzorz'rlzor9'cHlP
32>
E.MOBILITA?E < TREND

tisface obiectivele de consum ale flotei pentru 2o2l maqinile


vandute nu au voie si emite mai mult de 95 de grame de CO2
per kilometru, in medie. Azi, nu prea existd vreun combustibil
convenlional care se atinga aceasti [miti. in prezent nu existd
alte alternativ5 decat electrificarea, cel putin pa4iale, a propul-
siei, pentru a atinge valorile medii sus mentionate. Faptul ce,
potrivit WLTP, emisiile de COz ale centralelor electrice care
produc electricitatea pentru automobile sunt ignorate, clar nu
va ajuta climatul in 2o2r, dar s-a decis ca trebuie ca productia sa
fie centrata pe scederea emisiilor de CO2.

Autonomia de 4oo de kilometri devine un standard al clasci


Toate maginile noi evident vor avea o evaluare a consumului si
a gradului de poluare potrivit WLTP, iar multe dintre ele au pu-
tut fi vazute la Paris Motor Show care este cel mai important Audi e.trcn quattro urmeazi noua linie de design $i este similari
show auto european, care alterneaza anual cu IAA din Frank- modelului mai mare Q8. Sub tot metalul se ascunde tehnologie
electrice ce asigure o autonomie de peste 4oo de km.
furt. Pentru targ, toli cei trei producitori germani premiums-au
dezveluit noile modele de e-cars: Audi e-tron quattro $i Merce-
des EQ C sunt un rispuns la Tesla Model X $i Jaguar i-pace.
Aceste ma$ini fac parte din segmentul in rapidi crestere SUV
toate cant5resc peste doue tone li au doue motoare, cu un total
de peste 4oo CP pentru un drive all-wheel $i baterii care ar tre-
bui se facd posibile atingerea autonomiei de peste 4oo de kilo-
metri. Cu 80 kilowali or5, Mercedes are cea mai mice baterie
dintre modelele noi autonomia practicl ar trebui, agadar, se
fie undeva injur de 35o de kilometri. Audi folosegte o baterie de
95 kwh, care pate fiinc5rcate foarte rapid, cu o putere deincer-
care de 15o kilowali: bateria seincarce pane la 80 de procentein
maximum 40 de minute.
in termeni de preluri, europenii clar il depigesc pe pionie-
rul masinilor electrice, Tesla: segmentul premium electric are Mercedes urmeazi si ea trendul SIrV,la fel ca Audi si Jaguar
prelud incepand de Ia 8o.ooo €. Asta este o suma semnificativE, (deja pe piat . Modelul EQ C oferA o baterie relativ modesti.

dar multe SUV-uri cu motoare pe combustie care se vand astezi


sunt chiar mai scumpe. Cat despre pefformanla continue, ad- Sufragerie pe roqi
ministrarea incercirii si siguranla in accidente, toate maginile O atmosferi confortabili ar trebui sA te atragi la iNext by
europene ar trebui si fie superioare Iui Tesla - Jaguar i-Pace a BMW (vezi poza din Etanga). goferul se poate relaxa ir modul
dovedit deja asta in testele de conducere. autonom.

BMW vine cu un singur model - pentru 2o2t


BMW oferl maEini electrice de cinci ani, sub forma lui i3, com-
pania din Miinchen urmand se ating5in curand cifra de 150.000
de vehicule electrificate vandute, inclusiv hibridele plug-in. Dar
BMW este in urma competitiei la capitolul noilor SUV-uri men-
lionate mai sus gi vine cu un singur model, numit iNext, care ar
trebui si fie foarte asem;netor cu viitorul i5. Ceea ce arate in
poze ca o versiune un pic alungiti de i:, cu un logo BMW foarte
evident, este de fapt un SUV cu lungimea de 5,o5 metri. BMW
nu poate ignora actualul trend cdtre vehicule tot mai mari. Dar
mai exista un motiv solid pentru formatul high-SUV: in toate
maginile electrice noi, bateriile sunt instalate intr-un modul ca-
re ocup5 intreaga podea a ma$inii. Comparativ cu bateriile
Tesia, unde ricirea are loc intre celulele bateriilor, celulele mo-
derne ale producdtorilor europeni sunt recite de sus si de jos,
ceea ce cre$te densitatea posibilS a pachetului, dar gi inellimea
acestuia. Cu alte cuvinte: cu noile baterii oricum nu se poate
.onstrui o magine foarte plata, motiv pentru care producetorii
!pteazd pentru modele mai inalte.
in afarl de design, BMW vrea se fac: totul diferit si inte-
VW vine cu versiuni tot mai noi ale LD. - Virtual, Golf-ul erei
Sreazi toate elementele in iNext, care va aperea probabil in electrice. Mai sunt doi ani pAni la lansarea pe piafi.
:J21. Ofilerul responsabil cu dezvoltarea Klaus Frrihlich prom! +

?.r2lzata-tlzorg . 33
TREND > E-MOBILITATE

te cel pulin o autonomie de nivel3 amaEinii, care ar trebuisA fie


pregatite gi pentru nivelul +.ln practicA, asta va insemna ca sis-
temele de asistenla pot prelua complet controlul vehiculului
pe porliunile de drum unde acest lucru este oportun, dar ocu-
pantul locului din stanga fata trebuie sa fie pregetit se redevina
$ofer dup6 un timp de reaclie pre-definit
(circa zece secunde).
Interiorul prototipului este proiectat pentru ca cineva sa-ti
poatd petrecetimpul liber acolo: covoarele, designul fotoliilor li
sistemul infotainment amintesc mai degrabl de o sufragerie
decat de un habitaclu de ma$ine.
Pentru VW viziunea merge gi mai departe in viitor: cu I.D.,
compania din Wolfsburg prezinte, practic, Golf-ul urmetorului
deceniu. La fel ca modelul best-seller o serie intreage este de
aFteptat se apare dupa I.D., care acopere toate segmentele, pane
cu Preluri poputaE, H!'undai Kona are tot Cne-i trebuie pentru a Ia dube mari. Aga-numitul kit de construclie modular electric
aeveni o rnaSine eUctrici populari. 4oo de km pentru mai putin (MEB) este componenta sistemului care vine cu o multitudine
de 4o.ooo € este o oferti superbi' de vadante de toate mdrimile gi clasele de performanle 9i per-
mite toata aceasta flexibilitate a designului. Lansarea pe piate:
cel mai devreme in zozo.

coreea: tehnologie ieftini, autonomii mari ale bateriilor


$i producatorii coreeni folosesc formatul SUV in proiectele lor
- chiar dacd dimensiunile sunt mult mai compacte decat cele
ale competitorilor europeni 9i chiar decat ale Tesla. Hyundai
Kona electdc, care a fost introduse in urma cujumatate de an,
poate fi comandate acum Fi in Germania: versiunea mai slabi,
cu roo kWB6 CP, este disponibili ta circa 35.ooo €, iar modelul
,,mare" de Kona, cu r5o kw2o4 CP 9i autonomie peste 4oo de ki-
lometri costa maipulin dejumetate fald de unuriagele SUV-uri
premium. Datele de livrare nu sunt foarte clare in acest mo-
ment, dar ele vor fi candvain 2or9.
Hvundai isi reafrrml ambitiile tehnologice cu Nexo: est€ al doi-
tei model hin seria cu celuli de combustibil a coreenilor. Hyundai ofera o alternative excitante cu modelul Nexo:
dupe ix35 Fuel Cetl, Nexo este a doua magini cu celula de com-
bustibil care are un tanc de hidrogen. La 69 ooo €, SUV-ul com-
pact nu este, clar, o maqine pentru mase, ci o tentativi curajoa-
si de a plasa steagul companiei cat mai sus pe muntele
tehnologiei. Tehnologia promite capacitatea de a parcurge dis-
tante lungi, pentru ce in cateva kilograme de hidrogen exista
suficiente eneryie pentru multe sute de kilometri 9i pentru ca
realimentarea dureaze mai pulin de zece minute. Dar lipsa sta-
liilor de incdrcare Gn prezent, doar 22 in Germania) impiedictr
avAntul tehnologiei bazate pe hidrogen. in ptus' hidrogenul nu
poate fi extras din fabdci fare emisii mari de COz - spre exem-
plu prin electrouze cu energie solard sau eoliane - ci este un
produs colateral in procesarea uleiurilor minerale. De aseme-
nea, gradul de eficienle este destul de dezamigitor pane acum;
40 - 50 de procente din energia hidrogenului este convertite in
propulsie - un motor diesel modern poate face asta la o fractiu-
ne din prelul celulei de combustibil.

Tot mai rapide


Viteza mare este inamicul autonomiei. Cu toate astea, ma$inile
electrice lncearca in mod constant se stabileasca noi recorduri
de viteza. Noua Tesla Boadster este pe primul loc' cu o accelera-
re pane Ia 1oo km/ore in doar 19 secunde 9i o vitezi maxime de
4oo km/h. Tesla nu a prezentat maFina Ia Paris, dar remane eta-
lonul pentru orice magine electrici sportivtr. Dar BMW a pre-
zentat magina sa de curse electrica, noua generatie Eormula E
Aproape la fel de rapidi'ca o Tesl,a: magina de curse Eormula E oblinand 34o CP de la motoare minuscule 9i putand rezista pe
iFE.re, cu care gMW va intra in cursele de ma$ini electrice. toate lungimea unei curse. I

:2l2ofi-Ll2ar9>cHlP
34,
TREND, CHINA: GHID DE SHOPPING

&
a"'

Ar;
-,4
@m@@ffi
I
-,il!"#s ?{H

Vinitoarea orientali
de chilipiruri
Masazinele chinezesti promit tehnologie de top la preluri incredibile. Dar cumpiriturile
in Orientul ihdiplrtat te pot dezamigi rapid. Iati Ia ce trebuie sd fii atentl

e multa vreme China a incetat se mai fie doar un atelier intema. dar multe dintre ele au inv5tat se-i satisface 9i pe vane-
extins pentru lumeaindustdaE occidentale. Acum, ofe- torii de chilipiruri din streinetate. Pe multe platforme internet'
rd produse tehnologice de inalte calitate, concepute 9i tehnologia ieftina poate fi comandata direct, din orice parte a
executate chiar de ei. in felul acesta, gigantul Huawei a devenit Iumii, deseori liwarea fiind gratuite. Chiar dacE dureaze doue'
at treitea producator de telefoane din Iume 9i doue treimi din pane Ia patru septimani se primeqti produsele, vei trece peste
toate dronele civile din lume sunt produse de compania DJI din asta, dace ai reuSit sI economiseFti destul de mult. I
Shenzhen. Adilional, existe nenumerate companii chineze$ti, Dace este se-i crezi pe vanzetori' ei pretind intotdeauna ca
mari sau mici, de care probabil ci nu ai auzit vreodate, care i9i produsele lor sunt de cea mai bunl calitate. Dace ii crezi orbeg-
oferi produsele Ia preluri ridicol de mici comparativ cu stan- te, poli avea parte de o [ezire la realitate destul de dure, pentru
ca produsul care vine uneori nu merite nici cel mai ieftin pret'
dardele europene.
in ceL mai riu caz, produsul poate chiar sa puna in pericol viata
Mecca pentru vanitorii de chilipiruri utilizatorului, dupe cum s-aintamplat recent intr-un documen-
Majoritatea acestor companii produc mai ales pentru piala lor tar difuzat de un post german de televiziune. Realizatorii au

r2lzota-rl2ot9>CHIP
36'
CHINA: GHID DE SHOPPING < TREND

cumperat becuri LED produsein China de pe diverse platforme


comerciale gi le-au testat pentru siguran!5 in colaborare cu
Asocialia Inginerilor Electricieni cermani (VDE). Rezultatul: Aten[ie la cumpirituri!
$ase dintre cele gapte becuri cumpirate aveau defecte semnifi- >Eoloseste comparatii de pre- aplici termenii si conditiile
cative, care ar fi putut duce chiar si la electrocuteri. Vanzarea
unor astfel de produse in lerile din Europa nu este, desigur, per-
luri Pentru ceutarea de produ- comerciantului respectiv
se interesante, in afare de si-
mise. Uneori, inse, poli gisi produse Ia preluri realmente incre- " Atentie la fraudele vamale
te-udie dealerilor, poti lolosi si Nu incerca vreun truc cu vama
dibil de mici in China, care sunt in competilie cu produsele mai bloguri despre China sau porta- Ofiterii vamaii sunt bine antre-
scumpe ale brandurilor cunoscute;multe sunt atat de ieftine ce lul pentru comparatii de preturi nati si te po\i trezi cu mari pro-
poti trece cu vederea unele deficienle. Poli mlcar s5-ti sporegti Pandacheck.com. bleme.
substantial gansele de a gesi produse acceptabile daca egti > Recenzii Nu crede recenziile > Verifici siguranta Atenlie Ia

atent Ia cateva lucruri cdnd faci cump5returi in magazine onli- din magazine. Mai bine cauta semnul CE pentru produsele
ne din Orientul indepertat. recenzii ale compatriotiior tii, tehnologice. Daca lipseste, va-
pe un forum sau pe bloguri ma va interzice importul-

(C]
Iocale.
Eii atent la achiziliile ieftine > Atentie la drepturile consu-
DacA vrei se cauli cele mai bune chilipiruri in China, vei gesi o
matorului Tine minte ce achizi-
lari seleclie de pagini, precum lightinthebox.com, banggood. triile din China nu intli sub
com, gearbest.com sau aliexpress.com. Dar nu este u$or si cla- incidenla legislatiei tale Iocale
sifici aceste magazine, pentru cA gama de produse oferite este privind drepturile consumato-
incredibil de vastd. in general, poli glsi recomanderi oneste pe rului. DacA ai drept de retur, se
bloguri. Noi produse sunt prezentate cu regularitate de unele
bloguri gi au gi link-uri pentru achizilie, iar uneori 9i teste. O
f;t:t
Bon.,,ood
sursd bune de informalii gi teste este china-gadgets.com. De
ademenea, portalul de comparalii pandacheck.com te poate
Pe site-uri
ajuta se gdse$ti cel mai ieftin furnizor pentru un anumit pro- comercia.le precum
dus. Banggood.com
Urmdtorul obstacol este evaluarea cat mai precise a calitd- poti gisi o vasti
produselor seleclie de produ-
tii Pe Amazon, existe o mullime de review-uri pe
se din China.
paginile magazinelor, dar multe au tendinta de a da calificative
de la ,,bun" la ,,senzalional" ceea ce inseamna ca multe sunt put ilE
Fi simplu falsuri. DacA depui ceva mai mult efort, poli cduta re-
view-ud ale utilizatorilor locali, chiar dace $i acestea se pot do-
vedi, in cele din urmi, a fi false, dar te poli prinde de asta din
contextul lingvistic. O alte surse buni de informalii ar putea fi
forumurile dedicate tehnologiei. Dace postezi o intrebare, cu si- Portalul de
guranta vei primi gi sfaturi competente in astfel de locud. compar4ii Pan-
dacheck, care
compar magazi.
Riscuri de plati gi drepturi limitate nele irtre ele,
Un anumit risc rezidual nu poate fi evitat oricat de multi grije este foarte util
ai avea. Cu toate ci mulli dealeri oferi garantii generoase gi cand cauti cel *
mai mic pret. @tufru- *
dreptul de retur - deseori in 3o de zile sau mai mult - costudle
returului sunt de reBuld suportate de client. Trimiterea in Chi- E@ g+r
na a unui pachet simplu, de mici dimensiuni, firi confirmare Cli,lt R alEi
de primire, costl deja 16 €, in vreme ce un pachet trimis cu tot (hrJo,a d
tacamul costa cel putin 43 €. (l-t (Lt E
Mai mult, drepturile de care te bucuri, ca gi consumator, pe tI
piata ta locala nu se aplica in caz c5 ai probleme cu comercianti
din China. Dacd in Europa poli Iua mesuri legale impotriva in-
{icnrna i,i

cilcdrii inlelegerilor de cdtre un comerciant Ia un tribunal Io-


cal, un litigiu cu un comerciant chinez trebuie rezolvat intr-o
instanta chineze. Efortul gi costurile probabil cd nu meritd de-
cat in foarte rare cazuri.
Pentru a fi micar asigurat impotriva problemelor cu livra-
rea, ar trebui sI preferi metode de plati precum debitul direct
sau PayPal. in caz ci primegti un produs defect, incorect sau nu
lT,Ii:liii' -
primesti nimic, il poli returna in decurs de opt septimani de la I ^"""..1,.11,'

tranzactie. PayPal ofere pane la t8o de zile de protectie pentru


cumperator. Chiar dace o plate cu cardu! de credit poate fi anu- Site-uri precum China Gadgets vin in mod constant cu noi chili-
pirui din Orientul Indepertat, iar in multe cazuri sunt disponi-
latd Ia compania emitente a cardului. procesul poate fi unul bile gi teste ale prcduselor.
lestul de dificil. Pre-plata trebuie evitara cu price pret.

tP < !2l2ota - rl2or9 .37


TREND: CHINA: GHID DE SHOPPING

prelul mic. Se mai poate intampla ca un produs contrafecut sd


ili fie trimis in locul unuia de brand. Dace ai pletit cu PayPal,
poti activa proteclia $i de obicei prime$ti banii inapoi.

oi,d'.38D,r"i 0 Probleme vamale


Unii comercianli incearce si evite plata taxelor vamale pentru
ctienli dedarandvalori incorecte. Uneori, asta poate functiona
h vame, dar dac5vamegii devin suspiciogi, ei pot cere dovezi
Atentie la ,fustoms insurance", pentru ci poate fi o tentativi de
de Ia client. Unii comercianli ofere, pur gi simplu, chitanle Pay-
ftaudlvamatl
Pal false. Uneori, ei pot oferi chiar d ,,customs insurance' pen-

% tru o suma de bani, asigurarea urmand se acopere orice cheltu-


@6oorrorr 6 ( ieli vamale. Asigurarea in sine estein regulS, ca idee,inse ea es-
Dispozitive te folosite doar daca a fost folosit un document fals la expedi
false !ie. Riscurile de a fi prins sunt destul de mari. Vamegiiili pot
Clonele de smartp- cere se te logheziin contul de PayPal gi sa le areli tranzactia.
hone, precum Goop- Asta poate rezultaintFo acuzatie de fraude vamala pentru ti
hone x, cpsti mult

TBfT
ne.
mai putin decat ori-
ginalul, dar au teh-
nologie ieftini gi nu Produsele trec de vama doar cu marca CE
oferl iOS. Un marcaj CE lipsd este o alte problemi comune lavame. Arti-
colele tehnice trebuie se poarte acest marcaj atunci cand sunt
importate in UE. Asta arata ce dealerul confirme ce produsul
Atenlie la clonele brandurilor tehnologice corespunde normelor de siguranle din cumunitatea europea-
Nenumerate clone ale diverselor produse tehnologice scumpe ne. Dace marcajul lipsegte, produsele fie vor fi returnate expe-
sunt in mod constant produsein China, inclusiv smartphne-uri ditorului, fie vor fi distruse. Asiguri-te cd produsele pe care le-
premium gen iPhone X Fi Galaxy S9, care arate foarte asemene- ai comandat sunt declarate corespunzator. Dar simplu fapt ca
tor cu originalele, dar vin Ia o fracliune din prel qi nu includ sof- marcajul CE apare nu este o garantie pentru siguranta ta, pen-
tware original -in special cea mai recente generatie de iOS. As- tru informalia producetorului nu este verificate de un orga-
ta nu este o problema cat timp este clar ce nu sunt originale. Ar nism independent. Productrtorii chinezi low-cost de multe ori
trebui si fie clar pentru toate lumea ca nicio tehnologie de varf doar aplici marcajul, chiar daci produsul nu se conformeaze
nu va fi gisiti vreodate intFo clone. lar uneori calitatea 9i per- condiliilor Becurile LED menlionate la inceputul articolului
formanla sunt atat de slabe ce produsul nu merite nici mecar sunt un exemplu in acest sens, toate purtand marcajul CE. r

,9
I E
L
l-

I
E
E
B

e
:
I

38 , Dl2ota - rl2ot9, CHIP


TREND > APL ICAT II

Unclic, urjob
Anunlurile de joburi moderne nu mai necesitl plicuri groase, doldora.de certificate
gi iurriculum vitae. Este nevoie de un singur clic pentru candida[ii care vor
' sd aplice pentru joburi prin WhatsApp sau online.

e-!i cauli de munce pe WhatsApp? Ce prostielAsta ar pu- din perlile interesate putand aplica pentru un job prin
2016,
tea crede oameni care au sluibe de zece sau cincisprezece messenger. Reacliile au fot tot timpul pozitive' iar rezonanta
ani daca te aud ceili cauli unjob folosind popularul servi ofertelor de munce a fost mai mare decat cea a anunturilor
ciu de mesagerie. De fapt, majoritatea companiilorinca primesc obignuite, din ziare sau din portalurile dejoburi. Cele spuse de
majoritatea cererilor de joburi prin e-mail sau prin poqte, iar Sander coincid cu experientele raportate 9i de alte companii.
candidalii deseori merg Ia interyiuri. Dar din ce in ce mai mulli Este mult mai ugor se intri sau se menlii legetura prin whatsA-
oameni au inceput sa foloseasce $i alte metode pentru stabili- pp. Odate ce potenlialul angajator prime$te un astfel de mesaj, E

rea contactului inilial, cum sunt gi serviciile de mesagerie, care cei de la resurse umane sau responsabilii cu angajirile din com-
fac parte din viala cotidiand. in special cei sub zo de ani vor si panie pot raspunde la mesaj gi pot cere mai multe detalii sau
evite sarcina complicate de a intocmi un dosar complet. Pe de stabili o intalnire. E

alte parte, opliunea de a face contact prin WhatsApp este bine


primite, spune Manuela Sander, de Ia 'sander's bakery" din Nicio gansi firi documente &
i,
Wendeburg, Saxonia Inferioara. Afacerea de familie oferi asta Darinainte de acest pas, este bine ca aplicanlii se fi colectat de-

r2l2ot8 - tl2ot9 > CHIP


4.),
APLICATII 2.o < TREND
ja documentele uzuale pentru obtinerea unuijob. pentru ce vor
fi intrebati ulterior despre certificatele care ofere informatii
despre studiiqi evolulia in cariere. Scrisoarea de intenlie de obi
cei obligatorie este deseori omisd, in special in industriile care Ghecklist
au nevoie de fo4a de munci manuali calificat5. Megtegugarii , WhatsApp; Mulli angajatori de simplu siin inte orul rclele-
mai degrabe ar lucra manual decat se scrie texte Iungi gi com- fi recrutod ofere acum Ei un Ior dejoburiin care sunt active
plexe, spune Felix Stoch geful lui Eismann Haustechnik cmbH. numer de telefon mobil, prin gi companiile. Multe companii
in afari de asta, contactul prin WhatsApp ofere avantajul unei intermediul ceruia cei intere- oferl li muloace potrivite pen-
viteze imbatabile- Se poate clarifica in aceeagi zi dacejobut re- sati pot intra in legeture spon- tru uploadarea documentelor
spectiv mai este disponibil. Cu o asemenea orientare cetre gru- tan, informal si fara prea multe pe propdile pagini sau p n-
pul tinte, companiaseva deosebi de competitie.Iar asta este, de preg5tiri. Asta functioneaze cu tr-un app. Important: profilul
orice dispozitiv cu internet (PC, trebuie se fie la zi si cat mai
asemenea, extrem de necesat Sute de aplicalii erau primite la
laptop, tabletA sau telefon mo- complet cu putinli. Asta te
lnceputul fiecerui an academic, iar acum au venit nu mai mult
bil). Dupe aceea, candidalii ar salveaze, in cel mai riu caz, de o
de U solicittrri. 9i ele au venit de la oameni care folosesc aproa-
trebui si fie inse pregetiii pen- compilare greoaie. Iar potenlia-
pe toate serviciile de mesagerie. in zorT 98yo dintre persoanele
tru intrebAri din partea angaja- lul angajator va primi mai mul-
sub varsta de 20 de ani foloseau WhatsApp, 93% erau in grupul torului dorit. Spre exemplu, te informatii valoroase, dincolo
de varsta pana in 30 de ani gi mai mult de jumetate (52%) dintre angajatorul ar putea vrea se de datele personale.
cei peste 60 de ani foloseau qi ei app-ul de mesagerie. vadi cat mai repede un CV $i > Selfie video: Online inseamnS
certificatele de calificare ale multimedia. A{a ce, de ce se nu
Scrisori de intengie redundante candidatului. Este o idee bune atagezi un clip in mesajul What-
Avand in vedere penuria in cregtere de calificiri $i aptitudini, sa le lii pregAtite intr-un folder sApp in care se te prezinli? PoIi
actualizat in permanenla de pe spune multe despre tine in 60
zilele cAnd cei de la HR nu fhceau nimic toati ziua decat se
computer, de unde pot fi trimi- de secunde. Clipul ar trebui sd
pescuiascd cei mai buni candidali dintr-un morman de aplicalii
se pe e-mail cel mai ugor Dace inceapl cu o scurti prezentare
au trecut. Companiile trebuie se fie atractive pentru viitorii an- totul arate bine. candidatul se cu nume,localitate de re$edinte
gajali. in special in domenii cum este educalia, unde numerul poate agtepta se fie invitat Ia un gi educa(ie plenuite/terminate.
de candidali calificali este in scedere. Azi, este greu se gasegti interviu personal. Apoi, poli mentiona punctele
un absolvent de liceu care poate scrie o scrisoare de intentie im- , Aplicare cu un clic: Este Si tale forte gi cum poate benefi-
pecabile. Asa ce, in loc se-i sperie pe posibilii interni cu cereri mai uqor pentru membrii unor cia angajatorul de ele. Me ta
stricte, aceste cereri sunt tot mai relaxate. Asta nu este valabil retele dejoburi precum Xing mentionat Si un motiv foarte
doar pentru companiile mici gi mijlocii, ci qi pentru marile cor- sau Linkedln sau ceice folosesc sincer pentru care vrei sd Iu-
poratii, care au aceleaqi probleme de personal. Spre exemplu, paginile de cariere ale diverse- crezi in respectiva companie.
Ce e Ferate germane s-au resemnat
Ior companii. Poli uploada pro- Cel maiimportant lucru dintre
in fala inevitabilului $i au
anuntat, in iunie, ce renunte la obignuita scrisoare de intengie
filul tiu cu un singur clic, ime- toate:nu minti $inu te preface!
diat. Asta se poate face destul
pentru potentialii stagiari. Tot ce trebuie se faci acum este sI
iFi depunl Cv-urile gi datele de contact pe o platformd online. Portaluri dejoburi
Compania a explicat cevrea si faca lucrurile cAt mai simple po- Recrutorii irrcearca si $nA fi ei pasul cu trendul simplifrclrii
sibil pentru cei pAne la 3.600 de noi stagiari care vor incepe se digitale. Cu toate ci Fi clmpaniile oferE acest serviciu, colectar€a
lucreze in companie din 2or9. Compania ajustificat, de aseme- ofertdor este valoroase pentm pi4ile interesate,
nea, omisiunea scrisorii de intenlie exp[cand ce o astfel de
epistole nu are prea multd semnificatie pentru calificarea pe ntr
post de conductor de tren.

Aplicagii cu un clic lnitiativbewerbung: Ab sofort


Grupul producrtor de detergenli Henkel a renuntat Si el la scri- per Whatsapp!
soarea de intenlie din iulie 2ov. in locul acesteia, compania din w,{s.19d,.9q!,,&rD@ib

Diisseldorfa mers chiar un pas mai departe Fi se bazeaze din ce


in ce mai mult pe aplicalii cu un singur clic pe portaluri de cari-
Alor.nd..Grein
ere precum Xing sau Linkedln. Cei interesali sunt Ia doar un
clic distan[d de uploadarea profilurilor proprii pentru angaja-
torul preferat, profilurile fiind administrate de una dintre re!e-
ie de business. La fel ca gi Ia de mult stabilita depunere a cereri.
lor prin e-mail, toata lumea ca$tige de pe urma simplificerii Fi
accelertrrii feta de po$ta clasice. Resursele umane nu maitrebu-
ie se returneze documentele depuse. De fapt, poate fi mai u$or
pentru ei se updateze informaliile receplionate in bazele de da-
te standardizate. Un profil care este totdeauna la ziva economi-
si mult efort gi din partea aplicantului, care nu mai trebuie se
piarde timp cu compilarea greoaie a tuturor documentelor.
Dar standardizarea vine cu un prei, pentru ci ceea ce apare
in forme tabelare pe ecranul celor de la resurse umane nu dez- -

aHlP<t2l2oLa-rl2org
'4r
TREND > APLICATII 2.O

veluie nimic despre personalitatea aplicantului, despre puterile


gi slibiciunile sale individuale. Aici intervine un alt avantaj al
aplicdrii online gi anume optiunile multimedia ale acesteia, ca-
Regelele de cariere re oferd multe posibi[Hli candidatului de a-gi evidentia punc-
in portduri precum Xing sau Linkedln, nembrii prim€sc tele forte personale. Cu unvideo creat chiar de ei, candidatii pot
sugestii de joburi care se potrivesc cu prufilul lor prin ieFi in evidente fate de masa competitorilor. i\ 2017, doar ?'tb
int€rmediul propriului canal de WhatsApp. Aici, procesul
dintre candidali au aplicat cu ajutorul unui clip video, cu toate
este mai Earios decat pe Facebook & Co,
ci go% dintre managerii HR apreciazl asta, spune portalul de
joburi kununu.
Trendul spre simplificare a atins, de asemenea, ;i agengiile
< @x's < @"'{ comerciale de recrutare. lntre timp, tot mai multe dintre ele
oferd posibilitatea unei apliciri rapide via WhatsApp. Provideri
Sr!r
precum adevis, hanfried sau GIS lucreaze de mult cu WhatsA-
Jlvi &chki I knd ocEroPe, pp, pe care il folosesc drept canal de dezvoltare pentru noii an'
tredr.i wtrk.fe..F wlursa.,
I6titi.!1 scruhns ii,.b.J, Bd, n ct$nh.r ddi rrNc sh'bn4.rt,., gajali. Unii, precum apm Personal Leasing incurajeazi, de ase-
f,er rihr r.i s. 'n
redri&gF menea, candidalii lajoburi se trimite un video facut chiar de ei
oer,*nl'gc -rob Ra dh.'.hr JllE!ryrent4.i uil ToP5 A ca modalitate speculative pentru aplicare via whatsApp.
d.ho2 Rer o.hl i r!, koqds,Lo Inct. I'ri B..!tshb.. lrd nts

Este ,cAt mai simplu posibil" prea simplu?


Criticii acestei proceduri fdrl scrisoare de intentie obiecteaza
ca lucrurile au devenit un pic prea uFoare pentru aplicanli.
QWERlZUIOPU OWE R TZU IOPU Dar nu e aga de simplu. Stefan Fischer, de la Personalprofil, o
ASOFGHJKLOA ASDFGHJxL0i companie de consultanld psihologice pentru personal din
a YxcvBNM 6 . Y X CV BNM Kiiln, descrie actualele tendinle drept tranzitia de Ia o piate a
angajatorilor la o piale a angajalilor, in care accentul se pune
> :., il I ) .,.r l: I pe dorinlele gi nevoile angajalilor mai mult decat oricand. Op-
liunile pentru aplicare directe online prin whatsApp sunt
doar o consecinta logici. ,Un beneficiu major este timpul de
"Plasareaforlei raspuns mic, care minimizeaze pierderile inutile de timp gi
frustrerile pen[u toate lumea implicate', spune Fischer. ,Dar
demuncd.estein acest tip neconvenlional de prim contact nu prea spore$te
precizia". Dar posibilitatea unei abordiri individuale a candi-
tranzifie dela o datilor este foarte comodd in acest proces modificat de plasa-
oiatdaanaaia- re a fo4ei de munce. in fond, toli potenlialii angajatori de azi
torilui,lafrriaa nu sunt atenli doar la conditiile de bazi ale unui job, ci gi la
cum anume vor fi perceputi angajaliiin termeni de individua-
angajatului" litate.
stefqn Fischer
Psiholog certificat Tabele flri suflet $i individualitate multimedia
Pe$onalprofil, Kdln In acest sens, lumea digitale a aplicaJiilor online pare destul
de falsd. Pe de-o parte, ajute Ia colectarea eficiente gi la proce'
sarea unui numer mare de candidati gi a informaliilor oferite
WhatsApp $i companiile
de acegtia. Dar, cu aceasttr procesare standardizate, toate as-
Companiitre mici gi mijlocii, dar qi marile corToratii sunt tot mai
pectele individuale ale unei persoane se pierd pe net. Ce nu
dcschise citre versiunea simplS online de plasarea fortei de
munct Le poti contacta rapid cll un mcsaj pe WhatsApp. poate fi trecut in tabele dispare. Totugi, procedurile online
sunt mult mai flexibile. Ele permit comunicare directe $i rapi-
de, care poate fi personalizati individual pen[u aplicanti 9i
companii, folosindu-se elemente multimedia. Un video selfie
poate servi drept o resursa prelioas6 cu care poti transmite
ceva despre tine, dincolo de datele pure gi dincolo de cifre, da-
te personale Fi Cv-uri.
Calea digitaE cetre un noujob a depegit deja fostele limi
te ale lT-ului gi ate industriilor creative 9i devine, pe zi ce trece,
un instrument cotidian. Chiar gi obstacolele puse de regle-
mentirile privind proteclia datelor personale, care se aplicd
de iajumetatea acestui an probabil ce nu vor schimba nimic in
acest domeniu. in felul acesta poate se va ajunge Ia indeplini-
rea unei vechi promisiuni, incd de la inceputurile lucrului cu
computerul, care arputea deveni realitate, cel pulinin birouri-
le de resurse umane: biroul ftrrd hartii. r

42, tzlzotS - rl2or9, CHIP


TEST&TECH>SMARTHOME

2
4 4 Detector fum

c:=:::f
-il O Detecror tum
Q , iT3;"

Comutator
lO perete lO comutator

ll Telemmande E E'
. "n"rr$

-do
C::.:.:.:.:.]
Detectorfum
-D z
tr--:::::a
...G
((( 4 D€tector

3
"ffi e lll"'$" Contacte u$i;i ferestre I
Camed
ffi
t
Sirenl interior
.
((,J 9 no,,". O
5 DeLector apa

Contacte uii$iferestre l--:!!!l


e
It ,l
8 Tabtou
distdbulie 7
(D
Priza comutabild

um se-tiprotejezi
casa inteligente
in a doua parte seriei noastre dedicate casei inteligente vom vorbi despre proteclia
Iocuin[ei impotriva inunda[iilor gi incendiilor gi despre bdgarea in sperie[i
a eventualilor ho!i, cu Iumini gi sirene urlStoare

Fl ste o conceptie gre$iti cea potrivit cireia sp5rgetorii de lionale mecanice, care fac o spargere mai dificili. in mod nor-
l- Iocuinle acgioneazi mai ales in timpul vacantelor de vara. mal, spergetorii au nevoie de numai cateva secunde pentru a
J-l Sezonul de vdrf incepe odate cu scurtarea zilelor Si lungi- deschide o fereastr5 neprotejati. Protectia anti-holi a devenit
rea noplilor. intrucat spergetorilor Ie place se opereze cand ins5 tot mai buntr gi mai ugor de realizat, cu sistemele de securi-
rezidenlii sunt inc5 Ia serviciu, dar afare este Fiintuneric. intu- tate inteligente.
nericulii ascunde de ochii vecinilor si pot vedea daci este cine-
va acasi dupl Iuminile aprinse. Aga ce, dace te gandeai se-$
securizezi casa, mai bing incepe deja, nu agtepta se se apropie
sezonul estival. i1i vom arata cum si procedezi, pas cu pas. Atunci cand planifici un sistem de securitate, ar trebui seincepi
Prima mesure este mgntarea mesurilor de securitate tradi- cu o lntrebare: unde 9i impotriva a ce vreau se me protejez?

44, Dl2ota-\l2o\9'CHIP
SMARTHOME<TEST&TECH

Componente pentru securizarea casei


Pentru implementarea schitei din s6nga, ai nevoi€ de urmitoa-
rcle produse. Componentel€ sunt con€ctate Ia tabloul de distri-
Identificarea riscurilor
butie, care €st€ con€ctat l,a router. Astfel, o notificare de alarmt Senzorii pe baterii ar trebui se recunoasce spargerile, dar $i incen-
este trimist ii cetue smarqrhone. diile sau inundatiile, cand sunt conectati wireless la sistemele de
securitate. late cei mai importanti senzori:
Produs Scop N
inregistrarea deschiderii $i ln-
I Contact usi
d ferestue
' chiderii ferestrelor $i ugilor pen-
tru detectia spaqerilor.
aprox.30 €
Contacte ugi-ferestre
Deteclia spargebrilor, pornirca Senzorii au de rcgulil doul
2 Senzorl nllcale lumj nilor ca efect descurajator.
apror 50 €
pa4i, care sunt fixate pe uqi/
extarnl Supravegherea imprejurimilor Gr€str€ fi cadrele acestora.
3 Canr6r:
casei descurajarea hoqilor
aprox. r5o €

Detectarea fumului, pornirea


4 Detector d. fum alarmeiin caz de urEenta inin. apro)a 50 €
trcaea case Drin alarma de funl
Detectia apei in subsolun, pre-
5 Detecto! de api cum $i a scu rEerilor de la magini aprox. 50 €
de sDalat rufe sa u vase.

lnspeimantarea hotilor, alarma-


6 Sirrnl intarior rea rezidentilor.
aprox. 75 €
Senzori spargere sticle
Simularea pr€zentei Pnn clispo-
Unii dintre acegti senzod sunt
7 Prizi com tabill atrve conectate, gen veloze sau

Conectorul dintre componente


aprox.40€
lipiti
monteez
pe ftresE€; altii s€
i in camed, precum
t
8 Ihbtou distributie Si router leS6tura inteligenta aprox. tso €
ac€st model-
dintrecomponente.

9 Router
conectat la tablou, internetsj re-
teeua de acese, permite control aprox I5o €
#
Drin smartphone.
Buton de panica, care pornegte
ro Comutator perete
Iumina Si sirenele.
aprorc 40 €

Pdm*te
ll Telecomandi chei
oDreste sistemul de
' si.;,,ii.r. aprox 30 €
Senzori miqcare
Optiona.l: La fel ca multe alte modele, a€est
Tahleta (de es., Apple iPad) sau smartphone (de ex., Samsung Galery Sg)
senzor de la eQ€ inregistreaze
migcarca prh schimbarile de
temperaturl din clmpul vizual.
o

Alarme de fum
Modelele conectate l,e retea nu
sunt diferite de cele obifnuite;
ele oferi, insi o alarmi in plus.

Respunsul este, probabil, nu doar ho!i, ci s,i foc sau ape. Pane :
acum, alarmele de fum au devenit obligatorii in spaliile publice
din intreaga Europi. Dar ele sunt recomandabile oriunde, de la
dormitoare la camere de copii gi coridoare care duc la camere
EGJ
dejoace, alteori in camerele de relaxare (de ex., sufragerii). Be- Detector de apd
neficiul unei a.larme de fum in retea este ce dau alarma pese tot. ! Senzorii pe baterii ca ac€Et
e modele de la devolo, pot fi
in caz de incendiu noaptea pe coridor, vei auzi imediat alarma i plasati oriude Engi maqinile
de fum din dormitor. I de sprlat vase sau rufe, pentru
! a da imediat alarma in cazul
Avertizare pentru scurgerile de apa JI Eeunei scurgeri de api.
e in proteclia impotriva apei, nu existd nimic obligatoriu. Dar
alarmele de ape sunt disponibile Si te pot informa in caz ca o
ma$ine de spdlat are o scurgere sau dace s-a strans apein sub-
t sol. Sunt utile in special modelele care pot opri apa, cum este J

CHIP<r2l2or8-r/2org <45
TEST&TECH>SMARTHOME

Grohe Sense in conexiune cu valva Sense Guard (pachetul cu


trei Sense qi un Guard costi circa 5oo €).
Proteclia optima antiefractie incepe cu o analiza: de unde
vor incerca se intre? Care loc este mai u$or? incearci si gdn-
degi precum spargetorul. Ferestrele gi balcoanele sau ugile de
/" =-'. la o terasa sunt populare pentru ce ofere mai pulin5 rezistenle.
(H,.) Cu Abus
tr
Smartvest,
oti activa prote4ia
Sistemul de securitate ar trebui se detecteze cand au fost des-
chise. Pentru asta, mai multe sisteme folosesc contacte cu doutr
exterioar{ noaptea piese, care sunt atagate pe ferestre sau ugi li pe cadrele acesto-
pi protectia complete
ra. Dar existe gi modele care pot monitoriza fiind ascunsein in-
in caz ci e+i plecat.
teriorul cadrelor de fereastra Si existe gi senzori care recunosc
vibr4iile, care pot inregistra o tentative de spargere. Cu ajuto-
rul pozitiei unui maner conectat la retea se pot detecta ferestre
inclinate, in afari de ferestre deschise sau inchise, dar se poate
determina doar parlial o tentative de efractie. Eoarte rar se in-
,t_ tample ca un ho! se sparga ferestrele. Asta creeaza mai mult
@ !ilc
Telecomandd breloc zgomot decat alte metode Fi edst gi riscul de a te teiain cioburi.

o Cu o telecomande breloc la Dar cu senzorii de spargere a geamurilor te poli proteja Fi de


cheile tale pogi porni sau opri aceasta eventualitate,

ic
! sistemul de secuitate atunci in clidirile cu mai multe etaje, instalarea senzorilor pe toa-
cand incui sau descui uga dc te ferestrele este de multe ori exagerata. Spergitorii incearci se
,tvl
@ la intrare a casei.
intre mai ales prin ferestre ugor accesibile, adici mai ales prin
cele de la parter. Pentru apartamentele de Ia etaje superioare,
tintele mai populare sunt u$ile.
@, Senzorii de migcare sunt utili ca misure de proteclie adili-
onale. Este de preferat se-i montezi in locatii pe unde sigur va
trebui se treaci spergatorul. Fii atent la ariile de acoperire, pen-
tru a nu lesa unghiuri moarte.

Tastaturl de acces
Folosind tastatura de accr6
(cunoscuti gi drept kelpad il Odate ce ai decis metoda prin care vrei se te protejezi, putem
cqntrol panel), poti controla
sistemul de alarmi
discuta despre modul de operare al sistemului de securitate.
intrcducand un ood PIN. ili Smartphone-ul este deosebit de popular pe post de telecoman-
,"e acesta, poti porni sau opri sistemul de securitate in
di. in fetul
orice moment. Poli verifica dace totul este in regul5 acase. $i
vei fi notificat imediat in cazul declangirii unei alarme.
Dar pentru acase eiste $i optiuni pa4ial maibune. Poli ac-
€ NIGHT N,1oDE
tiva mai rapid sistemul de securitate dupe ce ai incuiat uqa cu
ajutorul unei telecomenzi breloc. O alti opliune este cea a tas-
Tire.'iir.ni w|ilsouod rf one of rhe taturilor pentru acces, cu ajutorul ctrror se poate activa sau dez-
seler:ted (oroponents dete<ts rn e\ent activa sistemul de alarmi clasic folosindu-se un cod PIN.
Natural, cel mai simplu este atunci cand sistemul de alarme
se activeazi automat, in functie de prezenta cuiva din familie in
case. Multe sisteme fac asta detectand prezenta in locatie a
smartphone-urilor, dar asta funclioneaz5 corect doar dace toli
$ Entrance hall rezidentii au activat deteclia locatiei smartphone-ului. Altmin-
teri, s-ar putea ca tu se pleci, dar fiica, care nu are }ocalia activa-
ta se remane acase. Astfel, sistemul de securitate poate decide s
activeze alarma pentru ce nu mai detecteaze smartphone-ul
Folosind Somfu tau, dar o detecteaze pe fiicd ca pe un intrus. Ea va declanqa
Home Alarm, poti alarma imediat ce trece pe langtr un senzor de migcare sau des-
determina ce
chide o fereastre.
senzori dedanfeazi
B;<ioooa! hte' 1146 o darmiin O adeugire utile Ia smartphone $itelecomenzi este butonul
prote4ia exterioari de panici. il poli instala lange pat, spre exemplu, pentru a da
(aici, modul de alarma dac5 auzi un spargetor in miez de noapte.
noaptel.
hly me*on s€rlsar Sirena di alarma
Nu ai nevoie de o sirene separate pentru alarma. in unele siste-
me,le poli folosi pe cele din detectoarele de fum. Dar unele sire-

46 ' t2l2ota-r/2or9>CHIP
SMARTHOME<TEST&TECH

ne au $i o functie aditionale practic* au sunete diferite. A9a ca


poli diferentia intra alarma de inundalie 9i cea de efractie.
Setarea unei alarme exclusiv pentru notificArile unui app
)\ Rauchwammelduns . Akriv
atunci cand e$ti in miFcare poate fi riscant. Pentru ce, dac5 e$ti Ul bdr.lr !.r n.udr{:nnn. a.r
in vacanle, spre exemplu, $i nu ai acces Ia internet intFun anu- Zusatzbedingung
mit loc, nu vei primi notificarea privind alarma. De aceea, unele
keine zusat.bedinqung EewAhn
sisteme de securitate trimit in plus si un SMS. in sisteme pre- in eQ"3 Homematic IB
cum Somfy Home Alarm, Telekom Magenta SmartHome gi Lu- luminile de aprind gi
tEnsperantele sunt
pus Lupusec XT2 Plus, poti sA setezi Si un serviciu de urgente, =
:==
Behanghdhe
]lJol]17 mre.o i. rulate in sus automat,
care poate acorda suport initial, in caz ce tu e$ti pe drum. in caz de incendiu,
Sehalien spre exemplu.

Folosind app-ul pentru smartphone sau meniul pentru brow-


ser al sistemului de securitate, poti determina cand trebuie de-
Schahen
o
clanFat5 o alarmd gi ce se intample dupd aceea. Aici, poli dese- = Gerete auswehlen (3)
oridefini doud metode de protectie. Una este destinate modului
de noapte, in care contactele de la fereastre declangeaze o alar-
ma, dar senzorii de migcare din casi nu. Protectia completa este &
in cazul gardienilor
proiectate pentru atunci cand nimeni nu este acasi. in acest casei din
caz, atat senzorii de migcare, cat gi contactele de la fereastre Telekom Magenta
SmartHome, poti "dil&
dau alarma. Pentru sistemele de securitate specializate, deseori
Sonos 80rc
trebuie se alegi ce senzori trebuie declangati in modul de noap- alege ce dispozitive
ar trebui si
te gi care in timpul protectiei complete. Pentru sistemele smar-
simuleze prezenla.
thome universale, regulile individuale if-then sau automatizi-
ry
rile trebuie create in majoritatea cazurilor (vezi articolul din
CHIP u/2or8, pagina 7o).
Cum poate respunde casa in cazul unei alarme, depinde de
sistemul folosit. ln cazul sistemelor de securitate pure, tot ce
poli se faci uneori e si lagi alarma si urle. in cazul unui sistem
smarthome universal folosit, poti determina gi rispunsuri adi-
lionale, folosind reguli if-then: cAnd senzorii de mipcare detec-
teaze migcare injurul casei sau dace senzorul ferestrei identifi
ca o tentative de efraclie, toate luminile exterioare trebuie
aprinse si jaluzelele trebuie inchise. Asta il va incomoda mult
sau descuraja pe intrus. Sau poli decide ce, dace un senzor de
miqcare detecteazA mi$cariin case, toate luminile trebuie apdn- a ,nr. rct.ugaig!tr.rSn,artprroic.o.rr,lobiii$r!-Sncirpc, lsg.T.licr r! i[t r .
se, toatejaluzelele trebuie ridicate gi sirenele incep sa urle. Poa-
te asta este suficient pentru a{ alunga pe intrus. Pentru detec-
toarele de fum, poti decide nu doar declangarea alarmei in caz
de incendiu, ci 9i aprinderea tuturor Iuminilor in case gi ridica-
reajaluzelelor pentru a facilita evacuarea. ll t i't,r-,nnft.3i, r.s,r '

Prevenirea intrerilor prin efractie Pentru ca si8temul de securitate se meargi gi cu o conexiune DSL,
Desigur, cel mai bine este se nu te confrunti cu aga ceva. $i pen- lm smartphone pe EritzBox poate ajuta.
tru asta poate ajuta simularea prezentei cuiva acasa. Sistemele
smarthome sunt foarte bune pentru asta cand incorporeazi in- Baterie de urgenle
treaga casa. Spre exemplu, Telekom Magenta SmartHome iti Un sistem de alimentare non-interuptibil (UPS)
permite str integrezi jaluzele, becuri gi boxe Sonos. Spre exem- precum APC Back-UPS ES 4oo (aprox. zo €)
plu, lumina se poate aprinde aleatoriu cand tu nu egti acasa, protejeazi sistemul de securitate in caz de pane
jaluzelele se ridicd 9i se coboari gi boxele ruleaze zgomote coti- de curent.
diene, de exemplu de aspirator sau scartaitul unei ufi.
Dar pentru protectia efective anti-efrac!ie, sistemele smar-
thome au un dezavantaj:ele pot fi pa{ial incapacitate de sper-
getor, dace acesta taie alimentarea cu curent sau conexiunea Ia
internet $i astfel paralizeaza funcliile de securitate smarthome.
Dar giin astfel de cazuri ai posibilitatea de a fi protejat.
Pentru ca sistemul smathome se trimite o alarme dace es-
te teiat cablul de intemet, poti seta transmisia cu un FritzBox
via comunicalii mobile. Pentru asta, conecteaza prin USB un -

CHIP<r2l2018-r/2or9 .47
TEST&TECH>SMARTHOME

smartphone Android vechi, cu un card SIM. Apoi deschide in-


terfate de utilizare a routerului si intr-un browsel Sub ,,lnteF
net" vei gesi intrarea ,Wireless mobile network'. in final, trebu-
ie se selectezi Activate Internet access automatically via
smartphones or wireless mobile network stick via USB tethe-
ring ifthe DSL connection is interrupted". pentru ca o pane de
curent s nu afecteze sistemul smarthome, conecteaza tabloul
de distribulie gi FritzBox-ul Ia un sistem de alimentare non-in-
treruptibil (UPS). Astfel, tabloul de distribulie 9i routerul vor
continua si funcqioneze $iin caz ce este teiat curentul.

Un sistem de secudtatein plus fata de o camera de supmveghe-


re este o solulie bune din mai multe motive, Mai intdi, in mod
natural, ai vrea sA Ftii ce saintampte acasa atunci cand primegti
o notificare de alarma pe smartphone. Camera poate declanqa
o alarm5 daca detecteaztr migcare sau un zgomot.Iar inregistra-
rea video poate aiuta Ia prinderea spergetorilor Dar, atenlie:
sistemele de securitate pot integra, deseori, doat camere de mo-
nitorizare individuale sau acestea sunt restrictionate Ia opliuni
Iimitate de alti producEtodi.
Pentru a r€duc€ in siguranta enenrantele alarme false, existi Pentru a gasi tipul corect, ar trebui se itii precis unde vei
optiunea de a limita aria de detectie l,a anumite camerc de supra-
instala camera. Modelele proiectate pentru exterior trebuie sa
veghere, precum camera pentru exterior Nest Cam IQ.
reziste Ia intemperii. DacI nu ai alimentare electricl Ia locul in-
stalari.i, un model cu baterii va fi util. O camera cu unghi de aco-
perire larg este preferabili dacd vrei se monitodzezi o camere
intreaga, sau poliopta pentru un model cu funclie de rotire sau
inclinare. Pentru a identifica obiectele indepertate (de ex., in
grtrdine), ai nevoie de o camere cu rezolulie mare. Iar dace vrei
si-l gi sperii pe intrus, existi Si modele cu iluminare integratd.
in special Ia exterior, camerele cu recunoa$tere inteligente
a imaginilor sunt foarte bune, pentru ce va exista clar mi$care
gi dace tu nu e$ti acolo; probabil vor fi animale sau copaci care
se clatine in vant, Pentru multe camere, poti chiar sd excluzi
siEtemul de securitate somfy Home Alarm indude
camere pentru interior, telecomand,ii, scnzori uSi-fe- anumite zone de Ia deteclia migcerilor gi se setezi niveluri de
restre, sirena pentru interioa tablou de distributie, senzitivitate. Cu toate astea, tot vei avea parte de numeroase
sireni pentru exterior, detector de miicare si camere alarme false. Camere precum Netatmo Presence sau Nest Cam
all-in-one cu sireni integrate (de la stanga la dreaptal. IQ-outdoor minimizeazi astfel de erori. Ele fac diferenta intre
oameni qi alte miqclri prin analiza video.
Cand selectezi camera de supraveghere, trebuie si ieiin cal-
cul eventualele costuri adilionale pentru unele modele. Asta
gi
este valabil mai ales pentru camerele care stocheaze inregistre-
rite in ctoud. Aici, deseori ai nevoie de un abonament dacd vrei
se accesezi inregistrerile facute in urme cu cateva zile.
Cu modele de la producetorii Netatmo, D-Link sau Foscam,
iuegistrarile sunt stocate complet local, pe un card SD sau in-
6 tr-un sistem NAS, feracosturi adilionale. Dar cu stocarea locala
existe riscut ca talharul se ia camera cu el, aldturi de cardul SD
sau se-!i fure NAS-ul, cazin care inregistrerile s-au dus.

La fel ca la camerele de supraveghere, 9i la sistemele de securi-


tate existe multe opliuni pe care trebuie si le alegi. Ele pot fi
clasificatein trei categorii: sisteme de alarme clasice, sisteme de
securitate smart gi sisteme smarthome. Toate trei au funclii de
baze similare. Existd senzori de identificare a efractiilor' incen-
In plusfati de pretul de r4o € pentru pachetul starter (tablou
dedisEibutie, doui contacte uqi-ferestre), vei pliti 5 € pe lune
diilor sau inundaliilor. Alarmele sunt date prin sirene 9i smart-
pentru serviciul Smarthome din Telekom Magenta SmartHome. phone-uri gi pot fi controlate din telefonul mobil sau din teleco-
menzi. Existe diferente la nivelul de securitate. Sistemele de

48 12l20t8-1/20195cHIP
'
SMARTHOME<TEST&TECH

ahrme dasice, certificate VdS, probabil produse de Abus sau Sistemele de securitate dintr-o privire
Telenot, se instaleaza de catre o companie specializate. Tablou- cu aceste sisteme wireless, iti poti securiza;i singur casa.
rile de distribulie au baterii de urgente gi trimit notificlri de Tabelul aratl cI sistemele de securitate speciale (cu exceptia lui
alarme smartphone-urilor prin cablul de internet sau printr-o Gigaset) au o baterie de urEenti, iar sist€mele smarthome nu au.
retea mobile wireless. Componentele au o funciie de protectie
la sabotaj pentru ca infractorul sE nu le poat5 rupe de pe perete Pret pechet
Baterie de uF Efradie/
Sistem
efantion'(€) Sentl / radio to;l
sau distruge cu lovituri. Costurile sunt destul de mari; vorbim mobil ape
aici de sume din patru cifre.
Sistemele de securitate smart, precum Somfy Home Alarm, Abu! Smartvast aproL 575
Olympia ProHome sau Abus Smartvest sunt proiectate pentru
instalare chiar de cetre utitizator gi sunt economicoase. ln fe- Blaupunkt SA 29oo-R aproc 7o5

lul acesta, un apartament poate fi dotat cu tot ce trebuie cu


Bosch Smart Home aprox.44o
doar cateva sute de euro. Pe de alte parte, s-ar putea sA ratezi
proteclia Ia sabotaje sau un modul wireless mobil.
devolo Home Control aprox45o

Lasi sirenele si urle


eQ-3 Homematic IP aprorc 325
In sistemul smarthome, cat de bine esti protejat impotriva
spergtrtorilor de case depinde in fiecare caz individual. Din
Gigaret Smart Home aprox 345
pecate, nu toate lumea are o baterie de urgente sau un modul
wireless mobil. Dar in cazul unei alarme, intreaga case poate innogy SmartHome aprox.4to
rEspunde, folosindjaluzele, lumini gi boxe. Insi asta presupune
un efort de configurare mai mare decat ce pentru sisteme spe- Lupus Lupusec XT2 aprox.990
Plus
cializate. Aga ce, daca vrei se-!i securizezi casa de unul singurgi
nu ai nevoie de alte functii smarthome, este mai bine sa alegi Olympia ProHome aprox 3oo
un sistem de securitate smart.Altfel, un sistem smarthome este
o opliune mai bune. Ambele solulii ofera mai puuna proteclie somfi, Hotne Alarm apror 47o
decat sistemele clasice de alarmd, Dar deseori este suficient se
Telekom Magenta
fii doar mai bine protejat decat vecinii, intrucat spargatorul va SmartHome
aprox 32o o / optional

trece rapid la alte casi dace la tine se va confrunta cu prea din tablou de disrribude patru contacte usiferestre. doue detectoare de
multe riscuri. I 'Compus(interne),
ni$cai€ o telecomandd o lirene (interna'zhnuntat . da o nu

.ry
\

t
aHlPIr2lzat9-tlzolg .49
TEST & TECH > PORTABILITATE OS

,-.,r'"2

Sistem securizat
pentru drive-ulusB
Pentru a lucraintr-o manierd sigurd gi criptatd pe un PC extern din reteaua ta,
pur gi simplu booteazd un sistem Ubuntu, complet echipat, sigur gi
performant, de pe un stick

n drive USB cu opt GB de spaliu de stocare qi cdteva ki- mele importante gi cum sa-ti accesezi releaua de acase, printr-o
turi de instalare este tot ce ai nevoie pentru a instala un conedune VPN secudzate, de la distante.
sistem de operare bootabil pe stick. Cand egti plecat, il
poti folosi pe orice PC la care poli accesa meniul de boot. Ina Dezarhivarea imaginii pe drive-ul flash
cest articol, ili vom aritaium si instalezi cea mai recente versi- Cel mai bun insfument pentru pregetirea drive-ului flash este
E
une Ubuntu pe un flash drive USB, cum se configurezi progra- UNebootin. Acesta pornegte fara nicio instalare, dupa un dublu

50 , 12l2o18-r/2or9>CHIP
PORTABILITATE OS < TEST & TECH

clic pe fiSierul ,unetbootin-windows-66l.exd - dace este nevoie,


trebuie sE confirmi mesajul Windows User Account Control cu
"Yes".
Conecteaze drive-ul USB la un slot liber al PC-ului, prefe-
rabil la un port rapid, cu USB g.o sau superior. Daca drive-ul nu Instaleazi Ubuntu pe drive-ul USB
este gol, formateazi-l cu un clic dreapta pe litera drive-ului di Pentru a instala Ubuntu r8.o4 pe drive-ul USB, folosege instru-
Explorer 9i apoi cu sistemul de fi$iere FAT32 si ,Ouick mentul open source lrNebootin- Eun4ioneazl a{a:
"Format.-'
format".
in UNebootin, clic pe ,Imagine de disc" gi caute fi$ierul
ISO cu cea mai recente versiune de Ubuntu (pe care il gesegti
pe net foarte ugor) cu butonul ,,...". Daci litera de drive a stick-
ului proaspet formatat nu apare sub ,Drive', schimbi seterile
pentru Jip" pe,,Disc dur" gi apoi reseteazi la ,Unitate USB'.
Pentru ,Space used to...." tassteaza ,4o9o" - mai mult nu este
posibil din cauza formatirii FAT32 a drive-ului USB. I
a.) !n.ea. &dr Iro ! E,:0o,.rrrr\!!!,! raoa.1.d.rkto9-r4a.iF
Un clic pe,OK" pornegte UNebootin. Faza,Setting up per- -----_-_-l
+*. ur.d r. o*. ir. @..boor' (t6!ii-'',). i;; *
sistence" poate dura in total si zece minute, timp in care fe-
lpi Lhrr. u5{ r'id.r Fi\ 4 . (ll( 5
reastra Unebootin arate '
"Not Responding" mult timp gi pare
inghetate - darinca ruleaza. Cu mesajul,,Installation Comple-
te', drive-ul teu USB este gata Fi poti boota orice PC cu el (vezi
Ai deja imaginea llbuntu desclrcati
pagina 52 stanga jos). in testele noastre, drive-ul a funclionat
aqa cl fe ctc pe d€ disc".
optim in modul Legacy/BIOS - adice pe computere cu un BI- "Imagine
OS clasic sau cu UEFI, unde este permis gi utilizat modul Le-
gacy (adictr nu ai selectat versiunea UEFI la selectarea mediu- Cauta imaginea ISO Ubuntu folosind
lui de boot). butonul
"...'.

Setarea Ubuntu spR vt d to e.*^. [.8 rnos nboob (r.tqntu mv)l


Dupe pornirea initiall, Ubuntu este prezentat cu interfata in
englezi. Dacd vrei se schimbi limba, va trebui maiintai sa intro- La ,,Space used to preserve files acros8 rcboots", intlodu 4o9o
ducio paroE de utilizator. Pentru asta, clic in dreapta sus pebu- MB - mai mu.lt nu se poate din cauza formatlrii FAT32.
tonul On-Off switch, apoi pe session user I Account settin-
"Live
gs I Password". ln dialog,lasa ,Current Password" gol, introdu Selecteazi litera drive-ului USB la
noua ta paroH de doutr ori gi confirme cu
"Done". PireseFte fe- "Unitate".
DacI nu apare, s€teazi repede
reastra cu setdri Fi navigheaze folosind simbolul din stinga Jipi' pe "Disc dur" li apoi din nou pe
"<"
sus. Sub & Language', seteaze ,,Language' Si,,Format" pe "Unitate
USB".
"Region
Romanian. Sub ,,Input Sources", adauge hyout-ul de tastature
Romanian cu ajutorul simbolului,+". Poti elimina layout-ul Un clic pe pornegte proc.sul de
"OK"
,,English (US)" din respectiva fereastre cu ajutorul simbolului scriere pe drive.ul USB. Crearea meme
.,.'inainte de a actiE "Restart I Log Out". In urmetorul ecran de riei persistente poate dura mult timp ?i
login, fi clic pe,,Live session user" giintrodu parola setata ante- softul poate ptrrea ce a ingh4at, dar nu
rior. intrebarea daca numele folderelor trebuie updatate ajus- e aaa. Verifice [a ,Processes" din Win-
tat ar trebui confirmate. dows Task Manager daci UNebootin ln-
ci mai scrie pe drive-ul USB.
Personalizeazi interfata de utilizare
Interfala de utilizare Ubuntu este compusd dintr-un desktop gi
o bare verticale cu favodte in partea stange. Poli Fterge link-uri-
le nedorite din bari cu un clic dreapta si selectarea
"Remove
from Favorites" - asta este recomandabil, spre exemplu, pentru
link-urile ,,Install Ubuntu" si ,Amazon". Pornegte programe cu
un clic in collurile din stAnga sus saujos ale ecranului sau apase
tasta [Win], care deschide fereastra de activiteli. pou ciuta un
progran aici pur $i simplu tastandu-i numele. in felul acesta,
poti merge la,,Settings" apoi faci clic pe
"Details I Date & time I
Tirne Zone', unde poli cauta gi seta ,,Bucharest, Romania', dupi
care sistemul va afisa ora corecte. Sistemul Live cu Ubuntu
18.04 indude suita LibreOffice, browserul Firefox gi programul
de mail Thunderbird. Alte secliuni trebuie pur gi simplu upgra-
date.

Este recomandabil si adaugi gi limba romtni lnntru afigarea in-


Conecteazi-te prin Wi-Ei terfetei Ubuntu. Asta se f;ace foarte uFor din G€ntrul de (lntrol
Pentru a instala alt software si a naviga pe internet, ai nevoie r

CHIP<r2l2ora-rl2otg
'5l
TEST & TECH ' PORTABILITATE OS

de o conexiune Ia router. Un cablu LAN functioneaza flre con-


figuralie, dar oconexiune WiFi trebuie maiintai setate. Pentru
asta, clic in partea dreapta sus a ecranului pe,WiFi not connec-
ted I Select a network". Selecteazi releaua ta WiFi $i confirme
cu ,,Connect". Dupe ce ai introdus parola de WiEi, poti merge
online cu ajutorul lui ,Connect".
Sistemul Live contine
multe aplic4ii
pre-instalate, Configurarea aplicatiilor
Pentru a te descurca online Ia fel de bine ca pe PC-ul teu de
acase, ai nevoie de bookmark-uri, parolele salvate Fi istoria
browserului - Firefox Sync este fecut pentru aga ceva; sincro-
nizeazd bookmark-urile, istoria browserului si parolele salva-
te intre PC-ul de acase Fi sistemul de pe drive-ul USB. Pentru
setare, porne$te Firefox pe computer gi fA clic dreapta pe sim-

Eirefox Sync sincronizeazi [J; rtt


bolul cu trei linii. Selecteaze ,,Sign in with Sync I You do not

E
have an account..." gi completeazd formularul. Apoi fE clic pe
bookmark-urile f i istoria
navigerii intrc PC-ul d€
acasl fi sistemul Ubuntu
L===J
1--E--\ L:J
l,l "Create account" decide ce date ar trebui si sincronizeze Fi-
qi
refox. De asemenea, vei primi un e-mail cu un Iink de confir-
portabil. mare. CIic pe el pentru a activa contul Eirefox. Dace folosesti
Choose what to synchl.onise aceleagi detalii de Iogin pe Eirefox-u de acasi si pe cel din dri-
9 :.: 9 -,., ve-ul USB, datele tale de navigare vor fi automat sincronizate
!r:. ,; g-,,.,. in viitor
Pentru a-ti accesa e-mail-urile in timp ce celetoreiti, poli
folosi programul pre-instalat Thunderbird. Pornegte progra-
mul gi configureaze-Ji contul de e-mail ca de obicei. Pentru a
Configurcaze Thun- salva spatiu pe disc, fe dic dreapta pe simbolul cu trei linii din
erntr0 ! (.n re.tr!
sd.,tJt u
..prior i)rll. rfr\i'r.,1 i :r,c n derbird astfel incAt si dreapta sus gi selecteaze ,,Preferences I Account Settings I
descarce cat mai
s,n!rnn :e.:. rJ!te i:;rjci<r.. Synchronisation & Storage'. Pentru ,,Disc Space", poli decide
putine e-mail-uri, dati
O' .'..t"o." "p" 1L'. ! ..
fiind memoria ca numai e=mail-urile actuale gi mici sa fie descercate.
g^i! dcio,.: i3r e T6 i,J ..
limitati.
Conexiune VPN cu re{eaua
O!r!te,ed irr !1rt.!,
de acasa
Marele avantaj al sistemului portabil este cA se poate conecta
Ia reteaua ta de acas6 prin orice conexiune la internet, folo-
sind un tunel criptat VPN. in felul acesta, operatorul conexi-
unii internet nu-Ii poate vedea traficul $i poti comunica cu
toate dispozitivele $i computerele din reteaua de acase ca Fi
cum ai fi acolo - spre exemplu, poli schimba fiqiere cu o me-
morie NAS, poti printa, poti programa un receiver Tv din re-
tea sau controla sistemele inteligente ale casei. Asta merge cu
diverse routere, dar FritzBox de la AVM face tucrurile foarte
u$oare gi este ugor accesibil din exterior prin serviciul AVM
MyFritz. De asemenea, au un server VPN,la care Ubuntu poa-
te fi conectat cu ugurinta.
Patru paqi sunt esenliali pentru asta. Maiintdi, configura-
rea MyEritz gi crearea unui utilizator FritzBox cu autorizare
Bootarea de pe drive-ul USB VPN. Apoi trebuie sa instalezi o extensie VPN pe drive-ul teu
Majoritatea computerelor re- BIOSgi schimba secvenla de USB li se introduci numele host-ului MyEritz qi datele de ac-
cente au un meniu de boot, din boot astfel incat prima tentati- ces ale utilizatorului FritzBox in configuratia sa.
care poti selecta usor drive-ul vi de boot si vizeze drive-ul
tiu USB. Maiintai, conecteaza USB. in mod normal, poli ajun- Crearea accesului MyEritz
d ve-ul USB gi pomegte com ge in BIOS folosind tastele [F2],
Pa5ii pentru setarea serviciului DynDNS al AVM sunt dupi
puterul. Pentru a deschide me- lF8l, IF]o], [Esc]sau [Space] ime- cum urmeaz* Deschide intefata web a FritzBox folosind
niul de boot, apasa tastele IF8], diat dupd pornirea sistemului. "http://fritz. box" qi fi clic pe ,,lnternet I MyFRITZ! account I
lFrl si [EI2] de mai multe ori Din nou, tasta corecta va depin-
Create new MyFRITZ! account". Software-ul te ghideazi prin
consecutiv Tasta corectd depin de de tipul BIOs-ului instalat
de de BIOS-ul PC-ului respectiv pe sistem. La computerc mai proces $i ili explci tot - aici, specifice adresa de e-mail gi creea-
Dac5 respectivul computer,nu Iente poti citi ce taste trebuie sa ze o parole MyEritz. Apoi, seteazi o parole de internet pentru
suporti meniul de boot, intrein apesi pentru BIOS. FritzBox si activeaz5 serviciul MyFritz folosind un link care es-
te trimis citre adresa ta de e-mail. in final, interfala web va afi-

52, t2/2ota-r/2or9>CHIP
PORTABILITATE OS < TEST A TECH

9a: ,your FRITZIBoX is Iogged in at MyFRITZ" - iar URL-ul va


avea formatul xxry11zzzr23456.mlrfritz.net.

Seteazi contul de utilizator VPN


Pentru a seta utilizatorul VPN, fA clc pe
"System I FRITZIBoX
user I Add user" in intedaia web. Specifice un nume de utiliza-
tor, o adrese de e-mail Ei o parola selecteaze ,yPN" pentru Poti crea un cont
de utilizator in
"Authorisations". Confirme intrebarea dace vrei se vezi seterile interfatat ,eb a
VPN cu,,OK" gi tine deschise fereastra pop-up. Dace vei avea ne-
FritzBor( cu au-
voie de ea mai tarziu, clic pe simbolul creion din spatele useru- torizare VPN, cu
tui gi apoi pe,,DisplayVPN settings". in urmetorul pas, vei intro- care mai tarziu
duce datele de acces afiqate in Ubuntu. poli crea conerd-
unea.

Instalarea software-ului
VPN in Ubuntu
Acum, trebuie sa adaugi o noua surse de software in drive-ul
@
";.:__:;;;::
USB cu Ubuntu $i trebuie sa instalezi o extensie VPN pentru
dialogul de setare a relelei din Ubuntu. Pentru asta, deschide
:J::,_r
fereastra ,,Activities" $i fe clic pe link-ul ,,Software & updates".
in aceasti fereastre, selecteaz5,,Community-maintained ...
(universe)" $i inchide programul cu ,,Close I Reload". Din nou,
in fereastra ,,Activities" tasteaze ,Ubu.." $i activeaz5 manage-
mentul central al software-ului
"Ubuntu Software". Porne$te o
ceutare cu ,,GNOME..' folosind butonul zoom gi deschide
,,GNOME Control Center". Mergi Ia ,,Extensions" Si selecteaze
,VPNC client for tegacy Cisco systems" pentru a instala plug-
in-ul.

Introdu datele de conectare


in Ubuntu
Pentru a seta conexiunea VPN, line Ia indemana seterile VPN
ale FritzBox (vezi mai sus). Fe clc pe collul din dreapta sus al Poti transfera setlrile VPN ale EritzBox ln extensia VPNC a ma.
nagerului de retea din lrbuntu.
ecranului gi apoi pe conexiunea ta gi selecteaza Settings" de
"...

acolo (poate fi wired sau wireless). LAnge ,yPN", fa clic pe sim-


bolul ,,+" qi selecteaza ,,Cisco-...(vpnc)". In caseta de dialog, in- Ge este modul persistent?
trodu ,,FritzBox at home" drept nume, spre exemplu. In c6m- Pentru a putea schimba confi- ne maxim5 de 4 GB- Aceasta
pul ,,Gateway", tasteazi URL-ul MyFritz in format guralia sistemului tiu USB, limitare vine de la formatul de
xxxywzzzt23456-myfritz.net (informatia este afi$ate ca ima- pentru configurarea programe- fisiere FAT32, care permite fi9ie-
gine $i nu pate fi copiat5, deci va trebui se tastezi). La,User na- ior favorite gi pentru a trans- re doar pane Ia aceasta dimen-
me" $i ,,Group name', adaugi numele contului teu. in ambele porta documente personale, ai siune. Pentru ca memoda se nu
campuri cu parole, fe clic pe semnele de intrebare $i selecteaza nevoie de modul persistent. se umple prea rapid, ar trebui
Schimberilein d ve-ut USB pot sd dezactivezi update-u le in
,,Save password only for this user", apoi introdu parola pentru
fi fecute doar folosind acest Ubuntu. Pentru asta, ctric pe
utilizatorul VPN din FritzBox la "User password" 9i ,,Shared
mod. Dar fisiere de sistem im- simbolul din stangajos cu cele
Secret" pentru ,Group password". Acum, confirme cu ,,Add", portante, precum kernel-ul nu noui puncte gi selecteaze ,Sof-
dupe care trebuie se introduci parola de Linux pentru a seta pot fi actualizate in aceast; tware & Updates". Apoi mergiin
sistemul USB. manierS. Nu este posibil nici si tabul,Updates" si debifeaze tot
folosesti alte d ve-uri decat cel de acolo. Confirm, totul cu
Lucreaze in reteaua de acasi existent. in plus, inemoria per- tasta ,,CIose".
folosind VPN sistente poate avea o dimensiu-
De acum inainte, conexiunea VPN Ia releaua de acasa este Ia
doar trei clicuri distant* collul dreapta sus, ,VPN I Connect" gi Ub!rrir 50rtware Other Soflwa,e Upda!es Authentr(atlon Addrtr
gata. De acolo, traficul de retea al sistemului Ubuntu va rula ln5:ailupdiles f rom:
printr-un tunel criptat cetre FritzBox-ul de acasa Si potrilucrain rporinnt seaufl tv !pdates lbioor(-se(urity)
reteaua ta Fi cand e$ti plecat. Acum, EritzBox este ugor de acce- r.omfi ended updaLes ibronrc.updaLes)
sat la URL-ut ,,http://fritz.box" si orice dispozitiv din releaua de rr!upp.rrte.l updates lb ooic ba(kpo.ts)
acasi va avea adresa lui de IP Iocale $i numele cu care egti obi$-
nuit (de ex., NAS server). Poli accesa alte localii din relea prin r. r',.it,( aliy (hec l lor ,Jpddie5 l&'vr(
selectarea ,,+ other location" in managerul de fi$iere Ubuntu
("Favourite bar I File cabinet ;ymbol-) si se navighezi apoi sub !.. ier tle.e ire se(u.!ly updates:
,,Networks". r

aHIP.r2l2or8-r/2or9 . 53
TEST & TECH > NOTEBOOK-URI PREMIUM

54, r2l2or9-!l2ot9'1HIP
NOTEBOOK-URI PREMIUM < TEST & TECH

catre Dell a camerei web sau ideea lui Fujitsu despre designul
carcaselor. Aceste neajunsuri nu genereaze o forle explozive de
respingere a produsului, dar nu poli sd nu te intrebi ce a fost in Trendsetter cu carcase supla
capul lor. Dar situatia nu este cu nimic diferite de cea a cumpe- Laptopul Dell oferl cea mai supli carcasi. in consecinle,
ritorilor de magini de lux. camera web a ajuns sub ecran, unde inregistreazi din cel
mai nefavorabil unghi

Suplu, stilat gi bine finisaj


MacBook Pro gi carcasa sa unibody de aluminiuinci reprezintd
un gablon pentru multi producetori de PC-uri, chiar dacd Dell,
Microsoft & Co. au inceput intre timp si urmeze propriile con-
cepte de design. Spre exemplu, varianta 2or8 a lui DellXpS 13 vi-
ne cu un mix gic de aluminiu qi carbon gi este disponibil in mai
multe culori. Gralie suplelii in zona ecranului, carcasa de 3o,z x
20 cm este acum chiar mai mica decat cea a lui MacBook Pro.
Dar asta inseamna ce gi tastatura a fost redusa ca dimensiuni,
ceea ce rezulte intr-un layout neobignuit. Te vei descurca cu ea,
insi dupi o perioade de acomodare. Factorul cel mai problema-
tic este inse amplasarea camereiweb sub ecran, din cauza lipsei
de spaliu. in cazul unui ecran deschis la unghiul normal, came-
Tastaturi impresionante
Laptopul Lenovo oferl cea mai buni tastaturS si cel mai bun
ra filmeaztr direct nasul utilizatorului, Ia un unghi destul de ne-
mouse pad. Mai mult, un mouse stick tipic pentru Ttrinklad-uri
pldcut de dedesubt. Trebuie si inclini cat poti de mult in fatE troneazl in ceBtrul tastaturii
ecranul pentru a obline un unghi de filmare mai plecut, aga ce
utilizatorii care se afle frecvent inintalniri video ar face bine si
verifice temeinic camera web inainte de achizilie.
$i singurul hibrid tablete-notebook de la HP gi Microsoft
Surface Laptop oferi finisaje de inalta calitate, cu materiale
prelioase. Microsoft merge chiar un pas mai departe si acopere
tot hand rest-ul cu materialul gic Alcantara, care este folosit in
prezent foarte mult in magini, Ia mobild sau Ia posete. Suprafa-
!a pare a avea un finisaj de catifea, cald gi plicut la atingere. Dar
duptr ceva vreme in utilizare materialul s-ar putea se devine pe-
tat masiv sau si se toceascl.
Cu cagtigetorul testului Xr (a 6-ea generalie), Lenovo de-
monstreaze cum poli respecta traditiile 9i oferi ergonomie ex-
celentS, remanand totuFi modern. Tastatura gi mouse pad-ul
ofere o senzalie deosebit5, cu puncte de presiune clare si curse Performanqe comparate
perceptibile. Cu toate ci in Lenovo este integrat mai mult plas- MacBook-ul se comporti ceva mai bine dectt Dell XPS. in pofida
tic decat la competitori, ThinkPad-ul este unul dintre cele mai unui CPU r€lativ puternic, laptoput Surface se claseazl doar pe
scumpe laptopuri. Dragostea pentru detalii se poate vedea aici ultimul loc.
PCMark 8 Creative (in punctel
chiar giin designul retractabil al camerei web.
in materie de carcasa, Fujitsu se remarci in mod deosebit: Apple MacBook Pro

este greu de crezut ce avem de-a face cu un Iaptop care costd DeIxPsB 4.9:13
peste 2.ooo €. Dimpotrive, designul si materiale amintesc mai Eujitsu Lifebook5938 4.sp,
degrabi de segmentul de 5oo €. AcelaEi lucru este valabil si pen- HPspedrex36o 4-ao5
tru tastatura $i mouse pad-ul laptopului Fujitsu - aici totul este
Lenovo Thir*Pad Xt 4.!a2
cel mult OK, dar destul de departe de ce ai merita de la un lap-
Micn soft Surface
top din clasa premium. Laptop 4 446

Autonomii remarcabile doar pani h un punct Autonomii de la excelent la acceptabil


Este plecut se-i impresionezi pe cei din jurul teu cu un Iaptop in operare OfFrce, traptopul Lenovo rezisti nu mai putin de r4,B h.
stilat. Pentru mobilitate, insd, greutatea gi bateria puternici MacBook Pro a rezistat doar cu peste fase h mai pulin
sunt mai importante. $i aici laptopul Lenovo igi arat: cele mai Autonomic baterie in ope!4iuni Office
bune caliteti: cu o autonomie de r43r ore in Office, 9:5o ore in Lenovo ThinkPad Xl 1432 h
redare video gi o greutate de numai t,t kg, ThinkPad este com- Microsoft Surface
Laptop B:33h
panionul ideal pentru zile foarte lungi.
Eujitsu Lifebook 5938
$i autonomiile lui Surface Laptop sunt impresionante,
r2B3 h
acesta rezistand in medie 13 ore. Dar, la r^3 kg, dispozitivul Iui De[ XPS 13 rr:06 h
Microsoft pare un pic mai greu. HP Spectre x35o lo:oEh
$i Eujitsu, Dell si HP au autonomii ioafte bune, de peste ze- Apple MacBook Pro ax8 h
ce ore (Office). Dell gi HP cantdresc doar 12 kg - exact cat te-ai +

alllP<r2l2or8-t/2or9 . 55
TEST & TECH > NOTEBOOI(-URI PREMIUM

agtepta de la un dispozitiv compact. La 1,5 kg, Fujitsu este cel


mai greu Iaptop din test, ceea ce nu este de mirare, avAnd in ve-
dere configuralie cu DVD burner Si multe interfete.
Hand rest pufos Comparativ MacBook Pro cantaregte 1,4 kilograme gi are o
grosime de doar 16 centimetri, rlmanand cele mai suplu note-
Suprafala Alcantara a laptopului Surface se simte foarte pHcut
la atingere. Remane de vizut, insl, cat timp va rimanc curate. book, alituri de HP. in termeni de autonomie a bateriei, Apple
atinge doar valoriintre opt gi noue ore,in ambele cazuri,in vre-
me ce Microsoft gi Lenovo au valori semnificativ mai bune Ia
acest capitol.

Performanli suficienti pentru nevoile zilnice


Lucrurile aratl complet diferit in termeni de performante, in-
trucat MacBook Pro se afle in frunte in acest caz. in pofida
unui CPU destul de mediocru (i5-8295U) qi a numai 8 GB de
BAM in configuralia testate, Mac-ul este un picinaintea lui De-
11 XPS 13, in practic toate benchmark-urile. Dell-ul avand 16 GB

memorie de lucru gi un CPU (i7-855o U) echipat cu un puternic


mod Turbo. Trebuie specificat gi faptul ce am instalat Windows
ro pe Mac pentru testele benchmark. Cu sistemul nativ MacOS
x, performanla s-ar putea se fi fost un pic mai bune.
Apropos, toate notebook-urile Windows au avut valori de
performan!5 considerabile, care confirm5 ipoteza unui echili-
Tablete gi notebook bru foarte bun intre performanta gi mobilitate. Tote sarcinile
HP ofeH o fun4ie autentici de convertibil in doar unul dintr€ uzuale de Ia Skype Ia procesarea de imagine - sunt rezolvate
modelele sale, cu ajutorul clreia notebook poate fi pliat pentru a de dispozitive rapid gi silenlios. Cu exceplia jocurilor solicitan-
deveni tableti. te gi a editlriivideo fluide in +K, configuratiile sunt foarte bine
echipate pentru uz cotidian.

Ecrane cu rezolufii mari


Apple poarta coronila in termeni de calitate a ecranului: la r3,3
inchi Si o rezolulie de 2.560 x 1.600 pixeli, ecranul lui Apple este
imbatabil la luminozitate (521cd/m') $i contrast (205:1). Dar Dell
XPS B nu este prea multin urma lui MacBook Pro 9i puncteaze
cu rezolulia UHD (3.840 x2.160 pixeli), care mai este ofedta doar
de HP dintre dispozitivele din test. in termeni de contrast table
de Sah, Delt, cu 2o9:1, este chiar un pic inaintea Mac-ului.
Cea mai buni acope re a spaliului de culoare este oferite,
inse, de Lenovo: la roo %, respectiv 99,8 '%, este inaintea compe-
tiliei gi ta SRGB Fi Ia spaliul de culoare extins AdobeRGB. Thin-
kPad Xr poate reda astfel corect mai multe culori decat MacBo-
ok, o caracteristice importante pentru procesarea de imagine.
Ecrane comparativ mai slabe sunt oferite de Fujitsu Fi Mi
crosoft. Cu toate ce ecranele sunt acceptabile per ansamblu,
Configura!ie clasicd chiar Si laptopul Surface cam lasi de dodt. Cu exceplia lui Le-
Laptopul Eujitsu este singurul model care ofere un port Ether novo Si a Mac-ului, toate ecmnele sunt echipate aditional gi cu
net port, un DVD burner fi chiar Si un conector VGA funclii touch, care funclioneaze fere probleme.

Configura(ii bune, cu conectori USB moderni


Toate notebook-urile sunt echipate cu SSD-uri de 512 GB. Pro-
ducetorii s-au ablinut de Ia cre$terea de pret care ar fi fost adu-
si de scumpele SSD-uri de 1TB. Toate au configuralia uzual5,
- adici o camerd web, Wi-Fi qi Bluetooth. Microsoft 9i Fujitsu sar
peste cititorul de amprente, dar oferi un senzorde puls ca func-
tie extra.
Configuralia este singurul capitol Ia care Eujitsu poate pri-
mi un scor complet: DVD burner, LTE (disponibil Ei la Lenovo), a
un card reader mare pentru carduri SDHC/XC 9i un conector
Ethernet autentic sunt disponibile doar aici. La celelalte mode-
le, un adaptor Tip C este necesar pentru conexiune Ia retea prin
cablu. Mai mult,laptopul Fujitsu are 9i conectori HDMI gi chiar

nl2o\a - rl2o)9, CHIP


56 '
NOTEBOOK.URI PREMIUM < TEST & TECH

gi VGA- util, mai ales cd proiectoare mai vechi incd sunt folosi-
te in silile de Fedinte. in principiu, Iaptoput Eujitsu este confi
gurat ca notebook-urile extrem de bune de acum cinci ani, dar
nu omite cel mai recent conector USB 3.t (Tip C). Astfel, este Adaptor obligatoriu pentru MacBook
echipat pentru orice eventualital e. Cu patru porturi Tip C, MacBook ofefi cea mai recentii configuE-
Aleturi de icrosofr si Lenovo,lapropul Fujil.su oferS $i sta-
M !ie; un adaptor esta insi necesar pentru periferice mai vechi.-
1ie de andocare adilionala. Mai mult, pentru modelul Dell XpS
B este disponibil un adaptor hibrid (r2o €) care, de fapt, este un
acumulator cu conector de alimentare gi un port USB.
in termeni de echipare USB, toate modelele folosesc conec-
tori rapizi USB 3.0/3.1. Unul sau mai mulli dintre acegtia sunt
variante Tip C, potrivite pentru incercare gi pentru ieFire video
(vezi tabelul). Doar Microsoft a omis asta
Fi a incorporat doar
un conector USB normal.
Dimpotrivd, Apple MacBook pro ofere patru porturi Thun-
derbolt in format Tip C, dar numai trei au conector Tip C. in
ambele cazuri, asta inseamnl ce cele mai recente dispozitive
USB tot au nevoie de adaptoare de la Tip A Ia Tip C. Astfel, Mac-
ul aminteqte un pic de o ma$ine Tesla, care este mult inaintea
timpurilor, dar incd destul de departe de a putea fi incercate
oriunde. r

WindowsloHome MacOS X
Intel Core j 5.8250IJ/4 lntel Core iZ-855oU/4 Intel Cot€ iz-865ou/4 Intel Core iz-766ou/2

Stocaro: RAM
Stocare: SSD/HDD
5r2cB/o st2cBla
Eo2, ac/a/o 8o2,uac/a/o 8o2. dc/./o Boz.nacla/.

Card reaaler/webcam

Amprente, Amprente, DVD bumer, LTE,

ECRAN
Merim€ ecran 14 inchi I3,3 inchi EJ inchi
-!9!9lu!re_ 2.500 x r.44o 3.840 x 2.160 pixeli 2,560x 1600 3.840X2.160 2.56a xl,aao 2.256 )t L.SO|
Touchscreen o
Luminozitate 421,8Cd/m. 52t,4 cdlm" cdlm'
335J 319,4 cd/m,
l'"t"*,,*E -=[- aeEtr
VALORI MASURATE/ BENCHMARK.URI "r] -n, 205,t E5r

PCMark (Creative) 4.9$ puncte


E
4.832punde ,,a+e p,-"t"
ls"q!!l*r"9gt9l 312,3 MB/s 4[,r MB/s 342 MB/s
Autonomie baterie: Office 1106ore IO:O8 ore t2:33 ore 13:33 ore
Airtonomie haterie: video 8:55 ore 9:34 ofe 13i9ore
Zgomot
Dimensiuni 322x2L;/ 1t t.7 (n 3O,2 x20 x2 cm 3O,4x2r,3X1,6 cm 30,6 x 21,8 xr,6 cm 31,6 x21,4X2,9 cm
_r,zke
toartebun (roo-9o,o) bun (89.9 ;.o) sa::s=:a::: i..9 60.0) sufi.i€nt (59,9 45,0)
:oate scorurilein puncte (max.1oo) . da
: IIP < rzlzora - r/2oj,s .57
t
TEST&TECH>I{ARDWARE

Telefon mobil wide-format


Samsung are cel mai mar€ ecran din CHIP
Top ro (6,4 incN), suplimentat de o carca-
si cu finisaje de inalte calitate, cate rezis'
te h apt fi praf.

Adiugire Iogicd
Stylus-ul lui samsung nu servefte doar la
scriere/desenare, ci ll po{i folosi gi drept
telecomandii pentru Noteg, rr fun4ie dc
app-ul pe care il rulezi

Mici neajunsuri ale camerei


Capodoperi cu comparativ cu Gataxy S9 (dr€apta), foto-
grafiile fiicute pe lumina scrzute sunt
usor mai sl,abe. Cu toate ac€stea, camera
lui Noteg este una dintte cele mai bune

xr.,j*t*"*-s,ll,"ts,itrp"sTfg#f ,i:II}i"**,, montate vreodatii pe un telefon mobil'

de in fotografii
deauna cea mai bune oferta in materie Din Note 8, asigura stabile.
telefoane mobile, nu-l pot trece pe vede- acest motiv am fost suryrinEi ce Noteg a
rea in niciun caz pe Samsung Noteg. Cel fost un pic in urma lui Gataxy 59 Plus 9i
mai proaspat Uder al clasamentului Top chiar gi alui Note 8 in condilii slabe de
ro a ob(inut scoruri de prima clasa la toa- iluminare. Cu toate ce fotografiile arate
te categoriile evaluate, iar configura{ia excelent chiar 9i aSa 9i le depagesc pe ale
este imbatabila in acest moment r28 GB majorite$i competitorilor, simte ce pe
se
de memorie extensibile se ascund intr-o Noteg camera este zgomotoase 9i captu-
carcasi finisati impecabil, de 6,4 inchi, reaza detaliile fine un pic mai slab decAt
s"-runc calaxy Note 9
care €ste rezistenti h praf gi la api con-
form standardului IP68. Cel mai mare
ambele modele mai vechi de Ia Samsung.
Cu o autonomie de Peste u ore, noul
! SPECIEICATII
ecran din clasament combine o rezolulie Note rezista cu ora gijumetate mai mult Standard radio mobil
LTE cat 12 (I,ad h 600
MbDE)
inaltd (r.44o x 2.960 pixeli) cu un nivel re- decat ambele modele inrudite. Cantdref- 6'4 lnch,
Ecran (merime/rezol4ie)
spectabil de luminozitate, contrast pu- te 2or grams, dar sta destul de confortabil r.aro x 2.960 Dineli

ternic gi culori strelucitoare - o calitate inmane. Un accesoriu practic este stylus-


Valoar€ SAB neprecizat
de top, practic,imposibil de depaqit ul (S-pen), care funclioneaza ca teleco- l,Vi-Ei ac. microusB 3.r,
Interfele
Cel mai recent $i mai puternic proce- manda Bluetooth pentru mai multe app- Bluetooth 5.o, NEC
Stocare
sor mobil al lui Samsung, Exynos 9 98ro uri, putand, spre exemplu, sE declangeze Unt€ma lbere/exteisie)
ro9 cB,/Blot micosD

octa-core, propulseazl sistemul Android camera de la distan!5. in plus, po!i porni Android 6.0 cu
Sistem de operar€ Samsury E4erienc!
gi ruleaza rapid gi fluid toate procesele de gi rularea de filme sau muzice in acest fel 9.o Ux
pe smartphone. Camera duale ne-a sur- sau poii accesa istoria browserului. Per DimensiunVgleutate z6 x 16,2 x o.9 cm/20r r
EVALUARE
prins intrucawa in test, pentru cd Noteg ansamblu, considerem ca acest model al
Scor rencral 95.9
folose$te, de fapt, aceeali tehnologie ca lui Samsung este unul cu un succes de- Performanla/operare (35%) 96
Galaxy 59 PIus. Asta inseamni cd qi ca- plin. Dar unii utilizatori s-ar putea sa Confisuratie {25%) loo
mera principald de u megapixeli are o caminghita in sec la pre!:1.ooo €. Baterie (E%) lto
apertura deschisa intre f/2.4 9i flL5, in EcTan (I5 %) 96
CamerS(ro%) 9{
functie de situalie. Teoretic, camera rede LocToplo r din r?4
astfel mai multe detalii in conditii bune
,'ltr Einisajeexcelente,performarte
;i : fantasticl, functii logice pelltru sti'lus Pret (aproL) e
de iluminare $i face poze mai bune pe Iu- II Senzor de amprente foarte mic, Foarte bun
Evaluare CHIP I
mind mai slabd. Mai mult, stabilizatorul poze sllbute pe lunina scazuta
foarte bun ooc4o,o) bun (s9,+_75,0) satisfecetor (74,9-6op) suficient (59 9-45,0) ! ne'ecomandabil
(aa 9-o)

Toate scorurrle in puncte (max. r00i

58 r2l2OtA-rl2019'CHIP
'
HARDWARE<TEST&TECH

Economie de spatiu si
performanqd putirnicd
in clesa notebook-urilor mai ieftine,
Lenovo Yoga 33o este unjucitor de top
9i puncteazi gratie mob itefi sale
deo€ebite-

Notebook portabil 2-in-t Compact gi agil


Notebook-ul Lenoro este un c.onvertibil
compact, cr poate fi trecut ugor din

pentru zile de lucru lungi modul not€book in cel tableti

in CHIP Top ro al notebook-urilor de pA- buie sa ai grije cdnd foloseg-i porturile


ne in 5oo €, Lenovo Yoga 33o-trIGM iese USB, pentru ca unul dintre cele trei su-
in evidenle prin cea mai buni mobilita- porte doar standardul mai vechi Fi mai
te. Modelul de I inchi ofere cele mai bu- lent 2.o. partea pozitivd a configuraliei
ne conditii pentru operare. Lz kilograme este ca acest model yoga nu are nevoie
nu inseamna prea mult, nici pentru di de ventilatie activl, ceea ce inseamni ca
mensiunile acestea, mai ales dacd ai in este complet silenlios, iar energia econo-
vedere faptul ce notebook-ul Lenovo a misite fire ventilatoare spore$te auto-
fost proiectat se fie un convertibil, adice nomia. Un drive optic intern, care ar fi
si poatd lucra 9i pe post de tableG. Co- putut fi $i el o surse de zgomot, IipseSte.
mutarea de Ia un mod la ceElalt funclio- Cel mai critic punct este ecranul mic,
neazi foarte fluid, gralie balamalelor so-
lide, Si asta contribuie la nota bun5 Ia
ergonomie. La asta de adaugd gi o auto-
cu valori ale performanlei care necesita
o perioadtr de acomodare. in special re-
zolulia hse mult de dorit, pentru ca la
I 1r",1%1%,"$&i'"-,'""
SPECIEICATII
Int€l P€ntium NSooo/
nomie deosebita,de pane la r:52 ore in 1366 x 768 pixeli, imaginile de pe ecran AGB
Grafica IntegratA
mod Office. Mesurat in acest mod, nici pot deveni repede granulate in cazul
Ecran (marime/rezolutie) rL6 inchi/ ri66 x ?cE
puterea de calcul nu este deloc rea. Cu unor anumite sarcini Office. $i con- pix€li
de puncte in benchmark-ul Had&ive ra cB
4.053 PC- trastul gi luminozitatea au valori destul Drive
lPIa3h)
Markz dispozitivul Yoga obline un cali- de mici. in condiliile unor unghiuri de
Interfe!€
2XUSE3.o,t sB2.o,
Wi.Ei .c, Blu.tooth,
ficativ,bun". Procesorul cam vechi Intel incident5 ale luminii nefavorabile, refle- ndniHDMI. crd r€.d.r
Pentium N5ooo nu permite insd aven- xiile de pe ecran sunt mai mult decat iri Autonomie (Of f icefu ideo) rri52l9:o2 ort!
zE,r x r9,5 r r,7 cm/r,o
turi in zona jocurilor cu grafici solici- tante. Dar, per ansamblu, notebook-ul Dimensiunvsr€utate
kc
tante sau a editarii video. Dar este sufi- Lenovo este unul dintre reprezentanlii EVALUARE
cient pentru aplicalii Office $i internet. buni ai clasei sale fi ofere un raport Scor gmeral 75.O

Configuratia este,la fel ca la majori- pre!/performanle acceptabil, Ia circa Mobilitate (25%) loo
ConfiAumtie (25%)
tatea competitorilor din zona ieftine, ca- 45o €. Ecran (20 %) 5t
racterizate de frugalitate. ln locul unui Performafta 05%) 73
hard disk standard sau al unui SSD, Le- Ersonomi€ (15%) ,a
novo a pus un cip flash drept stocare de !'!l Autonomie mare a bateriei, silentios, tna Top ro 4 din2a
Pret {aprox) 450 €
mase ace"- : f.T,l$"flfrftrfiffX.,*
in carcasa supltr, capacitatea
tuia fiind de numai r28 GB. in plus, tre- I ci"ootra"t,,i" ", ""noii Evaluar€ CHIP Bun

CHIP<r2l2or'-rl2org .59
TEST&TECH>HARDWARE

Imagine bund pentru familiile


nucleare
Calitatea audio fi, mai presus de toate,
a ecrarului acestui telwizor Samsung
nu lasi nimic de dorit. Dar imaginea
cste optimi doar intr-un unghi de
vizualizare limitat.

Televizor ieftin cu un
$m+-tt#,Y"gp,"."ls.F,I-",,,,"care,sun,ex,remde
spectabil loc $ase in CHIP Top ro. Aces- recomandabile. Ele produc un sunet bo-
ta nu este un rezultat slab pentru un gat $i natural, care sune atrEgetor chiar
model de 70o €, Samsung reugind aceas- gi Ia volum mare. Dar ar fi sunat gi mai
td performanle gralie unei bune confi- bine cu un sub-woofer.
guralii de baza, ergonomiei excelente $i Pentru a folosi optim televizorul,
impresionantei eficiente energetice. toate funcliile inteligente trebuie se fie siluetatelevizorului samsungeste
Ecranul VA-LC de 43 de inchi ofere o re- prezente. samsung UE43NU74o9 poate atrlgEtoare dar supletea nu a fost,
zolulie nativa de 3.840 x 2.160 pixeli, fi conectat Ia releaua de acasi Ei apoi evident. preocuparea majorl adezvolta-
cu diverse platforme video-on-demand
torilor.
adice o calitate UHD. Televizorul supor-
te gi HDR, dar, dupd cum a devenit deja prin WiFi. oferi acces implicit la Ama-
o practice standard, nu are 3D. Cdita'
tea Blu-ray gi cea TV sunt bune, iar
zon lnstant Video, Netflix 9i Maxdome,
iar YouTube $i alte platforme internet
Eill r"*"oncuE43NUz4oe
SPECIEICATII
contrastul este 9i el convingdtor. Dar Iu- mai mici sunt incluse adilional. Siste- M:dmehezolulie maximl 43 inchv 3.a4o x 2.160
DiEli
minozitatea mediocra de 289 cd/m' are mul Smart TV se descurca cu o Iarge pa- x HDML LAN, WnEi,
3
un efect negativ. Litimile de bande in Ieti de formate, inclusiv ACa, DTS, Di lnterfele 2 xUSB

cel mai recent Top ro merg de la slaba vx, H264 gi HEVC. Echilibrul energetic (tabh de rah) 208:l

valoare de r5t, la excelenta valoare de este qi el pozitiv: televizorul Samsung Luminozitate mdime 289 cd/mz

56r cd/m'z. in sufragerii iluminate nor- aparline clasei de eficienta energetice Consum
(standby/operare) 0,3/55 wali
mal, ecranul televizorului Samsung ofe- A gi consume 65 de wali ln operare nor- Dimensiuni q7x65x33cm
re imagini bune, la acest nivel de per- mat5. in stand-by, 0,3 wali sunt sufici- DVB'C, DVB-S, DVB-T2

formanta, en!i. Aditional, este disponibil $i un UsB recodine, ftui 3D


EVALUARE
Dar dispozitivul nu este Potrivit mod de economisire a energiei, care ar,9
pentru vizionarea in grupuri mari: cu afecteaze luminozitatea, ca de obicie. Ecran(so%) EA

unghiuri de vizualizare orizontale de Asta poate deveni deranjant, in functie Confi$ratie (25%) 80
peste 21 de grade, televizorul oferi doar de Iumina ambientala. E*onomie {r5%) 100

jum5tate din contrastul maxim teoretic EficienF energetica 6%) 94


Audio (5%) E3
de 6.042:1. Chiar qi modelele ieftine au dir 20
unghiuri de 30, pan6 Ia +o de grade. Te- lll
u
Calitate buna a ima8inii Fi sunetului'
Loc Top ]o
Prel (aprox.)
6
700e
suportHDR, Divx fi DTs e
levizoarele de inalta pefformante merg II Calitatea optiml a imaginii este Evaluare CHIP Bun i,
chiar pane Ia 60 de grade. Ambele boxe vizibili doar intr-un unsh.i limitat 3
foarte bun (Ioo 9o,o) bun (8919-75.0) satisfacitor (74 9-60.0) suficient (59,9-45,0) .] nerecor'andabil (44,9-0)
Toate scoru.ile in puncte (ma! loo)

50 >
r2l2or8-r/2019>CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

Chilipir pe parbriz
Rollei CaTDVR-3o8 este impresionanta
recomandare de pret din topul nostru
de camere de bord. La doar 8E €, poate
inregistra un accident, in caz ci se pro.
duce vreunul far5 a viola vreo lege. Sen-
zorul G gi GPS-ul intern pot fi argumen-
te in caz de vreun litigiu. I-am acordat
cel mai bun calificativ Ia categoria cali-
tatea imaginii pentru cd inregistreaze
clipuri fantastice Ia rezolulie Full HD,
atat ziua cat gi noaptea. Condiliile pre-
care de iluminare o afecteaze destul de
mult, dar majoritatea competitorilor re-
ugesc uneori si ofere chiar mai pulin
din acest punct de vedere.
este tocmai contemporan si anume ecra. mai performante tehnologie, HTC Desire Rollei rateazi un calificativ mai bun
nul relativ uria$ de 6 inchi in format r8:9, u Plus este un telefon robust gi chiar re- din cauza cardului de memorie, care este
pe care pot fi afi$ati doar 72O x t.44o pi- lativ qic gi recomandabil, cu un raport necesar dar nu este inclus in pachet gi
xeli. Asta rezulte intr-o densitate slaba a pret/performante bun. pentru ca nu are niciun ecran pentru
pixelilor, de 269 ppi. Dacd privegti foarte operare. in afare de asta, nu stocheazi
atent, pixelii individuali devin vizibil FI
r Cameri duall cu doi megapixdi pentru
profunzime, dual SIM, design qic
video intr-o manieri protejattr Ia scriere,
chiar qi cu ochiul liber. Dar luminozita- o funclie suportate de majoritatea celor-
I Ecianul nu e full HD, carcasl de plastic
tea $i contrastul sunt foarte OK, motiv I instabill, camera ftontalit 6laba lalte camere. in afarA de aceste neajun-
pentru care i-am acordat -bun' [a capito- suri minore, Rolleieste incomparabil bu-
lul,,Ecran'. Un alt lucru bun este configu- ni gi ieftind.
HTcDesirer2plus
ratia acestui telefon Android, care are
funclie dual SIM, s2 cB de spatiu de sto-
f SPECIE] CATII
care gi un senzorde amprente care merge
foarte bine. Limitarea la Wi-Ei n nu este
Standard radio mobil LTE Cat 6 (pan5 la 3oo
MbD.l
ffi *on"i"""DvR-3o8
SPEC I F CATII
Ecran (marine/rezolulie) 6.0 inchi/ ?ro r r.44o
pirnli r.94o x r.o8o PixGV
inse prea grozave, iar NFC lipseqte com- Rezolulie maximtcadre
3o fu.
plet. Pentru un telefon mobil care cost6 Valoarc SAR Unshi vizionae (orizontal) r2o (le gaalG
2oo €, configuratia este insaln limite. La lntfffete Wi-Fi n, microusB 2.o,
fel ca si camera digitali de B megapixeli ,
Blu€tooth 4-z- NEC 3 in hi/96o x 24o Dir.ti
24 GBAlot micmsD LiPaAlku.h,8 wati
cu un al doilea obiectiv pentru optimiza- (interne fib€rI/extensie)
Montar€ V€ntuz:
rea dete4iei profunzimii. in condilii bu- An&oid zo cu IITC
Scnse a-o Memorie (internr€xtinsl) -/micmsD (par€ h 3,
GB)
ne de iluminare. culorile arata natural Si Dimensiuni/greutate 7, x r5,8 x o,9 cm/r58 c
Dimensiuni/greutate 4.8 x 53 ! 2,9 cm/ga r
sunt destul de intense, fEri si fie exage- EVALUARE (PRELIMINARAI
Accelerometru.llt{
rate. Scor Ean€ral ?5J wi-Ei
Perfornanwoperare (35%) EvALUARE (PRELIMINARA}
Performanla s-a dovedit a nu fi prea Confieuratie (25%) f, Scor eneral 887
spectaculoasa, dar potrivite pentru uz Baterie 05%) a5 Imasine (4o%) xto
cotidian. incircarea paginii CHIP durea- Ecran (E %) ar Securitate (40%)
zi o3 secunde. in Top 10, aceaste valoare Camed(1o%) ct Confiq./operare (2o%) t5'
variazi de la oJ Ia L8 secunde. Autono. u5 din 133 toc Top ro 3 dln tt
2LO e Pret (apror.) 90€
mia de g:47 ore este decente, dbr rrei ore
ca timp de incdrcare este prea mult. Pen-
Evaluare CHIP Bun Braluare CHIP Bun

CHIP <t2l2ot9-tlzotg .6r


TEST&TECH>HARDWARE

Boxiportabili
conectabili la Alexa
Ultimate Ears UE Blast aterizeaze in
egalonul mediu al boxelor Bluetooth,
dar dac privegti mai atent. vei descoperi
ce dispozitivul merite atenlia ta. Sune-
tul sune plecut, iar muzica nu are disto'
rsiuni nici rnicar la volum mare. Reda-
rea muzicii are loc prin releaua wiFi
sau prin Bluetooth. Serviciile de strea-
ming precum Spotify, Amazon Music si

Televizor high-end divergi operatori radio sunt inclu$i im-


pticit $i pot fi activali cu o comande vo-
cale. UE Blast este un dispozitiv Alexa
independent, care nu necesite aditional
[*nrsJ,"*ss[iliP.i#.","umurpareunpiccamma. un Amazon Echo. Dispozitivele Smart
nu afecteaze imaginea gene-
ofer6 toate tehnologiile de imagine sofis- re. Dar asta Home pot fi Si ele operate 9i poti echipa
ticate la care te-ai a$tepta in cele mai re- raltr a acestui televizor Mai ales ce un boxa cu skill-uri Potrivite.
cente televizoare high-end' Cditatea pre! de ].7oo € pentru un televizor in Autonomia bateriei de aproape z5
imaginii in test fost una exceptionali.
a acest format qi cu asemenea performan- ore in operare normalE este decente' dar
Nu conteaze daca ecranul de 55 de inchi Ie este unul foarte atractiv nu mai este competitivi in comparalie
afi$eaze material video de la tunerul tri- cu unele modele din Top 10, care obtin
plu integrat sau de Ia un player BIU-ray -
.
j'
Panou oLED er.c€lent, culiSuratie ex'
de doue sau chiar trei od asta. Lipse$te
', ceotionaH. smart Tv bogat in funqii
catitatea imaginii este fantastica in orice S"T"1"" ni" ft"t, conaumul ar putea fi inse o optiune de aimperechea doua bo-
caz. Asta a fost confirmat 9i de masureto-
! xe. Mai mult, am dus lipsa unui egaliza-
rile din laborator. Contratul table de $ah tor Si a unor taste hardware pentru con-
trolul muzicii. Asta a dusla un calificativ
este mare, Ia 222:1, iar luminozitatea ma-
xime atinge 448 cd/m'z. Cum te-ai a$tepta Froo"rrr.", SP EC IEI CATII
slab la configuralie.
de Ia un ecran OLED, culorile par bogate inchi,/ 3.a4o x 2.16(,
55
Marime/rezolute maxima
$i naturale, iar unghiurile de vizionare Dix.ti (UHD)
ut.i*"." Ears uE Blast
sunt largi. Interfete
4 x HDMI, UlN, Wi'Ei,
?xuSB !
Nucleul televizorului LG este Triple contrast (tabH de ;ah) SPECTEICATII
WiEi, USB
Tlvin Tuner. Consolele de jocuri, playerul Luminozitate maxim, Interfele
Autonomie/timP incsrcare 7i2sl2i32oft
Blu-ray Co. igi pot gasi un loc in cei patru Consum
(standby/operare)
o3/rr2 wati
xrE,8 x 6,8 cm/6459
Dimensiuni/geutate
conectori HDMI. Hard disk-urile externe Dimensiuni !23x76x23cm LED Baterie da
si stick-urile USB au Ia dispozilie treipor- Tuner DVB'C, DVB'S, DVB.Tz
USB le.ordins, ftre 3D
turi USB, pentru a reda video 9i muzici. cablu UsB/alimentator
weIIIA,NT (PRELIMINARA} Rezisti Ia stlopire qi
Nici Ia suportul pentru formate LG nu Ia- Scor g€rctal 95,3 aEi conform IP 67
si nimic de dorit. Chiar $i DTS 9i Div x Ecran (5o%) 9E weT,UANT (PRELIMINARA)
sunt suportate de sistemul in-house We- Configuratie (25%) 9B Scor qen€ral n
Sunet (5o%) E?
bos 4.0. Ersonomie G5%)
Confieuratie (3o%) 6a
Eficientd enerqetica (5%) 73
Putinele critici ce i se pot aduce in- 8t Mobjltate (2o%) 64
Audio (5%)
clud un sunet uqor mai slab din ambele Loc Top ro 3 din 34 Loc Top ro radin36 9
boxe de zo de wati fara sub-woofer, dar Pr4 (apro).) Pre! (aprox.) ,ito €

este un sunet acceptabil pentru un tele- Satisflcitor I


Evaluare CI P Eoarte bun Evaluare CHIP
vizor AvAnd in vedere dimensiunile sale
foarte bun (!ocFgo,o) bun (89,9-75,0) satisfecEtor (74,9 6op) suficient(59,9-45,o) IDerecomandabil(a4.9-o)
Toate scorurile in puncte (max. roo)
r2l2or8 - 1/2019 > CHIP
62'
HARDWARE<TEST&TECH

Calitate superbia Mediocritate Cameripentruuz


imaginii, peste OLED modulari hardcore extern
In televizorul curbat GQ65Q8CN, cu toa- La fel ca ambele predecesoare, $i Moto 23 Niciun DSLR din Top 10 care costa2.ooo€
te cA Samsung a instalat un panou VA ca- PIay este compatibil cu sistemul Moto nu are o calitate a imaginii mai bund ca
re este foarte dependent de unghiul de Mod. Telefonul poate fi extins cu pano- Pentax K-1 II cu 36 de megapixeli. poli fa-
vizionare, televizorul de 65 de inchi bate uri oplionale, andocabile magnetic pe ce fotografii exceplionale cu inregistrdri-
aproape toate televizoarele OLED din panoul dorsal. Spre exemplu, o extra ba- Ie Pixel Shift; asta rezultl in imagini im-
CHIP Top ro. Televizorul UHD datoreaza terie ar fi alegere logice, cu care autono- presionant de detaliate care sunt
asta mai ales calitltii excelente a imagi- mia poate fi sporite de la mediocravaloa- formate din patru fotografii cu un mi-
nii. Datorite HDRro+ li unui contrast pu- re de 8:23 ore Ia puternica valoare de B nusculoffset al poziliei senzorului- daci
ternic, culorile bogate sunt afi$ate intr-o ore. ai Ia dispozitie un trepied $i 30 de secun-
formd naturald. Gralie luminozitaui in afare de asta, 23 este un
telefon ro- de de timp de procesare. $i in circum-
enorme de pdnd Ia r.628 cd/m,, acest tele- bust din gama medie care vine la un prel stanle normale Pentax a fecut fotografii
vizor Samsung poate infrunta chiar $i rezonabil. Pentru 480 €, cumperetorul de primi clase, fere zgomot la ISO 3.2oo.
cea mai puternici lumine ambientaH. primegte un model de 6 inchi, cu cele mai Eunctia autofocus este $i ea superba;
Mai mult, ai parte de un sunet excelent, o recent Android, 62 GB de spaliu de stoca- punctul focal rimdne stabil aproape in-
configuratie generoase si un consum re gi cea mai recente tehnologie wireless totdeauna, chiar gi in cazul subiectelorin
mic. (LTE Cat r2). Rezolulia (Lo8o x 2.t6o pi- miFcare.
Ca sistem de operare, Samsung folo- xeli) este standard, dar vine pe un ecran Pentax ofera o configuralie excelente
seFte Tizen, care impresioneazi prin luci- clar, cu imagini viu colorate $i atractive. intr-un body robust si rezistent la stropi-
ditate si inalta performanle. Gama vaste Dar trebuie se accepti limitirile din cate- re, degi este cam greu. Ecranul pliabil de 3
de app-uri standard, de la servicii de stre- va zone: Wi-Fi este disponibil doar in va- inchi, Iuminile de stare practice $i ele-
aming la YouT\:be gi Facebook este supli- rianta lente n, iar camera este bune pen- mentele de operare u$or accesibjle simp-
mentata de oferta Samsung, din propriul tru instantanee ocazionale cel mult. Per lfica viata fotografilor ambitiogi. Viteza
magazin de app-uri. ansamblu, Motorola ofere un pachet des- putea fi mai bun* 4,5 imagini pe secunda
tul de impresionant cu acest model 23. in rafale nu este prea modern.

ls"-"ongce6se8cN
SPECIFI CATII
65 inchv
6 lXt3'"'"Motoz3Pra,
SPEC I E CATII
f nentaxx-rII
S PECIF] CATII
Marime/rezolulie maxima
.T,IHDI Standard radio mobil LTE Cat t2 lDare h 600 pixall
7360 x 4.9L
Rezoluti€ maxima
4x HDMI 2.O, WlEi,
862 m€gapircli)
(n:rimetezotutie) 6 inchi/
Interfe!e UlN, 3 x USB 2,o, CI+ Ecran Cla$ camera/ p de senzor DSLR/CMOS
1,080 x 2,160 Eixcli
8:23 orre Ecrao herime/rezolutie) 3,2 inchUl.o3z,ooo
Contrast maxim
(table de $ah) 2,20tL
piEli
r/8,ooo / 30 E€.unaL
Luminozitate naxime r.628 cd/m2 Interfele Vri+i ac, microusB 2.0,
Bluetooth 4.2, NEC Game ISO roo-819.20l,
Consum (standby/operare) o,2/r45 wati
Las obturator (nanual)
Dimensiuni 5r GB/slot microsD
Imagini per plir de baterie
Tuner DVB-C, DVB-S, DVB-T2 Sistem de operare Anrhold 8.r.0 (mirL/nar.) ,.o/r.32A
Div€rse cl.Eadeelicie e Dimensiunvgreutate 7'7 x 15'? x O.9 !m/r!6 s Memorj€ (internrextinse) -/sDxc
EVALUARE Dimensiunver€utate 8,7 x u,o x 8,G cm/
EVALUARE (BodY) r.oo5 g
Scor genaral E4.3
Scor E€n€ral 9:t,o
PerfornantE/ operare EVALUAf,E
Ecran (5o%) ltr (35%) 87
Scor sehcrdl EO'
Configuratie (25%) 95 Configuratie (25%) 7t Imasine (ao%) 84
Eryono&ie (E%) (x, Baterie (r5%) a7 Conf ig./marevrare (35%) cl
Eficien(A €nergetice G%) 79 Ecran (r5 %) !t4 Video (15%) ao
Audio (5%) llro Camere (ro%) 7S Vitezi (1o%)
Loc Top rc Loc To! ro 64 din 169 Loc Top ro I din 28
2.450 € ,
Prel (a!ro,.) 4AO e Pret (ap.o,c) 2.Orro €
Evaluare CHIP Eoarte bun Eyaluare CHIP Bur Evduare CHIP Bun

CHIP<12/zora-tl2o]q . 63
TEST&TECH'HARDWARE

Performan{iputemi- Raport pref/cditate Aspiratorrobot


ciifiiricomprcmisuri excelent descurciref gi ieftin
SSD-ul M.2 Samsung g7o Pro 1TB Pentru un DSLR care coste 600 €, Fuji- Un ajutor domestic mai ieftin cu o per-
(MZ-V7P1ToBW), cu spaliu de stocare de film x-A5 face poze uimitor de bune. Ca- formant5 totugi acceptabiH nu existe pe
Loz GB a strelucit in testele de labora- mera suple de 24 de megapixeli ofere 84 piata inca - ar aspiratorul robot Medion
tor. in benchmark-uri, a atins rate de de procente din detalii pane la Iso 8oo. MD 19so este gi destul de descurcarel El
tran6fer r€cord de peste 3.1oo MB/s la Excelent, avand in vedere pretul ieftin. depegefte bine obstacolele, navigheaze
scriere $i Ia citire. SSD-ul poate procesa Ammasurat 2.052 de perechi de linii pen- corect in apartamente cu una sau doue
la fel de rapid fiqiere compresibile sau tru claritatea imaginii inacelagi mod - 9i camere chiar Ei fere camere sau senzori
nu. Nu este de mirare, atunci, ca SSD-ul acesta este un rezultat de top in termeni cu laser Fi este remarcabil de plat (83 cen-
NVMe cu interfale M.z se gaseEte pe pri absoluli. x-A5 nu are niciun fel de erori timetri grosime). Doar capacitelile de
mul loc in CHIP Top 10. La 40 de cenli demne de menlionat nici ln termeni de purificare par cel mult mediocre, lasAnd
per cB, prelul de vanzare al lui 97o Pro reproducere a culorilor Neajunsurile in urme scame, in special in colturi. Dar
nu este tocmai ieftin. Dar este mai mult sunt la configuralie (fdre stabilizator de chiar qi modele mult mai scumpe au pro-
decat justificat avand in vedere perfor- imagine, fard viewfinder) gi vitezd. Bafa- bleme cu asta. La circa 90 de minute, nici
mantele puternice pe care le ofer6. lele de 57 JPEG-uri pe secunde nu sunt autonomia nu este tocmai rea.
(Preg aprox. 4lo €) prea grozave, iar rafala se incheie dupi (Pr€t: aprox. 160 €)
doar 24 de imagini. (Pret: aprox. 600 €)

EtEluarecHIP lEoartebun Evduar€CHIP lBun EvaluareCHIP Satisftcetor

Printer economicos Admirareaartei Performan{i superin-


pentru sarcini mari versus blockbuster tr-un notebook mare
Cei care au nevoie de o imprimante laser Un televizor care se armonizeaze cu am- Acer Predator Helios 3oo PH317-9-5rM6
color pentru mai multe sarcini de printa- bientul cand nu este folosit Samsung - nu dI nicio importante mob itelii. Mo-
re uriage vor face o alegere bune cu dis- UES5LSoo3A alias Jhe Frame" promite delul de u inchi a fost brutal echipat
pozitivul multifunclional Ricoh SP exacl asta. in test. televizorul UHD a im- pentru perforanantl Cu un Intel Core i5-
C262SFNW. Cu toate ci are un pret pipe- presionat, ca toate modelele Samsung, 83ooH gi o place video nvidia GeForce
rat de 630 €, consumabilele sunt econo- prin configuralie luxurianta, SMART TV- GTX ro5o Ti, Iaptopul obline cea mai bu-
micoasa - mai mult decat h toli ceilal(i ul fantastic qi operarea simpli. Calitatea nd evaluare de performanla ca notebook
competitori din Top ro. O pagini color imaginii gi a sunetului este foarte bune" de gaming. Tastatura iluminate in rogu,
coste doar 9,6 cenIi, in vreme ce media in chiar dace nu exceptionale. Atractia este tastele WASD de culori contrastante $i
Top lo este de r5,8 cen1i. La fel gi Ia pagini- alta: in modul stand-by, televizorul de 55 fantastica rezolulie tull HD se potrivesc
le de text. lmprimanta nu este rapidi, in- de inchi afigeaze pe ecran picturi celebre foarte bine acestui notebook. scorul final
se 19,6 pagrni color /minut este accepta- in Iocul plicticoasei suprafele negre, se- nu pare prea bun din cauza mob ite$i in-
bil. Pretul este justificat de configuralia menand mult cu un tablou autentic si in- suficiente, dar acest notebook Acer este
excelente gi de rezolutia de print mare, tegrandu-se foarte ugor in ambientul foarte atractiv in termeni de pre! Si nu EI
de 2.4oo x 600 pixeli. (Pre!: aprox. 630 €) unei sufragerii. (Pret: aprox. 1.?5o €) numai. (Pre$ aprorl 9oo €)
2

EvaluareCHIP lEoartebun EvaluareGHIP Satisfecetor !


EvaluarcCHIP lBtm
foarte bun (1oo-go,o) bun (89,9-75,0) N satisfacator (749-60,0) suficient (59,H,5,o) Ll nerecomandabil (aa*-o)
Toate scorurile in puncte (max. loo)

64> r2lzo18-r/2o19>CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

Cigti wireless de
super calitate
Bang & Olufsen, companie cunoscuta
pentru inalta calitate a produselor sale
audio, nu dezamegegte nici cu modelul
Beoplay E6 de ca$ti wireless, care oferd o
experienlS premium firi compromisuri.
Designul nu este doar $ic, de altfel o
marce a produselor B&O, ci gi funclional,
cablul textil avand o construclie robusti.
Pe el sunt montate o telecomande cu trei
butoane, care ofer5 funcliile clasice de
control al volumului gi al redirii, precum
si un mic modul pentru baterii, cu pini

stocarein retea rapide pentru incarcare. Spre deosebire de alte


ce$ti de acest gen, Beoplay 6 au un dock
in locul obignuitului port
si usor de administrat
de incircare,
microUSB.
Calitatea sunetului este Si ea exce-
NAS
S?rrology Olzraplay este un sistem losit poti controla foarte u$or
$i de acolo
lente, oferindu-ti acelagi tratament pre-
entry-level, dar beneficiaze de funclio- accesul la continutul multimedia stocat
naliteli avansate putere de proce-
qi de o gi seterile pentru streaming. Sistemul mium. Ba$ii sunt suficienr de puternici $i
sare foarte robustd. Particula ,.play" din este expandabil cu alte app-uri din ma- bine echilibrali in raport cu celelalte to-
denumire sugereaze faptul cd NAS-ul gazinul propriu. De menlionat gi supor- nalteti, dar intensitatea lor depinde de
este excelent pentru stocarea colectiei tul pentru pani h 15 camere IP de su- dimensionarea corecti a dopurilor in
multimedia Si poate face streaming per- praveghere. urechea utilizatorului- Mediile $i inaltele
formant. Sinology Ds2r8play este un sistem oferd gi ele un sunet bogat detatiat, cu
Si
Ds2r8play este motorizat de un pro- NAS ideal echipat pentru a deveni ser- o bun5 separare stereo si fara distorsiuni.
cesor quad-core pe 64 de bili Realtek verul tiu personal din cloud. Autonomia de cinci ore a acestor cisti ar
RTDEg6, tactat la 1,4 GHz. Conectica es-
fi perfectibild, dar este suficientd pentru
te destul de spartane, cu doui porturi
USB 3.o amplasate langa portul Gigabit . Procesor puternic gi mernorie DDRI, activiteule de pe parcursul unei zile.
Ethernet RJ45, dar pentru un dispozitiv app-uri variate Si interfati facili B&O Beoplay E6 nu sunt deloc iefti-
pentru acasd este absolut suficiente. II Nu ai acces facil la discuri, conectorii ne, dar, dace ti le poti permite vor gti cum
USB sunt pe panoul dorsal
Drive-urile suportate sunt in numer de se-gijustifice pretul, nu doar prin calita-
doua si pot avea fie format de 3,5, fie de tea audio, ci gi prin intreaga experien!5
2,5 inchi, cu o capacitate maxim5 de 24 premium oferite.
sinolosvDs2rsplay
TB (2 x 12 TB). Nu ai acces facil din exte- I
rior la acestea, dar cine umbli des la sto-
carea in relea de acasi? Oricum carcasa
este ugor de deschis Ei poli umbla Ia dis-
CPU/BAM
SPECIFI C ATII
Realtek RTDI296 Quad
Cor€/ rGB DDRa
2X TIDD SATA III, 9i
3"5
{, B:lff,oJBr"""
SPECTEICATIT
HDD
curi foarte uEor dacd este nevoie. 2.5 inchi. md.2 x rz TE
Driver Electro.Dynanic 6,4
Performanlele in materie de
Zgomot
Interfele
r9.9 dBA
ImpedanF 16 Ohmi
transfer sunt bune, cu rr2 MB/s la citire rx RJ-45,2x USB 3.0
Respuns in frecventa
Dimensiuni/greutate 165 x100x 225,5
gi scriere, in condiliile in care consumul mm/o.a? I(! Bluetooth 4.2,
este de numai 5,r5 W cand discurile hi- EVALUARE ztE
berneaza si sub t7 W in sarcinS. Desigur, Scor r€neral 93 EVALUARE
valorile precise ale consumului gi per- 96 Scor r€neral !t6
formantei vor depinde si de drive-urile l2oq") 94 Sunet(60%) 96
Performante t2o%) 92 EIgonomie(2o%)
pe care le vei instala. Zgomotul produs 98
Consum(rs%) 90
este de numai 19,9 dBA, ceea ce este
rl5ll.i Pre!(aprox.) r.3gglei
foarte OK pentru uz casnic. Interfala de
administrare este intuitive gi ugor de fo- Evaluare CHIP Eoarte bun Evaluare CHIP Eoarte bun

C.HIP<12/2ora-r/2o\s . 65
TE ST & TECH , HARDWARE

Monitor performant
Pentrugaming
Viewsonic VX2458-C-mhd este un moni-
tor de gaming curbat, cu un Panou VA
Eull HD de 24 de inchi, cu o curburl
18ooR. Luminozitatea maximi specifica-
ti este de 28o cd.lm', iar contrastul de
3ooo:r, reimprospetarea imaginii fecan-
du-se cu o frecvenle de pana Ia 144H2,
ajustabila prin tehnologie AMD
EreeSync.
Prevezut cu un design in general
Sistem mesh minimalist discret, monitorul igi tradeazi inca de la
prima privire orientarea cetrejocuri, da-

cu
,""*
oi
Derformante
clasi-
excelente
r.t"*"f" ae uigi de routerele ?e ca. pentru extinderea relelei de acas5,
torita piciorului de suslinere cu design
futurist, care ii asigure o stabilitate
foarte bund pe birou. Pe partea de co-
ce dace experimentezi operarea facile gi trebuie doar se adaugi ince o unitate, iar
nectivitate, VX2458-C-mhd oferl toate
acoperirea consistentl a unui sistem SSID-ul va remane acela$i. De asemenea,
interfelele moderne, fiind prevdzut cu
mesh. Deco M5 de Ia TP-LINK are doue Deco M5 emite simultan, sub acelagi
DVI-D, HDMI L4 9i DP r.z, plus ieqire au-
sau trei uniteli (noi l-am testat pe cel cu SSID in ambele benzi de frecventa, de 2,4
dio pentru ces,ti. Mai mult decat atat,
doud) care asigure o acoperire wi-Ei fera 9i 5 GHz.
modelul incorporeazd $i doue boxe de
intreruperi gi un semnal optim in intrea- Deco M5 este o solutie elegante 9i
3w.
ga case. Gralie tehnologiei mesh, cele 2 discreti, cu performante excelente, foar-
Viewsonic VX2458-C-MHD ofere un
uniteli Deco MS formeaze o singura re- te ugor de confieurat gi administrat $i ca-
re se asorteaze perfect cu orice ambient
raport pre!/calitate avantajos gi poate fi
lea unicd. iar dispozitivele se conecteazi o alegere excelenti pentru pasionatii
automat Ia fiecare unitate in timp ce te modern.
plimbi prin cas5, f5ri se pierzi conexiu- dejocuri gi nu numai, pretandu-se foar-
,4Er Instalare si confisurare facili, te bine $i la activitali de birou gi Ia reda-
nea. Cu Deco M5 ai conexiuni rapide $i d acoperire'consistinti, design modern re de conlinut multimedia.
stabile cu viteze insumate de pane h II Setiri mai putin detaliate decat cele
sistemul este compatibil cu oferite de unele routete clasice
r.267 Mbps si
f / Viewsonic
oricare furnizor de Internet. Deco M5
poate gestiona aficul chiar $i din cele
,!a; / vxz+sa-c-mna
TP-LINK Deco M5 SPECIEICATII
mai aglomerate regele, oferind conexiuni Ecran (merine/r€zolutie)
fare lag chiar Fi pentru roo de dispozitive SPECIEICATII
Tehnoloeie Wi.fi AC13oo vA, r44 Hz
conectate simultan. HDMI r.4, DisplayPort
Interfele r.2. DVI-D
Instalarea si configurarea sunt foar- VitezaWili 600 . 867 MbDs
Luminozitate 28o cd/m'
te uqoare li nu necesite cunogtinle de re- 2 Gieabit Der unitatc Contrast 3.OOO:1

telistic5. Fiecare unitate are doue porturi 4x antenl interna Timp de raspuns (gri-sri)
2.! cHz. GHz
Ethernet Gigabit. in unitatea principalS 5
Dimensiunvg.eutate 546 x 326 x 65 mm/
uox3Smm
trebuie sa introduci cablul de Ia provide- EVALUARE EVAL UAR E
rul de internet $i, eventual, sa foloseqti al scor generd 95,2 S.or r€ncral 9.2
doilea port pentru conectarea unui PC Configuratie (so%) 96 Imagine(50%) !,4
Confisu.atie (2o %) 9r
desktop. Si gata. Configurarea se face Performan(A (20%) 95

prin intermediul unui app, in cativa pa$i Funclionalitate (2o%) 95 Ereononie(2o%) 94 I


Instalare ai confiB. (Io%) q5 Consum 0o %) 90
simpli, app-ul ghidandu-te foarte bine. Pret (aprox.) z3ol€i t82e P

Marele avantaj al sotuliii mesh fald de Eoarte bun


g
Evduare CHIP Eoarte bun Evaluare CHIP
solulia routerelor clasice, cu extender, es-
foarte bun 0oo 9o,o) bun(89,9-75,o) satisfac5tor (74,9 6op) suficient (59,9-45p) E nereconandabil (aa,g-o)
Toate scorudLein Puncte (max. roo)
tzl2otS - t l2ot9 , CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

Tastaturi de gaming
foarte configurabili
CADA GXT89o de Ia Trust este o tastatu-
re de gaming cu iluminare RGB bazata pe
switch-uri Outemu RED, aseminetoare
cu Cherry MX Red. Switch-urile au un
punct de actuare Ia 2 mm gi o curs5 totaE
de 4 mm, aga ci reactioneazi prompt, dar
senzatia in timpul tastirii este destul de
diferite gi necesite o perioadi de acomo-
dare, daci vii de pe alte switch-uri. in jo-
curi te obignuiegti rapid. dar la tastare in-
tense dureaze un pic mai mult
acomodarea. Tastatura nu face prea mult

Router
a
performant
a
pentru
a-
zgomot Fi sunetele emise au o tonalitate
ugor infundati care nu deranjeazi, dar

gammg gt nu numar se aude vibratia metalici a plecii pe care


sunt montate switch-urile. Sistemul de
iluminare RGB poate fi personalizat cu
Netgear Nighthawk Pro Gaming XR5oo trarea precise poate evita orice situatie
este un router proiectat pentru o casd de efecte globale sau poli seta fiecare taste
conflictuald gi toate lumea poate avea
gamer mai mult sau mai pulin entuziast, parte de o viteza decente. fare spike-uri
in parte. Tastatura re[ine pane la trei
profilud, care sunt ugor de creat cu sof-
unde, dincolo de obi$nuitele desctrrciri de viteze care te pot face si pierzi unjoc.
tul asociat. PoIi regla intensitatea ilumi-
$i streaming-ul TV si video, banda este Nu ar fi o exagerare sA spunem ca
folosita mai ales pentru jocuri in relea. ndrii pentru fiecare tasta Si poli inregis-
Netgear Nighthawk XRsoo este cel mai
Routerul iti poate administra in detaliu tra diverse macro-uri. Din pecate, nu poli
bun router pe care il poate cumpara un
conexiunea, beneficiind de sistemul de gamer entuziast. A$a ce o spunem!
modifica si sigla, care remane iluminate
operare DumaOS, bazat pe Linux, pe ca- in rogu gi destul de intens, ceea ce, mai
re il poti personaliza dupe pofta inimii. ales pe intuneric, ili cam sare in ochi. Per
i i;i: Viteze de transfcr foarte bune, sistem ansamblu, CADA GXT89o este o tastatu-
Cu funclia GeoEilter poli gisi serverele l:.lr de operare, functii pentru gaming
ra entrylevel reugita, Ia un pre! foarte
dejocuri optime pentru tine, atat ca dis- ||
r
Instalare 9i configurare mai putin
tante, cat Ei ca ping, prin intermediul prietenoasi cu incepitorii, scump OK, dar care va necesita o perioadd de
unei interfele intuitive si detaliate. acomodare cu caracteristicile specifice
ale switch-urilor Outemu.
Netgear XR5oo vine cu un hardware
foarte puternic, cu un procesor dual-co-
re Ia I7 GHz gi 5r2 MB de RAM. Are cinci
lS.g"1'*1*Xf*1'I3** CADA GxTaso
porturi Gigabit Ethernet gi o vitez5 Wi-
S PECIEI CATII JTrust
Tehnolopie Wi-Fi AC26oo Dual Band SPECIFI CATII
Fi combinati de 2,6 Gbps, compuse din Slandarde Wi-Ei Switch-uri Outenu nED
8oo Mbps in banda de 2,4 GHZ Fi tx33 Vited Wi Fi aoo .rr* MbDs Durate de viaF swit€h 50mil.apastui
Mbps in banda de 5 CHz. in p1us, func- r wAN/4LtN Si8abit, z Da, RGB
USB
Efecte iluminare da
tia DFS (Dynamic Frequency Selection), da
te lase se reglezi in detaliu canalul de 2ACIlz.BGHz
Dimensiuni 32t9 x 2437 X 5B mm Dimensiuni/greutate
sGHz dace ai vreo probleme de interfe-
EVALUARE EVALUARE
rente. De remarcat app-ul Network Mo- 95 89
nitoring din DumaoS, care iti arate toa- 98 Operare(so%) 92
te dispozitivele din releaua ta si te lasl Performa. ta (2o%) Ergonomie(30%) a6
se aloci Elimea de banda pentru fiecare Funclionalitate (20%) 92 Eunclii (2o%) 88
Instalare si confie. Go%) 90
in parte, ceea ce este util dace Si alli 90
r,3ool€i Pret (aprox.) 3oo lei
membri ai familiei vor se foldseasca in-
ternetul in timp ce tu te joci. Adminis- Evaluar€ CHIP Foarte bun E\Eluare CHIP Bun

CHLP<tzlzorg-t/zotg .67
TEST&TECH>SOETWARE

Manager de parole cu
proteqia identiti$ii
Dashlane 6 Premium oferA functii care
merg dincolo de administrarea parole-
Ior. Spre exemplu, instrumentul de alar-
ma cand numele de utilizator al cuiva
apare intr-o baze de date a hackerilor.
Asta este o solicitare nu tocmai subtih
sa-!i schimbi parola imediat. Mai mult,
controlul ca[telii face parte din pachet.
Parolele slabe sau cele folosite in mai
multe locuri pot fi modificate targetat.
Existe $i un seruiciu vPN pentru accesa-

Photo-enhancer Potrivit rea criptata a relelei. Dar localia serve-


rului nu poate fi selectate Uber penhu a

pentru incepitori de editare, cum ar fi indrepta'


asigna tu adresa de IP a unei Fri.
Utilizatorii gesesc, desigur, $i funqi
ile clasice ale unui manager de parole,
Fioto Optimizer 7 este un instrument te funclii
care sincronizeazd in cloud datele de lo-
de inalta performanle ulor de folosit rea, intoarcerea sau rotalia' Mai mult'
pentru editarea fotografiilor de orice exista Ia dispozi(ia utilizatorului instru- gin, Login-ul automat, pentru care nu
mai trebuie sd introduci username 9i pa-
tip. Este orientat in principal cltre in' mente de filtrare cu ajutorul ceror o fo-
rola manual, a e$uat, natural, in cazul si-
cepitori, care vor se-;i imbuneteleasce tografie poate fi fecute se arate veche'
foiografiile instantaneele fare prea poate fi convertita intr-o pictura pe ulei te-urilor cu autentificare cu doi factori
gi captchas. Mai mult modificarea auto-
muli efort. Programul ofera optimizare sau intr-o schili de creion' Instrumen-
mata a parolei este oferit5 doar pentru
automate, printr-un clic de mouse, pen- tul Cropping serve$te la ajustarea
foto-
in afar6 de cateva site-uri, destul de bine-cunoscute
tru corecta;ea luminozitelii, balansutui grafiilor Ia orice dimensiune
de culoare, contrastului, claritalii 9i a al- formatele standard 16;9 sau 4:3' pe piata americane.

tor parametri, Am descoperit ca rezulta-


tete pot fi de multe ori de'a dreptul im' firnciional cuprinzltor'
presionante. Chiar $i instantaneele
tr Domeniu
ooerare facili
estc F o"rt t"n" 6 Premium
c;re4ia automata a imaginii
tipice luate cu smartphone-ul arate sen- E rmeori ufor exagerate SPECIEICATII
sibil mai bine, devenind mai vibrante 9i Sistem deoperare
Windows. Mac OS.
Linui, Andrcid, ios
mai sofisticate. in operare, programul chlome. Eilefs,
afigeaza originalul s,i imaginea editatl
intr-o maniere juxtapuse, pentru ca re-
zultatul se poate fi monitorizat oricand,
I $f;I#ff&,.,',",,
SPECIEICATII
hfiftiow6 ? 8, 8.r, ro
Browsere suportate

Managementul parolelor
Intemet Explor€r,
Edr., S.fad, Opera
Date de
.indonlz;€
locin
in cbua
comDletar€ automatl
Sistemd€operare date_d. loStrL auto
inainte de salvarea sau exportul flgieru- Instrumente Fi efect€
Iui. Dar sistemul automat uneori face Import
Notlllc&i in caz de
accesar€ a datalor de
inBdn€ uzual€
exces de zel gi imaginile pot deveni prea SMP, JPG, PNG, TIE
Proteeia identitltii cetrr hack€ri. controlul
Export .aftntf dat lor d.
luminoase, contrastul prea puternic sau EVALUARE loltn. iewiciu v?N ctc
luminozitatea prea terna. Doar o corec- ScoE gercral 79,8 EVALUABE
scot sen€ral 68,O
(ie manuala ajute intr-un astfel de caz. Domeniu tunclional (50%) 7t
8t
8t Performante (ao%)
Aici, fiecare valoare poate fi setate pre- Operare (25%)
Domeniu f un4ional (30%) 90r
Performang (2o%) 85
cis, folosind un slider sau introducand Documentatie (5%) 8r Op€Ere Eo%) 90
direct o valoare. Pret (aprox.) 20€ Pre! (apro).)
in afard de controlul corecliei li op- Evduare CHIP bun Evaluare CHIP bun
timizer e de baze, progr4mul oferd Ei al-
foane bun {roo-90,0) bun (89 9-75,0) satisfecator (74,F6op) sufrcient (59,9-45,0) Enerecomandabil (aa,e-o)
Toate scorurile ln puncte (mar roo)
Lzl2ot'-rlzorg,CHIP
68'
S OETWA RE < T EST & TECH

calitate a rederii sunetului, playerul folo-


seSte protocolul WASAPI 9i, dactr este dis-
ponibil, ASIO, care eludeazi mixerul de
sunet din Windows oferi o calitate a re-
dari tonal mai bune. in afard de muzica
de pe hard disk, Audirvana suporte Hi-
ghresaudio, Qobuz si Tidal - servicii care
tZ FiaEoffice
20t8
fac streaming muzical Ia cea mai buni
calitate posibile. Un manual nu este
disponibil, dar programul este practic
auto-eqrlicativ. Pentru managementul EreeOffice
cantecelor, Audirvana solicita un cost restrictionat
standard: editarea tag-urilor meta sau Cei care se descurce gi fere diagrame co-
Unplayerhigh-end compilarea de piste multiple intr-un al- Iorate in text, Fabloane de celule in tabe-
vineinWindows bum este uSor laborioase. Ie sau export video in prezentiri pot se
Playerul audio de inalte cautate Audirva- aleage versiunea gratuitd a SoftMaker
na Plus era pini acum disponibil doar Free Office 2or8. Este o versiune scurta-
pentru sistemul de operare macos, dar
4**x Audirvana Plus
te a programului cu plate SoftMaker
softul este acum disponibil gi pentru SPECIEICATII FreeOffice, pe care o poli folosi
siin sco-
windows ro puri profesionale, in cea mai recenti
Windows ro. Programul este orientat ce- Toate fomatelc aualio
tre utilizatorii audiofiii, pentru care reda- versiune, suportul nativ pentru actuale-
hiph-r€3olution
rea perfecta figierelor lor audio high-re- Hishrlsaudio,oobuz,
le formate Microsoft - DOCX, XLSX gi
Streaming
solution are o importanld cruciale. Cei Tidal
WASAPI, ASIO
PPTX - funclioneaze realmente bine,
care sunt satisfecuti cu calitatea obi$nui- dar, pe de alte parte, opliunea de salvare
EVALUARE
te a altor playere nu vor putea obline Scor general 89,8
pentru formate vechi precum DOC, XLS
prea multe pHcere de la Audiryana. Dar Domeniu func(ional (50%) 8a 9i PPT lipsegte. in afard de lipsa posibili-
testele noastre au aretat ca pan5 $i figie- Performant;(25 %) oit telii de personalizare a interfelei, ar fi
rele MP3 sunl mai clar redate cu Audir- Opelar€ (25%) 9l cel mai mare neajuns al programului.
Pr4 (apror!) aoe
vana gi un echipament audio de calitate.
Pentru a reugi se atingd acest nivel de Evduar€ CHIP bun EvaluarcCHIP satisflcltor

T- s, q' ee'flF

't' ^ ,:

jr'- -do'"

CHIP<t2l2ota-rl2or9 . 69
TEST & TECH > APP S

Fl--
Xril Creeazeugorcolqie
f de inalta chlitate
Fotografiile de inalte calitate nu mai de fotografii stock gratuite pentru a-ti
sunt de mult apanajul exclusiv al profe- realiza colajele. App-ul livreaze in mod
sionigtilor, gratie unor instrumente pre- consistent calitate inalte $i rimane prie-
cum Adobe Spark Post. Fare cunogtinte tenos cu utilizatorulin orice situatie.
de specialitate in prealabil, poli folosi Dar existe Si cateva neajunsuri. O
app-ul gratuit pentru a crea colaje foto procedura de logare prin contul de Eace-
excelente, postere, invitatii, grafica cor- book sau Google sau printr-un cont

rffi ffi
poratistl si mult mai multe - totul cu Adobe IDA ar fi absolut necesara.ln afa-
elemente de design contemporan. ln re de asta, detaliile proiectelor pot fi
funclie de scopul utilizirii, Adobe Spark uneori destul de problematice, intrucat
decupeaze fotografiile direct in respec- un zoom pe suprafala de lucru sau o
tivul format de imagine, care este potri- functie undo lipsesc. Mai mult, nu poti ,Darken contasl
! ;;;;;;
vit $i pentru platformele uzuale de soci- adduga propriile fonturi sau pictogra-
al media, cum ar fi Facebook sau me. Cu toate acestea, Iucrul cu acest app
Instagram. este distractiv. ln comparalie cu cel mai
i1i poli alege proiectele din sute de popular app competitor, Canva, Adobe Cu numeroase
$abloane sau poti face totul chiar tu. Spark oferi un pic mai putine functii, fabloane
Sunt disponibile tot felul de optiuni in dar este mai accesibil Fi mai u$or deinte- gata-ehute,
poti crea
acest scop: de la numeroase fonturi $i Ies pentru incepetori.
foarte rapid
efecte, la game de culori gata-facute $i
filtre foto de inalte calitate. Aditional,
polialege din nenumerate pictograme $i
simboturi Si poti accesa direct milioane
sirtem

Evaluare CHIP
J $atis fi
bun
gratis .a
a!- HE} sJ.
gi ugor o
compozitie
prrprie.

Poveste de dragoste Invafijuciug ^{iutor la orientare


interactivi melodiilefavr
favorite in sesiunile foto
'd lelekomde ? 02:46 J l, I 94%--
il,"
/:' < Notationseinstellungen lnstrument

&,)
gr'^ u,
-
I

i'
Gita.re

4-saitiger Bass

5-saitiger Bass

Florence este o tanara femeie, cu o viate cu capo Touch, poli analiza muzica favo- PhotoPills te ajutl cu informalii Iegate
absolut normali. lncantata de muzica vi- rita ca se o poli interpreta chiar tu. de localie cind planifici o sesiune foto -
oloncelului seu, ea se indregostegte de Pentru asta, selecteazi o piese stocate gi mai ales daci este vorba de una in aer li-
Krish, un tandr muzician. Cu ocazia unui app-ul va afigi apoi acordurile corespun- ber. Poli selecta locatia proprie sau pe
accident de bicicleti, Krish o remarce gi zetoare. Pentru a putea exersa secventa cea a subiectului $i apoi laqi PhotoPilb se
el pe Florence. Povestea acestui cuplu a de acorduri, va trebui sa intri gi se ieSi calculeze ce locuri ar putea avea umbre
fost ilustrate cu tandrete. Gratie multor din cantec sau str selectezi un pasaj care gi daca poti captura subiectul alaturi de
mini-jocuri, vei plonja intr-o Iume fante- sa se repete intr-o buclE infinitd. Mai Soare sau de LunI. Indiferent de pozitie,
zistd. in afari de ideea jocului, sti.lul mult, app-ul poate numera la cerere gi app-ul poate ajuta fotograful gi la calcu-
grafic gi muzica sunt gi ele magnifice. poate funcliona pe post de metronom. in Iarea spatiului de stocare necesar pentru
Pllcereajocului se incheie dupe circa 60 versiunea gratuite, poti rula un cantec o inregistrare slow-motion sau Ia calcula-
de minute. Cei ce agreeaze idei extrava- per sesiune pentru 6o de secunde. Versiu- rea distantei minime fa!tr de un subiect
gante dejocuri vor face alegerea corecta nea complete este disponibile doar pe cu o anumite ind\ime.
investind in acestjoc. bazi de abonament anual de 9.99 €.

al al al
I rase fi zsse a! sistm I g,gge
'ir - !r- f ro,sse r$ s,es rit -
Evaluare CHIP bun Evaluere CHIP bun Ev"dlrere CHIP bun
foarte bun ooo-gop) bun (s9,9-75,o) satisfecabr (74,9-60.0) suficient (59,9-45p) D nerecomandabil (aa,g-o)
Toat€ scorurile in puncte (max r0o)

7(J, t2lzota - t/zo\g, CHIP


APPS<TEST&TECH

Snailmail simulat Informiin Pe scurt


digital gapteminute
Amazon Music

^rl, iti
Cu noua functie Alexa Cast.
I
Q g5;::I:i:::ilffil:ffJ'f,,
zon Echo gi Chromecast. Astfel, poli
reda Fi seri peste melodii de la distante
Found I matches
They will be added to your lriend tist. spre exemplu.
(Android/ios: de ta 299 €/month).
Slowly intentioneaze si readuci in eEa Seven - provocarea de antrenament de
digitali corespondenta cu un prieten. Te minute te incitl sa te mhti mai mult Pok6mon GO
Sapte
va intreba despre preferinlele personale, ln fiecare zi cu ajutorul unui program ino-
aptitudinile lingvistice precum gi despre
localie gi apoi va asigna un prieten cu care
vator. Tot ce ai nevoie este un pic de spaliu
gi Fpte minute libere. Cu un clic, antrena-
lll[[ii'Jfl1l:::;
ILJ yri
664 gP.
r1"",,"
primi
mult, vei
se corespondezi in fiecare zi. poli vedea mentul incepe cu exercilii de 30 de secun- puncte de experienta $ stadust pen-
cui ii scdi la trimiterea scrisorii Folosind de Si instructiuni video. in acest scurt tru trimiterea $ receplionarea de da-
procedura de imperechere automate, poli ruri
timp, vei finaliza un program rudimenta-
gasi chiar tu prieteni de corespondenli. in (Andmi iOS/Win gratis)
re de fitness, care include toate grupele de
funqie de distanla la care se afle acesta, mu$chi esenliale, precum $i o sesiune de
transmisia mesajelor poate dura una sau antrenament cardiovascular. Te poli con- Google Drive
doui zile. Un app pentru fanii corespon-
denpi clasice - intrebarea este: de ce au
nevoie de un app?
a!
centm $ pe anumite zone $i extinde app-
ul cu exercilii adilionale, contra unui abo-
nament care costi 9,99 € pe lunl.
L Dupd o lungA a$teptar€, Google
Drive suporti acum gi fiSierc
Office protejate prin parole
Sl6tem I g"",i. |r gatls ra- Sist nt J setb * eou" li e*ti" Pantr acum, ele putea fi doar deschise gi

Erraluare CHIP vizualizate, nu $i editate.


satisf;icetor Evaluarc CHIP bun (Android/iOs/Wir gratis)

,5

!
I

CHIP.tzl2o\B-tlzolg . ?r
TEST & TECH > VPN

ttf-;.-"

o0
br
Navigare pe internet
cu criptare
Virtual Private Networks (VPN) permit utilizatorilor sI navigheze anonim, si cripteze
datele transmise gi si acceseze conlinut restrictionat. CHIP a testat r+ servicii VPN gi a
descoperit cA nici pe departe nu-gi pot onora toate promisiunile.

hiar denumirea 'Virtual Private Network (VPN) ii poate sesti software VPN pe computerul teu, pe smartphone sau ta-
descuraja pe multi utilizatori, Sune ca o foarte complica- bleta, intregul trafic de date va fi criptat $i redirectionat prin-
ta tehnologie de rete4 care este potrivite poate unei tr-un server, care ili va asigna propria adrese de IP atunci cand
companii dar cu care nu vrei se te lupli acase. ln ptus, nu este deschizi site-uri. Asta are doue efecte: poli naviga in siguran!5,
intotdeauna clar pentru ce anume folosegti unVPN. $i cum ma- spre exemplu in releaua wireless a unui hotel public, fi iti poti
joritatea serviciilor vPN sunt pe baza de abonament pletit, schimba inteligent locatia dace eFti la controlul unui server din
E
muti utilizatori le evite din start. O greFealtr. SUA" Elvelia sau alta !are. O chestie practice pentru a urmeri E
Ca utilizator de VPN, nu ai nevoie de cuno$tinte avansate oferta american5 de pe Netflix, spre exemplu. CHIP a testat 14
de relelistica, dar n-ar fi iau sE gtii lucruri de baze, pentru ce servicii vPN, care sunt foarte ufor de folosit Fi de rulat pe Win-
atunci ai inlelege ce se poate face cu un VPN Fi ce nu. DacA folo- dows, macOS, Android gi iOS.

72, 1212or8-r/2019'cHIP
VPN < TEST & TECH

Schimbarea adresei de IP
Cel mai comun motiv pentru care utilizatorii recurg Ia un VPN
este depegirea geo-blocadelor (vezi graficul din dreapta), fie
pentru accesarea platformelor de streaming din streinetate, Motive pentru folosirea unui VPN
pentru comunicarea cu rudele din atte ldri sau depdgirea fi- Prin folosirea serviciilor VPN utilizatorii se asteaptli mai des
rewall-urilor companiei. Deseori,,,navigarea anonime' este la acces la mai rnult conlinut de divertisment,
menlionate $i chiar promovati de multi furnizori de VPN. Dar
Pentru accc6 mai bun Ia 54%
asta nu este in totalitate adevirat. VPN este bun la ascunderea continutul de divertisment
57%
adresei tale de IP reale. Astfel, nu poli urmeri site-urile vizitate
pe baza adresei de IP si nici chiar providerul teu de internet nu
P€ntru acccs La retele de
eocidizare cara mi cunt
accesibile in tare mea
rc 1A%
36%
va gti pe unde umbli pe net. Chiar dace acesta este un lucru
foarte bun, ceea ce se uita deseoriin acest proces este ce adresa
Pentru a naviga anonim pe
internd
re i
5%3
33%!
de IP este doar una dintre metodele de urmerire a utilizatorilor
Un browser cu cateva extensii, seteri gi cookies ajustate gi chiar
Pentru a acccsa site-uri care [u
sunt eccesibile d€ la locul meu de
m sor.l
munce
gi tipul de sistem de operare qi rezolulia ecranuluiii pot face re- P€ntru a comunica cu prieteni/
f.nili. din.trrinEtrf.
m
-I
"sr. $
,s% fi,
marcabili pe utilizatori. Tine cont de faptul ce niciun serviciu zzx Q
VPN nu te poate face complet invizibil online. Cu toate astea, -
& Utilizatori VPN pe Pc/laptop I Utilizatori VPN mobil
VPN-urile sunt utile, mai ales ca instrumente de securitate gra- -
tie criptirii gi pentru depagirea geo-blocker-ilor. Folosirea OpenVPN
Descarci de pe net un dient OpenVPN. r Descarci fisjerul de
Providerii de VPN qi securitatea configurare de la provider, spre exemplu ca*igltorul testului
Cum VPN nu are un fel de mantie invizibile, securitatea a fost NordvPN.2 Importi-l in OpenVPN gi porneite conexiunea la
cel mai important criteriu in testarea celor 14 servici.i. Ideal, toli serverele providerului.
providerii lucreaze in protocolul open source OpenVPN $i folo-
sesc criptare AES-256. Doar ZenMate opteaze pentruAES cu 128
biti, cel pulin pentru extensiile sale de browser, dar tot este su- OpenVPN configuration files
ficient de sigur. OpenVPN nu este doar sigur, ci te face Si flexi-
bil. PoIi fotosi ce client doreqti, cum ar fi OpenVPN GUI; este
practic dace schimbi des seryiciul VPN, pentru ce software-ul
remane h fel pentru tinein acest caz. Au fost diferenle mai ma- @@
riintre serviciile testate in termeni de logging. DacAili direclio-
nezi tot traficul de date, cu toate ce este criptat, prin serverul @@
providerului, acesta nu ar trebui se inregistreze nicio informa-
tie despre el. Din acest punct de vedre, doar ca$tigetorii testu-
lui, NordVPN $i ZenMate s-au comportat de o maniera ideald.
Potrivit rapoartelor proprii, ele nu salveaze nici site-urile vizi-
tate (trafic) $i nici adresa de IB seryerele DNS utilizate sau in-
formalii despre conexiune, cum ar fi date temporale si lelimea
de bande. Toate celelalte servicii VPN inregistreaz5 date sub o
formd sau alta.
Cel mai frecvent, providerii inregistreaze Si ldtimea de ban-
dA folosita, ceea ce estein regul5, avand in vedere ctr aceste inre-
gistreri pot fi folosite ca indicatii pentru controlul caltelii $i
administrarea incercerii pentru servere. in afare de NordVPN IP-uri dezvdluite in serviciile VPN
gi ZenMate, doar ProtonVPN mai omite asta. Dar gi alte date AtEst Sccureline nu poate proteja tot tEficul IPv6i providerul
sunt colectate. Jumetate dintre provideri salveazi $i date de de interaEt real devine vizibil
utilizare in termeni de timp, spre exemplu cand si cat timp ai
fost conectat la VPN. Asta devine de-a dreptul critic pentru ,st your lPvO connectivity.
provideri, care inregistreaza adresele de IP reale ale utilizatori-
lor: F-Secure, ambele servicii Avast Secureline $i HideMyAss, (D Your lPv4 addBs on lhe public lntemel appe6 to be 102 0 2 1

precum $i VyprVPN fac asta. AutoritSlile judiciare ar putea in- ((} Your IPv6 addGss oo lhe public lnismel appee lo be 2001idb8;4901

cerca se obline adresele de IP reale Si sa identifice utilizatorii (s Your lniemer sedice PDvider (sP) apaearc to be EXAMPLE-ISP - Us
VPN ai acestor provideri. Providerii, care au creat orice fel de Io- sinco yo! hav€ lPv6, we e includins a lAb fiaBhows how @ll you cai 6ach oth.r lPv6
{n}
guri IP, nu pot forwarda datele ulterior, la cerere. Vestea bund: j$ Good nMsl Your airgnl conligDation will conlinu€ io work as reb s les enabl. lA/6
potrivit declaratiei de protectie a datelor, niciun serviciu din .i , '/our ONS sto6r (po€sibly tun by yor ISP) appos lo have IAE l.lemd a@s.
test nu salveaza site-urile vizitate Fi serverele DNS folosite.
rorrcur rB/6 3'!brrand r€diies shen rubrishoA de lo@d to qo rA6 od!
1 0/1 0
Brege in software-ul VPN
in teorie, un serviciu VPN te tiimite la o localie alease de tine Si
iti ascunde adresa de IP gi serverul DNS folosit. in fetul acesta. .

CHIP<t2lzot8-rlzotg .73
TEST&TECH>VPN

nicio informatie despre locatia ta reali sau despre providerul


tdu de internet real nu ar trebui se fie posibile. Dar in teste nu
Viteze comparate ale serviciilor VPN toate serviciile au functionat cum trebuie: ambele oferte Avast
Benchmark-urile serviciilor VPN aratii difercnte semnilicativ€ SecureLine gi HideMyAss, precum gi Kaspersky Secure Connec-
de viteze. Am misurat o conexiune cu 4oo Mbps, care livreaze tion nu reuFesc se protejeze toate datele IPv6 din tunelul VPN.
stabil388 Mbps feri vPN . De aceea, rtrmane o urme de date care duce la providerul tau de
Vitezl ln MbpB internet, chiar dac5 N-ul este activat. Problema cu aceste
NordVPN 2@ brege IPv6 este ca site-urile $iu imediat providerii cu care navi
ProtonVPN Plus 22
Secure ConnectionPremium- 222
ghezi $i care este localia ta. Avast nu a rispuns informirii nos-
HideMyAss Pro VPN 200 tre, Kaspersky lucreazd deja la un patch pentru urmetoarea
Secureline VPN 199
r89
versiune a clientului. Toli ceilatli provideri nu au niciun fel de
hid€.me VPN Premium
Pur€VPN r78 brege IP. O probleme similare poate aperea cu datele DNS pen-
Cyb€rchost VPN 176 tru VPN-uri, adici cu serverele pentru rezolvarea numelor
Er€edomc VPN E2
ExpEssVPN 14(, adreselor de IP. Nici ele nu ar trebui sA fie vizibile prin criptare.
Phantom VPN Pro la} Cei 14 candidali din test au funclionat impecabil din acest
Online Shield vPN rr9
punct de vedere; anumite teste specifice de breFe DNS nu au
VyprVPN Pr€mium 89
ZenMate VPN lrltimate r fi oferit nicio dovada a vreunor scurgeri de date.

Netflix nu fuqioneaza intotdeauna


- Eludarea blocajelor geografice este un fleac pentru VPN-uri.
- Vrei si vezi un video care este disponibil doar canadienilor? Ni
cio problemi! Selecteaze un server canadian in softul VPN gi
providerul te va vedea ca pe un cetAtean canadian. in test, pro-
viderii care au acoperit mai multe teri au obtinut mai multe
puncte. HideMyAss a oblinut cea mai bund valoare, fiind repre-
zentat in 19o de teri, PureVPN face accesibile u1 de !eri, iar Ex-
pressvPN ofere ince 94 - o alegere bune. Pe de alte parte, Ste-
Netflixinci
blocheazi servere- ganos oferi doar t9 !dri, ProtonVPN ofer5 21 gi F-Secure 23.
Majoritatea le providerilor de Dar nu toate lerile sunt Ia fel de importante: Marea Brita-
providerilor VPN. A,fa ce nu poti nie, SUA, Austria gi Elvetie sunt cele mai populare locatii pen-
au hstalat un vedea continutul tru fanii streaming-ului gi, cu exceptia lui Kaspersky Secureli-
killswitch, care american din orice
loca{ie. ne, aceste leri sunt disponibile in toate serviciile VPN. Dar in
taie (onexiunea
practice, Netflix & Co. nu pot fi ugor pecalite. Adresele servere-
interllet in cazul
unei probleme lor VPN cunoscute ajung pe o liste neagra a providerului, motiv
VPN- pentru care ecranele remen negre pentru Netflix-ul american,

PiVPN gratuit:
VPN auto-construit din Raspberry Pi
Cei care nu vor sa aibaincredere ln uni pas cu pas pentru setup sub Win- si slecteaz; portul recomandat n94.
providerii VPN testali, i9i pot construi dow". in afara de asra, rrdi ai nevcie de De asemenea, pestreazd lungimea reco-
un VPN chiar ei. Cu PiVPN (pivpn.io), un cont la un prcvider de DynDNS mandate a cheii de 2.048 biti. Acum,
existe un proiect open source care penLru P'VPN. Noi ar folosir Securpo- RasPi o sd munceascd vreun sfeat de
transformi un Raspberry Pi intr-un int DynDNS (spdyn.de). ora pentru a Benera cheia. Apoi, selec-
server VPN. > Setare PiVPN: Dace RasPi ruleazi si teaze,,Use a public DNS" gi salveaze
>Hardware: PiVPN ruleazd pe orice esLe accerib.l. o cornanda e.te s.-tficien- nurrele Dyr DNS inregislrat. altminreri.
Raspberry Pi. Am folosit un Raspberry te pentru instalarea PiVPN: ,curl -L VPN-ul nu poate fi accesat extern. in
Pi 3 model B+ pentru acest test, care hrtps:,/'nsrall.pivpn..o I bach . Co*f gu linal. rrebuie nr rod;<e sFrve-el" DNS.
coste aproximativ 35 €. in afara de Pi, rarea porneste imediat automat. spre exemplu B.B.B.B si 8.8.4.4.
vel mai avea nel. oie de un alimenrator Ar trebui s; aloci o
o carcasd si un card de memolie mi- adrese de IP stati- Choor. your it .l..d t.v.l of lncrrption (pi433.t... to..\..t)!
thir 1. !n..cryption t., thlt rltl t.a.n...t.d on you.
croSDHC. ce pentru Pi, adre- iyrt*. Th. l.rt.r th. t.r, th. .o.. tlm thit vlU t.L., r..
ioit .ppt&.tlonr, lt r3 ...odcrd.d to u.. 2titB b1t3' Il yo! .r.
>Setiride baze RasPi: Pentru a pune sa de IP interni a t.!tino, you.!n !.. t02a !It. to 3c..d thinlr up, blt do not !s.
rn funcqiune un Raspberry Pi ma 'nr;i routerului serveE- thir fo. norn l !..1 Il you.r. p.rlmid.bout .., thh9s... th.n
!ra6 . cu9 ol ,oc tnd plct 4at6 blt!.
rrebuie sa in,talezi un si.tem de opera- te drcpt gateway.
re. Am folosit Raspbian Stretch Lite Permite upda-
(https://www.raspberrlpi.orgldown- te-uri automatein
loads/ raspbian). asistent gi selec-
n c;npJl .'le p . vFi Bdsi in"r ru.li teaze,,UDP'ca log

74' r2l20r8-1/2019'cHIP
VPN < TE ST & TECH

in pofida adresei de IP americane oferite de VPN. De aceea am


incercat intenlionat sa obtinem conlinut strein Netflix in test,
ceea ce a reu$itin cele mai multe cazuri. Doar hide.me, F-Secure,
Steganos Si Kaspersky au esuat in fala blocajelor Netflix Alte
Cele maibune
site-uri preferat€ de utilizatorii VPN sunt cele de partajare de serviciiVPN
fi$iere. VPN-urile testate au funclionat bine giin acest caz, doar
E-Secure fiind blocat de Bittorent.
NordVPN
a fost complet
Nu sunt prea multe de spus despre operarea softului VPN - convingitor in
providerii $iau fdcut bine treaba. Dar nu toate serviciile au un teste fi c+tigi
aspect important: o inchidere de urgenli, cunoscute gi sub nu- doui din trei
mele de killswitch, care asigure deconectarea conexiunii inter- segnente,
Iar vit€za este
net in cazul unui egec al VPN-ului. Asta este o functie impor- -
tante pentru cd altminteri se poate intampla ugot sA continui
navigarea fdrtr nicio protectie. Doar Steganos,Avast Secureline
+.-.,.,..,. c
foarte buna.

IT
gi Kaspersky au omis aceasta funclie.

VPN-urile incetinesc conexiunea la internet PureVPN


Indiferent cat de rapidi este conexiunea ta la internet, orice cqtige bcul al
VPN o incetinegte pentru ce procesul de criptare genereaza o treilea ?i oferl
cel mai bun
oarecare intalziere, iar ciile parcurse prin serverul provideru- raport
Iui sunt mai lungi decAt de obicei. in test, am lucrat cu un nu- pref-servicii la
mir de benchmark-uri pentru a diferentia providerii de VPN aproximativ
rapizi si lenti. Aleturi de viteza pure, am evaluat gi timpii de 42 € pe an.
ping gi stabilirea conexiunilor 9i viteza transferudlor Proton-
VPN gi caFtigetorul testului NordVPN sunt intr-o alte clas5.
Dar si in cea mai bunl performanle a NordVPN, ratele de
transfer ale conexiunii de test au scezut de Ia 388 Mbps la 263
Mbps. Conexiunea noastre rapide a solicitat la maximum
VPN-urile. Spre exemplu, ExpressvPN livreaza valori relativ
ma bune Ia o conedune mai lente, dar rata de transfer este limi-
tate la aproximativ I50 Mbps. Aceste viteze sunt absolut OK
pentru navigare normaH. Multe probleme am avut in text doar
cu ZenMate: serviciul a livrat doar 26 Mbps, ceea ce s-a simtit
clar in navigare.
Cu exceptia PureVPN $i ExpressvPN, toti provide i oferl
versiune gratuite de testare. Astfel, poti verifica eficienla gi
AI doilea clasat, ProtonVPN oferi o versiune gratuiti qu vitezi
compatibilitatea aplicaliilor dorite cu serviciile ofe te de cone-
limitati, care este rcstrictionata h trei tIri. Adice acces gratuit
xiunea la internet. r optim in lumea WN-urilor.

VPN > SERVICII


* z .!"
i
lffil z I
!E$ t9
z.l ?
! _dg Q'E g
?'g P &
lCa*isetorl
xg e 5
o aa E t
f &
'Ic E:! e g 'I
ta s ,E E.: ne
;,E S Eti t+
Nordv?N 99,3 72 97 48C8 62 6
2 ProtonVPNPlus 49,9 96 85 9o too 257 2l 5
3 PureVPN 49,3 43 93 89 83 5
CybeGhost VPN 89,2 9r 97 79 60 7
ExpressVPN 66,6 q3 q3 68 3
6 hide.me VPN Premiun 83,? 93 n a 150 5
PhantomVPN Pro Er,6 85 9l 66 loo Nelimitat
8 85 70 73 Neprecizat 5
9 OnlineShieldVPN t,9 50 88 73 a2 480 I9 5
lo Secureline VPN 69.a 80 88 83 500 5
t1 ZenMate VPN Ultimat€ 69,r a4 77 9r 294 27 5
L2 HideMyAss Pro VPN 68,6 72 97 89 760 r90 5
r:t VyprVPN Premium 54,1 65 65 93 65
Secure Connection Premium 631 30 I 56 85 5

foartebun 0oo 9o,o) bun (89,9-25,0) sadsfecaror (74,9 60,0) suficient (59,9 4s,o) I nerecomandabil (aa,g o)
Toate scorurile in puncte (max. roo) . da
cHIP<r2l2or8-1/2019 .75
TE ST & TECH ' LEXICON

Raytracing:
luminipictate
Un ambient virtual 3D func[ioneazi doar dacd efectele de tehnologiei nvidia RTX, dar aici este vor-
ba doar de reflexii qi de suprafa;a apei.
Iumind sunt corecte. Noile plici video obtin asta prin re- Efectele prezentate in demo-urile jocuri-
constituirea traseului razelor de lumind. Ior au avut un aspect extrem de realist.
in rezotulie Full HD, demo-ul a rulat fluid
pe o placi nVidia GeForce RTx 2o8o Ti,cu
ste complicat sa creezi lumi 3D rea- nozitate ale razei. care intersecteaza aici peste 60 fps, dar efectele sunt posibile gi
Iiste pe computer. Chiar dacl placa suprafala imaginii. intrucAt toate aces- la rezolutie 4K. $i asta in pofida faptului
video $tie forma, pozitia gi orienta- tea se intampl6 in sens in- cA suportul pentru ray
rea obiectul care trebuie i]ustrat, tot nu vers fate de camera, toate IIUCUI gstg tracing a fost introdus
este clar ce suprafelesunt de fapt vizibile zonele irelevante ale scenei cd, razele de lumind ale
retroactiv in joc' intr-un
$i trebuie calculate. Existe diverse abor- sunt automat estompate. camerei virtuqle sunt timp foafie scurt cu co-
deri pentru a genera o imagine realisttr, Asta previne irosirea pute- urmdritein sens invers. dul optimizat, acum se
cu un efort de calcul realist. Pana acum, rii de calcul. in pofida aces- aqteapt5 se devine Posi-
performanta plecilor video de pe Pc_uri tui lucru, ray tracing este mult mai inten- bil un nou nivel de performanlE in ray
era suficienta doar pentru rasterizare 3D. siva decat rasterizarea - mai ales dacd tracing,
sunt adeugate reflexii multiple. De aceea, Utilizarea hibridi a ray tracing $i a
Standard: transformarea procedura era rezervatl pentru uzul stu- rasterizarii simultan apa4ine tehnologi-
poligoanelor diourilor de film gi a profesioni;tilor ei RTX a lui nvidia. Tehnologia scumpe
Procedura de screening calculeaze toate Scenele de film gi efectele speciale ray tracing doar transfere efectele, care
obiectele care trebuie ilustrate drept sunt de mult timp randate folosindu-se de fapt aratd mai bine in acest fel, in vre-
compozilii formate din diferite poligoa- aceaste procedure, aspectul scenelor fi- me ce restul este calculat cu tradilionalul
ne, pe care le transforme intr-o zoni de ind cat se poate de realist. in pofida fer- rastering. Pentru ca ray tracing se nu r5-
imagine bi-dimensionald $i umple zonele melor mari cu numeroase supercompu- mane doar o tehnologie proprietari, nVi-
rezultate cu culoare gi cu detalii de lumi tere, randarea tot dura mai mult timp dia a dezvoltat o extensie pentru interfa-
nozitate. Aceasta metode simpE poarte decat redarea scenei. Ray tracing era de Ia grafica independenti de produc5tor
genera imagini foarte detaliate folosind neimaginat pentru jocuri interactive $i Vulkan. Dace urmatoarea generalie AMD
un hardware de inalte peformante. Dar aplicalii VR pe PC-ul de acasd. este suficient de puternica $i suporte
pentru interactiunea obiectelor intre ele, tehnologia, poate reda gi ea lumi 3D rea-
mai ales sub aspectele iluminerii, umbre- Proceduri profesionali liste. AMD Graphics Core Next 6 urmea-
Ior qi reflexiilor, trebuie folosit un truc: pe hardware-ul PC-ului ze se apare in primevara Iui 2019.
cu ajutorul shading-ului, placa schimbe Acum, cea mai recenta generatie de plici
retrospectiv valorile culorii gi luminozi video de Ia nVidia, GeForce RTx, este dis- Platforme de dezvoltare
tEtii pixelilor generati. PanE acum, asta a ponibile de Ia smrgitul lunii septembrie. Prevalenla noilor tehnologii grafice de-
facut ca scenele din jocurile video si fie Aceste pleci au suficienti performante pinde de suportul acordat dezvoltatorilor
recunoscute imediat ca atare, din cauza pentru a putea calcula in timp real o for- de jocuri. nvidia este deja avansate din
iluminirii uniforme. me de ray tracing personalizat. Pe partea acest punct de vedere. Alaturi de un me-
hardware, asta se poate face cu succes diu de dezvoltare, motorul fizic Physx Fi
Ray tracing: urmiregte lumina datorite unui motor ray tracing spdciali- colec[ia de efecte VisualFx, platforma
Metoda ray tracing urmeaze alta aborda- zat, precum Si datorite unui puteri de cal- nvidia cameworks pentru jocuri include
re: formarea imaginii incepe din punctul cul in general foarte mare li unei conei- si modului pentru ray tracing Optix. Aces-
focal, adictr din camera vatuale sau uni rapide cu mediul de stocare - iar pe ta faciliteaze accelerarea algoritmilor ray
ochiul jucetorului. De acolo, urm5regte in partea software prin intermediul unor tracing, precum si post-procesarea imagi-
sens invers fiecare razi de luminE care interfele personalizate. De cand Micro- nilor generate cu acegtia (de exemplu, eli-
cade pe camertr $i calculeazi modificirile soft a extins API-uI s5u Directx 12 pentru minarea zgomotului de imagine).
de culoare gi luminozitate prin care trece a suporta ray tracing, nimic nu mai poate Aga ce viitoarele jocuri pe PC vor fi
raza de Iumine la fiecare reflexie. Gene- impiedica folosirea sa pe scare Iargein in- greu de deosebit de filmele scumpe pro-
rarea imaginii este potrivite apoi cu pla- dustria de gaming. Shooterul multiplayer duse la Hollywood. Pentru imersiune to-
nul imaginii care se afle in fata camerei bazat pe wW II, Battlefield 5, a fost unul tale, o lume 3D calculate in raytracingtre-
virtuale. fiecare punct dd pe aceaste su- dintreprimele titluri care a fost upgradat buie redati cu ochelari VR de inalte
prafale obline valorile de culoare gi lumi- cu efecte ray tracing prin intermediul rezolulie, dar pane atunci mai este. r

76 , r2l2ora - rl2otg, CHIP


LEXICON < TEST & TECH

Imagini foto-realiste gra{ie ray tracing


Ray tracing permite realizarea de graficd computerizate realiste pdn simularea
comportamentului razelor de lumind. Ceea ce odinioari era rezervat doarfilmelor
elaborate de la Hollywood, este creat acum pentru gameri, in timp real, de cele mai
recente plecivideo ale nvidia. Asta este posibil folosindu-se o putere hardware gi
software corespunzetoare.

Ray hacing urmeregte razele luminoase care cad pe camera virtuald $i


calculeazi valorile de culoare gi Iuminozitate ale acestora. Imaginea este
dezvoltata in planul imaginii, unde fiecare pixel primeste valoarea de
culoare Si luminozitate a razei de lumini care il intersecteaze. Toate su-
prafetele irelevante sunt automat estompate, ceea ce economisegte pute-
rea de calcul folosite.

-d
S-".

Imaginea egantion randati prin ray tracing


ilustreaze faptul ce procedura pentru refle-
xii multiple necesite semnificativ mai mult
timp de calcul.

Alituri de o pipeline pentru rasterizare 3D de mare putere,


CUDA computing Fi o unitate IA, noile plici video ceForce RTX
de la nvidia vin $i cu noul engine de ray tracing RT Core. Aces-
ta permite efecte de reflede ray tracing pentrujocuri video
precum Battlefield 5, folosind Direct X 12 sau Vulkan.

CHIP<12/2ora-r/2o\9 .77
TEST & TECH : TOP 1o

\l
I
1 CHIP
TESTGENTER
TNDEPENDENT' coMPErENr'
Top to
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center testeazi peste
rooo de produse pe an. Aici gisegti liste Top ro pentru 17
categorii, informatii despre produse noi testate 9i mai
multe recomandiri de noi achizi[ii.
TABLETE 2-IN-I
srsr suy E Saes.uncFelery"pgotl2
e ! a I
E e
a
!
a
.g
& Ia t?
E.E 5 E! 9g
L#$l$ii*1Hx+,* E ts 6t
E
€$ 5* E;
I E T3 >s dE
8
&
SE
'68 E.l 5
t ES
<.1
I Porsche Design Book One (PDr325I4 9:13 90 85 98 Intel Core i7-75oou 13,3 3-2OO x l.8OO 5t2 75r 489 u9l 5:4
Microsoft Surfrce Pro (FKH-oooo3) 90.4 2.200 g4 86 9o 9I Intel Core iz-z66ou 12,3 2:736]iL424 512 7AO 138r 4157 a:.23

Microsoft SurfaEe Book (CR7-ooolo) E/,O 2.S50 88 79 88 lntel Core i7-66oou r3,5 3.OOO X 2.OOO 512 722 412 r29t 334
leqfl nScalaxI,Ep!&&tSlI-WzaENzI(Al 865 Lmo 89 w 86 84 Intel Core i5-72oou lz 2,160xr.440 256 755 126:r

Microsofl Surface Book 2 (HNN-oooo4) E6,4 za50 96 a6 84 79 Intel Core i7-865ou 13,5 3.OOOX2,OOO 7tI 106iI 4t3O

6 Acer Switch 5 SW512-52-?3Y5 NIlDSEG.ooz) EG,2 r.200 9r 83 96 ?5 Intel Core iz-zsoou 5r2 920 347 137:r

7 HP Pro x2 612 G2 (L5!i6oEdiABD) 86.o 1.600 a7 83 loo 74 Intel Core i5-2Y54 12 1920 xr.280 25$ 835 300 6:24

8 HP Elit€ x2 rol2 Gr LIE (L5H2oEA) aEt u5o 84 83 98 78 Intel Core m5-6Y54 )2 19mx r,28o 256 928 330 120:.1 614 6117

9 Huawei MateBook E 85,r 85 87 84 Intel Core i5-7Y54 12 256 6? t34t 6.?:t 6:25
Microsofr Surface Book2 15 GUX-oooo4) 84'9 z85O Itx, 84 76 Intel core iz-865ou r5 3.240x2-160 512 810 398 IO4t 405

BOXE BLUETOOTII
e I
"".."..8 PsclrEn$n€:
sunet fenomenel, autono-
.9
! 'c
z,
-Q i
E a5- c .E
mie marq funcIie acumu- E
Iator, design qic; dar grea. E
E* Ea EC !.4 f E!
3 5E E.! 6E
=-g
I DackhDfiu. E9,6 r5o lm 80 78 r458 3to3 r,s25 l03x285xroo
Libratone Zipp Mini E53 yo 88 89 tot27 2AO r-500 225:i123:i128
3 Libratone Too E3,5 89 ?a 79 20ao4 624 579 54x2o4x60
JBL Xtreme 8r,6 200 80 84 81 t7toz 3:O5 r25x285xr3O
5 Bose Soundlink Revolve 8t3 170 89 78 69 660 152X 82x 82

6 Ultimate Ears UE Megablast ETA 250 96 72 ro:50 236 u87 q2x237X88

7 HarmadKardon Go*PIay ao2 z3a 85 92 52 3.453 2351.. 426 x L82


8 JBL Pulse 3 79:t 200 79 n rxrS 3:43 960 223x92x92
9 Bos€ Soundlink Mini lI 79,5 r50 89 n 6t 3.O 670 50 x r77x 54
10 Beats Pdl+ 78,6 170 6E s8 77 Br5 2:26 752 63r21Ox69

TELEFOANE MOBILE
Nou El -s-ans.umqalaw l{qt.e .9;
Performan!e Si configuratie e ,x? .t!
E
excelenre, fu nct ii S-pen utile, g g
autonomie mare, fi nisaje E. Eg eE .g
E4
-g
fantastice; dar senzor de B
AE !? io
Ei TE
E
5E
.E 3. e
cis ga
amprente mic 3 ds OE ag
SanFqDg Gelary l{ote.9 959 96 loo 90 96 128 122 u:o7
2 Samsung Galaxy Se Plus 94J 690 96 94 88 93 rol, 6,2 r85 t22 9:33

3 OnePlus 6r28GB 9:r5 570 98 88 9l 93 95 63 t28 v7 r5,9 10:ra

Sorry Xperia xz2 !r!ts 580 cl 95 86 gt 82 r98 r92 u:07


5 Samsung Galaxy Not€ 8 9!5 600 95 94 9o 94 93 63 64 rs5 122 9:54
6 Samsung Galaxy 59 Duos 93S 95 96 86 91 EI 5,8 Aldroid 8 t59 8"42

7 LG G? ThinQ 903 580 98 9\ 8q 90 87 6,I 64 t62 163 1O.12


I
I 9,7, 95 96 9I 87 9r 6J na 183 to,o lLO8
2
9 927 96 95 92 88 84 6,O na r77 L9:t
to Samsung Galaxy SB Plus 92;f 820 94 @ 9r 33 6,2 Android I (actualizare in curs) I73 r117
I

78, r2l2ora-\/2o\9>CHIP
TOP ro < TEST & TECH

MINI PC-URI
BEsr BUY E len9vp ld€Acelhe e I
A
?
E
e I
EO ,9
!.
.9 ii
5
E

Mtr nelll?*f*lfl* .g'3


6*
si
qg 9
gu E3
Hi q^

LenovoIdeace re62oS-o3IIc 919 9I !oo n Intel Corc i5-74ooT (2,4) 8 2,016 3.877 tot,7
HP EliteDesk 8oo G3 9r,a r.25A lol, 86 86 60 Intel Core i?-77oo (3,6) 8 LOOO 3:t50 9r,9
3 Lenovo Thinkcentr€ Mgloq Tiny 863 1.050 9l 84 85 m lntel Core i?-?7ooT {29) 8 3,566 ?1,6
Zotac ZBOX MI55A 85,9 480 g9 70 Intel Core i5-?3ooHo (2,5) 256
7L 93 8 3,156 52,2 7r x 18,5 x r8,5
InIeI NUC Kit NUCTITBNH E2,O 810 95 66 86 70 Intei Core iz-7S67U (3,5) 8 2_O32 2:467 s4,2 5,r x ,5 x rlr
6 Apple Mac mini (MGEN2D/A) 79,r 730 loo 53 aa 75 lntel Core i5-4228U (2,6) 8 2452 3.6x 19' X Iq7 OS X lo.ro Yosemite
7 Acer Revo Cube RN?6 500 w 64 94 ?o I ntel Core i5-?2oo u (2,5) 8 2:t82 5,5x116xIr,2
a Asus VivoMini UN65U-Moo6M 75,4 84 63 95 w Intel Core i5-z2oou (2s) 2,749 24,9 5'2 xr3,rx r3,r
9 Asus VivoMini UN65H-Mo45M ,45 a4 6o 94 m Intel Core iz.65oou (2s) r2a 2,630 30,r 5,2x13,1x13.r
lo Apple Mac mini (MGEM2D/A) ,3,f 510 93 70 Intel Corei5.426ou 04) 5oo 2.205 3,6 ra tg7 x 197 OSXro.rcYosemite

MONITOARE > GAMING


rou E Acer Predator x34P: Ecran I
curbat uria$ (UltraWide QHD), ? 2
Gsync pane Ia r2o Ha imagine E E
nit st }E
IEE
.F
excelentL boxe stereoi dar $ ;:f
sg
scump, consumi lelativ mult. t z
rj!! 6!!
'd.H $E vt xiE* _!o
3 iiE dllo-! 'l
I Eizo Foris FS2zi5 96,O rc50 95 loo q3 95 27 IPS 2,560 x r.440 r93X 307 t
2 Vi€wsonic XG2?oo-4K 932 560 roo 9t 83 83 2T IPS 3.840 x2.160 l89l 5
3 SamunsC49HG9o 9O,a 990 92 85 87 9!t 3.840 x r.o80 o,3/s7,6 FreesI,nc
AOC ABon AG2TIUG 88,9 790 96 73 a7 89 n tPs 3,840x2.160 179:r a,2/37p 299 G.sync
Samsung CZFGTo 86,3 290 48 loo roo r93:1 . 0,7/9,,2 3r8
Viewsonic Xft2aoc E5,4 500 85 7S 96 86 32 218:1 294
7 &e! P$d,alor X34P 85,4 rooo 94 75 83 69 34 IPS 1881 o,41623 3r5
a Asus ROG swi Er PGzleQ 853 92 69 92 27 IPS 0,3/34,2 308 Gsync
9 Samsung C3zHczo 85,r 84 75 96 91 32 0,3/463
AOC Agon AG2T]QX 843 78 88 96 a6 27 TN 176:r 0,3/36,8 329

MONITOARE > OFFICE


Nou E! LG a?-LlK85o--W; Imagine
Iuminoasd excelen$. ecran * a
UHD de27 de inchi, HDR E
I nit I €i?
AMD Freesync, boxe stereo,
e
s E 9^ t.! !a T< ciE ! 3E- 9.
USB-C cu alimentare. ieftin bs FE 3E
dar numai relativ a c
5E ,jn EEEE EE
- 619d!
Eizo flexscan EV2785-BK E8,r 9o 7S 96 86 n IPS 3.840 X 2.160 rrc:r 610x55ox23o
!G?lrrQsa:w E6.9 580 9o 87 83 7A n IPS 3.840 x 2.160 224.1 o,3/4r,3 365 615 x 555 x235
3 DellUP?2r8K 66,5 3.350 roo 56 89 55 32 ]PS 7.640 X 4-320 ra2:r o,317o,3 243 725x625x22O
Eizo Flexs.an EV273o 86,2 870 85 n 96 9E 27 lPS 2,560 x r.440 r74:r . at/3t2 289 6to x545x245
Dell U27r8Q 43,4 880 88 62 93 82 27 IPS 3.840 x2.160 190:r o3/30,6 273 610x535x200
6 SamsunS U32H85o 83.4 83 78 93 76 3.840 x 2.160 185X o3l6c,2 256 730 x 615 x290
7 Asus PA328Q 82,6 1.250 8o 93 3,840x2.160 166:I o,2/90,3 r54 735x615x240
I LG 38ucss-w 82,2 980 87 83 76 m 38 3.840 x 1,600 I8I1 o,2/55,3 307 895x575x230
9 LG 27UD58P.B 8r,4 86 55 93 a5 27 IPS 3.840x2.160 188:r . qv3ro 236 635x555x250
Dell UltraSharp U3813DW 8r,4 LIO0 85 75 84 6A t?5 IPS 1851 294 494x547 x226

NOTEBOOK-URI ' PANA iN 500 €


BEsr BUY lg Acer.slis 3 $P3lr.-.5r-Pawq (Nx.
Gl.rwqv.oo.7l: Performante foarte bune 5.
in uz cotidian, autonomie foarte mare,
finisaje bune, panou IPS de 14 inchi cu
e
3 g .2
E.5
>.
9;- EY
contrast mareidar ecranul touch un Dic E* d* ZV E3
B; PE EEg
cam intunecat. frIr5 USB 3.r(Tjp C). e -g
=s
E!1 EE ig
Acar sDin i sP3r..5r-PowclNx.cu$rw.oo?) 81,2 500 89 70 79 90 Intel Pentium 44r5U (23 GHz) t:7 t2:r7/io:43
Trekstor Primebook cl1 (3823) 78,6 2lo 98 e2, 86 64 79 IDtel Celeron N335o G.}GHz) ]1,6 21r 1,1 9'4la:t3
3 Trekstor Primebook P13 gold (34683) 75.,9 75 35 too 90 lnrel Core m3-7Y30 (r,o cHz) 13,3 I3 128 5:51/5:29
Lenovo Yoga $o-DIGM grau (slA6oorPGE) 75,O 450 6a 5r 75 78 Intel Pentium N50oo (1,1 GHz) u,6 t2 DA rr:52/9:o2
5 Lenwo Ideapad 32oS-taIKB grau (8oy!4oo5sGE) 7tr.S 500 54 92 83 TT Intel Pentium44r5U (2,3 GHz) 230 !5 8:2016:5r
6 I Asus VivoBook Flip 12 TP2o3NAH-BPo?37 T7 8o 77 qo Intel Celeron N$so lu GHz) 11,6 227 13 7,t5/5:47
? AcerTravelMate Bry-M-P994 (NxVCGEGolz) 73,t 97 5! 68 55 90 Intel Pentium N37ro (r,6 GHz) 11,6 250 r3 256 D:ta/9:32
8 Chuwi Lapbook Air 4t (8GB^28GB) 724 310 ?8 53 80 65 93 Intel C€leron N345o (u GHz) u5 t28 7:5s16:22
9 Ttekstor Pdmebook Cr3 (3s3a'3) LA 320 68 62 85 63 86 Intel c€leron N35o 0,r GHz) 13,3

lo HP 25O G6 (2UB93ES*ABD) 2,6 55 9l 6E 85 Intel Core b-6oo6u (ao GHz) 15,6 va 256
Clasa de top (1oo - 9o.o) Clasasuperioara (89,9-z5p) Clasa de mijloc (74,9,4s,o) Nerecomandar (449 o)
Scorurile sunt exprimate in punrre (max. rool: . da o nu E Re.oma nda I e
CHIP < r2l2ota - 1/2or9 .7g
t
TEST & TECH > TOP ro

NOTEBOOK-URI > PESTE 5OO €


BEsr Buy El IsFbibas.etFUitgPrq &o.S,-t-o-F.

E
I
!:lii*;?1""1","rt"-,1 f i*:f f:::
rn potroa uvu_utur D_vD Durner prosl "*:ff
E ! E
2d
s
!.E
r==
.g o-
'E5
3

I rr-
consuurl auronomre m:ue, >5u su,crenr I
3 E
5A EA
E!! dE AE Ee B; $E
6Y
EdE
AgE
de mare; dar f6ra USB Tjp c.

Tnshlh{!nteli!9Pre,A3p..D'rer er3prr'oocoqlclu 85,O 860 u ar 85 lntel Core is-7)oou {25 GHz) 133 306 256 ro:58/9:o5
- t€novo ThinkPad b8o Yoga s.hwarz (2oM7oorBGE) E3,E t.o50 79 w 80 99 Intel core i5-82sou 0,6 GHz) 13,3 303 I5 256 to3 ai3r

-3 Asus ZenBook UXBTUA E'rau (9oNBoGZ2_Mo238o) 63' 980 9E 6' 90 85 a7 IntelCo.ei5 825oUG,6GHz) 13,3 282 r,r 256

Lenovo ThinkPad E48o (2oKNoolNGE) 8r.4 860 76 78 98 91 Intel Core i?-8ssou (I3 GHz) 1,8 256

Asus zenBook UX331UN grau (9oNBoGY2-Moo3oo) 8r,4 96 66 79 9r n Intelcore iz-8550u (r,8 GHz) 13,3 304 I,l st2 rzJg/8144

6 Acer Swift 3 sE3r5-52-58HG sjlber (Nx.Gz9EG.ood EO3 aoo 81 85 85 a3 Intel Core i5-825ou (ro CHz) r5,6 269 T:7 256 rLt38/tr22

? Acer Swift 5 SF514-52T-59HY (NLGTMEV.oo, 803 90 78 83 78 lntel Core i5-825ou (L6 GHz) 235 o9 46 s16 7].26

a Acer Nitro 5 Spin NP5r5-5r-53D2 (NH.Q2YEuoo2) 79,6 50 lm 7g q6 63 Intel cor€ i5-825ou (L6 GHz) 15,6 309 2,3 1.256 ru8/8:ar

9 lujitsu Lifebook E547 OEY E547oMP5ooDE) 78,9 ar 70 82 74 9l lntel core is'zoou (2,5 GHz) 336 r3 256

10 Lenovo ThinkPad 13 G2(2oJroo3TGE) 741 1.O50 76 70 82 7B ET lnr€l Core is-zoou (2,5 GHz) 13,3 299 256 9:]6/8:to

ACUMULATORI > DE LA 5.OOO MAH


grsr guyl! Aaler P.,olYer-cole,II ?opg p s P
-...- (41a69-I Timp de incdrcare
E
PE .g< ET c t
extrem de mic, doua iesiri USB. e *s
qa 'g ?se 3
as T8
,E
E6
2k2
fIxH'"',: x1fl.",,:t"'lf"i',[el]: E,E
'Eg z
-- a 8E (].9 5'E 6E ES 2) CEE
Anker Pow€rcore. 26800 with USB-C PD (43?5) 458 to 584 t80x80x24

-
87,6 8o 99 89 3 26.800 3.00o 17.22r

AnL€I Pow€rcore+ 26800 & PP 1+ (4.13'2) elz 100 u 3 26,800 3.OOO r83n 8:3o to 585 l80x 80 x24
Intenso Powerbanl Hc2ocroo 79:a 35 ar 94 20.000 3.OOO t4.2,55 8:r8 388 136x7tx29
3
agoo.o (4r?60) 713 79 86 48 20,too 3.OOO E,038 519 8 369 t70x62x?2
AtrlerIgY.reqcgrBll
Anker Powercore Speed 2oooo PD (tu275) 77,r 45 8r 7t 48 20,loo 3,OOO 12.992 3X6 37r t68x62x22
TP-LinkTL-PB2oloo 74'8 I1o 76 8I 5r 20_roo 3.oOO 13,088 6 2 354 150 x 61x 22

7 Anke. Powercore 26800 (A127) ,0,6 76 7B 23 25.800 3OOO t7.ztL 22140 3 492

8 EasyAcc 2nd Gen. Power Bank PBlSoooCS2 6!i6 23 59 94 55 r5.ooo tto32 l3:23 3 335 rstx73x2I
9 Intenso Powerbank STl3ooo 029 tt 81 n u.ooo 3_roo a76r 2 258 89x80x24
TP-Unk TL-PB1E6oo 624 35 58 8l r5.600 11.29/t 6 2 r5ox6rr23

TABLETE
srsr suv l! -IluaweilleCiel3*lr5-Plp to. .9
a
(CMR:ALr9):
LTE €aGB Ecran g .g t,
!ce
5.F ^
ft':I mare.rezouruelnalta,memone I 2
E I 3 a?1 B>*
Et!
expandab e, USB3.o, LIE,Mate &
Pen 2 inclus, Android 8;dar auto- E* E3 EE rE* g Ao *E E E!S .s:
nomie mediocrl
5
& J! 6o E 8tr E Stla
=s &r/r*"
I Apple iPad Pro 1o.5 LTE 5r2GB 95.6 r.05o loo loo 84 87 Apple AroX + Mlo Motion iOS ro.3 ro,5 512 12,2

2 Samsung Galaxy Tab 53 LIE (SM-T825N) 9ts 560 9I 92 99 88 Qualcomm Snapdragon 82o 97 32 430 t2,8 48643u 9:05

3 Apple iPad mini a LTE t28GB 9r,9 550 gl 90 88 n Apple A8 + M8 Motion ios 9 ]28 306 8 5:58

Sansung Galaxy Tab 53 (SM-T82oNZK:ADBT) 90'a 490 9O 90 99 7A Oualcomm Snapdragon 82o Android 70 s:t 32 ta6 t2,8 9i08

7t too Hisilicon Kirin 960 Android 8.0 ro,8 503 l:t 38oA3rr 6:35
Huawilrs Pxg ro, lr.I-t4GE(cMR'AlleJ 90.2' 460 94 89

6 Huawei M5 8.4 LIE 64GB (SHT-Alog) 89,6 320 94 ar 92 83 Hisilicon Kirin 960 Android 8.o 315 l3 38olr21

7 Apple iPad Pro rz9 LTE 5r2GB (2old E9,O 98 93 @ a7 ADpleAoX " Mro Motion iOS u.1 t2,9 5t2 685 12,2 669/115:1 5:2r

8 Apple iPad LIE t28GB (MP2D2FDA) 88,8 500 98 7t 82 79 AppleAg. M9 Motion iOS ro.3 9:t 8 51o/1o?)

9 Apple iPad 97 LrE l28GB (MB?C2ED/A) 88,6 530 98 82 76 79 Apple Aro + Mlo Motion iOS lr.3 9:t r28 8 492h$:r 5:59

to Apple iPad Air r28GB 4G aL9 850 95 89 79 6q iOSzo 9:t r28 5 6:o5

TELEVIZOARE > PANA LA 43 DE INCHI


rou l! 9 FF.l4svF43NU.rqe; cali- g c^ 3
tate bund a imaginii $i sunetu-
I g
Iui. HDR DTS. Smart w clasic, E
.t
9r_
suport inclus pentru format lat, P
DivX, economicos; dar un singur E3 E;!1 Eg. PE
E
tuner. fdra 3D. dt
9n ai EI 3
Sony KD-43XE8505 9G3 850 too 95 8I 69 s6x63x28 3 190;I 76

Panasonic TX-aoExWT& 94,1 96 97 85 88 96 90x57x16 3 3 56r 206:r 58

3 sony KD-43XE8oo5 9i 680 96 98 v 7S 43 96x 62x 24 3 393 l72al 67

Pansonic TX-aoEXW%a 9rl9 760 94 95 85 a8 too 90x 57 x3Z 3 3 390 20ztl 55

5 Loewe bild 5.ao 88,3 90 9I 82 too ot 9rx60x25 3 E3 208:.1 77

10t 83 94 43 97x65x33 3 249 208:L 65


6 $ DFws|JF44UU..74o9 EZ9 700 88 EO

LG 6UJ635V 873 91 8o 83 84 98x63x24 3 327 I9TI 60


7
84,2 93 7s 79 ar 3 3 255 60
a Sotry KD-43XE7oo5 550
I Samsung UE4oMU64os 83'9 780 80 80 100 96 90x58x30 3 203it 66

3 313 t96:r 62
lo Samsung UE43M5649 83.1 430 a6 65 95 89 96

80 > r2l2o18-r/2o19,cHIP
1
TOP ro < TEST & TECH

TELEVIZOARE > P AruA


VA LA 59 DE IN CH
B!sr BUYI! I."9 alJD-ss.qq!
Excelent in termeni ,1 -g a
de calitate a imaginii, i i:
5 E
configuratie €i ergo-
E e E,5 .g .,i x^ Er E
$ E*
nomie dar luminozi. t g TF
6e 9;
.g '8
- $E E
5
tateslab;. ,SE E$e E 5g .:c E€
LGOLEDssES 90,r 2.25O 98 95 100 97 65 55 14x7Ax22 3 595 22ltl l?2
Sony KD-55Ar 95,G 2.350 l(ro 94 97 roo 5t 65 t23]i7t].33 3 669 235:.t 130

3 953 'i7BO Itx, 8! L23v.76x23 222]


!G O.LEp.J5C8 9a 95 E5 3
Philips55PosgorF 94.6 L:750 g7 loo 95 88 52 55 t23y.82y.24 3 512 255:r rso
samsuns GQSsQTFN 943 1.600 96 96 lm 93 55 n3x7A\24 3 223:t t33

6 Philips 55POS9002 94,O 1.500 96 !13 95 55 r23x77 x23 2 5a4 2o3tl lo7
7 Samsung QE55Q8F 2.300 95 98 95 9r 66 55 122x79x28 3 1.O15 223:r 14
8 LGOLED(.B7D 9:t3 r.3oo E7 q3 !oo 84 56 55 n3x76x25 3 226:l r43
9 SamsungQEasQTF 92.6 r.2oo s3 97 95 92 59 49 ro9x7rx30 3 1.295 238:1 r23
lo Loewe bild 5.5s OLED 9t,9 3,500 97 90 87 98 53 55 r23x80x30 3 436 2!3:r r16

TELEVIZOARE > PESTE 60 DE I \TCHI


srsr suyE LG oLED 65B?Dr Imagine Ii o^
?
E .g .i i E
E. I

ffippi,fr1tiligjTi,* ;8
,tE rf!1 E;
.9'.8
ts 9.!4
^ PC
ed E
E E*
E3 6
E

Panasonic TX-65EZWIoo4 95,r loo 9o 95 too 65 65 r45x92x33 3 2631r t72


LG OLED 65B?D ga.o r-800 9r t(ro aa 65 3 2U:r r56

3 SamsunsGQ65QsCN 9!t,o 2.450 91 95 100 roo 79 3 1524 r45


Sony KD-65A-E8 9r,3 3,OOO 95 88 95 98 5o 65 3 BTt 221:.1 136

Philips 65oLED873 90J 2-600 93 90 95 8l 67 65 2 598 234:r 163

6 Panasonic TX 65DXW9o4 9O,3 2.ZOO 88 too 93 97 54 65 146x89x33 3 950 220.1 220


7 Samsune 0E6508C 90,2 2.OOO 88 94 95 99 n 65 r44X92X3A 3 1.246 23o:.L r53

8 Grundis 65GOS9799 aa,3 8? 9O 95 94 63 65 3 225:.r 138

9 Sony KD-65XF9o05 a5,a 1.850 88 86 9O 9O 65 3 t,r34 234.r r59


Ph ilips 65 PUST6or 85,O 1:7BO 91 9O 9I too 65 145 x gox 26 3 625 197:r

CAMERE CAMERE DIGITALE > DSLR/DS ;LI 4 LAAPS-C


rvouE GoPro Hero (zpr8): srsr guvE l\rjifilrn x-E3: * --8 ,

I
r
Calitate video buna,
imagini clarq rezitd la
apl pana Ia ro m; dar
baterie slaba.

GoPro Hero6 Bla.k


E

ltzi
E
D{

93
Hg
IE

5Es
roo 7A
ag
roq
g

116
Imagini fantastice,
format mobil, auto

Panasonic
E
* ru
cus rapid;dar
pad direclional.

Lunix DC-G9
F *
x.- E!,
Ere
a

95.7
c
-E

I
r!9 g
5
gt loo l@ 202
e{e 9E

<E
320
2 Sony EDR.XroooV 9O,a lol, a7 D5 tuijfilm X-Hr 93,6 99 94 95 a7

3 GoProHerosBlack 47,5 300 9o E7 69 Panasonic Lumix DC4HqS 94,1 e7 too 99 94 lo,2 350
4 GoPro HerosSession a3,o 260 89 84 67 I39 72 4 Panasonic Lumix DMC-GHs q!.9 90 97 89 202
5 GoPlo Heroa Black 4,2 300 97 7t 53 ro8 a7 E Nikon D5oo 9r3 1,900 86 99 b, 99 207 230
6 Garmin VIRB Ultra 3o 8r,3 360 85 86 66 rir3 88 6 fujiftltn X-E] 90.2 900 97 a6 83 88

7 GoPrp Hclo lzqul) ?9,4 83 68 ]15 7 Nikon D75oo 90,1 1300 85 96 a6 96 2,o7

8 SonyHDR-AS2ooV ta,4 66 75 89 rt57 93 9O,t r3OO s3 a7 90 9r 250


9 AEESSo 69,r 82 61 3:03 9 Panasonic Lumix DC'GXg 89.2 9SO 9o 86 94 89 202
TomTom Bandit 68'9 70 79 r:53 l9l ro Panasonic Lumix DMC-G81 86,7 89 86 96 88 r5,8

CAMERE DIGITALE > DSLR/FULL FORMAT A


PLACI VIDEO > PCIe
Noulr Pentax K-r II: woul! Salp-hle Badegn.ix ve:a 56
Imagini bune, Nitra+ LE qpM2; Foarte g
E $ s ? 4.
carcase robustr, 'E$ silenlioasa in pofida perfor- t
relativ ieftinai dar a g .4- mantei impresionanle dar
d
E-
.g
.'.8 $ ,g* E? 9S
autonomie baterie g g{ configur4ie seaaae $i con-
mediocrs.
Eh
sumemult. I L
!u 5e CE
Sony Alpha 7R III 96S 96 rr, 98 86 42,2 MsI Gl GTx roSo Ti Gaming x ]rG uGBx e55 830 lm 88

2 Nlkon D85o ltit,9 88 roo loo 8q 2.280 PNY Gl GTX lo8o Ti Blower Edition 11GBX 89.9 94 75 a2 l
3 Sony Alpha 7 III !r2,1 8q 97 88 Ms I Gl GTx roSo Gamillg x 8Gx 79:t 540 79 89 7l 78 8

Sony Alpha 99 II 9r,6 2.500 9t 96 86 330 zotac G! GTX roTo Ti AMP ktreme 78,9 7f a2 79 8

NikonD5 9O,a 6.450 a2 99 aa 99 20;t 5,930 Sapphirc Radeon BX Veea 64 Nitro + HBMz 700 n 91 64 85 8

6 Canon EOS rDX Mark II 49.5 al 96 89 20,o Zotac GF Gfi 1o7o AMPI Extreme 1:,O 68 90 85

7 Fujifilm GFX 5oS E9,5 7!OO too 92 59 12 5r,1 7 sapphile Rx vesB 5q Niqfi,lE lll-l{2 7\Z 630 7r 92 63 8

8 Canon EOS5D MarklV 89,r 96 a7 30.1 t.52O a zotac GF GTx 1060AMP| 595 280 6l 91 a8 6

9 PentaxK-r II sdz 2.AOO m 80 72 36,2 590 9 Sapphire Badeon RX 58o Pulse 57,9 82 92 73 8

Sony Alpha 7R Il a4? 2,IOO 89 85 88 56 Sapphire Radeon RX 58o Pulse 57.5 230 52 92 76

Clasadetop(loo 9o.o) Clasasuperioare (89,9-75,0) Clasa de mijloc (7a,9 a5,o) Nere.mandat (aa,g-o)
scorurilesunr exprindte rn punrie tmxroo):o da onu E Recom drre
CHTP <r2l2o]a-rl2ors .8f
T EST & TECH > GHID CPU

GhidGHIP:
GPU&GPU
Intel ne trimite primul rB core din ghidul CPU'
AMD il bate cu un nou ThreadriPPer

chimbare complete a gdrzii in topul diferit, in termeni de performanle, fati de Cel mai rapid CPU desktop al momentu-
clasamentului CPu-urilor desktop: precedentul lider,Intel Core i9'794ox, de Iui vine tot de la Intel: procesorul cu 16
doue procesoare Intel Skylake-X gi pelocul al patrulea. 99.o : 98.8 a fost scorul nuclee core i9-795ox il bate Ia limite pe

final al duelului. Threaddpper 2950x - gi pe omologul sdu


cel mai recent Threadripper de Ia AMD
fac valuri in top 30 €iinlocuiesc preceden- Noul Ryzen Threadripper 295oX al cu 18 nuclee i9-798oXE - dar este cu aproa-
tul trio de lideri de pe podium. chiar Si nu- lui AMD s-a clasat pe locul al doilea. Cu pe 5oo € mai scump decAt cipul lui AMD,
mai cu diferenle extrem de mici. cele 16 nuclee ale sale, este mai rapid de- clasat pe locul al doilea. Cu toate acestea
Noul numar 3, Intel Core i9-?98ox, cat procesorul Intel cu 18 nuclee - ii costd acest hardware de lux este mai putin po-
atrage atenlia cu un pret de achizitie ma- aproximativ pe jumetate, Ia 92o €. Dar, in trivit pentru gamerii entuziagti - in pre-
re, de circa LSoo €. Este de departe cel mai termeni de pre!/performanld, ince mai zent nu prea existe vreun joc de PC care
scump procesor din clasamentul nostru este loc de mai bine. Threadripper l95ox se poate folosi 16 nuclee CPU, dar este
givine cu un numer impresionant de 18 de pe locul 5 este doar un pic mai lent 9i foarte bine dotat pentru sectorul profesi-
nuclee, care pot produce 36 de fire de exe- poate fi cumparat cu numai aproximativ oni$tilorin imagine, spre exemplu pentru
culie CPU. in pofida acestui masiv upgra- 650 €. Astfel caqtige recomandarea noas- editare video Fi foto sau pentru randare
de hardware, i9-798oxE nu este cu mult tre de pret. de continut in 3D.

PROCESOARE DESKTOP

t2l2o]a-rlzatg>CHIP
82,
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE

Windows & Office


rlllindows ro Dezactiveaze actualizarca
Tips&
Tricks
automatl
2 Windows ro inlocuiefte pictogramele
folderelor
3 Excel inlocuieFt€ valorile numerice
complicate
4 Outlook 2016 Recupercaz a rapid mesaje
cu ajutorul parametrilor de clutare
Accelereazi-ti sistemul gi fi-(iviala mai comode
5 Powerpoint Adaugi imagine animatt cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune
ln pEzentare
6 Windows ro Acrelereazi autentificare
trucuri pentru Office, hardware, internet $i multe altele
7 Windows ro Eolosette compatibilitatea
pentru programele vechi
8 Windows 10 Deschide prcmpterul in
tolder
9 Windows ro DescNde folderul utilizat windows. Poti adeuga alte imagini pen-
dupt (l repornetti PC-ul
Pune-gi sof^tul in migcare tru pictograme cu un editor de imagine ca
ro Word inrparte textul in coloane
cu aceste staturr Irfanview. Aplicatia asta poate salva poze
rl Windows ro Stabil€Ete un punct de
rrEtaur.re dintr-un clic in format ICO ca simbolWindows. Pentru
12Windows ro Dezaqtivcaz, tr windows ro asta, deschide imaginea dorite cu Irfan-
recomandirile de aplicatii din neniul Dezactiveaze actualizarea View $i apase pe butonul ISl. Apoi, selec-
Start automata teaze,JCO" din,,File type'. Dupe cum spu-
u Windows ro Pune-ti propria incepdnd cu Windows ro, Microsoft a
semnAtul in aplicatia pentru nail neam mai sus, dupi ce apegi pe ,,Browse",
modificat procesul de actualizare in aga mergi la,,Search" gi aici selecteaza tu unde
14 PowerPoint Muti textul din lbtde din
prezenttri fel incAt serviciul Ssta poate fi oprit mai
ai salvat fi$ierele ICO.
15 Windows Afiteazi rapid prcprietilile greu. Din ptrcate, cdnd se face actualiza-
ffuierului sau foldemlui rea automata, calculatorul se poate sa I Excel
roOuttook Partajeaz a evenimelrtele tate meargi mult mai greu, iar momentul ac- inlocuiegte valorile
din calendar
tualzerii poate fi foarte nepotrivit. Cu numerice complicate
rz Word 2ol3 Deschide Word cu un
document nou ajutorul unei aplicatii ugor de folosit, $tii pe dinafarA primele cinci zecimale ale
Stopupdates ro, poti opd cu u$urinte ac- lui Pi? Dace adesea folose$ti numere cu
Hardware tualizarea sistemului. Avantajul acestei multe zecimale in multe operalii matema-
18 Ptaca $aficd Conecteaz I gi
aplicalii este ce poti reactiva actualiza- rice, ar trebui se elimini posibilele erori ce
configureazl al doilea montor rea oricand vrei tu. Dupe ce pornegti apar Ia tastarea numerelor Cea mai ugoa-
19 Amazon Echo Di6tribuie s€trulalul aplicatia, apase pe ,,Block Windows Up- rd metoda este se dai un nume acelui nu-
audio pe mai multe diErozitive Echo mdr des folosit, cum ar fi Pi, caruia sa-i
dates" pentru a opri toate serviciile de
20 iPhone X Reseteaz i rapid iPhone X
actualizare. Aga, linia de stare ar trebui atribui valorile numerice. in felul lsta, nu
si afigeze mesajul
"Windows update blo-
va mai fi nevoie sd scrii zecimalele, ci folo-
Web, Tools & Fotos cked". Cand vrei se actualizezi sistemul, segti doar numele atribuit in formuld.
2r Sfat expere Culori complementare
artigtic combinate reporne$te aplicatia asta gi apase pe bu- Pentru asta, mergi Ia meniul,,Eormulas" gi
22 Adobe Photoshop indepirteazi rapid tonul,Restore Windows Updates". apasa pe ,,Name Manager" din cdmpul
demente grefite din foto$afie ,,Defined Names". in fereastra urmetoare,
23 Eacebook Transf€rl aniversirile ln !l windows ro selecteazd ,,New" Si scrie numele pe care-l
Outlook inlocuiegte pictogramele wei in cAmpul ,.Name", de ex "Pi". in cAm-
?4 Mozilla Eirefox Dezactiveazi notifici- folderelor pul .,Refers to", scrie va]oare lui Pi cu pri
rile -puEh' de pe site-uri Poti inlocui cu ugurinle pictogramete fol-
25 Mozilla Thunderbird Transf,ere fryiere
mele cinci zecimale, ,,=3,r4r59". Confirma
derelor din Windows standard cu un sim- cu ,OK" gi in fereastra urmetoare apase
mari ata€atc prin Eilelink
26 VLC M€dia Player Pune imaginea inre-
bol sau cu o imagine potrivite. Pentru as- pe ,,Close". Cand scrii, de exemplu, raza
gistrdrii ln pozitia corcctt ta, clic-dreapta pe fotder $i mergi la cercului in celula 32", poli obline rapid
2z Ninite Instaleazi prrgamele favorite ,,Properties". Aici, intra in meniul ,,Custo- circumferinta cercului in celula ,Bz' cu
dintr-o mi'care mize'. Aici, poti selecta o imagine prin formula,,=Pi*21{2". Pentru suprafale,
28 Google Salveazl toate datele tale din campul "Folder pictures", care ar trebui si
toate serviciilc Google scrie formula,,=Pi*A2*A2' in celula,C2'.
fie in interiorul folderului cu pictograme.
29 Smartphone Trimite fax de pe mobil
ftld o aplicatie speciah Mai mult, poti selecta gi alte imagine din- ! outlook zoro
30 Sfat expert: Evidentiazi datele cu un tre cele disponibile apesand pe "Browse'. Glsegte rapid mesajul necesar
tabel ptuot Asa, poti alege o imagine standard din Eqti sigur ce cineva din agendata de adre-

84' L2lzo\8 - tl2otg, 3HIP


id!NDOWS & OFEiCE < TI PS & TRICKS
Chaige lcon for KIT Fotder X

I j,ookfor rcons in $is nb:

a
trgve ,,*re
Select.n lcon from the lisi beloyrl
C0ntfol asu Fra
acl-r;riizarii '"-n}e ' Alege
pictcg::ame
pentru foldere
StopUpdatesro
te ajuei si cqtigi '. w Cu pictogramele
controlul asupra
actualzer or
Windows -x(-l"L , g alese de tine, poti
avea o vizualizare
mai brmi pe desktop
=$

se !i-a trimis un document ca atagament rili termeni de cdutare. insd procesul de incarcd simultan dupe autentificarea
Ia un moment dat dar acum nu mai ge- ciutare este mai rapid dace scrji termenii Windows. Auto-starturile astea se afec-
segti ugor mesajul respectivin Inbox? de ceutare in campul de ceutare. teaze reciproc, fiind nevoie de mai mult
Bestrange cdutarea in Inbox introducend timp pani cand poti folosi PC-ul Ia viteza
parametrii de c5utare corespunzetori. De ffi FcwerFo!r:'1.
obignuitd. Cu programul Startup Delayer,
exemplu, dace scrii in campul de ceutare Adaugi imagini animate auto-starturile pot fi intarziate inteligent,
in prezentare
,,ftom: Nume.prenume@firma.ro" sau nu- secvenla modificate sau chiar pot fi com-
mele expeditorului, cum ar fi ,,from: Chip'
Se intampla, destul de des, ca in timpul plet dezactivate in funclie de volumul de
prezentarilor PowerPoint,atentia publi
Fi incepi cdutarea, doar mesajele primate Iucru al procesorului. Aga, po!i, de exem-
cuLur sa scaoa. lnsa le pou trezl drn nou
de Ia expeditorul respectiv vor fi afisate. plu, lisa Adobe Updater sa porneasca
aten(ia cu niste GIF-uri animate puse in
DacA vrei sa vezi doar mailurile de la ace- doar daci procesorul are grad de ocupare
locul potrivit in prezentare. Pentru asta,
Iasi expeditor, dar care se contine Si ata$a- mai mic de 3o%, sau cloud-ul si porneas-
deschide prezentarea 9i mergi la slide-ul
mente, atunci trebuie sd cau{i,,from: Chip ce in secvente pulin mai tarziu. Aplicalia
has attachments: yes". Dace gtii numele in care vrei sd pui GIF-ul. Aici, mergi Ia
asta afigeazi toate auto-starturile in fe-
ata$amentului, cum ar fi ,,Protocol.doc",
meniul ,,Add" Fi selecteazi ,,Image'. Apoi,
reastra principale gi aga le poti selecta gi
mergi in folderul unde ai salvate GIF-uri-
poli specifica qi asta ,,attachment proto- muta in secvenla de pornire cu funclia
Ie, selecteaze si apoi apas5 pe ,,Add".Ima-
col.doC'. Fii atenL daci numele figierului ,Drag and Drop'. Ca setare implicite, fie-
ginea va fi afisata in slide. Amplaseazl
are incluse gi spatii, cum ar fi ,Protocol care auto-start pornegte doar daca CPU
imaginea unde doresti. lnse. animalia va
Meeting August.pdf", pune denumirea in- are grad de incarcare mai mic de 3o%. Cu
fi vizibile doar cand porneSti plezentarea.
tre ghilimele. Atenlie: poli pune diferili un clic in cAmpul "Manual Delay", ai op!i-
parametri de cSutare in optiunea,,Advan- unea se stabilegti tu gradul de ocupare al
ffi windows i,-r
ced Search". Pentru asta,clicpe campul de Autentificl-te mai rapid CPU pentru pornirea fiecirui auto-start.
ceutare gi deschizi meniul ,,Search tool". prin intirzierea pornirii Iar pentru dezactivarea auto-startului,
CIic dreapta pe ,Search tools" $i apoi pe unor programe apase cUc dreapta pe intrarea pe care o
,.Advanced find". A9a poti combina dife- in generat, multe servicii si programe se alegi gi apoi bifeazi ,,Disable selected" in

ll.{i ili r ,-'lI}fe M Cdritare rapidd


i:_.1 di. ,;alcare in 0utlook
t; trtreiicS ri.qusiy 6ed ti€rdj
Cu ajutorul unor
Poti fac€ un inlocui- parametri de ceuta-
I- *-l tor pentru unei
secvente numerice
Dare,/Iime rr€ d! , c*bd re, filtrlrile stricte te
ajuti sa gisetti rapid
complexe in Encel ce te intereseazi

CHIP < \2/20\8'r/2ot9 < 85


_--
TIPS & TRICKS > WINDOWS &
OEFICE

iPDgtrmcomP,jhi'nqubleho&,

s.le.t trouble5h@ting oPtion


!fd-d locrBh Gmiig tr so*

;;il $'^d'd TnMBon


Compatibilitate
Autostart
optimizat
r r^ -rnmmE ted seftilq!
-:.'.,::-r, ;. .... .." ,-.--.-. ."' -,.", Cu optiunea "trou'
bleshooting:, din
StarbP DdaYer Whdows, Poli Porni
facc posibtlii
' *::l1T:: :1'"::"1-,,,
qi programele mai
vEchi

o 'y:::'" :-: ::i


amanarca
autlstarturilor
,;* o Msuro'hy fi administnr€a lor

asta, deschide meniul Jiew"


din Win-
meniul ce apare. Clic apoi pe Spply'
pen- I windows ro iows p,xptorer, clic pe butonul "Options'
tru a salva modificarile fdcute' Deschide PromPterul din dreapta $i mergi Ia Change folder
de comande in directorul unta ,""tat options"' Treci Ia meniul
comandtr'
I windows ro Daca lucrezi adesea in linie de ".ra coboarA pane ajungi Ia opliunea
si ajungi in directorul tin- "View" $i
Eoloseste modul comPatib uneori trebuie
Restore previous folder windows
at Io-
lunge ca pa-
cu aBltaliile mai vechi te fiind nevoie se scrii o cale
Eon'. gifeaza optiunea asta 9i confirma
ln mod normal, programele pentru
versl- ,"-",rii p"n .u comanda "cmd" Poli sa pe ca- irodificirile cu un clic pe "Accept' A$a'
unile vechi de Windows merg qi in
Win- scaDi de sirul asta lung de caractere lu'
pen Windows line minte ce in ce ferestre
dows ro. lnsd, in special jocurile u re treUuie sa te scrii mergind Ia directorul ce repor-
se blo- Explorer $i sa scrii crai gi Ie deschide din nou dupe
Vista, Windows 7 ori Windows 8 iinia in winao*. ne$ti sistemul.
Aici' combi-
cheazd adesea sau nu pornesc deloc' irna" in tit i" p"nttu adrese Sfat
ori merge modul de
n"ti" d" t"tt" ictttl * lll duce cursorul di-
ie cet" mai multe
compatibilitate - clic dreapta pe pictogra- ,"", in Uni, de adrese a ExPlorer-ulul F"I?IX.* r" rasinl in coloane
urr"l" t"*t" pot fi .itite mai bine dact li-
Start apoi fare sa
-a proeramului ain meniul din $i Prompterul de comanda porne$te
file locatiorf "More"' fi" n*oi" de o navigare greoaie pana la niile de text sunt mai scurte' Pentru
asta'
"etecteJza "Open instalat permite impf,r-
Asa ajungi I; folderul unde este sub-directorul selectat' in Word ai opliunea care
Drosramul-problema clic dreapta
pe a face
tirea textului in coloane Pentru
windows ro din ta-
Programului Ei aPoi Pe asta, mergi Ia meniul Columns"
"""Irt"uuut beschide folderul utilizat
ifrouut"shoot compatibility"' Poti
afla Uut "t-ayouf, aflat Ia ,,Page Setup' $i
se-
exis- duoi ce rePorneqti PC-ul t".teazi rumarut de coloane Word va
[ai mu]te detalii despre problemete
tente cu "Program Compatibility Trou' iaia opt"qli Pc-uI, windows inchideatuncl' nune automat textul in cate coloane
toate ferestrele in care tu lucrai Mai
bleshooter". AEa, sistemul selecteaza
au-
fol- It"*it n, n.uoi" te selectezi textul'
ultimain irr"a. printr-o moaificare in opliunile " p""tru textului
iornat o potiUiU solulie qi' fi salvate .uit" opliurri aranjarea
porni pro- l"."iot, ,"tirn"" turente poate Aici'
etapa, ili oferd opliunea de a in fagini'gaseqti ta ,,More columns
cu toate ferestrele in care lucrezi' care se poli "
stabili
gramul pe baza noilor setari de compati- Pentru neiaiga numarut ae coloane'
deschid cAnd reporne$ti PC-ul
bilitate.

r-.rffi;f t
-a2 I
A? e,
lo]fudr l - Reia sesiunea
Linia de comandi' opritd
usor de accesat WindouB Poate tine
s;ra de adrese din minte fer$tr€le
Explorcr i$ Permite rleschise, duPi ce
st de6chlzi PromPterur taci modificiri in
tlirect in folderul in optiunil€ folderului
care eqti

1212o18-r/2or9>cHIP
a6 '
WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRICRS

r, [n lllfl lI Il
What item would you liketo create a shorrcul for?
Nuhbs or (oiqnis , : ! !* ie-

T::. Imparte textul


in coloane
Thiswiz d [.rpr you to ftare shod.uts ro ro.a] or i.rwo* pFqaml

Securitate la
indemAnd

M
Jype $e rsrjon or,rh. irem:

Worditi pemite se /k'wmicaEtNa e.pa(.r\Eo\derautrparhsynentunort O scurtiturt pe des-


faci textul mai usor ktop aduce un rapid
de citit, implrlirl- un punct de rcstau.
du-l in coloane rare cu un dic
ql

ldtimea gi distanla dintre coloane. DacA Path SystemRestore Call CreateRestore- niul Start nu vei mai avea aplicalii reco-
ai nevoie de o linie de separare intre co- Point "%DATE%",1oo,7"". Clic pe
"More'9i mandate. Pe lange asta, in seter e
Ioane, bifeaza opliunea ,,Borders". poti pune-i o denumire in fereastra de dialog Windows, la ,,Privacy", asigura-te ce op!i-
vedea gi cum arate schimberile fecute cu ce apare, cum ar fi ,Set restore point". unea
opliunea ,,Preview". "Let apps use advertising ID to ma-
Apastr apoi pe pentru a crea scur- ke ads more interesting to you based on
"Finish'
tetura. La final, clic-dreapta pe noua scur-
I windows ro
teture gi mergi la
your app usage" nu este activate,
Ei un punct de restaurare cu un clic "Properties". La ,,Advan-
Cu un punct de restaurare, potireseta sis-
ced", trebuie sE ai activata opliunea
"Run
i$ windows ro
as Administrator". Poli crea un punct de Puneli propria semnetur€
temul rapid gi fdrtr niciun efort atunci in aplicatia de mail
restaurare cu un dublu-clic pe scurtitura
cand este nevoie. Poli avea funclia de Daci folosegti aplicalia de mail din Win-
asta.
restaurare afitata pe desktop gi poli face dows ro, atunci, sub fiecare mesaj pe ca-
asta cu un singur clic. Scrie
"Restore
po- p windows ro re{ trimiti,se va afiga ,,Sent by mail for
int" in bara de ceutare de la Cortana gi Dezactiveaze recomandirile Windows 1o". insl poli ;terge ugor
deschide optiunea "sem-
"Create restore point". de aplicatii din meniul Start netura' asta gi iti poli pune semnetum ta
Apoi, asigure-te ce ai campul Windows analizeaze ce vizitezi online gi in caliva paqi. Deschide aplicatia de mail
"Protection
settings" pentru drive-ul C: este ,On'. in iti afifeaztr reclame pentru diferite aplica- din Windows to gi selecteaze ,,Settings"
caz ce nu, selecteaze unitatea de date gi lii in meniulde Start pe bazaacestor date. din stangajos, cu un clic pe rotita dinlatd
apase pe ,,Configure'. Dupa asta, bifeaze Daci vrei sI scapi de recomanderile astea ce apare acolo.Apoi ftr clic pe
"Signature".
JUrn on system protection' qi confirmA sacaitoare, dezactiveazale urmand pa$ii Dacd sunt mai multe conturi de mail in
cu 3pply". Apoi, clic-dreapta intr-o zona de mai jos. Mai intai, mergi la seErile aplicatia asta, selecteaze contul dorit ln
Ubera de pe ;i apoi mergi la opliunea Windows cu combinatia [Windowsl + II]. fereastra urmetoare. Dace este doar un
"Shortcut' din sub-meniul ,,Ne!y'. Scrie La optiunea "Personalization", mergi [a singur cont, atunci seterile pentru contul
urmatoarea comande, fdri ghilimele, in ,Start din partea stAngi a meniului. Aici, teu vor fi afigate imediat. Dacd e nevoie,
cAmpul de l6ngi ,Search': ,,cmd.exe /k este opliunea "Show suggestions occasio- pune comutatorul ,Use email signature'
"Wmic.exe/Namespace:\\root\default nally in Start". DacA o dezactivezi, in me- la ,,On" pentru a activa functia asta. Apoi,

Email signature
Start
sere( .i a..omr and tusbnli,. ,ou. iqnalLre

Ooi
Oo"
G&
v,
Opreste
D lpprvtou.-*t

Go.
.U Bd,
Semnetura
C)d recomandlrile B i U A T
personald
Poti sa oprefti reco- Aplicatia de mail
O- mander e din se4i. din Windows ro iti
Ooi unea Personalizati- permite se peEoma-
on din meniul St.rt EIIIF lizezi semnltura
dir mail

CHIP. r2l2018 - r/2 o 19 .87


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OTFICE

Etape-
_,r,r I.*nFe

Mute texte I !,6 Atla rapid


1. Gamma
din listi { i5i t proprietltiie
2. Alpha Re-aranjarea unor ii'' Apasi pe Alt fi un
3. Beta puncte dintr-o liste clic-dublu 9i va fi
4. Delta poate fi ficuti
usor afifate fereastra
in Pow€rPoint cu lE.* ,,Properties"
tastele cursorului

trebuie se Stergi textul existent acolo $i se folderului. De cele mai multe ori, poti des- care le marcaliin mod explicit ca,,Free', fi
pui semndtura ta. Aici ai mai multe opti chide asta cu un clic dreapta pe fiEier sau anume intalniri pe care )e aveli la dispozi
uni de format pentru text, cum ar fi litere folder in Windows Explorer gi apoi selec- tie in mod obi$nuit - cum ar fi blocarea
bolduite sau diferite tipuri de fonturi. in tezi ,,Properties' din meniul ce se deschi- pentru un apel telefonic scurt. Pentru a
afara de asta, poli pune Si o imagine, un de. Poli deschide mai repede caseta asta putea face asta, deschide "File I options"
Iogo sau figier GIF animat. Confirma to- de dialog cu un dublu clic pe figier sau fol- qi mergi Ia ,,Calendar". in cAmpul ,,Display
tul cu ,Save'gi semnetura ta va fi atagate der, in timp ce tii apisata tasta [Alt]. Aten- options'. bifeaza "when in Schedule view
Ia mesajele trimise. tie: asta funclioneaza doar dace egti in fe- show free appointments" si inchide fe-
reastra din dreapta a Explorer-ului gi nu reastra cu un clic pe,,OK".
[t PowerPoint in cea din stanga. De exemplu, pentru a
$ word zor:
Mute mai sus sau mai jos vedea proprietatile unui drive, trebuie
sub-puncte dintr-o listi Deschide un nou document
se-l ai afi$at in fereastra din dreapta. Pen-
Poli face foarte rapid o modificare a pozi- cind pornegti Word
tru asta, clic pe Jhis PC" in coloana din
in versiunile mai vechi ale Word, automat
liei unor date dintr-o lista numerotate in- stanga a Explorerului, iar toate driverele
tr-o prezentare PowerPoint. Marcheaze aperea un nou document cand aplicatia
vor fi afi$ate in fereastra din dreapta.
sub-punctul ceruia vrei se-l modifici po- era pornita. insa, in versiunile noi, ince-
[p outlook zore pand cu Word 2003, apare, maiintdi, o sec-
ziliain liste pe carevreistr-l mi9ti.Apoi,li-
ne apesat pe tastele [AIt] + lshiftl, iar tex- imparte evenimentele tiunea de modele printre care apare gi
tul selectat it poli urca sau cobori cu din calendar cu dfii ,Blank document". Dace vrei se scapi de
Cand deschizi un calendar din Outlook, fereastra asta Si sA apari din prima un do-
sege[ile corespunzetoare ale cursorului.
opliunea "Schedule view" este in partea cument nou, dic pe ,,Options" din meniul
[t windows superioare a meniului. Eunctia asta, care in cimpul ,,General", caute .,Show
,,Eite".
Afi geazi rapid proprietitile e prezent5 incepand cu Outlook 2016, te the Start screen when this application
folderelor sau fisierelor ajutl s5-!i administrezi propriul program starts" din ,,Start up options". Debifeaze
Este un figier protejat la scriere? Cu ce ca- prietenilor sau cole-
gi s6-t vezi gi pe cel al opliunea asta Fi confirma cu un "OK". Da-
mere a fost facut5 fotografia? Rlspunsu- gilor, cu condilia ca 9i ei sa-qi fi partajat 9i ta viitoare cand deschizi Word-ul, va fi
rile la astfel deintreberipot fi gasite in fe- ei programul. Ceea ce nu puteli vedea in afiFat direct un nou document in care
reastra cu proprietetile figierului sau mod prestabilit, totuSi. sunt intalniri pe poli imediat se scrii.

rleo,'r f:it! P5 . nl orr .r 3po (dl ..s


Aio!t Lir'rkedl. aeatures

<r.
|.'",--,'-,
r,qdsioari, !,!\in
ar
Croo!r tir. erle|xions you wart!'lc( i.r oeen rr
:l r. xe i l,l crot.ri Wn.c 5i1i thi: Cef:uri Diogrnr,l Nou dc.rcument
ra; whei,n S.hrdu e li$ ,riolr rree aiF.rntne.t! Planificarea
optime a .l qr.,, e ,'rar atta{irme.l! nnd otfe. u.editable fir€s din stalt
!,1 Aubind,'' r, r.nr$!.. r
programului : 5Io.. i,. !t,rn t.,e.n !,her tirl! nr! i(ati.x stnrt5 Modifica optiunile
Datele din calendarul din Start gi Word
R.al.&ne collnb!ration options
e'e tiu Outlook pot fi parta- deschide automat
jate cu colegii folosind un nou document
modul ,,Schedule view"
-l :fl rar,"s or r:.eserre r.:qs

88 , L2l2ora-rl2or9>CHIP
I{ARDWARE < TIPS & TRICKS

DEpay
]--- r @e11'1:!:11!"

rI
E::

Desktop-dublu
Poli adiuga c1
m uturintlun al
doilea monitor
din setirile
.,\ r:: c ie pr:;ii:rr
1'n it,t;,r -1. i Cis el,.: prciectorului
!r l.larsesie- iat ol.riirii

[Si:,,;ii:;r 3:r';ii: ir: I


Conecteazi gi configureazi Iamonitor si semnalul audio. Monitoarele ho. AIte servicii urmeaze sI fie imbune-
al doilea montor
cu boxe integrate pot reda sunetul doar tetite. De exemplu, dacd asculli muzice
Majoritatea pEcilorgrafice au, in prezent,
cu cablul esta. cu Spotify, doar apasi pe $vailable devi
pe lange portul HDMI, cel putin un port
ces" din aplicalie. Aici, poli selecta gru-
DVI sau VGA, sau chiar inca un port ffi Amazon Echo pul pentru mai multe camere. De obicei,
HDMI. Asttel, dace ai nevoie de ince un Distribuie semnalul audio o boxe poate face parte doar dintr-un
monitor, il poti conecta cu u$urinte. Dupe pe mai multe dispozitive Echo
astfel de grup. Pentru a face un nou
ce Lai conectat, Windows ro, in mod nor- Amazon Echo are o functie care permite
grup, mai intai trebuie se{ $tergi pe cel
mal, il detecteaze automat gi il poli folosi se distribui acelagi semnal audio cltre
vechi.
imediat. Dacd se intample si mearge asta, dispozitivele aflate in camera diferite. Pe
trebuie se faci nigte setiri hardware. Dace 16ngtr Echo Amazon, merge gi pe dispozi- p iPhone x
deja ai conectat al doilea monitor, deschi tive de Ia Sonos, Bose ori Samsung. Pen- Reseteazl rapid iPhone X
de seterile cu tastele [Windows] + [P]. Aici tru a activa funclia asta, deschide aplica- DacE iPhone X merge greu, adesea este de
ai cateva opliuni de configurare. Dacd lia Alexa pe tetefon. in partea superioard folos restartarea. instr, pentru ce butonul
vrei se folosegti simultan ambele moni- din stanga a meniului principal, selectea- Home lipsegte pe iPhone X, metoda clasi-
toare, ai optiunile ,,Duplicate' $i ,,Extend". ze opliunea ,,Group" din ,,Smart home'. ce de resetare din software nu mai merge,
Folosind
"Duplicate',
pe al doilea monitor CIic pe,,Create group'9i apoi pe,Mul- in loc de asta. apasl butonul de pornire
apare ce este gi pe primul. Cu ..Extend", ti-room music group'. Adaugi toate dis- din dreapta $i butonul pentru volum din
Windows genereazi un al doilea ecran, pozitivele dorite gi confirm procesul cu stanga. A$a apare butonul .,Switch off" in
unde apare task bar-ul, dar nu $i restul de
"Create group". Sfat: schimba denumirea partea de sus. Daci tragi butonul Ssta
conlinut de pe monitorul principal. PoIi grupului cu ceva potrivit -,,party", spre dreapta, atunci iPhone-ul se opregte,
"Eta-
muta ferestrele programelor din stanga jul r" ori dupi care il poti porni din nou. Dace tele-
"Multi-room". Prin comanda vo-
in dreapta. Seteri mai detaliate, cum ar fi cala ,"Alexa, play music with the mul- fonul nu mai rispunde deloc la comenzi,
rezolutia, le gesegtiin,,Settings". PoIi face ti-room group", muzica poate fi ascultate maiintai apase, scurt, pe volumul,,mai ta-
asta foarte rapid cu un clic dreapta in- in mai multe camere folosind grupul ast- re'Si apoi imediat pe volumul,,mai incet",
tr-un spaliu gol de pe desktop gi selectea- fel creat. Amazon Music, Prime Music, tot scurt. Apoi, tine apesat pe butonul de
zi ,,Display settings" din meniul ce apare. Ti:neln gi Spotify sunt cateva aplicatii pornire pane ce apare logo-ul Apple. Apoi,
Tine minte - doar cablul HDMI transmite care suporttr functia ,,multi-room" a Ec- telefonul se restarteazS.

Gr:peiLz:i Restarteazi
Ci::;rozitiveie din taste
Ei:hc Tastele volumului
Cu funclia de gru- iti pennit sA restar-
pare, din Alexa, poti tezi iPhone X cand
pune muzici la bo- este cazul
xele din toatl casa

CHIP<12l2ot9-Ll2olg . 89
TIPS & TRICKS > :.t ,:.1 , E.',:::r jrr ::

Gulori complementare
artistic combinate Ij,-;g;J:- cu un fundal fhcut de tine Ei citeva pahare cu
r'..1-,iii:',r
api'
Creeazd un..r;.-1'1;11
f?ird si fie nevoie de mult timP

dis-
u numai ce aspectut lor colorat deschide pofta de fruc- sturi. Ai grije se nu umezeqti fundalul din carton, pestreaze
tanla cAnd cureli paharele 9i usuciJe bine inainte sA Ie pui
pe
te, dar $i fotografii pot gesi subiecte spectaculoase in
fructele colorate. Cu un fundal potrivit, cateva pahare carton. Partea creativi este se tejoci cu distanla dintre fundal'
scend foarte frumoase. Cel maibine este sa fo- fructe gi pahare pentru a obline efecte diferite' Ar trebui se fie
Si ape, poti creao
iosepti una dintre perechile de culori roEu/cian, verde/magenta
intuneric in cameri, deoarece aqa evili reflexiile nedorite ale
sticlei paharelor. Doue bUFd pot fi sursa de lumini'
pe care Ie
ori albastru/galben. Culorile astea sunt total opuse in roata de din dreapta lor' Rezultate
poliindrepta spre fructe din stanga $i
culori gi formeazi, astfel, un contrast foarte interesant Pentru ugoari care sa intre prin-
minunate pot fi aduse de o lumine
inceput, cea mai buni alegere este cea cu lemaile, ca subiect' 9i

agezate pe un fundal albastru, iar imaginea va fi entuziasta'


In- tr-o fereastre.
si, dacd alegi mere rogii, cel mai bine este cafundalul si fie cian'
Mai intai, fe unfundal din carton in format DIN-A2' Daca veiin-
Cur4i paharele
:"{i{r

fd- jumetate'di; succes este pregetirea' vei avea nevoie de mult


doi ugor cartonul, va fi o tranzi$e lini de Ia orizontal vertical
pregeteqte paharele' Pentru a elimi- timp a elimina orice urma, chiar $i amprente,in Photoshop Aga
re nicio intrerupere. Apoi, E

va ci, cand puimana pe pahare 9i curatA-le bine' cu


ioarti minugi I
na etichete lipite, incelzeqte sticla cu ajutorul aburului' care
ramane re- delergent, inainte de fotografiere. De asemenea' indeperteaze'
sEbi adezivul gi a$avei putea scoate eticheta fara sa

r2l20r8-t/2o19'cHIP
90 >
rq E.1.].T' li!:i?EilT < TIPS & TRICKS

in timpul fotografierii, praful cu un prosop, din candin cand.

i,E Creeazl fundalul


Cel mai uqor mod pentru a obline un fundal fird indoiture este
atcuirea concavE a unui carton DIN-A3 ori DIN-A2, cu culoarea
potrivite. Fixeaze-l pe masa de lucru, iar cealalte parte pe perete
sau pe un suport-bard.

I$.} Pozitioneaz i paharele


Cu multe atenlie, pune paharele cu apApe fundal. poli face expe-
rimente - folosegte pahare de vin, de coniac sau banalele pahare
de ape. Important este ca imaginea sd fie armonioasi, in ansam-
blu gi se nu pare aglomerata.

li$ Joaci-te cu distantele


Pune fructele dupe pahare gi urmare$te compozilia pe ecranul
camerei. Cu cat fructul e mai aproape de pahar, cu atat este mai
mare reflectarea. Pentru a reduce efectd esta, folosegte fructe
mai mici.

;{.;: Seteazi camera


Pentru rezultate fere zgomot, foloseste cel mai mic ISO. Coboa-
re u$or obiectivul gi selecteaza viteza de sincronizare a blilului
camerei. Foloseqte surse de lumine mai mari pentru iluminare,
cum ar fi cutii, pe care le pui in lateralul subiectului. ASa, evili
reflecterile nedorite.

.'' l Post-procesare
in convertorul RAWi poti imbuneteli culorile cu funclia ,,Dyna-
mics". Apoi, deschide imaginea cu Photoshop Fi indeperteaza
reflexiile nedorite sau particulele de prafde pe pahare cu,,Field
reparation brush". in final, accentueazi fotografiile folosind
,,Filter I Sharpness display filterl Mask the blur".

CHIP<rzl2ot8-t/2or9
'91
TIPS & TRICKS > WEB & EOTOGRATIE

Corecteaza
rapid imagin€a
Instrumentul Clone
Stamp poate fi folo-
Sfaturi desteDte Pentru sit pentru retufare
Photoshoir. FLce6ook $i inlernet superioarf, a imagi-
nilor

@ Adobe Photoshop
indeplrteazi rapid elementele in
plus dintr-o fotografie
Uneori, intr-o fotografie reugite apar ele-
Apoi, deschide Outlook gi confirme chezi pentru fiecare site.
"OK".
mente care influenteaze negativ caritatea adtrugsrire de dare noi ,:.:*""1i:ia:l
- poate fi $i data la care a fost facuttr. Pen- .yes". Apa, datele sunt acti sr Moz ra Thunderbird
tru a scepa de problema asta, de ex.pori .*"rLr"lirriiJ"r. i.roii.''*- Trimite frqiere mari cu Eilelink
i, t
folosi stamp" din Photoshop.Des- - Multe servicii,Freemait" resping mesajele
",
"ctone
+
chide imaginea gi apase pe [Alt] [Shift] * fr Mozilla Eirefox cu ataSamente mari 9i ofere spatiu limitat
poate trimi-
lNl pentru asta. Apoi, selecteaza "Clone ZaCtiveazi COmplet nOtifiCarea de stocale. lnse, Thunderbird
'Stamp,
puih de pe site-uri
stan- te fi ere mari cetre serviciul cloud Mega'
ain Uara ae instrumente din
trimite destinata-
ga. Inainte se folosegti asta, seteaze ,"All iot mai multe site-uri ili cer pelmisiunea care este gratuit 9i apoi
sd nu rului un link pentru descercare' Porneqte
I'evels'ta nivelul superior al ,,Record". Aqa de a-ti trimite notificiri. DacE vrei
poli elimina elementul in plus cu ajutorul mai fii deranjat de ferestrele pop-up, une- Thunderbird' apasa pe [Alt] + [x] $i mergi
acestei funcqii.ln imaginea exemplu, data Ie browsere permit dezactivarea lor. in la opliunea,"A'dd-ons"' Scrie "Megabird"in
a fost eliminata cu opliunea asta. Mozilta Firefox, mergi la ,options" din fereastra de cautare 9i incarca extensia
meniul optiuni.ln stanga,la asta cu un clic pe "Install"' Apoi' reporne$-
de pe bara de
security" coboare pana Ia te programul. Pentlu a sclie mesajul,
[t Eacebook ,Privacy and
opliun;a ,,Notifications" Fi apasl pe "Set- ata$eaza figierul mare' apoi mergi labuto-
Exoorti zilele
tin!s". Bifeazd ,Block new requests as- nul 'use Filelink'din partea de
jos a feres-
il"Jlii"?iib"Uoof.
d" ,,r9r"." kin! to allow notifications" 9i apas6 pe trei de maif in
pasul urmator' selecteaza
;.il;;;;;;;;;i-i*"1" mergi pe up
serviciul Mega $i dupi ce apegi
ale prietenilor de pe Facebookin calenda- ,saJe changes". in Google
chrome, "set
rul outlook, trebuie si urmezi ciliva pagi. Ia butonul pentru meniu din dreapta sus account" scrie datele tale de acces in sel-

Mai int6i, pornegte Facebook 9i Ei deschide setdrile. coboard pena Ia fina-


viciut de stocare cloud sau apasl pe "Re-
din meniut ain stanga ae ;e
"p;r:t;"
ho- iul meniului 9i apasi pe Sdvanced" Des- gistration' pentru a-ti face un cont Aqa'
"Events"
mlffi chide ,,Content settinls' 9i apoi deschide Thunderbird incepe se incarce figierul 9i
me page. in fereastra urmatoare,
jos pane cand ga."qti irrrt.uqirn"]"il"r,1 meniul ,,Notificationi". Aici poli bloca adauge [nk-ul pentru descarcare in mail'
toate notificarile. Din pecate, Miclosoft in dreapta-sus ai o bare care arati incar-
tru export. Clic pe "Birthctays qiconfirml
lpoi, Edge nu are o funclie care se opreasca carea figierului cand se termin5' poti tri'
cu ,,Allow" in fereastra urmatoare.
selecteaza calendarul outtook gi apasi pe toate notificerile astea. Trebuie sa Ie blo- mite mesajul.

,:.'.:r'r r:,i, .r, :l


trrr-, :1.:. r'1 Learn Ilc.e
Upcom ng Events
Bjrthdays
Nu,
Ein Faceboak
in 0utlcok multumescl
i:',-r .i : Roman, [lagyar Espaflol + Poti respinse toate
Portugues (Brasil) Poti exporta ulor cererile site-uritror de
i :,' - ,.r ,
zilele de natter.e ti '/ Block new reqiiesis asking to ailow noilfications
a-!i trimite atengo-
atte intehtui din ntui din modulul de
L r ,,..- .r ' Factbookln prote4ie al Eirefox
Facebook o 2018 Chat (Ofi) Outlook

1212or8 - r/2o19, CHIP


92,
WEB & FOTOGRATIE < TIPS & TRICKS
Est l &op c.lor! G.ffi!} ard.v
EIhi.E oEz6 Ewdl
r,-.fthi

ry
E

rol6E by 9r C.Sa

Solulia pentru g Rotot


Aliniazi filmul
atasamente mari corect
filunderbfud fotroseste VLC Ptayer
extensia MEcAlird'pentru i'\ aliniazl corrct
atrimite un link Pentru A.d. I I n pu,r.M.
filmul cu functiile
descirrcare a unui figier playerului
mar€ trimis ca atafament

$l vlc Media player clrca gi instala programele favorite de pe intai apasd pe "Select nothing" pentru a
Af eazi inregistrlrile video Internet unul cate unul, fie poli instala nu face o arhive a tuturor datelor tale de
in pozitia corecti un program care se-!i instaleze toate pro- pe Google. Apoi, bifeazi ,Google photos"
Eilmele fdcute cu telefonul se confrunte gramele, Ninite. Intre pe pagina de net Fi confirme cu "Next". La pasul urmator,
adesea cu problema asta, deoarece ecra- https://ninite.con! unde poli bifa pro- selecteaze tipul arhivei ca li dimensiunea
nul nu este pozilionat corect. problema gramele favorite pe care vrei se Ie insta- maximi a volumului arhivei. Dupe ce
apare mai ales atunci cend schimbi pozi- lezi Aici, poli selecta, dintr-o mare arie de apegi pe Jreate archive", primeqti un link
tia mobilului din orizontal la vertical in programe pe cele pe care le folosegti cel pentru descircarea arhivei pe adresa
timpul filmirii. O solulie rapide qi facild o mai mult - WinRAR, DropBox ori Google Gmail.
ofera VLC Player. Selecteazl Jools" din Chrome. Bifeazd{e pe cele pe care le vrei
meniul principal Si apoi sub-meniul instalate $ apoi apase pe
"cet your Nini-
[l Smartphone
,,Effects and Filters", de unde alegi Jy'ideo te" pentru a descerca fisierul de instalare. Trimite faxuri de pe
effects". Aici, mergi la telefon firi a fi nevoie
"Geometry". Dupe Un alt avantaj al aplicaliei astea este ce va
ce bifezi poti seta unghiul dodt fi instalata mereu cea mai noui versiune. de o aplicatie suplimentari
"Rotate',
cu butonul Ca alternati- DacA weisd trimiti un SMS prin fax de pe
"potenliometru'.
vi, poti verifica opliunea p coogle mobilul teu, nu ai nevoie de o anumiG
"Transform'. Se-
lecteaze unghiul necesar cu valori cuprin- Salveaze toate datele aplicatie. Mesajul poate fi trimis li prin
se intre 90 Si r8o de grade din meniul ce tale din eerviciile aplicalia SMS instalatd,din fabric{ pe te-
apare. Imediat ce termini, confirme Google folosite lefonul teu. Deschide funclia SMS de pe
schimblrile cu "Save". Tine minte:VLC re- Aproape toli folosim unul dintre servici.i- telefon $i scrie mesajul Apoi, doar pune
le Google pe telefon sau PC. Dace vrei sd numlrul de fax la destinatar. Atentie: ca
tine toate sakerile, deci trebuie sd rese-
tezi seterite inainte si vezi alt film. afli ce date colecteaztr Google cAnd folo- gi SMS, mesajul e valabil ca fax daci are
segti seruiciile sale. ar rrebuie str mergi pe mai putin de t6o de caractere, dace e mai
fil winite site-ul https://takeout.google.com/. Aici, lung mai trimili alte SMS-uri, in funclie
Instaleaze toate programele poli desc5rca toate datele tale din servici- de cate caractere ai.
favorite dintr-o date ile Google ca o arhive. Pentru a descirca
Dupe reinstalarea Windows, poli fie des- fotografiile tale din Google Photos, mai

Web Bbwsers Messaging Mr


tr 3 chron. E ! Dl.6rd n cE !
oFera 3rtpe - ..
gil
trO tr S a.
Da FlEnx !t prdgin rM
[o thq.d.rbhd
n
n
tf
ljtllities E'. r.,ni.n tr
trET..mv,.w.ri, tr Instaleazd Salveazd locai
trgrngeum Developer Tools rapid datele tale de
E- R..rvNc trI pfllon Cu aplicatia.r /€b pe Google
tr - reracog OEaGan. tr Ninite, pofi aplicafi-
Cu Googh Takeout
tricDsum.r)(f tr 5'Not.p.d+ tr ile pe care h folo-
poti copia toate
nbR.v. tr. Jo(s ' tr sefti cEl mai mult
dat€le tale din
tr :' Lrun.hy E . JDt< x64 B n
serviciile Google

CHlP.l2l2or8 - l/zo19 . 93
TIPS & TRICKS > SFAT EXPERT

IotC rn!

Februa.,e

Evidentiazidatele
cuuntabelpivot
Este dificil se ob[ii o imagine de ansamblu cAnd un tabel
include o cantitate enormi di date. Tabelul pivot te poate ajuta
in problema asta

FFI abelul pivot este o facilitate Excel foarte utile pentru rioadl de timp, ar fi util un tabel pivot care se inventarieze
analiza unei cantitali enorme de date, pentru a le grupa datele despre cifra de afaceri din intervalul r€cent de inregis-
I treri. in felul asta, tabetul original, greu de administrat, este
I gi a te prezenta intr-un mod ilustrativ Poli pune intrer e
de date fie sub forma unui tabel fie ca o diagrame pivot chre. transformat in unul in care datele sunt gasite uqor, dintr-o sim-
Tabelele pivot apa4in configur4iei de baze a aproape tuturor pH privire. Un alt exemplu, in mediul Privat, este un registru in
programelor de calcul pentru tabele. Aici, funcliile puternice care sunt trecute cheltuielile lunare personale pentru anumite
sunt bune de utilizat nu doar profesional, ci li pentru uz privat. categorii , cum ar fi transport, alimente, divertisment etc. ASa,
Un mic exemplu: dace inregistrezi analiza cifrei de afaceri din poli compila rapid, de exemplu, toate cheltuielile anterioare
vanzarea a diferite grupe de produse intr-un tabel de Iucru du- pentru alimente gi pentru a stabili suma totaE pEtite intFo pe-
pa data relevanta gi zona de vanzare, poli extinde rapid tabelul rioad, timp - datorita tabelului pivot. Un astfel de tabel este
de

cu linii suplimentare pentru fiecare zi Ata, sute de inregistreri folosit pentru descriere in acest articol
de date vor fi stranse la un loc, iar tabelul va deveni foarte ne-
clar ln timp. Acum, de exemplu, daca vrei se identifici rapid in' I Pregttefte tabelul
registrer e de date de unui gn:p de produse intr-o anumite pe- in exemplul asta, a fost creat un mic table pentru o mai mare

96' r2lzota ' tlLorg ' cHlP


SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

1j[5 frj' b'" j_'

piyorchadFierds

ASCOGH
rp.h.lt!.|. *?
l*r'
oiEdnm

i"
zss.

10
11
M,nn
M.dh
J, il,
claritate. In linia I, pe coloane, sunt trecute titlurile -,Lune,,
t.yout fo'nrtis
&,
Devetoper H.j!

ilwco.&
"1,
,,Tip cheltuiald' gi,Sume". Completeaze date in liniile urmetoa_
re pentru diferite lui, tip de cheltuieli valoare. Important: nu
Si
I' o'4. := EMeq.actu,. E--%, trebuie se fie linii goale in tabelul esta.
=;=

I Eormateazi optim tabelul


Este recomandat un pas intermediar, mai exact, se formatezi
optim datele inainte de a adtruga tabelul pivot. Selecteaze ta-
belul qi apasi pe simbolul,Format as table' din secliunea
"For-
matting templates" a meniului,,start'. Apoi, apase pe,New pi-
vot table format template". Confirme in fereastra urmetoare
cu un clic pe .,OK".

Introdu tabelul pivot


Selecteaze din nou tabelul. Mergi la meniul
"Insert" gi apase pe
simbolul.,PivotTable' din stanga-sus. Secliunea aleasd va fi au_
tomat trecutA in fereastra urmitoare. Cel mai bine e se menlii
detaliile pentru a crea tabelul pivot intr-o foaie de lucru noud.
Confirmd cu Se va crea o noui foaie de calcul. Tabelul pi-
"OK".
vot este, inctr, gol. Sfat: dace
vrei se extinzi tabeluFrezultat, nu
u,,B knsE,1 folosi nicio secliune ci numele foii de calcul in caseta de dialog
-Create Pivot table'.

I Selecteazi campurile din tabelul pivot


in exemplul asta, tipurile de cheltuieli ar trebui afigate pentru
fiecare lund gi cu suma totaE. Clic dreapta pe intrtrrile ,,Tip chel-
tuiale'din secliunea ,,Pivot table fields', line mouse-ul apisat
,i
trage datelejos la,,Rows". Trage intrer e,,Luna'cetre "Columns"
gi intrer e ,,Sum{ cetre ,Values'. Imediat, tabelul este a$a cum
pagelir.rr rorndh5 tur RAview Vteyr D.v?roper Hir! ti-ai dorit liniile sunt tipurile de cheltuieli sortate pe lun6 Si afi
qate cu sumele totale. Apoi, formateaze valorile ca monedtr. De
[y Lv L.-
asemenea, poli schimba etichetele sau Hlimea coloanelor gi
poli ajusta rubrica.

EJ Afqeaz:i graficul pivot


E-.';it.d"^b!.r. in loc de o prezentare tabelara, poli face un grafic. pentru asta,
i!!i.ed.fudral
in pasul 3, nu apisa pe,,Pivot table'din meniul
"Insert", ci pe
,Pivot chart" Fi selecteaze aici opJiunile pentru ,pivot chart".
Procedura e similari: de data asta, trage ,Tip cheltuieli,,in cam-
pul ,,Caption", ,,Luna' in campul -Axis (categories)', iar,,Sumi"
cStre campul ,yalues". Graficul poate fi modificat ulterior dupi
cum vrei.

CHIP<12lzola-rlzotg
. 95
T I I I I
I F
Revista CHIP este o publicatie lunara a
Editum Enigma srl
sub licen!tr CHIP Holding GmbH

ISSN r4$-7o?9

REDACTOR-qEE
Dan $erbenescu
dan@mediaventure.ro

REDACTOR
Rizvan Cleciun

GRAPHIC DESIGN
Delfina Consult srl
www.delf inaconsult.ro

PUBLICITATE
of f ice@mediaventure.ro

DIEUZARE
Burda Romania srl
Casa de difuzare srl
distrib@casadedifuzare.ro

DIRECTOR GENERAL
Felician Scorobete
felix@mediaventure.ro

Ea* o2t:?94.22,67

TIPAR
Tiperit la Radin Print, prin reprezentantul
exclusiv pentru Romania, 4 Colou$
www.4colou!s.ro

RRadin print (f cotours

Revista CHIP utilizeaze fotografii ale


CHIP HOLDING, GULIVER (ISTOCK, AFP)

@ Editura Enigma srl


All rights reserved
ru CHIP is a registered trademark of
CHIP Holding GmbH (Germany),
a Hubert Burda Media company

Reproducerea olicdrui material scris sau ilustrativ


aparut in ac€asta publicatie, utilizarea 9i difuzarea
de conlinut in mediul online sau pe Internet,
multiplicarea pe CD-Bon! DVD-Rom, exportul 9i
difuzarea in streinatate sunt posibil€ doar cu
acordut editorului.

96 , !2lzola-112019>CHIP
www.easypost.ro

Easgpost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumpdrdturile dumneavoastrd online.

Comanzi online Primegti SMS Ridici coletul


in magazinele cdre ofer5 servicii de confirmare la efecluarea in interval de 48 de ore folosind
de livrare Easypost- liv€rii, precum si un cod PlN. codul PIN primit anterior.