Sunteți pe pagina 1din 2

salariu, )onurile de masă

!si#urarea contactului cu )ursa locală de an#a are 0institutul de inspecţia muncii!#enţia de muncă1
Consultanţa 'n R( implică*
- * e z v o l t a r e a p r o # r a m e l o r d e t r a i n n i n # . -8estare pentru a evalua a)ilităţile,
competenţele şi potenţialul an#a aţilor solicitaţide un client.
%urnizarea de personal temporar implică*
-5ersonal temporar an#a at de compania noastră-
!sumarea riscurilor de an#a ator -Recrutare de personal la
s t a n d a r d e l e c e r u t e . !şa cum este sta)ilit în contract,
Smart Recruit
va deveni departamentul de R' alclientului.
& .'e nolo(ie
Cei doi directori vor avea )irouri dotate cu calculatoare care vor fi le#ate în reţea.!ccesul la
internet va fi asi#urat de o firmă ale cărei servicii sunt transmise prin
fi)răoptică.Compania îşi va crea propria ei )ază de date unde vor fi incluse date despre clienţi,despre
an#a aţi şi despre candidaţi.

Baza de date cu clienţi va conţine informaţii despre companiile locale şi


naţionaleincluzând6 numele companiei, detalii de identificare, adresele filialelor şi
)irourilor,coordonate, numele şi datele de contact ale mana#erului, Responsa)ilul R'
0dacăcompania are propriul departament de R'1, informaţii despre reclame, pu)licate înmedia sau
pe internet, sursa anunţului, data, informaţia despre o) şi cerinţe1. Hominclude şi alte
informaţii referitoare la nevoile companiilor de R', ofertele fiindtrimise prin fa& sau
email, se va nota data când compania a fost contactată printelefon, o scurtă descrire
a conversaţiei de la telefon, data de întâlnire şi paşii carevor fi urmaţi./

Baza de date a candidaţilor care conţine informaţii despre6 date personale, calificări,informaţii
menţionate în CH, informaţii despre dorinţa lui de a se muta de la loculde muncă actual,
interese, informaţii despre interviurile preliminarii la companianoastră şi următorii paşi,
informaţii despre interviurile finale la care a fost selectat,numele companiilor la care a
candidat pentru un o), descrirea posturilor pentruc a r e a o p t a t , d e c i z i a f i n a l ă
– d a c a a f o s t a n # a a t d e c o m p a n i a c l i e n t s a u n u , informaţii ulterioare, după
selecţia finală.
). *ervicii viitoare
*irectorii companiei vor continua să urmărească dezvoltarea în R' şi drumurile care ducla oportunităţi
de afaceri şi idei noi ce pot fi aducătoare de profit.Compania va ac"iziţiona soft9are-ul pentru R' pe
măsură ce ne dezvoltăm în
furnizaread e p e r s o n a l t e m p o r a r ş i a d m i n i s t r a r e R ' . > o f t u l v a u r m ă r i t o a t e i n f o r
m a ţ i i l e n e c e s a r e a l e an#a aţilor şi va oferi un modul de raport şi de asemnea un modul de
plată. !cest soft ar tre)ui săfie setat să #estioneze mai multe locaţii, dacă este necesar – mai ales când
vom sta)ili noi filiale.5 e m ă s u r ă c e c o m p a n i a ş i p i a ţ a d e s e r v i c i i e & t e r n e
c r e s c , i n t e r n e t u l v a d e v e n i u n instrument foarte valoros.!şa cum am mai spus, noi
filiale ale companiei vor fi sta)ilite în ; locaţii importante pânăla sfârşitul lui ;<<=. Comunicarea dintre
)iroul principal şi filialele sale va fi făcută în principal prin internet, astfel încât accesul la internet de
mare viteza va fi indispensa)il.
Smart Recruit
se va dezvolta pe piaţa naţională prin desc"iderea a două noi filiale în ţară,filiale prin care vom
încerca acapararea şi acoperirea unor zone cât mai e&tinse.
I+. *trate(ia de mar,etin(
1. & lanul de +ar,eting1.1 Rezumat
Compania noastră apare ca un răspuns la nevoile celorlalte companii care
u r m e a z ă tendinţele, e&ternalizându-şi serviciile de R'. :oi asi#urăm servicii eficiente
de recrutare
de personal şi de consultanţă în domeniul resurselor umane. Companiile care doresc să an#a eze per
sonal îşi pot continua activităţile fără a fi în#ri orate ca nu vor #ăsi persoanele potrivite. :oirespectăm
cu stricteţe nevoile clienţilor noştri, oferindu-le servicii de cea mai )ună calitate./D

1.2 Analiza mediului


%&ternalizarea serviciilor de R' este în continuă e&pansiune în România. Firmele
derecrutare şi consultanţă apar ca urmare a acestui fenomen. Bucureşti este un oraş mare, iar
firmelede a e&istente nu acoperă nevoile tuturor companiilor, luând în considerare
apariţia continuă afirmelor multinaţionale, cu un număr mare de an#a aţi. Firmele de
recrutare de a e&istente pe piaţăsunt6- 4u#eraMAa7ler, Aanpo9er, !decco - pe partea
de muncă temporară şi recrutare de personal calificat şi necalificat- !IA>, BI!, !decco, , N5A@
Romania, - pe partea de recrutare midle, top mana#ementşi consultanţă- %uropean >tandard
Consultin#, Casa)lanca >ervicies, Camiline Consultin#, %(>, OillInternational - pe recrutare de
personal-
(pen Ainds, 5si"o 5rofil, 5rofimar7, Aar7et 5lus Consultin# pe studii de piaţă,
consultanţă psi"olo#ică, evaluare profesională.5u)licul ţintă sunt toate companiile care doresc servicii de
recrutare sau de consultanţă înR ' . : u l u ă m î n c o n s i d e r a r e d o a r f i r m e l e m a r i , c i
d o r i m s ă - i a u t ă m p e t o ţ i m a n a # e r i i c a r e consideră ca au nevoie de serviciile noastre.>e
constată că tendinţa de azi este ca profesioniştii în R' să îşi asiste companiile clienteîn dezvoltare.
*eoarece rata şoma ului în această zonă a ţării este destul de scăzută e&istă pe
piaţăo n e v o i e c o n t i n u ă d e r e c r u t a r e ş i a n # a a r e d e p e r s o n a l p o t r i v i t . % s t e f o
a r t e i m p o r t a n t ă d e asemenea şi #estionarea corectă a pensionarilor, lucru ce duce la
o )ună funcţionare a acestui proces ciclic. *upă ce procesul de recrutare a fost finalizat, firma de
R' are responsa)ilitatea dea păstra firma clientă într-o poziţie competitivă, de a susţine forţa de
muncă în acea companie şide a oferi consultaţă permanentă la cele mai înalte standarde.
!n#a aţii caută mai mult decât unsalariu de )ază pentru a rămâne la un loc de muncă,
astfel că e important să urmărim nevoilean#a aţilor pentru a putea fi reactualizate
)eneficiile ce se oferă acestora. %le tre)uie să vină înîntâmpinarea nevoilor an#a aţilor, spre
a le satisface./K

S-ar putea să vă placă și