Sunteți pe pagina 1din 32

COLEGIUL ECONOMIC

A.D. XENOPOL
Examen de certificare a calificarii
profesionale Nivelul III
Specializare: Tehnician in activitati economice
Tema: Managementul resurselor umane la S.C. ROMTEECOM S.!.
Prof. Coordonator: Mariana Sireschi
"#MITR# IRIN!
C!S! a $II%a &
BUCURESTI 2011
1
CUPRINS
Argument pagina 3
Capitolul I Prezentarea firmei S.C. Romtelecom S.A. pagina 4
1.1 Date de identificare pagina 4
1.2 !iect"l de acti#itate pagina $
1.3 Sc"rt i%toric pagina $
Capitolul II A%ig"rarea per%onal"l"i pagina &
2.1 A%ig"rarea per%onal"l"i pagina &
2.1.1 Planificarea re%"r%elor "mane pagina &
2
2.2 'actori interni %i e(terni ai recr"tarii pagina )
2.3 Partic"lariatile proce%"l"i de recr"tare pagina 1*
2.4 Recr"tarea %i %electia pagina 11
2.$ Integrarea anga+atilor pagina 14
2., Dez#oltarea per%onal"l"i pagina 1$
Capitolul III St"di" de caz -#identa per%onal"l"i pagina 1)
3.1 Per%onal la S.C.Romtelecom S.A pagina 1)
3.2 Atri!"tiile ec.ipei de management pagina 1/
3.3 rganigrama pagina 21
Anexe pagina 22
Bibliografie pagina 31
3
ARGUMENT
Unele din moti#ele care m0a" determinat 1n alegerea ace%te tematici a fo%t
con%iderent"l c2 e%te nece%ar2 o mai !"n2 c"noa3tere a "n"i an"mit %"!%i%tem al
organiza4iei 3i an"me5 departament"l de re%"r%e "mane5 a arg"mentelor referitoare
la cre3terea eficien4ei folo%irii ace%tei re%"r%e #itale5 a rol"l"i 3i partic"larit24ilor
ace%t"ia.
6"crarea relateaza c7t %e poate de am2n"n4it interdependen4ele dintre
a%ig"rarea c" per%onal 3i eficien4a "tiliz2rii ace%t"i capital "man 1n !"na
de%f23"rare pe diferite domenii de acti#itate a "nei %ociet24i5 a%tfel cre3terea
!enefici"l"i economic care %e !azeaz2 pe "tilizarea complet2 a per%onal"l"i
min"4io% %electat 3i c" aten4ie moti#ate tre!"ie %2 %tea 1n aten4ia permanent2 a
managerilor5 ale c2ror decizii e%te de dorit %2 %e !azeze n"mai pe analize economice
detaliate a%"pra de%f23"r2rii proce%elor de prod"c4ie 3i a %er#iciilor.
Recr"tarea re%"r%elor "mane 1n #ederea realiz2rii o!iecti#elor
organiza4ionale are ca f"nc4ie principal2 atragerea de per%onal c7t mai preg2tit
profe%ional 3i men4inerea ace%t"ia 1n cadr"l organiza4iei prin diferite c2i
%tim"latorii. Identificarea 3i atragerea de per%onal %e poate realiza pe do"2 c2i5
recr"tarea e(tern25 adic2 localizarea 3i atragerea de per%onal de pe pia4a e(tern2 a
m"ncii 3i recr"tarea intern25 cea mai frec#ent2 modalitate de identificare 3i atragere
de re%"r%e "mane5 tot"3i n" foarte !enefic2 pentr" organiza4ie datorit2 po%i!ilei
preg2tiri necore%p"nz2toare a candida4ilor5 cea mai de preferat a%ig"rare c" capital
"man ar fi prin intermedi"l recr"t2rii e(terne5 de3i prin co%t"ri mai ridicate5 pentr"
c2 a%ig"r2 "n contact permanent a %ociet24ii c" pia4a m"ncii iar competitorii
doritori de a %e anga+a po%ed2 1n cele mai m"lte caz"ri o calificare e(ceptional2 3i
4
mai m"lte idei noi 1n ceea ce pri#e3te o mai !"n2 de%f23"rare a acti#it24ii 1n cadr"l
firmei.
Selec4ia re%"r%elor "mane poate fi realizat2 prin an"mite form"lare5 inter#i"ri
3i "lterior te%te de #erificare a aptit"dinilor doar 1n caz"l "nei !"ne a%ig"r2ri c"
%"ficien4i candida4i competiti#i.
CAPITOLUL I
CAPITOLUL I
Prezentarea firmei - date generale despre
S.C. ROMT!COM S.A.
"." #AT # I#$TI%ICAR
Societatea Nationala S.C."ROMTELECOM S.A."este o societate
comerciala pe actiuni,care functioneaza pe baza de estiune economica si autonomie
financiara,a!"nd ca obiect acti!itati de interes public national.
Societatea nu are personalitate #uridica, reprezentarea #uridica a societatii se
realizeaza prin deleare de $irectia %uridica, precum si pe baza de &mputernicire
acordata reprezentantilor $irectiei %uridice ce &si desfasoara acti!itatea la ni!elul
directiei.
Este operatorul autorizat de catre Ministerul Comunicatiilor ca titular a
drepturilor e'clusi!e,rezer!ate,de prestare a ser!iciilor locale,interurbane si
internationale de telecomunicatii de baza si de construire, dez!oltare si &ntretinere a
infrastructurii necesare unor astfel de ser!icii.
Este o companie oranizata administrati! &n () de $irectii de Telecomunicatii
%udetene,cu peste (,* milioane de linii de ser!iciu.$aca mai adauam si faptul ca
5
peste +, - din reteaua sa este automatizata si peste ,.- diitalizata,a!em imainea
clara a unai companii cu o puternica infrastructura, bazata pe o te/noloie a!ansata.
6
".& OBICT'! # ACTI(ITAT
Romtelecom &si desfasoara acti!itatea &n domeniul telecomunicatiilor, obiectul
principal de acti!itate al acesteia incluz"nd operarea retelelor de telecomunicatii, &n
temeiul leii si al licentelor si autorizatiilor acordate de Ministerul
Telecomunicatiilor.
Obiectul de acti!itate al societatii consta &n prestarea urmatoarelor ser!icii de
telecomunicatii0
1 Ser!iciul de baza 2telefon, teleraf34
1 Transmisii de date4
1 5nc/irieri circuite pentru transmisii4
1 Telefonie publica4
1 Ser!icii de telecomunicatii cu !aloare adauata.
Societatea poate presta si ser!icii cone'e celor mentionate mai sus dupa cum
urmeaza0
1 Ser!icii informatice4
1 Ser!icii de proiectare, cercetare &n domeniul telecomunicatiilor4
1 Constructii6monta# pentru realizarea de retele de telecomunicatii4
".) SC'RT ISTORIC
7rezent8 de mai mult de ,9 de ani pe pia:a rom"neasc8, Romtelecom este
ast8zi una dintre cele mai bine cotate companii din Rom"nia, dep8;ind perioada de
dificult8:i financiare prin care a trecut &n urm8 cu c":i!a ani, cu ser!icii ;i produse de
cea mai &nalt8 calitate, cu o intrare spectaculoas8 pe pie:ele de 5nternet ;i tele!iziune
diital8 ;i planuri &ndr8zne:e pentru !iitor.
Compania a depus eforturi considerabile pentru a a#une la acest ni!el ;i a
str8b8tut perioade de tranzi:ie nu tocmai u;oare ;i nu &ntotdeauna &n:elese ;i acceptate
de marea mas8 a rom"nilor. C/iar ;i dup8 pri!atizarea din decembrie )++<,
Romtelecom a fost perceput8 &n continuare de cei mai mul:i dintre ace;tia ca furnizor
de ser!icii sociale, aceasta dator"ndu6se cu siuran:8 tradi:iei sale &ndelunate ca unic
operator de telefonie fi'8 din Rom"nia. Romtelecom este &ns8 ast8zi un ade!8rat
operator competiti! de comunica:ii.
7
Sc/imbarea !ine dup8 implementarea unui plan de transformare ini:iat &n anul
*..= care a coincis cu liberalizarea pie:ei comunica:iilor din Rom"nia, iar pentru
Romtelecom pierderea monopolului a reprezentat cel mai puternic stimul p"n8 &n
acel moment.
>n ultimii ani au a!ut loc in!esti:ii &n re:ea, diitalizarea complet8 a
?ucure;tiului, &mbun8t8:irea sistemului de facturare pentru a permite lansarea de noi
produse, continua &mbun8t8:ire a rela:iei cu clien:ii ;i formarea primei for:e de
!"nz8ri din istoria companiei. Romtelecom a dep8;it sfera sa tradi:ional8 de
acti!itate, telefonia fi'8, ;i s6a &ndreptat c8tre pia:a de 5nternet ;i date, lans"nd &n
*..9, primele produse de acces la 5nternet de band8 lar8, bazate pe te/noloia
A$SL. >n anul urm8tor Romtelecom ;i6a f8cut sim:it8 prezen:a ;i pe pia:a solu:iilor
5T elitiste, odat8 cu lansarea C@berAost, cel mai siur centru de 8zduire a datelor.
Tot &n *..B compania a adus &n casele rom"nilor ;i $olce, ser!iciul de tele!iziune
diital8, care a con!ins pia:a &ntr6un timp record, prin raportul foarte atracti! calitate6
pre: al acestui ser!iciu.
>n cursul anului *.., Romtelecom ;i6a reorientat ;i strateia de afaceri,
demar"nd proiectul CClientul pe locul )D care aduce clien:ilor companiei beneficii
suplimentare la acelea;i tarife. >n plus, compania a fost reoranizat8, cre"ndu6se
unit8:i de afaceri distincte pentru clien:ii persoane fizice ;i #uridice, pentru a deser!i
c"t mai bine ne!oile specifice de comunicare ale acestora.
7entru perioada imediat urm8toare, Romtelecom are &n !edere stabilizarea ;i
cre;terea bazei de clien:i pentru ser!iciile de telefonie fi'8, precum ;i &ncercarea de a
dubla num8rul de clien:i pentru ser!iciile de internet ;i tele!iziune prin satelit.
8
CAPITOLUL II
CAPITOLUL II
Asigurarea personalului
&." ASI*'RARA PRSO$A!'!'I
%un+,ia de asigurare a personalului cuprinde urm8toarele acti!it8:i0
1. Planificarea re%"r%elor "mane
2. Recr"tarea %i %electia
3. Integrarea anga+atilor
&."." Planifi+area resurselor umane
7lanificarea resurselor umane are drept scop determinarea ne!oilor, strateiilor si
filozofiilor pri!ind resursele umane ale oraniza:iei, inclusi! estimarea cererii si
ofertei pe pia:a muncii. >ntrebarea c/eie pentru aceast8 acti!itate este0 #e +-,i
oameni .i +u +e +ara+teristi+i a/em ne/oie0 at-t 1n prezent +-t .i 1n /iitor2
%igura & - Planifi+area resurselor umane
9
!iecti#ele planific2rii re%"r%elor "mane constau &n ob:inerea0
E oamenilor potri!i:i
E &n num8rul necesar
E cu cuno;tin:ele, abilit8:ile ;i e'perien:a necesare
E &n posturile potri!ite
E la locul ;i timpul potri!it
E cu un cost adec!at.
2.2 Factorii interni i externi ai recrutrii
$up8 cum men:ioneaz8 numero;i speciali;ti &n domeniul resurselor umane, ca
de e'emplu, Feore T. MilGo!ic/ ;i %o/n H. ?oudreau, recrutarea personalului
constituie &n eneral primul contact &ntre cei care ana#eaz8 ;i cei care solicit8
ana#area, fiind, tototdat8, o acti!itate public8.
>n aceste coondi:ii, recrutarea personalului nu este nici pe departe o acti!itate
simpl8, cum se mai consider8 uneori, deoarece politicile de recrutare ;i practicile
manaeriale &n acest domeniu de acti!itate sunt afectate de o serie de constr"neri sau
de numero;i factori e'terni ;i interni, ca, de e'emplu0
condi:iile ;i sc/imb8rile de pe pia:a muncii, deoarece manifest8rile ;i
modific8rile &n timp ale acesteia au o influen:8 deosebit8 asupra recrut8rii
personalului. $e e'emplu, dac8 pe pia:a muncii se manifest8 o ofert8 de
personal relati! redus8, &ndeosebi calitati!, iar ni!elul ;oma#ului este relati!
foarte sc8zut, procesul de recrutare a personalului este destul de dificil.
7oliticile de recrutare ;i deciziile care le opera:ionalizeaz8 sunt, totodat8,
afectate de unele sc/imb8ri rele!ante &n situa:ia pie:ei muncii ca, de e'emplu0
tendin:ele demorafice, intrarea pe pia:a muncii a for:ei de munc8 feminin8 sau de
!"rst8 &naintat8.
capacitatea sistemelor de pre8tire ;i dez!oltare a resurselor umane4
atrac:ia zonei sau a localit8:ii, precum ;i beneficiile adi:ionale sau facilit8:ile
locale4
cadrul leislati! sau #uridic ale acti!it8:ii de recrutare, pentru a se e!ita
deciziile sau practicile ileale de ana#are, precum ;i descrimin8rile
discrimin8rile de orice natur8.
>n acela;i timp, lipsa unor relement8ri leale adec!ate pune persoanele
ne&ndrept8:ite &n imposibilitatea de a se ap8ra.
$e asemenea, trebuie a!ut &n !edere impactul pe care &l are asupra recrut8rii
acele lei sau relement8ri mai pu:in cunoscute, dar cel pu:in la fel de importante,
care prote#eaz8 anumite rupuri sau cateorii de personal ;i care, prin pre!ederile sau
const"nerile lor, afecteaz8 politicile de recrutare4
sindicatele care au un rol acti! &n procesul de asiurare cu personal, dar
care, prin pre!ederile contractelor colecti!e de munc8, pot determina unele
constr"neri ale acti!it8:ii de recrutare sau pot influen:a procesul respecti!4
10
imainea sau reputa:ia oraniza:iei4
preferin:ele poten:ialilor candida:i pentru anumite domenii de acti!itate,
pentru anumite oraniza:ii sau posturi, pentru anumite a!anta#e oferite sau
pentru un anumit reim de munc8 ;i odi/n8, preferin:e care, la r"ndul lor,
pot fi influen:ate de o serie de factori, ca, de e'emplu0 aptitudinile ;i
atitudinile dez!oltate, e'perien:a profesional8, influen:ele familiei,
prietenilor, profesorilor sau a altor persoane etc.4
obiecti!ele oraniza:ionale reflectate, &n primul r"nd, &n obiecti!ele din
domeniul resurselor umane, iar &n cele din urm8 &n politicile ;i deciziile de
recrutare a personalului4
cultura oraniza:ional8 care, datorit8 !alorilor rele!ante promo!ate,
influen:eaz8 poziti! dorin:a de recrutare ;i ana#are a candida:ilor4
politicile ;i practicile manaeriale din domeniul resurselor umane care
reprezint8 codul de conduit8 al oraniza:iei &n acest domeniu ;i care
afecteaz8 at"t procesul de recrutare, c"t ;i poten:ialii candida:i4
criteriile politice, etnice sau de alt8 natur8 care pot constitui condi:ii ale
recrut8rii personalului4
cerin:ele absolut necesare pe care oraniza:ia consider8 c8 trebuie s8 le
&ndeplineasc8 solicitan:ii posturilor !acante4
situa:ia economico6financiar8 a oraniza:iei, deoarece recrutarea
personalului antreneaz8 unele resurse ;i presupune anumite c/eltuieli4
al:i factori care pot face ca &n procesul de recrutare s8 apar8 unele dificult8:i
sau care pot m8ri durata de realizare a acestei acti!it8:i de personal, ca, de
e'emplu0
6 necesitatea de a identifica ;i de a atrae o parte din poten:ialii candida:i
&n mod confiden:ial ;i f8r8 publicitate4
6 e'isten:a unor posturi mai speciale sau deosebit de comple'e pentru care
poten:ialii candida:i sunt reu de 8sit sau de localizat, de identificat ;i
de atras. >n eneral, pentru asemenea posturi de ni!el relati! &nalt, durata
medie de timp necesar8 ocup8rii lor este mult mai mare4
6 ni!elul mai redus al recompenselor pl8tite &n compara:ie cu cel practicat
de alte oraniza:ii pentru posturi ;i calific8ri similare 2ec/itatea e'tern834
6 descrierea confuz8 sau redactarea mai pu:in clar8, ;i mai pu:in precis8 a
caracteristicilor postului.
>n aceste condi:ii, procesul de identificare ;i atraere a candida:ilor competiti!i
trebuie s8 &nceap8 mult mai de!reme, metodele de recrutare utilizate trebuie s8 fie
mult mai !ariate, iar pe pia:a muncii trebie a!ute &n !edere semente mai pu:in
solicitate sau subutilizate.
7rin urmare, &n situa:ia &n care oraniza:iile &n eneral ;i firmele &n special sunt
afectate de o serie de const"neri sau de numero;i factori, &nt"mpin8 sau anticipeaz8
unele dificult8:i &n cadrul procesului de recrutare, pentru a6;i asiura succesul sau
pentru a r8m"ne competiti!e, este necesar s8 realizeze o analiz8 complet8 ;i
comple'8 a tuturor factorilor care, dup8 aprecierea speciali;tilor &n domeniul
11
resurselor umane, !or atrae sau, dimpotri!8, !or &ndep8rta poten:ialii candida:i
competiti!i.
2.3 Particularitile procesului de recrutare
$up8 cum s6a mai men:ionat, recrutarea personalului constituie &n eneral
primul contact &ntre cei care ana#eaz8 ;i cei care sunt &n c8utarea unui loc de munc8,
fiind, totodat8, o acti!itate public8.
$e asemenea, ana#area reprezint8 mai mult dec"t o simpl8 afacere de pia:8,
aceasta costituind o rela:ie pe termen lun deosebit de comple'8 ;i cu numeroase
aspecte &n care p8r:ile interesate sunt preocuate s8 e!ite intrarea &ntr6o rela:ie cu un
partener nepotri!it pentru a construi ;i a men:ine o rela:ie c"t mai a!anta#oas8.
Aceasta &nseamn8 c8, &n procesul de ana#are, care este un proces bidirec:ional,
candidatul trebuie, dup8 cum afirm8 ;i Malcolm 7eel, s8 fie mul:umit de patronul s8u,
care ofer8 postul ;i recompensele asociate, dup8 cum ;i patronul trebuie s8 fie
mul:umit de candidat.
7rin urmare, recrutarea personalului este un proces de comunicare &n dublu
sens &ntre diferite oraniza:ii ;i persoane, &n cadrul c8reia at"t oraniza:iile sau
rerprezentan:ii acestora, c"t ;i candida:ii transmit semnale referitoare la rela:ia de
ana#are pentru a realiza compara:ia necesar8 &ntre interesele celor dou8 p8r:i.
Oraniza:ia dore;te s8 transmit8 semnale pri!ind imainea sau reputa:ia,
folosirea sa, politicile sale de personal, care s8 suereze oportunit8:ile pe care le ofer8
;i, tototdat8, dore;te s8 primeasc8 semnale de la solicitan:ii s8i care s86i ofere o
imaine c"t mai realist8 pri!ind poten:ialul lor.
7rin urmare, reprezentan:ii oraniza:iei &ntruc/ipeaz8 interesele acesteia ;i
acut8 s8 ofere candida:ilor poten:iali acele informa:ii care s86i tenteze sau s86i
con!in8 s8 accepte posturile oferite. 7e de alt8 parte, reprezentan:ii oraniza:iei
&ncearc8 s8 e!aluze punctele forte ;i punctele slabe sau !ulnerabile ale candida:ilor, ;i
s8 ob:in8 de la ace;tia c"t mai multe informa:ii despre preocup8rile ;i e'perien:a lor,
;i despre posturile care doresc s8 le ocupe.
$e fapt, primul pas &n atraerea candida:ilor este, dup8 cum men:ioneaz8
numero;i speciali;ti, ca, de e'emplu, R. 7. Milrom ;i %. Roberts, ca oraniza:ia s8 se
fac8 cunoscut8, uneori problema fiind cum trebuie ac:ionat pentru a se ;ti de e'isten:a
firmei ;i de tipul de oportunit8:i pe care le ofer8.
Candida:ii, la r"ndul lor, doresc s8 transmit8 semnale care s8 suere c8 ei sunt
solicitan:ii cei mai potri!i:i sau cei mai competiti!i ;i c8 trebuie s8 primeasc8
posturile oferite pentru ana#are. $e asemena, candida:ii doresc ;i &ncearc8 s8 par8
politico;i ;i entuzia;ti pentru a6;i m8ri ;ansele de ob:inere a unei oferte.
Inii speciali;i &n domeniu, ca, de e'emplu, %o/n ?ram/am ;i $a!id Co',
&cerc"nd s8 dea un r8spuns c"t mai adec!at la &ntebarea0 J$e ce au anumite persoane
succes &n ob:inerea unui postKD suereaz8 c8 &ntotdeauna candida:ii de succes sunt0
metodici, bine pre8ti:i ;i bine oraniza:i4
entuzia;ti ;i deci;i s8 c";tie4
interesa:i &n a 8si un loc de munc8 ;i deci;i s8 ob:in8 unul4
12
bine informa:i despre firm8 ;i de postul la care aspir84
pre8ti:i s8 sacrifice timp ;i efort pentru 8sirea unui loc de munc84
capabili s8 &n!e:e din e;ecuri.
7e de alt8 parte, candida:ii care &6;i ofer8 calit8:ile, aptitudinile, calific8rile sau
e'perien:a, precum ;i dorin:a de a lucra &n oraniza:ie &ncearc8 s8 con!in8 c8 este
necesar s8 li se ofere informa:ii c"t mai complete ;i mai e'acte pentru a putea decide
&n le8tura cu rela:ia de ana#are.
C"nd o oraniza:ie &;i recruteaz8 personal, aceasta este for:at8 sau tentat8 s8
ac:ioneze la limita dintre prezentarea unor informa:ii oneste, pertinente, a unei
imaini poziti!e sau fa!orabile ;i cea a unei imaini nerealiste bazate pe promisiuni
ademenitoare ;i nefondate. O importan:8 deosebit8 o are realismul datelor ;i
informa:ilor care trebuie s8 aib8 la baz8, printre altele, at"t opinile propriilor ana#a:i,
c"t ;i compararea condi:iilor specifice oraniza:iei cu cele oferite de oraniza:iile
concurente pentru a se putea stabili Jpunctele forteD care pot constitui factori de
atrac:ie pentru poten:ialii candida:i. >n situa:iile &n care realitatea este &ns8 sub
a;tept8ri sau este prezentat8 numai latura poziti!8 sau fa!orabil8 a imainii
oraniza:iei, adesea, noii ana#a:i sunt afecta:i, dup8 cum se e'prim8 $a!id %.
C/errinton, de a;a6zisul J;oc al realit8:iiD, care nu poate fi diminuat sau ameliorat
dec"t oferind candida:ilor prezent8ri preliminare asupra posturilor sau informa:ii
pertinente ;i c"t mai e'acte referitoare la natura oraniza:iei ;i la condi:iile de munc8.
$up8 al:i speciali;ti &n domeniu ca, de e'emplu, Far@ %o/ns, J;ocul realit8:iiD
reprezint8 o e'perien:8 tulbur8toare pro!ocat8 de disparitatea sau discrepan:a dintre
a;tept8rile nerealiste asupra posturilor ;i situa:ia cu care se confrunt8 membrii noi ai
unei oraniza:ii &n primul lor ser!iciu. Aceast8 situa:ie sau e'perien:8 determin8 un
sentiment de insatisfac:ie &n munc8, care, la r"ndul s8u, enereaz8 dorin:a de p8r8sire
a oraniza:iei, deci o fluctua:ie de personal costisitoare.
&.3 Re+rutarea .i sele+,ia
Re+rutarea .i sele+,ia sunt acti!it8:i complementare &n procesul ana#8rii de
personal.
E Recrutarea 6 se refer8 la procesul confirm8rii ne!oii de a ana#a personal nou,
localiz8rii si atraerii celor interesa:i &n a candida pentru posturile oferite4
E Selec:ia este stadiul final al lu8rii deciziei &n procesul de recrutare, ea
reprezent"nd ansamblul proceselor prin care se ale persoanele ce &ntrunesc calit8:ile,
cuno;tin:ele, deprinderile ;i aptitudinile necesare realiz8rii obiecti!elor, sarcinilor,
competen:elor ;i responsabilit8:ilor circumscrise anumitor posturi.
%azele a+estei a+ti/it4,i sunt urm4toarele5
a. #efinirea postului care se concretizeaz8 &ntr6o descriere de post &n care sunt
prezentate detaliat cerin:ele postului ;i tipurile de abilit8:i de care este ne!oie pentru
&ndeplinirea acestor cerin:e ;i a profilului candidatului ideal.
b. Atragerea +andida,ilor. Recrutarea poate fi intern8 sau e'tern8 oraniza:iei.
Recrutarea e'tern8 se realizeaz8 &n institu:ii de educa:ie, prin intermediul firmelor de
13
consultan:8 ;i recrutare a personalului 2a;a numitele /ead6/unters3, birouri de
plasare a for:ei de munc8, anun:uri &n mass media, pe baza recomand8rilor f8cute de
ana#a:i ai firmei.
c. Sele+,ia. Candida:ilor li se poate cere s8 trimit8 un curriculum !itae 2CL3, o
scrisoare de moti!are 2de inten:ie3 ;i scrisori de recomandare. CL6ul poate fi &n
format liber sau standardizat, iar scrisoarea trebuie scris8 de m"n8 &n mod
obliatoriu, nu de pu:ine ori aceasta fiind supus8 unei e'pertize rafoloice.
c
)
. fi+ien,a sele+,iei
Nu toate deciziile de ana#are luate de o oraniza:ie sunt corecte. Mansele ca
erorile sa fie mari sunt atunci c"nd selecti! se opre;te la primul sau al doilea pas ;i nu
se face ;i o testare propriu6zis8. Astfel, &n urma unui e'amen de selec:ie pot apare
patru tipuri de decizii0
decizii poziti!e corecte 2candida:ii ana#a:i se !or do!edi eficien:i34
decizii neati!e incorecte 2candida:ii nu sunt ana#a:i, dar dac8 ar fi fost,
s6ar fi do!edit buni34
decizii neati!e corecte 2cei respin;i nu ar fi fost ana#a:i buni34
decizii poziti!e incorecte 2cei ana#a:i sunt ineficien:i3.
C"nd !orbim de eficien:a selec:iei, a!em &n !edere ma'imizarea deciziilor
poziti!e corecte ;i ma'imizarea deciziilor poziti!e incorecte.
Eficien:a unei selec:ii este influen:at8 la r"ndul ei de urm8torii factori0
!aliditate, rata selec:iei ;i indicatorul de baz8 al succesului.
!aliditatea depinde de radul de corela:ie dintre cele dou8 !ariabile. Cu
c"t dependen:a este mai mare, cu at"t !a fi mai bun8 decizia de selec:ie4
rata selec:iei reprezint8 raportul dintre num8rul de posturi libere ;i
num8rul de candida:i prezenta:i pentru selec:ie4
indicatorul de baz8 al succesului reprezint8 propor:ia de candida:i
selec:iona:i ;i care s6au do!edit ana#a:i performan:i.
$intre candida:ii care au trimis aceste documente rupul de candida:i re:inut ca
interesant pentru firm8 poate fi in!itat0
6 la un inter!iu 2prin telefon sau fa:8 &n fa:83 dup8 care pot a!ea loc teste
2medicale, de aptitudini, de intelien:8, profesionale etc.3. Multe companii folosesc
teste de aptitudini, interese ;i personalitate pentru a compara cerin:ele postului cu
anumite caracteristici ale candida:ilor. Inul dintre cele mai cunoscute ;i utilizate
astfel de teste este M?T5 2M@ers ?ris T@pe 5ndicator34
6 la o serie de inter!iuri 2cu ;eful direct, cu manaerul de resurse umane, cu
manaerul eneral3.
>n conducerea inter!iului pot fi abordate di!erse strateii 2Tabelul nr. =.30
abordarea sincer8 ;i prietenoas8, abordarea centrat8 pe un comportament din trecut al
candidatului, abordarea orientat8 spre rezol!area de probleme 2inter!iu situa:ional3,
14
abordarea care !izeaz8 crearea unui climat stresant. >n practic8 se utilizeaz8
combina:ii ale acestor strateii.
%igura ) - Stru+tura inter/iului
7rintre principalele descoperiri ale numeroaselor cercet8ri cu pri!ire la
eficacitatea inter!iului ca metod8 de selec:ie se num8r80
). 5nter!iurile structurate ofer8 o mai mare siuran:8.
*. 5nter!iurile sunt mai puternic influen:ate de informa:iile nefa!orabile dec"t de
cele fa!orabile.
=. Acordul dintre mai mul:i inter!ie!atori cu pri!ire la acela;i candidat cre;te pe
m8sur8 ce cantitatea de informa:ii despre postul liber este mai mare.
(. >nc8 de la &nceputul inter!iului se stabile;te o direc:ie pe care decizia final8 o
respect8 de obicei.
9. 5ntelien:a este estimat8 &n modul cel mai !alid &n cadrul inter!iului.
B. 5nter!ie!atorii pot e'plica de ce un candidat d8 impresia c8 !a fi un ana#at
nesatisf8c8tor, dar nu ;i de ce ar putea fi un ana#at satisf8c8tor.
,. $atele scrise par a fi mai importante dec"t aparen:ele fizice &n #udecarea
candidatului, iar acest lucru depinde de e'perien:a inter!ie!atorului.
<. 5nter!ie!atul este e!aluat &ntr6un rad e'trem atunci c"nd este precedat de un
candidat cu !aloare opus8.
+. Abilit8:ile interpersonale ;i moti!area sunt probabil cel mai bine e!aluate &n
inter!iul de selec:ie.
).. A6i permite candidatului s8 !orbeasc8 poate permite dep8;irea riscului lu8rii
unei decizii bazate pe prima impresie ;i obser!area comportamentului.
15
)). Caracteristicile personale ale inter!ie!atorului influen6:eaz8 comportamentul
celui inter!ie!at.
)*. 5nter!ie!atorii cu e'perien:8 au tendin:a de a fi mai selecti!i dec"t cei lipsi:i de
o e'perien:8 &ndelunat8.
Cum inter!iul de selec:ie este o &nt"lnire &ntre oameni, nu poate fi eliminat
riscul lu8rii unor impresii bazate pe prima impresie, ;i nici erorile umane. Inii
candida:i cu pre8tire te/nic8 bun8 se pot descurca prost &n timpul inter!iului de
selec:ie, de!enind ner!o;i sau emo:iona:i ;i l8s"nd o impresie nepotri!it8. Cercet8rile
arat8 c8 e'perien:a inter!ie!atorului &i permite acestuia s8 dep8;easc8 ace;ti factori ;i
s8 ia decizii corecte.
Candida:ii se pot a;tepta la &ntreb8ri de enul Ce ;tii despre industria &n care &;i
desf8;oar8 acti!itatea companiaK4 Ce contribu:ie po:i aduce la atinerea obiecti!elor
oraniza:ieiK4 Cu ce probleme crezi c8 se !a confrunta compania &n urm8torii aniK Ce
punte forte ;i ce punte slabi aiK E;ti satisf8cut de cariera ta de p"n8 acumK Ce situa:ie
de criz8 ai &nt"mpinat recent ;i cum ai rezol!at6oK Care sunt deciziile care :i se par
reu de luatK $e ce !rei s8 pleci 2ai plecat3 de la actualul 2fostul3 loc de munc8K $e
ce !rei s8 lucrezi la aceast8 companieK
$up8 ce au fost luate &n calcul toate do!ezile 2CL, teste, scrisori de
recomandare, inter!iuri3, este luat8 &n final o decizie. Este f8cut8 o ofert8 de ana#are
candidatului selectat, pe care acesta o poate accepta sau respine. >n procesul de
ana#are se &ncearc8 armonizarea cerin:elor postului cu abilit8:ile ;i capacit8:ile
candidatului pentru asiurarea succesului persoanei respecti!e pe noua pozi:ie.
&.6 Integrarea anga7atilor 8
5nterarea ana#atilor are drept scop facilitarea interarii mai rapide in
oranizatie. 5ncludem aici si incadrarea personalului care consta in ansamblul
proceselor de atribuire efecti!a a posturilor persoanelor selectionate, inclusi!
intocmirea tuturor formalitatilor necesare.
7entru interarea personalului de e'ecu:ie se recure la stabilirea unui /id
2mentor, tutor3 &n persoana unui cole mai e'perimentat sau a ;efului direct ;i la
&nm"narea unui manual al ana#atului care con:ine informa:ii referitoare la0
E prezentarea firmei
E condi:ii de munc8
E proceduri disciplinare
E oranizare sindical8
E facilit8:i medicale, de transport, cantina
E politici de instruire
E salarizare
E parcursuri de carier8 etc.
16
7entru personalul manaerial se pot oraniza ;edin:e de instruire speciale, turul
firmei cu prezentarea noului ana#at persoanelor c/eie din cadrul oraniza:iei,
dezbateri.
&.9 #:(O!TARA PRSO$A!'!'I
%ormarea .i perfe+,ionarea anga7a,ilor are drept scop identificarea,
aprecierea, ;i prin instruire planificat8 facilitarea dez!olt8rii competentelor c/eie
care permit indi!izilor s8 performeze sarcini aferente unor posturi prezente sau
!iitoare.
$up8 ce un ana#at a fost numit pe un post, sunt folosite c"te!a tipuri de
instruire prin care i se permite s8 &;i actualizeze abilit8:ile. 7entru unii, accentul cade
pe instruirea te/nic8 2persoana este a#utat8 s8 &;i &mbun8t8:easc8 abilit8:ile de folosire
a ec/ipamentelor sau proramelor te/nice3. 7entru al:ii, instruirea implic8 abilit8:i
interpersonale 2abilitatea de a munci cu al:ii3 sau coniti!e 2abilitatea de a "ndi clar,
de a planifica sau de a rezol!a probleme3. Alte prorame sunt numite uneori
prorame de instruire, de;i sunt de fapt prorame educati!e, al c8ror scop este
e'tinderea !iziunii unei persoane sau &n:eleerea aspectelor ;i problemelor care sunt
adesea esen:iale pentru dez!oltarea oamenilor &n domeniul manaerial sau &n anumite
pozi:ii din cadrul companiei.
Obie+ti/ele form4rii .i perfe+,ion4rii anga7a,ilor sunt0
E a#utarea acestora &n atinerea unui ma'im de performan:8 &n realizarea muncii
lor4
E pre8tirea lor pentru e!olu:ia !iitoare a locurilor de munc8.
Normarea ;i perfec:ionarea personalului se poate realiza at"t la locul de
munc8, c"t ;i &n afara firmei, utiliz"ndu6se o di!ersitate de metode ;i te/nici cum
sunt0
E Rezol!area de probleme
E Studiile de caz
E 7rezent8rile
E $emonstra:ia
E Nilmele ;i te/nica !ideo
E $iscu:ia &n cadrul rupului
E E'erci:ii de lucru cu documente
E 5nterpretarea de roluri
E %ocurile
E 5ncidentele critice
E Simul8rile
E >n!8:area e'perien:ial8 out6door
17
7entru ca proramele de instruire s8 aib8 eficacitate este util s8 fie interate &n
politica eneral8 a firmei &n domeniu ;i s8 fie precedate de o e!aluare a posturilor ;i
persoanelor care le ocup8 din punct de !edere al compatibilit8:ii cuno;tin:elor,
abilit8:ilor ;i atitudinilor necesare ;i de:inute.
%igura 3 - Planifi+area instruirii
Termenul de antrenorat 2coac/in3 este preluat din sport, unde antrenorul are
rolul de a urm8ri munca sporti!ului, de a6i e!alua performan:ele &n timpul
competi:iei, de a6i elimina pe cei care nu se descurc8, de a le oferi instruc:iuni ;i de
a6i reintroduce &n #oc. 7erforman:a este re!izuit8 la sf"r;itul competi:iei, proces urmat
de intensificarea eforturilor.
Acest !ec/i principiu este din ce &n ce mai folosit &n cadrul oraniza:iilor, o
do!ad8 &n acest sens fiind apari:ia unor denumiri de posturi cum ar fi Oc/ief
coac/in officerO sau OGnoPlede manaerO. O form8 a sa este rela:ia mentor6
discipol &n cadrul c8reia un manaer cu pu:in8 e'perien:8 este dat &n ri#a unui
manaer e'perimentat, care are rolul de a6l instrui. >n unele situa:ii se apeleaz8 ;i la
furnizori e'terni ai unor astfel de ser!icii.
O form8 de instruire este rota:ia posturilor, &n care o persoan8 petrece timp
&ntr6o serie de posturi pentru a c8p8ta e'perien:8 specific8 de prim8 m"n8, de obicei
sub &ndrumarea unei persoane calificate.
Recent, tot mai multe prorame de instruire au &nceput s8 &mbrace formatul
model8rii. 7ractica uzual8 este aceea a &nreistr8rii !ideo a performan:elor reale sau
18
punerea &n scen8 a unor #ocuri de rol pentru demonstrarea comportamentelor
nedorite. Cei instrui:i practic8 prin roluri comportamentul obser!at.
#ez/oltarea organiza,ional4 are drept scop asiurarea unor rela:ii s8n8toase
intra ;i interrupuri ;i a#utorarea rupurilor &n a anticipa, ini:ia, conduce sc/imbarea.
$ez!oltarea oraniza:ional8 presupune e'isten:a unei strateii normati!e,
reeduca:ional8, susceptibil8 de a afecta sisteme de !alori, atitudini, care implic8 ;i
reoranizarea formal8 a oraniza:iei, cu scopul de a face fa:8 ritmului accelerat al
sc/imb8rilor.
19
CAPITOLUL III
CAPITOLUL III
Studiu de +az ; /identa personalului
)." PRSO$A! !A S.C. ROMT!COM S.A.
). ECA57A MANAFER5ALA0
6 ?alta Teodor Q Manaer Feneral Q Absol!ent al A.S.E. Q Sectia Manaement
6 ?ila Costin Q Manaer Ninanciar6Contabil 6 Absol!ent al A.S.E. Q Sectia Ninante6
?anci
6 Costea Mi/ai Q Manaer MarGetin 6 Absol!ent al A.S.E. Q Sectia MarGetin
6 Albu Andrei Q Manaer Resurse Imane Q Absol!ent Ini!ersitatea ?ucuresti Q
Sectia Socioloie
6 Turcu Mi/aela Q Manaer Comercial Q Sectia Comert
*. STRICTIRA $E 7ERSONAL0
Manaer eneral 0 ?alta Teodor
Manaer financiar6contabil0 ?ila Costin
Economist financiar6contabil0 Apetrei 5rina
Manaer marGetin0 Costea Mi/ai
Economist MarGetin0 7opescu Anca
Specialist MarGetin 0 Marin Marian
Manaer Resurse Imane0 Albu Andrei
Economist Resurse Imane0 Onofras 5onut
Asistenti manaer eneral0 Friore Mi/aela si Rimnicea Ale'andra
Manaer commercial0 Turcu Mi/aela, iar in subordinea acesteia0
$epartament apro!izionare0 Economist 6 7reda 5on care are in subordine0
Tita Ale'andru6 Te/nician si Fraur ?ianca6Te/nician
$epartament desfacere0 Economist 6 Frioriu Nlorin care are in subordine0 Moise
Sorin6Te/nician si Enac/escu Rares6Aent Lanzari
7ersonalul0
a. Nr. total de salariati 0 )<
b. Structura numerica de personal0 6 7ersonal indirect producti!0 .
6 7ersonal direct producti!0 +
20
).& ATRIB'TII! C<IPI MA$A*RIA!
MANAGER GENERA
?alta Teodor
6 Reprezinta firma in relatiile cu furnizorii de produse si clientii, si participa la
intalnirile de afaceri.
6 5dentifica oportunitati de obtinere a profitului in !ederea rein!estirii si dez!oltarii
afacecerii.
6 Stabileste planurile de !anzari si profit
6 Coordoneaza acti!itatea manaerilor, stabileste impreuna cu ei obiecti!ele de
dez!oltare anuale si urmareste realizarea lor
6 Solicita rapoarte contabile 2 bilant, cont profit si pierdere, calculul lic/iditatilor3
pentru a analiza pulsul afacerii si a lua masuri in consecinta.
6 Semneaza documente in numele societatii
MANAGER !"MER!#A
Turcu Mi/aela
6 Conduce departamentul de apro!izionare, desfacere.
6 $ez!olta contacte cu producatorii de bunuri in !ederea inc/eierii de contracte si
clientii in !ederea !anzarii.
6 Estimeaza cererile pentru produsele oferite.
6 5ntocmeste fise de maazie, Nota de intrare receptie, Lista de in!entar, Reistru
in!entar s.a.
21
MANAGER F#NAN!#AR$!"NTA%#
?ila Costin
6 se documenteaza la zi cu pri!ire la leislatia din domeniul financiar6contabil.
6 Irmareste respectarea leislatiei fiscale.
6 Asiura e!identa entiunii, intocmirea bilantului contabil cont profit si pierdere,
calculul lic/iditatilor
6 Realizeaza proiectul de buet
6 Oranizeaza in!entarierea patrimoniului
6 Asiura plata la termen a sumelor datorate buetului de stat, drepturi salariale,
decontarea catre furnizorii de bunuri
6 Asiura intocmirea raporturilor solicitate de oranele administrati!6financiare, de
control, statistice.
6 Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini pre!azute de Leea contabilitatii
<*S)++), de reulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte relementari
leale in !ioare, pe linie economica si financiar6contabila4
6 Raspunde disciplinar, ci!il, material si penal, pentru paubele pro!ocate unitatii
prin e'ecutarea defectuoasa a atributiilor sau prin nee'ecutarea acestora.
6 Efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in
consiliul de administratie si respecti! adunarii enerale a asociatilor4
MANAGER MAR&ET#NG
Costea Mi/ai
6 Conduce departamentul marGetin
6 7romo!eaza imainea firmei
6 Analizeaza concurenta, dorintele si asteptarile pontentialilor clienti pe baza unui
studiu de piata
6 Coordoneaza campaniile de marGetin, realizarea si promo!are site6ului firmei,
participa la taruri facand propuneri de colaborare si implementare de noi produse.
22
).) Organigrama
23
ANETE
ANEXA 1
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
Incheiat si inregistrat sub nr._____/_________ in registrul general de evidenta a
salariatilor*)
Partile contractului:
Angajator, persoana juridica, _________________________________________ cu
sediul in ________________, str. _____________________ nr._________,
judetul/sectorul ______________, cod fiscal _____________, telefon __________,
reprezentata legal prin ____________________ in calitate de __________________
si
Salariatul/salariata dl/dna _____________ doiciliat/doiciliata in localitatea
________________, str. __________________, nr. _______, judetul ____________
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ______, nr.
__________, eliberat/eliberata de _________________, la data de ___________,
!"#___________________, peris de unca seria ________, nr. ___________ din data
__________________
A incheiat prezentul contract individual de unca in uratoarele conditii asupra
carora a convenit$
Obiectl contractli: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Durata contractului:
nedeterinata, salariatul/salariata ______________________ urand sa inceapa
activitatea la data de ________________%
deterinata, de __________ luni pe perioada cuprinsa intre data de ________ si
data de ________________/ pe perioada suspendarii contractului individual de
unca al titularului de post.
Locul de munca:
&. Activitatea se desfasoara la __________________
'. In lipsa unui loc de unca fi( salariatul va desfasura activitatea astfel$
___________________________________________________________________
Felul muncii:
)unctia/eseria ____________________ confor !lasificarii ocupatiilor din *oania
Atriutiile !o"tului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, ane(a la contractul individual de
unca *)
Conditii de munca:
&. Activitatea se desfasoara in conforitate cu prevederile +egii nr. ,&/&--&.
'. Activitatea prestata se desfasoara in conditii norale/deosebite speciale de unca,
potrivit +egii nr. &-/'... privind sisteul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,
cu odificarile si copletarile ulterioare.
Durata muncii:
&. / nora intreaga, durata tipului de lucru fiind de ___ ore/zi,___ore/saptaana.
24
*epartizarea prograului de lucru se face dupa cu ureaza$ ________0ore zi /
ore noapte)
#rograul de lucru se poate odifica in conditiile regulaentului intern /
contractului colectiv de unca aplicabil.
'. / fractiune de nora de _____ ore/zi 0cel putin ' ore/zi), _____ ore/saptaana.
a) *epartizarea prograului de lucru se face dupa cu ureaza$ ___ 0ore
zi/noapte)
b) #rograul de lucru se poate odifica in conditiile regulaentului
intern/contractului colectiv de unca aplicabil.
"u se vor efectua ore suplientare, cu e(ceptia cazurilor de forta ajora sau
pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau
inlaturarii consecintelor acestora.
Concediul:
1urata concediului anual de odihna este de _______ zile lucratoare, in raport cu durata
uncii 0nora intreaga, fractiune de nora).
1e aseenea, beneficiaza de un concediu suplientar de ________________.
#alariul:
&. Salariul de baza lunar brut este de _______________lei.
'. Alte eleente constitutive$
a) sporuri __________________
b) indenizatii ______________
c) alte adaosuri ______________
=. Orele suplimentare prestate in afara proramului normal de lucru sau in
zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori leale se compenseaza cu ore
libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colecti! de
munca aplicabil sau Leii nr. 9=S*..= 6 Codul muncii.
2. 1ata/datele la care se plateste salariul este/sunt ________________
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipaent individual de protectie ______________________
b) echipaent individual de lucru _________________________
c) ateriale igienico3sanitare ____________________________
d) alientatie de protectie ______________________________
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in unca ___________
". #lte claze:
perioada de proba este de ___________________
perioada de preaviz in cazul deisiei este de ____________ zile calendaristice,
confor +egii nr. 4,/'.., 3 !odul uncii sau contractului colectiv de unca.
perioada de preaviz in cazul concedierii este de ______ zile lucratoare, confor
+egii nr. 4,/'.., 3 !odul uncii sau contractului colectiv de unca.
in cazul in care salariatul ureaza sa3si desfasoare activitatea in strainatate,
inforatiilor prevazute la art. &5 alin. 0&) din +egea nr. 4,/'.., 3 !odul uncii
se vor regasi si in contractul individual de unca.
alte clauze
M$ Dre!turi "i oli%atii %enerale ale !artilor:
&. Salariatul are in principal uratoarele drepturi$
dreptul la salarizare pentru unca depusa.
dreptul la repaos zilnic si saptaanal.
1reptul la concediul de odihna annual.
1reptul la egalitate de sanse si de trataent.
1reptul la securitate si sanatate in unca.
1reptul la forare profesionala in conditiile actelor aditionale.
'. Salariatului ii revin, in principal, uratoarele obligatii$
a) /bligatia de a realiza nora de unca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce
ii revin confor fisei postului.
b) /bligatia de a respecta disciplina uncii.
25
c) /bligatia de fidelitate fata de angajator in e(ecutarea atributiilor de serviciu.
d) /bligatia de a respecta asurile de securitate si sanatate a uncii in unitate.
e) /bligatia de ra respecta secretul de serviciu.
,. Angajatorul are, in principal, uratoarele drepturi$
a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii
lor.
b) Sa e(ercite controlul asupra odului de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
c) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile
corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de unca aplicabil si
regulaentului intern.
2. Angajatorului ii revin, in principal, uratoarele obligatii$
a) Sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de
unca, din contractul colectiv de unca aplicabil si din lege.
b) Sa asigure peranent conditiile terice si organizatorice avute in vedere la
elaborarea norelor de unca si conditiile corespunzatoare de unca.
c) Sa inforeze salariatul asupra conditiilor de unca si asupra eleentelor care
privesc desfasurarea relatiilor de unca.
d) Sa elibereze, la cerere, toate docuentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului.
e) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.
N$ Di"!o&itii 'inale:
#revederile prezentului contract individual de unca se copleteaza cu dispozitiile +egii
nr. 4,/'.., !odul uncii si al contractului colectiv de unca aplicabil incheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/rauri/national, inregistrat sub nr. _____/________
la 1irectia 6enerala de 7unca si Solidaritate Sociala, 7unicipiului 8ucuresti / 7inisterul
7uncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare pri!ind clauzele contractuale in timpul e'ecutarii contractului
indi!idual de munca impune inc/eierea unui act aditional la contract, conform
dispozitiilor leale.
#rezentul contract individual de unca sa incheiat in doua e(eplare, cate unul pentru
fiecare parte.
I. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea,
suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt
solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit
legii.
A!A"A#$%, &A'A%IA#,
______________________ ______________________
%()%(*(#A# '(!A',
______________________
#e data de ________________ prezentul contract inceteaza in teeiul art. _______
din +egea nr. 4,/'.., !odul uncii, in ura indeplinirii procedurii legale.
A!A"A#$%,
________________________
*) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregitrat la
!n"ectoratul #eritorial de $unca, cu mentinerea "e contract a acetui numar%
26
ANEXA (
&omnule 'alta #eodor
(ubemnata, )"etrei !rina, am luat la cunotiinta cu intere de "oibilitatile "e care le ofera
com"ania dumneavoatra% )nimata de dorinta de a reui, de ambitie, tenacitate i o"timim,
u"un atentiei dv% candidatura mea in vederea obtinerii "otului de economist%
)m beneficiat de o "regatire la firma "ro"ua de coala "entru reali*area "racticii i de o
e+"erienta in reali*area unor documente contabile acumulata in cadrul (, $a- &a- (./ i unt
"regatita "entru un "arteneriat fructuo "rin care veti avea la di"o*itie avanta0ele formarii mele
teoretice i "e cele ale unei emnificative e+"eriente de care di"un in domeniul contabilitatii%
&ocumentandu1ma au"ra activitatilor derulate de firma dv%, am contatat cu atifactie ca "rofilul
i reali*arile aceteia core"und "e de"lin a"iratiilor i nevoilor mele%
)ceta ete motivul "entru care imi "ermit a a"recie* ca dorinta mea de afirmare,
entu*iamul, tenacitatea, fidelitatea i "aiunea mea "entru reuita totala 2atingerea obiectivelor)
unt numai cateva din traaturile "e care voi fi onorata a le "un la di"o*itia unei ec3i"e tinere i
dinamice%
4"ortunitatea unei dicutii de"re cum ar "utea fi foloite cunotiintele i "rice"erea mea in
avanta0ul com"aniei dv% ar fi binevenita%
,u deoebita conideratie,
)"etrei !rina
27
ANEXA )
5!() P4(#6/6!
Aprobata de,
Iova Catalin, Manager General
Titulatura postului: Manager Comercial
(tatu1ul "otului7 ocupat
#itularul "otului7 Turcu Mihaela
4rgani*atia7 S.C. ROMTELECOM S.A.
&e"artamentul7Managerial
#itulatura "otului imediat u"erior7 Adununare generala a actionarilor (A.G.A.)
&ata intocmirii7 1.!"."!!#
!ntocmita de7 $alta Teodor % Manager General
Cerintele postului:
a). Studii: medii / superioare, domeniul de activitate:
1abolvent al invatamantului u"erior economic de "ecialitate
b). Vecimea in specialitate:
1 4 ani de activitate
c). Alte cerinte speci!ice:
" limbi straine #nivel): engle*a avanat, france*a mediu
" abilitati de comunicare: foarte de*voltate
" aptitudini:
1inteligenta 2gandire logica, memorie, ca"acitate de anali*a i inte*a)8
1ca"acitate de organi*are i conducere a activitatii erviciului8
1ca"acitate de a "relucra informatiile, de a le inter"reta i de a le valorifica "rin luarea de deci*ii
au "rin furni*area de date "relucrate altor factori deci*ionali8
1corectitudine, tenacitate, erio*itate, atitudine "rinci"iala in relatiile cu oamenii8
1obiectivitate in a"recierea i anali*a ituatiilor economice, financiare i ociale, rece"tivitate, "irit
de ec3i"a 2incer, di"u la colaborare)
Atributii si responsabilitati:
6 ,onduce de"artamentul de a"rovi*ionare, defacere%
6 &e*volta contacte cu "roducatorii de bunuri in vederea inc3eierii de contracte i clientii in
vederea van*arii%
6 9timea*a cererile "entru "roduele oferite%
6 !ntocmete fie de maga*ie, :ota de intrare rece"tie, /ita de inventar, .egitru inventar %a%
Relatii ierarhice:
; de ubordonare7 A.G.A.& Manager General
; de u"raordonare7 $irou apro'i(ionare)de*+acere&,irou mar-et.
Program de lucru:
; 6 ore<*i, 5 *ile<a"tamana
; "oibilitate de "relungire "ete "rogram in ituatii e+ce"tional
Conditii de munca:
28
; mediu relativ treant8
; munca de birou
; atat munca individuala, cat i munca in ec3i"a8
; de"laari "e ditante curte, medii au lungi 2emnari de contracte, in"ectii)%
Unelte, instrumente, echipament de lucru:
; intrumente "ecifice muncii de birou 2com"uter, im"rimanta, caner, +ero+, fa+, etc%)%
29
ANEXA *
,6..!,6/6$ =!#)9
I$%&'MATII ()'S&$A*):
.umele *i prenumele/ #urcu $i3aela
0omiciliu/ (tr%("atiului, nr 22), ect 5, 'ucureti
Tele+on/1 mob7 0728%437%224 8 0763%147%757
E)mail/ abr-na>?eet>91@-a3oo%com
.ationalitate/ romana
0ata na*terii/16%04%1981
Se1/ feminin
*&C+* ,) M+$CA VI-AT / ,&M)$I+* &C+(ATI&$A*:
$anager ,omercial < $anager
).()'I)$TA ('&%)SI&$A*A:
"!!2 % in pre(ent/ $anager ,omercial in cadrul firmei (%,% .4$#9/9,4$ (%)%
"!!3) "!!27 9conomit1contabil in cadrul com"aniei (, =6/,): (./
.e"onabilitati7 Contabilitate completa, pentru 5MM6uri.
"!!4 ) "!!3 7 ,ontabil ef in cadrul com"aniei (, ),#)=!( (./
.e"onabilitati7 6prelucrarea de acte contabile si !erificari contabile
6intocmirea situatiilor contabile inclusi! bilant contabil
&==)-&==6 : Contabil in cadrul companiei ALFA SA
Responsabilitati: 6 5ntocmirea notelor contabile lunare,
6 Efectuarea deconturilor interne si e'terne
6 Realizarea opera:iunilor specifice contabilita:ii de estiune
),+CATI) SI %&'MA'):
"!!")"!!5 / $ater in cadrul )cademiei de (tudii 9conomice din 'ucureti in $anagement
1##2 ) "!!" A )bolvent la )cademia de (tudii 9conomice din 'ucureti A ectia ,omert
6ul. 1##2 A )dmi la e+amenu de bacalaureat cu media 8%90
1##4% 1###A )bolvent al ,olegiului 9conomic )%&% B9:4P4/
6un. 1##4 A )dmi la e+amenu de ca"acitate cu media 8%53
1#22 % 1##4 A )bolvent al (colii Cenerale cu claele ! A =!!! :r% 126 din 'ucureti
A(TIT+,I$I SI C&M()T)$T) ()'S&$A*):
Lim,a materna7 romana
Lim,i *traine/ 1 engle*a A bine 2intelegere,vorbire,criere)
6 france*a A atifacator 2criere)8 bine 2intelegere i vorbire)
Cuno*tiinte de 7C/ $icrooft Dord, $icrooft 9+cel
(unt comunicativa, rece"tiva la nou, "unctuala, contincioa%
30
I$%&'MATII S+(*IM)$TA'):
7remii/
1##A Premiul al !1lea la 4lim"iada ,urriculara 2 (%,%P%(% 8 ,ontabilitate i 9conomia
!ntre"rinderii) fa*a "e $unici"iu%
1##5 1 Partici"are in cadrul ,am"aniei E4"tiunea7acce la ucceF cam"anie initiata de
)gentia :ationala )ntidrog i )ociatia #rancena
&ata7 09%01%2011 (emnatura7

31
%#%#"GRAF#E
). Manaementul resurselor umane , Editura Codecs ,?ucuresti ,*..=
*. Manaementul resurselor umane ,Editura $idactica si 7edaoica
?ucuresti )++9
=. Manaement,Editura Economica,?ucuresti )++9
(. 5nternet PPP.oole.ro
32

S-ar putea să vă placă și