Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației Republicii Moldova

I.P. Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Lucru individual la disciplina


„Administrarea afacerilor”

Tema: „Analiza mediului


intern și extern al organizației
Moldtelecom SA”

Elaborat :

Chișinău 2017
Cuprins:
1. Despre companie
2. Mediul intern:
- obiectivele
- structura
- sarcina
- tehnologia
- personalul
3. Mediul extern:
- Mediul exterior direct:
o Furnizorii
o Consumatorii
o Concurenții
o Organizațiile guvernamentale
o Sindicatele
- Mediul exterior general:
o Mediul macroeconomic
o Mediul tehnologic
o Mediul socio-cultural
o Mediul politic
o Mediul internațional
Despre companie
Moldtelecom – Operatorul Naţional de Telecomunicaţii din Republica Moldova, care
reuşeşte să răspundă cu succes necesităţilor de comunicare ale consumatorilor, oferindu-le o
gama largă şi accesibilă de servicii de telecomunicaţii.

 Întreprinderea de Stat Moldtelecom a fost înfiinţată în 1993 ca urmare a restructurării


sectorului de telecomunicaţii din Republica Moldova.

La 5 ianuarie 1999 Întreprinderea de Stat Moldtelecom a fost reorganizată în Societate pe


Acţiuni, Statul fiind fondator şi unic acţionar.

De-a lungul activității sale, Moldtelecom a parcurs o perioadă de perfecționare și evoluție


continuă, de la un monopol de stat la o companie deschisă pentru colaborare, de la tradiționala
telefonie fixă, până la cele mai avansate servicii. Astfel, Moldtelecom este unica companie care
oferă populației întreaga gamă de servicii de telecomunicații: telefonie fixă, telefonie mobilă,
Internet, transport de date și televiziune digitală.

Analiza SWOT a firmei Moldtelecom SA

Puncte forte Puncte slabe


- dispune de personal calificat și cu experiență -piață de desfacere mică ;
în domeniu ; - costuri de deservire înalte ;
- aduce pe piață tehnologii noi ; -puterea de cumpărare a populație este scăzută;
- este lider pe piașa Internetului și a telefoniei - serviciile oferite nu sunt cunoscute de toată
fixe ; populația ;
Oportunități Amenințări
-dezvoltarea serviciilor de telecomunicație ; -migrarea populației;
- folosirea serviciilor prestate în economie; - intensificarea concurenței ;
- dezvoltarea sistemului de plăți electronice; - instabilitatea politică a țării.

Mediul intern
Mediul intern al firmei cuprinde: - obiectivele organizației;
- structura organizației;
- sarcina;
- tehnologia;
- personalul.
1.Obiectivele – Obiectivul principal al organizației Moldtelecom SA este îmbunătățirea
continuă a calității serviciilor de telecomunicație și informatică prestate și adaptarea lor în
conformitate cu cerințele stabilite de standardele internaționale. Alt obiectiv este oferirea de
servicii de telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune, internet pentru populație. Acordarea de
servicii actuale și utilizate intens de consumatori pentru a obține profit.

2.Structura organizației - Din punt de vedere organizatoric firma Moldtelecom SA


este formată din sediul central și filiale.
Aparatul central este format din următoarele subdiviziuni:

1.Departamentul Comercial - asigură prestarea și vânzarea serviciilor de telecomunicații,


deservirea clientelei, elaborarea și realizarea politicii tarifare a companiei, promovarea serviciilor
și produselor.
2.Departamentul Tehnic - asigură funcționarea , dezvoltarea și modernizarea mijloacelor de
telecomunicații și calitatea serviciilor.
3.Departamentul Finanțe - asigură strategia unică în domeniul economiei și finanțelor
necesare gestiunii efective a patrimoniului, stocării și analizei rezultatelor obținute.
4.Departamentul Logistică - asigură organizarea lucrărilor de construcție, reconstrucție și
reparație capitală a obiectelor de telecomunicații și civile, exploatării transportului si
aprovizionării cu materiale și utilaj.
5.Departamentul Resurse Umane - asigură politica de cadre, salarizarea angajaților,
protecția muncii.
Organigrama instituției:

3.Sarcina – Sarcina de bază a Moldtelecom este adaptarea continuă la necesitățile de


telecomunicație a consunatorilor , pentru a ne putea propune cele mai bune experiențe de
comunicare alături de serviciile de înaltă calitate prestate de firmă.
4.Tehnologia – Tehnologia în cadrul companiei este în continuă dezvoltare datorită
faptului că însăși activitatea companiei este bazată pe tehnologii și anume pe tehnologiile noi.
Anual compania alocă investiții în sumă de 700 – 800 milioane lei pentru a se implementa
tehnologiile și serviciile noi. În 1995 s-au implementat tehnologii care permiteau executarea mai
multor activități concomitant, ca de exemplu anunțul despre alt apel în timpul convorbirii,
convorbirea în trei etc.. Cel mai recent compania a lansat serviciul de internet cu viteza 4G la
preț de 3G.

5.Personalul - Personalul care activează în cadrul companiei Moldtelecom SA dispun


de oportunități de dezvoltare profesională, desfășurarea activității într-o ambianță profesionistă și
prietenoasă, recompensarea la justa valoare.

Mediul extern
Mediul exterior direct
Mediul exterior direct este compus din : -furnizori;
- consumatori;
- concurenții;
- organizațiile guvernamentale;
- sindicatele.

1.Furnizorii – Pentru realizarea sarcinii și atingerea obiectivelor stabilite Moldtelecom


apelează la furnizorii de servicii și rețele de comunicații electronice. Moldtelecom a încheeat
următoarele acorduri cu furnizorii :

1. Contract de Interconectare încheiat între Moldtelecom şi Operatorii de telefonie mobilă.


2. Acord de Interconectare a reţelei de telefonie fixă și mobilă Moldtelecom şi reţeaua
publică fixă locală a Furnizorului.
3. Acord privind prestarea serviciilor Premium Rate în reţele Moldtelecom.
4. Acord de acces la bucla/subbucla locală.
5. Acord pentru furnizarea serviciilor de linii închiriate.

2. Consumatorii – Beneficiarii serviciilor prestate de compania Moldtelecom SA sunt


sunt persoane de sex feminine și masculine în mare parte cuprinse între vârsta de 18 și 60 de ani,
sunt atât persoane fizice cât și personae juridice, cetățeni ai RM și cetățeni străini aflați pe
teritoriul RM, din localități atât urbane cât și rurale, persoane căsătorite , divorțate, necăsătorite,
persoane cu venit mic ,mediu și mare în conformitate cu serviciile de care beneficiază. Studenții
reprezintă cea mai activă categorie de utilizatori de Internet din țara noastră.

3. Concurenții - Pe piața serviciilor de Internet se pot identifica următorii concurenți


direcți ai companiei Moldtelecom: StarNet , Orange și alte companii (Sun Comunications).
Din graficul ce urmează putem obseva că Moldtelecom este lider pe piața de acces la
Internet atingând o cotă de piață de 71,8% , concurentul de bază este Star Net-ul cu o cotă de
piață de 15,5%, compania Orange Moldova are o cotă de piață de 2,9% , iar alți
operatori(SunComunication) o cotă de piață de 9,9%.
Evoluția numărului de abonați la serviciile Moldtelecom ne denotă faptul că compania oferă
servicii mai calitative decât concurenții săi.
4. Organizațiile guvernamentale – Activitatea companiei Moldtelecom SA este
reglementată de un șir de organizații guvernamentale. Acestea au scopul de a asigura respectarea
normelor și legilor în vigoare. Organizații guvernamentale care influențează activitatea
Moldtelecom SA sunt: Agenția pentru Protecția Consumatorului (impune compania să presteze
servicii de calitate înaltă pentru a satisface cerințele consumatorilor); Inspectoratul Ecologic de
Stat (reglează activitatea firmei pentru ca aceasta să nu aducă daune mediului înconjurător).

5. Sindicatele – Ele reglementează raporturile dintre forța de muncă și organizație. Ele


pot înainta cerințe referitor la utilizarea forței de muncă. Sindicatele la care se pot adresa
angajații companiei Moldtelecom , în caz de încălcare a drepturilor și libertăților , sunt :
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova , Federația Sindicatelor din Comunicații din
Republica Moldova , Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica
Moldova, Federația Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”.

Mediul exterior general


Mediul exterior general include : - mediul macroeconomic;
- mediul tehnologic;
- mediul socio-cultural;
- mediul politic;
- mediul internațional.

1.Mediul macroeconomic – ansamblul caracteristicilor economiei țării


influențează într-un mod sau altul activitatea întreprinderii. În prezent în RM există tendințade
micșorare a ratei dobanzii, acest lucru va influența pozitiv activitatea întreprinderii. Rata
inflației ridicată a dus la creșterea continuă a prețurilor. Veniturile joase ale populației
influențează negativ activitatea companiei deoarece puterea de cumpărare este mică astfel
scad veniturile firmei.

2.Mediul tehnologic – Mediul tehnologic are o importanță sporită în activitatea


firmelor , îndeosebi asupra firmei Moldtelecom SA activitatea căreia se bazează pe tehnologii.
Dezvoltarea tehnologiilor în cadrul firmei aduce beneficii atât pentru firmă cât și pentru
consumatorii de servicii prestate. Implementarea tehnologiilor noi în cadrul Moldtelecom SA
duce la reducerea costurilor serviciilor prestate, astfel crește numărul de utilizatori și se
măresc veniturile companiei . Ultima tehnologie implementată de către Moldtelecom SA a
fost lansarea internetului cu viteză 4G.

3. Mediul socio-cultural – Mediul socio-cultural al Republicii Moldova


permite dezvoltarea pe larg a activității firmei. Pe teritoriul Republicii Moldova nu există
interdicții de utilizare a serviciilor de telecomunicații ceea ce favorizează creșterea din ce în
ce mai mare a numărului de utilizatori de servicii prestate de compania Moldtelecom SA
.Cultura Republicii Moldova este foarte diversificată și dispune de multe sărbători care la fel
favorizează activitatea companiei. Datorită faptului că în perioada sărbătorilor multe personae
plecate peste hotare se reântorc acasă crește numărul de consumatori ai serviciilor , astfel
compania Moldtelecom SA pentru a facilita și mai mult populația pentru a utiliza serviciile de
telecomunicație organizează cu ocazia anumitor sărbători diverse promoții, oferte și reduceri
la tarifele serviciilor, prin acest lucru mărinduse și profitul companiei.

4. Mediul politic – Mediul politic întotdeauna influențează activitatea firmei


creândui oportunități de dezvoltare sau de constrângere a activității. Stabilitatea politică duce
la dezvoltarea întreprinderii, iar instabilitatea are efecte negative. Organizația Moldtelecom
SA activează în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova . Activitatea este
reglementată de Codul Civil, Codul Muncii, Codul fiscal etc..Republica Moldova dispune de
un cadru politic instabil ceea ce are consecințe negative asupra firmei Moldtelecom SA. Din
cauza neracordării politicii statului privind echilibrarea tarifelor la costuri , compania suferă
de pierderi enorme de mijloace bănești . S-a înregistrat o micșorare de venituri la telefonia
fixă cu 53 mln de lei, iar veniturile la internet au scăzut cu 28 mln lei.

5. Mediul internațional - Serviciile prestate de către compania Moldtelecom SA


nu sunt destinate pieței internaționale, fiind destinate doar pieței locale.În pofida faptului că
nu prestează servicii pe piața internațională Moldtelecom SA întreține relații de parteriat cu
firme de peste hotarele Republicii Moldova. Compania Moldtelecom a reuşit să încheie
parteneriate solide cu lideri ai telecomunicaţiilor mondiale, Huawei, Iskratel, ZTE, Intracom.

Bibliografie
1. http://www.moldtelecom.md/
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldtelecom
3. https://ru.scribd.com/document/224314849/Moldtelecom-Mediul-Intern-Si-
Extern
4. http://sindicate.md/ro/
5. http://www.moldtelecom.md/operators/dedicat

S-ar putea să vă placă și