Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Electronică și Telecomunicații

Departamentul Telecomunicații

DAREA DE SEAMĂ
la Stagiul de practică

Tema: Stagiul de practică (în producție) la specialitatea Teleradio


Comunicații

A efectuat studentul grupei : Furmuzachi Ion


TLC - 153

A verificat: Conf.univ.dr. Bejan Nicolae

Chisinau 2018

1
Cuprins
1. Caracteristica generală a întreprinderii S.A. „Moldtelecom” ......................... 2

Scurt istoric .......................................................................................................... 3

Genurile de activitate licenţiate a S.A. „Moldtelecom” ........................................ 4

Aspectul organizatoric a S.A. „Moldtelecom” ...................................................... 4

2. Resursele informaționale ..................................................................................... 5

2.2 Aspectul tipologic al resurselor informaționale .............................................. 7

2.3. Aspectul obiectului de gestiune al resurselor informaționale ......................... 8

3. Analiza relațiilor informaționale ........................................................................ 9

3.1. Relațiile informaționale pe plan intern........................................................... 9

3.2. Relațiile informaționale pe plan extern ........................................................ 10

Concluzii .................................................................................................................. 10

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................... 11

2
1. Caracteristica generală a întreprinderii S.A. „Moldtelecom”

Scurt istoric
S.A. „Moldtelecom” este Operatorul Naţional de Telecomunicaţii
din Republica Moldova cu servicii şi produse de cea mai înaltă calitate.
Întreprinderea de Stat „Moldtelecom” a fost înfiinţată în 1993 ca urmare a
restructurării sectorului de telecomunicaţii din Republica Moldova. La 5 ianuarie
1999 Întreprinderea de Stat„Moldtelecom” a fost reorganizată în Societate pe
Acţiuni, Statul fiind fondator şi unic acţionar.
În anul 2006 S.A. „Moldtelecom” a gestionat o reţea de telefonie fixă
tradiţională de 995,1 mii linii prin intermediul a 41 filiale, situate în unităţile
teritorial-administrative ale Republicii Moldova şi în municipiile Chişinău şi Bălţi,
în anul următor Întreprinderea de Stat a evoluat încît a ajuns să gestioneze o reţea de
telefonie fixă de 1067,9 mii linii prin intermediul a 40 filiale, iar în anul 2008 - a
gestionat o reţea de telefonie fixă de 1069,3 mii linii prin intermediul a doar 37
filiale.
În toţi aceşti ani, S.A. „Moldtelecom” a depus eforturi considerabile pentru
dezvoltarea şi diversificarea pieţei de telecomunicaţii. Depăşind sfera sa tradiţională
de activitate – telefonia fixă şi îndreptîndu-se spre piaţa de telefonie mobilă, S.A.
„Moldtelecom” a lansat la 1 martie 2007 operatorul de comunicaţii mobile în
standard CDMA2000 - Unité, parte componentă a
familiei „Moldtelecom”. Un alt serviciu bazat pe tehnologia CDMA şi oferit de
S.A.„Moldtelecom” este serviciul de telefonie fixă - Amplus, care are drept scop
asigurarea accesului la serviciile de telecomunicaţii tuturor cetăţenilor Republicii
Moldova, indiferent de localitate.

3
Combinaţia perfectă de tehnologii moderne şi management flexibil contribui
e la asigurarea clienţilor cu servicii de cel mai înalt nivel. Implementarea serviciilor
Internet şi transport date, telefonie mobilă, IP telefonie, Video Telefonie, cartele
preplătite tête-à-tête, Numărul Verde, Allodin ş.a.m.d. sunt o dovadă în plus
a intenţiilor „Moldtelecom” de a promova şi în continuare tot ce este actual şi util,
pentru a fi în pas cu cerinţele pieţei.
Toţi împreună şi fiecare în parte contribuie la realizarea misiunii
„Moldtelecom”, sloganul întreprinderii fiind:
„Clientul şi necesităţile acestuia sunt pe primul loc”

Genurile de activitate licenţiate a S.A. „Moldtelecom” :


 Prestarea serviciilor de telefonie fixă locală.
 Prestarea serviciilor în domeniul informaticii.
 Prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară standardul CDMA,în banda
de frecvenţă 450 MHz.
 Prestarea serviciilor de telefonie fixă interurbană şi internaţională.
 Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia
(3G).

Aspectul organizatoric a S.A. „Moldtelecom” :


Din punct de vedere organizaţional Societatea pe Acţiuni Moldtelecom este
constituită din aparatul central şi filiale.
Structura aparatului central este alcătuită din următoarele subdiviziuni:
1. Departamentul Comercial - asigură prestarea şi vânzarea serviciilor de
telecomunicaţii, deservirea clientelei, elaborarea şi realizarea politicii tarifare
a companiei, promovarea serviciilor şi produselor.
2. Departamentul Tehnic - asigură funcţionarea fiabilă, dezvoltarea şi
modernizarea mijloacelor de telecomunicaţii şi calitatea serviciilor.

4
3. Departamentul Finanţe - asigură strategia unică în domeniul economiei şi
finanţelor necesare gestiunii efective a patrimoniului, stocării şi analizei
rezultatelor obţinute.
4. Departamentul Logistică - asigură organizarea lucrărilor de construcţie,
reconstrucţie şi reparaţie capitală a obiectelor de telecomunicaţii şi civile,
exploatării transportului şi aprovizionării cu materiale şi utilaj.
5. Departamentul Resurse Umane - asigură politica de cadre, salarizarea
angajaţilor, protecţia muncii.
În figura 1 este prezentată organigrama S.A. Moldtelecom.

Figura 1. Organigrama S.A. Moldtelecom

2. Resursele informaționale
În perioada actuală, resursele informaţionale reprezintă resursele strategice
ale societăţii (pe lângă resursele tehnico-materiale, energetice şi umane) şi constituie
principalul element al infrastructurii informaţionale.
5
În general, se poate afirma ca resursele informaţionale reprezintă un sistem
complex şi dinamic ce include ansamblu de elemente intercondiţionate destinate să
asigure realizarea şi dezvoltarea proceselor şi fenomenelor informaţionale ce au loc
în societate.
`O definire mai completă a resursele informaţionale impune analiza şi cara-
cterizarea acestora sub diverse aspecte, principalele fiind cel organizatoric, cel
tipologic şi cel al obiectului de gestiune.
2.1 Aspectul organizatoric al RI
Din punct de vedere organizatoric , resursele informaţionale includ în
componenţa lor următoarele elemente:
- Baza informaţională;
- Baza ştiinţifico - metodologică;
- Baza tehnico - materială;
- Resursele umane;
- Resursele financiare;
- Cadrul legislativ-normativ;
- Tehnologii informaţionale şi telecomunicaţii.
Vom examina unele din aceste aspecte în cadrul Moldtelecom.
În primul rînd vom examina resursele umane, fară de care celelalte sunt
inutile. Moldtelecomul are în prezent 6800 de angajați. Raportînd acest numar la
numarul de abonați – aproximativ 1 milion, observăm că nu este o organizare destul
de eficientă, cel puțin în comparație cu alte companii din domeniu. Dacă ne vom
compara să zicem cu operatorul german ”DoiceTelecom”, unde la fiecare angajat
revin cîte 800 de abonați. Cu alte cuvinte comparînd Moldtelecom-ul cu operatorii
europeni ar trebui să reducem costurile de personal de 7 ori !
Moldtelecom este avantajat de alți jucatori pe piața serviciilor de cadrul
legislativ. Cu toate că a trecut mult timp de la destrămarea URSS și economia
planificată, am trecut la economia de piață, statul totuși continuă să satisfacă în
primul rînd necesitățile proprii. Și aceasta se realizează în mare parte prin elaborarea

6
actelor legislative, cel mai semnificativ și eficient instrument de influență. După
cum am menționat mai sus, Moldtelecom este o companie de stat.
Totuși o problemă a cadrului legislativ este lipsa unui cadru juridic cu privire la
posibilitatea și capacitatea de apărare a drepturilor de autor în domeniu, dar și
posibilitatea utilizatorului de a se apăra în față informațiilor eronate care pot cauza
prejudicii.
În ceea ce privește cadrul Tehnologii informaționale și telecomunicații,
lucrurile stau destul de bine pentru Moldtelecom, acesta fiind domeniul său de
activitate. În afară de aceasta prin intermediul Moldtelecom sunt implementate cele
mai noi tehnologii.

2.2 Aspectul tipologic al resurselor informaționale


Din punct de vedere tipologic resursele informaţionale includ toate tipurile
de informaţii necesare dezvoltării activităţilor socio-economice şi anume: informaţia
economică, tehnico-ştiinţifică, tehnologică, comercială, informaţia mass-media şi
utilitară.
Informaţiile economice utilizate în cadrul activităţilor social-economice
sunt deosebit de complexe. Ele pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii.
Însă, pentru a releva semnificaţiile informaţiei economice pentru managementul
general, pot fi menţionate, în primul rând, categoriile caracteristice activităţilor de
bază, ca de exemplu: informaţia contabilă, financiară, previziune, marketing, etc.
Politica de marketing a S.A."Moldtelecom" este axata pe principiul
satisfacerii solicitarilor clientilor, intentia sa este de a contribui si in continuare la
dezvoltarea telecomunicatiilor nationale prin aplicarea tehnologiilor performante si
prin extinderea Nomenclatorului de servicii catre populatie. Apropierea Sistemul de
Calitate la Standarde europene implica realizarea urmatoarelor obiective:
* diversificarea serviciilor prestate;
* asigurarea competitivitatii preturilor;
* atingerea raportului optimal pret/calitate la serviciile prestate;

7
* implementarea si intretinerea sistemului de Management al Calitatii conform
cerintelor ISO 9001-2002.
Ceea ce priveste starea financiară, în 2009, operatorul de telefonie fixă a
acumulat 2.359,4 milioane de lei, mai puţin cu 8,6% decât în 2008. Deşi în 2010
vânzările au crescut, tot au fost mai mici cu 185 de milioane faţă de cele din 2008.
În schimb, cheltuielile companiei n-au fost afectate de criză. Numai anul trecut,
Moldtelecom a investit 976 de milioane de lei, iar în ultimii doi ani cifra s-a ridicat
la 1,75 miliarde de lei, compania fiind cel mai mare investitor în economia
naţională.

2.3. Aspectul obiectului de gestiune al resurselor


informaționale
Sub aspectul obiectului de gestiune, resursele informaţionale reprezintă
următoarele tipuri de informații :
- produse în exterior și utilizate în USE;
Dat fiind specificul activității SA Moldtelecom, produsele principale pe care
aceasta le folosește în procesul de producției sunt echipamentele informatice.
Aceste produse au o pondere enorma în totalul cheltuielilor, nu numai din
cauza că sunt mai scumpe în general față de alte resurse, dar și de aceea ca nu
se produc la noi în țară.
- produse în USE pentru uz intern;
este asigurat de Departamentele Resurse Umane și Finanțe și are rolul de a
dirija toate activitățile funcționale din întreprindere.
- produse în USE cu uz exterior.
Acestea reprezintă însuși produsele și serviciile pe care le obține USE în
rezultatul utilizării tuturor resurselor disponibile. Moldtelecom și-a început
activitatea prin prestarea serviciilor de telefonie fixă. În acest domeniu ramîne a fi
un lider incontestabil (figura 2).

8
Figura 2. Structura pieței serviciilor de telefonie fixă în Republica Moldova
Însă specificul tehnologiilor infomaționale presupune o creștere vertiginoasă
a serviciilor oferite (vezi figura 3). Moldtelecom încearcă să țină pas acestor
tehnologii ciocnindu-se în cazul acestora cu concurenți puternici : Starnet (servicii
Internet), Orange, Moldcell (servicii de telefoniei mobilă).

Figura 3. Gama de servicii oferite de S.A. Moldtelecom


3. Analiza relațiilor informaționale:

3.1. Relațiile informaționale pe plan intern


Moldtelecom are un aport enorm în așa numitul concept Infrastructura
Informațională Națională - sistem de elemente intercondiţionate şi interconectate,
care cuprind resursele informaţionale, cadrul organizatoric şi relaţiile funcţionale şi
care asigură suportul necesar pentru realizarea politicii şi funcţiilor de management
informaţional orientat la îndeplinirea obiectivelor propuse vizând crearea unui spaţiu
comun informaţional şi edificarea societăţii informaţionale.

9
3.2. Relațiile informaționale pe plan extern
Elaborarea unei strategii naționale privind edificarea Infrastructurii
Informaționale Naționale și respectiv a societății informaționale este una din
condițiile de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, este și o cerință strictă pentru
realizarea eficientă a reformei socio-economice și includerea Republicii Moldova în
circulația mondială de bunuri și valori.
Moldtelecom şi Google au stabilit un parteneriat de excepţie pentru a
dezvolta serviciile Internet Moldtelecom şi a optimiza rutarea traficului
extern.Acum Moldtelecom beneficiază de facilităţile Serviciului Google Global
Cache (GGC) - cea mai performantă soluţie de optimizare a cantităţilor mari de
trafic propriu pe baza platformei CDN (Content Delivery Network), ca urmare a
numărului sporit de utilizatori Internet Moldtelecom.

Concluzii
S.A. Moldtelecom e o puternică companie pe piața serviciilor
informaționale. Ea reprezintă deasemenea un instrument puternic al statului în
vederea înfăptuirii informatizării societății.

Pentru a obţine şi amplifica efectul sinergetic, ţinând cont de schimbările


care au loc în sectorul telefoniei fixe şi imposibilitatea delimitării tehnice stricte a
sectoarelor din telecomunicaţii consider necesar de a menţine şi dezvolta în
continuare „Moldtelecom”-ul anume ca entitate economică complexă unitară care
prestează un set larg de servicii de telecomunicaţii ce înglobează telefonia fixă,
mobilă şi transportul de date etc.
Pentru impulsionarea unor elabor ări inovaţionale proprii propun crearea în
cadrul operatorului naţional SA ”Moldtelecom” a unui departament de inovare şi
competitivitate care va avea ca scop elaborarea proiectelor de inovare, selecţia
acestoraşi implementarea în practică a inovaţiilor elaborate.

10
Activităţile de inovare pentru S.A. ”Moldtelecom” trebuie să fie orientate în
direcţia implementării unor servicii suplimentare în vederea utilizării întregului
potenţial tehnic de care dispune întreprinderea la moment, intensificarea activităţii
de publicitate în vedere informării şi atragerii unui număr maxim de clienţi.
Controlul şi diminuarea eventualelor cheltuieli ale statului legate de
edificarea societăţii informaţionale poate fi realizat prin utilizarea infrastructurii
tehnice şi tehnologice proprii, în acest sens considerăm inoportună privatizarea
totală şi pierderea controlului direct asupra S.A. „Moldtelecom”, care la moment
posedă maxim (nivel naţional) arsenal de echipament şi tehnologie necesară.

BIBLIOGRAFIE
1. Zacon Tamara, Note de curs la disciplina ”Integrarea Informațională
Europeană”, Format elelectronic
2. Costaş I., Chirev P., Zacon T. ”Infrastructura informaţională în
Republica Moldova”
3. http://www.moldtelecom.md/

11