Sunteți pe pagina 1din 28

I CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI

MOLDTELECOM
„Moldtelecom” este Operatorul Naţional de Telecomunicaţii din Republica Moldova cu
produse şi servicii de cea mai înaltă calitate.
Combinaţia perfectă de tehnologii moderne şi management flexibil contribuie la asigurarea
clienţilor cu servicii de cel mai înalt nivel. Implementarea serviciilor Internet şi transport date,
telefonie mobilă, IP telefonie, VideoTelefonie, , Numărul Verde, servicii de divertisment ş a. sunt
o dovadă în plus a intenţiilor Moldtelecom de a promova şi în continuare tot ce este actual şi util,
pentru a fi in pas cu cerinţele pieţei.
SA „Moldtelecom” este o societate pe acţiuni de tip deschis care activează în baza legislaţiei
Republicii Moldova şi, anume : Legea cu privire la SA Nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Legea cu
privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Politica de contabilitate şi a altor acte normative şi
regulamente interne.
Întreprinderea de Stat Moldtelecom a fost înfiinţată în 1993 ca urmare a restructurării
sectorului de telecomunicaţii din Republica Moldova.
La 5 ianuarie 1999 Întreprinderea de Stat Moldtelecom a fost reorganizată în Societate pe
Acţiuni, cu numarul de identificare 1002600048836, certificatul de înregistrare (anexa.1)
SA „Moldtelecom” este o companie cu valori şi principii durabile care are la bază tendinţa
de a oferi clienţilor săi servicii telefonice sigure, moderne şi de înaltă calitate, accesibile pe întreg
teritoriul Republicii Moldova care vor permite menţinerea poziţiei de lider pe piaţă.
Întreprinderea oferă următoarele tipuri de servicii :
 Telefonie tradiţională – acces la o lume întreagă printr-un singur apel ,
 Telefonie amplus – telefonie fixă fără fir bazată pe tehnologia CDMA ,
 Cartele telefonice – comunicare liberă fără contract sau abonament ,
 Servicii cu valoare adăugată ,
 Serviciul ISDN – reţea cu servicii digitale integrate ,
 Telegraf – expedierea fişierilor textuale la distanţă.
Principalele genuri de activitate ce vizează întreprinderea sunt următoarele :
 Telefonie fixă ,
 MaxDSL & MaxFiber ,
 IP TV ,
 3G.
Capitalul statutar al societăţii pe acţiuni constituie 984, 2 mln. lei, 100 %
din acţiunile companiei aparţin statului, fiind administrate de Agenţia proprietate publică pe lîngă
Ministerul Economiei a Republicii Moldova.
1
Organele de conducere a societăţii sunt:
1. Adunarea generală a acţionarilor,
2. Consiliul societăţii,
3. Directorul general.
Astfel, studiind raportul care vizează activitatea întreprinderii SA „Moldtelecom” se constată
că întreprinderea gestionează o reţea de telefonie fixă tradiţională de 1069, 3 mii linii prin
intermediul a 37 filiale situate în unităţile teritorial – administrative ale Republicii Moldova cel
mai mare venit tarifar fiind înregistrat de Direcţia Municipală de Telecomunicaţii din or. Chişinău
în valoare de 238 329, 1 mln.lei fiind urmată de filiala CT Bălţi ş.a. Prin urmare, reţeaua de
telecomunicaţii a întreprinderii înregistrează pe parcursul anului 2015 o creştere efectivă a
numărului de abonaţi a telefoniei fixe, transport date şi telefonie mobilă cu 71,7 mii abonaţi faţă
de 2014, astfel pe parcursul a.2015 întreprinderea şi-a prognozat un număr de 1 378,3 de abonaţi
realizînd efectiv conectarea la reţeaua sa a 1 379,2 abonaţi fapt ce ne confirmă că SA
„Moldtelecom” deţine un management eficient care realizează obiectivele propuse conform
strategiei sale de dezvoltare adoptate.
În anul 2015 pe piaţa reţelelor şi serviciilor de telefonie fixă din Republica Moldova au activat
16 furnizori, SA„Moldtelecom ” deţinînd în această perioadă o cotă de piaţă de peste 97 %.
Deci, întreprinderea deţine multiple dovezi de a fi lider unic pe piaţa de tele comunicaţii din
Republica Moldova deoarece Clientul şi necesităţile acestuia sunt pe primul loc.
Structura organizatorică din cadrul SA „Moldtelecom” cuprinde ansamblul elementelor
organizatorice (regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrame,descrieri, posturi).
Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor participative de management sunt
evidenţiate în Statutul firmei şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Pentru personalul de management şi execuţie, documentele ce consemnează sarcinile,
competentele şi responsabilităţile sunt fişele de post, care cuprind ca conţinut în principal
funcţiunile, activităţile, atribuţiile şi sarcinile acestora.
Studiind sistemul de management al SA „Moldtelecom” s-a atestat prezenţa tuturor celor
cinci funcţiuni încadrate în sistemul de management, şi anume:
 cercetare-dezvoltare ,
 comercială ,
 de producţie ,
 financiar - contabilă ,
 de personal.

2
Fiecare din aceste funcţiuni au o importanţă majoră pentru întreprindere, deoarece aplicarea
lor corectă duce la un echilibru între compartimentele din cadrul acesteia şi totodată la realizarea
performanţelor.
Din punct de vedere organizaţional Societatea pe Acţiuni Moldtelecom este constituită din
aparatul central şi filiale.
Structura aparatului central este alcătuită din următoarele subdiviziuni:
1. Departamentul Comercial - asigură prestarea şi vânzarea serviciilor de
telecomunicaţii, deservirea clientelei, elaborarea şi realizarea politicii tarifare a companiei,
promovarea serviciilor şi produselor.
2. Departamentul Tehnic - asigură funcţionarea fiabilă, dezvoltarea şi
modernizarea mijloacelor de telecomunicaţii şi calitatea serviciilor.
3. Departamentul Finanţe - asigură strategia unică în domeniul economiei şi
finanţelor necesare gestiunii efective a patrimoniului, stocării şi analizei rezultatelor obţinute.
4. Departamentul Logistică - asigură organizarea lucrărilor de construcţie,
reconstrucţie şi reparaţie capitală a obiectelor de telecomunicaţii şi civile, exploatării transportului
şi aprovizionării cu materiale şi utilaj.
5. Departamentul Resurse Umane - asigură politica de cadre, salarizarea
angajaţilor, protecţia muncii.
Fiecare departament are în frunte un director care răspunde de toate activităţile şi de
asemenea el coordoneaza cu toate activităţile.
Organigrama întreprinderii (anexa. 2 ) poate fi caracterizată drept piramidă în vîrful căreia
se află : Adunarea Generală a Acţionarilor, după care umează Consiliul Societăţii şi Directorul
general care are în subordine toate secţiile ce fac parte din administraţia întreprinderii după acesta
urmează Vicedirectorul general care în lipsa Directorului general îndeplineşte toate funcţiile
acestuia.Organigramele subdiviziunilor (anexa 3,4,5,6,7) sunt elaborate de directori sub
conducerea ce se află și sunt avizate de Directoru resurse umane.
În toţi aceşti ani, Moldtelecom a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea şi
diversificarea pieţei de telecomunicaţii. Depăşind sfera sa tradiţională de activitate - telefonia
fixă şi îndreptându-se spre piaţa de telefonie mobilă, Moldtelecom a lansat la 1 martie 2007
operatorul de comunicaţii mobile în standard CDMA2000 - Unité, parte componentă a familiei
Moldtel ecom. Un alt serviciu bazat pe tehnologia CDMA şi oferit de Moldtelecom este
serviciul de telefonie fixă - Amplus, care are drept scop asigurarea accesului la serviciile de
telecomunicaţii tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de localitate.

3
II STUDIEREA BUSINESS PLANULUI A SA. MOLDTELECOM

Planul business este prezentarea scrisă a ceea ce entitatea doreşte să realizeze, precum şi
a modului în care intenţionează să foloseacă resursele de care dispune pentru a-şi atinge
scopurile. Un plan de afaceri bun este o schemă de acţiune construită logic, presupunînd o
viziune de perspectivă asupra afacerii. Planul business in cadrul SA. Moldtelecom permite
prezentarea ideilor de afaceri pentru a obţine finanţările necesare,prezinta un instrument de
planificare și managiment, de monitorizări și evaluări afaceri, de comunicare externă.
Planul business al SA. Moldtelecom are un caracter confindențial și stabileste
obiectivele, determina strategiile de realizare ale acestora la fel descrie toate aspectele
afacerii,analizează toate problemele posibile și determină soluţiile alternative în scopul obţinerii
de profit. Studiind planurile de afaceri pentru ultimii 5 ani putem analiza realizarea indicatorilor
tehnico-economici și dinamica lor. Indicatorii economici prezintă o dinamică pozitiva excepție
find anul 2013 cînd incasarile din vînzari au inregistrat o diminuare de 17,61 % comparativ cu
anul 2012 insa situația sa stabilizat și în anii următorii dinamica pozitivă a continuat, evolutia
încasărilor din vînzări poate fi vizualizate în figura 1.
Fondurile fixe se reînoiesc anual investițile capitale sunt orientate spre dezvoltarea
rețelelor și largirea lor folosirea celor mai noi tehnologii și echipamente prin fibra optica.

planificat efectiv

3143820315
3020288982 3000000000

2503293046 2500000000
2200000000
2000000000 2062320575
1967458993

1500000000

2011 2012 2013 2014 2015

Figura 2.1. Evolutia încasărilor din vînzări a entității S.A Moldtelecom pe ultimii 5 ani.

Sursa: elaborat de autor în baza datelor din contul de profit și pierdere pentru ultimii 5 ani și business
planului a S.A Moldtelecom (capitolu 7 Prognoze financiare)

4
Planul business a SA. Moldtelecom are urmatoare structura:

Foaia de titlu
Cuprins
1. Sumarul executiv
2. Viziune, misiune, obiective, strategie
3. Descrierea afacerii (istoric, management, resurse umane, activitate curentă)
4. Analiza pieţei
5. Concurenţii
6. Politicile de marketing
7. Prognozele financiare
8. Managementul riscurilor
9. Planul de acţiuni
Elaborarea business planului parcurge în cadrul entității S.A Moldtelecom parcurge 3 etape
importante:
1. Documentarea, culegerea informației din surele interne documentația financiar contabilă:
contul de profit și pierdere (anexa.8) , raportul privind costurile medii ale elementelor rețelei
(anexa 9), raportul privind costurile pe unitate de serviciu (anexa 10), raportul financiar de
reconciliere pentru declaratia de profit și pierdere ( anexa 11) pentru fiecare unitate de afacere;
surse externe: chestionarea pieței pentru identificare volumul cereri, identificarea concurenților și
a strategiilor pe care le folosesc, regulamentelor ANCERTI.

2.Planificarea activității efective pe 5 ani

3. Elaborarea și redactare propriu zis a planului de afaceri și avizarea lui de către directorii
subdiviziunilor.

Planul de afaceri în compania Moldtelecom are funcția de bază strategică și este elaborat
pentru dezvoltarea afaceri pe un termen lung de 5 ani și are un rol esențial în realizarea efectivă a
dezvoltări vizate și a obiectivelor propuse la fel planul include și date semnificative despre
rezultatele anterioare obținute de entitate .

5
III STUDIEREA FISELOR DE POST ALE MANAGERILOR,ECONOMISTELOR ȘI
REGULAMENTULUI SUBDIVIZIUNILOR

Elaborarea fișei postului pornește de la regulamentul de organizare și funcționare a


subdiviziunii interioare , care constituie suportul delimitări și dimensionării sarcinilor și
atribuților specifice fiecărui post din cadrul subdiviziunii. La elaborarea fișei postului se
utilizeaza regulamentul de organizare și funcționare a întreprinderii, planul de activitate a
subdiviziuni, actele administrativ-normative cu privire la repartizarea atribuților și codului de
etică a întreprinderi. Elaborarea, actualizarea fișelor de post se asigură de către conducători
superiori ai subdiviziuni.în coperare cu departamentul resurse umane, direcția juridical ca
exemplu a economistului de către Directorul Financiar Catanoi Corina, a managerilor în
dependență de sfera de activitate spre exemplu a managerului magazine propriu de către
vicedirector comercial Direcția Retail Viorel Zamăneagră., managerului regional vînzări retail de
către șef Serviciu Vînzări Alexandru Harea. Structura și conținutul fișei de post este prezentat în
(anexa. 12) și este format din 2 capitole distincte:

I Capitolu Descrierea postului- conține informație privind denumirea complete a


funcției conform statelor S.A Moldtelecom, codul funcției conform Clasifictorului ocupațiilor
din Republica Moldova, departamentul, serviciul, secția, obiectivele postului care specifică
principalele activități în corespundere cu misiunea întreprinderii formulate succind, de regulă 2-3
propoziții, poziția postului în cadrul structurii organizației – postul imediat superior sub
conducerea căruia se afla titularul postului și posturile din cadrul ierarhiei imediat inferioare,
cine îl înlocuiește pe deținatorul postului în cazul absenței de la serviciu, pe cine îl înlocuieste
titular de post și mecanismul de delegare a sarcinilor și atribuților, relațiile specifice, atribuțiilde
servciu, atitudinii/compartimente, mijloace de lucru/ echipamentul utlizat,
drepturile/imputerniciile, responsabilitățile

II Capitolu Specificațiile postului – conține informație despre pregătirea necesară a


postului: studiile care trebuie să le dețină sarcinile și atribuției funcției, specializarea necesară
după caz cursuri special, de perfecționare profesională, cunoașterea limbilor straine etc;
experiența: durata minima care trebuie să o dețină titularul postului în specialitatea/profilul
postului respective; compentențele postului: cunoștințe și deprinderi pe care trebuie să le
cunoască și anume: cunoștințe special dintr-un anumit domeniu, cunoștințe de operare,
programare la calculator; abilitățile care trebuie să le posede deținătorul de postului cum ar fi:
analiza, sinteza informației, planificarea, organizarea, coordonarea, instruire, control, gestionarea
resurselor umane, comunicarea eficientă aplanarea situaților de conflict, negocierea, lucru în

6
echipă etc; condiții de muncă în care va active titularul postului: efor fizic, efort mintal, mediu de
activitate – static, de birou, care implică deplasări prin țară sau peste hotare, desponibilitatea
pentru lucru în program prelungit sau în anumite condiții speciale;
Departamentu resurse umane și anume serviciu organizare, proiectare și evaluare
posturilor pastrează și inregistreaza copiile fișelor de post într-un registru special în corespundere
cu schema de încadrare și a salarizare a personalului. Toate modificările și/sau completările fișei
postului sînt aduse la cunoștința titularului postului în cel mult 5 zile la data aprobării acestora.
Regulamentul intern în baza care activeaza Punctul de vînzare Rîșcani este Regulamentul
al magazinului propriu (anexa 13) care este structurat în 6 capitole și conține informație privind
activitatea punctului de vînzare, legislația și actele normative care călăuzește activitatea
magazinului, conducerea și statele. Obiectivele în corelare cu strategia de dezvoltare companiei
S.A Moldtelecom și cu piața serviciilor de comunicații electronice și informaționale din
Republica Moldova. Structura Punctului de vînzare care include 3 birouri: deservire clienți
vînzări servicii și serviciu retenție. Funcțiile pe care le exercită în scopul realizării obiectivele
de activitate și anume:
 Asigurarea desfășurării proceselor de deservire a clienților prin prestarea servicilor de
telecomunicații, telegrame, fax.I
 Informarea clienților și efectuarea procedeilor de prevenire și diminuare a sumelor
debitoare conform reglementărilor stabilite, perfectarea documentelor privind casarea
datoriilor și efectuarea analizilor, transmiterea documentelor către Direcția Juridică.
 Examinarea documentelor parvenite pe adresa magazinului și prelucrarea lor urmată de
arhivare în dosarelor abonaților.
 Investigarea sezărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea filialei, soluționarea lor,
reișind din împrejurări și aplicarea masurilor ce se impun conform reglemntărilor în
vigoare.
 Conlucrarea cu organile publice de stat și instituțiile bugetare în vederea stabilirii
principiilor de achitare pentru serviciile prestate instituților finanțate din bugetul local
republican.
 Atragerea noilor abonați, promovarea serviciilor și produselor prin intermediul rețelor de
desfacere, mass-media, instituțiilor publice, deplasării în teritoriu, apele telefonice etc.
 Monitorizarea și ghidarea activității dealerilor oficiali.
 Îndeplinirea indicatorilor economici și calitativi planificați
 Studierea mediului concurențial și implementarea măsurilor necesare pentru
îmbunătățirea calității serviciilor.

7
IV STUDIEREA POLITICII DE MARKETING A ENTITĂȚII S.A MOLDTELECOM.
4.1 Portofoliu de produse
S.A Moldtelecom ofera o gama largă de servicii cît pentru persoanele fizice cît juridice:
Telefonia fixă

Moldtelecom este o companie cu valori şi principii durabile care are la bază tendinţa de a oferi
clienţilor săi servicii telefonice sigure, moderne şi de înaltă calitate, accesibile pe întreg teritoriul
Republicii Moldova.

Avantajele telefoniei fixă:

- Operator national istoric


- Lider absolut pe piață
- Acoperire națională totala
- Infrastructură dezvoltată, cele mai performante echipamente Siemens, ALCATEL ----
- Calitate recunoscută în timp
- •Ofertă variată tehnologic (Telefonie fixă tradiţională, CDMA, SIP)
- •Achitarea taxei de conectare în rate
- •Taxa de conectare 0 lei pentru abonaţii care aleg SIP
- •Suport clienţi non-stop
- •Achitare on-line şi receptionarea facturii prin e-mail
- •Acordarea de certificat de fost abonat
- Unicul operator cu o diversitate enormă de opţiuni şi pachete

Figura 3.1. Utilizatorii de telefonie fixa


Sursa: Raport Mangenta Consulting Utilizarea servicilor de telefonie fixa 2015
Pentru o plata suplimentară la conectare Moldtelecom ofera numere frumoase ușor de memorat
din seria Argint (100lei) Aur (1300 lei) Platina (6500 Lei).
Serviciile de telefonie fixă au o programa de loialitate lunar foarte avantajoasă în
dependență de anii aflați în retețea și valoarea facturii achitate.
8
Internet Banda Largă
Moldtelecom este operatorul numărul 1 pe piaţa serviciilor de transport date şi acces
Internet, care se bucură de cea mai mare încredere în rîndul utilizatorilor pe acest segment,
numărul acestora depăşind cifra de 340.000 de abonați.
Clienţii Moldtelecom beneficiază de cea mai extinsă acoperire pentru serviciile de Internet,
disponibile la nivel naţional, pentru 90% din populaţia Moldovei, la viteze de pînă la 1 Gbps.
Moldtelecom lansează cu succes tehnologii de vârf, care asigură accesul la resursele Internet pe
parcursul mai multor ani şi la ora actuală propune clienţilor săi 2 tehnologii de acces:
MaxDSL – din 1 noiembrie 2004 și MaxFiber din 16 aprilie 2008

Figura.3.2 Structura pieții servicii Bandă Largă

Sursa: Raport Evoluţia pieţei dupa nr. de abonati: Internet fix şi transmisiuni de date ANRCETI,
2015, mii abonaţi
Avantajele servicilor Bandă Largă
- Acoperire națională
- Potențial tehnologic
- Tehnologii variate
- Siguranță în prestanța serviciului
- O gama larga de servicii adiționale
- Echipament în comodat
- Posibilitate de a semna contractual la domiciliu

Televiziune digital
Serviciu de Televiziune Digitală IPTV este ultima generaţie de televiziune digitală şi
opţiunea firească pentru cei ce doresc o calitate superioară a imaginii şi a sunetului TV, o
îmbinare armonioasă dintre calitate, accesibilitate şi diversitate.Conform datelor ANRCETI,
piaţa de televiziune număra peste 265 de mii de utilizatori la sfârşitul trimestrului III 2015.

9
Figura.3.3 Structura pieței IPTV
Sursa: : Raport Evoluţia pieţei: sectorul audiovizualului ANRCETI
Avantajele IPTV
- Imagine si sunet calitativ
- Numar mare de canale -150 canale TV
- Canale în format de înalt definiție
- Ghidul electronic de programe
- Interactivitate în timp : pauza reluare și înregitrare
- Serviciul Megogo Arhiva TV- Biblioteca de filme
- Canale TV difuzate în mai multe limbi
Telefonia mobile
Unité - produs 100% autohton, lansat pe 1 martie 2007. Face parte din familia operatorului
naţional Moldtelecom care îţi oferă cele mai generoase oferte. Ofertele Unité sunt concepute pentru a
oferi clienţilor săi, datorită tehnologiilor performante, o comunicare simplă şi o varietate de
abonamente create perfect pentru comunicare, smartphone, laptop sau tabletă.

Figura.3.4 Structura pietei postpay

Sursa: : Raport ANRCETI privind structura pieței telefonie mobile 2015


10
Avantajele UNITE
- Cea mai dezvoltată rețea 3G (mai mult de 90% acoperire).
- Activarea gratuită şi uşoară a opțiunii 4G+ LTE la abonament fără necesitate de a schimba
cartela 3G/4G.
- Cele mai mici tarife în rețea și spre alți operatori:
- cele mai mici tarife extra abonament Posptay (Unite 1 leu vs Orange & Moldcell 1,50 lei)
- cu doar 0,99 lei/minut spre orice destinație națională. (la cartela Unite 3G)
- -cel mai generos program de bonusare la cartela Prepay: bonus pina la 3 GB la reincarcarea
contului.

4.2 Micromediul de marketing

1.Furnizorii:
- furnizori de resurse umane : Institutiile superioare de invatamint, institutiile specializate si
Agentia Nationala Pentru Ocuparea Fortei de Munca.
- furnizori de produse (telefoane mobile, calculatoare, laptop-uri, etc.): Lenovo, Huawei, Asus,
Samsung, Toshiba, Apple, Panasonic, Hewlett-Packard, etc.
2.Prestatorii de servicii - intermediarii:
Dealeri - care participa la promovarea, vinderea si distributia produselor (Servita Expert, Lumea
Laptopurilor etc.).
Agentiile prestatoare de servicii de marketing - sunt firme de cercetare de marketing, agentiile de
publicitate, firme de consulting in probleme de marketing care analizeaza piata si ofera companiei
Moldtelecom cele mai avantajoase variante de promovare a produselor si de eficientizare a
activitatii sale.
Intermediarii financiari - includ banci, societati de credit, de asigurare si alte activitati economice,
care contribuie la desfasurarea tranzactiilor si asigura activitatea Moldtelecom.
Pentru colectarea sumelor spre achitare pentru serviciile prestate publicului, pentru colectarea
creditelor, etc , compania Moldtelecom colaboareaza cu urmatoarele banci:
 BC Energbank S.A.
 BC Eurocreditbank S.A.
 BC Eximbank Gruppo Veneto Banca S.A.
 BC FinComBanc S.A.
 BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A.
 BC Moldindconbank S.A.
 BC Moldova Agroindbanc S.A.
 BC Universalbank S.A.
 BC Victoriabanc S.A.
 BC Unibank S.A.
11
 BC ProCreditBank S.A.
La fel si Posta Moldovei reprezinta unul dintre intermediarii financiari ai companiei
Moldtelecom.
3.Clientii :
Moldtelecom ofera populației întreaga gamă de servicii de telecomunicații: telefonie fixă,
telefonie mobilă, Internet, transport de date și televiziune digitală. Abonații justifică efortul și
așteptările companiei, înregistrând, în 2011, cifra record de 1,124 milioane de abonați. Numărul
abonaților este într-o continuă creștere, atingând o densitate de 33% la 100 de locuitori. Loialitatea
clienţilor este răsplătită de Moldtelecom cu servicii moderne, acesta oferind, la momentul actual,
cea mai extinsă arie de acoperire pentru serviciile de telefonie fixă şi Internet, disponibile la nivel
naţional pentru 90% din populaţia Moldovei, Moldtelecom fiind totodată unicul operator din ţară,
care prestează servicii de acces la Internet în zona rurală.
4.Concurentii :
Lider pe piața serviciilor de telefonie fixă (96,5%) și pe cea a serviciilor de acces la Internet
în bandă largă (69,0 %). După volumul vânzărilor, primul loc pe acest segment de piață cu o cotă
de piață de circa 57% . Pe piata serviciilor de Internet se pot identifica urmatorii concurenti directi
ai companiei Moldtelecom: StarNet , Orange si alte companii (Sun Comunications).
Pe piața de telefonie mobilă Orange și Moldcel

5.Organismele Publice: constituie o componentă mai deosebită a micromediului, deoarece ele


pot influenţa pozitiv sau negativ activitatea întreprinderii doar în anumite situaţii şi condiţii.

- Departamentul statistica

- Departamentul fiscal

- Departamentul vamal

- Organisme publice locale (Primariile; Consiliile raionale, municipale; Directia financiara


municipale)

- Organizatii de protectie a drepturilor consumatorului, de protectie a drepturilor omului

-Mijloacele Mass-media

4.3 Macromediul de marketing

Macromediul de marketing S.A Moldtelecom este format din: mediul demografic, mediul
economic, mediul natural, mediul tehnologic, mediul politic.
Mediul demografic – este de o deosebita importanta, deoarece această implică oamenii,
12
iar oamenii formeaza piețile. Caracteristice specifice sunt creșterea populației si densitații,
structura pe vîrstă a populaței, creșterea populației pe vîrstă Toate aceste atribute sunt utilizate de
entitatea Moldtelecom pentru a determina dimensiunile pieței potențiale, in elaborarea
estimarilor privind evoluția cererii de produse si servicii, in stabilirea celui mai potrivit mix
pentru piata respectiva. Atribuțele demografice furnizeză indicii clare asupra structurii gamei de
produse, asupra pretțurilor pe care consumatorii sunt dispuși sa le plăteasca pentru aceste
produse, asupra modalitații optime de distribuire a lor si a celor mai potrivite actiuni
promotionale.
Mediul economic cuprinde totalitatea factorilor din economie care influenteaza
capaciatatea entități S.A Moldtelecom de a concura in domeniul sau de activitate, dar și
posibilitatea si disponibilitatea consumatorilor de a cumpăra servicii. Între factorii care
influențează puterea de cumparare se numara veniturile curente ale populației, prețurile, tendința
spre economii sau consum, PIB, șomajul si fenomenul de inflație.
Mediu tehnologic are rolul central în macromediu de marketing deoarece genul de
activitate a entității este prestarea serviciilor de tehnologii informationale. Progresul tehnico-
științific determină modul de realizare a servicilor, întreprinderile optează tot mai mult pentru
tehnologiile noi și automatizarea procesului de lucru fapt ce majoarează cererea și număru de
potențiali clienți a companiei S.A Moldtelecom..
Mediul politic este format de structurile sociale ale societații, fortele politice ce
actioneaza și de raporturile stabilite între acestea. Toate acestea determina un climat politic mai
puțin stabil cu influențe directe asupra activitatea entității S.A Moldtelecom. .

4.4 Strategiile de produs utilizate de S.A Moldelecom

S.A Moldtelecom în cadrul activității sale de marketing utlizeaza următorele strategii de


produs:
Tipurile de strategii de produs în functie de:
1. gradul de înnoire a produselor:
a. asimilare de noi produse care sa-I asigure competitivitate pe piata, propunerea pe piață
a unor servicii noi care satifac nevoile actuale ale consmutorilor de exemplu serviciul Unite Talk
oferta exclusiva pe piață ce permite convorbii de peste hotare la prețul și la oferta ce o deții in
Moldova
b. perfectionarea produsului prin care se urmareste îmbunatatirea periodica a parametrilor
calitativi ai produsului existent,servicilor sunt perfectionate continu în aspect tehnologic exemplu
tehnologii noi Fttx- calitate și aspect comercial includerea unor posibilității noi sub forma de
servicii aditionale spre ezemplu functii interactive la IPTV
13
c. mentinerea gradului de noutate - care sa-i asigure o anumita pozitie competitiva pe piata,
în permanență sunt promovate ofertele noi care apara de regula trimestrial, clientul știe ca gai ceva
nou și actual.
2. dimensiunile si structura gamei de produse :
a. diversificare sortimentala-ca companii de Telecomunicații are un asortiment foarte larg de
servicii începînd de la telegraf și contiuie cu cele mai inovationale IP telefonie , supraveghere
video etc.
Moldtelecom foloseste 2 strategii de diversificare a sortimentului de servicii
- diversificare pe orizontala - prin marirea numarului liniilor gamei de produse.
- diversificare laterala - prin dezvoltarea gamei de produse în directii conexe structurii de
baza.
b. Stabilitate sortimentala - prin care se asigura mentinerea pozitiei cîștigatoare a
întreprindere pe piata si pastrarea prestigiului de care se bucura în rîndul clientilor.
c. selecție sortimentala sau restrîngere sortimentala - prin care se urmareste eliminarea
produselor cu grad avansat de uzura morala si cerere în scadere aflându-se în faza de declin a
ciclului de viata, spre exemplu punctele de convorbire, salonele de internet
d. înnoire sortimentala - ce conduce la crearea de noi linii de produse în cadrul gamei
existente, urmarind înlocuirea produselor îmbatrînite si atragerea consumatorilor acestora catre
noile produse. Spre exemplu înlocuirea tehnologii de telefonie mobilă Cdma în formatul UMTS
3G, înlocuirea internetului total cu tehnologii mai noi ADSL ,Fiber și WI-FI directionat pentru
persoane juridice.
3. nivelul calitativ al produselor :
a. adaptare calitativa - la nivelul cerintelor consumatorilor si al ofertei concurentilor.
b. diferentiere calitativa - în raport cu specificul segmentelor de piata, de veniturile pe care
sunt dispuse diversele segmente de consumatori, propune o serie de pachete începînd de la cele
sociale sfîrțind cu oferte exclusive VIP.
4. pozitia pe care doreste sa o ocupe pe piata produsului - conduce la adoptarea strategieia.
a liderului unic - daca produsul se detaseaza net fata de concurenti în cazul telefoniei fixe
b. a coliderului - când produsul împarte pozitia dominanta pe piata cu altul, fabricat de
concurenti în cazul IPTV și internet banda largă
c. de sfidare - daca firma îsi propune sa ajunga în pozitia de lidear sau colidear în cazul
telefoniei mobile
5. scopul urmarit - intreprinderea determina o strategie de crestere - care urmareste
marirea volumului sau gamei de produse prin cresterea gradului de saturare a pietelor,
diversificarea productiei.
14
4.5 . Stabilirea prețurilor și strategiile de preț utilizate.

Preţul reprezintă un factor cheie al deciziei de cumpărare. El afectează atîtt volumul


vînzărilor cît şi profitul. La formarea prețuriolor S.A Moldtelecom folosește următoarele
determinative:
Elasticitatea cereri este influenţată de disponibilitatea servicilor substituente, preţul
relativ la puterea de cumpărare, durabilitatea produsului şi alte utilizări ale produsului. Este
foarte importantă, pentru determinarea preţului, estimarea elasticităţii şi a cererii, întrucât cererea
şi piaţa stabilesc limita superioară a preţului, în timp ce costurile reprezintă limita inferioară a
acestuia.
Un alt determinant principal al preţului este costul. Pentru a face profit cheltuielile trebuie
acoperite de venituri metodă utilizata este preţul stabilit la pragul de rentabilitate (punctul critic
de rentabilitate). Aceasta este o metodă de determinare a volumului de vânzări care trebuie atins
pentru un produs înainte ca firma să ajungă la punctul critic de rentabilitate (costurile totale
egalează veniturile totale) şi profitul este zero.
Alţi factori ce influnțează preţul în cadrul S.A Moldtelecom în afara cererii, ofertei şi
costului sunt:

a. Stadiul în ciclul de viaţă al produsului - este un factor ce trebuie avut în vedere, deoarece de
regulă, în faza de introducere, se practică un preţ relativ ridicat, în faza de creştere unul moderat,
în cea de maturitate începe să scadă, iar în faza de declin în funcţie şi de alţi factori poate să scadă
sau să crească.
a. Concurenţa – tipul de concurenţă (perfectă, monopolistică, oligopol şi monopol) precum şi
strategiile şi reacţiile firmelor concurente sunt factori ce influenţează preţurile.

Strategia utilizata de determinare a pretului este status-quo este strategia de preţ prin care se
fixează un preţ relativ egal cu cel al concurenţei.

Tacticii pentru ajustarea preţului de bază:

1.Discounturile – un preţ de bază poate fi micşorat prin utilizarea discounturilor şi a rabaturilor;


poate îmbrăca diverse forme, ca de exemplu: discounturi oferite unui intermediar din canalul de
distribuţie; reducerea preţului pentru achiziţionarea în cantităţi mai mari (praguri stabilite la
cantitate sau la valoarea mărfii); rabaturi pentru achiziţiile în anumite perioade de timp;
discounturi,reducerea în cadrul ofertei multiplay.
2.Preţul psihologic – tactica de ajustare a preţului (de exemplu în loc de 100 lei se practică 99,9
lei) prin care se consideră că efectul produs asupra cumpărătorilor este mai stimulativ. Cartelele
prepaid la pret de 29 lei
15
3. Preţurile promoţionale – tactica prin care se reduce preţul cu diverse ocazii/evenimente
speciale, cea mai des folosită tactica numiroae promotii de Craciun, Sfintul Valentin, de primavară
8 martie Pasti, de toamna

4.5 Distribuția și strategiile de distribuție la S.A Moldtelecom


Un canal de distribuţie este o structură de organizaţii interdependente de afaceri, care se
întinde de la punctul de producere al produsului până la consumator, prin care membrii canalului
motivează şi comunică cu clienţii, vând şi transportă, depozitează, distribuie şi asigură service-ul
produselor.
In cadrul companii se întilnesc cel mai des canale directe
Moldtelecom (întreprinderea) ----------------- clientii
Si in cazul vinzarilor prin dealer canal detalist
Moldtelecom----intermediari ( Expert, Servita etc)--------clienti- canal scurt
Marketingul de distribuție direct în compania Moldtlecom este văzut ca

- Ca distributie directa in cadrul Punctelor de vinzare amplasate in filialile Moldtelecom


din teriotoriu (centre raionale), si vinzarile in teritoriu de catre reprezentatii door tu door
- Vinzari prin intermediul telemarketing şi teleservicii de către secția telesales prin sunete
spre punctele tinta ;
- Vinzarea online prin aplicaţiile/instrumentele de marketing online pagina web comanda
online cu livrarea contractului la domiciuliu .

S.A Moldtelecom dispun de de parcul auto propriu care transporteaza marfa spre
comercializare și materiale necesare spre instalare din depozitul central spre depozitele filialelor.
Serviciul de transport este condus S.Cerbusca si este format din autovehiculele aparatului
administrativ,automobilele folosite in procesul de vinzare ,automobilele folosite de tehnicieni in
procesul de instalare si inchiderea deranjamentelor si tranportarea marfei.

4.6 Promovarea și strategiile de pormovare utilizate de .S.A Moldtelecom

Activitatea promovare in cadrul companii Moldtelecom este reprezentata prin


urmatoarele activitatii:
Publicitate – reprezentata prin publicitate TV, radio, publicitatea in transport public,
banere publiciitare, panouri luminante, cataloage interactive, articole publicitare ( anexa 14),
flyere cu promotii.
Merchandising- anasamblu de mijloace care ajuta sa se vinda produsele in punctul de
vinzarea ( amplasarea sortarea prezentarea manipularea)
Promovarea – prin apeluri telefonice, scriscori de promovarea pe verso la facturi si in

16
procesul de deservire abonatilor , promovarea promotilor actuale, tombole loterii, manifestari
comerciale de orice gen.
Relatiile publice- organizarea evenimentelor sociale, participarea la expozitii, in actiuni
de caritate, promovarea in public a servicilor prestate de companire, conferinte seminare mese
rotunde, card de fedilitate
Obiectivele urmărite prin intermediul campaniilor de promovare în cadrul companiei
S.A Moldtelecom se pot grupa astfel:
a. comunicarea cu publicul: urmăreşte transmiterea de mesaje, informarea publicului cu
privire la ofertă şi diverse programe sau acţiuni întreprinse de organizaţie, prezentarea noilor
produse/servicii oferite, informarea despre noi modalităţi de utilizare a produselor, combaterea
zvonurilor nefavorabile, obţinerea unor informaţii/opinii de la diferite categorii ale audienţei
b. dezvoltarea imaginii organizaţiei: se are în vedere crearea, impunerea şi dezvoltarea
imaginii de marcă a organizaţiei şi ofertei sale, (re)poziţionarea firmei şi a produselor
comercializate
c. promovarea ofertei: în principal se urmăreşte creşterea încrederii publicului în firmă
şi oferta sa, stîrnirea interesului şi a dorinţei de încercare a ofertei comercializate, stimularea
vînzărilor etc.
d. educarea publicului: campaniile de promovare urmăresc influenţarea modului de
gîndire şi comportament al publicului

17
V. ANALIZA STĂRII FINANCIARE A ENTITĂȚII MOLDTELECOM

Ca activitate practică, analiza economico-financiară are un caracter permanent şi nu


constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv. Ea trebuie să ofere soluţii
pentru fundamentarea corespunzătoare a deciziilor.

5.1 Analiza rentabilității


Ratele de rentabilitate sunt constituite prin raportarea unui rezultat, fie la sursele angajate,
fie la fluxul de activitate care l-a generat. În cele ce urmează, se vor aborda cele mai importante
rate, utilizate în practica economică:
1. Rentabilitatea economică, exprimă gradul de valorificare al capitalului total şi reflectă cîte
unităţi monetare au fost necesare întreprinderii pentru obţinerea unei unităţi convenţionale de
profit, indiferent de sursa atragerii acestor mijloace.

Rec=(Profit pînă la impozitare / Total activ) * 100%

În funcţie de resursele consummate şi de veniturile încasate, rentabilitatea economic poate


fi descompusă în mai multe rate , fiecare exprimînt o relaţie dintre un rezultatşi capitalul investit
pentru al obţine în cadrul acestora se calculează Rata rentabilităţii faţă de resursele consumate.

Rcost=(Profit brut/ Costul vînzărilor) * 100%

În condiţie de concurenţă de piaţă dotarea tehnică a întreprinderii ocupă un loc deosebit de


important în producerea unor produse competitive, rentabilitatea mijloacelor fixe va produce un
impact pozitiv asupra rentabilităţi în ansamblu, fapt ce va permite reînoirea mijloacelor economice
într-un termen mai scurt.

Rmf=(Profit pîna la impozitare/ valoarea medie anuală a MF) * 100%

2. Rentabilitatea financiară, exprimă capacitatea întreprinderii de a realiza profit net prin


capitalurile proprii angajate în activitatea sa. Rentabilitatea financiară reflectă scopul final al
acţionarilor unei întreprinderi.

Rf= (Profit net / Capital propriu) * 100%

3. Rentabilităţii vînzărilor (Rv) – această rată indică profitul care se obţine la un leu vînzări.

Rv= (Profit brut / Venitul din vînzări) * 100%

Prin compararea acestui indicator cu media pe ramură, se poate vedea în ce măsură


întreprinderea a asigurat potenţialul pieţei, precum şi eficienţa aplicării politicelor de piaţă şi de
18
preţuri. Principalele rezerve de creştere a ratei rentabilităţii vînzărilor vizează: sporirea
vînzărilor, creşterea puterii de negociere a întreprinderii cu furnizorii şi obţinerea unor preţuri de
achiziţie avantajoase, ameliorarea structurii vînzărilor, accelerarea rotaţiei stocurilor, optimizarea
cheltuielilor, maximizarea preţurilor de vânzare, etc

Tabel 5.1.1

Analiza rentabilităţii la S.A “Moldtelecom” pe perioada 2014-2015 pentru rețeaua de bază.,,

Perioada Deviere
Indicatorii
2014 2015 +,-

Total Activ 1 934 676 428 1 947 615 844 +12 939 416
Capital propriu 984 200 000 984 200 000 -
Profit brut 610 197 807 679 384 402 +69 186 595
Profit pînă la impozitare 670 000 304 692 359 431 +22359127
Profit net 589 600 267 609 276 300 +19 676 033
Venit din vînzări 1 252 646 645 1 305 105 493 +52 458 848
Costul vînzărilor 642 448 837 625 721 091 -16 727 746
Valoarea medie anuala MF 1 736 482 553 1 784 422 615 +47 940 062

Rentabilitatea economică 34,63 35,55 +0,92


Rata rentabilităţi faţă de resursele consumate 94,98 108,58 +13,6
Rentabilitatea financiară 59,90 61,91 +2,01
Rentabilitatea vînzărilor 48,71 52,06 +3,35
Rentabilitatea mijloacelor fixe 38,58 38,80 +0,22

Sursa: elaborat de autor în baza informaților financiare și contul de profit și pierdere 2014-2015 SA.
Moldtelecom

Analizînd datele din tabelu 1 observăm că indicatorii rentabilității au înregistrat majorari în anul
de gestiune cu 0,92 puncte procentuale rentabilitatea economică, cu 13,6 puncte procentuale
înregistrînd valoarea de a 35,55 ceea ce înseamnă că, în maxim 4 ani, întreprinderea îşi poate reînnoi
capitalurile angajate prin profitul obţinut ,rata rentabilității față de resursele consumate, cu 2,01
puncte procentuale rentabilitatea financiare. Aceaar fapt ne vorbește despre activitatea profitabilă
a entității ce corespunde cu planul de activitate a întreprinderi. La evoluția pozitiva a indicatorilor
rentabilitați au influențat pozitiv majorarea venitului din vînzări cu 52 458 848 lei și diminuarea
costurilor din vînzări cu 16 727 746 lei.

19
5.2 Analiza lichidități

Lichiditatea reflectă capacitatea de plată a entității, de a face față obligațiilor, adică de


a-și onora datoriile curente la termenul de scadență .Lichiditatea este analizata de catre
investitorii, care evaluaeaza puterea clientilor intreprinderii. Ratele lichiditatii se obtin prin
analiza activelor circulante si a datoriilor care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an.

Gradu1 în care întreprinderea poate face față datoriilor pe termen scurt se numește
solvabilitate care se măsoara prin intermediul ratelor de lichiditate
1. Rata lichidității imediate permite să facem judecății privind capacității de rambursare
instantanee a debitorilor ținînd cont de disponibilitățile existente. Teoria economică aprecează
ca o valoare de 0,2-0,3 ar exprima raționalitatea unei întreprinderii bine administrate din punct
de vedere financiar.

Se calculează conform formulei:

Li= Numerar/Datorii curente

2. Rata lichidității relative pune în evidență capacitatea întreprinderiide a-și achita


datoriile devenite scadente fără a fi obligată să-și vîndă stocurile. Nivelul coeficientului trebuie
să fie, de regulă inferior lui 1, dar aprecierea realistă impune și o atentă analiză a valorilor
realizabile pe termen scurt, întrucît la formarea lorcontribuie, în mod substanțial, politica de
credit comercial promovată de întreprindere, precum și starea financiară a clienților săi.

Lr= Numerar+ creanțe pe termen scurt+investiții pe termen scurt/ Datorii pe


curente

3. Rata lichidității curente relevă posibilitățile întreprinderii de a-și transforma, într-un


termen scurt, bunurile patrimonale curente în mijloace bănești pentru a efectua plățile eligibile.
Indicatorul pune în evidență importanța și calitatea bunurilor deținute de întreprindere la care ea
poate face apel atunci cînd este nevoită să-și achite, la scandeță datoriile contractate pe termen
scurt. Nivelul trebuie să fie mai mare ca 1, iar valorile cuprinse între 1,2-1,8 indică o situație
financiară favorabilă, care insuflă încrederea creditorilor.

Lc==active circulante/datorii curente

În aprecierea capacității de plată pe termen scurt a întreprinderiipoate fi inclus și indicatorul ce


relevă gradul de asigurare a întrprinderii cu mijloace bănești

Km.b=numerar/ Total activ


20
Tabelu 5.2.1

Calculul ratelor lichidităţii în cadrul analizei exprese la S.A “Moldtelecom”

în perioada 2014-2015

Calculul coeficientului Abaterea


Nr.
Denumirea absolută
d/o 2014 2015
(+,-)
1 Numerar 963 250 1 093 097 +129 847
2 Investitii curente 4 693 528 1 062 979 -3 360 549
3 Creante curente 111 016 279 96 640 368 -14 375 911
4 Active circulante 144 723 197 110 661 815 -34 061 382
5 Datorii curente 314 384 430 349 368 505 +34 984 075
6 Lichiditatea imediată 0,003 0,011 +0,019
7 Lichiditatea relativă 0,37 0,28 -0,09
8 Lichiditatea curentă 0,46 0,32 -0,14
Sursa: elaborat de autor în baza informaților financiare și contul de profit și pierdere 2014-
2015 SA. Moldtelecom

Din calculele efectuate în tabel observăm că lichiditatea imediată în anul curent


constituie 0,011 , ceea ce însemna că entitatea are posibilitatea să achite imediat doar 1.1 % din
datoriile curente. Nivelul lichidității imidiate nu se încadrează în intervalul optim (0,2-0,25).
La sfîrșitul anului curent lichiditatea relativă constituie 0,28 aceasta înseamnă că
întrepinderea nu este capabilă să achite datoriile curente prin mobilizarea numerarului,
investițiilor curente și creanțelor curente. În perioada analizată nivelul lichidității intermadiare
nu se află în intervalul optim(0,7-0,8). Entitatea analizată la finele perioadei de gestiune nu
dispune de active circulante suficiente pentru achitarea datoriilor curente în suma deplină,
deoarece nivelul lichidității curente în perioada analizată este 0,32.
Din analiza efectuată se observă ca întreprinderea dispune de un nivel redus al
disponibilităţilor băneşti, şi se poate confrunta cu unele dificultăţi în ceea ce priveşte onorarea
obligaţiilor de plată pe termen scurt.

21
VI SISTEMUL DE IMPOZITARE A S.A MOLDTELECOM

Întreprinderea S.A “Moldtelecom” activează pe teritoriul Republicii Moldova, conform


Codului fiscal şi Legii privind taxele locale nr. 186-XII din 19.07.1994, este obligată să achite
impozitele generale de stat şi taxe locale ca: impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată,
impozitul pe bunurile imobiliare, taxa pentru apă, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru
amplasarea unităţilor comerciale ş.a.

Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată,


conform legii, statului de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile care le obţin sau
pentru averea pe care o posedă. Plata impozitului se efectuează în cuantumul şi termenul precis
stabilit prin lege.

Taxele reprezintă plata efectuată de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate
acestora de instituţii publice. Prin urmare, taxele sunt reglementate ca obligaţii bugetare datorate
de persoanele fizice sau juridice, reprezentând plata neechivalentă pentru servicii solicitate de
acestea unor instituţii de stat după principiul recompensei speciale

S.A “Moldtelecom”achită impozitele și taxele stabilite de lege și la fiecare sfÎrșit de an


contabil prezintă darea de seama privind impozitele și taxele achitate.

În continuare vom analiza fiecare tip de impozit și taxe achitate de S.A “Moltelecom”

Modul de calcul al impozitului pe venit din plăţile salariale

Impozitul pe venit la sursa de plată se calculează şi se reţine la momentul îndreptării


venitului spre achitare. Salariul (inclusiv primele, facilităţile, etc.), venitul impozabil şi impozitul
pe venit ce urmează a fi reţinut, se calculează de la începutul anului fiscal, prin metoda calculului
cumulativ. În cazurile cînd lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent - de la data
angajării.

Pentru a determina venitul impozabil şi a reţine impozitul, angajatorul deschide pentru


fiecare angajat Fişa personală. Ea ţine evidenţa veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi
efectuate de patron în folosul angajatului, pe anul gestionar. Dar şi impozitul pe venit reţinut din
aceste plăţi

Impozitul pe venit al persoanelor fizice se determină pentru fiecare salariat în mărime de 7 şi 18


% ,în funcţie de tranşa venitului, conform prevederilor articolului 15 al Codului Fiscal. Venitul
în baza cărui se determină impozitul include orice formă de salariu, indemnizaţii cît şi înlesnirile

22
acordate de întreprindere salariatului. Impozitul este reţinut în momentul plăţii salariului la locul
de muncă, prin scăderea scutirilor aferente impozitului. Contabilul are obligaţia de a prezenta
Inspectoratului Fiscal teritorial „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit reţinut la sursa de
plată”în care este indicată suma reţinerilor, în termen de 10 zile după expirarea lunii în care a avut
loc reţinerea impozitului

Începând cu 1 ianuarie 2004 în Republica Moldova s-a implementat sistemul asigurării


obligatorii de asistenţă medicală. În conformitate cu Legea cu privire la mărimea, modul şi
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din
26.12.2002, plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, stabilite în calitate
de contribuţie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii, la onorarii sunt:

1. unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;


2. angajaţii unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
Pentru anul 2016 mărimea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală va constitui
4,5% din fondul de retribuire a muncii şi 4,5% din salariu şi alte forme de retribuire a muncii ale
angajaţilor.
Trebuie de menţionat că primele de asigurare sunt considerate ca deduceri, deci venitul
obţinut de către angajat se micşorează, până la impozitarea la sursa de plată, cu suma primelor
calculate.
Începând cu 1.01.2005 sunt considerate ca deduceri pentru angajat şi contribuţiile
individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, care sunt stabilite pentru anul 2016 în mărime
de 6% din salariu şi din alte forme de retribuire a muncii a angajaţilor şi 23% din fondul de
retribuire a muncii (pentru angajator).

Modul de calcul al impozitului pe venit personae juridice

Cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii. Calcularea impozitului pe
venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activitatea operaţională.
Calcularea impozitului se efectuează trimestrial. Achitarea la buget se efectuează pînă la data de
25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Darea de seamă privind impozitul pe venit se
prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Formularul şi
modul de completare a dării de seamă privind impozitul pe venit se aprobă de către Ministerul
Finanţelor.
Taxă pe valoarea adăugată (în continuare – T.V.A.) – impozit general de stat care
reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor

23
prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din
valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova

Cota cu care se impoziteaza livrările de servicile în cadrul S.A Moldtelecom este


standartă de 20%.
Moldtelecom S.A este obligată să calculeze şi să prezinte declaraţia privind T.V.A Forma
TVA 12, pentru fiecare perioadă fiscală. Perioada fiscală privind T.V.A. constituie o lună
calendaristică, începând cu prima zi a lunii.
Metodele de calculare şi achitare a T.V.A.
Subiecţii înregistraţi sunt obligaţi să achite la buget, pentru fiecare perioadă fiscală, suma T.V.A.
Pentru determinarea T.V.A. ce trebuie achitată la buget pentru fiecare perioadă fiscală, este
necesar de calculat:

1. T.V.A. aferentă tuturor livrărilor impozabile numită T.V.A. colectată (TVAcol);


2. T.V.A. aferentă tuturor procurărilor de mărfuri şi servicii pe teritoriul RM şi pentru
valorile materiale şi serviciile importate, numită T.V.A. deductibilă (TVAded).
Obligaţia fiscală privind T.V.A. (T.V.A. ce trebuie achitată la buget) se determină în
modul următor:
TVAbuget=TVAcol. - TVAded.
TVAcol. se calculează în baza Registrului de evidenţă a livrărilor.
TVAded. se calculează în baza Registrului de evidenţă a procurărilor.
Aceste registre se completează în baza:
 facturilor fiscale pentru livrările şi procurările efectuate pe teritoriul ţării,
 declaraţiilor vamale pentru importuri şi exporturi,
 ordinelor de plată pentru serviciile importate.
Dacă suma TVA ded. depăşeşte TVAcol. într-o perioadă fiscală, adică
TVA ded. > TVA col, atunci diferenţa se raportează în următoarea perioadă fiscală. Ea
devine o parte componentă a sumei T.V.A ce urmează a fi dedusă din T.V.A colectată pentru
perioada următoare.
Taxa pentru apă se calculă în baza datelor contorului, adică volumul de apă consumat.
Taxa se determină trimestrial şi se prezintă pînă la data de 20 a lunii următoare Inspectoratului
Fiscal teritorial în baza „Darea de seamă la taxa pentru apă”
Impozitul pe bunurile imobiliare este un impozit local care reprezintă o plată obligatorie la
buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

24
Bunurile imobiliare sunt considerate terenurile şi /sau îmbunătăţirile de pe ele - clădirile, c
construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea
de prejudicii destinaţiei lor.
Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), sînt obligate să prezinte calculul impozitului pe bunurile
imobiliare pînă la 1 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare
dobîndite după 1 iulie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se
prezintă la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai tîrziu de 31 martie a perioadei fiscale
următoare celei de gestiune.
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode
automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin.(2) al Codului Fiscal.

VII FORMELE ȘI SISTEMELE DE REMUNERARE A MUNCII ÎN CADRUL S.A


MOLDTECOM

Salariul reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariatului de către
angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a
fi prestată. La stabilirea şi achitarea salariului în cadrul S.A Moldtelecom nu se admite nici o
discriminare pe criterii de sex, vîrstă, handicap, origine socială, situaţie familială, apartenenţă la
o etnie, rasă sau naţionalitate, opţiuni politice sau convingeri religioase, apartenenţă sau
activitate sindicală, salariul este confidenţial şi garantat.
Salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar
(adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare. Retribuirea
muncii salariatului depinde de cererea şi oferta forţei de muncă pe piaţa muncii, de cantitatea,
calitatea şi complexitatea muncii, de condiţiile de muncă, de calităţile profesionale ale
salariatului, de rezultatele muncii lui şi de rezultatele activităţii economice a entității. Munca
este retribuită pe unitate de timp sau în acord atît în sistemul tarifar, cît şi în sistemele netarifare
de salarizare. În funcţie de specificul activităţii şi condiţiile economice concrete, S.A
Moldtelecom aplică, pentru organizarea salarizării, sistemul tarifar de salarizare (anexa. 15).
Alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către conducerea
întreprinderii după consultarea serviciului resurse umane și serviciu reglementării juridice.
Din punct de vedere a stucturi salariu include: salariu de bază, spor la salariu, supliment
și prime.
Salariu de baza reflect aprecierea rezultatelor muncii ținîndu-se cont de următorii factori:
calificare, gradul de pregătire profesională, competențele salariatului, complexitate și gradul de
raspundere pe care le implica activitățile postului.
25
VIII STUDIEREA REGULAMENTELOR DE ORDIN INTERN A S.A
MOLDTELECOM

Regulamentele interne în baza caruia își desfășoară activitatea sunt elaborate în baza Legiilor
din domeniu telecomunicților, Codul autovizualului Constituţiei Republicii Moldova, Codului
muncii al Republicii Moldova, a altor legi şi acte normative, care conţin normele privind dreptul
muncii. Regulamentele sunt acte juridice și aprobate de Directorul general și directorii
subdiviziunilor dupa caz. În continuare vom analiza și vom descrie cele mai importante
Regulamente de ordin intern în baza caruia își desfașoara activitatea S.A Moldtelecom.

 Contractu colectiv de muncă care este în vigoare are durata 2013-31.03.2017 este un act
normativ semnat de conducerea întreprinderii și a consiliul de sindicate în domeniu
telecomunicaților și încheiat între admnistrația S.A Moldtelecom în calitate de angajator și
de colaboratorii SA. Moldtelecom (angajați) prezentați comitetul sindical. Contractul
stabileşte în limita legislaţiei clauzele privind condiţiile de muncă, garanțiile sociale
angajaților- ajutoare material, sporuri pentru timplu lucrat efectiv, beneficile angajaților-
asigurari medicale facultative, bilete de odihnă pentru copii la tabară, compensarea
cheltuielilor pentru odihna, arenda spaților BS. Ivancea etc , concedii suplimentare platite,
adaosuri cu caracter de compensare, evaluarea performanților angajaților și promovarea
lor.
 Regulamentul de recrutare, selecție și integrare urmărește scopul de asigurarea transparenței
procesului definirii principiilor și normelor de recrutare, selecției personalului în companie
în conformitate cu Statul și politica de resurse umane. Procesul se bazează pe următoarele
principii- profesionalism, non-discriminare, transparență, descentralizare parțială,
respectarea demnității, cooperarea și comunicare continuă. Procesul de recrutare și selecție
se inițează în bază planului anual al necesarului de personal elaborat în baza strategiei de
dezvoltare a companiei și a necesităților imediate- subdiviziunile în care a apărut postul
vacant prezintă departamentul reurse umane cerere, demers de recrutare și alte acte.
Responsabilii pentru organizarea procesului sunt manăgerii de top din aparatul central,
manageri de nivel mediu și specialiști cu nivel mediu și superior de calificare, specialiști
resurse umane.
Promovarea angajațiilor poate avea loc prin proces planificat la propunerea managerilor
direcți în baza rezultatelor obținute la evaluare sau neplanificat prin recrutare internă. În
cazul recrutării interne se aplică procedura de selecție utilizînd următoarele metode- teste
de cunoștințe, probe practice, interviul pentru verificare cunoștințelor și abilităților
profesionale, teste psihologice pentru identificarea calităților manageriale.
26
IX. SISTEMUL DE DIRIJARE A CALITĂȚII ÎN CADRUL SA. MOLDTELECOM

În cadrul funcţiunii calitate deosebim trei grupuri de activităţi:


 activităţi de management strategic (elaborarea politicii calităţii, a obiectivelor fundamentale,
la nivelul întreprinderii);
 activităţi de management operaţional ( de planificare şi ţinere sub control în cadrul fiecărui
sector: marketing, producţie, personal etc.);
 activităţi de coordonare şi integrare a funcţiunii calitate, ţinând seama de faptul că toate
activităţile sectoriale determină sau influenţează calitatea finală.
Prezentarea serviciilor de comunicații elecronice este conform cerințelor stabilite în
standartele internaționale ISO 9001:2008 și este confirmat prin Certificatul de conformitate a
sistemului de management al caltății nr. SMC 0088 (anexa 16) care este elibirat în baza
raportului de audit, certificarea este efectuată de Organismul de certificare a sistemului de
Management al Întreprinderilor de Stat, evaluarea periodică se efectuează o data pe an.
Fiecare angajat are responsabilitatea să aplice prevederile documentelor sistemului de
management al calității, să poziționeze clientul în centrul preocupărilor precum și să contribuie
la îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor companiei. Declarația privind politica în
domeniul calității (anexa 17 ) o depune directorul general anual, ea conține obiectivele și
acțiunile pentru atingerea obiectivelor în domeniul calității. Scopul principal al intreprinderii în
domeniu calității este: Oferirea de servicii calitative pentru asigurarea satisfacerii depline a
așteptărilor consumatorilor. Pentru atingerea acestui obiectiv SA. Moldtelecom asigură
menținerea unui cadru organizatoric adecvat capabil să asigurer realizarea politicii în domeniu
calității, va dezvolta abilități profesionale ale personalului și stimularea implicări angajaților în
identificarea aspectelor necesare de îmbunătățirii pentru menținerea continuă a călității
serviciilor prestate.
S.A Moldtelecom aplică principiile calității în cadrul tuturor proceselor din companie
pentru a adauga plus valoare serviciilor furnizate și identifică continuă a aspectelor care necesită
îmbunătățire din cadrul proceselor de management
Pentru fiecare produs comercializat de S.A Moldtelecom exista Declarație de
Conformitate de la furnizor și este inregistrat de Organismul de certificare a produselor din
Telecomunicații, informatică și poșta conducătorul caruia este Anatolie Guzun. La fel fiecare
produs este însoțit de Certificat de conformitate (anexa_) unde sunt stipulate carcteristicele
produselor, conformitatea lor cu cerințele obligatorii stabilite în GOST.

27
28