Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul „Finanţe şi Bănci”

Lucru individual
la disciplina Finanțe

Elaborat:
Numele Prenumele
Grupa

Coordonat:
Numele Prenumele
Titlu ştiinţifico – didactic

Chişinău 2018
I. Finanțele Publice

Aplicația 1
Aplicația 2
Aplicația 3

II. Finanțele Întreprinderii

Aplicația 1
Să se calculeze indicatorii ce caracterizează eficienţa utilizărilor activelor circulante,
efectul accelerării sau încetinirii vitezei de rotaţie reieşind din următoarele date:

Indicatori 2016 2017


Venit din vânzări, lei 44400 38790
Active circulante, lei 8630 7120

Aplicația 2
Să se stabilească coeficinții de îndatorare a întreprinderii SRL „ARC”, utilizând normele
uzuale bancare privind limitele de îndatorare, dacă se cunoaşte următoarea structură a
capitalului:
- Capital propriu – 1 500 000 lei
- Datorii pe termen lung – 950 000 lei
- Datorii pe termen scurt – 300 000 lei

Aplicația 3
În baza informaţiilor privind efortul patrimonial şi rezultatele obţinute de întreprindere, în
perioada de gestiune, să se determine nivelul eficienţei economico-financiare exprimată prin
indicatorii rentabilităţii (rentabilitatea vânzărilor, activelor, economică, financiară). Faceţi
concluziile respactive.

Indicatori Suma (mii lei)


Venituri din vânzări 98530
Costul vânzărilor 74200
Profit brut ?
Profit din activitatea operaţională 14530
Profitul perioadei de gestiune până la impozitare 9535
Profit net 7628
Active total 112350