Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTATEA DE ADMINISTRARE SI AFACERI SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

S.C. Cluj-Napoca

S.A.

-2009Cuprins:

Capitolul I : Si t!"a pla ului #! a$a%!&i 1.1 Obiectivul avut n vedere 1.2 Descrierea sintetica a afacerii 1.3 nfor!a"ii succinte despre fir!a 1.# Necesarul de fonduri 1.$ %e&ultate econo!ico-financiare scontate 1.' (c)ipa !ana*eriala Capitolul II :P&!"! ta&!a 'o%i!ta(ii %o)!&%ial!*$i&)!i 2.1 Denu!irea fir!ei si data nfiin"arii 2.2 +or!a juridic, de constituire 2.3 Nu!,rul de nre*istrare la %e*istrul Co!ertului -i codul fiscal 2.# Natura capitalului societa"ii 2.$ Obiectul de activitate nscris in statut 2.' Nu!ele si nu!,rul ac"ionarilor .proprietarilor/0 date personale Capitolul III : D!'%&i!&!a a$a%!&ii 3.1 Obiectivele prioritare si !isiunea fir!ei 3.2 Nevoile consu!atorilor ce ur!ea&, a fi satisfacute 3.3 1rodusele2serviciile ce ur!ea&a a fi fabricate2prestate 3.# Cantita"ile anuale e3pri!ate in unita"i fi&ice sau !onetare 3.$ Necesarul de utilaje si dot,ri 3.' Situa"ia actual, a fir!ei si perspectivele de de&voltare Capitolul IV : D!'%&i!&!a a)a u (ita a p&o#u'!lo&*'!&+i%iilo& o$!&it! #.1 Caracteristicile te)nice si econo!ice ale produselor2serviciilor oferite #.2 Avantajul co!petitiv fata de produsele2 serviciile si!ilare de pe piata #.3 4e)nolo*iile de fabrica"ie si *radul de noutate al produselor2serviciilor #.# Canalele de distribu"ie si !odalitatile de pro!ovare #.$ 1re"urile de van&are Capitolul V : D!$i i&!a pi!(!i

$.1 1artea de pia", -i v5n&,rile esti!ate $.2 Structura -i di!ensiunile cererii $.3 1re&entarea principalilor concuren"i -i ponderea de"inuta pe pia", $.# Se*!entul de pia", dorit de fir!, si evolu"ia acestuia n ur!,torii 1-$ ani $.$ Strate*ia de pia"a a ntreprinderii Capitolul VI : O&,a i"a&!a - t&!p&i #!&ii .i )a a,!)! tul a%!'t!ia '.1 Structura or*ani&atoric, si !etodele de or*ani&are -i conducere '.2 Descrierea !e!brilor ec)ipei !ana*eriale cu eviden"ierea punctelor forte si punctelor slabe ale fiec,rui !e!bru '.3 6odalita"i de selectare -i perfec"ionare a salaria"ilor '.# +or!a de salari&are '.$ Descrierea procesului de priduc"ie cu !en"ionarea duratelor si c)ltuielilor aferente fiecarei etape a acestuia '.' Necesarul de spa"iu0 instala"ii0 personal .cantitativ si calitativ/ Capitolul VII : Situatia !%o o)i%o-$i a %ia&a a 'o%i!tatii 7.1 Situa"ia veniturilor -i c)eltuielilor n ulti!ii 3 ani 7.2 Contul de profit2pierdere in ulti!ii 3 ani 7.3 Situa"ia creditelor e3istente

Capitolul I - Si t!"a pla ului #! a$a%!&i

1.1 Obiectivul avut in vedere Co!pania 8+ar!ec9 S.A Cluj-Napoca este un si!bol al produselor cos!etice in %o!5nia : dupa apro3i!ativ '; de ani de e3istenta r,!5n5nd liderul pie"ei de cos!etice ro!5ne-ti si un 8juc,tor9 cu poten"ial ridicat pe scena interna"ional,. 1entru anul 2;;< co!pania 8+ar!ec9 a stabilit o serie de obiective pe care le va ndeplini cu si*uran"a si anu!e : asi!ilarea a 3; de produse cos!etice noi.*a!ele Aver0 C)arisse0 6=Deo/ care sa duca la opti!i&area utili&arii actualelor capacitati productive precu! si $ produse noi din *a!a fabricatelor c)i!ico-casnice: sa devina lider de piata pe se*!entul 8cos!aceuticals90 pre!isele pentru acest obiectiv fiind deja create0 avand in vedere activitatea continuu i!bunatatita de cercetare a or*ani&atiei : !,rirea cifrei de afaceri prin e3tinderea pe noi pie"e de desfacere interna"ionale :>ra&ilia0 Ar*entina0 %usia0 C)ina. cresterea e3portului cu peste $$; ;;; ron : obtinerea unui profit anual de 1? $;; ;;; ron. 1.2 Descrierea sintetic a afacerii Aten"ia deosebit, acordat, calita"ii produselor puse la dispo&i"ia clien"ilor0 c5t si de *rija fa", de protejarea !ediului inconjur,tor au fost preocupari per!anente ale co!paniei 8+ar!ec 8 investind apro3i!ativ 3 !ilioane de dolari n ac)i&i"ionarea de utilaje noi0 ultraperfor!ante pentru noua sec"ie de produc"ie a deodorantelor ecolo*ice -i a lacurilor de p,r. Din dorin"a de a reali&a produse co!petitive precu! si pentru a acoperi cat !ai bine cerea de pe pia",0 ca!pania reali&ea&, anual peste $; de produse noi0 ori*inale0 adaptate ulti!elor cerinte in do!eniu e3istente pe piata interna"ional,. @a !anifestarile e3po&i"ionale la care 8+ar!ec9 a participat0 printre care 8Cos!eticd >eaut= Aair9 si 8+abricat in %o!ania90 produsele co!paniei s-au bucurat de un real succes din partea consu!atorilor0 fiind r,spl,tite cu nu!eroase !edalii si diplo!e0 cea

!ai i!portanta este decernarea distinctiei 86arca de Aur9. Distinc"ie pri!it, din partea BC %-Bniunea Ceneral, a ndustria-ilor din %o!5nia. 1.3 Informaii succinte despre firm Atenta preocupare vis-a-vis de fru!os si respectarea tradi"iei0 consolidat, pe anii de cercetare continu, au facut ca din anul 1?#$-c5nd ia fiin"a la 1 iunie laboratorul 86all6oss9 produc5nd doar ap, de colonie si pudr, pentru copii-si p5n, n pre&ent co!pania sa--i e3tind, portofoliul la peste #;; de produse0 de notorietate fiind Cerovital A30 Cerovital 1lant0 Aver0 Doina0 Aslavital0 4riu!f. 1rin *rija doa!nei profesor Ana Aslan0 8+ar!ec9 a devenit pri!ul produc,tor de cre!e si e!ulsii Cerovital A3 din %o!5nia0 pri!a produc"ie de serie reali&5ndu-se in anul 1?'7. Dup, 1??; in strate*ia de de&voltare a co!paniei0 un accent deosebit0 a fost pus pe distributie0 reusind ca la finele anului 2;;;09+ar!ec9 sa aiba propria retea de distributie prin cele 1# repre&entante si puncte de lucru desc)ise in toate &onele tarii : >ucuresti0 Cluj0 >rasov0 Constanta0 1loiesti0 1itesti0 Sibiu0 Craiova0 +ocsani0 asi0 1iatra Nea!t0 4i!isoara0 4*.6ures0 Calati. 1.4 Necesarul de fonduri n anul 2;;<0 pentru a--i ndeplini cu succes obiectivele. cele pre&entate anterior/ 8+ar!ec9 va reali&a un !pru!ut la >anca Co!erciala in valoare de 1;; ;;; euro0 pe care ii va returna0 prin calcule esti!ative in ' luni.Datorit, acestui !pru!ut co!pania va da din nou dovada de profesionalis!ul cu care ne-a obi-nuit deja de-a lun*ul ti!pului. 1.5 Re ultatele economico!financiare scontate n ba&a acestui i!pru!ut co!pania de produse cos!etice 8+ar!ec9 va obtine nu!eroase beneficii si anu!e : cre-terea profitului cu cel pu"in 2;D n 2;;< fa"a de anul precedent cre-terea cotei de pia"a cu 1$D n 2;;< fa"a de 2;;7 cresterea portofoliului de clien"i cu 3$D in 2;;< fa"a de 2;;7

1." #c$ipa mana%eriala (c)ipa !ana*eriala se constituie din ansa!blul cadrelor de conducere si e3ecutie *rupate in subdivi&iuni or*ani&atorice: directii0 servicii0 birouri care desfasoara activitati cu caracter functional. n functie de specificul activitatii fiecare birou si co!parti!ent se subordonea&a astfel: - #i&!%to& ,! !&al biroul C.+. . statul !ajor0 aparare civila biroul personal0 salari&are biroul certificarea societatii0 C4C0 protectia !ediului biroul ad!inistrativ *rup consilieri - #i&!%to& %!&%!ta&!-p&o#u%ti! /+i%!p&!'!#i t! C0A0 1 biroul cercetare biroul proiectare biroul te)nic biroul or*ani&area productiei si a !uncii biroul !ecanico- ene*etic biroul pro*ra!are0 pre*atirea si ur!arirea productiei - #i&!%to& !%o o)i%- #i&!%to& $i a %ia& biroul de contabilitate si audit intern biroul !arEetin* biroul investitii biroul aprovi&ionare biroul i!port biroul van&ari biroul e3port biroul distributie0transport

n societatea co!erciala F+A%6(CGS.A. Adunarea Cenerala a Actionarilor este or*anul de conducere al societatii si se co!pune din toti actionarii acesteia. Adunarea Cenerala este ordinara -i e3traordinara. Societatea este ad!inistrata de un Consiliul de Ad!inistratie for!at din 1$ ad!inistratori0 alesi de Adunarea Cenerala a Actionarilor pe o perioada de # ani0 cu posibilitatea retra*erii. Ad!inistratorii societatii sunt dese!nati in contractul de societate. n relatiile cu tertii0 societatea este repre&entata de catre presedintele Consiliului de Ad!inistratie pe ba&a si in li!itele i!puternicirilor date de catre Consiliul de Ad!inistratie sau0 in lipsa lui0 de catre unul din vicepresedinti dese!nat de presedinte. Capitolul II-P&!"! ta&!a 'o%i!tatii %o)!&%ial!*$i&)!i 2.1 Denumirea firmei si data infiintarii Co!pania ia na-tere n iunie 1?#< sub nu!ele 8+ar!ec90 nu!e care va fi0!ai t5r&iu cunoscut si recunoscut n ntrea*a lu!e. 2.2 &orma 'uridica de constituire 8+ar!ec9 este o Societate pe Actiuni inca din !o!entul in care ea a a luat fiinta0 pastrandu-si nesc)i!bata identitatea pana in &ilele noastre. 2.3 Numarul de inre%istrare la Re%istrul (omertului si codul fiscal Cod unic de inre*istrare: 22;1313 din data de 1# iunie 1?#< Codul C.A.(.N: $1#7 2.4 Natura capitalului societatii Caracteristic societatii 8+ar!ec9 este capitalul privat. 2.5 Obiectul de activitate inscris in statut Obiectul de activitate al co!paniei este productia si co!erciali&area produselor cos!etice prin valorificarea in*redientelor naturale si sintetice recunoscute pe plan

!ondial alaturi de principii active0 ori*inale0 selectionate atent din bo*atia naturala a solului si a florei ro!anesti .e3tracte si uleiuri naturale0 apa !inerala0 vin0 ar*ila etc./0 concreti&ate in &eci de brevete de inventie. 2." Numele si numarul actionarilor) date personale 8+ar!ec9 este constituita dintr-un nu!ar de 3$ de actionari care se *asesc intr-o relatie de cole*ialitate e3celenta0 ceea ce face posibila reali&area unor produse de calitate ireprosabila.%espectand cu sfin"enie tradi"ia0 ei reusesc insa de fiecare data sa aduca in produsele lor un ele!ent inovator.1rin lucrul in ec)ipa0 dar si datorita studiilor superioare pe care le-au ur!at fiecare dintre ei0 actionarii 8+ar!ec9 aduc bucurie .prin produsele lor/ fiecaruia dintre noi. Capitolul III-D!'%&i!&!a a$a%!&ii 3.1 Obiectivele prioritare si misiunea firmei H6isiunea noastra este de a fi unul dintre cei !ai !ari producatori de produse cos!etice din Sud-(stul (uropei0 adaptandu-ne continuu produsele0 desi*n-ul si pre&entarea pentru a satisface nevoile consu!atorilor si nu in ulti!ul rand pentru a crea conditii opti!e an*ajatilor H 3.2 Nevoile consumatorilor ce urmea a a fi satisfacute 1e lan*a producerea si co!erciali&area de produse cos!etice si c)i!ico-casnice sub diverse !arci prin retea de distributie proprie0 9+ar!ec S.A.9 !ai produce si do&e de alu!iniu personali&ate pentru diversi clienti Bn accent deosebit este pus pe a!plificarea retelei de distributie prin van&atori directi0 acestia dispunand de o serie de facilitati neacordate de catre alte co!panii0 cu! ar fi : intrare *ratuita in siste!0 fara ac)i&itii obli*atorii: sprijin si intruire de specialitate oferite *ratuit : !ateriale pro!otionale *ratuite :

posibilitatea reluarii dupa o perioada de inactivitate fara pierderea nivelului atins. n ca&ul care clientii nostri nu sunt satisfacuti de produsele ac)i&itionate ei le pot returna pri!ind in sc)i!b contravaloarea acestora sau un alt produs. 3.3 *rodusele ce urmea a a fi fabricate 1rincipalele produse oferite de 8+ar!ec9S.A. pentru anul 2;;<-2;;? sunt : produse de Iellness : produse pentru fata si corp : produse pentru intretinerea parului : produse de !ac)iaj : deodorante : der!ato-cos!etice : produse pentru plaja : produse pentru i*iena-dentara : produse pentru cabinetele cos!etice : produse c)i!ico-casnice : produse profesionale pentru curatenie : de&infectante si !ateriale sanitare : insecticide : produse pentru protectia !uncii .

n ceea ce priveste *a!a sorti!entala de produse0 9+ar!ec S.A.9 va co!erciali&a !arci private precu! : Cerovital 1lant Cerovital Stop Acnee Cerovital Sun Cerovital A3 Aslavital Doina +ar!ec 4riu!f Ada Contur Asla!ed

Nufar Der!ofar! At)os Deo +avorit 3.4 (antitatile anuale e+primate in unitati fi ice sau monetare Co!pania de produse cos!etice 8+ar!ec9 S.A reali&ea&a anual van&ari de pana la $$ !iliarde de produse anual repre&entand incasari de pana la 2$; !iliarde euro anual. 3.5 Necesarul de utila'e si dotari Societatea 8+ar!ec9 se ba&ea&a pe un proces te)nolo*ic bine pus la punct care necesita utilaje si dotari de ulti!a *eneratie0 dar care sa proteje&e in acelasi ti!p !ediul inconjurator.@aboratoarele 8+ar!ec9 si utilajele supli!entare pe care acestea le detin au un rol foarte i!portant in procesul de productie. nvestind apro3i!ativ 3 !ilioane de euro anual in ac)i&itionare de utilaje noi0 ultraperfor!ante0 investitia devenind astefel a doua de acest *en din (uropa Centrala si de (st. 3." ,ituatia actuala a firmei si perspectivele de de voltare @a !o!entul actual co!apnia 8+ar!ec9 se situea&a pe locul al celor !ai bune societati de produse cos!etice pe plan !ondial. n ceea ce priveste perspectivele de de&voltare0 8+ar!ec9 doreste sa devina lider pe piata !ondiala0 dar si sa-si e3tinda punctele de desfacere din intrea*a in lu!e0 !ai ales in !arile orase0 !arindu-si astfel cifra de afaceri0 iar *radul de satisfacere al nevoilor clinetilor devenind !ai !are. Capitolul IV 2#!'%&i!&!a a)a u tita a p&o#u'!lo& o$!&it! 4.1 (aracteristicile te$nice si economice ale produselor oferite. 1rodusele 8+ar!ec9 sunt alcatuite din in*rediente naturale0 inlocuindu-le pe cele c)i!ice care pot dauna or*anis!ului.Astfel cele !ai des intalnite sunt :e3tractele de plante0 flori de ca!p0 aloe0 avocado0 fructe e3otice0 or)idee0 frun&a de !aslin care parfu!ea&a delicat0 lasand o sen&atie de prospeti!e pentru intrea*a &i. -lea in clasa!entul

4.2 -vanta'ul competitiv fata de produsele similare de pe piata 8+ar!ec9 are o serie de avantaje care o fac sa fie unica pe piata si anu!e : Nu!eroase puncte de desfacere in (uropa Centrala si de (st Btilaje si dotari de ulti!a *eneratie Btili&area in*redientelor naturale 1returi avantajoase Calitate ireprosabila 4.3 .e$nolo%iile de fabricatie si %radul de noutate al produselor. (fectuarea unor cercetari ori*inale0 continand ani de studii si e3peri!entari facute cu serio&itate0 inventivitate si profesionalis! au facut posibila descoperirea tuturor nevoilor pe care pielea0 corpul0 parul le necesita0 creand astfel produse practice. %odul acestor cercetari poarta asta&i nu!ele unor !arci de renu!e ce au facut cariera pe piata interna si e3terna. Acestea acopera perfect o serie lar*a de cerinte si do!enii ale consu!atorilor0 de la produse c)i!ico-casnice si pana la produse sofisticate de intretinere pentru ten si corp. 4.4 (analele de distributie si modalitatile de promovare 1rodusele 8+ar!ec9 sunt co!erciali&ate atat in !arile centre co!erciale din (uropa Centrala si de (st0 insa ele pot fi ac)i&itionate si prin co!en&i directe0 prin vi&uali&area produselor in cataloa*e de specialitate. Cataloa*ele apar la un interval de 21 de &ile si contin infor!atii actuali&ate in le*atura cu in*redientele0 beneficiile pe care le aduc produsele0 dar si preturile acestora. 8+ar!ec9 este pro!ovata atat prin inter!ediul 6ASS-!edia : radio0 4v0 &iare0 reviste0 dar de ase!eni fir!a reali&ea&a !ateriale publicitare.pliante0 cataloa*e0 fluturasi/ de actualitate pentru clientii care doresc sa fie infor!ati in per!anenta. 4.5 *returile de van are

1returile de van&are sunt destul de accesibile si pot fi vi&uali&ate in lista care ur!ea&a: produse de Iellness 3;-1;; lei2buc produse pentru fata si corp :1;-1$; lei.buc produse pentru intretinerea parului :2$-2;; lei2buc produse de !ac)iaj :1;-?;lei2buc deodorante :12-$; lei2buc der!ato-cos!etice :1$-3; lei.buc produse pentru plaja :#$-1<; lei2buc produse pentru i*iena-dentara :<-1$ lei2buc produse pentru cabinetele cos!etice $;-2;; lei2buc produse c)i!ico-casnice :7;-1;; lei2buc produse profesionale pentru curatenie #<-?; lei2buc de&infectante si !ateriale sanitare 3;-$; lei2buc insecticide <;-2$; lei2buc produse pentru protectia !uncii 3$-<; lei2buc Capitolul V - D!$i i&!a pi!t!i 5.1 *artea de piata si van arile estimate Co!pania 8+ar!ec9 spera ca in anul 2;;< sa atin*a un record al van&arilor de la inceputul e3istentei sale si pana acu! in valoare de 7; !iliarde de produse vandute.in anul 2;;</ care va aduce un profit de 1$D fata de anul precedent. Se*e!ntul de clienti catre care se orientea&a produsele 8+ar!ec9 sunt : Coaforuri Cabinete cos!etice Clienti individuali

5.2 ,tructura si dimensiunile cererii

Di!ensiunile cererii de piata0 referindu-ne la cele actuale sunt foarte !ari0 insa ele nu depasesc oferta.Datorita de3teritatii de care an*ajatii nostri dau dovada in fiecare &i cerea este acoperita cu succes aducand atat pentru producatori cat si pentru clienti satisfactii !a3i!e. 5.3 *re entarea principalilor concurenti si ponderea detinuta pe piata 1rincipalii concurenti cu care se 8lupta9 8+ar!ec9 S.A sunt : Cerocosen-detine o pondere de #;D pe piata (ucerin-detine o pondere de 3$D pe piata +ar!ec-detine o pondere de 33D pe piata Aol= @and Cos!etics-detine o pondere de 2<0$D A-no3-detine o pondere de 2'D pe piata 5.4 ,e%emntul de piata dorit de firma si evolutia acestuia in urmatorii 1!5 ani 8+ar!ec9 doreste sa devina liderul pietei !ondiale ca producator si co!erciali&ant al produselor cos!etice0 drept pentru care va incerca sa-si e3tinda se*!entul de piata0 a3andu-se si pe distribuirea produselor catre cabinetele sto!atolo*ice0 fir!elor particulare care utili&ea&a insecticide si produse de&infectante0 dar si pentru cele care utili&ea&a frecvent produse profesionale pentru curatenie0 in linii !ari se*!entul de piata ra!anand acelasi. 5.5 ,trate%ia de piata a intreprinderii 8+ar!ec S.A.9 dispune de i!portante capacitati de productie0 de e3perienta si consacrare in do!eniul specific de activitate0 detinand in acelasi ti!p o cota de piata se!nificativa si confruntata fiind cu o potentiala crestere viitoare a cererii de produse cos!etice o data cu inte*rarea in Bniunea (uropeana. Astfel0 co!pania vi&ea&a e3tinderea activitatii si patrunderea pe noi piete. St&at!,ia %o&po&ati+a este cea #! %&!'t!&!3 in principal p&i %o %! t&a&! dar si prin #i+!&'i$i%a&! %o %! t&i%a. St&at!,ia #! %o %! t&a&! p&i #!"+olta&!a pi!t!i 0 justificata prin po&itia actuala si co!petitivitatea ridicata a produselor vi&ea&a e3tinderea e3porturilor si in alte &one

decat cele e3istente.SBA0 (uropa/ cu! ar fi : A!erica @atina si Asia. Aceasta e3tindere va fi insotita evident de !ari ca!panii publicitate bine funda!entate de adaptare la specificul socio-cultural al re*iunilor carora li se adresea&a. St&at!,ia #! %o %! t&a&! p&i #!"+olta&!a p&o#u'ului este pro!ovata de !ult ti!p in cadrul 8+ar!ec S.A.9 asa cu! s-a !entionat anterior co!pania alocand i!portante fonduri pentru cercetare in vederea lansarii anuale pe piata a $; de produse noi. Di+!&'i$i%a&!a %o %! t&i%a din planul de de&voltare al or*ani&atiei se refera la e3tinderea productiei de 8cos!aceuticals9.produse cos!etice si in acelasi ti!p terapeutice/ si diversificarea *a!ei sorti!entale a acestora. n ceea ce priveste 't&at!,iil! %o %u&! tial!0 8+ar!ec9 a optat pentru o 't&at!,i! #! #i$!&! ti!&! a p&o#u'!lo& .justificata prin i!a*inea de !arca deja creata si si!patia consu!atorilor auto)toni0 precu! si popularitatea de care *a!a Cerovital se bucura in SBA si Japonia/0 coroborata cu o 't&at!,i! #! $o%ali"a&! a'up&a u ui a u)it '!,)! t #! piata0 avandu-se in vedere aici persoanele ce au depasit varsta de 3; ani0 !otivate sa recur*a la folosirea produselor specifice destinate incetinirii i!batranirii tenului. St&at!,iil! $u %tio al! vor ra!ane in linii !ari aceleasi0 punandu-se insa un accent deosebit pe 't&at!,iil! #! p&o)o+a&!/acesta fiind un se*!ent in care fir!a inre*istrea&a pana in pre&ent deficiente 1 iar in ceea ce priveste producerea unor cos!etice se va opta pentru 't&at!,ia 4'5i) p&i%i ,60 Avand in vedere ca delocali&area propusa a se efectua nu s-a dovedit a fi una dintre cele !ai inspirate solutii .!otiv pentru care a fost abandonata/0 co!pania isi va indrepta atentia asupra sporirii considerabile a investitiilor.in vederea patrunderii pe noi piete e3terne/0 c)iar daca acest lucru va inse!na0 in pri!a instanta0 practicarea unui ,&a# )ai i alt #! i #ato&a&! decat cel pro!ovat pana in pre&ent. De ase!enea 't&at!,ia #! &!'u&'! u)a ! vi&ea&a recrutarea unui nu!ar cat !ai !are de van&atori si repre&entanti directi. n continuare0 un accent deosebit se va pune pe protejarea proprietatii asupra te)nolo*iilor alternative incorporate in produse si pe patentarea noilor te)nolo*ii descoperite.

Capitolul VI- O&,a i"a&!a $i&)!i 'i )a a,!)! tul a%!'t!ia ".1 ,tructura or%ani atorica si metodele de or%ani are si conducere Structura or*ani&atorica a co!paniei 8+ar!ec9 cat si !etodele de or*ani&are si conducere pot fi vi&uali&ate in or*ani*ra!a care ur!ea&a :

Presedinte Cons. Adm. Director General

Compartiment Protectie Civila

Compartiment Juridic

Compartiment Audit Intern Compartiment Administrativ Department Resurse Umane


Directia $conomica Directia Mar'eting

Directia Calitate
Compartiment Asigurarea Calitatii

Directia Productie

Directia CercetareDe voltare Compartiment !ormulare Produse Cosmetice

Directia Comerciala
Compartiment Aprovi ionare

Directie IngineriInvestitii Compartiment Investitii

Compartiment Tehnic si de Productie

Compartient !inanaciar

Compartiment Mar'etingPromovare

Compartiment Controlul Calitatii

Compartiment Protectia muncii

Compartiment "mologari#prod use noi# inregistrari

Compartiment Conta%ilitate

Compartiment Import-$(port

Compartiment Depo itare

Compartiment Proiectare

Compartiment Protectia Mediului

Compartiment Documentare

Compartiment &alari are

Compartiment )an ari Produse

Compartiment Transporturi

Compartiment Mecanicoenergetic

Compartiment Anali a $conomica

&ectii Microproductie si asistenta tehnica

".2 Descrierea mebrilor ec$ipei mana%eriale cu evidentierea punctelor forte si a punctelor slabe ale fiecarui membru Di&!%to&ul 7! !&al al fir!ei de produse cos!etice a dat intotdeauna dovada de responsabilitate in ceea ce priveste or*ani&area intre*ii activitati.Cal!ul sau si spiritul de ec)ipa de care a dat dovada de-a lun*ul activitatii sale s-au reflectat intotdeauna in produsele fir!ei.1unctele sale slabe ies foarte putin in evidenta0 cu toate acestea el este uneori nepunctual0 ce-i drept asta se inta!pla foarte rar. Di&!%to&ul %!&%!ta&!-p&o#u%ti! este cel care se ocupa de reali&area cercetarilor si investi*atiilor pentru stabilirea unor noi linii de produse.De-a lun*ul ti!pului a dat doavada de e3actitate in tot ceea ce a reali&at0 uneori insa isi pierde usor cal!ul. Di&!%to& !%o o)i%-#i&!%to& $i a%ia&.(ste direct raspun&ator0 interesandu-se per!anent de evolutia pietei0 noile tendinte in do!eniu pentru a adapta co!pania din !ers.Acesta da intotdeauna dovada de spontanaitate0 desi uneori devine e!otiv. Di&!%to&ul Ma&5!ti , este cel care se ocupa0 i!preuna cu subodonatii sai de pro!ovarea fir!ei intr-un !od cat !ai placut.A dat dovada de inventivitate0 fiind intotdeauna capabil de ceva nou. Di&!%to&ul CTC este cel care ur!areste ca activitatea din cadrul societatii sa functione&e cat !ai bine0 dand dovada de rapiditate in ceea ce face0 reali&and in acelasi ti!p o !unca de calitate. ".3 /odalitati de selectare si perfectionare a salariatilor Co!pania de produse cos!etice 8+ar!ec9 a lucrat0 inca de la debutul sau cu an*ajati calificati.6odul de selectare al acestora este si!plu0 intervievarea candidatilor fiind avand un rol )otarator.4inuta acestora0 !odul in care vorbesc0 infor!atiile pe care le cunosc in le*atura cu activitatea fir!ei sunt doar cateva dintre criteriile de selectare a acestora. 1erfectionarea salariatilor se reali&ea&a anual prin participarea fiecarui an*ajat la cursuri de perfectionare si actuali&are a cunostintelor.Cursurile au o durata de 3 luni pe an si se reali&ea&a in cadrul societatii0 ti!p in care an*ajatii invata lucruri noi0 fiecare dintre ei pe se*!entul sau de lucru. ".4 &orma de salari are +or!a de salari&are se ba&ea&a pe o cota fi3a in functie de nu!arul orelor lucrate si de ase!eni de !unca prestata in cadrul co!paniei.+iecare salariat pri!este salariul lunar0 pe data de 2;. ".5 Descrierea procesului de productie cu mentionarea duratelor si c$eltuielilor aferente fiecarei etape a acestuia 1entru e3e!plificarea unui proces de productie din cadrul co!paniei a! ales pre&entarea cre!elor de fa"a:

Dupa efectuarea unor studii de piata a!anuntite0 pentru a observa care sunt ulti!ele necesitati ale clientilor nostri0 sunt alese cu !ulta atentie in*redientele care vor face parte din noile cre!e.apro3i!ativ 1# &ile-$;euro2&i/ n*redientele care vor face parte din cre!a de fa"a @us) After @ife sunt: )idro!el .6el0 AKua/0 ulei de !asline .Olea europaea/0 acid stearic0 !an*o proaspat stors .6an*ifera indica/0 ulei de re*ina noptii presat la rece .Oenot)era biennis/0 ulei de avocado presat la rece.1ersea *ratissi!a/0 *licerina0 ulei din *er!eni de *rau presat la rece.4riticu! vul*are/0 ulei din nuca de cocos .Cocos nucifera/0 trietanola!ina0 esenta de trandafir .%osa centifolia/0 ulei de ta!aie0 .>osIelia carterii/0 floare de colt .Cnap)aliu! uli*inosu!/0 ulei de paciuli .1o*oste!on cablin/0 alcool ceto-stearilic0 parfu!0 propilparaben&en. .cu!pararea in*redientelor necesarea pentru fabricarea unui nu!ar de 1;;; buc:3; euro2buc/ Dupa stabilirea in*redientelor se vor reali&a o serie de teste pe pielea u!ana pentru a sti cu si*uranta ca nu e3ista reactii nepreva&ute.Atentie:Co!pania 8+ar!ec9 nu reali&ea&a teste pe ani!aleL .apro3i!ativ 7 &ile: 1;; euro2&i/ Daca in*redientele nu sunt nocive pentru pielea si corpul u!an acestea vor fi adau*ate dupa o traditie bine stabilita a co!paniei.apro3i!ativ 3; &ile/ Cre!a pentru fata este a!balata0 ura!and ca !ai apoi sa fie testata in for!a finala..apro3i!ativ 7 &ile/ n ca&ul in care cre!a nu pre&inta reactii nocive aceasta va fi inau*urata si co!erciali&ata in !a*a&inele de desfacere. "." Necesarul de spatiu) instalatii) personal0cantitativ si calitativ1 Necesarul de spatiu: toate laboratoarele 8+ar!ec9 pentru ca re&ultatele sa fie 1;;D si*ure nstalatii de ulti!a *eneratie0 ultra!oderne si ultraperfor!ante pentru ca produsul sa se ridice la standardele de calitate din Bniunea (uropeana @a procesul de productie va participa intre* personalul co!paniei0 fiecare an*ajat pe do!eniul sa de specialitate. Capitolul VII-Situatia !%o o)i%o-$i a %ia&a a 'o%i!tatii 2.1 ,ituatia veniturilor si a c$eltuielilor in ultimii 3 ani n ur!a bilanturilor anuale efectuate s-a constatat ca societatea de produse cos!etice 8+ar!ec9 are o activitatea din ce in ce !ai prospere0 drept pentru care activitatea din ulti!ii 3 ani este repre&entata astfel : 2;;' :venituri :1< !iliarde lei c)eltuieli :1; !iliarde lei 2;;7 :venituri :2$ !iliarde lei C)eltuieli :1$ !iliarde lei

2;;< :venituri :3#0$ !iliarde lei c)eltuieli :130$ !iliarde lei 2.2 (ontul de profit pe ultimii 3 ani n ulti!ii 3 ani 8+ar!ec9 nu inre*istrea&a pierderi0 profiturile din ulti!ii ani arata ca activitatea fir!ei este una dintre cele !ai prospere si anu!e : 1rofitul anului 2;;' : < !iliarde lei 1rofitul anului 2;;7 : 1; !iliarde lei 1rofitul anului 2;;< : 21 !iliarde lei CONCLUZII Co!pania +ar!ec S.A. este unul dintre cele !ai i!portante branduri din industria cos!etica la nivel national0 dar si n (uropa de Sud-(st n cadrul acestui plan de afaceri a! tratat proble!e referitoare la societatea S.C. +A%6(C S.A. cu privire la istoricul fir!ei0 obiectul de activitate0 capital social si anali&a principalilor indicatori econo!ico- financiari. 1rocentul de crestere al cifrei de afaceri este in crestere. 1rofitul brut pe total activitate a crescut. 1articiparea cu fonduri la capitalul altor societati0 din care nu!ai doua au reali&at profit si anu!e S.C. 6(CAN CA +A%6(C S.%.@. si S.C. +A%6(C 1@AS4 S.%.@. 1rintre cele !ai cunoscute !arci ale fir!ei se afla Cerovital A30 Cerovital 1lant0 Aslavital0 iar 1;D din cifra de afaceri a co!paniei e repre&entata de e3porturi. Ca orice alta !are or*ani&atie cu o i!a*ine de !arca puternica0 ce se bucura de consacrare la nivel international0 este de la sine inteles ca po&itia actuala a 8S.C. +ar!ec S.A.9Cluj-Napoca0 isi are radacinile0 printre altele0 in siste!ul de valori bine consolidat al co!paniei ro!anesti. Sinteti&and valorile dupa care se *)idea&a fir!a sunt : inte*ritate0 pro!ptitudine0 preocupare continua pentru inovare. 6ai !ult0 dat fiind faptul ca prin !isiunea co!paniei este vi&ata apropierea de consu!atori0 satisfacerea nevoilor de infru!usetare a acestora prin oferirea de produse naturale de o calitate e3ceptionala0 cu un a!balaj !odern si ori*inal0 respectarea standardelor etice in cadrul or*ani&atiei este un obiectiv de pri! ran*.

S-ar putea să vă placă și