Sunteți pe pagina 1din 93

PG firi

Windows
Eoarte bun:
NoulUbuntur8.4
612o.t8 pebanculdeteste
,15 mi

Reparetot, EErEr
feie risc ! ilT,"fri'i::f,i::?tx'i,*
SuperWi-Ei
Mai rapidi gi mai stabili, cu tehnologie
profesionali la un pret convenabil

Notebook-ul
perfect $$ii#,:lin','rri", ilnlIilnlil1]llilL[[ll ilfinl
E DITO RIAL

Doamnelor gi domnilor,
Probabil ci inbox-ul este inundat deja de tone de mesaje pe
tema GDPR. Se pare ci toati lumea este brusc foarte preocu-
pati de securitatea datelor tale personale. Dar pentru CHIP
aceasti preocupare nu este doar una conjuncturald, ci aga
wea UE la un moment dat. Aga ce Si in aceasti edilie avem
materiale de anvergure pe tema securitelii dispozitivelor gi
datelor tale. Inclusiv rezultatele testului anual de suite de
Dan $erbinescu securitate, realizat in colaborare cu AV-Test, in care ne
Redactor $efCHlP bucurem se te informim ci Bitdefender-ul nostru a repurtat
o victorie detaSati qi pe deplin meritati.

ln rest, ili oferim un util ghid pentru repar3rea dispozitive-


lor mai vechi, care chiar gi cAnd mor iate ca refuze sd se
predea" in plus, i1i sugerim gi o alternative interesanta $i
surpinzetor de comodd la Windows, noul Ubuntu 18.04

Lecturl pllcuta!

datr@mediav€ntut€.rc

CHIP < 2or8 . 06


SUMAR

Antivirus
Dupa un test de anduEnti ce a durat ,t !
patru luni, ili putem spune clar ce < I
sofrtware te protejeaze cu adevlrat. aJL

Gata, fhrl spioni! Cum alegi un notebook


Am descoperit demu.lt ci siguranta online este ceva r.elativ. Dc aceea CHIP 1r 6 in ultima weme notebook-urile au , a;
continui s€ria articolelor prin care iti arati cum sI te protejezi optim. l^ X, reniscut.Invate cum sa te desctJrciin , | ,
Astizi a venit randut spywarc qi malir.'are in Windows, smartphone sau IoT. 1J jungla oferteloi 9i a specificaliilor.
-f -t4

Nu le arunca Gncd)! WiFi puternic peste tot


Uneori aisenzatia ca unele device-uri se strici imediat ce nu mai sunt ir iti un
buni !rra-
! --r vom areta cum se te foloses-tide
garantie. iti aritem cum poti diagnostica gi repara chiar tu defecte ale | ) sistem mesh 9i care este cea mai L,-
laptopurilor, desktop-urilor. telefoanelor sau tabletelor. t-4 opliune de achizitie a uruia. I e

()6
' 2orB ' alllP
SUMAR

Trend Cum si gisegti notebook-ul perfect


rz Repari orice dispozitiv firi niciun risc Notebook-ul corect indeplinegte toate dorintele
Mai devreme sau mai tArziu, dispozitivele IT se utilizatorului, de la navigare la editare video.
strici. Spre deosebire de aruncarea gi Dar trebuie se gtii gi ce configuratii sunt posibile
cumperarea unuia nou, o repara(ie generali a in limitele bugetului disponibil. Noi facem
dispozitivului este o alternative economicoasi gi Iumini in chestia asta.
rapidd. Poti realiza aga ceva cu ajutorul Hardware la test
sfaturilor noastre. IU verum rn rntamplnare orn nou, cu: o camera
20 Sfar$itul Rezboiului Rece: r98? - 1989 de roMpx cu o prestalie video de invidiat, mai
CHIP are +o de ani. Sirbitorim jubileul cu un multe notebook-uri performante, un monitor de
serial grandios, in care facem o retrospective a gaming superb, un TV QLED impresionant, un
patru decenii de istorie a tehnologiei gi aruncim convertibil z-in-r puternic, cateva tablete, un
gi o privire in viitor! smartphone de anduranti, un NAS high-end gi
Plitegte folosind date multe alte gadget-uri atregitoare.
Digitalizarea ruleaztr operaqiunile bancare gi Cum poti opri atacurile spionilor
modelele lor de business. Existe noijucetori gi Programele de spionaj sunt ascunse Ei citesc
noi reguli. Una din ele este: cea mai valoroasi date sensibile de pe dispozitivul tiu gi din
valute a viitorului este informatia personali. reteaua ta de acasa. iU vom areta cum poti si
Ryzen gener4ia a z-a: noile cipuri AMD opregti un astfel de software sniffer
gi cum si implementezi o proteclie optima.
CPU-urile Ryzen i-au permis lui AMD si aibi o
intoarcere de resunet in 2or7. Dispozitivele de Adio problemelor din Windows
generatia a doua sunt procesoare combo care Viala firi Windows este posibili. Multe lucruri
contin gi un CPU gi un GPU, care au performante merg mai bine in noul Ubuntu r8.o4 LTS decat in
deosebite la capitolul grafici. Windows, iar sistemul poate fi operat foarte
ugor. Vom da acum o raitl prin noul sistem,
Cea mai buni proteclie antivirus nu e gratuiti
pentru a vedea principalele schimbiri cu care
CHIP a colaborat cu AV-Test pentru a compara
15 suite de securitate cu Windows Defender.
vine.
Dupe rularea unui test de anduranta timp de Un bridge gi doui cipuri
patru luni, ili putem spune ce software ili Uneori, lucrurile mici fac cele mai mari
protejeazi cu adevarat sistemul. schimbiri, cum este Embedded Multi-Die
Interconnect Bridge de la Intel, care leagi mai
a5 Bani buni pentru smartphone-uri vechi
Smartphone-uri.le folosite sunt deseori aruncate
multe cipuri pe o placi de circuit.
cu ugurinta. Dar platformele de achizi(ii sunt 72 Wi-Ei puternic peste tot, gr4ie unui mesh
pregetite sa pleteasci bani buni pentru astfel de Un sistem mesh cu mai multe transmitatoare
dispozitive. Colegii no$tri germani au testat 8 ofere apartamentelor o acoperire mai buni gi
astfel de servicii, care ni s-au perut interesante, Wi-Fi mai rapid decat un router individual. lti
chiar dace nu avem acces la ele. vom areta cum se procedeazi Fi care este cel mai
bun sistem.
Test & Tech
76 CHIP Top ro
38 Software & Apps la test Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
Am analizat luna aceasta, special pentru tine: un
testeaze peste rooo de produse pe an. Aici
pachet software decent - Ashampoo Office, o geseSti liste Top ro pentru II categorii, informalii
suite multimedia, un manager de figiere foarte
despre produse noi testate gi mai multe
echipat, un app care retu$eaze imagini, un recomandiri de noi achizitii.
browser alternativ pentru Facebook, mai multe
instrumente pentru selfie-uri de efect sau
80 GhidCHIP:CPU&GPU
Cu Ryzen r ztoou, AMD igi face loc in clasa de
chestionare personalizate gi alte cAteva app-uri
top a CPU-urilor portabile, cu urmetorul seu
care vor fi clar pe gustul teu.
procesor.
'li1'', :t.r.u:'::
82 Concentrat de Know-how
Accelereazi-li sistemul gi fi-1i viaga mai comodi
cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai
bune trucuri pentru Office, hardware, internet
gi multe altele.

.3
I

A5
7E
llE
u
Fq
+
to
Pc
D.
), ta
b
aducin Rominia cele mainoi solufii de navigatie aI

MGT Educational a anuntat parteneria- echipat cu un ecran tactil generos (7 sticE optice de cea mai bune caltate. b
inchi), un CPU Cortex-Az tactat [a 8oo NAVITEL REgoo ofere atat functionali. c!
tut sau cu NAVITEL dezviluind oferta
pentru piata din Romania. Astfel, compa- MHz, un sistem de oPerare Prietenos tali DVR, cat 9i pe cele ale unui sistem de
nia aduce pe piala noastreintregul por- (windows CE), o stocare de maxim 32GB navigalie. Ruleazl pe Android 4.4.2 Kit-
(slot SD) qi o gama foarte mare de ha4i. Kat Si oferl un ecran tactil de 5 inchi,
tofoliu, acesta incluzand sisteme de navi-
Herlile beneficiaze de update gratuit, cu procesor Quad Core tactat Ia BooMHz $i
ga1ie, atat software (pentru mobile) cat 9i
o frecvenle de cel pulin 4 ori pe an. NAVI- o memorie interna de 16 GB. NAVITEL
produse stand alone, dispozitive DVR,
TEL MR25o este o oglinda retrovizoare TToo 3G este o tabletl foarte puternice,
tablete, precum gi un nou produs 2in t ce
combinA funclionalitrtile sistemului intetigente, cu capab iteli de inregistrare dotate cu propriul sistem de navigalie'
DVR cu cel de navigatie. video $i un afi$aj IPS de 5 inchi. NAVITEL Are un ecran IPS de 7 inchi $i modul3c
R6oo este un DVR cu raport pre!-perfor- (Dual SIM) pentru o conedune stabiE
Din categoria dispozitive de naviga-
manla foarte bun. Dispozitivul are sen- Ia internet in orice localie, wi-Fi Si Blue-
de gama il reprezinta
lie offline, varful
modelul NAVITEL E7oo. un dispozitiv zor Sony Exmor R CMOS Precum $i o tooth.

Noimonitoare
Philips Eull HD
terea productivite$i Modelul ergonomic 22188 nu ar fi
utilizatorului pe Par- complet fre caracteristici cheie cum ar
cursul intregii zile de fi EasyRead Mode, care ajute [a crearea
Iucru. cand este nece- unei experienle de citire asemanetoare
sar5 o suprafate mai cu cea de pe hartie, sau SmartErgoBase
mare, monitorul Phi care permite o fleibilitate sporitd prin-
Iips 24355 combine cu tr-un suport care u$ureaze reglarea indl-
succes un ecran efici timii, inclindrii gi a unghiului de rotatie a
ent Full HD de 23,6 ecranului pentru a se plia pe nevoile fie-
inchi cu un set de carui utilizator.
caracteristici prietenoase cu mediul. Modelul Philips 24359 este un display
Noul Philips 22188 Eutl HD este dotat durabil care ofeIe imagini de o calitate
cu unele dintre cele mai apreciate carac- superioare multumite culorilor vii afi$a-
teristici de varf, esenliale pentru un loc te de panoul TET-LCD, fdri mercur,im-
MMD, partener licenliat a[ monitoarelor de Iucru productiv. Tehnologia exclusivE preuna cu tehnologia Smartcontrast.
Philips, anun!5 un nou moniror Philips Smarttmage analizeazl in mod continuu construit cu tot ce este necesar pentru a
Full HD de 2L5 inchi, echipat cu un set conlinutul afiSat pe ecran pentru a opti- garanta o productivitate imediate, Phi
complet de caracteristici. Pe lange o ga- miza performanla acestuia, regland con- Iips 24355 are un design compact pentru
mI de tehnologii avansate gi diverse opti- trastul, saturalia culorilor $i claritatea a salva spaliu in timp ce ofere o experien-
uni, noul Philips 22188 garanteaze culori acestora pentru a crea cea mai buni ima- le de vizualizare plecuta pe un ecran de
vii qi detalii foarte clare care ajuta la cres- gine in funclie de aplicalia utilizate. 23.6 inchi Eull HD

06 ' 2or8 ' CHIP


NOUTATI < TREND

' rc)
ASUS ZenEone 5 br
intri pe piafaromineasci cu o
oferti speciali de lansare
ASUS ZenFone 5, primul le celor mai noi tehnologii
ZenFone care valorifice pute- din industrie. Are ecran
:ea inteligenlei artificiale FullHD de 6,2 inchi integrat
llA), este disponibil pe piata intr-o carcasa compacte de
rcmaneasca, intr-un pachet 5.s inchi, camere foto duale
special de lansare la un pre! cu AI, bazandu-se pe proce-
foarte bun. Modelul ZE6zoKL sorul mobil Qualcomm
poate fi achizilionat impreu- Snapdragon 636 cu 8 nuclee
ni cu un card microsD de pe 64 de biti $i 4GB RAM.
I28GB gi o baterie externe Dedicat fotografiei mobile,
zenPower de 1o.o5omAh la ZenFone 5 le ofere utilizato-
aproximativ 1999lei. rilor un mod mai simplu gi
ZenFone 5 este un tele- mai inteligent de a capta gi
:on de ultime generatie ce ii de a impertegi cu prietenii
confere utilizatorului atuuri- fiecare moment magic.

AOG
lanseazi un monitor portabil cu
conectare USB-C
AOC prezinta un nou monitor tr-un model elegant si subtire.
portabil cu conectare USB-C, mo- Atunci cand este pozitionat,
detul Ir6oFwUX, cu diagonale de modelul Ir6ofWUX prezintl un
15,6 inchi (39,6 cm), panou IPs gi design impresionant cu suprafata
rezolulie Full HD. Husa speciala de metal pe latura din spate, iar
joaci rolul unui suport pentru display-ul IPS ofere un unghi
pozitionarea monitorului in mo- 160/160' pentru o redare uniforma
dul portrait sau landscape, iar a imaginilor. Ecranul dispune gi
pivotul integrat permite funclia de modul AOC Low Blue Light.
de rotire a display-ului pentru Monitorul ofere confort pe timp
odentare. Design-ul minimalist cu de zi sau de noapte, datorite nive-
o grosime de doar 8,5 mm $i o gre- tului de luminozitate de zzo cdlmz.
utate de doar 8oo asigure ce
g, Panoul IPS oferi un timp de res-
monitorulincape cu ugurinti in puns de 5 ms GtG, ce ajuti la reda-
orice geante de ciletorie. O alter- rea perfecte $i fere anomalii a
native elegante, modelul portabil imaginilor cu migceri rapide. Hu-
se adapteaze nevoilor de lucru. sa este special creatd pentru pro-
Dace ecranul laptopului nu teclie in orice circumstanle.
este indeajuns, este necesare co- Atunci cand monitorul este pozili-
nectarea Ia un monitor extern. Fie onat, husa poate fi folosite ca su-
ce este vorba despre o prezentare pot, pentru modul portrait sau
ln fala unor clienli sau un proces landscape. De asemenea, orienta-
indelungat de lucru cu diferite rea display-ului este posibili prin
documente pe timpul zborului funclia Auto-Pivot integrati prin
sau in tren, noul monitor raspun- software-ul AOC iMenu, ce per-
de tuturor cerintelor gi nevoilor mite centrarea automate a ecra-
de lucruin deplasare, AOC ofere nului pentru orientarea corecte
cea mai noud tehnotogie USB-C atunci cand este rotit.
pentru display-uri portabile, in-

:IP < 2ot8 < oo .5


TREND > NOUTATI
amaz0ii amaz0n amazon

Amazon
creeaze 650 de locurr
de munci permanente
in Bucuresti

Amazon Si Amazon Web Services (AWS) lor cheie care formeazi fundalia AWS. asigurare private de senetaie si asigi-irare
au inaugurat oficial noul sediu gi Centru Noul sediu Amazon gi AWS gdzdu- de viate, recrutSrile penrru r.: r. : i: iu si
de Dezvoltare Si Tehnologie din Bucu- iesc un nou Centru de Inginerie, unul de Centru de Dezvoltare gi Tei::c-lgre Cin
reqti, creand peste 65o de locuri perma- dezvoltare a tehnologiei, a soluliilor ting- Bucuregti fiindin curs de issisr:are.
nente in domeniul tehnologiei cat qi in vistice pentru Alexa, dar $i testarea a pro- Mai multe detalii despre lc:-::-e de mun-
mediul corporate, care se adauge celor duselor Alexa, toate fiind implicate in cdl pozitiile disponibile 1a: :c:nania.ama-
looo pe care compania Ie are deja in Ro- dezvoltarea, inovarea solutiilor tehnolo- zon.com.
mania. gice gi consolidarea operaliunilor de pe Amazon este preze:.: pe piala din
Centrul de Dezvoltare Amazon Ro- site-ul Amazon. Amazon ofere oportuni- Romania de 13 ani. Pa:.; acu m. compania
mania va continua sA se concentreze pe teti de cariere pentru ingineri, specialigti a investit aproxima:l'. roo de milioane de
crearea unor caracteristici noi $i inova- in lingvistice, manageri de proiect $i ma- euro in Romania pe::::: r ezvoltarea teh-
toare ale tehnologiei Amazon, incluzAnd nageri de echipe. nologiilor de ult ima g::.::::.e cir si in a
construirea limbajului din spatele dispo- Amazon ofertr pachete salariale oferi o experiente de :.e:ii.:: .lienlilor
zitivului Alexa, dar Si asupra tehnologii- atractive impreuni cu beneficii precum sei din intreaga lume.

Bang & Olufsen, brandul premiu m de ::: :'-:: :-: -:::::: e


la nivel global,igi completeazd gama aitrr3 3i: : :-
-:-'r
boxa portabih Beoplay P6. Proiecrara oe Cec:-e i1a::
Designerul Anului zor8 Ia Paris, in cadiu. M a:so: & ::_::
noua boxi vine cu un aspect scandina! si o iolni; c::,,
pacta, pentru utilizare atat in interiorul locuinie:. :i: :.
afari. in privinla speciticaliilor audio. Beopl;',1 :: ::::::
utilizatorilor un sunet emblematic Bang & Olit:=..- :--,:-
ture Sound, cu dispersie Ia 360 de glade ln or:ce -:..:;:r:
Carcasa din aluminiu anodizar are un rr : : :. : - -- : - : -
ralii discrete gi elegante injurul collurilor bcr:.- :--: :: ..
ofere utilizatorilor un sunet Ia 360 de grade l-:.-, --'''-.
Beoplay P6 este rezistente la contactul cu ai: : : -.r-.
agadar poate fi utilizati in orice impreju r: :: . : :.
--: : :
simpld si usor de utilizat iese in eviden:: : :-. : -: : - -.
OneTouch, prin intermediul caruia uri-:::: -: ::':--i:-:
Siri sau Google Assistant pe telefonu. :--'---. r--
=:
apeturi gi pot obtine o experien!; mr-.::.: ::- :- r ::::
prin preset5rile ToneTouch. dispo:..: i i:. :: .:' ! -:-
bile Beoplay App.
Boxa portabile dispune de c ::::--= ::
autonomie de pani la 16 ore es:::=-i.=:: -
inginerii desunet Bang6. olu:j:- : - i:
de completS, cu un sunet oe c:-:::: . - :: -
este unul impresionant, ma: a,:: :::: -. -.: : -:- '1 ----
mensiuniledispozitivului.C-:-: :i' : : :i :-: - ::'i
boxaBeoplayP6leo[er6 :'.. :-,- .' :-- -:- - -':::-
reasunetuluilacalitare-i-:.-: -:--:
, -, : :_-:::
treicanaledeamplifica::: -::= .::: -'- :-:.': '!
36WclasaDpenrru'.r'::i=:..::-. :, : :-- -- :::-:i
complete si putere t-...rr::.: ::
-:
NOUTATI . TREND

Philips
are primul monitor
din lume certificat
VESA DisplayHDR rooo
MMD, partener licentiat al monitoarelor
Philips. anunla ce Video Electronics
Standards Association (VESA) a confir-
mat faptut ca noul Philips 436M6VBPAB
este primul monitor care primeSte oficial
certificatul pentru specificatia Dis-
playHDR looo.
Pdntr acum, aproximativ D monitoa-
re au fost certificate dupd noile specifica-
1ii in cadrul celor trdi niveluri de perfor-
manll (DisplayHDR 4oo,600 $i rooo) qi
lansate pe piale. Cerintele pentru inde-
plinirea parametrilor sunt compuse din
trei teste de intensitate a luminii, douA
teste de mesurare a contrastului, teste de
culoare ale gamelor BT.7og gi DCI-P3,
testul necesar pentru addncimea bililor
6i testul de performanF al timpului de
raspuns HDR. caracteristicilor remarcabile precum re-
Doar Philips 436M6VBPAB a atins zolulia 4K UHD de 3.840 x 2.160 pixeli la
nivelul maxim pAnd in prezent, reugind 60 de herti, timp de respuns de 4ms GtG din gama NTSC, 103,64 PPI, c/R este egal
sd satisfac5 cerintele de 8*2 bi!i, BT.7og cu SmartResponse Si tehnologia Adapti- cu 4ooo:1Fi deja mentionata Iuminozitate
99%, DCI-P3 9o%, luminozitate (varf cen- ve Sync care, impreune cu Low Input Lag atinge rooo de ni!i. sistemul de iluminare
tral) de rooo de niti, Iuminozitate (cadru garanteaze un gameplay fluid chiar gi in Ambiglow, functia Multivieq DTS Sound
complet) de 600 de niti Si negru o,o5 niti. momentele foarte rapide ale jocurilor. gi telecomanda transforme acest monitor
Monitorul conceput pentru gaming Tehnologia Quantum Dot ii Ultra-Wide intr-unul perfect pentru divertismentul
pe console s-a fecut remarcat datorite Color ofere 9?'6% din gama DCI qi 1o3% de acase.

Logitech
lanseazi presenterul Rsoo gi anun{i noi
imbuniti{iri de software pentru Spotlight
Logitech a lansat Logitech Rsoo un zentare.
nou model de presentergi anunla noi Logitech Rsoo, noul presenter portabil cu laser, este
imbunatSliri de software pentru pre- ideal pentru prezenterile Iocale realizate cu ajutorul
senterul Spotlight. Logitech BSoo este un unui ecran de proiectare, flip chart sau modele 3D. Acest
dispozitiv rezistent gi ugor de utilizat, me- dispozitiv permite realizarea unor prezenteri care nu
nit se ajute la perfectionarea abilitSlilor de imp[ce deloc efort, ofere posibilitatea de a fi utilizat de
prezentare a utilizatorilor in momentul lan- la o distant5 de 20 metri indiferent de dimensiuneain-
serii, Logitech Spotlight a setat un nou stan- caperii de conferinle gi are incorporat un pointer laser.
dardin materie de control al prezenterilor prin Presenterul Logitech Rsoo se conecteazi la calcula-
introducerea unor funclii precum focus gi zoom tor cu ajutorul unui receptor de tip USB sau prin tehno-
pe elemente specifice, oferind utilizatorilor posi- Iogia Bluetooth Low Energy gi este compatibil cu siste-
bilitatea de a sublinia mai bine punctul de vedere me de operare precum Windows, Mac OS, iOS Ei
gi ceea ce au de prezentat. Odate cu introducerea Android. De asemenea, dispune de un design delicat, cu
imbunitelirilor de software pentru Spotlight $i lan- o forma potrivite cat saincapi perfect in palmd, o su-
sarea nouluipresenter cu laser R5oo, Logitechigi conti prafati acoperite cu un material uFor cauciucat gi bu-
nui misiunea de a realiza instrumente perfomante care toane cu o textur5 evidenliat5, care ofera confort in
se ajute speakqrii sei$i perfectioneze abilitelile de pre- timpul utilzerii.

HIP < 2018 . 06


TREND ' NOUTATI

Logitech c, brand al companiei Logitech, in cadrul standului Logitech G, part! La Standul Logitech G au fost expuse
s-a alEturat pentru al gaselea an consecu- cipantii au avut la dispozitie statii de gi cele mai noiperiferice de gaming din
tiv evenimentului East European Comic joaci dotate cu cdgtile G433 zr Surround gama wireless Logitech G, precum tasta-
Con, care a avut loc in weekendul ]8-2o Gaming Headset, mouse-ul G5o2 Proteus tura G6r3 Wireless Mechanical Keyboard,
mai, la Romexpo. in cadrul standului, Spectrum gi tastatura GsB RGB Mecha- mou$ii G9o3 Lightspeed Wireless Ga-
aflat in pavilionul Bt, au fost expuse cele nical caming Keyboard, aleturi de cel ming Mouse 9i G6o3 Lightspeed Wireless
mai performante periferice de garning, maiincepAtor mouse pad G84o XL Ga- Gaming Mouse, cerora li se aEture cegtile
gama de dispozitive wireless. S-au desfd- ming Mouse Pad. Mai mult, a existat $i profesionale G PRO Gaming Headset,
9urat numeroase competitii li activita$ un simulator de curse unde amatoriijo- sistemul audio de gaming c56o Light-
printre care un Gaming Boot Camp gi un curilor cu magini au putut saigi testeze sync PC Gaming Speaker gi multe alte
concurs de cosplay. agilitatea injocul Gran Turismo. dispozitive.

T P -Link i#iflf.x":"j;ffifl tlT 11,,


TP-Linlq lider global in furnizarea de paratie cu anul trecut. modelele EAPBo gi EAP32o. Valoarea
echipamente de relea pentru utilizatorii in construclia infrastructurii de re- totali a echipamentelor utilizate in con-
individuali gi mediul de afaceri, a fost tea pentru conectarea gamerilor $i parte- struclia relelelor wireless gi prin cablu la
pentru al cincilea an consecutiv partener nerilor au fost folosite 30 de switchuri cu aceaste editie a East European Comic
tehnic al East European Comic Con. TP- management, Layer 2 gi Layer 3 cu 28 sau Con s-a ridicat la 9o.ooo lei.
Link a furnizat pentru aceaste edilie o 52 de porturi cu conexiuni roc cum este Pe parcursul celor trei zile de East
retea pregetite pentru a fi accesata de T37ooG52TQ, ro acces point-uri gi 10 rou- European Comic Con, TP-Link a organi-
peste r.ooo de Pc-uri gi console, numdr tere TP-Link din gama SMB. TP-Link a zat trei turnee: Fifa 2018, Hearthstone $i
dublu fale de evaluerile initiale. Conform pus Ia dispozitie gratuit o retea wireless League of Legends. Gazda evenimentului
estimirilor companiei, releaua wireless ce a putut fi accesati de oriunde din spa- a fost Lucian,,IceManlucky" Dinescu.
urma se fie accesate de pane Ia [ooo de tiul expozitional, de cetre toti vizitatorii East European Comic Con s-a desfi- e
E
dispozitive mobile (smartphone-uri, ta- gi partenerii. Pentru realizarea acesteia surat in perioada 18 - 20 mai, in Pavilio-
blete, laptopuri) cu ro% mai mult in com- au fost folosite echipamente de tip EAP, nul Bl al Romexpo.
nourAlr < TREND

Panasonic Lumix ETz


onoui cameri digitali rezistenti,
pentru fotografia in exterior
Panasonic prezinti o noui camere din rul poate realiza cu succes fotografii in
seria modelelor rezistente Ia conditiile timpul scufundlrilor, al salturilor cu
dificile de mediu, destinata utilizatorilor schiurile sau la surfing in Hawai. De pe
dornici de aventure. Lumix FT7 este sub- vArful munlilor, injungle sau cand se
acvatici (permite scufundari de pane h plonjeaza in ape, totul este posibil chiar
31 m) gi rezistentd la gocuri (cedere de Ia gi pentru fotografiere 4K sau cAnd se cadre) gi cu o autofocalizare
2m). Noul model dispune de un vizor filmeaze FUI HD. foarte rapidd, pentru a putea inregistra
electronic, senzor de 2o,4 MPx $i de un Vizorul electronic, cu un ecran cu strritura cu bungee sau cand peqtele
obiectiv cu zoom 4,6x (distanla focali diagonale de 02 inch Si Lvo.ooo puncte, mugce momeala din carfig Momente
minime echivalent 135: 28mm). Modelul permite o vizare precise a subiectului incredibile pot fi surprinse in modurile
FTz este companionul idealin experien- chiar gi in contra{umine gi cand se foto- video 4K sau 4K PHOTO.
Iele extreme pe uscat Si in apa. grafiaza in exterior, in soare puternic. Pentru cei doritori de aventuri
Corpul camerei, rezistent la frig Ecranul LCD are o diagonalS de a inch gi nocturne sau pentru explor{ri speologi-
CroC) $i [a greurate (lookg), incorporeaze. r.o4o.ooo puncte. ce, camera poate fi folosit5 ca o lanterne,
intr-un volum compact, tehnologii de Camera ofere fotografiere in rafaH fera ca functia de camere foto si fie acti-
inalte performante, astfel incat utilizato- de mare vitezd, [a 10 cadre/sec (pane la u vati.

Tehnologia inteligenti pentru bucitirie


poate si creasci valoarea unei locuinfe din
Europa cu pane la 5o.ooo €
Aproape jumetate dintre eu- timp ce aproape o treime Pinterest gi Facebook in timp
ropeni (42%) ar fi dispu$i sa (19%) a dorit un frigider care ce pregtrtesc masa. De aseme-
pltrteasce cu pana Ia 5o.ooo de trimite mesaje cand se termi- nea, aproape jumetate dintre
euro mai mult pentru o buce- na laptele. germani (49%) urmeaze ace-
tarie ,,inteligent , potrMt Cand vine vorba de getit, eagi tendinte.
noilor cerceteri efectuate de unul din trei oameni (3r%) a Cu toate acestea" acum nu
samsung gi Youcov dorit un cuptor care poate mai folosim bucatariile doar
Italienii (679") 9i spaniolii pregeti simultan doue feluri pentru gitit. Unul din cinci
(66%) sunt cei mai dispuSi se de mancare diferite pentru a europeni face septemanal
investeasca intr-o case care diminua stresul de a geti pen- exercilii fizice in buceterie, iar
buceterie inteligenta,
are o tru mai multe persoane - fie 25% spun ca bucdtaria lor tine
comparativ cu germanii (33%) ce este vorba de o familie cu Si loc de birou. De asemenea,
$i britanicii (28vo). Cercetarea gusturi variate sau un grup de in locul camerei de zi, aproape
a aretat ce tehnologia inteli- prieteni cu diete diverse. jumAtate (46%) petrec cea mai
gente reprezinte o prioritate Popularitatea pozelor cu mare palte a timpului liber
majorein designul unei locu- mdncare de pe canale de soci- citind in buciterie, uitandu-se
inte moderne, aproximativ alizare precum Instagram ne la televizor sau jucandu-se cu
doua treimi (610/6) dintre oa- face, de asemenea, bucetari copiii, in timp ce 36go conside-
meni spunand ca aceasta ar mai buni, 62% folosind Social re bucateria locul ideal
ajuta Ia imbuneta$rea calitr- Media ca inspir4ie pentru pentru a lua decizii adminis-
tii vietii lor. pregetirea meselor Cu toate trative.
Electrocasnicele care acestea, nu suntemince atat in Europa, polonezii gi
interactioneazi cu smartpho- de increzetori pentru a imper- olandezii fac cel mai des exer-
ne-urile devin rapid o modali- tiqi creatiile noastre culinare, cilii fizice in bucetdrie, re-
tate importante de a ne ajuta patru din cinci (82%) europeni spectiv 42% gi 37%, compara-
sd economisim timp in vie{ile fiind retinuti in ceea ce pri- tiv cu 12% in cazul adultilor
noastre tot mai agitate. vegte postarea preparatelor din Marea Britanie. Aproape
Dintre cei chestionati, aproa- pe Social Media. trei sferturi (73%) din persoa-
pe patru din zece (39%) au Finlanda este cea mai nele care ueiesc in sudul Eu-
sugerat ce tehnologia care active tare in ceea ce privegte ropei citesc gi se uiti la televi-
porne$te incelzirea inainte de postErile Social Media din zor in bucetarie, spre
a ajunge acase ar contribui Ia bucetarie, 6770 dintre respon- deosebire de 45 in cazul
SAMSUNG economisirea timpului, in denti accesand Instagram, germanilor.

cHlP < 2{)r a . 06 .9


D > NOUTATI

Brother
atace pia{a de print SOHO cu noi
echipamente InkBenefit Plus
-Eltrlh,
Dupe succesul primei serii, Brother adu- pane la Booo de pagini mono. mare inkjet color din clasa lor, panl Ia 12
ce patru noi modele cu rezervoare rein- Rezervoarele de cerneale sunt conce- imagini mono $i ro imagini color/minut.
circabile qi flacoane cu cerneale, pentru pute pentru reincarcare fari murdarire, Toate modelele imprima dhect de pe USB
a respunde gi mai bine nevoilor pielei de au capac transparent pentru vizibilitate giau tave de alimentare de r5o de pagini.
a imprima documente $i fotografii la ii sunt ugor accesibile, acasi sau la birou. in afari de modelul cel mai miq DCP-T3lo,
costuri foarte scdzute. Pentru a oferi un intrucat Brother pune pe prim ptan cat! toate echipamentele au conectivitate wi-
cost pe pagind semnificativ mai redus, tatea imprimlrii - pentru o rezolutie reless gi imprimi de pe mobil. Modele
echipamentele se livleazd cu flacoane de mare de imprimare de 6OOOX12OO dpi - a DCP-TaoW 9i MEC-TgroDW sunt dotate
cerneali incluse. DCP-T3Io are cerneala addugat o noui construclie a echipamen- si cu ADE fiind ideale pentru birouri. iar
inbox pentru 6500 de pagini alb-negru si telor 9i o noud cerneale neagre (BTD- MFC-TgroDW este capabil gi de imprima-
5ooo de pagini pentru fiecare culoare 60BK) care sa faciliteze atat performanle re duplex automate. Echipamentele com-
(cyan, magenta, yellow). DCP-T51oW in imprimarea foto, cat $i a documentelor. pacte, extrem de fiabile, cu cele mai mo-
DCP-T7roW ii MFC-TgroDW se livreaze Destinati unui volum lunar de impri- derne specificalii, au trei ani de garanlie
cu inca un flacon de cerneald neagre in mare de circa 25o de pagini, noua serie are - prin inregistrarea pe brother.ro - la fel
olus. duc6nd capacitatea de imprimare una dintre cele mai mari viteze de impri- ca pentru toate echipamentele Brother

Technics TP-Link
a lansat Archer C5 - o noue gene-
lanseazi boxele wireless Premium
ra(ie de router de cursilungi
OTTAVA S SC-CSo
TP-Link a prezentat la East European Comic Con noua
generatie de routere Archer C5, un router dual+and, care
ofere o acoperire mare gi o performanle ridicate pentru
orice buget.
Tehnologia dual-band, cu performanle wireless de
pana la u Gbps,3oo Mbps pe banda de 2,4 cHz $i 862
Mbps pe banda de 5 GHz permite streaming HD fare
intreruperi, iarjocurile online qi alte aplicatii care au
nevoie de o bandl de date mare vor funcliona de acum,
fard probleme. De asemenea, conexiunea Gigabit $i cele 4
Technics a lansat noul sistem Patru dintre motoarele Tech- antene externe, cu tehnologie avansatd, oferi performanle
de boxe wireless Premium nics JENO originale oferi per- maxime gi o acoperire optime,in flecare colt al casei sau al
OTTAVA S SC-C5o in cadrul formante optime, cu ca[tali biroului, ceea ce va permite dispozitivelor sa se conecteze
show-ului High-End Audio din sonore superioare prin alinie- gi se acceseze internetul de oriunde. Archer C5 are integrat
Miinchen. Modelul O]'IAVA S rea subwoofer-ului, a difuzoru- un port USB 2.0 cu suport pentru modem 3G/4G, astfel 6
SC-C5o dispune de tehnologii Iui de frecvenle medii qi a difu- incat, conexiunea internet se fie continue. in plus, acesta E
acustice care ii permit emiterea zorului pentru frecvenle inalte. include 5 porturi Eull Gigabit, r port WAN rooo Mbps
unui sunet darintr-un spectru Modelul OTTAVA S SC-C5o $i 4 porturi LAN looo Mbps pentru viteze de transfer
sonor surprinzetor de amplu. dispune gi de funclia LAPC, ultra-rapide. Acesta
Tehnologia sa de calibrare a care este o tehnologie de ampl! include $ funclia de
sunetului in functie de spatiu ficator adaptive in functie de control parental si
permite amplasarea liberi a sarcine, dezvoltate de Technics. securitate avansate,
boxelor pentru a te bucura de Forma unici arcuiti a cor- funqie care ofere
muzica in orice parte a locuin- pului cuprinde3 drivere pentru perintilor posibilita-
tei. Asta inseamne o experien- frecvente medii, 3 difuzoare tea de a controla
ti a muzicii wireless cu adevi- pentru frecyente inalte gi r site-urile care pot fi
rat avansate datoriti subwoofer, in timp ce difuzoa- accesate de copii gi r

compalibilite$i sale complete rele din unghiul st5rg 9i un- prin care pot limita I
cu diferite servicii de strea- ghiul drept impreuni cu un timpul pe care copiii I
ming, capacititii de control , difuzor central creeazA un su- il petrec
vocal $i integrarii unor diferite net stereo bogat impecabil online.
surse de muzicE.

IO :
< TREND

I'
H

EIKOimplinegte
zSde ani
Cu cea mai mare cifrd de afaceri din istoria sa realizati anul trecut, grupul ELKO
igi consolideazd in zona Europei gi Asiei Centrale.

ei mai mari juc5tori din domeniul IT din Europa $i Asia Aniversand 25 de ani de activitate, ELKO a devenit unul dintre
Centrald s-au reunit la conferinla ,,ELKO MeetuP 2018", cei mai mari distribuitori de produse gi servicii IT din Europa 9i
care avut loc pe 17 mai in Riga, Letonia, pentru a celebra Asia Centrale. Totul a inceput cu patru persoane gi ideea lor
aniversarea a z5 de ani de activitate a grupului ELKO. Eveni- despre o companie. Prin cregterea volumului gi imbunetdtirea
mentul a reunit 600 de parteneri dedicati gi clienti din Statele eficienlei, acum ELKO nu mai este doar un lider in Letonia, ci gi
Baltice, Europa Centrala si de Est, CSI (Comunitatea Statelor in intrea8a regiune, fiind o companie cu peste 7oo de angajati.
Independente) gi tArile nordice, precum gi reprezentanli ai pro- in prezent, ELKO reprezinte 21o de producetori, dintre care cu
ducetorilor din intreaga lume. Conferinta a abordat diferite te- Bo a rncepuL cooperarea in u ltimii doi ani.
me tehnologice, de la securitatea cibernetice Ia tehnologia bloc-
kchain $i lrendurile in distribuqie. intrucat una dintre cheile
succesului ELKO este importan!a acordati abordirii personale
n I.{
in afaceri, programul conferintei a acoperit gi subiecte precum
gandirea critice, atingerea obiectivelor de afaceri $i rolul comu-
nicerii in domeniul inteligenlei artificiale.
Directorul grupului ELKO, Svens Dinsdorf, a vorbit despre
rolul actual al distribuliei, in vreme ce directorul general al
,,Global Technology Distribution Council", Peter Van Den Berg,
a abordat tema succesului in industrie gi tendintele pe parcur-
sul ultimilor 25 de ani, iar directorul de inovare al ,PHD Global
Business", Phil Rowley, a explicat modul in care brandurile pot
utiliza inteligenta artificialE Si realitatea viftuale, precum gi
cum pot fi extinse acestea'in strategiile de marketing-

: . 2ot8 . 06 < tl
TREND , REPARATII

.t
1t,
!-- -
-t
t
t
i

-f

.il!k. -
\\ /
_

Repare orice dispozitiv


firi niciun risc
Mai devreme sau mai tarziu, dispozitivele IT se strici. Spre deosebire de aruncarea gi
cumplrarea unuia nou, o repara{ie generali a dispozitivului este o alternativi
economicoasi 9i rapidi. Poli realiza aga ceva cu ajutorul sfaturilor noastre.

06 ' 2018 > CHIP


REPARATII € TREND

neori, ai senzatia ce Pc-urile, laptopurile, telefoanele


mobile gi tabletele sunt proiectate si se strice imediat
ce expire perioada de garantie. Bateriile vechi nu mai
pot fi incercate, ventilatoarele pentru recire incep si devind
Instrument pentru laptop
Pentrua fi pregitit lEntru toate
zgomotoase, iar ecranele si carcasele incep se crape chiar si la o
eventualit{ile la deschiderea
presiune shbe. in caz cd ai o striciciune, producdtorii iti unui l,aptop, este rccomandabil
demonstreazi, prin practicarea unor prelud infricogetor de un set sp€cid de instrumentej
mari, ce mai degrabd vine un produs nou decat se-!i repare cu turubelnite minuscule.
liar
unul stricat. Totugi, multe dintre defectele hardware pot fi
reparate chiar de tine, cu ajutorul unei initiative individuale si
a sfaturilor gi instrumentelor potrivite. lli vom areta cum poli
diagnostica qi repara chiar tu defecte in laptopuri, Pc-uri
desktop, telefoane mobile Si tablete, pentru a evita costurile
mari din service sau o noue achizilie.

Mu\i utilizatori evite repararea laptopurilor, pentru cd interi-


Diagnostic gi reparare: laptop
oarele inghesuite impiedica reparatiile gi ai nevoie de mai multe Nu se intampH nimic cand apesi butonul de pornirre
gurubelnite speciale. Componentele ugoare sporesc riscul de a Sursa de alimentare Inlocuire
provoca mai multe striceciuni decat reparalii. Dar asta se ap[ce
Baterie lnlocuire
doar in cazul reparaliilor extinse. in cazul unor reparalii locale
Buton on-off 6au placi de bazi Atelier
mai simple, multe dintre acestea pot fi rezolvate surprinzetor
de uSor pentru un laptop. Computerul ruleazl (LED-uri, ventilator...), dar ecranul
rEmane negru sau aratil o eroare
Dispozitivul nu pornegte Ie?ire ecEn Setare corccta (Windows/tastl HW?)

In caz ce nu se intampla nimic cdnd porne$ti dispozitivul, veri- Ecran defect (cablu, Schimbare ecran (cablu)
fica gradual totul, pentru a determina cauza. Spre exemplu, o Buton on-off sau phca de bazl Atelier
baterie defectd ar putea afecta bootarea chiar daca Iaptopul Computerul nu bootrazi
este alimentat de la prizi, Demontarea dispozitivului este, in
SctAri BIOS Resetare
cele mai multe cazuri, un proces destul de simplu: deschide
Sistemul de operarc defect Reparare sistem cu mediul de instalar€
mecanismul deinchidere a bateriei, scoate bateria gi asta a fost.
Mai complicat este Ia ultrabook-uri sau dispozitive z-in-r, care Drive-ul defect inlocuire reinstalare
au bateriile instalate permanent (vezi pag. r4). Daca laptopul Computerul este instabit blocaje
porne*e cand introduci alimentarea de la prize, inlocuiegte Software & hardware inutil Dezinstalare
baterie ceutand online,[numele laptopului] battery". Dace RAM defect Testare; update, dace este necesar
laptopul nu porne$te, incearce alt alimentator. Alimentatoare
Laptopul este zgomotoB Cu r4are ventilator
universale pentru laptopuri, cu conectori pentru divergi produ-
cetori, sunt disponibile la circa 20 € in magazinele de electroni- Defecte mecanic€/uzuri
ce, indusiv online. DacE nici asta nu merge, vinovat ar putea fi Tastele 6unt blocate Inlocuire tastature

butonul de pornire. Ambele posibi[tali sunt de resortul Crapeturi/rupturi in carase Adeziv cu 2 componente
atelierului de reparatii. Capac ecran carejoacl/nu se mai Lipfue baza phsare,rinlocuire balama
inchide
Daca laptopul merge (ventilatoare, LED-uri,) dar ecranul
Bateria rezistl putin timp inlocuire
rtrmane negru, asta nu este neaperat un defect. S-ar putea ca
iegirea video se fi fost comutata pe un ecran extern. Funclia
Windows poate fi selectate folosind [Win] + [Pl. Aceaste funclie Un motiv
va detecta automat gi va folosi ecranele disponibile la reporni- ftecvent al
rea dispozitivului. Laptopurile foarte vechi au uneori comuta- instabilitltlilor
dintr-un
toare hardware specia.le sau combinatii de taster in acest scop. l,aptop este un
Mai mult, ecranul cu probleme poate fi repornit. Dace ectanul ventilator
Iaptopului nu afigeazi nicio imagine, conecteaze un ecran prltuit. in
extern. DacS acesta merge, cel mai probabil este defect ecranul majoritatea
cazurilor,
laptopului sau cablul sau. Date fiind limitarile dimensiunilor trebuie
carcasei, este recomandabile o vizite h atelierul de reparatii. deschisi
carcasa pentru
Computerul nu booteaze a aspiE praful.
Dace ecranul functioneazS, dar computerul refuze se booteze,
mergi in BIOS. in Windowi Z trebuie sA ape$i [F2], [F8] sau
3 lDeletel imediat dupe pornire (consult: manualul calculatoru- +

CHIP<2018<oG . 13
TREND > REPARATII

Iui tiu). in Windows ro cu UEFI, trebuie sd faci clic pe butonul


,Power' din meniul Start, daca sistemul este in funcliune, iar
inlocuirea bateriei incorporate apoi pe ,Restart" $nand apasate tasta [Shift]. Dupi aceea,
Bateria eate instahta permanent in ultrabook-uri, ceea ce com- apasl pe JTroubleshoot I Advanced options I UEFI Firmware
plici procesul de inlocuire a sa, in cazul unul Sameung goox mai Settings... I Restart". in UEFI, optiunea privind drive-ul de sis-
vechi tebuie dernqrtat conplet capacul dorsal tem trebuie se fie in fruntea tistei de opliuni de boot, ,Boot
Priority". DacI nu este gasit un drive deboot, este posibil ca sec-
torul de boot al drive-uui de sistem se fi fost corupt. Daceinain-
te se ai probleme ai intervenit mai profund in sistem (de exem-
plu, ai instalat un al doilea sistem de operare) sau te-ai
confruntat cu probleme malware, trebuie si repari cu un ,,sys-
tem repair" (bootarea de pe mediul de instalare, repair opti-
ons..,) sau printr-o reinstalare, daca este nevoie cazul. Daci
defectul a aperut din senin sau dupa o presiune mecanica asu-
pra hard disk-ului magnetic (de exemplu, daca !i-a cezut pejos
laptopul), coruperea drive-ului este o posibilitate.
Inlocuirea este ugoari daci laptopul ttru are un drive SATA
Mai in€i, Elibette Suruburile calncului dorsal in plus, acesta de 2,5 inchi. La modelele mai vechi gi la laptopurile de business,
este prins in dipsuri, aqa ci ai nevoie de un levier de plastic, drive-ul este localizat, in general, sub un capac separat, care
poate fi deschis cu o gurubelnita obignuit6, cu cap in cruce.
Pentru dispozitivele consumer, trebuie demontat fie capacul
dorsal, fie tastatura. inlituri HDD-ul, apoi monteaze gi eventu-
alele cadre de strangere pre-existente sau sisteme de absorblie
a gocurilor de la hard drive-ul defect Ia cel nou, apoi reinstalea-
zatotul, de Ia hardware, pane la Windows. Ulteriorpoti conecta
drive-ul defect la laptop cu ajutorul unei carcase exteme USB.
Asta pentru ce poate mai poli recupera date de pe el, cu instru-
mente precum Recuva sau Test Disl Photorec, daci este nece-
sar. Deseori, ultrabook-udle au SSD-uri speciale,in format mini.
ln specificaliile laptopului, caute tipul SSD-ului - modulele
M.z,/AHCI care sunt frecvent instalate, pot fi gasite gi inlocuite
La bat€rie, trebui€ sltrbite cateva Furuburi gi deconectat un
cu uSurinte.
concctor de pe placa de bazi, cea din urma aqiutre putandu€e
fecr ufor cu o penseti.
Sistemul ruleazi - dar instabil
Dispozitive periferice defecte sau software-ul sunt cauze frec-
vente ale blocajelor in timpul opererii. Deconecteazi tot har-
dware pe care il poti deconecta de Ia computer, dezinstaleaza
tot software-ul de care nu mai ai nevoie $i updateaze sistemul
de operare qi apticaliile remase. Laptopurile extrem de vechi
sunt deseori instabile din cauzainfunderii cu prafa ventilatoa-
relor. Un indicator al acestui lucru este rotatia mai rapide a
ventilatoarelor .de racire imediat dupe pornirea sistemului gi
operarea lor la viteza maxime in sarcine. Poli folosi un instru-
3 ment precum Primegs ("Options I Torture Test") pentru un test
pe care computerul ar trebui sa{ suporte cel pulin 15 minute
inlocuitor pentru bateria veche poate fi gisit in magazine fira se se blocheze. Dace apare un blocaj mai devreme de 15
online, cu o clutare pe internet.Introdu num€le exact aI
minute, ventilatorul de recire este probabil infundat.
modclului.
Pentru a-l curEla, majoritatea laptopurile trebuie demonta-
te pane la placa de baze. Pe YouTube, cautlin prealabil modelul
Atentie: laptopu- Iaptopului teu (sau seria) gi line Ia indemana pe un alt compu-
ril€ 2-in-r, gen ter sau tableta clipul cu procesul de demontare. Daca ai noroc,
Microsoft va fi suficientl doar demontarea capacului dorsal, prins cu
Surfac€ BooL"
doar cateva guruburi, pentru a accede la ventilator in cel mai
sunt, Practic, I
ireparabile, rau caz, va trebui si demontezi intreaga place de baze, ceea ce
componentele poate fi dificil, avand in vedere numeroasele componente .
frind tipiG. conectate la aceasta cu mini conectori sau cabluri plate.
g
Ventilatorul de racire se afle in fata unui cadru de rdcire
care este conectat la piesele care asigure transferul de celdure
:E
de la CPU sau poate gi de Ia cipul grafic. intre ventilator gi ca-
drul de recire se aduni praf, care trebuie eliminat prin separa- a

14 06 ,2or8 > CHIP


'
REPARATII < TREND

rea celor doue. Asta funclioneaze cel mai ugor dace ventilato-
rul poate fi demontat separat - lurubelele sale de prindere pot
fi ascunse sub o bandi adezive care izoleaze conexiunea dintre

ilr
componente. Opritorul de praf, care este localizat in fala cadru-
Iui de racire, este evident, in majoritatea cazurilor - inliture{
cu o penseti Fi aspire totul cu un aspirator de praf (line nemig-
catventilatorul cand faci asta). Lucrurile devin complicate daci
trebuie sa demontezi heat pipe-uri si heat sink-uri pentru asta
- atunci trebuie se inHturi $i resturile de pasta termoconduc-
toare de pe acestea si sa apuci o noua paste la remontare.

Instrumente pentru me$terirea ia PC


Reparaliile sunt ugoare in cazul unui PC desktop normal. Ai in afari de o gurubetniti PH2, mai ai nevoie gi de cateva alte
suficient spaliu,toate componentele pot fi inlocuite gi ai nevoie scule: lanterlle de cap, tiiviti pentru guruburi, coliere pentru
de numai cateva instrumente ajutetoare (vezi dreapta). inainte
cabluri $ pasti pentru rdcirea CPu-urilor.
de orice reparare a PC-ului, deconecteaza-l de Ia prizd pentru a
evita riscul vreunui $oc electric. Incercarea electrostatica a cor-
pului tau trebuie neutralizateinainte de a atinge componentele
PC-ului, prin atingerea unui calorifer sau a unui robinet de ape. Diagnostic qi reparare: PC desktop
Nu se intimpli nimic cand apefi butonul de pornirc
Urmlregte calea curentului
Cablu de alim€ntar€/prize
Cea mai dificil5 parte a reparerii unui PC este diagnosticul, defecte
inlocuire/folosbea altei prize
intrucat multiple defecte pot avea aceleagi simptome. Daci nu Sursa de alimentare este opritl Pornire de la buton
se intampE nimic cand pornegti sistemul, cauzele pot fi multi- Inserar€ corectl cablu/verificare urme de
ple: alimentarea sau butonul de pornire, cu pinii la care Placa de baza flrl alimentare
se
conecteaza pe placa de baze. Switch de alimentare sau
Testarca butoanelor $i a mnectorilor
De aceea, este recomandabil sa cauli sistematic erorile gi CoIn ,utenu rrueaza (LElr-uri, ventilator...r, dar ecranul
probabil si urmire$ti calea pe care o urmeaze curentul. Verifi- l6rrll ne negru
ce dace prizele, cablurile de alimentare gi conectorii acestora Vedfica cablurile video qi de alimentare,
seteaze corect sulsa semnalului video
sunt in reguld $i daca conexiunile sunt corect realizate intre Schimbare phca sau folosegte grafica
Pla.t video d€fecti
sursa de alimentare fi conectorii de pe placa de bazi 9i celelalte
componente care necesite aUmentare. Nu uita si verifici gi dacd Computerul $i monitorul func{ioneazi, dar nu booteazi
butonul de pornire al sursei este activat. in caz ci observi urme BIOS-ul este de6eori resetat Inlocuire baterie BIOS
de carbonizare pe conectorii de alimentare ai plecii de baza, as- Probleme software (malwaE?) sau inlo-
Sistemul de operare defect
ta poate indica un supra-voltaj (datorat vreunei furtuni, spre cuirea drive-ului daci este necesar

exemplu) care a afectat sursa de alimentare si placa de baze, iar, Drive-u[ ale def€cte inlocuir€. reinstalare

ca rezultat, CPU-ul, MM-ul Fi alte componente au fost Si ele Computerul ruleazi instabil
distruse. Per ansamblu: dezastru total. in loc de reparalii, Software & hardware inutile Dezinstalare
intr-un astfel de caz o eventuale restaurare sau, si mai probabil, Testare (fiecare modul BAM individual),
RAM defect
sau update daca este necesar
o noud achizitie ar fi solutiile.
C uratare ventilator cooleC examinare
DacE problema nu poate fi urmirite pana Ia vreuna dintre PC-ul e6t€ zgomotos sursd (suficientd putere? veche?), cur:ta-
aceste surse de eroare, verific5 qi butoanele de pornire qi de re carcasei $i a ventilatorului cooler-ului

resetarede pe carcase. Sunt ugor de apesat? Sunt cablurile co- Compon€ntele nu funclioneazl
rect conectate Ia placa de baza? Pentru a evita un scurtcircuit FSrt sunet Folosirea iesirii audio a monitorului
HDMI sau conectare audio PCIe/USB
permanent al butonului de resetare, ma intai deconecteazel de
Drive-uri inlocuire
Ia pinii ,fase Connector" de pe placa de baz5. Dace bootarea
computerului este posibile acum, pur gi simplu Iase butonul Conectorii de
neconectat - pe viitor, in loc se resetezi computerul, opregte-l alimentarl/re-
apesand lung (de reguE, minim 4 secunde) pe butonul on-offal setare defecti
carcasei gi apoi porne$te din nou sistemul. pot impiedica
pornirea calcu-
Mai mult, examineaze gi mai atent $i butonul de pornire, latorulul Prin
deconectandu-l Si pe acesta de Ia placa de baze. Apoi alimentea- reconectarea Ia
ze computerul gi vezi daca poate fi pornit, scurtcircuitand placa de bazi,
ambii pini..Power switch" de pe placa de bazd, de exemplu cu o poti afla care
este defect.
agrafd de birou. Dace functioneaza, butonul de pornire este ter-
minat $i, in majoritatea cazurilor, repararea sa nu este practice,
iarinlocuirea intregii carcasb poate fi extrem de scumpi. in loc
de asta, insereazi conectorul.butonului de resetare Ia pinii de -

CHIP < 2or8 < 06 . r5


TREND > REPARATII

alimentare de pe placa de bazd gi porne$te computerulin viitor


apesand pe butonul de resetare. O alternative convenabila este
un comutator extern, pe careilpoli conecta cu un cablu la placa
de bazd gi apoi amplasa pe birou. Astfel de butoane, deseori gi
cu porturi USB, pot fi g5site cu o ceutare online dupe ,desktop
PC table switches".

Testarea comutatoarelor gi a conectorilor


Urmatorii suspecli sunt sursa de alimentare gi placa de bazi.
intrucat sursa se poateinlocui u$or,incearce sA faci asta maiin-
tai. Ee rost de o alta surse, fie una noue, fie una de la un alt com-
puter, pentru a testa alimentarea, Apoi deconecteaze tou
conectoriicare pleace de la surs* cetre placa de bazi (un conec-
in caz c! butoanele de pornire gi de re- tor principal de z+ de pini 9i unul de 12 V pentru CPU), cltre toa-
Eetare sunt deftct€, le poli lnlocui cu te drive-urile SATA $i cetre placa video. Pe partea din spate a
un switdr e,(terrr care stl pe birou. Pc-ului, degurubeaza cele patru guruburi care fixeazi sursa qi
scoate-o din carcase. La montare, intregul proces se executl in
sens invers.
Dace ventilatoarele de ricire ale PC-ului ruleaze Si LED-uri
le continue se se aprinde, dar sistemul de operare refuze sa bo-
teze, asta poate avea, iar, multiple cauze. DacA apare un mesaj
cum ca BIOS-ul a fost resetat de fiecare dati cand placa de baza
este deconectate de h alimentare, sunt multe ganse ca bateria
BIOS-ului de pe ptaca de baza se fie epuizatE. Bateria este nece-
sar pentru stocarea setirilor BIOS-ului atunci cand nu existtr
alimentare de la surse (calculatorul oprit). Aceaste batede gen
nasture este uSor de inldturat $i se poate inlocui ugor cu una
noutr, de un model identic. Mai mult, ar tlebui sa faci $i testele
descrise mai sus la sectiunea laptop, in sectiunea "Computerul
nu booteazS". Pentru un PC desktop, trebuie sA mai testezi
DacI bateria BIOS-uIui de pe placa de bazi este epuizate, phca adilional gi cablurile de alimentare gi de semnal video ale moni-
va uita s€filrile BIOS-ului dupl fiecare deconectar€a de l,a sursa torului, precum gi monitorul insugi (le poti testa cu un alt com-
de alimentar€.
puter). De asemenea, incearca diversele iegiri ale computerului
- spre exemplu pentru a determina dacd ai o conexiune HDMI
Curatarea funclionald in locul unei iegiri DVI decedatE. De asemenea, ar
cooler-ului trebui sa inleturi placa video qi si verifici dacl o alte placa
din PC video funclioneaze cu sistemul teu.
Dace vmtilato-
rul cool€r-ului Testarea modulelor RAM
pentru CPU este Un defect in memoria principale este extrem de malitios intru-
foarte prtrfuit, cat blocajele de sistem rezultate din acesta nu prea pot fi repro-
aspl{ prafr. cu duse. Poli diagnostica problema inldturand toate modelele
rm aspirator.
BAM in afara de unul 9i apoi bootand computerul de pe un
Tine nemi*ate
palele ventilato, stick USB cu instrumentul MemtestS6, care iniliaze un test
rului cand feci cuprinzetor. Dacetestul se termini fera eroare,va exista o noti-
asta- ficare care spune: ,,Pass complete, no errors, press Esc to exit".
in funclie de CPU gi de RAM, o singure iteratie a testului poate
dura ore, gi ai nevoie de mai multe ruliri separate, pentru toate
modulele RAM. in cazul in care ai detectat un modul BAM de-
fect, inlocuie$te-l cu unul nou echivalent.
$i Pc-urile desktop se pot prefui la fel de mult ca laptopuri-
le, daca nu chiar mai mult, in caz ce izolatiile carcasei nu sunt
prea bune. Drept rezultat, ventilatoarele de recire pentru CPU/
phce video, spre exemplu, nu mai sunt capabile sE ofere sufici 3
ent aer rece intre lamelele de recire ale cooler-ului. Spre deose- e
bire de laptopuri, aici nu trebuie demontat tot coolerul. Gratie ,9
palelor mai mari ale ventilatorului, po$ se Ie menlii nemigcate
gi si aspiri praful pe lAngi ele. Dace deschizi carcasa sursei gi
InstrauEntul M€mtest86 boot€azl de Ile un stid( USB. Cea mai
buna ol4iune este se testezi fiecare modul RAM individualin constal ce este plini de praf, ar fi bine si o inlocuiegti cu totul
oldine, pentru a determina po6ibilde erori - nu doar din cauza zgomotului in funclionare, ci gi pentru ce €

rG ' 06 ' 2 018 ' CHIP


REPARATII < TREND

existe $i un pericol de incendiu.


Poli incerca se abordezi gi alte defecte hardware in cel mai
simplu mod: spre exemplu, dace doar ie$irea audio nu funclio- SELECT COIITEI{T

neaze gi ai un monitor modern, conectat prin HDMI sau DVI-D


O Tnne: li. , . i, .
selecteazd monitorul ca dispozitiv de redare cu un clic dreapta ^b.!l
pe iconita sunetului din taskbar Si apoi selectand ,Sounds I

PlaybacK. I :tl ni,!.r:.i,r' nl r.,f r( |


Protectie conve-
Coniacts nabile a datelor
Samsurg este unul
Fiind companionii tei permanenti, smartphone-urile gi tablete- dintre productrtorii
Ie ar trebui sa reziste la citeva lucruri: forle de compresie gi .,'"' t',te"""o"" care ofere un instru-
torsiune cand le lii in buzunarul pantalonilor, praf, ploaie $i alte ment de backup
in-house pentru app-
Iichide. Din acest moti\.{ ele trebuie se fie upare, confortabile gi S:ii catenoar
t,' uri ti datele acestora.
sA arate bine. Solulia gAsita de producetori: lipici in loc de
Suruburi. Asta complice procesul de reparare, dar nu-l face im- ' Reminder
posibil! Trebuie doar se fii atent la sfaturile noastre $i se lucrezi
cu multe atentie.

Pregitiri: intimitate complete Diagnostic si reparare: smartphone qi tableta


in eventualitatea ce reparatia nu va reugi, trebuie se creezi un
backup complet. Producetori precum Samsung (Smart Switch) Pregatefte-te pentru r€paratie
sau Huawei (Phone Backup) oferA instrumente extrem de Datele dispozitivului in cloudj salveaza
Cra.aztr un backup crmplet poze, muzica. video. etc pe PC:crceaza
confortabile in acest scop, care securizeaztr, de asemenea, gi backup-uri individuale Dentru aDD-uri
app-uri externe gi datele acestora in afare de datele dispozitivu- Obline instrucliuni de rcparare din su$e
Achizitia de inform4ii cr€dibile, fii scepticin legetura cu clipuri-
lui (scoruri injocuri, loca{ii etc.). fn Google Play Store, vei gesi gi le de pe YouTube

"Helium -
instrumente independente cum este combinalia Obtine instrumente, pi€6e de ifixit.com: ebalrcom; emag.roi pcgarage,ro,
cel.ro
App Sync and Backup'pentru telefon Si "Helium Desktop'
pentru PC. EliminA strictciunile hardware
Datele personale pot fi salvate in cloud, pe un card Sq pe Ecren zgariat sau spart Demonteazeinlocuie$tedisculdigitizer
sau (mai bine) intreasa udtate de ecran
un stick USB conectat (formatat Fat3z) sau pe un PC.ln general,
Conectori audio bloca$ Aspiri; demonteaza, int€apl baza cu un
o strategie variate este o idee buni: datele Office precum con- ac inrosit in foc

tactele, calendarul gi e-mail-urile pot fi sincronizate in cloud. Aspira si curatl locasurile acestor4 des-
BoxG ti microfon slabe chide $i nlociieste modulele
CantitAute mari de date (muzici, poze, cerli) pot fi trecute pe
CurIla sticla de protect ie, curatii lentilele,
un card SD, iar parolele pot fi introduse intr-un manager de Camer! neclarl
schimbe capacul dorsal
parole. Po$ Iesa solulia producetorului sI aibi grija de restut. Demonteazl, curitI sau inlocuiegte me
Cem€rI cu autofocus defact
Pentru utilizatorii de iPhone este gi mai simplu: toate datele de
sistem sunt permanent stocate in cloud oricum. Datele remase Baterie Ebbe inlocuieqte
pot fi securizate cu iTunes pe un PC. Scoate imediat bateria, Pune-l in olez sau
ApI lnfiltlatl un agent de uscere. Deschide $i cu rati cu
alcool izopropilic
Mai intii informeazl-te gi apoi ac{ioneazi
Rezolvi problemele software
in afard de articolele retevante din CHIP, ifixit.com este o surse
de informatii foarte bune. Nicdieri nu mai gesegti atat de multe Mort dupl update inceard .u un bootloader
instrucliuni de reparare bune ca pe acest site. La capitolul repa- Suportul producltorului expfu at Instaleaz a a.itemativa Lineageos
ratii, YouTube este o sursi inepuizabili de informatii. Unele
Si
operatiuni pot fi descrise maibineintr-un video decat cu text gi
poze. Pe de alte parte, acest mediu aduce $i un anumit grad de

EffiHlE
scepticism: nu tot ce pare ojoace de copi.i intr-un video va func-
liona la fel de ugor li pentru tine atunci cAnd vei incerca opera-
tiunea prima oar6. Mai ales scenele care impUca componente
lipite sunt deseori prezentate ca fiind mai u$oare decat sunt in
realitate.
a
Gisegte instrumentele potrivite
rlz
llt
Instrumente simple speciale cum sunt cele care vin la pachet
cu bateriile, de la unii productrtori, ar putea fi suficiente ini(ial.
Adauge Ia acestea cateva articole dingospodarie destinate inili-
al altor scopuri, cum ar fi agrafe de birou (carduri SIM), scobi-
tori, pene de chitara, clei multifunclional (mai bun decat super- ln atard de instrument€le standard, compresele reci/calde I fio
glue intrucat este termoplastic), dischete de bumbac $i pana de chitar{ 2 sunt utile pentru demontarea 6rcas€i, iar
gervetele. Pentru curilare, cel mai bine este se folose$ti alcool + alcoolul izopropilic 3 este un bun agent de curetare.

CHIP < 2or8 < r)6 .17


TREND > REPARATII

izopropilic de inalte calitate, de la farmacie. Tot de acolo, poli


lua 9i comprese reci-calde. Cand sunt inctrlzite in cuptorul cu
microunde sau intr-o baie de ape calda, ele pot fi folosite pen-
tru a inmuia adezivii care izoleaze smartphone-urile mult mai
fin decat ar face-o un pistol cu aer cald. ln sfArgit, poli folosi un
carton de oue h locul de muncd bine iluminat sau o bucate de
hartie pliata in forme de acordeon, pentru stocarea temporara
a pieselor mici demontate $i ar mai fi util un carnet de notite,
un creion gi o cameri foto pentru a documenta etapele demon-

EETTE
terii. Astfel, egti gata de interventie.

Obtine piesele de schimb corecte


Majoritatea producEtorilor oferi piese de schimb (de exemplu,
baterii originale sau ecrane) doar atelierelor de reparatii autori-
Instru4iunile de reparare de pe ifixit.com Bunt o sursi buni d€ zate. Ceea ce poti procura de pe piala liberi de obicei provine
informalie. din producgia in exces a furnizorilor asiatici. Dar ar putea fi $i
piese second-hand, demontate din alte dispozitive, sau clone
mai mult sau mai pulin bine ftrcute. Fii atent, pentru ce dace
EP* gdurile guruburilor de fixare sunt deplasate chiarSicu o zecime
de milimetru, s-ar putea ca piesa sA nu se mai potriveasctr bine
in carcasa! De aceea, este mai bine sa cheltui un pic mai mult gi
si cumperi de la furnizori de incredere (iFixit, distribuitori de
pe eBay cu rating-uri pozitive din mai multe cifre), ceea ce
garanteaza gi dreptul de returnare. La selectarea pieselor de
schimb, nu te baza doar pe fotografie. Spre exemplu, [a iPad-ul
'

ffi @ Til
r.:1 " de generatia a 4-a, cablul plat panguce pentru conectorul audio
pentru ce$ti al versiunii 4G poate fi diferit de cablul pentru
varianta WiEi prin conectorul minuscul. Folose$te doar acele
piese second-hand care nu sunt critice (conector pentru cegti),
Pentru procuErea pieselor de schimb mai exotice, trebuie 6l dar nu folosi niciodatd baterii second-hand.
mergi ta sursi" in acest caz, insl, aflI denumiEa €xacta a piesei
de gchirnb de care ai nevoie. Daci se strici butonul Home
Nu trebuie sA faci nicio reparatie pentru un buton fizic Home
CArje software defect. Cateva app-uri Android oferite de Google Play Store
Uneori un app poate pr€lua o simuleazi butonul Home pe ecran, cum ar fi app-ul "Multi
sarclnl, cum este cazul unui action Home Buttorf. Pentru iPhone-uri, funqia este integrata
buton Home defect. in sistemul de operare - butonul software poate fi activat gi
configurat Ia.,Settings I General lAccessibility I Interaction I

Multi-aclion Home Buttor E AssistiveTouch'.

Deschiderea gi reizolarea smartphone-ului


@ Chiardacl smartphone-ul teu nu este rezistent la api (IP 67sau
mai sus),in mod normal, carcasa telefoanelor recente este lipite

@@ o@ $i poate avea, in mod adilional, $i $uruburi. Poli identifica asta


foarte bine gUsand o pane de chitari subtire in interstiliul din-
You/ hme bunon isdead?Jusradd a
tre capacul dorsal gi rama smartphone-ului. Dactr nu simlirezis-
tenle in zona clipsurilor de prindere, trebuie si apelezi la alt in-
strument. Din fericire, adezivii de izolare pot fi inmuiati foarte
ugor cu cElduri.
In locul unui pistol cu aercald, este recomandabile metoda
mai delica6, cu pernite de gel. Strategia ,la trei maini" s-a dove-
,9
t
dit foarte eficiente: cu o ventuze (cum sunt cele de la cArligele B
Deschide carcasa prinse pe faianle h bucdtdrie), o mantr ridice un coll al ecranu-
telefonului mobil lui sau al capacului dorsal, cealaltd mane incearce sa Ergeasca
E
Mai intAi sliibeqte
cu pana de chitard interstiliul (vezi poza din stanga).Iar celelal- E
adezivul cu o prni
frcrbinte cu gel r .
te trei degete rdmase la fiecare menlin smartphone-ul fixat pe
to
Apoi, scoate carcasa cu bancul de lucru. Dace dispozitivul opune in continuare rezis- a
ajutorul unei pene de tente, fie nu l-ai incekit suficient, fie ai omis vreun gurubel, fie
chitari gi al unei producetorul a folosit un adeziv rezistent Ia celdure. Pentru ai
ventuzc 2 . astfel de cazuri, iFixit ofere un nou agent chimic de inmuiere, €

18 ' 06 r 2o1a > CHIP


REPARATII < TREND

care pentru moment este disponibil doarin SUA.


inainte de reizola dispozitivul, trebuie se inlituri complet ve-
a
chiul adeziv, cu ajutorul unei scobitori de lemn, care nu produce Unele baterii au bucitele de plastic pe margine,
zgarieturi. in caz ci nu exista benzi adezive special create cu care poti desprinde adezivul de pe baza
pentru smartphone-ul t5u, folose$te un clei multifunclional bateriei.
pentru izolare. Acesta este mai elastic decat superglue gi poate
fi inlaturat folosind cetdurr. Eolosind o scobitoare, aplicd cu
atentie cleiul pe cele doud margini. Lasi lipiciul se se usuce
inainte de a apesa cu atentie cele doua piese gi line-le apesate
apoi, timp de cateva minute.

Inlocuie$te ecranul cripat


Cu cateva exceplii, cum sunt vechile telefoane Nexus, sticla
frontaE, inclusiv digitizer-ul, sunt strans lipite de ecran. Cu
toate ce pare foarte ugor pe YouTube, separarea lor gi lipirea
unui nou panou frontal feri bule de aer, folosind un adeziv UV
(ultraviolete) este in realitate o mare bataie de cap, de care poa-
te ci ar trebui se te fereFti. Ai putea cumpera o noue unitate de
ecran, gata asamblate.
T
in majoritatea cazurilor, smartphone-ul trebuie se fie
aemontat extensiv pentru a putea ajunge Ia unitatea de ecran.
i
Din acest motiv este important sd documentezi fiecare pas al
acestui proces. Plaseaz5 gurubelele care par asemenetoare in-
tr-o maniere care se permite re-montarea lorin pozilia iniliala.
De exemplu, Apple folosegte quruburi non-magnetice langa di
fuzor, ceea ce previne bazaitul acestuia. Nu forta niciodatd de-
ltl-*#
montarea cablurilor panglici. in general, acestea sunt fixate qi
cu un mic levier pe care trebuie se-l apesi la demontare. Introdu
noul ecran temporar, pentru testarea funclionali, inainte de a
reasambla tot telefonul. Asta este valabil gi pentru alte compo- Un conector audio pentru cis, ti incepalanat poate fi reparat cu
un ac fuuosit in foc, cu care geuresti baza conectorului.
nente, cum ar fi modulul camerei, microfonul sau boxa. Fereg-
te-te de modulele de securitate, cum este scanerul de amprente.
Dacd schimbi scanerul, asta duce la blocarea irevocabile a dis-
pozitivului.

Iluc cu adeziv la inlocuirea bateriei


Iuntare, scoate imediat bateria. Apoi, plaseaze telefonul intr-o
Folosegte doar baterii nou-noule, potrivite ca tip Si dimensiuni.
punge cu un agent de uscare sau cu orez. incearci si demontezi
Suprafata de jos a bateriei este, de regule, lipita de carcase.
dispozitivul cat poli de repede. Introdu piesele in alcool izopro-
Deseori, pe margini existe cadre de plastic, cu ajutorul cerora
pilic, care elimini complet apa. Spirtul are o propo{ie extrem
poti inletura adezivul de sub baterie. Scoate cu atentie bateria
de mare de apd. Oricum, gansele de supravietuire nu sunt foarte
folosind un levier izolat, firi sd o indoi sau deteriorezi. O inc5l-
mari, iar bateria trebuie inlocuite in orice caz.
zire atentl te poate ajuta sI faci asta mai usor.
Mort dupi update
Obiecte striine in conectorul ciltilor
Dacd smartphone-ul teu pare moft dupe un update de sistem,
Orificiul de 3,5 milimetri este o populare ascunzatoare pentru poli solicita garanlia producetorului. inainte de a-l trimite Ia
praf. Poti inletura obstruclii de acest gen cu o pensete sau cu o
reparatii, poti face o tentative de recuperare cu bootloader-ul.
pompe cu aspirare. Dace a rdmas induntru un conector rupt al
ln majoritatea cazurilor, poli ajunge la acesta apesand simultan
ci$tilor, nuincerca trucul cu vArful gurubelnilei $i cu superglue butonu de pornire $i tasta de sus a volumului.
pe care il poli gesi online: din experien!tr i1i putem spune ce vei
reugi doar sA impingi gi mai mult in interior conectorul rupt si Revigoreazi permanent smartphone-ul
duptr aceea se mai intiregte $i adezivul. Mai bine este si incerci in caz cd producetorul inceteazi si mai ofere suport sub forma
se faci o mice gauri in centru conectorului si apoi sainsurubezi update-urilor de securitate, dar tu tot nu vrei sE renunli la
un Surubel sublire pentru lemn, ca pe un tirbugon. in afari de dispozitivul teu favorit, este timpul pentru un sistem de opera-
asta, singura altemativd care ili ramane este sd demontezi re alternativ. La lineageos.org, vei gdsi o imagine potrivite a
conectorul si se gauregti fundul de plastic al acestuia cu un ac Lineage OS, vadanta gratuite de Android care este favorita
inro$it in foc gi apoi se impingi afare piesa blocat5. ideali$tilor si se potriveste multora dintre actualele smart
phone-uri. in plus fali de noua securitate pe care o descoperi
Striciciuni provocate de ,api cu LineageOS, vei scepa gi de enervantele softuri bloatware
Gratie izohrii, apa provoace destul de rar striciciuni. Daca (Eacebook Amazon etc.) $i vei putea afirma justificat, in sfargit:
smartphone-ul incepe se se comporte bizar dup5 o baie invo- smartphone-ul imi apartine! r

CHlP < 2or8 < 06 < 19


4@

Sfirsitul
Rizboiului Rece 1987 - 1989

CHIP are +o de ani. Sirbdtorim jubileul cu un serial grandios, in care facem o


retrospectivd a patru decenii de istorie a tehnologiei gi aruncim gi o privire in viitor!

a sfargitul anilor 80, ordinea mondiale parea se intre in


colaps. Sovieticii puneau un om relativ taner in fruntea
imperiului lor, pecetluindu-i astfel soarta. Mihail
corbaciov se concentra pe clasnost (deschidere) qi Perestroika
(restructurare) - privind retrospectiv putem spune ce a
schimbat sistemul politic. Cortina de fier avea sI cadd, in
sfargit, la finele anului 1989. CHIP a fost gi ea afectate de
schimbare incepand cu r98z revistele profesionale din RFG
(Republica FederalS Germant) puteau fi distribuite gi in RDG
(Republica Democrate Germana), iar CHIP intre
in aceastd categorie. Autorita$le est-germane
erau instr mai putin deschise fata de jurnaliqti; E
reporterilor CHIP Ie este refuzata o ceEtorie de
documentare prin centrele industriei computere-
lor din RDG. Sovieticii sunt mai cooperanli, CHIP gE
vorbind cu consultanli ai tui Gorbaciov gi ficind
cunostinla cu scena estice a lumii computerelor, ln 1989, subiectele
caracterizata de materiale piratate Si de societdli din CHIP rcflectau
mixte, formate din corporatiile publice $i parte- intru totul schimbi-
rile politicr majore.
neri din vest. ,Wind of Change' a betut, desigur, qi
in Europa Occidentah. Barierele europene au
c5zut, revolutia economice a zguduit industria
electronice, iar CHIP a avut o opinie pozitiva des-
pre aceasta dezvoltare.

Macintosh II HeUo worldt?


Apple introduce primul eFantion Presedintele sovietrc Mihail
al noului sau computer high-end Gorbaciov sun: in Rusia intr-o
Seria Mac II n leaz a, cu opt vizite oficiale in Finlanda, folo-
modele, pana in octombrie 1993. sind noul Nokia Mobira 9oo.

windows 2 Re(ele digitale


Microsoft lanseazl Windows Poqta EedeEltr Gemani
2r in decembrie 19&/. Simultan, porneEte un proiect pilot
este lansat si Excel2.o pentru ISDN in sud-vestul
PC - este, practiq nasterea Germamei pentru a testa
suir€i Officp. compatibilitatea
componentelor folosite

2,l, 06 ' 2018 , CHIP


40 dE ANi iN VIITOR

Vise pentru viitor


Cum arata computerul ideal? CHIP $ia intrebat
cititorii in r98z iar raspunsurile au fost folosite de
editori $i de designerii industriali pentru
a dezvolta
designul unui "CHIP dream computer" care seama-
ne intr-o oarecare masura cu hptopurile de azi
Computerul ideal trebuia se fie robust, dar, in ace-
tasi timp. gi portabil. Componentele ar trebui se fie
adepostite de o carcase phti care se includ5 $i o
tastatura $i o baterie. Monitorul plat cu cristale
lichide poate fl rabatat la deschidere, este pivotant
9i servegte $ drcpt capac pentru dispozitiv. Era im-
portant ca drive-urile se aibe un mediu de stocare --4
opto-magnetic cu capacitate mare Din perspectiva
prezentului, un modul care este, practic, infinit :

:
expandabil contine o su$e de alimentar€ gi sloturi
pentru carduri de extensie uzua.le in Pc-urile din
acele vremuri pare oarecum bizar. Cititorii CHIP igi e*I::?:g*l g*f c9*,:=8,
doreau cele mai bune caracteristici tehnice posibile:
procesor pe $ biti 40 MB de BAM, iar discurile
trebuia se aibe o capacitate de 2 GB.

Inteligenfa Artificiall
-viitorul inteligentei artif iciale 1Sivor atinge limitele la un
il reprezint5 relelele neurald. moment dat. Sperantele de
Nu multe dintre afkmatiile din atunci erau bazate pe
"compu-
primele edilii ale CHIP care tere optice" in care lumina este
descriau viitorul sunt ince ac- folosita ca suport pentru
tuale gi de precise. Dar aceasta transferul de informalii
este. intr-o analiztr aprofunda- Prognozele pentru viitor erau
ti din 1988, autoflil prezenta inse un pic cam optimiste,
cum poate fi folositl arhiGctu- primul computer optic urmand
ra de baze a creierului in siste- se apar5 in ctca zece ani.
mele computerizate, ce roluri Acestea fiind spuse, in 2orz o
joactr sistemele de auto-inveta- echipe decerce itori americani
re ("machine learning') $i de ce a intrcdus un cip fotonic dotat
anume canalele de comunicalie cu o retea neuralt

PC cu cip ARM Digicam


Pentru Archimedes, compania Sony Mavica este o cameri
bdtanice Acom a folosit video fixd care stocheaze si
CPU-uri ARM cu frecventa de fotografri pe djscud amovi-
8 MHz - o viteze foarte mare bile - o forme timpune de
pentru computerele personale fotografie digitalt

Block puzzte TV din spatiu


Tet s, care a fost inventat de Pe u decembrie 1988, Astra
un programator rus, a fost lan- rA este Iansat ir! spatiu $i
sat inilial in Japonia ti apoi 9i doutr luni mai tarziu inte in
ln Iumea occidentau, deveflind funcliune $r ajuttr la avan-
un mega Nt. sul televiziunii prin sateliL

CHIP<2018<06 .21
4@
ETf,F

tpr.6. tth aL
F6.h.tl.Llrrnl
llr .r*htLh.r lntalll.

II
AUIO. t

MATISCH. '5
d

I
GO
'|,lIr
tDtEctft fElttcl.
ucHt trtacll: *

Asculti, te rog!
Comenzile vocale sunt considerate azi una drept una dintre anbiguitelle sau informatifle derivate din contexl Un astfel de
urmltoarele evolutii majore, tlsi ideea este destul de veche. Ca sistem era destinat iruegistrlrii standadizate a protocoa.lelor -
parte a unui serial editorial numit computerelor in spre exemplu in cazul unui acrident de ma$ind. Cercetitorii nu
"Cercetarea
Germania", CHIP D88 intrcduce un proiect gtiinlific al lingyiftilor erau insl prea multumiti de solutia lor, computerul lor cu un
qi avocalilor din lumea computerElor care pEnuia intelegerea sintetizator vocal fiind prea uqor de plcdlit $i intebgand gle$it
limbajului natural a.l oamenilor cu ajutorul inteligentei artificiale. oontextuI Este poate o consolare faptul ce gi azi Siri, A.texa & Co.
,lnptegerea' iasemna toate semnifi caliile un cuvant, inclusiv se confrunta cu aceleaqi solicitdri dificile.

Toyboy Noicipud
Game Boy €ste lansat Si devine un Intel 80486 cdculeazl de aprDape douA
succes gigantic pentru Nintendo, ori mai rapid ca predecesoru.l 386 gi este
cu aproape l2o de milioane de bu- folosit de o multime de prEducatori
ceu vandute.

Ransomunrt
Primul malwarc de Santaj intre in acliune, in premjera" sub
forana tmianului AIDS, care se Espendette prin unittrli de

22, 06'2016>CHIP
40 dE ANi iN VIITOR

?
6. ".&t**
Volkrwogen \,
Findrcidl SGivi.cr

III
I
DKB

i-bank
NBG GROUP

Pliteste folosind date


Digitalizarea ruleazd opera[iunile bancare gi modelele lor de business. Existd
noi jucitori gi noi reguli. Una din ele este: cea mai valoroasii valuti a viitorului este
informa{ia personali.

dinioara, Bertolt Brecht descria spargerea unei banci ca acegti profesioni$ti trec prin momente grele: din punct de
pe o iniliative a amatorilor. Sdeveralii profesioni$tL', vedere statistic, o institulie de credit din Germania dispare
spunea celebrul scriitqr, "fondeaze o banctr'. in prezent, permanent de pe piala in fiecare septamane, iar 36 de filiale

CHIP. zo18 < 06 <23


4@ bancare se inchid si arro de angajali ai bincii igi pierd slujbele.
Asttrzi, Brecht probabil ca ar spune ci adeviralii profesionisti
fondeaztr ceva in zona ,,fintech". Sau o platforme. Sau emit o
Vremuri stresante pentru robo-consilieri valuta virtuah.
Cu ajutorul inteligentei artificialc, portalurilc online automati" lntreaga lume a afacerilor a fost lovite in prezent de o
zate administreazi tot mai mult€ active fixe. Ac€gti robo-consi- furtuni violente; efectele acestei se fac simlite devastator in
lieri vor ajunge ir toatl lumea la limita de un trilion de dolafi. toate industriile. Sectorul financiar este cel mai puternic
in milioane USD afectat: acesta se afli in acest moment in ochiul uraganului.
Dar efectele nu sunt doar destructive, ci sunt create gi lucruri
noi. ln acest moment preocuper e privind urmetoare decenii
implicd chestiuni fundamentale: cum vom face cumpir6turi,
cum vom pHti, in cine vom avea incredere. Iar bencile nu asiste
8?Ir.O04 impasibil la distrugerea modelelor de business tradilionale de
cetre noii jucetori. EIe au gisit deja un rispuns la atacurile
venite din partea tehnologiilor financiare: simbioza. Daci aceg-
5?8'ar7 ti piranha nu reuoesc sa devoreze rechinii financiari, atunci ei
vor trebui si vAneze impreune gi si profite unul de pe urma
3?4'246
celuilalt.
s
Termenul ,fintech" combind ,financial seryices" qi "techno-
24.8o2 logy". Companiile din domeniu sunt mai ales startup-uri, care
126,l9l .g
ofere servicii specializate cu ajutorul sistemelor digitale.
65.e59 Fintech-urile sunt in competitie directe mai ales cu pielele
financiare traditionale, in domeniile vitezei, costurilor gi
serviciilor ofedte. Dar ele igi gi suplimenteazi gi extind aria de
acopedre. Totul amintegte de intrarea in competilie a telefoa-
Banul Ia ban trage - Scalable nelor mobile cu telefonia traditionali Si funcliile internet. Dar
Vechile sloganuri ale reclamelor nu mai sunt atractive: in compe- abia nenumtrratele mici programe, multe cu funclii banale,
titie cu fintech-urilc, bincile gi casele de economii au decis si adic5 app-urile, au reu$it se face din smartphone un compani-
coopereze. ING-Diba lucreaze impreuni car staltutFul Scalable on individual revolutionaB pentru toate situaliile din via!5.
Capital. Fintech-urile perturbe banking-ul in acelagi mod in care
s *debh app-urile au betut comunicaliile mobile. Scena este efervescen-
**'* *"E@ te qi in Germania. Din acest motiv, CNBC a inregistrat compa-
nia fintech germane Scalable Capitalin
"Upstart 25". in aceaste
Die
listi, portalurile internationale de qtiri adune startup-urile
tehnologice care Si-ar putea schimba in mod sustenabil indus-
Vermiigensverwaltung
der Zukunft. triile in care actioneaza.
Scalable Capital oferi consiliere in materie de investitii I
[]!i, i5i:ir ir'a: :,ri-'..a.ar clientilor cu un capital de investit de la ro.ooo € in sus. Existe gi
ll r ira ilitfr'1._ata,t!rr.,rrir ii:r -
portaluri competitive, care accepte $i clienti cu sume mult mai rr.

mici. Toti ace$ti mici investitori sunt ignorali de benci, pentru


ce, din punctul lor de vedere, cheltuielile personale devin inte-
resante doar cand este vorba de sume din Sase sau mecar cinci
cifre. Erik Podzuweit, co-fondator Si director executiv al
Scalable Capital, spune: ,,Am dat investitorilor privali acces la
managementul activelor, ceea ce pand acum era disponibil doar
pentru oamenii foarte bogali. in acest fel, am atins un nerv al a
multor investitori privati frustrati".
La fel ca majoritatea acestor portaluri robo-consilier,
Scalable Capital rezolv5 problema rentabilitelii investiliilor, E
,,Am atins unneru punand la lucru algoritmii. AceStia creeaze profiluri individua-
almultor investitori le de risc pentru clienti $i elimina orice emolii la luarea decizii
lor privind portofoliul, ceea ce confera clienlilor un avantaj clar
2

privalifrustrali." in chestiuni monetare. Consilierea, care costd o75 procente din


Erik Podzuweit volumul anual de investitii, este mult mai favorabile decat
Co-fondotor Si director executiv al ofertele tradilionale 9i nu depinde de orele de business; dar 3
roboconsilierei Scala ble Copitdl existe $i robo-consilieri care sunt semnificativ mai ieftini.

Eintech-urile fac bincile si arate imbitranite


Robo-consilierii administreaze in prezent 3oo de miliarde de 3
dolari Ia nivel global. Se aFteaptd ca acest volum se creasci la a

24, oG ' 2018 > CHIP


+o de Ani itrl vIIron
peste un trilion pane in 2o2r. Este clar ca industria este intr-o
cregtere rapid5, inse, din punctul de vedere al vechiului sector
bancar, tocilarii nu se ocupe decat de sume nesemnificative.
Pane acum, multe companii fintech au fost imbre$$ate cu Metodele tradilionale de platd sunt populare
entuziasm de bdnci. Cu punctele lor forte -agilitate, concentra- Germanii pHtescjumitate din tranza4iile lor e-conrmerce cu
re pe client gi structuri suple - ele fac multe benci se arate ca facturi fi carduri de debit. PayPal a depqit cardul de credit.
niste institulii imbitranite. Dar, pentru a caStiga banii mari,
aceste companii au nevoie de mai mult: o baztr de clienti extin-
sd, increderea in brand gi puterea financiare pentru luarea de
decizii strategice.
Cea mai mare problema pentru fintech-uri remane inse
reglementarea afacerilor dupi criza financiare- Sectorul anga-
jeazd un mare numer de avocali gi experli in respectarea
normelor, care lucreazd de zor cu complicatele seturi de reguli
ale UE Si cu supervizarea din partea bencilor. Asta costl bani,
dar pentru bencile tradilionale este un domeniu bine imple-
mentat, gralie politicilor pentru reducerea costurilor. Un mic
startup creeaze pentru clienti relele peer-to-peer pentru pleu
sociale. Cu analiticd predictiva, fintech-urile asigure finantare
pentru cei care nu Etiu azi ce s-ar putea se aibe o imediate
nevoie de bani maine. Ele vor construi portaluri de consum 2 r7s% I
pentru experienle de shopping dintr-o singura surse, complet 6 PayPaI

libere de procese greoaie, cum ar fi autentificarea sau codurile


-
de tranzaclii. Si, chiar in mijlocul acestei noi lumi comode:
bincile, care au grije de tot mai mulli oameni folosind tot mai Original si copie
putini oameni. Cum arati grafrcul de mai sus, PayPd are mult succ$ ln
Germania, De ac€ea, in 2ora blncile qi casele de ecpnomii au
Pentru banca de investilii Goldman Sachs, un inginer lansat un proicqt comun foarte asomfiietor, Paydirekt.
software face cat patru comercianti de schimburi externe.
Acest trend se va consolida in timp. Tehnologiile de retea, cum
este Blockchain, permit, in principal, industriei sa organizeze
procese complexe, precum tranzacliile imobiliare sau cele din
domeniul securitelii, 9i si le securizeze fala de orice tentative
de falsificare, totul desfiEurdndu-se mult mai rapid. Existe un
enorm potenlial pentru o revolulie in procesul Blockchain,
pentru ca algoritmii Si datele ar putea inlocui intermediari
precum bincile gi comerciantii. Bencile beneficiazd de pe urma
inattei fiabiliteli gi a economiilor cu personalul, clienlii profite
de operaliunile mai rapide gi de costurile mai mici, cel putin
p(rydrdrl o@E!!I
inilial. Spre exemplu, in cazul unui leasing auto, un a$a-numit
Smart Contract poate face disponibile intr-un Blockchain toate
componentele contractului, intr-o forme absolut sigurE, 9i poa-
te executa $i monitoriza deal-ul de acolo, treptat. Combinat cu
comunicalia intre ma$ini gi Internet of Things, asta inseamnd
ce, dace nu liai pletit ratele Ia timp, magina nu va mai porni.
Dar aceste planuri pentru o revolulie tehnologici a finan-
lelor pot fi realizate doar cu anumite limiteri. Exista deja multe
incertitudini Iegate de colaborarea cu fintech-udle, pentru ce
bancile abordeazi inovaliile cu destul de multe rezerve. Este
amuzant sa vezi asta Ia bencile germane, care incearcd si fure
clienlii serviciului de pldli PayPal cu Paydirekt. Palida done
arata ca un memorial al lipsei de imaginatie a industriei. Nu ,Cash-ul este
teribilde scump si
surp nde pe nimeni, agadar, faptul cd succesul este neglijabil.
Modelul de business al bincilor nu este amenintat numai
de noiijucetori. Nici chiar bincile centrale nu mai considere o deineficient."' rlb-
perspective de neimaginat un viitor fare bAnci comerciale. EIe rohncryan E, d
se opun rolului institutiei in crizele financiare, intrucat ratele Directot executiv Deutsche Ban]<
negative ale dobAnzilor nu ar putea resuscita investitiile $i pe subiectul on Caslf
"War
increderea consumatorilor. , De aceea, in sertarele bencilor
centrale se afl5 numeroase $i diverse planuri pentru un control
mai bun al politicilor monetare.

CHIP < 2018 < 06 .23


4S Interdictia banilor fizici: cine nu consumi, pierde
Programul include abolirea cash-ului in cea mai extrema
forme. Introducerea unei valute digitale ar putea constitui un
aga-numit placebo pentru abolirea bancnotelor Si monedelor.
,,Inop.iniamea, Din perspectiva bancilor centrale gi a politicii, ambele misuri
oamenii sunt deplin ar putea avea efecte negative permanente in cazul scederii
dobAnzilor, cind nu ai avea posibilitatea de a-ti retrage banii si
constientide a-i depozita sub saltea. in acest scop, banca centraE ar introdu-

bdneficiile ce o cripto valute, care ar permite apoi bunicii sd poate da in


continuare bani de buzunar nepolilor daca ace$tia vinin vizita
cash-ului. cu portofelele lor digitale.
Cripto banii ar constitui un alt cui in sicriul blncilor
Pentru ce rolul lor ca intermediar ar fi in mare risc bincile
centrale ar putea administra singure conturile gi astfel gi-ar
putea realiza mai bine obiectivele politicilor monetare. Joseph
Stiglitz, cagtigetor al Premiului Nobel Prize pentru Economie, a
spus in 2016:,,I-ar putea goca pe non-economigti faptul cd benci-
le nujoaca niciun rol in modelul standard al bdncilor centrale.
Desigur, firi bdnci, nu ar fi nici o bancd centrala, dar disonanle-
le cognitive rareori au zguduit pane acumincrederea bancheri-
lor centraliin modelele lor".
in cazul unei aboliri a banilor fizici, bencile care delin
conturile ar avea sub control cea mai semnificativa comoare de
date din istorie. Asta ii aminteqte bancherului elvelian Andreas
H6fert de un "cosmar Orwellian al represiunii financiare'.
Economistul gef (intre timp decedat) al marii bincii UBS a mai
spus; "Un sistem monetar pe deplin electronic, complet trans-
Banca e,ientrati a Germaniei din FEnkfurt are dreptul exclusiv
de a emite bancnote ftr Gernania- Banca CentEl,ii Europeani ar parent, fere nicio mentinere a caracterului privat al tranzactii-
f!" insi, c€a responsabili pcntru interzicerea banilor fizici in lor gi cu riscul constant de expropiere de cetre stat - asta
zon:l euro. inseamna ca banii nu vor mai fi proprietate privattr".

Marele santier al bincilor de date Autoritiitile fiscale cred ci digital este mai bine
Bdncile devin furnizori de Instituti.ile oficiale ar putea examina apoi intreaga viala finan-
tehnologie in era digitale. Inteligenta Artificiald ciare a fiectrrui cetatean. Vechiul secret bancar? Deja mort.
'
Potdvit firmei de consultanta Gratie retelelor neurale functio- Slebirea sa a inceput sub guvernul federal, cAnd se vorbea
in management Bain & Com- nale, utopia inteligenlei ma$ini- despre restri4ii stricte asupra unor exceptii cum ar fi cazurile
pany aceaste tendinte este clar lor a devenit acum realitate. suspectate de finantare a terorismului. 34o.ooo de solicitiri au
reflectata de portalurile de Aplicatiile legate de subiecte fost primite de Biroul Eiscal Federal Central in primajumetate a
joburi. Sunt Ia mare ceutare precum interactiunea cu clien-
lui 2o1Z cu 83 de procente mai multe decat in anul precedent.
dezvoltatorii de software, tii, analiza datelor gi optimiza- Cregterea exponenliale se agteapte se continue: coalilia aflata h
pionieriiin domeniul IA gi spe- rea proceselor sunt importante
guvernare a gters paragraful 3a din Legea Eiscului din 2orz Era
cialistiiAl. Bancherii, insd, ar fi pentru bencl
cei care pierd. in businessul vorba de expresia legall a secretului bancar, care dura de 399 de
pietei de capital, are loc o > Secu tatea cibernetici ani. Legea succesoare,,,Steuerumgehungsbekampfungsgesetz"
aga-numiti,juniorizare": o Ameninterile sunt deseo su- (Legea privind combaterea evaziunii fiscale) de autodtellor
generalie de tehnocrati inlocu- bestimate. Conceptele integrate fiscale acces liber Ia conturi. Toate datele pot fi monitorizate
ie$tee vechii angajati ,,analo- $i proactive de management al permanent fere ca ptrrtile implicate se fie in vreun fel informate
gici". Din multitudinea de noi riscurilor sunt esentiale. Iar despre asta.
tehnologii, patru subiecte ies in implementarea Data Protection Potrivit unui studiu despre viitorul banilor, comisionat de
mod special in evidente pentru Regulation a UE ajute.
Berenberg Bank gi de Institutul pentru Economie Internationa-
agentia de consultanti:
E din Hamburg, managementul conturilor tehnic semnificativ
> Noi arhitecturi IT
, Blockchain IT-ul multor benci Si astfel Fi
prin Blockchain ar agrava gi mai mult problema: ,in fond,
Tehnologia poate crea mult mai migrarea dateior in sistemele Blockchainva putea furniza unlanl de dovezi despre toate tran-
mult decat c pto valute. Gratie moderne sunt in prezent un zactiile, cetre banci $i autoriteule de supervizare, cu doar o
structurii sale de lant, fiecare imens santier O arhitecturi apisare de buton - autentic, irevocabil, verificabil pentru
tranzactie poate fi inlelease $i modulari, al cirei software este totdeauna".
nu poate fi modificate. Asta format din micro servicii este in pofida dezavantajelor pentru mulli clienli, John Cryan,
sporegte transparenta gi se dezvoltate in mod gradual. So- director executiv la Deutsche Bank, crede cA Apple sau Alibaba
a$teaptd sa consolideze gi incre- Iulii hibride care conecteaze
Si Tencent din China promit solulii pentru probleme vechi Fi
derea clientilor in securitatba cloud-urile publice cu cele pri-
noi. Ei au experimentat timp de mai multi ani servicii de plata
de care se bucuri datele lor vate predomine in domeniu.
.
precum Apple Pay sau Alipay Eacebook a obtinut o licenta de

2.j, 06 ' 2018 ' CHIP


40 dC ANi iN VIITOR

bance in Irlanda, Amazon cauta o cooperare cu o banci majore.


Sunt testate chiar fi servicii de plati PzP via Messenger. Pentru
piala bancare extrem de reglementattr, aceste tentative nu au
fost ins5, pane acurn, o amenintare semnificative.
Asta s-ar putea schimba de acum. Noua dir€ctivtr UE pentru
seruicii de phte a intrat in vigoare la 13 ianuarie. UE vrea sA
Loialitatea clienf ilor
promoveze inovatiile gi competitia in institutiile financiare cu bincilor cl majoritatea dientilor sunt satisEcarti de bincile lo&
ajutorul "Payment Services Directive 2" (PSD2). Dircctiva oblige Cu toate
benc e se deschide conturile online ale dientilor catre compa- un sfert dintre ei sunt deja pregltiti se faci afaceri cu cprpor4i-
ile de date Google, Amazon, Eaqlbook, Apple (GAEAI.
niile fintech gi alte companii aprobate de regulatorul financiar
Bafin Dacl gi dientul este de acord, furnizorilor de servicii Ie eTEo liifrtll
este permis accesul la toate datele conturilor lor din precedente-
le 90 de zile.
Pentru grupul GAFA $i corpor4iile IT gigantice din China,
asta este echivalent cu descoperirea unui zecamant de aur.
Ace$tia lucreaze de multa vreme pentru a inlocui vechile
metode de phte, cum sunt cele prin carduri de debit sau credit,
pentru a procesa chiar ei plitile. Amazon, o companie cu
venituri uriafe gi cu numercase tranzaqii, va beneficia in speci-
al de PSD2. Comerciantul gigant ii poate impinge pe intermedia-
ft;;;rd;;;P 33
dintre clienli sunt gata sa-Si
rii din lumea bancara din propriul lor business qi poate folosi partajeze datele personale in
schimbul unor conditii
reducerile de taxe in avantajul seu. Un alt lucru care face lucru-
r e atat de irezistibile pentru ati giganu tehnologici este
faptul ce pot obtine cu ugurinta date despre istoria financiare
din ultimele trci tuni a cliengilor lor
*e'--_=.-
!='F
dirt." .li"n1i,iu
"rnt de 5
se pleteasce mai mult
=

pregatili
euro lH- - I
Ded-urile financiare ale viitorului: date bancare tn loc - pemru securitarca oareror ior-l
de consilii bancare
Abilitatea de top a companiilor tehnologice este ob[inerea de
informalii din date. Cu Big Data $ inteligente artificiaH, ei pot
analiza chiar gi cele mai valoroase date personale in viitor. Dorinlele clien!ilor bdncilor
Google Ei Facebook vor folosi datele conturilor pentru a rula de valorile clasice, cum
Potrivit unui studiu comdirect, in afard
reclame Si mai bine personalizate. Amazon va analiza cornpor- sunt iKTederea sau integritatea, modernitatea Fi inovativitatea
tamentul consumatorilor gi le va prezenta oferte de nerefuzat audev"nit ele populare ln r€ndul dienlilor.
- in avantajul veniturilor Amazon $i dezavantajul comerciangi- Securitatea datelor 99%
Ior care conduceau businessul pane acum. Si toti mariijucatori
lncredeea 99%
vor prelua servicii financiare lucrative in propriul portofoliu,
care in mod normal vor fi gratuite pentru clienli atat timp cat Scriozit.tea 99%
solutii fadle pentru
aceftia furnizeaze datele lor personale. Apoi emiterea proprii- probleme 99%
lor valute ar putea fi profitabiltr" OE6titat€a 98%
Un avantaj suplimentar aI PSD2 pentru marile corporatii: Ftebilitat€e EI
ele vor face un nou pas inainte ln strategiile lor de platforma.
Cerectaaul prietenos 95%
Legislatia asigura faptul ce informatiile, consumul gi procesele
Modernitat a 7A%
de plate au loc pe o singura phtforme onune. Clientul poate
finaliza tranzaclii cu toli furnizorii de servicii fara sa trebuias- Inovadvltatea 68q6

ce sa autorizeze tranzaclii individuale. Modele platforml capi-


te semnificatie $i in Germania. Verimi, o alianla a marilor
corporalii precum Deutsche Bank, Lufthansa gi Daimler, va
incerca, aSadar, se ofere o alternative la Googte & Co.
Desigur, niciun client nu va fi obligat sa bifeze aprobarea
dace o companie tehnologice sau fintech afi$eaze Termeni gi
Conditii pe monitor. Dar majoritatea utilizatorilor nu au avut
nicio probleme sd-$i partajeze datele in schimbul unor elemen-
te digitale de comoditate, cel pulin panl acum. Aceaste tentalie
va deveni 9i mai mare in viitor. Amazon, spre exemplu, poate
oferi taxe reduse direct cetre clienli, sub forma discounturilor
sau a creditelor. Date despre cont bune vor putea aduce econo-
I mii de costuri pentru clienli $i ii vor lega qi mai mult de corpora-
E

g lii
pe ace$tia. Asta se va manifesta chiar 9i in cazul micilor
afaceri pentru care datele vor deveni valuta viitorului. r

CHIP .2or8 . 06 <27


TREND > RYZEN

tr

CPU-urile Ryzen i-au permis lui AMD sE aibd o intoarcere de risunet in zorz. Dispozitivele
de generatia a doua sunt procesoare combo care confin si un CPU qi un GPU, care au
performante deosebite Ia capitolul grafic6.

nul trecut i-a apa4inut Iui AMD


Si CPu-urilor de inalta (APU). Noite APU-uri Ryzen contin un CPU quad-core complet,
performanle Ryzen. Din punctul de vedere al liderului precum gi o unitate grafice Vega deinalte performanla, totul pe
pi4ei, Intel, aceste dispozitive au reprezentat o reale u singur suport de siliciu (vezi pagina din dreapta sus). Cele pa-
provocare pentru businessul de bazi al companiei. Asta a tru nuclee au un buffer comun L3. Am testat noite APU-uri
insemnat o veste bune pentru toli cei care auvrut se asambleze Ryzen in laboratorul de teste giili vom spune cum se comporta
un PC, pentru ch de mult nu au mai avut optiunea de a alege vis-a-vis de competitori $i de predecesoarele din prima gener4ie.
dinEe multiple CPU-uri. Duelul a generat Si un razboi al prelu-
rilor $i a fo4at lntel sa ridice nivelul de performanla al seriei O mici uzini cu un CPU gi un GPU
sale Core-i. AMD lanseaze initial doue modele diferite. Cel mai puternic,
A doua runda a acestui meci este pe cale se inceapd. AMD a Ryzen 5 24ooc, ar trebui s5{inlocuiasce pe Ryzen 5 r4OO, in vre-
declansat etapa a doua a rizboiului introducAnd a douagenera- me ce mai slabul Ryzen 3 22ooc urmeaz5 si ii succeadi lui
,E
lie de procesoare Ryzen, care vin cu o functie speciale: spre Ryzen 3 Doo. Schema de preturi reflecta acest aranjamenl24ooc
deosebire de dispozitivele din prima generalie, cele din gama de este disponibil de la aproximativ r5o €, in vreme ce 22ooc costi
preturi ieftine de pane in 2oo €, nu mai sunt CPU-uri pure; circa 95 €. Ambele sunt cu circa lo € mai scumpe decat
acestea sunt acum aga-nuqrite accelerated processing units' cipurile Ryzen din prima generalie. Asta are sens la nivel ,i

28, 06'2018'CHIP
RYZEN < TREND

tehnic, pentru ca Ryzen t4oo Si 24ooc au patru nuclee, care sunt


compatibile cu multi-threading-ul si astfel pot procesa pan5 la
opt fire de execulie simultan. Pe de alte parte, cele patru nuclee
ale mai slabelor Ryzen uoo si z2ooc nu suporta multi- APU AMD Ryzen: patru nuclee gi graficl
threading. Spre deosebire de Rfzen-urile de anul trecut, ambele noi modele
Procesoarele Core-i construite de competitorul Intel au gi au unititi grafrce puternice Vega, in plus faF de CPU. AMD
ele o unitate graficd, dar aceasta serve$te doar drept motor numegte acest design hccelerated processing u t' (APU).
suplimentar de afigare a sistemului de operare si pentru rula-
rea de video. Eolosirea de cetre AMD a unitelilor grafice Vega
ci scopurile urmarite sunt mult mai ambilioase,
indica faptul
pentru cA dispozitivul este suficient de puternic pentru
gaming, daca te multumegti cu rezolutie HD. Din punctul de
vedere al fanilor AMD care vor sa asambleze un nou PC, asta
inseamne ca ar face sens sd evite costurile oribil de mari la care
au ajuns in prezent pleci video rezonabile din clasa medie, cum
ar fi cele nVidia GTX ro5o Ti. in acela$i timp, ai si opliunea de a
trece Ia o carcase mai mice Si de a spune adio cutiei albe de sub
birou. Noile APU-uri se potrivesc pedect cu o place minilTx,
care poate fi fundatia unui PC pentru sufragerie.

Compararea generatiilor Ryzen Comparalia celor doua APU-uri AMD


Spre deosebire de Intel (care schimba anual formatul soclului Cele mai importante diferente dintre Ryzen 5 z4ooc gi fratele
pentru CPU), a doua generatie AMD Ryzen continud se folo- siu mai tanlr - Ryzen 3 22ooc - sunt multi.thr€ading-ul (8 fire
seascl soclul AM4. Asta inseamni ce fanii AMD care au trecut de executie) fi unitatea grafici mai puternice Vega u.
pe Ryzen anul trecut pot face lesne un upgrade de CPU pe placa
lor de bazd. Tot ce au nevoie este un update de firmware. O
comparatie intre nivelurile de performanld ale generaliilor
Ryzen (vezi dreapta jos) releve ce asta ar fi o idee bund. in
comparatie cu predecesoarele, ambele noi Apu-uri au avut
scoruri semnificativ mai mari in testul Cinebench. intrucat
Cinebench R$ implice doar CPU-ul, unitatea extra Vega aparli-
nand generaliei zooo nujoaca niciun rol.
Cand este folosite si unitatea grafice Vega (in teste precum
PCMark ro), diferenla de performan!5 devine gi mai evidenti.
Motivul principal pentru sporul de performanle al generaliei
secunde rezidd in trecerea Ia procesul de produclie mai efici-
ent, pe 12 nanometri. Ryzen-urile de primA generatie erau
produse intr-un proces pe 16 nanometri. Modificarea a permis
AMD sd sporeasce frecvenlele de baze ale noilor cipuri cu 4oo
MHz; mai mult, consumul energetic a rdmas Ia acelagi nivel, in
pofida unitelii adilionale Vega, care funclioneazi pe post de
placl video.

Duelul cu Intel Coffee Lake


Duelul in clasa medie opune Ryzen 5 24ooc lui Core iS 84oo din
utile generatie Intel Coffee Lake. Core i5 84oo este potrivit gi
pentru folosirea in Pc-uri generaliste ieftine, pentru sarcini de
rutini, care se pot dovedi ocazional solicitante pentru CPU
(gen procesare de imagine sau editare video). CPU-ul Intel are
gase nuclee, dar nu suportd multi-threading. Frecvenla lor de
Duelul performanlelor: Ryzen I versus Ryzen z
baze este de 2,8 GHz, iar facititatea turbo pentru performanle
O comparatie cu predecesoarele r€levi ca, h capitolu.l putere d€
de varf poate atinge un nivel maxim de 4 GHz. Dar unitatea
calcul, noile APU-uri Rizen sunt cu mult inaintea vechilor
grafice instalate, Intel UHD Graphics 630, nu ii face fa15 lui CPU-uri Ryzen.
Vega. Asta inseamni ce Pc-urile vor avea nevoie de o placa Cinebench E MulticoE Cn puncte)
video dedicati. Cu un pret al strezii de circa r7o €, Core i5 84oo AMD Ryzen 24ooc
5
este cu aproximativ 20 € mai scump decat Ryzen S 24ooc.
AMD Ryzen 5 r4oo
Cipul AMD are un alt avantaj in plus fala de grafica mai
puternice: la fel ca toate, procesoarele Ryzen, poate fi AMD Rlzen 3 22ooc 559
overclock-at, avand multiplicatorul deblocat. La Intel, optiunea
AMD Ryzen 3 r2oo 473
este oferit5 doar pentru procesoarele cu terminalia'K'9i nu in +

:HIP < 2or8 < {)6 .29


TBEND > RYZEN

clasa medie ieftind; este disponibiH doar pentru variantele mai


scumpe 86ooK 9i 87ooK.
Overclocking-ul poate fi executat folosind facilitatea de confi-
gurare din UEFI/BIOS. AMD pe de alte parte, oferA un program
Windows in acest scop: instrumentul Ryzen Master (vezi stan-
ga) poate fi folosit Si de incepetori.

Salt de per:fonnanti dupi overclocking


Cand am comparat performanlele Ryzen cu cele ale lui i5 84oo,
am overclock-at Ryzen 5 24ooc la frecvenla de baza de 4 GHz,la
un voltaj de L4?5 vo\i. Sistemul de test a continuat se funqio-
neze stabil in aceasta configuratie. Dar la frecvenle mai mari
am inregistrat btocaje sporadice. in plus, am comparat dispozi-
tivul Ryzen gi cu el insugi la frecvenla de baze normaE. Am
folosit iar benchmark-ul Cinebench fus. A devenit evident ce
Instrumentul AMD Rizen Master poate fi folosit pentru a
gase nuclee ale lui i5 84oo nu pot fi bltute de patru nuclee ale
overdock-a prccesoarele in Windows. In cazul lui Ryzen 5
24ooc, sist€mul rimane stabil chiar Si la frecventa de 4 GHz. Ryzen (vezi stanga). Dar Ryzen se apropie de Core i5 cand este
overclock-at Ia 4 GHz. CMark ro simuleaz5 sarcini tipice asocia-
Overclocking-ul dezldnluie puterea Ryzen te cu rutina zilnica, in care joacd un rol gi puterea unite$i
ln termeni de putere de calcut (Cineb€ndr), CPU-uI overclock-at grafice. De aceea, Ryzen-ul overclock-at l-a depd$it destul de
al Ryzen 5 zrooc aproape atinge aceLaqi nivel cu mai scumpul
CPU de la Intel. La activitaiti zilnic€ tipicc (PCMark rol, r€utefte semnificativ pe Core i5 in benchmark-ul PcMark 10. Dar fare
chiar se-l depigeasca. overclocking, a remas cu circa 3oo de puntein urma procesoru-
Cinebench 15 MulticoE Gn puncte) lui Intel.
Intelcoreis84oo ' t' 942
Cele mai puternice unite$ grafice din procesoare
AMD Rlzrn s ?4ooc (4 cHz overclock at) 884
Alaturi de CPU, instrumentul Ryzen Master permite gi overdo
AMD Rlzen 5 24ooc (3,0 cHz) 8o9 ck-area unitdtii grafice Vega. Pentru a evalua performanta
unittrlii grafice, am dus frecvenla GPU-ului de la L25o MHz la
PCMark ro fm puncte)
rsoo MHz, Ia un voltaj de 15 volli. Asta a dus la un scor de L382
AMD Ryzen 5 24ooc (4 GHz overclock-at) de puncte in benchmark-ul 3DMark Time Spy, performante cu
Intel Corl i5 a4oo ' : :.'. 3 44r to procente mai mare decat cea a frecventei de baze normale
':.';/;.'' (vezi stanga). Unitatea grafice a lui Core i nu se poate apropia,
AMD Ryzm 5 24ooc (3,6 GHz) - 3.rz:|
- macar, de acest nivet a reugit se obIinI doar un pic peste o trei-
Un motor grafic suficient de puternic me din punctajul Ryzen-ului overclock-at. Aqadar,24ooc este Ia
pentru gameri nivelul unei plici video intre nvidia GeEorce 1o3o $i ro5o. Cei
Unitatea grafict Vega a lui Ryzen 5 zlooc poate fi overdock-ate care se pot limita lajocuri Ia rezolutia 1o8o p qi nu vor cele mai
sigur la r.5oo MHz folosind instrumentul
- Maater. Astfel, put€rca mari niveluri ale detaliilor, vor fi respEtiti de frame rate-uri
creite cu ro procente 9i asta apropie dispozitivul de nivelul unei foarte decente. Numerul de cadre pe secunde va depinde,
plici video din clasa medie- desigur, dejoc.
3DMark Time SIry puncte)
Cln
Per ansamblu, AMD a sporit substanlial performanla celei
nvidia GeEorce ro5o :1.,: r:. :-::.tll::l:;!l:rili.i::i t.sts de-a doua gener4ii de dispozitive Ryzen, aga cd are sens, clar, si
AMD Byzen 24ooc (CPU qi GPU
overclock-atel
5 ria2 faci upgade-ul de la un procesor de prima gener4ie compara-
AMD RIZ€N 5 ?4OOG rzfil bil Dar, inainte de a face achizilia, afli dacd producitorul pldcii

lntel Core i5 84oo (UHD Craphics 630) - ::' \2r tale de baze ofere update-ul de firmware necesar Mai mult,
acest update de firmware trebuie instalat inainte de upgrade-ul
- de hardware, pentru ce vechea place de baz6 nu va putea detec-
APu-urile AMD sunt perk potrivite pentru
- ta noile APU-uri Byzen fdrl un firmware nou.
a pe o placi mini-ITX precum MSI
fi instalate
B35oI Pro AC. Gr4ie naturii identice a pinilor, In comparalie cu generalia Intel Coffee Lake, AMD ofera o
ele sunt compatibile gi cu vechile plici de performanla mai bund, la acela;i pre!. Dar Intel nu a livrat inca
baztr pentru Ryzen; dar au nevoie de un toate variantele: Core i5 85oo qi Core b 83oo sunt aqteptate in
viitorul apropiat, ambele fiind, in compar4ie cu i5 84oo, mai po-
trivite penftu a intra in competilie cu Ryzen 5 24ooc, atat in
termeni de performantr, cat $i de pre!. ln acelagi timp, AMD a
Iansat duelul pe segmentul high-end segment in aprilie,
Iansind dispozitive hexa-core li octa-core din noua generalie
Ryzen. Aceste dispozitive sunt CPU-uri pure; intrucat sunt
produse pe u nanometri, au qi o frecvente mai ridicata. Toate
aceste ve$ti sunt realmente excitante. Dar nu Si pentru utiliza-
torii de Windows 7 acest sistem nu mai este suportat de
dispozitivele Ryzen din generatia a doua. r

06 ,2or8 ' CHIP


ANTIVIRUS<TEST&TECH

Cea mai buni protectie


antivirus nu .-gratut'ti
CHIP a colaborat cu AV-Test pentru a compara 15 suite de securitate cu
Windows Defender. Dupi rularea unui test de anduran[i timp de patru luni,
i(i putem spune ce software i(i protejeazi cu adevdrat sistemul.

T ntrebarea importanta nu este dac, un utilizaror de Windows a atins nivelul de rco de milioane. Pentru a gdsi cea
Wirrao,r. are sau nu nevoie de un antivirus. Microsoft a mai bune proteclie antivirus pentru Windows, CHIP a fecut
I
I respuns la asta cu mai bine de cinci ani in urme, odata cu echipa cu AV-Test pentru a testa 15 antiviru$i qi Windows
Iansarea lui Windows 8. Antivirusul Windows Defender face Defender, int-roun test de anduranla de patru luni.
parte de atunci din sistemul de operare, iar Microsoft l-a extins
intr-o suite de securitate sub Windows 10. Dar este realmente
suficient pentru asigurarea unei securite!i optime? Test de anduranli pentru suite
Nicio alti companie nu poate raspunde la aceaste intrebare protective
mai bine ca AV-Test. Experlii in securitate din Magdeburg sunt Antivirugii au fost testati in conditii extreme. Lucrul esenlial
in business din 2oo4. Ei folosesc acum laboratoare de testare este abilitatea de a detecta malware-ul. Eiecarui sistem antivi
care conlin circa 3oo de sisteme client Si server, care sunt folosi- rus iau fost servite circa 2o.ooo de programe malware. in prac-
te pentru a salva gi procesa peste r.ooo de terabytes de date de tice, computerul teu nu ar fi infectat de un numer atat de mare
test. Compania inregistreaz5 peste 25o.ooo de noi instanle de de programe malware, chiar dacE ai face clic pe fiecare Iink pe
malware in fiecare zi. Instrqmente speciale de analizi sunt care il intalnesti pe internet. Dar a fost necesar se creem un
folosite pentru a examina, clasifica Si stoca acest malware. La astfel de scenariuin mediul de testare pentru a putea descoperi
inceputul lui 2018, colectia dg esantioane malware pentru vulnerabilitilile produselor Am verificat doue scenarii diferiG

H tP < 2018 < 06 < 3t


TEST&TECH'ANTMRUS
in detatu. Aga-numitul test pentru lumea reali a implicat
proBrame malware nou-noule, unele dintre ele existind doar
Emergenla malware-ului in ultimii rg ani
Numirul de viruSi cunoscuti a creEcut la peste 7ob de mitioan€
de cateva ore. La momentul testului, antivirugii nu posedau
din 2op fi se a{teaptii o noul cregtere fi anul acrsta" inca cele mai recente semneturi de viruSi care ar fi putut detec-
ta fire echivoc astfel de malware zero-day. Pachetele de protec-
Numfuul total de programe malware (in milioane)
800 lie au trebuit, astfel sa detecteze virugii, viermii $i troienii
intr-o alte maniera. Maniera in care au facut-o Si gradul de
700
succes au fost stocate intr-o maniera reproductibili pe sisteme
500 de test, pentru fiecare egantion. A doua parte a testului a impli
500
cat un set de referinte AV-Test. in acest caz, sarcina a fost de a
neutraliza programe malware deja cunoscute, dar care nu erau
ttOO
mai vechi de o luni. Poate ci suna simplu, dar aceast5 parte a
300 testului a fost cea care a continut cei mai mulli viru$ cu care
chiar se confrunte in lumea reali antiviruqii.
200

loo Cea mai buni protecgie costi bani


Rezultatele testelor vorbesc de la sine: cea mai bun protectie
o
antivirus coste bani. Mai mult, nu existe antiviru$i care sunt
disponibiti la un pre! fix, pEtibil o singure dat5 - tot ce nu
poate fi instalat pe computer gratuit, are o taxe anuale.
Trei strategii importante Bitdefender Internet Security era de mulli aniintre programele
de protecfie de top, dar acum a reu$it se ajunge in premieri liderul absolut

driverele $i software-ul instalat


al acestui test comparativ. ca$tigetorul Bitdefender gi cel de-al
Suitele de securitate internet
testate in acest articol sunt si te informeaze despre doilea dasat, Symantec Norton Security, au fost singurii antiviru$i
pachete de protectie cuprinze- update-uri. care au fost capabili si detecteze toate programele malware cu
toare. Dar nu vei putea atinge > Strategie de backup: Niciun care s-au confruntat.
un nivel optim de securitate antivirus nu te poate ajuta in Dete4ia viru€ilor cunosculi Pentru producetorii antiviruii-
doar instaland acest software. cazul unui defect hardware si Ior, sarcina deupdatare a software-ului lor este o cursaimpotri-
CHIP ili dezviluie trei misuri vei avea nevoie de un backup in va atacatorilor. Atacatorii inunde internetul cu noi programe
aditionale, care ofere o securita- cazul unui atac ransomware. malware zilnic; aceste programe malware sunt colectate, anali
te md buni: Instrumente precum Acronis zate $i procesate (ca modele de deteclie pentru antiviru$i) in
, Strategia de update: Sectorul True Image acopere doue as-
laboratoarele producetorilor. Deteclia viru$ilor cunosculi este
IT luptacu breEele CPU Spectre pecte aie unei strategii de bac-
partea ugoara a ecualiei pentru majoritatea suitelor testate,
gi Meltdown de lainceputul lui kup de succes: backup-ul com-
ceea ce dovedeSte ce producetorii folosesc mecanisme de asigu-
2or8. Problema este o ilustrare plet al sistemului de operare Ei
forlati a cet de complicat5 a backup-ul f igierelor individuale. rare a caltelii impresionante. Potrivit misurdtorilor, toate
devenit chestiunea'update-uri- , Strategie parolelor: Unele produsele au rate de deteclie de top, de peste 99 de procente.
lor'. in Windows, tot ce trebuie suite de securitate vin cu un Dar Bitdefender, Symantec gi Trend Micro au fost singurele
se faci este se laEi setirile au- manager de parole, dar aceste care au putut detecta chiar toate programele din setul de
to-update ase cum au fost pre- suite nu prea fac o treabi buni referinte folosit in teste.
setate de Microsoft. Ar trebui Ia acest capitol. KeePass 2 este Dete{ia in cazul atacurilor zero.day: in orice caz, virugii folo-
se folosesti setirile auto-update un fueeware foarte bun, sili pentru atacuri zero-day sunt mult mai dificili. Astfel de
Ei pentru programele instalate, open-source, cu o bazi de date
scenarii implicd programe malware nou-noute, impotriva caro-
cand este posibil (browsere). Iocale Ei criptati. Activeaze $i
ra dezvoltatorii de antivirugi nu gi-au vaccinat inca programe-
SUMo $i DUMo sunt instru- autentificarea cu 2 factod pen-
Ie. ln acest caz, efectul protector care folosePte semneturi nu
mente freeware care verifice tru serviciile care suporta asta.
mai funclioneazi. Prote4ia trebuie asigurata, astfel, de alte
module, cum sunt cele euristice sau ceuterile dupe reputatie
care implici un serviciu cloud. Bitdefender, Comodo 9i
Symantec sunt singurele care au reugit se ob$ne un scor
perfect in acest scenariu; restul au mai l5sat se scape programe
malware fird a Ie detecta. Ratele lor de deteclie, care au fost
undeva injur de 98 de procente, sune mult mai bine decat sunt
in realitate, pentru o astfel de rata de deteclie inseamne, prac-
ci doud din fiecare roo de atacuri reugesc. Asta nu ar trebui
tic,
se se intample deloc cu un antivirus, motiv pentru care am
scezut multe puncte cand am intalnit astfel de erori.
Per ansamblu, primele cinci suite din test au oferit un nivel
foarte bun de deteclie, ceea se poate spune gi despre E-Secure
Safe, Prelurile pentru aceste produse sunt undevain gama 20 -
windows Defender security center: in windot {s rc, Microsoft a 40 €/an; aceste preturi se aplici pachetelor care conlin trei
transformat Mnderintrg suitil de securitate. licen1e.

32, 06 , 2018 > CHIP


ANTIVIRUS<TEST&TECII

Antivirugii gatuili sunt mediocri


Testul a inclus $i doue alternative gratuite la Windows Antivirusii incetinesc hardware-ul standard
Defender, Avast Free Antivirus gi Comodo Internet Security
Un antivirus instalat coaei putere de proc$are, I,entru cI
Premium. Produsul Avast este cel care a livrat cea mai bune lucreazi continuu, ln fmdal. Cele mai puternlc€ ,Irane" din test
performanle gi a terminat in mijlocul clasamentului; de fapt, sunt dupa cum urmeezi:
capabilitEtile sale de deteclie aproape au atins nivelul 'foarte ln proclnte
bun. Din pacate, nu a reu$it sa ob1intr un scor de too de procen- ESEI hternd Secudty 3r,39
te la deteclie in nicio categorie; cu toate acestea, a oblinut 877 Intorut S€crrity hanium
procente (zero-day) li 9o"/r procente (setul de referinte) ceea ce
comodo f 2,85
C Deta Drternet Security t612
dovedegte ce nu are de ce sd-i fie jend.
AVG Int md S€cudty 14'89
Comodo, inse, abia a reugit se obline o performante satisfd-
cetoare in materie de detectie. Asta este destul de trist, pentru Mlct$oft WlndowE Defender !418
ce instrumentul gratuit detecteazl toate programele malware Avast Etec Antlvlrur 14,&t
zero-day, chiar mai bine decat unii antivirugi cu plat5" Din McAfee Intemct Security - 1376
pecate, Comodo clacheaze Ia deteqia setului de referinld.
E-Srcura Sa&
-
r:'.49

Windows Defender egueazi se puncteze BuIGued Intarnet Secudty I-- r:1,03

Multi utilizatod de Windows se bazeaze pe Defender-ul -


preinstalat, pentru ca funclioneaza foarte discret. in teste, am Rispunsul corect - in cazul unui
descoperit ce Defender se tot imbunattrlegte, pentru ce
Microsoft il echipeazi cu noi funqii la fiecare update de
atac cu virusi
Windows ro. Dar, per ansamblu, programul lui Microsoft nu Antivirusii, de obicei, raman > Eolosegte facilitatea de ca-
este suficient, motiv pentru care s-a gi clasat penultimul. Ocazi-
tacu$ mai tot timpul, asa cd rantinl antivirusul te
Dace
atunci cand este raportat un intreabi ce si faci cu progra-
onal, aplicatia s-a apropiat de un scor de roo de procente la
virus, multi utilizatori pot avea mul descoperit,in caz ce ai du-
detectia setului de referinld, dar Defender a fost plcelit de mult unele nelirnuriri in legituri cu bii, alege opliunea carantini/
prea multe ori de atacurile zero-day. Asta a dus calificativul ce trebuie se facd. Iate cum biocare in locul optiunii de ster-
eficienlei protecliei in jos, pana h nivelul ,adecvat". Chiar dacl trebuie sd procedezi: gere.in felul acesta, ameninla-
nu wei se cheltui bani pe un antivirus, Avast Free Antivirus ar > Riimai calm: Ar trebui se iei in rea detectati este izolate.
fi mai bun ca Defenderin termeni de protectie. serios avertismentele. dar tre- > Ruleazi o scanare compbte:
buie s; ramai calm, pentru ce Folosegte antivirusul instalat
antivirusul teu va bloca auto- pentru a rula o scanare comple-
Eiecare antivirus incetineste mat multe operatiuni de acces ti a intrcguiui sistem.
sistemul care nu sunt permise. >O adoua opinie: Ai gi optiu-
Antivirugii lucreazl in permanenle. Ei sunt printre primele
> Sa.tveaze datele: Salveaza tot nea de a obtine o a doua opinie.
ce lucrai,inchide toate progra- Spre exemplu, poti face asta
programe care pornesc Ia boot in Windows fi monitorizeaze
mele si lasi antivirusul sa-ti folosind Malwarebytes An-
fiecare operaliune de accesare a vreunui figier. Indiferent dactr
ofere mai multe detalii. ti-Malware- care este un antivi-
navighezi pe internet, descarci un figier, copiezi foldere, folo- > Colecteaze informatii: Cel rus ce poate fi folosit in paralel
se$ti Office sau instalezi un nou instrument de editare video, mai important este sa afii exact cu cel pe care il ai deja instalat.
antivirusul e cu ochii pe tine gi verifica tot ce faci. Acest efort ce se intample. Antivirusul nu
' incarci backup-uri: Daca
extra vine cu un cost de performanld in anumite zone. Iar cumva doar a blocat un instru- virusii sunt gAsiti in mod repe-
scddea este si ea sesizabilE. Spre exemplu, dace instalezi Como- ment de sistem, cum ar fi un tat, cel mai bine ar fi sA folosesti
do, procedura de instalare a programelor va dura de peste doua scaner de relea pe care i}folo- un backup;ficand asta, vei
ori mai mult. Cand am folosit ESETin test, am mesurat un efect seai? Sau situatia implica si restaura Windows ia condilia
prezenta unui malware? curate, dinainte de infectie.
de frAnare de pAntr la 66 de procente la folosirea software-ului
standard.
Pentru a investiga pierderile de performanle, am verificat
antivirugii cu un computer cu configuragie medie (Intel Xeon
X336o, 2,83 cH4 4 cB de RAM, HDD de 5oo cB) $i cu un pC
high-end (Intel i7 3770, 3,4o GHz, 16 cB de BAM, SSD de 512 cB).
Am efectuat aceleasi activite$ pe care Ie execuli de obicei cu un
computer: navigare pe site-uri, desclrcare de soft din internet,
folosirea programelor uzuale, instalare de instrumente li copie-
re de figiere. Inilial, am executat toate oper4iunile ftui protec-
lie antivirus, apoi am testat individual fiecare antivirus.

Alarmele fdse enerveazi utilizatorii


Ai crede cI Windows Defender, ca parte din sistemul de opera-
re, functioneaza deosebit de eficient. Dar cagtigetorul testului,
Bitdefender, gi cel de-al treilda clasat, Kaspersky, au oferit cea Prote4ie gratuita: Avast Erce Antivirus obtine gcoruri bune la
mai bunE performanle la aceastd categorie. Kaspersky inceti- J toat€..n goriiLti€stesemnifirdvmaibun&cft Defurtu

CHIP < 2018 < 06 < 33


TEST&TECH'ANTMRUS

negte hardware-ul standard, in medie, cu doar 751 procente, in


vreme ce Bitdefender are o performanti la fel de impresionan-
Defender ca al doilea scaner te, cu 779 procente. Windows Defender are un efect de franare
de u,88 procente. Cea mai slabi performanle in domeniu este
Dace folosegti Windows 10,
' Comutipe Defender: oferitd de Comodo gi ESET, singurii candidali care nu au obli
windows Defender este deia Windows Defender va afiga
instalat pe sistemul teu ca anti- doar functiile care ii permit sd nut calificative 'bun sau 'foarte bun. Interesant este ce, in afare
virus. Dar antivirusul lui fie folosit drept un scaner se- de McAfee, toti antiviru$ii testati au un efect de franare mai
Microsoft nu s-a comportat cundar, dupd ce ai instalat un mare cu un hardware mai rapid. Niciun antivirus nu a obtinut
prea bine in teste. Cu toate alt antivirus. Celdlalt antivirus un scor mai mic de ro procente la aceasta categorie. La catego-
acestea,l-ai putea folosi pe va fi permanent in functiune, ria hardware high-end, cele mai bune scoruri (in jur de ros
Defender pe post de un al iar Windows Defenderva rula o procente) au fost obtinute de Bitdefender' Kasperslryi
doilea scaner verificarc suplimentare. Pentru MicroWorld eScan gi Trend Micro. Un antivirus optim este vizi-
> Instaleazi un antivirus: Pri- a seta un astfel de aranjament,
bil doar dace situatia devine serioasa' Altminteri, antivirusul ar
mul pas este se instalezi un nou Ianseazd Windows Defender
trebui sd lucreze discret in fundal. in test am verificat $i cat de
antivirus. Noua aplicalie ar security Center Ei fi clic pe
des au fost emise alarme false, ceea ce este important pentru ce
putea fi, de exemplu, Bitdefen- optiunea,Virus & threat Protec-
der (castigetorul testului) sau tion'. Acum, acceseaze sectiu- alarmele false ii fac pe utilizatori se nu se simta in sigurant5.
programul lui Avast, care este nea ,Windows Defender Antivi- Am folosit pentru asta 4ode programe standard, precum Fire-
cel mai bun antivirus gratuit rus options" Fi activeaza fo* Adobe Reader gi vLC Media PIaYer. Inregistrarile din test
din test. facilitatea,,Periodic scanning". au oferit informalii despre cate avertismente eronate au fost
generate de antivirus sau de cate ori au intrebat util.izatorul
daci anumite acliuni sunt permise. AV-Test verificl daci
programul a fost complet instalat gi daca sunt disponibile toate
funcliile. Aranjamentul este acompaniat un alt test simplificat'
pentru deteclii greFite. Circa 13 milioane de figiere sunt scanate
gi 5oo de site-uri sunt accesate in acest test.
Niciun antivirus nu a trecut de test fare si genereze mecar
o alarmd falsi, iar numlrul de'fals positive a fost in gama
3 - 96. Windows Defender a fost cel mai deranjant 9i Kaspersky
Internet Security a fost la polul opus. E-Secure, G Data Si K7
Computing au avut scoruri bune, iar ceilalli antiviruSi au
primit "foarte bun" (adicl alarme false rare)

Bitdeftnder a fost intotdeauna aproape de vlrful nuntdui in


Antivirusul potrivit pentru tine
ultimii ci(iva ani. victoria sa in test poate fr atribuiti capabilitl' Windows Defender are probleme cu atacurile zero-day qi alar-
tilor de d,ete4ie de top gi rmei performanle puternic€. mele false. Avast Free Antivirus este cel mai bun gratuit.
Ceilalti antiviru$i pot fi testali 30 de zile, inainte se iei o decizie.
Noi!i-l sugerem pe Bitdefender qi nu doar ca-i de-al nostru. r

TEST COMPARATIV > SUITE DE SECURITATE INTERNET


srsr guvEI K?sDets&i'IBterBet sqcldtI nu a reu$it se e g g t
*! 'E9
ajunge in vartul listei, dar o licentd peotru
( {rl 21
acest impreslonant program aotiv us (t an/3 i
.g
,S:E a
E- .Ef ,a
t+a- t!! TH? 9Y,Z
dispozitive) poate fi achizi[ionaUi cu aproxi_
e
.tEs E?
i8
.ga tEa { E:f E EJi t I*{
mativ 20 €.
3 ftE &3 E.Ee EEE a l,8 ffiEE
Bitdefender Internet Secudty ct5 lq, 9q6 99-5 too lot
2 Slmantec Norton Security lI) too 953 *3 loo u7a 13,34

96' gao loo 44,2 99,8 7.aL ro23


3 Xagpfl:klrll$€ln€t SccuritY
Trend Micro Intemet Security tr'? 26 94,6 cts 96,O 452 rt29 ro51

89'6 90.9 899 863 941 89,8 r4,89 1637


5 AVG Irtemet Security
6 McAfe€ InGmet S€.uritY Elt3 23 833 9&O g, 69J 926 B,76

Et.9 935 812 47,6 92) 94,9 r3,49 r695


7 E-Secur€ Safe

a ll, Gratis 89,0 89,9 867 a7J 9O,4 u32 r6,53

as:, za gao 946 66,8 83,6 Ir,28 12,ol


9
90,r 894 39? 94:t li|,o3 r553
Bulcuard lntemet Secu tY 74,4 15 67p i

u Microworld escar Intemet Security Suite r!l 58 5a6 906 994 9S 957 795 r0,43

u2 G Data Interet Security :l .r!i. ?4 64l 883 802 3O,O 95,6 1672 2\24

r3 Comodo lnt€met Securiw Premium I GHtis 64'9 904 559 roo 29,4 u35 38Sr

ESEI lDternet Se€unty t6 29 56.1 96-6 6 333 78,8 3r39 21SO

Gratis 485 59it a5/. 25,6 v,6 r4,88 rzSr


13 Microsoft Windolvs Defender .@,0.
18.9 717 89,4 80s ?O:T 34,6 t2,97 2,457
t6 K7 Computing Total Security

foarte bun 0oc-9o,0) bun (89,9-?5,0) , satisfacetor {743-60.0) su6cient (59,+-45,0) nnerecomandabil (aa,g-o)
Toate scorurile in puncte (mar. roo) da .
34, 06 > 2018 ' CHIP
MOBILE LA VANZARE < TEST &

Banibunipentru
smartphone-uri vechi
Smartphone-urile folosite sunt deseori aruncate cu ugurinli. Dar platformele de achizifii
sunt pregetite str pliteasci bani buni pentru astfel de dispozitive. Colegii nogtri germani
au testat 8 astfel de servicii, care ni s-au pirut interesante, chiar dacd nu avem acces la ele.

acd ar fi dupl producatorii de telefoane mobile, ne-am turate Si intuitive. Destul de des, tot ce ai de fecut pentru a-ti
inlocui telefoanele cu noi modele in fiecare an. Evident, gesi smartphone-ul - sau macar pentru a obgine o privire de
nu sunt prea muli utilizatori pregetili se comitf, aceas- ansamblu a variantelor gi culorilor modelelor - este str intro-
tI acliune destul de nesdbuitd. in medie, pe piata germane tele- duci un nume de dispozitiv in campul de cdutare. Rankauf.de
foanele consumatorilor se uzeaze dupe o perioadd de18, pan5 h este singurul care afiFeazE frecvent carcase de protectie €i alte
z de luni. Modelele din anulprecedent sunt deseorivandute pe accesorii alituri de dispozitivele mobile. Asta complice inutil
eBay sau date altora, in special rudelor apropiate. Dar, potrivit procedura de ciutare. Flip4New oferi, de asemenea, optiunea
unui studiu intreprins de Informationszentrum Mobilfunk de a introduce IMEI-ul, care poate fi vizut inscris pe smartpho-
(IZMF), 38 de procente dintre aceste dispozitive pur qi simplu ne sau prin tastarea *#06* pe tastatura telefonului. Mai mult,
rimln prin vreun sertar, in weme ce alte 12 procente sunt arun- toate site-urile ili permit 9i si rulezi o ceutare ghidate, cu
cate. Pecat, pentru ca mulli ex-companioni inteligenli relin in- imagini exemplificative - o astfel de ceutare te va duce, de
ci o valoare reziduaH destul de impresionante, ce poate fi con- regule, h destina{ie fere a fi nevoit sa dai prea multe clicuri.
vertite in bani, din doar cateva mi$ceri din incheieture gi clicuri intreaga procedurS devine realmente ugoara dace folosegti
,9
de mouse. Existe acum mai multe servicii care cumpdra dispo- app-urile reBuy Si Zoxs (care este $ cagtigetorul testului). Dace
zitive uzate [a un pret fix, pentru a le revinde ulterior. incd mai ai ambalajul original, tot ce trebuie se faci pentru a fi
Testul nostru comparativ arunca o privire mai atentS la opt ghidat direct la pagina modelului teu este sd scanezi codul de
g-
,g reprezentanli proeminenti ai acestei piete. bare al produsului. Nu orice dispozitiv poate fi gdsit in orice
a ofertl unui fumizor de servicii. Zoxs, myswooop fi EcoHandy
\IAnzarea rapidi gi ugoarl a vechilor telefoane mobile au 9t 68 gi, respectiv doar 56 de modele din lista CHIP a celor
I Toate serviciile testate incearce din greu se face lucrurile cat loo de smartphone-uri de top. In cel mai reu scenariu, un
r mai convenabile cu putinle pentru un potenlial vanzitor se
a smartphone-uri uzate. Site-urile lor sunt deopotrivd clar struc-
telefon bun s-ar putea se se dovedeasci nevandabil, Dar daca
reuseSti se gesegti dispozitivul potrivit, al doilea pas implice o

CHIP<2018<oo . 35
TEST & TECH > MOBILE LA VANZARE

auto-evaluare a conditiei sale. Pentru asta, furnizorii de servicii


folosesc multiple niveluri de calitate, care sunt legate de pretu-
rile fixe de achizilie. Dar un nivel identic nu se traduce neapa-
rat prin cerinle identice. La categoria "Ca nou", seryiciile sunt de
acord ci dispozitivul nu tre_buie se prezinte weo urmi de folo-
sire; dar opiniile difere cand vine vorba de categoria -Foarte bu-
n . La aceasta categorie, reBuy gi Zoxs sunt pregatite se tolere-
ze chiar gi zgArieturi minore ale ecranului, daca acestea nu sunt
vizib e cand dispozitivul este pornit. Alli fumizori de servicii
sunt mai critici.ln cazul lui Elip4New, un smartphonein condi-
tidispozitivete cu semne X lia descrisf, mai sus cade in categoria ,Bund'. Pe de alte parte,
semnificatft,c dc utilizare (dc ex. EcoHandy fi Clevertronic (duverkaufst.de) nu au deloc catego
zgarieturip€ capaq dorsd) pot fi ria,Foarte bune' -,,Bun{ este singura categorie oferitl. Toti
vendute intr*o manield fevorabilA.
furnizorii de servicii exp[ca detaliat criteriile de evaluare indi
viduale; in unele cazuri, astfel de explicalii sunt insotite gi de
imagini sau video exemplificative.

Evduarea condiliei dispozitivului uzat


Disponibi.litatea accesoriilor originale, precum alimentatoare]e
$i cabluri.le de date, poate afecta, de asemenea, evaluarea
Prezenla unui SIM-lock poate duce Ia o enorml deducere. O
striceciune sau eroare tehnice duce valoarea la o categorisire
drept de$eu; de fapt, serviciile de achizilii difera intre ele $i la
O erraluare lucrativl evaluarea nivelului de degeuri: EIip4New este pregetit si ofere
poate fr obtinuti chiar
dacl sticla este EpartI' 32,50 € pentru un iPhone 6 16 GB defect, in vreme ce reBuy este
cu conditia si nu pregetit sE pleteascd doar 8,5o€ pentru acela$i dispozitiv.
afecteze zona de afi5are Dar chiar dace un furnizor de servicii evalueaze dispozit!
a ecranulul vul Ia un nivel mai mic decat cel alocat de alt provider, asta nu
inseamne neaperat ci vei lua mai putini bani pe et. in consecin-
!I, cand trebuie fecutA o compar4ie bune, este important sa
cur El furnizezi informaliile cerute pe fiecare portal Fi se studiezi
ofertele. in test, am corelat condilia ceruta cu prelul oferit Si
am folosit aceastl corelatie pentru a calcula un scor. ln acest
cadru, egantionul nostru aleatoriu a aratat ce Zoxs (ca$tig5to-
Akzerl,aber tr
rul testului), Clevertronic gi myswooop au fost singurele care au
05pbyd'eMNeM's.&frh$bgsFral
oferit cele mai mari preturi Per ansamblu, am examinat toate
. iffik*1"*-.e,:!,,e1:E.. r I ofertele serviciilor pentru 18 smartphone-uri care se aflau in
diverse condilii de folosire.
Degcrieri dctdiate (care, ca irr cazul lui reBuy, sunt ocazional
acompaniate de imagini) fac mai ufoari svaluarea condigiei $tergerea datelor personale inainte de expediere
Oispozitivutui Odate ce ai gesit oferta corede, urmltorul pas implici expedie-
rea dispozitivului. Pentru a te asigura ce serviciul de achizilii
poate accesa doar telefonul, nu qi datele tale, ar trebui se-ti
$terge sigur datele private ftergi datele (vezi stangajos), se scoti cardul de memorie gi si
Dace datele private de peptate sunt si ele c sigur, dar restaurezi dispozitivul la setSrile din fabric5. in cazu)
smartphone sunt pur Ei simplu multe telefoane mobile vechi
iPhone-urilor, este important ca incuietoarea de activare se fie
gterge, deseod ele pot fi recupe- nu sunt. in cazul esta, te poli
inHturate. Pentru a face asta, acceseazi seter e, mergi Ia secti
mte cu instrumente speciale. ocupa de criptare in sectiunea
unea iCloud" qi dezactiveazd funclia "Find my iPhone". Din
Dar edsta o modalitate mai ,,security'din set5ri si apoi poti
restaura smartphone-ul Ia seti- pacate , doar jumetate dintre fumizorii de servicii ofere instruqi-
siguri de a face lucrudle.
, in cazul iPhone-urilor, datele rile din fabdce. in funclie de unile corespunzetoare. FlipaNew indici micar sit+ul Apple. Toti
sunt intotdeauna c ptate sigur model, poli gesi opliunea sub furnizorii de servicii cu exceplia lui Bankaufde, te hse se folosefti
intr-un astfel de caz, tot ce ..Save and reset", 'Geneml un checklist pentru a verifica daci ai luat in calcul totul
trebuie se faci este si accesezi management" sau ceva similar Companiile oferi etichete finalizate pentru operatiunile de
seterile, sd mergi Ia se.liunea O solutie mai simpli este oferi- expeditie - aceste etichete trebuie imprimate gi apoi lipite. Din
,General I Reset'$i sA apegi pe te de app-uri de $tergere cum pecate, asta nu este intotdeauna gratis: in cazul lui reBuy Si al
optiunea .Delete contents & sunt Securewipe sau iShredder lui Clevertronic, vanzdtorul trebuie se pldteasci din banii tui
settings". Dar trebuie si elimini >Nu uita si creezi un backup
operaliunile de expedilie, daca valoarea vanzerii este de panl Ia
inregistrarea dispozitivului din al datelor tale inainte de a le
ro €, in vreme ce Rankauf.de ridicS aceaste [mite h 30 €. Cu toa-
iTunes, icloud $i App Store Eterge, pentru ci datele vor fi
te acestea, o etichete mai ieftine este oferiti, de asemenea, Ia un
,

inainte de a face asta. pierdute garantat dupi aceea,


, pret de aproximativ 4 €. Zoxs soliciti plrli adilionale egalonate,
Unele dispozitive Android .
daca nu le salvezi.

36 , 06 ' 2or8 ' CHIP


MOBILE LA VANZARE < TEST & TECH

in game de preturi de pane in 30 €. Din fericire, aceste limite


sunt rareori rclevante cdnd vine vorba de prelul de achizilie al
smartphone-urilor. Operaliunile de expedilie sunt realizate Hier mit nur 3 Klicks beweden
prin DHL, in vreme ce Flip4New oferi gi opliunea de a folosi
Hermes. reBuy poate colecta intregul pachet. Expediliile sunt,

E$$*';ffi;*h;Es;
ca functie standard, asigurate pane la limita de 5oo € de furni-
zorul de servici.i de transport. in cazul unei valori mai mari,
vanzetorul trebuie str asigure independent o po[te de asigurare
corespunzitoare. Odati ce dispozitivul soseFte, este inspectat "'*:L"" o o o
de serviciul de achizitii. Dace inspectia corespunde cu evalua-
rea vanzitorului, banii sunt pleti$. Altminteri, vanzetorul pri- tttttl
megte un mail cu o noui ofert6, care nu este standardizati.
intr-un test aleatoriu, reBuy a fost de acord cu evaluarea noas- Site-urile de achizitii (aici: Clevertrcnic) sunt structurate
tri a unui iPhone 55 gi a oferit 76,62 € pentru o condilie ,,Bund'; prietenos Fi faciliteazi proceserea dir€ctil.
dar Flip+New a clasat conditia dispozitivului drept "Shbe",

lr
chiar daci noi credeam ca sunt indeplinite cdteriile pentru un
nivel de calitate ,,Okay". in acest caz, am oblinut doar $ €, cu

tu
toate ce ne agteptam la 34 €.
(zora,l.13 '?F i
De acord? Plata din partea cumpiritorului
Daca vanzatorul este satisfecut de noua oferte, el primegte
suma oferite; dactr nui place noua ofertA, dispozitivul este
returnat. Operaliunea de returnare este gratuite Ia cinci dintre Wie kann ich mir l0% Bonus auf meinen Verkaut sichern?

serviciile testate. Zoxs solicita o phte de 3,95 €, destul de


Contul de crcdit d Zoxs BuyZ ofera un bonus de ro procente
moderata in comparatie cu cea solicitate de cele doue servicii pentru achizitii ficute folosind platforma proprie bulzoxs.
de pe ultimele locuri: Rankauf.de Si EcoHandy soliciti 10 € $i,
respectiv 12,50 €. Toti furnizorii de servicii pot face pleti prin bonus de ro procente, el poate recupera banii doar de pe platfor-
transfer bancar. in majoritatea cazurilor, plata se poate face Si ma de vanztrri a companiei, buyzoxs.de. De asemenea, suma
prin PayPal. Mai mult, Zoxs oferl $i "BuyZ credit account". poate fi pEtite in orice moment, dar bonusul dispare in acest
Chiar dace aceast5 opliune permite vanzetorului sa oblina un caz $i vanzatorul trebuie sa plateasce o taxl de 99 de cenI. r

I3 ilsx?: :r'Buy -1%..--P' H*our,", #B& - ftriof eco

Platforme de achizitii Locul r Locul2 Locul3 Locul4 Locul S Locul6 Locul ? Locul8
Zoxs Clever-
reBuy
my- wlr- FliptNew
Rankauf-
EcoHandy
tronic r Swooop kaufens.de de
Scor general $2 s8 9r.9 9r* 84,4 803 a9.z 68t
Pr€turi de achizitie (5o%l loo 99 99 85 74 64 69
Dispozitive disDonibile (28%) loo 99 9:t E 7t 85 93 62
Comoditat€ (25%) 93 87 IoO I 92 9t et
Costuri trat$port Gratis de ta 30 € Gratis de la rc € Gratis de la m € Niciunul Niciunul Niciunul Gratis de la 30 € Niciunul
Aaigulare Pana Ia 5oo € Pani Ia 5oo €, P6ni Ia 5bo €3 Pan, h 5oo € PanI h 5oo € PAna la 5oo €3 Pana h 5oo € Pani Ia 5oo €
Tiparirea etichetelor de tran5port
Eurdzor servicii de tran6Dort DHL DHL DHL DHL DHL DHLHemes DHL DHL
Plata Drin transfer bancar/PavPal
E6t€ pachatul colectat?
Perioada d€ platl 5 zile Imediats 6 zile Z de ore s 't zi]e Cateva zile 24 de ore 5
Clutare cu proDunere de pret a a a a a a
Costud tBnsport Eturnare 3.S5 € Niciunul Niciunul Ni.iunul Ni.iunul Niciunul ro€ €
12,50

Simplicitatea proce6irii Foarte simptu Foarte simplu Foarte simplu fuartesimplu Foarte simplu Foarte simplu Simplu Eoartesimplu
Achizitie f :lri inr€ristrare o
App/scaiei de cod de bare
Produs achizitionat ugor de aisit o a
Ajutor la evaluarca Eodusutui a
Sit intuitiv a
Checkli.st Dentru transDort a o
Dispozitive dir CHIP Top roo 9l 90 85 68 70 n 85 56
.m.r+h}^n& ri ti.t i.
Pret achizitie (€) - iPhone 8, 6a GB, 54238 57550 51t254 55058 9+6;t2 248,49 504

Pret achizitie (€) - Huarr,€i Plo 64 263,9o 4736 2n3l 270 46.6r r93.O9 2tsO
GB 6rditi,:'FGrt. ltunt
PIet achizitie (€) - Googl€ Ncxu8 5X 55.7q 52SO 6703 57J8 3914 37 5:to 30
r, CR mnditi,'ll.hr'
foarte buD 0oo-9o,o) bun (89,9-?5,0) satisfacator (?49-60,0) suficient(599 ?.5,o) E nerecomandabll (aa,g-o) Toate scorudle in puncte (max Ioo) a da o nu
,ofertaidenticacuceaaruiduverkaufstde .P'Iteetediferenradac.t'*"til**T:"$iiir;:yts!irj:l$Hij::Tii::.."*1
CHIP < 2or 8 < 06 . 3?
TEST&TECH>SOFTWARE
EI

Guaranteed prices

A battle for rock-bottom prices


Suitimultimedia
citfil. 2018 cuprinzetoare
Corel a adunat circa 15 programe pentru
\> uu noua versiune a suitei sale Roxio Creator,
E4
ti care ofera tot ce ai nevoie pentru proce-
N sarea, crearea qi arderea continutului
E rl media digital. in versiunea 6, interfala
!a. nu mai pare a5a de aglomerate. Pe pagina
Start (din pecate, imposibil de personali-
ai acces rapid la cele mai importante
Celetalte module pot fi
selectate din pagini u$or accesibile gi

Alternativi economicoasi organizate logic. Programele de ardere gi


de ripping pornesc direct din interfate, in

gi decente pt. Microsoft vreme ce alte module se


independent. Dupa terminarea lucrului
deschid

cu aceste aplicalii, eSti intors in interfattr.


Alhampoo Office 2or8 este format din computere mai slabe. in test, mai multe
programul de procesare de text zeci de mega de documente mari cu text Exista gi multe noutefl. Videowave
TextMaker, programul de calcul tabelar acum asiture transparenta tracking -ului
$ tabele au fost deschise $i procesate ra-
PlanMaker qi programul pentru prezen- pid, la fel gi prezenterile cu mult conti- pentru efecte overlay 9i a introdus
tiri numit... Presentations. Aceste trei nut multimedia. Chiar gi Word, Excel gi motion-tracking pentru a ascunde
instrumente sunt identice cu programele PowerPoint au probleme uneori cu un numerele de inregistrare ale maginilor
omonime din suita SoftMaker office astfel de continut. Ashampoo suporti dintr-un clip video, spre exemplu. Mai
2018Standard, care este una dintre cele nativ acum formatele DOCX, XLSX 9i mult, un video ta 360 de grade poate fi
mai bune alternative la suita scumpi PPTX. convertit in video standard. in primul
MS Office deja de rnai mulli ani. in ru Utilizatorut poate alege intre ribbon fi rAnd, existd un modul Multicam
contrast cu SoftMaker, suita Office a lui
l# baride rnGniu Capture, care inregistreaza ecranul ;i
r SDecidizatl in Drccesarea fluidi a frsie- multiple camere simultan, pentru a le
Ashampoo nu are programarea macro cu I tr offrce ext'rem de rnari
BasicMaker $i clientul de e-mail Thun- compune apoi intr-un clip in Videowave.
derbird. Dar acesta din urmd este dispo- &,+" rou ashampoo Office zor8
nibil gratuit, sub forme de software I
SPECIFICATII
open-source. Pentru aceasta versiune
sistemedeoperar€
Wndows z 8, 8.r 6i ro G3 si
6n d. bititntoat iEiut€lel
A Roxio Creator NXT 6
u$or downgradate de SoftMaker Office,
TextMak ! (texte), SPECITICATII
cumparatorii lui Ashampoo trebuie str Modde Pl"enMak€r (tabel.),
PR..ntetiom lDr.zftaril wlndowc z a, ro
pHteasce foarte putin: licenta pentru 5 Rippins, burnins,
Pc-uri este disponibiE Ia un pret de 30 €, Module proc6era imaain /
idd€o, erhivere. backuD
in loc de 70 €. Alte ino\,alii
Tort. fonllatll€
Interfata de utilizare folose$te bare cuente vid.o, foto d
de unelte ribbon in loc de bare de meniu, corertir Eliere t rt ln Doar cu lm plw-in .u
Iunctii speciale €-book'uri. vdr€iune Blu-Ray DIatn
Ia fel cum folose;te Ei MS Office de ani Dortabilt oe stick USB
EVALUABE
de zile. Cei care nu se pot obignui cu EVALUARE
scor Saneaal E35
acest format, pot l"rece oricand pe vizua-
scor ftn€aal 92 Domeniu tunctional (50%) ET
Gh jdar€ utilizalor (3o%) 9l
lizarea clasice. Aceasta este o chestiune Operar€ (25%) 85
Domeniu firn4ional
de gusturi gi de obi$nuinte. Puterea lui ({o%) E5 Pe ormantd (2r%) 83 I
Perfomanta (3o%) 96 Documentatie (s%)
Ashampoo Office 2or8 rezide in procesa- Pr€! (apro,c) 30€ ?oa
rea fluidd figierelor extrem de uriage -
Evduare CHIP foarte bun Evaluare CHIP bun
un avantai pentru Loli utilizatorii cu
Clasa de top (loo -9o.o) Clasa superioare (89,9-75,0) Clasa de mijloc (7a,9 as,o) Nereconandat (44,9 o)
Scorulile sunt exprimate in puncte (max. loo)

38 06 > 2018 > CHIP


'
SOETWARE<TEST&TECH

Presupunerea furnizorului ce utilizato-


rul se poate descurca fera cunostinle
destul de avansate nu este intru totul
corecte. Suita CDI vine preinstalat5 pe
un DVD sau pe un stick USB de 32 cB.
Computerul poate fi bootat de pe ambele
suporturi. pentru investigalii in caz ci
sistemul de operare nu mai porne$te,
spre exemplu. Avantajul variantei pe
stick USB: update-udle CDI pot fi insta-
Manager de date pt.
late permanent, iar figiere restaurate pot utilizatori ambi(iogi
Uiti-te sub fi salvate pe acesta. Acest ,file commander" este un manager

capotaPc-ului de figiere abundent echipat, care vine


optional gi cu vedere Explorer sau o
CDI permite utilizatorilor se arunce o
privire dincolo de aparentele sistemului h t.o.,.",,..o
S PEC IFI CATII
vedere dubli. Layout-ul de modd veche
simplifici accesul la drive-uri gi foldere,
de operare. Colectia de instrumente
C€rinqe iar, cu ceva antrenament in folosirea in-
permite scanarea breselor de securitate drive DVD
Le6slinux .u kernel strumentelor greoaie, operaliuni avansa-
din retea, ciutarea fitierelor gterse, Distribulie LinuY
i.q,Eq
Aralizt tEfi.ulni d. te cu figiere, cum ar fi redenumirile repe-
analiza cache-ului gi a istoriei browsere-
retea, restauae fisicre tate sau sincronizarea directoarelor, pot
lor sau backup-ul drive-urilor sub form5 Func!ii
.68. .EAF d.
de imagini. CDI se bazeazi din punct de
imaaini, cautar€ viru5i, fi executate rapid. Noua versiune are o
resetaE parole de
vedere tehnic pe distribulia Iive Lessli
optiune de previzualizare pentru
firi.
DvD .3u stick USB (32 PDE-uri gi fisiere Office, in care docu-
nux, care deja contine mai multe instru- Suport GB) cu software
Dr€instalat mentele pot fi ajustate. Software-ul ofere
mente de analize. SAD adaugi in plus EVALUARE
alte instrumente din lumea open-source Si multe elemente extra, cum ar fi un cli-
Scor s€neral a7s
ent de e-mail simplu, arhivator sau DVD
gi le ofera intr-o interfatl care face utili Performanla (50%) 90
burner (Pret: aprox. 35€l
zarea mai ugoarA. Domeniu functional (3o%) a7
Ghidare utjlizator (20%)
in pofida tuturor acestor lucruri.
Pre!(aprox.)
82
20 € (DvD). 30 € l3tickt
software-ul necesite cunogtinle de baze
despre Linux. retele gi sisteme de figiere. Evduare CHIP bun EvaluarectllP bun

BS.,
d

f'
\r*.

CFIIP < 2ol8 < 05 .39


TEST&TECHIAPPS

Sterse sau retuseazi


obieEtele din imagini
Fie cI este vorba de o musc5 aterizate pe este se selectezi. TouchRetouch ofere
obiectivul camerei, un cablu electric care rezultate excelente, comparabile cu
strebate cerul albastru sau un cos pe retu$urile manuale. Dace rezultatul nu te
frunte - nu este nevoie de Prea mult satisface uneori, poti folosi gi instrumen-
pentru a strica o poza pelfecte. Cu tul clone stamp, ugor de folosit gratie
TouchRetouch, poti elimina astfel de unei interfele bine facute gi a unui
obiecte nedorite din pozele tale. Retuga- control intuitiv.
rea cu programe profesionale este App-ul are, natural, limiterile sale.
deseori destul de scumpi, iar acest app Daca obiectele izolate dispar fere urmi,
este extr€m de ugor de folosit gi mult in cadre mai complicate este posibil sa
mai ieftin. Tot ce trebuie sI faci este sa apari membre duplicate sau alte repeti-
selectezi o merime potrivita a pensulei gi !ii. Dar asta ar fi foarte greu de evitat
$i la
se marchezi obiectul pe care vrei sd-l prelucrarea manuaH, intrucat in fiecare
elimini, restul are loc automat. Mici caz este clonat continutul inconjurator.
imperfe4iuni precum un cog sau un Daca iei in calcul $i aceastd limitare natu-
punct negru pot fi corectate cu un singur raH a metodei de procesare a imaginilor
clic, folosind op(iunea,,one-touch repair". alui TouchRetouch, vei fi foarte multu- Chiar fi obiecte
Obiectele mai mari pot fi selectate cu mit de restul rezultatelor. dificile, cum sunt
cablurile electrice,
instrumentul lasou. Iar instrumentul
ot fi inllturate uior
linie, foarte practic, poate fi folosit Si6t m f,z,zse rf,r r,ss e il
tr-
tr
din poze cu acest
pentru eliminarea cablurilor electrice instrument.
sau a altor linii nedorite. O alte opliune
Evduare CHIP fuartebun

Browserdternativ Creeazi-fipropriile Selfies cu efecte


pentruEacebook chestionare simple gianimafii
you

Friendly for Facebook combine app-ul Cu un chestionar Kahoot, prezenterile Fabby - Photo & Video Editor ili transfor-
original Facebook Si un Messenger sepa- Office plicticoase sau orele de curs care mE selfie-urile in ceva special. La logarea
rat intr-o singura apficatie, pe care o poti par ca nu se mai termine devin istorie. in Facebook sau Google, selecteazi un
personaliza masiv chiar tu, Cu teme, un Fiecare intrebare este generata prin selfie din biblioteca ta media. App-ul
mod nocturn, notificiri individuale gi un intermediul site-ului Kahoot li poate fi identifice un fundal, pe care il poti perso-
cod de acces. Toate distractia este, insa, trimise colegilor prin telefonul mobil. naliza cu unul presetat sau unul pe careil
umbriti uneori de timpii lungi de incer- intrebdrile sunt prezentate tuturor definegti chiar tu. Attemativ, iti poli
care gi de notificerile care nu sunt participantilor alituri de respunsurile transforma instantaneu portretul intr-o
lntotdeauna precise. Cu toate astea, posibile - cine respunde corect cel mai fotografie haioasi, unici folosind un
Eriendly for Facebook este mai bun rapid in timpul alocat va ca$tiga in final. generator aleatoriu de efecte sau folosind
decat app-ul Eacebook original - nu in O[le}?rea app-ului este extrem de animatii preinstalate pentru a transfor-
ultimul rand pentru ca spatiul de stocare intuitivt gi funclioneaze foarte fluid, ma selfie-ul intr-un clip video. App-ul
necesar gi datele consumate sunt mai dace dispui de o conexiune Ia internet identifica in general fundaluri excelente,
mici stabilS. dar nu ai opliuni de corectie manuale.

I go.i. rf,r Sratuit rl


al- Sistlm I g"et rL rlr gratuit !l gntult Sbt€m t eratuit gratuit dI
at
Erraluare CHIP bun Evaluare CHIP bun Evaluare CHIP bun

40' .)6 > 2018 > CHIP


APPS<TEST&TEGH

Informatii
despre Pe scurt
muztca Super Mario Run
nou 6 Poti intra in actiune imediat
lansati Fltr
l\I
cu cet mai ramls instalator
orn lume, Era se trebuiasca se
Becord Bird este
propriul tlu servi- treci prin tutorial. Mai mult, existe
niveluri nou-noute, un nou mod de joc
ciu de ptiri muzi-
Fie cA egti in tren, la toaleta sau intr-o $i te atteaptE 9i alte personaje.
cale. Poli stabili (Android/ios: gratuit)
chiar tu dace pre- conversatie cu prietenii - sunt foarte
feri sa prime$ti no- mari ganse ce vei duce mana h telefon Bitmoji
tificeri push sau wei doar se consulli din ce in ce mai des. App-ul ,SPACE -
Break phone addiction' ar trebui sE-ti
gi mai multe individualitate -
appul din cand in cand. Inilial, poli crea aceste este motto-ul actualei
un cont sau te poti loga prin Facebook. ofere un remediu pentru asta. App-ul versiuni a app-ului avatar,
Apoi, poli importa informatii referitoare misoard gradul de utilizare a telefonului care oferi roo de noi coafuri noi nuan-
la muzica ta favorite din Facebooh Apple mobil li te avertizeazi cand depqe$ti li- Ie ale tenului gi noi accesorii.
Music sau Spotify. Pe aceaste baze, app- mitele. O galaxie virtuali serve$te drept (An&oid/ios/Windows: gEtuit/
ul iti
va recomanda automat lansiri de recompenstr pentru o atitudine retinut5, gratuit/o,gg €)
noi albume sau piese single. Iar dace care incepe se se dezvolte in timp. Con-
ceptul a fost bine gandit, iar app-ul este Deezer
aceste titluri sunt deja disponibilein abo-
namentul teu Apple Music, le poti ascul proiectat atractiv. Dar inregistreaza inco- E competitorul lui.spotifo gi..
ta direct, prin intermediut lui Record Bird. rect timpii uneori. Ne-a plecut mai mult
analiza detaliate a lui QualityTime.
Ei::$'X""HXi"i"ffi Y,l,fll;
stoca acum shortcut-uri pe ecranul
Sisten I g""toit * g.","i *..
a{- f gratuit * gt"tuit r{
ax- Home, iar in iOS seter e profilurilor au
fost upgradate.
Evaluare CHIP bun Evaluare CHIP sati.sfecator (AndroWiOS /Window6: gratuit,

,q

I
I
t
E

CHIP < 2ora < 06


'4r
TEST&TECH>NOTEBOOK

'-/n,

&

.:

Cum se gise$ti
notebook-ilt peifect
Notebook-ul corect indepline$te toate dorinlele utilizatorului, de Ia navigare Ia editare
video. Dar trebuie sI gtii gi ce configuralii sunt posibile in limitele bugetului disponibil.
Noi facem lumindin chestia asta.

L ?otebook-urile sunt din nou la moda in acest moment. mai buna orientare, am imperlit dispozitivele in trei categorii:
l\ I prpa ce tabletele au eclipsat computerele portabile Web/Office (pand in 5oo €), muttimedia (pane in Looo €) 9i
I \ ,i-p a" *"i multi ani, aceasta clasa de dispozitive este, performanle (peste r.ooo €). iJi vom arata Si ce ofere conceptele .9

de ceva vreme, intr-un trend ascendent. in anul zorT proporlia speciale, precum convertibilele sau Chromebook-urile.
de notebook-uri a crescut cu 2,7 procente. Liderii pietei sunt HP
Si Asus, care i9i impart piata cu produc5tori precum Dell, Notebook-uri cu ecrane de la lo la tz inchi
Lenovo, Acer gi Toshiba. Dar gi nou-veniti chinezi, precum Notebook-urile cu un ecran de aproape ro inchi (43,2 cm) sunt E
Huawei gi Xiaomi devin din ce in ce mai disponibili pe piele. oferite peste tot. Modelele de pAnd la rz inchipot fi categorizate
in vreme ce oferta de tablete rdmane administrabila, drept ,,subnotebook-ud'; ele sunt proiectate pentru mobilitate E
g.
scenariile notebook par haotice. Cei interesali au Ia dispozilie si autonomii lungi. Aceste dispozitive sunt disponibile, practic,
sute de modele,in diverse dimensiuni gi nenumerate configura- in toate clasele de preturl ele incep - inclusiv sistemul de opera- e
3
lii diferite. Ghidul nostrq igi propune sa te ajute si navighezi re - Ia circa 25o €. Aga numitele netbook-uri, care erau populare E
g
prinjungla modelelor siili exptici la ce componente trebuie se acum caliva ani (Asus EeePC), au fost complet inlocuite de
fii atent in lista de specificatii a acestor notebook-uri. Pentru o Chromebook-urile dependente de cloud. Ele sunt livrate cu €

42, 06 ' 2or8 > CHIP


NOTEBOOK < TEST & TECH

sistemul de operare Google Chrome OS gi in general au o capa-


citate de stocare foarte mictr (min. 16 GB). pe de alte parte, Cele mai bune procesoare mobile per clasa de pre!
merimea clasice a notebook-ului a remas 15,6 inchi, ceea ce Pr4uI notebook-urilor determini puterca maximi a CpU-ului
inseamne ecrane uriage gi multiple interfele. Variante interme- mobil incorporat. Benchmark ul Cinebench indice puterea
de calcul.
diare sunt notebook-urile cu ecrane de 133 $i 14 inchi, care
deseori oferi un mix inteligent de mobilitate, performanlA qi
configuratie. Modelele de lTinchi sunt considerate inlocuitoare
de desktop gi sunt frecvent echipate cu componente de pC
desktop. Notebook-urile de gaming in special, vin cu aceaste
dimensiune a ecranului- o nise lucrative pe care producetorii o
acopere cu entuziasm.

Selectar:ea procesorului gi a memoriei principale


Aproape toate notebook-urile din actuala generalie folosesc
procesoare Intel gi se aplica urmetoarea reguld empirici: mode-
Iele Core b sunt Iente ti au preluri rezonabile, CpU-urile i5 fac
parte din gama medie, iar procesoarele iTsunt scumpe gi rapide.
Totusi, performanla efectiva a CPU-ului depinde de tipul
acestuia. Spre exemplu, procesoarele din gama medie a
notebook-urilor vor avea, de reguli, sufixul ,U", care simboli-
zeaza faptul cd au un consum relativ moderat (r5 wati). ln ,
contrast cu asta, exista procesoarele (aS de wali), care
"HQ"
sunt proiectate special pentru performante gi oferi un mod
turbo puternic. CPu-urile Core E nu au un mod turbo.
O alta variante sunt procesoarele Intel cu un ,Y in denumi-
re, care necesite doar 5 wali pentru operare qi sunt extrem de
economicoase. Ele au chiar gi un mod turbq care ridice puternic
frecvenla in sarcina maximi. Aceste procesoare sunt frecvent
instalate pe notebook-uri care se concentreaze pe mobilitate.
CPu-urile portabile au de obicei doui nuclee, dar procesoa- foarte bun 0oo-9o,o) bun (89,9-?5,0) satisfecator (?4,9-60,0)
rele cu patru nuclee devin din ce in ce mai r5spandite, in configu- suficient (59,9-45.0) Toate s.orurile in puncte (ma! rco)

r4ii echipate cu procesoarele Intel din actuala generalie a 8-a. Cu Cipurile grafice mobile gi performanla oferite
noua gener4ie Ryzen, ;i AMD a devenit o alternativa serioase. Puternicul cip onboard AMD Radeon RX Vega I este exceptia qli
Procesoarele portabile Ryzen 5 gi Ryzen 7 se luptd cu variantele care vor sijoacejocuri ar tr€bui si opteze pentru un model cu
corespunzetoare de la Intel gi deseori sunt ceva mai eficiente Si placi video dedicati.
economicoase in teste. Am listat irn tabelul aleturat cum se Modd Tvp 3DMarkCloud 3DMarkCloud
comport5, comparativ procesoarele mobile, Gate fn Dunetel Gate {intosr
nvidia Geforcr cTX ro5o Ti Placeerafic6 r6.132 70
La capitolul mirimea memoriei de lucru, existe distinclii
nvidia G€force cTX roso Placi flaJi.: 1(679 68
clare intre producatori: dispozitivele care costtr mai putin de
nvidia c€for.e MxrSo Place Erafica 13:749 60
5oo €in general vin cu 4 GB, iar cele care coste mai mult oferd 8 nvidia Geforce cTXgGoM Phca sreficl l3.t9t
GB sau mai mult. Daci descoperi dupd achizilie ci nu ai sufici- AMD Radeon ru455o Placa grafice 12.sot
ente memorie RAM,in general poli face chiar tu un upgrade. AIUD Radeon RX Veca 8 Onboard ro985 48
Viteza RAM-ului poate afecta in special performanta apli- AMD Radeon RX Vesa ro Onboard ro.948 4a
catiilor de tip procesare video sau gaming. Dar ce tip de BAM a nvidia C,€force cTXgsoM Placi ffaJic: 10.733

fost instalat de productrtori poate fi rareori aflat. $ipe site-urile nvidla c€force GfxgaoMx Piac5 sraficE 9.617

produselor, informatia maxima disponibila este tipul de memo- Intel HD Graphics 55o Orboard a27O 35

rie, spre exemplu DDR3. PoU ceuta degeaba frecvenlele. La fel Intel HD craphics f,4o Onboard 7:746 34
Intel HD craEhica bzo Onboard 5547 33
stau lucrurile gi pentru informatiile dace memoria ruleazi in
Intel UHD Graphics o2o Onboard 5X38 30
mod single sau in modul mai rapid dual-channel, in care sunt
instalate cel pulin doud module RAM. intrucat cele mai recente
Intel HD GraDhica 52o Onboard 6.307 4
Intel HD GraDhics 6rE Onboad 4,780 21
procesoare vin cu memorii cache relativ uriage, modul *Erames p€r second pentru gaming
Si simularea fizice
dual-channel nu mai este un factor atat de critic pentru perfor-
manti. Dar dacl operezi notebook-ul frecvent in sarcine maxi- Memorie rapidi pentru notebook-uri
m{, modul oferi numeroase avantaje. Un SSD sau mlcar o stocare eMMC ar trebui si fie in fruntea lis-
tei qrecificatiilor - avantajul este enom.

intrebarea cruciali: grafici onboard sau placi video? Tip de stocare Interhtt Rate de transf€r
ssD SATA aprox.5oo MB/s
Toate notebook-urile vin cu un cip grafic onboard, care este
eMMC SATA apro)c 2oo MB/s
incorporat in procesor. Nu prea ai de ales aici. Notebook-urile
HDD de 2,5 inchi SATA aproc loo MB/s
pentru multimedia $i gaming, pe de altd parte, deseori au placi
SSD (extern) USB3.o 4Oo MB/s
video separate care pot afiga impecabil cele mai recentejocuri, J

CHIP.2or8<66 .43
TEST & TECH > NOTEBOOK

Notebook-urile sub 5oo € sunt destinate aplicaliilor simple (Office, Mail, Skype) Fi navigirii pe web. in acest scop, ele ofere o configu-
ralie hardware corespunzetoare scopului Si o seleclie pragmaticd a interfetelor. Dar cumptuetorii nu ar trebui se omite o memorie
flash gi o buna autonomie a bateriei - sfatul nostru de cumplrare, Asus VivoBook Er4 L4o3NA-FAofTS, este oferta de top aicl

Un Core b sau un Pentium mai


rapid (> 2 GHz) oferd cea mai buna
Q,".epindedepre!$im:ri
me, 1366 x 768 pixeli sunt OK. Dar
G*""*",,. aceasta clasl de pr€! - eMMC
performanlS in clasa asta de prel. obie.tivul ar trcbuis; fie FDll HD este a doua optiune.

.
Ar trebui sl fie de cel putin 4 GB
pentru notebook-uri cu Windows
Q*""ea$teapsserie
sub 5 ore doar ln cazuri ex-
ro - dace se poate, ia-ti 8 GB. ceplonale (de exemplq la
preturi extr€m de mici).

GPU
Grafica onboad €ste combinate @*..HDM,pentm
cu CPU-ul sijoaci un rcl destul de ecrane exteme. Caad Eade!
minor in aceaste dasa pentru microsD sau SD

in functie de model. Tabelul de la pagina 43 arate, inse, ce


placilevideo dedicate nu sunt automat mai rapide decat cipuri-
Chromebook-uri: masini cloud
Ie grafice onboard. in special cipurile RadeonVega, din CPu-uri-
Chromebook-ufile vin cu siste- Acer, HP,Asus gi Lenovo sunt
mul de operare al Google, disponibiie de la circa 3oo €in
Ie Ryzen, ofere frame rate-uri semnificativ mai bune decdt placi
Chrome OS. Este in principal sus. Cum Chromebook-urile
video slabe de [a nvidia, cum sunt GTX 95oX gi cTXg4oMX.
un browser Chrome imbuneti- acceseaze mai mult date din
Regula empirice pentru un cip grafic mobil puternic este:
tit, cu suport pentru app-uri. cloud, dispozitivele rareori au
de Ia minimum 1o.ooo de puncte in benchmark-ul grafic Cloud , Google esterege:Cand iu- stocare prop e. Ele sunt com-
Gate, modelele pot fi folosite gi pentru gaming fluid, degi fieca- crezi cu Chromebook-ud, pacte gi in general au autonomii
re joc in parte poate ridica provoceri diferite. Dace vrei un aproape totul se invarte injurul foarte lungi ale bate ei.
notebook cu care sa te poti juca des, dar nu wei se cheltui o app-urilor coogle; programe Premium Chrome: Cu Pixel-
'
sume indecenta pe un model scump de gaming, opteaze pentru precum Microsoft Office sau book, Google a introdus un
un model echipat cu o placi video GTX ro5o (Ti) sau Mxrso. Photoshop nu pot fi folosite. Chromebook de 1.ooo g, care
Asta gi din cauza configuraliei este echipat cu un ecran mai
Stocare de masi: memoria flash este indispensabili hardware slabe. Majoritatea bun, un SSD mai mare Si proce-
Ar trebui, dace este posibil, se alegi intotdeauna o configuratie Chromebook-urile sunt moto - sor Intel Core. Nu se Stieinca
zate de procesoare Pentium sau cAnd vor fi incepe si fie livrate
care are o memorie autentica SSD instalati, chiar dace asta
Celeron. Dispozitiveie ofedte de gi in Europa.
inseamne ce vei pEti mai mult. Memoriile rapide flash oferi
rate de transfer de pane la 5oo MB/s Si sunt un criteriu esential
al performanlei. Timpii de boot rapizi ;i app-uri Si programe
care sunt lansate aproape instantaneu poli avea doar cu Masina Google
SSD-urile. de navigare
ln special notebook-urile cu preluri rezonabile sunt echi- Chromebook-urile
folos€sc app-uri
pate cu stocare eMMC, acest Iucru fiind, in general, specificat
Goo€le gi stocare in
de producetor Aceasta stocare folosegte tot celule flash, dar cloud. Ele sunt porta-
este considerabil mai lenti,la circa 2oo MB/s. Darchiar gi aceas- bile gi foarte ieftine.
te variantd lucreaza Ia viteze duble fale de hard disk-urile
conventionale din notebook-uri. Cateva configuralii de
notebook-uri realizeazl un compromis - un mix intre un SSD
mic (maximum 128 GB) si un hard disk cu capaciteli intre 1 gi 2

44, 06r2or8rCHIP
NOTEBOOK<TEST&TECH

Din perspectiva performantei, dasa multimedia este potriviti pentru programe solicitante, cum sunt cele de procesare de imagi:
ne. Implicit, ofert stocare SSD fi autonomii de 9 ore sau mai mult. Atenlie: in clasa de pre! de pane h 7oo €, ecranele au deseori
un contast slab fi unghiud de vizionare limitate - spre deosebire de excrtentul ecran a.l lui Toshiba Satellite Pro A3o-D-roE.

Un putemic i5 sau un slab i7.


altemativa AMD Rfz€n
Q-,-buis:aiberezoru. C*Dde256cB,
Ca tia FUI HD (r32o x Lo8o pixeli) preferabil cu un al doilea
5 sau 7. $i ar trebui se fie luminos. HDD mai mal€, pentru date.

RAM Bateric
Cel putin 8 GB de memode ln cazul utiliztuii fr€irvente
de lucru Ar trebui s! fie up ln mi$cat€, autonomia tr€bu-
gradati dactr este nevoie. ie se fie de cel putin 9 or€.

GPU USB Interfet€


Pentru gaming un nvidia Cel putin doue sau trei por- HDMI pentru ecrane exteme.
pentru gaming sau cipul tud rapide USB 3.o trebuie VGA este individual disponi-
onboard AMD Vega 8. sI fie dGponibile. bili pentau proiectoale vechi.

Convertibile flexibile TB. Asta este o idee buni, intrucat sistemul de operare gi
programele pot fi instalate pe SSD-ul rapid, iar celelalte date
Convertibilele sunt dispozitive > Dezavantaje: Pentru utiliza-
pot fi transferate pe hard disk-ul mai lent.
2-in-r" care pot fi folosite gi ca rea tabletei, depinzi de app-uri
tablete qi ca notebook. EIe sunt din Windows Store. Selectia de
echipate cu ecrane touctl care acolo a crescut, intr-adever, dar
Autonomiile nu sunt realiste
pot fi pliate pe spate sau pot fi este mult sub magazinele de
Majoritatea notebook-uri.lor recente au autonomii ale bateriei
scoase cu totul din tastaturS- app-uri ale Apple gi coogle. de z pane la 10 ore in operare. $i aici. alegerea depinde de nevoi-
Dispozitivele sunt disponibile Mai mult. convertibilele sunt le personale: dac5 notebook-ul este folosit mai ales acase, chiar
in toate clasele de preluri. deseori de doui ori mai grele qi un model cu autonomie de cinci ore este o alegere bune -
> Mai bune decAt tabletele: in decat tabletele pure, iar asta dace restul functioneaze perfect. La polul opus, dace iei
compa.ratie cu tabletele pure, face utilizarea portabild mai notebook-ul dupe tine la lucru zilniq ar trebui se optezi pentru
convetibilele sunt deseori mai pulin confortab A. in afare de o autonomie de g, pand h ro ore sau chiar mai lungd.
bine echipate, oferi mai multe asta, balamaua ecranului devi- Din pacate, marimea bateriei, specificata in wati ori Wh),
interfete, in functie de configu- ne extrem de tensionata in nu ofere informatii despre autonomia efective. Aceasta depin-
ralie $i ruleaze Windows ro. in timp, motiv pentru care trebuie
de mult de configuralia notebook-ului. Specificaliile produce-
medie, dispozitivele 2-in-l au Si si te asiguri ce are o structuri
autonomii mai bune decat
torilor legate de baterie trebuie tratate cu un oarecarc scepti
solde, preferabil realizate din
tabletele- metal- cism: deseori, ele sunt la fel de realiste ca specificatiile de
consum de combustibili ale producetorilor de magini Te poli
baza doar pe valori efectiv misurate, in acest caz, cum sunt cele
pe care le oferi laboratorul de teste CHIP.
Notebook si tabletd
intr-un disi:ozitiv Ecranul trebuie sI fie suficient de luminos
Convertibilelc oferi Pentru a lucra in aer liber, ecranul trebuie se fie suficient de
configuralia gi perfor- luminos (peste 2oo cd/m,) qi sE aibd un contrast mare. Modelele
manFle unui notebook, tratate antireflexii, ecranul fiind mat, nu reflecta lumina
dar de obic€i sunt mai sohre. Notebook-urile ieftine au, in general, panouri TN ieftine,
putin mobile.
cu timpi de respuns suficient de mari pentru gaming dar care
reproduc defectuos culorile gi au unghiuri de vizionare
limitate.

CHIP<2or8<06 .45
TEST&TECH>NOTEBOOK

ln termeni de performanle, autonomie gi afigaj, clasa de performanld nu face compromisuri. Configuratifle hardware ar tr€bui
alese potrivit preferinlelor personale (de e)L gaming, Photoshop sau mobilitate). Asus Zenbook UX31UN combine o performante
puternic5 cu o autonomie tunge. Trebuie se te asiguri ce au porturi USB rapide $i porturi lype C, dace ai nevoie de ele.

Ecran SSD & HDD


Un putemic CPU CoIe i7 Ca in cazul proces:rii de imagine sau Cel putin un SSD de zsi6 GB,
solutie de buget, este reco de video, opteaze pentru un ecra[ sau mai bine ar fi de 5r2 GB.
mandabil un procesor bun IPS bun $i cu culori bogate. Combinatia cu un HDD
Core i5 sau un Ryzen 7. mare este a(€ptabiltr

4N
I nnr.r Baterie
Ar trebui se aiba capacitatea de Autonomia ar tEbui str fie
15 GB, car€ ideal ar fi sI fun4io- de ro ore sau mai mulL Mai
n€ze ln mod Dual Channel putitr doa! ln cazuri
exceptionale.

GPU USB Intertaccs


Ideal gamerii aleg o conli8ura- Cel pulin doui trei porturi
sau If l€quirld, ensur€ HDMI,
tie cu phca video nvidia GTx USg 3.o Daca e nevoie, $i o network socket o! DVD/BD
ro5o CIi). conexiune TYpe C. ddv€.

Regula generala pentru rezolulie este: o valoare modeste, de


r.366 x 268 pixeli, este caracteristictr modelelor sub 5oo € qi cu
Gaming giinlocuitor de desktop
Notebook-urile cu placd video kilograme. Mobilitatea nu este
ecrane mici, in vreme ce Eull HD (1.920 x r.o8o) este standardul
integrate afigeaze fluid muite ceruti in acest caz, motiv
Ia celelalte dispozitive, Dar nu eiste neaperat o ,,alegere corec- jocud. Cei care vor sd sejoace la pentru care autonomiile pot fi
ti', chiar dace acum sunt disponibile $i notebook-uri cu rezolu- rezolutii mari, cu toate nivelu limitate la doar 3 pana Ia 5 ore.
tie 4K. ]e de detalii si Ia 60 de cadre pe Ele sunt,in general, echipate cu
secunde. au nevoie de un CPU Core iz o puternica placa
Configuratia USB Si interfetele notebook special pentru video desktop, cu mult video
Standardul USB 3.o nu a cagtigat in totalitate pia1a. in aproape gameri, care este echipat cu RAM, SSD $i HDD mari. precum
toate clasele de preturi, notebook-urile incd ofera un mix intre hrrdwere dp PC sicuund ve DVD pentru
USB 2.0 qi 3.0. Daca folose$ti stocare externe, USB 3.o trebuie , Specialisti injocuri: Mai mul- discurile jocurilor /
folosit obligatoriu, pentru a menline o viteze decente de ti producetod, precum Asus > inlocuitoare de desktop: No-

transfer. Dispozitivele extrem de compacte deseori au doar o (Nitro), Lenovo (Legion), HP tebook-urile de 17 inchi sunt
(Omen) sau Acer (Predator) disponibile gi cu procesoare mai
conexiune USB, din cauza carcasei mici, $i noul conector lYpe
ofere astfel de modele la prelu putin puternice $i grafice
C, care poate fi folosit pentru a incarca smartphone-urile qi
incepand de Iacirca r.ooo €. Ele onboard, pentru utilizatori care
pentru a transfera semnale video, spre exemplu, este ince
vin deseori cu ecrane de 17 vor se-gi inlocuiasce PC-udle
departe de a deveni un standard. Mai mutt, distribuitorii gi inchi, sunt corespunzetor de desktop cu un notebook
producetorii nu precizeazl intotdeauna clar, in specificaliile pe uriaie Ei cantdresc injur de 4 compact (de la 5oo € in sus).
/
care le ofera, cu ce funclii este echipat dispozitivul.
Notebook-urile compacte Si convertibilele renunle, din ce Gaming portabil
in ce mai mult,la porturile de retea. Bluetooth gi WiEi (8o2.uac) la 60 fps
sunt, insA, doteri standard. $i porturile HDMI pentru monitoa- Notebook-urile de gaming, crrm
sunt cele din seria IIP Omelr
re externe, precum gi webcam-urile gi cititoarele de carduri,
ofer{ performante puternice,
sunt prezente in majoritatea modelelor. Dar, atentie: din cauza dar, in frrnqie de configuratia
Imitarilor de spatiu, mai multe dispozitive au porturi doar loa ele tr)ot costa tr)ani h 3.ooo €.
pentru carduri microsD.
In caz ci incd mai folosegti carduri SD normale, cum sunt
cele ale camerelor digitale mai vechi, vei avea nevoie de un card
reader USB separat,in acest caz. r

46> 06 r 2or8 ' CHIP


TEST&TECH>HARDWARE

Funclii de top
Camera oferi rm body de magneziu
rezistent la api. intre altele, ecEnul
pliabil de 3,2 indri qu touch poate fi
folosit gi drept viewfhder.

Conexiune pentru blitr


La fel ca majoritatea camerelor profesio-
nale, gi acest Panasonic oferi o conexiune
pentru bli!. Un cablu BNC este inclus in
cutia dispozitivulul

Cameri de to megapixeli,
cu accent pe video
pentru
Situalia initiaE Panasonic uria€; profilul de culoare foarte plat
Lumix GHsS nu este optim* nu are sta- VLOG-L face parte dintre funclii gi oferf,
bilizator de irnagine, are doar lo megapi- un material de pornire prietenos cu
xeli si are un pre! care stabilegte noi editarea.
recorduri. Productrtorii camerei au folo- Mai mult, timecode-ul poate fi im-
portat $i exportat pentru sincronizarea
O mici diferenti
sit cadrul de bazd de la Lumix GHs, dar Moddul S poate fi identificat duptr inelul
au mutat accentul pe video gi au extins mai multor camere Lumix GHsS, ceea ce rosJ d€ pe rotita pentru moduri fi dupi
corespunzator domeniul funclional al simplificd semnificativ ajustarea precisa butonul rosu pentru inregistrare video.
lui Lumix GHsS. Aceasta camere DSLM a fotografiilor gi a zgomotului in Altfel, camera nu difere cu nimic de mode-
Micro-Four-Thirds, este la fel de excelen- post-productie. Panasonic impacheteaza lul GHs.
te pe partea de fotografie, ta ISO 6.400 toate acestea intr-un body de magneziu
fotografiile neavind deloc zgomot de rezistent la ape, care este similar cu al lui
imagine. Dar, mai important, culorile
sunt puternice $i nealterate. Detaliile
Lumix GH5, cu exceplia butonului roFu
pentru video, a inelului de pe rotita de
lHBua'#11** SPECIFICATII
3.Gao x 2.260 pixeli Oo.2
sunt relinute, iar claritatea contururilor reglare a modurilor gi a viewfinder-ului Reblutie maxima meqaDixeli)
se mentine la un nivel constant ridicat. OLED de inalte rezolutie, cu zoom 076 x- rip."r*.alOi".ti" l DSLM/CMOS
3.2 inchi/ r,620,000
Doar zgomotul mai reduce din calitatea Alternatiq ecranul pliabil Ei clar, de 3,2 Ecran (merime/rezolutie) pfu.eli
fotografiilor: astfel, unii pixeli rebeli inchi, poate servi gi el la incadrarea su- Vitezi obturator (miny'nax) r/16000 / 60 s€cunde
incep se iasein evidenl5 vizibil de la ISO biectelor $i la controlul imaginii. Existi Game ISO 80-204.8l)0
Las obturator (manual)
6.400 in sus si Ia vizualizare roo %. incorporat gi un slot de card rapid, dublu
Poze per plin de baterie
Cel mai spectaculos aspect al lui UHS II, cu hot swapping, trei rotite de 33O/7OO

Lumix GHBS este clar prestatia video. regtaj Si porturi HDMI, pentru c59ti gi Memorie (intema/ext.) -,/sDxc
Cinema 4K gi Ultra HD, cu 60 de cadre pe pentru microfon. Panasonic Lumix GH5S Dimensiunvsreutate(bodv) r3,9 ! 9,8 x 8,? cmi/66r E
EVALUARE
secundd in fiecare caz qi fere schimbarea obline de la noi o entuziaste recomanda- Scor seneral 94J
distantei focale, camera produce imagini re de achizilie, dar mai ales pentru cine- Calitate foto {4o%) af
clare, in vreme ce time loop-urile in Eull aFti. Lumix G9 gi GH5 sunt variante mai Functivmanelrare (35%)

HD cu 24op liweaze un material impresi- bune gi mai ieftine pentru fotografi. 9!)

onant, care include gi un mod foto Viteza 0o%) 94

ALL-Intra, pentru imagini continue full i|l cinema 4K si mai multe tunctii video, Loc Top rc z din 65

screen care pot fi editate mai bine. Aici,


L body de inaita calitate 2.5OOe P

I Eiri stabilizator de imasine. valoarea Braluare CHIP foarte bun


acest dispozitiv Panasonic este absolut I s6ellga15 fala 66 cHs e;te litnitati a

Clasadetop (roo - 9o.o) Clasasuperioar5 (89.9 75o) Clasa de mijloc (749 45,o) Nerecomandat (449-0)
SEorurilesunt exprimate inpuncte (max. loo)
48' 06'2018>CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

Ecran mediocru
Rezolutia Full HD oferl
doar o d€nsitate a
pire[lor mediocri pe
acrst ecran de u inchi,
I€novonueopiputi
intr-o vitrini, ci un
adevEEt urorkaholic,

Tastature atractivd
Cel€ mai atractive elemente la tastatura
de inafte calitate ni s-au pirut ituminarea
de fundal $ ,,butonaful" de control

Notebook performant
pentru workaholici
Noul model de top al
lui Lenovo se Top ro. Acestea ar fi bilele albe. in afari
concentreaze pe cateva lucruri pe care Ie de acestea, ecranul este vizibil mediocru,
execute extrem de bine gi nu se sfieste intrucat o rezolulie Full HD de r.92o x
sa le scoatd in evidenla. are un CpU r.o8o pixeli pe un ecran t4 inchi nu mai
Intel de cea mai recenta generalie, 8 GB este o valoare de top pentru notebo- Plat este diferit
de RAM 9i grafici AMD dedicate. Iar ok-uri, iar valorile masurate (luminozita- Cu o grosime de z,+ centimctri, Lenovo nu
cum SSD-ul rapid nu incetineste siste- te: 244 cd/m", contrast tabli de $ah: B3:1)
arati €Iegant - firn4ii practice precur
mul, scorul performan$ei este impresio_ performanli pi ventilar€a au fost mai im-
sunt cel mult medii. Oricum ecranul este portante pentru dezvoltatori.
nant 6.395 de puncte in testul pcMark 7, tratat eficient anti-reflexii. Iar dace nu
12.5or puncte in testul grafic aD Mark intentionezi si rulezi weo aplicalie de
(Cloud Gate) - aceastl combinalie de ta-
lente nu are egal in Top ro gi scorurile au
fost de too din too de puncte posibile.
Testerii din laborator au auzit sunete
graficd de nivel profesional, performanla
ecranul este complet OK. Un workaholic
ca acest dispozitiv Lenovo nu ar avea de
ce sa ridice inutil prelul la acest capitol.
L
Procesor/ RAM
L";Pm"',\,tH,"*-';
SPECIEICATII
Intel Core i? sEEoU/
viguroase de calculator la lucru, dar asta 8GB
Pretul de 94o € ii confere urr excelent ra- Grafi.6 AMD Radeon R)GSo
este perfect de inleles Ia aceasta clase de port pre!-performanle in clasamentul Eoan (diagomld^ezotu- 14 inchi/
performanld. nostru Top to.
1.920 x r.o8o Dixeli
Driv+uri Hard disk de 256 cB
Al doilea punct forte al lui Lenovo O alta specificatie oarecum deficita_ (ssD)
este, surprinzitor. puterea bateriei. in re este stocarea de 256 GB, care este prea Interfele
3 x usB 3.O, usB 2.o, Blu€-
tooth 4.o, Wi-Ei ac. LAN
pofida utitzerii intense, bateria asigura mice pentru multele aplicalii ,,gurmande,, HDML card Ealter
Autonomie (Off ice/video)
autonomii intre g:4r si p:o7 ore (operare din zona video sau muzicali. Dar acest Dimensiuni/gr€utat€ 12i, x24,2 x 2,4 onl\akz
Word/video). Aceste autonomii sunt cu notebook are tot ce poti avea nevoie pen- EVAL UARE
doui ore mai mari la fiecare operaliune. tru lucrul de zi cu zi: de la senzor de am- !SgE!eral ao,6
La evaluarea funcliilor tehnice ale dispo_ prente, la patru porturi USB, un HDMI si Mobilitate (25 %)
,6
zitivului, acesta s-a dovedit a fi de prima un LAN. lg4ieurali€ (25 %)
Ecran (20 %)
clasi. Scorul la mobilitate este un pic pes- 7a
Performantl (r5 %) roo
te ,,bun', dar, ca reprezentant al clasei de
!89!q,ni" Gs x) E4
t4 inchi, vine cu anumite dimensiuni si o fB Performante de cdcul de top, autono_ Loc Top ro
greutate care nu pot concura, la aclst as mie bateri€ peste medie Pret (apror.) 940 €
a"ttol a" *"diocru, rnernorie
capitol, cu noii competitori de n inchi din E fft1n Evaluare CHIP bun

CHIP < 2or8 < 06


. 49
TEST&TECH'HARDWARE

Stand de efect
Standul acestui monitor este unul de
efect, nu doar din punct de vedere aI
deEignutui, ci fi datoritii efectelor pro-
priu-zise, in cazul acesta de lumitri. Dactr
vr€i, efcctele pot fr proiectate pe suprafa-
tabtuoului.

Monitor de gaming
superb gi performant
Asus ROG Strix xG32V dste un monitor calitate excelenta, s-ar putea se remarci o
de gaming excelent, cu un ecran generos Iuminozitate u$or mai mica decat a altor
de 32 de inchi Si o rezolulie nativi de rivali, insd vei obseNa $i cE aceasta este
2.56c x 1.440 pixeli. Panoul VA curbat extrem de bine uniformizata pe suprafa-
red5 precis culori vii gi are un timp de !a ecranului.
respuns rapid, iar ratele de refresh merg injocuri, monitorul a respuns foarte
pan5 la u4Hz, cu tehnologie Adaptive bine, lag-ul inputului fiind absolut mini- Conectice bune
Sync (derivate din Ereesync a lui AMD) mal, deSi perceptibil. Asta il face excelent Intririle video ale monitorului acopere
pentru ca totul se ruleze foarte fluid pentru jocuri competitive foarte dinami- toate scenariile uzuale d€ conectare, l,a
Dar, dincolo de specificaliile foarte ce, gen Overwatch sau venerabilul CS:- oric€ surse de semnd video.
bune, acest monitor te impresioneaztr GO. Este recomandabil, ins6, si rulezi
inci de la prima vedere cu un design jocurile printr-o placi video performan-
indraznet, care include $i iluminare ta, pentru a putea beneficia pe deplin de *oo ttrixxc32v
RGB pentru cei care agreeaze a$a ceva. tot ce poate face pentru tine acest moni Foro" SPEC IEI CATII
Standul are un design interesant, care tor. Multimedia este redata impecabil, 32 inchi/2s6o a r.44o
Ecran (marime/rezolutie)
aminte$te de o elice de avion, 9i poate curbura ecranului sporind efectul
proiecta pe birou un togo ROG Gt poliin- imersiv pe care i[ conferd dimensiunile VA
HDMI, DispleyPort,
Intertu!e
Iocui cu unul personalizat) cu lumind generoase ale ecranului. Mitri DlsDlavPort r.2

roqie. O alta bombonicd vizuald este cer- Per ansamblu, Asus ROG Strix 2 xUSB !.o

3oo cd/m2
cul RGB de pe spate, care functioneaze xG32V ofere gamerilor exact experienla
3.OOO:r
cu Asus Aura Sync, putand fi sincroni la care s-ar agtepta de la un astfel de TimD de r:spuns (gri gri)
zat cu alte periferice ale companie, gen dispozitiv specializat. Dincolo de orice Dimensiunr/greutate ?r3 x 49o x 299 mm/9,6

tastaturi de gaming sau mouse-uri, Pe artificii estetice, nivelul performantelor


spate existe gi un joystick s,i patru il face pe Strix XG32V cel mai bun moni- EVALUARE
butoane cu care poti controla foarte tor'de gaming de mari dimensiuni dispo- Scor g€n€ral 1F:t
ugor meniurile monitorului. nibit pe piali in acest moment- Imasine (5o %) 96
Confisuratie (20 %) g3
La capitolul conectice, ai Ia dispozilie
Ergonomie (20 %) 96
porturi HDMI, DisplayPort 9i Mini Consum {ro %) !x,
DisplayPort r.2, aHturi de pnjack pentru E
ll
Design premium, imagine bunl,
2.950lei P
uminare RGB, r44 Hz. Ereeslmc
ceFti de 3,5 mm qi doue porturi USB 3.o. tlI Unghiuri de vizionare uior instabile, foarte bun
Evduare CHIP I
Cu toate cA imaginile redate sunt de o 1.-inori .a" ," atocuri mai mica
Clasa d€ top (loo -9o.o) Clasa superioare (89,9-75,0) Clasa de mijloc (74,9 45,o) Nerecomandat (449 o)
Scorurile sunt erprimate in puncte (max. too)
06 > 2or8 > CHIP
50'
I{ARDWARE<TEST&TECH

Integrare in ambient
Pentru tetevizoarele montate pe perete,
modulAmbicnt poate imita moddul de pe
perctele din sEatele telerrizorului petrtn a
crea un efect vizual uhftor, ln care t€levi-
zorul se inte-greaztr ln decoB fiind aprcape
insecizabil ln plus, poli activa gi o irizua-
lizare flc, cum este cea a ceasului din
imaglnea de mai sus.
!

1. --
I

i
i
r
I

t'-
t_

TV QIED performant,
cu imagini incredibile
Noul flagship al lui Samsung combina perete, modul Ambient poate imita mo-
luminozitatea puternici gi culorile exce- delul de pe peretele din spatele televizo-
lente ale QLED (Quantum Dot LED) cu rului pentru a crea un efect vizual in care
un sistem de iluminare directa a pixeli- televizorul se integreaztr in decor, fiind
lor (Direct Full Array Elite), in locul ilu- aproape insesizabil
minlrii de fundal, care genereaza un ni One Invisible Connection este un ca- Telecomandi minimatisti
vel de negru la fel de impresionant ca la blu sublire gi discret de fibra optice care E (elenta tdecotnandil a lui Q9E €8te
ecranele OLED, elimindnd orice proble- este folosit atat pentru alimentare, cat $i delicios de minimaliste dar pennit
me de contrast sau de bleeding. egF eNecutarea comodl a cclor mai complerle
pentru transmisia de date AV de la cutia setiEi, indusiv prin @trtrol vocal
incorporeaze noua tehnologie HDR ro+, de conexiune, ce poate fi amplasaHla fel
care vine cu metadate dinamice, care de discret in altl parte a camerei.
pot descrie diferit parametrii imiginii in Sistemul Smart TV include aplicalii
funclie de scena redati. procesul de
upscaling utilizat de Samsung reugegte
VOQ globale qi locale, aplicalii educatio-
nale li de gaming. Coniinutul poate fi ac-
ffi sam.unsQe'
SPECIFI CATII
o convertire admirab e a imaginilor HD cesat cu u$urin!5, sistemul de operare Ti- 65 inchu 3.E4o x a.r6o
Mtuime/rezolu$e rnax
pe ecranul nativ 4K, adaugand detalii pir.It(UHD)
zen fiind dezvoltat special pentru a fi 4 x HDMI. 3I
Interfete USE.
fdrl zgomot qi flre a exagera eventuale- intuitiv gi rapid. Controlul este facilitat LAN, Cl+ 13 Wt fl
le imperfecliuni ale sursei video. Tehno- Contrast ma*lm
de telecomanda minimaliste OneBemote, (tabltr de $ah !i065:l
logia Quantum Dot tivr€aze imaginile care include gi o facilitate de control vo- Consum 3:t5 v,rd
exceptional de clar, iar acestea arate su- cal, dar poli folosi Si un telefon mobil, pe DimensiunvFeut te 1449rxE625r306*
nn/3ol(r
perb in orice condilii de iluminare a ca- care ai instalat app-ul SmartThings al lui Tuner 2 r DVB-1i.CS2
merei- Samsung. QEndn,P(rI34oo.O -
Diverse HDR2ooo,ti.g.
O alttr caracteristicl remarcabill este Cumulul impresionant de tehnologii cont rt
modul Ambient, care transforml ecranul Si funclii agregate de flagshipul lui EVALUANE
sco!a.n.I?l
negru al televizorului intr-un spaliu di- Samsung il face pe egF cel mai bun
Ecran (50 %)
9t,6
g,
namic, in care utilizatori.i vor putea ascul- televizor pe care l_am experimentat Configuratie (29 %) ct
ta muzice ambientall, vizualiza fotogra- vreodate. Eraommie (U %) loo
fii sau citi Stiri. De asemena, sunt Consum (5 %) lo
disponibile si widget-uri sic, cum ar fL r[l Imagini HDB sup€rbe, sunet profrrnd si
echilibrat'
Sunet (5 %)
PIe! (aproE)
9a
spre exemplu. un ceas cu bile (vezi drFAn- de negru impreaionarit 14.699 Li
-nivel
ta sus). pentru terevizoarere *on,,i"-i" E itillgil*Hl$I".iil]ff$"0' Evaluere CHIP foartebun

CHIP<2or8<06
'5r
TEST&TECH>HARDWARE

Cameriwebpentru
monitorizare facili
O camere web de supraveghere, cum este
modelul NC 260 al tui TP-Link, este o idee
bune in orice situatie care ar putea nece-
sita atentia ta, oricand $i oriunde te-ai
afla. Fie ce este vorba de un copil mic sau
un membru mai betran al familiei sau
pur gi simplu vrei se gtii cine miflna pe
la uFa te cand nu egti acase, NC26o iti
oferd video HD (zop) de inalttr calitate,

Gonvertibil puternic pe care il poti accesa de oriunde, pe


smartphone, tabbte sau un computer.

cu finisaje de prima clasi


Eunqia de detectie a migcdrii gi a sunetu-
Iui genereaza notificiri push gi pe e-mail
la detectia vreunui eveniment, iar night
Lenovo ne ofere un alt dispozitiv conver- ventilatoarele devin un pic cam zgomo-
vision ili permite monitorizarea perma-
tibil 2-in-t care poate functiona Ei in re- toase. Tastatura s-a dovedit confortabili,
nente a unei localii. De asemenea, poli
gim de tableta, cu un design premium ca- Ia fel gi touchpad-ul. Calitatea imaginilor
inilia uSor o convorbire cu fami.lia folo-
re se reflecta, de altfel, si in prel. Yoga 92o redat a fost Si ea remarcabilS, degi pute-
sind funclia z-way audio. Datele video
beneficiazd de o echipare robusti, reagrafici nu permite rularea de conti
sunt criptate $i pot fi transmise la o
care ofere o putere de calcul sustinute, nut solicitant, de tipul jocurilor. insd
viteze wireless de pAnd ta 3oo Mbps.
gralie procesorului Core iz 855oU. Mode- multimedia este redate fluid Ei arate Fi
TP-Link NC26o are un design elegant,
lul testat de noi a fost echipat cu 8 GB de sune foarte bine pe Yoga 92o.
care se poate integra discret intr-un am-
RAM, dar existe Si variante cu memorie
bient modern fi este o solutie bune
mai generoase. in rest, configura(ia tes-
tate a inclus un SSD de 256 GB, un ecran tt
L
Design atractiv suplu, putere de calcul pentru uz casnic, dace nu ai nevoie de
robu6ti, calitatc buni a sunetu.lui funclii mai sofisticate pe care Ie oferd
de r3,9 inchi cu touch $i un stylus Active r Puter€ srafici relativ limitati, zEomo.
Pen. Yoga 92o ii succede fantasticului gto, I toasi irisarcinl rnaximi alte camere IP, mult mai scumpe, de nivel
profesional.
de la care a pestrat iconica balama de
360' $i funclionalitatea USB-C (2 porturi, Lenovo YoBa g2o
unul pentru alimentare), dar ofere o loca-
SPECIE CATII a TP-LinkNc26o
1ie mai bund a webcam-ului, o tastatura Ecran (n:rime/rezolutie)
r3,9 inchvr.gzo xr.o8o
superioare gi o autonomie mai mare a Dixelil SPECIEICATII
Intel Core i? 655OU/ CamD vizual rB"
bateriei. Daci tot plete$ti premium, vrei Procesor/RAM 3GB
Rezolu!i€ r.2ao r?2o pix€ll
un dispozitiv care sI gi arate premium, sistem de operare vid€o live, ni8ht vtuion,
Memorie (inEma/ext.) GB/nieoSD 2-wav audio. det cd€
iar Lenovo nu dezamagegte Ia acest capi 256
Eunc!ii n scire aisun t, cird
Interfete WiEi ac, Bluetooth 4.r, stocar. fticro SD,wi-Ei
tol. Mobilitatea este bund, la o greutate rxUSBs.o.2xUSB-C
de rJ6 Kg gi o grosime de aproape 14 mm, r5:2O ore
VC plogrrssivc scan
:u3 x 223.6 X tit.95 mm CMOS s€mor
Finisajele metalice completeaze fericit A hotd.ios
r.37Kt
Iook-ul, dar dupe o vreme se cam strang EVALUARE InreEistrare video Da, zrop
urme de amprente. scor ganeral 90s EVALUARE
Conectica este spartane, datS fiind PerformanF (25 %) 92 scor c€[€ral !)r3
Mobilitate (25 %) 9i, Performang (50%) 90
suplelea carcasei, dar suficientS, cu doud
Eunctii (25 %) 9l Ergonomie (25%) 9r
porturi USB-C pe latura stangE gi unul Funclii (25%) 9it a
Ecran (25 %) 89
USB 3.o pe dreapta, qu iegire video. Troo lei Prel (aprox ) 1oo l.i e
windows to ruleaze fluid toate sarcinile foarte bun
Ewaluare CHIP foarte bun Evduare CHIP E
zilnice de rutini, dar in sarcini maxima
Clasa de top (roo -9o.o) Clasa superioard (89,9-75.0) Clasa de mijloc (74,+.45,0) Nerecomandat (44,9-0)
Scorurile sunt exprimate in puncte (max. roo)
52, 06'2or8>CHIP
TEST&TECH>HARDWARE

Cel mai recent GPU Ia


unpretmoderat
Plicile video care oferi multa perfor-
manle la preluri mici sunt acum la mare
ceutare- cele mai ieftine oferte sunt
rapid cumperate de cripto-mineri.
Sapphire Radeon RX 57o Nitro + 8 GB
EUIF GDDR5 intre in aceaste categorie. Rulea-
Bun zi cel mai recent GPU AMD Polaris 2.
Rx 570 ofere o performanta solida,
din clasa medie, in benchmark-urile
populare, dar ceva mai jos decat ofera o

Tableti puternici cu nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB). Cei 8 GB


de memorie deosebit de rapide GDDRs ai

vitezi grafici in dock


La prima vedere, noua MS Surface Book multe putere de calcul, ventilatia cre*e
Iui Sapphire Nitro+ ofera suficiente re-
surse pentru rezolulia UHD. intrucat
sapphire ofere placa intr-o editie over-
clock-ate, cu frecvenle sporite, creqte gi
2 seamane foarte mult cu predecesoarea. Ia un nivel de zgomot deranjant. Per
performanla:288 de wali in sistemul nos-
O noue caracteristice este aceea ce, pe ansamblu, aceasttr ma$ine de 15 inchi nu
Enge varianta de 13,5 inchi, exista gi un are un raport prel-performanta bun din
tru Core i7 67ooK in sarcine maxime
reprezinte cu 20 de procente mai mult
model aditional de r5 inchi, pe care l-am cauza mobilitilii moderate gi a ecranului
decat ce poate o GeForce GTX 1060. Iar
testat $i noi. Dar ecranul mai mare scade mediocru.
temperatura rim6ne cu zece grade mai
scorul Ia mobilitate 9i, in unele cazuri, 9i jos decat ce am vazut in cazul lui nvidia -
autonomiile bateriei au avut de suferit. FE CPU puternic Ai performanta grafici
Pentru unitatea tablete. autonomiile au
H ridicata fn dock), finisaje de calitate un indiciu al unui potential overclocking
I Autonomie relativ mici. calitate a suplimentar care ar fi posibil.
fost intre 4o5 gi 4:v ore - asta nu a fost I 66nnului nsconforme cu pretul
niciodate un punct forte al modelelor
Surface Book.
Bookz
a fi
Dimpotrive, noul model s-a dovedit
foarte puternic. Procesorul Core i7
Ul"tt*lsurface #iar,'#1""Y$'rtY*"
CATII PECIFI
S PECI TI CATII S

865oU aparline cele mai recente genera- rg irchv Cipseufrecven tE AMD Rad€on RX 57ol
Ecran {marimetezolulie) 1.2ro :. 2.160 Dix€li r.r6a MItz
liide procesoare de la Intel. iar un cip Irlt l cort i?-Eosou/ M€morie {marime/tip/f r€.- 8 GB/GDDRs/
Procesor/RAM venta) zooo MHz
grafic separat, localizat in dock ii de un 16 GB
Sislemdeoperare Consum sistem de test wali
a? d€ !ra!i/2EE de
impuls grafic adilional, dispozitivul Memorie (intemi/ext.)
(reDaus/sallini)
5r2 CBlmicrosD TemDeratuH maxme iD
devenind ceva ce, in general, Surface nu WiEiac, Blu€tooth 4.r, ooeriregD
6l'c
Interfe!e
este. In benchmark-ul 3DMark Cloud 3xUSB 3,o RIcire v€ntilatoare
Autonomie tablet,
Gate, Surface Book a obtinut 16.223 de (video/intemet) ZBomot mediu
(Pamine) 2,5 lon.
puncte, dovedindu-se astfel mai puternic Dimensiuni tableti DVL 2 x IIDMI,
Ie$iri
creutate (tablerUdocking) Etoh.o7o E 2 x Di5DlavPort
decat multe alte notebook-uri. Editarea
EVALUARE EVALUARE
foto $i video ti randarea in cAD ruleaza scor eneral 849 scor E nelal 5aa
fluid gamingul nu este o probleme,
si nici P€rformante (25 %) l(x, Performanle (6s %) {9
in special gratie unui receiver incorporat Mobittate (25 %) EO Zgomot (r5 %) E
pentru Microsoft Xbox One Controller. Functii (25 %) E4 Consum (ro%) ar
rCl,','
tI
Functn (lo %)
Performanla lui Surface Book 2 este EcEn (25 %) ?6
Loc Top rc ro din 2z LocTopro B din 20
bunl gi in modul tablete,'fdre a fi conec- Pr€t (aprox.) 3.OOO € Pret(aprc*) 4roe I
tate h stalia de andocare. Atunci cand
satisf,ecltor
Hraluer€ CHIP bun Evaluare CHIP
este conectate h almentare $i folosegte
Clasa de top (loo -90.0) Clasa superioar5 (89,9-?5,0) Clasa de mijloc (74.9-45,0) Nerccomandar {aa${)
Scorurile sunt expdmat€ in puncte (max. rco)
54, 06 ' zor8 > CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

Notebook de r5 inchi
cuperformantibuni
La 37o €, acest notebook Lenovo oferl
cateva elemente proeminente: proceso-
rul este mai rapid decat alte Pentium-uri
din seria N, iar SSD-ul rapid de 256 GB
contribuie la o performanle foarte bune
pentru clasa sa.
Astfel, notebook-ul este echipat sufi-
cient de bine pentru aplicagiile
standard. Comparativ cu alte dispozitive
din seria Vl1o a lui Lenovo, are instahte o

-Smartphone de anduraqe
baterie de 32 walvore. dar autonomia
remane scezuta, cu valori aproximative

la pref entry level intre cinci $i opt ore.


$i ecranul este destul de slab: rezolu-
Cu Moto G5S Plus, Motorola reitereaze Dar telefonul de la Motorola funclionea- tia este mice, iar luminozitatea atinge o
abilitatea sa de a oferi telefoane mobile ze bine cu aplicaliile standard, intr-o valoare maxima de r98 cd/m1 Competi
rezonabile din gama medie, la pre{uri rutine zilnice normall- tori mai buni, la acest capitol, reu$esc
ieftine. Calitatea finisajelor este excelen- valori de 2so, pana h ggo cd/m,. ln afari
te, cu exceptia unei sesizabile modificiri de autonomia mice a bateriei, are cele
in tranzilia de la sticli la restul carcasei. mai bune cerinte pentru utilizare mobile.
Ecranul de 5,5 inchi cu rezolulie Full HD in fond, un model de U,6 inchi Ia 37o €,
este convingetor pentru aceasta dasd, cu
Fl
I
Autonomie mare, fmisaje foarte bune, pentru uz casnic, nu prea mai gase$ti [a
ecran rnarl si lurninos
culori neutre $i o luminozitate puternice, I Catitate fot; mediocrl. interfete nivelul acesta de calitate Si de
de panl la 5r9 cd/m,. Dar cel mai atractiv
I deplgite performante.
aspect este autonomia bateriei:in labora-
tor, am determinat circa u ore de autono- lroto"ota Moto css ptus
mie online - scor de prima dase, de care
ar fi mAndre Ei modelele din clasa de top.
f S PEC IF] CATII
Jb**r",***,* S PECIF I CATII
Standard radio recent LTE Cat 6
Deci, punctein plus pentru Motorola. (DarI h 3oo MB/61 Proc€sor/memorie de lu6u Intel lr.ntiuE 44rSU/
4GB
5,5 inchi/ r.o8o x r.92o
Judecand dupe pozilionarea sa, css Ecran(rna me/rezolutie)
Dir(cli Graficl Int.SratI
Plus, la un pre! de 22o €, este neobignuit Autonomie batede (o.line) ro:3 orte Ecran (diagonaE/rezolulie) 15,6 tncN/ r.366 r ?68
plr..li
de ieftin gi, evident, sunt motive pentru Valoare SAR o.3E wati/ka Drive-uri Hard disk 2t6 GB lssD)
Interfele wl-El 4 micro USB z.o,
asta. Componentele hardware sunt cu o Bluetooth &?. NFC lntefele usB 3.O, usB 2.o, LAN,
Wl-Ei ac, Bluetooth &r,
generatie sau doua in urma celor mai re- Memorie (interne liberU
z, GB/ndeoSD-Slot
cente modele. Autonomie (Offi celvideo) ?:r9/5:B orr!
Sistem de operare Android zr.r
in practici, asta inseamnl Wi-Fi n, in DimeDsiunvgreutate Dimensiunvereutate 371x2.6,ZX?,3 6,1
7,7 x r5n x r,o cm/r66 s r.9 kt
toc de WiFi ac, USB 2.o in Ioc de 3.o gi un EVALUARE EVALUARE
procesor Qualcomm Snapdragon 625, Sco! seneral 8r,a Scor gan€Hl
Performanlr/operare (3s%) &t Mobilitate (25%) 49
vechi deja de doi ani. Aga ce app-urile nu runctii (25%) 76 tunctii (25%) ?E
ruleazl atat de fluid ca in telefoanele de Bat€.ie (u%) !B Ecran (m %) 55
top gi trebuie sa a$tepli o secunda sau do- Ecran (E %) AG Performante 0s%) *z
ue Ia hnsarea lor. Acesta nu este, clar, un Camere (lo %) 6a Ergonomie (r5 %) 7t
Loc Top 10 66 din r]l3 Loc Top ro u din
telefon de gaming gi nu ar fi prima alege- 19
Pret (aprox.) Pret (aprox) 3?o Euro
re pentru cei care vor sA navigheze exten-
siv gi au multe de descarcat sau uploadat. Evaluare CHIP brm Evaluare CHIP satisfAcltor

CHIP<2or8<06 .55
TEST&TECH>HARDWARE

Pre{ puternic, Strictulesenfid Monitor gigantin loc


performan{i slabi pentruuntelevizor deochelariVR
Dispozitivul z-in-r de [a Acer este un Smart TV UHD, HDR 3D !i se par prea
Fi Samsung C48HG9o apartine gamei
model cu ecran de r2 inchi, care este atre- scumpe? DacI da, atunci acest televizor recente a monitoarelor de gaming, fiind
getor mai ales prin prisma prelului Philips ar putea fi
numai bun pentru unul dintre modelele inovatoare. Nu
moderat. La 49o €, dispozitivul este tine. Televizorul de 49 de inchi practic doar cA are un ecran neobignuit de uriag
convenabil gi oferd tot ce trebuie sa ofe- evitA orice funcfie modenri $i se limitea- (49 de inchi) dar gi ltrlimea acestuia este
re un dispozitiv z-in-L chiar gi la un nivel zi la randarea materialului Full HD via una extrem* la o rata de aspect de 32:9,
pentru incepetori. Calculatorul include HDTV $i Blu-ray. ln afara unui tuner monitorul are o litime totali enorml, de
toate conexiunile importante, fiind echi triplu, cu suport pentru DVB-T2. dispozi l2o de centimetri, iar efectul imersiv al
pat la cele mai recente standarde, cu tivul Philips mai oferd doua intreri vizionerii este sporit si de faptul ce este
wi-Fi ac gi USB 3.o. Autonomia bateriei HDMI, SCART, inregistrare USB $i un un monitor cu ecran curbat. Cu un astfel
tabletei atinge valori intre 7:o7 fi 834 ore; modest media player - Fi gata. de design, de Ia o distanla corecta, calita-
Acestea sunt valori de top, car nu pot fi in termeni de ca-litate a imaginii tea imaginii este aproape de ceaVR.
imbuneti$te de statia de andocare, acest model plat Edge LED TV este destul Calitatea este, in general, este una
pentru ci aceasta nu include o baterie de robust, iar randarea conlinutului Blu- foarte buni: monitorul a obtinut un cali-
suplimentare. ray este ln mod special exceptionale. Si ficativ "foarte bun' pentru imagine, cu o
Ecranul Full HD are un aspect foarte cele doua boxe de ro wali genereaze un luminozitate putemici gi un contrast
decent, cu o densitate a pixelilor mare gi sunet acceptabil. Mai mult, televizorul impresionant in pofida dimensi-
(2928:r).
o luminozitate practice, ce atinge 4o1 cd/ este dotat gi cu o iegire audio digitali, unilor, consumul rimdne tolerabil, Ia
m'. Ecranul are reflexii destul de puterni- precum gi cu un jack pentru cegti La 55 maimum 58 de wa!i, motiv pentru un al
ce, motiv pentru care calificativul ob!i- de wa1i, consumul energetic este unul doilea ,,foarte bun'. intre specificalii, vei
nut a fost doar ,,bun". Cel mai mare nea- moderat. Trebuie se recunoagtem, inse, gesi HDMI, DisplayPort gi miniDis-
juns este puterea de calcul cu un ca ne-a cam Iipsit iluminarea Ambilight playPort. Nu am observat vreo probleme
procesor Celeron ieftin, Acer nu punctea- cu care Philips ne-a resfetat de atata de ergonomie. Meniul intuitiv este 9i el o
zi prea mult gi este potrivit doar pentru vreme. bil5 albe.
navigare pe web $i apticali.i Office simple.

f #".',re+:Jr'-"8:"t;T-
S PECIFI CATII
r2,2lnchi/r.92o x r.oao
B Phitips4ePEs4uz
SPEC IFI CATII
49 inchi/r.g2o x Loao
!
Ecran
t.-"or,ac49Hceo
SPECI E CATII
49 tnchv
Ecran (rnarime/rezolu!ie) M6rime/rczoluli€ rnaxim: (mirime/rezolutieformat)
Dixelt DiEli i.aao x r.o8o Dixeli/32:9
Procesor/RAM Ilrt€l C.l€lon N$9ol Interfete 2 x HDMI, SCART Panou
4GB x HDMI, DisplayPort
Cont.ast (tabti de sah) 167:l Intrrri video 2
L2, miniDbrrliavPort r.2
(intemtext) Luminozitate 43 c(Um'
M€morie 64 GB/n{croSD Alte interfete 3 xusB 3,O
Wi-Fi ac, Blu€tooth 4.o,
Consum (standbv/oD€rare) 0.2/55 wdl
Interfete 364 cdy'm2
2 ulx ?o r ?3 cm
'.usB3.O Contrast (taun de qah) 2.92gtr
DVB-C. DVIS, DVB-T2
(video/internet) Timp de rEspuns Gn-sri)
Diverse
hr€ristraE USB.
Dimensiuni tauete 29.6 X 20.1 X t.Z Cm DimensiunVsr€utate rzo.o x 62.5 x 38,o cm
Creutate (tabledr'dockine) aao/365 s EVALUARE Diverse
EVALUARE scor r€nerel b7 EVALUARE
Scor s€n€El ,t.u Ecran (5o%) 86 903
t erformant: (25%) 59 ConfiEulatie {25%) 82 lmagine (5o%) 92
Mobilitate (25%) 78 Ertonomie (E%) 79 Funclii (2o %) E5

Functii (r5%) 73 Cocum(s%) 90 Ergonomie (2o %) at


Ecran (25 %) 7r Sunet (5 %) 56 Efi cier(e energetrci Go%) 99
Loc Top rc s din 26
5
Loc Top 1o 214)i^n Loc ToD ro ?dinrc .1
Pr€!(aprcx.) 490 € Pret (aprox) 550 € Pr4(aprcL) 1.250 € I
Braluare CHIP satisf:icitor Evaluare CHIP bun Evaluare CHIP barte bun I

56 , 06 ' 2or8 > CHIP


HARDWARE<TESTATECH

EIIIF
Bun

NAShigh-endde Stocare portabili Ghilipir detop pentru


indti performangi pentru fotografi hometheater
La 55o €, dispozitivul de stocare in relea SSD-ul My Passport Wireless de 5oo cB Proiectoarele de top au preturi din patru
QNAP TS-253B-4G nu este un chilipir, este un drive extern cu batede care poate cifre, iar BenQ TH683 nu este prea depar-
dar numdrul r din clasamentul nostru fi foarte practic h ceHtoriile fotografi- te de asa ceva. Poate fi cumpdrat pentru
Top ro oferetot ce e mai bun in materie lor. Dactr ai umplut cardul de memorie al mai putin de 600 €. Nu prea i-am desco-
de functionalitate. Are spaliu pentru camerei, poti stoca cu ugurintd pozele pe perit vreun neajuns. Calitatea imaginii
doue hard disk-uri, mai multe interfele dispozitivul WD, prin intermediul slotu- este bunA Si absolut potrivita pentru
(gase USB)gi suport pentru roate servicii luipentru cardurisau prin Wi-Fi, dar asta utilizare acase. In pofida luminozitelii
le sever, precum FTB web sau backup in va dura mai mult. Noi am mesurat intre 3 mari (r.925 de
lumeni), consumul este re-
cloud. Poli instala 9i un adaptor PCIe $i 3a MB/s. Procesul este mai rapid prin dus, cu un maxim de z$ de wa!i. Dispo-
pentru acces wireless (costa circa 15 - 30 USB (circa 4oo MB/s) dar asta ar fi destul zitivul BenQ este limitat la Full HD gi nu
€). LipseSte doar un port SATA extern gi de incomod. Bateriade 6400 mAh este oa- este potrivit pentru o dimensiune a
consumul (de pane h 25,4 wa!i) este des- recum dezamegitoare Si a aretat doar ecranului mai micE de r.52 metri. Durata
tul de ridicat. Ratele de transfer ating gi 18oo mAh in testele de laborator. Bateria de viata a Empii (2.ooo de ore) nu e la fel
ele valori d€ top, de panE la uo MB/s. ingreuneazd dispozitivul, iar
3oo € pen- de mare ca la alli competitori. Dar artre-
(Loc r din 39, Pre$ aprox. 55o €) tru 5oo GB de stocare SSD e cam mult, cu bui fie suficiente pentru un utilizator
se
toate suplimentele. (Pre! aprox. 3oo e) normal. (Loc 5 din 15, Pret: aprox. 58o €)

EvaluareCHIP foartebun EvaluareCHIP lsatisfecetor EvaluareCHIP lbun

TV Eull HD rezonabil Monitor office cu Acumulator portabil


in format +g de inclu poten$idgrafic pentrumobile
Samsung UE49M558o este un televizor La 29o €, Dell U25r8D este chilipirul lunii Cel mai recent model de acumulator
cu doteri standard. Cu o diagonah de 49 in randul monitoarelor. Dispozitivul de Intenso Hc2oooo iti ofere 14.255 mAh la
de inchi, se potrivegte bine chiar si intr-o 25 de inchi are rezolutia de 2.560 x r.44o purtator,la un pre! de 35 €. Intenso obti-
sufragerie mai mice, iar la prelul de 49o pixeli gi oferi o combinatie convingetoa- ne astfel cel mai bun raport pret-perfor
€, este accesibil $i pentru bugete mai mici. re de calitate de prime clase a imaginii gi manta din Top lo. Acumulatorul porta-
Calitatea imaginii este bune dar nu la o ergonomie exemplari. Luminozitatea bil, destinat incarcerii smartphone-urilor
nivelul televizoarelor de top. Asta este de 352 cdlm'z este o valoare puternice, iar gi a altor dispozitive, nu obline calificati-
valabil gi pentru canalele TV; filmele gamutul de culoare de 97 de procente ve mari din cauza greutelii de 388 de
Blu-Rayarate mult mai bine decAt la ma- este de o calitate artisticd. Doar con- grame. Dar aceasta este normale pentru
joritatea competitorilor Per ansamblu, trastul putea fi mai bun. Dell puncteaze aceaste dase de performanti. Sigura
televizorul Samsung se claseazi in zona li cu un meniu clar ti intuitiv. Standul hibe este Iipsa unui incercetor rapid. De
medie inferioari a clasei sale, mai ales include o funclie de pivotare foarte bune. asemenea, nu se poate incerca prin USB
din cauza Iipsei cdtorva funclii gi lipsei NU are prea multe portud, dar cele pe ca- gi doar doui dispozitive pot fi conectate
inregistreriiUSB. Dar ca pret este o opti- re Ie are sunt suficiente pentru utilizarea in paralel. Deh, acumulator ieftinl
une interesantl- zihice. (Loc 12 din 63, Pre$ aprox.2go €) (Loc 4 din 55, Pre! aprox. 35 €)
(Loc 19 din 28, Pret: aprox.49o €)

EvaluareCHIP bun EvaluareCHIP bun EvaIuareCHIP bun

CHIP < 2or8 < 06 .57


TEST & TECII > MONITO RI ZARE

Cumpotiopri
atacurile spionilor
Programele de spionaj sunt ascunse gi citesc date sensibile de pe dispozitivul t5u gi din
re[eaua ta de acasi. i1i vom arita cum poli si opregti un astfel de software sniffer
9i cum sd implementezi o proteclie optimd.

ste considerat drept unul dintre cele mai puternice pro- octombrie a anului trecut. App-ul poate monitoriza total
grame de spionaj din lume - Skygofree. Mulli experti au smartphone-urile Android gi pot spiona gi mesajele criptate ale
fost uimili de dezviluirile lui Kaspersky din luna whatsApp. Infectia incepe cu vizitarea unui site manipulat, al

.)6,2or8 ' CHIP


58 '
MONITORIZARE < TEST A TEGH

cerui link este deseori primit prin SMS. Multi utilizatori nici
mecar nu obsen a infiltrarea. Companiile Cellebrite dinlsrael gi
Grayshift din SUA pretind ctr ele pot sparge cele mai recent
modele iPhone x care ruleaze iOS tL Iar acestea sunt doar Desktop: opreste spyware-ul
dispozitive mobile. Expertii in securitate au avertizat li asupra Este deosebit de LrFor pentru ' Instrumente de scanare In
ascultarilor posibile prin dispozitive hardware IoT, cum este criminalii cibernetici si instale- atar5 de un antivirLrs actualizat,
ze software sniffer pe PC-urile poti folosi instrurr]erlLe specia-
Amazon Echo.
de acas5. Motivul: Windov,,s, lizate anti-spywale pentru a
Ceea ce lipseqte este o protectie standardizate impotriva
impllcit, este Lrn sisten deschis. descoperi sol't\,,,are I nadorit
atacurilor de spionaj precum cele ale Skygofree. De aceea, CHIP care permite executarea de de pe LrC u1liu.
ili va areta cum se detectezi astfel de spyware gi alt malware modificari in prof unzime ale > Verific sursele de instalare
chiar tu, in Windows, pe smartphone, in releaua de acasa qi pe setSrilor sistemLrlui. inainte de a instala programe
dispozitive IoT gi cum se te protejezi eficient de astfel de > Update-uri de windows ln pe PC. ar trebLri sa \,.'rifici in
atacuri pe viitor. staleazi noile Lrpdate-uri critice detaliu origLnea acestora. mai
de ia Microsoft cat poli de ales daca le descarci dirt intcr
repede pe PC Lrl tau. net
OPregte slryrware'ul > Acoperi camera si ni.rolb , Verifica fluxul de date I'en-
pe desktop nul. Eoloseite bande adeziva si tru arfla daci rin instrument
Este drept ca nu este u$or pentru Microsoft se protejeze siste- un obturator ltcntrLl aanere este sigur. poii ,,e|ilic:r fluxul
mul Windows. Numeroase programe de Ia te4i ruleazi pe web pentru a 1e acoperi eficient de date al programului . cu ln-
pe cele doL1a. strllmente precu]11 \{lreshark.
fiecare PC. Chiar gi soluliile antivirus fi-au atins limitele. Nu
exist5 o cale perfect5 de a detecta spyware pe computerele
windows. De multe ori, ai nevoie de ajutorul multor programe
gi de multe rabdare.

Detecteazi gi inleturtr instrumentele de spionaj


Majoritatea suitelor antivirus pot gdsi instrumente spyware
standard. Dar asigura-te ca suitele sunt actualizate gi au cele
mai recente semneturi. Daca suita nu gesegte nimic, atunci
treci la pasul urmetor. Poti folosi instrumente specializate pen-
tru a identifica $i inletura spyware-ul spre exemplu, scanerele
de [a Malwarebytes sau SpyBot - Search & Destroy. Dar $terge-
rea malware-ului poate fi dificiH uneori Daca una dintre
soluliile antivirus nu funclioneaza, atunci incearctr un instru-
ment de Stergere proiectat special pentru malware.
Dezvoltatorii suitelor antivirus deseori ofere astfel de Protecliewebcam I
programe pe site-urile lor. Dar qi hackeri whitehat cum este
Claudio Guarnieri ofere ajutor, cu instrumente precum
Flexikiller, care elimini spyvvare-ul Flexispy (vezi screenshot
mai jos).

Blocheazi spionii hardware din PC


Cea mai buni cale de a te proteja de atacuri asupra l
hardware-ului este sd folose$ti software antivirus. Vei gdsi un
test al celor mai recente suite AV in articolul de la pagina 3r. Nu ? ClUr*tU".AO*H"ptrldiKIlo.*
doar ci
programele antivirus ofere ajutor impotriva
spyware-ului, ci previn si keylogger-ele si screen-$abber-ele
care inregistreaze inputul de la tastatura gi continutul afi$at pe
ecran. Unul dintre aceste ajutoare este protectia webcam din
i suita Bitdefender. Aceasta blocheazi camera qi o activeaze
! automat pentru programe cunoscute $i serioase.
I Drept alternative h suita Bitdefender, poli folosi instru-
! mentul Webcam On-Off. Programul dezactiveaz d camera direct
f din Device Manager. Gralie obturatorului siu mecanic, camera
3- nu poate fi
hack-uite, ceea ce este mai bine decat proteclia
{ software. Astfel de sisteme de protectie sunt deja instalate in
-{ cele mai recente notebook-uri Lenovo. Un kit care se poate tipi
! este oferit de Soomz.io - pachetul de trei este disponibil ta
f do.r ro e. Pentru un anumit qrywate, aici Ftexispy, existl instramentc
? Cea mai buni opliune este sa folose$ti bande adezivS speciale, care detecteaza software-ul de tip sniffer.
3 impotriva ascdtarii pe care sA o lipe$ti peste gaule microfonului

CHIP < 2018 . 06 . 59


TEST & TECH > MONITORIZARE

Opregte ascultarile pe
telefdanele mobile
Descoperd urme in fluxul de date Cele mai recente smartphone-uri sunt linte foarte lucrative
Foloeind programul Mitmproxy, poli analiza ct site-uri accesea- pentru atacurile de spionaj, Exista o multime de contacte stocate
zt dispozitivuf tAu in frmdal. pe telefon, atlturi de date sensibile cum sunt fotografiile 9i
documentele. De asemenea, poate fi creat ugor gi un profil al
deplaser or. in captura de ecran de la pagina 61, poli vedea cum
arati o astfel de monitorizare comphte din perspectiva atacato-
rului Dar, cu instrumentele potrivite, poli gesi spyware-ul !i te
poli proteja de acesta.

static.nspy. com I DescoperA gi inliturd pericolele in Android


t:l;
Software-ul de spionaj funclioneazi ascunzandu-se perfect in
sistemul Google - structura sa deschis, face asta posibil. Pentru
a detecta astfel de app-uri sniffer, ai trei opliuni: un antivirus, o
inspeqie a app-urilor $i o comparare a utilizarii datelor cu
factura telefonice. Antivirusul este cea mai mare sperante a ta
de a descoperi spyware-ul. Acesta caute riscuri cunoscute pro-
fund in sistem. Opliunea urmdtoare este cea de monitorizare a
app-urilor Poli fotosi programul Mitmproxy, pe care il poti
descirca de Ia https://mitmproxy.org Instaleaze instrumentul
pe un computer desktop gi porne$te programul cu un clic pe
acum arate istoria datelor
"mitmproxy ui'. Ecranul care apare
pentru toate dispozitivele care ruleazl via Mitmproxy. Pentru a
Click to install your ruta dispozitivul cetre proxl trebuie se specifici adresa de IP a
mitmproxy certificate PC-ului desktop in proprieta$le Wi-Fiului. IP-ul computerului
Vezi fluxul de date SSL
j Pentru a verifica conexitmilc
criptate ale app-urilor, trtbuie
sl furatalezi un (€rtificat pe
poate fi gesit intr-un prompt de comandd ("cmd" in meniul
Start) in care tastezi ,ipconfig" in Iinia de comanda care apare.
Adresa de IP apare Ia "IPvr+
Address" $i cu aceasta poate fi
snartphone - un ftl de atac accesat computerulin releaua de acas6.

ra personal de tip
man-in-the-middle.
Pe dispozitivul Android, mergi la ,,Settings" Fi selecteaza
,W!Fi" acolo. Apoi apase lung pe releaua wiFi active gi selec-
;; teaze ,,Change Networr. Navigheazi in meniu panl h
Sdvanced options' gi apase pe "None" in "Proxy". Selecteaztr
la
rtl opliunea ,,Manua[" gi introdu IP-ul computerului desktop la
"Proxy Host
name". Salveaze setirile cu un clic pe "Save'.
inapoi pe PC-ul desktop, vei gesi apoi tot traficul din retea
al smartphone-ului in fereastra Mitmproxy. Cu o exceptie:
datele criptate nu apar aici. Dar existe un truc $i pentru asta.
Cu instalarea unui certificat special, poli vedea $i datele cripta-
te. Asta seamdnd cu un atac de tip man-in-the-middle attack pe
care atacatorii il folosesc de obicei pentru a spiona date securi-
Smartphone: opregte atacurile zate. Dar soluiia noastre nu este periculoase, ci te ajute sI
clarifici fluxul complet de date. Pentru a instala certificatul,
celor care te asculti tasteaze adresa ,mitm.if in browserul smartphone-ului. Selec-
Dispozitivele Android, cu arhi- rus. Poti gesi o sugestiein teazi sistemul de operare, Android in acest caz, 9i confirme
tectura deschis5 a slstemului articolul nostru de Ia pagina 31. setup-ul. Vei vedea apoi conlinutul liniilor de date criptate pe
Ior de operare, suntin pericolsd Nu deschide niciun linl
'
primit pe SMS
PC-ul teu desktop.
fie spionate. $i versiunile mai
vechide iOS pot fi u$or infiltra- in cazul lui Android qi a lui iOS,
Detecteazi monitorizarea smartphone-ului
te prin brege. rutinele de instalare ale
Acumtrebuie cauti continutut suspicios. Pentru asta, trebuie
sa
, Instateazi update-urile spyware-ului vin deseori prin
SO in cazul lui Android si iOS, link-u SMS. Verifici link-urile sa observi de mai multe ore - nu naviga cu
fluxul de date timp
instaleaze intotdeauna cele mai folosind scanerul URL de Ia Vi- smartphone-ul in timpul acestui proces! Dupe aceea, cauta
recente update-uri de la Apple rusTotal (www.virustotal.com). servere suspicioase (vezi stanga sus). Poli folosi ceutarea pe
sl Google. Eviti update-urile Google pentru a afla dace ele apa4in de spyware.
' Dezactiveazi camera verlfica-li factura telefonictr"
Beta, cum sunt cele ale Apple. in setari, de camerei cat mai Daci nu ajungi nicdieri aga,
Instaleazi antivirugi pulin acces cu putinF. Cea mai Aici, verifice dace statisticile de consum ale smartphone-ului se
'
Pentru a securiza dispozitiyele buni opliune este sa acoperi potrivesc cu informaliile furnizate de provider - mai multe
Android instaleaze Lln antivi- complet obiectivul camerei. informalii despre asta in seqiunea "Descopere spyware-ul in
iOS". Dace descoperi indicii ale unei infectiri, atunci formatea-

6(t ' 06 ' 2018 ' CHIP


MONITORIZARE < TEST & TECH

ze complet smartphone-ul pentru o dezinfectare complete.


in Android, mergi la "Settings", fa clic pe ,,System I Reset" $i
selecteaza
"Factory data reset".

Protejeazi sistemele Android ,E OBILFUNK.EIT{ZELVEBBITIDUNGSNACHWEIS

Un antivirus ajute nu doar la dete4ia malware, ci si verificl in


fundal in timp real, daci vreun malware este pe cale si patrun-
de in sistem. Dar nu toti antiviru$ii ofere o astfel de funclie.
Caute un scut de proteclie antivirus sau monitorizarea in timp
real in timpul instalSrii antivirusului. Astfel, egti protejat impo-
triva majoritilii atacurilor. in unele cazuri, o actiune executate Verificd consumul de date
de utilizator poate eluda proteclia antivirusului, spre exemplu Compara statisticile de utilizare
dace apegi pe un SMS infectat. in cazul surselor necunoscute, aI€ smartphone-ului cu factuta
verifice link-urile pe site-ul wwr,v:virustotal.com. Aici, introdu telefonice Astfel, poti descoperi
adresa cu Copy-Paste la "URIJ. Apoi, serviciul verifice daca
otH* { prirnele indicii despr€ un ev€lrtu-
site-ul din spatele URl-ului este contaminat cu vreun malware. oflP' { al app de spionaj, care trimite
date in fundd.

Descoperi spyware-ul in iOS


Sp}'ware-ul vine deseori prin puncte slabe ale sistemului, in ca-
zul dispozitivelor Apple. Spre exemplu, companiile Cellebrite si
Grayshift folosesc astfel de bug-uri pentru a eluda sistemul de
proteclie al dispozitivului. Cum funclioneaze exact sistemul fo-
Iosit de aceste companii este un secret. Pe de alte parte, ce se
zvone$te este prelul E.ooo $ este pretul pentru deblocarea
unui dispozitiv. Atacatorii nu trebuie sa trimite telefonul unei
companii speciale; un instrument cu control de la distanle este
suficient. Odate ce telefonul a fost deblocat, app-uri)e sniffer
pot fi instalate ugor pe dispozitiv
Pentru a urmeri astfel de atacuri. existe trei metode. Prima
este detectia unui eventual jailbreak, adice manipularea siste-
mului principal. A doua metoda functioneaze pe baza analizei
fluxului de date, iar a treia prin compararea datelor de consum.
A$adar, folosegte app-ul .,Lookout, Mobile Security" ca prima
alegere, acesta fiind gratuit in App Store. Instrumentul verifica
existenla unuijailbreak Asta este de regule baza pentru insta-
. @ :,,
larea de spyware. Dacd app-ul de ahrma, trebuie luate mesuri 6 ''::
drastice. Mai multe informalii despre asta in urmetoarea
sectiune ,,Eliminarea eficiente a spyware-ului in iOS".
A doua optiune de detectie este analiza fluxului de date.
Aici, poli folosi din nou instrumentul Mitmproxy. Instalarea -
decurge exact ca la Android (vezi pagina 60 ,,Descopere gi Atacatond poate citi istoria complete a bcagiilor victimei, fole
inl{turi pericole}e in Android"). La fel, asigura-te ce instalezi sind software-ul de spionaj.
certificatul de la Mitmproxy ca sA poli citi traficul de date
criptate. PoIi Fterge app-urile suspicioase gi apoi le poli reinsta-
Ia din App Stor€.
Re{eaua de acasi: adio atacuri
Daca atacatodi au preluat con presetata individual este prea
Dace nu gese$ti nimic, dar incl suspectezi ca ai spyware pe
trolul routerului, nu mai au u$or de accesat.
dispozitiv ai putea incerci Ei sd analizezi consumul de date. nevoie de acces la dispozitivele , Dezactiveazi accesul la web
Pentru asta, compare statisticile de consum din dispozitiv cu conectate. Motivul: criminalii Dezactiveazi toate lunc!iile de
cifrele din factura telefonice. Ele ar trebui si nu difere cu mai cibernetici vor ruta intregul configumre de Ia distante din
mult de 1oo - 2oo MB. Altminteri, ar putea fi un indiciu ci un trafic al retelei p n propriul lor seterile routerului.
app trimite date in fundal, care nu sunt contorizate de statisti- server si vor citi datele. > Verifici setirile DNS Verificd

cile telefonului. in iOS,vei gesi statisticile sub,Settings I Mobile >Updateazi firmware-ul serverele DNS int.oduse in
Networf'. Langa ,Current time period", vei vedea numerul de routerului lnstaleaze toate conflguratrla routerului. Dace
MB. Cauti numirul echivalent din factura telefonice. Dace update-urile de firmware im nu eiti siBur dac5 este setat
portante de la dezvoltatot ce1 serverul corect, atuncl cauti pe
numerele sunt mult diferite, atunci poli presupune ca un app
mai bine prin update automat. Google adresa speciiicatS.
de spionaj trimite date in fundal fare Ftiinta ta.
> Verifici parola routerului Pentru asta, foloseste un ai
Modifici parola implicite a doilea dispozitiv care nu este
Eliminarea eficienti a spyware-ului in iOS dispozitivului. in cazul unora conFctel la Wi Fi
Pentru aopri atacurile asupra dispozitivelor taleiOS, trebuie se dintre produc:tori, parola
resetezi complet smartphone-ul. Este important se nu instalezi

CHIP < 2o1a < .)6 . 6l


TEST & TECH > I\4ONIToRIZARE

vreun backup in cloud existent. S-ar putea se existe seteri as-


cunse in datele utilizatorului care ar putea re-infecta dispoziti-
vul proaspat resetat.
Pentru a reseta telefonul la seterile din fabrici, mergi la
Veli [ir:;L i.]l1l:,r rri
,Settings I General I Reset' gi selecteaza ,Delete all contents &
Prin site-ul lui E-Secure, trn(i afla daci muterul tiu are setattr
Settings". Dupi repornire, selecteazi ,,Setup as new iPhone" 9i
vreo deturnare de DNS. Atacatorii ar putea avea acc?s la datele
tale printr-un atac DNS. urmeaza instrucliunile. Pentru un scenariu de cofmar din
viitor, nu ar trebui sa mai creezi backup-uri prin icloud, ci doar
local, folosind iTtrnes. Pentru asta, mai intai dezactiveaze
backup-ul in ctoud. Poli face asta din "Settings I Apple-ID I
icloud". Apoi dezactiveaze butonul de lAngd ,,iCloud backup".
Acum, conecteaze telefonul la computer $i deschide iTunes.
F.SECURE ROUTER CHECKER Aici fa cuc pe mica iconita cu telefonul din meniu. Dupi aceea,
Roliter c he( ker !s a lrce. lveb based iool th.t checks your rouielE setlifgs and detects
been ht:.ked by(riminals.llyour rolrter 6 conrpromised, everyslagle dev ce o. your nq
apasa pe Jhis Computer" sub "Overview I Backups" $i cripteaztr
backup'. Creeazd un nou backup pe computerul local
"iPhone
cu un clic pe ,Create backup now".

Protejeazi dispozitivele iOS pentru viitor


What is DNS hrjacking a nd why i: in multe cazuri, spyware-ul intre in dispozitive printr-un link
ha rmful?
i pe SMS sau prin descarcari tip drive by'. Asiguri-te ce ai intot-
deauna cea mai recente versiune iOS instahte. Te-am sfitui se
4irxrd 4y'neFll evili versiunile beta gi noile versiuni introduse in ele. Mai intai
vergi la site-ul virustotal.com gi verifice [nk-urile provenite din
surse necunoscute trimise prin SMS.
Adilional, ar trebui sa permili doar unor app-uri specifice
$i importante, pe care te folosegti zilnic accesul Ia camere 9i h
F-rr-
microfon. O listi a app-udlor cu acces gase$ti Ia ,Settings I Data
Security" sub "Microphone" Si ,Camera'.
Antivirus
pentru Adio atacuriin refeaua de acase
Wi-Fi Chiar daci routerul gi smartphone-ul sunt bine protejate impo-
Routerul triva atacurilor, multe lucruri fluctueaze in protectia routeru-
Bitdeftnder Box are lui. in caz cE ai vreun dubiu, atacatorii pot obline acces direct Ia
un antivifus carr routerul din reteaua de acasa. Mecanismul in relea, multe dis-
monitorizeazi pozitive au incredere in a\i clienti, originari din aceeagi zonl IP
constant reteaua de
acasi. Dispozitivul Expune infecliile routerului
estedisponibil in
magazine dh zo Atacurile impotriva routerelor au deseori drept efect modifica-
martie. rea serverului DNS. Asta este cea mai simple opuune pentru
atacatori de a deturna intregul trafic din relea. Aici, $iminalii
cibernetici folosesc tehnologia de spionaj man-in-the-middle,
simihra instrumentului Mitmproxy (vezi mai sus). O astfel de
redireclionare DNS poate fi descopedte prin site-ul companiei
Srnart Horrre: scape de spioni de securitate F-Secure. Verificarea routerului o poti face la
!ele,,,rToarelecorracL.rLelr,erea ,-!nlraa oaca nu a ap:irut vteun https://bit.ly/2xcayzu gi vei descoperi daca serverul DNS din
di:rfro:ri1i .lc 1o I si r:iistentii Ll i-.d,rre de fir m,,\, a r.. pentru releaua ta funclioneaza normal.
iDl eli:l,rrr j sLlnr irerfe( t d.)t:r1: reievizcr si irlstaleaza-l da.:i il Pentru a preveni astfel de atacuri, cea mai bunl optiune
pe11,.J ti itiiiclfr ;rle :rionrlor, gisesii. este sE dezactivezi toate funcliile de administrare de la distante
inLrLrail .llrria:ri. oi,-rc au irsta , Smart Assistant Daci ai ale routerului tEu. De asemena, schimba gi parola de acces la
lnte o aJlrr, ,:,:,,r'.1 rLrrrr (rolon aooqle Hoare sau Amazon Echo router Parole emise individual de producetor nu sunt sigure,
' Smart'I\/ r .'ar i ir.f a:aairiLl .lcarjir 1Das.i liuLonul , Deactivn putand fi sparte cu uturinte.
sm.rrt Tr," ufr irf ','alt lt r: CeTia t. .rL rnni .ies posibil maiales
trYezi!oncxiirnea l. ,r,.ir .iii( ! r ir.d .lis.Lrt! subiecte delicate. Izoleazi reteaua de acasi de software-ul sniffer
nu o tcLose:lti rn ri]od aa:l\r aa.l , ,Acopera microfonul Acoperi Proteclia impotriva atacurilor de spionaj in dispozitivele IoT
mai bunir l]irtilrr c rsle :ii Der ilata gaurile penaru lrlicroforr
este un pic mai dificitE. Cea maibune opliune este si fii atent Ia
mrti dispozitivcloi srl rri rsrnili Landi arleziv:r. PcntrLl came
'-i
versiunite de firmware aperute, pe care trebuie se le instalezi cu
oolr in retelele ioa:rre .,\srn le l: rel mai brrn este un obtura' promptitudine. De asemenea, poti muta dispozitivele intr-o
poate i'aait aila. "aLrreI r.JJr.le tor'.aIe se lipeit€ (vezi ia pagi
retea Wi-Fi separati. O astfel de retea separate, spre exemplu,
excepli i r Li r'.gr lr:l.r iecare lli: 5.1. .Opreste spyware'ul pe
dolrii ], i ri lt !at"r :i:iir1 rl-1;i,'r iiskiop poate fi create cu firmware-ul alternativ DD-WRT (disponibil la
I.
dd-wrt.com).

62, .)6 ' 2or8 ' CHIP


MONITORIZARE < TE ST & TECH

Solutiile hardware antivirus, cum este routerul Box de Ia Bitde-


fender, ofere o proteclie mult mai bunA. Dispozitivul monitori-
zeaztr in mod constant reteaua de acasd 9i, implicit, gi
toate dispozitivele IoT. Routerul de securitate costd (pre! pro- Protec!ie pentru Smart TV
motional) aproximativ 8oo de lei, iar abonamentul anual coste
Compania de securitate ESET €ste una dintre primele care oferi
circa 3oo de lei (din anul al doilea). Vei primi un numer nelim! un antivirus pentru smart Tv-urite cu Android.
tat de licente pentru dispozitivele conectate.

Opregte spionajul Smart Home


Televizoarele fi asistenlii inteligenli precum Amazon Alexa
monitorizeaze efectiv utilizatorii. Ofilerul de proteclie a date-
Ior Johannes Caspar avertizeazi: .,in principiu, accepli untip de
spionare permanente a vielii tale private, intre cei patru pereli
ai locuintei tale". Dar pericolul nu vine doar de Ia producatori.
Potrivit exper[ilor din industria securita$i, in prezent hackerii
incearce se penetreze aceste dispozitive. Asta s-a fEcut deja in
trecut, in cazul Smart Tv-urilo! dar ince nu s-a intamplat gi in
cazul boxelor inteligente. Dar este mai bine sd te protejezi deja,
inci de acurn.

Securizeaztr Smart TV prin software


Cele mai recente televizoare sunt computere cu un ecran mare,
iar hackerii pot accesa aceste computere. Majoritatea produci-
torilor reputali, precum Samsung, sunt afectali de asta. pentru
a afla daci dispozitivd teu este deja infectat, ai doar dou5 opti-
uni. Fie folosesti un proxy pentru date (vezi la ,,Descopere si in-
leture pericolele in Android") ca in cazul smartphone-urilor, fie
folosegti un antivirus. Dar astfel de antiviruFi sunt inci o
exceptie. Una dintre primele companii care ofere asa ceva este
[i
-^
ESET, care are un app pentru televizoarele cu Android. Acest Microfonul telecomenzii
app poate fi instalat in televizor prin intermediul App Store. in Dispozitivele moderne, precum Smart
cazul celorlalte dispozitive, pe cat posibil, ar trebui se instalezi TV-uriIe de la Samsung, au un microfon
cel mai recent firmware. O resetare la conditiile din fabrice este instalat pe telecomande. Acoped-i gaura
singura mesure care asigure securitate deplina. Toate seterile cu bandA adezivi pentru a te proteja de
atacuri.
sunt sterse in acest proces, dar la fel pElegte si malware-ul.
Adevirul de bazE: un smart TV trebuie si acceseze interne-
tul doar cand este absolute nevoie, spre exemplu, pentru actua-
Iizarea un ghid de programe inteligent. Altfel, accesul trebuie
dezactivat complet. Ca alternativd, poti permite dispozitivului
sd funclioneze doar in releaua locaH. Vei gesi o astfel de func-
tie in majoritatea routerelor

Evite ascultarea prin microfon gi atacurile


impotriva camerei
Dispozitivele dotate cu cameri Ei microfon ar trebui si fie pro-
tejate de spionaj fie prin software, fie prin simpla acoperire cu
bandi adezivi. in cazul microfoanelor, lipeste o bucate de ban-
da adezivi peste gaura microfonului, De obicei,la telecomenzile
inteligente ale Samsung poli g:si gaura microfonului lAngi
butonul de pornire. Camere precum cele ale Iui Echo Dot ar
trebui sa fie gi ele acoperite. Dar, inainte de a folosi bandd
adezive, trebuie se gtii cd asta va limita funclionarea alarmei
Amazon. Aceasta mesoare lumina ambientali folosind camera
Si ajusteaze luminozitatea ecranului. O bande adezive translu-
cide este mai buna decat una opace. Aceasta permite tuminii sd
treace, insd creeazi fotografii blurate.
Acum, dupe cum vezi, poli evita spionarea dispozitivelor
tale, daci aplici trucurile potrivite. Iar o simpld hartie imper- Amazon Echo Spot are o cameri frontale incorporatii. Lipeste
meabile poate deveni un remediu impotriva unor instrumente pulini hArtie impermeab e peste ea, pentru ca senzorul de lumi-
idtante, precum Skygofree. r. nozitate sA continue si functioneze, 9i egti protejat de spioni.

CHIP < 2or8 < 06 . 63


TEST & TECH >

\,
',-

Adioproblemelor
dinWindows Multe lucruri merg mai bine in noul Ubuntu 18.04 LTS
decAt in Windows, iar sistemul poate fi operat foarte uqor. Vom da acum o raitd prin noul
sistem, pentru a vedea principalele schimbdri cu care vine.

u a fost niciodale un moment mai potrivit se treci pe cu superiorltaie utilizatorii. ca intotdeauna. in Ubuntu. insi,
Linux. Update-urile pentru Windows 1o sunL intot- viata computerizat, urmeazi un princjpiLr atractiv: siII1plu Fl
deauna un motiv.de enervare si Microsoft isi trateaze sigLLr. Noul Ubuntu 18.04 a fost deja lansat fi este o modalitate

64.
LINUX<TEST&TECH

bune de a-ti tua adio de la Windows- Versiunea finale, cu nume-


le de cod ,,Bionic Beaver" a aperut pe 26 aprilie anul acesta. Tes-
tul de fatd a fost realizat pe versiunea Beta L care include toate
funqiile noi importante gi s-a dovedit foarte stabiH in teste. Date de lansare pentru Ubuntu 18.04
a apirut in multe versiuni inainte de versiunea 6nal5-
lrbuntu
O caracteristice specialE a versiunii 18.04 este abrevierea
Deja, la data apadtiei revistei ar trebui si pogi instala versiunea
LTS. Asta vine de Ia Term Supporf, ceea ce inseamntr ci finali-
"Long
dezvoltatorul Canonical va oferi update-uri pentru aceaste
versiune in urmetorii cinci ani. FAre LTS, update-urile sunt
oferite doar pentru 9luni. Versiunile noi de Ubuntu apar de do- Irbuntu r8.o4 Date
ui ori pe an: de obicei in aprilie gi in octombrie. Numerele din Beta t 8 marti€ 2o1a
denumirea versiunii sunt compuse din anul $i luna lansarii. Beta 2 5 aprilie 2or8
Spre exemplu, Ubuntu V.1o inseamne cI a fost lansat in octom- Release Candidate 19 aprilie 2or8
brie 2oy Ei va primi update-uri doar pana in vara lui 2018. Versiune finaE 26 aDrilie 2018

Versiunile LTS sunt destinate companiilor, pentru a le


permite se opereze fiabil serverele $i statiile de lucru fere sE fie
nevoite sa ruleze upgrade-uri la fiecare cateva luni. Dar chiar gi
utilizatorii privati care vor o stabilitate sporitl pot beneficia de
versiunile LTS.

Cu predecesorul Ubuntu 1z.ro, Canonical deja fecuse un salt


uriag. Compania a interschimbat acum cateva componente
principale ale sistemului. Astfel, s-a renuntat la desktopul
in-house Unity gi acum s-a revenit Ia Gnome. Serverul de afi$aj
Mir a fost $i el inlocuit de Waytand, iar Login Manager-ul
LightDM a fost inlocuit de cnome Display Manager (cDM).
Nicio probleml cu Ubuntu r8.o4: poti si tii
Pictograme pe desktopul Gnome pictograme pe desktop
Canonical nu urmereste sub toate aspectele specificaliile
Gnome. Spre exemplu, Gnome nu mai suporte nicio pictograme
pe desktop. Dezvoltatorii Ubuntu nu se a$teapte ca utilizatori
Ior lor si Ie convine asta ;i s-au asigurat cd functia este inca
disponibiltr in Ubuntu 18.04 Cu cea mai recente versiune, dez- Noulapp
Gnome To Do
voltatorii au modificat din nou 9i serverul de display: in loc sa este un
continue cu \dayland, ei se bazeaze acum pe Xorg. Acesta din program
urme nu distruge intreaga sesiune in cazul unui crash. De integrat de
asemenea, cu Wayland nu era ince posibil sd controlezi de Ia rnanagement
de sarcini cu
!@
distanF desktopul.
o largi
acoperire.
Integrare avansati Snap
Pentru instalarea software-ului, Ubuntu se bazeaza in princi
pal pe formatul DEB originar din Debian. Ubuntu 8.o4 aduce
pachete, in premieri, in noul format Snap, care simplifici
procesul de instalare. Un Snap contine toate pachetele depen- Testeazicu VirtualBox
dente, adicd toate fisierele executabile necesare, bibliotecile gi slincerci noul
Dace vrei mai bine se specifici o valoare
fiqierele de configurare. Ele sunt stocate intr-un singur direc- Ubuntuin detaliu, atunci este prea mare decat una prea mic5.
tor. in cazul unui update, un nou director este creat astfel incat recomandabile instalarea sa in Gratie alocerii dinamice, hard
vechile fiqiere sunt relinute, dace este nevoie de ele. Una dintre instrumentul grdtuit disk-ul virtual va folosi doar
primele aplicatii in format Snap este portofelul/calculatorul VirtualBox Cu acest progmm, spatiul realmente folosit de pe
poti crea computere virtuale hard disk-ul teu real.
integrat.
care ruleaze intr-o fereastre
complet sub Windows. Nu te
E Mai multi vitezi Si securitate zgarci la BAM cu acest pro-
5 Dezvoltatorij au lucrat din greu pentru a accelera procesul de gram. VirtualBox recomandi
q" boot al lui Ubuntu. iar experienta avuta cu versiunea Beta ne doar r GB pentru Ubuntu. Dar
: determind se credem ce pornirea sistemului Ubuntu a fost in poti obtine o performante mai
{ mod sesizabil accelerate. Ubuntu r8.o4 ar trebui sa fie gi mai buni dacd ii aloci jumetate din Wel(ome to
f economicos in ceea ce prive$te consumul CPU. Iar puterea de memoria pe care o ai instalata.
i calcul este uneori reduse, cu toate ce versiunea a primit deja Nicihard disk-ulvirtual nu rJ wrr
f in-house patch-urile pentru bre$ele de securitate CPU Spectre trebuie creat prea mic. Aici, este f!! u "o"".0 ot
I gi Meltdown.

CHIP<20t8<oG . 65
TEST&TECH>LINUX

Nouein Ubuntu 18.04 este utila aplicalie Gnome To Do. Aceasttr


aplicalie ajute la crearea $i administrarea sarcinilor. Funclia
B.(kuptark A<uont Tools Prder.n<.! Belp
terminate Telemetry care ar fi trebuit se colecteze date anoni-
Ba.kuD tirh rrt$areriles-Tst mizate despre utilizarea computerului, nu a fost inclusein ver-
(s Derrnaron: (O\r/indo,s6td$ ilFrpse./5
f-E: siunea testata de noi.

-Ilp o: Eddcio . trd atd\ - =) 2

V ote.toriet to be b.dcn up TasksetirEs other opn* Ai mutte opliuni disponibile pentru instalarea lui Ubuntu. Poti
gterge tot de pe PC gi instala Ubuntu drept singurul sistem de
'-=J operare de pe calculator.ln acest caz, evident, toate datele de pe
PC vor fi pierdute. Alternativ poli reduce dimensiunile partitiei
ce
!J
Windows gi instala Ubuntu in paralel. Instalatorul poate face
asta pentru tine. Ca o te4a variante, descrisl in boxul de Ia
v pagina 65, poti instala Ubuntu pentru testare pe un PC virtual.
inainta de a inepe instalarea Ubuntu, fi mai rntai un backup Mai mult, poli boota de pe un CD sau memory stick o versi-
datelor tale din Windows, folosind un instrument precum
fEeware-ul Personal Baclnrp.
une de sistem Live. in fetul acesta, poti incerca Ubuntu in
detaliu inainte de a te decide dace vrei se-l instalezi pe hard
disk-ul teu. Poli gesi versiuni updatate zilnic pe internet,
cdimage.ubuntu.com/daily-live/current. Descarca figierut
ffiffi ,,bionicdesktop-amd64.iso' de pe acest site.

incearci Ubuntu flri riscuri


@ Dace vrei str incerci Ubuntu pentru prima oare pe PC-ut teu,
atunci insereazd un CD/DVD cu imaginea Ubuntu in drive-ul
optic $i booteaze computerul de pe acesta. Dacd apare tot
Windows, atunci repornegte computerul Fi apasa una din taste-
Try ubunlu ln{rallUbunLu
le tF2l,lEsl, [Fro] sau [Fu] de mai multe ori imediat dupi reporni
g.fu.hiiq!: rd:.! re. Drept rezultat, va aperea un meniu de boot pe majoritatea
computerelor. Din acest meniu poli selecta pentru boot
in aceasti fereastri, poti dcterndna dacl vrei se inqlrci Ubuntu drive-ul DVD. Daca nu se intample nimic apesand tastele
sau si-l instdezi direct. sus-menlionate, consulte manualul pldcii de bazi a PC-ului.
Fereastra ,welcome" apare dupi o vreme. ,English' este
:a:,.1cil ,lr l.r' " . .: ". . ;' " I selectate drept timba in partea stanga. Poli alege de aici limba
\!'.coi';i ril preferatd. Apoi fe clic pe butonul,,Try Ubuntu'. in aceasti meto-
o rn:idllub!xtJ rboc5,dr'
O..rx._ti li-!r r,: rt: ,;,r' , da, tot sistemul de operare va fi incdrcat doar in BAM. Hard
ai,t.,e dr!i( df d i,,rlilr,.r!rnri.l disk-ul remane neschimbat. Dar, in acest caz, toate modificar e
rvrin n9 ll::r l-"i- i , r | , l! 'r" pe car ele faci vor fi pierdute dace ieqi din Ubuntu.

Instdeaze Ubuntu
inainte de a instala Ubuntu pe computerul teu, ar trebui mai
intai se faci un backup tuturor datelor importante de pe com-
puter Instrumentul freeware Personal Backup, spre exemplu,
!onirtl\|\9 fi rl
este perfect echipat pentru a face asta. La inceput, programul
ofera un asistent care te ghideaze, pas cu pas' prin procesul de
Daci vrei sA pastrrzi Windows, atunci selecteaze "Install backup. Acolde-i suficient timp procesutui ,i, preferabil, verifi-
Ubuntu alongside windows ro".
ce totul de doue sau chiar de trei ori, inainte de inceperea
instaHrii Ubuntu. DupI aceea, nu mai existe cale de intoarcere.
Cand ai terminat cu backup-ul, introdu mediul de boot 9i
Instalarea pe un PC UEEI lanseaza sistemul. Schimbd limba, dace simli nevoia $i apoi fa
Dace ai un PC UEEl gi vrei se-li Ubuntu. intr un astfel de caz,
clic, de data aceaata, pe ,,Install Ubuntu'. Pe notebook-urile
pastrezi sistemul Windows intrerupe instalarea ii rePor-
conectate Ia internet poli selecta reteaua ta wireless 9i introdu-
existent alituri de Ubuntu, neste calculatorul. Selecteazi
Atunci trebuie sA fii atent Ia .UEEl" din meniul de boot gi ce parola. Apoi alege dace Ubuntu ar trebui se instaleze
instalarea Ubuntu. Dace ruieazi din nou instalarea. De software de Ia te4i provideri. Pentru asta, bifeazi ,,Install
Windows nu apare dupi asemena, acum ar trebui sd third-party software". Nu ar trebi se debifezi urmetoarea acliu-
,,lnstallation Type', atunci pro- apari,,lnstall Ubuntu alongside ne, pentru ca cele mai recente update-uri sI fie descdrcate 9i
babil ci ai bootat in modul windows ro'in dialogul privind instalate odat5 cu instalarea sistemului de operare. Confirml
BIOS. Acum, dace vei selecta tipul de instalare. Selecteaza din nou cu un clic pe ,,Next".
,Emse hard disk and install aceasta opliune Ei ruleazl Acum, decide daci vrei se p5strezi Windows-ul existent
Ubuntu", vei Sterge sistemui setup ul dupe cum este descris sau se-l intocuiegti complet. Majoritatea utilizatodlor vor alege
existent gi in veilnlocui cu iracest articol.
Ubuntu alongside Windows 10" sau ,,Install Ubuntu
"Install

66 06>2or8'CHIP
'
LINUX<TEST&TECH

nealongside Windows Boot Manager". Partilia cu Windows se


va restrange,In acest caz, pentru a face loc unei a doua partitii
La fiecare repornire a computerului vei putea decide, apoi, dace
vrei se bootezi in Windows sau in Ubuntu. Alternative Linux la programe Windows
In urmitorul dialog, poti determina dimensiunea partilii- Multi utiliatori se tem si heaci pe Linux pentru ca. probabil,
lor. Pentru asta, muta cursorul mouse-ului peste rama dintre lipsBc altemativele bun€ la prcgHmele lor hrroEite. IaCi o
selectie de alternative populare Linu:<. Suita Libreoffice este gi
cele doud boxuri gi trage-o la dreapta sau la stangl pentru a
ea instalatl-
modifica marimea partitiilor. Porneste instalarea propriu-zise
mergand h "Install Now I Next". Durata procesului depinde de SoftwareWindows Alternatirae Linux
sistem. in vreme ce fi$ierele sunt instalate, poti seta fusul orar
MicDosoft office Word Access ete) Libreoffice
$i crea un cont de utilizator cu care te poli loga mai tarziu in Thunderbird indusiv
nou instalatul sistem Ubuntu. Outlook .!t.h<iA Iirhfnihq
Photoshop Gimp

@
Dupe o repornire, noul sistem Ubuntu va fi disponibil pentru
Irfanview ACDSee

Quicken
)tuViewMP
GnuCash
tine. Dactr ai ales instalarea in paralel, atunci poli alege confor- Visio yEd Graph Editor
tabil ce sistem wei se pornesti prin intermediul unui meniu. 7-Zip, Winzip, WinRAR Peazip

Operaliuni de bazi
Trecerea de la Windows la Ubuntu U.o4 nu este dificile pentru
ci multe lucruri amintesc de operare $i aspectul sistemului

E
Microsoft. Launcher-ul fun4ioneaze pe post de meniu Start $i
se afla pe partea stange a desktopului. Contine link-uri catre a o.3r.dnw rp..r bydragqin9 th.divid€r b.1ow

aplicaliile importante. Poti sA le porne$ti cu doar un clic.


Pentru a gterge o iconila, fe.cuc dreapta pe ea $i selecteaze
,Remove from favourites". Dace wei se adaugi o noud iconite,
mai intai pornegte programul dorit. Iconita sa va apdrea acum
in launcher. CIic dreapta pe ea $i, de data asta, selecteaza 3dd
to Favourites". Dace wei se schimbi ordinea, trage iconita pe Nu ai nevoie de un software separat pentru a instala Irbuntu
pozilia doriti folosind butonul dreapta al mouse-ului. langi Windows - instalatorul facr asta IEntru tin€.
Panoul de deasupra arata implicit butonul Sctivities".
Cand faci clic pe el, vei vedea toate proBramele deschise fi toate
desktopurile active. AceasH vizualizare se mai numegte gi
"Dash' sau "Dashboard". Poli accesa acelagi dashboard qi api-
sand butonul [Windows]. Dar in Ubuntu acesta se numelte
butonul [Super]. ln Dash, vei gdsi un ut camp de ceutare care
te ajute se hnsezi rapid aplicalii. Spre deosebire de versiunile
anterioare de Ubuntu, acest camp de cautare nu mai este legat
direct la internet.
Launcher-ul include qi un alt buton negru in stanga jos.
Acest buton este format din noua puncte albe. Fi clic pe el ln lJbuntu, Dash inloc-uiqste meniul Start. Tbsteaze doar une sau
pentru a vedea programele frecvent folosite sau toate progra- cateva litere fi poti gisi ugor ce caugi.
mele instalate.

Comutl intre ferestre gi spatii de lucru


Testeazi suportul pentru drivere
Cea mai recente versiune Ub- Canonical a dezactivat tempo-
La fel ca la Windows, poti comuta intre ferestrele deschise folo-
untu ruleaze pe hardware dife- rar descdrcarea lui Ubuntu l7ro.
sind combinatia de taste [Alt]+[Tab]. Ubuntu suportl ln plus $i rit si poate fi instalate impeca- in respectiva versiune oricum
afa-numitele "zone de lucru". Poti crea mai mult spatiu pe bil, in majoritatea cazurilor Dar erau o mulume de probleme
desktop 6i grupa ferestrele deschise folosind aceste zone de lu- ar putea surveni probleme,in hardware Si cu driverele, ceea
cru. Spre exemplu, poti plasa programele de mail gi clienlii de special in cazul sistemelor ce adus la trecerea Ia Gnome Si
chat intro zone, pentru a lucra confortabil pe un document exotice, cum ar fi notebook-uri wayland. Nu ne mai asteptem
text intr-o alta" Pentru asta, apasa butonul lsuper] qi muta o cu SSD-uri, pentru caching-ul Ia astfel de probleme in versiu-
fereastre deschisi folosind mouse-ul, in drepta, peste una intermediar al datelor sau nea 18.04. Dar Ubuntu nu poate
pentru unele sisteme RAID. Un fi instalat pe un computer pe 32
dintre iconitele spa!.iilor de lucru. Apoi folose$te combinaliile
bug reu al Ubuntu rzlo se mani- de biti. Producitorul a stabilit
de taste [Super] + [Page Up] sau [Super] + lPage Down] pentru a
festa in combinatie cu unele deia asta de la versiunea prece-
comuta intre zonele de lucru.
notebook-uri Lenovo. Aici, UEFI dente. A$a ca, mai lntai testeaza
BIOS era atat de deteriorat cat de bun este suportul, cu
Re-instaleazi pachetele lingvistice incat bootarea de pe stick-uri ajutorul versiunii Live a
Cu toate ce sistemul suporte deja limba romanl, unele pachete USB nu era posibiE. De aceea, Ubuntu.
tingvistice nu sunt instalate. P€ntru a adeuga aceste pachete +

CHIP<2018<06 .67
TEST&TECII'LINUX
apase lsuper] 9i tasteaze "settingsr in campul de ceutare'
lipsl,
Lanseazi setarile lui Ubuntu. Mergi ta "Region and Language I
Manage installed languages"' Se va deschide o fereastre unde
poti fice clic pe "lnstalf pentru a descerca Fi instala pachetele
iip;a. intrucat este vorba de o modilicare Ia nivelul intregului
s;tem, va trebui se-$ introduci parola Sistemul funclioneaza
similar cu "User Account Control- din Windows, care' la fel' te
ajuta se protejezi setar e importante 9i sa evili modificArile
nedorite ale sistemului de operare'

Opregte functia de telemetrie


Cim a- merrliorr"t Ia inceput, Canonical pHnuieste se mlecte'
ze datele anonimizate de la utilizatorii sei incepand cu
Ubuntu
18.04. Asta ar trebui se ajute compania se optimizeze $i mai
*Activities" poate fi folositil qi pentru administrarea spatiitor de mult sistemul. Dar aceaste funclie a fost retrase sau dezactiva-
iucru- fo$ organiza fi desktopul de aici ta din nou in versiunea Beta L Sau, cel putin, noi nu am
gdsit-o
la instalare sau preinstahte pe sistem. DacA este re-instahte
proba-
aga-numita funclie de telemetrie va putea fi dezactivatd'
bil, din secliunea,Privacy" a settrrilor lui Ubuntu'
Updated software is availabl€ for this
(omputer, Do you want to install it now? Managementul uPdatirii
$i la Uf,untu, ca 9i la windows,
trebuie sa instalezi cu regula-
>Delails oF uPdates ;itate toate update-urile de securitate' Implicit' sistemul va
ciuta noi patch-uri de securitate o date pe zi' Asta este mai
h lTT.T MB wilt be downloaded.
practic decAt pe Windows' in special cand trebuie- sa
Remiod Me Ltster lnslallNow
urmareqti tu upiate-uri importante ale aplicaliilor instalate
in sistemele Microsoft.
,Update management" preia o partea a acestui job in
Ubuntu. Dar trebuie sa instalezi update-urile obifnuite
pentru
Instaleazl noile patch-uri de s€curitate ln Ubuntu folosind
-sotn*". upa"i""" Ei scaPl de bregele
& s€cuitate' aplicatiile instatate folosind instrumentul de administrarc
gesi in partea
,ioftware updater" al Ubuntu, pe care il poli
stange, in Launcher.

Aplicatii importante din lumea Windorvs


tl-ut1i uiitizatori erite sa treacl pe Linux pentru ctr se tem
ca
programele Ior favorite din Windows sau programele de care au
nu
nevoie pentru lucru nu vor fun4iona sub LinuL Dar asta
Aplicalii importante precum
este complet adeverat.
LibreOffice, Firefox sau Thunderbird sunt disponibile cu versi-
uni pentru Linu& Existe 9i altemative pentru principalele
EEOr .2, t a programe, care deseori sunt la fel de bune' Vei gesi mai multe
(stanga sus)'
clestre asta in boxul din pagina precedenttr
folosi softul gratuit Wine
in centrul de software integrat al llbuntu, vei glsi 9i aplicatii ca- De asemenea, ai 9i optiunea de a
I€ iti sunt deja cunoscute din Windows. gi sd emulezi un mediu windows in Ubuntu' La appdb'winehq'
org, poli verifica daca programul de care ai nevoie va fi compa'
un Pc virtual cu
Linux direct de la dezvoltator tibiil cu Wiue. Sau
Windows in Ubuntu.
poti folosi virtualBox 9i seta

in afare de opliunea de a insta- circa 3oo € in sus. Notebook-uri


un sistem Precum Ubuntu Pe cu Linux preinstaiat sunt dis-
Ia
ponibile de la 600 €in sus. $i Nu este deloc atat de riu: ternutul terminal
un PC sau notebook, Poti cum-
Dell oferi de mult notebook-ud Mult timp, Linux a fost mnsiderat prea complicat 9i era numit
pdra, de asemenea, un compu- linii
ter pre-configurat 9i echipat cu preconfigurate cu Linux ca ;ea mai iunge aventurl text din lumd din cauza multelor
ie comanda. Asta nu ai este valabil' Actualele distribulii Linurr
Linux. Astfel, spre exemplu' sistem de opemre. Cele mai
Tuxedo Computers oferd com- ieftine modele costa25o € sau precum Ubuntu 18.04, ruleaze stabil Si pot fi administrate in
mai mult. Notebook-urile de cea mai mare parte prin interfala graficd' Funclia
speciaHest€
putere cu Linux de
'inalta calitate din seria XPS' existe' Poti deschide
Ia ce fundatia Linuq in acest caz, continue se
cum este XPS 13 (vezi stanga) cu oric6nd o fereastra terminal li introduce o linie de comandtr
Linux sunt destinate in sPecial acolo pentru a rula anumite modificeri Pe internet
gisefti
dezvoltatorilor profesionigti 9i pentru aproape orice problema'
instrucliuni utile 9i sfaturi
sunt disponibile de Ia Dell la pot fi
Aceste instruqiuni gi sfaturi sunt u9or de urmirit ti
preturiincepand cu 1.3oo € rabdarc
implementate ugor printtro fereasffe terminal dac6 ai
sa exersezi un Pic chestia asta.
r

06>2or8'CHIP
68 ,
TEST&TECH>LEXICON

Unbridge+
douicipuri
Uneori, lucrurile mici fac cele mai mari schimbtrri, cum este
Embedded Multi-Die Interconnect Bridge de la Intel, care
leagl mai multe cipuri pe o placi de circuit.

poser este problematice din cauza costu-


/f, MD si Intet sunt cunoscute drePt (Thermal Design Power) acestor pachete
competitoare acerbe in materie este fie de 65, fie de loo de wa!i. CPU-ul rilor ridicate. De aceea, este folosite doar
f\ la pticile video high-end, insl era nevoie
I lde cipuri, care nu dezvSluie nicio- legat de $afice in mod clar consum mai
date nimic. Dar la sferlitul lui 2ov a mult. Acronimul EMIB ar putea deveni $i de o alternativtr pentru clasa medie li
aperut $tirea de senzalie vor se aduce
ctr nici mai mult nici mai pulin decat viito- cea ieftind.
pe piati, impreuna, un procesor comun. rul cipurilor pentru computer. Dezvolta'
O fuziune ieftini
Giganlii cipurilor nu au pierdut deloc rea sa se bazeaze pe populara lege a fon-
Cu EMIB, Intel reline beneficiile interpo-
timpul in acest sens gi s-au putut vedea datorului Intel, Gordon Moore, potrivit
lui 2or8. Pri- ceruia numerul de tranzistori per unita- ser-ului, dar conexiunea dintre cipuri
deja rezultatele [a inceputul
poate fi semnificativ mai ieftine. Moti'
mele procesoare combinate Core i-8oooc, tea de suprafate se dubleazi la fiecare
cu cip grafic RX Vega, au urmltoarele doi ani. Aceasta dublare a
vul EMIB nu folose$te
componente: fost mult timp garantate, t.oz+delinii straturi intermediar€ de
siliciu de mari dimensi-
CPU Intek Inima procesorului este un gratie progresului tehnolo- pentrudate uni, ci punli inguste (pa-
CPU Kaby Lake G, cu care a contribuit gic. Dar reducerea extreme sunt montate de EMIB
Intel. Compania a introdus doue variante a structurilor nu Prea mai
nI la 75um) care sunt di-
intre cipul grafic Si rect incorporate in
pentru Kaby Lake G. Este vorba de proce- are perspective de viitor. in memoria HMBz conectatd
soare cu patru nuclee,la 3J GHz (core i7) Iocul ei ar trebui savina in-
materialul suportului
gi z9 GHz (Core-is), care pot procesa opt
Asta economisefte Fi spatiu; in realitate,
tegrarea. O combinatie de diverse cipuri
fire de executie in paralel, prin Hyper mini Pc-urile ieftine (vezi dreapta) 9i no-
eterogene (dies), de la diverli produce-
Threading tori, intr-un singur pachet comun se pare
tebook-urile compacte pot fi dotate cu
Grafice AMD: GPu-uri.te sunt livrate de ce este viitorul. Kaby Lake G este doar un
astfel de cipuri, devenit potrivite pentru
gameri. Nu existe o via completa vertica-
AMD, fiind bazate pe actuala arhitecture inceput.
vega. Au denumirile oficiale de Radeon E. in toc de asta, cipurile folosesc conec-
Rx Vega M GH (r.536 shaders / 24 compu- Viitorul cipurilor pentru computer tori mai mici I/O, aga-numitii Pitch Bum-
ting units) s,i RX Vega M GL (1.280 shaders Ideea de a combina diverse cipuri exista ps de 55 um drept linii rapide de transfer

/ 20 computing units) gi au fost adaptate de mult gi era practicate, intre altii, $i de de date intre cipuri ln cipurile Intel
special pentru a lucra cu procesoare AMD. Pana acum, un a$a-numit interpo- AMD, EMIB ruleaze Loz de linii de date
Intel, potrivit producetorului. ser de siliciu era folosit pentru interco- de la GPU la memoria HBM2. Existe 9i
Memorie HBM2: Cipurile grafice trimit nectarea cipurilor, spre exemplu un GPU bumps mai mari, de r3o Um, intre cipuri 9i
datele cetre o aqa-numite High cu memoria HBM. Aici, toate cipurile suport. Alimentarea se face prin acegtia
Bandwidth Memory de a doua generalie sunt impachetate pe strat intermediar de
(HBM2). Actualul model foloseste o stivd siliciu, corect dimensionat (vezi ilustratia Cadru pentru colaborare
de module de memorie de 4 GB GDDR5 din dreapta), care este conectat de sus lnterconectarea tehnice dintre cipuri
Funclia speciah a acestui Proiect panejos printr-un strat intermediar. Su' diferite nu se opregte aicl Intel a dezvol' !
este aceea ci procesoarele de la Intel gi te $i mii de minuscule gduri trebuie tat un cadru in care procesorul, modulul {
AMD precum gi memoria HBM2 sunt executate prin acest strat intermediar grafic qi memoria HMB2 se pot coordona i
montate pe o plecule de circuit cu o pentru aceste TSV-uri (Through Silicon li schimba informatii intre ele. Asta per- 3
grosime de numai r,7 mr! care are inse via). Aceastd muncl de precizie coste mite implementarea mecanismelor de !
suficiente putere de calcul Pentru inetlime Si performanla. Un alt dezavan- economisire a energiei Si de distribuire iI
gamingin Full HD $ Realitate Virtuala. taj: interfala interposer-ului limiteaze inteligente a puterii de calcul. Potrivit E
Penuu integrarea puternica a GPU- numerul de cipuri integabile. Intel, CPU-ul 9i GPU-ul se pot ajuta i
ului cu noua memorie HBM2, Intel se Produqia trebuie executate cu mul- reciproc. Pentru viitor se poate pllnui o aQ

bazeaze pe o tehnologie,nou defioltattr, ta atenlie, intrucat [pirea pe verticale integrare mult mai puternice a compc t
numitl Embedded Multi-Die Intercon- poate genera erori gi este dificil de testat. nenielor: un bridge de siliciu intr€ CPU, 6
nect Bridge, pe scurt EMIB. TDP-ul Sub aspect comercial, abordarea cu inter- GPU Fi memorie. I I

70 > 06'2018'CHIP
LEXICON<TEST&TECH

Plan pentru noi computere


Un procesor combi, Intel $i AMD echipeaza noul Mini PC al lui
Intel. Intel livreaza CPU-ul, iar AMD vine cu GPU-ul.
Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB)
are grija de interconectarea stranse dintre GPU
$i memoria HMB2. EMIB creeaze un schimb de
date rapid gi eficient intre cele doul componente
9i este modului principal al unui
PC al viitorului.

Integrarea mai multor cipuri intr-un pachet


Un pachet multicip integreaze module diferite de cipuri pe o tanli relativ mare, de un centimetru. Grafica gi memoria video
singuri placi de circuit, ca la noul procesor combi al lui Intel gi (HBM2), dimpotriva, fuzioneaz A intr-o singurd componente. Ele
AMD CPU-ul Si GPU-ul sunt conectate via PCI Express Ia o dis- sunt conectate printr-un Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB).

EMIB faciliteaze conectarea a doua cipuri in e ele, Mai multe cipuri pot fi integat $i printr-un interposeg
eficient gi fdre preamult eforl O punte inguste de siliciu AMD face asta la pEcile video. Asta necesita un strat
este incorporata direct in materialul suport. complet de siliciu intre cip Si suport - complicat Si scump.

Cip I Cip 2

cip r Cip 2

,,In viitor, vrem sd


producem fiaimulte
cipuri eterogene.
EMIB este
tehnologia-cheie."
MarkBoht
Dircctor pentru arhiteduro
EMIB folosette afa-numitii ,,pitch bumps" pentru proceselor $i integrore, Intel
tra$ferul de date dintre cipuri.qi sursa de alimentare.

CHIP . 2018 < 05 '7r


TEST & TECH , RETELE

Wi-Eiputernic peste
tot, gratie unuimesh
Un sistem mesh cu mai multe transmilitoare oferi apartamentelor o acoperire
mai buni $i Wi-Fi mai rapid decAt un router individual. i1i vom arita cum
se procedeazi gi care este cel mai bun sistem

rice WiFi are limite. Indiferent c6t de elaborati ar fi ageFte de tavan, la o distanle de calva metri. Asta ar fi prea
tehnologia unui router, acesta nu poate depegi puterea greoi pentru o locuinli, intrucat cablul LAN care ar conecta fie-
de transmisie wireless, care este reglementate prin lege. care punct de acces ar strica aspectul inciperii iar configurarea
Atenuarea semnalului din cauza aerului gi a obstacolelor solide unor astfel de sisteme ar fi o adeverati $tiin!e. Un sistem WlFi
asigure terminarea semnalului dupe o anumita distante. Cu mesh implementeaza acest concept pentru clientii retail doue
ajutorul unei Iocalizeri gi a unor seteri optimizate, poli obtine sau trei statii Wi-Fi sunt distribuite in toata casa. Una este co-
cea mai buna performante posibilS, dupe cum v-am povestit nectate la cablul de internet gi servegte pe post de statie de baze.
deja, in articolele noastre precedente din seria Home Network. Ceilatti au nevoie doar de alimentare de Ia o prize. Ti-
"sateliti"
Dar pentru a face realmente un progres, trebuie folosit un alt pic, ei sunt conectati intre ei printr-un WiFi rapid .,cu retur' , iar
concept, care funclioneazi pe baza a mai multe statii de trans- clienlii igi dau ping-uri Ia cea mai rapida stalie accesibili. in rest,
misie. distribuite pe o suprafala extinse. sistemul de auto-administreaze automat. i!i vom areta cand un :
De aceea, in birourile moderne edsti puncte de acces care sunt sistem mesh este cea mai buni solulie, care este cea mai bune a

72, 06 r 2or8 > CHIP


RETELE . TEST & TECH

localie gi cum se configureazi. In centrul de testare CHIB am


examinat cele mai populare sisteme gi i1i vom spune care a fost
cel mai rapid.
Ld[ime de bandi: separagia bate partajarea
Potrivit pentru spalii rezidenliale mari Sistenrde mesh care folose€c o bandl sepaEtt de 5 GHz lEntru
Un astfel de sistem mesh este foarte util in apartamente care c.otrerdunea rapidl de retur sunt mai ratfde decit cele qare futro-
au suprafete mai mari de roo m'?, sau se intind pe mai multe scsc o bandA comuni fi pentru retur ii pentru dier{i

r f \9
etaje - iar singura modalitate de conectare este conexiunea
Wi-Fi. Dispozitivele conectate prin cablu pot fi gi ele conectate 6 dcu"nt
$i la wi-Fi $i astfel la fiecare stalie mesh. Dispozitivul LAN - de
exemplu, un PC desktop - este apoi conectat la restul retelei de \
acasa, cu viteza rapidd a Wi-Fi-ului de retur.

Banda wireless dedicata faciliteaze vitezele mari


sltalie mesh
6 Mcah hti-Ei
Bandt scpantl

Fiecare stalie din cele trei poate transmite in sisteme mesh


,,reale": una in banda de z,+ GHz qi doue in doue benzi separate
de 5 GHz. Una dintre benzile de 5 GHz formeaze WiFi-ul de
retur, care conecteaztr intre ele statiile mesh, dar ramane invizi-
bil pentru clientii normali. Voluminosul Netgear Orbi ofertr o
le$me de bande nominaH de u GB/s in acest scop. Clientii sunt
f f7\ 6 l.lghWi-Ei
Bandl comunl

conectati printr-o a doua bande de 5 GHz sau prin cea de 2,4


GHz, la cea mai bune dintre statiile accesibile. intrucat asta Pozi{ionarea ajutd
necesite o tehnologie complexe in fiecare dispozitiv aceste Appul Untsys velop
sisteme mesh sunt cele mai scumpe, in testul nostru (vezi
arati daci distanta
dintre statii eate prea
tabelul de la pagina 75), am inclus sisteme Netgear OrbL Asus mare, prea micd sau

{r
Lyra Triband 9i Linksys Velop. optima-
Pentru celelalte produse, clien(ii au distribuit Etimea de
bandi cu conexiunea de retur. ,q.sta funclioneaze bine daca nu
sunt conectali prea multi clienli. Masuratorile noastre au
aretat ce viteza dispozitivelor a scEzut drastic imediat ce
clientul s-a conectat la un satelit gi nu Ia baza.

Locatie gi propriete$
Producetorii promoveaze masiv ideea ca sisteme mesh pot fi
configurate foarte ugor, cu ajutorul unui app de smartphone.
De fapt, inainte de a incepe. trebuie se instalezi gi sa pornegti
app-ul oferit de producatorul respectiv. App-ul va fi ca un
asistent care te ghideaza prin tot setup-ul gi va executa gi confi-
gurarea sistemului. App-ul de la Linlsys evalueaza calitatea
conexiunii gi iti spune dace statiile sunt amplasate prea aproa- App in loc de
pe sau prea departe una de alta- Netgear Orbi ofere gi el aceastd interfall web
functie, dar vei remarca culoarea greu de recunoscut a Sisteme mesh se bazeazi
LED-ului de status pe lumini de zi. Aceleagi recomandari pe app-uri pentru
valabile pentru toate dispozitivele WiFi sunt valabile $i pentru smartlrhone pentru Eetup.
Asta diminu€azi
amplasarea statiilor mesh: ele trebuie pozitionate la ine[$me. frustrlrile atunci cand
fera obstacole $i cat mai centrd in zona de transmisie pe care configrrrezi sistemul
vrei sE o acoperi.
Carcasele foarte elegante arate foarte bine sile poti ampla-
sa pe un raft, intre cdrti sau vaze - poate cu exceptia puternicu-
lui dar voluminosului Netgear Orbi RBK5o. Acesta ofere trei
porturi LAN Gigabit pe statia de baze Si patru porturi pe
satelili. Astfel, dispozitivele LAN din birou (sau televizorul gi
consola de jocuri din sufragerie) pot fi conectate optim Si rapid
cu restul rqelei de acase prin intermediul Wi-Fiului de retur.
De asemenea, este singurul cu port USB qi server de print, la
care poli conecta o imprimante pentru toti clientii din releaua i_
de acasi. Ambele sisteme Orbi au o interfale complete de
Statia de baza a lui Netgear Orbi RBI(So (stangal oftr{ un port
router, cu care pot fi controlate de pe un PC.
WAN (internet) fi tr€i porturi LAN. Satelitul (dreapta, are lEtnr
Celelalte sisteme sunt limitate la operatiunile de baze ale
I,ortud LAN - $ficient lEntru birou sau trEntru suftagErie.
app-ului, ceea ce inseamna gi o.limitare a domeniului funqio- J

c[iIP<2()1a<06 .71
TEST & TECH, RETELE

nal. Spre exemplu, dace vrei se faci ping cetre releaua ta de


acasd din exterior, prin VPN (doar Orbi 9i Asus Lyra ofer5 asta)
sau daca vrei sa foloseqti telefonie sau funclii smart home,
atunci vei avea nevoie de ceva mai mult, aleturi de sistemul
point" Toate
mesh. Sistemul trebuie sd suporte modul,,Access
sistemele, cu exceplia Iui Google 9i a lui Tenda, suporta asta'
O
Setup: diavolul se ascunde in app'uri
Bun: app-ul de la TP Prima conectare la baza se stabilegte de obicei rapid. Sistemul
Linkiti spune cat va Tenda, spre exemplu, ruleaze deja ,,out of the box". Dar imediat
dura o schimbare de
ce sunt implicate app-urile, toli producatorii devin nervoFi'
status al dispoziti'
vului. A.lte app-uri Uneori, totul merge perfect 9i poli termina setup-ul in doue
lasi utilizatorul minute. Daca ceva nu merge - spre exemplu, daca nu este gesit
confuz mult timp. un satelit (asta ni s-a intamPlat, ocazional' cu toate dispozitive-
le din test) - atunci vei avea timpi Iungi de afteptare 9i vei privi
fix mult timp palpairea LED-urilor de status,
Dace nu se intamplS nimic mai mult timp' poli reseta dis-
Che.k tne LED stalirs
pozitivele gi o poli lua de la capat, incepAnd cu app-ul in cazul
| l-D r. ses D rie
|!a i ,irJr 1i., :rec! TI]LS ! t.ke
le:silra:Ir"!i. sistemului Tenda, am incercat sa adeugam a treia statie prin
app, dar degeaba. Butonul corespunzator nu avea, aparent'
nicio funclie, iar dispozitivul s-a conectat automat dupe ce am
oprit gi am repornit toate statiile. Linksys Velop a fost deosebit
de dur: setarea iniliale a durat cam 19 minute, intrucat a
Mesh desc5rcat un update.
cu functii La adaugarea mai multor satelili sau la modificarea pozili-
profesionale ei satelililor, coneiunea a picat $i a trebuit sa o resetem, cu un
Eirmware.ul Orbi nou download lent. Problemele de alimentare cu electricitate
este bazat Pe pot genera efecte similare; daci inchizi sistemul noaptea sau
software-uI
cand egti plecat prin scoaterea din prizi sau un timer, tine cont
complet pentnr
router al Netgear $ de faptul ce sistemul nu va funcliona cand il reporneqti'
are functii avansa- Netgear gi Linksys ofera interfele web normale, care pot fi
t€ precum accesul accesate de pe un PC, inse interfala a raspuns greoi in ambele
extern prin VPN la
reteaua de acasa.

,iI : :rw,s8x&{!ifa$4.

t
06 > 2or8 ! CHIP
74,
RETELE<TEST&TECH

cazuri. Este bine cA utilizatorul trebuie se se implice in setup,


in general, doar Iainceput. OdaH puse in functiune, sistemele
ruleazi fiabil gi ofera un wi-Fi contemporan, cu cele mai im-
portante functii de securitate. Misurdtori pe distan(e lungi
Am masurat sist€m€le mesh in trei scrnarii: prima misuritoare
Performanli: un sistem este clar mai avansat I doar La r metru distanta dc statia de bazl. Pentru mlsuritoa-
La capitolul vitezS, diferenlele sunt enorme, dupe cum am rca a doua 2 , dientul (un notebookl a fost tinut in camera
urmatoare, la o diEtanti de circa zo de metri gi cu un satelit
constatat din mesurile din laboratorul de teste CHIP.Am mesu- mesh intercalat in cameri (ufa dintre baz e fi satelit inchisi). La
rat o data in vecinetate, folosind un notebook cu wi-Fi ac $i de a treia mlsurltoare 3 , uga dintre satelit ti client a fost inchisi.
doue ori de Ia o distante de aproximativ 20 de metri, gi la doua
camere mai incolo. Un satelit a fost menlinut in camerd. La 6 O Mrsuare I I sat€lit Mi.urarc 2 (D
masuretoarea numarul2, uga dintre baze $i client a fostinchise, ?0$ 3
iar h mesuratoarea a 3-a uga dintre satelit gi client a fost Fi ea
I
Bazl
inchise. Am mesurat lltimea de banda folosind instrumentul
benchmark iPerf.
Transferurile normale de date gi stream-urile au pierdut
multe viteze comparativ cu valorile misurate. Dace este luat
drept benchmark un acces rapid la internet, cu aprox. l0o
Mbps, atunci doar sistemele Orbi,Asus Lyra giTenda Nova sunt Vitezd: marele Orbi domini
suficient de rapide. Per ansamblu, marete Netgear Orbi RBKSo vit€za de upload a fost mai rapida decat cea de download in ml-
ocupd pozilia de top. Orbiurile mai mici vin dupl aceea, cu suletoarea a treia. Doar marele Orbi a fost suficient de rapid
pentru tra$ferul bidir€4ional de fqiere h reteaua de acasi.
scoruri ceva mai slabe. Alituri de cel mai ieftin sistem, Tenda
Nova, doar sistemele Orbi au putut sustine o conexiune ftansfer de date irt MB/s

broadband la internet prin doua uqi inchise. Asta este valabil gi NetgearO$iRBIGo- 16T_
pentru transferurile de figiere de la baza catre client, care sunt
Asus LyraTriband
cruciale pentru majoritatea utilizatorilor.
Daci Wi-Fi-ul este folosit pentru transfer de figiere in NetgearOrbinBrco-El 84'-8

interiorul retelei de acasa (de exemplu, un sistem NAS central T€ndaNov.


pentru stocare de date), atunci doar dispozitivele cu un
minim de zo de puncte la capitulul ,Performanla- sunt -tn
LinksysveloD All)z'a'r
recomandabile. r TP-k*D€co If-tts4'o
3rr
Googlc Wifi Et lUpload

EUIF
Castbitor
'e.

Calc rnai hrrne Locul r Locu[2 Locul3 Locul4 Locul5 Locul6 Locul z
Netgear Asua Netg€ar Linksys Tenda TP-Link Google
sisteme mesh Orbi RBK5o Lvra Ttiband Orbi RBK3o Velop Nova Deco wifi
Scor general s3 9\a aox ,o3 69,9 59J 52,5
Pret (aprox.) 170 € 370€ uo€ 400 € 200 € o€ ,o€
Hardwere 8!) loo 7a loo 86 88
Funqionalitate loo 88 74 69 61 54
Instalare si oonfigurare l(x, 97 xro ar m 42 60
PerfoIIfla4e tlx' 7t m v 58 30
SPECIEICATII
cod nodel RBIGo.TooPES 90lGo4Co-B- BBIgGTooPES WHWo3o3 MW6 Deco-Ms-3-Pack GAoor9o
MoBlo
Vitezi di€nt 2,4/5chz (MB/slr 4001a67 4OOlA67 4ool8d/ 4OOlA67 3OOlA67 4OO/A67 3oo/a67
Vitezi retur (MB/5,i) r733 a67 86-/ a67
Nurnar de Eateliti I I 2 2

Porturi LAN bazUsatelit 212 212 2J2

Mod Access Point/

VALORI MASURATE
12tl15,8 W ru,844,8 w 9,8/Br W T,7tuaw 6sh&w
Rate d€ transfer masurat€ 38Vr96/r63 358h53/uo 39oh4 83 wlsl 34olroolzs *6/29133 29913a/29

9oo)
Clasa de top (1oo - Clasa superioare {89,9 Clasa de mijloc (74,9-45.0) N€recomardat (a4,9-o)
75p)
.
Scorurile sunt exprimate in puncte (max. 1oo); da o nu ,Nomiral 2)Bazi ii un sateiit 3)Pondere %% download, 25% upload
CHIP < 2or8 < 06 .75
TEST & TECH > TOP 1O

\l
I
1 CHIP
TESTCENTER
coMPErENr.
Top ro
INDEPENDENT.
Cel mai bun hardware: CHIP Test Centertesteazi peste
rooo de produse pe an. Aici giseqti liste Top ro pentru u
categorii, informa[ii despre produse noi testate 9i mai
multe recomanddri de noi achizilii.

TABLETE 2 iN T
*ouE Microsoft sulface Boot 2
s 'e? .98

.-\'e!l- Ir $l*[iH{l[:*1ffiI'"
mica tableti (fdrl docking)
E

8
H
2
:
.ex
iE :s
s
a*
g
I
e
!.5
F!
&B
.9

E
z ES T*
E3
6!
iE
loo Intel core i?-7soou 5r2 75r B9:r 8.21
Porsche Desiqn Book One (PD132512) ,L2 90 9a 13,3 3.2OOx1,8OO
't2,3 2,736,.1.424 5t2 7ao t?8:1 8:57 a:23
Microsoft Surface Pro (EKH-oooo3) 90,4 86 9O 9r InLeI core i7-766ou

3 Microsoft Surfac€ Book (CR7_ooolo) 8ZO 2,600 88 79 a8 94 Inrel core i7-66oou t3,5 ,2 722 129:1 3:r4

(SM_WZ28NZKA) L550 89 87 a6 Intel Core i5-72oou 256 755


Samsung Galaxy Book 12 E6,5
tntel Core i7-865ou r35 x2.O0O 7D to61 430
Micm$ft Surface Book 2 (HNN-oooo4) a6,4 3-O50 96 86 84 79 3.OOO

86,2 1.250 9l 83 96 75 Intel core i7-75oou t2 5r2 920 347 BT1


6 Acer Switch 5 SW512-52_ZY5
r,92O x 1,280 256 836 6:24
7 HP Pro x2 6D G2 (L5H6oEA*ABD) E6,O 1.350 a7 83

8 HP Elite x2 loD Gl LIE (L5H2oEA) E5' r.550 u 83 98 7a Intel Core m5-6Y54 1.920 x 1280 256 a2a 6t37

8? 84 Intel Core i5-7Ysa 256 632 627 6:25


9 HuEwei MateBook E ali,r 85
tntel Core i?-8650U 15 3.240x2,L6O Bl2 398 4:O5
to MiGoraft Su4ace Bool a (Eux:oooor) 84,9 80 84 76

SMA,RTPHONE-URI
r.rouE Samsulg Galariy 59 Plus: Design
fantastic. finisaje de top. ecranlumi_ .9 a a A
nos. moid" camerl cu aperture vana-
f
bila {f/in sau .5): dar calitate foto
E a!1
EE
7.t rE
I
EE
e
9
nu prea buni pe ]umina slaba, 'i6 E; i* Ee $E c
E$ i5* E HE <g
scump
95,r 96 98 88 93 lto 62 64 $5 t2,2
I Sansur|g Gali;i,Sg Plrls 950
90 94 95 6,3 r95 9:54
2 Samsung Galaxy Note 8 94,? 790 95 98
5,8 Android 8 159 12,2 4:42
Samsung GalaxY Ss Duos 94,6 850 95 86 9r 9E
3
98 92 9t 89 6? Android I6n curs) t73 12,2
Samsung Galaxy SB PIus 903 94
qs 88 85 6,O 128 r77 19:7 :45
5 Huairei Mate 10 Pro 93,E 670 96 92
9I 97 5.5 64 An&oid 8 0n curs) t70 L22
6 HTC Ur 93,6 5ro 94 96 9O

94 9l 6,o Android 7r r55 r63 ro34


7 LG V3o 93s 600 95 94 91

8 Samsung Galaxy 58 9t,z E20 98 89 9o 5.8 Android E {in curs) r5r w 9147

87 5,5 iOS rr,2 203 t2,2 1136


850 a7 85
9 ADDIe iPhone 8 Plus 64GB 90,1
s,r a7 a2 99 93 5,8 iOS lr2 122 9:35
10 ADple iPhone X 64GB

PROIECTOARE HOME CINEMA


rouE optoma UHz55: calitate de a t r 'e
a
c .g .5
I s E !^; EA !
ilil5'fl;gtr','1':H""
Shift dar foarte scump
e 2 ! (j!! $s
6;
Ei
8.E
5g
6e-
i:EI] 6s
.EE

6o!qeUHZ65 96,r 5.ooo 90 98 6A LCD $r r,983 r79:l 5OO x r55 x 33O 9

loo 263 r8r:r 52Oxr7OX45O


Epson EH-Tw93oow !x;, 3.550 93 96 88 LCD
5OOx145x34O a
3 OptomaUHD55oX lto3 r.5oo 91 84 !oo 75 DLP 301 r.t12

E3.O 3.400 8q 76 g4 39 DLP 306 74 r66:r 563x216x47r 15

5 BenQTH683 82,O 580 83 85 v 9I DLP 253 r.925 164I 345x1ooxas 3

82,O 83 83 n 84 DLP 285 1,329 n7t 3AO xn2xZn


6 B€nQ w2ooo
Er,r 980 82 9o 6r ql DLP 246 r.547 148:r 357xrEx?41 3 4
7 Acer Predator 2650
Eo5 700 83 c2 58 77 DLP l.l2:7 r?5:r 316xro4xZ28 3
8 Viewsoni€ Prc?82?HD
DLP 438 3.430 80:1 6
60,2 82 96
9 Viewsonic Pro8sooWUL 3l
80 76 73 97 DLP 250 ra94 163:1 2,6Ex80 x220 2
Acer H65roBD 79,2

06 > 2018 ' CHIP


76,
TOP Io < TEST & TECH

MINI PC.URI
BEsr BUYEl L*9g9.I ee-C.fBfiC
' Ir oa9S'PPINI: Perfor-
t ,rr 6
i manta de top (Intel E
e
9* .cn != t5 :,
' Optane), placa video E
2^ gs I
_ , dedicaE dar fi.)
USB-C, g
,9* E!
'6.9 B1
consum mare & dg .$6 >r
I Isslr0.f&ecc$xe93o;-.raKt 9r,9 9l n 60 tntel Core i5,74ooT (2,4) 8 2.O16 3.477
, tiP Eiit€Desk 8oo G3 9r,8 86 86 Intel Core i7-77oo (3.6) 8 3.750 9r,9
3 Lenovo Thinkcentre Mgroq Tiny 85.9 9r 84 85 70 Intel Core i?-zooT (2,9) 8 256 3-566 7t,6
Zotac ZBOX MI553 l!!9 800 99 n 93 70 Intel Core i5 730oHQ (2,5) 8 2\6 3.156 s2,2 zixr85xr8,5
INtE} NUC Kit NUCTITBNH E2,O 7so 95 ?e Intel Core i7-7567U (3,5) 8 2.O32 2.Adt 54,2 5Jx115xr,1 windows ro Home
6 Apple Mac mini (MGEN2D/A) 79,L 720 llx) 53 88 73 Intel Core i5-4278U (2,6) 8 2.452 55,3 3,6 xr9rx 19' OS X lolo Yosemite
7 Acer Revo Cube RN76 87 54 m Intel Core i5-72oou (2,5) 256 2,782 5,5 x U6x u,2
8 Hyr;can NUC a99a 765 680 89 58 q6 lntel Core b-6roou (2.3) 5r2 3' x[,lx t1.5
9 Asuq VivoMini UN6sU-Moo6M 75,4 84 63 q5 m Intel Core i5-72oou (2,5) 2:t49 2A,S 5.2 x r3,1 x l3,l
lo Asus VivoMini UN65H-Mo45M 71'5 57o 84 70 Intel Core iz-65oou (2,5) DA 2.630 30,1 5rxB]xu,r

MONITOARE > OFFICE


NOUI! Eizo Elex$.an Eltazas*& c"Li
tate de top a imaginii,luminozi- I b_ 5 E.
tate mare, ergonomie excelenta, 5 E'; 5
alimentare pdn USB-C (60 W),
6 E .9 :H fEE 'E .2
9^ E. :8. I
senzor luminS, DICOM, pictu- E* 6i st !A R Ee
re-in-picture; dar relativ scump d.g 5ig 5,9
Ii.?eEh$ses" iz8s*X 92,9 75 96 27 IPS v3:t 333 610x 550 x 230
2 Eizo Flexscan EV78o 9i,.7 850 94 n 96 98 IPS 249 610x545x245
3 DellUzzr8Q aa,r 9a 62 93 27 IPS 3.840 x 2.160 19ol o,3/30,6 273 610 x 535 x 20O
Asus PA?8Q 86,8 1.150 aa 93 roo IPS 3,&O X 2.160 166:r o,z/9o,3 \U 7i5 x6tSx2/O
LG 38UC99-W 8G,a 1.250 96 83 76 70 38 IPS rarx o,2/5s,3 307 895X575X230
6 LG 27UD58P-B a6,o 340 q5 5E 86 27 IPS 3.840x2.160 236 635x555x25o
? Del-l Ultrasharp U3818DW 85,9 1.200 94 75 84 68 37,5 ]PS 3-840 xr.600 r85x 294 494\347 x226
6 LG 34UCa9-W 85,5 91 91 63 IPS 175:l o.3155,4 3[ 8r8!593x259
9 Eirc Elexscan EV2a5o 85,2 280 88 63 93 IPS r.920 x1080 r80:r op/t3a 245
lo LG 2zuD88-w 580 88 82 83 79 IPS 615x535x223

.URI > PANA IN


NOTEBOOK.URI iN 50O
50o EUH
EURO
grsr guyEI Acrr.A6sirRJ.41r1lraPzap.N& g
g
g\[,fEG,09Jl,' Combo putemic SSD/
HDD. performa nt) bund, LAN Gigabiri
E x
E
3 E E .s 3
]=
5:
darreproducere palide culor doar
9.-
a or, 5$ :8 aq r,s t! E.EA
rb5
4 GB de memorie de lucnr 2
>s ri !1 AE ;it B; 3
d 9.E
Acer Spin l SP1rI-32N PgVD (Nx.cBMEUoo3) 85,O 96 63 !t6 80 95 Intel Pentium N42oo (r,l) lt,6 33r t,2
Trekstor Primebook PB sold (34683) 76.9 500 loo 98 llro InrelCore m3-zY3o 0,o) 133 259 r,3 128 EtBrlB,29
Asus VivoBook Er4 L4o3NA-FAorTTS (goNBoDTl-Moo24o) 75,3 380 93 s4 6.7 78 89 Intel Pentium N42oo (1J) 214 r5 64 B:38/9:43
Asus VivoBook EIip l, TP2@NAH-BPo?6T grau 717 480 76 w 65 5o 90 Intel Pentium N42oo (rJ) 11,6 233 r,3 7:4s/6tot
5 Ac€rTravelMate Brv,M,P994(NXVCGEGoIT) T3,7 56 68 60 90 Intel Pentium N3zo (r,6) u,6 250 IJ 2$ r2.t8/9i32
6 Chuwi Lapbook Air r4.l (8GB/P8GB) 73r 75 56 70 93 lntel Cele.on N345o (1,1) s 128 7:59/6:D,
7 Trekstor Primebook CE (38?43) t r:, 320 65 85 6a 86 Intel Celeron N33so0.r) r33 218
a 4$E"4sDir$A3rF3r-rB?-g I}{]LCN-IEq.qpzl 70,e 5q 56 85 6r Intel Pentium N42oo G,r) r5,6 232 1,9

9 HP x36o ll-abooans schwarz (ITR58EA*ABD) 7l 82 7A 7t Intel Pentium N3ao {1.6) 11,6 203 1,5 500 7138/stss
lo Medion Akoya E642r (MD 60126) 6E' 31 58 72 Intel Pentium 44o5U (2,1) r5,6 208 2,2 r.u8

NOTEBOOK.URI > PES I'E 5OO EURO


A
C|qSUq9}N9.D; Performanli de top, a
SSD extlem de rapid, dispozitive de E
e
g g 5 .g -E
s
!=
.9-
.cS
input si calitate a carcasei excelente,
EF E? e- 5fl_ E.g
autonomie lunga. USB-C; dar cam greu,
luminozitate sdzuei a ecranului 8 g
Er! .i !l 5; P; 3 ES $E
AE d
EU5 "
Toshiba Satellite Pro A3o-D-roE schwaE 44,2 8r 76 7A Intel Core is'n oou (2,5) 133 306 1o:58/9:05
HP ProBook 43o G5 (2UB46EA*ABD) 83,2 83 79 78 9I 90 Intel core i5'825ou (1,6) 13,3 257 !5 512 1!:23ho:21
3 Asus ZenBook UX33IUN grau (9oNBoGY2-Moo3oo) 80, 96 66 7q 92 'ft Intel core i7-855ou G8) r3,3 ,2 L2)9/a:44
kss.c,U.rirtPedI*Eelz0XN*srNgE) ao,6 940 76 7A loo 84 tntel Core iz-8550u (r8) r,8 256 tz:o 9t4l
Acer swi ft 5 S E5I4-52T-59HY (Nx.cTM EVoo, 79,6 9O T3 78 84 T2 Intel Core i5-8250U (r.6) 235 o9 256 9.3 7i?.6
Appie MacBook Pro B.3" NLL42D/A) (zoSW) Ilate 2016l 79,5 r.550 95 53 92 n 91 Inrel co.e i5 636ou (2,0) 13,3 256 ro:4rlrr:53
7 Acer Nitro s Spin Npsrs-sr-$Dz (NH.Q2YEVoo2) ,9,O r-r5o 60 7A 98 59 Intel Core i5-8250U (r,6) r5,6 2,3 r.256
a Lenovo IdeaPad nos-13ISK (8oswoo3LGE) 7AA a7 6.) 85 76 Intel Core i7-656ou (22) u,,3 1,1 256 a:59/7:57
9 fuiitsu Lifebook Esaz CVEY Es47oMP5ooDE) 78,r 810 ar 70 E lntel Co.e i5'z2o0u (2.5) 336 t,8 266
lo l,enovo ThinlPad B G2 (2oJroo3TGE) 7t,E 890 76 76 9O Intel Core is-zoou (2,5) 13,3 299 IA 256 9i6/8:ro
Clasa de top (roo - 9o.o) Clasa superioare (89,9 75.0) Clasa de mijloc (74F,5,o) Neremmandat (44s-o)
Scorurile sunt exprimatein puncte (maL roo); ada odu E Recomandare
CHIP < 2or8 < oG .77
TEST a TECH , TOP Io

AEIIMIII,ATORI > DE LA SOOO MAH


nou El Intenso Porrrerb.nk llczoooo:
l;ftirr alimentare simultani pentru e a
pana Ia 3 dispozitive cu Pane h 54 I n g ,x? Ege 3
6^
Ain total,2 x USB-A 1x usBC,
disponibil in negru sau alb, inclr a, E;I
ta
t6 3.r
tsE
Et li .Es E!e gff tE[
HS
cari multimple a 2
&E (]rl ,5t EE 2>
t7221 4:58 2 544 r8ox80x24
Anker Powercor€+ 26800 with USB_C PD (Aa?5) 85'6 8() 9!l 79 3
$3A 8:30 3 5t5 l80x80x24
, Anker Powercore* 26800 & PowerPort rt 853 loo 3 26.800 3.OOO
167x80x22
3 EasYAcc MonsLer Power Bant PB26oooMS 7a,o 83 83 w 26.o00 2AOO r8.199
8:$ 2 388 a6x7rx29
Iat n6oPowlrberkHc2oooo fr:l 35 8t 83 3.00O r42!,5
g7r L68)t62x22
3 A.ker Powelcore Speed 2ooo0 PD (Au75) 75,4 60 8I 68 t8 20.100 3.OOO D.992 3]16

20.roo 13.038 519 8 2 369 r70 x 62x22


Anker Powercore II 2oooo (A1260) 7s,4 79 76 48 3-OOO

21iO2 3 450 166X80x22


7 Anker Astro E7 z Gen (Arao) 73'8 70 too 31 26.80O 3.ooo 16,414
354 r5ox6Lx22
6 TP-Linl TL-PB2oroo tzt 35 76 5l 2o.100 3.0O0 13,O88 6

26.80O 3.o00 v,zll 3 492 LaoxS2x22


9 Anker Powercore 26800 (Ar27'7) 689 55 76 67 23

t5 ll.o32 1323 3 335 l5rx73x2l


lo EasyAcc znd GerL Power Bank PBlsoooCS2 63S 23 59 83 15.OOO

rA RI-ETE
t I FE^
EEf;
E
e t 5 Eg
.Eirl !x€ 9C
e E5r _
l8 EF 5S Ea g 3o *E
9
rgs
g! IEEA
ET
& I9 3E >s 6o #i EE E E

'Lfl$s*!ffi ro5 t2?


Mro Motion iOS ro.3 5r2 7.46
I Apple iPad Pro rc.5 LfE 5r2GB 96'4 too tol, 84 96 Appl€ AroX +

Android 70 9J 32 430 D,A 486/13rr 9lo5


Samsung Galaxy Tab 53 LIE IEN 9l I 9!' 97 Qualcomm Snapdragon 82o
Apple iPad mini 4 LTE l28GB ga:t '/o
630 97 90 88 Apple A8 + M8 Motion iOS 9 7,9 t28 306 8 5:58

Oualcomm Snapdragon r2o 9:I 32 426 r2,8 9:O8


samsu ng Galaxy Tab s3 9rs 54o 9O 9O 99 85

5 Apple iPad Pro 129 LTE 5r2GB (2oY) 89,8 135() 98 93 62 96 Apple AroX + Mrc Motion iOS rr 129 92 685 122 669/r$1 Bti
TI 82 a7 AppleAg. M9 Motion ios 1o3 9;7 t28 8
6 Apple iE,ad LIE I28GB (MPzD2EDA) E9.G 6ro 98

Appl€ iPad Ai.rrGB aG EE5 85(} s5 89 79 75 iOS 7.o 9.7 r, 5 6:05


7
89 HisilionKirin sso 8,4 32 439h2\r 5:54
E Huawei MediaPad M3 84 BTV-wog) E03 290 86 89 76
roo Samsung Erynos 7870 Ard.oid zr 8p 8 7:26
9 Samsung Gal4ly.Iah Activez T395 LIE 86,2 430 86 ?o 95
lntel Atom x5-2855o Android 6-0 I0,l 695 8 3ao/89:r Ttog
Lenolo Yoga Book (YB]-X9oD 8t"5 52A 86 8o 9O 89

TEI.EVTZOARE UHD > P e,xl iN 55r E \ICH


BE ST B u Y E Sony IG)-55Ar: Panoul oLED F &

il ii{1r*i"si*rffT***r
lie excelenu cu Android
5.o;dar pret mare
E

a
!
.5
.g
E

Bt Ee
69
i*
,gc
EY
6t
'6C
?x x

Ee
T
E
i Et-
E

3
96,2 2300 loo @ 55 r23xzx33 669 255:r 130
Sqy(D55Ar
94.6 97 95 8a 5t 55 n3r82xU s12 255r r5o
Phjlips ssPosgorF
7t 53 r23x79x28 3 r.666
t Sony (D55xE93o5 9t,! 95 99 90 93
226:l 143
aB:f r.6ao 97 93 too 84 55 55 r23x76x25 3 420
LG OLED 5587D
r.800 98 s5 9r 55 rr,x'r9 x28 IoE 223:.t )27
SamsunsQEs5QEF 94,2
)o9 x 7r x30 3 1.295 238:1 r23
9r,9 1.550 92 95 9A 58 49
6 Samsung OEaeQTF
123x80X30 3 436 233:.r rr6
? Loe,,,€ bild s55 OLED tr9 3500 97 90 w 9E 55

901 r45(} 93 8r too 92 87 r8x76NU 3 6t+2 184:r 84


8 LG66SJ85o9
122){79't30 3 629 2r8:r L23
9 SamsuDs QE55QTF 90s 1.650 at 99 95 9I €a
a8 84 55 tux80x22 z 326 19rl
Philips 55PUS7502 49.2 E2 a3 92

TELEVIZOARE UHD > PESTE 60 DE INCHI


rou E s4r[9w!g UEq5MU6l?9: Pr€t s t .! L
q I a g
E c !.,1
I.; 9-
I
6r E; E!
ryF::,**?+i-tili*r*
.EL

E B; 5A 9E gd = Ei 3C 6
a 5B 69 EE i58 EE D
q5 65 r45x92X33 3 263I 172
Fanasonic fi-65EZWrooA 95J 4500 loo 90 65
r45x88ta?2 3 r56
LG OLED 65B7D 9!t.o 2.800 94 9l l@ a8 65
65 t44x92x3A 3 1,286 230:l r53
Samsune QE6508C E99 3.OOO 87 94 95 99
yl 146x8qx33 3 q50 ?20
Panasonic Tx-65DXW9o4 89,5 3.OOO 86 loo 93 94 65
d2 MB\A9xV+ 3 374 225i.t l3E
5 crundig 65GoS9799 la3 a7 90 95 65
146xqox28 3 460 ?no.r ro9
6 Sony KD{5SD8!o5 84.? r50o 79 9l 8a 86 65
I
tq! 65 r45x90x26 3 625 197:r
Philips 65PUS75or 84,r r9oo 91 90 91
3
146x90x26 3 209:l 155
a PNlips 65PUS65a 795 r.5oo E E4 9O 73 65 e
146x9rx37 3 336 2241 95
SaEsulat E05MUOI79 783 LIOO 78 68 at 85 65
9 ro5
66 3 3 294 2t4al E
to Sony KD-65XE7oo5 7V r.300 6El 67 76

Ner€comandat (449-{)
Clasa de top 0oo - 9oo)
Clasa suP€rioare (89,9-75p) Clasa de mijlo€ (74,9-45,0)
Scorurile sunt exprinate in puncte (max roo): .da onu El Recomandare
05>2or8>cHlP
78,
TEST & TECH GHID CPU
'

GhidGHIP:
CPU&GPU
CuRyzenz z7ooU, AMDigi face Iocin clasa de
top a CPU-urilor portabile, cu urmitorul stru
procesor

(CU). Diferenla de performanle este cel termeni de mtrrime a memoriei video: cu


f\upe premiera G€neraliei 2.ooo a cipu- RAM-ul video este doar pe jumlta-
L/ritor AMD Ryzen pentru CPU-uri mai clar sesizabili in cazul scorului obli- + GB,
nut in benchmark-ut 3DMark Cloud Gate te cat cel al variantei cu 8 GB, care se afle
desktop de luna trecute, competitorul lui
Intel trimite un alt procesor Ryzen in Graphics: cu 15327 de puncte, Ryzen 7 este in clasamentul nostru de vreo cateva
topul CPu-urilor portabile. Acum caEva clar inaintea tuturor competitorilor sei. Iuni deja.
saptamani, AMD Rlzen 5 25oOU a reu$it Aici, procesorul quad-core (3,8 GHzin mod Ciudat, dar GPU-u1 cu + GB de me-
sI ob$ne Locul 7 in clasa de top $i ne'a Turbo), tactat la 22 GH4 are o pierdere morie a oblinut cateva puncte in plus fa-
impresionat cu scorul de top la categoria maxime de putere de 15 wali TDP. Acer !e de omologul seu cu 8 GB in bench-
performanle grafic6. R!'zen ? z?oou, noul Swift 3 S8315-4I-R4AE, un laptop de 15,6 mark-ul 3DMark Fire Strike gi deci La
venit de pe Locul 6, ridice $tacheta Si inchi care coste aproximativ 9oo €, a deplgit un pic. Dimpotriva, Radeon RX
inlocuie$te Ryzen 5 de pe pozilia de top in servit dreptsistem de test. 5?o de pe pozilia 17 nu ofera niciun fel de
termeni de grafica. Un factor semnificativ Ambii noi venili in clasamentul cipu- surprize: versiunea de 8 GB - noue in
aici este GPU-ul AMD Radeon RX Vega ro rilor grafice vin tot de la AMD. Dar AMD clasament - este peste varianta de 4 GB
integrat, care, spre deosebire de Vega 8, Radeon Rx 58o de pe Locul 12 este diferit de pe pozilia 19, pe care am testat-o acum
vine cu zece in loc de opt ,computer units" de omologul seu de pe locul 14 doar in cateva luni.

PROCESOARE DESKTOP

z
I;
4

80
06 ' 2018, CHIP
'
,,1
GHID CPU < TEST & TECII

PROCESOARE PORTABILE

39

PROCESOARE GRAEICE
6
a

Clasa de top 0oo - 9oo) Clasa superioare (89,9-75,0) Clasademijloc (74.*45.0) Nerecomandar (4a,9-o)
s(orurilesJnr exprim;te in puncre (mdx. roo) EI Recomanoare
CHIP < 2or8 < 06 < 8r
_

TIPS & TBICKS, WINDOWS & OFEICE

Windows&
Office
rwindows rc Muti-ti fitierde P€r€onale
pe althad disk ori altt Paftitie
2 windows to Sterge fitierele inutitre cu
Disk cl€an-up
3 Out look Salveazl $ folGcFte module
de text
4 Excel Adaugi butoane P€ntru
macro-uri
5 windows ro Gopie de EiSurantl cu
istoricul fifieElq
6 windows to Mai multl vitezl ln
Windows cu op(iunile dc coraum
? word scde indici ln text
Tips&
8 Windows ro AdauSl folder€ ln
biblioteci pent$ backup dupt istoric
9 Excel 2016 Maugl in tabel formulc
scrise de m6nt
ro Windows ScaPI dc Problemde de
Tricks
conec:tivitate cu serverul DNS Accelereazi-li sistemul 9i fi-!i via(a mai comodi cu
rr Excel Informafi de4)re fomulele
foloeite fulosind comelrtarii ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bunetrucuri
12 Windows 10 Crc€azl adi sepaEte dc p".rttu Offi"", hardware, internet 9i multe altele
lucru cu virtual D€sttop
13 PoweiPoint DeE€neazA un loSo din
dtetra dicuri
pe alte partilie, mai intai creeaze dir€cto-
Hardware rul respectiv. Gase$ti folderul personal in
14 Sfat expert Muzice direct de pe NAS Pune-1i la punct sistemul directorul User din Windows. De exem'
$ Amazon Echo Seteazl befii Prin de operare pi Programele Officel ptu, daca ai user Gogu atunci figierele ta-
cotnanda vocalil
le vor fi in directorul ,,Gogu". In Windows
rG fritzBox ReEfnge apeluri nedoritc
blosind agenda telefonice SPam
! windows ro
hard
to, calea este, astfel, ,Ihis PC I local Drive
Muti-ti folderul Personal Pe (C, I Users I Gogu". Mai intai' inffe in Ex-
rz Router stlri-Ei mai rapid pdn candul
5 GIlz disk oii o altt partilie plorer cu combinatia tEl. Mergi pe partitia
18 Amazo[ Echo C€ eemnifrcatie au De obicei, multe figiere importante - do-
C, apoi in directorul Jser" unde faci
inclde colorat€ cumente, filme, fotografii sau muzica - clic-dreapta pe directorul pe care vrei sa-l
19 Smart Light Eolo€e*e Eistemul sunt intr-un folder virtual (cel cu numele mu!i, cum ar fi
,,Pictures'. Poti alege
Philips Hue f?trl Bridge teu de utilizator din C:\Users). Acesta este optiunea ,Properties' in meniul ce apare,
20 EritzBox Scapl de Problenele administrat de Windows 9i este localizat
serviciului Mail Push cu cqtul Gmail apoi selecteaza "Location" din meniul
pe partitia C, ca 9i sistemul de operare lar
zr Android Schimba PIN-ul cardului SIM "Properties".
asta poate cauza probleme cu spatiut de Ulterior, pune noua cale de destina-
stocare, mai ales daci ai un SSD rapid, dar
Web, lie Fi confirme cu un clic pe butonul OK
mic, pentru sistemul de oPerare. sau Sppty-. Sfat: puqin probabil sI pierzi
instrumente & foto Cdnd apar Probleme cu spaliul, cet din filiere cand faci asta, dar mai bine
22 Sfat expert Eotografii Frftcte cu mai bine este sa pui folderul personal pe salveazS-le gi pe un mediu extern.
Hghtpaindng altl partilie sau HDD. De fapt, folderul
23 whatsApp Eolosette cmoji
profi
ca poza de
personal nu poate fi mutat' insa asta nu e !l windows ro
o probleme, deoarece pot fi mutate subdi- $terge f\ierele inutile cu Disk
24 Facebook CCea mai bunt calitate pen'
tru imaginile inclrcate in albume rectoarele care conlin figierele tale. Iar pe Cleanup
25 Android Activ€azi modul de astea Ie poli muta uqor 9i nu trebuie sd le Poti Sterge multe filiere inutile folosind
develoFr din s€ti'ri muti pe toate, ci doar pe cel mai mare, de Disk Cleanup. Programul il gtrse$i in
26 Eacebook Eolosegte date din Group exemplu. Iar aici lulm in calcul documen- Controt Panel. Deschide Control Panel
Insights pelrtru noi Postlri din Windows, clic pe ,System and Secu-
te, filme, fotografii muzica etc.
zz Eotografie digitalS Cum sl facio rity I Administrative Tools' ti apoi pe
fotografie de gruP P€rfecti ' Daca vrei se le pui in acelaqi director

06 > CHIP
82' ' 2or8
i. i:r l.;CWS & SFFICE < TIPS & TRICKS

.:,j', ,].. i:,'l ll Curili hard


ll;iille"l :: i (,]ilill'l i disk-ul
Mutl tot continutul Poti scipa rapid de
folderului lnrsonal fiiiere inutile sau
pe alt hard disk sau fisiere sistem cu
partiSie. Disk Clean-up.
f e-l Ftuh.L

"Disk Cleanup". $i mai simplu, selecteaze ffi Outt*cii apeSi pe


"Insert" Fi apoi pe ,Quick Parts".
drive-ul C in Explorer gi apoi clic pe Sdveazi module de text si
meniul
"Manage'. include-le rapid in mesajd ffi Excet
Disk Cleanup va ceuta apoi fi$ierele Sunt multe fragmente de text folosite des
Adaugi un buton pentru Macro
de care nu mai este nevoie. Dupa ceva in mailuri. Unul este adresa, dacl nu apa- Macro-urile din Excel pot fi pornite cu un
timp, vei primi rezultatele ceuterii Gcute. re deja in semneture. insi nu e necesar sd
singur clic pe un buton. Pentru asta, ai
Selecteazd toate tipurile de fi$iere pe care scrii mereu adresa, o poti salva ca frag- nevoie de meniul ,,Developer Tools", pe
vrei se le gtergi, apase pe OK s.i apoi pe care trebuie sd-l faci vizibil, daci nu apare
ment de text $i apoi este inserate automat
in meniuri. ln stanga sus, clic pe ,File" gi
"Delete Files". Aga lncepe
procesul de dupa ce scrii primele caractere.
selecteaze de aici,,Options". Mergi la cate-
curetare a HDD-ului. Pentru asta, selecteaze pasajul de
Pofi indeperta gi figierele sistem de goria "Customize Ribbon" din stanga Si
text in fereastra draft a e-mailului, apoi
care nu mai ai nevoie cu Disk Cleanup. mergi la pe sageata de din activeaze optiunea "Developer' din dreap-
"Insert', apase ta. Dupa ce inchizi fereastra cu un clic pe
Procesul este similar cu cel de mai sus: dreapta opliunii ,Quick Parts" Si selectea-
deschide Disk Cleanup, iarin noua fereas- OK, instrumentele de dezvoltator vor fi
ze
"Save
Selection to Quick Part Gallery...".
tri deschisi selecteaze drive-ul pe care in fereastra urmetoare, poli atribui afi$ate ca meniuin partea de sus.
o
vrei se-l cureti $i apoi apasa pe OK. Disk denumire impticit, primele cuvinte ale
- Apoi, mergi in meniul ,Developer
Tools" $i caute secliunea
Cleanup va ceuta fi$ierele inutile. Dupe textului sunt atribuite. Fereastra ofera gi "Controls'. CIic
ce identifice gi iti arate [sta de fifiere, clic optiunea se modifici pulin formatul, cum pe butonul gi selecteaze pe cel
"Insert"
pe corespunzator din "Form Controls". Trage
"Clean up system files". S-ar
putea se ar fi modificarea specificatiei "Insert only
fie nevoie de parola de administrator sau contents" in ,Insert in your own paragra- butonul esta cu mouse-ul in folderul
se confirmi selectia frcute. pH. Confirmd asta cu OK. ln urmitorul dorit gi se deschide o fereastre mice. Aici,
Selecteaze iar drive-ul ce trebuie mail, va fi afi$ate ca optiune de intrare inregistreaz5 macro-ul dorit sau poli
cureFt $i apase pe OK. Vei vedea o imagi imediat ce scrii primul caracter a[ modu- atribui unul deja existent. inchide fereas-
ne de ansamblu a fbierelor gdsite, printre lui format qi poate fi confirmat cu o tra cu un clic pe OK si aga apare noul
care sunt qi cele de sistem. Selecteaze apesare pe tasta Enter. buton. il poli muta cu mouse-ul sauii poli
fiqierele pe care vrei sa le elimini gi apasa Ca alternative, poli selecta gi introdu- schimba denumirea sau dimensiunea sau
pe OK, apoi pe
"Delete Files".
ce textul dorit din lista care apare dupi ce il poli edita cu un clic-dreapta pe el.

Adresa mea este: Strada Speranlea, nr.1, palter, L:cii:seslr.: Creeazi buton
rir,:-ri1 r.rit i:i irl cl i', pi. Macro
Textele folosite des Butoanele acestea
llErsL
pot fi salvate ca fi pot fi adiugatc in
Parts" 9i astfel Excrl cu ajutorul
"Quick
se reducr timpul nece- Tools'.
"Developer
sar editlrii rmui mail.

CHIP < 2018. 06 . 83


TIPS & TRICKS > l^JIN]]OWS & SFFICI:

t ! tnefrandSeoit ) FileHistory, selecr Driv.

Select a File History drive


Backup
Available ddves Free spa.e Totalspace Back up using File Hinory
8xl up ,.ur fihl ro .rorha dn€ ad 6to€ oEm il rh€ d9,
Saivea:i1. ctpii
:- Edir ) (E 92,168 lrocB aE l6t d:nBsed, or.idetad. ale ilsisrelni'
- Cames (CJ 71,6G8 232d8
l Cu version
"File
Nstory" poti recu-
pera frqiere in caz
ci le piepi.

-a/incl*ws ro ,,Add network address" din dreapta, pentru a scepa de franele astea. Not* in
ffi
Copie de siguranli a datelor pentru a adauga, de exemplu, un NAS. plus, in func{ie de producetor, mai multe
importante cu istoricul versiunilor Deschide fereastra pentru istoricul planuri de alimentare sunt disponibile in
de figiere figierelor pentru a recupera un figier fereastra "show additional plans".
Este bine sa ai copii ale fi$ierelor impor- pierdut, daci e nevoie. Opliunea "Restore
tante, sa nu pierzi datele in caz ci le personal files" este in meniul din stanga. ffi worrt
suprascrii din gregeale. Aici poti folosi Pute1i recurge gi Ia o copie de sigurante a
Scrierea numerelor ca indice ln
istoricul figierelor, disponibil incepAnd cu
Word
figierului cu aceleagi date.
Daca trebuie si scrii formula chimice a
windows 8. Dace e activat, copiaze auto-
[f winel,:ws rc apei (Hzo) intr-un document, trebuie sd
mat, in fundal, datele din bibliotecile tale.
Mai multi vitezi pentru Windows folosegti functia de subscript din word gi
Pentru a activa funqia asta, deschide
din opgiunile de consum de este nevoie doar de cauva pagi pentru
seterile $i selecteazd "Update and Secu-
rity". CIic pe .Backup" din bara de meniu electricitate acest lucru.

din stanga $i apoi pe ,,Add a drive" in Sunt cateva setiri standard in windows Mai intai, scrie textul in mod norma.[
dreapta. Astfel. toate drive-urile disponi- 10 care incetinesc pulin PC-ut. Astfel de in Word. Apoi, selecteaze caracterul care
bile, gicele conectate prin USB,sunt afi$a- ,,frane' sunt in op[iunile de consum vrei seJ pui indice la hidrogen, apoi mergi
te. Cu un clic pe unul dintre ele poti alege electric. windows folosegte un plan care la meniul ,,Starf. SelecteazA aici "Font" li
sursa de stocare pentru backup - iar economisegte energia, dar incetine$te vei gasi pictograma ,,X2", pe care trebuie
istoricul figierelor este activat. Pe ddve-ul PC-ul. Asta are sens Ia laptop,inse nu gila si apegi. Asta va pune indicele Ia locul lui.
selectat vei gisi un nou folder, desktop. Pentru a schimba setArile, Ca alternativa, poli folosi combinatia
,,EileHistory". deschide Control Panel, clic pe,,Hardware lctru + [#l dupe ce selectezi caracterul
Dace ai un drive in retea, il poti folosi and Sound' 9i apoi pe ,Power Options". necesar.
pentru backup. in cazul esta,clic pe,,More Planul folosit este, in general, ,,Balanced Procesul este asemanitor cdnd wei
options" gi apoi pe ,,See advanced (recommended)". sa pui o putere (superscript): selecteaztr
settings" din urmetoarea fereastre. C[c Dace lii PC-ul permanent in priz5, caracterul necesar din Word, iar pictogra-
pe,,Select Drive" din stanga Si apoi pe atunci activeaz e phnul "High Performance' ma "x2" este in meniul ,Font" din "Start'.

Choose or.ustohi2e a power plan


calib,i(Bodyl' 11 ' A'A'
dcl thd ron.qe: how pr @hPrd !s* p*d.
\. Fomal painrer B1 '
x, x- {
Acc*ieieari . obc.d
'{- I 5rllt irtlici
Windoi.;s+;l CaracteEle
Cu opliunea sub6cript sau
,,Maximum power", superscript sunt
PC-ul merge la utile in formulele
vitezi maxime. din chimie qi
matematici.

84' 06 > 2018 ' CHIP


WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRIGKS

' ",c E=mc2


Extinde Scrie formula
bibliotecile cu mana
Adauge h bibtioteci Formula sclisi cu
folderrle imtr)ortan- degetul sau
undJr$rh &s r.rnh rl.i lro te carc sunt pe alti mouse-ul poate fi
lurldllsomq: partitie sau alt inclusi in tabelul
HDD. Excel.

Clic pe aceasta. Poti apesa pe pictograma I Excel zoro sau PC gi aga apare mesajul. Insd, cauza
afisate inainte se scrii numerul respecti- Adaugl formule scrise cu mana in este rareori identificate de PC. Problema
ve. Afa, Word va scrie [a putere tot ce table se rezolvi deseori prin restartarea route-
urmeaze, deci trebuie si apegi din nou pe Dace vrei se scrii formule cu mouse-ul rului. Pentru asta, scoate routerul din
pictogramd cAnd nu mai e nevoie. O altE sau cu degetul pe ecranele touchscreen, o prize, agteapte cateva secunde pane se
alternative pentru superscript este poti face u$or in versiunile de Excel de la descarci toate componentele dispozitivu-
combinalia [Ctrtl + lshiftl + [+1, iar pentru 2016 incoace. Pentru a scrie formulele cu Iui 9i apoi conecteaze-l iar la sursa de
subscript este lctrl] + [+]. mouse-ul sau cu degetul, mergi Ia ,,Insert' alimentare. Unele routere pot fi restarta-
6i apasa pe sdgeata de Engi ,,Equatiorf te Qi din meniu.
I windows ro din grupul "Symbols" din meniu. Apoi, AltA cauze a erorii poate fi de la
Adiugi foldere ln biblioteci pentru selecteaz5 optiunea,,Ink Equation' de jos. firewall. Dezactiveaze firewall-ul. Daca
copia de rezervl O mice fereastra seva deschide gi aici poti nu mai apare eroarea, trebuie se gesegti
Istoricul fiEierului face backup pentru
scrie formula cu mouse-ul sau cu degetul. cauza in firewall.
toate datele din contul tau, de exemplu
pentru toate bibliotecile. Dace faci un
Excel identifica automat indicii scri$i Alte rezolvare este scNmbarea
de tine. Formula va fi adeugatl ca obiect browserului. Dace ai doua instalate, folo-
folder pe alte partitie, atunci acesta nu va
in foaia de calcul cu un clic pe ,,Insert", segte-l pe celdlalt.
avea copie de siguranla implicit, insa pou
adduga gi folderul Ssta in procesul de
unde poate fi amplasata aleatoriu gi Dacl problema persista, deschide
editate. interfala de utilizator a routerului. Scrie
backup.
Pentru asta, porne$te Explorer Fi IP-ul ,,8.8.8.8" ca server DNS in setlrile
Sl windows conexiunii. Acesta este serverul DNS al
clic-dreapta pe folderut respective. ln Elimini problemele cu serverul
Google, care poate fi folosit ca alternative
meniu, selecteazi "Include in Library" gi DNS
Dace primesti mesajul ,,DNS server not la serverul DNS preconfigurat, De aseme-
aga va fi adeugat la bibliotecile existente,
sau poli crea tu una noua. Aga, istoricul responding", inseamna nu poate fi fecute nea,poti seta un alt server DNS in
figierelor va crea copii de rezervtr din conexiunea [a un site. De multe ori, proprietEtile conexiunii in retea din
aceste date. routerul nu se poate conecta Ia internet Windows ro.

[q
Rezolvi
o06b a rP eh.kdv problemele DNS
'dds
a_rk dr 6b^tE n, !dd€3: in caz de probleme de
coneqtivitate, o solu-
lie poate fi schimba-
rea sertrerElor DNS.

CHIP.2or8<o5 . 85
TIPS & TRICKS > inl i.Ni i] 5 i"r"i 5' ,. I ,, ii.'

Jr :SUM(s9:811) +Ni 'costur estlnrate'l i..r:i';,:l rii:il

Adauge un comenta-
riu l,r formulele
folosite si vor fr
afifate ln linia de
editart.

![ Excel fun4ie foarte utile: desktopul virtual. una sau mai multe dintre formele pe care
vrei se le folose$ti cu "Shapes". Apoi clic
Adauge comentarii la formule Poti adeuga mai multe interfete de
DacI folose$ti un tabel Excel, poli clarifi- lucru la desktop-ul deja existent, cu pe forma asta gi vor fi af\ate, in funclie
ca utilizarea formulelor, pentru o mai cateva clicuri. A€a poli face arii de lucru de versiunea de PowerPoint, o muliime
bune inlelegere a lucrarii. Astfel, dace gi separate, de exemplu, pentru programele de optiuni de format sau o bara de meniu,
altcineva va lucra la tabelul respective, va necesare pentru editarea unui album in dreapta slide-ului, de unde poti alege
inlelege mai uqor formulele utilizate. foto. culoarea sau liniile de contur, de exemplu.
Pentru asta, Excel permite atagarea Pentru a porni un nou desktop, clic Repete pagii de adeugare gi formatare de
de comentarii la formule. Comentariul nu pe pictograma ,Iask View" din Taskbar noi forme de cAte ori ai nevoie.
e afiSat in celula care arate rezultatul (imediat hng5 fereastra de cautare) Fi Imediat ce ai ajuns Ia desenul dorit,
formulei, ci este vizibil cand faci clic pe apoi pe ,,New Desktop'. Windows va selecteaze toate elementele folosite
celula respective. Pentru a adeuga un genera, automat, un nou desktop. Poti impreuna, ca unintreg
comentariu, pune un spatiu dupe formu- schimba rapid desktopul folosit din picto- Asta se face ugor, folosind mouse-ul
le, urmat de,+N" ("Here comes your grama ,,Taskbar". pentru a crea un cadrul injurul obiectelor
comment"). ln cazul esta, comentariul va folosite. ASa, toate elementele sunt selec-
fi intre ghilimele. Un exemplu: Proiecteazi logo-uri simple
tate automat. Dupe asta, clic-dreapta pe
+N("Costuri estimate")". seleqia fecute, apoi pe "Group" din
"=sUM(B9:Br) Ai nevoie rapid de un logo in prezenterile meniul ce apare 9i selecteaze iar "Group",
p windows;* tate? Poti face unul in doar caliva pagi a$a fiind format un singur obiect. Daca
Apeleazi Ia un desktop virtuat folosind formele disponibile, putand fi vrei se editezi parli individuale din nou,
Multe versiuni de Windows afiFeazl pe salvat ca imagine, dace e nevoie. Ai [a mergi iar la "Group" 9i debifeazl
Taskbar, de obicei, pictograme pentru dispozitie intreaga palettr de forme pen-
Srouping". Dupa ce termini editarea, poti
fiecare aplicatie deschisd. Cu cat ai mai tru selectie gi poli folosi orice culoare salva rezultatul cu ,Save as Image' dupi
multe descNse, cu atat mai mare este pentru a colora logo-ul.
ce faci un clic-dreapta pe noul obiect
aglomeralia. windows Io are o noui Mergi la meniul "Insert" gi selecteaze
obtinut.

')1,-,:
:i::r '.'
:.-,r:rli i .
ii:l.ii r;rr il€r::
'' ':'" i'*' Iir !',., 't-'It i,ini
Desktop-ul Virtual Poli fece un logo
iti pemite mai o blosind,shapes",
buni vizualizare a iar nzultatul il
ariilor de lucru. salvezi ca imagine.

86 , 06'2018>cHIP
I

TIPS & TRICKS > I] J:A:I EXYEiil]

4 *
{mfr' ,r*lirn+

Muzici direct de pe
NAS
Un NAS nu este ideal doar pentru stocarea muzicii. Dispozitivul poate fi folosit
si ea ,Iula.*hox la fiecare petrecere, pentru un fundal muzical ideal

acI ai un NAS bine echipat, poli avea parte de streaming h urma, este gi serverul iTtrnes care furnizeazein relea o colec-
nelimitat. Poli asculta, 24 de ore pe zi, toate melodiile pe lie de muzice gestionata cu Apple iTunes gi serverul Logitech
care [e-ai coleclionat in releaua ta, fari multl bdtaie de Media Server pentru streaming pe dispozitivele Logitech. Mai
cap. Totul poate fi mai u$or datorita unei apticalii integrate in mult, sunt disponibite gi servere multi-media, printre care se

sistemul de operare al NAS, in combinatie cu aplicaliile special numdre gi deja clasicele Plex Media Server, Serviio, Kodi ori
create de producetorii sistemului NAS gi boxe wireless, cum Emby.
sunt cele de la Sonos. Aici, a fost folosit un network hard disk Streamingul merge gi de pe aplicaliite producdtorilor de E

(NAS) produs de Synology, pentru a-!i arata cum sa-!i dezvolti boxe. Deoarece programele acestea accepH UPnP/DLNA, poti
propriul serviciu de streaming. accesa ugor biblioteca de muzici de pe NAS 9i poti asculta
direct pe telefon. $i mai mult, aplicalia Sonos poate reda
Mai multe modele de succes melodii de pe servere administrate cu Plex Media.
Aplicalite producetorilor de NAS, cum sunt Audio Station
(Synology), Music Station (Qnap) 9i Soundscood (Asustor) 9i Etichetarea corecti asigura succesul I
cele pentru mobil, DS audio (Synology), Qmusic (Qnap) 9i Cand ascu\i muzice prin streaming, etichetarea corectE a
AiMusic (Asustor), nu sunt singurele solutii de sileaming. Pane melodiilor nu este chiar foalte necesare, inse este destul de a

88 ' 06 > 2or8 ' cHlP


< TIPS A TRICKS

important. Datele privind melodia - titlu, interpret, album gi


gen - stocate in etichetele ID3 - simplifice foarte mult selecta- OL
rea muzicii potrivite. Mai mult, e mult mai bine cand pe ecranul
telefonului apare numele melodiei qi al interpretului, decat
,Unknown" sau ,,Track r". Acelagi lucru e valabil gi pentru coper-
tile albumelor sau hiturilor, care fac parte din tagurile ID3. Downtoad I I o,o,"
\ station | [ st"ti".
Dace unele fisiere muzicale trebuie si fie editate manual,
atunci ar trebui se folose$ti MP3tag- Acest software de etiche-
tare este gratuit, placut, uFor de utilizat gi ofera toate funcliile
necesare pentru a cataloga coleclia de muzice in mod cores-
punzetor. Nu conteazl ce trebuie se editezi tag-urile ID3 pentru
zeci de mii de cantece.
tu Station
Vidco Slation

Audio Station este o aplicalie Synology care permite rularea


tuturor cantecelor din relea, in reteaua de acasi, prin dispoziti
ve UPnP/DLNA. Setarea e o joaci de copil gi e gata in cateva
minute, insi indexarea unei coleclii mari de muzice poate dura J-,

cateva ore.

EEEE
Activeazi Audio Station
Maiintai, instaleaze aplicatia pentru ca muzica si fie disponibi-
le in reteaua ta pdn dispozitivul NAS Synology. Deschide
,Package Center", selecteaze ,,Recommended" din coloana din
stanga gi apase pe ..lnstall" de sub .,Audio Station". in timpul
instalerii, Audio Station va crea automat folderul ,,music". Este
recomandat sa copiezi muzica in directorul esta.
III
Streaming local
Mergi la pictograma cu aceeagi denumire, din meniul principal
pi apas5 pe .,Audio Station'. Mergi la,,All Music" din coloana din
stanga de sub ,My Music" pentru a vedea intreaga coleclie de
melodii. Poti aranja coleclia de melodii in functie de difedte
criterii, Folose$te butonul din dreapta-sus, pentru trece de la
.,List" la ,,Preview". Dublu-clic pe intrare pentru a reda local
melodia. Dace vrei se asculli muzica printr-un dispozitiv din
retea, clic pe pictograma ,,My Computer" din dreapta-jos Si, apoi,
selecteaza dispozitivul dorit din Iista afigat5.

Fi-ti un playlist
Selectarea melodiilor pentru un playlist este foarte ugoartr: clic
pe,,plusul" de IAngi selecteazA ,Playlist" sau alternati-
"Playlist",
va ,,Smart Playlist" qi urmeaza instructiunile. O funclie foarte
buni permite combinarea mai multor c terii cand faci o liste -
ca gi la iTunes. Poli accesa opliunea asta cu un clic pe
"Settings".
Aici, poli determina, de exemplu, drepturile de acces, personali-
za specificaliile de streaming 9i poti activa functia ,,Music
Download" astfel incat se descarci muzica de pe NAS pe
dispozitivul teu.

Instaleaza gi seteaza ap[catia pe mobil


Aplicalia DS audio aduce coleclia de muzice pe mobil. Dupe ce o
pornesti, autentific5-te in sistemul NAS Synology prin
,,Quickconnect ID". Apoi, aplicalia va $ti pe ce player vrei se re-
dai muzica. Dispozitivul mobil Si toate dispozitive Si boxele cu
UPnP/DLNA AirPlay integrate in relea sunt disponibile. Imedi-
at ce selectezi unul dintre dispozitivele astea, telefonul sau
tableta va juca rolul unei telecomenzi: selectezi programul
pentru redarea muzicii, care'va fi folosit in continuare. Pentru
asta, trebuie doar se specifici calea c5tre coleclia ta de melodii.

CH IP < 2or8 < 06 .89


TIPS & TRICKS >

i
iw
,,.-iiiffi

Calitatea bas,ilor
poate fi imbunatl-
lite folosind

lm comanda vocalA
englezi.
in

fi evitata dace setezi ince o agenda poli gterge din vechea agende de apeluri
telefonice, din care blochezi toate nume- blocate. CIic pe ,,New call block' pentru a
rele. Totalul din Spam Phone Book poate bloca numerele din agenda Spam. in
ajunge pane Ia 3oo de numere blocate. fereastra urmetoare, selecteazi,,Inco-
Pentru a face o astfel de agendtr, ming calls" 9i apoi "Phone Book' in loc de
in browser "Phone number" din ,,Area. Apoi,
deschide interfala FritzBox vei
Seteazi bagii prin comanda vocali
Mulii nu sunt mullumiti calitatea sune- cu adresa,,fritz.box". Selecteaza vedea op{iunea ,,Phone Book" de unde
,Telephony" din stanga gi aici mergi la poli selecta ,,Spam" (sau lista cu numele
tului de laAmazon Echo. Amazon aimbu-
,Phone BooK. Clic pe "New BooK din date de tine). ConfirmE cu OK. Aga, va fi
nAtelit firmware-ul cu versiunea
fi considerat blocat doar unul dintre cele 32
iar baFii sunt mult mai buni. in dreapta-sus. Pune o denumire, cum ar
595479920
aplicatia Alexa, la ,,Info" poli vedea dace ,,Spar[ gi selecteazi telefonul care de numere, inse vei fi protejat de sute de
folosegte lista asta. apeluri spam.
Echo a instalat actualizarea. Poli modifi-
ca baSii cu comanda vocala "Alexa, turn
Confirme totul cu un OK. AQa apare o
up/down the bass", insd comanda e dispo- fereastri in care poti edita noua agende
telefonica Goale, deocamdate). Cand Wi-Ei mai rapid prin canalul5 GHz
nibiH doar in englezi, Alexa nu inlelege in general, routerul foloselte frecvenla
primeqtiun apel nedorit, adauge numerul
alte limbi. de z,t+ GHz. Asta nu este o greqealS, insS
Dace in alte [mba gi vrei si schimbi
e
in lista de spam. Pentru asta, deschide iar
interfala FritzBox gi selecteaze sunt multe dispozitive care folosesc cana-
in englezi, mergi pe alexa.amazon.com, lul esta- telefoane, Bluetooth, camera etc.
"Telephony" 9i ,,Phone Book'.
Agenda
autentifica-te gi aici poli selecta ,,English' in acelagi tirnp, frecvenla de 5 GHz nu es-
din ,Language". Aga, comanda vocald telefonice general este, implicit, activa.
Clic pe,,Change phone booh'9i apoi selec- te prea folositS. Mai sunt $i caracteristici
functioneaze. imbunetalite la noile routere WiFi ac;
teaz5 agenda Spam. Dupa ce apesi Pe
,,New Entry", pune o denumire apelului semnalul nu mai este concentrat, circular
Blocheazii apelurile nedorite cu nedorit gi pune numarul de telefon in adici, ci direclionat citre receptor, cum ar
lista de spam din agenda telefonice ,Private". Confirme totul cu OK. fi o antena de satelit. Aga, semnalul Wi-Ei .
FritzBox poate bloca cu ugurinla apeluri Pentru a activa blocarea apelurilor este mai puternic. $i modutarea a fost f
le nedorite (de ex. Sondaje) folosind nedorite, mergi Ia ,Call action' din stanga mult imbunatelite gi acum sunt utilizate €
blocarea numerelor. insd poate bloca meniului principal. Poli transfera orice mai multe canale virtuale cu ,,256 QAM , o {
doar 32 de numere. Dar Iimita asta poate numir deja blocat in agenda Spam 9i il caracteristicl standard pentru transmisi E

3.r.ri11nui9

[ ,rrh.r rni.i].l.iiitr.h r.r e ei

O lr eroilru.rr !irr.! t-lir n|{oiior iulzri Banda de


Poti face o noua
agend:i telefonica frecvente de 5 GHz
cu numere spam. este mai rapidi gi
mai putin folositi.

90 05,2or8 ' CHIP


'
< TIPS & TRIC KS

Mesajele sau apelurile


primite sunt cvidentia-
tc prin culori diferite.
I Philips Hue poate
folosit impreuni cu
Amazon Echo Plus,
fi

chiar fi ftui Bridge.

ile prin satelit. Toate astea asigure rate de se controlezi Philips Hue cu aplicalia Google. Selecteaze opliunea,,Other
transfer mai mari. O singure problema - ,,Philips Hue gen 2" pentru Android sau (Custom Name)' din ,.Select Device- $i
distanla de acoperire este mai mici- iOS. Aceasta este
"inima' sistemului deoa- scrie numele dispozitivului in campul de
Totu$i, comutarea pe canalul 5 GHz rece comunicarea dintre telefon $i lumini input. cum ar fi ,,FritzBox". CIic pe
WLAN este utile dace dispozitivele tale se face cu ea, atat din case, cat Si din ,,Generate". O parola din 16 caractere va fi
accepti standardele n sau ac. exterior Cu ajutorul aplicatiei, poli afigatl $i pe care o poti copia cu
controla pane h 50 de becuri Philips Hue lCtrll+lCl. Apoi, scrie ,,fritz.box" in
si poti face ,,coregrafii' luminoase. browser, mergi la,,System I Push Service'
Ce reprezintl inelele colorate inse po$ folosi Hue chiar qi firi din stanga gi pune informaliile despre
Amazon are incluse in telefon funclia de Bridge, de exemplu cu noul Amazon Echo mailul tiu
la.Sender". lmpofl.ant:scrie Fi
asistente vocale Amazon Echo gi Echo Plus unde este integrat Smart Home Hub. parola generati de sistem in campul
Dot. Noua caracteristice aduce mai multe Cu acesta, poti aprinde, stinge sau modifi- ,,Password". Salveazi modificirile cu un
culori in aplicalia Alexa. Dacd egti apelat ca intensitatea luminii-inse doar atat. clic pe "Accept'. Dace mailul trimis ca
sau suni pe cineva, atunci inelul se test ajunge automat, inseamnd ce
coloreaza in verde gi pulseaze. Conditia serviciul Push merge.
prealabila pentru asta este setarea Echo Elimini problemele din serviciul
prin intermediul aplicaliei Alexa pentru Email Push cu contul Gmail
telefon. Cand Alexa inva!5 noi functii, Utilizatorii FritzBox pot primi informalii Schimbi PIN-ul cardului SIM
afigeaze asta prin inelul luminos. Dacd despre diferite evenimente, cum ar fi PIN-ul cardului SIM poate fi schimbat
inelul este galben gi pulseaza, inseamntr apeluri sau probleme hardware, prin cand vrei. Mergi Ia "Settings", iar in func-
ci ai primit un mesaj text sau vocal - dar Pushmail- Daca folose$ti Gmail $i ili tie de versiunea de Android, caute un
protejezi contul cu autentificarea in doi meniu de genul ,,Security" si, din nou,
9i aici, e nevoie ca functia se fie activata.
pa$i, atunci trebuie str pui o parole cand selecteazi "Settings" si ,,Security". Apoi,
Dace vrei se citegti mesajul, atunci spune
jlexa, read my messages" sau doar cere configurezi funclia Pushmail deoarece selecteazi ,,SIM PIN Options" o ,,SIM
actuala parola POP3 ori IMAP genereazi card lock'. Apase pe o opliune cum este
3lexa, what have I missed?'.
erori la autentificare. Pentru a pune o ,,Change SIM PIN si, mai intai, scrie
astfel de parole, mergi la https://secu- PIN-ul vechi, iar apoi pe cel nou. Scrie din
Eolosegte Philips Hue firi Bridge rity. goo gle.com/settin gs/security/app- nou PIN-ul pentru confirmare. Noul plN
Folosirea Bridge este necesare dace vrei passwords si autentifice-te la contul devine activ dupe ce apegi iar pe OK.

lou, ar0 pasindrd ror your d.vice

grxw impb wcqp pyup

cri.::! Jgr:,11r1!,r.r cr!o.r..Df rf

Conturile Gmail cu
3a5$.'. c !!iE:.!r.te r..rs1r y.tr protecti€ ln doi factori PIN-uI SIM-ului e
au nevoie de o paroll greu de tinut minte?
Google separatai pen- Il po(i sddmba rapid.
tru serviciul Push.

CHIP < 2or8. 06


'91
TIPS & TRIC KS

Eotografii pqrfecte cu
Ilightpainting
Lightpainting - cunoscutd gi sub denumirea - este idealS
- pentru a prezenta foarte bine subiecte de toate formele 9i dimensiunile
Liniile de lumine capturate prin expunere lunge, din articolul ista. Proiectul Ssta are costuri foarte reduse,
benzi luminoase cu LED-uri gi stele ,,plutitoare" sunt deoarece poli fotosi o lanterni bune pentru iluminare.
foarte prezente in fotografii. inse tehnica, cunoscuta insi, lanterna concentreaze fasciculul luminos, aqa ce s-a
sub denumirea ,,lumini retacitoare', nu a aparut odate cu folosit un tub cu LED-uri aici. Acest tub cu LED-uri se gese$te Ia
fotografia digitale. Fotografii ,,analogi" puneau camera pe magazine IT sau pentru amenajeri interioare 9i costa mai putin
trepied, ficeau seterile potrivite $i deschideau capacul. Realiza- de roo de lei. incearcd unul gi vei fi surp ns de rezultate.
rea iluminirii reale a subiectului poate dura, uneori, ore intregi,
chiar gi mai mult, dupa caz. De exemplu, poli obline dungi de Cureti subiectul
lumini alergind in jurul unei clSdiri, cu o surse de lumine, in cazul fotografiilor de produs, un rol important il are curete-
imbrecat in negru, pentru a nu fi vizibil. nia. Chiar si dace prelucrezi fotografia, este recomandat sa
',
Astezi, factorul decisiv, ca si in perioada ,,analogic este un indepertezi praful 9i murddria inainte de a fotografia. De
mediu cat mai intunecat. $i deoarece camerele digitale $i cele exemplu, folosegte aer comprimat, detergent pentru ferestre
mai noi echipamente de iluminare au extins odzontul creativ sau apd si sipun.
Lightpainting atrage, magic, mulli fotografi. Subiectele de orice
dimensiune Ei forma pot fi prezentate foarte bine cu Pregetegte echipamentul
Lightpainting. in cazul unor subiecte complexe, poti combina Pentru a folosi ,,lumina retacitoare", nu poti evita expunerea pe
mai multe expuneri intr-o si'ngure imagine, dupi cum vei afla termen lung. Aga ce este esenlial se pui camera pe un trepied

06 > 2or8 > CHlP


92,
< TIPS & TRICKS

,afjitr*

fix,Se recomandd declangarea prin telecomande. DacA nu ai


una, poti activa modul de zece secunde al functiei de auto-de-
clangare a camerei.

Seteaze camera
Alege cea mai scizute sensibilitate a senzorului - care este ISO
roo la majoritatea camerelor. Pentru o adAncime potrivite a
campului, inchide diafragma astfel incat subiectul sA fie cat
mai fin. Deschiderea f/8 este, de obicei, valoarea potrivite.
Ajusteaze timpul de expunere astfel incat se ai suficient timp
pentru a ilumina corespunzetor subiectul.

Eotografiazi folosind tehnica potriviti


Atata timp cat obturatorul camerei este deschis, poli lumina
zonele, parte dupe parte, pe care vrei sI Ie evidenliezi mai
tarziu. Poti controla luminozitatea prin timpul de iluminare gi
distanta fate de subiect. Dar asigure-te cA pAstrezi o distanle
potrivite fald de obiect, astfel incat lumina sd nu afecteze
contrastul din fotografie.

Compileazi fotografiile
incarci fotografiile, diferite ca iluminare, ca layere in
Photoshop gi seteazl modul de combinare ,.Brighten" pentru
fiecare layer, astfel incit lumina fiecdrei fotografii sa se supra-
pune pentru a crea imaginea doritd. Layerele pot fi combinate
mult mai precis folosind meqti.

Editeazl rezultatul
Poli elimina lumina,jmpre$tiat 'sau dungile cu ,,Clone Stamp".
Pentru asta, alege o zoni ,,curate", potrivite pentru a acoperi
zonele nepotrivite din fotografie. Pentru a capta pixelii, fe c[c
pe zona adecvatd, linand apesat pe [AIt], iar apoi clic pe punctul
pe care vrei se-l corectezi.

CHIP < 2or8 < 06 . 93


TIPS & TRICKS >

i::a1{]ii .a lcza
i:rir cr.fil
Dintre sute de emo-
ji, selecteazl unul ca
pozi de profil in
WhatsApp.

l] ;r,,,'.',,ir',:ia
Cea mai buni calitate a imaginii Activeazi opliunea developer din
pentru album seteri
Fotografiile sunt automat comprimate 9i Dace ai un telefon sau o tablete cu
micqorate cand sunt incercate Pe Android 4.r sau mai veche, poti accesa
Facebook, din cauza Iimitei volumului de modut de developer prin "Settings I
date. Sunt trei dimensiuni aici, respectiv Developer Options', iar in Android 2.3
Eolosegte emoji ca Poza de Profil E$mi de 72o, 960 9i 2048 pixeli. Dacd prin "settings I APPS I DeveloPer
WhatsApp include sute de emoji care aduci fotografiile la dimensiunile astea Options". Numai aga poli folosi optiunile
reprezinta steri de spirit 9i emotii. Care inainte de a le incerca' scade riscul de de dezvoltator ca USB Debugging. Insi
Emoji te reprezinta cel mai bine? Mai in- erori de scalare, iar calitatea imaginii se Google a ascuns opliunea asta in versiu-
tai, fe-Ii o fotografie pe un fundal alb sau pAstreaze. Important este li formatul nile mai noi de la Android 4.2 - pentru a
uni, ca pozi de profil. Deschide un nou figierului. Facebook converte$te fotogra- preveni accesul accidental.
chat Ei apase pe butonul Quick Photo din
fiile incercate in format JPEG. Asta Pentru a ajunge la optiunea ascunsa
dreapta. Apoi, selecteazi fundalul alb al din meniu, mergi la ,,System" 9i apoi la
inseamna ce dace incarci un JPEG, deja
fotografiei tale.
a comprimat, atunci va Pierde din meniul ,,About phone". La unele telefoa-
Poli avea o imagine de ansamtrlu A.ga ce e ne, asta se numeSte "Info" sau ,Software
calitate [a a doua comprimare.
ecranului cu Emoji din bara de sus. Apasd Information". Apoi, apase pe optiunea
mai bine sE folosegti figiere PNG ori TIF
pe Emoji-ul dorit 9i tragel cu dou5 degete
cand le incarci in album. ,,Build Number' din meniu. E
la circa doua treimi din dimensiunea
Daca nu o gesegti aici' apasa pe opliu- 5
Dace vrei sA incarci imagini Pe
afiqajului. Apasd pe sageata-verde pentru nea ,,More'. DuPa ce ai gisit comanda t
Facebook la calitate optime' atunci acti-
confirmare. Apoi atinge imaginea trimise apasa de gapte ori pe ea. t
in chat penru a o afiga 9i apoi pe picto- veaze opdunea ,,High resolution' cand "luild number",
creezi albumul. Eunctia asta este fie in Vei anuntat ca optiunea developer a;
fi
grama din dreapta-sus (linia punctate).
stanga,in bara de opliuni. fie sub imagini' fost activate. Astfel, apare meniul 3,
Selecteaza,,Set as my profile picture". Poti
Dace foloseqti rezolulii mari' transferul ,,Developer Options in setArile "System. i
muta secliunea in fereastra urmatoare 9i
catre Eacebook dureaza mai mult' dar inc"parrd cu end.oid Oreo, !i se va cere se ?
o confirmi cu un clic pe ,,Done'. ASa, noua
calitatea va fi mai buni. introduci PIN-ul pentru deblocare. I
poza de profil este activati.

@m
Enabte Bluetoolh HCI snoop log
r,.r.r, : t,lr.'!i il )inrri.llir'r

Running services

Picture color mode


rl:.. i i.;it.:il-lt .li-..illi I, i
i?tvr!,:'pi'rr:
Webview implementation
Activarea modului
incarci fotografii Pe utoari
developer est€
dbumul Eaebook qu Android
rezolutie maximi in Automatic system updates incepind cu
4.2; dezastivarea este
format PNG sau TIE, c€a
un pic mai grea.
mai buni optiune.

06 > 2018 ' CHIP


94 ,
< TIPS & TRICKS

These settings are intended for


development use only. They can cause
your device and the applications on it to
break or misbehave.
Activar€a optiunii Cu Group Insights,
developer este ne. po$ aae cind
Clsart pentru unele membrii grupului
functii, cum e USB sunt crl mai activi.
d€buggrng.

Din motive de securitate, ar trebui se cEtre membri sunt aici. Aceste informa!ii subiecti, fE trei fotografii consecutive,
dezactivezi, sau sa ascunzi, optiunea de pot fi folosite pentru a atrage cat mai astfelincat se fie cel pulin unain care toli
developer dupd ce ai folosit-o. mulli membri gi posteri in grup. se aibe ochii deschigi.
Tine minte: asta este posibil doar pe Comunicare: Fotograful trebuie str fie
telefoanele unde se face resetarea la permanent in contact cu subiectii $i str Ie
starea din fabrice. La unele dispozitive, Cum se faii o fotogxafie de grup dea instructiuni clare - insd nu comenzi.
poti inchide opliunea developer cu opliu- perfecti Timp: La evenimente, este important ca
nile,,On' 9i,gff' din,,Settings" gi.,Develo- O fotografie profesionistl de grup poate fotografiile de grup si fie fdcute cAt mai
per Options". Totugi. funclia asta ramane fi facute fere multe bitaie de cap. Trebuie repede, cand participanlii sunt dispugi se
vizibile in seteri. Pentru a dezactiva func- se$i cont de urm5toare sfaturi: participe la fotografii. insi nu ii fotogra-
lia aici, poti incerca folosind urmetoarea Iluminare: Asiguri-te ce spatiul este bine fia la pranz, ci mai degraba dupi-amiazd.
metodi: deschide -Settings" gi apasa pe Iuminat. in spaliile intunecate, blilul Soarele striluce$te Ia pranz Fi poate
,3.pps". Uneori, denumirea este ,,Applicati-
poate supraexpune fotografia $i poate arunca umbre.
on Manager". Aici, cauti $i selecteaze genera umbre. AFa ce, in unele cazuri, este util se a$tepli
,,Settings". Apas5 pe ,,Storage & memory"
Apropiere: Subiectii trebuie se stea cat ca norii si
acopere soarele. $i trebuie se
$i apoi pe "Clear data'. Uneori, e nevoie de
mai apropiali, si fie vdzuli ca un grup. faci seteri specifice seara, cand fotogra-
restartare. Meniul,,Developer Options" Dace este o zi de naFtere sau un nou-nas- fiezi apusul de soare.
dispare aga de pe majoritatea dispozitivelor. cut, este bine se fie evidenliate chestia Amplasament: Iocul unde este fecute
asta - de exemplu, cu pelarii de petrecere fotografia este, de asemenea, important.
sau haine reprezentative. Asigurtr-te cA imprejurimile se potrivesc
Eolosegte Group Insights pentru Creativitate: Lase creativitatea liberd! De cu persoanele gi evenimentul. Dace sunt
noi postiri exemplu, subie4ii nu trebuie sa stea toti in multe persoane in fotoBrafie,le poli ageza
Dacd ai creat un grup Facebook, atunci picioare, pot sa ingenuncheze sau sa sare. pe trepte sau pe o panta.
poJi accesa multe detalii despre utiliza- EerA c[pire Deoarece clipirea este nor- Perspectiva: De multe ori, fotografiile
rea lui cu ajutorul funcliei ,,croup mala, fotograful trebuie se face mai multe diferi in functie de perspectivele diferite.
Insights". Informalii cum ar fi zilele Si fotografii. Pur $i simplu, imparte nume- Aga ce, fe mai multe fotografii grupului,
orele c6nd este foarte accesat grupul e rul de persoane la trei. Daci sunt noutr din unghiuri diferite.

Sunt cate\ra reguli


pentru o fotografie
de grup p€rfectl

CHIP < 2or 8 . .)6 .95


I I
I
I I
F
i

Revista CHIP este o publicatie lunare a


Editum Enigma sll
sub licenF CHIP Holding GmbH

ISSN r4*.?o?9

REDACTOR-$EE
Dan $erbenescu
dan@mediaventure.ro

REDACTOR
Rlzvan Crlciun

ADRESA REDASTIEI
Bd. Decebal Nr. 25-29 Et.5,
Olympia Tower, Sector 3,
Cod 030964, Bucuregti

IIIYOUT & DTP


Delfina Consult srl
www.delf inaconsult.ro

PUBLICITATE
of f ice6lmediaventure.ro

DIEUZAXE
Burda Romania srl
Casa de difuzare srl
distrib@casadedifuzare.ro

DIRECTOB CENER.AI
Eelician Scorobete
felix@mediaventure.ro

TIPAR
Tiperit la Radin Print, prin reprezentantul
exclusiv pentru Romania, 4 Colou$
www.4colours.ro

RRadin prirrt ()cotours


Revista CHIP utilizeazl fotografii ale
CHIP HOLDING GULIVER ISTOCK AFP)

@ Media Venture Publishing srl


All rights reserved
rM CHIP is a registered trademark of
CHIP Holding GmbH (Germany),
a Hubert Burda Media company

Reproducer€a oricarui materia] sois sau ilustrativ


aplrut in aceastll publicatie, utilizarea gi difuzarea
de coDliDut in mediul or ine sau pe Internet,
multiplicarea pe CD-Rom, DVD-Ron! exportul $i
difuzarea in strlinltate sunt posibile doar cu
acordul editorului

96 , o5 2018 > CHIP


t
'
./
www.easypost.ro

Easgpost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumpirdturile dumneavoastri online.

Comanzi online Primegti SMS Ridici coletul


in magazinele care olera servicii de conlirmare la efectuarea in interval de 48 de ore folosind
de livrare Easypost. livdrii, precum $i un cod PlN. codul PIN primit anterior

S-ar putea să vă placă și