Sunteți pe pagina 1din 80

Joe LL.

II

,

. , Adunatura orqanlzata It

die gameri ·

www.VI

r

• OJ

aCI

cu I i CO

a leatl

,

t

www.

.ro

-

a

II r:

$i anul a.;;;esta am simlit d'i nu ma rnai pot aling..e de jm:uri 'in RomSnia.l'i a trebult sA-mi lau 0 "vacalf1t:a" 1n AnglHa. De fapt.. rn-am dus s;~ "ad di'n nou care rnai e si~u,atia la EeTS, de data aeeasta 2002 ~l ~nut nu Is ExceJ, in Docklands (estullondr'ej), ci la Earl' .. Court tcemrul kondrell,

Gat fiin,d faplul ca. am fost martor Si la EA Play. un cocktail organizHt ('~Ia!r ~nainte' de feTS, POI pune ~A perspectlva pe care 0 am a~l.Ip!'a lndustrlei spa schimbat desrul de putemie, DaGi! afirmati a celor de la Revolution, In cenferinta dedica~ lui Broken Sword-], c:i NThe polnt-and-cliek adventure is dead!", mlise pare deplasat~ (:r~u de totl, aftrmatia mea din acest ediitoria,l, t:;l!: "lndustda jocurllor se mi~ca puternlc spre piara de console" IlU mi se rnai pare deplasat~ chiar deloc, Asta pentru clI, am vaz:ut cum zeci de firme tncep '5~ eviite PC"'ull chlar din start si mu lte jocuri sunt preg~.tite de lansare exclusiv pe PS2. XbQ)I, Ganiocube saw Gamebo,y Advance. Nu mai spun! dl. panea de rlayplation, IExp~rience a IECTS-I,I!llu~ a fost una dintre cele mai de sucees.

Dum rraduoem tendinra asta in ter:meni romaneJti? ill prlrnul rand, Uil<l~i-va la cerintel,e hardware ale jocurUor aplliRIte ill ultlmele ~~s;!lluI1L Am di~cutat Il:U mal mulli precl]jc~tofi de IQcuri~i (oti, rni-au spus dJ nu isi mai fat probl'eme in eeea C~ privefie cerinrele minima' de slstem, D~ 007' Pentru ca mil man e economic s~ incerd sa ajustezi jocurl penfro pilei vtGleo de acurn un an (de tipul

EC1TOlRIAL LEVI

GeForce 2MX) sau pentru preceseere care ruleaza la mai putin de.2 GH~. De ce nu mai e e<::liInornid In condifii'le in care exist~ sute de efert:e car:e ii permil oocidentaluJ:lIJil sa-~i eurnpere in leasing unll,S GHz CIJ dear 30 de lire pe IUI1~. lumea l~i pTOGur.ll destul de usor acole tehnologie de ultif'i'i~ orli. Dill ,~cate, fn Romania insa tii1dem ell toW sa achizitiolO~m hardwa~e dac_H nu din coada listei, eel mult de 101 mijloc, ceea oe duce, lnevitabil, la necesltatea unui nou upgrade til mal putln de sase IlunL

loru~i, nici pentru occidentall lucru~ rllenu 5ul'l~-il'rt;Qtdeil!Jna TQZ, Pentru unil un upgrade sau llI,n calculator nou swnl 'destul de ccstlsitoare, asa c~ solurla ideala: este •.•. 0 eensola. Asa c~ mal roal:i lumea 1$1 c:ump.ar~. mal nou, combinatii:

J1S2 cu Xbox sau Garnecube, plw un Gameboy Advance pentru dl1itorij si pliotiseal.ili In rnetrou, ProdU;Q~lorii de jocuri au rmirosit trend-ul 5i ileum I1U fae altc€Yi!! dec.al a-I Ihr~l'1easct\ in permanen(3, CUI [ocurisl aceesern. Cel pU]il"llf'loi. tel de la LEVEL, ne afllll'll destlLll de des in drikullate cand! e verba sa scriern un preview despre un vliter joe de Pc. Si ssta pemru cllista de (ij~luri ce urm az:i a II lansate contine lof mai rnulte jocuri create excluslv peMlN console sl, e\ientual, peniru pc. in flne, se pa~e ca: vlltorul merge tnrr-o aim direclie decal am n banuit CIJ ctfiviJ ani tn urm~_ Plata [ocuriior de PC se restrange lncetul cu mcetu I. N.u va di5p~rea •. dar in~ in umbra onselet,

• Mike

n~~CLll in Bra ov?

LEVEL NEWS

'ECTEi--Braken Sword

R~VQlutiQn a p~enlat la EOS prnieclulsau pantl't:l revigmarea seriiei de advenwre-uri Bro~ n Sword prin lal'llSill'efl celei de-a. clouOt (:onllnuari, Broken Sword:

The Sleeping Dragon. Chler dad (II trecut d rul de mull limp de Ill. lansarea IUD Broken Sword 2, RevollJtien spe~ ca cele doulli milioane de fani ai seriei ~ se tre!Zeasca la vi>ill~ ~j ~ pr~file din plin qe

~sta ocazie. Se pare d produeatorii intenl:iofletil ~ revolu!iQnez~ genul adventure .• vedliul stll 1011'1 Lip "poin! and dick" nine]. tn 0 il1ia lor, deja d~it Joclli va ,uitta dar altfel dedit ne-am astepta de la

un adventure tlpic, iln!ia nu prea se specifiicli f!)o@o' 0,11011.111 ~ceea~1 ordinede ide! $I!! pare. ctl>~, 8ameplay-ul 'il0IJ3Vea de SliIret:il. tn sens pozillv speram, noroml si

Ring III - Arxel -ri'-ibe

Unul dintre cele ma,i frumba e advenrure-uri care all fast create vreedata, snurne Ring. este in fine corulnuat pe aceeast lillie- a InellJllului NilJelu'ogilor, prin Ring II. DaC~ inimmafHle noastre sunt corecte, se pare c<ii jocul es~e deja If! djispozipa Yoastra in toat~- splendoarea SiI. Cunoscand stilul Ao:.el Tribe. suntem sig'Uri di nu vern I dezamAgili, rnai ales cA screeashot-urlle ,i!Jfali'l

Se pare ca il1tr-a $tire de pe The' Gaming lounge este conflrrnat lIl'1 zvon mai lie-chi confonn caruia Firaxis ar Ii clUmp:!rat drepnnile-asupra nurnekn de X-Cern.

Vi adue aminte ea Flraxis inseamn~ Sid Meijer, iar Sid Meier in eanma CivilliZ<llkm.

Vom avea oare un nou joe X-Com semnaf de da'ta asta de Sid Meier? Dadi stau s.;'i m:! gandesc bine, acurn eva timp i!lc,eia~i iJldivizl.de la firaxis anuntau di au mmp:lrat dreptnl de a 1010si

illteligenta nefi1lhd sllngurele cal iltii~ ce vor fi pe llsta de elemente necesare, Personajul a] dirut rdl WI veti JUGa va fi 0 mixtU~ d skill-uri. de la stealth si combat pari~ 13 puzzle soliving. Plrerea mea este d. acest joe tind('!csa capete dimenslun! RPG·j ic-e; ceea ceil va'fuc¢~se sirue4e ca stll undeva in~re apve:nlUre, jtJmp&ruf11 RPGJ;j shooter. Sper sincer Sii fi~ verba de v!'aun concept nou, onginal;iii nu de Q vam stilistidl ce va b~ga gamer -LII un ceata.

absolut demenli!al. Povest~~ jocului esl(! de fapt eaa de-a treia.lii a patta parte a adaptlirii celebrei tte,tmlogl i slrnfonice apartinilnd lui Richard Wagner. Esle interesarit de ~\iUiI c~ celebra epopee scandinav,~ a fast una dinti'e sursele de inspi.rarie ~Ie lui Telkien pentru The Fe!· lows'hipofthe Rilrlg. Ny vreau sa dezvl!iliJi prea multe aman,unre pernru a nu §tried farmecul oculul, Cert este dl

Oricum, orioe speclllla~ii sunt de prisos. Tot eeea ce putem f-a.ce este sa af1ep~m :ii ~ ne llIitam Iii screenshor-uri.

personsjele din [oe vor fi Cal se poate de 3D, il1sabaekground-urile vor (i tat prerenderizate. J0!':ul va contlne 'in jur de 24 de personaje (zei, eroi, ogri. < dragol'li etc.) Sl 30 de m~!lute de f1lmu· lete In stilul cunoscut {cut scenes'. pan.!! c~.nd 11 ve;i avea, ial~ c:-atevadln la'Uda~ tele imagini pe cafe Ie putem pune la diSPGziJ;ia dumneavoastra.

engine-ul Nellmmers'e (falesil sl tn Morrowindl., hmmm ... X·Com 3D? Cu el:emente de Ff!'£?

2,0 de ani pant:oPU Lucaa Arts

Lu as Arts tccrnal a s.llrbatorit 20 de ani de activitate ~i ell aceast.li ocazie a IBnsat un site specisl. Sire-wi ofeii cltitorilor sansa de a t;C,':'ilatori inap9i ~n timp plitnit la lncepururtle cQ:rnpaRiei din 1982, posibilttatea de a dli profllurile starurllor ee au activat de-a lungul timpului m aceasta cornpanle, pre<:ul'rl ~i

diferite produse spre cumpCirare {merchandise>. Mal SUint disponibile artwork-uri spedOilI.e ale difetlte!~Qr lor prodme ve-chi sau vlitoare, De asemenee, mal putefi vedea lrailer-e ale jOGmiler ce lIrmeaz~ s{[ apara. Adresa site-ului est~ hUp:llwww.lucasarts.com/20Ih.

Bu.cii~ ,de, l=IIeyeta1:iar'l :3

Se pare ci1 PS3 va Ii flIe pial! inainte de anul 2005. Anali:?tii spun d lansarea consolel va urrna imediadinaliz.!rlil proieetului IJm.J1 prncescr de mare lOutere

-~~~~-~----_~~_~ ~~ ~ www.level.ro

Emperor: Rise of the Middle Kingdom - Sierra

Dad suntetl iotr-:ade~r pasiQnati de culture ~i civiliza~la Chirnei ant ice, prln aoest clty-butlder alfe'f,i posibilitatsa s~ va, pune;i in rolul unui btet imp~rat chtnezsl sA vedeti dadl puteti face rata. prov,o~rilot. Lansat pe 11 septernorle, jowl se parecca este un fel de clon~ Cezar cu puterrilidil tellta esticli, Plec'and de la perioada pr,eimpe~ia~:i 9 dinastiej Ilul Xiii. IZl ao t.e.rn, vel! alulnge 511 popujali~i sa admiliistlra1i China ant,i a pe 0 perleada de aprox~mativ 3.000 de ani, pana tn- 1211 e.n. (anul in care Gin!Jis Han inva,deaza R'egattul de mljlocl, Ca Iiin,parat "eti consfrui case pentru a ahage nOI emlgrantl in orasulpe care-l

de la seE, ~in cadrul lui Toshiba Corp., eea mal mare cornpanie iapone~a de proceseare ~i coprodlJdterull procesorulul pantm PS1. Proiectul .pe patru ani, numlt "cell", 'un~te spre crearea unul puiernlc prrocesQr destinar unei cOn • x,iuni ultrarsplde la lnternet;

Se pare dl M~crosolt angaj@<lza "softwar-e deslgn engineers" penrru a Ie ver,ifiCB t0a.le sUfsele Si pentl'U a prQteja tn Ofrce, rei sO.iIware-ul Microsoft ce va

consfruiti, Pe parcurs veil avea sub comandll constructo~i, adrninisuatort, armata, oeea ce va permlte extinderea ~i ~ran.sforrnarea ora$lJllJi Tntr-o adev;!lrma melropoll~ a Esttului. Evi'denr, nici un aspect nu a sdipal de sub atentia produCittorillor, de la atacurile asupra barbarilor ~i cucerirea de noi pi!lmantmi pfuila la agiriculturll. ~i cemert Avalnla.jU'~ de care se bucura acest joc spre deosebire de seria Cezar sau Zeus este aceta dj este primlll city-bLliider c;ue va putea Ii jucar on-line. Slncer, hab,ar n-arn ce succes en·litre va avea ,<lI<;:est joe. Oricum, csrt este c1 ill curand veli elri mull mai rnult.despre eJ la Mi ill re\lis~.

ECTSI - V project

IPrinlre jocurfle m i i'nteresarn.i.i! pre .. zen~te la ECTS anul acesta se num~lra fAr.! indoial:l ~i Y project. Este vorba despm un actien-advenrure situat1l1tr-un decor futuristic de tip AIlS-ilea Element sau Blade Runner, populat en monstn ce aduca insocre gigantiee. De (apt, aqiuliea 5e petrece peste 200 de ani in viitor, dllld oam nii au aterizat pe 0 planeta lini til4 au inceput 0 aetiune de c.olE1niza~ pa~~. Din neferi ke, inainte de celonlzare, in laboratnarete imensei nawe co.srni(;e fusese cleatili 0 specie de insecte de. dim.ensiuni glgantice care au sea'pat nesup.@vegheate sial! popular S'i ele lumea respectiv;1,. Duplli aproximaliv 70 de ani, aceste animals au dedan~at 1.In alae foalte puternlc asupra orasulul ce adapostea populatla umana ~i au re-ur-it sa

ieji de acum tnainte pe piaVi. Experienta ~Il hacking-lUI jocuriJol' constitule un ,a;llillltaj pentru cei oe doresc 0 angajare. De' acurn tncote, eel ce se ocup~ eu spargerea Si distribuirea ~irat a jocurilor vor lupta CIJ prietenul ce p1'm~ ill um Ie fllrl'Jliza aosste jocuri, au dac;i:i sunL destlill de l?ri chlar Sf vor rnura in valea .s.i lit:o<lJnelor.

ILegian - pentru el'oria Ro,"si

legion este un ~Qt reV0l1u~ioiiar de :S'rl'an~gie in timp real ce are IloC' in fnde-

NEWS LEVEL

sparg.a imensaclIpolJ de srkla ce il acoperea. Majorltalea oamenilor au fast uci~i. TUi esti un tel de emu cafe este chernat s~ salveze mtmen;ri care mai r-am~5eSE!ra in viatiI. Ace~l:ia era'll ~,i ru la ral1dullorimpl1rtiti: fn douf'l. Taq)yni, ynii adepli al rnetodelor rnilltare de exrermlnare, allii ai celor ~iilntifjce_ Pe masura ce v,t!i avansa in joe, vel ,ilveaposibililateaca altemativ:l 511 aderi cfind la unUl~i c§nd la ceJ.!Ual'l grup. Concornltsrn \lei aV/;!iI ~ ~es la arme diferiile fn func~ie de speciltcul necarui grup, loeul se>pare ca va fli lansat in cecl. de-a doua parte it anului 2003.

partatele timpurl ale Ramel antice, In rolul lui Cezar, ai mlshmea de a4i largi \mperiul~i de a-l duee pe culmile gloriel. €entlJrifJl'1Iii tal vat mar~tUui prin Brita nia ~j pri 11 Flr<mla, uncle va trebui sIX Iini:;te~ti ~i sa supui hoardele salbatlee ale brltortilor s] ale galllor, Apoi, adata (U lansarea unul razlCloi civil in RomlJl, 'Iii trebui Gilliegi'tmijl,e tale s~ restebijeasc~ Ilin1i~ea acasa, Terenul :;i formaffiile pe care Ie 'lei lo~osi in II,iPl~ \lior

avea un rol deeislv asupra rt;'zulLateler aC.ti'~teia. loc;ul a fast deja lansat pe. 20 seiPl~mbrie.

LEVE NewS

GTA..:Vice City

Dupoi succe ul enorm pa care I-a E1ivut GTA 3,.!,dimpul sa ne lliam fa revedere de Ia cel~bflJl Uberty City ?i sa ne mut~m 1f11 al~ nras, nurni Vice City,. Evident stllul este,exaclacela$i, stJbstraturi~e

i farmecul lumll interlope I'\U se schimba CiJ nimic. Dupa ce Tommy Vercettia a petrecut 0 lunga pC:!doad.ll I .. racoare (iU sscuritate maxima, ia[a·1 din nou pe .tr.ki1e din Liberty City. Datorita preblemeier C?I:re ar ft Pl!lul $~ aparti, vech iu I s.!iu boss Sonny fore-Iii ill~irnite in Vice City cu alaceti. Aid ese l1$teptat ~i "aranjar'. raman5nd astlel ~j r..lra bani si !lIra.

ml1.U'"f.l'i. Sonny i~i vrea banii ina:poi, dar se pare :i bandele locale de mota, kli$ti, mafia cllbar)ezll ~i polil:kienii corup!i Ii srau [II cale cu once pret. Apreape tot ora ul II vrea peTomrny morro ~ac."1 singurul lucru care-l mal ramEtlle de F.iClJIt este sa se impotrivEhl5€fl de unul singur, loeul ofer~ a~i almO fera de ani '80,

cu orasuJ loarte lPopuJat Sl plin de surprize, Din ne(er~ ire, pernru nn.ajprilJ3,lea dil1tre voi, 'ill octombrie se va lansa doar verslunea pentru PS2. Versiunea pernru PC 0 vem vedea pmbabil abia 11'1 prirnava~ sau mal tarziu. Sunt sig,ur c:a asteptarea va fj raspUltila pe deplin asa cum s-a intamplat $i pina acum,

Ba.ttle Reallms: Winter of the lAIalf - Ubi Soft

Ubi oft ennertainment a 'Jansal un nou set de screenshet-uri din vlitoru I sequel a I lui Battle Realms: Winter of the Wolf. c~ poveste, actiunea se petrece cu sapte ani il1lainte de eea din Banle Realms ~i descrte lupta clanlll!Ji Wolf de a scapa de sub puterea clanuiul lotusului, in aceast tel1l.ativ.li iI. lor ei vor .i condu~i d@ d'itr@ srou I Gn,"yback. Dad,! v-a placut prima verslune a lui Battle Reallms, cu Sigman a pretentiile voasire

La ll'lcepurul celui de-al patrulea mUeniu, 0 decizle clirajoasa s-a luat in leglll.lr~ 'CI'J traramemul la care sunt supusl prlznnlerll, 0 cl'ecizie ce \1<1 i3islra ~ntteaga galaxie, iar lor Ii 5e "<loferi sansa de a-si c~iga libertatea in unul ditllte cele mal siingeroase turnee ale t,,[Uf()'i' tirnpurilor; Nm:cagon-uL Sun! desLul1 de interesant, nu? Dad vret! sa v:i lnscdeti la un bela test penrru asa eva, mergeti la hnp:Uwww,sltategyfirsr,oomlhetfli.

vor fi satisf:icute prin Ian area acesrul sequel. Ca oriel' sequel care se respecta, sl acesta va avea 0 noua carnpanie, unitati noi alese pe spranceana $i modifidiri de gameI'I y. Di" pac~te, suna iniorm3~iilor Qfe~lle in legllitufa CLi "".:lSI joe sunt situate undeva sub ehele, lot ceea c:e putern eceesa mnd cateva imagini din cand in dind. Oricum, 01'1111 eu cat ~i SebaJlh speram ca prob1ema aceea re eritoare irnpo fbilitalea rotirii carnerei

se va rezolva. in ceea ICe priveste data lal1satii lui Battle Realms: Winter or [he Wolf, zvonurile spun die cwa despre roarnna aceasra, dar nirnic nu eslgur, probahil nici ma~ar djslribvilmii. Nu ~tjLJ de ce ,atatea seer teo Pr-obabil esre cine ~ne ce strategte de marketing hiecunoscut:t nOLla, neinili<qilor sau pur fi 5implu eel de loll UbI, Soft jnl{i.mpi~n.l1 difrcul~a}i in det1nitivtlrea jecului.

Civine CiVlinlty e Gald

Cu LoaLe eli CDV a scm; pe.plata cam de mll:lli~or er- lunea tn germM~ a jeeu lui, dear acurn Divine Divinity este lla~a sl in v(miunea in llrnba engh,~·za.. il1 acest joe vei putea sa condeci In luptili unul dintre cele ~a5e ~erson'lje pusa la di!;~ozitie si sa Ie duel ln pest~ 70 de erase rliferlte .i peste 2 "QOO Ole camere, :;i lurrHlri,. Vei avea la dispoziliif! 0 multitudine de skill-urt din care s;!Jaleg,i :I'i l'oslbili!~re:f1 de 8i [uca in mal multe moduri. Luatl-ll

Shadowrbsne

Vupi, e ~proape de tot s1:\ apar~ diL de curilnd! Cu toate ca MM.;:)RPG-lJr,ile sunt 1,111 s,tilde joe n~lall)i now, se pare c.\f se bucurs d~ lIll succes imt!fls, iar Shadowbane are un motiv 'ill plus de: buccrle. deoarece nu est€! un simplu MMORJ?G. Actlunile pe €flre Ie vel face vor ahera extrern isteria, nu vel avansa de-a dreptu] pur ~i stmpfu in nivel, cl vei lu,ptil pilUl~ vel c~deil [os ~i dl.lp1i aceea vel mal lupta un piC .. " De dte orl am mal auztt npi chestiile astea?

WVIIVII.levsl.rQ

IC'ossacks:Back to War' update

CDV SQnware a rnai seas la vt<d~re noi info.rmnrii' de~pre CO~'Gks: Back to WOlf., Par exemple. acesr expanslon pack IIU va avea nevoie de jocuJ original penlru a rula, Cossacks: Back to War este slana alone. Printre celelahe infe,rmarii ~c.ule pu'blice'rnai ngureaz.:l5l urm~toar,ele: SUllt pe:s~e 100 de misiuI11 pentru single ~)Iayerl au mai fos~ infr(!Jeiuse alte dou a nstlunl, Ungaria ~i Elveli.", acurn Ilumi'!m! ~rilor implic:atein mnllici rididindu-se liJ 20. Pe: Iflnga toate aceste rniSiuni, a iaM introdus ~i LIn editor de h:irti si unilali. COl urmsre, un 11m de~p1 a: CJ~al peste 30 de misiuhl C,U unit~ti noi, n~maiV.\1zu[e pant! scum, Si aceslel'nISIUlli OIl! fGli! inrrodus,e 111 expansion pack. De asemenea, psntru fanil [oculul,

Ubi 'Soft a amln~at di a sernnat un ,ac.ord de di5!rii1ulie CU Microsoft pernti'~ retensarea U!',or focuri (Age of Emrp'ires, Gold Edilion. Fllighl Siimllator 98, Mid· lawn Madness, Combat FI[ght Simulator " MOlor;r0S~ Madness 2, Pandora's Box, Links LS Classic, Pinball Arcade. Crimson Slkies ~~ Starlancer! la un prel ceva mal redus. A.cest1:l ofenili este pe cale de a deveni reali'lale in corsul aoestei teamne. Acord u 1 este vat a bil pentru Europa lin ,arM<l de Marea

in muitiplayer OJ fast introdllS un nou sistem V1Z0R, cu care se pot Llrm~ri meclortle ce au lee p!= IfIll~l"nei f:ira Q implicare.actrv'a a s~ta,[ollJlui. Acest mod prooOlbjl ill foot inlmdus pennu eei mei pUPil experimenrati care mal vor sill inveJli!' desprestfale.giile' folosite de veteran], inainlt'! de a se ilIvanla tn luptil.

Af:esl expansion pack va fi lansat pe pia~~ 1m octol'l'\brit! anul CiJren'll atal 'in America, c~t Si in Eu~opa.

Britanis], Canada, Al1'lerk:a La[in~, AllStrafla si Asia lin afaril de Coreea sl Japonial.

BREiEC

Distl'ieuitorul german CDV Software Entertainm~l1t va lansa un demo penlru mutll anunratul si prezenlalu I BREED,la tncepulullui octumbrie. Ac;GI<I va eontine 0 :singld.r:i. misiwne single-pla~!er ~i un M~rla I. BREED e;;te un shooter sci em:e· fidic';in C<'lmhln;:rt cu elemente.de tacticili. jLlcatorH ver Il-Jpla. pe Paman! si ~ othita

NEWS EVEL

Gat Game Entertainment a an,untau I) inJel'eg,erefacuUl cu PAN Vision penIru drepturlle de publicare ale lui Adam Blaster: Altomic Enforcer. Jocul esre un 3rd perscnacrion pentru PC si esm asleptal pe rafturlle ma~azine-1or de speclalitll.e in noiembrle. "Iqiune:a jocului; :ie axeaza pe dbilitjlile lui Blaster in urmarlrea s capturarea criminalilor intergalacdd. ell alutorul unui arsenal rnaslv corrstand in arrne ~i tehnologie E!.llreb.u ie sa pril"lda rllgar~ i si 5A.-i dudl re,lativ intregi la lnchlsoare, de unde sa culeag.i 0 reCompeFl~1 gras:l. Eiecle foart:e diferile asupra aC!illnii vcr ;JIG~kif1la $:i asupra lu i Blaslerin tirnp ee va MUtdui prin diverse spaW cO"sm,iGe.

penfru a impiec!ic.;l 0 invazie exlraterru;l~ din anul 2006. Mliitiplayer-ul va pennite pari:a 1<1 16 iue~tor1. ReJerilor la!~nsele sate d'esucces, iocullocmai a ebrlran tiduil de PC Game ollhe Show iaECTS 2002.

UT aa03 - cerlntte

llifugrames a of.erit publidtatii cerin~{!Ie de SrSL~m mlnime, noce;sare penuru a pul.ea jUr:3: Ulireal }ournamen£ 2003. Atesl:easu!11 Pentium III sau AMD Arhlen n9MHz (tecOl"fniHldat I GHz}, mernl)}rie 121? MB IU\M (tecomandiat 25GMB},

LEVEL NEWS

Law &. Order e5t:e' Gald

AJienDNA

Ai fast alas sa COf1SLru iestf noua ge~ neratie de ADN pen.tru Xjaltie in XIAORBIITAL. Secvel"lta ta de ADN va 1ii foloslt! pentru donarea unor razboinid ce vcr IUI~,ta tmpot~iva DiarotiIor, Soarta unei Intregi rase esie lin mZiinHe tate, Extinqia lor depinde do.ar de tine .sl de capacitatea ra d.e a .gindi repede i de a Ie integra in t[mpul scurl pus 1<1 dispezilie. RQ~1U1

patlu pe HOD 3 GBI platA ... ideo: .eel putin 16 MB VRAM, muhipl~yet: lnternet (TCPIIP) Ji LAN (IPX) ~j necesi'ta minim 33,6 'Kbps. Dup:i cum \ledetl" nlJ e chiar ,ala! de rau. Era locoe mull. mult mai pine, dar 3GUm sa nu fim prea ptetenti~~i.

UI'l articollansat de The Interactive Digitfll SoflWare Associatioo anurna fapr.ul tea toate c;:ele 72 de sunmarineaflate lill clotarea !bei SIate10r Unite varfi ectlipaI€ ,GLJ console Si OJ jocurl. Fietiire nav~ va a~

Legacy Interactive ~ anun~f ca Law,& Order: Dead on the Money. un Joe de aventura bazau pe serialul de televlzhrne CUI ac-e:la~i nurne, este complet 1;'i (;i\!i este pus ,1.01 va,nzarf.! de pe 24 s:eptemb-rie. Jowl va permire jucaTofU lui ,sa relolve 0 crima de poe Wall Street::;i ~ inttr,e a~.I1n rdlul detectivului ce inv6tigheazl1 crlrna, dtt~i in cel al 3VOUIWluu acuz~rii. Trai dintre adorii p~ezen~i in film vor fi gasili ~i in lOG:

Jerrz Orbach (detectivllIlllennie ~3rj.scoe), s. Epatlia Merkensen (!ocotel'1entul A.nita Van Buren) ~,i Elisabeth R6hm lavocatul secundar Serena Southerlyn). Ar,iella Lehrer, pr~il1te~e de la Legacy. a spus d', da~ mnd partidparea acestor actori, W9Gui va avea o aUf::! pur aliltentica~i foartelreallist.!i.

t§u este sa ada'lJgi nudeotide propriului tlu ,Ianr genetic cu cat mal pUJilne rnulalii. Nu Va fi IUSor, deearece Ii se cer reflexe fantastic de W"apide~j alte caracteristici Clue i'n mod normaJ nu sUi'll specifice rasel tale. Trebuls s~ alegi din nucleotidele de diferite culorl ~i sa le adaugi proprlulu! tAu ADN. Culorile nucleoudelor SUl1lt rosu, verde. albastrl.l ~i

un nlJlmiir de ce[ pULfin 20 de titluri la bordo Dift;;'rite cornpanii distJiboitoore liii produclloa,re de jocliri au donal produsel:e Ilor flolei ,perltru ca tirtlpu'l sa treac~ mal peiXde inlungile lor tleplaSiiri. In 10t<l,1 au fOO dbrtate 1.700 de JQUlri ce wprind 76 de t1rlllri tl'iferite ~i 4{iRunl de oorsole; IPIe,ySlarioo; PS~ Xoox si GameCube.

Dperat:ian Raahpoint GDI"'Y

Codemastel~ va [ansa in ,aceastta toamn:i Operaden FI,as:l"lpoint: Gam of the Year. Acesta contine [ocul orig'il'1ldilliii

galben, Culoaraa ce trebUie aleas:.l iti va a:parea in partea de sus a ecranului. Dad nu e ·tl dsstul de r<lpid sau ai ales euloarea gJf'e~i~, tocmal ai creal un mutant. Dupli 20 de !'bl>ticl (ae: l1'1!.Jttatii jooull s-a sfar~it.

Im38ina(i~v3 c-a pentru un asernenea Joe ne cer nou[20 de dolarl, Ce tupeu au unii!

ioare upgrade-urile oficiale ~i ex:pasionurile care au fost lansate duip~ acesta. Jocul esfe.Cl"eat de Bohemia Interactive Studi0.tii ale Un shnu lat~lr militar apl"eCiiatfavorabil atarde criti£tl dih lumea inlreaga, c:u ~i de United Siales Marine Corps care-l folcsesc intHl11 antranarnent special de luptJ nl,lmit VBS1 (Virtual 13,a,ttJefield SyortemJ.

Infogrames a anuntat d Railer Coaster 'Tycoon 2, produs de Cltris

VWVIIII.level.T'Q

Ar -=- h ---:- ngel e _a_ ~ . __

Melropolis Software a muncit dill greu In ultimul timp la Archangel, noul lor joe ce va Ii dlstrtbuit de JoWood. Jr;)~ orl este un acfion cu rnulte -elemenit~ de IRPG $Ii ss va axa pe lupla dintre bine ~~ r~u. Povestea se nn .... arre in ]urulllJi MIchael T,ravinsky. un om obi~I1Uil care rnoare inlHlI1l ac ident de ma~in~. Dup~ moarta el se s.a:>e:;>te'lntr-u.n rnediu total diferit ata dt;! ce'l in care trnise pana atun i. P,e masUlr~ ce povestea capiit~ subs1antiJ, Michael devine lIFI emlsar al LorduJui Luminii :;1 va lupta T:mpoll'iviJ 'for):elor rJi.uiuL Ioeul se va desfa~'LIra pe {rei nivsluri, UIlIIJI situat in tirnpurlleanlice, ill dollea in'lf-UI') Berlinal vlltorulul, iar al rreilea intNlIn ora'S necUino cut numit Kramath. Am~ele vor f pe ma-

sura. In fieeare epoc.i eroul va avea de ale inlre arcuri, sabii:, piS'to<l!1 ~i 1.H15atoare de rachete,dar va purea in\l~ta ~i diferite rnagii de nal.ur~ af,~l defensivtl, cat ~j orensiviL

NIDLF Ii! ,- au ~i despre el

Oda'lii cu fBstivalul- verba vine - de la EOS, ern normal sa rnaiapara 0 gr,\j:. l11aditde n.oi imagini dinlr-o multitudine de jocuri. A~a se face ca ~j NOl 2 se blltcur! de 0 asemenea atel1\ie, Din eea ce ne • raW! acsste noi screenshot-uri, ne flutem fac~ 0 idee despr-e jac Si lGl Cle pol zi£e e!rte II\;01i rna,i repl1de pe piatil"'.

Dar iTlal avem de a"eptat pan~ in noi mbrie penlru a lle scalda din nou ochii In aura la~altl de dornnisoera Archer: Eail'r Ii una dintre fetele pe care ai putea sa le dud .acasa pentru a Ie prezenia filirA nici un fel d ptoblema parintilor, dalr clreia nu ar fi bine ~ incercl a Ti 5l1[e~li peseta pe strada. Iceul o urmeaza pe zeltaanllor ~60 p,lntr-o avenrl1llra ce G1l.1ta sa puna capat relelor

Sawyer, a OIjun!; gold ~i va fi gata de lansare pe 1 5 octomb~ie. Fafci de original

-au adus numeroas imbun~tlitiri: mal IT1lJlte ripuri de raJ I erco<J ster-e, alracfii ~i magazine nol, un slstem fmbun.'!Jtalit de can lruclie a rollercoaster-ului ~i un editor de.scenarii. Prirnul Relle~ COil ter Tycoon 31 rosl creal de Savvyer si lansar la il'lI:::eplIllil cU1l,.1lui 1999. in acaa pe~ioad~ a fosl jocul eare a stat foarte muhil1 top ren-ul celor mai vandutte jOCLJli. Spre exempliificare, pe.le 4 milioalle de budli at! io,sil >Windute doar in SUA.

NEWS E.VEL

pe care cei die la H.A.R,M. !!e pun la cale perun, a doua Glar~. [)u~manli vor urma un lipar t:oarte elaborat, ei varllnd de la ninjalai la mimi. Va dati seama ~u ce exper~ent~ traurnatlzanra sunrefi pe cale de a da nas 11'1 nasl Cam at:it. Am3- r,unle. rnai incolo.

Sincer, am o grM1adli de priet ni ~,red ~i pot s!l spun c! sUi'll nlste oarneni abwlul normall. poate OJ paml ceva mal rl€gW d~l 011 altora, De aceea, am fo,st fg<l'rte slJrprins clind am au~it ca mai man! ler au interzfscomp!el jocurile e1_8qr:onic(;>, indirerent de gen, chiar sl tel'e de pe celu~ lare, T0a1~ tevatura a TIIlrnpul de la nlste scandaluri legate de €azinoulile-g:re<:e$ti, i joourile de noroc, eUlll disLanJa nu a fQst prea mare, iarra unde 50a fliuns. Vreau s.~vij spun til s-aa j"nfiintal 0 serle de orgal'liza~ii

de protest pe Inleml!L la care vlli seiluiesc sa adera:;i Iii voi,

Sequel Made'. of HDlF'lor"

Dlilpa su cesui pe care l-a aVUlL Medal Of ,Honor, ,Electronic Arts pl~lnlliete lansarea lui MOH 2. Se pare ell d(neste !Ii aducll impreunl!. cele dou~ persona]e prin ipale din j01:, (lei din original ~r eel din sequel. penllJ"lJ a ,nOli puna la respe l <;;aleva rnii de nazisti, Vii Yom oferi detalii 5uplimellt?re pe maswl1i ce acestea ver fi disponibile.

L PREVIEW

ragon's Lair

Sub priVir:ile nedumerite

> p.mos:c.a.nd bine c::!.r~ile de benzl ([£!Senate e.e ap<lr sau aparealJl sub numele de Dragon's talr,

am IosL primul care &<1. iht'ipt pel"l"tro <II scrie un preview la 'eli cand a vertit Mike de 1<1 Bucu~ re~U C:U WI'I CO PI'! care se aila un Dragon's Lair in stadlu incipitj!ilt. In rnomentele de ~teptare ce SlII1I inevHabile 101 in5taltllrea 10- c:ulut 5,rule;;lm ;:.i rernernorarn zilels in c.arel~nL:ile alsa desenale imi $~icalJ lil"llsaea c[as~i a Qpla, deoarec:eeu ar fI; trebuil saln~J Gomentarili :;1 aile prostii d-flSlea, dar stil1B<lm CUI cartea de !Umana In brate, iar deasupl<lei 0 C<lrtI:'lfat un cai .. !. didando din celemlel, in care un cavaler I'Im~~t 5alva prinlese" !iam hido~ de alnel, de la mortl groaz.nkllo'. Mai tin minteea de Ilec:are d<11~ ('land intr-a mama sa rnai "'ada iCe face copilioll ei silrtor, '1ml ,area lnirna la uei rnelri deasupra .GlpvIUi,cretiinld 0\,de data asia 111"<1 prins, Oar SGlipam. Am sc.lpat de flec.rre dat'l.

Stilul comic ce caraeteriza ih(reagtl serieDragon's Ll'Ii,f Il"~ fl!:cll;se;. pe anrnci cand inca "ie mai g:b;c<l, sil strang din dinti In

(atal:enl.ajlllor gasjrlce sau rnai ~fiu eu in rata di(O~ all~ tenlatii, s5 strang !line bliieril,e (lungii rnele si 5:111.0' sl~besc dour cand mal prillne:au 101 ar')ticariat alre zece numere deodara, De ce lml pare r~u acum, este c.'!i la Uill rnomantdat printr-a zecea salJ chla,f rnai bine, dind 1.1 trebuit sa.sUpl.Hl bibHorn.ca 101 0 clll~lenie drastid,

am fost rnevBII.s~ m;f'lunt 1<1 C:~[eva. chesrll ell! se aflau prin ea. Si ca un bl1falmare ce mit atlarn, am renunlatt Ia cartile mete' de banda cli!sena:tlli. Mare,gr,e~ea,lti.

tn fine. Dup'a cum spunearn, Ell) cam liliam despre ca este verba tn privini.1l dr.a.goll'lului nostru stemm foarte curios daca eel de la Ubi all fost in stare sa tr<l!l1spunt\ $i pe ecranul monltorului rnacar 0 parte din

umoru] fl€l:gru~ siupid :;i tolu:;i atilt de <ltr.igil:.tor prezent Tn ,ani.

Se pare di: pe aoole, prin Ubi S.0h mal oro dnOVt!!·c{lFe ere dea cae billie sa Iii copil Si care privea !Jaiu~a desellMa· C3 pe rnarea rea I i7K1Nt a f.liint;ei moderne, Si, rnai ales, clneva care a fost in swre s;l!i (atffi Lteab;\i. b'!Jn~ .. Duptl lin intra In 'catli! un Givaler fugea dupa un dragon, care la ranqlJl s~u r~pise o dOIT:1l1ilk'i CAre." lie verba inlte nei, nu meri~ salvlIt1i, <11"11 n~."li7al d'i ,este banda rle!>enata .eea cafe. schimbl:l SiJflgl.'lr..i paginile, Era acela~i IUCN.tavaleruleste acela~i durl;:am nu eae in stare .li se concentreze la a fe;rica.pu~ din ealea crengi lor lli a tine h.ll:~urile in man~. Aceja~i sa~vater al oil t:iranului., salvator care pal1.~ s~ rseupereze oaia de la

un urs holnar, <Ii fOs1 nev()il ~. 521- criflce eireada comuI"l311a unuil oracol rnlnclnos, soli ofere ca ofrandit fun~ vedm.rlui rararH.!iui unul dragon din vocin~ta.lel pen~rl.l' ca aoesta S'£ nu cumvl'l·~ man~IU,c;i1l sieala :;i ursu I. P:ri;Supun c~ ati prins ldeea, Slayer-1lI1 l''lOsUru de dragoni nu prea este eeea ce pare /,ii, rnai ales, ceea os SI:! erede,

Urnoru I e.ste partea pI? care se pare cill <;··01 pus baaa acestul joe. P.ersonajele sunr rea I izate

din crelon j nu ell fastul de care Sf!' bu:cm~ In zilele acestea lQate jocurtle scoase p piata. Realtsmul nu este c ea ce au avut in cap p ntru acest joe cei de 101 UbI. Personajele Ie Yeti gi!lsi la fel ca tntre pagini,le oricarei c~fii de banda de,sellala: cu cu lari til]i!ttoare, Jacutl!? Tn acuarela, figuri foarte expreslve, chlar eX<lger.!l de expreslve. SfJriie suflele~li sun dus Iia e trem, Ca sa fac 0 cornp~ratie, e presille felel ?i modlll d exprunare unl foarte asem3ntltmue cu cele ale per onajeler din filmele chinazesti, cnreene sau in oriel.'! caz asiatice, care in rnornenml tn are 0 r3nna SCQClle G1p1l1 din p,amanl ,e:sl~ motlv d'~ ml ~are p~nlr.u intr'f;'g sarul, I,U un ~lobam.,c da aceed$i reaqje ca un cutremur de 8 grade pe scara Richter.

Pe ?ntreg par ursul joculul, tu vel jncerc;;! ::w:, 0 salv z] pe printes a rapirn

de dragon In fHmul de infra. De-a lungul a sl eva d8 l1iv~lmi, 'lsi Ii tOL til'lfllPul cu uo pas tn urm a felei de ilmpAral. Vel prlnde dear 0 parte din fusta el, ~usta ce tocmai 01, dat cO~11.I1 '~i IU tocmai ai dat nas ill nss CU 0 nOlJii h.oarda de m'ml1i~ rruleti ce !ie mi~di dublos de val de' capul lor. De-a lungul joculul vel avea parte de un ajlJtor coretan din partea prinfe el. Printr-un procedeu ciudat de tr.msmite.re" vocii peste un sp3ltiu destul de mare, ea i i va tor da Indicatif despre directia pe care va trebui sa 0 apuci la momenlul respectiv, des pre ce g:il aRi v,a trebui ~ ver:;i, pentru ii, gi:isi cine :;H~ C~ artefae::t ce iii va fi de 0 vizibil~ incomoditate in lupta, sal! pli!nlru tHic:are alt III ru ~ care ea il com,idera important. Normal eli ceea C@ @il considera,imporlarltl, P nlru tine este de 0 asemenea relevan!~ <;::1 nu Iii de c:e naib."l te mai chinui st! 0 salvezi ~i nUl Illillli pesaracul dragon lla 'Sf descurce cu ea cum 0 putea.

VOCOIl eu <:nrc dcmvtlzl;lb 11:1 V<'l lu milna drl.lmul ~i vialtl este fOllrte sua va. Am tOI incercat s~ fi g:i5esc 'Un e;chiv<l,-

len in viata de. zi CUI xi ,i nu am g~iL. Am ~Uta.111'l Iilme. i i 0 $aJ1sa. Peate ill desenele animal - sa m .. ij existe un asemenea personaj, eLi 0 asemenea

vo e. Poate, ca eu nu stlu, Voce-a este ceea ce !Cfed au (.1 11 face pe averuurier s~ 0 emile pe fat'''; penlru ca, dup~ cum v-arn Pl,IS, vocea acesteia i.1 urm~re~te prel1\.Jlil1d:enl. Cred ca amul nestru vrea sa ajllmgii la ea <:<1 Sa 0 fadi curnva sll 13(:a1 pernru a mai aves ~,i el parte de ceva liniste, Glasul este unul diriItJe cele mal

tre ante aUli~e de mine vreodaUi. N~l de mieros si de miml:iiL $1 de inf.atlJal sl plln de rasf.!li~ ~i rnandrie, in cat stresul pe care li~~ da te face sa te.rrriini [ecu I cin rnai repede pentru a sc~pa rnai repede. .sUlll al§'l de curios: cine este filnta care

i-a lrnprurnutat vocea printessl noastre l.J pl'icil1a? $1.1111 atal de curios .••

FurElisB

Arsenalul pe care tl vel folDsi impotriva r~ilor esre destul de variat, Pornlnd cu oam~ra.ti1 de sabie. vel cr~te In lmportanta rolosind apol 0 arbt.lleta; apoi un ciocan, v~i' lrece apoi cie partea celor ce pOtnes· eu marla, fo!osilfldle dltteVil vl'~ji din dorare, M~c~,r1le pe are a,t:n eavalerul, cat ~i lnamlell la fae sunt oarte fluide, Toate curg de la ine. u exisl.li nici un lei de agltare sau de trecere iorJ;1lii dintr-<o pozilie ill alia. Engine-til grafie:: e:>le foarte hine plJS I .. Iluncl. £1 va per-mite 0 experje,nt~ de joe foart~ pl1'ic01i!i, necrefnd, se pare, nici 0 problema. View-wI13n:J person est€! ~i el bine realizal, camera ml~c3.ndlJ-se hart\: bine pe l~nB.aulne, nepunand p:robleme u veclema asupra personajului 31.J a caea ee

Ii! Il'lli!mpla in jmul sA.u.

TOlu\,>i, in wrsiunea e ne-a vent! noua perrtrUi preview mai sunlrl'lulte bug-mi C~ urm@aza a fi repar.ate. Unul dintre e~e steci'liar fOiilrte mare. Din cauz.a unei probleme ell modul de vedere al perso-

P FlEVII;"W .EVEL

na.jlllui, nu am putut termina jocol. Direclia pe care se ana camera est echivalent cu direc~18, de rners iii per$onajullui. La un moment dat, am ajuns undeva unde camera 5"8 bllo_cal lnlr-o parte. Problema era ca trebuia si'ii liar pe partea ce<llali~ a unel pra:pa:stii. Si saream ... si saream .•• Si s{iream in gal. Alll'fel nu am puM sa 0 salvez pe prinlesa cea eu voce stresClnta. Lueru curim; acest bug <1,1 arnerei, deQats eo pana anmci chiar u. e, em impresi00at de dU d blne este reallzat modul nn ~are <Ii con~rol ~ supr,)\!eghere asupra cavalerului, Sper, adicif. ce sper'? Spun prostil, $TIU di asernenea bug~u'ri nu ver fi, prez'e'nle In verslunea finaliii a. jlil~UILin.

aIr-jar, ra bulivar

De urr lucru unl igur: uIll9ml este partea forte a acestui joe. Modul in car€' personajele 51: rni c:i, vorbesc i interacrioneazA cu line este dus la extrern dln PUrld de vedere umoristlc. Totul este ca (!) caric·atura. Jocul este despre un erou dIn gre~ealla, despre I.;) printesa de mu~ava ~i despre ni~e monstruleti Gam retardajt. lot ce trebuie sa facl ests 5a rezi~li in fata acesuil urnor ~i 511. ifi placa personajele de poveste i band~ desena~. Dad lntrune Ll aceste ondilii. st.ai u

c hii pe noi j pe rafunil magazlnelor de specii'llihlte.

Tith.! Dragon's Lair
Cen Advenlure
ProdudJor Ubi Soft
Di§tribuitor Ubi 'Son EI1terta i nment
Procesor N/A
Memorie N/A
Ac(:eierare 30 NlA
Multipll'ayer N/A
Data apariliei IOaml'la 2002
ON-LINE ''NVII'W.clragOflSlalr3d.cQIl1 LEVE PREVIEW

P!aaat:°fIPUor, vremea judeca~'i'i a 5D5it!

>

New York, 2020. Un om Inall, slab ~·i co zdrentele atamand pe @I, se rididi pe postamentul tatuii din ce:ntrul New York-utul.

La incepul nu l-au b;'lgaL lIn ean1a decat ciliva tUl"i ti, singurii care aveau tlmp s~ mal priveasdi in stanga i dreapta, ln5~, in Ilpa in care lncepu sa vorbeasd. gli,lsui lui, de puterea lunetulul, 1i rllcu pe to~is~ intoarcil capul ~i .~-I priv ascs. Privire lui am I1lnl1- toare f parallra. Nu mal puteau s1l. meal'ga :;i emu obli~aJi de slalura lui Impunaloare sa-si descnldi'i urechile ~i sa-'I ascultre:

"ViermilQr. uitati-vri la v.oil Nu mal averi, nic:1 0 r~ram3 de credin~~! Nu mal exisla nirni sffm:t pe lumea a~la pentru voill Trairi $i v:! Tnmul~iti in piicat! Sumetl 0 leahl~ de pldlto~i

care va pieri 'in focurile iaduluil Tu, ~liI de- colo! Da, iu, care zii:mbe$fi pe sub muslalal. T e crezi eu con~ti'ln~ alral1l? Crezi ca vel ajunse in nlH ladul I'l s-ili vii. manfinee pe rotll va anum acum, p€ntru ultima oal'~lllnciusiv pe tine, mustaclosulel E ultima sans~ pe care o aveti a va i"ntoarceti 0.1 tata la Dlimneteu. A.cl.lrn on niciodam!

EL esLe salvarea voastra!"

in acel mement, mars parte din: iurne i~'1 zise dJ este vorba despre un alt maniac. Se Ijnmultiser~ in ultima vrerne peste m~ llIra .. La Ilecare coil ra (:ate

'I. H~rr, '1O.\I.i .. n.I~'t,1 \\..:n t It ~ 1r'~.11 !!I'e ~Ii .J; (f~hm,~l'

unul. Acesta infi.ji avea ceva aparte, To rnai dind se preg,~teaUl sa piece fiecilfe 1<1 treburlle lor, lar allii s~-I linseze pe eel car I trlcase zlua eu aiureiile lul, allzira p ntru ultima oar:i un ri n t spart din partes Ciudatulul:

"P!kAto llor, vremea judeca!ti a soslt]" j a r~mas cu mana indreptat~ pre cer, printre zgMe-nmi. d uncle SI;' vedea venlnd prirnul dintre eel P'atru C~I!lreii ai Apncalip5ei. Mul,timea i3 Tnceputsa alerge bezrnetica, dar nirneni flU a scapal ursiei. Tn lntreaga lume -au petreCiJt crime de.nacrezut. Prirnii [Irei Ol~reji iii Apocalipsel au distrus milre- paine din ~!anetJ. Mai era de venit ultirnu], are ar I eIS om nirea de pe fata

P~mantului, din clioile de lstorle, din tot ceil exiS'lal VfeQ-clat~ 5i nu va mal [i, ar lucrurlle nu stateau chiar a a. UllimUlI· iUare IlU ~llia dB mal tr1iia pe Jumea asta Iii •••

Cine el>te Nlgie Prophet?

Esle 0 filnlli uman~. lnger j gardian <11 Pilrn';mtul.ui. care a fost creata acum mil dt:! ani, peneu a salva rasa umana, Cum 0 vom

cunoaste nol pe Angie? Foarte simplu: judindu-ne, In rnomentul ln care va fi Iansat, adi a in primllvalr.1l lui 2003, Psy-

hotoxic, A e ta e te un first person shooter la are lucreaza producatortl Ilem~i Nu.Clear VlisiDn Entertainment,

C'Ind VOI1l pune mana in sfar~it pe joe, vom • yea surpriza de a afla ca Angie este 0 lan~r~, fturTIQas~ ;;11 i!:!eatii fem ie din Wa hington. La incepur IlU lilie nimic d pre rolul el in lupta dlntre rort Ie Intuner! ului -j ale luminii. ~<oiml f'I atrii va realiza 'In mijloc:ul

dezastrulul, di eSle ultima spefilnta a omenirli p.enlru a jnfrange a,1 Patrulea Cllaret ill Apocalipsei - MOARTEA.1J1 ace loll$ I l.ln'1p, de pilrc~ nu ar fi r051 de ajuns, domnlscara va trebui sa lupte eu trupale hderulul aranlst Aaron Crowl y ~i sa ~e ereascti de forte Ie FBil ~i (lIe rolll!ei care sum. PI" urmele ei, Dillo,-ita abiliUhilor sale speciale, Angie va trebui s~ inlre 'j in minrtile atorva per oane "lmportante" i llupte cu dernonll pee care ii all ac~tia pe ereier. Decl nu-l va ii deice u or d.u:a un jUdtQI experimental nu 0 va ajura de la rastele calculatorului,

Moarite d1Ulii'manilarl

A liun a joculUi E! va d~f5$llra nn New York. Citeva localii din ace 1<1 vor putea fi recunoscute, deoareoe sum realizare d\.Jp~ modelele reale. Penlru a face fat~ incercarilor dificile Iii care va fI SU(JLI ii, Angie va ave a la dlspezltle un arsenal desnil de "dragu!": revolver, hotsun, niper i alte dlteva hielunete: un lant, ceva de srnuls ot-hii dusmanilor 5dU un pilbull-Irap.

Jo 1.1' va ji oriental Icarte mull spre a tlune, Nu va fi insa doar cev de genul: [ugi pe aid. lrnpusti in stfmg:a ~i Jr"'''I~I''1 I ... duel mal inc;olo, rmpu;tu larasl 'In s1liimga ~i dreapra, ~i tot asa .•• Emina va avea anumlte sklll-url care vor

fae lupta mull mal inlere ant::!, precum

j puzzle-url de rezolv; L Vor e [:;1<1 20 de nntelurl prin care vorn putea colinda. Interiata !Oe ilnLlnl~ a H pril!lenoa~a, en de altrel 7n orlce shooter care se respectl.

Din pacate, [ecul FlU vaavea multiplayer, produdlrorii declarand ca s-au axat rnult mar mult pe crearea ul'lei nnosrer~ extreme ;.i sufccarue In silit;le-player, care sA of ere 0 xperientll de neuitat elor are-l vor juca, S~, sperarn di

0311 g rea lor este buna, deoere e, in ultirna vrerne, muhiplilyer-ul a salvat m.lmeroase FP5"ur~ (je 101 ultare,

Pentru a realize lOt e $i-au donI, produdllorH vor folo s i un engine nou,

EVEL

VulPifl . De pre a e t nu au "fut Tns~ sa dea prea muhe deralli, spe-rarnd ca surpriza de 101 aparijie s~ fie mai mare ~i, blnetnteles, mal blino<l,a. Grafica 3D va rnulturni u sjgurant~ or-ice "mofhrres". lrnaginlle urn din prlmele elape ale re<1liz~rij locu~ui :;i sun! de.o;tul de bine detallare, $uneluilli i e a ord:l de asernenea 0 iniporlanlii mare, acesta contribuind ell pri 0 ilrlta 1<1 rea rea atmosferei, rnai ales a uneia horror urn se der steici.

Mai multe daspre el vorn avea probabll de pus la 3RIJI.

Titlu

Distribuitor

Procesor N/A

------

J\l\emorie N/A

Accelerate 3D DII!

Multiplayer Nu

Dala apari,iei primAvara 2003 _

ON-LINE N/A

REVIEW

.,.. A!:um ~va limp ga:zduiarn 111 paginHe re~ 1I(,istei review~ul unuia dime qu~t:.urite eel mal !:line reallzate de panil aeurn ~ My~( 111: Ex.lle. Nu cu foarte mu it 'limp 1'1''1 urm:i eea lansat pe pi'al,."l t:eva ce se dorea a n concurenta 101 [ocul respectiv:

Sehlzrn, produs de lK Avalon. Cand am pri.mit jeeul, m-am Olpropiat de el cu putina team:a. Oare regele va n delfOnat? Oare puteam 'Iriga: l~le Roy est mort, vive Le Roy!"? Cred eli va treblJi ;;1\ ciNti aCe5t arl'icol pan~ la sfar~it, penrru a. va da seama dad respecttva dedararie se

I' ~ ... apnea ~I aiel.

Dad· vn:!ti cal [ocul s§ ~ie [ucabll ~i si'l nu Incepeti dim prima sll arllMajf ell' CD-uri in ~tilnga si-n dreapla, v~ sfatuiesc :sa f<lce~i dtiva mici p<l.~i illlBiinte. Sii eliberatl, da.di nu .we'!i liberi, aproxJm<'!'tiv 4 GB pe ha!l'dd~sk De c.e? Pemru cili joGul n~1 are nici mai' mult, nid rnai putin

de 5 CD-uri \ii necesita vreo l GBSi oeys p-en~n~ un f:uJllnstall. E~ nu am rt'!tJ,~Ft acesl ~tlcrU, dooarece fUn censldeFat ca eEl am pe HOD-wi rneu este mUll prea lmpertanl :;;i mi-am Inill"lcal nervil, I'lU aha. Mul!Umi;1l:inadap~abmt:ilii rnele, ceea ce trehula sa fie elernenml s.w.rprld, neu, eel nemaiv1!Jwl ~i nem31auzil a devenil. ceil mal m<.1lre pacoste, E drepi ca penlru C':ei eu aHepqsibil itlHi - unitate OeVO - situalia ar fi alta, deoarece jocul esre unul dinne prlrnele care ,m fast lanaate $i pen~ll asrfel de sisterne, Oar sa ii1tr~m l1'lili ad~nc ~n detalii.

Scenariul

Un qlies~ penlru a fi CLl aci'eviiran 'LIn joe care se respectal presupune mal multill Cltenli'e acordats pov:e?\'ii dedlt erlcare al1: joe. De ce? Pellltrll di acestaests ele~ men(llIl pJ1illcipal de care este atrOls juditorul. PO\l€'stte.3J este baza peste care Sff pun ce!elililte elernente (grafic.<l, muzica,

~.~meplay~ull penau a realiza 0 atrnusfera captiM;lritii., 0 ~Xoperjenta de neuitat, care a:sigur'i!! paniliia iJrma succesul joru.lui. Ei. hine, datoliitll impMBllt~i :P.~ care e are firul epic, la reallzarsa ac-esrula 1n Schlzrn a centribult ~j scriltoru] australlan de litel'atur.a scienceAictiorn, Terry Dowl1ng.

in anul 208'3 0 misiul'1Ie spatlala cob'Gar;:l.pe. planeta Argilus. 1I'1s.a, la un mlJrrten~ dat, comunicariile cu acestia sumt ~llllrerlJlPte: 0 eclhip~ dedel 001- meni, Hannah Grant ~i Sam Mainey, cafe de obieel se OCU]pilli C'U vranspottu! rce5I.:1r$E!lof ci;itre e(;;llipel~ deterc,efjtOrl arl.ate in e;;;:plorare.a pJanetelor; este trlmis1! P? Argl I lIS sa inspedeze siluajia de aco~o:;i cauzele intrenl.perii COll'luf'lit;i1.lillor, Din nefericire, tA momenurl intrlidi 1m atmosfera pl,metei. mava !or@5t@.<lviliriala de c:ondi~iile rrteteoro!ogi(:e ~i eel clui se vor ejecta, ajungand' in locuri difeilte.

Acesta este unul dintre pundele forte aile [ocului - judl.torul va puree cOl1trol<l,

pe dind, cand pe until din membrii echipajului, dllnd pe ~~talalit - dar s] cea mal mare pace teo De al~l, prima parte a jocllkli va consta In reunlrea oelor doi, Acestia u aterizal7n zone di(erite ale planetei, ~; pot com un IGI doar prin radio, SingLirul lucru care Ie ram~me de r.icUlI este inspedarea zonel lin care au ajuns ~i tncercarea de a g~si un mijloc de uan port penttu a aiung~ la locul de intainire. Apoi, va trebuj ca el ~ descopare ce s-a inlamDial cu echipajul (rimlS amrertor.

Lurnilu'

Mysl m-il il1canlat (Oiilrte. mull prln dvWz.alillt:!'li~r()ra reuseasa le dea n~ll;;wt:!. EI'a 0 adevaraUi pl~cele sA descopert rnodul arrnenio in care fi are lumeera conslruil:il cumflecere triisaturll a unel :;ocielAti mlreg; ,$OlU OIl unui rni uni'Ver.; era creat.in Schiizm, Hannah ~i Sam vor ajul1l8,e, de asem nea, lntr-e lurne deja Cl'ea~t pliru! de tol fellil de mecanisme. Aid in5a VOt lips! cu oesavarsire oarnenil. Nu exista iT]!ici un :Iocuitm. Door mai tncolo vorn desceperi 1.101 rnernbru itl prirnulul echipaj in hi i'ntr-o elula, Existl'i mai mults in ule pe Argi1lus, unele eu otehnologie mai avansata (tot felul de conslru Ui m tall!::e, supermecan!sme ac~ionate 00 m~in!ir;i bin puse 13 punt"!}. altele aflale undeva imr-un Ev Mediu p~mall1lean (allam, sanduare, !Olalui, incanlatiil ~i allele reailiz<llE': parctt dE! milna lui [)umn~eu (insule pluliloaro. G;U rnecanlsm de ghidare, care par a ti un uri~ organism biol'Ogic:). Din acest punct de vedere, Schlzm respecra dlversitatea My~..u lui, tali a (:) imbun:lt~i in!>!, ba mai mult, f!im a se ridica Iia nivelul celebruiUj silu predecesoc

IIJdltoruI a plimba printr-un cllc

d mouse. Transpunerea dintr-e localie in ollila se va face lin, prin mlscare, d Oil- 11$<;'''' h_c~'tca 5l1'nl ml'li lnd('pilrttlte pard:' dedil cele dln Mysl. Grll.fica, de$'i esre

Arat1 bIne, dar ... "Tn Joe

LIn 3D prerendsrizat la fel ca in Myst III, nu-]l perrnlte ~~ te intmci dec 1 in [urul l~u. In MYSllI~ nu era unghi pe <lr s§ nu-l vezi, Puteai ~a ridi i privire orid'illd. sa te uqi in orice coLt. MmJse-ul putea d~ena 0 ~i ra in jurul tau. in

t.himb. in Schirm rnouse-ul va desena dear tin cere in [urul tau, pentru ca rolirea se face 7'11 acelasl plan.lnac€:i<l$i tirnp, de~p constructi i I sunt spec taculease (nava .aerfana sub form~ de peste, construcjla u:ri<l$iIl de forma unui au metalicl. grati,ea nu se rididii la spectaculozitatea MysL-ullili. Rezolutia prea

midi (es.te irmposibil de setal 0 rezoilitie mai mal"e) face ca anumite serrme, lrnportame pentru rezolvarea quest-u rilor, sa fio ilizibile, in anumits rnemente se vede ecranul plln de p:1ltra.te (poligeane prea mari] A~iiI d'l s~ nu v:i i1l~tepLa~j d sasiti trul11usetea din My.st III in care fiacare hlTilgine putea f pusa ca wallpaper.

Tn Gee_ara;: prlveste sunaml, 0xist.1 situa~li in care 0 ureche thuzic:ala buna ne va ajuta !ill ie;;im din incurdUurA.

A e ta connlbuie la reallzarea unei atmosfere captivante, dar, din p~c a te,

nu are un suport prea I11.He din partea puzzle-urtlor. Mu'lte dlntre ale flU au 0 rezolvare I(}gical. Sa ehiar mai mull, sunl trase de p~r. Pe parcur ul jocu'lui apilr proieclii holografke ale 10 uilo,r'llor planelai sau ale pr,imei echipe de cercetare, care iti of era catev. indkii lTuflchiate.,

insa acestea sunt mu II prea vagi. A$.OI ,dl, m""rge:~i i'ntai la stauune, elibera~;-v~ de stresul pe care I-.illi alrcumulat pana Oleum, ~i doar dup aceea apuc:atj..cv~ de joe,

N'ouj dB' prost

Faptul ~ jlldltorui are de ontrolat eloua per onaje introduce I) dirnenslune noua Intr-urn astfel de quest, dar integrarea IQr in joe este glfeoaie, Sunt quest-uri Clare pol fi !1eZOIVale doar prin preZ:.Mla arnan.dorma, Nimk fau, insll nu-l lIej".i putea controla n jciodil.l~ pe ernandol, deoarece se afl~ in dlmensiLirni sep rate (nu se vad, nu se aud, pot dear vorbi prin radio) $i s~ vez! disrrac - lie dind iad dCl'lJiizeci de drumerlcu

U nu II dlntre ei, schlrnbt 5 CD-uri sl, dupli aeeea. in epi de 1<1 capiH CUi celi\Jall.

Imp~limililor de quest-uri le urez succes: pe ceilalli, cla.dI vreU cu adevsrat st.-I jl,lcali, va f.l!wiesc sa cauLati un walkthrough.

• Sebah

Til Ill!

Grelil

Produdtor L.k. Avalon

[)istriibuitol' MincJsc<lpe

Prate-sot' PI! 300 Mlr-l:Z

Memorie RAM 64 MB

www.scblzm.corn

G ... afica.

10/20.

Sunet

10/115

rGameplay

12/30

Feeling

02fOS

S!toryline' 19/20

Illmpresie 05./1111

No1ar 58

LEVE I=iEVIEW

Nu am nta~jllli:li si nlcl mote i let1 ... in

chlmb am trei bicicl te uzate, antice ~i de demult. e putrezesc de ca~iva ani in beciul farnlllet, Ma; nlUlII dedill atat, nu am avut t:mgente ru asfaltul oselei decAlf in cazul"f extreme {dizaturi ln cap de pI! bic;idela. pleeid puse de colegele C(;11'e ma aderau 5<!U, pur ~i slmplu, admlra-

rea unei rlmi ce Cf'estea din Ol-sfalt mo-ment In care am de is d1 ex;istl:i speranta in lume i bine1le va ilwinge in cele din urma), Cal despre masini ~i oevota de vilez~, din morneonrl ill care am lncercat sa pornesc 0 [lade ~i am mal $i reu~it cu chlu, cu val, am reallaat dI nl:l gi'l- 5~5C nici Q pl,a~ere-tf1 <)ceasliI' practk3:.

£v~den~, lucturile avsau sa se schimb QdiJt~ ell ~reO.'!lt'la la rnasinl mai scumpe care, de?il nu ersu ale rnele, rni-au dovedit dI exhS[~ tOlu~i in mine un mi amator de vilezli. Si tum in ullimLiI limp se pare ca IOa:I~ lumea libuna" ~i cu bani lncepe sl dea in boa 13 moloarelor pe dou~ ra1't. :11'11 tnGepUI ~i eu sa vis·ez. CIJ

Hill imi vld casa de aid!

o dcpiJir<c ap(oape t'eli:;ilii

18 ~:::::!OD2

www.level.ro

0r;hli deschi:>i la Lin boHd ru~u, galben ,i albastru, 0 raUl rosie, galbena, albastra sau de orice al~ natienalitate ~j la drumul ee ml se deschidt:> li~er IA fata.

Dar I'll!! \10m rezuma deoGlmdam 1<1 mnurualnblke-ul colegului d~ ser\liie::!u sau taxiul diin fata bloculut... sl, din cand in dnd, mai dsschidem calculatorul, facern L!pgrCld~ la 'Pt:aJ:a \.fidoo $i dam drurnul.la onMoto GP. cl:l acolo B~sim ceea ~e cauIill1:L. feme._. ~h, vile.d.!

!Simulaml!"sE'lu Br.cade?

Nu~Jiu o.:J.d I."m~rili r:ufS~le- di" eampiq-natul n'~Hldbl do mot\l€ickr!e, dar tn cazulin care !"It! atiauzlt de alia (;(:1,101, !'IU '~liti ce pierdetH Tecmai aslazi am urm.iidt'O cursh de Formula 1:, ,piiltlisitoare '~i rQ$ie (Ie la un capalla ahul. ee n'flli, r:ilmpionawl !i!H<l t1 inlral demult In tUlinill_ Nu mai existA Il.Ip!e p€ pi~I~, flu mal li!Xi~ta slJrprlza. sl-a l)ier~1J1 L91 FarmetuL In 5chlrl1b, in Mma GP {carn" p~(Dn ... tul, nu jocu'l) lucrurlle stau eu to[ul a Itiel. Av,em rnoroare dl de dt eSillle,clII peri@rmante, d8pa~iri specraculoase {Ufnq e ~ fad 0dep~ire pe interior la Z50 km/h (tand e$li ",If-un li~onup(J5L de Fl ~j alta e!iJi fad ac:eeilt$i chesue dmd cal.llre;lIi o mO'lClciclet.!l), un Rossi nebun si multi alii maniaci .. Si dad tot ~ncepe sa cretlsc!t in popularitate, lim

io~ b_a~\ilt.10cmai pe aGest 5F'QIT est€! bin~VMil.

IntotcieaLllla am iosl de parere c~ Qrice simu~ator de moroore pe dOll~. pam.! saw l11al rnultlll toti tr~buie si! respecte in pflm .... ~ r.:lhd I!M; :'lliumit Sf:ld dlil r()o:;ll1:sm. din GIi! In ce m.a i mare ill CilZ.U I

Coni ... " direct cu olsfallul ~~~Iei

unor pI'Oduc:~ii cu pretentii. Mota GP irrrr:.i tocI'I'101 in aceasti'i caiegorle a produclii lor ell pretentii ridicate 'tle lic~nJele cflclale pentru trasee, moreare, pilQti elc. $i.I'<1 prima vedere, pare s~fie mai mull arcade del:.1tsimula.re, mal mull vilezili d~al lehi1,i·ca.

PrimlJl IUCfLl pe care il cbservl este fuplul (~ petl intra direci pe pistil foarte u$or. Asia ili8eamr.a di [ocul nu 1ti dil poslhllitatea de a-li eustomiza motcrul penlf1J CUf!;'~ tluiJillJhlLul inil11ii tale.

NlJJ. Ai ii! d tsp.Qti lie ¢l serie de piloJi(dinIre cell'f'tai eunoscul'll sal! lJo~i eptapen~rLII un plloll'lQl.l pe care j;~ iii pui nllmele, culorlle-utcolorulul sau IlU s.a, rrt. d., fiecare pilot <IlJand propria sa rnotocid~13 ale carei set~ri nu Ie pol:i medifisa, Nu c_anfl!lld~ti (lSI'il OJ caracrerslsnclle fiecarel n'lilleciciete !Corne~ing. Breaking, Top Speeclelc.), C<lril!l:le~is(ici pe caf~ Ie peti imbul"l~tflll dild\ reu~1i sa le plasezi in f'iuJrIGle in madill Crand Prix sal! dadl I'~eci cu brio delrail1lnj;t-ul [ocului.

Mota GP ofer<i rnei rnuhe mod u ri d~ jQ,t. Pe I&nga 'G'lasicul Quid Raee, mal avem Grand Pri)l Series (1n carl;' ~artlcjpi 1£1 un GampiOnal normal de Mota GPI :;i Arcade Charnpianship,

Ultimul dintre rnodurlle enu Il1I!!I ale mai i'nainte lese in>evidem~ prin, hai 3.11 spunem, originillit"illUa conceptului din )I}atel(! "aU. Pamcipi lalla un Irall'lpional norrnal de Moto GP, dar nu urmll, re$li si!i te classzl pe J;ifimullo'C (sau, In:! rag. I'lU aSI,) ~esle prencuparea ra princi· pal1'il1 ci te concantrezi s:! tad cill mal rnulje puncie, care puncte Ie ouri! prin d,fcrite manevre - 5C~rt§lil de roti. sMturicu li1ol.Ockl(!!ta. m,?rs pe.o sil1gurti roat~ etc. - ~i pril1 simplul iapt ca reuI'~!i 5.<"1 SIal pI? riisr!'i.

Am spws (~a fctul pare m<l:f multe arC<lcie decat :S'imLilare,. dar .1Shl daar din caUz:a li,psei p05ibi'liI1l~ii de GUstumizMe a IlTIotorului, luctlJ peste care pOllreee eLi vederea •. pe:l1trru cit.. MoLo GP <Ire p.arte de Q cloz.~ MARE de r(ilaHsm: de b moc:lelele mO!Gijielor loll repr'oduce.rt!~ ficlel5 a Irft5ee~or I'i la !!el1zalla aiil nebunea?ei de viteeeeee7.aaaallaa1 ... Ca s~ nou ma.i .pun dl Molo GP e5h~ p~imul simulator de mQ.tDci:ciele c:ar.e a rew~it 5~ 1f11~: fad •• !inte!eg CW)1 sa manewe<lza ~m a:;emehea bolid (i'al':e.am, In prealabil, pfeil d~s !;.Feseala de a \.lit;<! di sunt pe dOLila rali ~j flU parru).

Idee'l e di, od.lta ajuns P€ lrtlS~lI ~i cocolal' pe mo.mnrll~ ilacle motor, Mllto OP iti irnprimtl 0 5.enwlie de realis'1).pe

R=-vII;W

cant IlU tim mal tmalniH" in jocurHe de aeest gen. Dupa cum spunearn, ~\!nZatill de vitez:\ este excelem reda.t~ - perspectlva jucJ;tml.llui "deforll1ano.lJ-s&" subtil 00JtJ" ClI cre{iterea vitezei - va-nrul IIi $llCera poe langa case;] ... ce 'iii. i'r!iJi ztc, e demential, Flus ca. dadi ai curajul sa conduel motorul din pefspec:rl~a normaJ<'l. leu och Iii pe cadrane), lucrurile se schimba radica], Illt.-n:a cre:;~e, senzatia d~ acolo e si rnai ~t, i'ara.sfaltui pare <rtal de ilpmape ...

Moro GP ~te! un jolt: ~urprinzlilor d~ <lCilparnnt ~i distractiv ... ·Si contillllA s~ fi~ <l$a chiar si dupi1 ee ai terrnlnat un campionst, tlOIJj!i, NI!i pen~1\1 dJ, In CO)"ldilli'le in care reu~e~ti ceva pt'rform<11l1e iesite din zona bal1a'lului. jm:ullli ofer!!. noi :Ii noi surprize (noi moouri de joe, noi moto:v~, illtHpiilori etc:).

Nu am vnrh]l de O'.Ispeclul Wane, p~l1hudl nu am de spus dedit UAU! 10<1.11 elite cevOl de neirneginat c.iind detal me sunt dale 1(1 ma;(im $i este lJflluC'i'1.i ab!i0lul superb dacii dispul de Qplaca grdf!:cil Cefo:rce J sau 4.

A\ii! ca, dad] sUnteli (ani ai ",o~oa~ relor 1'<lU, pur si .imjJ'i'u, va place III nebunie senzarla eia de v[tezd, Moto GP e51€' exact ce va irebule, Cu 0 grand, ch;ml:'lllialili. lin AI-~II feilrte- blne f5(u\~i () senzatie cat' reatlsrn ce te ~ovt-.;;Ie I., Necafe pas, Moro GP' iese undeva d~a5'Llpra eoncurentei (care orkul11 nu prea exisllli.

• MHDa

lill'u Muto.GP: UIHrnate Racing, Technology

G~11I J?dn@l Sim ProduciU:or ClimClix

------

[)listribuitor TI-lQ

PmceSQr Pili tWO Menl0rie RAM 12B MB Accelerare 3D minim 16 MS

-------

ON·I.INI: mOlagp.thq.de

GtafiM 19'/20 Sunet 13/15 Gameplay 2.8/30 F~ling OS/05 Muhi,pla l!r 15/2.0 Sto:l)'line. N/A

---~-

I mp.rhie: 09/10

Nota: 9.2 J

.J.

ccroi'rln3 12002 19

I~

.~ Nu stiu allii cum sunt, dar eU im,j adue

r1' arnililte ell marsemotte de tililere;il@

rnele, [ram dear un tanilr elf. f.ira nid un dram de experienJ:! sl ma zb~tearn 1ntr-o i§llolfanta obscelll~. H3tI~duiam prin Padurile din Nord, fara a lupr sub steegul vreunui c1(lndudtror, tara sa lupt pentru enoara sau pentru ('aim:!; luptarn doar pentru pOjfia Z'flnic~ de mancare

a!ll pentru cativ(I b:inut! am~fa!i, cu care :s~-mi pot lustrul arcul diin cand in cando Lliptam cu leti depravatil, toate

I lchal el'e :;i scursnrlle care au calcar

vI' odata prloh acel t:lrftrn, panii tnte-o zi dind OJm CL1n'10SCul pentru prima data gustul amar OIl infrangerii. AtW1Ci un

vrs fitor, dupa ce rni-a armal de ce magia "rulz" ~i forta fizid "SUX", mi-a SpUJ:i 01 lit! nte1e rnele nu sunrnnu ide lei, de cola ~i rn-a invital sa pornssc al:ituri de el if'ltr-Q lunga c~lat()rle, spre Wndep:lrt~lullariim al Ulopiei.

$i as!:lel am ajuns aid. in r~g,at:ul m~re~ construit pe pamantul udal de angele ~j );udoarea camarazllor met, construil CIJ iruda a gtmef<l:lii de bravi elfir eel mai 1l1..l1emi regal din Univers.

Desi a toS'! un firav regal, doar lJ/liJl dintre c@le 2.500 de regale ale lumil (50 de lnsule alc~tuie1>c ac:e.1 t~rilm ~i i1ec:al'€' este imparj:ita In sa de regale}, cu [iml'ul it devenit eel mal mare 5i mai puternl din cate au exisrat, P nlfu ca, in definitiv, acesta era unkul SCQP <11 iiecbn:Ji 110- eultor clio Ulopia: s.'l e rid ice Intr-<l buna zi. 51 st~pilneasdl rnai inial 0 provlncie, apoi urn regal, apol to.ilta lurnea •..

lml adlll:;: aminte de prima mea ,I la eurtea bunului Rege, ca si 'cand ar fi fest ieri. Anl fJihil, 'insetill de vrajiloful despre care v-arn vorbir, in mares saliJi a tremrlui. Regel era lOl un elf care 51? tJ)CUPOI ell descdratul talnelor mistidsmului... era eel mai puternic mlstlc de pe in I.IIIA la vrernea aceee. Mai tat"liu avearn 53 c:lescDpar c~ In Utopia tr~iau laolalta Gamenl, orei, dwarfl, e,j;fi, undeads, dar ~i neamurl necunoaeut€ mle, dinille lLeie mal biza~e, CUITl emu delicatele fairies S'Ul manddi avl. rrs, La fel avearn ~ de5COl'laq;i pel'$Qnalitali dlntre cele mal eilldate: generall 1'1 eroi curajo~111 p2l5tori, I?artura'fi, misticl sau chlar neeuni, (oti conducandu"~i armatele rnai mici sau

mai mari in tncercarea de a stapani acesr univers fascinant Dar:;a ll1a intor(: 1,\11 regele rneu, L~nd am valWl frumoasa .alii a tronulu! ~i pe r'I:'lg,eiemeu ~zam~j malldru pe scaunul de aur, rni-am slmtit lnima vibrand de emo~je ~i rnandrie, penrru ~ urma sa servesc I.Ib cornanda celui mai bun rege din rtnut, Am v zut la dreapta Majestatii Sale multi b~trani. ('u Mrbi lungi, albe, despr .care am ,anal mai t~rzill c~. emu cQllsiHerii 1,lJi. 0, ~i cat de ih1porl.anti e~au 'ace~li c(),osiUerl penrru bunul rneu reg;e. [I 11 5pUnemJ Into:tdeauna ell maximum de preclzle c<ll p~man( se afla in stapantree 'lui, ca~i os men~ tr.li.iau s'lJb dornnia S';:I h_Jl'J1inata, dill ' olcla~i ap\i de IUflta se odihneau in cadrl1l'li SoUl calli tU'anl! e ecolta zllntc din femnele J'eg,arului. F1irili ei regele a r fi fast pierdu~ intre a tate a ~i atlUe. cltre, cad adminislrarea unui regal I1IJ e treab~ U$oaf:i. StHtl.ne Sc:;:I.,irt_e co1lre fiec<lre con-

iller ~ Iraduceau in Dfdiflf! de a mai construi case pentru ~fill'nj, de a mal recruta 0~lenir de a rnai ataca 0 provinde dusmana, de a mal pllll! hotl, asasini ssu mercenari pentru iiI-'I ajuta pe bunul

www.level.rD

REV'I'EW .EVEL

L V ReVIEW

22 ~EOD8

V\I\N\III. [svel.ro

I'ege sa-, i infranga to~i adversarii.Si dt am tr1iit [a curte nu mi-a f051 dat 5~ v~d vreun con ilier gresind. Altfel, regel l-ar fj Oecapi'la.l CU' -sigurilr)tL.

Umland slatul vra~itorlJll,li, regale m-a numi] r'elJ{'eZe!llanlu I s~u in rata poporului. Astfl:1'1 urma ca eu sa caliUo~ resc din sal in sal ~1 s!! rna :asigur per>:(>1'1<111 d£' Ibunul msrs ai' r-egatului. Am pornit chiar in acaa zi, 1nd nesigur pe mine, dar dornlc a lhd' LoaN:~ ca e

pu~ all inva¢a despre cQnclurerea unui regat. R gatul meu, ca toate celelelte rl;lg;t:ll? din lum!?, avpa I) ~L1pra t:l bin!> determin<1lta, masurat1i in acri. Am atlat chiar anrncl ell. in ~elatiile dintre regale nu !i.e folo eali nurnele -a.c('5tor~, d l1i~le indicative, nurnarul insulei urmat de nurnarul regatulul. D exemplu, ell ma a.fI .. u'U In regarul 9 de pe insula 38, dec! toli strli,inij vorbeau despre regatlll meu ca flind resatlll "38:9". Mi s-a partl t cludat Ill. tnceput, d i tn locul de unde venearn eu fiee-are fE:gat PUrt",';1 un nurne, dar m-anl Qbi~nuit repede,

A~a, uncl~ rii,rfl~,sesem? A, da, v~ spuneam despm suprafata regalll~ul meu, Ei blne,

ea putea creste sau se. daa illl tjJinIJul ul'lui r1izboi, in

fUMe ie de rezultarele luptelor. Dac~ srmatsle noasne era,u lnvirrse, lnvadarcr!i

ocupau pamanlul nosnu, Din ferldre, foarte far e intampla acesllu fll, deoa(ece sub com nda regelui meu se aflau eei mati ilustri i pl"icepuli gener<Jlli dun Iwne. Apoi, fiecare pi'ovfncie a regatului era mai importanta ;, u mai pu~irl illl(JI.lII 1<H~l~, ~Il' functi~ ele \laloarea ei. Cu clit 0 provincia avea 0 supr<lf-at.'l mai mare, 0 Ie onomie mai stabll~ ~I 0 armata mai numeroasa. eu <llat valollfl!ll ei Cfe$le . La tnceput a trebuit sa inval ca1eya principii de baza al" economici din regal. De exemplu, r~ranii folo eau ooua re5Urse prindpale" Prima ra C1l.1rul. <;a moned~ de 5c.h irpb, C,l! car~ erau pl~tili 50ldalii Si:l'U mundtorii ce 7n::lll<1101 d~diri, -:;i hr:.n.1, ~u ,aFa eralJ iniretiAuti 311;31 solda~ii, C~L si fitfal1ii. $1 care depii"ldea de nUIn~rl.itl de terrne din regal. Cu cat Olveam m<1i mul'le ferme., u tit~( ne pllteam permit!! sa SU5\'inem 0 arm111 fi'rI" r t1IlImprna!iiil, riM 11f'111 ru a ooMtrrui rnai multe ~efme trebu:ia sit

cucerim noi Ieritorii in mod constant AsHe I rnonarhul nostru av a 0 demnle cai ill poat~ de dinamica,

A doua ~i cea mal im ortai'lr~ re.ursa a uoul regar 00 ,cClI'1lS\i!uiau runeie si, implicit, vr;§jitorili. Runeleer<llJ combustlbilul pemru fie are vraj.ii ca<;tat~ to r-eg<ll. Vrajitor'li erau eel rnai important!1 aparatori. cAllva indivi4i filnd in stare !Oil IFespingl zeci de scldatl du mani. Vriljitorii in$~ nu pUile-au fi recrutatl, Ei erau ani enati de gl1Hclele p ralizate in rnagie, d. r arurenarea lor baza rnai mull PI' noroc, deoareoe era nevone de talent rml~scut pernru a d€;veni vrnjitor, deci nu toti lC)cl1irorii provlndel pute:ilU devenl inembri 1):1 acestor ghllde, De aceea era esel'llfal ca regele ~ lncurajeze aceste ghllde, sa Ie flnanleze, astfel incal nuI'"fl~rul de vrajitori car€! ii staleau la disI-Jozilie sa fie cat rnai mare. Rlmele erau rezuhaurl rnuncll acestor vrl'jilari. din turnunl lor de tildes, Turnurlle produc:eau rune ~i astfel1regele puteasl1 casteze vr.iji tit:! alae rmp0l:rlva du rnanilor sau vr.i:lji "bune", care ~d ,,(ere diferite bonuslI~ll< rantlor si p~mal'1llirilQr Jioasure.

Cipl,ornatia era, esentiala

!II' :);

pentru evitare'a unui confilict

cu un re:ga,t m,ai put:ernic sau pentru im,punereai pralpriiul:ui pun_ct cI~.vl3_c:le:",~/¥ttfa~ ·uhui

regat, mai 'slab" .-

M~iJril perindat mult rln acewa IUn1e In anii ce au !.Irma] i am atlal mLilte aile

lu nuri illteresanre. De exel'l1plll, politica era foarle importanrm intr-lill regal. dar ~i in {_":.adrullurnii tntregi. Flecare pro:vincie, Tn fLJIlClie de va lila rea el, Olvea un nuni~r de Wlturi la df!lP07.i~i,e, pe care Ie pure:fll oferi' Ullui ~ider sau 2lIlul.~ege deve;nea eel Co re bene'iicia de nlai molt de jumalare din volmi~e luluror provindilor dill regat. De asemenea, di'plomalia era esentiall'i pentl).! evitlrea I.Inul cQnflict cv un regal m,d pulrwnic sau [Jenlrll impuner a pm'priuh.li l;:lund de vedere nn, lala (mui regal mai slab. 11'1 cadrul UIlU! r gat ,e,a foarte Importilnt ca provindile 11. tonlucrecze tn mod efh:;ient. Dac~ I"IU <l'r I fosl illia, regatui nm~ru ar fi lost de mult serum $1 c .. nl.J~;\I. niciclecum impilr.'lJia rro.5peJ~ care est azi. Am 5:zul:;1

mar urile .lnTlatelor noas,~re, ifl frunre cu generaW. peciaii:;tii of, nsivi . i caii de lupIa, urm Ii de lirupele reSula~e j solda~ji

de rami. Am va7ul ,Ilmatele il1yadaloO'll"e tinute in loc de fortitkatiile noastre ~i "poi zdrobltede puternidi vrnjilori sl bravil soldatl, Am vawl rninerii aducand la sup~afa~ bogMiile p;tlmiuuului, bancherii lu{;:ral'ld penuu umplerea vi!;lieriei noastre, dar si hO!1 i cOi'ltopindu-se, CiU umbrele ~j exploafand frocilre g~a'l:i a du:;.manrlQr. lmi amintesc cum, ooarJten. hQllii no tri furau toaL1i hr.l1'11 ~i runel adllersaruh.li. asifelinc. t, a doua zit cand arm3lele noastre porn au In mars spre

a ele provindl, regele advers nu plluea casta IIraji si soldatli lui mereau de fOOlme. Ahh .... ce vrerrnrrl.;

Desigur c.'1Ii,1 eurte ~ral:l ~i lIrturari, pam ni ins.i:irclnaU ell scrlerea eMi lor de ~tiinte. Flecare carte de ~tiilira aduEe~ cu sine un plus de fo:rta pentru armate sau un plus de eRcierlta in munca flecarul larafl. D~ asemenea, regele nostru nu neglija nici explorarea. Iinsufa noaStdi 111 mar $i exisl41 tntotd'eauna pi'lmanl ce nu apartll'lea nlmanul, A~t:f; I cnlonlstil llc:Jftri puteau obline rnai multi acri penlru 'eg~t. rora a fi nevoil}'Sa pUI1:iirnMzlmaie lungi $i isrovltoare. Darcea.mai frumoasi1 gasell'litli emu dragonlt., 0, da, dragonii! Cu diteva rnilloane de rnonede de aur putellT11 cump ... un dragon pennu regtlhill nosnu, care pur ~i impl ... di,lfuge~ 101 in ealea ,i pute-... iilltoarc~ OJ usurintil soarta unui r.\i:zboi ce ~at;f>a interm'inabil ~au. mal rau, (a~ speranri1 de victorie. Chiar trm arrnrussc cum, odat~. ,un regal important de pe insula Y'2!;ina ne-a dedarat $ooi, armata IQr fiind net supenoara arrnatei neastre, Gu toate acestea, rega.tul nosiru era suflrlent de bogar c~ sl!J adlizilioneze 0 astlel de li:ghioan~ i a a IlU nurni'li ca am respills alacul illvadatorilor, clarle..am ~i llcerit o mare POlITE! din terit~riu in urma unlli tolll~i;!alac fLUlgeriitor. Hehe ... frumGase vrenll.lr~ l'I1a i eralJ.

((0 (use infunda:l~ razbe~te din pi:eplui balrnnulLJi elf) Ahh ... dar i1lit~ c:l. \IremUTile mele de glorie au "'pus .. , Acum !iunt b~tl"iin -j simt c{i sff1r;;itul imi este aprQape. Regatul meu eQntinua sa £10- mine lumea ulo o.bladuirea fiului celui car mi·a fol odata stapan. lar eu val c!latori impkal ~pre elernele plaiuri ale vanallOrii. .. Adio, Utopia, lume de basm ...

• thedarK.Cna

Titlu Ulopia _

Cen Web-BaseU Slralegy

------

Produdtor SwiNe.com

-----

OIN-liNE games. wiNe.com!

utopiil/

ocromt::Jrie20D~ 23

LEVEl

>

E ista mornente irTviata noastra. in care: depindern d lin singur lucru: trebuie sA tim in eel mai scul'illirnp Intr-un anumlt loc, Cum nu toat~ lurnea are ma:;ina la u~a $i nu toata: lumea ~tie sa mear~a ca nebunul pe mzL singura solutie.ca sli iljungem 11'1 limp (10010 unde prezenta nO(lstr-~ ~;;I[> absolwL nece atal va fi Sa ne urdm tntr-un faj(i. Des-pre 1i!li'Cimelfi:;1i clrcula lot felLiI d-e legende, care de tare mai fantastlce. Cele mal mult· SUl1t inventate ~i raspandile hiar de ei. Adevarul cestora sm intoldeal,lni!l sub semnul inueb~hii. deosrece, orlcat de priceput ai l lntr-ale volanului si oridltl'i e>lperienlli al avea ~)e drumurile pub lice. ell taximel~lsl 11U1 vel putea !'ace tntotdeauna ce·1I dore~1i pesosele, Toate pana. in clips in 'care a fast lamat Crazy T.n,,1 pe PC, dup~ ce a lnn,lIDunir consoleie de e31iva

ani tncoace, Aici esti IUn taximefrlst tnu-o lurne fMI regull.

Slngura regu~i\'i de care trebuite sa [ii Cl'lf1L esi:e banul, De fapt, scesta este ~i 5COpul; s:a striingi ct\t mal 111~lllt I~ni inlr-ul"l tirnp cat rnai scurt, Pentru aceasta pOI! face IOU ce dClI'e?IL Potl sA mergi pe COI1- trasens, sa scurtezi distanta prln parcuri ~i p~CUlri, sa nu tll 'om de eel de pe frotuare care orieurn rug lit iepurii diln-faJa rnaslnii, a te etocnesti de orice masina $i de ark: perete Car' -~l apare in far.1 iar~ s~ palesti nlmlc sau, dad situaria 0 cere, sllI inlHi cu maslna prin apili ~i sa mer:gi pe sub ea Cia 'Si cum te-ai I'l~imba CIJ un supersuhrnarln, Ei, Sl.ifl~ bine,

nul Cea rnai rumoasa- hestle esle di nl-

meni IlU este rilnit. Nu curge nici 0 pi-

atllr~ de sange. De ce? Pentru di [ocul este un arcade 1000/ u, Mai mult, masina IilU pate~te nirnic. Orioe al lace, IOl in picleare ateri~z~?i 0 iel de 1<1 ca.p~t. Fill'lId un arcade, regulileacestuia se paslrea2a tn lot ceea ce Iacl, Exisk'l rnanevre (opriri cu fran:i de molar ~i derapare, pornlrl cu scartai'!. de ro~i ete.l pe care le fa i eu maslna ~i care pol sa-ti aduca rimp in plus. Fiecare client pe care il iei IIl1i'l81lina are lin anumit tirnp df pon'bil pe!'liru a jUrige JOI de$til'lat[~. Dad Ii .dub cu p Ie lOse uncle mai rep,ecie, te a legi eu laude din partE'!lI lui ~i un bl>CSi$ gras: ins;) dad. intarzil peste limpul rsspe tlv, vei uvea surpriaa ca saracul om 5,a 5a,r~1 din rna in . ~l sl:Hi mal arunce ::;i catsva vorbe e duh nn spate.

Aa, cand ~ aim?

jocul esie dlstractiv la Tnceput Exisla 4 laxim~ ~i 4 l11il:oini ell care putElm pomi in (ursa. Flecare asculta a muzica bestiala (Ia colosna .5eIllorli a co.nlrlbuit i Offspr~ng), numal blln~ de izblt 'In sianga ~i dreapta.

LJ~ Lin limp inS<'l., Ie saruri: aceleasi fete care iIi ter sa le duci ifn acelea~i locuri (o~ul In c.'!:re ill des~ri activilalea nu est prea mare), aceeasi nebuni care sar din Cal<! ma,siJrli tale, ntlm~rLlI marededienli disponibil! (or~ mare sau ~ri'i transport In c::omun). 0 n'C1$in~ C .. 11;e se poarta la fel'ih orice col1cllli~ ~1 care ntl )l31e'?le nifnic sl, mai ales. (',ol1du~ulljbef. ~r.I reguH, de care: te plicri!i€$ti In (-ele din 1J1'f'i'Iij. un !1'imulator i un joe aplecst m<ti mult !lprarealism ar f 10&1 ClJ totul altceva,

• Sebah

Tlitlll Crazy taxi

Ceo Arcade

Distribuitor Acclaim Elltertail'lmiY1l P·roces.or PH 300 MHz Memorie 'RAM 32 MB

Accelerate 3D 4 MB

ON.IUNE N/A

---

15/20

Sunet 12/1.5

Gamep.llay 08/3'0

-------

FeeJing, 1]'3/1),5

MuUiplaye',' N/A

-------

Stoll'ylim!' 04/20

Nota: 44

:- De unde~traClia. a~la spre povestile cu

.. gilngsleri, m~rfio~i ~i a!ti cti.minali W 0 f~lIli ·um:anr~ Sil fl·e fil ms Ie de vin~ (vezi "N3:>U~'··)15~ ~ fast impresionata Amerlca intr-un ,aserrrem.w hal de acesl fen'orne!, in.cal s:li nU-$i Ii l'I?,Menilnici pana In ;?:i lele nOilsttre? Sau este pur :;i simp!!., verba ·Gle oombil1'atia de violenti:i nel'ndur~l()ari! ~i loialital:e sup;) celie rnal 'Sltiete, r:eguli?

Oric(! ar 11, trrebuie ~ ten,moastem ca Ill" atrag asemenea povejiti. Nu e de mlrare c:l inlreaga iodustrie einernategrafit~ 'HI fok)sit de'aceas:ta obsesle p5n~ a aju:r15 s~ introd"l€li pov~~tiIeGU gangstBfiadim; de lOt in subconstleruul cuhurli dln zHele noastre, S·i ·CIJm. industria jocurllor nu este chlar a~t de diferit1li de Indtlstri,il dnl"!matogm(ldl. '.eJ<l. normal COl m<lfiQrJi sa isi fdC~ apariria $1 pe c.aJculato01rele noastre,

$i ClJ ast;J ajwng:em Is ~ocpl de fala,.

M~fia. Este Mana pentru jocuriie pe computer ce a. fOlil "N<l~ul~ pentru rifl6IlRa,tografiel Este un CiT A3 rnai stilat 5<1.1.1 dQar o don!lJ ner.eusit:i? R!!:!ll~I.?:;L'e si'i surprind~ a,tmosf~rnill'1"ildr '30 lil reuseste o,m:~ sa efereun gameplay pe m'llSl1ra?

Ce este pffiin~ Iii 'urm:i Man,a? Ltis.and pe rna] tarziu c;umparlltia cu GT A3. Irebu:~e spus di Mafia se vre., il 11 exa(l ceea ce spune dill tulu, o-aventura I .. in "·l1Iutuiile lumi:j liI'1Iafr!':ltedin America an It or '30. Tu, mic fnlrepl'lnz:ilor prlvat cu carnet de sorer ~i taxiul de rigoare, 0 dud cam de-pe 0 zi pe alta tntr-o metropolil in care diferenta dintlre sarac1 51 bogatt, inlre oarrrenii cu Friea Il1'gll III inlrilctorn c.ne~fe pe zi ('J~ tfi@.c<? Naml'".ul, ghil1il;)n.wl, sau pur~i sirnplll ihtIimpla/rea (a€e ca ifl"INma dinttre :serile linislite ~i I'MI ellen:r~ s~ fii "aga~al"' de doi rl'la'rioti afl<lli io lrnpas ~i amncat fl(ltr-o curs.1l nebu.ne<lS:C~ pI!! s[lr~:;dle ora~uluj .. cu altLganssteri deci~i s,311i sparga p~rbrizul si, da.ca Ie mai ~mane I Bn'lp, ~ "curele" laxiul de pasageri. in c.aZll ~ in care ~olul de:Cllr.ge

bine, nido problemil:, plt!lltru di de aid

unui ninumi'inlr-o ramilie IlwfiOr.i purerlIliC.l, il1trigi, trtidi!re. feme!. bilull.lra ... tot ce te ~Ieptj s~ gli5e;;ti inlll"-o pove,te maiiala. Si pe ranga faptul ca povestea este ~izilLi ~i ~filmat~" (:u un exiraordlnar pm!'esionalljsm. mal este eeva ee rn:\ face ~~ adrnlr 'llorytine-ul din Mafia. Majoritatea jocurilbr se b9Z(,az~ I'll? o pov-este tat de Cat li niara, ce' se desfa~tlara de ehicel pe un singur plan, fara alta rompllcatti. Ei birre, la joclJri C., Mafia, unde storyline-ul este mull maibine gandil. pOVe5lea se desfii~ealii [;Ie mai multe planurl, exislilmJ la un moment d.,i 1"1"1<11 mul.te mini-po·ve,sli p<ltalel~d.l pOVeSIB<i principala, Si in mcmentul in care 0 <'Istfel de "'ini·ptlVesu~. carela noll i-ai dat ni.d un' pic de atenlie pan~ aluacl, reurse~te sa 8t.~ interseeteae C~ povestea prinCipal:!:>; sa 0 schiml;lc radical, nu PCli d~Cal ~;li r~mSi impreslermru. fn Miinaex~st.'i astlel de cazurl.; AU a~a,t de dese si secame til 111 alte jocuri ~Soul Re.'ly'et 2 sau Anad,ro!1ox). OaT indeajuns de bine lldozate" indit sA te I<lse impresionat. Hin IJlkatl<, nl! imi I'l"rmit sa illthl Tn delalli ~i sf! ~ dau e;!(emple pen- 1m ca asta·ar sfrica IQl farmecpll joculul.

tetul se-Cllmplk~' pellUU tine. TenIa I de prOlnisiunea<.thei vieli. !l'Iai bune si even· tUill ~per~<It dt' pmmi$iunea un~j morti rnil1ltre mil" raai rele (cu dedicalNe el@ 18 mat1a'lii care t~ {usi!i~iser<'l tn M<lp'rea precedent:'), te trez.esti Ifltlral cu drepl1Jl in clamJlllUaiioJ al lui Don Salier!, unul dtnlt~t.ei mai influenli oameni di.n .ora.$.

Bun. Hai sa nu Me <l1J.ant]im mai de-parte pal1lli nu clariJ'TdIm unul dinTft' cele rnal interes<lnte aspecie <lIe joculul, si artl.lme-storyline-ul. Trebuie d introul de la Mafia esLe unul dlntre cele. mal lmpreslenante din cate am \o\;\Izvt pallj acum. Nu !?Soo 'IIoMba "_eapi'iral de gr<lfic~" ci dEl rhadll.l ilf) care ests reallzat, C.<l sa ma tnte1eg.eJi rnai bin.e, Wi adue amlnte di eelde If! llluslon Soft works au a\l<J1 un om care !i-a ocupat spectal de fegia Cul-%'eni!-!)ril@r, un al~ul de mi:;carile Qlmerei etc. ASia illsoomna profe~io-

na III Si11,~ I se vede.; I a r ill llilO msm wi Ii' care <Ii la dispozirte ~(il! lin storyline excelent, cal ~i posibilil<itea de a-laduee la "tatn tntr-un mad cal mai real ~i clnematagraJk, se p0ale_spune clii e~li laun pas de a cldlovilura.

~Ioi'yline-ul. dj,r'l M.,fia 'este unuldn -Sf;' p,eate d((! cia.sic din plln.'l de vedel'J'! al puvestlbr eli, g<lngsted. AScensiunea

>

lEV R'EVIEW

> Compara"la

ln principiu, nu ar ~reblJi sa sa fuca I) mrlflparaJie i'n't~e Mafia!,i GTA3 psraru cit:

II De~i conceptele din spatele celer rWu~ joceJrl prezinlli ufle:le ·a.semun!iri, Ma,fia si GTA3 sum dou!i' [ocuri total drferite. 1) In mdmentul ill care s-a tncepur IUCIDII .. Mana, eel de In R()ck5lat 111d1 nid nu se g<1ndiserii la CTA).

Cu toate ~c:estea. [oat a lumea va face, vrand~neyr~nd. 0 CQmparalie mtre cele d()u~ jQcuri p~nl:i'U c:a:

1) Desi Mafia ~i CTA 3 sl.mtdou1i jacmi dire:rite. cOllceplele dinslialele cl,:!lo:r doua jbCUfi pr~jnta unele asem~liarL

2) Mafia':;i GTAJ au aparut la un interval deslul de scurt unul dup:t ael~lall sicurn sunt amandot.lanlite jocuri a~~ teptate alata a rrtar de a ni, .•

Primul lucru pe care ll observl ca diferell~~ n1ajor~nnlre MariO! ~I GTAJ este faplul ca, pe cand In CTAg puteai fllra erica ma:;;in:! vota ~peradul tr~u. in Malia trebuie.sa fH mai fntai ir'lv:!tal .de dtre o anumi~ pet'scYilnli currr sa ruri6 anul'1'1iUi l'Il~iJl'a. Interesant eslec"l absolut to<l.I~ cllfe.rentele din!re Mafia Si Grand The!'1 Aul.O .1 se bazeazs pe fap-

(ceea ce se Snmampla) $1 even;[u<l.1 dup~ o anl..lmil~ perioacUI. de acornedare.

j. Regulil.ede ci:rcu~arie. Mull mal siricte ca 'in PTA.3 ... Nu poli sli melgi .cu mai mull de 40' km/h pr,in eras, nu ai wie sZ tr~ci pe rO$ll etc. Ri;:;ti or! 0 amenda, ori incl1iso<llfiea ..• bine cii POll sa mal ~i scapi de roli~i~ri d'acJ al 0 rna~il'l5.!!eva mal r<lfJi.d~ii ~L eventual, 0 '~J~ de noroc.

A~1idar, nlrnlc cc a.r putee srn striCt; jocul, ba. ehiar lrrvers.; Imtreace$le ~Iemente dsu jocului 0 senzatie de realism bine \feJlirtli. Problema apare msa in memel'lltul in care I"f!Cl ~izezj d libertateat 101

lui c:~ eel df' ia lUu~ion 5ar:tworks au dorlt s§ smaUi un joe realist 1 O{')&/", pe dil'1dceil de la 8'ockslar s-au

concemrat mal mull pf''FUN. cde bine, e de Rlu? CMe abordare il problernei esle

mal buna? Hai Sa Q I.uam pe exemp!e:,

,. Faptul di fn Malia nIIJ poU si ruri orice fel de mas ina. Bit;! al~ pemrlJ' HluSi(ltJ,. penlru simplul rapt c:~, (Je !t1ngli doza de realism, jo'Cul devine 0 idee' mal greu "i mal interesant,

2. Vilez:.. Mare problem:!, rnarel ldeea e c~, pentru a ~espec!a rea I itat ea , ceil de I .. lllusion au decis di ll1Ia:;inHe din Mafi~, vor atinge60 lun/h dear la vale sl eventual imp i 1l5e Tn pr~alabJI de un Iren. Acuma deplnde de fiecare dil"ltre voL. probl'ema nu este·ataL degrava dad ar ti sao scoatem din. contexr, pentru simplul fap! ell mare parte din 5enza~i" aia de vite,z;:.i ·el>te daUI de trafictJ~i din jurul tau l'i de ... eh ... Qbi~nuinJ~. A~iI c~ da, pori avea senZalia aia de. vHez:i ch.iiar dilca lilergi cu 60 de kmlhj dar doaf dOle-a toti eel din jurull:all condue cu 30 km/h

de aCl~une 'in joe se apl'Opie vertigillos de Zero. Adio. p~irnbMi prin Of<J$ ca in CTA). adio rn~eeluri Til pi.l,t.etele publlce ... Dece? Pentru C<) Mafia este un [oc ·rtmr;:'lIJrat pe mislurti, ell un acceru putBl'f'lic pus pe storyline $i AUI un jcc open-ended cum esre GTA3.

~i tocmal aid intervlin problemele ....

Mari,8 este un [oc ce foiose~Le in exces E!venimente:le 5crip!ate si !>e' baz:eazi1 mull iJr~ IJIJlili FJI:.' ut:l:.i£mt: pI:: lAl e 1~"d' ,putea lua juc~!Jtorul. ASilFel, fieca.l'€' misiune poate 11 rezulval!i Inu-un slngur

29 ~2C102

mod, nu rnai mul:t. ehiar dac;il jlldUmul1 va g1l51 dite.odaI3. .alte rnetode de a t!!'ece de 0 anumi!! problem:!. 'inlH.dI1 mod rnai sub!!I, mal Ofiginaletc.

Nu as avea iibsol~t nimic impolriva unui joe in care estl dus de manura, depmducator, atilta limp eft! [ocul respec~iv are un storyline [esit din ccmun ~i misiuni foarte-bine puse la punct, Storyl'ine-ul: e pus la punet, dar cu mtslunile e probfema.Si nu c~ ar f proS'1 Wnce1?ure, dar din mornenusl in ca~e arunci ill cQmbinatJe e sUGce.siune interminabila de script-ura ~i dllevOl sc~.,!lri gravela AI, e imposibH s~ ias~ ceva ie~il din cornun .... tn bine,

V:!. dau un slngur exempl!u: tntr-una di!'ltre misiuni lise cere s~ lIrm~reSl'i 0 l1f1a~i'na: Cefil8 cze ~{ faci ... timp de aprexlmariv 15 minute ... ~i1 30 de km/hl! I $i daca arf !'IUlTmi <Ha!... dar rea,lizezi cat

de prost \ElS!e realizat patnfindlng"ul din joe ~i AI-ul Tn gener a l, Masin<l roGpoctiivii, sec rnai bloeheaza din cand in dil1d in [ra€ic Pur'~i simplu inlf~ Inlr~ al~ m~if1Z $i rilm':me jumauate de populatle bloca:tll ca '0 liJml~ de oi preaste pe simile Ot3- I:lului, 5i stai, Si a~t~pti. EV>en~ual mllii 51<Ji tin pic. Si epel ce fad? Singura solu~ie este s~ Tl11pingi rnastna dill arnbutela], Si s.ll v,ezi atunci silualie comi.ca: 11;.1, CU rnaslna maf!c:>lilQ'r •. rmpJngan:d de zor Iii m(l~ina indiv~dlillui pe care ~I urm~resii. Si 1ntr~un larz.iurespecHvul s~ ume~tre din lee, Tu, d:upa el., .. pa.na dmd? p.ai, dragii mel •. p§ni'i dincl se blocheaza iar:t~i 111 trailc, bjnein~eles!

Misiunile dill joe s\.m~ lnteresante, Ins~ prost real izate lm:mal din cauza ~ipsei libel1~tii de decizte. Ma.i Iu 0 eursa p:r.in ores (extrem de mesal1t~l. mal tu 0

r':aiUllal~ manQ a rnanoeu un gal1g:;1er

mal $mecher"dar ~ai tome lip~ite de .

rII'U stiu ...... ita~ilate~ reeling, ceva, acolo .

plus ca unele dimre mi'siuni sunr absolut aherante. 5i nu din cauza limiUlrilor irnpuse de re-alitatea excesivl!i pecare .au dorit-o produc;atoriisau din cauza AI-ul defkitar (cum a fasL in exemplul de mal sus). Nu. Imagina~i~v~o mislune in care trebuie sa i·e;!i a,li:lturi de un amic 1<:1 0 plimbare prin oras, pe [ossi trebuie ~a ascultt un plan na.scocil de respedivu'l arnic, Sau a~a ar trebui, ... fns:i pieezi practic 20 de minute clegeaba. ski1harand or~,)ul eu viteza unui melc turbat ~i

~esp€cLlvul nu i,i spuneapreepe NIMIC!

Pierden~ de llmp? Mai mlilin ea slgur! Un concept de rnlsiune stupid? Non'!1lal1 \lr-eli rnatl-ul celor de la Illusion? Poa.~e punern de 0 petilie, CGV<l ••• organizil!m un mar$, doual d asa nu SI:! pcarel

Aeurna, sunt sigur cili eel de la tlluslon se puteau jura d'i jocllil lor OS~I spargiJi gura targurlui p~il1 orlgimdit a ne :;i poatechtarasa ar !l eos'l dad! nu af fi apirut GTA3 mai repede, Nu pot dedM s5-rniima!jl,inez p:erplex:itaLea care a dat peste prletenli no,tri cehi dind au v:izut mA3~ul in .acllune .... _Si au realizat d'iei nu au Iibertatea ala de actlune, c:ajm;,u[ lot nu are cum '5~ Fii~ att.J:t de FUN. ~i ce

au f.?1eut? Sunt sigur cil_ ulttimele arm'1niirj

ale [oculul au avut locdln cauzaasta, >, Au venit ~i' jocurile tari!

La ,am rna mut aiei

A venit toamnalll

E ReVIEW

Mai exact, jowl a fost arnanat pentru a lrnplementa rnodurile Free Ride sl Free R.ide Extreme. FR este Ull fel de cr A3 f~r~ poveste: poti $a te pHmbi prin eras, ~a cmorl in ~!:'ari~iI l'i in dreapM, si'l furi ce rnaslnl vrel, ~ omori mafiop ~i sa fncl pe ta)(imetrisml. FRE itf de pcslbilltatea

. i e aruncl ell maslna peste p durl, rauri, ramuri, br~nz.\'i" msnz, bub: ... Din pacate, atata tirnp cat sunt luate a elernente separilt , atilt "tampani!a" din Mafia. cat sl ceie dou~ moduri d joe noi nu pOL sa se compare cu GT A3,

are le are pe toate la un lee,

Cancl:uzia

Mal e de spus ci'i Manf) are ,0 grafic~ mull mai clr.iguta ca GTA3, ni ne modele de rnasinl foarte bine puse Iii punct, un engine tizic csruta tot ce ii lip e te e'le lin engin.~ de delormare a ma~ln ilor 101 impact. Deasemenea, ora III din Malia este irnens -;;i foarte, foarte bine repre.zental. 5ingura pr0blem~ eSLe di In mai tal jOCLJI vei bate vreo Ire! strazl si doua poduri mal des, In rest nu vei ajunge sA viz; ezi 101 orasul. tste oare lim parado al, pentru c:.l1 avem un eras foarte lnteresaru, dar ill diwljJolenri<lt btu_

rlstlc" IlIJ ll poti exploata la maximum. Exilil trenurl si rnetrouri pe care nu 0 sa I~e foloseSli aproape 11iciodat:t. loealii superbe 111 care 0 sa ajungi doar dilC~ Wee!; dar nu 0 ~ ai timp.

Partea de $unet din Mafia est€' $1 ea dlt se poate de' aproplata de reallrate. Muzka anllor '_30 nu ar trebul s:i deranjeze pe nlrneni, ba chlar mal mult, unele track-uri audio UI1I hiar Ioerte bine reallzste ~i pica excelentil1 timput jocului, C~tdespre voci, nu vii <l.?teptaf1 la Marlon Branda. dar actorii care <Ill doll viaUi personajelor din joe au ~cul Q lrl!i1b.A rnult mai bun. deciil, C(llW. ce intBlne~ti in ma~oritalea jocurilor de pe piat~i.

Ma'ia. nu esre un eTA3 mai stilat, Mafia OW e I,e un GT A mal realist. Pur ~i slrnplu, In Mafia s-a pus prea mull! accentul pe realism j rnult, mull prea P\Jlin pe fUN. Cornbinatia perfetlt5? Storyllne-ul din Morna plus tlbertatea de actlune din GT A3 plus misilHlilc' din Ma.fia plus senzatla ala de joe cu personali rate pe care 0' 1II11t.ilne~li fn GT A3.

Asadar, Joel!! I nUJ e te nlci pe de-parte unul s nzational ... vorbesc prostii, nki mll <lr bun I~U e. Are 0 multlme de elemente extraordlnare, oar care nu

reu esc sa se polriveasd in conte t ~i care sunl distruse 71"1 mama lor rnajorltate de dpllri grave in design-LUI joculul.

01j.dl, ins~ visali, noaptea la [ocur] in care eiiti ebligal sa dud la bun si€1f~il t01 ceea e tad, tara mare placere, ~I in realitate, atunci Mafia 0 s:i va of ere nap i 'i nopti de vise' rnai Ijluh clerk! placute.

• Mitza P.S.ln rnomentul in care am scris

ce t reView, rnult asteptatul patch care ar ~rebui sa introduGl rnulnplaver-ul in joe nu aparuse Tnd, a~ ca punerale din noll!i care ar n ttebuit s~revina multipleyer~ullii tree de- data aeeasta 101 storyline.

Title Maiia

---- -----------

Gen A tlion

------

Il?rod.uci.tor !Illusion Softwork

Oistribuitor Gathering of Developers Ofert.uil't Best Distribution

Tell. 021-345.55.05

Proeesur Pili 500 MHz

Mll!mori'E! RAM 96 MI:I

Accelerate 3D minim 32 MB

ON-LINE N/A

GrafiQ.l 10/2(1
Sunet 13/15
Gameplay 15/30
Feeling 03/05
MultJpl'axcr N/A
Storyline 20/20
lmpresle 06/10 Not.a: 75

WV\IW"level.l"'o

LEVEL REVIEW

> Oi~!l)!deauna mj-al~ pU:5 in~b~a: ~~1Tl n~lba S~;li\il dll'!S:CO~rlt ~rea f'el ... m de manea~e. De cani:l erarn mic ,i malea-rnea

f:iceatDl felul de de tOine, st;\lteam undeva departe si rna gande.am, La Ull rnomenl dat am realizar di Ina cam doere dnd gil.ndesc, asa ca de la 0 anumita VEIrSt:'i am tnoeput doar sa stau, Si era bi· ne. A@ 1I:l~ hine indt continui Si In ziua, de as'l~zi s~ 51"<1.1..1. Dup~ cum zkea un rnare tuosof grec Itcelrni1'l vec!li stat din lurne e5f,e statui in fund". Si ClIml puteam eu sa 11 contraz ic dind el, ,aracul, avea d[€ptate, De 1<1 e vreme, t_lOlhlsi. a cam ineeput s.1'doa~~ :;i 'sasfall, asa d am tnceput s~ caul 0 activitat~ in care s3 nu malflu atatde solidtit CustupefacJie;;lm realizat C'i;i a ~ea5tii ."ctivimteeste Ioarte greu de- gAsh ~i mai ale, d'it de diu doone

atunel dnd 0 o:::aut Era mult mal bine cUlr'id dO<i~ !>Ia,team. Durea Si atune), dar p,ud\ nu ~il.

Cinev a a venlll eLI 0 solutie. Mi-a zis; - Cum ar n si'i. sral !Oi pe spate nu numal pe buifta?

Zis ~i racut. DIJp:i 0 grilimad~ de rrumca de mlwingere clusil: CU mlne 1nsumi. dup1;l 0 gram(ld~ de vltamine luate pentru a. puteaface fala efonului cansiderabil I .. care usna ~ flu SUPV5, am pornlt [lie drumll~ Sfell a lihtI:J(1rceri i.

Dup:i clteva tentative nereu~ire, dup~ C~ defomte multe erl ,am renun~al. deoarece nu rnai g~searJl fel1e sA cOl1ltin'ui, am retlliit

-IEwika! Am gMil! lnl~-adevar g~sisell'1 e pozllre mull mal cornfortablla. o pozi~ie In care lot ceea ("€I nebula sa tOle E'i.VS€' fire"

singlL!r{~., 0 iWe\l~ mjnun.e!

Sperial de efectelE' pecere Ie avea asupea mea at:;ea pozilie, 11I1ult p,rea rnultuinit de .!ien:o:arlile lari pl'in !Zan:: treeusern in Ir:lcercarea mea feu~iI:i1 de a-m! schlrnba pezili-a:. am ~ncel'lut s~ am anumite porte. ip·ofNi,aea rnai ma~e' ~i mal tlcur~ era ,aceea"de a impa.rta1li lumii din vasta mea experient~ de viar.'l. NIJ pulearn suporta ganaiul cA IO~ restul Illmii se chihllJie prin uztne, hale, I;ri~le, mine Si ,<lIte alea, toli (!;('liut:0nd acelati lucru Ci'l ~i mine: I] pozilie can mali confOrtabila.

Epop.eee ~nshumanvei siberians

Juan traia in SpaniOl. Tot t!'aia in SpaAia. Si tor bilia.

De partea cElilllallta Col lurnii, ihlT~un cart f~cut dsn nuiele ~i tivit cu b!ilegar, zacea il'ltr-o pozitie cam non 'onfornnisli!I lvor, Si I or avea lin I cIt. Era roane mandru de ladlLl1 lui. Nu de alta, dar

. era ali lui $1 nu mal avea nimeni pe 0

r<lza de vreo ',J.-soo de kilnmerri patm!:i. Dar nimeni altdneva nLJ [rala fl€ acea ra2a de 4..500 de kilernetri pollirali. Ca !";"<'i realizeze acest lueru, lui lvor i-au Irehuit 45 de ami din vlaUl ~i un pahar de vodka. Supar<lt<;:a I1LJ are cui i se ~~ud ell laea" rul lul, care functiona chlar blne, lntr-e dimin~~I::t ~-;,1 [lrI'l7f1Ill;it l!.l cpnlrul 11"'1"]tru insemlnarea c rtil1cial,if a bovinelor iii a altar animale de casit~i s:ilbatice pentru a face 0 llchidare de cont, DUlp~ ce a retras tot oeea ce el p r onal depusese eu mana lui proprle in banca reffigerantii, Ivcr ill ded. 1.11 r~lboi eelor SLJparafi pe viar.l ~i a plecat illilume. lEi hine, I'1IU chiar in lurne, ci spre lurne, Dupil. ce a rners vreo 20 de kilometri we lume, s-a oprit

i el a mal mana nee ate ceva. DlJpa ce a 'imbucal ce avea el prin traista '!ii a baul ni5cai lichfde usor acide si jJLJ[.(unic alcoollzate, o porni gales fix pe ml]locul drumulu].

Drurnulul, fiind drum de Ja~, i se parlJ de 0 imf)eninenm crasa faiPtul ~ lver nici rnacar nu ii da blnete ;;i lncepu sa ssscuture. rvor, putin plesnil de alooollli ingll~gilal ~i un ptie mal mull de bordura e s-,a oferit de buna veie i nesilrrii de nimeni Sa Il atenueze c~derea pe p:lmamul reavllnsi prlrnltor, se pornl sa enumere nurnel fiecarui sfant ~i sfinti-

or pe care il ~t'ia. Dupii ce termini! 1I acestia, Ilia la rand flecare apillala ~I re~ed[in!:" de Jude! pe care le ~i.a. Acestea, n~fiind chlar alat de mulre pe dite credea el, nu reu$:ir!1 s:i ll mal rnicsoreze furia indrept'lIa i'isupra lurnii imregi,i 5i dupa ce pusesel'ii la punct 0 conspiratie, 7m .. eplH~ sa i se il'IVallm~ea:sc 1'n capul lui lvor m;;!i r:Iu Ci.I 0 spatula dupa 0 zi

de ITILlndL lvor, nedurnerit de cantitat a de cunostinte pe csretocrnai realize ca o ave a stQc.ata 'in cap, parcl un piC cam neregularnentar p

dreap a i se puse pe omn. Dupa e c;antil<llie' apr iabila de relax, lvor se lirezi nedumeril intr-un 'Iag~r de mundi din Siberia. j;ar~ nid 0' explica ie .. Primul lucru pe ,care vru sa punt!! mfma, fu IljJcatul salU. Dar ace'5t:a ntl m~i t"rtI. Ivot fuse.,e pll'!dat

Tot f~rM nici 0 explica~ie.

Caca al narac ... inseam a ca e!ptii nDrDCOS

Constanta, 2 februarle 2002. a dini~rlil<1 rece cu un frigid r deschis $i gal. Un pal u patru plcioare ~i un cear-

af galben phat Pe pat, Costl a. Co tic"",, III anl, usor ridl, ochiii injecta~i, respira~ie accelerara, mamid grljul1e. Miimica, 28 ani', hmmeta, pirpirie, molestata de b. rb I, omera, ingrijol"iltli d soart (juJui Costidl.

Dialog cu doul'l ore in IJrma, rezumat 101 cererea doctorului, doctor venh la cererea panicat"a a milimicii.

Costicl (cu 0 vo e chinuital: Mami. rnl-ejoarnel., Raw cletotm~dooreQl 11.1'1. .. Cand vine laticu' de 13 serviciuL Ua'

m male de cE! nu mal ?

Mamica (Ileat ,r)ta): N-a.vemL .. ~i io c . ~~'Hi fadl ... De n-ar mai venl.; Pernru dl 0 chama J.lamantul de 20 de ani ~,i door acum 3 loni I-a auzlt,

C (mira!:); Und'e se duce rnotocicleta! .. , Eu ingur nu ma mai du la pia ~l."

M (con(uz~): Dupa .ala cu rnotostivuitorul ... De ce?

I( (d'elirand): De dire orl deschid ierea Ira, in curta prlvesc,

M (speriilit~J: Co tica, puiul rnarnil, rna sperll ...

(( ... depart ... J: In balta neagra ~<JSfe ochll cllpeste, Ce sit fie 0o\ln~?! E;;te dol peste.

Do torul, 6 (lni, obesn, plkrisit, ediflc r asupra situaJiei.

Dodorl.ll (superior): Stiu ce are! Miimica lu:;or u~uralc'.1, plina de peranf.'t): Ce?

D (Ijnl~ritor): Moare!

Mamitaf 2·8 ani, brunetill, inlin.:l pe jQ's, s'Urprins~ deun infarct timpurilU, moarta. QoclDrul, nell"u::reziltor, mirat.

de-a drepjul perplex. 0: m.?!

C; Soil dus dupa mamaie?

Erata la acest artlcol se va face odata ell editia lIwmiitoare .. Se rnuljume !e rnemoriei neconventionsle falosit~ de eel dirnprejur, car cteristlcllor de b. zc'i prezerue prin subteranele pardrilor suhterane, rnultirnl i furioase ce ne-a crear 1.U1 precedent, u,,>j~or peleri ce Sf' 1nd!lp~ aneaz.!l sa supravie\uias,ca lin frigul ar lie ?. nu in ulrirnul rlind, s .:Icord. multurniri celor care sunk in stare 511 se descurce ih rneandrele COI1- cretulul ~i s~ pun!'! punct acolo uncle irebuie.

V.I.,P.? cAH.

• KGf"Iloc:l

Titlu V,tP.

Cen leg

ProdudUQr Ubi Soft Oistribuitor Ubi Soft

Procesor P" 301) MHz (nu este neap.3iral 1118CI:lSar) MelilllQrie RAM 34 MB (cu aproXimare) Acoelerare 3D Minim 4MIa

(mull prea rnultl

---

ON-tiNE chiar dae:! are,

I1U ma i1gil soli-I caul

Impresie artistidi 1/1

-----

ew rb'U.ra na'Sull.!i EXlravaganla

Nota la cer.er,ea

aseultatorului 3

---------

NO'la finaU! Calculali vei, carnie mi·e ler,e

> John Cflrpe'lll8r este un regizor care tl cuoerit lurnea Intr aga(u fjlm~e sale, Aceste.a sunt Q cctnblnaiie de horror cu

science-tidion $1 reusesc ~oar1e blne !ja creeze e atl'i'lo.ferl'i inlunecat:.. 0 stare de fric~ $i suspans in sufletul privitorului. Una dlntre capodoperele sale e te T1i1e Thing, realizat In 1982, ell Kurt Rl!Js. . ell ill rollli principal. Compurter Artwork s-a .g5l1rlh 5~ transpun~ povestea Hlrnului in joo i .astfel a rosl lansat The Thing - jo til, lin shooter third-person cafe meritil. cu siguranta atentia noaslra.

Captain Blake

Povestea ]ocll'lul 0 continu1i pe cea din 1m. Juc;:.\tlorlll va intra in pielea dlpiranulul Blake, un rnllitar foarte bine an-

tr nat i un foarte bun conducator de echipa- Aeasta prirneste 0 rnlslune de rscuneastere ul'ldeva prin ,ulnuturile ungh~ rare ale Antarctlc!l. Aid va trebui sl dea de urma Liner misiuni Irimi'Se Il1l1,il'llte,

In A de care nu se mai auzea nlmic, Sub ccrnanda lui se afl~ 0 echipili blne pus?! la punct, din care fac~ parte un individ numali bUA de b.\\gai frtca ih dl.l~rnani teali'll!ll de luptlUor recuncseute oriunde In lumea asta ~ pe lumea cealalt:l- nurnsrul de inamlcl ucisl de el stau manu,rie acolol, un doctor care are in rucsacul 'sau .. n nUlinar infinit die pachete d s~rn tate si Lin inginer in stare s~ repa orlce pe lurnea acea t. (dad as cia

cchu ell el, l-as ruga sa-mi repare $1 mle Diarnantull,

De aici 'increpe nebunia, Din investlgalille pe care le vel conduce vel descoperi ca lucrurile rtu stau deloc ll~a cum I~ asteptal, Sa pare cill 0 nav~ extraierestra s-a pri:ibl.l"it in zona ,i a coruarnlnat, ucis cu ange re e;;i distrus tn PlfopoJFj:ie me 90 % rot e lrl1ia in jur. Pe parcursul nivelurilor v~i afla di sarcina La se transform:! din simpl., cercetare a. zonel in recuperarea eehlpelor de aid. in salvarea pl,.metei de la contaminare·a. cu

forma de via~~ extraterestra cane nu are ga,nduri pacifistesl unul dil1ltre ele va tisuna oh~e.siv 11'1 capul tau: "rnoarte dll$manHor, rnoarte tuturor, nUITIa.i ell

l!i scap cu plelea inlreaga dln splt .. lul .1sta de nebuni".

Half:.Life?

Poate va suna curio pemru voi, dar [ocul acesta are foarte rnulte in comun ru Half-life. Asem:lnarile les 101 iveall:i chler din povestea eelcr clo\la [ocuri. Si in Half-life. ~~i 'in The Thing 1Ii de-a fac-e cu 0 forma de viala extraterestra care a ajuns tntr-un anurnlt mad pe Pam anI. in <lm~lI1dOlll [oeurlle <Ii de luplal u tQt felul de monstri (ce i miclU'li.

are a1arga rapid (til multtmea I r de plcicare i sunt fmHte asemilnittori in cele dOlJla jocuri, ~i cei marl care all protuberantele ace lea uriase l:ii braiele de caracatitlli CUI carete lov€sc din toate pl1rjile}, dar sl ell oament, echipG bilne

V!.MIW.level.rLl

antr nate de militari, eel cart!fncearc:a 51 conrroleze entit·atea eXlrratereslril ~j !fa Q foloseasca irnpotriva populat1ei. Si acolo, :;i aid salvar a di in purerea ~Iflui sin. gur om. in <l11'1andoua [ocurile te plhnbai pe ccridoarele a tot lelul de bate rmilitare ~i aleunor stal"iuni de ceroetare pllne de Iidoritori de 5~mge".

ASElmanarile 1'11.1 se reduc tnsli dear 1<1 cele spuse mal SlI5. Dad va mai adoceti aminte, in Half-Li€e iillalneai LOl felul de NPC-uri pe parcursul nivelurilor, pe care Ie puteal Ilia eLi line. lEi blne, i aiel .siMI!ia este cam aceeasi. Exista misiuni in care e~ti trirnis cu lrupa ?ntreagJi,. dar ,exista \ii mi'siuni tn cafe e~ti ntrnls slngur s.ald nurnai cu e pal'ite a ITupe:i. P"e c.E:'i pe U1~e ii 8as~tl i care I1U incep sa tragi) in tine din prima {seml1 dar cA sunL de ... partea.ce:alalla) vei pureasi-i lei cu tine peruru a gasi 0 ale de sGipa.re impreuna.

Dar. spre deoseblre de HaM-life', NPC-urile sum rnult rnai cornplexe. Acestea, desl le g~5im tot princoridoarele sau camerela I Od1llfl101' p_t:in care trecem, $unu specrallzate. cum am annal rnai SI.IS, pe lupli1, rnedic.in:i. sau lnglnerte. in acelasl limp. nu sunt persoanele acelea lmpasibile care te urmeazs eu

pi tolul :-i uri:! feridt8 de dite or! udd tate un vie nne. Fie-care. NPC are personalltatea lui. MQrt!! pe care-t vedem In jurul nostru (jocul este toarte crud din aeest punct de vederel, pozi ii!€ cludate In care se ruM acestla (jum:;1t;ue de corp atarn&l1ld legat cu sa:rma de tavan, cerpurl farM cap. mate plutind in jurul ler S<1U br~d~.tulri adanc~ la nivelul g~mlJllUi din care curge, irolnd, 5angele) s-ar putea sa nu ilib~ niei lin eiect asupra noa tra. gameri Tnrl!,iti care am vazut multe la vlata noastra, dar ceilalti vor reactiona mull mal normal ca nol. IPrimul sernn eli oeva nu este in regu~~ va ii pozitia ouda~ pe care 0 vor lUll i:nlr·un call: 0 prlvire speria1-a la '~nQepul, apel scarbit:J, 0

aple are ~a 90 de grade deasupra cadsvrUllllli ~i apol eliberarea unei (;alltit~jj trnprestonante de rnancare pe cavitatea buc~la (nl! am cr~t:uL nidodaUl dl un persona] virtual poate sli mi1ll1lzmce alal de mull la rnlcul ~eiul~l. Reac~ia clllP,~ 0 astfel de5cen~ fill! va f delec pl!a.d, vA aslgur. De cele mal multe ori ii veti putea determina sa=:>i pasireze calmul, sugerez ca sQlutie preventrea Adicli pUleU

~-i lasa~i in: Ieruri mal ferijt i a nu-l 11Ia~ lTlerell dupiS \felli, pentru a nrt! vedea pre", mult~ astfel de cadavre, De ce? V! aslgur ca dupa 2, 3 verne de mal mare dragull" bravil nostri ~ovara~i se vor hotao ci'i viata asta nl.i rnai ll1erlt.l'i traWl! si-si vor tndrepta <Irma. spre cap .. 0 s,lngur! ap~il.l'e pe tl'lI.gaci.:;i peretH vor fj plini cu creierii lor.

Exisla modalitlM prin care vorn putea. sa-j c.almam $1 s~-i determinam s.1i nll ajulligii 101 m!lisuri extreme: 1ndeparlama lor din locul cu pricina (clad·se mall pOI mi~ca}i oferirea unei cantit~ri mai mari de ITIlinities<Ju a unei arme mal bUm:!. AsHel cn:i'~te ~i ,nivel.ullof de

incredere in capacuatea ccmandamulul lor. Si fiti ~r.\l grijfli, se descurc~ foarte blne cu arm le, Nu au nevoie de Ie Ii de nid 0 culoare, Ba, mal mull. atuncl (and s:in:UOllea Ie esle la maxim (doctorul poate s.li vindece pe lO'atii IUmlt9r numOli pe el nuse peste vtndecaslngur ~i va trebul sa 0 facem nol eu pachene,le de sliMlale gasite) si nlvelul increderii la iel. isi permit1i {ac~ $i gJlume. Tteceam pe langa UI1I cadavru CIJ gatul t~iat pe jumatate pi atamand Intr-o parte, dil1d docI,oru~ rneu, care avea reate eele de mai sus, 1mi spune Q "Totusi, aral~ rnai bine Ci.I fosta ta prieten.1il". PAli s1i nu ue superi ~i 's~->i trragi 1.11'1 glont in tapW Pace! di mal avearn I'levoie d el $i nu rni-arn perrnis,

o alt'.!! diferenta fara de Haflf-Life este

ca Ii inta e trat r L~ ee a i . i este J1ar(l7ilam (il1l stil AI lens), adk! poate Infecta corpul urnui om si, cand are cher, iI poate transtorma pe acesta till rnenstru. Mai

mare placerea c~lI1Id vezi d ernul de langilline~ cel In care ai avu~ incr@dere atala timp, SEl transfOllma, TrM-O iJrfitanie ),

LEVEl Revfs\N

> dornidl siHi 1<1 vialla. Exist;! un fel de tesle de s§nge pe care Ie gasim prln joe ~i care ne pOL a~til dacil uri om este inf tat, au nu, dar acesrea suet de stu I de rare.

Moi rnu'lt IdeDa1i;.~.

Fill • indoial:i. [ocul of era 0 experient~ mal bogata dec-at H If-Ufe. iveluril

lnl rloare se succed eLI ele exterioar unde putem pune I, IlIGI'U un arsenal mull mal mare: pistol. pu~ca aulomal-a, 511i1l €, al'1llnC:ltor de grenade, echlparnent de toate fel'urile et .

Graftca [eculul sste fOill.rte buna. Engine-ul reUlle,te fOClrte bine sa· Bleahze'ze at,al intedo<l~ere, cal i e:derioarele (ulnsoarea, 2~pa€la, urmele de p.1$i din acea&a), f1ir~ a C Mil resurse irnense de 5i tern, dar I cu un fel de ea l!i in 'Spaliile prea largi peruru a nu-l sollcita prea mUl11". lfi5ii c·1 m .. i bine sunt real lzate chipurite pet,sonajeror. Acestea u !r~a'tlJrile fine. nu tc'lia.te cu topor,ut cum am vazut til rnulte produq'ii de pan:! acurn,

De asemenea. sunerul sustine foane hine atmosfera [ocului. Loca!ii,le de a;;l(;i, de ~ rlipezile Antarctlcfi, sunt tnso-

~lle de tin vuiet connnuu a ,carui in n itate se muleaza dupa puterea vanlului.

Oaf, nu se putea, nlu? Trebuia sa Iipsea.scA ceva, fi, da. Iocul poate fl consicier:M 1.101.11 scurr, D.ac.a. m-as lua dup! rimpul ultlrnei salvarl. ar tnsernna di am ajun ~ rna bat eLI ultimul monstru dup~ aprnxirna iv 4-5 ore. Un joemaii lung ar ri develill rosa plictisltor. Nu sunt delee un admirator al plimb!lrHor prin ccrldoare ~I al Tmpl.I$cihii :in stallga i-n dreapta. Din eridre,5i temul de t am 5.;1IveazJ.i joeul de lacaderea tn aceasta capcana, La calcularea llrnpulul nu se i<lUlln eonsiderere nivelurile pe care Ieam i~tcu( de zece ori, deosrece slsternul de salvar este de felul lul parsiv, Este sisternul tip censola, de pe care a ~i fosl tf<lnsferat jocul. in care trebuie sa ajllngi la un anumit aparat penlJ'u a putea sail/a.

Probabil rei rnal mulU dintre voi ar avea d cornenrat. eva la perspectiva third-per on. Este adev~ral ca nu este acela$i II1IcrlU ell un firsl~per-so!1, mai ales di aid 1111~irH"i! se fa:c oarecum CllltUllJilt Dill pacate, j<Ot"UIIIlU ne permite ~ se-

lett.fm 0 per'specrM1 flrst-persen decat Tn momemu' in care star'l'i pe loc. Atunci vorn putea si1 tliotir:n eapetele inarnlcllor,

Am 0 nemullumire mare penlitl Jiinil· lui [ocului. In Iupta ell rnonst ul-mon - truer. cand reusearn s:1-1 lncarc bine ell.! plumb ~i era pe mearte, de fiecare data imi lesea dim joe. N-am reuslt ils!fujl sa ~ermin jocul. Sper €a voi sa nu aveti aceeasi problema, pen I (\.1 c~ este destul de irustranta.

Prlvind un pic in vij~or, <I';; pUlea s~ conduzlonez Q The Thing nu va avea eli siguralf1!~. searta i falma l-lalr~life-ului. De ce? Spunetl-ml cine a. dus Half-Llf -ul in spate pana ln.ziua de azi? Binemteles ~.;1 MOD-lIriie de muillpl.ayer. Ei, The Thing nu are rtl\Jillipla.yer. Nu pulem juca In r,e!ea The Thing, de~i parca un cooperativ al acestuia ar fi fost chiar Interesant, Plea!,

• ISeb.Bh

TitJIlu The Thir1S
Gren Action/shooter
Producatnr Computer Artwork
DistribuitiJIf Viv,endi Universal
Games
Ofertant Bes,t Distribution
Tel. 021-345.55.'05
Procesor P 11400 MHz
Memorie RAM 64 Me,
Acceleralre 3D mlnirn 16 Me
ON-LINE !llell1illl5~dll1lo'.l:,(,Jm

Graflca 19/20
unet 14/15
Game,plilY 25/:30
feeling <04/05
Multiplayer N/A
Stotyll,it'lt 11/201
Impresie 0,8/101
Nota: 87 )
.... 1N\N\N.l'evel.ro

~ Cateodatll stau si rna intrel'j,; "Dare e Ii~ puri de joe imi plac mal rnultr". Dacl!i Tm! aduc blne alminre, Ita inceputmi Irni pl~CeEH,I' fparte mu It sifl]ulal,(!U;!rele ilulo. Pe ma'$urli ce am Ojvm1sal in va~5ta, au fost RTS-uri 1(' ~i in flnal TS"S-urile ~~ RPG-urlle. Evidenl FPS-uri am [ucat tot tlmpul, mal ale p nuu relaxare, lata di in ultirnul limp 1n~p s~ ml! slrnt desiul de < tras de simultoarele economtce, Am mal jiu-c;;al

i in trecut, ln special Capilali m I ide curand Capitalism II, dar nu a~tH de serias ca arum. La j:ocul de fura interesul ml-a to51stamil in sptocial de taptlJ (lIl:itlul incepea cu rnclllslry. Am 0 anllmitil pasi'Une fal~ de jocurile ce contin "industry".

Unde sunt meniuril'e?

o sa t~ de dpi@1Uir.a ettpa de instalare si 0 sa incep CO fapad 'c~ dintre rneniurile"o!elll1ceput aile jarului, eu nu-l vedearn decal pe prirnul, La capitoliJl Options. Single player, Multlplayenelc., am

rners doar pe bajbaite, fOt ceea ce se vedea find un Fond roz U:$Or osforescenl $i lam reflexe. De iapt ace51 roz rni-a insotit rnou$e-ul. minimap-ul :;i restui rnenlurllor pe 101 p<irtIJ~il jocuilli. A¢levirul este ca pe(1l1I'U rntne a festUf1 !!hirr, deO<ll'ece nu SUpOI1 ..c;uloarea asia reprezer'll:ativa pentru stadiile prepubemle ale sexullli frumos. Siava d!;>mI"lului €~ r1ld ami aVlIf parte s! de lIJi portocaliu fosforecent. ~ Ol$ f ceruL spor de condijii grele. Mai departe, ell abstraqia de fOZ: .. f~f!~, luoruril au eecurs Tn! mod normal, r~ evenl~n~ nea$l:t'Pl.;\te, nlci m~car lega:ta de woo infl1lngere .din pa!'te~ Ail-ului. De !'apt, am unele repi'O$lJ~i de duo la <IeesL capitol, tegate de 0 u~ rnonoteniea ooel1ariilor propuse ~1 de lllleligmJa discillabiliii a OfiDnen~ lor. Tn fes!' ta!!enttl'l 'si ex.perioola de ti,p JooWood 1i spune cu~nl!1Jl.

liilta 0 inttr~bare pe care ml-o pun to ~ec<lre zi c~nd 'Imi caui ~n5etele, rucsacul,

telefonul, piXLJI ~I mai ales cand bat la usa vec1l1el multllre (nu-i spuneji Laref) de deasupra, Dar fiti Ilinistili. nu are nlel a legiill.lrA "'I ergsnizarea c:imd vine 'lorna de <llaCeri S<I.U jocuri pecalculafQr. E doar o chestiune de concentrate ~i talent, bineinleJes. Orieum, nu 0 ~$:iJ:i dad.ave l acesle calitap pan~ I1IU 'inCe(ca~i {sau niti atl)l1ci, ca mine~. Revel'Jind, ;Qcul de tala poate.f in anumite limite un foane bull. ghid pennu a. i'n~fa princlpllle de baz~ a.tunci cand vine Yorba de 7ntemeiereil unel afacl';rl p,T05Pf1re. in pr.mul rancJi, se merge exculsiv pe ideea c,A once afaoere e:sl!e profilabillii dear in cl ipa 1n care func~iQ:F1ezi ca proouca1or. Spre deosebire de Capitalism in care puteal vinde In rnacSllzine:;i ~~odlJse fabri€'ate de allii seu II;vrate 1n porturl, aie!1 nu 'Poti foloSI in stadiile inj~ale dec~t ceea oe esl~ produ de line. Cu alte cuvinle, lrebuie sa reallzezl tot cidul de la produqie pana la Iran, porl':;i comerclallzare. Acest fapt cerTiplidi oare-(tim dins-tart iElCUI~ deoarece kebuie 55 n i

_____________________________ ~ W"N'#::.:. ".Ievel,ro

{Qarte afellt ctJlil1m calculezi suma detoeeput, astfe:1 inca~ sa nu ramal f()F.'I bani Rel'ltru prima, serls de prod use S~UI penlru consfrucfja u!1lui, depozit absolwt :ientral. De iapt, la incepulul oricarui cenariu, primele 10-20 de minute rreblilie dedicate mUindi de prolecrare, Pe m.l!surlt ce "eli dip/HOI experiE!l1ta, ace. t timp se va reduce semnificativ (aeurn pe- bune ... nu, serio!! ••• ). Oadi nu veti aCQorda ilItentTB·acestei 1J,rime' et"pe, vl'i asisuI" a1 veli ~tIa l1I'Iai defllarte.

ExtirBCfJiie lfiIi prod1l.lC'lj:iei

In acest joe exiista in jur d,.. 11 SO d lIpun de rm.leri1 pril'T'!l3r produse intefmooiare .:;l 1initecu care puI~i luera Penlru nrnine carie am jucal destul, aeest num:ir mise lpall? mal muir d"ecil. su~ lent, Torul rl1l~'Clll1la'leriille pril'f'le. Evident aCE-Steai If'ebui!i!' exnase si procesale pel1tru ill ajunge fie direct prodllSE! finite, fie, cum 5ellltampll! eel mai des, proo\IJSi:! in:telTl':ledia!"e. Peotru un produs intenmediill' veJi avea nevoie de un singur trip de materl.e prim~ CIl in cazul Of'elului obiSl1uil, sall de do\.J~ sau mai molle,!Ca 'in cazul otelurilor speciale. Oe arei inrolo lucrurile se compHGI, dar Hind faptul em prodU9€le liinileSI.JnI de cbiooi cle5ru1 de ccmplexe (veri 1RJloturisme sau calclillatOOfl'). Unexemplu rnal silll1pllJ

esIJ eel al m~inilor de spl1iat pentru aueeslli'! nevoie de olel prOOU5 din minerun de fier i motome pi'Od~lse din c:upru::;i atel. PenlJ'lJ aces(1O!a \/eli olVea nevoie de D tlli~ ~ ~er ~i una de cupru, de Q o~larie. de 0 rabri~ de mOtffilre~i den f.iliridl.de ma$ini de spalan ~i Ibinelnteles. de un f1'l<lga:zin. TOOle acestea vor avea nevoie despatii de depozitare ~i evi.dent, detrnnsport. Pe <lcestea-Ie vt'li cons'lryi '~i coorr.:kln.1 ill ~.ttdivool:ii'G:lp 13~, P.i.r:t nid un ajut:or, in §til SimOty.

Clepozlt:ars ,"i transport;

La acest capltol intr.fm pe dorneniul Transport lycoal'l. Pe.ntrcLl ttla,te cl:idirile

enumerate mal sus veli avea nevoie de sparil de depozltars - pentru mate cladirile rIllDctiGIT<:lle, de la mine pana la rnagazin. De pec:ifical air fi (aplllil c:il "ecare: depezh are 0 <ll'lumim suprafal=! de func~ Vonare eJle, pe care poate ceerdena sing!Jr produsele, fara a I nevole de transport ghldat de voi, Un plan ar 11 cam acesta: un depozlt rnlc sau rnedlu pentru fie-care mir'a In parte, unul s, u dalia deplnlte mar] pentru locul unde vor fi grupate [ wbliniez. VO'R IFI GRUPATE fabrlelle, :;i unul rnediu fi'entru orasul unde este magazinul ssu rnagaztnele, Evident, se poate devia de la regu la 'in iunctie de dlstanta dintre resurse ~i centro I lndustrial proprlu-zts sau ora$ i t1cel3$i ceolru industrial (nu e bine sA fie prea a proprate, deoarec<e va fi res.tralrlsa capachatea de dezvoltare a erasulul, eeea ce poate duce la iallrnentl. La .capi[olul transport, lucrurlle sun! mull mal simple decat in Transport TYQOOfi. Ven putea folosi de la Ir nurl panli la avioane, IDi'feren, .. este c:~ rl,.l~ele sum mult mal Li~r ae pll~nlJit, chiar banal :;i uneori rrus!rGlnl da!oritli poslbilitatilot limitate, Dew, Iii rnarele general, se il1e<t9reaza specificuII jocului. Aten~ie) nu uriari sl!; d,tJtali strltiife eM centre de service mecanlc ~i d ~nl.re;irlere.

La acest capitol, prea mulre nu sunt d~ SPljS. Esle ro. rte lmportant ca centeele de comeclallzare 5a. fie arnplasate 111\ ZO° nele C'U cea mal mare cerer din or:a'Sc.ul respectlv. Acest lucru e.,~e aff~~t aumcl ctJod amplilli<lti machete cii,dir'ii, inainle dl:! conslfuqie. Fiec3re magazin tr bllie 'sa fie in zona cl'e acrhJl':le a unui depozir pel'l!lru a purea. n apr.ovi2Donat efident Din p~ .1te, aid se 0l'r~re onirolul.Singurul mod In eare puteti influen\<l van· zare.' este 'scaderea satl Cl'esterBil ~retu· lui. Oricl!m; nu veIi pUI(ta vinde pesle niv,elul C¢l"erii, eea ce fiIce Ca altemanla

prellllll.i sil aib~ irnportanta dear In ens negativ, Totusi. lin luau pozitiv este raptul dlla anurnlte preduse, nivelul cererii altemeaz.li Tn Funqie de i;JflOUmpl oeea CE' complica un pie lucrurile, dar nu pre-a rnult.

Munce is sfii"ilito

Odatll ce acest lung lan~ este cornp,lelac nu prea rnai aveti ce fae deCal sa datI tirnpul IIHlinte ;;i sii faGe~i mit" ajuslari pe lcl, pe colo. Unoori puteti p~rbi Utili titi incinta ealculatorului, dedicandu-va altor acriviti§ti. f'e tnasura ICe limfll,l~ Ire e, VQr ap~r~ praduse 1'1(,)1 ,I vehlculs not Qadi suntali mal inlreprinzatori din fire, aiunci puleti pr6fita de ele $i centinua sa va dezvoltatt, darnu esUeIntotdeauna necesar. Depinde doar de vol, Sinl:]l..lrul mod in care lucruril iau ell rntorsa'h-lr~ ri'1ai dfnarnicti eiiU? rnultiplay~r" ul, Problema este di dUJ'eaz~ .. , mull

• LaClku

Titlu

IGelil !Economic 51m Producilor IQWood Publishing Distribuitor loWood Publiisliing Preceser PII.350

/'Aemorie RAM 64 MB Aocelerare 3D minil1~ 1 () MB

..__---

ON"UNE ig2.jowooQ,oom

---

Gr"dkCl 1 5/20 Sun~t 12/15

Cameplay 17/30 feeling 03/05 MI!I'ltip~rilyer '5}201 S~oryline N/A

Impre:sili! 08/10

~2002 39

> Mi-;;) venit ~i mire r5ndul s:i. scriu despre jocultull. pe GOllI? vi-I of~rim de data a~eflsta. Gwnlok Eand 5o.<J_ faCUt lrnpat-

~alajocurilor intire nbi Si mie rni-a ravenit GUl'lIok, uitasem c~ era joc;ul ilJll ~f1- tru luna aceasta, SI m-arn galidlit: "f311 ... ee naiba, chiara~a cle ~au am ajuns de trehuie sa scriam desprl;' jocurl vechi?! Paine, dar totu~i vec'hl!". Si m-am luat de Mitza; "Bille, mli, p~i chiar in ha~ ul ~sl\a? Am aj\Jns s~ scrlerndespre jocwti de a;nul Ifecul? Nu mai avem altcel,l~?.(I, El, saracu,l, ~Hnclln cuno~tilll~ de cauza, adidi stiind dl iF!ste pentru jOG:lIl full, era fcsrte nedurnerir $1 a tncsroat s! m:! la eu lfrumooJ.ll •. I':~ sA vezi d nu echierasa de vechi, ca e ,(uin, ~ merit'a,d el 5i aC1J1l'I iI mili jeiu::;a, Ga'nU e ~Ia la care eu mao-gafldesd?l ~i ca,-ce mal, gota, lrebUlle sa 'II scriu, Eu, un pic rnai lini~in, Imi zic

di pilaTe a aparut Cunlok 2 ~l nu ~tiu, 01 1i eu rnai in I.HIl'lla eLI :;tiirile- ~I nu am auzit cand s-a lansar,

Pun mana pe CD si tl inslalez .. Man~ dru ~ noua mea pla~ ,graficil;, -C;;eF~rce·~ Ti 4200 h:J<lta cu il11,prurnul d@ 101 ¥al;10'ltanDful CHIP' Special pen~rr~ aceasta ocazie. 0 s~ fie arsa de gratici:sme rnult prea hestiale slde plxelare muit prea ptetennio<Wc\. Ilomesc cu dreplut

P,ard. Filrflul de intr!D e cam .Ia iel.

Eh, e r-etrlil ... i'mi zit: e,!J til s<i m~ Iln'i~les~. Meniuflle cam aoel~a§i. Eh, fJQate Q ! o'lehnicii. noua pentrLl 0 c:§l mal bunii rranzitie mire original $i seguel. ~i dup--aia, hopa, aceea~i poveste, $i m:i enerves, Si m~ lau tar de Mirza. P~i blne, m~, m~ prostesliu$i'! pe fClll, ct nu e 'ceea c.e cfElz:i tu, d'i de r.apt e ,C~ nu e§i tilata e,e coinclclen~, iar tntr-un final. se

enerveh7.(i ~i '1m! ~pune cace, mtl ~I ill incepl jlC!HT!tI ell VfE!aU 'Wal'cmf1 J sau Jedl Outcast pe sldiul full de 11llceveR Eu., cam perplex; II t-l'Itr.eb #:"i\.,I:a @ pentru sidiul ftJlil!·~ Lacare el, la riirtclul ~IJ fOl1lrte perpl.~~, ?mi spune d Q<l.

'nir-un firi'<f!, lini~fiit OJ mine insll!mi, Ina. pun pe treali>1!I; Si 1'1 laude la capal. Si dili.~:ti training ml,!it;jom.l,agreu, cit .I1U maie:ram ill stare s.a rae n'lil'ni!Z. Par.!;! nu eraasa de cempl~ difld l-am lucar prima dattl.. Sal! poate en da, Dupi'j asta rna fam.ilia~jzez din noa CU povesrea, care, fie vlJToainlre nol, este una destul de ~.ull1dard. Omul a deal ma~i.na. Ma5il'l0l munc€('l; I'lQntru elm. 'Ma:;iI'lCi era 5Up!1!<l$Olicita~. MS$ina seeflI3Nea2:a. Ma~'ina II cam omoa!'ll pe om. Omul se ascunde. Ma~ii'la 11 catHa. Nu tl aase~te. Ornul se eHl'!rv~aza .. L<luta ma1'1nill. () Ga5e~Ie .. a I1maara.

PersQnajul principal 011 jocuILli,Gl.ln~ 10k pe nurnele s!iu. este un om pe 1~1IT1~t.::rte l1'Ia~jn.\\ care are 0 probrem~ de cetnpenamem ~i Irebuie ~ti se des<3arce pe cineva.Cllm prea rnuke pers:o.me cu caracter Ihie asel'l'lan~H.or cu a I si!iu nu exisia, adiei'! majoritar din carne ~i case, pleacol s~. 1$i inuall1leasd adev~ratii dusmanl fero:;;i :>i sa! ll fac!1 5~ plateasei'l: pentru tot genecidul 'de care s-au facut 'Iir:Ii')vali. Pe parcursul misiuiiilor pe care le al de trecut, Gunl0k ests ajul:il( de alti Irei robotei pe care lfebuie' s! ti salveei din diferill! !iitlla~it i;I1' apoi f~ vor i"amaM cred!il1lcio~i .. Unul dil1l~ ,ei e~te' un robot speeiallzat pereparr,a,lrii. irrt~rv~nlii de gi;!'h hack ~j €lIte .~ont~¢I¢.eIIilCIronic€! sau e~ectro[ehllio_e. AC(J'St robo!E!1 este unul dinire eel mai fol.ositori pe par~ clI:rliu.11ntregului joe. F-jr:i orlcare dlmre ceilaW ai putea term'ina mrisiunile. Dadf nu mrll probleme. m;iicar Ie poti terminOl. COl silv~ dnu exemple, aGe-s~ r0bot in cauz~ psate de:zafed:a un gaul din la-

ser, paale trece pes~e or-ice fel de slstern de !Oisul"al'lta si, mai ales, poare (ace ace~fe lucrurl prin peretl, DaQCOIlSoI'a de con,trol, a unui srstsm de ~,igliranIa .E! ana 1'n interiorul incin~ei a_parare {Ii prin nlci un mod nu se poate a}unge 1.1. ea, acest r6botel poatesa intre rn contact

CUi ea direct prin perete} prln lnterrnednrl unei raze"S:! ri zieem de intervenlie. R~pi"l:ril~me si tQate' aeeste-mici, dar (oarte i'olosiware Iu:cruri sunt fliic;ute de cltre robotelullflostru prin interrnediul 91 doufi brate interschimbabHe:. UrlUl speeal pentru r,epat,i,lI~ii, i';,1r ahul speclal pentru a Ie actiuni mill notablle. Normal e.lf poate folost i Q 'Hllla, dar este un trAtFitorfoarte slab, asa di mal bine n thli!!i departs de IlJpi::r~i econemishi rnunltla, In afar:i de asia, se mal mlsd i foarte in,eel $1 ese 0 tinl~ !1iguri!i pel1tru il'lamici.

Un al doilea fC:)bo~el este unu] foarte rnic ~'i (oarte rapid. Este folosh mat ales pentru recunoastsre $i pentru niirluire<J adversarulul. Ests un t'inla,;; die exceplie, dar problema lui estE.' c.lt nu peate Iolo i arme de callbru mare, asa c~ "de.zaslrul" pe 'Care ill produ.ce este mil'lifn.t\1 Ireilea pe are 11 ai In grupulliiau este, cum era.si normal, un maestru al di~tr\.Jgeritor ih mag. Un robot rnaslv, {;LI 0 illrl1ilUrn ce poate prlml foarte rnulte lovituri care pentru aln r f ta~e. EI e~te eel pe are pica inlGldeau!'lt'l sarcina de a arae ..

Titlu Gunlok

-----

Cen Action

ProdlJeator Rebellion

Ofertan1 LEVEL

ProceSOf P II MMX 21)6 MHz ree. PIli 50Q MHz M~morle RAM 64 MS, ret. 12$ MB Acce'lel'are]O Minim 4 MB

ON-LINE

prirnu] Si de.e S€! retrage ultimuL EsI£> perfect pentru a aslgura ac perlrea in fal€! urror gl'llplulri rturneroase de inarnlci, in limp ce tu cu. cella It 1 v~ faceIi treaba lini$tl~i dupa un p(!rete.

Ull:imLJI, dar nu ce~ mai insignifiilfil esle Gunlok Illsu~i. EI poate folosoi arke reI de arm:l, se mi~c~ rezonabil de reped'e Si are oarmura destul de rez! tenia Cea m<li putefllica <Irma pe care GUl110k 0 PO!;ed[ este EPM. Acest" Electro Mag,.. heti Pulse este arma perfecta contra celor mal puternice unit.1iti dill Lot [ocul. Doar un IOC ell acestei arrne dlstruge orice ma~inarie lnam ic:i. Arma aceasta o ai de 18 I I'lcel.iutuI' [oculul $i nu loloSIi.!:;te munitie. Punetulslab all ei const~ in faptul eli nu po~te fI alosilla din rnlscare. Are un mod special de lragere. Te LI!1i dlreci pri,n cchll ,"ui Cunlek, rinle~li bin.e si lrdgi. til mal are un punet slab, Daca 0 iolcsesti, energia P care 0 ~xtlClgedin tme este ata:tde mare, inc~nli scads $i tie din vial!. Si ltl cada a~;sllJlL Cu C"iU 0 to lose ri mal ilIult, uaIil1~1 scade viat .. mal mull. Ma dI a\leli grijr. cu ea: ialosili! in exces, duoe 10 pierderea in toralttare a el1ergieil vnale,

odulln care iad fast de alre arrne sau aile oblecte d IdZ casnlc ~Ie deslul de onginal. Trebuie Ii Ie lap bin~ in jur i ~ \eritid reate griil'nE'7fie de gunor, SEc pare di dupa razlx:ai IOOle r.1m:i$lw1e rti· rnase nu au lust culese de nimeni ~i printre lIt'i coji de banana, poti gasi lin an.mditor de grenade sau 0 pllSctI eiJ plasm~. Sis[ernul de up.grnde al pesonajului este a.&em~n~tor (:u eel din 5epterra Core, Prin perind~rile l31~ de-a lungul jG u lui $1 ·iI, urma dlu13rilm tale pril1 gunoaie, vei fi mplilirit ell muhe chasm eli! pOI fl foloJte de tine $i de aliatii iai. Lucruri Gil energy shield, :gadget ior ennanc€:CI vision, :t1'~J.IIng kit i alte asemenea oj)iecte VCr n an xam COrpLllui ~ folosite'ln mod ,automat

eLI Ifi daspre Imagil"lB l!1i sunet

lOCUli Mali bine, Gral1ca este foarle bil'lc ~eallza:ta. Pol1goanele SUn! fo~rte rnulte la mlrn~r Sci blne implemefltate. Efeclele explozirlor sunt veridice, iar mQdul in _care J'lersol1a{E!le se mi~caE$le real. Chiar am fostal1l1J2<il de l'nodlllln care droidul de repamlie lire 0 mi:;can~ Mem~A:iloare cu cea a personajlllui Igor, prezent iI' toete fill1u!le eu vamptrt si In care este ag~iotantlJl linlel intlJlnericului, Urr Igor eel'! are a rniscare tars;3lt3 a unula din plcioare ~i arat~ lot tirnpul C3 cfneva baM de saalta i nevoit sa se t.esemneze.

Zoom-ul' e te de bUll"lacali}aIe, per!j,onajele-aralirid (oarte'bll'le $i de dep<1irte. dar $i de foarte aproape. te de rernarcat grij'" amrdata cle!allilor fete[or Si'rl! ,ericarui oblect de pe jos, GU loa~e ca nimeni nu va juca dintr-e lPerspectiv~ fO~'Jrte apropia.tli. pentru c.ll nLJ va m i frrtelege nimi,c.

Sunelele l'1'Iai lasi1J iotu\'ii de dorit, Aeolo ar fi PUIUI sa se mai lucff;!Z13 d'l:tel.ta ore in plus. Dar ac;~ste carellte ale sunetulul nu iJ1ilu€!l'1tead, prea mull impr-esia pe care ml-a la at-o joey!.

Fine

j!;leul menta jucet, u es!e oi i greu, nir1 user, nu Ie prtnde trur-un mod toarte acerb, dar Ilkl nu Ie plirtiseste, Am bag01t d seam!! r;t'i mull] dintre voi SPLJ(l c~ nici macar n.u in5tale;jJza jocul full pee cam nQi 11 orerin1 ~i nu il <::ondamnl dar Sa ~lili col ae !Ita merilii m;l\calr ~l il acord .. ~l ~[eVi! ore din mult pre:.. pre~iosul VOSLrlJ limp.

• Kani .. o;:

Simula'torul a"iatic rniliitar dIn co'lec~ia \loulra

-------------~------------~-------------------------------- __ ~~ ~~~~~n

LEVEL WALKTHRC1..I.GH

I,

WarcrnJtll1 este probabU eel mlli jUC<ll RTS'la ora actuala, a ta pentru d!. p 'Inng~ urn story-line eli:c;eJ'r!nt~ cutscenes Iller dibile si o a lh.me oIiMmica, mal e~te ji un filsd!'lanl joe stnlleglc rl'l multiplayer. Din acest ultlm morlv este esen!lolJ sa folo.w~i sl[ategi i ~'ov~ite a 11 de ajlJtClr pentru obtinerea victoriei. Sim(e-(e liber tn a exper1imenta, dar r't1alizeaz:l ta nefolosilrea rnacar it unei scheme strategiee simple pD<ltE.' duce 101 0 amara TInfran~ gere. intrebarea pe care sl-a pus-o fiecar€' eel pu~il'1 0 daJ~ ar fil !'Care e le eaa mal pulerniQ FaSiH". R:<'Ispur')SlJl este simpil,l,. dar prebabll nu Pst£! ceea Ce derili sa auzln, Wareraft III este un jor:: blne echilibrat ~i potl ca~tiga inditeretlll de ra.saalea~. Fiecare cQmbalant la aceastA I'upta <lpocaliptic~ are puncte slsbe ~i pun e orte, ceea ce duce In urlllzarea unor strategtlul:1ice pernru fiec"ii'e pane bengeranl~, Poslbllitetea de a '<.lJege dintre patrn rase, fiec<lre eu diferel,~ele sa~e ee Sf) manifesta efectiv tn slrafegia de

jGC, ridic:k mull jucabilllatea. .

ACe.51 ghid nu are prelentla de a fr unul exhaustiv, pentru c;f panoplla de slrOltegilalplicabile Tn Warcraft este de;, p~rte de a Ii una llmitata. ICI se adreseaz~ rnai ales celor al ('<11''(')r impact cu noul joe d,~ 1.1 Blizzard I'll! a fosl toernat unul po;zitiv, dar si celcr rnai e~perimentati Care sunt domlci s~ afle cat mai multe despre acest Joe 011 tuturnr p0silbiliUifilor. hldlferent de. c:ategori1a in (:glre v~ incadraj:i, cleznod~mllnlul· }ocul'ui st;~ In @;)(clusivit.ate in m:1iil1i1e voaslre. A e51 arti-

. Gol este doar un punet de' plecam, sfaturlle ~i oil.Jliile prezeme aid 'iind universal va.labile.

Pel'llfll Incepul ar Irebui sll Vi] 5p~ dalizaM intr·o singlJlra ~,as;J" F pt peniru care cunua~1'~rl':<l LiH<u::leristidlor ul"lil~Jillor. in mod detalial. ~i <I arborelui iehn(!IQgic respectiv. 561 c:ere ClJ f"lece~itate

(\lui tal:lelele adjacente). Diferentele dinlre rase sunt Btl'lt de ordln economic, eat Iii milillar ~i tehnologic, ceea ce le avantajeaz~ sau dezavanlltje(lz~ in fllll"!€lie OItru: de fnpul hiir;Fi, .cal ~i 11~ resursele disponibile, Din punctul meu de vedere .si strategic vorblncl. Warcraft 1111 este eel rna; reu it joe realizat pana in prezent, deearece acel "maximum food limit" S-il reclus drastic, iar intteducerea para metrului Upkeep constral1lge jLlc<ilorul sa-lli glmdeillSca mal mull atacurile ~I ofera in acelasi tirnp 0 .:tC'liune mal clil1amidi, fortand recurgerea la ata uri dsse, pentru d un HiSh Upkeep nu este de dorlt. Astfel seetimin~ tlrnpil mari de asteplat'e clin Slarcra'ft, cand WJrelendel'llii la victarle se baricadau pur ~j sirnplu, am~nil.nd rnornentul alaculul p~na d'md tlota de 12 .carriers/Baltle Crulsers era gaia, aClIm accentul punandUJ-se rnai putln pe unlL.'::i1:ile cele rna i putem ice $i rnai rnult p~

d iVf!rsi tate ~i tactic.!i.

5t:abUirea unel baze funcUonale. Cafe sa-Ii of ere «orizenturl largi ~ de arac, a devenit poate eel rnai 'impOrtiilfiL lucru Fin Warcratt HI, proiecrarea acesteia lind pe prtmul plan, Pei1tf'I.J a fi mai usor de .explical pa~ii pe care 31' lrebui s~~i urrnezi, v.om ILIa ca exemplu rasa Human, rna- • trice de dezvoltare tiind in rna aceeasl ~i penrru celelaltre rase, bineinleles ell schimblirile corespund,roare.

Prlrnii p~si -"'Llilt Barracks, ff!rma s,i Allar of Kings, dup~ care mai consImili dou.!i ferm.e. Urmeazil BJacksrnid'll, Lumber Mill i incl dQtJ1i tel'll1e, dupa ('are pl,.lle~i face ~rJgrade-ulla Keep. Tn ~(jt aceSl rim~ col1llilluaJi sa recruta i s.uceesiv trupe (FoCl'lJnlen/RifLemenl. Formulla. optima de exploa'lare a minelm este de .5 ~~r<lfli, dar dad avell 3-4 rnl ne pUleli fQ,losi dOlllrc:!le 4.1n ceea ce prive:>te lemnu,I.,pe anumhetUirri. o 21 Jt.emativi nO'tabiia ar Iilun Goblinl Shl'eaer f€€Wtabil I .. un GnomIsh Ob:tel'v.e.r, dar, da,cti nu elite posibil, un l1umar de 4"5 tar.lIni esle de ajl1lJis. Num~[lll unit~ilor prlmare

AttacklArmor

15CWII
75% 100% 150% 35(1/0 50%
5"0% 10'0% 100% 150% 50%
1100% 100% 100% 100'%. 75% Normal

Piercing

Siege

(peasant, pam. acdytelghouL wisp) I"IU trebuie s~ fie rnai mare de 20' pe tot pafltursul joeulwj,.

Cliuta!i ca in mornentu] 1h care lrec~li pe low Upkeep, a doua bazl s11 fie aproape gara, Acurn putefi con~tl\Ji un Workshop 'jii Win Arcal'le Sanctum ca s:I beneflciati de noi unitali. IJpgl3de-url'le la arml.d :;i j<lulehe de foe trebule "'cute fflra il1l~rzjfll'e pe m3sur::t ce devin dlsponibile.ln acest punet <1(1 j:oc:ulul, ar trebui sli Tncepeti avansarea spre Castle ca sa dispune~t de se-rvidile ce-Iei mai plJltemice ullita~i, Gryphon Rider. Fermele trebule oonstruite antlclpat, cate do'u! oda~ i in loeurl clr mal erite, deoarece sunt [inta precllleC;l~ a atacatorulul. Fondarea cel!ei de-a !raia baze ~i a celel de-apstra dadl sa peate, est~ 0bligat0fie, necare dintre arnplasamentele auxlliafe fiind protejate ell turnvrf (slruclurile defensive I"lU au rnenlrea de a resplnge un alae, cl doar de a c.1$tiga tirnp, pentru ea eel i!jlllcat s~ ia mll,suri pelrtineflle de apsrare).

Din mom nt ce ai 13 di!iP0z.itle tQale unitif~le, V()}' im:,epf:! ~onwu~r£la de clidiri ell aceeasl [unctie, cel pulin dte trei d::ldiri din fiec<lm tip. Asrfel vel avea 0

in, ra51ruclurJ apabil~ 5i\ creeze 0 armata nouii door in catev;JI minute. €I forta de

or iotmQtl dln uni~ati diver!iilcate se e!lilvede~te '''' fi 0. s.ol'U~re foarle rapid~, penl1ru a nu necesittl dedit un lngur ,Fel de strUCM·t\ penlru a fi ,recrut.ate,

c~illld considsrabil timpul in c;are ,e~ri saw de un mm atac. lPe hallile mici iincercaJ·j sa a· ilpillcati €aL mai repooe sl!rsele de aUf .

Aparere.B

Nu lasa ni cioda Iii "garda jos. Cand trim!li tJ:upe sili atace inamicul, pasrreazii dt('\I<I liiiit,'i\i ~.a-II Clp&ra baza ~i asigurn-te ca ai 0 r,etea de strucluri def.enive eel putin docenlllJ. IUtaLoriiexp-eri!11ru1tati sliu dI. eel mai bun moment de a aCtea baza inamic;:i es.te alunc:i c nd dlJ:~manui se a~t.eaplB mai pU~iH. adidl este ell ?n~ su~i 101 alae, lLud'ul acesta if forteaz.ii pe Dpon~ntsa-~i divizeze. <l.l'fnat<i i atentia. Coms~rul~}.j a doua. ~i a I,fe.ia baza e!1 de eurand po i. DaM iti esre distrus~ Singura ta baz!. ai pierdut f~r,i1 dll8pt la repUdi, dar dadi inamioJl sa~te 0 Ibaza

~4~2t_~~~~~~200~.~~~ ~ ~ __ ~a~~J§MS~~O

35'0
18-2,4 lM·2S 25:-3Q/19-2 , :5,2-61 45080 45-&"5,
21-36 24-44 28-48/22-3'fl es-tes 48·98 46{l8
Piercing No~1 Pi"m;:ing~Siege Siege Siese Plarol;ng
40Q(60G) M~I!:e_ SOO/Melee 1000 ~92 450
Awmge FBSI Fa.st/Slow Very Slow Slow Sl'ow
MedillfJ11 FQi:iilfiedl
Light Heavy MeQlum Heavy
Meol'il.l'1I'c.al MecllanlQal
6 12 8 6, 8 6
AWlagt8 Very Fast Fa.sl A.verage SI®w A\i9i1'a~~
-Bombs -Animal War
JLong Rifles -Anim;:Jl WaiF -flare .(Attac~s Training
Tlllining buildings onl}r') ..stnrml
-lirue SIght H r_nl'l'1ers
240 2:90 220 210 230 330.
310 60 601 70 160 70
3 4 2 3 S 4 -

Damage '

Max. !Damage

15-19

Damage Type '

Normal

Attack Range :

Mele:e

Attack Speed :

Fast

160

2-

<l1J1(iliar.l, inc~ ma,i joti Sf poti riposta.

Turnurils de ap~r.Jre, oridt de multe er fi, au UI'lI singur punct vulnerabil: exisl~ unititi C'ill'li!: au 0 razli de aqiune mull mai mare (catapult, bnllisb., mortar team, meat willson);' ea sa !ez.l~ti unui astfel de atac, folose~le ~n apiirare 0 combinatle de !urnllri$( lInmiti aeriene, 0 fort;\! ell mobilitate mare ce 'Poole fi deplasal~ orlcand $jl orliunde fiiod necesara pe harUi.

Tonrsl, pentru ea defensiva ta sa ~ina piept atacurllor dim ce in ce Imitil puternice, 'trebule!i~ te folo"e~ti in general tot de unitl\lile mllltare, pentw c~ un zld de turnurl nu poate tn(a~d(fauna face fa~~ 1.1I'.l<.Ii iI~ac blne PQzi~onat. Aeeiilst~ latura a ap~rMj cade 1111 seama eroiler, el pLlt~nd folQsi Town Porta! Scroll pent!\! a ajunge Iia centrele:de colecrare a resurselor care sunt mai slab aparale. Goblin Merchants sunt cei vtzatl ~ te aprovlzioneze ell as1iel de ~~lllen;te util

ded m-Ie vi.zite cat mai de~e ~i im:eardi sa nu rffinai niciodatA ~ra, aceasM vraj~.

In momelllLlI II') care estl ataiC.11, l1~r~ tuie.~lle lnamicu I ell Imit:iJJ le fle care le ai Ttl bad p~na ce pori ripoaa cu 10 forti r~lI,tabHla de contraatac, Genstruie~le..ti structurile ce-d oferJ .food~~n puncta greu acoesibile inamiculJJ.i ~i nu fine unil!lile primare Tn c;al:ea atacatorllor,

Abacul

Expresia .Ceil mal buna aparare este atac:'ul pare a 11 in Warcr~ft III rrrai ade\larat~ 'I!:a nlclodalJ. Ai nevoie de e econnrnie capabil1i. sa of ere suportu I necesar linl!Jl alae sustinul" e>Gpl:oatarea a 3 sau chiar 4 mine TIn acelasi urnp Hind punctul-chele <II jOClllui. De asernenea, censtnnrea mal rnultor ~Iadiri de acel~i tip rhal'~te ansa ta de a inlocul tfl rimp uti] unil~Hle d.2Ute Ia datorle. Din mornent ce ai atacar, nu mal po~i da inapo1. Fil in asa fel rndU sl produd permanent unit~Hi penrru a- i a!i.a:ha iflilrnicullii a in~ra.rJ.ge' gp£liitia. Chiar aa(!ti pare cii nu laci progrsse, m,1 cetia. Vel ~ avantajat, pentru c.lln<,!mic:ullia fi preocupat ,mai mult cu ap!.irarea ~i va neglija Uin posibil ata Is. adresa ta,

Ataclin le ue:bu.ie s~ se succeaaa Inlr-lin rhm ~Iert, I~d pauze mad 'in care rivalul s~ aib~ ragaz sa-~i :adlJllG: fMele :;i sa coruraasace,

Recrurare:;i un~ armats numerease de ulllt~~l ieff.ill! {de dour. dpuri: melee :;i ~~Ing;ecO este cea mal eficiEl.nt~ rnodalltaUe de a duce razboiLIl1 in prima l'i in it dQ\J3 parte a [oculul, urmsnd COl, 1ncetmeet, pe m!suri:i ce ai la dispozJtie dlidiri .f"Ioi ~i cert.etezi aproape rot ce este

,de cereetat, a arunci in lupti unitali mal puternke, Deci nu neglija a.VOlInsarea uehnologidL

Poll lncerca 2i ronstruiesti un avanpest dit mal a.proape de inamic - astfe'l vei re~i sa triO'lili tnl~rirJ ((Jal1!'! repede, lntrebuintead ea naIl), pojnh chia.r un erou, ,,;nita!ile luand direc~ia c.impului de b~I~lie i mediat dllJpa recrutare, Cu toale ca Elsie lentanl si fa.:;;i ~t@Vil grup.:irl rnari de unitl\'Ii dintre cele mal I"lU" [em ice, acest 'Irucru po ate f1 rlscant d:ac:a aoversarul stie eu ce s" comracareze acele unita~i. Ale:gerea ide .. lra adi un corp, de .armata echillhrat ~i vartat, cu unltarT comple~nt<lre.

Gind ataci, sifddui~[e-Je !liiA! fad mliCar !Url succint p[aA de Millie, Illand "In I:onsideri;lre mal rnulle jJQsibiJitati. Atacul va f! Jl'1ai efiGient dac:i vir:le din doua sau mal muhe plrti deodata. in acesr fell advsrsaru I esle fortat sa • .:;i scmdeze armata, tn til11l" ce furteJe tale fac ravagii. Chiar daq.1 eelelahe a.criuni efenslve sunt doar simple dlveifsiun,i, vei fQrJa inamlcul sa se:.apere de taale simultantnc~pEi t«invazith ehler cu GI diversiune intr-un punet cat iTlai indepartat de adevllrata ta linta pentru a deruta,

Folose t,e unillvile de asedlu in special 'impetriva turnurilor de ap~lrare Si a

erollor, COl ~ aiM un ei-t'Cl devastator. trebule a fie in numar de 5-6. Acestea trebuie protejate C~~ once pret, pentru c~ pot dislflige structurlle inamlce foarte repede, ta'r efectul aeurnulat al proiectlleior unui ,asttfel de 8f1Up peate ellmlna a creaturii put@rnic! dirur-o smgurii snlva.

Buna manevrare a unitA~ilor Tntr-Lltl alae este eselllialli pantru vittorie, Fotmeaza grupuri marl dadi eo verba d'e uni- 1~li ell iliac de ta diSl(lnJA. :;i mil;l de 3.4 (111<1 1m G) f'lel"l'11"U unifati cu alae melee. deoare!:e in il.lpta, dintr-c grupare mare, doar ca~iva vor i impUcati proprlu-zls, festul invartindu-s.e in [urul coztl, pentru c.i'i rtu au Gum s~ a~ungll la tlnta nxaUi de tine. Profitciji de superioritatea numerica. Nu rac_~~ gre~ei'llia de a arunca pur ~i simplu, cu nepisare, lrupeie 11(1 atac dac~ ob ervaJi a beneftclati de un efectlV mililar superlo~. Cu pUfin~ dexreritale s·ar putea CD advel' arul sa linl~ piept alacului fara pierderi nota bile.

Atunci canE! asediez] inarnteul ~i 8$ti f~i'n fal~ ell arm ala sa, ordoneaza trupelein funci ie de tipul de alae: in prima IInte ullitl'itll cu melee attack, tn a doua linie eele cu I~ng~' attack, iar 711 ullima Ilinie artllerla $i uniuuile spsclale, A~enfie 13 un posihll atac din spate.

S~~uleilza sltib,idunile trupelor adverse.Incearca s1l nu alaei mereu in

a ella~i' lee, uncle mal mull ca sigur ad-

v rsarul l-a canstrui1 turnurl adil.ionale: dupa ee a fe~(Jins prirnul alae. D asemensa, ince;1lrdi ~ sehirnbl configurati. arm. lei de Ie un asalt la altul (dadl. resu~sele ~i al11plasamelltele militare 'Iti 'lor permite), IUc,lnd ~ctveT5arul prill surprindere. Dadl Inamicul Ilbi este destul de vigilant, ta:ranii vot fi ~CUI ioutil Lm Il1tr:eg zid defensiv, tlindptJdurcq pana Sa Cfteze 0 de;chiz,litur:t - un fel de llll~ din spate pe care pori soli intrf ne5till~ ghent C3u~ii pUlnctel,e sijabe ale aplirarii adverse ~i profil~ de eire 101 maxim" Tinte u~oare S~lnt bazele pfoasp,~~ tnfi'inl;aLe, far!!. de care riyalllJi nu va puLea sa se dezvolte unlr-lln Irilm alarmant.

Toate rasele dispun de uniHlil aeriene mai mlill Si'lU mai puline~ici8nLe. Cand alegi 'sa .. tad p~il1 aero tmbuie s~ Iii seall)a de posibilit~il in~micult.li de 01 cantr.acara ~l'Bcul ~i de ce Ullil~i aeriene dispune la fandLl~ slu. in Mt~liille date numai IJ un.ilt'iJI de aerl e:o:(rem de impbrtante sOnl . uperiori~atea nUr-lneriGil :;i uirul com:e(;ll'ral. 'Un atac de atest ger) E'ste plJternic doar p nlru rasel!! eu eel !J'Ulln dou~ f:ipL1lfi de tlsLfei d~ unhlHi.

Ci:'il1d folose~li tran ponul aerian,

trebuie 51! pmtejezl convoiul cu alte unlr.ili eu aripl SI nu trebuie sa trecl pri., zan neexplorata dedI cu maximA atenHe.

Humans

Desi ptimele rnlslunl ingle-pl,wer (lasand 101 0 parte tutQrfalul) vor f cele jucate de partl!<l ~amel'liior; acesl lucru nu il1seamna neapilr,at ~ 5unt in prilncipiu 0 !'alia ~(JrdeCldminlistratsi s~pMiI, in$~ scenariile te vor ajuta s~ lnlele~l mecanisme! [oculel i mal ales le ver jnv~ urrr sa Ie foll)se~li ca sa supravfet~ie:;11 in Warcrafl. UnitiilHe Qa.me,· nllor I1IU sunt mal prejos decar cele ale alter rase; mull' iLJct~lori [?r£:!fer~ oarnenll, deoarsoe au unjr1i i relarlv ieftil'le ~i ell Q putere de foe pe m:isLlroi, dar nurnal condu Ii cum trebuie sunt 0 forta fonnida~ bil~ (aic,i un rol lmpcrtaru 1'1 jOildi rc;)ii Paladin I Archrnage).

Fa~~ de dadiril:e celorlalte rase, cI:i· dirlle oarnerrllor au drept avanta] durabilitatea. Upglrade-urile Masonry se apllc1i Iii nrrnurltor de api"irare, IRdlndu-le O!le mal rezlstente .dil1 joe, iI\Iar i cele mai s.cl,lmpe. Fideli devizei «Hai Sa d~IJl mana c.1JI mana.,,~i s faf:ChlO baracl, 0 fermi!. sau 0 primarilhl, t~ranii dov!'!Qesc tn a 0 data. daca mal era. nevoie, d solidaritatea umana nu pieroe nld In ceasurile gre~e de cum:pliina, oarnenli flind slngura rasa 101 care 0 cI~dire poate 'Pi ceoslru;'~1 de mai rnulte llliitlhi d edatij, evidentl11ai repede. Folose:-te acest lu ru In favoarea (0 mai ales iA panea de tnceput il j0t:ului pelltru a.li ell I.m pas 'naimea adversillfilor ~il penlru a ilia lU prill1ul atac.

S~l!ieBii genera'e

Deoarece aua ra~a de arac l1i<lii midi decal it Mmtar Teafl1·ului $i I'lU pot ataca I,mitali, Steam rank-lIril~ au a intrel.liuin.are limitillii.. SUn! eficiellie eu predldere dnd lupti 1mpQlriva Qr<i:ullJi, pel1~ru ca nlLl trebuie 5.l1 e apropie prea mult de d~dlri (S'piked Barricades), iar lumurile razl'ete vor cadea unul dupi1 altul. Forra lor brljt~ trebuie rolosifa Tnsi1cu grija, il1 fata unor slructuri defensive numeroase neff\ind 0 allermniv;\l de, alae vjabil~; de pre'ferill est ~-a distTlJgi dadiril cllror lipsl duce fa incetilli'rea dezVoitirii adver$~rului, cum ar fl fennele, orc bor· rows. z:iggural$ liau moon wens,

Morlar Team-ul e:ste cea mai slathl'J din ollegoria unit~ illor de asediu din jOc, atilt C<I damage. cit:;1 ca hit points,

tf'l:S~ nu este 0 unita~e mecat,id~ ~i poate fl vindecatat chiarin b!llulluptei, deci poti ~il'le in aprepiere (ate un preot perrtru fiecare aslful decombstant, Fac echipj buna ell Stearn Tarrk-urile,

Alo~ nurnerela (, (Arcane Sanctums), ,7 (Gl)'phQIl TOWerS). B tWorksl\lopsl, 9 !Barracks), 0 (Altar of Kings) rnai rnul'lor cliidifi de.acelasi tip. AC1Lim poll da ordine de rectutare ehiar din (-aeur b~ttliliei Ivablbil ~i pentru celelalte rasel. Pentru aplifare con tl1uie~te 0 prima linie de Guard Towers, imAritA de 0 a doua de Cannon Towers.

Rinernan este 0 uilitale versaltlla, oferjncl puterniee atacuri ol-sol ~i 501- aer, un numlir mare de nit points Sl 0 raUI-de Lcagere bWrla. 0 :ce:al~ c:I 8-10 rifl men peale doborr lnarnlcll ae,r,ienf destul de user sl il1L1preun~ eLI fOQtmen tonneaza 0 cornbinarie de alae ideal a pernru partes de debut a joe ului ,

Footmen suntleftini si user de proclus, Tn mod j.'jecial enC~ef'lpl ,and 11.1- CflO'aZa COlla cot ell Mortar Teams, Riflemen sau Cryphons. Upgrnde-ul Defend e te important mal ales 'n IUpta 1I Nighi Elves, dar si <':and atad c:JteVl1 lutml.n solilare. Partea ler proasta este puterea midi de atac;, ded inlocLJif$te-i' ClJ Knight5 Gat dill curimd posibil.

Un~IHe sp,eGiale in general, din cauza armUrii slabe, a pu~jnelor puncte de viat1:i $i it abillrati!Gr unice I"IIU sun'! recornandate pentru productia in masa. Cu l:Qate acestea SUl1It unrele- dintre cele m i imp0l'itante Ulni'lk'ili dupa eroi, penl"" ~, ptln 'V~ji Ie ce Ie stau la cli5pozil~e. PQL ajula rmafil [a au pOL slAbi caracle~15ticile de lupUlalle fortei ad\le~se:

Sorceress -Invisibility eSle 0 m~Rie nl.lmai bun5 pentru UI1 Oltac:-surpritii cilr~ s~ dedmez:e Jalr nimetl rivalului (rasa ore este fbarte suscIl"ptibila'la L1111 astfel de atac). 7nsa CEea ce dii rezulltale surprlnzatoare esle'vraja Slow. U,ltil'rla. dar nu ~i rea din urma tn C"£lea ce prive,te' lllilil3lea, este Illbilitatea vrajitoorelordea folos! foiymerph pI:! Ilmilatille mai puternkl\! a~e dUSIllOIlriului sau pe cere oe bat in retrag:ere {c.: 0 meniiull€, P@lymo.rpll distroge orrce crealUl'1j summoned. tu condi~ia sllilU alba Spelll Imm.tlRity).

'Priests -c<lpabili sil vindece si s~ cast-eze Inner Fir-e (+ 1.0% damilgel+5 armor). Folo!;iiWi cugriji1 D'i,sFJei Mag'it;, penfnl cil eliminll iiltiil efeCitele negative, cat :;i pe oele po,zitive ale vrl'ljilor (de assmenea, pro\lOad 200 dal'lI1age ul'1IitAtilor de-tip 'Soummolledl.

Din nereridre, doi preoli nu pot

Damage Type

Attock Range

Attack Speed

-

Armor Type '

- ----

Move Sp'eed i

-

Wood

-

Food

700
400 370 8'50 1315 1150
2;00 :200 285 225 255
400 400 7:05 420 495
11·14 8-9 21·27 26·36 24..g4
19·22 10·13 49!515 53-63 48-<58
Pte~cing PierG!fng Normal Nol'ff1<'l~ NOfllWl
000 600 600 Meree Melee
Average Awrnge Fast Fast Fast
lig~t Ughl Hero Hero Hero
Fast Fast Very Fast Fast Fast
180 160 sao 5{)O 500
2>0 10 HiO 1M 100
2 2 5 5 5
-Slow -Heal ~BIlZlard -$lonn Bolt -HolY L gl\t
·1n>ilslblllty ·O-ISpel Magic ·Summon Water ·Ciap -Divlrw SIiJelcl
E1eml'l1r1l
-B~llanoo AuFcl -Bash -De'JOtioUl Aural
-Polymor;ph -Inner Fh
·Mass Teleport -Avatar ResWteclion o ret~a de mine Sfllld~. hi pot dovedi uti! ltatea aumcl cand Irupe inamiGe it i imrli in baza: sunt cea mai ouna aeoperire pel"lV'u Moft<!r Team-uri $i ('". valeri trnpcmva amenintk'lrilor din aero

Fcleseste ~CaU to arms» indio de la lnceputul asediului asupra orasului t~u si r1U astepta mal Tntal s~-U pierz! armata ca apoi sit optezi pentru Militia, un 1~«In tnarrnet frind l1'lai de fol6s Tn fata atacatOfiJlll.li dedll un '''ran care taie lernne,

o combtnatle de atacpe'OtrUi f-:azleJe inaintate ale jocului ar fi Knights [irnpcrtant este 5:\ Ie ridici armUrB l~ 12), un erou Paladin eu Devotion AW<I (Arlllor +3l. SQrceress (Slow), Priest (Inner Fin!Armor +5), lar perrllu linami€il din aer

lHeti folosi un erou Archmage (Water Elements) Si cateva CyrocopteJ:.e i/sau ,Gryphon Riders.

eei ureieroi, Arcl1mage-Mountain King-Pi;1lil9in, surn1 Q corrrblnatle de lupUiremarqJoila, in special in jocurile de duraCi la_care iau parte mal mulll openentl. De departe, Archrnage-ul este eroul ce nu trebuie 511 lipo;easca din nLei o Formul& de alae, Brilliance Aura va regenera mana celuilall/celorlalli erol, dar liill . cea a vr~jitoarelor si preolilor din raza lui de attiune. Water Elements ~unl de UI'II rea'! foiosl pell1l~ ~ lJOi1':l"vel'l

3,,4 or-cand in lupla. mai.ales d, nu te cos~ resurse umane {ase edt .ruod~J. ij"liuard poate decima uR1i~atile ranged at1ale in <I doua linle de atac;, a inamlcului, iar Mass Teleport poall't f falo it iln foarte mulre elul'i, din moment ce pop n prezent oriunde <Ii pe Itart~ unitati saw cl diri.

Teoreltc, PQli caSl~ga folosind eroi,r leu conditiO! 511 file tali de nivel ridicat) :;i dear dne.v~ un-Jrali. Paladlf1ul p.oatR flDIDsi Holy ligMI pentru a-l vindec:a pe ceilalri emi, jar aura sa va m1irt reziste-nra; 101 toate uilPuril~ de atscurl. Mountain King POf}Ie: folosi Thurrder Clap penuu a builiflacilldve~rii ee se apropie pres mlJlt. in caz de fOrl~ majorit, PatJildillUI jloate folesi Divine Shield. Water Elements pot ataca llnit~~ile aerlene, far Mountain King POOl! folosl SWl"fll Boll de !0arle mulleori/c:.ci mana se va regenera user slJb inftuenlia aurel Archmage-ttlui.

il'll wnc:illzie, 'incercafi sa (01051) i reate avantajele ofenue de rasa a1~a, iJ1 ac~t CaL Humans. pentru d! numai asnel puteJi 'inclil:13 balOlflRl in favoarea vo.aslrl!.

in numarul vlltor, \10m vorbl mal pe Jarg despre dezv.oltarea eroilor :;i des pre rasa Or • Insa pana atuna cal mai

rnult, .. ~Mortar Combat!~.

vlndsca aceeasl LU'IIllale c,OncQmiLent, dar, diindlJ-le puUn limp lntre douilli b~r:ilii, j)r n destul pentru a avea e armatl'l in stare [rnpe abila.

GyrocoptelfS - aparate de zbor 'in z~.s~rate cu li·n alae aer-aer encace datarlt~ r.atea l1Iemtgere raplde, Pr,etul,este destul de rtdicat, dar 8\land in vedere utilltatea lor ~n IUII:Jtele aerielilf!:, investiJia n1prill'i f~nll;! ~l prOIP,jat,!'i, rnai ales ct\ pusca,<;jj dwarf nu pot face f];l~ intatdea.una ell brio unui asifel de atac, UpgrOlde-ul Bombs face din ei un bombardier de 0 szle, f:olo it mal mult ae nevoie de(;lh de vole; cand te c:onfrunri eu 0 a~tfel de SilU<llie. ar fI mai bine sa dat semnalul de relrage1roe pt!!11 J'U a nu suferi pierderl inutile. C~,.,.d <1.1 de-a face cu un oponsnt Ore sau Undead, 0 Slflllpa de

1 0-111mpreun~ cu a Ita de 10-1 2 Gryphon ~!c!'!:!rs< pet dechna armata ac::estuia care e51e p epolr'iderent terestra. Ate'nJie 71'1 !,Ila Wolf Raiders ~i Crypt Fi Ilds!

Gryphons Riders - nu irebuie s~ lipsQ.lScJ dill ('}fensivllJ nici unui jtlc~or Human. Folositi lin numlir mere, oferi! 0 for~ de atac aer-sol respect a bil~, msa £) astfel d FIola te poate lI5Qr I~ a fa(~ avru I neceser in alte S<.:Opuri. Or n ei sc1Jmpi, dar unt bine de avut, ~a c~ tnalnta de ,<I rntepe CO'f1struirea. lar, a'5ig:urli~te: cl1 al

• lonut%iaJ

Ev MODs

WW'IIV.level.rQ

> La sugestia unuia dintre vol, rnl-arn aruncat si eu prlvirea Oleum vreo dew:! IUflli p;e si'tl:!"u'l oficial III aC~Stui MOD de Unre a l T ournamern, Mi s-a p~nil ~oart,e intE'-r~am Iii m-arn hotaral ell tnrr-un vlitor apropiat a-i ~c 0 analiza mai profund~. Acel viitor este 11 urn, Tn con Iuzie 1111.1 mat este vlltor, cl este prezanr. De fapr est£' destul de Ire LJI, da€illin cont de mIJn1enlui in cart! am scris artlcolul acesra Mll rag, ldeea e ea rn-arn lanset veinice;;te ir' lumea Na Pali.

ldeea ('! dl ~act pe aceas'r~ planela 51:! pl'Ah~l~i~~ impffi!uni'i cu echipajul (ctlre a <1"ul 0 lena in iI s~ l'-'iJr~~ta tn spa'!iul (I nava I!;U nurnele Vlln~", RilkerE., Cum s-a anat de prlllJu:;:ire? PaL se pare C<l au rarna trei supravietuirori care au lransmis un III ai 5ubhipefell.lraSUpr-iil. patia! care a fo t capral de Vortex Rikers 2. oarta a f1irut COl nefenidtul de line sa Ie ilfli exact pe nava aceea, .~ ca flira nici un fel de udad se peate", "dar, ne rog", "daca nu e !'lici un dekln[" ere .• e~trj trimis 101 sol sJ-i salvezl pe dobltccn respectivi, Uitafld de siaml prterenesc OIl Bibliei "Sa nu hu-

Ie ui", pled. Dar, Ga de ohicei, exact cand aterizezi, e~ti Impuscat cu un glonl

u rnarmelada-n suspensie 31 oollica Si te trezesti dllpa gram.

G~ntlindu-[e a poate n-u a fast a Idee alaI de buna sa FSfle~ti verbal super!orii, apart'! brusc 0 d~estle cu doua

Planm:a 'piet,.eli:::n'"

De apt CIi! ests Na Pam N<l Ptlli e t de fapl 0 plan t!l eel pulin ciudalii j c-€I mult absu~da, In care pietrel'e p.lulesc 111 aer ca rnusrele-n borhot, Carre este cauza, habar nu am. Da(a vreti, 'i"nlrebati.le pe ale tori rnustele, ori pietrele, la dlegeret

plcloare, eu 0 alitucllile 14Hirr'easc3 datl'i de p~r (s;:IU ce-o avea fn~pJ ~i Inalt~ de vreo 2 metrj care ie sallveazJ si pleaeoll destu] d~ grabila-. Dupa o·~ alergi prin .cat@vO) coridGlare plil1~ de morli s,i urmarhld 1~liireilM::a che~He,g~5El~ll 0 anin:!, ceea ce duce la tlarificarea de lip "eristal" a situatiei. E$ti fntr-un hooter clasfc in c:ar~ eroul s{".a~ lmotdeauna ell viai,§ psntru a plilea jUQ SI in a du~CI parle. Lrni!;>t£!i!:I ::;icalmul te cuprind. te pi!llnmd si iU'l(;:,epi sa omori totee mi$t'a sau rnai mitld ~i nu se inchin~ 1h Iata ta, spuMndU-li "Sttpiin'e, POlS.! ta aling?".

Pietreleplail1etel

Dad! at Ii sil asez: pe oscadl de a I unu la zece cele mai bune MOD-uri pe ca:re le-arn luc:al. acesia arf pril'1tlfil prirn~le tinri. Restul ar n printre ullimele

clnci, dar asrs n1J are nlcl 0 impOr1."ml~ dedit pur sta.tistic1li Sf prepondeeern Madag~carJ COl sa llu tal m<')i <cornLi].1\< (Mike, pe buns, ,<I,?" am vrul s~ scrl~1. NIj;I ... acuma seriost), 101 proprtu l1lil"leinleles. Dup~ tEl' da;i ell iUIT1@le specificecElin Uru:eal iOUrnamel'lf Iii l!!>eamil'le.2:i illenl lurnea (lin furul t.~,uJ Inc;.epi ,s.''1 re<llile.zi difefel'l~a dll'1(re IOBi'cll ab!ii.wAu!ui ~i absurdul loglctl. LJupa a(castA m~rea~i!.

rea Ii~:ame, lucrurile lau 0 1I1rof~~tl.Jri\'i feorjci[1i~i ebservi IJndeva $LlS iap~~1 Cia .'i.ce.asla planeri'l are $i nrvelul m.irili ad icJJ nu e)(isl1i h!JITiBi dedesubt. Din pi!Cflue, dLlp:Ei nurnal C~teV a · minl.He 51!! sll:himba mcdlftcarea (0 sc;hlrnbar&.-de

.. Ilfel r a~teptal~) si afli pentru a nu ~~;u call! oar!l raplUlI lOa IUIl1@i:I, indife_~ejll de local lzarea spalio-temppral~,e pljl1~ de dOOE$ub'll.Iri ta se luca PiaU-Life pentru l.1iml.Uiri supllmema~el. Mai 7ntolo, supra~ pi:4terile mel:e coghiHve se hodoitlgesc $i se izlbesc de zidul lenevle' acute- pre-cencedlene ~i poss-ccncedlene, cu alte cuyinL€-, lnter-concedlene. ell alte'(:l.Jvinte. mJ limite:z 13 di,l am ju:eat"iii I'1U 0 silva aburesc c~ a~ fi rezistal p:&n.~ I .. srn'r~lt.

"Se ~tie dl rninciuna are picloare scurte, Eu nu .11"11 crezut pal'Jil cand rtu am ajuns sa-rni leg p~rul ell sireturile $1 sa-mi colk pe ure~lli cu boc<l!lciV', spunea un mozal ie$iL din gal·antie, Apli(and prilltipiili'" p5ihologiel inverse, sa ~tiri c3 !JUra mOO.<Jdel!.!ir.~raie~te, mal 81e8111 sornn ;Ii Til cele c:e·llrmeBz~. Acest M0Da;e unul dlnl~ cal rnai frurnoase design-uri de rl'lvel dirfrntEl am "(azU1. lr~nd pesle Imperfectiunile date de, engineoul de UI1real Tournament, b:iie~i1 ace~tia .au laClilt o r.t1l1nca ce merlta lot respecltuL Daca peste decorurlle de-a drepw I spooky asezarne atmo!lfer3 il'ls(')tll~ de ItoiOllna son€lrii apal1"inand origina'llJlu i, ie~e un fel de Ufldying cu alii monlifri~ Feeling-wi esteEaflliFllilt

T 00"1\>, \I~ aslgur. Acest MOD IlU numa] cAl merili'i, dat ar 11 de-a drelDLul paCilL 5R nu-l trece~i iin palmares,

P.S. in cazul in care vii il1teteSeilz~, jocul are cincl rase: Skaa], Nail, Mero~ nary. Kraal si Brute. Orleurn trebuie 01110" ra~ilproape lOn, asa ea nu rnl se pare faarte impOItanti! rasa dil'l care fae parte,

on-lin\! v.",,,w.planetum e al.cQm/ Leamvorte)l

MODs EVEL

LEVEL CONSOLE _

> :Supi,'jral ~ tocke, €E!i 0lIT: a scrts articolul pentrp Fl 2'002 pernru PC~ a .ded:aral >C1I mana pI? jnima, c~ el nu leare ClJ

,gam~pad.LJ~, i l-am il1npt cu fana tn man~ ca s:'i imi demol"lstreze. Dup~ ce saraeul Monloya 011 rupl vreo Irei pawapeli si a nenorecit pe viat!i dUMa parthdpanli inl)~enfi .Ia traflc • arn facul ap.el la torla mea de 1br1l.n~ mortal.~ ~i am srnuls WI· lanul din ma.nihi! deja tremurande ale nui Locke. P!lctltOSlJ~ nu ml!: mlntise aiind se jUNia pe ro~j sflnlii de care auzlse weodata di nu I~ <life ell cheshile sofi5tka~"", genPICiyStaHm1_ A~a ea, eu, eel care nici m:icar nu rn-am uttar la f I 2002 de pe PC,am fosl nevalt ~ le Joe ~i pe PC, nu nurnai pe censola. NIo! de alta, dar trebuia

sa !/"Jid, "Cum se p.re,;:.In~si colo, ,,:;i colo; Mallia cu Fl Irl"lsa a trecut spre Sebllh. Sl dup:i ce a rilCUL aceeasi CUI'5~ de cin~pe ori sl de fieca:r,e dat~ lem~inand pe 1 S (din 22), a!f"ebu;il sa se declare lin 'in-

... i·ns $i s'il rel1umfe pe viat~ IlU nllmai 111 console, dar ~i 1:<) ioctJrile ell rnasini, Chesoa nas.POIlili era di el nu stle sau nu vrea s,~ r:li';9unoasdl acest IUCfll ~i I~rsis~ sa ne dea dureri de \:i!j'i) tuturer dinredactiesi s{i contlnue ssse izbeasc,~ de to'I C€ mi~cl SOIl! RU.

Dat la 0 parte de mine dill falfJ tl'l~evizoru'lui. 5'<) pLlS pe plans pilnl'l. d\ll1d l-am promlsca dup~ c,etermin de scrls anicolu I, pcare s~ se jeace cat 0 vrea. ~i a ta,cur. :Pe,r1tru moment,

Arcadepe~1

$i nu doar pe taja ... M·;;uilsperia.t Gand am vo\lzul tal" de simplrste,ste meal acesl jbe. Oac~ era mai n'll.llt~rGade de awt.crecl Q rnevool'!;1 un jump_&rol1., era un JaU jack Rabbi.t wannabe. Dar este dis:lractiv. Pal1l!lla un moment dat, Adi~ cum dorn'le, sli pot ell ~ depa~es-c pe iama, siI. poi eU oBi rnerg mal repede pe nlslp dedU conrurentil de pe asfalt Sl, mal al~e5,,~ arnun tam; pe poSt de rnasin3!? Ima.gillati'"'~. un iran pe 0 pjst:i de k,:.rturi. ~i te ~lli eu irenul, Si restul se d!i' Cl'U ksrturi, ~i unul dintreei lJif.ii ca de iapt lu ai trerr, :;i da inl.ine. Urrrteaz5 0 tumba de zile mari, un I.fiplu <l>!el G.I surub pe dreaplfl, a roal~ 11a tfne: pe capolS:;i una la 'C'0I1G,ur~n!\l1 dill spate, iar tu con!iliLli pe t.raseu f.irn nld un rei tie pNlbtef'ne. Nici macar fliJI la-a,i dintitih urrna impal;t.~llui. ACl3t I lie ru este dara njant pentru eel ce cauti'i diL de coat ffi'_aHsrTl ihlaeest [oc,

Alt element de arcade prezenr fin joe. este un fel de foggy mode, comblnat cu o alenuare asunetulu], 'insotit de Q medlfica.re sirntiteare a vitszei m~inii. Toate aceste ~unI iil urmare il dl'!~a~i[,ii prin aspirarie.. A,{'@[ fenamen estesub!ini_ar in joc primr.Q bara ce se umple in parten ia'fel'a11l! a ecrarurlui In momentele ill care te afli apraape, chlar foarte aproape de concurentul d~llfata. Cu dit timpul dil stai 111 urma rnaslnii din i'a!.a este mai inp delUlng.,:.t, cu at.it bara aceea se umpls mal m\JI'n ~~·cu atilt mai rnare ffite vileza pe care 0 Ctlperi. AceSI mod de dep.1i:>ire Elsie Lin lueru foarte original; ~'i nu m~ refer la asplratia p:ropriu.zisa - deoarece aceasta €ste preZcent~1ifl foarte multe jocurl de gen ~ cl la fellu I in care ea este Sl.ibHn iat1i. Modltic:area ce se- Impune asupra modlliui in care vezi momen~ele imedial urm~toare este spectaGuloasa~ dar are ~i o hib5 .. NI.I prea maj ai control asupra ma::;i'llfi, deoateee Cldata cu m:irir,aa vi~ez,ei, a mai tost implementata $"1 o dilatare a timpului .ce te cam bag::\: In oea1~ .. Ai tendil'lla s~ i.ei curbele rnal r.epede decal trebuie :;1 nu prea potl apre~lma viteza tn mod corect. ldeea este ex<::<elentli. dar rnodul de lmplemernare l.!lsi! d~ derit. Dricul"I1 l?:stte iiI? linu~ minle, cad nu stiu de ce mal am eu lmpresie ci! 11'e \10m mai lovi de ea. m Cll'rand.

DURA GlI'l1 ne-arn obisnuit din [ocurile cu aC~li bolizi de formula 1, este ~i aid prez:en~apo5ibilitatea de ~'Ii pUN~a seta ma:;ina dup~ proprille j;!ei!eanle. Un meniu, evldent, exlr.em de s~lJf0S~ in care dac.li iJi ba_gi nasul ~i rill ~m despre ce

este verba. [e pierz! rna! rau ca in Codtii CO.'lmlnull.li. Sunt pe acelo at3tea r€g~a.je $i pluUle ~i suruburl ~i alte alea pe cere nl(i nu stiu cum Ie chearna, dal1Tlite ce fac, ind'jt Ill-am luat cu maini I(! de cap :;i rni-arn zis pe un ton Ioarte ap~e.ciativ la adresa mea: "Eum nalba face·i1stia de $!ie atale~ ~l nlJ le uil.ii1!" , dup~ care am eat rep£idE' pe triuJighi ~i am iesil dili loaltL m~tarai .. <lila de nedeslusit pentru mine. P'mbabil pentru voi nu va fi 0 prClhlem~ atal de mare, penlru c;:i dupi'i cum va srlu eLI pe vol, sunteli' Miali d~epti.

Grafica din joe este superba. Ma$i" nile 5UIlt P.i.cLJte la li¥1are-art1li. iar mediu1 este cizelatfoarte bine, larba rti,este aruncara Tn lat!, nlsipul ridkar de 0 ma~in:i dil1far:l te orbeste, lar fumul pe care tI fad III starr dacii I'IUII)led cum trebuie, este fearte real. Pe lang~ peisajele ce iti inc.§nl~ ochiul, mai exisra 1a standurl si alte motive pentru care meriN'i s.ll nu dai skip peste lnteo-urt. Fel de rei de fete care mal de care mal lungi in prcioare ~~ mai SUI'tlM Tmbr~ca.le S€!

gr tI besc sa: iti li"5 IJ mbrel <1; sa i'll of ere 0 wacoritoa:~€ sau un masel dlJpli 0 i:1ursa istovitoare. Cred c:i rnai ilil:es pentru aceste dOl11ni~o8ir,e de. la stand se tot

II

II

La ccncarsul LIEVEL l!l1ll;preu .

Best Distribution, ·oCiul C&c: egade a ·fQ.s:t ca;i1tigatde e.ii1reAndrei din Bucurel)ti.

La concursJJI LEVEli:mprel!una.cu Ubi Soft, iooul rlll~ Selll\lers IV Md. 01:'1 a. fost ca~1:igat ,decltil'e VistoriJ)vscl1i Vidor dinBut::::ur,~t

Laeoneursul lfVEl imprelJl1a 01.1 Monosit Cenimpe«, jowl Warcraft 11[1 a f(Jls~ d~igal de ca.tre To~c., Gabrie.la din Tirgovi~re ..

La concunl.ll llEVEl impl'eunacu Theustrnaster, FtilJmQ~nu Adrian dio IBra~o\l a c.iftigat UIl ThrlJst:mtrster OUl'a'l Analog. Gamepad.

fncapilJaneaZ3 Sehlah sl!i ioac:e acest joe. Dup~ cum probabl! ilti bitgat de seama ~i voi, el est!;! unfoarte miocal ,;JIdmiralOf al sexului extf~l1i de frtlmos prezent la aeest tel de man~f"'5tilli cultural-administrative.

Sebah se pare di a dat bir C\l fugiU~j I1U 5-a mai alinS de joe. Cred dl a realizat :;i el in sJ8Jsit eli nue de el sla pletat OlQis3. A~a ca '[rebuie ~ nnclwei Si eu currwa, ded va urez distrac~ie pl~cuUi Tn week-end-ul care vine, vreme fruI!110il.S~ la mare, bronz care sa va. tina cat mal rnuh, lar eelor care nu citesc revlst3lloaml, Ie dores€: viata lunlf<i in centinuare, A • sm uit'<lt, Locke ziCE' c~ dad rnai stau multcM hai.acas,'li, A:>il di am plecat,

• ;Kanlec

Ti1:lu Fl 2002 Produciitor itA Sports

Oferlanl Best Oistrioutian tel. 021~345.55"05

COI'Isol5 flS2 oferita de Best Co.mpute.rs

'\J

• •

GONSIJL!::: EVEL

ca,tigatorii sunl rugati 5<'i '511I1e la redactie OJ.1)8..415158 sau 0268-418728.

lEVEL Si Sony ilU ofern 10 joctllflii PlayStati'l!)l'IllIrlmatoritO'l~:

Potera~lI Dan ~Buz~u), Stoical Bogdan "Ba~al.l), Bucea Vasile Ad.rian (Sebe~). Ciud'ililu Cipr.ian (S1ivil'1.e$ti), G<Ii\lri.l~ Mihai (eUGl.lrc$ti). AIb:ini1~ Mii'lrius ([B'Uou[e~!i), Cimpan lucian (8i!1trita), Georgescu $e,rban lonuJ (Const1!.nja),. Gneol'ghe MariuSCiprian (IBuour~~ti) ~i Simion ~Iefania

i:leliiCl (Moreni).

LEVEL

Albat:rQn KX4DO+PRO

Ce este sau ce reprezinta Albatron lasts 0 poveste hmg~. ·Cativa taiwanezi mid, galbeni ~i cu ochll "pidor p€'ste picior" au zi cii nu mal au chef sa t~ag~ tare pentru Gigabyte ~i !i-au het.i~at !rEi o ~tergl de acolo .. QUa gazd~ carei- .. adoptat pe acesua le-a IJfel"it apreape "pe tayat 0 nOlD~ lil"lie de pmductie. Ce <l ie~it de aid? Nimh: altceva dedit spuma pHicilor de baz>t talwaneze. $1 daca ret nu aveau lin nurne, acestia S-<1U gandit la Albatron. AlbatrO!1 KX400t PRO este 0 pla.ca de bazii ock t A c@n5trlJit~ nn [urul chipset-uhri 'KT333. Noulatea alb oluta 1.1 ;;measla plac~ este dar. de pfeZel'l~(l southbridge-ului VT8235. Pemru conexhmlle exterloare se oteri! doar suport pentru USB 2.0 ~i evident sloturile AGP, PCI ~i CNR, eel din tJrm~ fnfiintat pentru aceia dintre vot care au de g,iii1~ ~ folo eas~ un modem mal cu "schapsis" (gen WinModem). In

s himb, 1<1 capitolul LIne!, placa il pO'aLe

Laten\iB &eSzut:ii lo memoriUa .DDR

IEsLe ClJlnOSClJt faptl.l~ d la rncdulele de memeris D1I'JR ce func:~ioneaza la -rrecvenJ(> fbarte ridkale, v~loilire·a l<ltel1tei es:le Oir'l!t mare. Pentru ill rezc:>lva aceastli prbblema, c'ompanla acz Technology a arnUintat lansarea unei noi tehnologjj sOb denumirea EL-DDR SORAM (~nhanced Lateney). Aceasra va forta respectil1elle module de rnerneries 5~ scad~ latenta Illtr-Uin mod censiderabil pnrur-o nou.ti meiQdll tie "'1l'11pacherare'J a chiJi)-urHof, pr~cum ~ p:rintr·Q metod~ rnal eFic:ienta de rIh:ire a acestora in momsrnul il1l eare a,ceasfil 11I01}'~ rehnotogie va fi pusa 1n

amite doar pe 6 canale, prindpllla vill~ fiind implJltalii chlpset-ului Re~ltek ALe !l50. <0 al~ facilitate extrem de IJtil1!l 'pentru unil dintre 110il estsaceea c.ll BIOS-ul este capabil s~ fac~ bad-up 101 setarHe sale initiale. Acest procedeu se realizeaza pI!., lntermedlul functiei 8110S Mirror. ln58 princlpalul atu al ace -tei

pr,actidi, va exista po ibililatea realizarri unul now tip de rnodul de. memerie DDR400 - CAS11T.

n"'dial NV3D lese Is anut?

Se.aud zvonud rum ali urm~lO<Il'ec1 placa gralka a celor de la nVidia, cunos-

lim 51.lb numele de cod NV30, ar webui sa aparl pe l'ia:l:I nil primul sfelt al anulu] 2003,. IDa ~ aeeste zvonur! unL adevolPoilte, mseamn~. dl nVidia va piercle t'oafe viinza~ rile unportame darorare vacan ei de jarn!, care se tie este C1eB mil] profrt:lbil~ sesiLlne de vandl'j, a aoului. Dar asra nu este lorul. Se p"a!l9 c.1la sfar~itul lui 2004 va apl1rea NV35, iarih toamna lui 2004, NV40.

pll!ici de baza oeste raportul fosrte bun lntre pref sJ calitate,

Produd1or Albartr,on

at@rTan( AlbaIron

Tel:: 0'21-411.06.75

Pre] 80 USO (tara TVA)

CVD-r.lle pot IUB a n!!;lYsl ~

Esle posibll ca,'i'1'I scurt nmp sa apara pi<! piata 0 n0u~ serle ale medii optiee ovo. <;:amcteristka principalA a aceslora v< f cresterea substan~i.al.1l a canti~ t~ril de informatie ce va pulea fi stocata IJe aeestea, Spre deoseblre de aetuatele DV[)§uri ce folosesc standardul "red~laser", noi'le_1'11edii vor fi "concepute in jurul formatului "Blue-laser." Aceasrl idee apar)ine In totallrate celor de la N EC sl To.sl1iba. Concomltent ell aceasta inforrnatie, <lU ~pa'trt raspupsuri ~i din parlea aitor companii ca Panasoni , Sony si' MatsLl.shita care la randul ~or au propus 0 idee a em"rn~toare, ins~ sub un

\IWIMI.I.evell.f'O

Samsung PC Keyboard seL .,50D

Samsung PC .Keyboard oueste nHmic ahceva decat 0 tilstllltllr~ normal.a f.i.rll doTflri exlraotdinare. Ceea ce mer'it~ Tl'lsJ mentionatl!;'st~ faptLilI ea senzarifj de al:ingolfe a tastelor est€: S\..lperplaCut~. E 0 adev~rat;!i be\ie sel'lzorial~ sa te: asezl III fal.;! una; ~s:ffel de "claviatur]" sl sll incepi a-ti redacta propriile amintiri sau, dupli

Produdtor

5afltlsung

a fI'll' I ant

D~CK (,omputers ,I nte.rl'laUo:MI

Te'l: 02·'-434.3,4.00

6 USD (f.i.rillV,I\)

SSlT'Isung Internet Keyboard

La ca.pil'olulllll:einel silUali'l1 e ceva mal ergonomicti. N-am ~di,t (.lJvinw dB laud!! 13 adllesa unei <lstfel de lastaluri. ln primul rand C:UfSi! 'astelof este fQ<1rte mieJ,;, ceee ce ronfer:i. 0 u~liIrln'~ lnu«libil~ Tn utiltzare. Alaluri del.asteleclI funqii~e daslc:e rnai putem g~gi alte diteva perechi de butcma~

I

I

all I"Ilnrte:' "ijlue-Ray". Totll§i •. t!1::1'ln01ogia "Blye-Iaser" este comp<lt;bil~ eu cea a:ctual:i~ lar im:plemel1lan::m, aeestula se poate reallza muir rnai sirnplu, Totusi ultlrnu ~ cu viinu ll v I;;l r ,aVBOl (.ei de la Offj<lniz.ali.a DVP fQl'iJm. car.e vm jude<;a problema la rece}i :sperlm COl rezultatel final s.llfie eel rnai acceptabil pentru toaleptiJ1ile'.

VIlA~I"iIB'tezqte 'calee ce1arde fa Microsoft

Oe~i Wintlows Media 'iJl1i'l'C.\I FI!J a f9~t oliidall.mS<ll pe piata, pa~i i pre:nner- g~lori acesteia au fest facuti de ditre eel C@ la VIA. Ace$tia.anuntGi Ca noua

preferinJtt s:1 joel cele mai rarl 1m::uri care, verba ala, so.licita din grel!! tastaiura ... Tastatura dispune de toate cele 102 taste; inclusi v cele speclale pentru Windows.In rest, este la fel ca ulla clasica.

-"11101 .....

I I

'/

Pentru conectare 51: folose$lE:: celebrul deja port PS/2 (acesta roernal coooara din HmuzJnii; fani~ PS/2, i'nnehnmit:i.· se ,a~rundi de laetaj i'ngrupuri de zecE'l. Tast,a[ura nu este ins6tl~ de, nici un all material in:formaliv sau alte bresurele, de gel1\ul "Manual de unllzare a tastatwfii".

cu (lomelii m<lii speciale. f'nmul set ere asernenea butmmE! suntcele 8 ta5te mul~lmedia cu rol de Play, Skip saualtele, ill imedleta vocinatate a iilC:E!Slora:gftsim un <lIt ~ de 7.iLISte. A(;"eStea au un <1'01 rrai ~ial ~i i1nlJrrne iOCela ~ acre; rapid la t9a1e,aplkatiile I1lal imporlqnte ale W~ndo~I\,I1. ~i crede!l d'i ace~tea sum toots? Ei bine,. nu, Se:mai

I I i

tehn010gie in.c;lus~ 111. Windows, Media 9 ( WMA 9 Prof~sionalj Va avea intreg SUlportul din partea a dou\'!; nol chlpset .. mi audla, pe nurnele lor real VIA Envy24 ~i V,IA IE(1vy14HT. Ele vor fi capabile s-:li controleze p~ni!l la 12 le!;irl audiol ~stfe'l reidizaflldu-'5e 'S!.l~ru penuu viitearele si5tif!l'lrl'e audio 5.1,~.1 ?i, de ce !'Ill, 7.1.

Be Sll1unva "oi p!"'Dcaa!:Jeir'e Athlon :XP

111 clIrJnfi! S8 'Preconi~ .aparitia pe, pia~o':i. a noilar proc:esoareAiV\p Atlon XP :il700+. Aeestea vor avea la ba:zi'! 0 ilei!$iune muI1l7mbun~tarit:i a nudeului Th(m~ughbr,ed, existent'ina!illJidele

gaseste lnd! un set de 5 ,taste. Acesrea au on roll poe care nu prea l.am mal in!5ltllllil tastaturi de aeest gen, eele.5 taste pot Ii asociate lJilui anumil program .. De exernplu, uouia din bulOane i-am asocial un

joe ••• nimeni allul decal Co.unter Strike. W va spun sincer: it works!!!. in rnomei'llu11n care am ,apawt bUIonlJ I re5f.U1iv, i nd iferenr !'nee apliootie erarn, am intrat1njoc, galasli Ir<lg un head-shot, evidenl, cucu~irut Pe OJ-ul incll!ls,. al~lt,1ri dedrivere, $e mai' ~ CBJeva aplicilJH cu rei de playt.>J"..e pentru diverse medii audio sau video. ~i ca 5<1 fie memul cump!et. unul diri·soft-uri ,~mite char ~i creaFea unui playli51 In care se poate adauga ori.ee ITl€lodie pmfemt~,.

Pr(jdudUnr SamSlIIl1.g

-------_- - __

Ofer!ant

DECK (olilllputers International,

Tel: 021.434.34 .. 00

Pret

procesoare.1-.thkJn XP 2400+ :;i 260(4, Noutate.a corl51A in (':r~terei.1l fi:'ecventei JT1agi~tralei pimlli Tn dreptul vaterii de 333 MH:z. Evident aceasti manevftl va fi supo.rta~ :>i de v:iiroarelethip5et~uri VIA KT4.QO, I1Vidia NForce2 Si SIS 744.0E.\OjIwee!;! apari~a <ice!itor.1din ullTlJi ~ va face p~1eo pe6oad~ mai h.lI'lg~ de limp. neua irnplementar;e tl pniOQesearel0r se pare d Wlrul1c[iona ~i pe gcLlJalele VIA 333.

111 viitm, surs.€) olficiaie :A.MD preclze<lza apari~ia ut10r noi modele de proGe5'Onre, ell' vm dispune de 51 2 KB memorle cache 9e,Level1 bene:i'iciimll ~i acesrea de avantajele me,gisLralei €Ie 333 MHz. Acestea vor purta nurnele de' cod Barton,

San'l5ung SMP 21DOWX

Deschldern rubrica de dispozltive de alergat pe rnese, CI.I un mouse claslc eu bllti:;.i douti buteane. Evident, lntre aces\e dotJl butoane descoperim -fRlnluselea :;i maiestuo,zita'lea unei. ... ratite de soroll de care foarte mulll dintre noi sunt€'m osrecum ala~iI~i slffi'ete~te; Acest lucru poate fi foart.e simplu cOllfinnat de caIre "minilnarH" InremeWlui. Rezolutia maxim~ de care '''rf'C1I''><' SMP 2100WX di!I!June este de

--:-----------~~-.....;:;--- 800 dpi, ceea ce ofet:§ o

DECK Computer p.redzi€ cresaJtll. in miT

International d'irile vloaie aile curso-

T'eb 02;1.4134.34.100 nrlul pe desktep-ul nos-

----P-re-'-3- .. -2-U-S-D-(ra-r-a-TV-A,-) - tru frumos tapetal de un

-------------- wallpaper 0,1 uncon:-

~nlil foane bogatm ulorl sal! hnagini frurnoase obtinute. cu ajutorul unei camere digita'le cand di f051 CLl prietena I a mare ~ erati pe pla.).!i:;i iI~i (tll,.,-ut poz.e.

eu urn design aerodnnamic, mouse-ul face posibil !:lIIcrui chiar ~f pentru eel care prefer~ Sa II foloseasca OJ mana s'tangil Sofltul ce W insole~te oferA facili~j ca auto sora II, auto start, m~u. move sau zoom In. Penlru intel1fata ~e folo e~te nlrnenl altul deeat., FAIMOSUL PORT PS/2 (care coboara din nou din limu.zina; fanii unt deja WI; morri)_ Se rec(')mand.!!. ca penrru acest mouse s5 se loloseasca un pad clasic, care sa nu adune prea rnult praf "dedicat" angrenajeler din mouse,

Sarnsung Cpt·cal Wheel Mauss

IDil'1 aceleasi urioe Electro-Medlanics ale elor de la Sarnsung aiesit pe 1P0i11!~. poe I .. l5;00, QIl1d pleadi toti rnuncltortl acas:i, un produs ru::ema:nla.tor ca utililate ru eel de care \11\' pnvesteam mal sus, ins.ii cu ceva Imbumtt~tiri. Prima dinli'e caracteristiclle care au avtH de suferit iii fost cea a design-ului. De aQeastti datA avem In ralil un mouse o~~ mal ublilrel (probabil l-eu linulla r~im) ell 0 ergoneml crest;uta, ad\rn 0 operare ceva rnai lJ$Oali. 1n TI!!5[, ior aceleasl 2 buteane clasice plus nellpsita rolil~ de SOQlIll:;i

eta ~eaza rotunjimile pe psrtea superjo<lr~ a rnouse-ului. Pe pantea opusa 1nsi'i, siluatia e cu lewl aha, Aid descopedm

ceva mocJiflcari. .. Oh MY GODI The bi1ul.1i-thing is missingl!! Ea a fost ill'locuita CIII un senzor opti I ceea ce d~ 0 precizie mult 1mbun~ta-tila mj:;c~rilor. Sarnsung Optical Wheel Mouse este i'nsolit de un minirnanual destul d blne pus la punct, <!I§.turi de care se g~s~te Si un CD-ROM co driverei so!'i:uri utillitare penlru ~:liferi~ele funqii ale respectJivelorbutmme de pe mouse. ProouC'atorii s-au gandit. ct\ ar f blne dladl ar inchJ- -P;;:;J;::;~:;:-"'i::;;;;:;::::;---~ de ~I un adaptor lnne PS/2 (We love you!) ~i USB ..

Frurnos d"lo peneator,

!DECK Compufrers Iinte'flllational

Tel: (;12Th -434.'34,.00

Pret

12 USD (filii IVA)

MiclrDsaft IntelliMou&e, Cpt:Jca

Pentru iinal am p;\lstral P ntru vol eel rnai "swparat" mouse din aceasta Iluni1. EI vine de 1101 nimeni altclneva decat Microsoft Es.1E'; yorba de lin mouse cu 0 110tll ridi:cat~ de prafeslicnalism. De' t~ zie acesl ILlci'lH Foarte rnulte alte campanili eel drept mai mid, au Incercat sli il copleze in rei :;i chip, i a~ au ap~/1,I! el de fel de oopli ieftirue aile acestui model d moure. Inzestrat eLI un senzor optic din clasa cel'or l11a:i perfomlante modele de aces fel, el esle fn stare sa citeasca irnagini de pe suprafaf<! pe cars eQ€! j;loziJionat 130 rata· de- 6.000 de "inl<1gini'l pe secunda. in ac.es~ fel, eursorul rnouse-ulul nu va rna! topai efect!v pe ecranele nostre, d va avea 0 mi?care fluent~ :Ii pj'in.\! de armonie, Per total. Mic~o oft Intel!lliMouSE! Op kall dispuned cind butoane ~i ~ici am indus ~i rotita de croll care PQate juca ~j rol de

bUIOnfil'in anumite aplicatii, Cel'elahe butoane pot fi foalfte siroplu customlaate eu ajuloilulsoftului Microsoft IlntelWoinl4.0 care :sf! g:i~te pe CD-u~ ce ihsole$le rnouse-ul, La rei ca $1 mouse--ul dinainte, MiCI'O!ioft InrelliM9u5e Opiicaj poate fI CQnectat I .. PC fot In,oou6 meduri, fie la un port. USB, fie 1.3 un port. PS/2 (111U se vede din cauza mul~fmHl. De manual nu pOille f vorba in cuti,e nu gasel"tli nirnic ahceva dedit 0 bro~'Ur.l ln II imba rom5n~ ce coniine cateva infoJfma~il despre lecurile In care se poate obpne asisrenJii illl cazu I Tn care apar anumite problema

Prodm::.Uur Micro oft

Ofertant FlamingO' Compl:ders Tel: 021-2:22 .. 50.41

Prel 40 usn (tara TVA)

www.level.i"o

Super GSM Reader

Super GSM Reader nu este nimic altceva decato "ynealfii" ce permlr 0 flexibilit.ue rnai marein cazul lucrului cu dauete de pe Uri anumit SIM GSM. Cu rorii stirn ca pentru a folasi IJh leleiol1 mobil avern nevoie de 0 carte Iii SIM.

A. ilSrli art II te conecteaza automat

la 0 retea de lelefornie molaila (de obicel la cea care a eliberat cartela). Ea contme h,l'JI111:irul GSM. anurnite serlli ale cartelei, o anumita cantitate de mernorie in care pot Ii to ate infmma~ii cum ar f, adrsse de telefon sau mesaje SMS. Accesul 1:,1- tre aceasta se poate realiza fie prin inte.medlul optiuniior unul telefon mobil, fie eu ajutorul unui dispozhlv de genul celui de fal1t Acest 511peir GSMReacler este 'capabil 5:1 d[easc~ toaie in'formatiile de pe cartela SiM, incepand de la codurlle de ICC lID, IMSr, agenda de telefon $1 I;;ana la reteaua GSM din care face parte. Bineln eles, acestea unt decodate cu ajutorul softului de pe milliCD·ul ce In- 50le~tte acest produs, Seria de fucilit;!i~i oferlte de acest softwareeste variatil:. De exemplu, dad1se doreste citirea Soi/au edirare agendel telefonice este suflctent sa dati cllck pe tab-ul phonebook Iii loa~re datele dil1~c51sl~' sectiune \la stau la dispozifie. O(lca dinrr-un anumil rnotiv do-

Wirele

CI Adapter

Aceas'ta plac~ de re~e<l se adreseaza in special lubirorllor de lucruri mobile (masini, trenurl, bbtrd et .) sau ce10r mal "lenesi" Care nu prea au chef sa stea s1\' 'rOI tras~ ~i s" intlnda cablurl de retea tun .•• hobby de-al rneu), Cu cablul mal e cum mal €!, dar sa stal sa l'Ilufezi lli sa mason cmellti ~i nebunii dimr-astea .. , e de-a dreptul pur Iii sirnplu, De aceea vi prezjnt (J SQluiie wireless, Yorba ala, dai un ban, dar ... e~ti mobill. in Bnia "M-a lovit trenulca bltrateulprin aer", caracteri idle acestei placi, din pUnClLJI de vedere al vitezei de transfer al

riti s~ ad~ugali, sa ~terge~j sau sa, modi(kati diferite valori, ntmic mai 'sim~11J1 iEste la fel ca ed Ita rea. unei fni de calcllli 'in Excel. Pentruo si'g:urama 5PoFitBi, exisla ~Ii eptiunea de back-up <I r'll/melor $i a nurner lor de [e1efon p ha~ddisk-ul OOmpl.llerul~ui,. in acest fel pu~elidlJta un numar da tslefen !lira a mai n nevcle sa rasoolltl prln memoria telefonulul. Acela:;i aspect al problernei se pune ~i in ca· zul SMS-urilor. Le puteJi citi, sslva. modifica sau sterge 'In oriee moment In care deui)i sa face,i <i(l~.5~ lueru.

Pental rnemestele mal "diiiidle"

datelor, permit un transfer de maxim .22 Mbps. 0 valoare re;wnabillj, dadj se Une cant de Iaptul ca majQrltatea pl~d" lor de retea din categorla wireless aling o valoare mil)(im~ de 11-12 Ml;p~. biin punctul de! vedere al sigurantei datelor transmlse, produdtorii au indus' I un codec WEP Encryption pe .256 de itt indus 1n standardel IEEE 802. 11 b, ce oTera 0 garan}ie maxima:a datelnr,

TEW-J03PI rOlp5e~te 0 I~tjme de banda de 2.4 GHz: DSSS, ceea ce sailsface normele intemationale prilvlfid acesie tipuri de dispozltlve,

Cu aiutorul unei anttene e,xterne de 2 dbi lncluse.tn paehet, dislanla intre computerul desktop in care este mentaUi aceasra pladi :;i prlrnul Access POInt (cu rol de hub wire'lessj este de aproxirnativ 30 de metri. In fine, placa e uper, dar mie personal imi pla abrevterlle:

WElf', IEEE, DSS5, lEW, dbi. Mai vreaul Mal vreaul

HARQ1NAF!E LEVEL

ISuperGSM

.-

exista ~i opJiunl ca bJocare/deblocare a codulul PIN, op iUlli de schirnbare a PINl sau P"IN2.

A. est produs nu cere nirnic a Itce", a dedl un simplu port COM llber, un computer cu uh procesor minim 486 ClI 4 Me memoria RAM. Ca slnerne de operall'e se accept~ orice Windows, incepand de Iia 95 Si terminancl ell Xp,

Producator FSK Electronics

Oferl,ant SPOT Digital

1@1: 021-4111.06.75

Pre1 10 USD (tar~ TVA)

Produ 'iilar lRENnn~~

Oferlanl Oepozitul

de Calculatoare lei: 021·221.73 . .77

Pre! 10 USD (fflrli WA)

lEVb.. HAf'lOWARE:<

USB 2 .. 0 to IDE/ ATAPI

Acesl produs nu este nimic altceva decat un cablu. ]1'1 mod normal, aici -ar termlna pre.zenttirea. Toiusi, e un cabh,J special pe care sun'l montate dou:i rnufe ClIJ rol de adeptoare, Aceslluc~u renllzea .. z11 un fel de bridge intre un device standare! AlAP!, cum ar Ii un herddisk sau un CD·RW, (ldic.'t 0 COmpOf1Mt:i tn mod normallntern~ ~j UI1 port USB'. Bineinll!!'" I'es, pentru rezullate optime se recomanda foiosirea unui port USB 2.0, peotru di se stle ciil viteza de transfer a da:tel'or esre vi-

M'BIPC2PC BluetcDth

Bluetcoth reprezinta 1<1 ora actuala cea rnai revoluticrtara tehnclogie dsstl .. Ilat~ realizarl'i de conexlunl wireless Intre !!IouA seu mal mult computers

au device-uri. A.ce te tipuri de can .. xluni se adreseaza "relelelorH de mici dirnensiuni ~i care flU au pretenlil dee .. sebite asupra rate lor de transfer al datelor, FUiic~ion a rea acesror dispezitlve din categoriil llfa'ra cablu' ,este simpla. Unul din~te device-uri face Q "cerere" dire un all device, lar acesra din urma poate foarte bine sill accspte sau nu co .. nexiunea. in mod normal eel care race "cererea" este cunoscut sub numele de "clienl", iar eel care ar lrebui seu nu s!I aceepre ~n.ej(lunea este cunoscuaca flind "se-rver", Pentru ca "'serveruJ" W acoopte coneXili;Jl1ea, acesta trebuie ~

Ricch Caplia RR3C

Dup[ 0 lungll perioad~ de web-cam-uri "din plastic" am ded 'sa ar~t lumii inlregil una dintre cele mai recenre ~Inile ale calor de la Rico'h in materie de carnere dlgjl'ale. IEste un produs profesfonal, iii1<r caJila!e.a imaginHor este pur -Ili slrnplu incrOOibil~L FOlografii de detaliu ~i de rezolulii Ioarte mari pol fi luate chiar ~i de la UN (1) ern of ~(!~ de sobiect Di5play~ul super .. senslbll e&~ capahil ~ aflseze il11a.glni luate (u ajlJrorul sistemullui <;omplex de focalizare (Hybrid Autofocusl al camerei chiar din medii in care lumina e uperba, CO' alb~. e mare, dar llpseste aproape cu de~",.1r~ire, 'Rewi:lJtia maxima la €lite se poate Capl1Jl'a 0 il'nagine este 002048>::1536. OpJiul'lea de zo mete i ea pre-zentli, acea 14 putahd n reallzat~ in dO~J:i rnodurl: opilc, eu un zoom de 3x::;1 digitall,

cu 3,4>:. IBim!'inleles, darn ar fI s(! intram In

z.lbil mai ridicat5 dedit In <Caz'U1 unui port USB 1.11. (COl fup~ divers, pe portul USB

1.1 se poate <lUllge 0 rara p1axima de 11 Mbps, pre deoseblrs de USB 2.0, pe care se poate aringe 0 rata iii transierulul de date de pan3. la 48Q Mbps). DacA tolu~i nu di5puneti de USB 2.0, dispozitivul este compatibil Sf cu USB 1 .. 1 $i p{Ja~e fI folosit perfe l $i ell acesta, insa 101 un transfer oarte mare. de date dorata acesniia va c~e$le co nsiderabiI. Pentru alirnen .. tarea dlspozltlvelor IDE ,adaptorul este prevazut cu 0 sursa de alimentare exter,ml Indifel'ent d sisl:emul de operare felosit; prod\,lc~torii reeon1anda, pentru 0 COn1-

patibilitate mai bun~ intre adaptor ~i cornpliler, insl'alarea driverelor livra~e peeD,

f'roducJ.tor Veripl'lJs

Of'r!anl Seektron

Tell: 024-185 .. 920

58 USD (mra TVA)

ruleze in permanel1ja uti software in background pentrua avea posibillt tea dea raspunde la oerere.

M$J PC2PC llilluetootih liral1Sceiving Key supo,rrli' eel rnodurl d-e conexhrne releie de tip piconet (d·ale<l rnici], pointto-point sal! point-lo-multipoint. Aiasarea dlspozltivului Iii PC se re~lli.zeazili prin partul USB, ial'in situapile in cars aecesul ~tre acesta nu e poSibil. MSI PC2PC Bluetooth est;e imio~t $i de un cablu-adsptor CIJ rol de prelungltor perurushuajil de

detaHi, arf foarte rnuhe de scris, pernru ca lOIr- dev~r aceastl:l cam r~ "St; m rita", asta farll sa ~ vorbesc deloc de pr'e!_ Si 53 nu uit de cei 3.2 Megapixeli care I$i dau manuIe1e ~i ,oontribule la relolut~a ilTl;'l!,1tnilor,

Ofertanl flamingo Computers Tel: 021-222.50'.4,1

Prl'l 60 U'SD (tara TVA.)

scest gen. CO-ul din pachet mntine drlvere pemru eele mal cunosClIle sisteme de operere (Wjn95, 98, 2000, NT, Me, XP.CeMeNT ... Am uitatweunum plus 0 serle de aplieatji de rnoniterlzsre a lraliUllui prin acest dipazitlv.

Depo,zitul de Calculatoare

Tel: 021 .. 221.13.77

WINV\J', level. ro

Microsoft SideWinder Strategic COrT'lmander

Vrei sa tE! joci pe PO Adicll VREI sa te [oei pe PC? Q<ilci] ~ti 1...111 fan fmait de RTS. as!ll!:!ste cea mal "tare"cheslie CU care pall tnloculessrarura ala obos~,t:5 de pe blrou. Tnarmat ell rnouse-ul lntr-o mana ?i ,CIlJ Mk;rosoft SideWinder Srralegic Commander Tn cealalta. v~ garamez un real sueces infat<l edversertlor. De ce? FOilrte sim,p.IU'. Primo: gala eLI cautatu] disperat al t<!Stel ~neiilde"'BuilclFarm" csnd te lasa upkeep-ul 'irrWalrcl'aft Ill, de exernplu, Seeundo: SideWi'nder - Cornandantul Strategic e: superergonemic. Se potrive~te perfect in pa'lllla.. tot ce al de fiioutesle saai grlfa cum ijj I1:U5·, tomrzezl toate cele 11: butoana frumos asezare sl u~or de ap~.sal. Da,ca dintr-un anumit rnotiv nu Ttl convlne 0 anurnita funclie.a unu] buton, poti rernedia problema UVE prin simpla iJpasilre a unui alr butoncu ruf'lctre de Record. Acesta Iji va recontrgura tunqia butenulul "bolnav" prin .simpia. ap~a:re aacestula in secventa de '1nregistra1reii oil noii iunc!ii. Cu ajutorul unui <lilt buton lslide-bli,monl

se pot salva 3 preconfigur:api diferite lie penlr.~1 :3 iocuri ItJjferite, fie plO!f!trO aceI~i jOt. Pe langa toate ateSle butoane, dispozirivul poate fi rotit p€' mai rnulte di[€c}ii. 'sub divers€' unghlurt (mal

putin lntors eu susul in j05 rn cada ~aLJ 111: cl1iuveta plin~il, C;;' orlce prodlls Micro-

sofil toriginal), ~I acssta

este (lillie blne dotal .cu rnateriale dccumentare atal Tn fOrmal tlpiiri.t. cit ~i in tormfli digital. CD-ul cu driven~~

~i utilu,ilre pentru con fhgurare ~j optlrnizare €Sle '~i el prezem Tn ambalaiul oai:he~ (j\'\mmm. eyecandy ... )

Produc<uor i\lUcrosoft

OfL'rtanl Fl<lJmingo Computers Tel 0211~222.50.41

ThrustlT1aster USB .JD'ystick

Thn.Js{masl;er Fe\.<ine, dol, Goolinl.!a~

rea ... Oup:! 0 absenlil destul de Inde· lung~tJl:, din ~evi51'<1 noastwl, absenl~ de care nimenl IlU 5'8 face vlnovat, Thrustmaster vine ('U un nou pro-

dus, Un prodlls ce .. i dre,pl destul, de slrnplu, f:lr~ preten:jii extramdinaTe, i'nsa aUI 0 uliliWle de I'i.ei'lliocruit. Jeystick.u I "(ur~" oarecurn ~a!eV<l elemsnte de 121 alte proeluse de-gen, 11i3~

nu cred cacate.s~ lucru va afetta foarte llluiti1 lurne, ba dimpotrivli, 'Elementulco~ rnun il reprezil'lra S:lick~ul In sine, cu acelasl format extrsm de: ergonomic 111 cu acelasl l1Ium:ir de butesne, vorba lie ,nlre noL efCdel1t plasale si fOOlrte IJI~Bi' de apasat. lragaei!J1 est€! de ace:a.st1i dat:i ceva mal so bru ~i mal rezlsrent, insa til limp acesta se llzeaz~ $1 r~i mal plerde din calili'lti.Baza

5tfck~LlI'ui. din p~cale, este lipsit! de elernentele de "ag"J<ue" pe difeFite 5uprafeJe ale !Jl'1el rnese (deoperafliJ. ExistA dear direva picioruse din cauciuc, sii zidi ~'i ei ciI nu ail!.!I1e.ac! prea tare pe ma5~. Tot la nivelul bazei (Ia Terranl, ,ca 101 Protess-i nu se i'ntfi!· ne-~tei) intalnim ~i un rnlc c0rMoiler de tnrottle, controller 'r.:;e permite in anumil"e iposta2.econtrohJI lur,a~iei motQrului dirnr-un anurnn joe. Mi~c~ri Ie stkk-ulul pe cele 3 axe se reallzeaza fluent, I1nsa joysti.vJ<-1I1 nu deline detec ccntrol de 1I"1Idd~er, csea eli! il lace destul de inco, moo penrru p_asionaHi de £light-~,im-urt USB-ul este ~a pUll3fl'!~i de aC€d!>-r.i datt md din denurnire .. CD-IU~ eu drlveze exisl~ si el, undeva, la baza omiei" insa pentru periormanje mal. ridicate sau pentru eele mal noi drlvere va recomand s~ iaceli un update de pelnternet,

Produc;ilor TIiHiustmas1er

______ T_-e_' _O_2'_.l!:n .. 67,6?

Pret 1,5 USD (fara TVA)

• B'ogeianS

LEVEL HAFHtlWA,AE

Nokia 3B!SD

Gama de, mDdele ce poarta Iogo-ul Nokia s-a mai Tmbogalil eLI incit lin p.rQdus, E.ste vorha despre nOLI I Nokia 3650. Dupa Cl:um ne-arn obi$inuil, gajma de culorl in care acesta sa glise$te pe pia~a sste foam y.3!riala. De,?i masoara doal' 130xS7x26 mm $i nu cant~re:<f,!" mal mull de 130 de gram8, fad I it.Ue de care dispune sunt foarte nurneroase, Prlntre c:elemaiimpo:rtQnlesen·um~.rll su pOrIJJ I penlTli Digital Camera IMOx4SQ}, Video capture, Bluetoolh, fOP3/SMTP ernall client, WAP 2.0/XHTML browser, HSCSD, Calculator, Voice dial $1 Voice record. Nokia 3650 funrtloneaza in benzile GSM 900, ~ 800 ~i 1900. Display-u I are dhnerssluntle de 176x280 plxell i are 0 adandme de 4096 de culorl, Noul.<llea 0 feprezinla optiunea de waHl>aper, cu ajutorul c~reia vi sa oter,:!. poslbtlltatea de a v~ afi:;a pe ecran o anumitil imagine. Penlru stccarea de illilforma:fii precurn adrese die relelon, SMS~uri sau divef'S€ mesaje, telefonul dtspune de 4 MB de rnemorie, A~mu-

,I atoru I rnentine telefonllJl p.in~ 101 201) pe ore 'tn rnodul stand-by, lar tn mod ta i,k pan~ la maxim 4 ore.

SanyCMDMZS

... - •• t ...

De~i nu are un design ie$it din cornun, acest model de telefon dispune de un "arenal!' foarte blne pus la punct,

IPe I!.ang~ fUl'icj'iiie clasice de telefon rnobil,Sony CMD MZ:S contlne ~i un medul de MP3 Pj1ayer.O.l ajutorul acestuia poti sa, ilti asculti Mf3-udle preferate oriunde ~i oricand. Aparatul dintare te 110 grarne. lar dlrnenslunile sunt CU~ prinse il1l~re 90x49x300mm. Pentru 510- carea de informaLii de genul MP3~uri,

SendDZ1D

Un nurne rnai putin auzit pe rnelea'g,urj,le noa Ire. lin sa de care sunt sigul' c~ pe lJatrar~'1 lumea s-a mai "i"!l'lpiedicat" prin diverse magszln GSM.Orrqum, perfcrrnantele tel.eiomdui nu s.unt dlntre cell'! rnai rernsrcabile, insa deslgnul sau deoseblt a,t.-age rnulte priviri. Sando Z100 func pOlleazA pe retelele GSM 9QO, l80£) $i 1900, jar greutatea acestula este de aproxlrnattv '99 de grarne, Display~ull full color face pane din noua ganeratie, el iiind un model TFT eLI 0 rezolu ie de 1 76x220 pixeli la o adfincime de 65.000 de culerl. Caracterlstlciie celemailmponantesl.mtGPRS.AMI (Advan ed Mobile tnrernetl, "'layer MPS $i WMA, slot penlnJ memorie M!vIC, V0ice dial ~i Voice memo. Op ional, se pot lnstala accescrf suplunentare. Unele dinfre aeeastea ar putea fi un conector de USB sau un model de hands-free 7ncorporat, Autonomia aoesfui model de telefon se 'incadreaza undeva Tn jUr't11 valoril de 100 de ore in mod stflfld~.by ~i 4l ore in rncdol talk,

fi\,ierel faxuri i nurnere de telefon, Sony CMD MZ5 dtspunde de 0 mernorie de 64MB M gicGate. Blnetnteles dlstractia nu se opreste aid. lot pentnu petrecerea tinipu Illi liber vAl sunt puse la dispozil [e ~1 jOCUiri ca SPO!"1 Fishing, Disc Golfl Clay Shooting, Mole Hitting. ACLImulatorul1 standard U-11ol1 620 tnAh line teleionul in vlafa limp de 1500 de ore in stand-by ~i peste 220 de minute In mod vQrbit

V!.NIIW.tevel,ro

TROUBLESHOOTING LEVEL

Service autorizat

DragollilSamDi1a

"Am un P4.1a 1.7 GHx_ ia 128RAM.

Held eOGB Mmor, GeFotce4 C!) 64 RAM Wln6l,W .... s XP. Pto/;;len1f!.Ie sun! unnaroarele:

I-Qnd mi-e Jumea ma;' ilfasa se rese1eazJ din senfn!( Am !Ormala! HD,o .. ul in spernnta c6 va m~e. ail lot degeaba. Lil insPllariea drtvere/ar mi";;J_a~q_Ji -un mesaj cl1m cadriverele de .ia placa video nu au 5el1ma!um cheJt/illa. M-am dus frumos Ja !lv/ella.,com pt. ddvere p{}i. Oupa reim;ta'iarea .drfve~Jof am cal.lf.Jt 1"11 device maflflfler orlce ctrwer c.ire' nu But cmnparrbtf ~, i~am IlpdiiJ~i., Fencit c-am rezolva! probleJ7?a In"tim <IP£jcar~ joe Biack&White. Am ajurls pe .l'a a Ml/1m .fume, ~(.ll saveganW'-uri. carrd deodariJ. se /'e'.5eteazif com/.Julo:l <J},,,J,, " u."<ir ~ ,,3 ~Vll c.'3 dLlpJ. 8e~ C";{lfe resef<lTe din sen in fmi aparea un msg as: "liVtndolN5 has (€'Covei'd rIfwf <I serias efflJr" (asia pfu1~_ dina ~. froi jail unlifXlate' de .fa windo\>\S.com care sJJmpiedice tn$g sa mal aparID. Un prfelen de-al meu .1te aceea-;i problema. are alta conl'igum{ie. dar "'reo placa. video GeFet:cf;' 2 cu cipset

f1 \lidia' tCOi I'll mer}) .. Eu m~fI1 g§ndir ri! S..ar p1Jlea sJ1ve de la clp£el.ol nVidia instaJ<f.t in Wil'l)(P?

2,Pe HDD-vl mau (Maxlar flO GB) care W1ndQIoV!I e recomandabiJ s~ it instalez. )(P sau ~8SEr

R: 1. 11'1 anu I'll itesil.:lIatii" cum arf fenomenele de lresetare din $eniri a cpmputerului se verifidi tehl~ratu~ pro::ese.. ruilli. Dadi valorHeilldicate Ill! se Incadre:azi'J undell<! slIb valoarecr de 46 de' grad-e,e51e posibil sa ai probJe'I"J1E! OJ sis .. temul de ,.acire, uilspediv cooler-ul, C.llLIlm: p ro.,1SIa rnorftare pe proreser, De.as€menea .• t~tarea si,stem\llui. se mi;lt poate datora un.~r (;)omponente Wnstabile 'sall inGOmpatibile I[tJ res.tul rumpenl;!nteior din CQlfl1puter. Ve.ifidl !i'!elilor@ sistemului. F~ rosr de un a'it modul de m€r1'Iooe ~i tnl'ocllie$te-!I 'ell eel exi.slenL Verillc! ':i~i sur5a" Ar lreblii sa aib~ (E'I pulin 100W ~i ~~uncti0neze !;.orec;t.

2. llnitnd coni de faprul cl elm harddisk destul de Tne.lip~lor, ppU ilnslala pe mkare dintre: ele •. ln funcJ:le de oPfilWl"lli:e tale. Dac.!i vrei, ai putea s:! Ie ifista.lezi pe am.§ndou~,. Un Windows CJJ8 Sf pe 0 j9arli'tie '~i Willdows XP pe 0 alt~:partitie.

"CalclJlatvruf meu face ni;t!E' fuc{!,Jri e!urJate. A5 vrei'! sa me.i1!icnez cOlY sjsiemul meu esfe un Cyrixox86 III 188 Mh:(1 32' mb rnl1'l. p:laca de bad chipset VXFRO n, Pv. Sfb N!1ro 3d, 2mb Vf.alTlj Hdd seaga'te' 1. rBGi),Quilnrum6,96G:B..

A, avea catella fnue:btirl: 1. D¢ cafre ilJin~ es.te produs drips'etui m~'u(; .2. Am bias AMIBIOS. POI sa-l updatezl '$i d1!1c~ dai de unde?:; 3. Mil gilfldeam sa-mi ovel'dock-ez pr(JcesoruJ. Ar me.rila?"

R.:1. DacA rragi;:li IUO gean~Lpeste chipset, '(ei observa Llnd~V<l~ intr.·uncoH s.1 ztcem, 0 5ig.I~. Acea Sigl~ f,eprezihtil compania VIA. cea ,care 1-01 prodvs.

.2. Da, poti sa 1i fad update. Locul de unde poti lua ultima. versiiunlO': de BIOS pen~nI tine eMe pe sha-ul celor careoau ft!cutpl,acade b.ilZit. Ac.olo;e caul:! in primul mnd. Atel1l'ie la update, DaG~ nu"fi reLl~~re. potl si§ rransfurrni loin PC care fullcf,iQl1eaz;\'i It'ltr-unul eare a fum:~i'Onal.

3. Nu. catell,mic nu. Nu 'lei online nici 0 perli:mflatii remiHcabUit Gonstructia acesnna flU permile cine s.tie ~e o,,{erciorking. Pe de a It .!I pa,rl'e. nici IW ·8ii ea~t.iga cine stia ce ....

"Am $ieu nevoie de putinajlJtor~".Am f1cut rosr de Day Of The Tent~cfe .. de dragu1 zllelof aplJ$e ear'lfijocurile 58 ~ceau din plijcere, ,I' caM iJpornesc irni apgre mesaju.r WARNfN:GfEMS DETECTS ONL Y 2MB! Apoi merge <cella limp ~i mi se bla.. , cheaz~. ~tili1 ca EMS Inseam",;}. EXTENDED MfMORV SYSffM $i <if y.aloarell acesfe.i.a se sete<rzR eLI dtc'k'ti'reapta pe ex'e dir1 fereaiitl'a b'e rnelTl@rie, dar fa mine sub EMS nu fmi.apare nimic; deci nil pDt 5.fmddific /limit! imi PIl!eP ,da. Q s-cruJj@!"

It: Ai mai muUe oplilJni'Cea care sj~ur af merge este 51 m:odlfici Af,iem!E1 al:J.tOexe:::dos ~ironl1g,dQs p,e care Ie ga:!ie~ti 'in directorlll 'Winc!ows.cnnfigurandu.le ca In vrem:urile de demull, /Ide dtagul zi lelor apu.e", dup.\f care res'l:art In MS~DOS mode .. ASia dad! ai un Wim~ dow!> 98, di dad nu •..• AI mai fi ~i posibi~ litate.a sub Win 2~ sau XP ~, sete:zi pen-

@

tm e>l!;!-t.1i respeyl.iv s.ub un IIileniu mal ayansat (peGre 11 a.eceseli3~nd btJtooul Ad· vancedl.I:e fi~ieredB? oonflgl§mre ~JnGafce iI1t mom.eJ'lwllarJarii. Numai succese!

@

"Am tin In.teJ ta 1130. fiihz~ 128 rob sdram, 16 mb pe plaea lIideD In axpomt§, winme,si cam u/!;rmele drtilere.apa. flUe pemrl.;J pldca de baz,8,cea' VIdeo ~i r~stiJl Eom,p(;Jn?nteiQJ'. Am o mare ffl.al'ie pt(}bJem~ : 1.1 j9Gul Gothic l imagifl1?~ esle mmptet',aiiJi'i, d;Jr Sf' disting numai ceIui,?i pidoarel~ erou/ui.. Care sif fie' problema U?

2.. Cum sa $/'erg .a' ':lfI:hivl corupta, care no pP-q$e fi Sfii'llata, nicf di5tf!Jsa,. la a.cces<lrea c~(e.ia. se blodmazif caku~ latorul1 Am tl'1cercat cu rna; muUe proBrame, printre care si de/tre'e .. II

@

R:1. 0 pl'Qblema a5em~nat()a.re am inr~liilit li'i eu. Are legarura(u place aosea video incp~R0rat~., care nu Il!s.te capalslmt sll le:':Tl.il'eZe cemplet imaginile j0cullJi. Morala,: dac~ ai 0 pla.d video II'I¢O.rporala, or! nu Ie [ocl, 'ori fe jtll;l S(llit<ltre. Pentru oricealtceva exista lin eoecept rnsi noli lin lumea PC'uiiui pen~ru jocuri, E~ se. rnsneste acoelsrater .grafrc.$lrange bM1,. 'cllm~~m unul, imral~zi'i·I:>i !~~ai rezolvar pr,obiema.

2. ,Ge ~i s-a intilimplal· tieaco!o nu este nimicgrav. R:espectivul fi~ier.aJ fast seris, din dlferlte motive, prost, in aoest caz. se ziee difi$ierul este trunchlat, Un Uiilh'aJi care ar putea s:' wel-o,lve 0 asemenea problem'll ar fi "'lortQ'n D'i~k Doctor din pachetul Noifon System Works" S~ nu LJili ea dUR~ ins1Cl~are5~ Ii markez] 1111 obJiun.'i lot tee line de !'au~C'J fepait".

@

"Arn ~i ruDll1L1re5 2. J) insr.alez $i cfind ~ joe $ie!.J Iml apare n'lf.'3iljul ass: ":f:ie'W_'l<Jrlaercalled -Ollt of trn!l!nory- 1209026lJ~ missing': ,Am IJn Tl1ndemJ'rrI 900MhZll"Jac! de baB k7adiJ,' 2fJddr.m" g.ef6tre 2rr:v: 400 Itdd 30gb Quantum. "

R: Dad: e instal at dhi vreoarhiv11. de Jjle" fUn CD Ctl pl<lStl.lr,e pe un och'i {<f$.aWIl' aveau pir,atiil, aiD proolemli de dezarhi\I"lIesau una care nu elite a ia. ci ,a ce!lJl oare,a ... ahem ·"fab,fcafJ1cCD-.ul. Daca ai .jaml original, atuFlci cump:ira·ri all CD~ ROM, ca aJa pe rcare-I ai <1J cam obosil.

~1!I!!!!!II!R---- __ I!!I!!II!!!!I!!'IIII!!I!!!!I!J' 'I_:IIIIIIII!!I!!!!~~"_;II!!!!!!!!!!!I! ,_·I~ __ I!I!I!!!'!!!!lrr~_ ...

! U DA, doresc un ABONAMENT la revista LEVEL, pe: !

.~ _ C

I =

, ...J3 lunl, :Ia plI"etUlI de 230.000 Ileii

'Cf' , . .J6Iurli, la pret;ull de 40'0.000 Ilei trt _J 12 11IJni .• ~a pretull de 750.0001~ei

,

I· ,

! I I .,

I I

,

"

Plata se plOa~e efec:tuOl prinm-andat :

po~~aIIPeadlr,esa loana Badescu, :

OP2: el? 4 2200 Bra~o v StlU fHlin :

Qrdinde pl@taiAoontuIVog.eIBurda,; Communications nr. 264100060476 i

- 1

deschis ,Ial ABN AMRO 83nk 9ra~ov.:

I

Pentru Ibugetari.", [plata se,race :

incol1ltul nr. 50691099507 df;I'Sdhls :

la Trezereris Brssov. :talon de abonament

Decupati talonul dinre;vista. completati~1 !~i e:xpediatli~1 imprBuna au dovadapla~i pe adresa loana Badescu, O.P. 2 C.P. 4 2200 Bra~o\l.

TaJoaneli tale IIIJ sunnn~ de dnvada

pIijIi NU VORFI urATE INOONSIDERAREI

" " I

II

II

A •

~ tenlie1 ::

ina;intle de aefeC1tua pla·la va :, ru.gam sa telefona~ila redaetie :, ~ntrua v.6a.si:gura ca maii i

ex-iSla rn sloe revistele •

soIiC~f,a·le. .. ·l.'lI.

,(0268/4151"58.41'8'728) ..

Nu expediem reviste .rambursl II . Talcanele care nu stint insc~a de dovada pra~:

NU VOR FllUATE IN CONSIDEIWlEI ::

..

Pl'ata se poate efe·ctl.la prllfl mandat :: po§talpe adlresa teana IBiidescu, :

QP 2 CP 4 2200 Bra!t0v say prim • ordill! de plata In contul VogellBurda,:

Communications nr. 2641(01)60476 : descli1is 101 AB·N AMRO Bank .B.ra§Qv.:

Tombola LEVEL §i

RAs,pundetl' la 11l1oobarea alitull8Y, d.eclJjpa~1 ta.lonulvl expad]ia~l,", IPO adl'ou redaetlel: O.Pl 2,. C· .• P. 4 2200 :Elra,ov.

c n:

lncepand cu luna

r.:

Ii:

5 i

... ...

i

.. ...

'"

,.. n c II ...

1

Str.

. Nr.

61.

Sc ..

Ap.

.~::;;.;Lo;..::-C .............. ......_ C:::o::::.:d::.· __ ....-"::J;.::u=do:;a.ti.-.. -I:.

Am ph!tit le.1 in data de _ _

cumandatUl po.vtBj /oroinui ,dep'laU\ nr .

..J Am mal fost abonat,cu codul .

·1010.~

I..JI l)A, doresc

Revls:ta.

iPrej: .IBucat! Total

CHili" SPECiAL Drtvere 8O.000IsiIbUiC.

cl-!rp SF',ECIAL Aparnle Foto Dlglta,le 75.000 lailbLlo.

Flrm_;tJ. God fiscal:

Str.

INr.

lin.

Sc. A,p •

Iloc.

Cod

Am pl~1ft ~., .. lei ln data 001 •. .cu ~I mandatol POilsl n r ..

___.....___

Uhi SoH

.. .... ..

Tcmbola din acest numir vi ofe'ra ca premiu jocul In Cold Blood ..

Call a.niiia·veamama lut Costlic:a dhl artlcolel V.J.P.?

·1' ~~~ ~ ~~ _~~- - ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~

1 a)1.o b) 4.0 c) 28

RA:sp\I!nsitdi se gi.seJ:te in CIi.rt:icolul V.I.P. dinacest Iilumar.

IN'r~

8.1. Sc.

Ap.

Su.

1'-1'

~--------------~ .................................................. ~~----------~.

10/2,00.2

Loc.

Tel'.ton:

la-ti orice abonarnent RDS Link §.i prirnesti gratis eel rnai nou ~i

rnai puternic anti-virus: BiitOefender.

lata, oac! inell nu 0 ~tii, lists abonamentelor RDS Unlk:

• MAIL LINK I cent de e-mail: 3$/lul1Ili

• lEidY blNK I '5 ore de navigare: 4$/1 una

• NIGHT LINK I tratic nelirrutat inble orele 19.00 - Q7.00: 5$/llJn~

• POWER LINK I t:rafk ne'limftat nan-s,top:l O$/Iunlj

• ,CABLE I.INK I noua conextune permanentll la internet prin ca'blu TV

Cu oricare din aborrarnentele-de mai sus.al ~iE·mail Anywhere - e-rnallul care vine unde rv oorwlne. pe mobil, web sau computerul de-acasaln plus ai acoes la servere de download ~i jOl!uri online sped-ai ereate pentrutine.

Pentrll delJilll. irlrtri pe www.rdslrn~.ro.

BitDoefernider Plrofessiol1lal

6 for Windows este un pachet unlc, 'rmblJna~~it, care Tmbinii puterea rrrotcareler antlvirus ell tent1C1logij superloare l1le filtfare Internet. Dotat cu un moduli de acnratlzare ,alJtDma~ Uvel, BitDefe,nder se actualfzeaza de fiecare da~ cand utilizatorul este en-line .. Mai mult dedt un anti-virus, BiIDefender este un .adevMatfirewall personal.

RDSI

8'I.J(rUIi~: 01.3(11.08,76.01.301.08.7.81. (WI-NAPOa; 064-'13,.88,10 _ CO!'ln:;lNfA~ o,(l.61.9!P9 , OItADEA: O.s9·44-J2·S2. . Tlt.II~OARA: 056,2.0,01.00. AlMID: 057.22..82.02 I wwW.rd:slll..lk.to SLAllP1lA: 049.'3.96.07 . CRAIG ... A: 051.41 .. 65•79 . BR~~~:_ o6a.47.~1.34 • 'SI611l1: 06~.z'.OM2 • P"olEf11: D44.19.~".9~ • IA:JI: ·U3l.liS.oo.8S . tC.~1IJIREJ'; 06S.2',U,OS

IBAIIA MAR(: 06,2.n.!ls.cl1 • BAc.W,: 034.,8.85,15 .: ORQB£TA 1UII,NUI SEV~RJN: OS~.31.93.i51 • #,IIJM;; O~8.81·~·54 - '058,81.61,08 . PIATAA "'EAMT- On,,2l·1!9·4S

Despre Level Fans !Camp d'e Ie Locke,

AI/and batta de a ma ana prlntrecei sase redaetori Levell eo ra~:i la deschiderea celei de-s lreia edltf a Level Fans Carnp-ulul (sau XP urn e rnoda), am fost deosehit de entuzlast 1\i de pus pe lucruri mari Ind. de I. tncepm. A tfel di, odata qjUftl5 IUIlI! dimine< ~a la munca, deja mill g5ndeam ce filir~ 'Q 5;1 fie marji

sau miercuri ciilld 0 ~ stau ~1 ell acelo o ncapte, ar rn-arn in elat Tn privinlil zilei.la intrebarea pus:! de Miki:>~ "nn!> ramimE! in roaptea asta cu Bogdan?" trei degete s-au Indreptat caire persoal1la mea iizic~; drept pemru care rn-am oferit eu s:i merg. Dup:i rni-arn ruat rama bun de 1 Lara i d 1- rnotanu] Diesel, rni-am luat bocceluta cu merinde ~.I am plscat plin de speranta,

13.00 Am aiuns ~i foal~ lumen se

uita 181 mine de pan::.';! cine stle ceo

13.02 l.urnea se cam plictisise sa Sf' HilE! I .. minof~, <l:;;l t'a rn-arn rim, <;:"1 nf!illl n bere

13.05 Dare ce bere sa beau? 13.07 Beau bere sl mil: uir la cortul rnilitar care ad5poste te calculatoar le, alallilri de Mitza, Mike:oi Konlec,

14.00 Toata lumea man.lnc~.

15.30 Gala berea.

16.00 Ram~n singur cu Bogdan.

16.30 Se adun.ll norl srei in limp ce camper-Ii fac sharing $i Bogd'lI"1 race aiustad II.a relea.

'16.45 Dau un <lnunj: Vine plo21ia!

N j,ci c reactie,

1,6.55 A venit" pl.oaia. Nici 0 reaqie chiar daca lncep sa le expllc iuturor crt sunt gami in prelata cornrlui, mal ales desupra rnonltoarelor.

17.00 A venit ~i grlndlna, 0 midi v.iilura lncepe sa se scurga lin pe sub eort, in cort ploua: de jcs in sus.

17.00 - 113.00 E"ident eurenurl se cpreste, in ciucla dezam:igiri.i generale. am sansa sli fat GLJllo~(inla C'LI majoritateacelor care au venit. Ineep SR rna si.mt intr~adevar bine, dill flind iaplul c;l· toti eel de ratlil sun1 foane d-si nostri,

, 8.30 Ne sl dislrllm deja, cu reate ciI: mirnea-rn! cauta ClHsperatli 0 solu~ie sa lvato are.

19.00 So.lutia era il1roll~a 11 oastra, numai di nu 0 vedeam de ceat:!.:cab~nu!ele cie:;!ull de il'lc.llpl'hoore de .. ltfel.

1'9.30 Ne apud,m de rnutat, inslala:1 rete le, prlle] eu care tin sli subliruez or)linea ~i dlsclpltna de care au dan dovad:i loli eel .pirezenti. ldetle nu ;lllcon'tenil

LIFESTYLE LEVEL

sa. 'lin:! din loafe pif:rtil~, rapr co ne-a dus III relativ rapida recOIHmuire 111 situalrei dela tnceput. tUCirwrile rnerg blne, cu ceva exceptiide ordln tehnic,

20.00 Stall pe till seauncare este d$ez.at pe 0 rll1M~ arm~. OJ LIn plclor de urnbrela ell Aurora incerc sa dezg:ll un cablu de reteacare era agllat de o bucal~ de sil1drill de peGlb.mil!. Peisaj,,1 eS"l.e I'oarte Frumos de <liei de sus .. Sllln3 telefenul, L<t telefon Mil:7.;a: "B;'I; trimilE pe dneva spore Brasov cilsuntem ell rnasine trur-o rap~II!'r Dup:l a,venturUe dif1 aceaslfi Ii! r~ilffiln (;",Irfl ~i strig la Bogdill, $<'1 no FfI,;Ji Ira_g.!l deeablu a1 se <lgma mal rlu. COl reactie, Mitz.a rncepe sl vocifereze nedeslush d@ parc.~. ni,pill <Lia era. plink'! de apA. PliLli~ju de u:rletele lui c!lsperale. 11 spun c:1 bine ~j mergem s~-i sa'lvtlm. Candajungem, Mitzil Si koniec 51~teau Ijni~tir'i pe margll1ea drumului rezernad de ma~il1a. 0 roalii a m&?inii arata tnlr-ade"~r spre rap.li. a serle de cuvinte lrni !l.tateau pe limba. Tns~ sum un om CI.i bun sirnt, SituaJ!lia se ~ez~Qlvil.

20.30 ~ 22.00 Ne cuno3i$em mult mai blne, c;eea· ce dLlceinvolulilta,r la dis-

paritia eVe'AbJaile.lor lnhibilii (din paries mea ca NQU, evidentJ.

22.00 - Q2.00 Va'3m preeum slalte lucruri l~i spuncuvamul,

02.13 In timp ce !oafa lurnea 51;.' [oad'i, eu adorm fericit

09.00 M.1I. tffi2!~SC ~iie5 afar!!)~ sorb

aerul curai de rrumte. 09~ 1 0 Tusesc, 09.12 1nca tusesc.

10,00 Aproape tQam IUITI.ea m~nafici.i. 11 .00 Apare M~k'e.

14.m.! Piac $i eu acasit

III Lacke

.Dsepre Levell Fans Camp ·de ~a KQnies

Dupa multe experienle devastatoare pentru mfn\ile Si asa destul de labile ale mele siale lui MillQ - experlsnte avute CIJ mll1lU1l~lia mea de ma"in~ - am aiuns ~i nol penmr ceva zile Is lPC. DlJP~ ce iIlti dtilce a a ,,'Jut de sp\,JsLQc~e deSipre prima zi de LFC. u'rmeazJ!i $~ C0r\~lnlli

LEVEL LIFESTYLE

FHa §Ii 'dosan.d Ilul de la SRI.

cu urma~uareie doun, trel,

Ancorat] puternic 'In realttareaatemparaJ'a pre:zenta pe acoto pe la echhatle, loat~ lurnea butona care mai de care

rn i pllinide ferocita1e. irn nj nu 3Vf!n ochl pelitru ilimic:: ,sheeve decat pentru rnonhoare. Dad. in acest mom nt s-ar pune tr'ltrebarea "Peretii cabanei in care al stal' 5 :zille emu tapetali sau pr,ez "tau vagi urme de larnbriui", pe unesantion de zece partieipanli de la camp, cred di doi ar spune ca 'Eli nu <lUI stat in cabanl, ci pe 5OIun, vrso tre1 er fj mlrapi de faptul d tn jurul lor erau peretl, ia restul ar spune d probabil una din cloua.

$i peste ole ste denivelM sociale prezente IiI Camp a trecut un concurs de Warcraft 11111. Din cei 18 parrl ipanti, 16 au tosl pe lista calor lnscrlsl. DUlla ni~te meclurl dure de dep.1lirtajilti€! 1 \/,1, 5-a ,ajum la urmaioarea forma la pentru fin:aJi1: Fila, Varus, Blade Frost i Frienemy. Oupa aceastll finala punc:tata din lac in loc CUI ade\l~rate declara,~ii de [Jr<Lgoste lntre eei panu finali lj, ~a desprins

a~,igalor vlrus, Nu c;j ar fj fo l 0, urpriz~ pel1trllJ cineva, Virus I ina pe departe favorltul la ltlu

o prQPuner:e I (iecenfi

Noi, redactoril, am fost eel mai n;\lpastuili dlntre loti c~i prE!renti acolo, fUnd nevolti s-~ razolvam reate conlllctele de lnterese si, mal ales, nepullnd stli Of" Illfigpm ~i noi I,;} ni i lin concurs. Gmd vedearn ecole cum se dade<lU headshot-url pe te headshot-uri, rum sangele zhura prin toate camerele, cum [oatA lumea ern care mal de care mal mandra de penbrrn<lntele sale si ncl tot ce pureem s11 faeem era sa arbitr~mL .. Pal nu a fost cinstit, Cano 0 sa organizeze fani! sl perntru nei un lLevellEdiltlr5 Camp, uncle tot ce trebllJie sa facem nei es~e51i ne judlrn to·arli ziua, Sa bene hetuim pan3 noaptea tarzuu, iar vol Sa va

o upaJi de ioate? Vi e, b5ieti, vise •..

Dupa concursul de WarcrafL, ce s-a terminat nu mal devrerne de 3' a.rn., eredeam di 0 s:3 piece loa~ lurnsa la culCaJ1'e, dar nuuu ... acurn tetl VOf concurs pe echipe. Hai soi fl facern ;Ii PI" asta.

Trebule it va spun un ILlCI1U. Fila ered di ill prirnir cele rnai rnulte urari de bine ~i d siillill,ate de la toata lumea, EI' a fest eel care a avut nesansa sa' se prezinte ell un programel ce forma in mod aleatortu echlpe, Si ell iI fost respensabll

de dls~tug,erea moralului a eel putin trei slerturi dintre €ei in!icri~i la concursuri, Ace I program avea neslrntirea de a forma ele mai dubloase echipe pc lbile. In momE'ntul fl1 care pornea 11 ar~njeze concurentil 'In edlipe, to i e rugal.! la cer a nimereasdi ba cu ala, ba cu 31alall. Cind erau afisate grupele. se auzeau un "NUUUJU!ii general :oi doar de ici. colo c~lte UI") "he he" slingner. Normal d toats aceste nernultumiri !ie splirgeau tn capul unui Fila inocent, ce prirnea totul eLI 0 figura imobilla, cacldoar el Ita ce este lin illirna sa. Sar<1cul del, de obicei era eel mal n.llp~stuil.

i dupa reate astea a venit Sebah. Si tot farmecul 5-01 piBrdul. Spiri[ul au organizatoric a stricat lot spectacolul dinalntea unol concurs. Si totul a urs ~ra nici un fel de nemllll,umili, IOIU~ mergea ca Ipe reate, niimeni nu rnai fa ea nici un fel de repro:~ nlrnanul, Unde s-a pierdul toatili ideea cje haas? Unde ~a ascuns anarhiai Tol ce mai aducea 0 midi pata d euloare hi pierdl.l!' Mo rte celor ce n distrug incerntudmile zrle: de ma.m:e ~i ne due sprelumi~a!

• I(.anlec

Cespl"\e Levell Fans ~Bmp eaDe de la. Sebah

Daca ,1 .. b~m a inceputlunl.eu mi-am tiiQ,II ap~riria riumai rrnien;:uri, cand di5lraC~ lia era in tol, Nu am participet la nebunia de la 1nceput i'n~ amlLlat parte la noounia dl? la !O:fa~it Cu ream continual disrfaqia care se in!,:=in~ in Poiar)§ de c~lIevazjle? P.l!ii., pen~ru incepui, rue-am adunaUali (lei prezenli, ne-arn ureal in rfla~inl ~i am por= niBpre Bra~ov. Undeva, pe drumlJl dinlre Poianii:;i ora:> ne-am oprit 'r'nlr-o zona ex~ celenrn pentru oe va urrnac tllTl Ll.Jmini~ mcOl1jutat de I")~dure de;~1 tie deas.ll pel1trua he pl;ILeaaocunde Mr:l prohleme 'filufi~Llril,e:;i dupa a.Jpatii sai. Aid a Irfl'eeput lmolamea. Pillrtk:ipall~i dadeatl eu 5ernlllaruri .penlru a complel:il formularuI necesar mscrierU in randul arrnatel LEVEL Eortele ·21rmate LEVEL partlcipau la 1.,111 exerchiu de amrenarneru, PaintbalL :pentru a i,lrmati pmgre-sele l'e.aUrzate in dobandiroo;;i insu~ireatactidi rl'lilitare predate in sute ~i SLlt.e de ore de CotJnler~Slrike,

Tlnerll pifani au prirnit echlparnenlui de proteqle (salopete de camLlflajfi ~tn care i-a uansformet Tn adev~ra~

WFSST¥LE LEVEL

Illpi ai I;):idurii. ApQl, fmpo1lrttli in '* ech]pe, au lncepul medurile. Reg~lme ~i le-au sta!J,illl singun, In cele di'n mll1:i jlll;:al1{j un Capture the FlagcU1lrespawn. ihctan~ eenarea diE' care au dar dovad'3 a faCUl clnste unlformel pe care 0 purtil:lI. Din S III 5' millutE; mOli aparea·cate unul dlnrre bravii lupt(ttori I!te dupa un £Op01i.G, ell maini:le ridlkal'e l'leilSuprBlG:apului $i ell masca 'Plin~de vopse.1 ~u dal foarte multe headshor-uri) sau cu 0 pata deroata liiumusetea la nivetulvmarului. Oricum lupl!el€ s-au inrins tirnp de rnai multe orel.lnll-un ninal. obosiJi. fl~m:':nzL am pleeat spre baz~, cu g~nclol la COr'lCu1'S1lI1 Si jocurile care vor urrne.

Cei care aU piBtlut Iii P:ailTllb<l1l a'.lealJ ocazia s! se mzbune a deus zi clina UIm<! a avea lee cOl'lcursul de COLinter-Strike. Toa~ !urnea a particiiJal'; fomlalldu-se aleatorlu, dupti 5tabi'lirea capltor de serie, echipe de di_te 3 perseane, Ce-Imai bun judllor de Countsr care ss .afilTtl1ilSe piina <IIVn i, Pdrli;lI', lider al echipei din Qre f:lcea pan<e sil1gura !i'lUi premn!~ la Camp, a lrebuit sase ira:unoe~ca invins in fal,a lui IIhardum 5i a echlpei Si'l1e..~aallJ jucat exo::lent'in· (j naJ~ sul"Clasand OOreaJm la Iimi!!!

OChi~ (Ldve~. Nu treb'Uie sa vo\iiX'Ve$legc: d.espre, rna n i fe~ti'irii Ie dl n [I mpu I ~~ elu p~ mea. lthanlum, vn lbi'liatcam ~sJrijil ~ir rnk de S-tatum", voeifera 101 Al?C<lre_ftag sl la fiecare puncr ai' echipei sale, R,~_zbuna'rea era acum dep!ina (I~hanrum a avUI atata vo~ pe ca~ I" Pail'ltball, di puteai ~ clecorezi un apa.l1ament cu 00).

finala COllnler-Stl"i~e-ului ~ disputp_1 ffirziu in noapte-, dar prieteilii nCo~lri nu erauo~ili. Lupleie au continual in WarCI!lIT III. O:;mcul'5lJl pe echipa S-ill desfa~urat palla Iii! faLii! fiaalei, Se lumina (leta de ztua si concum'njii, dup.i'i 4 nopJi nadl1Jrn1ite, 11\.1 au mal rezlstat $i au plecat lacnleare,

1n ultima zj a <lM.l~ locptemier~a.

Toli "ei cafe au ca:~tigal vreun 1Z01ilClJfS. loti eel care au partkipat Iii Camp/au prirnit premii din parlea spol'lsoriletev:enimenfulul lRossignol1 fr:2 NH) ~i a org<1!nlzam~iI0r (bi1ie~H falnl de la LEVEll. Au urmat strangeri de manil, schimb de adrese ~i de mail-uri, felicita-rl, p~reri de ra!,! pentruca s-a termlnat, pr()J1:l!i!;iuni pentru la ~r\!JI, povesliri fantastice deja: despre Camp-ul deanul acesta ete.

Sa ne revedern cu bine $i lin 2003.

• Sebab

~.

40 de k1lometrl de Loodr~. Chl;!rts~y. Un autncar prreceti<ltl;le lm,h,divid bintl!' facut, iml;irikat Tn Mel'lirn 131.tiCk, care bif<1 pi! olls~lc C~tivfl fornani "amarafi" -subserm;atul \LEVEl)t Teo P!duranJ (Best) $.1 umil Perial'l (Skin Media) ~erau ",e' Ji!rt~ ~j illdividul, vriind-Il€vrand. a trebuit s:l re<:unaasc(" cum di "yes, yaIJ are :Gn the li~r'.· N~am imoll[cat intr-o hardugh Ie eLi aer c!;l1'idiHemll;,i pe-ad ne-a r0~\ drurnullung ~pre EA. Play.

Prima problem:i ap.~nJli5 j:lecdrl,ilm a r0"St. •. dJlJm~.JI·. AO;>ilSI~ Anglie t~ p1iJne in difkultate r;lltier"~, Gel putin. 'Evorba . .de rnersul pe dntdlJW !>ldllHil, tlidl IIIOil..dl '" "inainle.lOl il'!~lnte. Sined loti toa£ertrec,e.. rile de pi~t{mi serie pentru re:.iul populaJ\iei lumii ~. !'i.e "look rigntW atunel and trece strada, <1Stll Cil:. sA nu <ipara sillJtl~ia din ~n'cui eu )jS~.I1~a fiber", Imea'llz~tin UK.!

L.ungt,ill dr<um ,a1 ~iI~i ~ Inoapte'

U!nl~ ~a fl1:: 'lEI ~cc:iili pl~HI5 d p~1 i~rii.. Nu avearn cum 5:1 m~ a~~p~ Jill 0 asernEl"n.ea or:ganiza~, un ~S"e.i]'n.en~' sediu si'1lsemeoeaconrferinte de presa. pentru caasa ceva nu vez.i aproape deice. 'Si ilcum s';'ndl.l'I dQ " I'i ftil't I:., ofO£liyl 1010...

Ironi6.Art5 flU ma prea lasa ill.pa6e.1nc:hi" puiJi.-v:i Q lQn~ 1i1i!$.t"1ita, raj sth~ldlJte rnl-

nusculs ~i case coehete 'f)SC'WI1S't1 in spalele unor mssirti neunoute, Brust, a pare 0 s~ructurli din oJel $i stieHl, inc'lJngi'utrata de. un lac prea fl\Jmos~ cu lebede pe .. el ~i 0,1 un AStM Martin aHat lal\g~ un Porsch.e. din anll '70, parcat langa lac $oi se opre"~t'e aut()c"rul~i coboram'~i ne uit:iin eu lei.'lm1:lla bl1ie'~i iS01izi care NU 1"10 z~mhesc ~i G31le fn!i,stli sli tnespunll. c.;'I "'your authnrizatlon, plea,se"", I.':U un l~ml>l'!t qB. IOg07Ul Grin fBanlst~csJ BandiBt

Intram. Seam ind nu s~<B. !asat. In'tdim'si tnt intr~m. dar avearn senzatla ca degeabainsi$ta·m sa iutruill, pentJ\il,:~ tot ~ntr-ull fel de lIafur~" r~ll1~nem. Aae.. :irnl: est,!;! di sala in care s-a ~i'nul EA Play e$te atat de mare ~i atiH de sth:;loasa, rnC~l aI5!;nZa~la eli re plimbrtn aer Ii.be~ [rnai ales ca HAul din perelH de 20 de metr.1 tha~!im~ BSIeiTmbil si d~$cilide sala eatre ia(;:l.

!)lJnfer.n tnk\untru ... m~rog. Pesle dQu,a, ere rneepcon(erint.ei.e de p~es,!j, ailica r!'imti:ne 5ufidenl limp sA buton@zi Need fQf Spe~; Hot P:lIrslli~ 2, 007:

Nightfire" Cmnmand&Conquer: Cenera,ls sau BavtleneJd 1942 (Sil'l1 City 4 rl\J era, de jurat p.e nicaie~\), ea s~ vez:i cu adevarat desf'll'e tee varVa. Pan~ una

a Ita, 1I n- 5U€, o. here, un 5lislti. 0 pril Ftu,ra ~i inc.!! De zece orl pe atata, cniar dae~ sunt mai mull de !~ei sute de jurnnlisli sl diSlribuitori EA din toat~ IUlTIea adun.l!i ilIcob.

Sears continuA ... Oiilmlf'Flil de ()Irdine Ci:entil'lu~ sl ~l I"!:'!i\le tot prin sala, ca nl! tumVa sa atel'lte.lle vr!ii'Url jurnallst.la 11"'1- tegrita.tea [152.l.Ifilor, Gamecube-urtler $i PC-milur inljJra~llii.le orgdlllLd[ prin lO<l!ld. imensitatea.

l3a.m'ing •••• excellent

Prirnul lueru care ~e5~~n ~Vid[!l1t~ esH! NF5: HP2 ... care 51" laflii!" dosr pe

1:'512. insa oferli poslhilitatea sa fie jucat "la prima mima". Am bU(QI'1D.t ce am butOfla:t, tara 'in5A a avea 0 revelatle. Spun asta Plimtnu c4, dupa Porsene ~Ii Gratll Iurlsmo, e fearte grew sa rnai ai revelarii. E adevilral ell jecu I aduce inp ..... 'Cii in termeni de gameplay, dar, in prlncipiu, va fi un HOt ~J.lrruil u un 2 in coada (adieli o eontinuare, probabi! de slic,aes). Po~itija va fi si ea implical.\i, paml acole Tneal vii veli trezi d1 pute); conduce un

amborghini alb-negro CU blu-hlu pe apota.

Alrthilp.:1 II Irrll C";ue iE'''''' In evident" es!t'e .un stand sepal"CiII, sob rorma unut cast I, pe care serle Harry Potter and.Lhe Charnbe.r of Secrets. Din nefericire, b~ietii in trleouri cu mU~Ghi rni-au interzis sa e>Ce£1:I1 fJQZ~ tn interiGrul stafldului,

a iii. cl nu am reuslt sa va .. due "interioareJ'.Tow,i, am pii~it ternator in lumea Hlarry Poller si am ebsarvat cum OIfBt:i [ocul: 'in prlinclpiu foarte as~m;ln~itQr cu primul Harry Po Iter, cu multe SE/ellen e icIr'1ematice realizat ell !!ngine.ul jocului, 1n ussr. .. Harry P'Ofter. Chiar data ssgrnsntul de vars.1a caruta i se adreseaza joculeste pre-adolescenun, Harry Polt r cbntinllll d adllJc~ bani grei tn conturile EA (~i fete II r Ie place foarte mul] acest joe, pe C;flIre, dll1 scest PLInd: ella' vedere, il1iep~~e' L dear The Sims, ell wale vai1ialltelel.

Daca tot veni vorba, The Sims Online a (0351 Una dill vedetele serii :;1 E l-a !leu! 0 pr entare scurla, pe UI1I ten C3m pard lfflda ehfar rnirare. P~rdl nicl lor nu le vine sa creada dili bani au PUIUI

a sc::oat~ dinlr-un asel1l1enea joe. 51 dlnd 'pun "01S1:}m~ll(;!a'" rll:i gdl1lJes.c 101 jocuri cu pr~tentii mull mai mari: Medal of Honor: Spearhead (car va fi 0 contjJluarea ~U'i MOH: Allied Assault), James BOllld 007: Nlghtlfire (jocul pel'ltru care Pierce Brosnan ,i-a 'ill1pwumutal lntum (acialal. COh1mand 8. Conquer Gener-, als, Lord of the Rings: The Two lowers (care, dill pacate, nu va fi lansaL pe PC doc:it, ~v~nlua~, la sf:ar~itlll anulVI vintorl 'S'au FlfA 2003.

Fiec<Jre elil'l jOt:Llrlle pe care,le-al11 enLln'lerat mail sus a avtJl parte' de Ilropriul land, unde oricinE.' r~i putea incerca pUleri!'e p~ jocull fesper::tiv. FIFA 2003 a fmf po"rp joeul eiBra. NIJ adllce delbc <I I'l!Iveialie. G'rafieoll a fEl:st~mbunit~ft~ (m~ rog ... ). de pare~ aiei st:a problema. in schimb, chiar i cei d la &. au re(:unOSOJI c.il FII'A 91}i ill fmit ~i r~mane per\tfll multi adeV,r\\raiul FlfA. Una din 1mbunal~li~ile aduse lui flF.A. 2003 51" pare G~ va censta

1l1tr--o ma i bUTIa "anihl<1tie" a mingii, Care pan~ aCUm parea c.:l. s',tdepla!le~~a cam Il'Idepenc:tent de direcpa pe care i-o im~ prima $llIlul jl1catol"ului pe eeran. Totusl, irnagjnil.e din FIFA 2003 prezQl1Ita:te la confoont:i nn au rel,J!~rl g mij canving.l pf~il rn !j,It-de ,(lees<! lucru, R.:il1'lalle i IU.t de vazul cum va II produ u~ final... pe PC.

si albastru, lebedele au trecut la culcare ~t all apilmt efe.c.te laser de lumin~ ~i culoare. lumea nu rnai avea pard! deloe

h f s;t piece c::le a .olo. III plus, Ell. a orga!1llzahi un concur de: ~hQ)( (joe ell:!. rallu pentru €ollsofe, €vidml), ale quui nnil,\'e· au putut fi lHn'1~rite 1n bawl EA, unde lumea savura a sut oarll eeva rece sl, CU ochil 'imp~i!iniel1i.~ de ... obosealil, adam", G ligiitoFii. 1nm~ tirnp, subsernnatul 51:! deplasa de cols-celo Ili aducea arninte calor de la Ei\ c.\l exisl~ in Europa o l-<lr~ numlt!! Romania (rE,prezentatA p~ latllra comer i21a de Best Distrlbulion) :;1 d peate hU ar srrica sa a corde ceva rnai mult interl'!s aceslei' zane. Desigur, mag tea problem~ $i sligmdul nQ::;HU a venit din nou in dlscutle: plrateria. Ar:}t limp dl ne vQm repezi 1<11 piaf~ s~ ne lullm

lin lac inainte sa fi fost blne lsnsat pe "p1eV.;!ie 011c.iale, fhme precum Electronic Ai1~ 1'11.1 pr11!CI ne VOT include 1'1'1 calcule. Gind el calculeaza .succesul unui joe In milioane d exemplar, de e soar daanja prea mult pentl'UI cele eel mull c.ateva sate vimdute 101 noH' Asia e realitatelJ, asta r(li.a ~ratal EA PI(lY. Imi Pilm rau ell nu -am f051 eu toti'i, redad:Qri $i cititori, aeolo. pentru a vadea de ce ave'" de-a face ell. 0 "indusLrie a;o urilor>!. E. mal rnult dedi] ne putem imagil'la ...

De e5nd m~ ;;~fu am fO£t fam al setlei Command & Con9uer. JOCtlJ acesta a furs,.. cinal (oarte mulli a:ameni din lntre(lga lurne Si probabll din aeeasta <;<luz;lI ClC Renegade B d!'lzamagHt atat de multi garnsr], EA Play mi-a oferil ocazl<1 ~I, prtn mine, :;i vlZluJ!i, de a-l cunoaste pe Chrjs· topher Cross, omuJ din spstele lui Red Alert 2 :;i ,II lui C&C Generals. E ad'evlirilil d nu a lucrat de 1IlIl'lcepm III seri.a C&C, dar :;i asa, el es1ie ~(~iltorul un~ foal1!!! il'nportante p~rrti a ei !i,i, ded, senrt.or de i5'Ol'ii~ a jocurllor lii mal ales a g,enului RTS. Si, ulte-asa, am OIvut surpriza sa constat cl Christopher Cross e un lip am<lbil. de$chis,care mi. a pove,Slll ro;;ri pe tnde/ete de~preX&C Generals, PrQblerna.e a nu au fQ~l fT1ullte IU6ruri noi pe care le-arn arlat, cl ci tare sit nu Ii

fest deja mE'litioll<Bte In preview-ul lui Locke. Ceea ce am reusit tnSd sa vld, first-hand. II lost [ocul In sine :;1 0 conf - rint<1 bin structura~. C&C Cell rals prela, in principlu, tot ce oil fQs~ mai bun din TJ'IItreaga serie ~i lianspune unil,le(su~ if! 3D. Efectele grarfke sl.mtt excelent realiza,e $i" ca dGvad.i, ne-a fost 0 erit 0 mOSlra de niyel in care IJIl dig este arUlncat in ,aer.:;i apa navaleJll!! 'intr"-o viI.ie, dis'lI'uglind rg,r: cO'pad, case, ma~'1ni. To!. In rest, Chris'lopher Cross m'l-a spus ca, de exem.plu, gradul de realism eSle ufj· dent de I imital pentru a nu strlt;a gamefllay-ul. tdeea e d, PI!' parcllrsu~ lucrului I il J0C, a avut foarte !TIllite di~cu~ii de genul "Da' Un tane fill, trase.a;ii'l ~i nu explodeazi aSil I'i n4 merge OI~a de re.. pede!" La final, a ignOI'ilL multe Clspecte 'Ire .... le" dQar p~nlnl il fa,p' din (jenera Is lli1 Iilrw jucabif :;i pliil de eye cancly.

Jocul lIlrmeaza sa fie lansal peL2 ianuarie 1003 (d<ldl data laM~1'iir va r. respe t.lt.1,I.

.IMike

Se leea ncapt;ea

ell dU se aprupia noaptea, cu atflt sediuij EA dpil.!a nole mali pUlernice de SF. Luminile S-ilU aprins peste 101, lacul Soil aprins un culori de verde. porto(l<lliu

f , ,

... dar J1U Inspre Excel, Ct1 anul trecur, cl impalriva curenLului, 'in,pre cernrul l.endrel, IJnde sade, fulnic, cennul exp0zitionel EarFli COUIT. Otg<1lnizarOfli ECIS all fost ioaxte mandri de acea5ta n!lJ~ita. de a f'£!'ad\.lce largul in ceatrul LOlldrei, 1nsti nu 1n aSIa st."i. ~re.lul or:ganiz'~rii perfecte. E drepi Lij acossul populaHel ~iI ni'lrg a fosl mult imbun~t,\'itil. 1nsil. afluenl.<l de"vizil<tI'Qri nu a rtlsl nici pe, departe gigilTlLi Cd. 5 Larea asta de tap:l a fast ca llZilr~ poate de del ractori (oarte importanti: absenta unor nurne lmportante din industrie :;i rnlesoraraa e"Videnta a pieJ;e! jOl:;udlor de PC ~c:;orel .. !a'c{! nHc~ ~orareill piere1 de holHtlw(lre).

Marl absen1te

Incep I~riln a Ii~ povesti ee NU am v!zut la Ecrs antll acesta, Vivendi, A1<:tIvision si Electronic Arts s-au hGii:irat ~ EcrS nu 1?51e 0 plan'orma pres solidi! de promovars, cu !D<-1t~ 1>3 au partlcipat pe::;te doua mii de jumoli~1i de spedalirate din toal.l ~ulT1ea slau 'Oll:illliz,al cocklall·uii pr0prii, cu oonlel'il"ite ~i demonslratii aJe jocllrilet vii~()are. Pfoblerni;1 coo mare a rosilluaaceea c1:l toale CBle h'ei fi.rme de r.llSllr'let auorganrMI. ~0e5Ue inl:tJniri sep<lratie CIU presa 7rI<lcel~a$i:dle! p1l'emerg,\\JoliTe EC1'S.-ului proprlu-zia, asa c~ m-arirtrezl; obJigat Sd a leg ji, dupa cum demon5treaza' $1 artic01u'l de

1111 drum Sfjl'Ei 0 L(lI'Id~ eu cer •.. senll'll

E"A Play, am ales Electronic Arts, Iilentru simpli;1 motr[v c~ rnl s-a p~rul mlWlll!i1<l,i imeresaru Ide~l l"Iicl1011Y Hawk's Pm Skater 4 de la Aclj'vision nu SUIl'a r1iu .. .) till fine. dllP~ te~mll1area cocktaij-ului de 1'03 EA, saara t5~:ziu, am. reMen!1 la hotel, pernru c.!l a do us zj tncepea Isrg,ul eel maf,e.

illlEresal1ltesle,('il anul acesta am reuslt sol ffiil.1nl"iilne:sc CIJ (carle putlnl din eel pe care i-amcunoseut anul

trecut, i~IJ eel pecare totusii-am intalnil fie ~13' pHmbau doar prin t~h:lj, Rei~i sdlim-

hssera leeul de murll:.:'i keeil ce mi-a demonstrat dar d lucrurile se miSdi FQ.ARTE repede tn industrta de enterI<lJnmentelectron.ic). Ce,1 ma~ cOI'IGludent exemplI;! a fBSI acela,al lui Adam FOQI, care anul t~ecuL luera la ELSA, tar anul acesra 5oa. rnutat, ell PR., la NVIDIA, 11'1 fine. nLU asta este intll'tesanl pentru gameri =unde sl de G6' s'e.plimlJl PR-1Ici care au fest Ilout:t~ile de la ECT5.

t"r'lma clilSCutle C.W a(leVai'~al mteee- 5ant~ <lin purWl-!.II<) stanclul M~trox, tmoe am aflal (;~se <lJI~ in stadlu dep~ife.ctionare un 110U c{lncepl, !>tr3lls leg at de lansarea Parhelia_

E vorba de 'Surround Gami'og, tel de la Ma~rox luereP-la lndeaproilpe cu Grin (eei care ijU prOl,lus6allli:;licsl, Iar 1,Irma:tmullor Joe, Bandits [un !)ugSY acllon aestul (Ie nerves, eonstrult tot pe engine-wi de i3alliSlics. puternic rnodif1call va aves acea$t~ op(tUM d@ 511fr-ound Gaming. Cu altte cuvinte, dacA vom av~a trei monlteare pe birou, jccul le va ocupa pe toart! penTn.J a ne oieri o perspettiVli cum n-arn rnai "azul p~n~ <licum_ Revolutia inli~ este a~teptat~in dornenlul MMORPG-llriior, poate seoul eel mal rlii!isperal" din cauza spa1iuiui lirnitat tie pe un slngur monitor. Se pare c:l '10m vedea 11'1 curand un MMQ'RPG pe trei rnonlteare: unul pernru "hat, unul penrru iocul proprlu-ais ~i .a[tu~ pentru earacteristicile ~i inventory-ul perscnajului,

Malmx $1 Bandits n:u au fOSllotlisi alractia ECTS-lilui.lln schimb, NVIDIA a tncercat sa' alil'OlgA foarte 1TI1lJ.I)i vizitalp,ri la stalnd pdn o(g:anizarea unui concurs de Unreal Tournament 2003. l?ehUu a crea 0 atracrie ~i mali mare, urma ca ill ultima zi de r~ifg dol firlali~li s~ 1'LI(lte pen-

tru "ceroanii"cu do! dinire angajaUi Epic Games, venili special din Sraiele

Un lre pe ntru COl'IJCUI'S_ Ade. v~rul e<ile £.a nimic FlU a

r0st anuripu cum trebui~, erarul Sl,iIbi Ii t FlU a fost respectat Itotul s- .. terminal mlJlt prea repedel ~i, I a nnel, eieclul a fOSl rnuh mal mk dedit eel ~OI1~ tat I a :dldi ,;i fQsl cam pu.sttiu pe acoloi, Au e)(js,ral il'~~ atractll mull mill puterntee. in ECTS-ul propriu-zls, unul din s[andurile de 5UC:Oes mare, care a arras 0 gramacla de vizitsrori ~'i anul trecut, a fnst (ghicilir) eel de Dance Revolution. Am

awl din nou ocazla ~ vlid gaQ!l.rite de.p~ltelepaind volease pe c.€ite 0 platform~ care al~[a-.abia face<! fall! ;;bcqrllor de multe grade pe scara ~ic;ihter. lns~ marea atrac~ie a ECTS-Llll,li <I, fost.;

DiUpaqUm spuneam •. piaa .. joC'urilor de PC d~ semnedare c:A se res_1range. 5i flu trebu ie sti faci cine stie csanahze grel@ i::I@ piaJ~, cu tal:Jel@ ~i grall-ceo La tendra era suficient sa te uili In 1"'layStatif,ln Experience &i sa vezl coada emnma care lie forma In flecsre ti, piln:l in mifloeul ECfS..:ulllli. Nicl presa nu

;l\!ml VQi~ ~ ln~re mlli mult de 0 singurlJ, datill pe zi, pentru caericinn .il.glomerol'la dil,auntrt.1 em foarte mare.

PlayStation Experience a fast organizatli iob-o sal,.Ji gigilrntica, dominaf.li de un fum albastm. ds mull~ g~l~gie., de

fi I,me ce .nJ I au poe ec.;;an e !=5t casa si, d'i n nol.(, de foaite multI! lume. Am -vitzui acolo 11tlud "gigantree", a~eplatede tpata lumea, Ollar c~ erau ,exc,;lusiv pe PS2: iHillman 2; .Silen'l Al;~assil1, Tomb Raid~r: Angel of Darkness sl Tony Hawk', Skater 4. lnsJI JlU doar jocurile preprlu-zlse.consrltulau 0 attaclie. ci atmQ.fera de "colo. ~nchiplli~i-va C! sail! ihcinM, C.ll mult fum $'i ell IOgl!>-llri preieElale cu laser pEl podsa, in limp ce rnu-

zica house rupe peretil i?i jucatorii strig~ entuzialsm',lti "Mai-YREMI", Mamele

sta:u pe margine $i presupun clllii vor mal reeupera la un merTlenl dat, Ciii;lrelslale, ~ntre !Imp, Sri! organizeaz:i: QJr'Ieursuri, lum~a sUi gramtidll:;i 51.! wit:! sau SI:' bate penlru un lac la un P52. ~i a~a mai departe ... UntereS<lnli gealatllde la intrare. carespedOcal.l clar c', Gdar:i i~~il, nu mai p.upi PlayStatlio:n Experience 'ih zlua ala), A}adBf, P52 ~i canwlele 111 seneral au un succes ne!}un In Oed dent, c~a c-e face ca toti pr,odlll.dtorii 5:1 Sf! QriLenlel:e, tot mai mult, calre, P.S2, xbox, Gili11eCube ~i Gllmebioy Advanes. lin schlms, in urma unwl sonda] pe c,arel·am reallzat de c:M·Jj.od pc

VV'N'W .• level.ro, 3FT1 alTatc:i rnai plIlin de '10% din cei care aura.spu.ms au ~i alrcava decal :PC a.cas;!:...

a prrez.enfacGnslanti!i la Eas s-au de .. ied"il panli acorn companiile ruse~ri. Buka Elltenainmeni (reprezentaUi de Maxim Mikhalev) a sernrrat un contract de dlstributie In M<l~el'l Britanie cu GxygEm Entertainment, iar 1 C Comp(lIlY a ad,us I" Irnmpa doull iQcu~i rOMe interesanle:RC em; ~il f'ermib;i(. Dac:i'I prirnu] ~sle un joe de rating nerves ,1 foarte bine fiicut (curse pe plaja sl prin curti,

1 C(S) Company terrafoll'nW!a~, eu ma~nu~e

rafl log hidate?

printre Ciljni $1 oameni care dilut1lr~ mil:!. GU piciorul in masirnrta jucatorului), al doih~a este un RTS care prornlte slI sEnimbe fa.~il.genu!"i din care face parte. In Perimeter juciltfl'1'tl1 peats $1 ttiSbuie sit IT1Iodifice rerenuJ pernru a putea accesa ni)j!<;<Jul 2';'~O., ~;" ... g .... , ,I ,-I" " ... 0:1 .. c,"' jVl<l'"

'O'Dline energie tresursa din joel. Allfe!, Perimeter are piretenlii"foal1;e mari de slstem, date fiind lIl1ilioanele da poligoM.e ce aleatuiesc un singui' nlile!.

!>1 mp"tici1c:. fact in<;!'i d,ic",'ur:" r=care am purtat-o cu Maxim Mikh.ilev. (SlJka Entertainment). Pe lang.li, partea seriQas~ a lucrurilor {aclid faptul'ta Bui<" iii contribuit [a IrEidtjc~rea pirareriei din Ro'.II,;" do IOJ 95% b 700/. rei" ;n;F=' rive d~ g'e'nul t:5e1~i care a constat in lansarea a sure de rnii de bud'lli din Heroes HI originalla U['I wei de dosr 3 dolan, ceea ce a dat olovitura destul de puterni,cIt- piejci neg.rC'J~ am, ·di~c;"'lt",1 ,(:i ,gQ n,u

rnelecelor dol mari distribuilori din Rusia. Dacli Buka are mnotarii "tf0rsale" tn rornim.li, ni(li 1 C Company nu sUI mai bine, .. in engJeza, dat liind faptul di. C este 5 in rusa, deoi '( S Gompa.ny are Si ea de-a face ell "dorsa lale".

in fine, l!sand la 0 partegHJma, rnodul jn care SI:! clezvoll:<\ cornpaniile ruse!?ti la or a 1'I(iJ!Jai5. Ie<l sa 1l:!.J rnai vorbese si de Akella cu Sea D.ogs 2 sao

chl a r .de fiethesda Softworks lnc.. eon-

UFESTYJ.E

dus~ ~i ea de un rus), rnodul in care se prezlnta Ia targuri precum ECT5 $i ebtin contracte aparent modeste, care 1nsa des_chid pletele, af lI'ebui sa dea de gilll. dit tuturor in ceea ce p6ve:;le zona de est si sud-est a Europei.

inbiilniri de cateJIIS grade

Ubi 50ft a fast poate numele eel mail rnsunalor prezent la fCTS anti I acesta, ell litluri NjUJcabile" preeum Tom ClanLY'S Spl.il'llter Cell (un joe de tacrid, acnune ~i sneaking in tlmp real, care promite dsstul de multi sau XIII (rnimosul FPS eu personaje create in stilul benzilor desenate ~i cu mulle elernente de gameplay in a,ceea:;;i linie), Nici Raven Ehield nu a lipsil. 1115:;1 celelahe clou!! jocuri au CClI1- stituit marea atractie a standulul Ubi.

Un alt plJInct ... interesant ail ECTSull.li a fast con,ferinta dedicma lui BrokM SWQrd: The Sleeping Dragon $i Ofganlzata, evldern, de Revelution. Am aVU'1 ocazia ~ vad imagini Urn premi~ra" dintr-un jo pe care prcducatorll il cOf'ls.ider.:l 0 ddQI.I~~~ Iltvolulie ill domeniul [ocurller adveruure, Cu toate astea, ifU;~ de 1<1 rl'lCel~UI am avut un mare sernn de tmrebare pentru c~ prezenrarea a tnceput cu un lI11esaj mare, negru P alb: "The pclnt-and-dlck adventure i DEAD!". Nu am mai stat sa

,

Pab:7joc'lIri po mobil !;Ii un zambet tar unison: Or,afige--

intreb ce p~fere au despr Syberia sau chiar The Longl'lfil Journey 'i am asteptat sa If~d CUm ar<lt~ ill e I Broken Sword 3 care va revolutiona genul. Ei bine, la flnalul conferintel, rn-am 11.'muril ca, in mare, avem de-a lace eu un action-adventure care nu arali!! extraordlnar, iar Til terrneni de gameplaYJ am mai v.izuL, de exemplu, adventure-uri in care potl controla d0U~' personaje concomltent (Watchmaker). Con luzia la care am ajuns esie c:li Broken Sword 3 v_ Ii un joe Interesant, TI'I <1 nu suficienl de tnovalor pemru a jl,.lstifioa afjrma~j:i (hazardate) de genul celei (lie mai sus.

Pri[ill~e ultimele int€ilniri pe cafe lie-am avut la EC.TS anul acesla s-a nllmi:lra! ~I csa cu 3DO. motionat, rn-arn dug s~ rna 'inla.lnesc cu un eventual Heroes V $i sil' aflu ce s-a intinlPfill ell seria MIght and Magic. doar pentru a afla C~ 300 seocl)p!i de acurn inainte de Army Men penLru console ~i de jo uri vielente, ClJ rnasinl si ·cu rnotocl Il;lle, ale carer nume nu le pl;nue dezvlllui inCa. ExISla 0 foarte r.edusii posibilltate sa. se lucreze-ls Heroes of Might and Magic V, dar aile pwiecte .lctua~e ~U!1l fnul, mill Irnpor-

tante, ~a d anii serie] mal pot s~ a~iepte (mult si bine). Seria Might & Magic e moart~ de-a bmelea ~i la 300 nimeni nu mai plJnge dupa ea,

Blizzard n-a fost. Novalogic n-a f05t • THQ avea 0 debara pc;> post de stand, Cedernasters nu a fnst de gastt. A$adar. nil po.t spline ca am avut parte derevelalii. Totusi, tevisl.l a ajuns cunoscut~

de rnulte firlllt! no;i. B@g,ctanS s-a ales cu felicitari de la NVIDIA:;i ATI perrtru rubric-a de hardware si enmpaniile de iocuri I)-BU mira! (din nou) ca iii in Romania oarnenii s jo~ca pe cornpuler.a sunt la curent u [ocuriie eele mal noi (chlar dad din versiunl plrat) ,I, in princi pill, IlU vor inca s~ cake pe plaiurile nlClf!l5tr'e, peotru di e ind. pFeil rlscanl. Suntell1 prea "ile,gilW"fncil penuu et. Cineva trehuie 5:1 fa ~ c.eva Iii sper ca numeroasele firme de spedatltate din J~ri~oalra noa ttl:! s~ se ,ultoSesb:;eze ~i sil la O1ast.lri concrete: preluti mult rnai mici, distribujie mal bun! ... Ru~ii ne-au [uat-o 'lnainte, ,*3 cum au cam rnCUI-O apwape toste t;\lrile din estul Europei. Ar trebui 53 ne trezim ... ECTS a fost doar 0 alarmd,

• I'o'qik~

eels" See ylOiU next y:eCir! 28-30 auqusl 20103

LEVa ILlFESTYLE FILM

>

In urma cu 10.000 de ai'lL .. fllm~hlllil este un t,!lram prei"Storic, plln cu tot felul de perlcole, Dar ceil rr-ai mare arnenin~"'11E! la adresa vleiuitoarelcr Gam tr~liall pe atuncl este tnceputul Ej30cil Glaciare. Pemru a evha d;spil.ri~ia da:lorit.:I frigului pW,unziilOF dare se anunla pentrru 0 perioadJ (oal1e IUl1g~ de limp, majoritatea anlmalelor pomesc, eu rnic, cu mare, spre sud. Exisla insa ~i cateva. exceptll, Printre :.u:.es-tea sum un rnamut jmel'ls pe care-l chei)m~ Manfred $i un anlrnatut simpatic, pe nurne Sid, carula ii place fJ~ fadli towl dupa pofta inimii sale din acel rnement, eel dol se 'if'ltii,lne~c Til nebul'lla mlgrallei ~i Sid se holl!ire,te s:t-I "adopt'e" pe marele Manfred pentru a-I folo.si drepl prot:actorul sau, Nu rreeuie Sa va spun ca Manfred nu este foartefeficit in acE!astii postulra si tncearca tot po lbllul s. seape de "ba.gajul" in plus. Mai rnult, sid il convtnge sa adopts impreuni't un ccpll, un omule n:umil Reshan, Tn pove te va mai ap~lrea :;8 Diego, un tlgru bjille fatui care nu veele in Roshan de<"iil 0 masa de!icio.'L<;,lI. In limp te Sid, Manny ~I Diego pornesc pe intinderea de zapadll ~i gh,eala. o alta creatura -'0 l,I'everil!i pre-

>

Delectivl.ll de la depertsrnentul de ornucldert al poli~lei N.ew YQrk-e~e, Vincent laMan::a (~obertde N!rol sl-a ccosuuh un nume ~i 0 reputilille respectate de to i cei~ahi prirnr-oacuvitate ~i un devotaffilmtexlr@me: Uilimul caz p care II are de solutionat f$le irl~a eel mal grE!LI din~re loale', ,deoarece detectivul lnvestigheaza 0 crirna in care prlnclp lui suspect este propiul sau flu, Joey- R~la1iile dllnLFe .ei nu au fost pres manse de rand Virii::ellt;;l divorl;al de sotJa SOl ~i S~l\l muta1 dill tong Beach tocmai in Mal'lnat~an.1n acelasl timp, el a devenlt un adsvilrat solttar ale carui singure reJarii sunt ell ptietsllil sa, pe care 0 ~jne inSili la distanIa, l'i l:~a mai apropial.a, cu partenerul

1I R~. Car limp trai~le numlli in prezent, Vincent nll va trebui S<} se c(;mfn.JIlIClI rristej:ea despar):irii de familia sa :;1 a exilului il1 anenlmatul New Yor,k-ului.

Dar 0 crim~ oribilil 11 aduce pe vincent ina pOI, aca5a 1<1 Long Beach, asanumitull'Ci.:ity bytheSea".Aki Ii revine $i amintirea' tat1ltlui 5~UI un criminal condarnnOlt I .. moarte ~i executat anmci ~nd 121 era doar un copil, 111 ttmpul lnvestiga-

iistoi'tci, Scrat - lnceardl disperat1 s§ fad ceea ce InSLinclul ti spune. sli ingroape 0 gnindli penln; vremur11e grele care vor urrna, Din paGne, misi.urll'a aceasta lie va dovedi a fi una foarte grea $,j aducatoare de rnalte-belele.

Pentru a alla curnse vor descufca simpati!::ele anjrnale ,n lvrnea grea In careWje~c ~i pentru a avea 0 0111 ~1 ceva de dis[faqie continua, ,pute~i l.mne,rl acest film in dlll3P,atografeo.

CllsCribuit: de Intei"lCcimFllIi'i'I A.~n "",

t

!ii,lm descoFlera ca vlata pe care a dus-o a .~vut 0 puterniG:llnih,Jtmf.\l a.supra fiului sc1lu care este'ln perlcol acurnsa 0 epuce pe caleab lur~ de bunl .

Fllmul se <lmmti!! a fj a drama exoe-

lent realizilla. Pte~~Ail1ll11i 'Robert De Niro tntr-un rel eLI ,0 asemenea Inc~rci:itur1i va aslgura ftIrl! iodoiala IJl1 spectacol formldabll,

W\NVII.level.rc

I bola

Tambala dlnacsst numar va ofera ca premiu jocul The Sims Unleashed.

Care este eroul principal din jocul The Thing,? 1 a) Oaptain Nem.o b) Captaiin Black c:) Cape Town

" iA

"._ M_. __ .. ~_.'._ .. ' _.'.'-" '~~:~~~:~;~~~~;~~!~.:~i~~J~~~:~~~~~!~:~,~~~ .. dJ~.~,:~~~~~.;~,:!~.

Tombols, LEVEL,i =--Num •• P·reo~m.: ,1

.... 1 ...

Decup,ali talonul §i trimite\i·1 pa adrssaSts:. ISIr. BI. So. Ap.

VogeI Burda Communi.cati.ons SRL, L.oc. CDdl .JUdll' 'i

OP 2 CP 4, .2200 Bra;,ov. 1010. 2".1 _j :1

Telel'on:E-maU: 'I

Pentru ce pjatfor:me va produce 300 jccuri din

-!..: 1 seria Army Men?

a) PC b) console c) rnonitoare

.'_ r;!.,_ ' ..•. ' _ _ ,. ~:~.~~~~~~!~ .. ~!!~~!~,!I.~~~ ~~~~:£!~ .~!I!~:. ~~I'!. ~:~!~ .. ~~~_aL.~.,

Tombo'la EVEL ,i ~~~~~~x Numa, pr .. nlJme~ _§I

MONOS.IT CONIMPEX

Tombola

Continuarn coneursul orpanizat in colaborare cu Monosit Conmpex. Premiuleste Heroes of M.ight and Mag,ic IV.

Deoupalji ta:lonul, ~i trimiteli-I pe adresa Vogel Burda Communi.cations SRL

OIP 2 CP 4, 2200 Bra~ov. 10/02.1 t. __ I L...'fi_'DI_""O~"'~: ::::~:::-:~~~-:::"=iI'=:;::===::;;:~=

Spera,m sa va placa noul prerniu pe care il oferirn lrnpreuna eu Thrustmaster:

Firestorrn Diglital 2 Gamepad.

Cu ce este p.rel/S2ut Thrustmaster USB Joystick psntru a nu

1 aluneca pe mas~7

a} picioru:;;e de caueluc 'b) plasteilna c) eleme Gasi~ raspunsulln pa.,ginil:e rel$lsttel.

... J __ iilliIII_ ...... III. __ 1!!1 ,!!!!!II!!!!!'<!!!!'!!!!!' ,Iilll_IIIiI •• nll!llll1!!11~!!!!I"!!!!I_~~ ,.iii!lIIIi.iiiiiililliiil·_iiiii __ ' iII.:I!!I..!1111!!III!I!!!!!"!!!!_iIIIII"iiiiII"_"'iillllJlIII" __ '._.'.IIII!!"I!!!!I" __ iiiiiiiiilliiiliiiliii._.'~lIIII","

Tomlbola LEVElL .$i Num8,Prenume: ]

.- - 51r. Nr. 01.. ae, A·P. ,I

Decupatitalonull ~l trtmlte1i-I' pe adresa

Vogel aUraa Communications 3RL, Loe. Cod Ju,liIet

OP 2 CP 4, 2200 Bra,ov. 9/021 ~_I __ J_ L" .. ~_ele_-fo~il~: ~~====-~E~""'~"a1=I:=-=========:...lj__j

Str.

iii.... Bt is!:.. Ap.

.'

$1

THRliS 'rMJIST£R<

o rata. de transfer cam mic.!i per'llru un 'nud~!I' Ll,I"",Ud' 1<1. XII~I. 1I""Kill,~ primiU\ dela AndrerN.

)PI.AN ..... ..<lwg ProP"I'I!OS ~

"'"""'" 7_ """",G , ... ~.n$l""

_"" ~ ~n,!'B8I :7:&Ul'iP.M

Prograrnul asta trebuia sal'ermine de procesatanul iresut Imagjne 1iir:riis~ de Gllin Mihai.

I'rn~.

~_"'~~IPI!~W!!!'~

-

~~~~- ..

PIIVI-~ ~JIiIiI""''9IIipi!.t'.'''~::II~14L ['-:_2111_

~1OiIiI!Ir.1Idt~ ....

Din 3.70 MB,ala aduscloar4.07.Nici o~ prob.le:ma, mal are 25.088 de minu Ie limp ~1 pentru resnil, Imagil1e primll~ de la ~pr:est.

E!for COP.l""') fde cr Polder

Ie OK ~I

DaCaceV3 existli, nu [pori sa. coplezl, Si ori:cum 31' fi dear un kitsch, Ima,gine primiH'L de' la M3dau CUb<!fCa.

W'..,.d;,,,,. '~'1><I11!b>d iIi e . mot. ,10 <!i.Ju"<7 ·1hl!(E,1 ... •

¢< ... IIJ'<.~ 1IuJ:o,' .. !>,., ..... Iko, 1l>Ib

1c::qr:J1

Hehehe, Da' e legal? l'lllagineprimilld@ 13 Lucian Pricop,

n~'_ Credc5cii timp..!l sa ~ a.casa. Aici am clistrus tot Imagine primt'taoo la OveR. DudE.

Ce 'Inseamna ~ te dea banll afara dtn calculator. Imagi,ne trimjs~ de Cosrnin Sfreja.

Ia!

s ...... ~ ~ru·.

• farM

· -.;

• Gt...,.,Ftm "'li!::11!1~..eI1

o.,~

• kdo

• v ..

• C!.I8CM __ flonw>

• 0Lf.~_ 'so.~_""H"'L -..~

eu vrIij'i Lori e. Ima8irle primit!i d@ la $lef .. 1'1 Chlvu,

,

case': fi:'ififpere'ti. Imagine primila dela loanid Tlbuleac & Qynamix,

_ _ Cil$tigatol'ul din arest num,ar este ~tdan CI~'Vu._

LEVEL CHA"AOoM

-DCUr p

pr

>

... se pare dl. SlJrit rnulte ~i I~H~ii illtainrt cu totll, Dejii n1!J pot spune c~ sum de acota clJ toate "nominillizMle" de mai [os, vii respect mpil1iil.e ~i, cum riu 'al ce 5~ facl cu gustul omului, va propun sa trecern direct la urmatoarea tem~.

Despre oe este vorlJa~ Hai

sa disclJtam IIJnl pic des-pre atmosfera dln JOCUfj ... Care au fost joeurile. in care v-afi "pierdiut" cucea mail mare u~uril'lta (~i p~3cere)? Care sunt jecurile care au rellJ~il si:i recreezeun univers amr de veridic $i interesant inc1t sa. te rina in rata calculatorului ore1111 ~ir. Si mal ales ... care crederi dri este reteta suecesulut unui aSe· rnenea joe? Cum treiblJie. s~ fie un joe ca sii. te acapareze total?

Ca Il1lotdeauna ..... :1. a,tepr scrlsorlle, sugestile S~ cementariile [scrise, va fOg} eu diacritice) pe adresa de mall mitza@level.ro sau pe adresa redacti'ei.

Baft'~1

1B ~·a:02

,Che'zi

"Hmmm, joeu,i proaste, in ac:easti! pl'()b~6rn~ intra doulp~ care trebuie luate oblig._alOrliu ill dlscutie:

1 - jocurile care s-au facut doar pennu placE!rea produditorulul;

2 - jocurj asteptate de 0 lurne !iriltreagliJ care la lansare au dezamagll cumpilit.

Din prima categoete trebuie S:!. precizez. camptoniJl CIA Operative Solo Misiomi pe care am avut onearea sa-I joe ~.i s~~l rerrmn aproape intr-o ora ~i un rninutltot Locke e rnai tare) ii am ramas srupeflat Dar re pare clI vol all serls destule 'in .cIrl1C',,,1 ;"I~"I r.ll "'" tr~· buie sa va mal plictiseSc cu criticile mele.

Pe_ntru a doua categ.orie probabild multa lume mli va injura:: pe rninern-a dezam:lgit in adevtlratul. sens al cuvantului Heroes of Mig~lt&Magic IV!Au schimbat jocul radlcat... dar llIiJ'in bine. Sincer d flu, jOCUIn'iQLI prefer,at din serte este prlrnul, De De? Pel'ltru ea este sirnplu, ~rl prea mu Ite trupe, vr~ii :;i artifacturi de tilnut minte, 5i in plus, Heroes IVa strieat eel mai important lucru - originalitatea [oculul.'

CaStanu

"Am jucat mults jocurl, atilt bune, c&t si proastala wial1:l mea, rnai ales, pe EOMo!e. dar unul Fn-8 dezamagil clJmplit: Driver 2. t.a incepu~ rn-a captlvat complet garneplay-ul ~i adrenallna (jml1'lpreZen~" Dar dupa vreo stiptamana rni-ara dal searna di lolUlii ora!>ele din joe sunr earn pUl!ne/ poliri:;rii sunt cam pro~ti (dun!) ~l masina zboara rnai C8Va (a un Booing de 11 septernbrte, La inceput nu conta ca masina 5:12 strica extrem de repede, contau dear clecntrtle.mortale CU orice lluctu

mi~,lI.to~. l'otu:;i visul a luat sfarliit in ziua in tare am zburat priM trei cI~diri fArii a clinti un pixel. Am inchis consola lntr-o atmosferA de dolju ~i am pus ("f)..lIlin 7(1n., rplnr "pfPrn

prafUlile", in general sunt suspicios C:lrnd au:d de oorntinullrl ~i once "Jocul 2" m! face s~ slramb din nas

rl.i<I"'''''t .. it...... Ad",· '" ..ti.,· r!l~'I" am avul dreptilte ~i In privinr<il lui Driver 2 ..

Aile jocVJri care m~ exaspereaza: Counter (shoot me!), Fifa 2001, DukQ Nul-""m (,:.,,1"'''.0) Vi

bineinte1les arke strategie os coplaza Stalroaft-u I. "

:Sl:snpciu CI.ctavian _.k_a... l!R&d-Skl

N5incer,. dacli stau c;~ m~ g:indesc, joCurl proasts nu prea am int§lnit tn ultimol limp, DAR un joe rn-a ad us in pragul disper~rii:

"Global' Operations". Nu ma ilnle1egE!~i sre~it NU este lin joe prost, dar nu va reu$i sit d'etroneze Conter-Strike-ul niciodata. Dup~ ce am clrlt artkollUll din LEVEL 1 V2001 (felici~ri lui, Se-

bah) au credeam eli Global bps va detrona co sigUiranta CS-ul.

Acum cilteva 's:lptam:ini a venit

un prieten pe 103 mine c:u Global ops-

ul splJf'I{mdu-mi: "Uite-b:l noua reyolUlti:ecare va detrona CS-ul". CUiprins de 0 cUrioz.itatemiS"tllitoareil lnstalez ~iii dau click pe

globalop!>.exe. Cand l-am v:lzul rni-au caz.ut ochil pe tastaluri!i.Grafica nu s-a ndlcat 1<1 mveun la care maasreptarn (am GeForce 2 MX 400 ) $1 e 0 duda~ !eg~tura lntre contrastlhrightnessl coiorcare teface sa te doar.:! achii dup! careva ore. Mit rog, I1IU MIa e lucrul eel rnai deran~ant.

Desicei de la Barking Dog "Stuaios sebiltealJ CUI pumnul tn pieptd, vez] Doamnet. scot pe pial~ 1.1Il produs ce va revcluttona plata jocmilor, iat:!! ce am observat dup! ca~eVa are de joe (In jur de 6~7), cand l-am :;i terminat pe lH __ rd.

In primul rflnd sli vorbim despre arme. Sunt rnulte la numl'lr, binisor r:ealiza!e (€Jcac~ prin 'Iiini~or intelegem di unele arme SUi'll reprezentate Sen [Jella: FI,:uce 3 adicca Dragunev.brnp) DA~ eu fa~a cuslngle, burst, full auto firlngrnedesce eira~1iIor? in CS potimce-asta de la mouse, nUilti mai rrebuie Q rn5lt;j care sa te rnceLineasdi. Tragi cum vrel, Alii aspect nasol e teraportuI slopping poweriaccL:J,· racy. ell Dragunov-ull, ca 51-1 omori pe Gigel treb\,JIie sa tragi V1reC!ll 6 focuri pentru a-I reduce la tice~e. Mai mult, daca e;;t1 UI1 pic mili flus (ca mine) :;i te pui pu~~1"11 ps research afll ell surprlndere ,di un pistol Glock 118C nu poate ~ra.ge auto sau ca nu nurnal lui P"4 sau IlUi P90 ~i pOii pune laser Sight.

1n al dbilea rand, feelingul este infect. Dad la CS mii fe_resE in fata monitorului ca ~ nu mao l'1imereasdl gloan-

lele, la Glbesll Ops parca m-as uita [a Pekernon,

il1l 011 treilea ralndi la CS sunt average(jil rni-afost !IMPOSIBIL s~ da'u un headshct, Tn CS rltrnul este ~oarte alert. PraGlk, pecs_a5saultdadf e~il counter :;i foarte blne organlzat poti salva estatecii [elativ r~pede. ta aceastl1 minune de joe (nt! CS) unele misiuni fin 15:00 min pentru Gil, vezi Doamnel. trebuie s"·1 apen pe Gigel sau Mig-ul dln hangar.

in plus, daa ar fj ss se I upte botH c;;u skilhul setal pe Hard din Glo:balOps CUI [POD]-Bol2.5, Pod-botll atr ca~tigade fiecare data!

Deci, sa recapitufarn: grafica stinks (ca s~ nu zlc E:.el:tlalrcuvant cu "si'), arfTlele sunt slab realizate din punct de. vedere all specificatiilor tehnlce real~e, balii sun! artit de pro ti lncll e 0nimlra sJnguri. Unui Jucalor veteran de CS cred ca Ii Vq fi Impostbtl m1icar ·&11 il compare cu CS \Oli ..• sa nu uillim faza cu Adltl!.

Adillj are 03al1l de cakulatoare la Coi~LlI blocului meu. Am fosl pe la eli crezllnd ca Wi'll cu adevl1rat tampit ~l dam eu I') pilfere prea pma,sta despre joc;.I-am dal CO-u I ~i am pleeat, C~li'IcI rn-amtnters peste dire-va zile rni-a del cu CD,ull tncep spunandu-rni di IlU vrea s~ dea faUment"

V1azure .JR.

"Ca soli fie prost, lim joe trebillie s~

indepl'ineast~ urmatomle cond~ii: 'l , Gameplay: prost, prea putill;

2. Sunet: nici macar un bip;

3. Feeling: nu simti nimic dmd II joci;

4_ Grafica: nu prea rna intereseaza

Globali O!}eratlons

CHATI"ICloMI I LEVEL

asa de mull aspectul graflc, dar nlcl sa arate ca un joe de acum 10 ani.

Exemple: Cia Operative, Might &< Miligic IX, Delta IForce: Task Force Dag· ger."

"Ne-ali cerut saili vDrbim'despr~ eel mai prosr joc.pe care l-am [uear, Hili sil-li povestesc si eu despre loculi AsIa:

Andr;e Agassf TenR,is Generation. J0C1UI efectliv nu poate Ii jucat, Nli 01 sa rna laud dar liti lie d eu am jucat Cam roare sirnulatoarela de ten is din '93 tneoaee, In tal foeul grafil::a merrt:lluiltli in seama dar, spre dezam~girea mea, am eonstatat'~ nirneni nu se ll"1i~di 'in afara jut:!·· torllor cane au rnecl, Nid b1:iietii care ~uleg"mingi,leJ nlci femeileJbarba~ii care dau mingile jucatoruful.; Nid mkar rnftlnUe spectatorilor care aplaud~. Dar grefica nuine lee gameplay-ului, feellng-ulul, surretulul etc .. [ocul are un AI paterlc, C.ateooal~ adversarul rneu e un as 1"1"1 ale tenisului, dar c§'teodati'i e un imbecil total $i rnlngea ii trece printre m~jjni, plcloare, pe Ift:ngl! ureche etc. Cum c:t~liS un game, ci~ti~ ~i el unul,

-am int:li.lnit nlcl 0 exoeptie care :sii intlireasd regula in legatura eu dl~tigarea garne-uriler. lovitul mingJi .suna ca ~i eurn oli t~ia 0 hartlecu foarfeca. Apaluzele sun;(l ea 0 piatr~ lovina IPli'mantul. P'e ;ucator nu POli 5:1-1 controlezi. Am j,ucat cuAndre Agassi Insul$'i, care ar f Irebuit 51-fie eel rnsl bun in dornenlu, dar n-arn constant nici 0 schirnbare in jOI!:. Si loa~e as!e'a pe' easy. N~am avut curaju] s~ joe pe medium sau hard.

Jocul 'eo r<l.tare extraordinara. Am dat till mai I celor de la Cryo (produd.

Blair Wltl;h Project

torli jQcului) ~j lie-am spu's: nemulturnirlle rne1e :;i, culmea, rn mal puVn de jumat<lte de ora am primit reply-ul. Au zi ca ei au putut sa jeace foarte bint'!)o ul sl 56 aplic ultimul patch (1,(102). Cu I mea e ctI nI,I exisr~. Nt! se poate a~ ceva."

Miidiilin SimeMia

"SubieclulpropU$ este unul foarts intel'esttnt. E rai n sa ~tii ce creel altii despre unele j,oGurL Mulli dintre colegf mei cred C3 orke joe este caracterizal dup~ grafid\ sau prezentare, dar nu e asa, Poate sa fie grafica de Mormwinrll daca n-are.Slory sau teellng. 5~ t1isill'l1 astea,

Perttru mine jo ul eel mai prost a fost, e ~e~i va r~lrnane "The Blair Witch IPI'oj.e t 3ff, care es:t:e un joe sec, fi1~ inceput :;i sf3,?it, s.rafidi r?i sunetcare er!lu Si pe a tunci 1rwechit~, plus urn control de te duresumamlle dupa zece minute. locul acesta avea nlste dialoguri lente ca mslcul ~~ II.I!'lgi ca trenul ~i, in rnarea lor m:aJorila.le, foart'e plktisitoare'. PenLru rtlihe acesta a tost eel rnai frustr.mL ~i prost Joe pe care l-am tnt~lnjt pana a urn."

W~I

"Esle dar, tara eoar ~i poate, c~ mul~! gameri ~i non-gamer] de pe lurnea asta, fie ei b:1lrani sau In perioada rninunatJi i plina de necazuri it prunciei, au v~z:utsau aU' [ucat mllcar 0 datli In viaia lor un joe c<)r,e sa nu le fi pl41cOI, $i rna refer 1111 un joe cu graflca Ide kko un gameplay de no~a 0/30 plus alte chestii min,ere, dar care sli tecalcj:l pe nervi inciil' s~ ajungi sar pui manil pe b:aros '$i sa mfmgai monitorul. Ad'ica nu v~ g.;'mdili

la jecurlle din 199 In j05, dt atunci nu era tehnologi. de azi, Gandi'i·va la Gele d ileum. locurile proasre i'ncepand ell 2000. Am citit, Mirza, cii vrei numel OK1 S~ ne arnlntlm putln de nenorodrea ~i e acul de ... sa aud tobele?

Perculia? Ok.

BII! Am zis tooele!

AS,a mal merge ... Tillie I ir:.el (nu v~ speriatf, mi l-a dill veciau', ca nu €'ram <1$<1 de dement 'in~t s~ d9u banI grei pe acast joe, fie el ~I 40 de mii). Rentru cei ce nu stiu de acest joe, si1 vedem: g~aflea cea mal jalnidl pentru un joe' din vrernea lu I, rnai' rea ca cea d€ pe HC-lil lu' V~n1 de la CQI~. SI nu exagere,l;. ln fine, joa e eu ,grafici proaste Iii foar.t:e proaste s-au mal intalni~ p.iina·acum. Dezastrul adevi\l:ral a fostIirnpul foarte "lung" plerdut in fala calcu latorulul pentru a-l rert1'1ina!

Probabll se aude prin spate: "ce alata zarva ma?!??" , "oare cat limp??". Sa ball:i, tobele d[n nou .... de: data asta vreau ~i _orche51ril! 0 jumatate nenorocit.il de or~l sa nu mal zit de story-line ... care esre p'al@tlc!!l

Din cauza acesrui loc am cedar nerVOS oSi hzic! Mi-iJ pBrul r~lJ dl am pus mana pe mouse sa-I joo ... J3jfff, iCe WemIJd!

,Alta poreMe.de joe a ro.st P~NTRU MINE, poole nu Si pentru al~i. mnd primul dinlr-o sene de mare succes Diablo! Stiu I;;!I acuma unji ma Injura in cele l1i'lai jo - nice feluri posibiie, dar sli vedem d@ ce cred una ca asta,

Paj, lrei chasti] pentru unii minore, d r care pe mine m-au fficut sa ~lerg jocui de pe hard eu mar~ placere, au fast ca armele persbnajului sa s'lJrlcau unadOlla (inlel~ cti Vi'em sa fie realiste joa~

T1meline

a'! le, dar .5.;1 rlai de 2 ori iriir-O curie de lernri cu sahla ~i sa consrati eu dezam~gin'! ciiai ramas Cy rnanerul in man.'i, NUl) ~11a. incepul niei nu aveai bani de reparalin, 'C'..'i lipulll'e.';per1iv nU puma '<1lerg<l, si ca tot jocul umblai numai prin pivnile (poate di de asta le-a pl1:i.clIt garnerilor din toati lumeal,

Un all joe din multele proaste pe care le-arn v,hut Ia yi<.lla mea (~i cu <.Ioota Tnche.il (1 fost noul Duke Nukem MIP De ce? rai grafica mli a~leptam sa fie mal buna sau rnacar sa se vad~maj; blne pe GiF 4 4600 al meu ~1, n-o zic sa rna laud), dar l1exam. E pu~jl1 mai bliJn~ ca in Duke 3D Alomic Edi(iun.

Si ca s.'rinchei aiel, vreau sa V6 spun ca e bine sa rnai ~i vedem din cand in dlml un joe mai prost (de exemplu CIA Operative. pe care l-atl remarcatsl voi). De ce'? Pal ell s~ mal Iacem ~i no, I) cornparatie cu ele mal bune, la ilezi mlti ce na:;pa e aSfa, da' ee suner prost are ~Ia s.a.rn.d."

Ne-aw mai scris:

Wo!lfman 2.0, SPVderZ, Adi Cinchlin' aka Dark, Glume-tzul, Mkutzu aka GQdlfather, Radu Daniel:, OveRlDudE aka OveRLorD, Ali Mohamed, Alex, Gaby aka Psycho, Nadolo Valentin, Aleks 5a.bryn, Statescu Adi aka Mr. Mag,oo din Bra~ov, Rare~ (inten, Myke ,dea Da'~agicMan dill':! Ip,[,Qi~$ti, Creza RadulesclII, Toma Sebastian, Andrei aka Dynamix, Pidurealillu ~tefal1l aka X Footman Stef, Neatzu Drago~, BlackHa:nd aka, D'o'oIi1H~l11meT aka Thrallll, Panail feli·x-Cosmin din Tulcrea, Rbbescu Florian din CrAiOYa.

[) !filler 2 Curilt ie-elll}

www.lsV\sl.ro

Computer & Communications

din

profe

..

10

Iiexpert nml

CU""'I "rmn'!!!llrornt •• lul'l JCbuxTh1Er-llin PC lTIilll1.'hnuiitiila ~u tt .. *iI" lS EDnD

www.flamingo.ro 10800-22,.55.72 (0800-CALLPC) eFfamingo@flamingo.ro

S-ar putea să vă placă și