Sunteți pe pagina 1din 84

www.level.

ro - Games, Hardware&Lifestyle - lunie2004ICAMERE FOTO DIGITALE

PENTIU 0 pod PERFECTA!

Fii un star!

cu Star Name de la Orange prieterf te vor gasi mal user

Fie ca estl abonat Orange sau utilizator PrePay, GU Star Name prtetenii te pot suna acum termand un ceo precedat de tasta .. *". Codul po ate fi numeJe tau, porecla sau 0 alta cornbinatle de litere ~i cifrer

Pentru aotivare suna la Serviciul Clienti - 411 dace. ai abohament ~i 444 qadi e~ti utilizator PrePay.

Pentru mal multe lnforrnatli Intra pe www.star.orange-gsm.com/starname

... ....

";ii ?ici G5.lucriezi la o revjsta de ... ", t$1 potrivesre 'ochelafii pel'\a~'njocuriW.

M,am s i m~il·ca in fata controleru lui-de b i lete in . limp Geti explicarn c~ revista pe care o·~in",anll~ manll vorbea despre [oeuri. locu ri,.baJ ~erge.~i srirnasa ala de pe (aJ'lL Wile, sum bi!1atcuminte, fae un lu~n; series, M~ trezesc de dlmlneap, rn~ culc tot arund, Inlte timp [ec, iili<, gan~es(;,aAalizez. scrlu, aral'jeztn p gina, cotectez, .. nilU interyiuri,Glut inforh1Oltn, rnad,,\, cu q.p",1 de'lotLp"reti i'~i tot uil. 3' dorm. Nu cii 11.1.1 i:I~ vres ...

Tantl asta 11'1~5 rn:fI prinsese p~pidor W e ~il. Ma privea din spaiele tejghelei, un pic prea !lra,a. un pic area biltrilntl, dar feridr:lI dI"'<l nllsmt in America. )mi pare r~\J, clar1Jadt lucrezi 1;,<> revist~ de ... " i;lF~~i d glim-asl! " ... jO(;uti, nu i'n;.eamra,cl ~i jurnal i.<;t".

"Care este seriscl vietii1n., pul£li'i~' mai':llr.(ti)e ...

Si l-as fi r~~pun,. 0) gr<ilice ;'url rnic r<;-.lul11:l! i:lllSpie pmfilul-robota~ lui Dumnezeu.Ar f ibslmullmal user, ,.IB<I" ... da ... " ii siJabisesc eu in frnglezil. gandindu-ma la CtllSGOO de "saming jcurnalists"

(jouma'f,sts, !antil) c;,aremil.a$leplatl pe plaja din LA (chi:ar in fa1a E3-ulul, caei pentru el rn-am agilalaEata). Qrii::lldelillpilral aHi F0~feu, real·ii;~nd in rnornentu] acela o:a jim lr:'iil tn m,n:~,iun~ ultiml I'patru ahl, conremplarn efi'lmeJe unei <truel de del-viiJuirLasupla a mil de oarneni. To'lefi furei le trebule, Si 0 harta spre Arnbasada SUA dill Bucurestl.

Au u(JflatC3.reva foarte df,(\gure1e schirnburide rep'lici gfn gradinil;'i.(,.B. ct<l.!", "Ba nul", "Ba dal~, "Te Spun lUi unchlu' 5,<11111" et!;C.}dupli care am lJ'aslolierlg shui-ul dih sa,lIi (jmiq;r scuze fatade"ooamna aia ClIrda l-am <lfilil flprile,~'i m-amcslrnat.Ba rnai rnull de at!l. am r§s! Cu pofW

.h·le, ba, au ·li €i llsdllurrl" lor!", maim'learn eu ou 5l1g!1il\Jri PiUr.'OTk,L, ~i PACl, ~tampnla ala mata pe I!:a~~p(\rl,i 0 fG)JieiR Cdlll rni ~ spune eu mull tact crt a III illSt retuzat, .darn tmen i n u ~tie de CJ'!.

~ice d",r.HEul11aCilJam r'as ...

• Miba

P,S,

!:OITDRJAL : LEVEL

iunis 2004 3

LEVEL N Eo -w S

In

Knigl"lts af tt1e Old RepLIbl"lC II: The SitI, l..Drds

Forj,f'l e puternica in LUC1!;Arts; Ata:t de pUlernic~, TnC;~t. dupktEOXtrem de multi ani, inca mal giisesc sublerte pentru eel putin 20 de jocuri situate In universul Star Wars. Noi, acurn, vom vorb, despre unul, urmand Gil in urrnatorii Goi anl s~ I'e tratam pe cestui de 30. Deci, Cllm spuneam, unul dirrtre cele 4Q de [ocurl star Wars pe care Ie vor IBn a eel de la Lucas Vi) fi Knights ol' the Old Republic II: The Sith Lords fTM), 0' continuare <J RPG-I.liui de mare succes pe care 11 tol votati pe site-ul nostru, Si, COl 0 d(}vadli Cd tipii de.la Lucas au gandurf serioase ?i nu dGl<lr se jbaC;1!\ eu nervii fanllot, pesite.,ulqficial [UqlsAr1;s exista e pagin'a dedicat$ nOO 1'0 i kOlOR. Unde pl)tetiaflac~:o ~a \!para in fe.qruarie 20(;)5 i di va fi pentru xbox ~i file Alteevai Trei tipur] Q!!! ledi, persoreie noi, arrne nou-nouJ:e ~if'ort<'l cat sa va a)ungJ psntru un an de zile.

Desf1lre poveste mil-au fast date extrern de p.urine Infprmaj:ii. Stirn doar Sa aetil)nea'S'f!' va petrece ell p.atru rnli de ani Ifiaintea~venirliel'ltel0r ~in Stifr Wars

Distrihuilor Lucas-Arb On line wwwJucasarts.com/gaml'!i/swkotof_ ithlordsl

irpisdcle I. Si, holban'Qv.-lll3 101 0 pota de pe pagina d~iG-ata [eculul, am.tiedtls ca unul dintre personejele principale va f o. tanti frumoasa eu parul alb. Si Jedi, pe deasupr.t KotOR II: The Sith Lords va fi cr.E;at oe Obsidian Ent,\'!ftajnment;,. o:~

companle forrnat:ade Fo;;ti n)emb'ri <Ii ec:hipelor ce <ill tn CVnume ca FilllbU1, Icewind Dale, Planescape; Torrnerrt ~i Baldur's Gate: Dark Alliance. Cam atat. Forta·:s;i he cu voi.

• ciaLAN

~Vietnam

I 0, ~ol'lha f«)rnQn Ertjpll\>

6 1~2004

WWM/.!evel.J"'O

NEWS 'L EL

Engine ireal. Partea a treia

Ptodud.tor Epic Games

Desi succesul inreglstrat eu Unreal Tpurnament 20.04 le-a asigurat un lrat linistit peritru urmaioarea sljta de ani, mecanicii de la Epic Games Inc nil stall ell maintle ill san ~j vor sif ne mai lase inca 0 data eu gum larg disGat.a. $1 de data aceasta, forcl:lpwlcu ajutorul carula ne vor umbla pe la rnaxllar este tot Ull motor grafic, pe numele lui Cera d.e a$teptat) Unreal Engine 3. Dedicat cO!l!iolelor vlltorulul (perca as fi Mjronov)~j PC-urilor echipate eu

DirectX 9.0, motorasul asta (d~p~ cum puteri observa ~i singuri din screenshoturile anexate) este ceva de speriat, Printre (rfmlt~) altele, Unreal Engine 3 va oferl 5UfJOl1lfentru t@atetehnidle moderne.:.de re1id'l<fing ~I per-pi~rellighting (ai.~i nO-au furnizpt,o li5fa impresionanta,. pe care I'iU am spatiu $;) 0 reprMuc). In rest, lucruri noi. Numai lucrurl noi. Umbre ·cum rtu S>ClU rnaivazut, reren complet deforrnabll, ceara cum numai 1£1 tondra mai P9ti Basi ~i multe, multe attele.

De pard'! nu era de njuns, Epic va acorda 0 atentie cl~ps~brt'a fizlcii. Astiel, 'loam obiectele 'lor re5p.6~ ae~asi findj pecare am studiat-o cu t€ltii, iar [ucatorvl va putea interactiona llher cu e;1¢. Desi

On-Line w:ww.unrc"ihe-chno!{)gy.com

• cioLAN

a ni m <ltiil ,de tip ragooll a personajelorse pare di a devenit.un lucru banal. eei.de la Epic ne prornit c{t o. 'lor transform a 'til eeva oe nurnai banal nu s-ar putea numi. Acestea liind spuse, pentru rnai rnulte de-tali i tehn i~e vtz itafi pagi na dad icat'll ui Unreal Engine 3!

US.SOFT !?I SE'TTLERS

UllisoH ,I ,mUI1!,1! Lift' 1,1.1 Ii Iii lui unn:lInruluijm din sl'ri.1 St'llit'r'i - i-ll·ril.1gL' 01 KillgS. II xul VddWd U .l!fll(l~ft!rj

IlIedi"' v i1I,"i ~i Vii IJlOVor.1 juc;lIfJri i ,;)-:;i rl;!CUU'll'aSl'J lewlhll din m;,inilt' Illd!!,fil'llluil yr.in. 5l'IIh:'rs; I-il'ril.lgl' 01 Kil1g~ Vol Ii IJlilllul jn< ,II ,vlil!i (,II'!' V.I ,Wl',.l r) gl'illi;(,l ID. l(lelll V,I I'j I,HlS.ll 1.1 ,i'ill~iltll ,J(l'~llIiiHl.

Dream<:atdwr

~ ~ Mindscape Clmtlga

11. Forever Worlds

'l:!~2004 7

LEVELl NEWS

Grand Theft Auto: San Andreas

"S~tl It. dreas nu e.dosr ur» oras, E un tat", au fost cuvintele lui DlIn

HOIJ r, unul dintre oarnsnf de 'Ia Rockstar, Frumoas cuvinte care. au PUS, (sau vor pune) pe jar sure de rnii defani ai r,ralucinantlllui CTA 3. Revenfnd la sta~ul Sari Andreas, SG r:tare dl va fi format din Los Santos (Los Arigel'i'~J. Iocul unde vei lncep~ jocul, San Fierro (San Francisco} §i LiI5' Venturra (las Vegas)/ fiecare diit aceste.orase flinClGam ee doua ori mal mare d&~t Vice Gty. Va las pe voi sa fac:efi calcclele, $il mai mult; aceste trei orase .sunt legate Intte ele si IlU sJJI1t c~nstruite ea niveluri separate.

POVestea rl va av:~a ca persona] principal pe Carl John.s.on t;;lre, .dupa til'll';! ani de zile pet~eculi iii Liberty City, se hmara~te sa se reintQarca 'tn ,ghetltiul de !ba?tina din Los Santos. Aparent. se InJoarm ~i in vecbea ga~ca (the Orange Grove Families) alaturi de care 1n('ea~G~

s[-~j cwiasca un drum in via:tit

Dupa ce.ne-a pus la cursnt cu 0 parte din poveste, Rockstar triceps eu laudele 5e spune c:a grijL pentru detallu va fi mai mare ca ni~i9@at:~ (oga~dl serioasa de artil'ti au eercetar llpfoape fieJ;;are cattier d.@ prin Los Angelesj- Nr se mal prGmite lntr0tlucerea anir'natiHor fie tlp "rag-doli", Q atentie mai rnars acordata engine-ulul fizlc ~i dile;;i mal cate.

Gxtrer;n de i nteresantil mi se pare idees proauc5.tor'IIQr de a-l Qblig.a pe Carl sa. man~i1ce. Dg,.ati citfl bine. Pentrlll a: se rnentine 'in forma, biHatul no~tru va trebui sa: l5~ge la·~t0ma~. Si,

UN NOU ~oc esc . ,

LiqLlitl Enlcrtdinmenl a lncoput 111CI<'Irill' la UI1 nou jot' D,~,:D. Peruru ct:'i r.are nu sriu, Liquid Entertalnment ("S((~ rOll1p,'Jl1i~',,1esfJonsi1l)il<i" ell FLink· ReJlim ~.i W,·H of lhe Ring, doua [US-uri despre care creel cCi o!i auzi: U.I lu\ii. Se pare d Liquid va continuo) uadiria ~i, ca unn,u·e, jr JClIl de can.! va pomeneam rnai sus va f tot [in. RTS Cli un puternic iz ric r~PG (prnhnbil ceva in srilul Spellforn.!, d~r sunt IJlIlIih sceptic). OriUIfT), important este cil joeul v,l·1i silUill in universul D&D. l'r(',l rnulte dotalii flU ne:,lLl fos~ furnizate, dill" se pare c,) vom purea lupta atilt deasupr.i P~1l12I11tuILli, all ~;i III subterane, 1111 VOl" I ip;;i clasele ell care an I'm I obisnul!i rlesisrernul D8.D (chiar d<iI:,l este vOlb;'l de un RTS), partea (iE;, "base building" va I'i putin eliferita fat;] cil:' Ceil eu care ne,ilU obisnuit RTS-urile clasice ~i .. , cam ;Hill. Data aj;lilri! iei l".~le situaia undcva IX~ ~il ~f~H~il'ullui :m05.

-----i 8 i~e 12004

Dlstribuitor Rockstar Games On, line www.rockstargames.com/sanandr.eas/

daca"~i' va rasfi:'tt<'l. stoma-cui prea tats, va puneceva sunculitepe el. Si se va vsdea. N0r6 . cu salile de gimnastiea unde tot surplusulse duce pe apa Ssrnbetei, In rest, chesfiil·e obisnuite. Tone de- arme noi, a d.rca de, poS'ibiliNi~i de a fa.ce qal1ii, intr-un cu\f{Jnt, U)1 GTA 3 la cub.

Din piicate, dupa €Um deja ar fi trebuit 5~ O1a ,obl~rauje~!", San Andreas va fi de-stinpt; pentru rncep:ut, con~.ote'6w P-Sl $i va f eruncarpe rafturile magazinelor prin octernbrie 2004, versiunea pentru PC va face ochi, dupa cum url_aMitza pe <;IiGi"lI.la anul",

• cinLAN

www.levf;ll.ro

Fa'sf Response Time

SyncMaster 172X TFT

Rezolutle; 1280x'l-024 IJn:ghi vlzibilitate: 16Dx14!:) Contrast: 500:1 Tlrnp rascuns: 12 ms Interfata: Analog si Cllgiiill Pliere In multiple unghiw'l

fiT1il!l®DECK

liiJb1iJIiJ COMPUTERS

www.samsungeleconics.ro

DECK C9mpullo"" In!l. S.A. tel:Q21..43.43.400 WWW.d,eck.ro

Repre .. en!an1 SAMSUNG-IT Romani •• Service Center SAMSUNG-IT Roman;;'

LEVE NEwS

Splinter Cell :3

Produoaror Ubi.soft Montreal

Distribuitor Ubisoft

Data lansaril iarna l(}O"

On-line www.ubisofl.com

Sun~ef'n To a01:l1 2008. RatbQiUI iniorrn9ftonai a evoju8t, dev€:'f1ind cea rnai mare amer:lintare la adresa stabjlira~ii rnondiale, E~i Sam Fisher; eel mal bun agent Splinter Cell® al agentlel Third Echelon. Ai fost d~semnat .sa lndep'lin~j 0 serie de rnisiunl periculoase J)?nlf1,I,« ,cerceta ?le:limina" e noua ;surs;) de ataeuri infomla~ionale, provenind din Coreea (de Nord. Pentru a reu?i, vel .efectua 0 multirne de activitali heCOi1Veflti€inale de s~i.Onaj, pentru a aduna informafil, illntrerupe operatlunile inamjce?j a neunahza tintele adversarilor, Dac~ rredeai ca pana acum Sam Fisher se mi$Gil la fel ca e fel ina dupa prq9~"te-ai tnselat annamic •. O gamB. de mt$d\ri incredlbil de ('omplet~;;l fluida, Indusiv mi~cilri atletic,€ $.1 tipice infiltrilriil,

UNIVERSAL COMBAT:

THE RETURN OF THE FAS

"V\!I,II.,. ii.1Ck to till' rir,1\Iving ho.rrrl' p,m' ,1 ii momul lui [)vl'('k SI11.1rl, omul (m:-h('~lr~1. I)~. 't.· SpUIl ,"\Sld? 1\'nll'll C;'1 1.1 1.1011;\ luni lll! 1 •. 1 I,l~eul (c.l <i nu Inlll,[·" lIll CUV:1I1( 111<1i urJil IV jJo;u-t.l numele cit' Univt'foo;,!1 CUll1iJ,l\, ,1u'I,,~i nt'wlSmart s,' in(.lpJt;lIlP,UJ S:, Ut\lIl;i (,1 rh- I.,pl e.,tp LIn genill :oi no; (Pil.1i1i sunk-n: Ilisl!:' vile ign,)I',lI1!t· (,m.' Ill! suntem in sl,lr~' s,'1 vl'dl'll1 lIll gl'lIill Iliei d,\( :-i .11 dd UI b,HII(:'( ruise-r-ul p('-;ll.· noi, e.1 WI1l.1I"l" 011101 nostru ., ~I\( ('pul IIKI.'irile 1.\ Uniwrs,1I Comh.,i - [rig,· ~'l hlgt·, un jL1C (,m:' , Spt'r~l el. Ill' lid l,lid lil~lIll<lIVd I~i IIU dill {dlilil mirusului uri'l!) Spililim din ,r)ll1l1llic,lllll <i,' pl·(',,:I: n .. ' Din·cl\ ').,. n",upr,li,ll.l cll' ill( m.ii 1l'~lr,'lIlS.;\ ... gr.lIiq;1 1n,11 fllllill it:I.,. 111,1 hid hl.i. .. noicmluie 21 H H".

10 i~2004

ynalech iar ril0rtalefP vor O!1cura oehiul, Aalm vel f ajutat $i de un engine grafic complet IiOU, optimizat pentru a oteri eele mai bune efocte vizvale pe orice platfOmii'l de joe. Motorul flzic avansatflermite mi~dfile dejaconsscrate de rag doll ~i 0 illte.raqlune perfoct~ eu rnediul. Data niciodata,n~ ti-a I'lik:ut repetitivit:atea intr-un joe, acurndesignul de nivel este corrolet tiber, CU m\Jltiple pp~iqilitati de a ajun.ge 101 ~I~i ',ell nurnsroase D!.;ii·ec:tive seqmcl<ljFf; E:iptiona[e. A.I.-ullti va'tidim ptGlj:)lem:e mari, deoarece NPC,liriler

le-au fost atribuhe caraetertstici umane si lin cornportameot natural, luind constieote de med i,l.I I lor ~i fllltandu-:;;j amil'lti evenimentele treellte.

wWwJevel.ro

Prince! of Persia 2

Oragi arnator] de povesti cu ~i despre printi persani (vreo patru pana acuro), unchlul Ubi va pregat~~te ceva. PQate ati auzit zvonuri cu prlvire 18 0 continuare a succssuiul ce s-a nlJmit Prince of Persia: Sands of Time. Ceva mai devremes.zvonurile au fosl conftrmata, lar cuocazfa E3, nenea Ubi ne-a povestit diCe ceva despre viitorul titlu.

Ghidilndu-se dupa priricipiul "de ce sa schirnbi ceva dac~ functioneaza", PoP 2 va folosi ecelasi engine ca III fr~Vorul s;au rnai mic. Totusi, cumnu te poti preze:nta tn fam·e"umpM~torilQr cu exact acee<l9rof~~/engin'i~-I_uj va fj niodifiGlt p:lItin pentru a p~nnRe 0 calitate a graficiT pUlin rrtai rri.are) precum ?i implernenterea unor anumite feature-uti.

Ca tot am aj uns 13 naurali r nevoia de violenta_a tinerenrlui din ziua de azi i-a lSonvins,;pe eel qe la Ubi 5~ lucreze iWtin japartea Q.e lupta. Astfel,

Printi~orul va invata noi stllurl de IUpl8. ~i, din cand Tn c.!lnd,i\,i va e)(ecl,l~a dusmanlr cu 0 cruzime rar Intalnit1l. Unde rnai pui eS, 1n cazurl de extrema l.Irgecflfa, printul va putea sa 'foloseasd etr~pt seut cadsvrele celor c::izu~i in lupta. Pentru a nu-l transfprrna Intr-un fel de Conan, Uhi 1~i va~til beiz;ad"eaua ~i cu un get, complet nOU de mi~cik1. Obstacclele Int~ilhite In joc vbr fi dive~sei far penfru a 'e{jep~~i; va trebui s.ii!pela~i Iii. toata materia cenusie din dotare, $i, cateodata, 111 0 tr;anghie.

PQ.v~stea, 1r:Jsa, ~ r~mas 71l~lllita 7n

NEWS LEVEL

tacere, Ubi nu ;;I.catadicsit~ ne m~i spuna de ce pr1nj{1l1 si-a ~ar~5it iar castelul. in schirnb, 11' furnizat-o data apmximativa de, lansare, NQiembrie 2004. P.5.na atunci, numai !:line .

• ciaLAN

_LeVEL I NEWS

F.E.A. . (First EnC'Dunter Assault and ReeDn)

Dislribuitor N/A

Produc.:Mnr Mq-nnlith Production5

Gei care stall! LU'ornliyllipit de sitE?-ul LEVEL, poate au ftlst pe faza acurn ceva vreme c5.nd s-a prezentat 0 stire despreurm~torUlI joe din plan al eel or de la Monolith. Se zvonea be ca ar f 0 continuare a lui NOiF, di ar f de (art doar un nou Up de Dae.Woo, aaid! ml sestia nirnle. lata ca daton~ festivalulul ae la B din Los Arrg.etes am rnai aflat detal ii despreel ~i ntJ sunt nici pe oeparte. Foarte pe scurt, povestea se invarte 11"1 jurul unui eveniment in urrna caruia 0 echipa intreaga de anti tero a fQst l.ichiclata f~ra drept fle'l-flEl1, iar tu e~ti trimis sa desc:<;>peri care?~i treaba. Nurnai (fa nu este chiar atat de u~Gr, ci S'@ pare ca vei .;:lyea de-a face cu eeva monstfuleti, ce nu apa'flih lumii acesteia, dar p€i'ltru care cuyantul ri1a:cel

semnirica I,JIn fe.1 dem'iLlta pentru nol, Apl ca se pare ,c~- Yom avea de-a face ell un nou fel de Half life 2? NUS,tiu, dar nu miar displkea de nic:i: e culoare, IAtot.(Jeaunam-au arras jCiJt;;milein tare nenorocesc 0 piata rasi1 extraterestra ce vine ell tupeu durpa <lfta ~ p!§"ma.nt la !'loi.

(liRl punct cie.l)'edere vtzual, trebuie sa recunosc di; jocul arata' de [oatil minunea .. Este de I'lepatte unul dintre eele '"lSi lilin_e~<llfzat~ jQGuri de pilnn acu.in ~ ifmi ~ste t~-Q,m/l_ de, eeri n~ele .ci:e sistern cu care fie. Vi! levi pri-r; 20Q5 cand este progeamat s.!l. ias'J la iv~ata .

• KDniec

-- ~ 12 ~, 1trie 2004

\MV\I\IV.level.ro

Viteza, concentrarea ~i ccnfortul sunt elernentele de ·Oaza ale [ocului. Orice juclilor pasionarpoate ronf1rma acesr lucru, iar Nokia este din nou pe faza pentru a va ajuta sa obtlnet] cele mal marl sceruri, cu ajutorul celor ma~ performante clilipoz.itive.

Dupa nurnai 6 luni de joeuri pe teJeronul mobJl ~i de aventuri extraordtnare, Nokia introduce nivelul urmator al jocului pe platforrna mobill~ conectata - N-Gage QO. Platforrna rnohila pentru joe N-Gage QD prezinta toate caractsristicile primei platforrne, plus d'tteva irnbunatariri = cum ar fi scbjmbar:e~ r.:ipida a oartelelor de joe. S-a renu!)t;;tt la player-!ll MP3, ceea ce a dusla uu preHi rnai accesibll. Noul delOrgl~ri:ste rna! atractiv, lar dirnsnstunlle mai rnici se potrivese perfect.cu cete ale buzunarsior. Progamul de lan5m€. a N-Ga&€ Arena este de asernenea prelnstalat $j gata de start; suntetl muft mai aproap~ de lumea rnobila a jOG.urHQ_r; ~i durara de viata a.bateriei a fostextinSii. Acum puteli juca In continuu pana la 10 ore. imbunalallqi &f'€t;i:a.lizil~r noul dispozitlv pentru jocuri raspund& rie);ioilor pscare Ie au

juci'ltorii intimfllJll cornpetitiller,

Totul se Invarte in jurul gf;tTQrrnan el - scorurilnalte ~i cornunicare u~9arar 'ih<:;ondi);ii de maxima $.iguranta. Pentru apelurile telefonice,difuzorul ~i rruerofenvl djspozitivului N-Gage QO au fest

NDkiaAD

------~- - _---------

®

reorientate penrru .a moilita- convorbldle clasice. Platforma mobil~ pentrn joeuri N-Gage GD suporta functf avansate, specific!'! telefoa nelor mobile, eu m ar fi gestionarea dateler personale, browser xHTML,. e-mail, descareare ~i instalare pen~rll apliGajii!e Series &0.

N-Ga_ge QP ez,"te cornpatlbil cu jQclIrile deja disponibile, creqte special pentru N-Gage, oar ~i cu alte titluri €!)(tluSive, precum Ashen, Pathway to CZlory ~i Pocket King.dom~ 0wn the World, dar sl jocuri dernare succes ca The Sims: Bustin' out; Crash Nitro Karqi Tiger Woods PGA TC>UR 2004, 1n Ron'1;Jnia putefigi'i'ii aceste JOClUri in reteaua de-magazine Gerrrranos,

J uditori i pasitma:V nu o:)a.p$eSc

nkiodat1i, jar Nokia mtJlT!pina Cll b4c:urie ~ceasta provocare, propunsnd noi dispozitive, iOCtlri ~j servicii, N~Gage Arerli3.)(ar@na.n-gage.GC:ltn), spatial virtual creat spedilil pentru juc~tori} 'este locul uncle puteri gas,; totce dori!i .des pre dispozitivul N-Gage, nouta1i despre N-Ga:ge QD, precum ~i foarte rnulte tridruri, ponturi, cornpetitii, prleteni ~i riva:(i. Cu aplic4tra N-Gage-AMI'la, preitl5tCl.lat~ pe N-Gage:QD, accssul la "d[Jb.~1 judit0dl!i.l(' esteatat deslrnplul Un sirnbol de pi' ecrun te c:qnec1eatli in"5tantaneu (f!>rin inter-medial tehnol.ogi¢j Gf?RS) Ia toate seiviciile diSJ¥>nribi[e. ApliC1lfia este disponibila 'Jli pentru desqi~ca[e ,(www.n-gage-.£om) pentru util izatori i de N-Gage.

S DeIIIo,. co. ~~
• ~~
....., .. co --~
, WeIIpapit,. Cl)
f'IIID peC&
~ ,..""CS> aa.t_li_
:> litOD.,. CD Univ esal, cei care au lOst de lit ord sa finanteze protects precurn Warcmft, Oi'ablo sau Hail-Life, sunt cei care 5-<11.1

11lflJra! celor de la Ouantlc 1n tentatlva d~ a: scoate un nou JIDC care sa rupa gura taf'g[]lui.

Fahrenheit

_~~_ Frigul suce~te rnin~ile!

Un rnljloc perfid de control 81 rnaselor: in rnijlocul lerni], la ternperaturt la care numai eel

de prin SiRf!rl a Olr putea 55 mal re.spjre, nu clai drumul I <:;aJdllr in c~lorifere. Chlar mal mull, te lo~j nelzo[ate, ca s~ transporte tot

frigvl de a1ar~ iin G<)sele oarnenller. Apoi,.din '8~ In

F"Q$E!, bagi c?1'e cinel minute pupnJ apa dil~i-e prin ele, Sa vezi almrti recun0;;lihra, pop0rului pentru conducatorul nosnu rrlblh iubit, ahne ali," cu mri! rte Tl1c1il'1~min fat,a lui pentru di a binev.oit!i ne dezrnorr,ea~d] rasufta:fet}. D;;fC~ <lsta !i-<I i'ntampJ'a~ IJf ~remwrr ~'i !rta'S'a sa inffi,mple $'i aCUli) (-centra~ele de

rip, Ji.'l.rnent u prea sunf iubite de condudtori), ce putam :sa rnai spunern de

mt,l mentu I In care I¥l-tur~ va fi

impotriva l'\oaiStra?

Un rast/,vm Tr1c-eart~si1: ne of ere Fahrerrheij;. jQG,ui de faw este pr'OdWi; dG Q"t.lliltliic Dream, renlJlnTi aentru tr~ I:J I t11U!.:hll t>i Inc<anlatsr 11'1 acela$i limp: Omikran - -11'18 Nomad Soul. Vivendi

Cu sufietul ingh~'I::

Fahrenheit va fj un thriller intl"ral:!tiv.

Quamic ne-noblsnuit ell ab@rdilrHIisale orls,nale in(!3 de lil prirnu] titlu ~(. dup; il'lforrn(lliille tre eare.ni le-a oferit ~iin~ 'aLl.Jm, va orma ilC!'l'ea~i lirlie. J@,<ul Se 'desf.l~crar~ tntr-un New York 20guduit de rot f.elul de lntamplari stranii. Pe la[1glt vreme, ale care; c;apric:ii soot de neriIteles, o'tlmenii din m~~rdpnla au ·'i'ncepLJt s;1se cernperte pUfintel ,~am ciodat, Adien, fara niei un moriv evident, au inceput !i~ se ornoare intre ei. Aiei ,0 babuta ii'sooate tJchii unui cepII, dino:>19 ~n v.ecin n zdro.q~u; capul altLJiel, m~i cl~ppr:t!;> un 5uj;l'arat rriatllinta Iii rfI1j:U] dejun ~vtf!pdn.Ci

olegi danrunca (hmmm ... t$1 asa mai departe. Qe~ nu pare..saoxiste nici 0 1f!:1\:atl:ir,1Int(~ crime, aoesrea se desf.a~oara dUipa aceja~i tipar,

Pers0najul princip.al e'St.;e Lljc-¥ Kane. DUl'la qJmaf:al:~1 ill zice til lip,t.d ~!.itemaill!.~)Hnaldet.:aJnorl.i1<liul.h.lai tif'icd-~t tiparul z.[~reIClF qe, (<:I noi, Prin .urmate nu pMtC $8 se t(Jrr'lporte ~Ittel fleC~ceila~ll'i devine si ~J uriul din1m uhninali in rnornentul ln CaFe ii II! viata

unuistraifl in toaleta unui restaurant; Jucatorul, dUPe ce se i'n<!arn@8illi in disgeratl,lllucqS, va fi b~f.ltull de tot felul pe vizlunl. Bihefnteles ca va fi:ebui $.1 aflamc!!,!)!;' rnt.art)pl~ c;:u noi. 11'1 acela:$1 rirnp, va tr bui ~a firn CUI un p~ 1n~inte<l PQf!~i.ei. rnai al~ a inspectorul!Ji 0;lrla Valenti (0 femeie deosebit de dragu~a la intati~are) $i a coleguh.li s~u, agen1tul Tyler Mil~.

Cogoarea mOAitcarelo.r na'astre

Frurnusetea vine i'nsa de acurn Tnc.vlo. £-e pare r:a, pt=l parcursul joculoi. vern define conirolul esupra mal multor peI'50naj~. Acjiunife p('> €are Ie vern 1r.ttreprind~ eu unul dintre elevor influenta dez: phareg I?'Qvelltii'~i V0r av€a, de aserrrenea, impact asupra personajeloJ pe care Ie vom cQl1tmla rnai tarziu, in ~ele din urmi;i, e~qte un fel de poveste c-are,se serie pe m'aKulI'll ce iflaintam in joe. Con.c~ptul Ill! este neap~mt unul revelutionar. 5-a .rnai incereat ll~a ceva s.i tn alte productii, dar cam toate au siRr'$ir destu] d~ paretic, p~nlru ~a itele p0v(l~tii au revenitm csle din urm~ laacelalii flr epic ori g,.,au distanrat numa, ssre finalul jn€lJlui, ofe-fjnG! saua said! Ir.ei f'miluri. Daca V0'f rea~r sa creeze un joe (1U zeEI de scenarii pesibtle, cu zed de drumuri p.ecare VOm putea 'inalnt,g" atunci rna voi Quee lea lara, \l.ej scoate 1D3mria

bunlculu] de andev'8 de prin pod) voi sufla peste ea pentru a €I. c:;:urat:t;de waf, rni-o voi iMei;,a ~e cr~~.tet, ~mecnertl~.te, tmr-o pcarte f'ir Irr tmal, Q V@I .5c(j,mt~ din cap pentru 11> saluta lJllul dfntre c.ele ma~ fa ntasti co jocu ri pe ca re rn i-a fost dal sa pun m~[}a; piina IlEUM.

rmeraetivitafea ~i jmflll,earea

~rOfljncij,a juditornlui un firul epic vor fi S'lItll in iat.e ~i :de tehnic_'le pi.< are Ie VDr [0'10.51 prbducat<;>rti. AsJfI:lVge parce c;'i 'ii1treagaa~sfa~ur;Ire_a jOCUlllli va f 0 c0mbinari~ de temlidi c,nemmegrciJita sl de. inteFactivitattl care, in cele diTl urma, va fi atat cl~ v~ridica 'incat ne va da fieri pe slra spiharii. Toate acestea se ver desfa?ora intr-i;> gra.fi€i~'€'IiJl1Aplet 3D, 'in timp f!;la.l. Pel9tru acea!tta, QJmntic a luerat €Ioi ani dt:'! zile la fehnol9gia ICE (lrtt~ractiv@Creatlile Enviwoment). Cu ajutQrUI5alJ'In€e~rdi .sa creeze senzatia unui mediu 3D prin interrnediull1nei carnere ce st! va pllmba lnstihrl frlm~10r d~ ~ate eVlzQr. Adoril virtuali vor p0'puta zonele prln care vern tress. Animatiil0 a{;ti$toli:i vor fi copiatedupa ceea eeam vaz~Jt p'~in Rime. Prin urmare, nu VQrfl urmari niste bete: care se vor plrmba p:estraaa GU aere .ele mare primar prill nu ~titi ce gU0erriii! $'au de mare: maneCih ina de-a lUI Botezatu.

PF'lEVIE\N [!.EveL

Tn final, nu pot sa viii mai zic decat c5 [ocul de ~a ester ell sigurar:lJ;a, ua

Ii tlu pe C?r~ trebu ie 50-1 a~teptarn la sfat:$ltul acestOi an. Pare sji a:dudio o<Jza de Q'ri.ginali-tate: intr~Q lurne satumta de topii dta~a copii, de kitscffuri unul mal lucitor deGat altul. Sa fiebinevenit!

• Sebeh

Titlu Fahrenlieill.

Geri Action

Produditor i;Quafltk Dream·

Distrlbuitor Vivendi Universal

Pili 700 MHz

128 MB RAM

_~ PREvleV'll

>

Am cump,arat ri;llIl~ p1)..tru CD-wide ThE:. longest Journey ciindva, la inceputul al'1ului 2000,"dupa ce dtiS.EI'11 ciiteva m, view-uri piemute prin lrnensitatea net-ului, NlJ am B~tt'!ptat nimic.de la ell speram doar sa fie lin adventure peste rnedle, care sa ma tina ocupat penrru cateva zile. Patru ani m~i tfuziu msa, trur-o no~p~e aLbli ~trecllRi la tociactie, aprea d'i era sa iau morritorul iin1>rate dlnd ani oeschis per\tru prima data nou lansatul :site al lui Dreamfa:ll: Tile l.ongest Journey (TLJ1, peninr (el careind1 nu s-au prins). Am IncepuLsa arune eu link-ul 'i:h stanga~i in dreapta, irezind oarneni adorIni~i de mult)anga fereastra de Messenger. Siasta doar pentru ciI, in :;f~r~it, eel de [a Funcom au decis sa de a prirnele inforrnatii andale despre joe.

Am lasatbalta orice alta aet:ivitate, am ignGl[atte1efeanei zbierete ~i SMS-uri ~i am citit au sufletul la gura 'ClneCeUn~ deCiJmSiCand. De dimineara:, rn-arn trezit rneltumind E3rUIUit Cia el e lZei care rre aduee teate.stlrileasjea noi ~j proaspete, dupa care am pornit ou Marius intr-0 clisCLI~ie despre Zoe, damigenele de vin din subsolul [ecului-si viitorul

roz ce ne zarnbeste din departare.

'TreCLm cu vi,itor

Pe)!1tru cei eare nu stiuoe .este The Longest [ourney ~i care n-au inj,eles din e~te am scris p·ana acum €:a este verba despre LJn joe care naste pasiuni slceardine sub echi, iata 0 mica recapitulare, TlJ a pornit ea un mic Adventure pmdus de norvegienli de la Fllncom, in frunts cu Ilustrul necunoscut Ragnar Torm'luist,:;i a.rarnas rnicsi speriat rnult timp, strivit de.ebezitat.Qapjetei tie jocuri din Europa$i SUA. $tartul mai putin decat modest nu l-a seas delec In eviderilfa, iar revistele "lo.r" d~ sp€Eialitate

Scoate damigeana de vin, di: e motiv de veseliel

E-;tide abiala inceput:de drutn

l-au ignorat cornpiet (hal). Din lericire, zvonurile despr~ un jocabsolutsenzational au I'nr:eputsa turg:.1 printre rnultf arnatori de Adventure, jar asta {Ii nurnal asta, surptinl..'i,tor, a faccut ca 'in cele din urma TLJ sa dBvina nu numai unul dintre cele mai aclamate jocuri ale acelui an, dar (cu tirnpul) ~j un adevaral succes de ordln financiar (dup'_a ultlmel~ date, Tl.js-a vand1ltin cele din urma In jumatale de rnilion deeoXempJ'Bfe).

Revenirid la aile iioasire, TLl Ie punea III pielea tinerel April Ryan, 0 f<'1tudi ce descopera exlstenta a dou.'i lumi fJa· ralele (una dominat.'i de tehnologie:

Stark, iar cealaltii de magie: Arcadia). Evident, ea este ALEAS-A, eea care vs trebui ~a salvezs cele daua lurni, sa readlJidi pacea lntre popoare blahla-

bla ... Farrnecul intr~gului joeconsta insB: In matmitatea f3Qve~tii sale. Un persona] principal caraar fl i"fefe.rat sa ramana un sirnplu privitcr, dou.'i lurni absolut fermecatoare, dar departe de a II perfecte ~i, tn.genersl. 0 vlziune ssupra lumii diferira de cea eu care n:e G)bj~l1u" isern in mal toate jocurlle de pana atunci. Dialoguri ap50lut c;lernen~iale $i eLI adevarat realists (CN'+\·ul ar wi saritca ars de diteva ori da,c~ ar flllu2!it ce se vorbea pe acolo), 0 grand mal mult decst frumoasa, plus unele dintre cele mai profesionist reallzate voci pe care .am evut placerea de a le auzi vreodata .~i 0,muzidi care te ungea la suftet...l:oate acestea au racllt din The Lal'1ge(itJQumey unul dintr€ cele rnai pfacute (nustlu despre voi, dar pentru mine si acuma jaml asta este printre cele mai bune trei jucate vreodata) Adventure-uri din In a i toata istoria acestui gen.

S_un, aeum sa treeem mal dep;;ute.

Drearnfall rur e5te un ~e:qJJeJ, a~a c;~ nu va g{\f1cli~ la oc.onfinuafE!!. direqa a flove;:;tii din prirnul jQc. Dupa cum declare

'VVVVW.level.ro

~i Ra_~nar Tomquist, prfrnul TLJ a fosr.o poveste eompleta, GU lnceput, rnijloc ~i ~it, iaf Drearnfall (0' sa tasemoe 0 eu totu! aldl aventura), d~i () sa ihtllnim ~i aid [ocatii sau personaje cunoscute, agiunea jocului petredindu-se [a zece ant de" laevenirnentele dirl TlJ.

Zae.April.Kian

Unul dlntre prirnele lucruri care surprind la Dreamfall este faptul di va ave,a nu una, ei trei figuri centrale: Zoo, April sl Kian,

Personajul principal. eel care trebuie Sa duca la capar c51atoria de data

a-l schimba cornplet, chiar ~1 numai pentru ca dovedeste ceva ce as fil vrut sa vad la maimulti producatort: curs],

Ultimul persona] este Kian, "Snldier.

Apsotle. Assassin", un luptaror, un personaj putern ic, fanati<; 'i'h crezu I gau. Cllatoria sa TI va pone insa faJa IA ~~a cu oserie de intrebru"i ce 1i vor Tn:toHfce lurnea pe dos $i Ii VQr zdruttclna toate convingeri le,

Action?!

Dupa cum spunearn ~i mal lnalnte, ma bucur sa v5d cii cei de la Funcom au destul curaj tncat sa fad! ceva diferit.

aceasta, este insi!iunulsin.gm. Zoe Castillo esle cea cu care yeti juca tlmp de 60·70% din tirnp, Descrisa ca "Seeker. N.omad.Dreamer", bile este o adolescenta care traie?te in Casablanca (Stark) ~i tncerca si1-:;i giheascil un rest in viatS:. Povestea -sa este oaresum asemanatoare eu cea a lu; April din primul ru, pentru d'~i ea va fi atrasa involuntar intr-o·ayenrura care o dep5~e;;te cu mult. Mar~a c;lifen~nta dintre cele dOLla este cit 1n eazul lui ZQe tourl este mai rnult sau mai putin accidental, pe cand April era I,afea,sif'.

AI doilea persona] este tocmai April Ryan ... a rnai lineti insa minte pe April din TLJ? Finu~,. sirnpatlca ~i sensibila:? Ei bine, dU!ie sunt vremuriie acelea bune. April este.descrisa acum ca "Rl'!bel. Emissary. Chosen",o ferneie m<l;tura, de:zi'luzionata care, dupa ee a sail/at at~t Stark, cat ~i Arcadia, ,5-a vazut I1riflsa intr-o lurne straina ei, departs de casa, Nli se pareabsohrt geniala ideea de a dluce personajul April 1<1 un a't nrvel, de

1nceardl sa duca TLJ-ul Is un alt nlvel, mult maio mafur, un pic mai cinic si realist Dar nenea Tornquist a decis s.<1 nu ':it:! epreasCa alci, StiJi l'i voi tdal:3,clisGu~ia. ce se poarta de capva ani 111 juru I genuIwi Adventure. A mur:it sau nu] Ei bine, norv(:gren ij au stat 'ei ce ;wsfat, s-au uitat tn dreapta ~i in stBinga ~i, Tn cele din urma, au tras 0 hoarca, pe trotoar, si-au $ten; rnucii de maieu, au biillL 0 votes sa-?i fad! cura] ~i s-au decis sa ia taurul de coarne. Asa, ea au ttas un Acfi011 in fata Adventure-:ull.Ji ;;i si-au p-:US 11"1 cap tot g1)merul arnator de quest-uri ~i eli-

eu ri relaxate, spefiat de perspective transformarii TLJ-uILli ll11tr-un joe de caft,

"RI<l}hngit safe jl'lst isn't an aptier] fer US", a continuat calm Ragnar, incercand sa e~plice di dracul nu e asa de negru, Dupa dedaraJ:iile sale, Dr~lnf;'1jl se IAspira dintr-o surnedenie de jbc;uri Gare nu prea Wsar 11) minte cand te ganGlfil'$ti la Adventure. Vonbesc aici despre Eternal Darkness, Silent Hill, Resident Evil, KnightS ofthe Old Re-

public, Shenrnue sau Prince of Persia ... 111 cazul asta, un The Longest Journey cu 0 Lara Cr.ott pe post de eminii pare 0 poasibilitate dtn'ceTn ce mai reala, ar putea spune unii dintre voi, insa lucrurile stau altfet Oreamfall j'nceaJcij ~

duc:~ genul Adveflture la.un nou nivel, )0

Se-amana un pic cu Momnvind-ul

)-5a il sroar~ din coma profund:i Tn care a lntrar~j_sa Ii dea mult mal mulli1 via~a. Este un lucru dif'icil $i foarte riscant, pernru d: ~i daca 0 sa Ie ias~ blne, tot 0 sa ie destu i care 0 sa, se pl!nga. 1115:1 eu IiJOull1r1a bucur, 1n s~5,~it, cineva face ceval

ActiQn/-AdventtJr~-ul prirr care e_::;te deseris Dreamtall inseamna If1 prlrnul !'§nd un univers mult mid real, rnai plin de viaJa ?i mai inl!eresant. fn:~eamna di: putetl rezolva puzzle-utile in mal rmrlte feluri. 1hseamm'i 0 mai mare libertateln GftCizii. PUF ~i simplu, inseamna MAl MUlT. Dal'j car fl sa-I com par elf ceva, l-a~ rompara mai degraM CtI un Outcast, eu preclz3.rea ~ aid aCGentul va ff pus rnai mull pe storyline Si personaJe, "aqiun\;la" fitnd dear lin rned de a ajuta la !!jeTYlareD povesrii,

U~ledet:alii

Pe I'&nga irnroducerea unor IRQi person'aje~ Dreamfa11 mal vine GU 0 neutate: Gl n:ou5 fume. Winter asre I1n t;~mm iJogie, Sifuat U'ndeva "in afm~'?i-C"ai:e are ca punct ooi1traJ 0 casa lnturH~C:1.tai bJrrtuit.il de un spirit care-are dlsf!lunsu-

i'le lil1ntreb~rile eroilor nQ~ri.

lnr rest, j0<':1l1 va WI RtJrta din orasc hi-tech, cu tente' de cyb_e.r-pun~r ~Ila petaramuri dominate de paou"!"! ~i O,;?:an€ frumos Clfl"g.atoare sau ill cludate 'dviliZalii ascunse $llb pamant. C~ c:;e 'StJlld foarte bine, c;;tiindu-i pe eeDi!;' 1.1 ~uncom ~i ce Ie poate mintlf'<.J (vezi TLJ sal,JAnal'chy Onllne).

Jowl vaf se pare rnatscurt de€a} The Longest Joumey (care 'avea intte: JO I'i -4Q dE;' Q~ de joe), lar prOOl!catbni doresc ca top cei care ,$e spuca de el ~a fie in S):ate sa-I om::a I.a final. f5..asa se pJi(:tisea:sca ~ drum.

Engine-tli grafic este unul ell tonrl nou, poa~ nurnele de Sl<lark~i este

dezvoltat ae Splner. Din dl.fea:nn v~zut, arata eu ad~v:arat blne, iarsitntu! arti$tk al prou.uditorilor nu poate de.dit sa fadi jocul ~i mai frumos. A§rnpt insa prirnele filme din Drearnfall pentru a rna convlnge de asta,

SeIJAliitra€~.;ul! va reveni lit sarCina 11I'i l'\:I\orum Sorlie, eel Cfl1ie-Ol t051: responsdbil pentru TLJ, dar $i pentru Anarchy Online tcare, aprfljJo, are tateva track-uri superbel, dar acesta va fi ajutat {I de' a I~i cativa compozitoriru ex-perien~a. Voclle, unul dintrecele rnai impmtante atuurl ale Tl.j-ului, promit sa se ridice din nou 18 nivelul stab i1it: de predeeesod, frind angajro:i numai f:jrofe.liiorti'!iti ~C1e-var.at(,caiep(ltsi:f tre-.:lcti.de la Zara till Ta,1Jarii inlr-o dipitii.

Uij ultim detaliu lnteresant se refedr la limbajul folD5it in JOG. £e pare Ga.-de data asta prodtlcltorii vor fi ceva mai conservator], eel jJutinln SUA, uncle oricurn 0 sa Ii ffianiince ~e!1zura. Flentru europeniiri'Sa, se dor~e o ve-.r-slune neGentura~;l, cu ceva verl:te de fluh spuse Fa manle ~i 0 difE!Yii soene de nuditate iei ~j mla.

'Tbamna eoCs

... anmci au prom is €ltl de la Funcom ca vom p\1qe mam'l" pe Drearntalt. Pana qtun~i, jacuillsta a neVelilit num-arul 1 lie I ista mea th~ Il'l6st wanted. T OIu I e $a IlU eoad Tn ~affa tiype,-ului ce va urmn, ca ~a mapot -l:n,H::Hra <Ipei Tn lin(~e de joe. A~ d va: recornarrd sa vi't cump1irati un ceas, sa-l pllnE1is.a va rrezeasca 10; sNir§itu I anului viitor li'i sper sa citiji In lEVEl-':ul ~ <iIlJnc'i ursreview la Dr5lf1nfall, Ir1Glre subsemnalul N"3 glange de ferieire ci 4 V~ll{ a doua venire a TLJ-ului pe caiculatorul lui.

Rana atund. rabdate ~t guma ($~ritra tutunuluil

• Mit::za

Titlu Oreamfall:

The Longest Journey Gen- Action/Adventure

--Procesor

-- ~

Mt:mori~

Ae_cttirare 3D Multipl~fer ~ apariifei ON-LINE

I)_ij Nu

Sfarl'itlfl lui t0DS- ~ wwW-;dreamfall.com -

LEVEl. P~e.VIEW

Dungeon Siege II

Cu Siege-ul prin Dungeon

>

)\\tenliel r Du.ngeon perieulos I! Sociologli reaoFn~nd5 tratarnent rnedkamentos cu Sieg~ de sute de ori pe ~i pana la epulzarea adlUiJorululi. Nl,l·i pomeniti de £lialjlo cill Face pume la GlJriiSi va sare la Gal, $i, mat ales, trasatl-] eu respect ca al~fel va spune lui nenea Microsoft ~i ma! pupati voi Longhorn in mllenlul :ucmntor. Cata ell vQrbari<1.! Turnati E-aJiva iitrl de Siege, condlrnentau tu niste praf de-sequel, put1!&j;i totul la un fOG alirnentat de 0 canislra de bel1zina ~i ('JU JI'I1i?steGui ilstfel bbHnut obloj'tti dtlflgeon~uJ ala rnictlt ~i vechl sapat acurn un arr. A~teptati un tlrnp nedefihit ~i ve~i obtine un Gas Rower.ed Game, nurnai bun ~a-i tii pe mimii in frau 9a siHi po]i seduce nevasta In liniste cu ajutorul unei @in~ rQrnantic€ la Iwrnina unui Baldur'$ Ga;te. Slcum li1i¢:Ul-u1 nu e bine sa ralllam'i nebotezat nilSul lui, MicrflsQft Games Stl,ldio5i, 1-<1 be>tezat Dungeon Siege II, iar tatarie,sau, Gas Powered Garnes, l-a pupat pe frunte sa creascB mare copilul ~i ScasuceasGa mintile rnultora. Acumsi-n vecii veciler, Amln.

Ce e Si,i:!ge. caSiege--ulvine

... cu surle, ttambifBsi Cl<J un Trailer care, si ncar s-a fi tJ, rn-a i,!lsat cu och i i baHti

20

iunie2Q04

lea Plasmeie illea de la (:'ERf sl m-afacul sa u it ca I1U rna i vazussm G plasma in came ;;i Close in viata lilJa. 51 c~ a fbSt Trallerul ~ta mal hierge cum mer~, dar niti nu rni-a trecul bine uirnirea di pezever'\gl1illil-au lovit ~j eu un !)i'tte (e rnustesre tie ro~1oI si de poze, Si, ps a;locud, mai apare cate 0 van a de informalie uti Iii.

Prostit, stau $i cltesc, 'Sf aBu. Aflu d voi pufea avea un party de sase persqnqje (tqlar i ~cdud~d + 0 ca rd ~e animals eXQtice de pOllara:). Si personajele V0r avea skill-uri mii si mii (uncle a] doilea //mii" se refel'~ lacele neu apa'Llte). Citesc. 6:ites6 :;.1 vreau Il'lai rnult, Mi se vada mai mult Isper), Mie ~i ornuletiler mei ni se vor dape mana Puteri. Un,ice}~ Apevlirate. Peate de aGEe-a le-au nwmit "Unique. He;rok rowers", Alt rnotiv nu vad. F,iecJire omtdet va avea Pllterea lui. Pe care (,) va feiosi \'i1ta~ propasiree Pad) pe tarLa.!,l;'l lui Ehb, invadata de Rat;! pentru a nu ~liu Gata oara. Gin -ce In ce ma-i intetesa1, citesc In contlnuare. Vlid lucrur! noi. Wid 0 lurne lnteractiv~ Tn care, la doi paS'i tte mine, ni~te mul i se bat ca chierii cu ni~t€ :;.i rriaj mulli. \lad LI.1l pejs(lj upr.1:a poate f fQ'lo'sit Tn llupctl, vM avantsje taetice, lupte cu cpp, yad rninuai ale telrmicil rnederrre. Mil u,it

\hvvw,ie.veLrb

pr.OSltt la informatiile de'Spre engine-ul granCo "Efect.e speciale ilflcr~~Hbile", zic el, "Ma, vei ma-duce:ti ell z~harE!jul", Ie mspul'1o eLJ. Ma uit la Trailer, Peate d& Durnnezeu si· I1U Ilia; mint. Verba

Bibliei. .. precurn tn Trailer, ia$~qi ~a f-inal. Pentru il v,B·'tace 0 Idee, consultati CD-ul LEVEL de aCUfI1 douti luni. Pentru a vi rner1tine ideea, admirati screenshot-urtle raspahdite pe-acesre dou~ pagini.. 1n final, pentru ca idee'(i.sa se concretizeze lnrr-o ~,;tura in Qug.el-uI1amlliei, a;;tepmti pan'a 0 sa apara.

Legends lui Dun.geon Legendarul

Naucit de" prornisluni Ie MicF0!)oft_ului, cu speeanta 6a acestsa nu sunnimpl~ cuvinte me'r1ite~a rna

fae 5~ strang tntAi rnea de pe-acum, imi afun!= Qdlili {Ii p~s~e p~ve5te, chiar' aae.'i nu ar trebul sa ma intereseze (8 dear un hack and slash ... sau ... ). Astfel, aflu c:.:a acum 0 rnie de ani, cruciatii lui Azunai au Jl.vlltcaY<l ~e 7ml"i1rtit eu legiul"li~le'lu i ZarnJ'il0th. Spre final, eanc~ Zllrai'f1oth

(eel ~u) t(Jcm:ai ildov'edel3. pEi! AZ,uhai (co1 bun), parnaT1tui ,>-_8 cutrernurat. ExaQ't in acel moment magi" a scapat $f s-a impra~(iat.1Ilail'ltes:~ se 1mpr~?tle, pentru consistent;';i, a devorat srmatele celor doi derbedei. 0 rnle deaei au trecut. tirnp in care magia S-1l plirnbat lib.E-I'a printara lui Ehb. Si cum zbura ea elin I(j)~ 711 kit: ~i poleAiz<) baghetele

Ilrll.j i tori I "r din regat, (,I' chemare 5;-a auzlt din Plane of Tears. Ma,grall-a lndreptat sfYre chemare ca vitelul spre abater. Chernarea a pus o mamfpe rlTagit! si cea~alta pe sable 1>i a pornit inc(;lt-Im;:et pe drurnul catre World Dorrnnation. Un grup ale esmenl ptemtru

c~r~ Aj5Q¢alipsa nu er<.t indus;"!, ih planurile ,d~ viitcr au p_U5 90i ei ih1ilna p~ sable 'iii aiel vrut sa-i dea chemarri in cap. Au ratat, Altii, il1ai speriosl, s-au datde parte-a chernarf ~i all fast Tnghi~ri eu f~lgi cu tat, tOl1ciuzia? Cu chernarea r.JIU tepui. Suw tEi pui, dar trebuiesa te theme gamer $.i sa dai banii pe [0(;:.

Vara sa numijra ternn~le

Dupa ce r6m3.nul s.-a fkut frate cu Diablo pani'! ce a trecet battle.net-ul, dupa ce <rSiege-uit prin Dungeon-uri dUf3a (WIll 1-i1 tm'at ~a:pul ~j dupa ee s-a dus ta fiack&slas.l1-ul liiudat cu Sa€~ed)ul, in cwand va ven] tirnpul psntru tndi 0 tura prin sea mai alJl'oprata temnit"1i, 0 Mil: plina<de lurninite hipnotice, 3D ~l aile chestii care ge viind ca.painea calda.Clit de curand! ,,\tacal1ta 2004·" scrie f21€ site,

Plr0bJabil,d flU'a adevar'9t, dar cum alteeva rnai bun de fa cut nu <1111." sa zicem c:a 0 tng:hit ~i pe asta, N.e vedem in vacan~a, Temnito, Dam IlU ma ga5~~ti aCilskt €:auta:-m;J In Varna 121 Hamaes, )Ii, daca-l vezi pe rri~'ac, zi-i sj, rnai compere 0 buceaga c:a tocmai a venit Koni.ec.

• cio'LAN

Titlu Dungaorl Siege II

Oen Action/RRC Produditor Ga;"rOwered Game~ ---'O=--is-tr--;;ib;-u---;jCC-to-r-· --'M:-c'icrOEoft Garrte StudIOs

Precesor NIl.

MemQrie N!A

Accelerate 30

Multipla.yer Data aPirifieT ON-LlNE-

Gai

-------

vacanta 2.004

www.g-aspowered-.,--

com{ds2!

june 20.04 21

Cand !fabalanul nuefratecu ratxJnul

>

Din vremcrt irnemoriale se conoasteca daca 11 hrane~tj omului setea €Ie urner, il al 13 manil. Se :;tie foarte bia~ di dadi un popor este bine tntrejinut-cu anecdote ~i i se prezinta fotul intr-o forma p:~t~l1cioasa, poate fi controlat mai bine, MuIr mai blne decaf un popor care traie~re subju at de 0 fort.a malefic~ oe pretinde sobrietate, serrozitate, pentru care hazui de neG3'Z este lnterzis ell de5avar~ i ~~, deo\jf-€€e ;cladi' uh om r<lee hazde necaz, inseamrra dl are necazur]. Ori i'l1tr-~ sQdetar~ und toate rnerg nine, ni'mlmi nu are riElc;<J:ZUI'i. 51:! pare di ungurii au prins repsde aceasra Idee ~~, pentru a: mal tata din gU5tloJi amar al popoarelor vscine ~i prietene care nu

au intrat in UE odata (u ei/.se p~e.e:ate5e sa arunce pe piata mullt prea p,!~in satul'ata ell ,asj1!menea jacuri cev';;! care sa le mai de5t;rt!!et1:Sc~ fnuntile. Ceea ce

--.,.,22 iunie 2004 1

J

I

Creatu e CanfDct: he Clan Wars

vreaueu Sa 'spun este ca jocul Creature Conflict: The Clan Wars este un joe fiicut d~ ungurl penrru unguri ~j nu nurna]. Oricine are un pic de raeiJ pe sobolanul ee nu ii dl! vote s~ mai subtitlzeze dUe 0 Jitr~ din li~oar~ [u' till:i~u' din beci poate acurn d lTfmita impBiriva lui un tap anarhist, bine manuiror de sable ninja. 8Uni bitiieti ungurii ~~tia~ dar ~i mai bune unguroaicel~1 Au dlomjl~ unguroaieele astea ~ PQft~ de '{late!'! delti lasa un gustatat de arnar in gura, dupa ee-au pleeat, de Ttl vlne S'a'iti iei lurnea-n cap! ~~ cand vin ell; asa, ca 0 boare, rnai cjl,j_se.5coala P1:i,U! pe spinare ~i fnee-pi sa tram;fliri suo,t, iar gandurile Iheep sa 1fT zboare la tot felul de filme cu profil folcloric, de 0 etnie incognoscibila,i der irelevanta. OriGJ,H'l1r, despte acestea nu este bir)e' sa vorbesc In a<:;,ea~t1'1 revlsta, cl voi p~S-t(a t()it elanul pentru maimidrmineatak (land trebuie 5:8 sernrtez condlca sila Casa de Filme cu Profil Fo!d6ric Cabiria, unde "the pussy runs free and the dogs are lor:keti up".

S8fieWarms?

Am citlt tot ee am putut despre <fce$t jot pentru -a--mi face e i:dee despre cum a;; pute:a sa va fa.c s~ iilteleieti care este teat:\ sallrnera. Dupa aseee, am stat sl-arn reflectat 0 vrerne, nu prea mulr, :;.J ml-am dat seama ca nu poate fi altceva decat unaltfel dee Worms. lar daG~ vreuf1IU~ dlntre voi poate spune cii seria Worms m,J i"a placut ?i cil nu a rntele!l umorul din spatale !Joei Banana B~mb" tl!.l]-f;(:' P0t sa zit esle c~ nu a jucaHi In lui -$] c~ ar trebLii sa scQtQ~ea:>J!a prin oferfele prietenilor nO$tfi distfibuitori OFICIALI dajocur! sa-dea un pretderizortu de 29,,99$ pe un Worms Armageddon' si sa nenereceasea ve.cinul maneli,~~ la un 1 vs, i wieteAeSc,.

Dar sa ne ihtoarcern la fieroasele noastre creaturi ~i sill vedernde ce sum ele in stare, Groo at pentru ,a tntel ege iritr-adevar acest preview $1 asest joe, trebuie ca ihili:r.te de a-I citi-sa vii ui-ta~i mai tntili la imaginile care tnsotesc acest articel. De-cei Pentru c~ altfel veti

spune c;a<lberez tntr-un mod tetal, ~ mi-arn pierdut totalmente the touch ~i

ca nu rna i surn I'n stare sa gande5c coerent, Cu toate di ora tarz:ie nu-mi oeste de prea mare ajuter. va spun di irnl dau tot lnterssul sa transpun cumva

VvWw.le\Jel.ro

atmosfera ~i starea d~ spirit pe Gjtre PQves~ jocului 11U a reu~it~ mi I'e dee. TotI.J~i, screen!:hat-Liriie din poveste rn-au rncut Sa irni dore c sa fiu un

om de ~inra nebun. 91 hiena pe deasupra,

Ce poate fi mai frumos dea~! sa parfl~li cu clallu I tall la £LJCfriT~a universului, ~a s~ri de pe <> <Polan .!j ,pe alta eu i:'Ijutorul unar pfa~tli gigantice ~l5a te oaU pentru suprematie eu a ga~ca dezorganizata de giboni burtosi, posesori aI unei tehnologllavansste, dar somplet inutile i'nfa~a unor p(_)rci de gulneea rnarrnati eu AK47 sj cu blana dlrr vinilln sii.lbati&:;:, campier Imp;erm.eabila la razele M eu care suM ataccati? Dezastrul nu poare fi rnai mare dec~t ctadJih ajutorul tau mal safe $i €I ~atlda de babuini fiorosi, Ge vorbesc cu un vault ascent sicilian ~i a diror rnancare preferata este Soup" de ,giber..

~i ell toat.e,acestea, dup-a cum era §i de a~teJ'ltal,di'Strac~ia nu sta rn paltea,ge 5ingle pla,yet; t':i 1n multiplayer, unds pana la patru [ucatori eu A.I vadit urnan 5e pun Ia trosnlt marrnote cu fes ~i el.atli ~eciahza'~i In asasinate ih masa. Chlt' ca nu aveti la dispozitie 0 refea de bloc, dar aveti a~~i trei pnleteni dirora hamsterii Il se par doar ni~te rozatori infecti, v~i putea sa le propunep 0 partid~ in patru, ,,<1 {eut.<;ome" 'in temteni con5a~ra!I,

Modulrile de jOe p.et1lm muttiJ9,layer sunt deja cele consacrafe pentru jOEI1- rile de profil:. Modul Counter Strike.s-ar putea sa fie unul dintre cele mai populare.dtntre toate cele prezente, dar peste Cap.ture the Flag. varianta retro, s-ar putea sa 11 batao Unul dintre modurile

de joe care ar mal rnerita sa fie prezenrar un pic ad] un Free Fpr All, in care fretare' rriagar este pe cont propriu $.i orlcst ar rage, nlmeni nu 11 baga 1n s'€ama.

Ccmpleta:~ editionsls

.

P~EVIEW EVa

Cum nu S~ ~iu prea multe despre rnadu I Tn care va aratl, en.ginfr-l.J I :grafk folosff ~j despre cerintele de sistem, nu va, pot da prea multe detalli tshniee ... cl<lr,cui ii )Jasa_. t~t ct.e vrern eSt~ sa ne rftdem ~i sn ne stmtim bine In sezonul lmediat urmator eeJui estiva I.

tIn pe aceasta rale 511 mal multumesc o data poporului hungurian pentru cpntributia sa adusa stari i .. de 5;pi rit ridieate di n intreagiil lume '$i sper ca experientele inreretnice ,titre cela doua popoare vecine, prieten€ ~i infrapte sa nu 'Se Opl'(;0Sea dear la .strangeri de rn~l1a amicale, ci s~ treaca peste cabctinisrnu: burght:!:t $1 sa se apf9pie de (':aldu~a pcpoarelor de la ecuator, u nde 1'mbt.icamintea persoanelor de gen femlnin este absolut optionala si lips ita de sens,

Titlu

• Kartieo

Creature Cbnflict:

The Clan Wars

Cen

TBS/Combat

Mithis Interactive

Ptoducator

Procesor

N/A

Distribuitor

Menmde

N/A

Accelerare :;I 0

Da

Mult.iplayer

ON-LINE

seprernbrfe 2004

Data apariiiei

wW.w .cenega, cern

. .....

iL!_nie8004 \23 -

F!eV[EW

Totule de~ertaciune.

>

Un joc' avolnd drept_.supiect infruntarea din nerdul Afrkii· a.in tirnpul eelul de-Al 019ilea Rl'Izbei MQncli.a1 e$t,e un jqF de care Orlceamator de s,trategie liiilitara, s-ar declara interesat larasta cu atolt mai mult cu cat, sa 0 recunoastern, razholul din desert a fast prea putin "exploatae' p~F1~,acum de Industria jccurllor. Astfel ~I in il;;teptarea ctm~m.larii ~jnsx serli weclIm Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield sai, 5udde~,Str'ik ,Sau mai de~a~ (zit eu) Close Cum ·at $i Blitrzkrieg'l nu str\t:a ve!riirea pEl cilmpul de bi'itime-a unui.eutslder. Sau eare chlar este verba file un outs·ider. Pr@d),lcatorul lui qes..ert Ral'> vs. Afrika KOfll!i e§..te nim~l1i cflltull deci!,t firmi:l Diglteal Reality, (;ar~ (Ire: ae]<J la fi.dtiv Haeg'emoniasr Platoon, decL ..

Sernnebune

Nu c~ ar avea vreo legat\:lr!i tefi,bit:! cu eeea ce urroeaza sa se i,nta:mple in jQC, darseva teteste interesant la filmul de ihtrpducer~ al jocl11lui. Ei birre, seeven!'eJe acestuia se petr:etfntH!lf1 F(':)r't inilitar al franeezilor vkhY-$ti. 6';ee<l ce am observat este cit eel pntln pan a acum, in jOGtJri os-a evitat In gener.a'! lntroducerea Frantei vkhy-s(e In sc.enari;i~imisiuni. Ma ,nt~eb, dece Clare? P'entru a nu deruta juca10fUI american care, prob;;tbil/ din cauza

urror yagi lacunetie culturii' istorica, nu sr in~elege care estechestia cu f~ancez1i

C1.ue·trag 7n el ~i fi'ancezii care rrag.cu Ell?

Ori!5il1"litat~a [ocului pare, rl18a, a merge 'Cniar mai departe. Pent[u ca ni se oferij H9~ib~nt.atea de a parcurge csle <doUa ~amp-anii.LI de ~artea AI iiltiI9r'~''il1 a 1x~i, 1ntr-un 1,5tbry mode" bazatpe explo.i\tare,a situatiei necbisnuite jn t;<ire doi prieteni a]un£l,~s~ lepte 1'" tabere inarnice: Nu ca ar conta foart'emultTn textura j0cului (p.§.na la urm~,este verbadespre' a_oua mi.$iuniln plus care aBuc story-u I in prim plan), dar este de remar91t acest elem,!,!nt de noutete. A,ltfel, strw,otura j@eului nu uS"are Ii'nl~Jili/l prlrl. ceva.deOH1~it - in rnedul ~ingle. player se pot juca, pe: langa rnodul

story, care Il11bini1 eele dou~ campami cu cele aaua rnlsluni despre cafe va vOl:bean:l(,~j cele e@u-[ campa~ii

s:ep~ rat ~i atat.

Un cissie in viapi

Carnpenitle sunt alc.atuit~ din misiuni, esse desfaSCiara dastc, file I'i,;frp clasice, Rozitia carnsrei de luat vederf este la randul ~i, r;:lasica. Camere de luat \federi poate fIi fgarte usor rnanevrata

din maus, a.stfel :tlicru sa aveti 0 vedere

cornplera, din reate unghfllrlle pqsibile, a c5.mpului de lupta. Funttia de zoem este ~j ea prezen!a ~i permite ata~ observerea deta,li'iIor~, Gat ~i a sltua~rei de 'aJl~amblu. Ceea Cf'! \fat,; remarCd, totuS!, este fa:pt~ I,ea. har:tHe:surl'1i',de dimen..siL,mi medii, neputandu-s€ J;;.QTIilp1!ra au cele diptr-un SuddenStrike, spre exemplu, Deoaltfel/oaoest ItI(:'ru accenureaza senzatia. 'de ,,'lhgt-:3.rnatliri;ll) 'pe care 0 h:lJsa jocu]: pardi este prea'mirn. raza de aqiunl}'a armelor. lar-esta 58 sirnte mai al~!i'la tururr: $i blindate. Literalmente, <iRi"Qa e ea ai senz~ti9 unui razbel cj~ copn 1nt'f;.ogroap~ CI.J nisip.

in ce p~lve~te~l;.lIi'falu[ tn:rpelw. acest;;t: sste la' rtmdul sau claslc, Ceea ce giHiri fa titluri precum Stid€len Strike veli redescoperi ~,j i'n Desert Rats vs. ,Afrika Kerps, fie cil: este vceba despre col\fiefizHe qe qti;'lc~iA~pla:sare, fie de.spJre cele de grupare ?i fermatle. M sublinla, t0tU~jl exeelenta inteifafa a ac:estlji Joe. Chiar dqtanu este

fu ndam~ntal OifefitiL€Ie.:cea a alter tiduri de gei( este mal dara: ~i mai logic alc~fL,r-al permitand urr acces mal rapid la cornenzlaperte, cum ar f1 sele privind atitudlrres i rnedul de deplasare a

t!ru~eIOf, prerc::urrq.i at.icuril,e !iil:U actlunlle speciale, speceifk:e unora dintie acestea,

Altfel, lnc p!nd eu grafica ~i termin::lfld cu tipurile misiunilor, a€!~pl<lti-v~ ge Is Desert Rats 'IS. Attika K1iJ'tps Sa fie nlrnie rna! mull, dar nici l11ai p1ll11r1 dec~t un lQC, dupil: CUfl1 spunearn, dask.lmi este tfeu !ialn1j,a-minte.'lt acurn vreun elernent priri care aeest Joe. lese din front ... A, dad! ma stradulesc un pic, pa~di imi vine-neva in minte .. _

Ue;;i mt este ptea ~ gata, lista ejementel~rd originalitat'e <tIe lui D~se"rt Rats YS, Afrika KQrps cam merltli menrionate poate €Ontllhua. klnul din ele ar fj acela di trupele eu destinajf ~p¢cirue, pi'eCul\I1 genr;;}ii4, medicii sau camioarreJe €lereRnri1ilii ~i intrelir1E!TI!! vor a~~na autQmnt in executarea a<,,~iUJ")iI(')r lor Sflec;:ifice, dac.1SIJl'lt litsa-p liQeri s,a 0 fad. AdkJ, tu trillii~i medleul tntre trupe, genf!ltl:ll "'~tre campul tle'min'l?-?i reparatorii c~tl'e ljlitioot~, iar acestia VQr insanato?,l, dern ina seu repare plimban:EJu-Sce..prin zona dl_lrecar i-8:1 Firni" tar;ii ea tu 'a k pO$,gfija. Ma rag,

trel:iwre'safli a:renf G')J;l1 g~ rltJ P'Ida ih arnbu5pa.d-e" dar ;cblrgl,)f:OO ra:pid~~i u~eaf,a 11 jbculllie'Ste faV6rizataCle acest elemenl, phn simFllfff:&,re" actul~i de cornsnda'

Un alt aspect interssant este acela cit, tn sJt~atia tn. care un fun sau un vehicul nu '€s~e "dG!$ervir"d: nurn~rul necesar de militar1, acesta va avea capl!idt~tj re!duse. DiM p:aQlte, c:-apacitatea ~a mal af~,ft~t~oe_stg Gea <! razei viii'ua-J.e, ceea ce I1U este tC!lC]'fi\;i-i' realist, dar tot e ceva, nu?

;i tot la capitolul m~.ginalitate <l;l mal ada4gB, Vel lucru. pflIfi dist-rugwun tanc vagand in eI ell pu?t:.a! AVa din veget-e fapwl ell Desert R rs.vs, Af~ika K~rps s:e vrea un joe realist, Iucru 7nt:lrit;;i de

dotu rnentm'ea [-stmi.ca- destu I de consi'stent!lr ce If_1e:s'1e wferrta in paralel cu parcur~erea €arnpahi-eJ, por'SjO.ulie ta acest joe se deosebeste dar de titiuri de gen preeum Blitzkrieg sau., Close Combat. In aCe.!itea, nici nU ,1ryUf1e pr"",blema ca un tan(;: .'ii "s.imt'ilil cand.se trage Qu ['>u.:;ci:a7n el., Dar 5a zrcern ca, De-sert Rats 'tS. Afrika K0(ps,,,se-:>t;oate" prin faptul, din nou original, easoldalii 51:! pot aseunde ~i Tn ruine sau epave, ce pot fi la r.andullor distruse dedtre inamic.

SunOl Fr~nkenst:ern

Slncer __ sa f l,1 I, nl.!. credearn d1 voi da vre'Od,ata '0 'cQl'lota:Fe pE\zitiva lmagitl i i

lui Frank:en~ein, ~£lls, prin defirliti'~r este o tncrof!eal), urramestec de budl,{i

luate di~.lt-e cprpuri. 5i totU$-i, Desert Rats vs, Afri a KQrpseste exact un 'l-stfel dE( caz. A¢i'lrut file CJ pia¢l:i rleja saturata, in care idei Ie hoi sunt putlne ~i apar odata 1<1 «ativa ani, acest joe avea 0 singu"a~ansa, pe!'lare a fructificar-o: -a~eea d~,;l cepia birre ~Iemente luate de Iii. tttJur'i~f;lo:faimo<'\;se /lle--genl.lloi$i de ,il Ie rmb"i-n-a tata s5 se vada ptaa t<).re a1-9- alb~,

Ceea ce va va izbi cu siguran\'<1la Desert Rats \IS. Afrika f(Qrps'€ste faptul c! 'a[!raape toateetementele de-strategie tare II camp un au fQ51' deja ,(lansate,II anterior de dltre Blitzk,ri~g, Close Combat sau chiar Panzer General (veai sisternul de pum:te de prest,iglu). Pana 13 u rm~'r i'rls i rtf i re<i tutu ro r acest er ,,'imprumututi" de la clasici fir ocupa mal multe paglni. Dar nu detailul ste inreresantaici, d faptul. laudabH, ca DesertRats \IS. Afrika Korps r.eu~e~te sa facit q sintez~,ag eaoU~·a majmitatii elementel('H ce compun Jocol de fa€1ica $i strat~ie in tirnp real ?12!ilelor n9~stre.

De aceea, chia:r .da{:,a_ nu se evidentiaia prin oeva id~j revtlltlti0na(@, Desert Rats \IS. Afrl ka Karp''S €iSt€ totlll~i suficlent de cornplex-convlngator ~i antrenant f;lentru a a~rage PJl_siona~ji ,genul-ui RTS. Avern de-a face eu un t;~lu Qnest,lI'1 care ,)mpmmqturile" COpi a"5"e din titJurrJ~ cr,bnctlrentei .'iun1:chi,a;r un

avanta,j - p~attic, aproape €i:i avern un Blitzkrteg 21nal[1te de aparr'itia acestuia. LUCFU care '1la In~e_amn~ saarunr;: 0 privire inte'El?~ta e$tre v~it.Q:rll~ produS"i'l1 firmei Digital Reality, cnr~ va arata a:semanat.or cu Desert RatS :oi va purrta numele de D-@AY; I~furla merge mal de parte ! ".

Titlu

Dese>:rtRats

vs. Afrika Korps RTS

Digital Reality

Monte Crtsto Games Pentium 1 GHz

256 MB 'RAM minimum 64 M~

, ~'i'I . desertratsgame.eam

Gen Prod Id cato Ii' Distrib1!J1tor Procesor Memo'fie Accelerar,e '3D

ON·LINE

-

Grafie~ Sunet Gameptay Multipl-..yer Stol'yli,ne lmpresie

lLnie2004 ri 31 ~

Singles. Flirt~Up Your Life

Sex in the (Sim] City

~,Totul a Inceputodat'l co prima gawa in rJ- R€reteLe cavernei, Pe ecole, BiJ~' Monkey Brother'i~i spiona (cu succesl vecina care obisnula Sa gineas£~ In pie[~a.goala. Atund aap;\lrut prirnul voyeur din istorm. S,il dovedit ~tii.niific 6i voveurtsrnul, ~i nu prostltutla, este cea mal veche rneserle din lurne. NepliHita, ce-i drept, dar tot ,m rneserie rarJlane·. Odata co emanciparea malrnutei, a aparllt ?i prostitutia care, combinata cu gaura din perete ~i au australepttecul diin vecini, a dat nastere primu lu i Peep Show di n lstotie. Sa fie primtt! Acum vine partes frurnoasf. Desi au tre-cult cateva zeci de mii deani de ia aparltia gaurii respective ji de la dispa.ritia ultirnului mamut, ornenlrea nu s-a schirnbat ?i, din ce 1n ee mai multi @ameni tra-:ke$C pe s~atna unei glluri (nesch"imbata dir'l Cuatetnarul SuJiii'trior) aparute providential 1ntr-un perete pozitlonat gt['<lt~.gic. Mai rrurlt, gaura a fost digltaHzata~ia cleven it Ci:entrul universului unor Indivizi care au .El"xfJloatattendint<\ ~amenil()r.de a-si baga nasul urrds nu Ie fierbe oala ~i"

mai mult, de a: eontrola fierberea respectrva. Astfel, a aparut TheSims, joe de real succes, $i pentfll,i lZ'a oarnenii imbr.ka~i nu fJrezlnta interes, a, aparut Singles, un joe care poate f desoris'in trei.cuvlnte:

Sims cu prostii

Totul lneepe d-e I·;) Sims. Majorita~ea am il1cep~l $~ [ucam Slims pe la vreo 14 ani. TimpLJI trece, ernul cre~e, la fel Si nev~ite. Un amulet desenar st:hemati'c nu ne mai multurneste, fenie:la Sirn pare ca IlIU rnai arata asa de bina si, (Cel I'llai important, anlrnatii le-dlea cenzurate M earn calca pe nervi. Exact pe-acest lucru au mizat "sociologii/l de la Deep Silver care au ,,'imprumutat" ideea de Sims, 1!lE

care. au cohdirrientat-c cu 0 gram':;fclii d~ rnirodenii nurnal bune pentru oamenti rnari. Adica au izolat c.!orr s.im$i (infinit mai bine realizati dedit fratii lor rnai mid) intr-un apartament, iar noi, eievi la ~Ii;:oa}(] de spionaj S'i Kama Surra, Big Brother, trebuie-sa-i cuplsrn, sa-immbin>am, sa-itinbarlligam, sa-i punem pe felie, alegeFvCii wv:antul tare n·u v.a zgfi'rie moral. Pare destul desimplu, hu~ II punem pe individul ala phn de

rnuschi s,il se pltrnbe gall prin aparta-

"Buna, frumosulel"

iur'lie20D4 '351

I

LEVEL REY"SW

> ment, iar'don~Qtlra ti$Qt imgresidn,tbil5, sare pe sl., game over. Nu merge asa, Dad! donsoara are stud;1 superioare, lar bizoriuf are numai scoala vietH., 5-Ci dus de rapa combinetia. Se poate ~i invers, dar di'K1<'i lntru Tn deralll, os1J, fiu aeuzat de misQginism. MaFeata iQ.ee.~ ~a tte· ~uie sa-i ca'$tlgaminima D~~demQnei din camera'Vecina:, nu c:I,I purnnul. d cu v,orO<a. $i i'lGestlucru pdate fi realiZ:,lt prin wnversatii inteligente,- rnese-cepioase,dll~tJri dese,lnb:-un €uvant, prln sllbtil!t;l~i, care nu ar trebui s:lJ Vll fie straine dadi.spera~ila e viar:!: plin;'!. de pl~gerj e:arnal_e :;:i/sau6_opiL in joeUil no.stru~ Ioat~ ijceSte- chisrurl se rezun-:ffi la ,r.-g:.mi larea" unuia dintre tei cind factori 11Q:taratprl inqklest-cwl nostru pentru, ahem ... Mai exact, suntclnci lucllJrila .care.trebuie sa lucrampentriJ atiPtihe dragosrea vecinei de apartarnent, ~i anorne Friendshif},Roman.ce, Sensuadity, Funsi Trouble. 0 co~versatie norrl1'tlla d£!spre vreme, ~e¢xer:nplu, duce la cr~tet® varl<j.billiti Fri'!maship,f)!. ,;Vr1lJe;tI.'1.i" de ?1I!'! rnartare carezultat adliuganm (sau sC'ad€!reJ.; ,depinde €Ie "yrajitot,,) unui mllilitru de Rornanee $i asa mar departe,

Cecizia·lavremea eifacecBt zecefemei

Oech::-ii, deeizil ~i ia(t!:ec;:it;ii ';;1t);;piilJtrj:lunghiulara a fie<;:~tui Ufe-slrH care s·erespetta. Hotatarea ·Cea mal irnportant~, care va va reduce viata de grup aproape de 0, 0 lusti la tneepur, c.and suntetl rugpJi siJ vaalegeti sebiectii

Roat:'berel:! fl.e 'Oall1e~

bune de joe. va va ramane s! va da.ti .searna cesisum. LU<1li,d?JiGi:Career, Cl.e_aning, Cooking, Flirttng, Humour, Reliair, Rrrmarie;e ~j SIt!8KiI"ig. Rever-rind lalenea ce ma cr_ilmtteriz~aza, am-rest pllj,(:lIt $urprin:>. de ihlgaQluin~a cu :e:are am fost tJt..:l.ta't caorn al munel!. Spre deQsebire de Sims, unde hotul meu era nevolt s~ Itu:reze,~apt8 zHe pe;s'ilpt~mana penlru a':~I~lnec0plii la.,~e0a!~, )h Singles Q. fest i'nttbcillsa nQ~jlJhl~a de Week~E!hd"zHe de eainna;etc. In I.annatQar~le' sequeI-lJri (di i'n, mpo sigur 6 sa mal fie) a$tept cQnceiditle pliitite, concedii Ie medical.e, fnvQiri Ie -;;i -alte metode de tras chiulul ~i de eros cu raspunderea. Oar ~tat despre munc;a.

micului experiment social. Ave'~i la disi,J@zi)jecind rep reZ;el'lt8; nte ale sexului slab, dar intelig!i'o1.. si sase e~pOAe!lti 31 fof!:ei mas:ClJline. Matematic v0rpinCl, aveti posT.bilitatea dea :fQrma,]Q de pere",hL Asta dad. ignorartJ partea putin rnai pervers3. a jDeu/ult' stanume perechile homosexuale, piatra de fucli>rcare a rnultor judltori de Sims. :Revenind [a J)ersonaje_:le n.oastre., fj~\;are indivld (sau jndivida) a fost-binecuval"ltat(~) ~u €I persj)l1pl:itate un(€ilj!i CLl. un asp~ct €.';:aerior ,pe masur<l eetui inte6elf .. Personalltatea fiecarul "cobai" est~cara€teriZ'at::l prin iriterrnedle] a cinci perechi deatribufe, pe nurnele iol' b:~roverted - fntro1!erted, ,playful - Seri.ou~ Tidy· Messy;frIendly - Frosty Si Neurotic - Centeretl. Acestea determina LJ~urinra eu t"i).r_!,,! v5!ti~ reu~f s:a "I~'itruili" unul (iau rnai mult~ dintre varrabj!eie de' care va. povestearn in €apitolul anterior: ® pereci'i:e mai juca'!IJ;;-a (balan!a tndl't;iii sple PilayfuU va ayea, parte de distractie en ghiotl:Jl!~-1 iar fa€~ tOFLII Fu n, va creste verttgjnos; CI;j ee 58 ocupa r~1ltu I .de atribure va las fj!B VOf sa va dati seartt.a,

De.Qarece visul men e ~a dQrm toat~ \ria1ai !lid j';i feFflei.e- rill rria va hia de lJ';irbat, d!$i am eel tifiai chipe? sorrm din lume; R0t6b~ a reaJb:;at ac€st IUGru, a pus personajele la muncs ~i le-a r.aspralit pe masura prestafiei lor. Cu tirnpu I, rneseria i{? va ~duce-ba,nT, dar ~t lPun,ct~ de exp~rienla, oe.vor f inve~~ite:[n unul ts~u rnai multe) diatre cele (a[t~) opt atrj~ bLlte n6tarat®are pentrl> (lariera$i viata de cuplu, PentruCa 5unt baialpIJri, 0 sa

vileen.uniar, iarvoua, In urma uner me Sap_un C_U nI'iliI 1

\ 3,6_} !:J~- 2,r:;JQ'9' www.l;evel.ro

IDooarece pentru majoritatea dintre noi cooteaza ce e pe afu.r-a (eu nu fac parte din acea categorie, eu 0 sa ml casatoresc din dragoste cu 0 fatil cu suflst bun) cred cit e cazul sa va descriu-oferta celor de laRotobee, Ornuletri (Si .mal ales oHlulej:ele) :areta bine de tot, Daca avefi o 5c(Jla de competitie toriGea~manare CI; expresii l1ulgare'folosit.e prln cattier este <Ib'iOllitinr~lnp~atoare) ~i va tine GPU-IJI sa dati un sut antialiasing-ulul ~t sa mangliaji putinanizotropia, ve~i fi mar mu It qedit im::anta:ti de roamjlrnlle domnisoarelor sau (dac;:i'V3 numi'lraJi printre gamerite) deprelungiriie ~i de pectoralii veelnului de apartament. Fratiorii din casa Sing:l!! Brothers arata cum' nu se poate mal blne, se mi~di natural si, rnuliurnita unei perverse functli de zoom, yeti fi lnstare 5'5 is vedeli albul' ochilew ~i mar0Jt1iiuisfa ... Dad tot am ajuns la trivialitaf;i, full frontal nudity-ul prornis

aco rn ceva ti mp, nu _a- fast ultat ;;i, cei

mail curi{)~i dintre voivor f in staresa-sl oblige a!e~li sa umble gOI prih casa, ~a prepare 0 masa rmbr~cati dQilIi1ri ~ortuJ lui Adam, 5..\1 •. {insert Qirty text here! ... posibillraule sunt pecat de multe, pe atat de arnuzante,

Pseude-sirnsil vostri SIC vortnvartl (goisau nuesta depinde de voi) intr-un apartamenvcasa-pecplajald)suta-cugartl-alb cemplet 3D, in care orice luminIta va deterniina aparitiaunor urnbre devoratoare de megahetti si orice rniscare mai speciala a soricelului va ave-a ca efect-schimbarea unghiului din care ffiicul Durnnezeu teare este) din tala rriQnitoruluj privefte dez:ma~uil virtuaL

Apartarnentul V<I fi mobilat (~i decoratl dupa bunul gust a] privitorului. Acela~i bUIl.gust va fj testat atunci cane! va f

pus rata in fata CIJ oferta d'e m.obifier (10 rate :0. ) conceputa de fnginerii IL din eadrul Rorobee, ofert5 care in mod s.igur ar reusi sa impresioneze pana sl un angroslst hazar,

Chestii, treburi. sDcote1l

Nu 0 sa zabovesc pres mult asupra rnodului In care va controlati rntcalumel pentru a presupun ca sunref mari arnaterl de Sims, iar interfata este oarecum id,e/ltioa. Marl probleme de orientate nu o Sa ?para, mal ales c-a tutoriatui (r.aGoliland parcurgerea cu aterrtie) i;;i face treaba eu p~iSosjnta. Nil;:i despre suHel nu am prea rnulte de spus, De ce? Cu topi reeurioastern ca nu pentru sunst am ales- Singles. Muzikia se poate 'snora fllra problerne, nu 0 sa pierdeti mare lucru. iar sonorizarea proprtu-elsa se rezuma la balima]elile (vezi lin1bajul Slrnish) cu caFe f'le-a()bj~nuit Maxis?lla ebisnuitele zgomete casnice,

Gro~pa de gunoi

De~i IlU am fast arras in mod special de Singles, totusi, a:~ fj avursi eu n,i~te doleante: Sa bage dornnule ;concureqta! Paj'da_c~ fata sili nurnai cu mine In CCI$ft ce.placere mai am sa Q cuceresc? ~i, odata a mea, arf putut s-a ap,ata urrul care sa incerce sa rni-o sufli~ de sub Ms. Ce i-as fi Iacut atuncilll :;i de ce m-i i~abl dat pe amandoi pe m~na? Eu vofam

REVIEW LEVEL

numai unul. E primul joe In care rni s-a dat mai mulJ gecal am vrut, ~j de ce e AI-uJ asa de obsedat dl:!-<"uriiteniJi! (per.$onajul COhliOtat de AI. are oad~vi!rat~ pasiune pentru dusu ri ~i rnersu i I a toaleta)? Si dac'a tot' face des nonstop, de ca nu umblae goala pritt tasll.?Chlar eu trebule sa 0 pun sa defileze goal;), prltn casar I otaraL lucru, AI-ul asta e tare rusinos, ?i Pfl.lf"cil. gafd~roba e Ci!111 saracacioas~. 0 sirigur~ roth-ie de ssara. P~i asta e blastemie in fata oelor mul~i ~i lib.eri cafe nu poartihcela$i trieou de. doua sri numaJ dad sun! "naumIC'llii".

j tare-mi lipsesc vednii aia cheflii. Nu de alta, dar nu rnai imi cald nimeni nmgul. .. si ma cam ptkrisesc, ~i ar rna; f ~i alte neajunsuri, dar numai cele enumerate mai SU5 au puterea de ate convi nge. s~ te lra~i d~ n i rqi sa te apucj de termierit cu Ull Sirnfarm.

La Ihotarul dlil"ltr'e SirnEi=ii1 prDn ...

_n se ami Singles, un joe antrenant ~i plitl de nep~j'!-vazllt pentru generajia Big Brother ,~i anost ~i li'psit de orice sare ~i piper pen1;ru -de.nigratoril Slms-uiul (printre care cred dh:> s! ma nurr'l~t ~j eu), Am tratat acest articol eu tdata obiectivitatea de care rna simt tn stare $i cam a prlns aripi dupti eele doua doze de .. _ <puiblicibat@>oRed Bull <j,pubHcitate>_ Insa, ca un €1m satLilI paml peste cap de dilernele saxuale ce tmpanzesc reaHty show-urile fom5"nesti si de peste hofaf€-, m~t declar plicnsit ~i cred ca 0 sa. ma 1ntorc la-alt tip de reality show. Unul pus in scena de ni;;tesociopari notorii. o s~ va prillderi voi care.

• ciDLAN

Titl:'" Singl(1l;:F,liit Up Your Life

Gen Life-Sim Produditor Rotebee b-i~tribuitor Deep Silver Prpc::es!)r Pili 1 C·Hz Memorie 256 MB RAM A£celerare 1D minirflurn M Me:

ON-LINE www.sitlgles-the-

Graficii Sunef Gameplay Multiplayer Storyline Impresie

UnIe 2004 ~ 37 '.T

AeVIlOiW IlEVEl

he I of the Dragan

> Ptlrerw mea, din tQtdei!wna, a fosr wi loeul dragenilor esfe in timpur] 7ndep~r'tate. CU magicieoi ~j cavaleri,

totu! inf:a~l.1fat-tntir-o atmosfera fantasy. ~o<ite d din acest motiv nu mi- plaeut nici filmulll~egatul defoe", insa orlcurn al privi siruatia, e bine sa fii dragon. AdiGa, traie$ti rnult, estl aproape lnvincibil, pOti r5pi printese$i !'loti face cam Oflce ill trece pr:in tap. Ce ~a rrtai.,; e¢ !itap5nul pamantului.

Acest lucru n1-1 permit eei de la Primal Software prin RPC-ul: The I @f the D.ragon. Ei mi-au respecrat car de cat derinta, insa au ad.augat 0 atmosfera

mai ciudata celei fantasy,

Dnagcn fiind. piKfuri cLJt:reier"iarn

1'a.ramul nu este total neexplorat, iar ideea de joe cu dragoni este intalnil1l~i in Drakan sau Chronicles of Pern .. Toata aqiunea sa petreca ~n Nimoa, unde oamenii traies"(~ in armonis co dragonii. Toate bune ~i frurnease pana c3nd un demon stravechi, Skarborr, se trez.E$te la . vlat:a Si -'incepe sa rid ice a rmate Ie sale-de plante, piUanjeni ~i, alte ba.z:daganii penrru a cuceritntregul tinut. Oarnenli dau fuga la zeul lor, dragonul UnghAgar, care i~jaduna arrnatele ~i pleadi

Dragon negru ca noaptea

la luptit Cu 81reu, armata oamenilor ~i a dragonilor Ii face fata lui Skarborr ~i-J aluAga pe atesta sub pamant. Putin mal ta[ziu, dragonll p'le'aea, Iilsandu-i pe oarnenl ell buza umflata, dar cu 1,.111 QU de dragfiln: ~i cu 0 profetie care 5punea di atu:nci ,dnd Skarborr se va intoart;e, dragonul acela 11 va salva. Nu trece muir limp :>i demoaul revine, Oamenii nu-l fa£fa_til;~i I'll! le r~maAe altceva ded~ sa ts scoatii p'e tin~. ~dpllrla, din ()U. T-O<lta povestea asta capa~ un iz de Dragonflies (pentl1.j CUf1('iscat0ri) $i acesta nu este neaparat un lucru bun.

&term,,11 foe

De la ihceputul jocului vel putea alege until dimtre cei trei dragoni (;Hn show~as:e; Armoth the Fire Breather, Morro.gb The Necromancer ~i Barroth The Magician, rnai pe scurt doi magi, ~i un fighter. Nimk Special, rurrnai ca au transformat €elatrei clase urnane (fi-g!1te~.afcher ~.i mage) 1n dragoni. La fiecsre niyell;a~tigat, vei primi 25 de punete pe €afe Ie poli fotosi atilt pentru

a, .i::umparalikill-url, Gat ~i vraji. Daca, skoill-urile nu ies In evid!'!nr,a prin nimic, poate doar prin numarulmlc, vrajlte

sunt cu adevarat irnaresionante. in tot: .jocul exista peste 100 de VTaji djferite

(30 ~i ceva pentru flecare dragon) si aproximativ 15 cornune, Yeti' zics di nu este un l'Iumar impresion-ant, ea nu sunt toate folositnare ~i vep avea dreprate,

dar in ertce caz nu ma a;;teptam la 0 oferta <;Itat de bogara.dill partea unui joe cvasi-Mturloscut. €a ?i in Sacred, rtlci

lin acest joe nu dispui €Ie mana, 61 d~

asa nurnitul skill de rnana'inflow €are,

cu cat este mai mare, eu .ami ti se regentm:m:ta vrajile rna; repede, Un

minus important i! rep[€zint3 impo~ibilita.tea de a: face;:itacurl melee: (chiar ar frfost frumQasa v Ind~tare

iintre dragon si alta creatura zburatoare), Partea €Ie combat esteoea rnai bine realizatf .;;i aces! lucru tl dovedesc ~j armele jputerile) dsagonilor, Departe de

"a fi multe la nurnar, ele au ~i un ~e( €Ie secondary fire. Prin tirrerea apasata a butonulul dreapta de rnaus se mare~le faria loviturii. Ocazional, dra;gQnl,ll>

coruacteaza un guturai$Lstrariuta foe, tl.J~e~te gheata, sau ii curge acid din n.asatata limp cat bara defrre blast tl perrnite,

Prin ochiul drsgCllrtului

Titlul este stlgestiv/ deoarece ;a<:'!!1 "I" defil'1e~e'atiH faptul til estl dragon! catfi una din perspecrivele din care vei putea ll;rm~_ri jocul ~ drept'prin ochlul dragenuhn, Ace51' ochl nu este altceva decM un cere fl'umos lumlnat care este folosit'ca -0 tinta, Nu recernand nimanul )oculln 1 st person ?i nlc! in 3rd pers-on CU ochiul mai alesca. pentru a-l mentine, trebuie sa mi5ti dragonul din "taste. Camera nel"'esita ceva acornodare,

iASa este destul de prost realizata, in sensu I ca" se rota~re odats cu dragonul. La tnceput, am fost sceptic in leg-atu r~ cu deplasarea unui dragon al dlrui loc este tn lnattul cerulut. il'lsa c;;ei de la Primal au rezolvat problema C"at se poate de simplu. De fiecare dai-a cand dai click pentru a deplasa drag0nul, va: aparea 0 Iinie vertlcala'cu un punct pe ea. Acel PUflct poate fi controlat prin intermediul click-ului stanga. ~i determina altitudinea la care va p,l1tea urea drag6nui.

De$.i pare.oarecum original, jocul imprumuta (dill Sacrif-l'ce sau Spellforce) aspecte prscurrr censtruirea de erase. lns"~ Spire deosebire de acsstea, singuml rQ'1 pe care tl au orasele este acelade a-ti oferi hrana umanoida, die a te apara ~i dea Iii refac~ viata, M;:li mult dea~~t, Ie p()~i dist.wge ~i reconstru] ctmd vrei.

Orasul i$i va trimfte rnagii sa teajl$:;i

s~ adune sufletele mon;;thl@i' tli')'lefsti de tine pentru 8flergie, if'lsa mJ te ajuta prea rnult,

Harta este fruJl10s real.~zata ~i poate f utilizata de oricine. Accesul.dfntr-o regiune Inir-alta se fil,ce:'fi,e deschizand harta ~i fl'STid click pe iocul unde Irebuie sa ajurlgi, fie;daQd click pe mesa[ele care I~i indica fa~iul di acsa zona este disponibila. Din acest motiv (si.din eauza blocarii drumurllor de nlste stalpl pl~thori qJ efecte.asupra dragonilor) nu vei putea niciodata parcmge !oata harta dintr-Q parte tntr-alta, Din pacate, totce vel face pe parcursu] jocului este sa cureti haltile de inamicl, <iistrugandu-Ie

lOiazele ~i cole:ct~'nd ni~te-crl~~ale. De '€Ibitei; avansarea dintr-o hal1a tntr-aha se face dupa distrugerea bazelor inarniee, Acele cristale mentionate mal sus sunr de trei culontrosu, verde, elbastru) ~i lie obtii din bazeie inamice distnJ$a.Dupa se.aduni cinci dintr-o culoare'prim€$fi un upgrade (fie la_ski iii-uri, fie la arme, fie.indl un :Sflle-I!-s-[ot). Teate acestea contribuie lntr-un fel lei 0 atmosfera de arcade, man .degraba decat de RPt. Uncle rnai pui ca nu exisfa niti armuri. Peate ca"au vnrt sa fie mai re--alist jocul, dar tocrnai asta nUilnseamna fantasy. lnarrricil nu sunt diversi ~i nu pun prea rnulte probleme. Tnsa eel mai mult rn-a enervat totala lipsa de personahtate a dragonului. Dupa .ce ca executa :orb~$.te ordin.e:le unui mag scler0zat, nici nu scoate un CU\lant ih

tot jocul, N1i-arfi placl:Jt sa <I1c1d rnacar

un urlet, ceva, Dar dupa cum Sf! vede, cercarn rnult.

PMn ochiuJ rnau

1Grafic votbincl, j,o~lIl este plil,cut, dragonul fiind rnodelatcu mull bun gust. II urni Ililwi destu I tile ITufTIGaSe, deooruri variate, tnsa texturile $i' in gefleraJ obleetele de decor nu au benefiCiatc;!e_muilta atentie din partea produditori For, fi rnd fie prea ~terse, fie prea colorate. De exernplu, vulcanul este 'un" crater irnens eu un rnic parj: in csntru. Bug-uri ,grafice nu prea SUMt, exisi'5' ctclu zi-rroapte, iar interfata este destul de intuitiva. Vocile sunt de-a dreptul patetioe, in sa "este verba de Q

www.leveJ.ro

ZOOr deas!Ipra unui cuib de oameni

REVIEW I LEVEl

Fug.i, Dragoane, ca te r~pul1le vrajma~I!!!

dublare, Nu stiu cum 5LIIla 111 gerri1an~, dar actorii englezi puteau sa ~ 5traduiasca mai muk Muzica nu este tocmai potrivlta rnereu, rnsa ill momentele de acalrnle, eele cateVi'!. sunete molcome de pian te rndearl'ilna la visare. Si Wlit€' alia, 7nCl~t, uili de JOG.

insa armosfera de arcade il strica, Tn plus, lipse:;te rnotivatia, acel lucru care sa te determine sa terrnlni un jocul, sa te faea sa 5im~i dhei parte la 0 poveste nelifliara. Dragonul pare lipsit de vlaga, nu se insista pe drama sa suftereascs, ca e singuf €i n-are eu cine s~ vor,oeasdi, ca e.uhtrnul din specias.a. Pur ~i sirnplu e privit ca o rnasina ;:tducatGare de moatte. In final, toafe drumurile vor duce catre Skarborr $i 5far~itl!1 [oculul. Pacat, singurul lucru care merit1f 1'n .ntreg jocul este devorarea oamenitor neajutoraji.

Stingerea klc::ulu;i

jocul a fost de la tnceput 0 afacere indrazneaJ1j, iar produsul final 0 dovedeste, Rutea sa fie mutt mai frumos,

• .1"SZieI'14

Titlu The I of the Dragon Gen ActionlRPG- .

Produditor Primal Software Distribultor Strategy First Prncesor PI! 500 MHz Memorie 12.8 MB RAM Accelerare 30 minim 32 MB

ON~UNE ~.i-dFagQn.com

Sunet Cameptay Multiplayer Storyline Impresie

iUnie....?~ { 45

>

joeul acesta nu imi fre'z~te decat amjntirr pLl£utE'. Este ptimulartiEol !'Ie care l-am scris peruru mlriflca noastra revista. -Eslec jQGul cafe m i-a desch is Galea catre un intreg orizont, pliA de rEl<rliz-ari Tn domeniul jocuril@'(, urra rnal mare ell eealalt2L E te 19CL11 care rni-a T~klJl, in ~ceL~:;i timp, ~ullbst:ul $i t!'ljUffi't nlJ.rrre~e, ~nfr-0 ~ara 1ntreaga. G:e mJ'naril'1, ce onoare, ce pfacere, Ge reiflJizare ... De aceea, Ii yoi ramane recunoscator pe vecie etemulUI IiIJ1ilrToI'lY Hawk, Dadi vreodata ne va faee gn0are<:l de a ne vizita lam cu OGatia' cine ~lie carui slmpqLioll cu tematje;e' ~pqrtivij, VQi fi a~(}lo5i1-i multume~c penttu ac~t jo~, {";are mi-a luminat tin~r~ire.

Dup] ce rni-ajn rac.ut il'lt[l.mla1\.U acest'[ec, Imi revine'iflegalabil~ plat:ere de a-l oferi ca joe;: full ~i de a mai s<;:ri-e inca 0 dat~ despre el, Acest joc.va fi ,0 cornpletare excelents a I~i Daile Mirra's

Freestyle BMX,'Sc_ris de 21el'unctul, dHr n.u $1it!isp'l1rprol qintre noi, Mike. Cl}m eel de.la Acclatm sunt singurii care s~ OQq3a eu /a,n!>are:a jocurilO'r ide aczeSl. f~1, asemanarUe dintre [ocuri sf;lnt evidente, ceea ce 1n5;eamna eft dad'! unul a$l'e bun, t~ate sunt bune. Asta este ~i sjtuaI.ia jQt;\)dlor despre care.am vQrbit rnai sus. ~unt dOljll j1J.Curr excetente, cu care m,a maftdresC'$i 'f,_afe iml oferii 0 ~;la(;~re aeosebit:a'111 a Ie [uca,

in tilriici"i bustul got

Dupii cum lltii, skateboardlng-ul ~st~ un sp(i}rt-ai dirui adepli Sf! numara printre CE'i mai neccnventlonall oameni (astfl ,d'!l-ea terrnenlll neCQnVe!flfitJll{lI ale grad .de compara:tiel. A$,:a ca, macar Q da:rti in "Vi.aUl, la5a inhi'Qitiile la ® parte ~i suifHe in curul gol f'Je skate ~j dHi

drumul Ia.vale. locul full de ILJna.a(_~ea5ta iti tJ5 '<Jce-asta: peslbllitate. Vel putfrB- traj fjericlIlos cum nu rna i un meserias posts. Ei blme, arum tu !'!$ti a.~el meserias. Ce ~blJie sa fati~ Dear 5~ alHgi personaju] eu care s:a alergi pe ~lr~zi ~ sa ~<l'tl pe.ste poduri, sa sperii masin], sa [<lei fllmCu(S cu trenurile pe-aceleasi ~inBsi sa nu lasi pe nimeni sa iJ:i stea tn cats. 0eoarece e;$ti' un om pentru care ~)iterea celorlalti nLJ c,onte:aza/ te fmbraci cum iti vine lie rnai bine fie ,chelie. Ai d,cf-sli porti 0 I'erechede nadragi din piele de leo-

pa a? Nimn~ rna: $jmj;!I~. PO<lte Ip plac palarille:de epodi sal! <11 Well 'Sa porti unthorig, dar iti este m~in€? Dintotdeauna te-al lntrebai cum ri-ar sta cu 0 baseli ,~€1.f.1ntierist, dar tstieul rill te lasa 5a o 5O)H din casa? Arum, visul tau a dsvenit r~aHtate. far data pc langa toate <\ces.te ccesorf cornplet t1elip~ite din

de; preie~at, perfed! pentrlJ un puncta] ma;;:im. Acest.lusru nu §f# vlttpufea f<l'ce !ile Iii rnceppt, G'ar pe mas\JI'~ ce vei ~a:pafa (1~x,tefitin~ 11'1 qeg~esi pIJ!'icteln _(:ljf,eritele ap1;.itutHrl.i ale p rSGl'lp~9_IUi ales, ump;litudineas;:lltului, vitez;i de rotalis, vil:E!Za de depka$are, C<Dntiro:l'uJ asupra statE"l!llui ~i tot feElili1 de elemet'lfe 1n care cofl~j;§_ 1ndemanal'Gl<1 unui Q._dev:amt tony Hawk wannabe v@r e.de-~.e fn n'i\<el. ba ce \lQr~u,Gfjas~ea? Dval' I ilJ-'arit uri Ire if L 11 eLatl w(l"" \,U1 puhctajde 150',{)QO de pUh€te. Im~gihelil:za'-tf£e ih'S€Qmrll'~ -iilsta a~~ 1:1 prlllileI, i;;"il i'liel uri ti se va €e~<! u (ij SCoQl' rna~ xirn de 15.000 de punctetll

T@i,l.te astea se vor fa(C-€ pe baza a,f;€'ea c(2:·deciaft"eu afi Celll~ai biril;O;V\J$' Ii'! plJri·ct.en_grn~ gra:fi ce ~ ih1lre:g1 i !leri i THfS, Up~lt,der1j)tf~lul ~~el~lcuhld~1i

gl'afice, totul a"'tt~l'n()rrnal. ple~sotn:lj~l€ sunl muh mai real€' d6(';at eeledln jJJCUrfl.e urm-aloare, unde pardi totl sunt ni~te $'c~ilozi am'arari, Nu cred c~ flla:i eS'te n-eV0~e S't'! vq_,besc des:p~~ rr1ll.zica. Ce'l maj reu$it ¥>1.JnQt'ratk al s~rj€l, I ipSit de ps€ud(jrqck~"r1 f".are nee;) fost bag.at ulterio-r,pe gat. !Nl,l tu lw.olo urt Link'in' Park sau un caver dura Michael jacksen dltltat de Aliel'l Ant Farm&e0.

Peste taate asteB insa

.. , ~j:a prell-ll, pe caFe cei de la AdlvisilDn a\JG.t!l!2ut de cuviinj,'l ~$i-I ceara pe att@5ljGc. Nu $11,), .tted.all' nu au auzit tl~ ved d~ Roma11i"a, dar le"a p~rut, pr.obabil, a fr un nurne pma e:xotrcpentfuoa~dt:semr:la 0 I'lfJi nu prea boga,1~ l1i ne-a PllS pe aceea~i ~reapt1 cu U~htenst-erh S~I:.I MonaeQ, llf1de lllftdii;i veli'itului pe"c,a~ ~e. locwitor dem~ffl.$Le surtra Qe 600(9 oe euro .. Dar ll'Ql ne-arn stmfo£«l:;i dl'il pus mana: pi','!:I. De ce? Pefiln:r di meritat[l

• Kcniec

Titlu TOlly H-awk's:

p 1"0' Skal~r 3

----

Procesor Pl1150€l Mloiz Mell11or[e 64 Me I\,AM

lunieE:004

Din nou scrlu rubric;_a Jocurlle pe care le pot juca

ma gltndesc: cA de frecare jocurile pentru N.Gag~, am

le-arn J5udat pe 'fiecar.e m

reclami gratuit1, dar, din r ..

~j nu Imi este inwus sa lauldlln

FlFA Sd~cer 2DD4

Dad! ere leaf (;il fQtQ.~1 leste d~stlrRlt dear Renlru a fl juca pe teren .saL,a,~5a pe c~kLJlB:for sau (;(:lnsoli3, el binle te fn~ell amarnl«, lalfil Gil iI(;;uml!J~ri \3 tragi 0 Pniu\@ ~1 tn tren \,;,U prieternl din cornpartlrnentu] id·aturat. Gurtl'! Strilrnbj din nas ~l spui I';:i'i yrei realism ,.1 ca vrei til jueatdrl cQn'latra;li s:a 1ff d'efileze pe ecran? Nu cr@z.i ci'lll-.,;a neva eMe. pos1I:fil$f pe tel'er®.f;lI'lJ taw mpl;ilil? Hen ... Rarer:~a mea despre tine s-a schimbat 1@l'al, pentrudj'nil $tii ta 1leUm R:onaldimh0 face oe spui tu $i pe mitul eC191'l de N~(Jage.P<frtidele de forb.)i pe ,t;-are eei de la EA ~i Ie artllClc.~' fn nti ,.s.uni uneledirttre ~!:!Ie rnai antrerlilm~e ',)1 vei putea s.a ritzi <i@cru car@ se !Jau mari cu s€Orli I pe qr [-au facLit 12 afllara~[enid"8la de viemle. Bluetoo~h- I'este vtlrorul j0Gtllu,i de Tatbal, iar Premiere Lea$.ue 0 S'a d& d'iiwG'5:rird va ve'dea c;:a tu est! In stare SB d\~ti~j ell Leeds Uhited.

rrQducltor

Oistribuitor

Tem Clancyls Splinter Cell

I@ta ell m cele rna i sOftsticate n iveluri a le €eiu i rnal soflsficar jecdea-CrUn"Eq;i stealtn-areala ajung ~i ~e N-G'a~. Vei intfa, din neu, lin roiul lui Sam Hs er ~i \lei IURta fmw®ttiva terortsrnulul mternatlonal. Dar deaata atceasta 1111 vei mai fi sing:ur, eum te-al oblsnu]! panaacum. Impreuh'acli Uri al

The Sims - Bustin' Cut

Nu ~tiu cum se iaee, (jar nicaieri nu ptItaT'l'i§:dipade Sin'\..

Suntern [rwadatl din toate IFlartile eu slrnulat, areh? ilIsteir nerrorocite de viatti. "YGU don't have a life?B:Uy U$1 fu@: ... ahem ... fun youl",Cam asas-ar putea dasif1ca campama ~fesjva ?f de mare SUQC€lS' a celor de la EA fil~ de Sin;m. ~a~:I

cil acurn Sims aparesi pe telefoartele mobile, bs rnai r~~: au chiar &i parj:i exdusivLste, OIc,cesilbi le doar dac~11 joer p€ telefon, Pe langa toate.caracteristiclle specific€ curroscute deji7 ( potl sa alegi chiarsl culoarea p'atrului pf!rsonajelor tale), .mum vei putea juca opt hlinijoGule~e, cu ajutorsl c:a.rora vet cS$tiga bani. Ei bine, pe acestia Yi vei putea cheitui ii'ltrand onlir),~ ~i R rticipBno la lic;;itatil pentru obiecte casnice folositoare

tlmagjf)(;'h'i-u~ui tl'iu:. Etete I~ 8i... • KDMI:ec.

doilea jucator, care va juca tot un Sam Fisher, )lei Incerta.s.~ dud la capat zece niveluri, 1n care te vel fatesi d\i' 0 gam5. 'intr~aga deustensile, care mal de care m~i boft5l'itaie. Ol!lp.1i ce tevei ~atura de CqDperativa liMunca-n faqa.rF', vel putea s~ intri in eel de-aldoilea mod de multiplay.eT, n:ema~l'.It p~tnil acum: Sotper. Din neferieire.l nici ell nu am apttc:at s~ Tlvact deoarece sunt singurul Ga~~ ate un ~sement!!.<l wleforl, 1I~q.. daca nu il punemla s(l'"oteal~ pI!! fostul ball'l'r.lndih Brittar;mia, dar lui oricum i s-a strk:at pe(:ltrLJ r::li a luat tea:pa dela

siredezul care i l-a v~ndut.

- ., ,

Producltor Gameloft

Distribuitor'

.

Di8trlbuitor EI.'1ctronic Arts

Calitate * * *

Nokia N-Gilge oferlti de NOKIA Romar:"~ tel.021-4Q7.75.05~ _.

www.l:evel.ro

CONSOLE IlEVEL

Advance Wars 2: Black

> Curn['llita lighioana ~i GBA-ul asta. Cum d'i'!zicl. <li i vazur tot" cum iii mal tr&l'lt8$te una. Am vt,izut RJ'lG-UIi" quest-uri,

Max Payne, NFS Underground ~i am crezut c~ mal mulf de atat nu se poate, Ga urmara a blazaril male GBA-:istice, Inailltre!;lam ell ce 0 sa rna mal surprind.3. de data ~ceasti3. Dar cum ni.ciadatli nn ~li de unde sare i~purelE! (sau T6S-441, cll,din asta nu rna] vazusern parla acum), rn-arn trezit pe 'blrou eu Adv3nGe Wars 2/ 0 straregie pe ture de lit Intelligent Systems care mi-a adus aminte de Panzer General. Dedan~atarul aeester arnlntirl este' camera, pOiZ~ionati1 cerwenebtl deasupra locului de ~El'sf~;i'urare a Qstilitatiler, eXact Gj'1hfr~ut1 TBS da$it (unde TBS:c1asic :=: tata [or, Panzer). Si totl:i:;!, 'camera ntJI e£te-.sjngura,valellpl a acestor doua hijuterlr. Tineti voi minte tancu] aeela:care se deplasa pret.de cate'i'j) bexageane discret lumi!'1ate? [n AdvanCE Waf, hesagoanele au fost inlqCJuite de pli:1rate.luminate ~i ele,

caei omuleJii nostrl nu se, pot deplasa precum liHeeii prin tnturrertc. Prirtci,piul a ral11a5 acelasi.

Unitixile asriene, terestre sau pedestre lin[-antefi~tii) sunt caracferizate de 0 gramada de anlbute, printre cane se afla, ascunse prin rneniurl, provlzia de munitle, raza de atae;;i puterea de foe. Fanii divetsita~ii vor ff ~i el

muituilliti. Unifatile sunt rrldeajul1~S de multe st diverse dh-sate conving;Ji gate fad ca uiti ca: in zece minutetrebuie sa cobort din tren, Din punct de vedere

lactic, pregati I-va pentru 0 prcvocare. Sestie cJ ~la rnic] trebuie sa

compens \Ie llpsa rnuschiului prin prezenta creierului ~i prirr iero~it9Ie, Advance WarS-lui F1U face except'e de la regula s], desl mic, sare la creterul tau mal ceva (';9 un ilithid (aeu-sa vad dad! ati' jucat vreun AD&D)

Cu firul epic altfel 5111 treaba. Drept sa spun, nu am apuoat sa-l urrnaresc deoarece'arn fostasaltat.deo ton1i de varbarie, absolut lnutil§. Am reu~~t

,0 tu:; i sit .aflu (de pare}:! nu stiam deja, dl' unii rai s-au pus pe cucerit piimalirurile unera sun]. La fel ~j Advaril::e War-s-ul nostnr Unul mlc, da' rau de bun ~"a pus pe cucerit mlntila celor rnari jl'i bun! de bUI~I.

rrodudtor Intel I igentSysternfl,

Distribuitor Ninteode

Calitate * * -Ie *

Consol.i GBA oferitil de

Best Distribution, tel. 021 ~345.55.05

Ca~ti 9 a to ri,__.·",,, __

La concursul LEVR'impreuna tu Best Disttibution, Woe u 1 Total dub Manager -a004 it fust cl.~tigai de cafre Fur'h!lna Andre din ealara~i.

La concursul lEVEL impreuna eu stan MedilJ, Sto·a:Silviu-Eu~ebio.din Bucuresti a ca~ig ~ carc~a Chenbro Gaming Bomb.

nii aprilie

La cencursul LEVELimR,reu",acu Ubisoff,. jo(ul Chessmaster 9q,.OO a iost ~~tigat de catre Pr()tQpQln~sCU Oanut din Tecuei,

ia eencursul LEVEL irnpreuna CUI Thn.iSlrnaster, Ardeanu A.lex din Bucure~tj a ~a$ftgat un Top Gun AfterBurner Foree Feedback,

La e ncursu! LEVEl, lmp're.u"la ell InJerComfilm, Cilin Com~~f1tin dill B!Uo"ure$ti ~l llie Octavian "din ploie{iti au c~tigat cate un tritou Peter Pari,

10268-415158 .taU 0268-41

interior 131.

LEVEL,

&-RTL,3DCC

V-ali imaginat vreodata cu un n10- niter de 21 de inch In ra~a, blltonand in disper:J,e cal mal tare shooler'aparut vreodatai Oa? SUllu~r senzatia. Dar ce ali ztce de un monitor de: 30 de tQli? E dar, 6riCatll'r fi de priceputi inarnicii, tot [euslti sa Ti €otonogijl. ~i $titi de ce? Pentru di Ii vedeJi mult mai bine ~i astfel punctele lor slabe ies mult rnai usor In evldenja. Yorba Scufilei Ro~ii: I,Lupule, cia ... doe ce al ochii atat de mad ?". Si Iwpul nl5punde_ ell voce rag\l~ita: " ... ca arn rnonitor pre.a midi'.

Eh, lupule, lupule.idac-ai ~ti niataLe catas,.:au schirnhat de pe vremea tal De exernptu, rnonlterul a.sta este a'tat de suplu, rnai dHi vine sa rl prinzt de perete. ~I dacs tot l-ai prins de perete, bai neica sa vt,;,::::i ce beten se vad [ocurile, S31J filrrielf!!, sau pezele cu ... fe{hmm)line ~i canalele TV ~i tot. Oa lupule, am zts bine: canale TV. Pe langa faptul c;*e monitor, R'TLBOOO are si <Hl tuner TV incorporai, ce lfi poate In_c.ilnta privirea CUI super-be imagini receprionare de fie o Scumedeni€ ds posturl TV. $i ca orice televizor care se respects. RelisYII RTL3000 dispune de 0 pereche de bexe externe raarte ochi.oase, cu putere de rnaxim 1 Q wa~i RMS per IDljtata.,

Da!i:a ma gandesG la timpul de raspuns al eGtanului de 25 de milisettmde 9i' 101 rata eontrastul'ui de 500:1/ nu 5t1bl daca madta, sa mai arun banii p-e un televi2i€l~ de bUGatlfi"ie. Pana una alta,

chiar dadl afara e foa rte Intu necat sau e un snare putemic, gratie lurninczltatli de 450 cd/m2 (can_dele pe metru patrat), imaginea de "p·e-et-ran r.am5ne rrea I terata.

Cil tOl su nt pe Sfaf'$ite 9ti rile de la televizor, am sa cornut pul-i~ pe oolc~ later sa ve_rifle dad't a rnai poposit

clilva in efl.su_~a d~ ~mali/ElUpa cart:' arn de.gand sa urrnaresc lin fi 1m de pe f'.llayer~ul OVD trnprurnutat de; la vecinu' de la sase, AI rneu, saiil£ut·ld, a ramas pUlin Ir~irona't" dup.a ce mi l-a tnapoiat uncniul meu cu ceva banda de la vid~ol.Jllui vechi. EJ;J, "a VfUts~ vad.1 daE6 merge."

Ah, sa nu uit sa va ric acum, ca

dad. pornesc fitlmul, revin cu detalii abia pestecdou~ ore jumate, RelOlu!i'<l maxim5. ce poate fiasimilata de acest Relisy$ RTL3000 este de doar 1":280 x 768. Daca epa ceva mai mare, nu ma supararn. insa ,dlnd Vine vor"ba despre unghiuni de llf:zualiZ<1.re d~ 1,,0 de grade atat orisontal, ~l$i v,erth:al, fi1<!rdl deja rni-a treeut sup~rar-ea CU, rezolujla maxima.

jot stand ~j gadiland acest produs dlntr-o parte Tn alta ~i de sus 1n jos, am

r.em~(cm numarui IIl11:!ns ue coneccon destinafi pentru Whectarea diverselor dispozltive audio!videQ. Indifemnt de sursa imaglniler, d<)ca surrt all<t!ogice sau disiMle, nu trehuie sa intrati in panica, Teate pot fi conectate extrem de simplu:, iar odata f;kula aceast"-i operafi_une, vii e rnai mare dragul s~staU tol.3n~i In fotoliu ~i s~-I betonaji dln t~lecomilnda.

Denumlre; ATl3000

Gen: Marete_", rI

- ---

Prcducator: Jlelis !l

--~ --

Olslrlbuitor: Flamm 0 Com uters

feleton: 021-222.50.4 t

Pre: 2999 EURO {lara TVA

56 l.nie 2004

HARDWARE I LEVEL

Packard Bell net,e

lug

Cand ville verba de a face 0 r'ej;ea de calcularcare 1ntr-o !'ocuin~a eu mai mu lte qtnere, se P,\.IM p roblerna realizwii conexlurtilor. Pana mal ieri, 'S,B putea merg,e pe verianta cu trasulfirelor prin casa sau cu folosl rea de eehiparnente wireless (Wi-Fil. Avantajefe.sau dez,avantaJele fiedireia

Denurnire: net2plug

----

Geo: Unde-i 220V. e OK

Produciitor: Packard Belli

I)istribllitor: UllraPRO Computers

---

Telefon: 021-211070.90

Pre: 127 EURO (far1i TVA) _

Calitate: if;, ;-;; ~ 1: n

sunt cunoscute, mai ales ca func~i€lneala IA-totdeauna.

Avanct lac b-aza noua tehnologle PLC lPc';wer Lin~ Communjcatir'ln), celedouii dispm:iti'vele produse de catre Packard Bell permit reaiizarea unei rslele de cakulatoare folosind ca mod de cernurneare instalatiade cy.rent eLectricdil'l respectfvul lmobll. Rata maxima de transfer intrg·deua PC"uri peat!,! fi de maximum 14 MbRs, asta ~i aatorita portului USB 1.1 folosir pentru conectars, Reteau'a poate func:tiona farn problerne p;3.r\~ la panoul.cu siguranle. Dincolo de aceasta "barier.a", echlpamentele 1r:1 cauzs nu mai potactlona,

Acest luerua fost gandit pentru a prevent inteiieren~ele cu alte posjbile retele deja eXi(llente in aproplere. Raz:a to .care echiparnenteie pot funqiol1a ta,ra problema este de maximum 2(10 de merri,

MSIMega Stick 2519

Spre deosebire de precedentul Mega Stick, eel in cauza vine cu 0 c:irl!rJ d~ noi avanl:aje, ~inelnteles, unel~ el!;!mente t.<1H'! s-au d'ovE;dit a fi bine realiilate 5"dU p:astrat:;i 103 aceasta nOl,la ver:~llme. In pfimull rand, de~jgnul Stick-ului a fostputin mopifiCar. Ce9

rna i vfz1b i la '5ch imliJa re.este IIT~a~i culoarea, Noul albastru m.etalizat pari::a se asorteaza mult rnai bine cu dscorul. in ceea ce priveste memoria inrerna, aceasta \'I crescut la 2.?6 de-MS. Odat.a" cu a~easta' ,,£rj:'l;~tere", :tta-nsf~ru I fis-ierelor.se face mult rnai rapid,

Un _alt lucru ce ne ClJaM ca eel de la MSI chiar rin cont de sugestii.leclientilgr este poslbilitatea dea-i face upgrade.fle firmware, In acest mod, utiliczatorul nu va, mai avea de sqferit IQ situajil Ie In

care apar noi formate S<lU codec-uri audio.

Un lucru bun care s-a pastrat de la versiunea precedents este ~i

ega lizatorul audio! ca 53 aveti un sunet mal dar pentru rnelodiiletrecute tn playlist, Pentru situati i speciale". se poate apela eu ill\,':redere ia functiii,e radio,

asta numai dac.a Ie pr~ferati pe cele ernise in banda FM. Daca nu va satlsface oki radioul, MSI Meg,a Stick-ul v~ pune 103 dispozijie ~i functia de repor;tofon, cu care puteti 5~ i'nmgjstrati QriCf} liun~re, tn Ii mira sp<j:Jiu I ui ftisPbnibil in l11etnori~.

EcrctFlul LCD, extrern de util, a fast ~i e1 putin'(;chimb",t. De ao:reasta data, informa~iileaf*~atesunt rnult mar vizlbile, iar daca afaras-a cam'

intunecat, functia de backlight poate f extrern deutila:.

Denumlre: Mega Stick

Gen: 256MBde MP3-l.Iri

Producator: MSI

-

Dislrlbul1or: Skin Media

Telelon: 021-231.50.97

- ---~---

Pre!: 186 EURO (lara TVA.)

i.unie a~_J\ 57 f-

LEVEL I HA~OWARE

Ati au zit weodata de fraUi Jetway?

NUlf Ei bine, eu.arn auzit, $i nu numai d am auzit de ei, gar am sa v5 ~i povestesc ce nazpravanii au mal pus la cate, Din rnerrientul fn care parin:tiice:lor dol au decis ca din IPlitinii bani pe care Ii aveau s~ Ie curnpere un cornputer, automat au tnceput sa apara ~j divergente intre eei doi fra:tiori, legate de ordlnea de stat~1h tara computerulul. Evident, neintelegerile au continuer, ~i uite asa ura ?ntre eel doi frati ,er;~ un floare. Viizani::J asra. tOl'tiilletway s-a 'gandit cum 5a fa:€a sa i:>i trnpace odraslele. Dupa mal multe rneercart; acestaa gasit solutra Il1lr-o noua tehnologie ce permite ca doi fraliQri sii'imparta ac:::ela-$i PC. MagicTwi'n. noua pladi de baza S0cket47'8B, s-a d0vedita fi solu~i;(l cea mal converrapil'a. Ea ptme la clis:poziti" celor do; utllizatM tet 01 a'u n~vDle ca 58. poata convtetui pe aC'ela~i Pc. Cel doi fta):i nu au deca1::Sa 'I\,i cum pete doua tastaturi, del mausi ;;i dOIJil: mon itoare, Treaba lmpatt'ituJui de resurse revine in 5,aH:jn~ utilitarulul MagicTwin software 1i a lui Win!ipws XP .. Acest utilitar nu are nimh: defaclj1 decat sa

aslgure celer doi unl lzatori sesionide luclu dlferlte, dar fcloslnd acelea~i resurse: acelasi pro~es(jt:, aceeast memerle, aceeasi placa de sunet, aceeasi pla€~ de re:lea (aceeasl adresa IP), aI::l5.0- lut tot 1n acest mod, oriceapllcetie in- 5@Ja1i\l.devine automatclisp;onil;Jila, ambl ler uti I izatcri.

T otusi, dupa aceasta v:este buna, va :snlt~ jest- ca in cszel in care apelali la aceasta manace'reas<:al 5i'i acnititinnati ~i un proossor cu cat mai mlUili gigaherti ~i ou 00 canritate cat mal mare de

me-marie RAM. Nu e:Je alta, dar cand unt,J1 'se' joaca Unreal ~icelal<llt download-eaza [a~greu de pe Int~met, € nevoie totu~i de ceva m~ti multa putere de calcul.

Oemm~II-e: IPT600TWIN

Gell: Magia siamezllor

Prceucator: Jetway

Dlslribuitor; UllraPRO Compute!,.

Telefon: 021"21'.70.90

- -

Pre]: 73 EURO lara TVA}

Calltate: n nan a __

aceastij ~rf:a~ una car.e sa atrag~ ateruia foone u~r. Datorita dirriffi$iunl10 sate, in ea se PQl rnonta ~r f,l?ci ~ l:ia+i'l form9t Misofo_,ATJC StJV>B di n iHteri01' ofera o, putere maxima de 270 de w<\ti. Tot 'in aceas~ rnmi-carcasa se mai g~se~ '0 funtii 00 5.25" psntru unitat~ optita si !rei tante €Ie 3,5" ~ntuJ HDD sau flQPPY·

Denurnire; Hornet

Gen: MI(:roATX pentru Garners

Produc{!tor: Chenbro

Distribultor: Skin Media

Teleton: 021-231.50.97

Pre' 68 EURO tara TVA

58\ ~§_2004

uitati fa Uf1 film ~i pur ~is!mplu nu inteleget_i nimic dirt cauza

zsomQtului fa.tut QeGOOler~ ele din 5istem? Nimic mal simplu-. Punett m~na pe un :<Istrel €Ie controller; m®t1ta~-1 Inlr-o fanta de 5'" ~i incepel"i ~ lrwartiti Sin bmoa~. In funt;!fe de turq~'a cornandata, beculetel€ bllteaneim res~i'iit:! 1~ schimM euloare Di!lpQz;tjlll!lt este tni>OUt ~ toate cablui\le $i surubutile de ronectare,

Denurnire: Fan Speed Controlleo'

Producator: Titan

Distribuitor: UlIraPRO Com .

Tele!on: 021·211 ,70.90

Pre; 19,5 EURO (fara TVA

Call'lille: n n n n n

amato{i, in materie de suriet, eu a~ ptac~ P!-It~j ~.t.faGeil:r tel: ee vrea mlJ~hjul V05IJ;IJ. Qe';;i are un prej: destul de mare, roorit'lt, ~ faceti eforturi Gil.s.!l ir')lrWi 11'1 ~~;a ai. Lj! ora a9ual1, A'ucli$phlle 2496 poare fi c0l1~irhr1iti3 una ,ruintre cete mai capal,Jile pt~i de su~. Eu, eel purin, sunt marts impresi'onat de-sa,

Denumire. Audiophile 2496

Gen: M1DliAnalo i ital Audio

P,'Oduciitor: M-AUDIO

Distribuitcr: BestCom uters

Pre': 195 USC lara TVA

Calltata: n n n n n

pereche de bD%e ara~e, c:onsrruite (;;1.1 lni;;ihlt! ajri lernAI aclisfe bQ;,re pdt II 9 selutie potriVifa. Clliitalea aUdio este rnedle, l.).Qi'.Ite $i din IZJllZa cit ihciAlele din lemn nu pun suficient l:lm~1 la lucru. Aces! neajulW ~te f Pllpn CIDl'edat ~t pnn intet'rrM!ul bUtOSlnetor.:de inalre ~i jo~ amplasal:e In s~efe uneia dintre boX!':. Puterell m;ta1J. Elsie, de 576 :de wati P.M,P.O.

Denumire: WCS-600

Gefl: ststem 2.0 lnejus

Preducator: Maxxtro

Distribultor: Ever"1 Gru

Telefon: 021-:'!35.51.70

Pre: 22 EURO fars TVA)

HARDWARE LEVEL

Repotec LAN/WAN Band\N-dth Mister

Realr2;ar.ea ;;i platrificarea unei retele de saleularoare nu sunt trttotdeaurm lucruri fearte simple. De exemplu, BUm retelele care apar peste noapte ~i pe dist;;lflte relativ mid. Totusl, in tfrnp, 0 astfel de ratea "de bloc" se poate

intincde intr-un asernenea hal indit do0a PC-uri, aflat€. urlull~ng:l eelalalt, :sa nu se rnai poat~ inte1ege. Astfel de

7n ampHlri au loc destul de des daoarece, in cele rnai multe cazuri, se folosesc echiparnente ieftine, de calitate rnedie, care nu sunt capabile sa fad

fa~a unui traiie informational atat de mare,

Rszolvarea unor '3s_tfel oe problems trsbuie fa€uta: cu ca,p. 1n prima faza, i-n-am gandit ca ar fi brne Sa aveti la dispozitie un astfel'de dispozrtlv. Dupa cum Ii zice ~j nurnele, CLI ajutnrul $au se pot rnasura real time ratele de-transfer atatlUpioad, catfi download, Iht;re doua puncre di(ltr-o rejea, De exemplu, trwe un PC ~i lin switchsau chlar intre.dcud switch-mi. Dispozitivul dispune de

douii porturl '10/1 OQ Mbps cesuport5 auto MDI/MDI"x. ACf!asr.\i functie de auto MDI/MDI-X perrnite utilizatorului sl\ conedeze acest dispnzltlv oriunde 'in retea, fara a rnai tine cont de tlpul de conexlune realizat: directd sau crossover. M,lt:sutarea pasametrilor dll1tre douil switch-uri se reaJi_:maza sxrrern de slrnplu, OQat:l ee sf' fa-e€' conexillnea intFe..c:ele doua switch-uri prin intermedlul acestui aparat, pe ecranul sau apar valorile legate de ratelede transfer atar upload, dtt ~i' download, 58 afi$eaza IlUlmarul de coliziuni, nurnarul de paehete de date eron-ate etc. La un moment da!, toate aceste informarii obisnuite pot fl stocate tn memoria apatatullwl sau por f download-ate sau lmprirnate prin intermediul unui Hyperterminal.

Personal. cred ca administratorf unerastfel de retele sunt primii vizati de asa ceva. Sa IlU uitarn totu-~i ca.'oricine ar putea ~a 71 foloseasca, ma:l ales cl peate fi interconectar sl In~f@ .un modem

de cablu ?i propriul Pc. in acest fel, puteji dQv~di, dad ISP-i~ii va _trrilg sau nu in pie~t.

Deaumlre: Bandwidth Meter

Gen: Mai lasa trate download-urile!

Producator: Re otec

Dlstrlbultor: Ta e Com uler

Telefon: 021-330.57.83

Pre: 85 usn (fara TVA)

Calltale: n nan a

Uta 0 Computers

ultrabuni in calculatoare !

www.ultrapro"ro

DEALER CONNE}<

Ilk

www.ievel.ro

Nicl nu 'Bm ajum bine in luna: ~lIrrie $1 deja Vpfiil batB c;hiar $i eu boeancl! in 'u$iL Cu 5iguran+~, [oarte iT\w1ri dintte voi au d~Jil stabllite ~atev(ldestinatii de relaxare pentru acest sezon estival.Si chiar dadi nu .aveji, va aduc eu arninte ca trehuie sa va diuta~i, ~i cat mai repillcle. D<:Je;J tot e an electoral ?i ai ,n@~tri daputati ~i senatori sunt ocupa~i CI.JOgrljzile proprri, noi trebuie neaparat S;l prdfitram de locu dle-rillm;;is6 !lbere"m statiunile estrvale din afara farii. Aaa. nu ne perrnltemi Nid 0 prcblema. E buna ~i t5ri.$oara asia la ceva. Vorba aia, avern de toate,;:;i munte ~i mare ~i buzunare goal.: ... dupil ee venim din vacanta. Dar $a li.1s~rn aCt$til' rnlci d~talii deoparte ~i sii ne gandim cum sa ne pE'.trecem ~i sa n.¢ amlntim GU pl:;lQer.e de ya_!:iln!p cli;l tniHaane ca.f"e are S3 virta. Ina,intf} de toate, s<'i f~mllrim 0 d1~tie. Vol Na ocupati de organizarea vacantei, i.:lr HI:! m~ vol ocupa de recomandariie le!¥lte de arnlntiri, OK?

Amintiril~p0tfi pastrate-\\i depi;lnatfl eu plil'"ere 1", mai mult€ modurl. E sirnplu, de SXCmfllu, sa tli minte petrecerea fl~buneasca cu prret nii de pill m;;dul 1l@le~teultli, dare mult mai U$Of sa ieio fotCigrafie~ ~ le-o ar~ti si Sa le faGi 1n ciuda cDlegil®r. ~j pentru a lmcrtahza fele.le cGlegflof (';~neJ to vt\d mai rnoltpe ma5~ dedlt lie bll'1ga ea, merita sJ Ie;' fa:ui o pm:a. Ca sHaci 0 p~lll, Tn primul rand, ai nev0ie ae Q camers fote. $i nu de Qrice camer<!i fotc, !;:i de UIl'a ra'Piaa, ca re sa- t~i afi~eze retul tatel e :apr(;Ja:pe instanfaneu, [lie care sa Ie poti trimite prin Internet tuturor prtetenllor, Tn acest eaz, 0 camera foto di~italil. esta tot ce ai neveie .. Gata.cu fi1mul sare trebuie dUQ la Qwelopat, gator,cu albumelef¢to clasice care iti m{lnanca (iJ g:r®aza£:le timp ca sa ar~nje~i PQzele in ele, gata! Suntem In era digitala, nsne, trebuie 5~ profltarn ds eal

,At;, 11 ~ l:1li .....

Bay .

cheeeeezz!

Inainte de a cumpara 0 camera, foto digit~lal trebuie sa tii cant ~i de alt-e lucruri 1nafar~ de bani. Trebuie ~a iIi fad a idee ce anurne ai derl sa fad eu acea camera fOIO. lndlferent !f<i. e;;ti un rnesefi,,~ i'ri rnaterie.sau p\.jr ~i simplu nu nlmeJte~li aut0md '&a porri.e$trcamef:a" re~ine ni$te chestii, O€amera ·foto digritala nu illseamna doar Fezolufie, luminll, eulori, blit, pixel], hus~ etc, tJ camera fote trebuie tmtata ca atare. Fiecar.e are personalitarea ei. De e~erhplu, eu le-arn testilt'tQ"ate acesti;! caracteristid $i ret6llJtii, $i pe 2_i .$i pe na~(e, jt ell blit ~i f'ara) cu obtecte super colorate, pe,sE::enarrll cpmplicate ~i cu 0 rnultlme.de elemente" absolurtet. Tot ce line de standardele ISO €lin dQrneniu. Am luat €;~mere~ub 400 de euroi'si le-arrrtestat pet0att! in a,,_ei~a~j conditii <lii eu aceleasi setari. Binfflrnreles, rezuliatele nu au int~rzja.t st\ apara ~i s-an materializat sub forma uner cifre. Ce vreau eu sa illi sugerez-.este sa lti a.leg} camera .~i in functie de personalitatea ei. I?oate 0 camerae super de calitate, dar simtj dl; nu te reprezin~ii. Nu ating!l buteanele cum'ar ttebui.·ln.cencl!Jzie, asest test nu poate·dedl.tsa l):i arate 0 u.~$i- Depindede tine dadto deschizi ~i intri. Vacanta plaw@

• BogdanS

_'_ -~~ ....

LEVE HARDWARE

HP Phatasmart R7C7

+desi"gn

- functlemaere

- memorie intermi

Nola LEVEL: - - 7,93

Performan Ii: - • 7.52

--

Dolare: - 8,73

Distribuilor: HP Interactive Center

Telefoll: 02t·222.:m72

Pre!: 399 EURO l/irii TVA)

Fiind dOtclia Flana III dintl CU fel de f'el de tehnol~8li de ulrimageneratie, ac:easta camera'foto i-a oatut pe toti eei care a-u cariiil din blit Tn acest comparativ, $i nu nurnai di. i-a IY.1tut pe toti, dar a Jii hrat prlrnul ioc. Haisa va zic deeee asa de nerves aces; cavaler In armur~ argiht~e. Din pricina unor p:Eirinti fqarte .exigeti, acest (IJpi I a. luat contact eu tehllologia exclusiva R.eal Life™ 1'nc:3 din ~inefete.~ Pe parcu rs, odai~ cu ple"tat~a lui de aeasa, a atins performante

];Jmm 35-1 Q5}'I'lrl1

---.~~~~--------~--

nu/5.7~ !:xn.3> .3x)lij(

_£_[)/_:;Q_MB!N_u ~SO/MMCINu/1i!M~l~~B(-N-u----

idem

Auto, 4- preset~ii

1,8'" aut"

uluitoare la capitolul Adaptive Lighting Technology. A£"lasta l-;l perrnis 5~ ajusteze automat fotografiile reallzate ir, rnedi] cu lumirla foarte puternlca ~i sa scoat~ tele mai mici detalii dinlocurile fo.ane iotunecoase. Ajuns I a matvri!ate,a reu$it de unu.l·singu{sa inve~e~i:sa ;<e descurce ell fel de feJ de problem!'! ca

3eff! Aulo,5 presetiiri

7Ln1

---

Auta

l,ll"

inlafurarea efectului de ochi ro~ii sau Tnreg15trarea de secvenre in rniscare in format MPEG.

Pentru ca este cernpatibil eu standardul U5B 2"0, imagunile de: pe cardul SD/MMC de 32 de MB pot fi tranMemte pe un PC tntr-un timp record.

2ln~17h4 f~1X"IJ

-"-~-~

'1'milil,)anp'

-----'-

A"IcJ, 4 presel-i1li 1,S"

auto,l 00, 200, 400 Da/il xAA, aCtirnutamri

__,__.........

Nicl until

_____ ----:- __ ~alit7\? _

Da 12 x >')1), ,,~lJl,ttoi'l O~! ~ R AA,a(tumul~(srr Nidufllli

100 x 5"'" 40 mm

7,7.1 (i,7T

9;50 '1-.50

~-------~

1-8_·.00_· -11 7,ffil

7.00

~---------I

in!;i!(r;;lItm \.I(L1 ~ 47,0,*1 &,8 mm

---------

1.111

-----------1

_____ !f,UO

__ ~ ~Y~8

8;50

-'---------1

1j/6,P5

-----------

11,26

7.74

---------1-._-- -

1T1

HP lihot.osmart !R7~7

Canon Digita! IXUSj[

...------1 62\runie 2004

i\Qdak OX 4530

SarnSl:lng Digi!l1'ilx V4

wwwjeVE'oj.ro

a~lj,l, rOil, 1og, 400 j/1I,!Q,::z1Wp4()!,1 ~~_ i!~iQ .--c-----..c::-"'-:::-:~e:_'____":,____--

Pa/2 :<'M, a\';UI)1uJaff,,; I!ill4l;1.AA; a£~II1~ lalOr; !J)~ /2 0 M, "t;omHI,4'I;>'li. io~Mwt - - -1'I~dllnul

Sa.lT1sung Digimax V4

+ design

+ usor -de manevrat + funcJie macro

-

Nota LEVEL: _ ••• 7,16

Performanta: - • • 6.70

Dolan:!; •• 8,2:7

DISiribullor.IJECKCompl.llers

Telelon: 021-434.34.00

Prel: ~90 EURO (tara TVA)

Nll ~ti U ce i-au facllt paiL1li a~tja OE!

I a. Sa.ms,bl ng, lnsa ·cam,era:asta 0 igi max V4edeinentiala,'te atrage ca un magnet! 0 fi oa:r(;l datorlta de8fgnu~ui s'au'mDdern? Q fi eare aatorita pozeler Scale':deo5ebhe? Sa u pMte". pretu I sa fie de vini!1 Ei bine, eu cred ca, sunt toate la un lee .. Detarea srand:ard, '(} acestei .q:l.mer€ l:;gntlnI'I U fl benz'ljr CCD ~Eu 4. milid:arfe rJe,pixeli, lin s,atdll! Ientile Scnri'eiqer, Q £",HT(';~ie'dt:: zP<;li'n d@ 12 X

(3;.<>Op;tI.Es1 '4x-:digttal) $il un €CUIFl LCD

2,5'~p;l:1 ~lg.prx~1I Z17i~17{t4 pil""h

~.,----~,--------j,

:5,j5 milkWr'\e

34-1 OMJ1'{l

3!l-lliJ.rl11n 3111/3}(

cr I N(f JlI':"MB "lOon

Clxj,41'; "§Dr:J2ME!/N~

;il\um, 4 pr;»;e:t~ti \5'

nlillQ46t'08,1 mm l,Of.7'

7,00 9,,50

de 1,5 inch. In para lei ell fotogf<:l@e, aceasta camera are capacltatea de a mregislra, if! llrnlta.spatlulul disponibil pe card, S,i secvente videe Tnsotttede sunet,

lrJ afara de posibilitatea:--de are<1liz'a fotO'grafli in modaxtrerrt de sirnplu, prin api).sarE'a unui sirnplu butan,acea5ta

t<.'lmera pODtEffic.dtlfigurata ~i:l'n m@o avansat, OGlala (tee-uti camera fnm@dul "advanced", ufil~zal(l)full~~ poate regla dupa cum pofteste, toti parernetrii ce tin de irnagtne, €):j\lunere, strilludre, rezolutie etc.

4c\f1

AUIEi, 3-1?I"",,1*P

~J!"

.lx I '1',2", SDjilnMB!NU 10 em <Auto~~ 1$'

I I !i.c>;V",6'.2mm 6Rl9

950 , <J.50

6,&5 11),91

--------Ir

Medion MD 9700

Fuji AZ1 0

Sanyo Xitdi S1

lEVEL HAAOWARE

Median Me 97DC

+ calitatea imaginilor + prel;

- ecran LCD

Nola LEVEL: - -. 6,75

PerlormanW' - - - 6.57

Dotare' - - • 6,89

D.slfibuitor: Xtlata

1elefon: 0268-30.61.85

Pre!: 83 EURO (lara TVA~

Zicara: "P~s,ica blanda:zg~rie rau" se poate apUC4 eJr~ probleme ~i in cazul acestei csrnere foto. De~i la prima vOOere r1U i-ai aoorda pres Il11ulta atenpe, produsul rezultat este de-a dreptul incredibil. Irnaginile ebtirurte-cu aceasti'l camera foto pot ii caracterizate printr-o claritate deoseblta ~i 0 paleta cdlorisfica foarte oogata. Din pacate, "tmbrad1milntea'!' plasticii.detip sovietic sub care s-a 1'nfofollt aceasta camera depuncteaza I~ greu la capite lui des'igh. Tot la puncte ell

minus am pu~ea s.lI trecern si consemul dei>tul de mare deenergle, Din moment ce aceasta camera-a fast "hr~iI1ita'" ell patru baterii Ai". 5aU acurnulatori; durata de viala a-acsstora scade simtitor.lnainte de a pleca de acas:ll, verificati dad: ati luat, pe I~nga camera, ~j un n'umar indeajuns de mar€ de- bateril. Nu se :;tie n i€iod<,lta. ln

3,3 rl1l1ioone 27J7\nm

3X/2x

SD/MMC/Nu/16MB .5Q./Nu/16MB

10 em

Auto! S pn:~tari 1.5"

._--_

lO,em

Aptc:1, 5 f're se tari 1,5"

.,~tq, 10('),200, 'fOO

ciuda faptului cif aceasta cam~ra e refurbished, calitatea acoeptabila a pozelor, u:;uriPlta in utiljzaJC'$f pl'etu1 rrrai mult dec;at rezonabll pot fi .e!el'llsn,te destul de corwingatoare pentru Q persoana nu foerte preteniloasa, care doreste doar sa faea niste poze de famiiie.

.1 BcgdanS

flamingp -urllPl!ool':, -~---_'

Q:21-221liO'\_ I

r----------,

IBS

204!Ml 536 pi::<eli:!04113i: 1 ii3io prxdl

~ ---~

3; 1 rni1ioane ;p,' miiit'Jllne

16i108.mm

'2(Hl1mm

-~----------

:ill<' /11~ 1x /2"

----_,

8D/M,\-\€fNulI6MB

ZO'",nl :20.nn

------

Aut@. 4-pres~~tM Auto, 5 prc:>"'I~ri

l,f/' IS:

~l)Io

3,lId

$1,.5 rnrn

-

Ga/2 x A.I>,., aeumulaton

Nidl,Jnul

,_______

112 ic5h 37 rrmr

-f

Q,9i.1

Daf 2 xAA, acumulamri Nt! f 2 x AA ~(.'lIml)latori Nil;:imll)j

107,,63 ><,;l6,4mm

---~------------

7,1i'

9,,50

5.'"

--------------~--

TrusH210K f><lwercom

OriteVC-3310

Polaroid 3"550

syb DSC-4®'O IJO

7,5D

Aztek DC 3306

VINVW.level.r"o

• •

• •

•• •

Siemens eXBS

i

• i I

• •

LEVEL

I

I

:. .De:>i aparilia file pia'fil.a ac;:estvi mobil a f95t anun_J;ata_ pentru I'll ria (I@b/Ua:rie a ircesJ;ul ani Hpi vorn auzi mal rnulte despre eJ aPia In acea!ll.li perioad1'i. Mal bine rrfar tafZi~ dedit-nidodat:11 Cel care au mal avut de-a facecute.lefoane mares Slemens vor recuno~te ru sigllraJ1ta linia specifica acesrui brand. Spit! deosebire de predecesoarele sale, aeest model d ispu t'\Ie de avanta jul oferil de acranul S<'l(J lIimem". ImediHl5llb aeesta, desfgnerii 54U gandit d ar f rnai utll.':J arnplasarea LJnui rtrini-joystiGk. Indiferent da-ca est~ fofosit la rravigarea prin meniuri 5a\U pentru a avea un edntrol absoluf1n jocun, acest instrument: devine mdispensabil da{.<{\ mlJ{l~~ti s~ te obisnulesti cu el.

Un element pe care nu flirmllnesri pe rosie straztle-este ~i pprttJJ USB ir1c1U5 In tl2lefen. Prln tntermediul sal.! se..poa-!~ realiza mull mai 5irnplu(;:oneC;larea la

un PC, Indiferent de mbtiv: trans.le.ruJ pozelor reallzate de camera for!? incorparar::! sau conectarea la Internet prin lnterrnediul Iunctlei GPRS.

CARACTERISTlCI:

Dimensiune:

Clteutnte:

DisplllY:

Rl:!:.w:luJ1e> Qisplay:

Tip aeumularsr:

Stand-by:

Talktlrne:

108 x 46 x 1 8 rnrn 90 g TFT - GSOQQ Eulf)~ 1.12 1< 12G [Ji$ieli Li-len75Q mA.h p-ana 13 2.50 de- ore maxim 5 ore

lVIit:subishi 1V175D

Dacil va gandiJjca pe piata rOljl&n@asCijeomp(in'i';:fMitS1;l.bish!·fl:ec'trQliicnu e fQarte cUPQscuta, ~i blns'sa ~titi Ga prin alte-·patti ale lumii aceslnun1e nu e.de !epa'dai~ Spre exemplu, ultima "bijuterie" telekmidi rans-at.\i de Mitsubishi lncepe s-~ faOLoa dsstul de mui.tE!furori printrel'l'asionaln de teleto-arl('l rnobile, In primul rfind,. c0n.5tructia'r<s~~lItak" (oirr dQu~ pi¢;;e)., combinats eu opaleta de cuiQri t:alde-; imprimalelefOliuluio pe~onalitat'e feartl" putern!c'li_ ~i daca moda lelefoarieler din li,!olia pi~ zrce ell' felefbnulin .caLlzJ: trebuie sa aib~ I'll dotare dotla acrane, Mitsubishi M750 nu nurnai di .drspune de €lIe, dar le m-ai' are.si color,

COl'reciarea ell .lite dispol:i'tive gcl'!l1 PC sau imprimaflt~ts?, realilet!z<'l dear priM interm&~ilJl

porrului infraresu integral. Tot prin i:nl8rilied.iul ac!,;!slU:l port, teleiQjliul peate fi "Incarcal" cu s-onell'i pol ifon ice, 'j Deu rl sau logo-uri.

CARACTERlsnCI:

Oili1ensiun : 9-15 ~ 4'1 x 24 rnm

yreutate: 102 g

Disp!ay1: TFT - §5OQO ,cl,llarl

Re;z(ll;lotle Display' : 128 to: 160 ptxeli

Display!l: SiN - 40% 'EuJori

Rezolutis Dlsplay2: G2 x 80 pixeli

Tip ilQJmulator: U-Iem

StanEll-bx: p~rra la 250 de: ore

T\!lk time: ~iTfj S Of!"

Sa.msungC4'1D

La c;:a_pitolul ouM-l'ti,nte, Sarnsung [')410 este unul dintre cere rnai tari ' Wlt?bile pa-Ie"am VM_ut Pe I fingil _d€':signul. S~il [!:":ma:rc,aQi I, <"lC!%t ieietbn format dih,d*'Ud piese~t-e ca_-pap.!1 si,i fun:c~ifi!ne!!€ rn retE;Ie1~ QSJ:v1. 9()O, l.80p c$t 1900"stfiGh<faza 111 memorie peste 1000· de m,lIne :-i cie-ill1mere. d~ tejeiQ-n-, l1oatel'olosi Gf'RS ~iare deja iii rnemorie patru jocurf: BubbleSmfle, Fun2Unk, Ultimate Golf~i

MQtjil~C~s. D410 S€ g~"Se§te pe piata In tr'~i variant!'! celerlstice, morf)z~re sugestiv M«ta.Jlit; Silver I Mirrp-r'Gray~i ImHgo RIi)e.. Pe·l,\ing-a'toa.fe aeesrea, din repert6riu mJlip'S\!sc.t-amem fota ·$i _(~Ie

43 de meiodii pollfoniiGe: Dalla dintr@ aceste rnelodii pat tri personalizate in funelie- preferintele muzic~le ale posesorilor de 5amsu~g 1041 Q:

CARACTERISTIC(:

Dimen1i'fun·e; c_; rBurntl"!::

Di\iplay:

'Re:ZQ ui-ie Diselax; Tip acurnu later:

Stahd-by.; l a I k:tirne,

97 11: 4'8 x 24 mm 11,6- TFD - 85QOO tulori 1 fO l(_ 22D pi>;eli l.i-lon 80.0 mAh pa na la 200 de ore maxirn s ore

.~e

!:EVa I L!FESTYLE - MtJZlcA

HIM

And Love ,Said No: The Greatest Hits 1997-2004

BMC/Nova Music Nota: 8

His lri{i!mal tvf<l}e5i}l~ lnl)'Oejus, i~ OJ llnull ~m, 111tr;QiOOl! unde~ hibirea ~i '1lrund'l miI5c.:iI $i ffevin\}~ intuf1'<'<:amsl abiSl.\!3. QI, rap!, 111!1!.1h,11 ~hk: a Ibstregili'dil; 1h t~i mili ilIi'~~ibi I i, inovalia ilulentid fiind aoeea Cii ViIJeValb (\>OCe:1~i ati't1p'Z:~00J1 trupen a reinll'f)(:JiJs sentimenUJ'1 rJef-&~i amar al tmei iubiri ('JIll! se1mplin~e-pl'in n~ ((lOu., plesll,,ARd l!JiIeS\J id N9"), 111 n'1ba~'~Joir"l Me irl Death·) ~u'iiilp~¢att,GOOe wilhttieSin'? CPlec)ia·tlefuJ;I rl:lttri~~ba~~I.e 11'illJneaite<\1e finlaridetiia" reu,ind~ 1re<I<:.lI pri" S\l~le rnlor $oilp~ ini'

Ibrahim Ferrer BuenCis Hermancs Nota 11)

"aueo& Heml.'lIl6s" aiOSl prqclus de Ry cOOde~ ~1 r;:are-a rnai IlJcra~ 6J Eerrer, ~.·l maiat:e1ndisttiW!ie,pemqgnilltiiChuco valdez (piiJrlJ, ftacuJil1'1e(l!l (ilcordoon) sauJoaf:~im e:oo::ler(l~. VQCW sexa~<lrut.ui, Ibrahim Ferrer·are Ug ~rli~, vioi ~i t6t~i lini]tiJm. v~Tile vibf<lflte, dar Ifll&!iQ"-5",:.a£tln'ipan~e de: ile-ordl.rn Ie de p,iim(grave lr'1.Bolovian~'~, ir'1Vi~ la vJS!,it/:, mai al~.& Vll~c.ili m"re palW ~e§~ moste, Ferfa' a ,,tl1terni$9nalizat" rilmUJile.d.lbarteZe, aducand urrplus de optimism Fo 'Prntele

Zbar

Media S.ervic@5, Nota 6

Oam N~lbaru 50a oe;;pilttltd~ !rup'i care a ~consa"rat.o·, dar sj.d~ ntl~ede ("r"me. E)ana;cu 0 sehimbare eM loo~~i c:le'5til dei>60de:gracie, ,ml:xJ.; g1ile~e iPi'8~ mlfztca!a romilnearl eu zece piea gj cator stil este Qm'~'~u tie deI1nit.· .. l"ie;elejreccle li!l mlJlt-jmftarii lillisi n' Park ("Orai\UI') p~~ I a\extll inf~ntile gw .c:lnd.dirnil1ealamil tr.ezesd flligi ou lap!e,.nii preg>lr~" (.Doa(-un cop; 11, #mlaln indu~SIl" pepllrCliI;S l;lJ pleonasm" .cand I·am v;izu' era..,a cad pe jos'" ( •. BfuaLu I rock"). Fala·d ce ~nta

,.--. ,

66 '., iunie 2004

apec.a1ifltiti delove-.godunetaLMlllJri de pTesa nciu.\ care~ ~tTdlJl CQlo;!(:fiel, mal apa1~-IID imli prOilSf'I1l : ,$olila!y ~", o$til!tc1tc¢le 16 pPeme fIXk devinun Q% . care d:i mAsura:ClaivttJ-tii unei 'UuJl!i! tit. miliwnede f.lni$i,1,1J qfrnagiooblnepW;lj la: fXJn<l. Putem'p.!neGi,de!~ ~"~l1iE .Join to.-Ie i n tJeajh", once fan goth ~ aWl reve.laria U 001 iubjri"tarema man imic de-a lace cu I~OO, hil<ini, mare slso"re, Dadi nu ali tln.utpasu I c" lilA~letruwi, mleqia vii pi:lne I;) In.cteman}ll h ish liaJ1Hlrile carjel'ej HIM de~naacum, ilnui degra\ie2004.

mEllornalle. Rllrnurile, cebine dispun ill!itBntaf'i€u, in".itl! peorkine ladans, <;Iiiunp,e, midir.d si orict1t ("BU~flO5 Hmnar)qs", "Ore EI <;:onsejo"1. AlbLJftlul esll! i:t-'d:lrnanQ~t 11,U AOrnaJ ctr:n:mJfi lor ~Iui, d"~?i c,Jor= Sllncinnebuhiti duPii ~d nThisil!. A\IeI.i 11"1 ~Ibulnul dl2> fapi' o feflt: de wngOlJ .autenti~ cl!b!ine7..!

D_an~t".inte, "lbum'-11 esteahceva, t1u ne~rarin 5ens[!1 Mzi!fvaJ CUVll.Alului, ii~ dl vomft rna i'iQdu 1genri ,~i vt5},n Si'l-me O:;.!!: .ZI:jor"eslI) un efol't<.'Onsider~l:lll, cu ne.zulr.lte nu f0artasati?l)l (i)are.ptil:Um; Daoare.,<)fl;:l l;l~nalt.1JltW.u.t.~i a€Ordl!m un picdo<cradit ~i sII ne u1r.':lrn Ia Hi-QdinCc!1te ~ve ...

BCB DYLAN FACE RECLAMA LA LENJERI.E!

Tn cei 40 de.ani de carler&, Bob Dylan nu a a'P~rut nicipdafa lntr-e redama. Asta pa.n.:l acum, Esl~ v~Hba despre marca de' lenjerie Victoria's Secret, care l-a.atras'rn acest dcrneniu, La eel 63 de ani ai sai, artistul apar-e-rn reclama..

,

~ar calltecul sau "Lave ~ick"·

serveste ca fundal senor tntr-o v~rsiune r~l11ixaiEL cant~re~ul poat~ f vazutcum ~-lll[a cu coada.ochlului la un LOp model, .Vict0rl~s Secret of era in magazi nels sate, pe toata pefioada ~~ampaniei puhlicitare, $i un 'CD C\JI notH} p'ese-ale lui Bob Dylan,. Mai

iNMEMCRIA LUI KURTCOBAIN

Pe 5 aprilie, funiiNirvana din Seattle au rihut un pri~ veghi In memoria lui Kurt Cobain, Aceasta data a mar" eat ze<:€ ani dela moartea artistului. P(lntru ~celebra aEe'~st~ zi, fani; s~au str5rnsJn Vireft-a Park" langa casa lui Kurt, unde acestaa murit; pentru a aduce !loti sau a aprinde luma~ri.lJnul din ~ani a deslarat; "Slmt di trebuie sa fiu aiel aai. Kurtmi-a oferit atiit de mull Am Tnv~tat multe lucrur] ~espr€ min~:;i despre lume. 61 rni-a olerit;:rtat de iTitllt, Inca't l'I1"i1car ati11a pot s,Hac, 5;:\ vln aid pentrua

., "li

\ .."

.. \ " .'

",':"'/ .. ~.

'\ ~~'~

t:~.~ ,

..... I"'",

. - \

trebule sl'i ~i~i c.3'Jack White (White Strip€S) a cantat cu plJj:in limp In urma alaturi de B.b~ Dylal'i intf-'uFi eoneert, eel dol au ca.ntatlmpreuna Qili!sa ,S~ali;:md'H.is.Gwit"' de .pe aibui'nuluEiephant:" al celer de la Wh ite Stri pes.

s;\irb>atmi cumva",

Ma:1 treb!Jie~~ ~tlil di.de curand ssa lilnsat 0 sarte intifulata "Love & Death: The Mender G:fKuut C:obain", s€ft5a de Max Wallac@ si l,an Hp_lpeFin, care red esch lde deebateres .q·in jurul morj:ii tragice- a artistului $.i eare riaiel! noi f..etnne de intrebare su privire La dispanitra acestuia,

PINK fii1rJANlS ..JOPLINI

Pi I'l k 5e j:)regatg)te sa: ~ei3ute2;I;l,C:a'actrlJ;ain I,The Gospel A<;:cmdingtdJ<!nis", un film biografic n;iafizat de Penelope· Spheeris .("Wayrf¢s World'/). Cln1Areata va ju€a rohAllui Jan~s Joplin, ceJebra artism rock a anilor '60. P,ink ests 0 mare fana a luijoplin. lEa l-a e:letl.icat de tU~l1d 0 piesa de pe ~I mai recent-album al ~l,! ("Try This")1 intitbJlata "Unwind", $icantij cleseo.rj Tn Qilli((erte piese

clasice ale acesteia; "Pioceof; My Heart" sal! "Mere,edes Benz". Filmarile la ,;The C0S1f€1 According to Janis" voriDc-epe in'Vatr.a i'fCeilstrJ ..

PAGINA R~AlIZATA iN CQlABORARE qJ REVISTA Sltl/Di~t~ W?~=~~~

n4

m vet

,

gasi:

r oate intr-un sinour nume

.130.000 de semne

• peste 100 imagini

• drive teste .supercar .mondocar

• evenlmente

• avampremiera .tuning

• cover story .utilitare

• .reUo mobil .8utospionaj • hi gil tech .moto

• interviuri

• sporturi eu motor

• piata auto

.84 de pagini cu numal 35.000 lei

4mm

LEVEL COI'.!GURSURI

68 iuF1ie 2004

I .

www,level.rb

I mperi a~ cap sreste de vini'H

Imagine trimisa de AI~e)( Roman.

Qovada vie a fa:pttd _ di dnrl nta de viilJ~ Invill;gs totl

Im<.lg,ine de la CQjQ~a:rl! Andr~i.

Ultim\ll inventjeilr:nericana:QQ~tum ifnti.glont cu pl?l)ar~,$u(;:C:€fS.iva! Imagine primitii' deola JOn33.

'Sinceritatea este dezarrnanta Intotdeauna_

Ima,gine p"imim dg I~ Molecula.

LIFESTyLE - PATCH LEVEL

:SoILl~ie impotrivtl plil;rtiselii! eel mai bun t{)vara~ de joa:dl. de la tine din €l€l[mitorl.

IlmJl.ghie primiw. del;.t Flaviusa.k.a l~. Ri~o.

SHU fm~

hn<l!gine primitii de Ii! Tuderes Claudtu.

Ca~tigatorul din acest numar' este Flavius a.k.a. Lt. Rico

Imposihil, nemaipomenif, nemaivazut! P{ma 'Ua u.rmi'l: sepoate?

Imagine pr.iimit~ de laPaul fb:cioiu.

ta n carnandil Decupati talnnul din re\iista, oompletati-l Iii expediap-l impreuni ell dovada pliilii pe adresa

luana Bade,Lut or • CP 01, 50U530 OraliOII'

Plata se peate efectuil prin mandat pO\'t.11 Ill! adresa loana Bjde~cu, OP 2 CP 4, ;;00530 Brasov

sau prin drdin de platii in contul

Vogf'1 Burda Cornrnunlcations nr. 26410001>047b devchis 101 ADN AMRO Bank Br asuv,

Taloanele care nu sunt insotite de dovadill pia Iii NlJ VOK fl LlJATE iN CONSIDERARf!

talon de abonarnent Decupati talonuil din revista, cornptetatl-l ~i expediatl-l impreuna cu dovada plalii pe adresa

luana B,idescu, 01' '1. (P 4t 500530 Br,lqJV

Plata se poate efectua prin mandat postal pe adresa loana Badescu, OP 2: CP 4, 50053U Brasov

sau prin oroin de plata in cnntul

Vogel Burd .. Corumonicationnr. 2b41 OOOb{)476 deschis la ABN AMRO BallI-. Brasov.

Pentru bugetari, plata se face ill EontuJ nr. 'i069HJ99,)07 deschts la Trezoreria Brasov.

TaJoanele eare nu sunt insotlte de devada pla!ii NU VOR FI LUAU iN EONSIDERARE!

50 First Dates

Luna ac~veO- aVj;:B. Qcaz:-ja.,~ va impresiona.i parteneta. Penlru a0~a~ta_, nu trebuia dl'ldil-si!_ I..Immfi dltevil reglili simple-In prImo I ~i prlrnel r:Jnd, in week-end, va !erezip mai devrerne d~t ~e oniGeL Hei, aveJ;i grij;ll Nus~~ambtlfi din nas, perll'rl,l di(') faGe~i R·entru ea. Mqritili ~i ~ t:n~1IDr ~ I~,nu? Apol, iritrap in baie ~i executi'lti 0 ~lJriea~ade7erle marl, un n1iTbietft dad este ca'Zul, iar apo-ilolosili un afte~'Shave mal acatfl:rii; nu din eel de pe tarabele-din pia~. F'-~ec::aii pan;'! la clnemat![Js@ful untlE1'r'ule~5 5'0 First D<lte!? Cump:arajidou;J: b,ilete,ulwE'vs: ma-i in spt:t\ele sali.i,"GI_~ T'I~I aveli ghinrclfllil sa piG:aj'i iii l;i!l\l unui depi?i'1dent lJJes~minf€:

Nurriai dll~ c:e v~~ti asiglJrllt intrtfrea,Qati ~i val I.ll"l teM0ndQn~6,arei Si marluds[p-i ca pe vremea asia frumomm nu pt:lt'eaj;lsJ 110 va galldi!j Ia €la, d avetj @ ~urpriz.i mare de lQ1pe eare nu pwteti ~0 det.;v!lui\lla

I relefctm~i Vii P"ebuJ, ~clin nlilfericj~, sa va <}fnrde eel Rl.!pn j!JlTlata,.le~d€ era din w~ekelicl.Zt~ $i f~_e;!1f!I,,(I 'ora stabillt~, a? fapl C\:I .;:ihei inil1Uffl- mai :i;ley;r~e~- ca s-a nu v~niti ultl mu,1 (tazu rile sunt eXlr-em' de. roate"da:r ~ mai 1i-it.1ifJ~lasa viri:l~i lanti rhal devreme)f Va prezentati 1<.1 locul stabilit. Djn VOd33 in Yorba, din !1jILlma ilJ~ILlma; va· plim,bati pana if111'aij1dfleml'ltggrafului ~i, incr-IIIt'

Il"!l))ment de spipnta_n~.itate bine ,sansit,. til Iu:a!i de man~$! odJ.;Ii;:~ ~na ta:.,afr~ele CI,l filnie:. :Apbi, pe nesimlite, Iner,geti 'Illcelspre lrrtr.<lre ~j 1j manuriS'itica v-am spus eu i:'ll este:.gea l11i1ifruml:)a&i ~6meaie ram~riticj~ ce s~a mcut .palis aculin, ctl nu pOI'lte.sa rateze -Irlmul acesta ~i r:::iiea este singunl

pers0;ma _a!;sturi de ewe vrelj'sa..! vG'de~. Da€it rall'lane~ ned:tJn}erit)1{ atlmci ii srun~li'$~m6tiv"uJ: filmul ~Q,~ te<"lri\f<J,t;l sa te, mtfragQs~~i in fiel;:are·tJimii1ear~i. Suq:esI,J1 -este gaiiintM..

Cat:ta~41un1e:::!1XJ4 O!stribultdet~I=ihm:~

Harry Patter and the Prisane'r of Azkaban

lat~ d tal'l<'iruJ vr&litQlr revlne pe ecrane. ;De d.atJ'l acesssa tns§ bSjatul a 1"I1%1i er@§cul. A devenir aclOI'esceT1t. Cu 1£jat~' aces-t-e~1 rtu '8 t¢rmi rial (SurS:Llri Ie de v(l'Ijitdrre' ~i, ifnpteul1.~ -(\:~ prieteni-i s~i ROil s t'HelTtl i.tlne, seint(}'j1I'"€:~ IJi HQf\:wart5 Sdi~a! otWftdiet~Jt and Wi~tdry pentru al fi:eife:a an de !>tuGi.:

Aid vor da peste' rnisreru I (be ITIconJoa ~

un prizonier evader, care se presupune a ri €I adevtrilJt~ (lmeMin.ta,r~ pentru via!p. lui Harry. Tn [,"Ellul prb:pni~1.lIpi SJr'iu$ B;jll€k jP31l:8 Gary QI/iiIn-:1ri, MirJl<JeJ GambJj:n este pr:0.fes.oTul QUlilbl~d(')le, dire<>:to;rul·de la Hbg'Nartsi in t;imp ~ _ Timorihy Spall e'5tf1'.Pefer F'@ttrW'ew, un vechi prleten d~-al t.'i!talui lur Hany. In [urul 101'$191 ('Efim rreiadolescenti 5e va

Iri.vlIfti:l;u;;t.iUI:l€1l ~t;lfnG_ea de-ll treta p,arte ,ji seri:ei, (,J_l rnai /TIulte p'eril"eti~f vraj}to,rfi ji a,lte fin iilLJ;I11It-ij d~rot ne:-i)lf0st dat sea vedem pfliia -aium. larl"Elltru rahil sel'iei, fiT; Ilnf~t~L va fi'cu£lguranlil si nn ,ar pstru lea an-de stud ii!

ee.ca~ '1Siunie20Q4 ~~de~~

LEVEL LIFESTYI-E

Explorand taramuri necunoscute

I 72,\_~_2_gq4

2

..... Cinci zile pline in Bucures;t:i

2004. CfERF. Cind redactori si cinci zlle in Bucuresti. Complexul Romexpo. Multi!! lume, Multi.! agilillie. Multadistractie. Mici. Bere. Cenoerte. Femel. Ma~Ini. Aglorneratie. Procesoare. Monitbare .. Mbtoare. 0 nebunie, Sebah ne-a pamsi! dupadoua zile, jar Koniecii doLAN au stat doar ultirnele trei. Mitzao ~i BogdanS au rezistat in fiecare 1.1. FieCare inst1 a pleoat de la .(ERF 2Cl04 eu 0 paFere, 0 lrnpresie ~i ceva bani lipsa. Banii nu 0 sa Ii recupereze nimeni, dar pikerea: fiecaruia 0 !)lltelir{:!ga-sin'lai j();S.

Ne vedem anul viitorl

Sebeh

CERF~ul este un spectacol tn Sine, [fire nici anul acesta nu sea lasat mal wejas. De Iapt, dClC~ stau sa mol galldesc, parca anul acesta a fost mult mill b~at ca '1n alti ani. Firrnele preZ'ent:e au destulilr putere' pe pia.~aca s:a.~ipetmita. standuri urlase, care mai de care cu un design mai atractiv, Neounia de la £taridul LEVEL a tntrecut, cu sigur<ln~a', tot ceea ce se inrAmpla la eei din Jur, desi, din p1icate, au n-am f@l)t prezent acolo detM IA primele dcuazlle. Este drept di au fast pline, Dupa ce am pus un um¥\r solid la arnenajarea standului nostru,

am instalat jocuri pe toate caloulatoarele sl am dat drumul la 0 muzid'i adev.~rat~, ne-arn pregatit pentru vizitatori. Din cate am vazut, cei mai multi au preferat sa joaca UT2bQ4, de~i mai aveau 111 aJege.re, printrealtele, ~i UA Far Cry sau un Colin McRae 04.

Pe I~ng.\i nebuniaqa la noi,'8n"1 avut ce vedea \>i auzi $'1 pe la caUalti. Estedrept ca rnai rnult arn vazut, penltu ca-n harmalaia de acolo eIU greu puteai 503 deslusesti vreo vorba. fi bine, ~i am vawl sisterne de top, componente de care mi-'\I§ dori si eu, televiizqare cat jumate din perete si, rnai al@s, fetite frumoase din Bueuresti, Multe, rnulte, multe!

Aaa, sa nu uit; pe culoarul din fa~a ssandului riosttu a tr~cul Si prerriierul Nastase. Mai tar'l?:iu if ;;lptlrutfi lliescu, De, oameni de vaza, rnuica, care au venit sa ne vada ~i noua a~z~mantul. Daca-i spun lu' bUl~idl-mea cine a trecut prin fa~a mea, cred di face infarGt. Este€lrept

ca am rarrias mai irnpresionstde Gina PistoJ, dar, p~a la urina, e normal. nu1 In lncheiere, am 0 prornislune pe care trebuie sa mi-o tin: Gina, multumesc pentru poza: Ne vedem I;;!- ...

clall.AN

In materia de CERF. paJna la 23 de ani arn fost un neinitiat, ~tiam ~a e un loc un de 0 gr~mada de oarneni importanti din lumea tehnologiei se intalneS€ ~i cauta Cllentul care-i va ajuta: s~ 1.;;i asiSure 0 pensie lini~tita undeva lrrCaraibe, Atat. Eu, ea un biliat de la tara ce sunt, arn [aSal (.1 iemu I ~n !\,ea,ma. alt.orC! ~J am vrut s~Ni.!d Citltorul. Schema ntJ rni-a ie~it lhtocmai, dar tntre deua :Seputluri ~i un nene care pi imba un "dedbelometru" (ca altcumva nu pot 55.'-i spun) ~j facea pe poliria foniea, am fratemizat tntru devorarea line! beri eu un numlir redus de cititori, forumi~ti, ~i Guz. A i~{iit un nanoweodstock gaml'lristic, de care am fost platut ii'Tlipresio'h<lt S-ilU schimbat idei,S-'-Iu dat auto~rafe (arn dat ~i eu unul, desi tare am impre~ia ca: mi-am vfmdLlt casal, s-a ascultat 0 muziclrie diversa, s-au dat telefoane $i rn-arn plimbat cu guzmobill,11. Purinii Cititori

cu care am reusit -sa interactionez s-au .qovedit 11 fi ni~te oarneni tare de treaba, In ultima z.i s-au ddvedit $,i mai de treab~ ,I, (U ajutorul lsr, am reusit sa ne ImRa· chetam ~s'tandulln mnp record. Muiram fai n, oafe~i! Gat despre; saco l de' fennologie descarcat la Rornexpo, rnai blne. 11'1 las pe Bogdan'S sa va spuna, Eu rn-arn rezumat la a inota print.re Sold Out-uri ~i

la a saliva infat:a [Jnm cutil fnnnos colorate, expu,separci!:ln ciuda salariului mediu peeconomle; 51 am caralt dbua pl'.3.Sme.Aflafi die la mine caplasma e grea. Mal alcic~nd nu-p apal1ine~i trebuie sao duel iMp-o] la Flamingo. Dar arn dovedll~i plasmele, eLI care speram sa tie rnai intainim 1<1 anul (!l1i-e dor de voir fetelQr ... ~inrff ... ). Si eu voi. Mai~a;I~ eu voi,

Inca dincea dinta.i zi a minunatului .cERE, e-difia 20M, chipul meu lurntrros '~i-a manif€Stat prezen)'a in diferitefelurf.ln

www.Iev et.r-o.

prima fatilt avea forrnaunui mlc negnJ, I!~ 31 dlrui spate CDq:l~at scr'i(l c;u litere deio ~chio.ap~: 5UPOrl tehruc, Deh, trebuia cineva sa-sune:;i In b:alOlibll standului LEVEL, ca sa se inal e. Printre plcaturi

rnai arunc.tm1 cate.un oc:h i lac standurlle din [ur si admirarn cum oesteau rnai ceva ea zgarie.norii din New York.

Una Reste alta, ochlul meu a fos~ pe d~plin satislac.ut de ceea ces-a Retr~cvt 1('1 aeele c:ateva tile de CERF. Multa fume, mult zgomot. destul de. rnulte firrrre p-articipante, unele dinl1e-.ele eU standuri impozante, burdusite.care mai de care cu 0 surnedenie de echiparnente IT. Din p~c;ate, din 'puncml meu de vedere, rnajllfita!ea fuseS,era ,,fumCite" ~i doar Ea:tev:a "pielle" ml-au atras atenjia in mod cle~sebit. Ideea e. di de~i au lipsit foarte rnulte dintre noutatile anuntate cu.surle ~i trambi.t-e, manife$tari!le,ton~l:Jrsurile~i rnlnicontertele sustinute ptin difehtt'! colairi ale pavilioanelor R~omexpo de onii expozanti m-au facut sa revin la viat-a. In afara- de to ate acestea, nu am putl.lt"sa nu rernarc d'teva dinrre fnl111Uselfie noastre aurohtone, postate 18 diferite intrari de stand uri. ltJ zsrnbeau frurnos ~i i't-i intindeau agale cate un flutura~, o o1ferta, poate $i un catalog lntr-e piasa de un leu,

A,$i sa nu uit de vizita mai rnari lor nostri conducatori. Desi la acel moment numihul de SPP-i~ti pe em patrat era de doi, ~i eu foarte mare greutate ~e puteai apropia de' pre~etJin~e, es~e de admjrat interesul pe care demnitarii nostri 11 manifesta--fatade tehnologia asta a infsrrnajiei,

La fel ca ce-i mai multi dintre noi, .sper ca Th anii ce vinaoest &en de man ifestarf sa '~e din ce 'in ce mal dese, EU expozanti din ce In ce .mai multi ~i ell elemente din ce in ce mai noi. Hal, baftiil

A~ putea sa tncep prin a va spune de ce nu 'imi place rnis CERF~ul. N.lI ga~ sese foarte placuta ldeea de a te trezi dls-de-dimmeata ~i a da fuga 18 COm" plexul Rel1"lexpo Sa tf1 pjel'rt J_JUhOlOlu; de cameni care se revarsa ~e urmele tale. Nu de alta, dar Ii vezl pe tGli cum casca ochii si se pozeaza ell teste carcase Ie, in tirnpce tu 'star'~i 'ii Innebune~li pee organizatori cu rriuzlca de ~a stand. Dar supdrarea trece, pentru c:a vine forumissul, cititorul, critisul, amieul sau fanele ~i te pierzi In at.iitea cli.scurii de Iti derestl dupa ala sa stai s_[ngUir in stand

in Jimp ee toti-sEt PQzeaza eu CERI'-ul. >

LIFEE>1I"YL.E LEVEL

iY2ie :aDD~~ 73 \

l...EVEL: LIFESTyLE

::- AnuH!sta? Gina mi-a

~cuteu ochlul, era- sl obtin 0 Tntrevedere eu cealaltatanti de la Playboy (mersi Alex!) ~i m-am dat en caruciorul PRINTRE standuri (intrebati-I pe cioLAN, di stie, . .), Tin sl1 mullUmesc (artoti ceila.I~; duga ~te vadl baietilori1ia faini care , au pU5 monitor Janga monitor :;i tastatur5 lan~ gl1 tastatumpan.ll ne-au goln tot Invantarul.

Mel'si, la 'anul dau .0 beral

in fest, am avut parte.de.nlste plasrne eu greutate, 13 proprfu ~.i la figurat, de

un sistem de sunel: !1€ntru care era sa ne pierdem dreptul la curentelectric, de' calculatoare rnulte sl de IP$2-uri. U--r2004 a fost rege peste toata [ocurlle, iar nebunii aia ahtiati dupa el 111:.1 s-au mi;;.c;;at din fap~ monitoarelor n16 macarcal'1d a intra! SPP-ulln ei (de dal)a: oril), cea venea stapanire_a in viz,ita.

Si, ca sa nu uit, dLlp:i ce au tras unul dealtul 58 se intalneasc:illa standul n05- tru, -forumi$Hi de pe level.ro s-au 5tranS 111 cele din mtna eu mic, j:lJ mare, In ultlrna zi, de blocasera toate drurnurile din apropierea standului LEVEL B_a, dar mul~i rnaisuntetlt

Kaniec

Slse terminaCERf-ul $i anul ~:;;ta.

Cum a fcist! Greu de povestjt.; trebuia safil acolo :>i ~a vezi. Extraotclinar de mullii lume la standul nOSUH, undearn rnai cunoscut 0 tarl;_[ de oarneni, uriii rnai falni, altiLi rrrai pu]i n fain i, dar toti erau ·dcai no_~tri. ~i am stat noi de dimineata pan.lise:ara $i ne-am eonversat eu eei care au vrut 53 se converseze ~j ne-am certat cu cei care aveau urt dinte impotriva Ma£lrn, dar pana la blni1a i~am hiruit, Toata lurne ,zic eu, a plecat mul!UmitR, macar ca r s-a ascultat cia!. Am eu 0 mllirumi~e speciala pernru eei care nu nurnai di s-au bueurar R.le calculatoarele puse la diSPID1'ifie, dar Be-au rna; sl ajutat sa Ie' aruncam pe fiecare tn-cuGil lui, !Far'ii"'ei erarn morti~i am f fiicut0 bernie de toata frumusetea. Orieum, cea mal marevaiva a facut.;o piecarea lui Mike, iar Iaptul castandul Best, unde activeezf ella ora aceasta, era chiar I~nga 31 nostru, a f~cut posibila luarea lui la rost de catre fiecare fan nemultumill ,de d8zettarea sa; Di.[1 ce,ell'1 ee mai

rnult fond de ten tolosea Milke pentru a ascunde vanati:'ii le faclJ1:e de caire cei care. au luat plecarea sa ca pI'! un afront personal,

~i a!JpaGe III-asau pe Mikel ne luau De noi. Ba la 0 here, ba la U[l sUC de hamei, ba Fa 0 z~a:ma de drojdie spumoasi!., unde ne str~f6cam creierii $,\1 ne gasim cun:Cfl'tinle comuns, prieterii -de mult plecap dinrtrenoiln tarUe calde ~i infermatii despre.ultirnele [ocurl, din cauza carora putinl dintre noi mal aveau 0 viara soda I! activit

Cam asta a fast CERF-l! I pentru mine. Sere, discupt. gagke mi§to~i oameni faini. vine nu af~t acolo nu ~tie c£ a p.ietdut

• l..E\IEL

www.1 evej.r-o

EST DE

CAMERE DIGIT~[£

EVAlUARE CAMERE VIDEO

~ SFATURI P[NTRU PI);ZELE DE VACAN.TA

,. RETU~UEA IMAOIN.1LOII

it! PHOTOSHOP

/ ./" "..

LEVEL CONCUASURI

UBISCFT'

76 \;,i~~OO4

Ken's Virtual Orurnldt www.lrenbrilsheac.Com

QSN JKK PPPO ... $i a~ putea continua a;;a p),ina ~ trezi vednil. Despre 0'\ e vorbai Un sirnplu slrnulator de tobe"ca sftli ajure peneinrJlarl sa i'~i dea seams cat de putln $tiu de fapt, De llSemftllea, II r~e6ITl<tnd -celor care vor sa''1~i cumpere ni$te tope, dilf rU '!il.lrnt sigllri Gil $tiu'sa clinte 13 ere. 11 mai recomand -:;i celor care .au slmularorul de I;t~s ~i :ce~1 a€ ch itar.'i rece ;f au trait tot rirnpul cu imRr~sln di Ie liR~!'l;:t~' €eVIl ...


•• •


• •

• ballgarne! www'stormwerks.CQm/Tinlrod,lstufJ biJflgame.html

ballgarne] Numele nu z'ice nimi(,I. -Site-ul m"i mult tace, BlJlinele (6~ii ~i albastre care se zbat pe ecran nu explica nirnic, ~i totus], inc;;:(;!reati. Inctlr'<::ati

sa despartiti alhastrul de resu, ro~ol de albastru. Dupa aceea, putetl s;\i treGefi 121 lucrur] nlaigimpie. Un leac I'!enhu

S!DA cumsuna?

Bruce Lee poate sa moara in continuare nni~tit.. elevii sai ri fae cinste, Faceti 10C pentru Ninja Bu.rgeT,)~$;f food-ulcare se oblig~ ~~ va -adu~~ tn$rrtc;:~,re bU.F1a~i pr@aspafa ill ~elfl1i.Jlt3.0 de mlmLte: Carantat, Daca n u, r~i fie t.oti ~€!PU ki:.j! E)r igi nile 0orripahiE}i sunt invil.4.uite in mister, far Clad unul cl!ntte ninja lle-arimparta;;i secretul, ar trebui sil ne omoare. Dupil: cafe $i-ar face sepuku, Tori .. Un burger, vii (og!

-I .. IH:FiP'iib_1 HI iupwnlilloQW~

......... -~ ~,....,.~

l..Jrerrvt.E: - WNW. I

The Oxford BDit;t;led Beer DatabasB

www.bottledbeer.co.uk

Bere. Nu este b1iutura mea favorita, dar deja vael cil v-arn trezit irneresul,

asa di am sa continuu. A;;adar( here . Mai exact; 2.036 de tipuri de beri din peste 68 de ftlri. Sere reee, hIm:! calda, here alba, bere ~Iba$tr~, here la sticla, bere 1.1 butoi, bete. bidg'ian<'f, bare englezeai;o1, bere Ide baut in dasa, bere.ae bau! eu prieteni i ~i belie de dat la copfl, Evident, nid urma de bere'di,n Romania., ceea ce mi':! face s~ mol '8an~esc eft peste- tqtu~, rn-am fYa$cl)l und~ trebuia.

-

---

.------""1'~ oIhlj..T_tl.'\Ir.'t ... ,.~ .....

• tW..-. . .....,._hI!._..;.,

LEVEL I CHAT~ODM

~--

LEVEL !iii vi

soc·ala

----{is ), lLnie 2004

www:level.ro

BogQsn Bar'beseu aka CATz

CHATRcoM lEVEL

/\r,lI,i lIIl PI( 111di lilld,ll,l illll,lIt',1 ill fullril ,-.i 1\.,',1 !le'nll'lI ,:i l-Iorghid,'ll Vilgil ,lk.! bllky ~-.l "UP,-U,lI ill' III.i ,j in 101 :,<,] IIil11i[;i till ~illgtll' Ik"I'1l ,I [,ioul 0 rlII.ll11.li h.1I111.] dl"(·I1,lIJ. mUll,)i

I I lI:I1 ,-1 til' .11',)1,11 1.1 Ill! I'I)J!I'flil (ililili. in plu." m,,1 .1Vl'll1 :111(:1 lIll.) hlll,ll,] ril"l'll dl' 1,1 ( ri~ti,1tl HUIIllll/i, pt' I ,Hl' () ,,) V,] 1,1'. ";1-1 g,hill ill p.lginilv lullJi( ii.

Tt'm,1 ill' IUl1d .II (".1'1,,1,) 1'1.,1 .,I[V[L 'I \,i,II,1 ,<II i,ll,i", i,ll' I.!pllli

I ,) (1.:'i:\1 (e (,H ,'111 IlOI .IiI i ii inillll'l1ll'.ll;-1 .,i ("Otlll'<lL:1 rx-ntru multi dinin- voi I1U pu,llt· d"I.:11 <'1 Ill' .1ling.l 1,1 111,11'(1,] (l\l Il1di .. ('I1 .. il ul.r, Nu II ";1 c nnunuu pe-ntru (,1 (I rl.iu ill Itk'110V\,k, ,i rni-r- ru-uu- IIUIl,1 ,li.I' 1I1T1IIH' Il[, ~lf;Jd,~I, .1Sil,·;1 " ~,) Ir\,( dlr(~ I 1.1111'111,'11,),11"("\ 1('on:1. hit' '(JIil.! iiI' un IOP!( m.ii \'1'( hi, rl.u illl.J tit' ,I( IlI,ilfl.ll!'. A""HI,u', vi Sl' jl,lrl' 1;1 jOt wilt, "Ulll l)fhl 'vj,dl'IIII'{ V.l dl'r,JIlJL'<ll'ii ,1,1.11 ('r('til'li (,I IUr fllnk· .lIlrd)lIl <l ,r"d

,1111. lIll1\'ol ~dU 'liniel i Il1l1ll11111ili (fL' I ,111111.111.'.1 rle <lIl;';V.il"l I (.1 inioitil'dllll.l, ,rn,mill' It' ,I,ll'!,' P" 'Hlil"']

rl,d.-u lil'i, j,n rll.lil-urik·IJI' .ltllt''',1 11litL<I@.'h.'\l,I.rCJ

B,lll;1!

(rum era fam LEVEl?

t ntrebarea r;lec:.isiva, cea pti 11 care s-e depart!3jea:ta b:ltetii de bilrbati I P:ii eo nu prea fhl'i dau searna Pfl41tl'U G~ atuncl cand rni-arn luat prirnul Pc. un 686 vai mama lui, mi-arn luat primul LEVEL, eel din Decernbrie

1 8, pe care II vad ;;i acurn in fa II echilor, in mana lu' rata, eu Lui;, pe un 1fond galben auriu. D.;tr dllpa primul nu [Th11ll' mal pctut opri, am lri~epul-Cu

13.000 de Jei $1 lIitati-vt! unde ne-at! adus; Q multtrnede nebuni care cumpara lunar 0 r@vista de 12.5:00Jj de lei, Acesta fiind un compllrneor.vpentru elf grin acest mic, mare ~mal1unt ne aratati capaGit~ tea jocyrilor tie a ne mantpuja, TQ.t!J~i eu asoclez :vtat<) cu PC-ul ~i cu LEVEL-~l1! Nu realizez-curn am PLltN triii fara un motiv ~j cred :fa petitru mine LEV€L-u I eunul din lvcruri Ie €.)rEl Irrra dererrnina sa nu vad curne sa S'ari cu cearda e~astid fara coarda.

R_ •• 14

Revista asta pe care o cond[l@et/, I'lUlnita Level,lll-a,jfl.fluelltarfoar1e rnult ~hl1;:li ~lesJIl cees ce prive~~ jocurile, Po1 snune ca nu sl:Jnt'>rngurul'«i intr-un oarece fel l.evel-ul a fostun fel dl? MTV al nostru ln ulrirnii ani. Fste printre singurels I'evist-e pe care le!':umpar lunar §I afai ale'S elite cea Gfilrem--;a f4cut sa~ilpreciez jo\=urile, sa iau V(f!9.ii tocuri pe.1ur'i,) $i $i\ Ie Joe pil.na cr;lp (Sig.ur, ma jvca:m ~i pan'/1 !i'~ fac a1hQ~iht~ €u re,vi:ita - doom, wol~;enstein, fll0f\key i-sland, ee spucam sl eu -ln$o5 habar n-aveam de aparttti le urm5loarel. P<lr(1f Irniaduc ~i ileum erninte acel pliant sau carton 53LJ ce era, de prin ostombrle '97. De asernenea tot Level-vi rn-a influer)~ana scrlu diverse artic.(}leae~pre jecuri, asaca cei Cl'ln~ zlc ca nu e bum'! (Hi Stiu ce vorbesc, Are paginf interesartte. cu jocuri frurnoase, iti;i Caire mai Be (rue, coperte tJr@ndy, cool (ca sa fle pe placul an-~IGfi!ilorl, se vinde ca pa'inea caI9:;i-a~a ca luaU Level CQpil'!$i (:s~ ~11 ziU)ti (a nu Wi rac redarna).

De chi W liLn!..j r:n~ 'ililr.!Jt,_s}l.. eh i u 16§c Leyel,I..Ji, Ih~!i e;ste b*n%t pentru dtit 1~1 bi\ilpld pf'elor. Numai azi,a rost if15pimtia mea la tez<J dela r0m'Elnit: in$~ tOllevcl-~IJ tie f61I'lt forumul, mY-a adus un doi [a infonnatk5 tot azi,.at rru erarn atoot 1<1

• Mitza

ora, A"ac;>a~ home wreckersl!l Acum sertos, l.evel-irl atrage 0 pleJad~ de Da~ men] care vor s~ vada doar despre ee e. Mereu dind Iau revlsta 101 mine mi-o er mulli sa se uite ~j ej prIn ea. Deci tevel-ul w put,ea ft numit (jn m-iJloca fnt€tactiune.

Qritu m, reda<;:tori j unt. faini I FeviSta If) fel §j v.ol continua sao eumparCa:LO sa rnai fie;

cer LEvEL, Anul trecut in rnai, 111 fala ch10si:~dlli' de ziare, {"a.nd m-sm dl,1s sa,~mi iau binecunoscuta revist~, deu de Cristina, 0 colega de-a mea de la scoala. Deearece era in fata c;hio~cului 0 oada l<'lf€ mare .deoarece e .s.ingurul Chi9SC de z:iar~clin .G<'lrtier uncle In fiecare dirriineat~ vine inva,zia b rIrclrilQr ole dtJturi i;Jin tot tariri"¢ru'." Cristit'la era in fatit me<f§i penh~1 C~ mai o(!veaf'1') C9V,e. de i,'l.'$teplat am incepu;j, a'vQrbim (fe~Jl're rnolte subiecte induz~nd dragostea sl alte chestii din astea, Oupa 10 min.de discutii tncepe sa llf1a pue ~i ca vrea s~ iie eu mine, l-am -SpWi .. cl rnai vorbirn dupa ce-mi r-au LEVEL-~'II, dar nirnic, Mi-i;! raplt \fisele ~i rn-a c;lLis Ih 51:'11~teJ~ b-Io£:wrilor s:a mai vorbim. Clnd a chernat".o tnama-ei

l:JamnLtl Ady

LEVEL e revista mea preferata pe care 0 iilu aproape Tn fiecare zi [a ~cQ9la ~i 6 r~foje!;c III tlrnpul orelor (malales

la francru cu nenea Cretzu). La ftecare It1C~p-ut de luna nu ,e><;ista chiosc d~ zisre in oras 1<1 care s.a nu niJ due ~is:il

De Ja Ctlstian HlIrmuzi

__ ~ CHATADOM

bEVEI.? Da., foooarte interesant ...

sa mailance am reusit sa-m: iau$ieu LEV!EL-ul dar niej n-apuc sa intru In scara blocului catar vi he sam'!:'i vorbim. l-am spus dt vorbim dupa ce rna ult pe revista sl pe cd-uri dar nimic. Nu rn-a lasa,t. Ea sup~rati1 asa e{d m-a pus sa aJeg lntre ea :>i LEVEl. Eu am ales L~VEL. Ea de suparar~ a tuat revtsta mea $1 mica datli1 cap au ,ea. Du,Pa aceea iii rupt-e fuipr~lJi1a cu ~d-u(ile. Fbal'te sillpamtam stattoat~ ziuaaceea perttru c.1 nu mal avearn bani Gle unu:! nou,

frDggy

Er~ acum ~c:;evatimp, chiar as putea sa zlc prin marne 96, cand am vi!ZLJt la chlosc prlrnol num.\Ir. Arata demential, un f0rmat care priridea, im~.diilt la (lehi, cu 0 grafica care se distanta net printre femeile.goale de pe copertile altorreviste, Cu chlu, GI.I val am ajuos acasa ~i am inceput s~ S,cotocesc dupa maruntul de prin plj~G!Jlita ~i €u regret i;lm va.zut d'i nu aveam nh::i pe departe ~iit mi-ar fi imbuit Am str.3ns din umeri, asta e~ poate Tn viitor. A trecut 0 h,ma, au trecut deua ~i pr'intr-un nOrGe diior am fatut mst de bani. Fuga Ie <:l1io?c ... Ce sa rna fad Er:au 2 numere, deci imi trebuiau

rnai multi bani. M-am r~s,emnat sa 0 iau pe pr'ima si ~a rna uit eu nesa; la a doua. Din motive-de "prieteni/ ~i prea mare incredere (lll 0 rna; am acasa ~.i nu rnai tin-mints exactcumarata, Oar ~tilJldl una avea un rnech pe coperta ~i nu mal descriu ~i altele, Am aluin fetidt acasa ~i am inceput_sa eltesc. Articole fascinante, care $J acuma le-ss citi .cu eea mai, mare placent_. Artieole care le-arn €itit de zeci tie Qri Iii pe t:aJte learn ~i a:c;uma tn fata. Viata mea so.cia1a a devenlt tn 'un'naloimile z:i 1e:'J'~eva degenu I; ba, ao citit revista? Si discutii pe margrnea ei, ~j ce jocurl, ~i Be ee, ~i cum putems.'t faeemsi noi rost. ~i Ge [ocuri

!;!J;!jU pr(j;Z€,ntate In prirnele numere .... A~ putea sa pomenesc 2-3. til!luri care m-au impulsion'at s:a lr'IVat 8ng,leza: The Dig, Full Throtlesi lBiofoTge. Astea au fost jocurtle care mi-an schimbat viata. De Gand am citit walkthr0ugh-41rHe in revista ~i le-arn jscat, rn-am hdlar,al sa ra.man §i sa lucrez tn dorneniul €rnnpRItatoristit. Ne adunal1l1 3.-4 in~i la lJIn prieten I;:U calcular<1lr mai la.p~1"! ~ll~ju€am eu -dicf_ionar.ele fn mana. Aveatn ~i un caiet plin detraducert ~i variante. 0 alta schimbare'ln bine a fost caam prin's gustu 1 de calatMe © De dl.nd eu i'nfiintar!>!;;! dubului am tot mel"!> pe 111. Buc:u-

resti, la putlnele intalnirieare au fost~i apoi pe la ,alni care 1i euna eusern .nittlul asta.' Oa;torita ei am incepliI-L sa navighez pe net, sa cautmal multe date despre calcularoare, jocuri :;, alfii asemeni mie. imi aminresc cu drag zilele ln care punearn ceasul s~ ma sune dlmineal ca sa eobor la cnio~c so:! V'ad dad! nu a aparut ~i c~.te_odata 1mi luarn to~i prletenil Ia: rand s~ vao poate ei -au fost rnai ncroceslsl au gasit-cl. Dar astra e deja I~g~nda. lncet au tr-ecut arrii Si revista a disparut. Ramasese- unsite de web, lin server de Q1/ primul server de jecuri din Romania daca mal jin eu rninte .. ,

Eh ... Tot ce _e s~ri~ mal sus nu .se refer~ I~a Level din pfu::<it€. Se refera lao revista: ce rni-a schimbat vrata ~j p;eate nu Dumai i"nle. EI au.deschis. prim? peginra dintr-tJ carte: Level a continuat-o, daca nu chiar imediat, deoarece callti"lte.a I~S8 dedorit1n prlmele I/zilellale .apari:~i ei lqr, Gar III Gel u I eu tncetu I aLI devenit rnai buni, farde vreo 2 ani de zile detin suprematia din p,u nctu I meu de vedere pe aceasti'i plata. Nu este ce a fost Game Oveddl despre ei era yorba) dardaca nu ar f fost Leve! s~hJontinue traditla clupa ce a dlspilrut GQ de pe piata poate nu-as fi lost pe aici, poate pieiul rneu flf fi fost G cornbina muzicllla oeva rnai <i!v~nsata iar dadi rni-ar f pomen it cineva de Cethtc l-as fi intreaat gothic, gothic, dar €e f(~rlT)a~ii a~QlJlti ? Forumul L~:;yel a ;;I)/uqi el perioada lui de 1nceptit ;;i glor;e: ('20(}1 ). Am postat putin in perroada aia, nu lrni placea sa rna amestec printre "gTeii" lui, cei care sunt v€cl1i,~tiu despr-e cine e yorba, $; cum In ~eeea$i j:lerioada daduse peste min,e rnicrobulul rnuntelul eram mai rnullp1etat. De'VreQ 2 ani m-:ai1"l1nt:Q~S ~i postez cat de c;ilt regulat. Cun:osc j!)t1 rriult] de pe forum, eu Q gram ada" m-am IlI1talnit. ttsta cle.pe ymess rC rnult rna; lnci'i:rcata rlatorita lui, iar daca nu 1'i cunosteam multe pahare de bere nu soar f consurnat Luati asta mill vreti. tn bine sau diu. Pentru mine e fpane brne ••.

lmi pare rau c~ am i'nceput cu GO, cand de fapt subieetul este tevel :;i viara socials, dar daea nu ar fi existat '(J0 pentru rDine l'1'IJ arfi existat nid level.

.Ne-au mal serie:

Alex, ~adu Mihal din Pite;>ti, Silviu, Oti din Cr;lidva, Nigh~eare, Mafl:ei <::Iaudiu, Miha.j Dobreanu, Davidesc~ Andrei, Spyd3r, The Psycho, D<!rt Azag, pong, S@M.

WWW.leveLr>o

I
l
l
I
I I

I I
I
I E
[
0
I (.)
I •
r N I
I 0 I
f c I
l 0 I
--
en J
I-
.! ~ J
1) I
f CU . I
I
I
1
-- --

e 1101.1'0')18 OHd S.:MMVH ANDJ. 131\31

- -

-~ 2q_04 ,( 81, "\

1

LEVEL NEXT IssuE

Tndl;;(i~ea se face pe He.

ToeA Race Driver 2: lJltir:h;ate Racing Simulator

\

82 ;un(e 80Q4

www.IEi.Ver.rcO:l

DIN TDATA TARA

J

CDLABDRATDRI LEVEL

Redac~ia LEVEL I~i deschrde pmflile pentru oricine doreste sa tiel/ina colaborator.

Daca esti 1n stare sa yti astern i gandu ri Ie pe hartiaffltr -un mod coerent, $tii lirnba engleza la f,lertectie, lurnea jocurilor nu mai are secrete pentru tinesi vrei sa fad un ban cinstit, trimite un e-mail eu detalii despre tine ~i unartitol* despre jocul tau preferat laadresa mftza@le~.

""rut!Golul trebUf~ sll se.tnssrie in limita ;;I maxiin 7DOO de prade-re.

Urm~re:;te detaliipe www.level.ro