Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei


Catedra: Telecomunicatii

FISA DISCIPLINEI

4. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul disciplinei: Retele si servicii
Titulari de disciplină: Prof. Tatiana Radulescu
Prof. Eugen Borcoci
Tipul: pregătire de specialitate
Număr ore curs: 42 ore
Număr ore aplicaţii: 28 ore
Numărul de puncte de credit: 5
Semestrul: 8
Pachetul: aria curriculară - specializare
Precondiţii: parcurgerea următoarelor discipline:
o Comunicatii de date
o Tehnici si sisteme de comutatie
o Tehnologii si sisteme de transmisiuni multiplex
o Arhitecturi si protocoale de comunicatii

5. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
o Curs:
Arhitecturi de reţele de telecomunicaţii. Studiul terminalelor de
telcomunicaţii. Reţele de acces. Sisteme de comutaţie. Sisteme de
transmisiuni. Reţele cu comutatie de circuite: PSTN, ISDN, GSM, GSM-
GPRS, UMTS.
Retele inteligente (IN) si servicii avansate. Crearea de servicii noi.
Retele cu comutatie de pachete: retele IP QoS multimedia; VoIP;
Mecanisme QoS:IntServ si DiffServ; Tehnologii de optimizare a utilizarii
retelei IP: MPLS, TE.

o Aplicatii:

o Seminar:
Terminale de telecomunicatii. Retele de acces IDSL, HDSL, ADSL,
VDSL. Retea de comutatie digitala. QoS. Retea inteligenta (IN).
Mecanism QoS Integrated Service. Mecanism QoS Differentiated
Service. MPLS: LSP; LDP; stiva de etichete

o Laborator
- Retele de acces IDSL: model de referinta; analiza mesajelor de
setarea apelului in DSS 1(Digital Subscriber Signaling for N-ISDN)
- Router de acces : configurarea pentru interconectarea LAN-uri ca
Bridge si Router; configurarea conexiuni ISDN BRA
- Tratarea apelul local in sistemul de comutatie EWSD/Siemens
- Simuarea unei retele IP-QoS cu trafic de date si de voce; analiza
efectului schemelor de codare voce si a incarcarii excesive a retelei
asupra QoS pentru comunicatiile de voce

6. COMPETENŢE SPECIFICE
Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale privind arhitectura sistemelor
de comutatie si a retelelor de acces pentru proiectare de diferite configuratii de
retele.
Posibilitatea de a realiza o configuratie de retea adecvata cerintelor utilizatorilor.
7. CONŢINUTUL TEMATIC (SYLABUS)
a. Curs:
Capitol Conţinut Nr.
ore
1. Introducere:
1.1 Arhitectura generala a retelei de telecomunicatii.
1. 2
1.2. Tipuri de retele de telecomunicatii.
1.3. Evolutia retelelor de telecomunicatii.
2. 2. Terminale de telecomunicatii: Telefon DP, DTMF 2
333. Retele de acces
3.1. Acces prin cablu de abonat de cupru:IDSL, HDSL, ADSL,
3. VDSL 6
3.2. Acces prin cablu TV
3.3. Acces prin fibra optica
4. Retele cu comutatie digitala
4.1. Arhitectura retelelor de comutatie.
4. 4.2. Semnalizare:CAS, CCS. 8
4.3. Circuit de linie de abonat. Circuit de jonctiune.
4.4.Unitati de control.
5. 5. Retele publice de telecomunicatii: PSTN; ISDN 2
6. 6. Retea inteligenta (IN = Intelligent Network) 2
7. Retele cu comutatie de pachete:
7.1. Internet: consideratii generale.
7. 7.2. Voce prin Internet, 8
7.3. Mecanisme QoS:IntServ, DiffServ.
7.4. Tehnologii pentru optimizarea utilizarii retelei: MPLS, TE
Total: 28

b. Aplicaţii: Laboratories
Retea de acces IDSL : ISDN BRA (Base Rate Access):
Laborator 1 Model de referinta UNI (User-Network Interface) 2
DSS1 (Digital Subscriber Signaling for ISDN)
Retea de acces: Router de acces: configurare ca Bridge si
Laborator 2 Router ; Acces HDSL, ADSL: configurari; evaluarea 2
rezultatelor masuratorilor
Sistemul de comutatie Siemens EWSD: Procesarea apelului
Laborator 3 2
local
Laborator 4 OPNET: Simularea unei retele LAN cu trafic de date 2
OPNET: Simularea unei retele Internet cu trafic de date si
Laborator 5 voce. Evaluarea schemelor de codare. Servicii Best Effort 2
pentru trafic de date si voce
OPNET: Simularea unei retele Internet cu trafic de date si
voce. Evaluarea schemelor de codare. Utilizarea
Laborator 6 2
mecanismului QoS IntServ si a rezervarii de resurse cu
RSVP
OPNET: Simularea unei retele Internet cu trafic de date si
voce. Evaluarea schemelor de codare. Clase de servicii :
Laborator 7 2
Best Effort pentru trafic de date si Interactive Voice pentru
trafic de voce
Total: 14
8. EVALUAREA
a) Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:
- aprecierea activităţii la laborator: 30%;
- verificarea cunoaşterii retelelor cu comutatie de circuite 30%
- examen final : 40%.
b) Cerinţele minimale pentru promovare:
conform „Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi „Regulamentului
privind activitatea profesională a studenţilor”, cu obligativitatea obţinerii a cel
puţin 50% din punctajul afectat activităţii de laborator si seminar.
c) Calculul notei finale:
conform „Regulamentului studiilor universitare de licenţă” şi „Regulamentului
privind activitatea profesională a studenţilor”.

Scor final:
 50-54 puncte – nota 5 ;
 55-64 puncte – nota 6;
 65-74 puncte – nota 7;
 75-83 puncte – nota 8;
 84-90 puncte – nota 9;
 91-100 puncte – nota 10.

9. REPERE METODOLOGICE
 Prezentările pentru laborator sunt disponibile studenţilor sub formă electronică.
 Simularea retelei IP_QoS cu simulatorul OPNET
 Examinare pe calculator la laboratoare si la examen.

10. BIBLIOGRAFIA
o T.Rădulescu : Retele de telecomunicatii, Ed.Thalia, Bucuresti, 2005
o V. Dobrotă Retele digitale de telecomunicatii, vol I: Comutatie
digitala, Analiza de trafic, ISDN , Ed. Mediarama, Cluj 1996
o V. Dobrotă Retele digitale de telecomunicatii, vol II: B-ISDN, ATM,
CCS (Common Channel Signalling), Ed. Mediarama,Cluj 1998
o E.Borcoci Sisteme de comutatie digitale, Ed. Vega, Bucuresti, 1994
o Christina Truuberg, Kjell Jonsson: Understanding
Telecommunications, vol. I si II, Ericsson Telecom AB, Telia AB,
Studentliterature, 1998
o Zheng Wang „Internet QoS. Architectures and Mechanismes for Quality
of Service, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, Lucent
Technologies, 2001
o Srinivas Vesesna IP Quality of Service, Cisco Press, Indianopolis, USA,
2003

ŞEF DE CATEDRĂ / TITULAR DE DISCIPLINĂ

Profesor Silviu Ciochina / Prof. Tatiana Radulescu, Prof. Eugen Borcoci