Sunteți pe pagina 1din 4

Tatiana Radulescu Retele de telecomunicatii,

Editura Thalia, Bucuresti, 2005, 506 pag.


Prezentarea lucrarii:
"Reele de telecomunicaii" este destinata prezentarii principalelor tehnici de
comunicaie, a reelelor de telecomunicaii (PSTN, N-ISDN, SS7, IN, PLN, !"#$,
%rame-Rela&, '-ISDN()T, Internet*, a ser+iciilor ,i a reelei de acces prin ca-lu,
destinata asi.urarii accesul a-onatului la ser+iciile de -and/ lar./ o0erite de reelele
clasice de telecomunicatii ,i Internet"
In realizarea lucrarii s-au a+ut in +edere prezentarea caracteristicilor
principalelor tipuri de retele di.itale e1istente in prezent si adaptarea acestora pentru
inte.rarea comunicaiilor de date ,i +ideo 2n reelele de telecomunicatii clasice (cu
comutatie de circuite*, precum ,i adaptarea reelelor de date pentru inte.rarea
comunicaiilor de +oce ,i +ideo ,i a comunicaiilor interacti+e multimedia prin aceste
reele"
Lucrarea "Reele de telecomunicaii" este dedicat/ studenilor ,i speciali,tilor
2n telecomunicaii, care tre-uie s/ 0ac/ 0a/ unei e+oluii rapide 2n acest domeniu,
o0erind o sintez/ a principalelor concepte, tehnici, sisteme, reele ,i ser+icii utilizate
2n telecomunicaii"
CUPRINS
1. Introducere 1
1.1. Telecomunicaii. 1
1.2. !er"icii de telecomunicaii 1
1.#. Reele de telecomunicaii 2
1.$. %rgani&area lucr'rii (Reele de telecomunicaii( )
2. Tehnici de transmisiuni digitale. 11
2.1. !emnale analogice *i digitale. 11
2.2. Tehnici de modulaie *i multiple+area semnalelor 11
2.#. ,odulaia impulsurilor -n cod ./0,1/ulse 0ode ,odulation2 1#
2.$. 3/0, .3i44erential /ulse 0ode ,odulation2 21
2.5. ,odulaia -n cuadratur' .56, 7 5uadrature 6mplitude ,odulation2. 22
2.6. Tehnica de modulaie 3,T .3iscrete ,ultiTone2. 2$
2.8. ,oduri de trans4er pentru semnalele digitale. 26
#. Reele *i ser"icii de telecomunicaii #0
#.1. Introducere #0
#.2. /iaa ser"iciilor de telecomunicaii #1
#.#. !er"icii de telecomunicaii. #2
#.$. Terminale si reele de acces #5
#.5. /!T9 ./u:lic !;itching Telecommunication 9et;or<2 #8
#.6. 91I!39 .9aro;:and Integrated !er"ice 3igital 9et;or<2 #=
#.8. />,9 ./u:lic >and ,o:ile 9et;or<2 $1
#.=. Reeaua de semnali&are pe canal comun .!! 82 $2
#.). /!/39 ./ac<et !;itching /u:lic 3ata 9et;or<2 1 Reele ?.25 $#
#.10. @rame RelaA $$
#.11. 6T, *i B1I!39 $5
#.12. I9TER9ET $8
#.1#. 0onceptul de reea inteligent' .I9 7 Intelligent 9et;or<2 $)
$. !isteme de transmisiuni digitale. 52
$.1. !isteme de transmisiuni digitale /3B . 52
$.2. !isteme de transmisiuni !3B. 68
$.#.Transmisiunipe 4i:r' optic'. )$
5. 0entrale tele4onice electronice . 106
5.1. Introducere 106
5.2. Reele de comutaie electronice digitale. 11$
5.#. !emnali&'ri. 1#)
5.$. Inter4ee cu mediul tele4onic. 155
5.5. Cnitatea de comand' a centralelor tele4onice electronice digitale. 168
6. /!T9 ./u:lic !;itching Telecommunication 9et;or<2 1=5
6.1. ,odelul de re4erin' al /!T9 1=5
6.2. !er"icii de :a&' o4erite de /!T9. 1=6
6.# Terminale /!T9 1=6
6.$. 0omutaia. 20#
6.5. Tehnici de transmisie 206
6.6. Inteligena reelelor *i ser"iciile cu "aloare ad'ugat' -n /!T9 206
6.8. Interconectarea cu alte reele. 20=
8. 9DI!39 .9arro;:and Integrated !er"ice 3igital 9et;or<2 210
8.1. Introducere 210
8.2. Inter4ee utili&ator1reea 91I!39 211
8.#. !er"icii o4erite de 91I!39. 21$
8.$. Terminale I!39. 215
8.5. !tandarde re4eritoare la 91I!39 21)
8.6. 0omutaia 21)
8.8. Tehnici de transmisie. 222
8.=. Inteligena reelei 91I!39 *i ser"iciile cu "aloare ad'ugat' o4erite. 2##
8.). Interconectarea 91I!39 cu alte reele 2#$
=. !istemul de semnali&are no. 8 .!!82 ITC1T. 2#6
=.1. 3e4iniie *i caracteristici ale sistemului de semnali&are 9r.8. .!!82. 2#6
=.2. %:iecti"ele !!8. 2#8
=.#. 6"antaEele utili&'rii sistemului de semnali&are 9r.8. 2#8
=.$. !tandardi&are 2#8
=.5. !tructura sistemului de semnali&are 9r.8. 2#=
). Reeaua inteligent' .I9 7 Intelligent 9et;or<2 26)
).1. Introducere. 26)
).2. 0e este reeaua inteligent' .I.9. 7 Intelligent 9et;or<2 281
).#. E"oluia standardi&'rii -n domeniul reelelor inteligente .I92 288
).$. !er"icii ale reelei inteligente .I92. 28)
).5. 0rearea ser"iciilor I9 2=$
10. Reele de comunicaii mo:ile 2)#
10.1. F!, .Flo:al !Astem 4or ,o:ile 0ommunications2 2)5
10.2. F/R! .Feneral /ac<et Radio !er"ice2 #1#
10.#. C,T! .Cni"ersal ,o:ile Telecommunication !Astem2 #15
11. B1I!39 *i 6T, #2=
11.1. Introducere. #2=
11.2. 0lase de ser"icii 6T,. #2)
11.#. !tandarde ##1
11.$. 0omutaie #$0
11.5.Tehnici de transmisie #$=
11.6. Reele de acces #$)
11.8. Inteligenta reelei *i ser"icii cu "aloare ad'ugat' #50
11.=. !emnali&area #50
11.). Interconectarea dintre reele #5$
11.10. 0onstruirea unei reele 6T, #5=
12. Reeaua de date ?.25 #61
12.1. Introducere. #61
12.2. !tructura reelei ?.25. #61
12.#. 0aracteristici *i per4ormane. #62
12.$. !er"icii de utili&ator. #62
12.5. Terminale *i elemente de cone+iune la reea. #6#
12.6. !tandarde #6#
12.8. 0omutaie #65
12.=.Tehnici de transmisie. #66
12.). Reeaua de acces *i de intercone+iune #66
12.10. !er"icii cu "aloare adaugata #68
12.11. !emnali&are #68
12.12. Interconectarea reelei ?.25 cu alte reele #6=
1#. @R6,E 1 RE>6G #6)
1#.1. Introducere #6)
1#.2. !er"icii. #6)
1#.#. Elemente de cone+iune la reea. #80
1#.$. !tandarde #8#
1#.5. 0omutaie #85
1#.6. Tehnici de transmisie. #88
1#.8. Reea de acces *i de intercone+iune #88
1#.=. !er"icii cu "aloare adaugata #8)
1#.). !emnali&are #=0
1#.10. Interconectarea reelei @rame1RelaA cu alte reele #=0
1$. I9TER9ET #=2
1$.1. Introducere #=2
1$.2. !er"icii de utili&ator *i terminale #=#
1$.# !tandarde. /rotocoale Internet. #=6
1$.$. Rutarea #)$
1$.5.Tehnici de transmisie #)=
1$.6. !er"icii ser"er. #)=
1$.8. Reele de acces la Internet. $0$
1$.=. !emnali&area $08
1$.). Interconectarea -ntre reele $1$
1$.10. 0alitatea ser"iciului .5o!7 5ualitA o4 !er"ice2 -n Internet $16
1$.11. Tele4onie prin Internet .HoI/ 7 Hoice o"er I/2 $22
15. Reele de acces. $$5
15.1. Introducere. $$5
15.2. 0ategorii de a:onai. 0erine impuse reelei de acces $$6
15.#. 3e4iniia tehnic' a reelei de acces $$)
15.$. ,oduri de trans4er -n reeaua de acces. $50
15.5. Tipuri de acces *i caracteristicile acestora. $51
15.6. 0oncentrare *i multiple+are -n reeaua de acces $5#
15.8. Reeaua de acces pe perechi de ca:lu torsadate $56
15.=. !oluii optice pentru reeaua de acces. $8)
15.). 6cces prin ca:lu coa+ial $=$
15.10. Tehnologii de acces radio la a:onai. $=6
6:re"ieri $)1
Bi:liogra4ie 501
3ate re4eritoare la Editura Thalia
Adresa Str. Av. Petre Cretu nr. 71, sector 1, Bucuresti
Telefon 021I22$6$1)
o!il 0821$08#=8
"a# 021I22$6$1)
x 3#4(##56547
e$ail% editura&thalia'(ahoo.co$