Sunteți pe pagina 1din 35

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL DE ECOLOGIE DIN CHIŞINĂU

RAPORT
DE AUTOEVALUARE
ANUL DE STUDII 2016-2017

Chişinău 2017
RAPORT DE AUTOEVALUARE
Instituții de învățămînt profesional tehnic:COLEGIUL DE ECOLOGIE

STANDARDE, CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIILOR DE


ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC

Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității


Instituțiile dispun de politici pentru asigurarea calității care sunt publice și sunt parte a managementului lor strategic.
Actorii interni dezvoltă și implementează aceste politici prin intermediul unor structuri și procese adecvate, implicând în același timp și actori externi.

Criteriul 1.1. Cadrul juridic de funcționare a instituției


Concluzii (activități
satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
Indicatori de
Analiza activităților realizate Dacă activitățile sunt considerate drept
performanță
nesatisfăcătoare, atunci urmează să fie
abordate în planul de îmbunătățire
1.1.1. Statutul Majoritatea documentelor de referință și dovezilor solicitate de ANACIP sunt Instituția are statut juridic;
juridic al disponibile pentru verificare. Cadrul juridic-normativ al instituției de
instituției Colegiului de Ecologie din Chişinău activează în baza: învățământ profesional tehnic corespunde
DR: cerințelor legale;
 Prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova, publicat la 24.10.2014 în Legislația relevantă este cunoscută și
Monitorul Oficial Nr. 319-324, intrat în vigoare pe 23.11.2014; bine înțeleasă;
 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ Directivele și reglementările relevante
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar aprobat prin ordinul sunt respectate;
nr.550 din 10.06.2015, publicat în Monitorul Oficial nr.206-210/1362 din Cerințele organismelor legislative sunt
07.08.2015; urmate cu exactitate.
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţămînt în
instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate (colegii) în baza Sistemului de
Credite de Studiu, aprobat prin Hotărîrea Colegiului ME nr.3/3 din 08.07.2014,
pus în aplicare prin ordinul ME nr.811 din 14.07.2014;
 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ
profesional tehnic secundar aprobat prn ordinul ME nr. 840 din 21.08.2015,
publicat pe 09.10.2015 în Monitorul Oficial nr. 275-280;
 Hotărârea de Guvern nr.1224 din 09.11.2004 cu privire la organizarea formării
iniţiale continue;
 NORMELE METODOLOGICE de elaborare şi aplicare a standardelor
Programelor de formare profesională continuă, aprobate prin ordinul Ministrului
Educaţiei, Tineretului şi Sportului Nr. 549 din 16.11.2005;
 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de
învăţămînt profesional tehnic secundar din R. Moldova, aprobate prin Ordinul
Ministerului Educaţiei nr. 554 din 12 iunie 2015;
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire sau de
susţinere a lucrării (proiectului) de diplomă în instituţiile de învăţământ mediu de
specialitate (colegii) aprobat prin Hotărârea Colegiului, Ministerului Educaţiei
nr.2.1 din 10.03.2005;
 Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat;
 Regulamentului de activitate a secţiei în instituţia de învăţămînt mediu de
specialitate (colegiu), aprobat prin Hotărârea Colegiului, Ministerului Educaţiei
şi Tineretului nr.4 din 23 martie 2006;
 Regulamentului de activitate al catedrei în instituţia de învăţământ mediu de
specialitate (colegiu), aprobat prin Hotărârea Colegiului, Ministerului Educaţiei,
Tineretului şi Sportului nr.7.2 din 22 decembrie 2005;
RA:
 Statutul Colegiului de Ecologie
 Regulamentului de ordine interioară al Colegiului de Ecologie

Lipsește:
 ISO 29990:2010 Servicii de educaţie non-formală şi formare profesională;
Criteriul 1.2. Misiunea, strategia și politicile instituției
Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
1.2.1. Misiunea Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției este reflectată în următorul document: Misiunea instituției este formulată în
și strategia de 1.Strategia de dezvoltare /planul de dezvoltare strategică a instituției de învățământ corespundere cu cadrul legal și este
dezvoltare a profesional tehnic pe perioada 2015-2020 orientată spre realizarea obiectivelor
instituţiei DR: strategice ale instituției.
 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia - 2020”
(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014); Colegiul de Ecologie are statut,
 Strategia de dezvoltare a învățământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 regulament, organigramă;
(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 97 din 14.02.2013); Fiecare specialist are fişă de post;
 ISO 29990:2010 Servicii de educaţie non-formală şi formare profesională; Instituţia are regulament de stimulare şi
 Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic (Ordinul sancţionare a angajaţilor;
Ministerului Educaţiei nr. 1228 din 22 decembrie 2015); Personalul este conștient de scopurile și
 Statutul instituției de învățământ profesional tehnic; obiectivele esențiale ale instituției;
 Strategia de dezvoltare/ planul de dezvoltare strategică a instituției de învățământ Misiunea și viziunea instituției sunt
profesional tehnic pe termen mediu (3-5 ani) și scurt (1 an); cunoscute de către personal și elevi.
 Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Cod Nr. 152 din  17.07.2014);
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ
profesional tehnic secundar (Ordinul Ministerului Educației nr. 840 din
21.08.2015);
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (Ordinul Ministerului
Educației nr. 550 din 10.06.2015);
2. Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului ;
3.Programul de dezvoltare strategică a instituției de învățământ profesional
tehnic;
4.Planuri de activitate anuale de asigurare a calității la nivel de instituție de
învățământ profesional tehnic;
 Procese- verbale ale ședințelor structurilor de asigurare a calității la nivel de
instituției.
1.2.2. Politica de Implementarea politicii de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii este la nivel Instituția are o politică și un program de
asigurare şi inițial și se bazează pe următoarele documente: asigurare și îmbunătățire continuă a
îmbunătăţire  Planul de dezvoltare strategică al instituției 2015-2020; calității orientat spre beneficiarii
continuă a  Programul managerial pentru anul școlar 2016-2017; procesului de instruire și programe de
calităţii  Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Evaluare și Asigurare a formare profesională
Calității;
 Strategia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității;
 Raport de activitate a activității CEIAC /2016
 Raport de autoevaluare CEIAC/2017
 Planuri de activitate anuale/semestiale de asigurare a calității la nivel
de instituție;
 Procese- verbale ale ședințelor structurilor de asigurare a calității la nivel de
instituție.2016-2017semII-6 şedinţe.
 Raport privind vizita de studiu în România. Îmbunătățirea calității în sectorul ÎPT în
RM/ME

Criteriul 1.3. Organizarea internă a instituției


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
1.3.1. Organizarea internă a instituției este bazată pe următoarele documente de referință: Instituția asigură transparența organizării
Eficacitatea  Regulament de funcţionare a Comisiei de Evaluare Internă şi de Asigurare a sale funcționale
organizării Calităţii;
interne a  Programul strategic de dezvoltare a Colegiului
instituției  Programul de activitate pentru anul de studii 2016-2017
 Organigrama CEIAC;
 Regulamente de organizare și funcționare a structurilor interne;
 Metodologia privind evaluarea internă a calităţii.
 Fișa postului
 Program de activitate a consiliului metodic
 Regulament privind acordarea ajutorului material, premiului anual și suplimentelor la
salariu și a altor plăți suplimentare cadrelor didactice și personalului care efectuiază
deservirea tehnică.
 Contract individual de muncă
 Organigrama instituției de învățămînt
 Contractul colectiv de muncă
1.3.2.  Procedurile de alegere a reprezentanților structurilor instituționale, Părțile interesate sunt reprezentate în
Reprezentativita administrative și manageriale sunt transparente și bazate pe prevederile legale. structurile instituționale, administrative și
tea părților  Procesele verbale de alegere a reprezentanților sunt. manageriale ale instituției de învățământ
interesate în  Consiliul profesoral, proces verbal componența consiliului profesional. Inclusiv profesional tehnic și ale subdiviziunilor
eleval instituției de învățământ
structurile de sale în conformitate cu prevederile legale
management ale  Consiliul administrativ, proces verbal , Consiliul Profesoral, în vederea aprobării și procedurile de alegere sunt
componenței Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității: cadrele didactice,
instituției inclusiv un elev, părinte, agent economic transparente;
Structurile manageriale reflectă
reprezentanța formațiunilor instituției în
componența organelor de conducere.
1.3.3.  Procesul de internaționalizare instituțională este slab dezvoltat. Internaționalizarea instituțională este
Internaționaliza Lipsește: reflectată parțial în documentele de
rea  Structuri responsabile de parteneriate internaționale, regulamente de organizare dezvoltare strategică și în politica de
instituțională și funcționare a acestor structuri. asigurare a calității.

Criteriul 1.4. Managementul intern al calității


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
1.4.1. În instituție este creată Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității din 6 Instituția de învățământ profesional tehnic
Organizarea și subcomisii pe diferite domenii de activitate. are un sistem intern de asigurare a calității
eficacitatea CEIAC activează în baza următoarelor documente: funcțional și eficace;
sistemului intern  Regulametul de activitate al CEIAC; Există o structură de organizare a
de asigurare a  Strategia CEIAC 2016-2017; sistemului intern de asigurare a calității cu
calității  Plan strategic de evaluare internă a calității; roluri și responsabilități, clar identificate
 Plan operațional CEIAC. pentru punerea în aplicare a sistemului
 Chestionare. Rezultate managementului calității.
1.4.2. Aplicarea Pe parcursul anului 2016-2017 au fost aplicate următoarele proceduri: Este necesară elaborarea procedurilor pe
procedurilor  Testarea inițială a elevilor, subdiviziuni.
interne de  Observarea predării-învățării,
asigurare a  Chestionarea cadrelor didactice, elevilor, părinților și agenților economici;
calităţii  Evaluarea documentației comisiilor metodice și a cadrelor didactice;
 Autoevaluarea cadrelor didactice.
Lipsește:
 Manual de proceduri

Standard de acreditare 2. Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională (6,0 pct.):


Instituțiile dispun de procese de proiectare și aprobare a programelor de formare profesională. Programele de formare profesională sunt proiectate în așa
fel încât să atingă obiectivele pentru care au fost create, incluzând rezultatele învățării. Calificările rezultate în urma unui program de formare
profesională sunt specificate clar, făcând referire la nivelul corespunzător din Cadrul Național al Calificărilor, respectiv, din Cadrul European al
Calificărilor.

Criteriul 2.1. Realizarea programelor de formare profesională


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
2.1.1. Cadrul Cadrul general de proiectare al programelor de formare profesională este bazat pe Colegiul dispune de Program de
general de următoarele documente: formare profesională proiectate şi
proiectare al  Cadrul de referință a curricumului pentru învățământul profesional tehnic (Ordinul aprobate în conformitate cu cerinţele
programelor de Ministerului Educației nr.1128 din 26.11.2015) cadului normativ;
formare  Ghid practic de elaborare a curricumului pentru învățământul profesional tehnic post- Planurile de învăţămînt sunt elaborate,
profesională secundar și post-secundar non-terțiar (Ordinul Ministerului Educației nr. 296 din conform Nomenclatorului domeniilor de
21.04.2016) formare profesională,al specialităţilor şi
 Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic post-secundar și post-secundar calificărilor pentru ÎPT, de către cadrele
non-terțiar în baza Sistemului de credite de studii transferabile (Ordinul Ministerului de specialitate cu participarea
Educației nr. 1205 din 16.12.2015) specialiştilor din domeniu,coordonate cu
 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor Consiliul profesoral şi Ministerul
(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.425 din 03.07.2015) Educaţiei.
 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor
pentru învățământul profesional tehnic post-secundar și post-secundar non-terțiar
(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.853 din 14.12.2015)
 Standardul ocupațional
 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional profesional tehnic
post-secundar și post-secundar non-terțiar în baza Sistemului de Credite de Studii
Transferabile (Ordin nr.234 din 25.03.2016)
 Metodologia de elborare a calificărilor profesionale pentru învățământul profesional
profesional tehnic post-secundar și post-secundar non-terțiar (Ordinul Ministerului
Educației nr. 990 din 17.09.2014) Programele de formare profesională
Lipsește: respectă cerințele cadrului legal existent
 Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar cu durata de studii de care stă la baza realizării planurilor de
un an. învățământ.
 Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar cu durata de studii de Cursurile sunt concepute pentru a
doi ani. răspunde nevoilor elevilor din diferite
 Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar cu durata de studii de medii și condiții. Fecare beneficiază de
trei ani. cursurile oferite.
2.1.2. Programele de formare profesională sunt racordate la nivelul corespunzător din Cadrul Programele de formare profesională sunt
Racordarea Național al Calificărilor conform următoarelor documente: în proces de racordare la Cadrul Național
programelor de  Cadrul de referință a curricumului pentru învățământul profesional tehnic (Oedinul al Calificărilor. La bază sunt domeniile
formare Ministerului Educației nr.1128 din 26.11.2015; (general, de educație, de formare
profesională la  Ghidul practic de elaborare a curricumului pentru învățământul profesional tehnic profesională), programele respectă
Cadrul Național post-secundar și post-secundar non-terțiat (Ordin nr.296 din 21.04.2016); structura necesară.
al Calificărilor  Cadrul Național al Calificărilor pentru învățământul profesional tehnic (Ordinul
Ministerului Educației nr.1230 din 24.12.2015);
 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor
pentru învățământul profesional tehnic post-secundar și post-secundar non-terțiar
(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.853 din 14.12.2015);
 Standardele ocupaționale.
2.1.3.Structura Lista programelor de formare profesională oferite de către instituție:
programelor de
formare Specialitatea Codul Nr. curricula Aproarea planului de invățământ
profesională specialității disciplină
Ecologia și Plan de invățământ aprobat la
protecția 52 110 29 consiliul profesoral, proces - verbal
mediului nr.11 din 20 mai 2016
Meteorologie Plan de invățământ aprobat la
53 210 22 consiliul profesoral, proces - verbal
nr.11 din 20 mai 2016
Geodezie, Plan de invățământ aprobat la
topografie, 53 310 17 consiliul profesoral, proces - verbal
cartografiere nr.11 din 20 mai 2016
Gospodărirea și Plan de invățământ aprobat la
protecția apelor 71 210 25 consiliul profesoral, proces - verbal
nr.11 din 20 mai 2016
Silvicultură Plan de invățământ aprobat la
82 110 37 consiliul profesoral, proces - verbal
nr.11 din 20 mai 2016
Standard de acreditare 3. Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe elev/student
Instituțiile asigură că programele de formare profesională sunt oferite în așa fel încât încurajează elevii/studenții să aibă un rol activ în crearea proceselor
de învățare, iar evaluarea elevilor/studenților reflectă această abordare.

Criteriul 3.1. Procesul de predare-învăţare


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
3.1.1. Formele Formele de organizare a procesului de predare-învățare corespund:
de organizare a  Regulamentului de organizare și desfășurare a procesului didactic în instituție; Este respectat regulamentul de organizare
procesului de  Planurilor de învățămînt aprobate de ministerul Educației; și desfășurare a procesului didactic.
predare-învăţare  Orarul activităților didactice; Activitățile de învățare sunt bine
 Registrele grupelor academice. planificate și organizate.
La moment se lucrează la elaborarea curriculelor pe discipline.
Elevii sunt motivați să participe la
Formele de organizare a procesului de predare-învățare în cadrul instituției este cu
procesul de învățare.
frecvență la zi, anul academic este constituit din două semestre relativ egale, care
includ două sesiuni de teze, examene, stagii de practică și două vacanțe. Elevii au acces la resurse adecvate.
Perioada de desfășurare și durata sesiunilor de teze, examene, stagii de practică Elevii ating progrese satisfăcătoare.
precum și durata vacanțelor se stabilesc de instituție.
Modul de organizare a procesului de studiu în semestru este expus și aprobat la
începutul semestrului.
Procesul de prdare învățare a identificat trei moduri de organizare a activității
didactice, în funcție de modul de desfășurare, fiecare configurând conținuturi, relații,
suporturi și resurse specifice:
 Activități frontale;
 Activități de grup;
 Activități individuale. 
Alte forme de organizare și proiectare a procesului de predare-învățare:
 Proiectele
 Consultațiile
 Vizitele și excursiile de studio
 Studiul individual
Se propune plasarea Orarului activităţilor didactice pe pagina Web a instituţiei.
3.1.2. Centrarea Utilizarea metodelor interactive de predare - învăţare în activitatea didactică
pe elev/student a contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un În cadrul procesului de învăţământ se
metodelor de caracter activ - participativ şi o reală valoare activ -formativă asupra personalităţii aplică strategii didactice eficiente
predare-învăţare copilului. (moderne, interactive, activităţi în echipă,
Avantajele învăţării centrate pe elev: etc.)
 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa
procesul de învăţare;
 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste
abordari folosesc învăţarea activă;
 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; În activităţile didactice profesorii pun
 Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul accentual pe metodele moderne centrate
fiecarui elev, de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare pe elev.
specifice.
Rolul medtodelor de predare-învățare centrate pe elev:
 Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să
realizeze judecăţi de substanţă şi fundamente, sprijină elevii în înţelegerea
conţinuturilor pe care sa fie capabili sa le aplice în viaţa reală.
 Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii
lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor
reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită
denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu ,,priză” la
copii.
 În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere
unele strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele
tradiţionale, ele marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor
didactice.
Unele din metodele ce se folosesc:
Metode cu valenţe creatoare:
 Brainstormingul;
 Metoda ,,ciorchinelui”;
 Turul galeriei;
 Metoda Phillips 6/6 sau 6-3-6;
 Dezbaterea panel;
 ,,Debate”;
 Jocul de rol.
Metode cu valenţe activizatoare:
 Metoda cadranelor;
 Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
 Mozaicul;
 Discuţia;
 Reţeaua de discuţie;
 Cubul;
 Organizatorii grafici;
 Problematizarea;
 Studiul de caz.
3.1.3. Utilizarea Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare sunt utilizate
instrumentelor mai des în laboratoarele de informatică ce se valorifică:
TIC în procesul  Organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile
de predare- fiecărui elev;
învăţare-  Provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează
evaluare depistarea unor lacune, probleme, situaţii-problemă; 
 Asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului.
Se propune:
 Să fie utilizate instrumentele TIC la toate disciplinele predate în cadrul
instituției;
 Plasarea regulamentelor/instrucțiunilor/ghidurilor privind utilizarea
instrumentelor TIC în organizarea și desfășurarea procesului de predare –
învățare – evaluare.
 Plasarea listei cursurilor electonice pe pagina web a instituţiei, în scopul
utilizării acestora de către elevi/studenți.

Criteriul 3.2. Stagii de practică


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
3.2.1. La moment se lucrează la elaborarea curricula și suportul curricular pentru stagiile de Stagiile de practică corespund obiectivelor
Organizarea practică. programelor de formare profesională și au
stagiilor de Sunt prezente ordinele de repartizare la stagiile de practică a elevilor. suport curricular.
Sunt prezente agende și rapoarte ale elevilor privind stagiile de parctică.
practică
Sunt prezente borderourile de evaluare a stagiilor de practică.
Stagiilor de practică sunt organizate în trei moduri: Sănătatea, siguranța și bunăstarea elevilor
 Activități frontale; este luată în considerare în procesul de
 Activități de grup; organizare a stagiilor de practică.
 Activități individuale. 
Nevoile sectoarelor sunt luate în
Tipurile stagiilor de practică:
 Practica de inițiere în specialitate (grupele anului I – III) considerare în procesul de planificare a
stagiilor de practică
 Practica tehnologică de specialitate (grupele anului IV)
Stagiile de practică sunt proiectate și
 Pracica ce precede probele de absolvire (grupele anului IV)
programate pentru a se potrivi nevoilor
Graficul desfășurării stagiilor de practică se aprobă la începutul anului de studii.
furnizorului;
Pentru organizarea stagiilor de practică se ia în considerație:
 Sănătatea, siguranța și bunăstarea elevilor (elevii semnează tehnica securității);
 Supraveghetorii stagiilor de practică au o înțelegere clară a scopurilor și Stagiile sunt planificate în conformitate cu
obiectivelor; orarul instituției;
Nevoile sectoarelor sunt luate în considerare în procesul de planificare a stagiilor de Stagiile sunt incluse și descrise în procesul
practcă. de planificare educațională.
3.2.2. Existența Între instituție și agenții economici și baze de practică există relații de colaborare
relațiilor de dintre care cele mai importante:
colaborare cu  Serviciul Hidrometeorologic de Stat (Acord de colaborare nr. 28 din 27 martie
instituțiile - baze 2013).
de practică  Agenția Relații Funciare și Cadastru (Acord de colaborare nr. 29 din 4 aprilie
2013).
 Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe al Republicii
Moldova (Acord de colaborare din 28 martie 2014).
 Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale MAI (Contract de parteneriat
nr. 38 din 19 martie 2014).
 Inspectoratul Ecologic de Stat (Acord de colaborare nr. 29 din 19 martie 2014).
 Agenția Moldsilva (Contract de parteneriat nr. 11 din 03 martie 2014).
 Relațiile de colaborare sunt încheiate pe o perioadă de 5 ani în urma căreia
urmează a fi revizuite.
Statutul și regulamentele de funcționare ale bazelor de practică proprii ale instituției
de învățămînt profesional tehnic urmează a fi elaborate.
Se anexează contractele și acordul de parteneriat.

Criteriul 3.3. Activităţi extrașcolare


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
3.3.1. Activitățile extrașcolare sunt organizate conform programului aprobat la începutul Satisfăcător
Organizarea anului de studii.
activităților Scopul activităților extrașcolare:
extrașcolare  Implicarea cadrelor didactice și elevilor în activități curriculare sociale Cadrele didactice și elevii sunt implicați în
suplimentare activități curriculare sociale suplimentare.
 Legături cu comunitățile locale Evenimentele sunt programate pentru
Programarea pentru părinți și alte părți interesate a diferitor evenimente. părinți și alte părți interesate.
Elaborarea planului educativ
Realizarea activităților educative pentru anul de studii.
Crearea cercurilor pe interese.
Organizarea orelor tematice la dirigenție;
Activitatea catedrei diriginților.

Criteriul 3.4. Evaluarea rezultatelor învățării


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
3.4.1.  Activitatea de învăţare a studentului, inclusiv activitatea individuală, precum şi Satisfăcător
Organizarea finalităţile de studiu şi competenţele dobîndite de student sînt verificate şi
procesului de apreciate pe parcursul semestrelor prin evaluări curente precum şi în timpul Procesul de evaluare curentă și finală se
evaluare a sesiunilor de examinare, prin evaluări finale/sumative, în conformitate cu realizează în conformitate cu cerințele
planurile de învăţământ.
rezultatelor normative și este transperent.
 În semestru se organizează două - trei sesiuni de evaluare curentă, repartizate
învățării proporţional pe parcursul semestrului, care totalizează situaţia intermediară a
reuşitei elevului.
 Rezultatele din sesiunile de evaluări curente se înscriu în borderouri și registrul
grupei.
 Evaluările finale semestriale pot fi susţinute oral și în scris.
 Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examene programate conform
Calendarului academic activităţilor didactice.
 Subiectele pentru examene se aprobă de către șeful catedrei şi se aduc la
cunoştinţa elevilor cu cel puţin o lună pînă la sesiune. În baza subiectelor
aprobate pot fi elaborate teste de examinare. Aprecierea probelor se face în baza
baremelor de notare care vor fi aduse la cunoştinţa elevilor odată cu afişarea
rezultatelor evaluării.
 Timpul destinat pregătirii răspunsului pentru susţinerea examenului oral va fi nu
mai puțin de 30 min., iar timpul necesar realizării probei scrise se va stabili de
titularul cursului pînă la 3 ore academice, în funcţie de forma de evaluare.
 Persoanelor care au fost în imposibilitate de a participa la sesiunea de evaluare
curentă/finală din motive întemeiate justificate prin documente respective, li se
permite susţinerea evaluărilor/examenelor după un orar special.

Rezultatele învățării pentru anul de studii 2016 – 2017.


Anul Nr. Elevi Media Reușita %
I 286 7.09 86.3
II 232 7.04 73.7
III 176 7.09 75.12
IV 167 7.26 100
Total 861 7.12 83.78
3.4.2  Stagiile de practică sunt monitorizate și evaluate în mod eficient. Satisfăcător
Organizarea  Rapoartele sunt completate în mod regulat și cu acuratețe de către furnizorul Procesul de evaluare a stagiilor de practică
procesului de stagiului de practică și instituție. corespunde cerințelor normative.
evaluare a
stagiilor de
practică
Standard de acreditare 4. Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către elevi/studenți
Instituțiile aplică în mod consecvent reglementările definite și publicate în prealabil, acoperind toate fazele „ciclului vieții” de elev/student, cum ar fi
admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări.

Criteriul 4.1. Admiterea la studii


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
4.1.1. Procedura de recrutare şi admitere la studii se efectuează în baza următoarelor acte Recrutarea şi admiterea elevilor se
Recrutarea și normative: realizează satisfăcător şi în strictă
admiterea  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de conformitate cu actele normativ –
elevilor/studenți învăţământ profesional tehnic post secundar din Republica Moldova(ordinul reglatoriiîn vigoare.
lor Ministerului Educaţiei nr 555 din 12 iunie 2016);
 Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ
profesional tehnic,secundar (ordinul Ministerului Educaţiei nr. 840 din
21.08.2015)
 Planul de admitere
 Rapoarte ale comisiei de admitere aprobate la şedinţa consiliului de
administraţie
În ultimii 5 ani au fost înmatriculaţi 1262 de elevi, din care 730 de elevi cu finanţare
de la bugetul de stat şi 532 de elevi în baza de taxe de studii.
Admiterea în ultimii 5 ani.
Anul Numărul de elevi înmatriculaţi
admiterii total Inclusiv
cu finanţare de la bugetul în baza de taxe de studii
de stat
1 2012 252 140 112
2 2013 210 140 70
3 2014 230 130 100
4 2015 270 150 120
5 2016 300 170 130
total 1262 730 532

Măsurile instituţionale de îmbunătăţire a procesului de recrutare şi admitere la studii


sunt:
 Publicarea informaţiei despre admitere pe saitul colegiului;
 Împărţirea pleantelor cu informaţia necesară pentru admitere la studii în
localităţile din republică, de către profesori;
Rezultatele admiterii sunt afişate pe site-ul colegiului
http://colegiuldeecologie.educ.md
4.1.2. Accesul Admiterea elevilor din grupurile dezavantajate/ cu cerinţe educaţionale speciale
grupurilor înmatriculaţi. Recrutarea şi admiterea elevilordin
dezavantajate și № Anul Nr. de Nr. de elevi Nr. de elevi pe Denumirea grupurile dezavantajate/ cu cerinţe
a persoanelor cu admiteri cereri înmatriculaţi ani de studii documentului ce educaţionale speciale este efectuată
cerințe i depuse la atestă statutul dat satisfăcător şi în strictă conformitate cu
educaționale admitere I II III IV actele normativ – reglatorii în vigoare,
1 2015 2 2 2 4 1 - Hotărâri de
speciale la studii avînd prioritate la studiile finanţate de la
judecată,
dispoziţii, bugetul de stat
certificate
2 2016 6 6 6 2 2 1 Hotărâri de
judecată,
dispoziţii,
certificate
Elevii care fac parte din grupurile dezavantajate şi cu cerinţe educaţionale speciale
înmatriculaţi au acces prioritar la oferta educaţională a colegiului la toate
specialităţile, conform regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la
programe de formare profesională tehnică şi sunt admişi 15% din numărul total de
locuri pentru fiecare specialitate împarte, conform planului de admitere.
Criteriul 4.2. Progresul elevilor/studenților
Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități stisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
4.2.1. Mecanismul de promovare a elevilor de la un an de studii la altul este:
Promovabilitate  Acumularea numărului maxim de credite de studii transferabile;
a elevilor  Rezultatului procesului educaţional;
/studenților  Evaluării semestriale
a) Ordinelor de promovare, nr. 104 din 23.06.2015 au fost ; nr. 105 din
23.06.2015; nr. 99 din 20.06.2016, (ordinele se păstrează la secţia de studii,
anticameră şi secţia de cadre);
 Procesul-verbal aprobat de către consiliul de administrare, (se păstrează la
directorul colegiului);
 Procesul– verbal la consiliul profesoral, (se păstrează la director);
Rata de promovabilitate a elevilor pe parcursul perioadei de studii
Numărul de elevi Rata de promovare
Specialitatea promovaţi
2016 2017
01.09.2015

25.06.2016

01.09.2016

26.06.2017
Ecologia şi protecţia 230 213 228 199 93 87
mediului
Piscicultura şi - - 30 25 - 83
acvacultura
Turism 60 53 113 105 88 93
Servicii antiincendiare 110 108 112 110 98 98
Meteorologia 106 97 94 86 92 92
Silvicultura 116 109 114 106 94 93
Geodezie, Topografie, 98 96 108 101 98 94
Cartografiere
Gospodărirea şi protecţia 105 99 106 96 94 91
apelor
total 94 91
Rata de abandon a elevilor pe parcursul perioadei de studii
Specialitatea Numărul de elevi Rata de abandon
Înscrişi pe listă Exmatriculaţi, pentru anul de
în anul de motivul - abandon studii 2016-
studii 2017, %
2016- 2015- 2016- 2015- 2016- 2015-
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Ecologia şi protecţia 228 230 13 9 5 4
mediului
Servicii antiincendiare 112 110 2 0 1,8 0
Meteorologia 94 106 1 3 1 3
Silvicultura 114 116 3 1 2 0,8
Geodezie, Topografie, 108 98 7 - 6 -
Cartografiere
Gospodărirea şi protecţia 106 105 5 - 4 -
apelor
Turism 113 60 3 0 2 0
Piscicultura şi acvacultura 30 - 2 - 6 -
Măsurile de combatere a abandonului şcolar aplicate în Colegiul de Ecologie sunt:
 Informarea elevilor contra semnătură şi respectarea regulamentului de
organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ şi regulamentul de ordine
interenă;
 Sancţionarea elevilor care absentează nemotivat, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, cu regulamentele sus menţionate;
 Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar;
 Notarea permanentă a absenţelor în cataloage;
 Stabilirea motivării/nemotivării a clasei;
 Monitorizarea elevilor care absentează mai des şi a motivelor pentru care
lipsesc de la ore;
 Aplicarea chestionarelor pentru elevi, părinţi în clasele unde absenteismul este
ridicat
 Discuţii, în particular, cu părinţii care absentează şi căutarea unor soluţii pentru
evitarea repetării incidentului;
 Consilierea psihologică individuală a familiei, în funcţie de cauză;
 Cooperarea dirigintelui cu părinţii. Prezentarea situaţiei absenţelor directorului;
 Prezentarea clasei cu cea mai bună frecvenţă la ore la panou;
 Evidenţa clasei cu cea mai bună frecvenţă în cadrul activităţilor extraşcolare şi
a festivităţii de decernare a premiilor de la sfârşitul anului şcolar;

Analiza şi aprecierea ratei de absolvire în raport cu numărul elevilor


înmatriculaţi la anul I de studii
specialitatea Nr. de elevi înmatriculaţi Nr. de elevi Rata de
în anul I de studii absolvenţi promovare,
%
Ecologia şi protecţia 60 47 78
mediului
Protecţia antiincendiară 30 26 87
Meteorologia 30 30 100
Silvicultura 30 25 83
Geodezie, Topografie, 30 22 73
Cartografiere
Gospodărirea şi protecţia 30 27 90
apelor
Total 210 177 85
4.2.2. Mobilitatea academică se efectuează în baza regulamentului de organizare a Nesatisfăcător
Mobilitatea studiilor în învăţământul profesional tehnic post – secundar şi post – secundar non- Elaborat regulamentul intern privind
academică terţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile aprobat prin Ordinului mobilitatea academică
Ministerului Educaţiei nr. 234 din 25.03.2016.
Semnarea acordurilor şi contracte
instituţionale privind mobilitatea
academică
Criteriul 4.3. Recunoașterea și dobândirea de certificări
Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
4.3.1.  Conferirea şi eliberarea diplomei de studii/certificatului de calificare şi a Asigurarea conferirii calificărilor şi
Conferirea suplimentului descriptiv la programul de formare profesională sunt oferite pentru eliberarea diplomelor de
calificării și 100% din elevii, care sunt admişi la susţinerea examenelor de absolvire. studii/certificatelor de calificare şi a
eliberarea  Informaţiile, privind rezultatele procesului educaţional, sunt transmise exacte suplimentelor descriptive este
către Ministerul Educaţiei.
diplomei de satisfăcătoare şi efectuată în conformitate
 În câmpul muncii, sunt angajaţi absolvenţii anului 2015 – 13 elevi, iar
studii / cu cerinţele normative
absolvenţii anului 2016 – 22 de elevi.
certificatului de
calificare şi a
suplimentului
descriptiv

Standard de acreditare 5. Personalul didactic


Instituțiile se asigură de competența cadrelor lor didactice, aplică procese corecte și transparente de recrutare și dezvoltare a personalului didactic.

Criteriul 5.1. Recrutarea şi administrarea personalului didactic


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități stisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
5.1.1. Planificarea, recrutarea şi administrarea personalului didactic în Colegiul de Ecologie Planificarea, recrutarea şi administrarea
Planificarea, se efectuează în conformitate cu numărul de ore stipulat în planurile de studii pentru personalului didactic în Colegiul de
recrutarea și fiecare an. Conform statelor de personal cadrele didactice în instituţie este constituit din Ecologie se efectuează în conformitate cu
administrare psihologul şcolar- 1, metodist – 1, conducător de cerc -1 şi 83 profesori. cadrul normativ în vigoare, iar ponderea
a din statele de personal al cadrelor didactice
personalului Analiza structurii personalului didactic ştiinţific: titulare cu normă de bază şi prin cumul
didactic Personal didactic angajat - 86 intern constituie 70,93 % ceea ce
Cadre didactice titulare Cadre didactice cumularzi externi corespunde standardului de evaluare peste
61 25 minim obligatoriu, respectiv calificativul
70,93 % 29,06 %
satisfăcător.
Se va propune pentru planul de
îmbunătăţire creşterea numărului cadrelor
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic titular angajat:
Număr personal didactic calificat: Număr didactice titulare.
personal Distribuţia pe grupe de vechime în muncă
didactic a personalului didactic angajat reflectă o
Necalificat situaţie în care cadrele didactice debutante
Cu Cu grad
Cu gradul I Cu gradul II constituie 32,55 %, ceea ce oferă posibilitate
doctorat superior
1 1 12 23 24 tinerilor specialişti sa aibă o pondere destul
de mare.
Distribuţia pe grupe de vechime în muncă a personalului didactic angajat:
Distribuţia pe grade didactice a personalului
Vechime în debutant 3- 6- 11- 16- 21- 26- Peste didactic angajat arată o pondere de 60, 65 %
muncă 5ani 10 15ani 20ani 25ani 30ani 30 ce posedă grad didactic, masterat şi doctorat,
Nr. an şi 39,34 % de cadre fară grade didactice.
persoane i
86 28 5 8 11 10 8 4 12 Se propune în planul de îmbunătăţire
creşterea numărului de cadre didactice
Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) : calificate.
Sub 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Peste
60 De asemenea, analizând raportul dintre
2 15 9 12 20 6 8 3 11
personalul didactic din sectorul real
implicat în procesul de studiu ce constituie
Analiza implicării specialiştilor din sectorul real în procesul de instruire
11, 6 % se propune în planul de
îmbunătăţire creşterea ponderii implicării
Numărul total de cadre Numărul de specialişti din
specialiştilor din sectorul real în procesul
didactice sectorul real implicaţi în procesul
de instruire instructiv în mod special în activităţile
86 10 practice.

Analiza raportului dintre numărul de cadre didactice, ştiinţifice şi elevi:


Numărul de cadre didactice Numărul de elevi
86 861
Raport dintre cadre didactice şi elevi
0,09 1 elev
5.1.2.  Analiza calificării personalului didactic, ştiinţific pe programe de formare
Calificarea profesională. Pentru formarea și calificarea profesională
profesională  Conform planului de atestare a cadrelor didcatice pentru anul de studii 2016- 2017 se recomandă schimburi de experiență,
a au fost planificate pentru atestare 19 cadre didactice dintre care spre susținere 11, colaborări în domeniu.
confirmare 8 persoane, ceea ce a permis creșterea profesională și dezvoltarea
personalului
abilităților necesare în domeniu pentru a preda disciplinile. Unele cadre didactice
didactic mențin legătura cu angajații din sectorul real pentru a avea acces în activitățile
practice. Din cadrele didactice, trei au susținut recalificarea.
 Analiza ponderii cadrelor didactice , ştiinţifice titulare şi prin cumul intern care
deţin titluri şi grade didactice, ştiinţifice conform programelor de formare Se va propune în planul de îmbunătățire
profesională. creșterea ponderii cadrelor didactice
 Din totalul de 61 cadre didactice titulare, 13 cadre sunt prin cumul intern, dețin titulare ce dețin titluri și grade didactice.
titluri și grade didactice 37 profesori, ceea ce corespunde raportului 60,65% ce
posedă grade didactice şi 39,34% cadre fară grade didactice.

Criteriul 5.2. Dezvoltarea personalului didactic


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
5.2.1. Reflectarea strategiilor , planurilor de dezvoltare a personalului didactic, ştiinţific.
Strategii/politici Planurile de dezvoltare a personalului didactic este reflectat atât în Planul de Strategiile şi planurile de dezvoltare a
/ măsuri de activitate al Consiliului Ştiinţifico-Metodic pentru anul de studiu 2016- 2017; Planul personalului didactic din cadrul instituţiei
dezvoltare a de atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii 2016- 2017 cât şi în Planul sunt orientate spre creşterea numărului de
personalului strategic de dezvoltare a Colegiului de Ecologie pe perioada 2015- 2020. Acestea cadre didactice dornice de creştere
didactic presupun: profesională. Se propune planificarea unor
 Stimularea dezvoltării personale şi profesionale a cadrului didactic stimulând strategii concrete de dezvoltare a
receptivitatea la nou şi interesul pentru perfecţionare şi formare continuă. personalului didactic tânăr, implicarea
 Integrarea cadrelor didactice în procesul de reformare şi modernizare a cadrelor didactice în activităţi ce le-ar
educaţiei; dezvolta abilităţile profesionale.
 Organizarea şi desfăţurarea întrunirilor metodice cu cadrele didactice ce solicită Realizarea strategiilor şi planurilor de
conferirea sau confirmarea gradelor didactice; dezvoltare a personalului didactic în
 Organizarea şi realizarea întrunirilor metodice în cadrul Şcoala Tânărului cadrul instituţieisunt realizate parţial.
profesor;
Analiza mobilităţilor academice a cadrelor didactice şi măsurilor instituţionale de
îmbunătăţire a acestora. În scopul mobilităţii academice favorabile
 Pe parcursul anului de studiu 2016- 2017 Colegiul de Ecologie a fost implicat în se propune pentru planul de îmbunătăţire:
proiectul Dezvoltarea, operațiuni de instalare și mentenanță a uzinelor de biogaz dezvoltarea de parteneriate funcţionale
cu compania germană Kuntschar&Schluter, în care au fost implicaţi patru pentru proiectele de educaţie, instruire
profesori din instituţie în scopul perfecţionării în domeniul precum și schimbul şi cercetare;
de experiență și bune practici dintre specialiștii moldoveni și cei din Germania,
Asigurarea schimbului de experienţă cu
în vederea managementului de lungă durată a Centrului de Formare a
Tehnicienilor pentru stații de biogaz. mediile academice, de cercetare sau
Reflectarea suportului instituţiei pentru formarea continuă a personalului economice în vederea formării şi
didactic/ştiinţific prin stagii , mobilităţi, cursuri şi alte activităţi. perfecţionării continue a cadrelor
Conform obiectivului strategic al Planului strategic de dezvoltare al Colegiului de didactice;
Ecologie 2015- 2020 Stimularea dezvoltării personale şi profesionale a cadrului
didactic stimulând receptivitatea la nou şi interesul pentru perfecţionare şi formare În scopul formării continue a personalului
continuă instituţia de învăţământ oferă suport pentru formarea continuă a didactic instituţia de învăţământ
personalului didactic prin: organizează cursuri de formare continuă,
 Organizarea cursurilor de formare continuă; activităţi de dezvoltare profesională prin
 Schimburi de experienţă; seminare, consultaţii individuale,
 asigurarea sumelor acceptabile pentru perfecţionare cu plată de la buget: 50.000 schimburi de experienţă. Se propune
lei pentru anul de studiu 2016- 2017; creşterea numărului de personal didactic
 asistarea la activităţile didactice şi activităţilor extracurriculare realizate de ce ar participa la schimburile de
cadrele didactice în scopul acordării recomandărilor metodice, evaluării experienţă, alocarea unui buget mai mare
activităţii performanţelor profesionale; pentru dezvoltarea personalului didactic,
 organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor individuale cu tinerii specialişti; implicarea mai activă a persoanelor de
 organizarea şi realizarea seminarului instructiv-metodic cu tinerii profesori decizie în organizarea activităţilor de
„Valorificarea creativităţii profesorului prin proietarea activităţii didactice” dezvoltare profesională.
septembrie, 2016;
Analiza şi eficacitatea sistemului de susţinere , stimulare a cadrelor didactice Se recomandă pentru planul de
tinere. îmbunătăţire stimularea mai multor
 Pentru anul de studiu 2016- 2017 în rezultatul organizării, desfăşurii activităţilor profesori tineri în vederea obţinerii
de dezvoltare profesională şi a cursurilor de formare continuă a obţinut grad gradelor didactice.
didactic – 1 cadru didactic.
 În rezultatul activităţilor raportate a fost prezentată o situaţie de îmbunătăţire a Se solicită pentru planul de îmbunătăţire
calităţii procesului instructiv a unor cadre didactice.
creşterea numărului de personal didactic
Analiza şi eficacitatea sistemului de susţinere, stimulare a progresului profesional
al personalului didactic, ştiinţific. implicaţi în formare continuă.
În anul de studii 2016- 2017 au fost planificate spre formarea continuă 19 cadre
didactice, care ulterior au confirmat sau conferit gradele didactice I, II.
5.2.2. Reflectarea mecanismelor instituţionale de planificare, realizare şi susţinere a Colegiul prin mecanismele de planificare,
Planificarea și activităţii metodice a personalului didactic, ştiinţific. realizare şi susţinere a activităţilor
realizarea  Colegiul de Ecologie planifică, realizează şi susţine activitatea metodică a metodice a personalului didactic asigură
activității personalului didactic prin mecanisme economice, organizatorice, ce sunt parţial realizarea acestora. Se recomandă
reflectate în Planului strategic de dezvoltare al Colegiului de Ecologie 2015-
metodice a planificarea unor activităţi de elaborare a
2020 cât şi în Planul de activitate al Consiliului Ştiinţifico-Metodic pentru anul
personalului de studiu 2016- 2017; materialelor didactice, ghiduri şi
didactic Analiza rezultatelor activităţii metodice a personalului didactic, ştiinţific din susţinerea cadrelor didactice în realizarea
perspectiva asigurării necesităţilor programelor de formare profesională. lor.
Rezultate ale activităţilor metodice: Asigurarea confortului psihic al
 perfecţionarea continuă a cadrelor didactice; beneficiarilor educatiei.
 rezultate bune la examenele de absolvire;
 elaborarea indicaţiilor metodice, materialelor didactice, ghidurilor,
suporturilor de curs de către personalul didactic al Colegiului.;

Standard de acreditare 6. Resurse de învățare și sprijin pentru elevi/studenți


Instituțiile finanțează în mod corespunzător activitățile de învățare și predare. Instituțiile asigură elevii/studenții cu resurse de învățare și servicii de
suport adecvate și ușor accesibile.

Criteriul 6.1. Personalul administrativ și auxiliar


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
6.1.1. Instituția de învățământ profesional tehnic are mecanisme de planificare, realizare și
Planificarea și susținere a activității metodice a personalului didactic/științific și asigură integral Satisfăcător
coordonarea realizarea acestora;
activității
personalului
administrativ și
auxiliar
Criteriul 6.2. Resurse materiale și de învățare

Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
6.2.1. Existența Unitatea şcolară funcţionează pentru procesul instructiv-educativ in două Instituția de învățământ profesional
și utilizarea corpuri de clădire şi dispune de o bază formată din: tehnicare o dotare a spațiilor educaționale
spațiilor  cabinete pentru discipline de invăţământ, cultură general care asigură în totalitate realizarea
educaționale  biblioteca şi o sală de lectură; finalităţilor de studiu/rezultatelor învățării
 sală de sport; ale programelor de formare profesională;
 3 cabinete de informatică;
 cabinete-10 Utilizarea și întreținerea echipamentelor și
spațiilor de cazare este planificată în mod
 laboratoare–2
eficient
 ateliere-1
Datele cu privire la utilizarea și
 sala pentru servit masa-1
întreținerea spațiilor și facilităților
 spaţii sanitare-8
educaționale sunt întreținute cu acuratețe
 spaţii depozitare materiale didactice-1 Există prevederi eficiente pentru
 secretariat-1 întreținerea resurselor și păstrarea lor în
 spaţiu destinat echipei manageriale-5 siguranță
 contabilitate-1
Există un sistem eficient de management al
informației pentru înregistrarea utilizării/
reparării/întreținerii resurselor

Materialele și echipamentele de învățare


sunt suficiente și accesibile pentru toți.

6.2.2. Dotarea și Instituția de învățământ profesional tehnic are o dotare a spațiilor educaționale care Facilitățile sunt suficiente pentru cursurile
accesibilitatea asigură parțial realizarea finalităţilor de studiu/rezultatelor învățării ale care vor fi predate Facilitățile sunt
spațiilor programelor de formare profesională accesibile tuturor
educaționale Desfășurarea activităților de înlăturare a abaterilor: Dotare insuficientă a laboratoarelor,
Procurarea, completarea mobilierului auditoriilor cu mijloace multimedia, lipsa
Dotarea laboratoarelor cu echipamente, mijloace de învățământ și auxiliare soft-urilor de specialitate, numărul
curriculare utilizate în procesul de instruire insuficient de calculatoare comparativ cu
Renovarea bazei materiale a instituției numărul de elevi;
Asigurarea insuficientă cu literatură de
specialitate.
6.2.3. Dotarea,  Instituția deține 1 bibliotecă parţial dotată cu literatură de specialitate și asigură Fondul de carte corespunde parțial
dezvoltarea și accesul elevilor la informația respectivă. necesității elevilor
accesibilitatea  Statutul şi Regulamentul privind funcţionarea bibliotecii.
fondului  Biblioteca, fondul, sălă de lectură.
bibliotecii
instituției
6.2.4.  Sînt elaborate planurile de învaţâmînt,programele analitice, curricule Elevii sunt asiguraţi cu sprijin curricular
Asigurarea și disciplinare si modulare la toate unitaţile de curs. suficient,echipamente şi materiale adecvate
accesul
elevilor/studenți
lor la suportul
curricular

Criteriul 6.3. Resurse financiare


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
6.3.1. Finanțarea  Finantarea procesului educational se realizeaza din Bugetul de stat , cît şi din Planul de finantare a fost executat pe 6
procesului mijloacele colectate ale Colegiului din contractele de studii conform planului de luni al anului de gestiune 2017 in volum
educațional finaţare aprobat de către Ministerul Educatiei in limitele stabilite de Proiectul de 51% faţa de volumul de finntare anual.
bugetului aprobat prin Legea bugetului de stat pe progame si subprograme de
dezvoltare a învătămintului profesional tehnic şi mediu de specialitate 88.09 la
tipul 932 invatamint profesional tehnic şi mediu de specialitate , functia 0217
colegii.
 Planificarea şi remunerarea personalului se efctuează in corespundere cu planul
de studii, in baza tarificatii profesorilor şi listelor de state conform schemei de
încadrare aprobat de către Ministerul Educaţiei pentru fiecare an financiar.
Denumirea articolului Cod Aprobat Executate Sold
de cheltuieli economic pe anul pe perioada accesibil de
2017(lei) de gestiune alocatii
Cheltuieli activitatea
financiară:
Retribuirea muncii 211180 7026600.00 3614358.34 3412241.66
angajaţilor
Contribuţii de asigurări 212100 1616100.00 772911.11 843188.89
sociale
Primele de asigurări 212210 316300.00 148688.43 167611.57
obligatorii de asistenţă
medicală
 Salarizarea se face in corespundere cu Legea nr.355 Cu privire sistemul de
salarizare in sistemul bugetar din 23.12.2005 şi Hotărîrea Guvernului nr.381 din
13.07.2006 cu privire la Conditiile unice de salarizare din sistemul bugetar.

Criteriul 6.4. Asigurarea socială a elevilor/studenților


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
6.4.1. Asigurarea Instituţia dispune de cămin propriu: un cămin cu o capacitate de 260 de locuri Asigurarea cu cămine satisface nevoilor
elevilor/studenților pentru cazarea elevilor. studenţilor instituţiei.
cu cămin Tipulcăminului –coridor Căminele corespund normelor igienico-
Numărul de elevi care solicită cămin-430 sanitare cu referire la:
Capacitatea de cazare conform proiectului-260  starea tehnică a edificiului;
Numărul de personaecazate-260  condiţiile tehnico – sanitare;
Suprafaţa medie de locuit cerevine unui elev (m 2)-6.00  normele sanitare de iluminare;
Starea căminelor corespunde normelor tehnice şi igienico - sanitare stabilite.  normele sanitare de încălzire, etc.
 Regulament privind cazarea studenţilor în cămine.
 Raportul nr. de cereri depuse pentru cazare în cămin la nr. de locuri.
 Paşapoartele tehnice ale căminelor.
 Actele oficiale de control de către serviciile de medicină preventivă,
pompieri, etc.
 Proces verbal privind atestarea curentă a căminelor.
6.4.2. Serviciile  Instituţia dispune de punct medical. Instituțiade învățămînt profesional tehnic
medicale, de asigură servicii medicale, de alimentare,
alimentare,  Serviciile medicale oferite studenţilor corespund cerinţelor. culturale și sportive corespunzător
culturale și sportive normelor în vigoare pentru elevi/studenți în
pentru proporție mai mare de 90%;
 Asigurarea serviciilor medicale, de alimentare, culturale și
elevi/studenți sportivecorespunzător normelor în vigoare pentru elevi/studenți în proporție Facilitățile sunt adecvate pentru a asigura
mai mare de 90%; nevoile de sănătate și sociale ale elevilor
Datele cu privire la utilizarea/întreținerea
acestor instalații sunt întreținute cu
acuratețe.

Standard de acreditare 7. Managementul informației


Instituțiile se asigură că sunt colectate, analizate și utilizate informații relevante pentru gestionarea eficientă a programelor lor și a altor activități.
Criteriul 7.1. Sistemul informațional instituțional
Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
7.1.1. Existenţa şi Colegiul de Ecologie este instituție de învățămînt profesionsl tehnic ce dispune
funcţionarea de un sistem partial functional și eficace de comunicare internă și externă
sistemului de DR:
comunicare internă  Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 8.07.2011.
şi externă  Nomenclatorul instituției aprobat de arhiva centrală Activitate satisfăcătoare.
 Statele de personal aprobate de Ministerul Educației și administrația
colegiului la data de 01.01.2017 Activitate satisfăcătoare cu reactualizarea
RA: permanentă a informației
 Dosarele personale ale angajaților și elevilor;
 ISO 29990;2010 Servicii de educație non-formală și formare profesională;
 Pagina web oficială/rețele de socializare ale instituției de învățământ
profesional tehnic - colegiuldeecologie.educ.md;
 Panouri informative sunt utilizate pe larg în cadrul instituției, elaborate de Activitate satisfăcătoare, cu reactualizarea
Secția Studii,catedrele de specialitate aprobate de director ,pentru informarea permanentă a informației
elevilor și a cadrelor didactice;
 Avizierele sunt emise în colegiu la necesitatea administrației sau a corpului Activitate satisfăcătoare
didactic aprobate de directorul instituției;
 Orarul este elaborat de Secția Studii din Colegiul de Ecologie și aprobat de
Consiliul Administrativ;
 Instituția de învățământ profesional tehnic Colegiul de Ecologie dispune
parțial de rețeaua de internet; Activitate nesatisfăcătoare, urmează să fie
 Instituţia are adresă de E-mail. aprobat în planul de îmbunătățire.
7.1.2. Existenţa şi Instituția de învățămînt profesional tehnic Colegiul de Ecologie dispune de un
funcţionarea sistem parțial funcțional și eficace de gestionare a informației.
sistemului de DR: Activitate satisfăcătoare.
gestionare a  Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 8.07.2011.
informaţiei Nomenclatorul instituției aprobat de arhiva centrală
 Statele de personal aprobate de Ministerul Educației și administrația
colegiului la data de 01.01.2017
 Dosarele personale ale angajaților și elevilor;
 ISO 29990;2010 Servicii de educație non-formală și formare profesională;
RA:
 Secția cadre este responsabilă privind protecția datelor cu caracter
personal atât a personalului angajat cât și a elevilor din colegiul;
 Sistemul de gestionare a informației în cadrul Colegiului de Ecologie Activitate satisfăcătoare
permite transmiterea corectă a informației și a datelor corespunzătoare
prin, recepționarea corespondenței decătre persoana împuternicită,
transmisă directorului, directorului adjunct pe instruire,secția
cadre,catedre, cadre didactice și personalul auxiliar
 Corespondența cu părțile interesate;
 Registre de evidență a corespondenței expediate și recepționate. În
Colegiul de Ecologie, registru corespondenței de ieșire 2013-2017 și mapa
de scrisori,ordine,confirmări,extrase se află în anticamera directorului sub Activitate satisfăcătoare
responsabilitatea secretarei.
 Scrisorile recepționate sunt primite de către contabili în baza contractului
de corespondență privind livrarea trimiterilor poștale și presei periodice
din 28 aprilie 2017;
Secția studii este responsabilă de eliberarea certificatelor și evidența următoarelor Activitate satisfăcătoare
registre;
 Codul08.01Registru de evidenta a certificatelor academice si extraselor de
note.
 Codul 08.02 Registrul de evidentă a certificatelor de confirmare.
Activitate nesatisfăcătoare, urmează să fie
 Codul 08. Registrul de evidența a contractelor elevilor bugetari.
 Codul 08.04 Registrul de evidența a contractelor de studii ecvet. aprobat în planul de îmbunătățire
 Codul 08.05Registrul de evidența a convorbirilor cu elevii.
 Codul 08.06Registrul de evidența a convorbirilor cu parintii.
 Codul 08.07Registrul de evidența a elevilor de achitare a taxei pentru
studiu.
 Codul 08.08Registrul de evidență a elevilor restanțieri.
 Codul 08.09Registrul de evidență a asistarilor la ore.
 Foaia matricola.
Lipsă:
O bază de date centraliză în colegiul la perioada dată nu există.

Standard de acreditare 8. Informații de interes public


Instituțiile publică informații despre activitatea lor, incluzând detalii clare, precise, obiective, actualizate și ușor accesibile despre programele lor.

Criteriul 8.1. Transparența informaţiilor de interes public


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
8.1.1. Pagina web a  Pagina web a Colegiului de Ecologiehttp://colegiuldeecologie.educ.md/. Satisfăcător
instituției  Informația plasată pe pagina Web a instituţiei necesită reânnoiri.
 Urmează a fi încheiat un contract de prestare a serviciilor.
8.1.2. Transparența Instituţia asigură transparenţa informaţiei cu privire la activitatea sa prin Satisfăcător
informației cu intermediul:
privire la  publicaţiilor despre Colegiul de Ecologie (broşuri de prezentare, raport anual,
activitatea pliante;
instituției  relaţiilor cu mass-media
 publicităţii pe reţelele de socializare pentru evenimentele şi acţiunile
organizate de colegiu;
 participări la diverse evenimente.

Standard de acreditare 9. Monitorizarea continuă și evaluarea periodică a programelor de formare profesională

Instituțiile monitorizează și evaluează periodic programele pe care le oferă pentru a se asigura că acestea își ating obiectivele și răspund nevoilor
elevilor/studenților și ale societății. Aceste evaluări conduc la îmbunătățirea continuă a programelor. Orice măsură planificată sau implementată ca
rezultat al evaluării este comunicată tuturor celor interesați.

Criteriul 9.1. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de formare profesională
Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
9.1.1.  Institutia de învățământ profesional tehnic dispune si aplica proceduri eficace de Satisfacator
Monitorizarea și monitorizare si revizuire a programelor de formare profesională;
revizuirea  Proceduri de asigurare a calitatii privind monitorizarea periodica a programelor
ofertei de formare profesională- prezente cabinetul metodic, metodistul;
educaţionale şi a  Curicula pe disciplini este in procesul de finisare prezenta la catedre, șef catedre,
director adjunc pe instruire;
programelor de
 Planurile de învățământ prezente la catedre conform specialitaților si la directorul
formare adjunct pe instruire;
profesională

9.1.2.  Institutia de învățământ profesional tehnic dispune de proceduri de monitorizare si Satisfacator


Monitorizarea îmbunatatire continuă a calitatii proceselor de predare invatare evaluare si a
proceselor de stagiilor de practică;
predare-  Sunt prezente: planul de activitate al colegiului - directorul adjunc pe instruire si
directorul adjunc pe practica;
învățare-
 Proceduri de monitorizare a proceselor de predare- invatare- evaluare;
evaluare și a
 Este planul de activitate al colegiului- directorul adjunc pe instruire care include:
stagiilor de  controlul intern;
practică  agenda de lucru(metodist);
 raportul consiliului administrativ si al consiliului profesoral
 procesele- verbale.
9.1.3.  Instituția de invațamânt profesional tehnic dispune de proceduri de auditare
Responsabilitate internă funcționale si eficace
a publică a  Auditarea instituției se face periodic si dispune de proceduri de audit intern Satisfacator
instituției funcțional si eficace;
(auditare  Ca dovadă sunt rapoartele privind auditarea interna pe domenii:
 Rapoartele directorilor adjuncti
internă)
 Șefii de sectii
 Șefi catedre
 Șef contabil
 Șef cadre
9.1.4. Evaluarea  Institutia de învățământ profesional tehnic este evaluata de toti
instituțională de beneficiarii(elevi/studenți, personal angajat, absolvenți, angajatori) si se
către intreprind măsuri de îmbunătățire continuă a activitații acesteia;
elevi/studenți,  Aplicarea si analiza rezultatelor chestionarii elevilor, absolventilor cât si Satisfacator
absolvenţi, măsurile corective sunt reprezentate in raportul CEIAC;
angajatori și alți  Chestionarea diriginților – reprezentată în raportul catedrei diriginților.
beneficiari

Criteriul 9.2. Angajarea în câmpul muncii


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
9.2.1.  Institutia de invațământ profesional tehnic nu dispune de proceduri instituționale Nesatisfacator
Mecanisme de evidență a angajarii absolventilor în câmpul muncii;
instituționale de  Lipsesc proceduri de evidență a angajarii si evoluției profesionale a
evidență a absolvenților programelor de formare profesionala in câmpul muncii;
angajării  Lipsește registrul evidenței(baze de date) angajarii absolvenților in câmpul
absolvenților în muncii la nivel de instituție/ departament/ catedra pe programe de formare
câmpul muncii profesională și a evoluției profesionale a acestora
9.2.2. Orientarea  Instituția de învățământ nu dispune de rata angajarii absolvenților programelor
profesională și de formare profesională in câmpul muncii conform calificarii obținute si Nesatisfacator
competitivitatea continuarii studiilor la ciclul I – Licența(învățământ superior) constituie mai
absolvenților pe mult de 70%;
 Lipsește registrul evidenței angajarii absolvenților în câmpul muncii la nivel de
piața muncii
instituție/catedra pe programe de formare profesională;
 Lipsește baza de date a absolvenților la nivel de instituție/catedra pe programe
de formare profesională;
 Lipsește analiza procedurilor si rezultatelor activității de ghidare si de consiliere
în carieră.
 Sunt prezente rapoarte statistice unde se indică numărul absolvenților angajaţi.

Standard de acreditare 10. Asigurarea externă a calității în mod ciclic


Instituțiile se supun ciclic proceselor de asigurare externă a calității.

Criteriul 10.1. Asigurarea externă a calităţii


Indicatori de Concluzii
Analiza activităților realizate
performanță (activități satisfăcătoare/nesatisfăcătoare)
10.1.1.  Ordinile, dispoziţiile şi recomandările ME sunt comunicate şi cunoscute de Instituția dispune de proceduri de
Executarea angajaţii instituției şi, după caz, elevi, imediat după difuzare. comunicare, executare și monitorizare a
dispoziţiilor şi  Administrația întreprinde măsuri necesare în vederea realizării acestora. dispozițiilor și recomandărilor
recomandărilor Au fost puse în aplicare toate prevederile
Ministerului și recomandările făcute de Ministerul
Educației și a Educației și alte ministere
altor ministere
de resort
10.1.2.
Realizarea
observațiilor,
recomandărilor
și deciziilor
formulate în
baza evaluării
externe de către
Agenția
Națională de
Asigurare a
Calității în
Învățămîntul
Profesional /
alte Agenții de
Asigurare a
Calității

Directorul Colegiului de Ecologie: A.Mariţ

S-ar putea să vă placă și