Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ VIII

Semestrul I, anul şcolar 2020-2021

Nr Unitatea de Competenţe generale şi specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Observaţi


. învăţare ore i
crt
.
1. Noțiuni 1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a Recactualizarea unor noțiuni de 1
introductive fenomenelor cu instrumente şi metode ştiinţifice biologie
1.1. Analiza critică a informațiilor extrase din texte, Evaluare inițială 1 S1:14-18.09.2020
filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame,
utilizate ca surse de informare
S2:21-25.09.2020
1.2. Realizarea unor activități de investigare proiectate
independent

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte Ereditatea și variabilitatea 1 S3:28.09-02.10.2020


ştiinţifice şi sociale
2.1. Formularea de predicții referitoare la diferite Materialul genetic: noțiuni generale 1 S4:06-09.10.2020
fenomene și procese naturale pe baza concluziilor
Noțiuni investigației Structura cromozomului și a 1 S5:12-16.10.2020
generale 2.2. Susținerea argumentată a punctului de vedere, moleculei de AND
2. utilizând adecvat terminologia specifică biologiei
privind
ereditatea și Cariotipul uman 1 S6:19-23.10.2020
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie,
variabilitatea pe baza gândirii logice şi a creativităţii Recapitulare și evaluare 1 S7:26-30.10.2020
la om 3.1. Rezolvarea unor situații problemă utilizând
argumente și modele adecvate Transmiterea materialului genetic:
3.2. Identificarea de soluții noi/alternative pentru  Rolul gameților și al 1 S8:02-06.11.2020
rezolvarea unor situații problemă fecundației
 Caractere dominante și 1 S9: 09-13.11.2020
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un recesive
mediu natural propice vieţii  Transmiterea ereditară a 1 S10: 16-20.11.2020
4.1. Participarea activă la acţiuni de conservare şi unor caractere normale și
ocrotire a mediului înconjurător, de adoptare a unui stil patologice
de viață sănătos  Factori mutageni și 1 S11:23-27.112020
4.2. Evaluarea consecințelor propriului comportament consecințele mutațiilor
asupra sănătății proprii și a stării mediului
Recapitulare și evaluare
1 S12:30.11-04.12.2020
Teorii despre originea și evoluția 1 S13:07-11.12.2020
vieții

Dovezi directe și indirecte ale 1 S14:14-22.12.2020


3. Evoluționis evoluției (exemple, prezentare
m generală, importanță)

Factori ai evoluției (ereditatea, 1 S15:11-15.01.2021


variabilitatea, suprapopulația, lupta
pentru existență, selecția naturală)

Evoluția omului 1 S16:18-22.01.2021

Recapitulare – Evaluare semestrială 1 S17:25-29.01.2021


Zile libere:
Luni, 05,10,2020- Ziua Internationala a Educatiei
Luni, 30.11.2020 – Sf. Andrei
Marți, 01.12.2020 – Ziua Națională a României