Sunteți pe pagina 1din 3

A.

IROAEI FELICIA ANGELA ÎI DOSARUL


PSU

DECIZIA NR. 7
din 14.11.2011

Reprezentantul legal A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI,AIROAEI FELICIA ANGELA având în


vedere prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor art. 19 lit. a,emite următoarea:

DECIZIE

Art. unic: Se numeşte cadru tehnic pentru situaţii de urgenţă ,cu atribuţii privind punerea în
aplicare,controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă în unitate,domnul
ing.CRISTESCU ION.

Reprezentant legal,
AIROAEI FELICIA ANGELA
A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI DOSARUL
PSU

DECIZIA NR. 8
din 14.11.2011

Reprezentantul legal A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI,AIROAEI FELICIA ANGELA având în


vedere prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, luând în considerare prevederile
OMAI 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1 Activitatea de instruire a personalului angajat al A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI se


organizează după cum urmează:
- Personalul nou angajat şi personalul din afara unităţii care urmează să execute
lucrări în unitate va fi instruit de către cadru tehnic în situaţii de urgenţă, iar în
lipsa acestuia de către Reprezentantul legal.
- La terminarea instructajului introductiv general se execută verificarea cunoştinţelor
pe bază de test.
Art. 2 Instructajul specific locului de muncă se va efectua de către conducătorul fiecărui loc
de muncă pentru personalul din subordine.
Art. 3 Instructajul periodic se execută pe durata a 2 ore de către şeful fiecărui loc de muncă şi
a graficului de instruire.
Art. 4 Intervalul dintre două instructaje periodice pe categorii de personal va fi după cum
urmează:
- cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care
sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta;
- 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare,conducere si control.
Art. 5 Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea lucrărilor
de către personalul care emite „Permisul de lucru cu foc” conform cerinţelor art 101 din OMAI 163/2007 ,
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Art. 6 Anual responsabilul PSI va executa verificarea de fond a însuşirii cunoştinţelor,
rezultatele consemnându-se în fişa de instructaj a persoanei instruite.
Art. 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor cu răspundere pe această linie
prin grija cadru tehnic în situaţii de urgenţă.

Reprezentant legal,
AIROAEI FELICIA ANGELA
A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI DOSARUL
PSU

DECIZIA NR. 10
din 14.11.2011

Reprezentantul legal A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI,AIROAEI FELICIA ANGELA având în


vedere prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art 101 şi art.106 din OMAI
163/2007,pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,emite următoarea:

DECZIE

Art. 1 În cadrul A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI se interzice executarea lucrărilor cu foc


deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii.
Art. 2 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” se va ocupa Reprezentantul legal.
Art. 3 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis, acestea se vor
executa dacă este cazul numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana împuternicită.
Art. 4 Persoana care are dreptul să execute lucrări cu foc deschis este cea autorizata in
„Permisul de lucru cu foc”
Art. 5 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI care sunt
menţionate în interdicţia lucrărilor cu foc deschis se interzice accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete.
Deasemenea se interzice cu desăvârşire „Fumatul”.
Art. 6 Stabilesc următoarele locuri de fumat,care vor fi amenajate conform art.106 din
OMAI 163/2007,după cum urmează: in fata salonului.
Art. 7 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspund conducătorii locurilor de muncă,
iar controlul va fi executat de către cadru tehnic în situaţii de urgenţă.
Art. 8 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadru tehnic în
situaţii de urgenţă.
Art. 9 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Reprezentant legal,
AIROAEI FELICIA ANGELA