Sunteți pe pagina 1din 4

SC RAISA STYLE SRL.

INSTRUCTIUNI PROPRII 2007

APROB,
SC BRIO PRES SRL
Director Genaral, BARACEANU STELIAN

IP 009
INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU UTILIZAREA
echipamentelor pentru prelucrarea automata a datelor (calculatoare).

AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCA


1.Amenajarea locului de munca trebuie astfel realizata incat sa ofere utilizatorilor confort si
libertate de miscare si sa diminueze in masura maxim posibila riscurile de natura vizuala, mentala si
posturala.
2.Posturile de munca trebuie concepute si amenajate astfel incat sa permita unor persoane diferite
sa realizeze o gama diversa de sarcini de munca, intr-un mod confortabil §i eficace, la nivelul de
performante cerute a posturilor de munca, trebuie sa permita adaptarea acestcra la schimbari de
cerinte sj situatii.
3.Locul de munca trebuie sa permita o buna corelare intre caracteristicile antropofunctionale ale
utilizatorilor si munca lor prin asigurarea posibilitatilor de reglare a diferitelor elemente componente
ale acestuia.
4.Utilizatorii trebuie sa aiba posibilitati de modificare a pozitiei de lucru, in timpul activitatii.
5.Daca utilizatorii se deplaseaza de la un punct de lucru la altul, este indicat sa se prevada
elemente de prindere sub planul de lucru, pentru a usura miscarea (de ex. o canelura sub birou cu
adancime suficienta pentru prindere).
6.Distantele si unghiurile de vedere trebuie sa fie in raport cu cerintele sarcinii de munca §i in
conformitate cu pozitia de lucru standard.
7.(1) Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabila §i pentru a evita reflexiile §i efectul de orbire,
utilizatorul trebuie sa incline, sa basculeze sau sa roteasca ecranul, oricare ar fi inaltimea ochilor
deasupra planului de lucru.
(2) Inaltimea optima a centrului ecranului trebuie sa corespunda unei directii de privire mclinate intre 10 si
20 grade sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
8.Inaltimea tastaturii trebuie sa asigure in timpul utilizarii un unghi intre brat si antebrat de
minimum 90.
In pozitie asezat, distanta dintre planul de lucru si suprafata de sedere trebuie sa fie cuprinsa intre 200 si
260 mm.
9.Ecranul, suportul de documente sj tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egale fata
de ochii utilizatorului, respectiv 600 + 150 mm.
10.Videoterminalele vor fi astfel amplasate incat directia de privire sa fie paralela cu sursele de
lumina (naturala Si artificiala).
11.Posturile de munca la videoterminale vor fi amplasate intre sirurile de corpuri de iiuminat din
incaperea de lucru.
12.(1) Videoterminalele vor fi amplasate la distanta fata de ferestre.
(2)in cazul in care videoterminalele sunt amplasate in incaperi in care se desfa§oara si alte activitati,
in apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesita aetivitate la ecran.
(3)Suprafetele vitrate nu trebuie sa fie situate in fata sau in spatele utilizatorului.
13.Se va evita pe cat posibil, amplasarea videoterminalelor in incaperi cu suprafete vitrate de mari
dimensiani. Daca acest lucru nu este posibil, in cazul Tncaperilor mari, cu suprafete vitrate
impottante, dispuse pe mai multi pereti, se vor lua masuri adecvate pentru mascarea zonelor cu
luminanta ridicata (pereti mobili, storuri cu lamele orizontale la ferestre etc.)
14.Pentru asigurarea cerintelor de securitate §i stabilitate, la locul de munca trebuie:

1
SC RAISA STYLE SRL.INSTRUCTIUNI PROPRII 2007

a) Sa se reduca la minimum vibratiile inerente sau transmise;


b) Sa se elimine posibilitatea bascularii planului de lucru;
c) Sa fie posibita fixarea inaltimii mesei fara rise de coborare brusca si deci, de ranire:
d) Sa nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.
15.Amenajarea posturilor de munca intr-o incapere trebuia realizata astfel meat sa se
asigure:
a) accesul usor si rapid al utilizatorilor la locurile de munca;
b) accesul u§or si rapid al personalului de intretinere la toate partile echipamentului, la pozitiile
cablurilor §i la prizele electrice, fara intreruperea activitatii in destasurare sau cu o intrerupere
minima;
c) un spatiu de lucru care sa raspunda nevoilor de spatiu personal, de comunicare mtre indivizi si de
intimitate.
d) 16Conductorii electrici si cablurile electrice trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) sa nu prezinte rise de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
b) sa aiba o lungime sufficients pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale utilizatorilor,
inclusiv in cazul unei reamenajari a incaperii;
c) sa asigure accesul u§or iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii;
d) cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare a planurilor de lucru;
e) conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarilor
mecanice.

EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL


16.Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc sj pentru care
nu au instruirea necesara.
17.(1) Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personalul
autorizat in acest seep.
(2) Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul sa intervina la tablouri electrice,
prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalatii de climatizare sau la orice alte
instalatii auxiliare specifice.
18.La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, in ordine, urmatoarele
prevederi:
a) verificarea temperaturii si umiditatii din sala;
b) verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;
c) punerea sub tensiune a unitatii centrale, prin actionarea butonului corespunzator de pe panoul
unitatii centrale;
d) punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin actionarea butoanelor corespunzatoare de pe
panourile de comanda, in succesiunea indicata in documentatia tehnica a calculatorului.
e) 19.Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza in succesiunea inversa celei
prevazute la punerea sub tensiune.
f) 20.Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face numai dupa ce
personalul autorizat sa efectueze revizia sau reparatia confirma in scris ca echipamentul respectiv
este in buna stare de functionare.
21.Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul.
22.Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului de calcul.
23.(1) Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea
interveni imediat ce se produce o defectiune.
(2)Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cand se constata o defectiune a
acestuia.
(3)Remedierea defectiunilor se va realiza numnai de catre personalul de mtretinere autorizat.

2
SC RAISA STYLE SRL.INSTRUCTIUNI PROPRII 2007

24.Daca in timpul functionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi


oprit si se va anunta personalul de intretinere pentru control si remediere.
25.Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura la pamant.
26.Inlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice se va face numai de catre personalul autorizat in
acest scop.
27.(1) La utilizarea imprimantelor de mare viteza se vor evita supraancalzirile care pot conduce la incendii.
(2) in apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingatoare cu praf si dioxid de carbon.
(3) in timpul functionarii, capacul superior al imprimantelor va fi mentinut inchis, deschiderea
capacului imprimantelor, pentru diverse reglaje se va realiza nurnai dupa deconectarea acestora de la
sursa.
28.(1) La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea partilor fierhinti.
(2) Orice interventie in timpul functionarii imprimantelor permisa in documentatia tehnica, se va realiza
cu luarea masurilor de evitare a antrenarii partilor corpului de catre imprimanta.
29.In timpul functionarii calculatorului, usile de acces la sala calculatorului nu se vor bloca sau
incuia, pentru a permite evacuarea rapida, in caz de pericol, a personalului de deservire.
30.Se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente.
31.(I) in cazul unui inceput de incendiu in sala calculatoarelor, se va actiona cu stingatorul cu praf
si dioxid de carbon.
(2) Reluarea lucrului in zonele de actiune a dioxidului de carbon se va face nurnai dupa ventilarea
spatiilor respective cu instalatia de climatizare in functiune, in circuit deschis, un timp stabilit in functie de
capacitatea ventilatoarelor si volumul incaperilor, dar nu mai putin de o ora.
32.Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.
33.(1) in timpul lucrului la videoterminale, se va evita purtarea ochelarilor colorati.
(2) Pentrtr evitarea reflexiilor difuze se vor utiliza filtre antireflexii sub forma de retea, aplicate pe
suprafata ecranului.
(3) Se vor regla in principal:
- luminania ecranului, contrastul intre caractere si fond, pozitia ecranului (maltime, orientare,
mclinare);
- inaltimea si mclinarea suportului pentru documente;
- inaltimea mesei de lucru (daca este reglabila):
- inaltimea suprafetei de §edere a scaunului, mclinarea si inaltimea spatarului scaunului.

INTERVENTII, INTRETINERE, REPARATII SI REVIZII


34.Lucrarile de revizie, mtretinere tehnica, reparatie si interventie la instalafii sau echipamentele
tehnice din cadrul societatii trebuie sa fie executate numai de personal calificat si instruit in acel
scop, pe baza instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate a muncii.

APARATURA DE MASURA SI CONTROL


35.Este interzisa functionarea echipamentelor tehnice daca aparatura de masura si control nu
corespunde cu cea prevazuta in documentatia tehnica si nu este mentinuta in buna stare de
functionare.
36.Este interzisa utilizarea aparatelor de masura si control cand acestea dau indicatii eronate, nu
sunt verificate conform reglementarilor in vigoare sau cand termenul scadent este depasit.

MASURIDE PRIM AJUTOR PENTRU ACCIDENTATIIPRIN ELECTROCUTARE SAU DIN ALTE


CAUZE
37.Instalatiile electrice prezinta pericol de accidentare electrica (electrocutare), in special in cazul
executarii de lucrari direct in aceste instalatii sau in vecinatatea lor.

3
SC RAISA STYLE SRL.INSTRUCTIUNI PROPRII 2007

Electrocutarile provoaca intotdeauna arsuri, msotite sau nu de rani deschise, oprirea respiratiei sau a inimii,
urmate de pierderea cunostintei.
38.Salariatii care executa lucrari in instalatiile electrice, indiferent de functie si atributii, sunt
obligati sa cunoasca eel putin masurile de prim ajutor indicate mai jos:
 readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfi.xiata;
 izolarea septica a unei arsuri sau a unei rani;
 transportarea corecta a unui ranit;
 luarea primelor masuri in caz de incendiu.
39.Personalul de conducere a activitatii, indiferent de functie si atributii, are datoria sa verifice
daca personalul executant este asigurat cu materialul prevazut pentru a interveni in caz de
accident.
40.In vederea acordarii primului ajutor in caz de accident, trebuie sa se intreprinda urmatoarele
actiuni:
 sa se inlature pericolul;
 se recomanda sa se faca apel la ajutonil publicului, pentnr a chema salvarea, pompierii, a opri un
mijloc de transport etc;
 sa se dea cele mai simple tngrijiri posibile;
 sa se creeze cele mai bune conditii posibile pentru accidental;
 sa se organizeze transportul rapid al accidentatului.
41.Inlaturarea pericolului se face de la caz la caz astfel:
- in caz de incendiu se va pune ranitul la adapost de foc;
- in caz de electrocutare, se va intrerupe curentul, tinandu-se seama ca, in momentul intreruperii
curentului, electrocutatul poate cadea si, ca atare, se va preveni lovirea sa.
La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului ajutor" in primul rand
sa nu faci rau", neluandu-se masuri care ar putea fi vatamatoare tratamentului ce se aplica ulterior
acestor masuri.

Intocmit,
Cristescu Costica