Sunteți pe pagina 1din 3

Către,

S.C. APA PROD S.A. – DEVA

Subsemnatul(a) ...................................................................................................................
domiciliat(ă) în localitatea ........................................................., str. .............................................
nr. ................ , bl. .................., sc. ............, ap. ................., tel. ..............................................,
posesor al actului de identitate B.I./C.I., seria .............., nr. .................................., eliberat de
poliţia ........................................................................., vă rog cu respect să-mi aprobati
eliberarea:

Acord de principiu pentru branşament apă şi / sau racord canalizare.

Solicit acest document pentru imobilul / spaţiul situat în


oraşul ........................................, strada ........................................, nr. ......, bl. ........, sc. ......., ap.
........, tel. ....................................
Pot fi contactat la aceasta adresa în zilele de ...........................................................................
între orele ........................................................................... .

Acte necesare pentru persoane fizice si persoane juridice

 Cerere tip completata


 Act de identitate pt. Persoanele fizice sau Certificatul de inregistrare de la Oficiul
Registrului Comertului pentru Persoanele juridice
 Actul de propietate sau o imputernicire data de proprietar pentru construirea sau
amenajarea obiectivului in cazul in care solicitantul este chirias;
 Plan de incadrare in zona Sc. 1: 2000 sau Sc. 1:5000 ( cu posibilitate de identificare a
amplasamentului);
 Plan de situatie Sc. 1:500 (avand coordonate in STEREO 70)

Data .............................. Semnătura .......................................

1
Viza Departamentului Comercial

La data de ....................... nu se inregistreaza cu debite restante.


La data de ..................... se inregistreaza cu debite restante in valoare de ..................................
La data de .....................s-au incheiat angajamente de plata

Propunem eliberarea acordului de principiu □


Propunem respingerea acordului de principiu □
Data ............... Semnatura / Stampila

Viza Sector Distributie Apa

□ Propunem eliberarea acordului de principiu cu urmatoarele specificatii :


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
□ Propun respingerea acordului de principiu din urmatoarele
motive: ............................................................................................................................................
............
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Data ............... Semnatura / Stampila

Viza Sector Colectare Epurare Ape Uzate

□ Propunem eliberarea acordului de principiu cu urmatoarele specificatii :


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
□ Propun respingerea acordului de principiu din urmatoarele
motive: ............................................................................................................................................
............
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Data ............... Semnatura / Stampila

Cod:PO.16.04.01.a1

2
Ed. 2., Rev. 1.