Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 GALAŢI


Numele şi prenumele cadrului didactic: Berdilă Anica
prof. înv. primar clasa a IV-a B
Perioada evaluării: SEMESTRUL I/AN ȘCOLAR 2018-2019, 10.09. 2018 – 1.02.2019

Responsabilități:
a) Responsabilul Comisiei Metodice a claselor a IV -a
b) Membru ȋn Consiliul pentru curriculum
c) Membru ȋn Comisia de proiecte și programe educative – parteneriat cu familia
1. Proiectarea activităţii
La baza proiectării activității didactice, desfășurată în perioada 01.09.2018 – 1.02.2019, a
stat respectarea programei școlare, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5003/19.03.2014.
Am proiectat unităţile de învăţare conform competențelor generale și specifice, pe baza
evaluărilor inițiale și a particularităților de vârstă ale elevilor.Am pus accent accent pe calitatea
conținuturilor și pe creativitate,pe adaptare permanentă la particularitățile colectivului de elevi..
2. Realizarea activităţilor didactice
Demersul didactic a fost centrat pe elev și pe nevoile individuale de dezvoltare ale acestuia:
învățare individuală-consiliere-învățare prin cooperare. Metodele și tehnicile utilizate au vizat
caracterul aplicativ al învățării, particularizarea demersului de învățare conform achizițiilor
anterioare ale elevilor.
Am corelat schițele de lecții cu documentele de proiectare și planificare a activităților,
urmărind să existe o concordanță între obiectivele operaționale, conținuturi, activități de învățare,
metode (activ-participative, pe cele specifice instruirii diferențiate) și mijloace didactice, axându-
mă pe aplicarea transdisciplinarității, pe predarea integrată.
Materia propusă pentru primul semestru a fost parcursă integral, prin adaptarea tempoului
specific clasei, prin corelarea cu manualele alese. Am utilizat baza logistică existentă și am
integrat în 90% din activitățile de învățare: laptopul, videoproiectorul, tabla interactivă.
Am dat posibilitatea elevilor să-și verifice singuri progresul/regresul în asimilarea
conținuturilor studiate la limba română, la matematică sau la alte discipline de clasa a IV-a,
recomandându-le folosirea testelor/activităţile de pe platformele https://indreptardigital.ro/,
www.Mykoolio.com și www.evaluareinteractiva.ro.
Am aplicat chestionare părinților (chestionar CEAC în cabinetul AeL) și i-am implicat pe
elevi în alegerea ofertei educaționale.
Activitățile extracurriculare/extrașcolare au fost realizate, respectând planul de activități
propuse, ținând cont de dorințele elevilor. Am realizat activități și în afara planului.

3. Evaluarea rezultatelor învăţării


Am aplicat trei forme ale evaluării: inițială, continuă și sumativă. Itemii au fost formulaţi
în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi cu standardele de performanţă.
Am avut în vedere competenţele specifice din programa pentru anul de studiu curent. Am
întocmit descriptorii de performanță şi am elaborat analiza interpretării rezultatelor. Scopul
evaluărilor a fost de cunoaştere a nivelului real al elevilor. Pe baza evaluărilor sumative de la
sfârșitul semestrului I, am completat fișa de progres școlar la disciplinele Limba și literatura
română și Matematică. Am comunicat la timp părinților rezultatele/calificativele obținute de
către elevi.

1
Am elaborat un plan de măsuri remediale pentru problemele identificate/un plan de
menținere a progresului școlar, plan pe care îl urmăresc pe parcursul întregului an școlar. De
asemenea, am elaborat un program de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanță la
disciplinele limba și litaratura română și la matematică.
Am elaborat planuri de intervenție personalizate pentru doi elevi după interpretarea
rezultatelor obținute la probele de evaluare curente din lunile noiembrie și decembrie și, acum,
după interpretarea evaluărilor sumative de la finalul semestrului I, am în vedere adaptarea
acestora.

4. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale


 Am participat la activitățile Cercului pedagogic-învățământ primar, setul F, cu tema
„Promovarea folclorului prin activități școlare și extrașcolare pentru păstrarea identității de neam
și de țară, în an centenar” organizat de către Școala Gimnazială Nr. 25, Galați – 8 decembrie
2018.
 Am elaborat și trimis lucrări/articole:
-,,Elaborarea descriptorilor de performanta pentru evaluarea sumativă”-
https://www.didactic.ro/pagina-mea/anicab/materiale
- ,,Evaluarea sumativa la clasa a IV-a”-
https://www.didactic.ro/pagina-mea/anicab/materiale
 În cadrul Comisiei Metodice a Învăţătorilor claselor a IV-a : -
- -oct. 2018- diseminare- activități din cadrul cursului de formare ,,Quality and efficiency for
your international projects”, la care am participat în perioada 2-10.02.2018, Larnaca, Cipru:
1.Am elaborat și analizat în cadrul comisiei Fișa de progres, cuprinzând:ziua de curs, itemul,Ce
informație nouă am primit/Ce am învățat să fac nou/Unde aș putea aplica elementele de noutate
în activitatea curentă- în colaborare cu prof. Olariu Liliana.
2.Am elaborat, prezentat și analizat Raportul de participare la mobilitate- în cadrul
Proiectului ERASMUS+ / RO01-KA101- 036280, ,,Educația timpurie pentru incluziune”- în
colaborare cu prof. Olariu Liliana
5.Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

Am contribuit la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii prin toată


activitatea mea didactică, prin parteneriatele încheiate în vederea derulării proiectelor:
• cu alte instituții școlare:
- Școala Gimnazială „Dan Barbilian” , Galați, în vederea participării la Concursul județean
„Daruri pentru Moș Crăciun”, ediția a III – a – 7 decembrie 2018;
*
- Școala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuță”, Focșani, Vrancea,
- Școala Gimnazială Nr. 29, Galați,
- Școala Gimnazială ,,Miron Costin”, Galați,
- Școala Gimnazială ,,Sfânta Maria”, Botoșani,
- Liceul Teoretic ,, Dr. Mihai Ciucă”, Săveni, Botoșani,
- Școala Gimnazială Nr. 3, Râșnov, Brașov- în vederea participării la activitățile din cadrul
Proiectului educațional ,,VOLUNTARIADA COPIILOR”( înscris în C.A.E.R.I. 2019 , Anexa nr.
9 la O.M.E.N. nr. 3016/09.01.2019- cu nr. 1234, pag.43, Domeniul Educație civică, voluntariat,
proiecte caritabile)- pe care îl coordonez.

• alte instituții decât cele școlare:

2
- Junior Achievement Young Enterprise Romȃnia, desfășurând activități extrașcolare din
cadrul programului national „Dezvoltarea abilităților pentru viață și profesie” , clasa a IV-a,
„Economia noastră”, ,,Orașul nostru” – an școlar 2018-2019;

- Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, în vederea desfășurării activităților din cadrul
proiectului educațional „Contemporani cu Centenarul Marii Uniri” – 2018;

- Complexul Muzeal al Științelor Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, în vederea


desfășurării activităților din cadrul proiectelor educaționale „Semaforul Alimentelor” și
„Sistemul Solar” – octombrie 2018;

- Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, Pitești, județul Argeș, în vederea organizării
Centrului Pilot de Învățare și Evaluare Comper – decembrie 2018;

- Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă şi de Asistenţă Educaţională Galaţi , în


vederea desfășurării activităților din cadrul proiectelor educaționale regionale pe care le
coordonez :
,,VOLUNTARIADA COPIILOR”, Ediţia a IX-a, ,,FAMILIA MEA”, Ediția a VIII-a, ( înscris în
C.A.E.R.I. 2019 , Anexa nr. 9 la O.M.E.N. nr. 3016/09.01.2019- cu nr. 1202, pag.41, Domeniul
Cultural-artistic, culturi și civilizații) ;

- Asociaţia Părinţilor Scolii Nr. 28 Galaţi, în vederea:


 desfășurării activităților din cadrul proiectelor educaționale regionale pe care le
coordonez (,,VOLUNTARIADA COPIILOR”, Ediţia a IX-a, ,,FAMILIA MEA”, Ediția a VIII-
a);
 realizării Planul de acţiune al activităţilor din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară, anul şcolar 2018-2019;

- Biblioteca Judeţeană ,,V.A. Urechia” Galaţi, în vederea desfășurării activităților din


cadrul proiectului educațional ,,VOLUNTARIADA COPIILOR”.

Am îndrumat elevii la concursurile școlare/extrașcolare, avizate de MEN/IȘJ:


●Concursul de matematică „Cristian S. Calude” (CAER 2019, poz. 1242)– etapa
interjudețeană, octombrie 2018;
●Concursul „LuminaMath” – etapa locală (online) și etapa națională, noiembrie 2018;
● Concursul Național Comper la Comunicare ȋn limba romȃnǎ, 18 ianuarie 2019– etapa I;
● Concursul Național Comper la Matematicǎ, 28 ianuarie 2019 – etapa I;
●Concursul Național Gazeta Matematică Junior, 30 ianuarie 2019 – etapa I;
●Concursul județean de desene „Daruri pentru Moș Crăciun”, organizat de Școala
Gimnazială „Dan Barbilian” Galați – 7 decembrie 2018.
●Concursul național „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”-creație literară, organizat
de I.S.J. Galați – 30 ianuarie 2019.