Sunteți pe pagina 1din 16

EFECTELE ACTIVITĂȚILOR UMANE

ASUPRA MEDIULUI ȘI CALITĂȚII VIEȚII

CLASA A VI-A
AFLĂ MAI MULTE DESPRE
ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ!

Analizează imaginile și descoperă:


•Trei efecte negative asupra mediului;
•Câte o activitate umană care produce aceste efecte;
•Geosferele afectate de intervenția omului asupra
mediului. https://www.youtube.com/watch?v=wCmyjFWGKME
•Activitățile umane au adus mari transformări mediului
înconjurător.
•Intervențiile defectuoase ale omului asupra mediului pot fi
încadrate într-un termen general de hazard.
•Hazardul este un eveniment amenințător și reprezintă
probabilitatea de apariție, într-o anumită perioadă, a unui fenomen
potențial dăunător pentru om, pentru bunurile produse de acesta și
pentru mediul înconjurător.

•Unul dintre cele mai comune hazarduri generate de către om
este poluarea, care poate afecta toate geosferele.
• Poluarea - contaminarea mediului înconjurător cu materiale
care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția
naturală a ecosistemelor.

https://www.youtube.com/watch?v=fU4FQqrumr4
 

Efectele activității umane asupra mediului

• INDUSTRIA
• AGRICULTURA INTENSIVĂ
• TRANSPORTURILE
• EXPLOATAREA NERAȚIONALĂ A RESURSELOR TOATE ACESTEA AU CONDUS LA
DETERIORAREA
• ACTIVITATEA TURISTICĂ CALITĂȚII VIEȚII
• URBANIZAREA

Efectele industriei asupra mediului înconjurător
•este cea mai mare sursă de poluare;
•elimină în atmosferă substanțe poluante care duc la formarea ploilor acide și a smogului;
•deversează substanțe poluante în râuri, lacuri, mări, determinând dispariția viețuitoarelor acvatice;
uneori pot polua sursele de apă potabilă.

Efectele agriculturii asupra mediului înconjurător
•dezvoltarea agriculturii produce schimbări în mediul înconjurător, prin defrișarea unor suprafețe
împădurite;
•utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice duce la deteriorarea calității apelor;
•pășunatul excesiv degradează calitatea solului.
Agricultura intensivă conduce la poluarea solului și a apei prin utilizarea excesivă a
îngrășămintelor, a pesticidelor, a apei de irigații necorespunzătoare din punct de vedere calitativ și
cantitativ.

Efectele transporturilor asupra mediului
înconjurător
•poluarea atmosferei cu gaze de eșapament;
•poluarea sonoră produsă de zgomotul mijloacelor de transport;
•deversarea țițeiului în mare, producând așa numita maree neagră.


Exploatarea nerațională a resurselor

Creșterea continuă a populației a dus la exploatarea nerațională a resurselor prin folosirea intensivă a resurselor
naturale neregenerabile (petrol, gaze naturale, cărbuni), prin defrișare în scopul obținerii de material lemnos sau de
terenuri pentru culturi agricole prin pășunat, prin construcții etc., ceea ce a favorizat declanșarea proceselor de
degradare a terenului.
ACTIVITATEA TURISTICĂ

Ø poate avea un impact negativ asupra mediului, printr-un flux continuu de turiști, extinderea căilor de
acces, schimbarea profilului orașului, toate acestea conducând la artificializarea zonelor naturale.
Urbanizarea
Ø reprezintă extinderea teritoriului ocupat de așezările urbane (orașe) și are efect asupra mediului înconjurător prin
degradarea progresivă a acestuia și prin creșterea presiunii asupra elementelor naturale. Concentrarea
locuitorilor, precum și a activităților economice antrenează dezechilibre ecologice atât în interiorul orașelor
cât și în jurul acestora.
Calitatea mediului este unul dintre
indicatorii luați in calcul pentru calitatea vieții.
Calitatea mediului este dată de calitatea aerului,
a apei, a solului și de confortul acustic și estetic.
Calitatea mediului și calitatea vieții sunt
două concepte strâns legate între ele, iar pentru
o dezvoltare durabilă, sustenabilă
(satisfacerea nevoilor prezentului fără a
compromite posibilitatea generațiilor viitoare de
a-și satisface propriile nevoi) se pune accent pe
diminuarea impactului negativ asupra mediului
și menținerea calității factorilor de mediu și a
vieții oamenilor.
 
APLICĂ
1. Completează spațiile punctate cu informația corectă:
1. Deasupra marilor centre industriale se formează ........................................ care este o ceață densă
ce pune în evidență o concentrație mare a .....................................în atmosferă.
2. Transporturile poluează ................................ prin eliminarea în aer a gazelor de eșapament și
poluează fonic prin ....................................... produs de mijloacele de transport.
2. Citește cu atenție textul de mai jos:

Cu două milenii în urmă, pădurile acopereau circa 55% din suprafața uscatului, dar omul a distrus
aproape jumătate din aceste suprafețe pentru terenurile arabile, pășuni, așezări umane, căi de
comunicație, producând mari schimbări în mediul geografic.
1. Menționează trei efecte pe care le au defrișările asupra mediului planetei noastre.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................
 
3. Apariția și dezvoltarea agriculturii, industriei, transporturilor, progresul științei și
tehnicii au asigurat dezvoltarea societății umane și îmbunătățirea calității
vieții. Factorul principal care a asigurat această dezvoltare a omului îl
reprezintă mediul său înconjurător, adică aerul, apa, solurile,
bogățiile/resursele subsolului, vegetația, fauna. Dar aceste elemente naturale
au suferit în timp puternice tranformări, care au afectat în mod negativ mediul
de viață al omului.

Analizează imaginile de mai jos și scrie pe spațiile punctate efectele activității umane
asupra mediului său de viață.
.......................................................................... .......................................................................
.

.......................................................................... ........................................................................

.......................................................................... ........................................................................
.

.......................................................................... .........................................................................
. .
4. Folosind informațiile dobândite pe parcursul lecției și imaginile de mai jos, rezolvați următoarele
cerințe:
a) Precizează peisajul în care consideri că este o calitate bună a vieții.
b) Realizează un plan de îmbunătățire a calității vieții în localitatea în care locuiești care să conțină
cel puțin cinci măsuri (referitoare la ameliorarea calității aerului, reducerea gradului de poluare,
amenajarea spațiului ș.a).