Sunteți pe pagina 1din 11

GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

LECȚIA NR. 10

Subcarpaţii

Salut! Eu sunt Domnul Geo și vreau să îți arăt cât


de frumoasă poate fi învățarea on-line, prin
Geografie, la clasa a VIIIa. Haide să pornim
împreună pe drumul cunoașterii Subcarpaţilor.

1. EXPLOREAZĂ:

Sursa: https://sites.google.com/site/4adevarati/vegetatia-si-fauna-subcarpatilor

Deschideţi linkul de mai jos şi urmăriţi filmuleţul.

 https://www.youtube.com/watch?v=gkYGxssvGOI

După vizionarea filmuleţului precizaţi:

- numele celor două râuri între care se desfășoară Subcarpații;


- modul de formare al Subcarpaților;
- alcătuirea petrografică a Subcarpaţilor;
- numele celor trei diviziuni ale Subcarpaților.
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

2. APROFUNDEAZĂ:
Subcarpaţii sunt situaţi la exteriorul Carpaţilor Orientali şi Carpaţilor Meridionali.

Subcarpații reprezintă o bordură deluroasă ce se desfășoară la exteriorul Carpaților


Orientali și Meridionali, între valea Moldovei (la nord) și cea a Motrului (la vest).
S-au format prin cutare (încreţire) ca şi munţii la sfârşitul neozoicului şi începutul
cuaternarului.
Sunt alcătuiţi din roci mai moi: gresii, marne, argile, nisipuri, pietrişuri → frecvenţa
proceselor de versant. Orientarea este Nord-sud, NE-SV și est-vest. Sunt mai scunzi ca munţii,
cu altitudini ce rar depăşesc 1000m, având altitudinea medie 300m -1000m şi altitudinea maximă
este de 1218 m în Dealul Chiciora şi 1018 m în Măgura Mâţău.
Apar cutele diapire (strate cutate până la verticală ce au în compoziție sare) și vulcani
noroioși.
Relieful este format din două aliniamente de depresiuni (submontane şi intracolinare)
închise de două aliniamente de dealuri de tip subcarpatic: măguri și muscele. Este prezent
relieful carstic pe sare şi se caracterizează prin văi largi, cu terase și lunci extinse.
Resurse naturale din această zonă sunt petrol, sare, cărbuni, gaze.
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

Subdiviziuni
 Subcarpaţii Moldovei
 Subcarpaţii Curburii
 Subcarpaţii Getici 

Ştiaţi că?
23 În Depresiunea Policiori se află Vulcanii noroioși (Pâclele Mari și Mici),
între localitățile Berca și Arbănași, din județul Buzău?

Sursa: https://consilierturism.ro/destinatii/peisaje-martiene-la-145-km-de-bucuresti-vulcanii-noroiosi-de-la-paclele-mari-si-
paclele-mici/

5888 La Andreiașu de Jos (județul Vrancea) se produce un fenomen unic,


Focul viu (rezultat prin autoaprinderea gazelor naturale ce ies din interiorul
scoarței terestre)?

Sursa: https://business.facebook.com/rezervatiafoculviu/?ref=py_c

Platoul Meledic este o arie naturală de interes național? Se află în Subcarpații Curburii,
pe teritoriul comunelor Lopătari și Mânzălești, din județul Buzău. Cutele diapire au impus
dezvoltarea unui relief pe sare reprezentat de lapiezuri, doline, peșteri etc.
Peștera S6 Meledic este una dintre cele mai lungi peșteri în sare din lume?
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

Sursa: https://www.observatorulbuzoian.ro/platoul-meledic-o-mare-de-sare-in-muntii-buzaului/

Exploatarea sării la Ocnele Marieste foarte veche, în această zonă descoperindu-se


unelte care atestă acest lucru încă din epoca neolitică?
În prezent, pe lângă exploatarea sării, s-a amenajat în subteran un punct turistic,
care cuprinde spații de agrement, un muzeu și o biserică?

Sursa: https://www.rri.ro/ro_ro/salina_ocnele_mari_concurs_govora-2593190
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

1. Subcarpaţii Moldovei
1. Poziţia geografică la exteriorul Carpaţilor Orientali
2. Limite
Valea Moldovei în nord şi V. Trotuşului în sud
Culoarul Siretului în E şi Grupa Centrală în V
3. Aspecte specifice de relief
a. Geneză: formaţi prin încreţire la sfârşitul orogenezei alpine;
b. Substrat roci constituente: argile, marne, gresii.
c. Orientare: de la Nord la Sud
d. Altitudini:
 altitudini de 300-400 m – în depresiuni şi 500-600 m - în dealuri;
 altitudinea maximă – 911 m în Dealul Pleşului;
e. Forme şi tipuri de relief
 un şir de depresiuni subcarpatice închise la exterior de dealuri.
 Frecvenţa alunecărilor de teren
 Relief fluvial, de pluviodenudare
 Reprezintă sectorul cu cea mai mică lăţime
f. Resurse: sare, petrol, gaze, roci de construcţie
4. Diviziuni
a. Depresiunea Neamţului: - pe Valea Neamţului (Ozana) închisă de Culmea Pleşului 911m şi Dealul
Runc.
b. Depresiunea Cracău – Bistriţa: - pe valea Bistriţei şi a afluentului său Cracău închisă de
Dealul Runcu, Corni, Barboi - altitudini de 300 -350m, şes neted cultivat cu cereale şi livezi
- salbă de hidrocentrale pe Bistriţa.
c. Depresiunea Tazlău – Caşin: - pe valea Trotuşului cu afluenţii săi Caşin,Tazlău şi Oituz
- închisă de Culmea Pietricica 746m, este largă şi joasă de 200m.
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

2. Subcarpaţii Curburii
1. Poziţia geografică: la exteriorul Carpaţilor Curburii şi a Grupei Bucegi
2. Limite
 Valea Trotuşului(N) Valea Dâmboviţei (V)
 Câmpia Română în est şi sud
3. Aspecte specifice de relief
a. Geneză: formaţi prin încreţire la sfârşitul orogenezei alpine;
b. Substrat roci constituente: argile, marne, gresii.
c. Orientare: de la NE spre SV
d. Altitudini:
 Prezintă cele mai mari altitudini medii 700-800m,
 altitudinea maximă este de 996m în Măgura Odobeştilor
e. Forme şi tipuri de relief
 Cel mai complex sector subcarptic,
 Relieful este dispus pe două aliniamente de depresiuni (submontane şi intracolinare) şi
dealuri(interne şi externe), cu aspect de labirint
 Reprezintă sectorul cu cea mai mare lăţime din Subcarpaţi şi cea mai intensă zonă seismică
 Prezenţa vulcanilor noroioşi în Depresiunea Policiori şi Berca-Arbănaşi
f. Resurse: sare, petrol, gaze, roci de construcţie
4. Diviziuni
a. Subcarpaţii Vrancei: Depresiuni: Vrancei, Neculele (submontame); Vidra, Mera, Câmpuri,
Dumitreşti; Dealuri: Răchitaş, Răiuţ, Odobeşti, Deleanu, Ouşoru,
b. Subcarpaţii Buzăului: - Depresiuni: Policiori, Drajna, Nişcov, Podeni; Dealuri: Pintenul
Ivăneţiu, Istriţei, Ciolanu, Salcia,Blăjeni
c. Subcarpaţii Prahovei şi Dâmboviţei: Depresiuni: Vălenii de Munte, Câmpina, Pucioasa
Dealuri: Doftanei, Ocniţei, Ialomiţei
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

3. Subcarpaţii Getici 
1. Poziţia geografică: la exteriorul/sudul Carpaţilor Meridionali
2. Limite
 Valea Dâmboviţei (E); Valea Motrului (V)
 Carpaţii Meridionali(N); Podişul Getic(S)
3. Aspecte specifice de relief
a. Geneză: formaţi prin încreţire la sfârşitul orogenezei alpine;
b. Substrat roci constituente: argile, marne, gresii.
c. Orientare: de la Est la Vest
d. Altitudini:
 Prezintă cele mai mic altitudini medii,
 Prezintă cele mai mari altitudini din Subcarpaţi, 1218 m înDealul Chiciora şi 1018 m Mg
Mâţău
 Altitudinile scad de la N-S
e. Forme şi tipuri de relief
 Un dublu şir de depresiuni şi dealuri cu o structură cutată, orientate pe direcţie E-V
 Relieful caracterizat prin fragmentare puternică
 Prezenţa muscelelor şi a măgurilor
 Cea mai mare depresiune subcarpatică – Depresiunea Târgu - Jiu - Câmpu Mare
 Relief fluvial, de pluviodenudare
f. Resurse: sare, petrol, gaze, roci de construcţie
4. Diviziuni
a. Subcarpaţii Olteniei: între Bistriţa Vâlcii şi Valea Motrului. 1. Subcarpaţii Gorjului:
depresiuni: Târgu –Jiu – Câmpu Mare, Tismana, Baia de Aramă, Novaci, Bumbeşti; dealuri:
Bran 333m, Sporeşti 402 m, Săcelu 503 m 2. Subcarpaţii Olteţului şi Vâlcii: depresiuni: Horezu
şi Măgura Slătioarei 767 m
b. Subcarpaţii Argeşului: între Dâmboviţa şi Bistriţa Vâlcii. depresiuni submontane:
Câmpulung pe Dâmboviţa, Cândeşti pe Vâlsan, Arefu pe Argeş, Jiblea pe Olt, Curtea de Argeş
pe Argeş; dealuri: Chiciora, Măgura Mâţău, Negru, Tămaş 1104m, Ciocanu 885 m, Ciuha748m
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

3. APLICĂ

SUBCARPAŢII

1 S
2 U -
3 B
4 C
5 A -
6 R
7 P
8 A
9 T
10 I

Completaţi orizontalele aritmogrifului astfel ca verticala ,,SUBCARPAŢI’’ să fie


corectă:
1) Depresiune submontană situată în nordul limitei de vest a Subcarpaţilor Getici. Aici se află o
veche mănăstire care datează dinainte de 1385.
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

2) Municipiu reşedintă de judeţ cu cel mai mare număr de locuitori din Subcarpaţi, aşezat pe
malul drept al râului Olt, în partea de NE a Olteniei. ( 2 cuv.).
3) Râu ce constituie limita de Est a Subcarpaţilor Getici, afluent al râului Argeş, râu ce drenează
capitala ţării.
4) Culme deluroasă prelungită, puțin înaltă și cu povârnișuri domoale, care face tranziția între
regiunea de munte și cea de deal, fiind de obicei acoperită cu pășuni, fânețe și livezi cu pomi
fructiferi. Astfel de culmi sunt situate la Sud de Grupa munţilor Făgăraş (pl.).
5) Depresiune submontană situată în Subcarpaţii Moldovei în care se află municipiul Oneşti( 2
cuv).
6) Depresiune submontană situată între Munţii Căpăţânii şi Subcarpaţii Olteţului în apropierea
Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, important centru al ceramicii şi în care se găseşte cea mai
importantă ctitorie a voievodului Constantin Brâncoveanu.
7) Deal situat în Subcarpaţii Moldovei, în care se află altitudinea maximă a acestui sector
subcarpatic (911 m).
8) Depresiune submontană situată în Subcarpaţii Moldovei în care se află un oraş târg şi o cetate
cu acelaşi nume, depresiune prin care curge râul Ozana ,,cea frumos curgătoare’’!
9) Culme situată în Subcarpaţii Moldovei, considerată cea mai lungă unitate a acestora ( cca. 35
km) şi altitudinea maximă de 740 m în Dealul Capăta.
10) Deal situat în Subcarpaţii Getici la Sud de Depresiunea Arefu având altitudinea maximă a
dealurilor subcarpatice româneşti ( 1218 m).
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

4. SCHIȚA LECȚIEI

Subcarpaţii

Aşezare geografică şi limite: situaţi la exteriorul Carp. Orientali şi Meridionali, între v.


Moldovei (N) şi v. Motrului (V)
Caracteristicile reliefului:
- modul de formare: prin încreţirea şi ridicarea stratelor de roci, asemenea munţilor
- alcătuirea petrografică: din roci sedimentare (marne, gresii, pietrişuri, nisipuri, argile); stratele
de roci au fie structura cutata, fie structura monoclinala; există şi strate cutate sub formă de cute
diapire cu sâmburi de sare;
- altitudini: 1218m, Dealul Chiciora, 1018m, Măgura Măţău, 911 m Dealul Plesu
- relieful este alcătuit din dealuri şi depresiuni, văi separate de interfluvii rotunjite
- reprezintă o treaptă de tranziţie între munţi şi celelalte unităţi de relief
- tipuri de relief: relief creat de procese gravitaţionale, relief pe sare (Platoul Meledic), relief
fluviatil alcătuit din interfluvii rotunjite ce separă văi cu terase şi lunci.

Diviziuni:
Subcarpaţii Moldovei
Limite şi unităţi vecine: N- v. Moldovei S- v. Trotuşului E- Carp. Moldo- Transilvani
V- Culoarul Moldova- Siret (Pod. Moldovei)
Carcateristici:
- relieful cuprinde un şir de depresiuni submontane închise la exterior de dealuri:
a. Depr. Neamţ, drenată de Ozana (Neamţ) închisă de Culmea Pleşu, 911 m
b. Depr. Cracău- Bistriţa, pe Bistriţa şi afluentul acesteia, Cracăul, închisă de
Dealurile Bistriţei
c. Depr. Tazlău- Caşin, drenată de Trotuş şi afluenţii acestuia, Tazlău şi Caşin,
inchisă de Culmea Pietricica, 740 m

Subcarpaţii Curburii
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

Limite şi unităţi vecine: v. Trotuşului (N), v. Dâmboviţei (V), Carp. Curburii şi Grupa Bucegi
spre interior, C. Română spre exterior
Caracteristici:
-este sectorul subcarpatic cel mai complex datorită formei curbate, cutării foarte strânse,
existenţei a două şiruri de dealuri şi două şiruri de depresiuni intercalate (depresiuni submontane,
dealuri interne, depr. intracolinare, dealuri externe):
-depresiuni submontane: Depr. Vrancei
-dealuri interne: Ouşoru, Răchitaş, Răiuţ
-depr. intracolinare: Vidra, Mera, Dumitreşti
-dealuri externe (Zăbrăuţi, Odobeşti, Deleanu)
-înălţimea max 996 m, Măg. Odobeşti

Subcarpaţii Getici
Limite şi unităţi vecine: v. Dâmboviţei (E), v. Motrului (V), Pod. Getic (S), Carp. Meridionali
(N)
Caracteristici:
- formaţi din două şiruri de dealuri şi două de depr. dispuse intercalat, paralele cu munţii:
depr. submontane (Câmpulung, Arefu, Jiblea, Tismana, Horezu, Baia de Aramă), dealuri
interne (Muscelele Argeşului), depr. intracolinare (Târgu Jiu), dealuri externe (Dealul
Bran)
- este sectorul subcarpatic cel mai jos, dar cu toate acestea prezintă altitudinea maximă din
Subcarpaţi (1218 m, Chiciora, 1018 m, Măţău)