Sunteți pe pagina 1din 2

NR.

1 TEST
Clasa a VIII a

I .Scrieţi ,pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare
dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în ţara noastră în:
a. nord b. sud c. sud-est d. est
2. Etajul fagului se întâlneşte la altitudini de până la:
a. 500 m b. 1800 m c. 1200 m d. 1600
m
3. Spodosolurile sunt soluri specifice regiunilor de:
a. deal b. câmpie c. munte d. podiş
4. Popândăul este un animal rozător specific zonei de:
a. deal b. munte c. câmpie d. podiş
5. Zona de vegetaţie alpină (etajul alpin propriu-zis) se află la o altitudine de peste:
a. 1200m b. 2000m c. 2200m d. 1600m
6. Cernoziomurile fac parte din clasa:
a. cambisolurilor b. argiluvisolurilor c. spodosolurilor d.
molisolurilor
7. Scorpionul este un animal specific zonei:
a. alpine b. de munte c. submediteraneene d. de
câmpie
8. Un element faunistic specific zonei alpine este:
a. lupul b. iepurele c. capra neagră d.
vulpea
8 X 4 = 32 puncte

II. Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi lista de termeni. Scrieţi, pe foaia de test, cifra
corespunzătoare fiecărui spaţiu liber şi, în dreptul ei, termenul potrivit din lista de
termeni dată:

Vegetaţia ţarii noastre cuprinde mai multe zone şi etaje. În Bărăgan şi Dobrogea
predomină vegetaţia de……1………..care este formată din ………2………..iar acolo
unde apar si arbori (stejar) se numeşte………3……….Munţii au păduri de ………
4……….iar legătura dintre aceste păduri şi pajiştile alpine se realizează prin
etajul……5……care se află situat între 1800 şi 2000m.
Lista termenilor: silvostepă, foioase, conifere, submediteraneană, stepă, subalpin,
alpin, azonală, ierburi, arbuşti, colilia.
5 X 4 = 20 puncte

III. În coloana A sunt numerotate denumiri de zone (etaje) de vegetaţie, iar în coloana
B sunt enumerate unităţi de relief în care se găsesc acestea. Scrieţi, pe foaia de test,
perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A B
1. etajul coniferelor a) Munţii Rodnei
2. vegetaţie submediteraneană b) Grupa munţilor Apuseni
3. zona alpină c) Câmpia Oltenei
4. etajul stejarului d) Câmpia de Vest
e) Podişul Getic 16 puncte
IV. Caracterizaţi, pe scurt, o singură unitate de relief, la alegere, dintre grupa
munţilor Apuseni şi Podişul Moldovei, precizând următoarele: a. limite; b. 4
aspecte specifice reliefului; c. 4 subdiviziuni; d. climă (un etaj climatic şi o influenţă
climatică exterioară ), e. hidrografie ( 2 râuri şi 2 tipuri de lacuri după modul de
formare cu exemplu); f. vegetaţie (o zonă şi un etaj de vegetaţie); g. fauna (2 specii de
animale); h. soluri (o clasă şi un tip de sol ).

22 puncte
Notă: Din oficiu se acordă 10 puncte