Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Pentru a beneficia de indemnizatia pentru CCC trebuie ca in ultimul an anterior datei


nasterii copilului sa aibe realizate timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit, aşa
cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010, sau sa se afle intr-una dintre
perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 111/2010.

2. Drepturile prevăzute de lege, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, se


acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de:
a) copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru
care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu
originalul de către persoana care primeşte documentele;
b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru
care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2);
c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2;
d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
e) dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru
creşterea copilului;
f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

3. Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă,


reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, şi documentele din care rezultă
îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului,
municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are
domiciliul sau reşedinţa.

4. Cererea pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului se depune şi se


înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al
copilului.

5. Baza legala o constituie OUG nr.111/2010.

1. - Face o cerere catre angajator prin care solicita suspendarea CIM pentru a intra in CCC,
conform Codului muncii, art.51(1)l lit.a).
- Merge la Primarie de unde va lua adeverinta tip pentru veniturile nete pe cele 12 luni
premergatoare nasterii si o duce la angajator sa o completeze.

2. Din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

Art. 13
(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie sau
stimulent de insertie, se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de: 

a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru


care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu
originalul de catre persoana care primeste documentele; 

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru


care solicita dreptul, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2); 
c) actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor prevazute de art. 2; 

d) dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate; 

e) dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru
cresterea copilului; 

f) orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate. 


...

3. Cu actele de mai sus, puse intr-un dosar, se prezinta la Primarie (la asistenta sociala) unde
va completa si o cerere tip pentru CCC.

Pentru a beneficia de indemnizatia pentru CCC de la data incetarii concediului de maternitate


, trebuie ca actele sa fie depuse in termen de 60 de zile lucrătoare de la aceasta dată ... in caz
contrar, indemnizatia se va acorda de la data depunerii cererii (art.15 din OUG nr.111/2010).

Pe baza cererii de acordare a CCC, angajatorul va emite o decizie de suspendare a c.i.m. in


baza art.51 lit.a C.mun.

Odata cu depunerea actelor pentru acordarea indemnizatiei se va face si optiunea pentru


durata CCC... acesta poate avea o durata de 1 an, 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu
handicap.