Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

GHID
PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA
PROIECTULUI/LUCRĂRII DE DIPLOMĂ ŞI A
LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE
INTRODUCERE

Proiectul/lucrarea de diplomă/lucrarea de licență/disertaţie reprezintă o lucrare scrisă ce


se redactează de către student/masterand, sub îndrumarea ştiinţifică a unui cadru didactic de
specialitate şi se susţine la finalizarea studiilor universitare (proiect/lucrarea de diplomă/de
licență), respectiv la finalizarea studiilor masterale (lucrarea de disertaţie).
Înscrierea pentru întocmirea proiectului/lucrării de diplomă/licență/disertație se face
printr-o fișă de înscrire la Cercul științific al disciplinei/disciplina unde se elaborează
acesta/aceasta, întocmită în două exemplare din care unul va rămâne la coordonator, iar celălalt
la student.
Procesul de elaborare şi susţinere a proiectului/lucrării de diplomă/licență/disertaţie
reprezintă o formă a activităţii de cercetare individuală, ce reflectă nivelul de pregătire
profesională a viitorului inginer/doctor medic veterinar/licențiat, inclusiv capacităţile acestuia de
cercetare ştiinţifică.
Obiectivele lucrării constau în determinarea nivelului de cunoştinţe acumulate pe
parcursul anilor de studiu, capacitatea de studiere a bibliografiei în domeniul respectiv, aplicarea
cunoştintelor acumulate din domeniul de specialitate, în practică, formularea de concluzii şi
recomandări viabile și pertinente.
Elaborarea proiectul/lucrării de diplomă/licență/disertaţie constituie o etapă a studiului
individual aprofundat a materialului teoretic în specializarea licenței/masterului.
Proiectul/lucrarea de diplomă/licență/disertaţie este o lucrare creativă, care are drept
obiectiv demonstrarea capacităţilor studentului/masterandului de a analiza şi de a aprecia în mod
critic opiniile şi poziţiile altor specialiști în domeniu, de a-şi argumenta propria poziţie.
Proiectul/lucrarea de diplomă/licenţă/disertaţie va fi predat/predată după cm urmează:
 în format electronic (Rezulate și discuții, Concluzii și recomandări) cu două săptămâni
înaintea predării formei printate, la prodecanul cu cercetarea pentru eliberarea raportului
de similitudine;
 în două exemplare printate, cu două săptămâni înaintea de data susținerii, secretariatului
facultății/secretarilor comisiilor.
În proiect/lucrare trebuie să fie atașate:
 declarația pentru conformitate asupra originalității;
 raportul de similitudine (antiplagiat) eliberat de prodecanul cu cercetarea;
 declarația coordonatorului.
I. STRUCTURA PROIECTULUI/LUCRĂRII DE DIPLOMĂ,
LUCRĂRII DE LICENŢA/DISERTAŢIE

COPERTA - exemplu Anexa I


PAGINA DE TITLU (Coperta interioară) – ex. Anexa II
DECLARAȚIA PENTRU CONFORMITATE – ex. Anexa III
DECLARAȚIA COORDONATORULUI – ex. Anexa IV
CUPRINS – ex. Anexa V
Cuprinsul lucrării de diplomă trebuie să includă toate părţile componente ale lucrării,
precum şi paginaţia acestora.

INTRODUCERE.

Introducerea va cuprinde 1-2 pagini în care se vor preciza: scopul/motivaţia și structura


lucrării, incluzând considerentele generale privind alegerea temei, importanţa şi actualitatea
problematicii abordate, locul în care s-au desfăşurat studiile, suportul de care a beneficiat
studentul în realizarea proiectului/lucrării de diplomă/ licenţă/disertaţie.

CAPITOLELE

Lucrarea va fi structurată pe două părți, după cum urmează:


PARTEA I: STUDIU BIBLIOGRAFIC
Capitolul 1. Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul strict al temei abordate

PARTEA A II-A CERCETĂRI/CONTRIBUȚII PROPRII


Capitolul 2. Materiale şi metode
În acest capitol este prezentat cadrul natural (dacă este cazul), materialele și metodele
folosite.
Capitolul 3. Rezultate şi discuţii
Rezultatele cercetărilor proprii prezentate în lucrare trebuie să fie de actualitate și
realizate în perioada studenției.
Lucarea va fi dimensionată astfel: Introducerea și Stadiul actual al cunoaşterii - 10-15
pagini (40% din lucrare), respectiv, Materiale şi metode, Rezultate şi discuţii, Concluzii și
recomandări, Bibliografie vor însuma 15-20 de pagini (60% din totalul materialului).
Anexele nu sunt incluse în această structură și se atașează la finalul lucrării.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În această parte a lucrării se prezintă în mod sintetic concluziile obţinute în urma


cercetărilor desfășurate. Autorul va emite eventuale recomandări, care pot avea importanţă
aplicativă sau ştiinţifică.
Nu se numerotează ca și capitol și se vor specifica cu acurateţe care au fost
contribuţiile proprii ale autorului în cercetarea temei abordate.

BIBLIOGRAFIA – ex. Anexa VI

Bibliografia este ultima parte a lucrării și va conţine lista tuturor surselor de informaţie
utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării.
Bibliografia nu se va numerota ca și capitol al lucrării și se va structura pe următoarele
direcţii: materiale tipărite (cărţi şi lucrări de autori în edituri, studii şi articole în reviste de
specialitate sau prezentate la conferinţe), resurse în format electronic (articole şi lucrări
disponibile on line, site-uri consultate), documente emise de diferite organisme şi instituţii şi
acte normative.

ANEXE (dacă este cazul)

Anexele nu se numerotează ca și capitol, fiecare fiind menţionată cel puţin o dată în


textul lucrării. Acetea se numerotează în ordine crescătoare pentru toată lucrarea (Anexa 1,
Anexa 2 etc.). Fiecare anexă va începe pe o pagină separată.

CURRICULUM VITAE - Europass – se va amplasa la finalul lucrării (Anexa VII)


II. REDACTAREA PROIECTULUI/LUCRĂRII DE
DIPLOMĂ/LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Titlul Proiectului/Lucrării de Diplomă/Licenţă/Disertaţie trebuie să fie concis şi să


reflecte conţinutul cercetărilor ce fac obiectul lucrării. Se recomandă ca titlului lucrării, să
nu se depăşească 10 – 12 cuvinte.

 FORMATUL PAGINII. FONT. PARAGRAF (Anexa VIII)

Formatul paginii este A4 (nu ”Letter”)


Marginile paginii vor fi de 2,5 cm stânga (pentru compactare), 2,5 cm sus (pentru
antet), 2 cm dreapta şi 2 cm jos.
În partea de sus a paginii se va insera un antet (Header), preferabil „Times New
Roman” mărime 10 (dar poate fi şi mai mic, dacă este necesar), care să includă –
prenumele, numele autorului şi titlul lucrării. Antetul va include şi o linie care îl va despărţi
de textul lucrării.
Coperta interioară - pagina de titlu - nu va avea antet.
Paginile vor fi numerotate în partea de jos, centrat, utilizând fontul „Times New Roman”
mărime 10. Paginaţia va începe cu numărul 1 de la “Cuprins” (coperta interioară - pagina de
titlu - nu va fi numerotată).
Fontul utilizat pentru titlul capitolelor va fi „Times New Roman” mărime 14, spaţiat
la un rând, majuscule, bold, aliniat „Centrat”.
Fontul utilizat pentru titlul subcapitolelor va fi:
- 1.1. „Times New Roman” mărime 13, spaţiat la un rând, majuscule, fără bold,
aliniat „Centrat”.
- 1.1.1. „Times New Roman” mărime 12, spaţiat la un rând, fără majuscule, bold,
aliniat „Justify”, identat la un tab (1,27 cm).
- 1.1.1.1. „Times New Roman” mărime 12, spaţiat la un rând, fără majuscule, bold,
italic, aliniat „Justify”, identat la un tab (1,27 cm).
Fontul utilizat pentru text va fi „Times New Roman” mărime 12, spaţiat la un rând şi
jumătate, aliniat „Justify”.
Fontul de la notele de subsol va fi „Times New Roman” mărime 10. Notele de subsol
se utilizează, în special, atunci când autorul consideră că sunt necesare explicaţii suplimentare
referitoare la anumiţi termeni, denumiri, unităţi de măsură prezentate în text şi care, pentru
uşurarea lecturii nu sunt explicate în text.
Denumirile latine ale genurilor şi speciilor (plante, insecte, animale etc.) vor fi scrise
cu „Times New Roman”, italic, mărime corespunzătoare locului unde apar aceste denumiri
(titlul lucrării, titlul capitolelor sau subcapitolelor, textul propriu-zis al lucrării).
Lucrarea trebuie să fie redactată cu diacritice. Nu sunt acceptate prescurtări/abrevieri
etc. în afara celor prezentate în Lista de acronime şi abrevieri.
Paragraful nou va fi marcat de o indentare egală cu un tab (1,27 cm). Anexele se vor
ataşa la finalul lucrării, după bibliografie.
Orice informaţie preluată, citată sau analizată din alte surse (în cadrul textului, în tabele,
figuri, grafice etc.) va trebui să fie inserată în text, între paranteze, după modelul [n], unde n
reprezintă numărul de ordine al sursei citate din “Bibliografie”, redactată în ordine alfabetică.

 TABELELE
Tabelele trebuie să fie redactate după cum urmează:
 se numerotează deasupra tabelului (excepție fac cele din anexe) utilizând „Times New
Roman” mărime 10, bold, spaţiat la un rând, aliniat „Dreapta”. Numărul este format din
numărul capitolului şi numărul tabelului din respectivul capitol (exemplu Tabelul 3.11,
unde 3 = numărul capitolului şi 11 = reprezintă faptul că este cel de al 11-lea tabel
din cadrul capitolului cu numărul 3);
 numărul tabelului este precedat de cuvântul “Tabelul” și urmat de titlul acestuia;
 titlul tabelului se trece deasupra acestuia (în anexă denumirea lor poate fi şi denumirea
anexei) utilizând „Times New Roman” mărime 10, bold, spaţiat la un rând, aliniat
“Centrat”. Denumirea (titlul) tabelului trebuie să fie sugestivă atât pentru conţinutul cât
şi pentru structura tabelului.
 este obligatoriu să se indice unitatea de măsură utilizată pentru prezentarea datelor, fie
în cadrul tabelului, fie în denumirea acestuia.
 capul de tabel trebuie să conţină clar informaţia la care se referă fiecare rubrică;
 datele prezentate în tabel vor fi redactate cu „Times New Roman” mărime 10, spaţiat
la un rând. În tabelele cu multe date, se pot folosi şi fonturi mai mici (min 8).
 se recomandă existența unor note explicative (care încep cu menţiunea Notă:) atunci
când datele nu sunt omogene sau când se consideră necesare explicaţii suplimentare.
Acestea se vor redacta sub tabel utilizând „Times New Roman” mărime 10, spaţiat la un
rând, aliniat „Justify”, înainte de sursă.
 preluatea informaţiilor din mai multe surse, se va specifica într-o notă sub tabel;
 în cazul în care tabelul conţine date din literatura de specialitate, trebuie
menţionată sursa bibliografică la baza tabelului, folosind o formulare de tipul: după
(autor principal, an, pagina) sau sursă: (autor principal, an, pagina) utilizând „Times
New Roman” mărime 10, spaţiat la un rând, aliniat „Stânga”, Italic.
 tabelul trebuie să aibă o formă simplă şi sugestivă;
 pentru valorile relative (%) se va preciza baza de calcul;
 valorile de natură diferită (de exemplu absolute şi relative) vor fi tipărite cu
caractere grafice diferite;
 tabelul se tipăreşte pe o singură pagină, în cazul în care acesta se “rupe” se notează
“continuarea tabelului nr…”.

 GRAFICE/FIGURI
Toate graficele/figurile trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
 să fie numerotate sub grafic/ figură (excepție fac cele din anexe), utilizând „Times
New Roman” mărime 10, bold, spaţiat la un rând, aliniat „Centrat”. Numărul este format
din numărul capitolului şi numărul graficului/figurii din respectivul capitol. (exemplu
Figura 3.11, unde 3 = numărul capitolului şi 11 = reprezintă faptul că este cea de a 11-a
figură din cadrul capitolului cu numărul 3).
 denumirea se va trece sub grafic/figură, (în anexă denumirea lor poate fi şi denumirea
anexei) utilizând „Times New Roman” mărime 10, spaţiat la un rând, aliniat
„Centrat”, în continuarea numărului. Denumirea trebuie să fie sugestivă atât pentru
conţinutul cât şi pentru structura figurii/graficului.
 să prezinte sugestiv unitatea de măsură utilizată pentru prezentarea datelor, fie în cadrul
figurii/graficului, fie în denumirea acestuia.
 în cazul în care conţin date din literatura de specialitate, la baza figurii/graficului, se va
ttrece sursa, folosind o formulare de tipul: după (autor principal, an, pagina) sau sursă:
(autor principal, an, pagina) utilizând „Times New Roman” mărime 10, spaţiat la un
rând, aliniat „Stânga”.

 BIBLIOGRAFIA (Anexa VI)


Bibliografia trebuie să cuprindă toate titlurile din literatura de specialitate care au servit
ca bază de documentare, respectiv autorii care au fost citaţi în text la capitolele anterioare.
Referinţele vor fi menţionate în limba în care au fost consultate (nu vor fi traduse).
Chiar dacă pot fi citate lucrări de referinţă vechi, care sunt recunoscute pentru valoarea
şi actualitatea informaţiei, este de dorit ca majoritatea titlurilor să fie recente (ultimii 5-15 ani).
Referinţele bibliografice se vor scrie cu “„Times New Roman” mărime 12, spaţiat la un rând și
jumătate, aliniat „Stânga”, vor fi numerotate și se vor trece în ordine alfabetică şi
cronologică, începând cu sursele la care se poate menţiona numele autorului, continuând alte
sursele scrise (legislaţie, documente de sinteză elaborate de instituţii etc.) – caz în care, se va
folosi „***” .
Sursele bibliografice la care se poate menţiona autorul se vor specifica astfel:
Cărţi, articole din reviste de specialitate
1. Nume Autor 1, Inițiala Prenumelui Autor 1, …, an, Titlul cărții/articolului, Editura,
Localitatea editurii, ISBN/ISSN
Acte normative
2. *** SR EN ISO 9001:2001, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
Documente ale unor organizatii, la care s-a avut acces direct sau on-line:
3. *** Institutia, Documentul/Regulamentul, anul aparitiei, locul, paginile sau site-ul
de unde a fost preluata informatia.
Web site-uri
4. *** http://www.oximetry.org/pulseox/principles.htm Pulse Oximetry. Oximetry.org.
Principles of Pulse Oximetry Technology, Accesat 10.10.2013.
III.PREZENTAREA LUCRARII DE DIPLOMA

Absolventul își va susţine rezultatele cercetării realizate în mod liber cu ajutorul


unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. Timp maxim de prezentare : 5-7 minute.
Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia:
 prezentarea va conţine între 10 și 20 slide-uri;
 existenţa obligatorie a unui slide de titlu, care va conţine cel puţin titlul lucrării
numele absolventului și numele cadrului didactic coordonator;
 1 slide cu introducere în tematica lucrării;
 slide-uri cu text, tabele, figuri ce reprezintă material și metodă, rezultate și discuții;
 1-2 slide-uri finale pentru concluzii și recomandări;
 slide-urile nu vor conţine prea mult text, iar absolventul nu va citi informaţia de pe
slide.

EXEMPLE - STRUCTURA LUCRĂRII, CONŢINUT, TEHNOREDACTARE


Anexa I – Coperta cartonată a lucrării
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
(Times New Roman, 16 pt, bold, centrat)

FACULTATEA DE …………………………………………
(Times New Roman, 18 pt, bold, centrat)
PROGRAMUL DE STUDIU ...........................................................
(Times New Roman, 16 pt, bold, centrat)

PROIECT/LUCRARE DE DIPLOMĂ/
LUCRARE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
(Times New Roman, 30 pt, bold, centrat)

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: (Times New Roman, 14 pt, bold, aliniat la stânga)


Grad didactic, Prenume Nume (Times New Roman, majuscule, 14 pt, bold, aliniat la stânga)

Candidat: (Times New Roman, 14 pt, bold, centrat)


Prenume Nume (Times New Roman, majuscule, 14 pt, bold, aliniat la dreapta)

TIMIŞOARA (Arial, 14 pt, bold, centrat)


Anul susținerii (Arial, 14 pt, bold, centrat)
Anexa nr. II – Pagina de titlu a lucrării
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
(Times New Roman, 16 pt, bold, centrat)

FACULTATEA DE ………………………………….
Times New Roman, 18 pt, bold, centrat)
PROGRAMUL DE STUDIU ...........................................................
(Times New Roman, 16 pt, bold, centrat)

TITLUL PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/


LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
TITLUL LUCRĂRII DE DIPLOMĂ PENTRU
OBȚINEREA TITLULUI DE DOCTOR MEDIC
VETERINAR
(Times New Roman, 30 pt, bold, centrat)

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: (Times New Roman, 14 pt, bold, aliniat la stânga)


Grad didactic, Prenume Nume (Times New Roman, majuscule, 14 pt, bold, aliniat la
stânga)

Candidat: (Times New Roman, 14 pt, bold, centrat)


Prenume Nume(Times New Roman, majuscule, 14 pt, bold, aliniat la dreapta)

TIMIŞOARA (Times New Roman, 14 pt, bold, centrat)


Anul susținerii (Times New Roman, 14 pt, bold, centrat)
Anexa III – Declaraţia pentru conformitate

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE


privind autenticitatea proiectului de diplomă/lucrării de licenţă/disertaţie

Subsemnatul/a ......................................................................................................
identificat(ă) cu actul de identitate ........... seria ........, nr................., eliberat de
SPCLEP ................................................. la data de ..................................
CNP ...................................................................., cu domiciliul în
localitatea ..................................., str. ................................................................, nr...... bl. ...... , sc.
......, ap. ......, judeţul .................., în calitate de autor al
Proiectului de diplomă / Lucrării de licenţă/Lucrării de disertaţie cu titlul:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................
elaborat/ă şi depus/ă pentru susţinere publică în sesiunea (luna, anul) .................................... în
cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
României” din Timişoara, Facultatea ………..
………………………………………………………………………………, program de
studiu ....................................................................................
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, privind
falsul în declaraţii, că Proiectul de diplomă / Lucrarea de licenţă/Lucrarea de disertaţie este
rezultatul muncii personale, pe baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse
care au fost citate şi indicate, conform normelor academice, în textul lucrării şi în bibliografie.
Declar că Proiectul de diplomă/Lucrarea de licenţă/Lucrarea de disertaţie nu conţine
porţiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislaţiei române şi a
convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor.
De asemenea declar că sunt de acord ca Proiectul de diplomă/Lucrarea de
licenţă/Lucrarea de disertaţie să fie verificat/ă prin orice modalitate legală pentru confirmarea
originalităţii, consimţând inclusiv la introducerea conţinutului său într-o bază de date în acest
scop.
Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei instituţii de
învăţământ superior în vederea obţinerii examenului de diplomă/licenţă/disertaţie.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită
conform legii (art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii).

Data, Semnătura,
Anexa IV – Declaraţia coordonator

DECLARAȚIE COORDONATOR
PROIECT/LUCRARE DE DIPLOMĂ/LUCRARE DE
LICENȚĂ/DISERTAȚIE

Subsemnatul ...................................................................................., cadrul didactic al


Facultății de ......................................................................................................................................,
titular al disciplinei ......................................................................................................................
am coordonat studentul ...................................................................................................................,
absolvent al specializării ....................................................................................................., în
elaborarea proiectului/lucrării de diplomă/lucrării de licență/disertație cu
titlul ...................................................................................................................................................
.................................... și cunosc conținutul acestuia/acesteia.

Data, Semnătura,
Anexa V – CUPRINS
CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………… 1
PARTEA I: STUDIU BIBLIOGRAFIC
CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL STRICT
AL TEMEI ABORDATE………. …………………………………………………………………… 3
I.1. Exemplu…………………………………………………………………………
I.2. Exemplu…………………………………………………………………………
I.2.1. Exemplu……………………………………………………………………….
I.2.2. Exemplu…………………………………………………………………….....
PARTEA A II-A CONTRIBUȚII PROPRII
CAPITOLUL 2. MATERIAL ȘI METODĂ……………………………………… 17
1.1. Exemplu…………………………………………………………………
1.2. Exemplu…………………………………………………………………
1.2.1. Exemplu……………………………………………………………….
CAPITOLUL 3. REZULTATE ȘI DISCUȚII……………………………………..
1.1. Exemplu…………………………………………………………………
1.2. Exemplu…………………………………………………………………
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI………………………………………………...
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………........
ANEXE …………………………………………………………………………........
Anexa VI – BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE

Cărţi şi articole în reviste de specialitate sau prezentate la conferinţe


1. Nume Autor 1, Inițiala Prenumelui Autor 1, …, an, Titlul cărții/articolului, Editura,
Localitatea editurii, ISBN/ISSN
Resurse în format electronic
2. http://www.oximetry.org/pulseox/principles.htm Pulse Oximetry. Oximetry.org.
Principles of Pulse Oximetry Technology, Accesat 10.10.2013.
Acte normative
1. *** SR EN ISO 9001:2001, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
Documente ale unor organizatii, la care s-a avut acces direct sau on-line:
2. Instituţia, Documentul/Regulamentul, anul apariţiei, locul, paginile sau site-ul de unde
a fost preluată informaţia

S-ar putea să vă placă și