Sunteți pe pagina 1din 45

P

Mraanxui sahl ualn pd rbaucct h


i c Nn r.r.12
12
Herausgeber: GEALAN-Architektenberatung
GEALAN-Architektenberatung
Aprilie
Stand: 2005
April 2005

Detalii pentru proiectanţi

Sistem Mitteldichtungssystem
cu garnitură centralăS7000
S 7000IQ
Sistem Anschlagdichtungssystem
cu garnitură de contact S8000
S 8000IQ
mit constructivă
Adâncime einer Bautiefe 74
vonmm
74 mm
M a n u a l u l p r a c t i c n r. 1 2

GEALAN Architektenberatung

Detalii pentru proiectanţi

Detalii ale racordurilor de ferestre în


3
sistem cu garnitură de contact S 8000
și sistemul cu garnitură centrală S 7000
Manual practic Construcţii
Prefaţă la manualul practic nr. 12 „Detalii pentru
proiectanţi”
Stimate proiectant,
acest manual practic nr. 12 „Detalii pentru proiectanţi“ conţine o multitudine de
variante de cuplare şi racord cu sistemul cu garnitură centrală S7000 IQ şi sistemul
garniturilor de contact S8000 IQ. Manualul este aşadar un mijloc excelent pentru
dumneavoastră, el venindu-vă în ajutor cu soluţii de detaliu rapide şi fără mare efort
pentru rezolvarea problemelor individuale.

Dorim să vă atragem atenţia că detaliile prezentate aici reprezintă o rezumare a


soluţiilor de origine practică, profilate special pe un anumit caz particular.

De acea, vă recomandăm să adaptaţi fiecare punct în mod corespunzător la cerinţele


specifice obiectivului, cu precădere la cele de fizică a construcţiilor. Dorim să
evidenţiem factorul fRsi, care reprezintă o măsură pentru pericolul de formare a
Pentru informaţiile prezentate în manualul Ediţia: aprilie 2005 mucegaiului.
practic în cele ce urmează, nu se asigură
nicio garanţie privind completitudinea sau Reproducerea şi multiplicarea, inclusiv sub Factorul de temperatură f
corectitudinea. GEALAN Fenster-Systeme formă de extrase, sunt permise numai cu
GmbH îşi rezervă dreptul de a modifica acordul nostru. Nu este o lege, ci o necesitate constructivă
oricând conţinutul acestor informaţii. Nu
există obligaţia corecturii în cazul Toate drepturile rezervate.
informaţiilor false, depăşite sau inexacte sau Noul factor de temperatură introdus f este definit în DIN EN ISO 10211-2.
completării în cazul informaţiilor incomplete. Odată cu apariţia acestei documentaţii de
Recomandările au caracter neangajant. Se lucru, toate ediţiile precedente îşi pierd A se vedea şi manualul nr. 7
aplică § 675 II din Codul civil german. valabilitatea.
Înainte de fiecare utilizare a informaţiilor, Pentru factorul de temperatură fRsi, se defineşte în DIN 4108-2 (proiect din iunie 1999)
acestea trebuie verificate de către utilizator. Serviciile de consultanţă ale firmei GEALAN următoarea cerinţă:
Informaţiile furnizate nu reprezintă în niciun Fenster-Systeme GmbH, Hofer Straße 80,
fel garanţie sau asigurare asupra 95145 Oberkotzau au caracter neangajant.
proprietăţilor. Ele nu reprezintă un manual fRsi > 0,70
de utilizare a produselor sau altor servicii Ediţia 1
4 asigurate de GEALAN Fenster-Systeme Ediţia 2 Prin prestabilirea unei valori minime a factorului de temperatură, se urmăreşte în 5
GmbH. primul rând prevenirea formării de mucegai în zona punţilor termice.
GEALAN Fenster-Systeme nu îşi asumă
răspunderea pentru utilizarea următoarelor
informaţii, cu excepţia răspunderii pentru
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


premeditare şi neglijenţă de grad înalt.
Revendicările în instanţă cauzate de aceste
informaţii sunt guvernate de dreptul
german, prin excluderea prevederilor
dreptului privat internaţional.
Cuprins

Indicaþii de aplicare a desenelor de detaliu pentru Sistemul cu garniturã centralã S7000 IQ


proiectanþi Capitol Pagina Capitol Pagina

Se va verifica sistematic dacă desenele prezintă aptitudinea respectivă pentru cazul 1. Montanþi / traverse Racorduri de uși PSK __________ 40
aplicativ prevăzut. Montanţi______________________ 9 Racorduri pentru uși
Toate detaliile pentru proiectanţi sunt ilustrate la scara 1:3,33. Aici pot fi citite direct glisante cu ridicare ______________ 41
lăţimea totală a vederii, precum și lăţimile individuale ale acesteia. Prin copiere la 2. Cuplaje Racorduri pentru uși de casă
scara corespunzător mărită, secţiunile pot fi reprezentate la scara 1:1. Cuplaj vertical ____________ 10-11 cu prag ____________________ 42-43
Cuplaj orizontal ______________ 12 Racorduri pentru uși de casă
Factorul de copiere: 1. 200% fără prag/ praguri magnetice ____ 44
3. Colþuri Racorduri pentru uși de casă
2. 166% o
90 Colţuri __________________ 13 cu prag din GFK________________ 44
o
135 Colţuri __________________ 14 Racorduri pentru uși de casă cu
Cu privire la oţel, a fost înscrise în desen rigidizările din oţel maxim posibile în fiecare
Colţuri variabile ______________ 14 prag - deschidere spre exterior __ 45
caz. La alegerea dimensiunilor, respectiv a oţelurilor, se vor lua însă în considerare
directivele privind rigidizarea incluse în directivele de prelucrare GEALAN, precum și 4. Racorduri de uºi 10. Racorduri de ferestre
cerinţele de natură statică. Dimensionarea statică a elementelor este prezentată în Racorduri pentru uși de fără cutie de rulou exterior
manualul practic nr. 6 „Statica”. balcon cu toc ______________ 15-17 fără rebord__________________ 46/48
Racorduri pentru uși Izolaţie exterioară ______________ 47
Pentru consultanţă personală, departamentul nostru „Architektenberatung de casă cu prag ______________ 18 Rebord în interiorul peretelui ______ 49
(Consultanţă de arhitectură)“ vă stă cu plăcere la dispoziţie. Izolaţie în zona centrală ______ 56/57
5. Racorduri de ferestre
cu element de prelungire a ruloului
Tel.: 09286/77-4210 fără cutie de rulou exterior exterior fără rebord __________ 50-51
Fax.: 09286/77-4141 Izolaţie exterioară ____________ 19 Izolaţie exterioară ____________ 52-53
cu element de prelungire a cu casetă pe buiandrug
ruloului exterior fără rebord __ 20-21 fără rebord ________________ 54-55
Izolaţie exterioară __________ 22-23 Izolaţie în zona centrală ______ 56-57
cu casetă pe buiandrug cu casetă aplicabilă
Legendă: fără rebord________________ 24-25 fără rebord ________________ 60-61
Sistemul cu garniturã de contact cu jaluzea
S8000 IQ fără rebord ________________ 62-63
Tencuială 6. Montanþi / traverse cu marchizoletă
Folie de antifonare fără rebord ________________ 64-65
Montanţi ____________________ 27
Izolaţie Zidărie
6 7. Cuplaje 11. Construcþii de faþade 7
Bandă precomprimată de etanșare a racord lateral ________________ 66
rosturilor Beton armat Cuplaj vertical ____________ 28-30
Cuplaj orizontal ______________ 31 racord inferior ____________ 67-70
Material de hidroizolaţie cu material de Beton ușor racord frontal la planșeu ____7177
umplutură sub formă celulară închisă
8. Colþuri racord în perete intermediar ____ 78
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Glaf interior al ferestrei Placă expandată o racord superior Attika ________ 79
dură 90 Colţuri ________________ 32-33
Folie Gipscarton
o
135 Colţuri ______________ 33-34 12. Construcþii de acoperiº
Colţuri variabile ____________ 34-35 Secţiune în coama acoperișului __ 80
Covor de pardoseală Secţiune în streașină ________ 81-83
9. Racorduri de uºi Secţiune în căprior ____________ 84
Racorduri pentru uși de balcon racord superior de acoperiș ____ 85
toc ______________________ 36-39
Montanþi cu lizene 1
Subconstrucþie
din oþel conf.
cerinþelor statice

Subconstrucþie
din oþel conf.
cerinþelor statice

8 9
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33
Cuplaje verticale Cuplaje verticale

2 Subconstrucţie
din oţel conf.
cerinţelor statice
2

10 11
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Subconstrucţie
din oţel conf.
cerinţelor statice

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Cuplaj orizontal

2 Colţuri 90°
2

sigilare

Cuplaj orizontal

12 13
sigilare
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Colþuri 135° / colþuri variabile

3
Racorduri pentru uºi de balcon cu toc

14 15
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33
Racorduri pentru uºi de balcon cu toc

DIN 18195-9 Etanșări de construcţii - partea 9: penetrări, joncţiuni, încheieri


Racorduri pentru uºi de balcon cu toc 4.2 Etanșări contra apei fără presiune... Închiderile la componentele ascendente vor fi
asigurate prin tragerea în caneluri a marginii etanșării, montarea unor șine de prindere sau

4 4
acoperire constructivă. Etanșarea se va trage de regulă cu cel puţin 150 mm peste suprafaţa
Directive pentru proiectarea și execuţia de acoperișuri cu etanșări - directive pentru unei căptușeli aflate peste etanșare (stratul care dirijează apa).
acoperișuri plate -
10.3 Racorduri la uși (4) În cazuri de excepţie, este posibilă o diminuare a înălţimii de
îmbinare, în cazul când condiţiile locale asigură în fiecare moment o scurgere impecabilă a
apei în zona ușii. Acesta este cazul când, în imediata apropiere a zonei ușii, există scurgeri
pentru terase sau alte posibilităţi de drenare. În asemenea cazuri, înălţimea de îmbinare
trebuie să fie cu cel puţin 50 mm (capătul superior al etanșării sau tabla de racord sub culisă)
peste suprafaţa căptușelii.

SitaDrain
150x1000
16 Înãlþimea 70-110 17
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33
Racorduri pentru uşi de casă cu prag Racord de fereastră la clădire nouă cu izolaţie exterioară

În caz de condiţii climatice defavorabile,


apare pericolul formării apei de condens pe
4 latura interioară a pragului.

racord lateral DFs7X401

SitaDrain
150x1000
Înălţimea 70-110

18 19
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu7X401
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - fără rebord cu element de prelungire Racord de fereastră la clădire veche - fără rebord cu element de
a ruloului exterior prelungire a ruloului exterior

5 5

racord lateral DFs7A101

20 21

racord superior DFo7A101


Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu7A101
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - izolaţie exterioară
cu cutie de rulou exterior din construcţie
racord al glafului ferestrei
lateral exterior cu bandă
precomprimată de
etanşare a rosturilor Racord de fereastră la clădire nouă - izolaţie exterioară
cu cutie de rulou exterior din construcţie

5 Forma
glafului
5
ferestrei

racord lateral DFs7S405

22 23
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord superior DFo7S405

racord inferior DFu7S405

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - fără Racord de fereastră la clădire nouă - fără
rebord cu cutie de rulou exterior din construcţie rebord cu cutie de rulou exterior din construcţie

Cutie de rulou exterior


din construcţie

5 5

racord lateral DFs7S103 Izolaţia şi capacul


din construcţie

Etanşare pe
interior

24 25
racord superior DFo7S103
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu7S104
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Montanþi cu lizene

Subconstrucţie
din oţel conf.
cerinţelor statice

Subconstrucţie
din oţel conf.
cerinţelor statice

26 27
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33
Cuplaje verticale Cuplaje verticale

7 7

Subconstrucţie
din oţel conf.
cerinţelor statice

28 29
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Cuplaj vertical Cuplaj orizontal

7 sigilare
7

30 31

Subconstrucţie sigilare sigilare


Lăcuit
din oţel conf.
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


cerinţelor statice
Lăcuit

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Colţuri 90° Colţ 90°

8 Subconstrucţie
din oţel conf.
cerinţelor statice
8

Colţ 135°

32 33
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Colţuri 135° Colţuri variabile

Placare cu tablă
vopsită în cuptor

tivit

Colţuri variabile

8 Subconstrucţie din oţel conf.


cerinţelor statice, cu piese scurte
din platbandă 50x4mm
8
Asamblarea filetată trebuie să
aibă loc prin platbandă

34 35
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Subconstrucţie
din oţel conf.
cerinţelor statice

Subconstrucţie
din oţel conf.
cerinţelor statice
vopsită în cuptor

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racorduri pentru uºi de balcon cu toc Racorduri pentru uºi de balcon cu toc

Directive pentru proiectarea și execuţia de acoperișuri cu etanșări - directive pentru


acoperișuri plate -
10.3 Racorduri la uși (4) În cazuri de excepţie, este posibilă o diminuare a înălţimii de
îmbinare, în cazul când condiţiile locale asigură în fiecare moment o scurgere impecabilă a
apei în zona ușii. Acesta este cazul când, în imediata apropiere a zonei ușii, există scurgeri
pentru terase sau alte posibilităţi de drenare. În asemenea cazuri, înălţimea de îmbinare
trebuie să fie cu cel puţin 50 mm (capătul superior al etanșării sau tabla de racord sub culisă)
peste suprafaţa căptușelii.

OKFF

9 9
OKFF

SitaDrain
150x1000
Înãlþimea 70-110

36 37
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33
Racorduri pentru uºi de balcon cu toc Racorduri pentru uºi de balcon cu toc ºi casetã pe buiandrug din
construcþie

DIN 18195-9 Etanșări de construcţii - partea 9: penetrări, joncţiuni, încheieri


4.2 Etanșări contra apei fără presiune... Închiderile la componentele ascendente vor fi
asigurate prin tragerea în caneluri a marginii etanșării, montarea unor șine de prindere sau
acoperire constructivă. Etanșarea se va trage de regulă cu cel puţin 150 mm peste suprafaţa
unei căptușeli aflate peste etanșare (stratul care dirijează apa).

OKFF

OKFF

9 9

38 39
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de uºã paralel— glisant — basculant (PSK) Racorduri de uºã glisantã cu ridicare

Directive pentru proiectarea și


execuţia de acoperișuri cu etanșări -
directive pentru acoperișuri plate -
10.3 Racorduri la uși (4) În cazuri de
excepţie, este posibilă o diminuare a
înălţimii de îmbinare, în cazul când
condiţiile locale asigură în fiecare moment
o scurgere impecabilă a apei în zona ușii.
Acesta este cazul când, în imediata Directive pentru proiectarea și
apropiere a zonei ușii, există scurgeri execuţia de acoperișuri cu etanșări -
pentru terase sau alte posibilităţi de directive pentru acoperișuri plate -
drenare. În asemenea cazuri, înălţimea de 10.3 Racorduri la uși (4) În cazuri de
îmbinare trebuie să fie cu cel puţin 50 mm excepţie, este posibilă o diminuare a
(capătul superior al etanșării sau tabla de Deschiderea de fixare înălţimii de îmbinare, în cazul când
118,0 mm
racord sub culisă) peste suprafaţa condiţiile locale asigură în fiecare moment
căptușelii. o scurgere impecabilă a apei în zona ușii.

9 9
Acesta este cazul când, în imediata
apropiere a zonei ușii, există scurgeri
pentru terase sau alte posibilităţi de
drenare. În asemenea cazuri, înălţimea de
îmbinare trebuie să fie cu cel puţin 50 mm
(capătul superior al etanșării sau tabla de
racord sub culisă) peste suprafaţa

Capac: 91
căptușelii.

OKFF

40 41
SitaDrain
150x1000
Înãlþimea 70-110
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


SitaDrain
150x1000
Înãlþimea 70-110

Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3,33
Racorduri pentru uşi de casă cu prag Racorduri pentru uşi de casă cu prag

În caz de condiţii climatice defavorabile, apare


pericolul formării apei de condens pe latura
În caz de condiţii climatice defavorabile, apare interioară a pragului.
pericolul formării apei de condens pe latura
interioară a pragului.

OKFF

9 OKFF
9
SitaDrain
150x1000
Înălţimea 70-110

42 43
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racorduri pentru uşi de casă fără prag / praguri magnetice Racorduri pentru uşi de casă cu prag - deschidere spre exterior

În caz de condiţii climatice defavorabile, apare


pericolul formării apei de condens pe latura
interioară a pragului.

3 Înălţimea pragului
SitaDrain
150x1000

OKFF

9 9

Racorduri pentru uşă de


balcon cu prag din plastic
consolidat cu fibră de sticlă
OKFF

44 SitaDrain
150x1000
45
Înălţimea 70-110
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - fără rebord Racord de fereastră la clădire nouă cu izolaţie exterioară

racord lateral DFs8X101


racord lateral DFs8X401

10 10

46 47
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8X401
racord inferior DFu8X101

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire veche - fără rebord Racord de fereastră la clădire veche cu rebord în interiorul peretelui

racord lateral DFs8X105 racord lateral DFs8X202

10 10

48 49
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8X105 racord inferior DFu8X201

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - fără rebord cu element de prelungire a Racord de fereastră la clădire veche - fără rebord cu element de prelungire
ruloului exterior a ruloului exterior

racord lateral DFs8A101


10 10

racord superior DFo8A101

50 51
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8A101
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - fără rebord cu Racord de fereastră la clădire nouă - fără rebord
cutie de rulou exterior din construcţie cu cutie de rulou exterior din construcţie

Cutie de rulou
exterior din
construcţie

Izolaţia şi
capacul din
construcţie

10 racord lateral DFs8S103 etanşare pe


partea interioară
10

racord superior DFo8S103

52 53
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8S104

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - izolaţie Racord de fereastră la clădire nouă - izolaţie
exterioară cu cutie de rulou exterior din construcţie exterioară cu cutie de rulou exterior din construcţie
racord al glafului ferestrei lateral
exterior cu bandă precomprimată de
etanşare a rosturilor

Forma glafului
ferestrei

10 racord lateral DFs8S405 10

54 55

racord superior DFo8S405


Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8S405

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - izolaţia în zona centrală mascată Racord de fereastră la clădire nouă - fără rebord
cu clincher şi cutie de rulou exterior din construcţie cu cutie de rulou exterior din construcţie

Cutie de rulou exterior din construcţie

racord lateral DFs8S501

10 Izolaţia şi capacul din construcţie 10

56 57
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord superior DFo8S501

racord inferior DFu8S501


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră la clădire nouă - izolaţia în zona centrală Racord de fereastră la clădire nouă - izolaţia
mascată cu clincher în zona centrală mascată cu clincher

racord superior DFo8X504

racord lateral DFs8X504

10 10

58 59
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8X504
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră fără rebord cu cutie de rulou Racord de fereastră fără rebord cu cutie de rulou
exterior aplicată exterior aplicată

racord lateral DFs8V101

10 10

racord superior DFo8V101

60 61
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8V101

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră cu jaluzea Racord de fereastră cu jaluzea

racord lateral DFs8J101

10 10
racord superior DFo8J101

62 63
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8J101

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Racord de fereastră cu marchizoletă Racord de fereastră cu marchizoletă

racord lateral DFs8M101


10 10

64 65

racord superior DFo8M101


Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


racord inferior DFu8M101
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Construcţie de faţadă - racord lateral Punct de bază al construcţiei de faţadă

Etanşare în zona
profilului static 7291

OKFF

Art.: 2268 până la art.:


2271 se poate scurta la
diferite lungimi

Respectaţi distanţa
diblurilor faţă de margine

11 11

66 Cornier de susţinere 67
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Punct de bază al construcţiei de faţadă Punct de bază al construcţiei de faţadă

Etanşare în zona
profilului static 7291
OKFF
OKFF

Structură de pardoseală
Structură de pardoseală
Ţeava cu secţiune dreptunghiulară
50x30x4; fiecare caz se va verifica static

Tablă din aluminiu


vopsită în cuptor

Grosimea planşeului
Respectaţi distanţa
diblurilor faţă de margine

Grosimea planşeului
Respectaţi distanţa diblurilor faţă de

11 11
margine

OKFF

Folie etanşă la vapori


68 69
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Punct de bază al construcţiei de faţadă Construcţie de faţadă - racord frontal la planşeu

OKFF
OKFF

Structură de pardoseală
Respectaţi distanţa
diblurilor faţă de
margine
Grosimea planşeului
11 11
OKFF

70 71
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Construcţie de faţadă - racord frontal la planşeu Construcţie de faţadă - racord frontal la planşeu

OKFF OKFF

Structură de pardoseală

Structură de pardoseală
Grosimea planşeului

Grosimea planşeului
Respectaţi distanţa diblurilor faţă
Respectaţi distanţa diblurilor faţă

11 11

de margine
de margine

72 73
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Construcţie de faţadă - racord frontal la planşeu Construcţie de faţadă - racord frontal la planşeu

Etanşare în zona profilului


static 7291

OKFF OKFF

Structură de pardoseală

Structură de pardoseală
Tablă din aluminiu

Respectaţi distanţa
vopsită în cuptor

diblurilor faţă de
margine
Grosimea planşeului
Respectaţi distanţa
diblurilor faţă de
margine
Folie permisivă la
difuzia vaporilor

Grosimea planşeului
11 11

74 75
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Construcţie de faţadă - racord frontal la planşeu Construcţie de faţadă - racord frontal la planşeu

OKFF OKFF

Structură de pardoseală
Ţeava cu secţiune dreptunghiulară
50x30x4; fiecare caz se va verifica static
Tablă din aluminiu
vopsită în cuptor

Respectaţi distanţa
diblurilor faţă de
margine

Respectaţi distanţa
diblurilor faţă de
margine
Grosimea planşeului

11 11
Folie permisivă la
diblurilor faţă de margine

difuzia vaporilor
Respectaţi distanţa

Art.: 2268 până la art.:


2271 se poate scurta la
diferite lungimi

76 77
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Construcţie de faţadă - racord frontal la planşeu Construcţie de faţadă - racord superior

Cornier de susţinere sudat la ţeava


cu secţiune dreptunghiulară
Placare cu tablă Attika

Ventilare din spate


11 11
Ţeavă cu secţiune
dreptunghiulară
100x50x4,5

Structura planşeului

78 79
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Construcţie de acoperiş - secţiune în coama acoperişului Construcţie de acoperiş - secţiune în streaşină

Tablă din aluminiu


vopsită în cuptor

Şurub cu cap de
etanşare

Vitraj de acoperiş din exterior Subconstrucţie din oţel


conf. cerinţelor statice

12 12
Tablă din aluminiu
vopsită în cuptor

Şurub cu cap de
etanşare

80 81
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Vitraj de acoperiş din exterior Subconstrucţie din oţel
conf. cerinţelor statice

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Construcţie de acoperiş - secţiune în streaşină Construcţie de acoperiş - secţiune în streaşină cu geam în trepte

Geam în trepte

Tablă din aluminiu


vopsită

Tablă din
aluminiu
vopsită în
cuptor

Subconstrucţie din oţel


conf. cerinţelor statice
Drenare a falţului prin
furtun

12 12
82 83
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
Construcţie de acoperiş - secţiune în căprior Construcţie de acoperiş - secţiune în racordul superior

12 12
84 85
Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3,33
GEALAN-Anwendungstechnik
Hofer Straße 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon 0 9286/77-0
Telefax 0 9286/77-22 22
e-Mail: info@gealan.de
Internet: http://www.gealan.de

86
Manual practic Construcţii
Manuale practice publicate până acum de GEALAN:

Manual practic nr.1 Manualul practic nr. 2 Manualul practic nr. 3 Manualul practic nr. 4
Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Editor: GEALAN- Architektenberatung Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Editor: GEALAN- Architektenberatung
Ediţie: Octombrie 2005 Ediţie: Martie 2006 Ediţie: Martie 2002 Ediţie: Martie 2005

Ventilarea spaţiilor Geamuri Montajul Construcţii

GECCO S6000 Sistem de izolaţie cu încastrare (S3000)


GECCO Plus Adâncime constructivă 62 mm
GECCO 3

Manualul practic nr. 5/7 Manualul practic nr. 5/8 Manualul practic nr. 6 Manualul practic nr. 7
Editor: GEALAN Architektenberatung Editor: GEALAN Architektenberatung Editor: GEALAN- Architektenberatung Editor: GEALAN- Architektenberatung
Ediţie: Iunie 2005 Ediţie: Iunie 2005 Ediţie: August 2000 Ediţie: Septembrie 2005

Protecţia termică
Construcţii Construcţii Statică Ordonanţa privind
economia de energie

Secţiuni de profil Secţiuni de profil


Construcţii de fereastră în sistem Construcţii de fereastră în sistem de
de izolaţie central (S7000 IQ) izolaţie cu încastrare (S8000 IQ)
Adâncime constructivă 74 mm Adâncime constructivă 74 mm

Manualul practic nr. 8 Manualul practic nr. 9 Manualul practic nr. 10


Manualul practic nr. 11
Editor: GEALAN- Architektenberatung Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Editor: GEALAN- Architektenberatung
Ediţie: Mai 2001 Ediţie: Noiembrie 2005 Ediţie: Martie 2002 Editor: GEALAN- Architektenberatung
Ediţie: Ianuarie 2005

Protecţie antifonică Protecţie anti-efracţie Texte promoţionale Detalii de proiectant

Sistem de izolaţie cu încastrare S3000

Manualul practic nr. 12 Manualul practic nr. 13


Editor: GEALAN- Architektenberatung
Editor: GEALAN- Architektenberatung Ediţie: Mai 2004
Ediţie: Aprilie 2005

Detalii de proiectant Casa pasivă

QP

Sistem de izolaţie central S7000 IQ


Sistem de izolaţie cu încastrare S8000 IQ
cu o adâncime constructivă de 74 mm