Sunteți pe pagina 1din 38

aferent

manualului
CÂȘTIGĂTOR
la licitația
MEC 2020

CONSTANTIN BASARAB CĂTĂLIN CRISTEA


DĂNUȚ DRĂCEA DAN SECLĂMAN

MATEMATICĂ
Culegere cu teste de antrenament
pentru Evaluarea Națională 2021
TESTE PENTRU PREG{TIREA EXAMENULUI DE EVALUARE NA|IONAL{
2020 - 2021, clasa a VIII-a, MATEMATIC{

TESTUL 1
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acord[ 10 p din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului este egal cu:
a) 4 b) - 4 c) - d)0
5p 2. Andrei, Bianca, Cristi ]i Dan rezolv[ @n mul\imea numerelor reale ecua\ia $x =
Rezultatele ob\inute de cei patru sunt prezentate @n tabelul urm[tor:

Andrei 0

Bianca 1

Cristi 2

Dan 3

Dintre cei patru elevi, cel care a r[spuns corect este:


a) Andrei b) Bianca c) Cristi d) Dan
5p 3. Dintre numerele x mai mare este num[rul:
a) x b) y c) z d) t
5p 4. Dac[ media aritmetic[ a numerelor 7; 8 ]i x este egal[ cu 9, num[rul x este egal cu:
a)12 b)11 c) 13 d)10
5p 5. Intersec\ia intervalelor 6 ]i @ este:
a) b) ; c) @ d) 7 h
5p 6. #n diagrama al[turat[ este prezentat[ reparti\ia elevilor claselor a VIII-a dintr-o ]coal[.
Conform diagramei, num[rul total al elevilor din clasa a VIII-a este:
a) 120 b) 150 c) 100 d) 140 Clasa
Clasa a VIII-a B
a VIII-a A 20%
30 elevi
Clasa
a VIII-a D
Clasa 25%
a VIII-a C
30%

-1-
SUBIECTUL al II- lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. #n figura al[turat[ PQRS este un romb, + P
Simetricul punctului Q fa\[ de dreapta PR este punctul:
a) P b) O c) R d) S
5p 2. #n figura de mai jos este reprezentat un teren ABCD, av`nd forma unui p[trat cu latura Q S
Pe acest teren s-a turnat ciment @n zona EFGH, acesta av`nd forma unui O
dreptunghi cu ]i Restul terenului este acoperit cu gazon.
Aria suprafe\ei acoperite cu gazon este egal[ cu:
a) b) c) d) R
A B
E 4m F
3m
H G C

D C
A O
5p 3. #n figura al[turat[ unghiurile AOB, BOC ]i COA sunt unghiuri @n jurul unui punct.
Dac[ m[sura unghiului BOC este media aritmetic[ a m[surilor unghiurilor AOB
]i COA, atunci m[sura unghiului BOC este egal[ cu:
a) c b) c c) c d) c B
5p 4. Un teren are forma unui dreptunghi cu lungimea egala cu triplul l[\imii ]i aria egal[ cu . Terenul este @mprej-
muit cu trei r`nduri de s`rm[, l[s`ndu-se 5 m f[r[ s`rm[ pentru poart[. Lungimea total[ a s`rmei necesar[ pentru a @m-
prejmui terenul este de:
a) 276 m b) 273 m c) 280 m d) 91 m
A
5p 5. #n figura al[turat[ ABC este un triunghi, M este mijlocul lui BC, iar N este
mijlocul lui AC. Dac[ aria triunghiului AMN este egal[ cu , atunci aria
N
triunghiului ABC este egal[ cu:
a) b) c) d)

B C
M
5p 6. #n cercul de centru O este @nscris p[tratul MNPQ. Dac[ raza cercului este de 5 cm, atunci aria p[tratului este egal[ cu:
a) b) c) d)

-2-
SUBIECTUL al III- lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)
5p 1. Dac[ elevii unei clase stau c`te doi, sau c`te trei, sau c`te cinci @n banc[, toate b[ncile sunt ocupate ]i nu r[m`n elevi @n pi-
cioare.
a) Este posibil ca num[rul elevilor clasei s[ fie 36?
b) Afla\i c`\i elevi sunt @n clas[, ]tiind c[ num[rul elevilor din clas[ este cuprins @ntre 20 ]i 40.
5p x x
2. Se consider[ expresia x !R
x x
a) Verifica\i c[ x x x $ x
2
b) Ar[ta\i c[ 2 pentru orice x ! R =
5p 3. Se consider[ func\ia " !
a) Determina\i valoarea lui m, ]tiind c[ f f -
b) Pentru m = 2 calcula\i sinusul unghiului format de graficul func\iei f ]i axa Ox.
% c % c Not[m cu D simetricul
5p 4. #n figura al[turat[ este reprezentat un triunghi ABC cu
punctului C fa\[ de punctul B ]i fie = ! A
a) Ar[ta\i c[ % c
b) Calcula\i lungimea segmentului CE.

D B C
E

5p 5. #n figura de mai jos este schi\a unui teren @n form[ de trapez cu < % c
a) Demonstra\i c[ 8 %.
b) Calcula\i distan\a de la punctul A la dreapta BD.
A B

D C

5p 6. Un bazin are forma unui paralelipiped dreptunghic cu lungimea 2, 4 m, l[\imea 1, 2 m ]i @n[l\imea 8 dm.
a) Calcula\i volumul bazinului, exprimat @n litri.
b) Pere\ii laterali ai bazinului se placheaz[ cu pl[ci de faian\[. }tiind c[ o plac[ de faian\[ are forma unui p[trat cu lungi-
mea laturii de 40 cm, iar faian\a se vinde la cutii, fiecare cutie av`nd 10 pl[ci, afla\i c`te cutii de faian\[ sunt necesare pen-
tru a placa pere\ii laterali ai bazinului.

-3-
TESTUL 2
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acord[ 10 p din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Suma divizorilor naturali ai num[rului 18 este egal[ cu:
a) 33 b) 36 c) 39 d) 20
5p 2. #n tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele ob\inute de patru copii @n urma adun[rii celui mai mic num[r prim de dou[
cifre cu cel mai mare num[r prim de dou[ cifre.
}tefan 99
Robert 108
Mihai 110
Andrei 93

Rezultatul corect l-a ob\inut:


a) }tefan b) Robert c) Mihai d) Andrei
5p 3. Dac[ atunci valoarea expresiei $ $ -
a) 10 b) 100 c) 110 d) 0
5p 4. Media geometric[ a numerelor -
a) 8 b) 4 c) 7 d) 1
5p 5. Pentru cinci creioane Maria pl[te]te 8 lei. Pentru trei creioane de acela]i fel Maria va pl[ti:
a) 4, 8 lei b) 3, 2 lei c) 1, 6 lei d) 5, 4 lei
5p 6. Notele ob\inute de elevii clasei a VIII-a la tez[ la matematic[ sunt reprezentate @n tabelul de mai jos:

Nota 4 5 6 7 8 9 10

Num[r elevi 3 4 4 4 6 6 3
Media clasei este:
a) 7 b) 7, 10 c) 7, 15 d) 7, 20

-4-
SUBIECTUL al II- lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Num[rul de muchii ale unui tetraedru este egal cu:
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
5p 2. Figura al[turat[ reprezint[ schi\a unui parc. Se ]tie c[ < iar M este
mijlocul lui CD. Ionu\ parcurge cu bicicleta traseul M
D C
Lungimea traseului parcurs de Ionu\ este egal cu:
a) b)
c) d)

A B
5p 3. #n figura de mai jos dreptele d d sunt paralele, iar S este o secant[.
Valoarea lui x este egal[ cu:
a) c b) c c) c d) c
S
d1

x
d2
x 9

5p 4. Un elev are la dispozi\ie pl[ci dreptunghiulare cu lungimea de 5 cm ]i l[\imea de 3 cm. El construie]te cu astfel de pl[ci
un p[trat cu lungimea laturii de 60 cm. Num[rul pl[cilor folosite este egal cu:
a) 280 b) 200 c) 220 d) 240
5p 5. Punctele D, E, F se afl[ pe cercul de centru O astfel @nc`t D ]i E sunt diametral opuse ]i F
% %
c M[sura unghiului este egal[ cu:
a) c b) c c) c d) c
D E
O

5p 6. ABCD este un trapez isoscel av`nd bazele = = = Lungimea @n[l\imii trapezului


este egal[ cu:
a) 20 cm b) 15 cm c) 10 cm d) 4 cm

-5-
SUBIECTUL al III- lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)
5p 1. Dou[ tablete (de acela]i fel) ]i trei telefoane (de acela]i fel) cost[ 7800 lei.
a) Dac[ o tablet[ cost[ 1500 lei, afla\i c`t cost[ un telefon.
b) Afla\i c`t cost[ un telefon ]i c`t cost[ o tablet[, ]tiind c[ trei tablete cost[ c`t dou[ telefoane.
5p 2. Se consider[ expresia !R

a) Ar[ta\i c[ ! R=

b) Afla\i ! Z ! Z.
5p 3. Se consider[ func\ia R " R $
a) Ar[ta\i c[ f + f este num[r natural.
b) Calcula\i distan\a de la punctul O la reprezentarea grafic[ a func\iei f.
5p 4. #n figura al[turat[ este reprezentat[ o plac[ de gresie av`nd forma unui dreptunghi D Q P C
ABCD cu = = Punctele M ]i N se afl[ pe segmen-
tul AB, astfel @nc`t = = , iar punctele P ]i Q se afl[ pe segmentul
CD, astfel @nc`t Suprafe\ele ADQ ]i MNCP au culoarea alb[
iar suprafe\ele BCN ]i AMPQ au culoarea neagr[. A M N B
a) Ar[ta\i c[ aria suprafe\elor colorate @n alb este egal[ cu aria suprafe\elor colorate cu negru.
b) Demonstra\i c[ dreptele AQ ]i BP sunt perpendiculare.
5p 5. Fie triunghiul isoscel ABC, % = c ]i punctul D situat pe latura AC astfel @nc`t % c
a) Ar[ta\i c[
b) Demonstra\i c[ = $
5p 6. #n tetraedrul regulat ABCD punctul E este mijlocul muchiei BC. Se ]tie c[ =
a) Calcula\i aria total[ a tetraedrului ABCD.
b) Calcula\i volumul tetraedrului AEBD.

-6-
TESTUL 3
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acord[ 10 p din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Cel mai mare divizor comun al numerelor 42, 56 ]i 70 este:
a) 7 b) 14 c) 21 d) 28
5p 2. #n[l\imea m[surat[ @n centimetri, a patru elevi este prezentat[ @n tabelul de mai jos.

Ana 1, 62

Bogdan 1, 74

Cristian 1, 70

Dana 1, 68

Media aritmetic[ a celor patru valori corespunz[toare @n[l\imii elevilor este:


a) 1, 685 b) 1, 68 c) 1, 682 d) 1, 695
5p 3. Media aritmetic[ a numerelor este mai mare dec`t media geometric[ a numerelor x ]i
y cu:
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
5p 4. Dintre urm[toarele seturi de numere ra\ionale, cel scris @n ordine cresc[toare este:
a) - - - - b) - - - -
c) - - - - d) - - - -
5p 5. Dac[ intervalul n n ! N, con\ine un singur num[r natural, atunci n este egal cu:
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
5p 6. #n tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile m[surate la o sta\ie meteorologic[, la aceea]i or[, @n fiecare zi a unei
s[pt[m`ni.
Ziua Luni Mar\i Miercuri Joi Vineri S`mb[t[ Duminic[

Temperatura ( cC ) c c 11c c c c c
Robert afirm[ c[ ''diferen\a dintre cea mai mare ]i cea mai mic[ temperatur[ @nregistrat[ @n aceast[ s[pt[m`n[ este egal[
cu 8c ''. Afirma\ia lui Robert este:
a) adev[rat[ b) fals[

-7-
SUBIECTUL al II- lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Diagonalele unui romb au lungimea de . Perimetrul rombului este egal cu:
a) 9 cm b) 10 cm c) 8 cm d) 12 cm
5p 2. Peretele unei b[i are forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 4 m ]i 2, 4 m. Pe acest perete se pun pl[ci de faian\[. O pla-
c[ de faian\[ are forma unui p[trat cu lungimea laturii de 4 dm. Num[rul de pl[ci de faian\[ necesare pentru a acoperii @n
totalitate peretele este egal cu:
a) 40 b) 60 c) 80 d) 100

2, 4 m
4 dm
4 dm

4m

5p 3. Punctele A, B, C sunt situate (@n aceast[ ordine), pe cercul de centru O astfel @nc`t M[sura unghiului
% este egal[ cu: C
a) c
b) c O
c) c
d) c
A B
D C
5p 4. Figura al[turat[ reprezint[ schi\a unei gr[dini @n form[ de trapez cu < .
N Q
Pe r`ndurile MP ]i NQ se planteaz[ flori. Dac[
M P
= = = = , atunci lungimea total[ a r`ndurilor
cu flori este de: A B
a) 28 m b) 30 m c) 32 m d) 34 m
5p 5. #n paralelogramul ABCD, + aria triunghiului AOB este egal[ cu Aria paralelogramului
ABCD este egal[ cu:
a) b) c) d)
5p 6. #n figura al[turat[ este reprezentat cubul ABCDEFGH. M[sura unghiului H G
dintre dreptele AH ]i FG este egal[ cu:
a) c E F
b) c
D C
c) c
d) c A B

-8-
SUBIECTUL al III- lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)
5p 1. Un telefon cost[ 1500 lei.
a) Afla\i pre\ul telefonului dup[ o scumpire cu 10 %.
b) Determina\i cu ce procent trebuie s[ creasc[ pre\ul telefonului astfel @nc`t s[ coste 1800 lei.
5p 2. Se consider[ expresia
| unde x ! R =

a) Ar[ta\i c[ ! R=

b) #ncadra\i num[rul E @ntre dou[ numere @ntregi consecutive.


5p 3. Se consider[ func\ia R"R
a) Calcula\i $ $f$
b) Calcula\i aria triunghiului format de reprezentarea grafic[ a func\iei f ]i axele de coordonate Ox
]i Oy ale reperului cartezian xOy.

5p 4. #n triunghiul isoscel ABC, cu = = = @n[l\imea AD, ! intersec-


teaz[ bisectoarea ^ ! @n punctul I. A
a) Calcula\i aria triunghiului ABC.
b) Afla\i lungimea segmentului AI. E
I

B C
D
E
5p 5. #n figura al[turat[ este reprezentat un p[trat ABCD cu =
]i un triunghi echilateral CDE, punctul E fiind situat @n exteriorul
p[tratului ABCD. Not[m + = .
a) Ar[ta\i c[ % = c. C
D
b) Calcula\i distan\a de la punctul O la dreapta AE.

5p 6. Un butoi confec\ionat din tabl[ are forma unui cilindru circular drept O
av`nd sec\iunea diagonal[ un p[trat cu aria egal[ cu
A B
a) Ar[ta\i c[ aria unei baze este egal[ cu r
b) Suprafa\a lateral[ a butoiului se vopse]te pe ambele p[r\i. Ol Bl
Al
}tiind c[ 1 kg de vopsea este necesar[ pentru a vopsi de tabl[,
calcula\i cantitatea de vopsea necesar[ pentru a vopsi suprafa\a lateral[
a butoiului (se va lua r = ).
A O B

-9-
TESTUL 4
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acord[ 10 p din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Valoarea cifrei x pentru care num[rul x este divizibil cu 9 este:
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3
5p 2. Dac[ 8 muncitori termin[ o lucrare @n 6 ore, atunci 12 muncitori termin[ aceea]i lucrare @n:
a) 4 ore b) 6 ore c) 8 ore d) 2 ore
5p 3. O persoan[ depune la banc[, lunar, c`te 500 de lei. Dup[ un an, la suma depus[ se adaug[ din par-
tea b[ncii o dob`nd[ de 5 %. Suma pe care o are persoana respectiv[ dup[ un an (cu tot cu dob`n-
d[) este egal[ cu:
a) 6200 lei b) 6300 lei c) 6400 lei d) 6500 lei
5p 4. Patru elevi determin[ valoarea num[rului a ]i apoi aproximeaz[ prin a-
daos, la zecimi, rezultatul ob\inut. Rezultatele ob\inute de cei patru elevi sunt prezentate @n tabelul
urm[tor:
Marius 179, 8

Ana 179, 9

Florin 180

Irina 179, 7

Rezultatul corect l-a ob\inut:


a) Marius b) Ana c) Florin d) Irina
5p 5. Prin reuniunea intervalelor se ob\ine intervalul:
a) ^ @ b) c) ^ @ d)
5p 6. #n tabelul de mai jos sunt prezentate notele ob\inute de elevii unei clase la teza la matematic[ pe
semestrul I.
Nota 4 5 6 7 8 9 10

Num[r elevi 2 4 7 6 5 4 2
Probabilitatea ca, aleg`nd o lucrare a unui elev din clas[, aceasta s[ fie evaluat[ cu o not[ mai mare
dec`t 5, este egal[ cu:
a) b) c) d)

- 10 -
SUBIECTUL al II- lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. M[sura unghiului format de bisectoarele a dou[ unghiuri adiacente complementare este egal[ cu:
a) c b) c c) c d) c
5p 2. #n triunghiul ABC, medianele l l se intersecteaz[ @n punctul G. Dac[ aria triunghiului
l este egal[ cu , atunci aria triunghiului ABC este egal[ cu:
a) b) c) d)
D C
5p 3. #n figura al[turat[ este prezentat[ schi\a unei s[li de sport av`nd forma
unui p[trat ABCD, cu = + = Punctele M, N, P, Q P
Q reprezint[ mijloacele segmentelor OA, OB, OC respectiv OD. Supra- O
fa\a MNPQ este acoperit[ cu parchet, restul este acoperit cu gresie. Aria M N
suprafe\ei acoperite cu gresie este egal[ cu: A B
a) b) c) d)
5p 4. Trapezul ABCD are A < , 2 Dac[ ABC este triunghi echilateral, iar
= atunci lungimea segmentului AD este egal[ cu:
a) b) c) d)
5p 5. Lungimea coardei MN din figura al[turat[ este egal[ cu 8 cm, iar distan\a de la O, centrul cercului,
la coarda MN este rgal[ cu 3 cm. Lungimea cercului este egal[ cu:
a) r b) r c) r d) r O

M N

5p 6.Un colet are forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile egale cu 40 cm, 30 cm ]i 20 cm.
Dac[ la ambalare 10% din h`rtie se folose]te la @mbin[ri, atunci suprafa\a h`rtiei folosite pentru
ambalarea unui colet este egal[ cu:
a) b) c) d)

- 11 -
SUBIECTUL al III- lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)
5p 1. Mai mul\i copii vor s[ cumpere o minge. Dac[ fiecare copil contribuie cu 40 de lei, atunci nu ajung
70 de lei. Dac[ fiecare copil contribuie cu 60 de lei, atunci, dup[ cump[rarea mingii, r[m`n 70 de
lei.
a) Poate fi achitat costul mingii folosind doar bancnote de 50 de lei? Justifica\i r[spunsul.
b) Afla\i c`t cost[ mingea.
5p 2. Se consider[ expresia
!R

a) Ar[ta\i c[ ! R=
b) Determina\i numerele @ntregi n pentru care num[rul + $ este @ntreg.
5p 3. Reprezent[rile grafice ale func\iilor
R"R $ R"R !R
se intersecteaz[ @n punctul A .
a) Afla\i valorile lui a ]i b.
b) Pentru = = calcula\i aria triunghiului determinat de graficele func\iilor f ]i g ]i de axa Ox
a reperului cartezian xOy.
5p 4. #n figura al[turat[ este reprezentat triunghiul isoscel ABC, = @n care bisectoarea unghiului
% intersecteaz[ perpendiculara @n C pe BC @n punctul D. E
Ducem = !
a) Ar[ta\i c[ triunghiul BCE este isoscel. A
b) Dac[ % = ! demonstra\i c[
D
F
4
B C
5p 5. #n figura al[turat[ ABCD este un paralelogram.
% = c
a) Dac[ = = calcula\i aria paralelogramului ABCD.
b) Demonstra\i c[ bisectoarele unghiurilor % %
sunt perpendiculare. D C

A B
5p 6. #n cubul ABCDMNPQ, aria triunghiului ANQ este egal[ cu
a) Calcula\i aria total[ a cubului.
b) Calcula\i volumul tetraedrului MANQ.

- 12 -
TESTUL 5
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acord[ 10 p din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)


5p 1. Suma divizorilor @ntregi ai lui 6 este:
a) 7 b) 5 c) 12 d) 0
5p 2. Dac[ A  2 3 ; 3 2 , cardinalul mul\imii A Z este:
a) 7 b) 8 c) 9 d) 5
5p 3. Num[rul elevilor dintr-un lot de atletism ]i v`rstele lor sunt reprezentate @n tabelul de mai jos.
V`rsta (ani) 11 12 13 14
Num[r elevi 4 5 2 9

V`rsta medie a elevilor din lot este:


a) 12, 5 b) 12, 8 c) 12 d) 13
5p 4. Un obiect care cost[ 20 de lei se scumpe]te cu 10% ]i apoi se ieftine]te cu 10%. Pre\ul obiectului dup[
cele dou[ modific[ri este:
a) 20 lei b) 19, 80 lei c) 19 lei d) 21 lei y
3
5p 5. Rezultatul calculului 5  3   5  (1 ) este:
a) 2 b)  4 c) 2  2 5 d)  2
5p 6. #n sistemul ortogonal de axe din figura al[turat[ avem: A(1; 2 ), B(3; 1 ) A
B
C(2; 2 ) ]i ABCD este paralelogram. Ordonata punctului D este:
a)  3 b)  2 c)  1 d)  1 D
O x
2 2
C

SUBIECTUL al II-lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)


5p 1. #n figura al[turat[ este reprezentat un cerc cu centrul @n O ]i coarda AB. }tiind c[ arcul AB are 90 ]i
coarda AB  6 cm, lungimea razei este egal[ cu:
a) 6 cm A B
b) 6 2 cm
c) 3 2 cm O
d) 3 cm

5p 2. #n figura de mai jos, se ]tie c[ a b, MAN  40 ]i MBP  30 . M[sura unghiului AMB este:
a) 70
b) 40 A N a
c) 30 40
d) 35
M
30 b
B P

- 13 -
5p 3. #n desenul al[turat este reprezentat[ o gr[din[ sub form[ de triunghi ABC, iar M, N, P sunt respectiv
mijloacele laturilor AB, BC ]i AC. Suprafa\a triunghiului MNP este plantat[ cu flori, iar pe restul
suprafe\ei este gazon. }tiind c[ aria suprafe\ei cu flori este de A
12 m 2 , Determina\i aria suprafe\ei sem[nate cu gazon:
a) 48 m 2 M P
b) 24 m
c) 36 m 2 B C
2
N
d) 60 m
5p 4. #n figura al[turat[ ABCDA B C D este un cub. D C
M[sura unghiului dintre A B ]i B D este de:
a) 60 A B
b) 45 D C
c) 30
d) 90 A B

5p 5. Sec\iunea axial[ a unei piramide patrulatere regulate este un triunghi echilateral cu perimetrul 18 cm.
Volumul piramidei este:
a) 24 3 cm 3 b) 36 3 cm 3 c) 72 cm 3 d) 18 3 cm 3
5p 6. Bogdan dore]te s[ vopseasc[ o piscin[ @n form[ de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 8 m, 4 m
]i 2 m. Pentru aceasta el scoate apa @ntr-un vas cubic. C`t trebuie s[ fie muchia cubului pentru a umple
perfect vasul?
a) 4 m b) 6 m c) 5 m d) 3 m

SUBIECTUL al III-lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)


1. Pentru a confec\iona patru bluze ]i cinci rochii s-au folosit 23 m de material, iar pentru dou[ bluze ]i trei
rochii s-au folosit 13 m de material.
3p a) C`\i metri de material sunt necesari pentru o rochie ]i c`\i pentru o bluz[?
3p b) C`te bluze ]i c`te rochii se pot confec\iona din 20 m de material, f[r[ a r[m`ne material nefolosit,
]tiind c[ se confec\ioneaz[ cel pu\in c`te una din fiecare?
2. E(x )  xx21x  x x 1  xx  11 2xx 2  x4x , x R 1, 0, 1, 2.
2

3p a) Ar[ta\i c[ E(x )  1 .
2x
3p b) Determina\i k Z pentru care E(k ) Z.
3p c) Rezolva\i ecua\ia E(x )  2  x. D C
3. #n figura al[turat[ ABCD este un dreptunghi, AB  18 cm, AD  12 cm,
P este mijlocul lui AB, M DP, DM  2 MP. M
3p a) Ar[ta\i c[ A, M ]i C sunt coliniare.
3p b) Calcula\i aria triunghiului MPB. A B
P
4. #n figura al[turat[ ABCA B C este o prism[ triunghiular[ regulat[,
AB  10 cm, BB  5 cm, M este mijlocul lui A C . Se cere: A M C
3p a) m[sura unghiului dintre AA ]i MB;
3p b) distan\a de la M la BC;
B
3p c) m[sura unghiului dintre AM ]i (ABC ).
A C

B
- 14 -
TESTUL 6
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acord[ 10 p din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului (4  4 6 ) (3 2  3 ) este egal cu:
a) 0 b)  40 c) 60 d)  60

5p 2. Dac[ 2x  18
x ]i x Z, atunci x este egal cu:
a) 6 b)  6 c) 6 d) 18
5p 3. M[rimile A ]i B din tabelul urm[tor sunt invers propor\ionale.
A 9 15 5 y
B 10 x 18 30
Valoarea sumei x  y este:
a) 33 b) 9 c) 40 d) 45
5p 4. Din cei 800 de elevi ai unei ]coli 45% sunt b[ie\i. Num[rul fetelor este egal cu:
a) 360 b) 440 c) 540 d) 700
5p 5. Suma numerelor @ntregi din intervalul  5; 7 este:
a) 18 b) 13 c) 0 d) 12
5p 6. Num[rul de numere de forma aba divizibile cu 2 este:
a) 90 b) 40 c) 36 d) 50

SUBIECTUL al II-lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)


5p 1. Un triunghi dreptunghic are lungimile catetelor de 6 cm ]i 8 cm. Distan\a dintre centrul de greutate ]i
centrul cercului circumscris triunghiului este egal[ cu:
a) 10 cm b) 5 cm c) 5 cm d) 10 cm
3 3
5p 2. Un romb are lungimea laturii de 6 cm ]i un unghi de 30 . Produsul diagonalelor rombului este egal cu:
a) 18 b) 18 3 c) 72 d) 36
5p 3. ABCDA B C D este un cub ]i O este centrul bazei ABCD. Dac[ D O  3 6 cm, atunci lungimea muchiei
cubului este egal[ cu:
a) 6 2 cm b) 6 cm c) 6 6 cm d) 9 cm
5p 4. Suma lungimilor tuturor muchiilor unui paralelipiped dreptunghic este 48 cm ]i aria sa total[ este 94 cm 2 .
Lungimea diagonalei paralelipipedului este egal[ cu:
a) 5 2 cm b) 16 cm c) 4 cm d) 4 3 cm
5p 5. Desf[]urarea suprafe\ei laterale a unui con circular drept este un sfert de disc cu raza de 8 cm. Lungimea
razei conului este egal[ cu:
a) 8 cm b) 4 cm c) 16 cm d) 2 cm
5p 6. VABCD este o piramid[ patrulater[ regulat[ cu VA  AB. M[sura unghiului dintre VA ]i BD este:
a) 60 b) 45 c) 90 d) 30

- 15 -
SUBIECTUL al III-lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)
1. Fie num[rul a  n 3  n, unde n este num[r natural.
3p a) Descompune\i a @n factori.
2p b) Ar[ta\i c[ a este divizibil cu 6, oricare ar fi n num[r natural.

2. Fie mul\imile: A  x Z 2x6 3 Z ]i B  x Z x1 1.

3p a) Determina\i mul\imile A ]i B.
2p b) Determina\i A B.

3. Fie num[rul x  2  3  2  3 .
3p a) Calcula\i x 2 .
2021
2p b) Calcula\i (x  2  1 ) . D C

4. #n figura al[turat[, ABCD este un trapez dreptunghic, iar M este mijlocul


lui AD. Se ]tie c[ AB  CD  BC.
M
2p a) Determina\i m[sura unghiului BMC.
3p b) Ar[ta\i c[ aria trapezului este dublul ariei triunghiului MBC.

A B

5. #n desenul al[turat este reprezentat[ schematic o bucat[ de lemn @n form[ D O C


de cilindru circular drept cu raza de 20 cm ]i @n[l\imea 80 cm.
2p a) Afla\i volumul cilindrului.
3p b) O furnic[ merge pe suprafa\a lateral[ de la A p`n[ la C. Demonstra\i c[
lungimea drumului parcurs de furnic[ este mai mare dec`t 1 metru.
A O B

6. Prisma patrulater[ regulat[ ABCDA B C D are diagonala bazei BD  4 2 cm. D C


Se ]tie c[ A C formeaz[ cu planul bazei un unghi de 60 .
A B
2p a) Ar[ta\i c[ AA  4 6 cm.
3p b) Calcula\i distan\a de la A la (A BC ). D C

A B

- 16 -
TESTUL 7
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acord[ 10 p din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Suma divizorilor naturali ai lui 9 este:
a) 13 b)  13 c) 0 d) 4
5 7
5p 2. Rezultatul calculului 8 : 4 este:
( ) ( )
a) 4 b)  2 c)  16 d) 2
5p 3. Dac[ trei muncitori termin[ o lucrare @n 15 ore, @n c`te ore termin[ lucrarea 9 muncitori?
a) 5 b) 45 c) 10 d) 3
5p 4. O c[ma][ cost[ 80 de lei. Dup[ o scumpire cu 20%, pre\ul c[m[]ii va fi:
a) 20 lei b) 96 lei c) 100 lei d) 82 lei
5p 5. #n tabelul urm[tor este reprezentat[ o dependen\[ func\ional[.
x 2 0 2 3
y  2x  1 a 1 b 5
Suma numerelor a ]i b este:
a) 0 b)  4 c)  2 d) 2
5p 6. Rezultatul calculului 2  5  2   5 este:
a) 4 b) 2 5 c) 0 d) 4  2 5

SUBIECTUL al II-lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)


5p 1. Aria unui p[trat cu diagonala 2 2 cm este:
a) 8 2 cm 2 b) 8 cm 2 c) 4 cm 2 d) 16 cm 2 C
5p 2. Lungimea coardei AB este 4 cm ]i m[sura unghiului ACB este 45 .
Calcula\i lungimea razei cercului. O
a) 4 cm b) 4 2 cm c) 2 cm d) 2 2 cm
A B
5p 3. M[sura unghiului format de bisectoarele a dou[ unghiuri adiacente complementare este:
a) 30 b) 45 c) 90 d) 60 V

5p 4. #n figura al[turat[ este reprezentat un con circular drept cu raza 6 cm ]i


generatoarea de 12 cm. M[sura unghiului dintre generatoare ]i planul
bazei are m[sura: A O B
a) 60 b) 45 c) 90 d) 30

5p 5. #n figura al[turat[ este reprezentat[ o prism[ triunghiular[ regulat[ cu A C


AB  6 cm ]i AA  3 6 cm. Distan\a de la A la BC este egal[ cu: B
a) 3 6 cm b) 3 3 cm c) 6 cm d) 9 cm

A C

- 17 -
5p 6. #n figura al[turat[ este reprezentat un tetraedru regulat ABCD. A
M[sura unghiului dintre AB ]i CD este de:
a) 60 b) 90 c) 45 d)30

B D
O M
C

SUBIECTUL al III-lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)


1. Fie func\ia f : R R, f x  2x  4. Reprezentarea grafic[ a func\iei trece prin punctele A(a; O ) ]i
( )
B(O; b ).
2p a) Determina\i a ]i b.
3p b) Determina\i distan\a de la originea sistemului de coordonate la graficul func\iei f.

2. Se consider[ expresia E(x )  x 3 3  x x 3 : x 2x x 9 6 , x R  3,  2, 3.


2

3p a) Ar[ta\i c[ E(x )  x  2 .
x3
2p b) Determina\i k Z pentru care E(k ) Z.
3. Un elev a primit un premiu @n lei dup[ participarea la un concurs. #n prima zi a cheltuit 25% din suma
primit[, iar a doua zi 30% din rest. }tiind c[ i-au mai r[mas 105 lei, calcula\i:
3p a) Suma primit[;
2p b) Suma cheltuit[ a doua zi.
A
4. #n desenul al[turat este reprezentat un triunghi isoscel cu AB  AC  20 cm,
E
BC  24 cm ]i BE AC.
2p a) Calcula\i aria triunghiului ABC.
3p b) Calcula\i lungimea @n[l\imii BE. B C

5. #n desenul al[turat este reprezentat un teren dreptunghiular ABCD pe care s-a amenajat o piscin[ @n form[
de cerc ]i o suprafa\[ cu flori reprezentat de triunghiul echilateral BCE.
D C
Restul suprafe\ei este acoperit[ cu gazon. Se ]tie c[ AD  20 m.
2p a) Calcula\i aria piscinei.
3p b) Calcula\i aria suprafe\ei acoperite cu gazon. E
O
A B
6. #n figura al[turat[ este reprezentat[ o piramid[ triunghiular[ regulat[ VABC cu VA  30 cm ]i AB  36 cm.
Pe muchia VA se ia punctul N astfel @nc`t VN  10 cm. V
2p a) Demonstra\i c[ NO (VBC ).
N
3p b) Afla\i lungimea segmentului NO.

A C
O M
B

- 18 -
TESTUL 8
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acord[ 10 p din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului (2  3 4 ) : 2 este:
a) 5 b) 10 c) 7 d) 1
5p 2. Media aritmetic[ a numerelor x  7  48 ]i y  5  4 3 este:
a) 1 b) 3 c) 4 d) 6
5p 3. Dintre urm[toarele seturi de numere, cel scris @n ordine cresc[toare este:
a) 1, 3(57); 1, 357; 1, 35(7); 1, (357) b) 1, 35(7); 1, 357; 1, 3(57); 1, (357)
c) 1, 357; 1, (357); 1, 3(57); 1, 35(7) d) 1, (357); 1, 3(57); 1, 357; 1, 35(7)
5p 4. Patru elevi Ana, Bogdan, Cristi ]i Dan transform[ frac\ia zecimal[ 1, 2(7 ) @ntr-o frac\ie ordinar[
ireductibil[. Rezultatele ob\inute sunt prezentate @n tabelul de mai jos. Cel care face corect transformarea
este:
23
Ana 18
34
Bogdan 9
5
Cristi 18
33
Dan 18
a) Ana b) Bogdan c) Cristi d) Dan
5p 5. La sta\ia meteo Craiova temperaturile maxime @nregistrate @n zilele unei s[pt[m`ni sunt prezentate @n
tabelul de mai jos:
Ziua Luni Mar\i Miercuri Joi Vineri S`mb[t[ Duminic[
Temperatura 3 4 0 2 1 3 5
Diferen\a dintre cea mai mare temperatur[ @nregistrat[ ]i cea mai mic[ temperatur[ @nregistrat[ este de:
a) 5 b) 7 c) 8 d) 9
5p 6. Vlad afirm[ c[ num[rul 621 este prim. Afirma\ia lui Vlad este:
a) Adev[rat[ b) Fals[

- 19 -
SUBIECTUL al II-lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Num[rul axelor de simetrie ale unui p[trat este egal cu:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

5p 2. #n de mai jos punctele P, Q ]i R sunt coliniare, punctul T este mijlocul segmentului PQ, iar punctul S este
mijlocul segmentului QR.
P T Q S R

Dac[ PT  5 cm ]i QR  8 cm, lungimea segmentului TS este egal[ cu:


a) 14 cm b) 9 cm c) 18 cm d)12 cm

5p 3. Perimetrul unui dreptunghi cu l[\imea de 6 cm ]i lungimea egal[ cu dublul l[\imii este egal cu:
a) 36 cm b) 16 cm c) 48 cm d) 60 cm

5p 4. Un romb are diagonalele de 16 cm respectiv 12 cm. Lungimea @n[l\imii rombului este de:
a) 14 cm b) 4, 8 cm c) 9, 6 cm d) 18 cm
B C
5p 5. #n figura al[turat[ semidreptele OA ]i OD respectiv OB ]i OE sunt opuse,
A D
iar semidreapta OC este bisectoarea unghiului BOD. Dac[ BOC  65 ,
m[sura unghiului EOC este egal[ cu: O
a) 100 b) 115 c) 120 d) 130
E
5p 6. Segmentul AB este diametru al cercului de centru O, iar segmentul AC este o coard[ a acestuia.
Dac[ OA  4 cm ]i AC  4 3 cm, m[sura unghiului BOC este egal[ cu:
a) 60 b) 30 c) 90 d) 45

SUBIECTUL al III-lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)


5p 1. Dou[ pixuri (de acela]i fel) ]i trei creioane (de acela]i fel) cost[ 19 lei.
a) Este posibil ca un creion s[ coste 7 lei?
b) Afla\i c`t cost[ un pix ]i c`t cost[ un creion ]tiind c[ un pix cost[ cu 2 lei mai mult dec`t un creion.

5p 2. Se consider[ expresia E(x )  x 2 3x  1  1 : 1 , unde x R 1, 5.


 6x  5 5  x x  1
a) Ar[ta\i c[ E(x )  2x , oricare ar fi x R 1, 5.
x5
b) Determina\i numerele @ntregi n pentru care num[rul E(n ) este @ntreg.

5p 3. Fie a  ( 2  3 ) 2  ( 2  1 ) 2  48 : (2 ) 2 .
a) Ar[ta\i c[ a  1.
n
b) Determina\i cel mai mic num[r natural n cu proprietatea c[ (a  3 )  100.

5p 4. Fie ABCD un romb, AC BD  O, OA  4 3 cm, OB  4 cm. Not[m cu M simetricul punctului O fa\[
de dreapta AD.
a) Ar[ta\i c[ aria rombului ABCD este egal[ cu 32 3 cm 2 .
b) Demonstra\i c[ lungimea segmentului BM este mai mic[ de 11 cm.

- 20 -
5p 5. #n figura al[turat[ este reprezentat un paralelogramABCD cu
D C
AD BD, AB  16 cm, AD  8 cm. Punctul M este simetricul
punctului C fa\[ de punctul B.
a) Ar[ta\i c[ BD  8 3 cm.
A B
b) Demonstra\i c[ triunghiul CDM este echilateral.

M
5p 6. #n figura de mai jos este reprezentat[ o piscin[ sub forma unui paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH cu
lungimea AB  5 m, l[\imea AD  3 m ]i @n[l\imea AE  2, 5 m.

H G

E F
D C

A B

a) Calcula\i distan\a dintre punctele A ]i G.


b) Piscina este izolat[ cu o p`nz[ cauciucat[ (pere\ii laterali ]i baza ABCD). Afla\i suprafa\a de p`nz[
folosit[, exprimat[ @n dm 2 .

- 21 -
TESTUL 9
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acord[ 10 p din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 4 6 : 2 8 este:
a) 8 b) 16 c) 10 d) 1
5p
5
2. Dintre numerele x  3 , y  1, 6, z  1, 7, t  1, 5, mai mare este num[rul:
a) x b) y c) z d) t
5p 3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 108 ]i 180 este num[rul:
a) 36 b) 18 c) 48 d) 54
5p 4. Suma numerelor @ntregi din intervalul  3; 2 este egal[ cu:
a)  3 b) 3 c) 0 d) 2
5p 5. Dac[ x  y  12 ]i x  y  3, atunci x  y este egal cu:
2 2

a)  36 b) 36 c) 4 d)  4
5p
1
6. Dac[ a R ]i a  a  2, atunci valoarea de adev[r a propozi\iei “ a 2  a12  4” este:
a) adev[rat[ b) fals[

SUBIECTUL al II-lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)


5p 1. #n figura al[turat[ sunt reprezentate punctele A, B, C, D ]i E (punctele B, C, D, E sunt coliniare). Distan\a
de la punctul A la dreapta BE este egal[ cu lungimea segmentului:
a) AB B
b) AC C
c) AD D A
d) AE
E

5p 2. #n figura al[turat[ punctele A, B ]i C sunt coliniare (@n aceast[ ordine), iar M este mijlocul segmentului
BC. Dac[ AB  3 cm, MC  2 cm, atunci lungimea segmentului AC este egal[ cu:
a) 5 cm b) 7 cm c) 9 cm d) 8 cm
A 3 cm B M 2 cm C
5p 3. #n figura al[turat[, dreptele a ]i b sunt t[iate de secanta d. }tiind c[
a d  M, b d  N, A a, B b, AMN  2x  10 , BNM  3x  10 , valoarea lui x pentru care drep-
tele a ]i b sunt paralele este:
d
a) 36 a A
b) 72 2x -10 M 0

c) 20
d) 40
b
0
3 x +1 0
B N

- 22 -
5p 4. #n figura al[turat[ ABCD este un dreptunghi cu AD  12 cm, AB  18 cm ]i E AB (E @ntre A ]i B) astfel
@nc`t AE  0, (6 ) AB. Aria patrulaterului BCDE este egal[ cu: C
D
a) 288 cm 2
b) 144 cm 2
c) 108 cm 2
A E B
d) 576 cm 2
5p 5. Trapezul dreptunghic PQRS PQ RS, P  S  90  are diagonalele perpendiculare.
Dac[ PQ  18 cm ]i RS  8 cm, atunci @n[l\imea trapezului are lungimea de:
a) 12 cm b) 10 cm c) 14 cm d) 13 cm
5p 6. Triunghiul echilateral ABC este @nscris @n cercul de centru O.
A
M[sura unghiului BOC este egal[ cu:
a) 60
O
b) 90
c) 100 B C
d) 120

SUBIECTUL al III-lea Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)


1. Dan cump[r[ o minge folosind doar bancnote de 5 lei ]i 10 lei. Mingea cost[ 40 de lei.
2p a) Este posibil ca Dan s[ foloseasc[ doar 3 bancnote?
3p b) }tiind c[ s-au folosit @n total 5 bancnote, afla\i c`te bancnote de 5 lei ]i c`te bancnote de 10 lei a folosit
Dan.
2. Se consider[ expresia E(x )  x 2 2x 6  x2 : x  3 , unde x R 1, 2, 3.
 4x  3 x 2  4x  4 x  1
2p a) Ar[ta\i c[ x 2  4x  3  (x  1 )(x  3 ), pentru orice num[r x.
3p b) Demonstra\i c[ E(x ) (x  2 )  1, pentru orice x R 1, 2, 3.
3. Se consider[ func\ia f : R R, f (x )  2x  6.
2p a) Calcula\i f (1 ) f (2 ) f (3 ) f (4 ).
3p b) }tiind c[ reprezentarea grafic[ a func\iei f intersecteaz[ axa Ox @n punctul E ]i axa Oy @n punctul F,
calcula\i sinusul unghiului OEF. M
4. #n figura al[turat[ este reprezentat un romb MNPQ cu
MN  6 cm ]i MNP  120 . N Q
2p a) Ar[ta\i c[ NQ  6 cm.
3p b) Calcula\i distan\a de la punctul Q la dreapta NP.
P
5. Pe planul p[tratului ABCD cu AB  4 cm, se construiesc, de aceea]i parte a p[tratului, perpendicularele AE
]i CF, astfel @nc`t AE  2 6 cm ]i CF  2 2 cm. E F
2p a) Ar[ta\i c[ AC  4 2 cm.
3p b) Demonstra\i c[ unghiul dintre planele (EBD ) ]i (FBD )
D C
are m[sura egal[ cu 75 .
A B
V
6. Se d[ piramida triunghiular[ regulat[ VABC cu latura bazei AB  12 cm,
muchia lateral[ VA  8 cm ]i M este mijlocul lui BC.
2p a) Determina\i m[sura unghiului dintre dreapta VA ]i planul (ABC ).
3p b) Calcula\i distan\a de la punctul A la dreapta VM. A C
O
M
B

- 23 -
TESTUL 10
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acord[ 10 p din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului (1  2  3 4 ) : 5 este:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
5p 2. Maria a cump[rat 2 kilograme de mere cu pre\ul de 3 lei kilogramul ]i 3 kilograme de banane cu pre\ul de
8 lei kilogramul. Un kilogram de fructe cump[rat de Maria a costat:
a) 6 lei b) 8 lei c) 5 lei d) 4 lei
5p 3. Num[rul natural m pentru care 3 2m1
 243 este:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
5p 4. Num[rul 3  2 apar\ine mul\imii:
a) N b) Z c) Q Z d) R Q
5p 5. La un test Ana a ob\inut nota 8, Ionu\ a ob\inut nota 9, iar Dan a ob\inut nota 7. Dac[ Irina a luat nota x,
iar media notelor celor patru copii a fost 8, 5, atunci valoarea lui x este:
a) 7 b) 8 c) 9 d) 10
5p 6. Suma modulelor numerelor @ntregi din intervalul 4; 3 este egal[ cu:
a) 10 b) 11 c) 12 d) 13

SUBIECTUL al II-lea - #ncercuie]te litera corespunz[toare r[spunsului corect. (30 de puncte)


5p 1. #n figura al[turat[, triunghiurile ABD ]i ACD au acela]i perimetru. A
Valoarea lui x este egal[ cu:
a) 2 5 6
b) 3
c) 4
d) 5 B x D 3 C
5p 2. #n figura al[turat[ avem trei unghiuri @n jurul punctului O: AOB, BOC ]i COA.
A
Valoarea lui a este egal[ cu: a +20
0

a) 50 B 0
3 a +25
b) 60 O
c) 70 2 a +15
0

d) 80 C
5p 3. O buc[t[rie are forma unui dreptunghi cu lungimea 4,5 m ]i l[\imea de 3 m. Buc[t[ria se placheaz[ cu
pl[ci de gresie, sub form[ de p[trat, cu lungimea laturii egal[ cu 3 dm. Num[rul pl[cilor de gresie
necesare pentru a acoperi @ntreaga buc[t[rie este:
a) 1500 b) 120 c) 180 d) 150
5p 4. Triunghiul isoscel ABC are baza BC  10 cm ]i AB  AC  13 cm. Distan\a de la punctul B la dreapta AC
este egal[ cu:
a) 120 b) 120 c) 60 d) 100
13 13
5p 5. Punctele M, N, P, Q sunt situate (@n aceast[ ordine) pe cercul de centru O. Dac[ MN  60 , NP  80 ,
PQ  130 , atunci m[sura unghiului MOQ este egal[ cu:
a) 120 b) 70 c) 100 d)90

- 24 -
5p 6. Un patinoar are forma unui dreptunghi ABCD cu lungimea de 20 m ]i l[\imea de 10 m. Ana patineaz[ pe
traseul A  D  C, iar Bogdan patineaz[ pe traseul A  M  C, unde M este mijlocul lui BC. Afirma\ia
“traseul parcurs de Ana este mai lung dec`t traseul parcurs de Bogdan” este:
a) adev[rat[ b) fals[

SUBIECTUL al III-lea - Scrie\i rezolv[rile complete. (30 de puncte)


5p 1. Maria a]eaz[ flori @n mai multe vaze. Dac[ pune c`te 3 flori @n fiecare vaz[, atunci toate vazele sunt pline,
iar 5 flori nu au loc @n vaze. Dac[ pune c`te 5 flori @n fiecare vaz[, atunci @ntr-o vaz[ sunt 2 flori, iar
celelalte vaze sunt pline. C`te flori ]i c`te vaze sunt?

2. Se consider[ expresia E(x )  x 2 1 x  x 2 1 x : ( 1 ) , x R  1, 0, 1.


2x x  1
2p a) Ar[ta\i c[ E(x )  4 , pentru orice x R  1, 0, 1.
x1
3p b) Determina\i cel mai mare num[r natural n pentru care E(n ) 1.
3. Fie func\ia f : R R, f (x )  (2  5 ) x  5 .
2p a) Ar[ta\i c[ punctul A(1; 2 ) apar\ine graficului func\iei.
3p b) Rezolva\i @n R inecua\ia: f (x )  2 0. C

4. Triunghiul ABC este dreptunghic @n A, AB  6 cm, AC  8 cm, N


M este mijlocul lui AC, iar MN BC, N BC, MN  2 cm. M
2p a) Ar[ta\i c[ C  30 .
3p b) Calcula\i aria patrulaterului ABNM.
A B
5. Un vas @n form[ de prism[ patrulater[ regulat[ cu latura bazei 6 dm ]i @n[l\imea 3 dm, este plin cu ap[.
Apa din el se toarn[ @ntr-un vas @n form[ de piramid[ patrulater[ regulat[ SABCD a]ezat[ cu v`rful S @n
jos, cu AB  8 dm ]i @n[l\imea SO  12 dm.
2p a) Afla\i la ce @n[l\ime se ridic[ apa @n vasul @n form[ de piramid[ regulat[.
3p b) Dac[ M este mijlocul lui SA, afla\i tangenta unghiului pe care @l face dreapta MO cu planul (ABC ).
6. Un garaj are forma unui paralelipiped dreptunghic ABCDA B C D cu AB  3 m, BC  6 m ]i BB  2, 5 m ,
, , , , ,

, , , , , ,
iar acoperi]ul are forma unei prisme triunghiulare regulate A B ED C F cu bazele A B E respectiv
, ,
D C F. Garajul se vopse]te pe exterior, iar acoperi]ul este de tabl[.
2p a) C`te kilograme de vopsea sunt necesare, dac[ 1 kg de vopsea acoper[ 5 m 2 ? C`t cost[ vopseaua, ]tiind
c[ 1 kg de vopsea cost[ 25 de lei? (Se consider[. 3  1, 73. Rezultatul se va scrie cu dou[ zecimale
exacte)
3p b) C`\i metri p[tra\i de tabl[ sunt necesari pentru a acoperi garajul, ]tiind c[ pierderile sunt de 10% din
suprafa\a acoperi]ului?

*
* *

- 25 -
3p 3p
EVALUAREA NA|IONAL{, Anul ]colar 2020 - 2021
BAREM DE EVALUARE }I DE NOTARE
Clasa a VIII-a, MATEMATIC{

 Se acord[ 10 puncte din oficiu. Nota final[ se calculeaz[ prin @mp[r\irea la 10 a punctajului total acordat pentru
lucrare.

SUBIECTUL I }I SUBIECTUL al II-lea


 Se puncteaz[ doar rezultatul, astfel: pentru fiecare r[spuns se acord[ fie 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acord[ punctaje intermediare.

SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice solu\ie corect[, chiar dac[ este diferit[ de cea din barem, se acord[ punctajul corespunz[tor.
 Nu se acord[ frac\iuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolv[ri par\iale, @n limitele
punctajului indicat @n barem.

TESTUL 1
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. d) 5p
2. b) 5p
3. c) 5p
4. a) 5p
5. c) 5p
6. a) 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. d) 5p
2. a) 5p
3. c) 5p
4. b) 5p
5. c) 5p
6. a) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) 36 5, deci nu este posibil ca num[rul elevilor din clas[ s[ fie egal cu 36. 5p
b) 30 elevi.
3. 5p
a) m  2029 .
2
2 5
b) .
5
4. a) m BAC  75  m ACB AB  BC ]i cum BC  BD AB  BC  BD, deci m CAD  90 . 5p

-1-
b) ABE dreptunghic @n E ]i m ABE  30 , deci AB  2 AE  8 cm; BD  AB  BC  8 cm. Din
AEB, dreptunghic @n E, folosind teorema lui Pitagora, rezult[ BE  4 3 cm, deci CE  BC  BE 
 (8  4 3 ) cm.
5. a) m ADC  60 m DAB  120 ]i cum AB  AD m ADB  30  m CDB , deci DB este 5p
bisectoarea unghiului ADC.
b) Fie AE BD d(A; BD )  AE; AED dreptunghic @n E, m ADE  30 AE  AD  5 m.
2
6. a) V  L l h  2304 l. 5p
b) A l  2 (L h  l h )  576 dm 2
A plac[ faian\[  4 2  16 dm 2 .
576 : 16  36 pl[ci de faian\[ sunt necesare, deci se vor cump[ra 4 cutii de faian\[.

TESTUL 2
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. c) 5p
2. b) 5p
3. a) 5p
4. b) 5p
5. a) 5p
6. d) 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. d) 5p
2. a) 5p
3. b) 5p
4. d) 5p
5. a) 5p
6. c) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) 1600 lei. 5p
b) O tablet[ cost[ 1200 lei, un telefon cost[ 1800 lei.
2. 5p
b)  2x Z x  3 2x. Dar x  3 2x  6, deci x  3 6 de unde x 9; 6; 5; 4; 1; 0; 3.
x3
3. a) f (1 )  f (3 )  0 N. 5p

2 17
b) .
17
4. b) Fie AQ BP  R. Triunghiul ADQ este dreptunghic isoscel, deci DAQ  45 QAB  45 . 5p
Triunghiul BCP este dreptunghic isocel, deci CBP  45 PBA  45 . Ob\inem ARB  90 deci
AQ BP.
5. a) BCD  180  A : 2  80 , BDC  180  CBD  BCD  80 , deci BCD  BDC de unde 5p
BC  BD.
b) ABC BCD AB  BC BC 2  AB CD  AC CD.
BC CD
-2-
l 3
6 a) Not[m l  AB; 4 3 l  8 cm; A t  64 3 cm 2 . 5p
2
64 2
b) V AEBD  1 V ABCD  cm 3 .
2 3

TESTUL 3
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. b) 5p
2. a) 5p
3. c) 5p
4. b) 5p
5. c) 5p
6. b) 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. d) 5p
2. b) 5p
3. a) 5p
4. d) 5p
5. b) 5p
6. b) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a) 1500  10 1500  1650 lei (pre\ul dup[ scumpire). 5p


100
p
b) 1500  1500  1800 p  20.
100
5p
2. b) 0  E 1  1.
3
3. a) f 5  0 P  0. 5p
3
b) A AOB  25 , A  Gf Ox, B  Gf Oy.
6
4. a) A ABC  AD BC  108 cm 2 . 5p
2
b) AI  5 cm.
5. a) BDE  BDC  CDE  45  60  105 . 5p
b) d (O; AE )  2 2 cm.
6 a) l 2  100 l  10 dm; l  latura sec\iunii axiale. 5p
A b  R 2  25 dm 2 .
b) Aria por\iunii vopsite este 2 A l  2 2 RG  4 RG  200 dm 2  628 dm 2 ;
sunt necesare 0, 628 kg de vopsea.

-3-
TESTUL 4
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. d) 5p
2. a) 5p
3. b) 5p
4. b) 5p
5. d) 5p
6. d) 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. b) 5p
2. a) 5p
3. b) 5p
4. c) 5p
5. a) 5p
6. c) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) Fie c  num[rul copiilor ]i m  pre\ul mingii. Rezult[ 40 c  m  70 ]i 60 c  m  70. Prin 5p
adunarea celor dou[ rela\ii ob\inem m  50 c, deci mingea poate fi achitat[ doar cu bancnote de 50
de lei.
b) m  350 de lei.
2. 5n  1 5p
b) (5n  1 ) E(n ) Z Z; 3n  1 5n  1, 3n  1 3n  1. Ob\inem 3n  1 2 de unde
3n  1
n 0, 1.
3. a) A(1, 1 ) Gf f (1 )  1 a  2; B(1, 1 ) Gg g(1 )  1 b  2. 5p

b) A ABC  1 , unde B  Gf Ox, C  Gg Ox.


15
4. a) BCD BED BC  BE, deci BCE este isoscel. 5p

b) Fie M mijlocul lui BD triunghiul BME este isoscel, BM  ME. Ob\inem EMF  30 . Din
triunghiul EFM, dreptunghic @n F, rezult[ EF  EM  BD .
2 4
5. a) A ABCD  24 cm .
2
5p
b) Fie M intersec\ia bisectoarelor BAD ]i ABC. Rezult[: MAB  MBA  BAD  ABC  90 .
2 2
6 a) AB  8 cm, A t  384 cm 2 . 5p
A ANQ MO 256 3
b) V MANQ   cm , unde O este centrul triunghiului echilateral ANQ.
3 3

-4-
TESTUL 5
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. d) 5p
2. b) 5p
3. b) 5p
4. b) 5p
5. a) 5p
6. c) 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. c) 5p
2. a) 5p
3. c) 5p
4. a) 5p
5. d) 5p
6. a) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) Not[m cu x num[rul de metri de material necesar pentru o bluz[ ]i y num[rul de metri de mate- 3p
rial necesar pentru o rochie.
 4x  5y  23
 x  2, y  3.
 2x  3y  13
b) b - num[r de bluze, a - num[r de rochii. 3p
2b  3a  20 
 a 6 ]i a 2 (a, b ) (2; 7 ), (4; 4 ), (6; 1 ).
a, b N 

2. x1 x1 x1 x 3p


x(x  1 ) x(x  1 )
a) E(x )  x  1  x x 1  x  1  1x  x x 1  x  1 
x(x  1 ) x1 2x(x  2 ) x1 2x(x  2 )
x(x  1 )
  2x  1 .
x(x  1 ) 2x(x  2 ) 2  x
E(k )  1
Z 2  k  1, 1 k 3, 1 3p
b) 2k
k  3.
k Z  1, 0, 1, 2

c) 1 2x (2  x ) 2  1 2  x  1, 1 x 3, 1; x 1 x  3. 3p


2x
3. a) Fie AC BD  O. 3p
ABD, DP  median[ ]i DM  2MP M este centrul de greutate M AO M AC.
3p
b) A MPB 1 A MAB 1 A dAB  18 cm 2 .
2 6
4. a) Fie P - mijlocul lui AC MP AA (AA ; MB )  (MP; MB )  BMP  60 . 3p
T3p 5 7
b) MP (ABC ); ducem PQ BC MQ BC. MQ  . 3p
2
c) AM; (ABC )  MAP  45 . 3p

-5-
TESTUL 6
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. d) 5p
2. c) 5p
3. b) 5p
4. b) 5p
5. a) 5p
6. b) 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. d) 5p
2. d) 5p
3. b) 5p
4. a) 5p
5. d) 5p
6. c) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) a  (n  1 )n (n  1 ). 3p

b) a este un produs de trei numere @ntregi consecutive a 2 ]i a 3 a 6. 2p

2. a) A   3,  2,  1, 0; B  0, 1, 2. 3p


b) A B  O
2p
3. a) x 2  2. 3p
b) x 2  2 ]i x  0 x 2 (x  2  1 ) 2021   1.
2p
4. a) Fie N mijlocul lui BC MN este linie mijlocie @n ABCD MN  AB  CD MN  BC 2p
2 2
MN  median[ @n MBC BMC  90 .

b) A MBC  A ABCD  A MAB  A ABCD  MA AB  MD DC 


A MCD  3p
2 2
MA (AB  CD ) AD (AB  CD ) 1 1
 A ABCD   A ABCD   A .
2 2 2 2 ABCD
5. a) V  32000 cm 3 . 2p

D C 3p
b) Desf[]ur[m suprafa\a lateral[ ]i drumul cel mai scurt este AC.
AB  2 R  20  60 cm
2
AC 2  AB 2  BC 2  3600  6400  10000 AC  100 cm
AC  1 m.
A B

-6-
6. a) A C; (ABC )  A CA  60 A C  2 AC  8 2 2p
A A  A C  AC  8 2  4 2  4 2 6 A A  4 6 .
2 2 2 2 2

4 42
b) BC (A AB ) (A BC ) (A AB ) dA; (A BC ) d (A; A B )  cm. 3p
7

TESTUL 7
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a) 5p
2. d) 5p
3. a) 5p
4. b) 5p
5. d) 5p
6. b) 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. c) 5p
2. d) 5p
3. b) 5p
4. a) 5p
5. d) 5p
6. b) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) a  2; b  4. 2p

4 5 3p
b) .
5
(x  3 )(x  2 ) x  2
a) E(x )  3x  9  x  3x
2. 2
3p
 .
(x  3 )(x  3 ) x2  9 x3
k3 k2 2p
b) k  3 (k  3 )  (k  2 ) k3 1
k3 k3
k  3  1, 1 k  4,  2
k   4.
k 2

3. a) x - suma primit[. 25 x  a cheltuit @n prima zi. 3p


100
30 75 x  9 x
100 100 40
x  25 x  9 x  105 x  200 lei.
100 40
b) 9 200  45 lei. 2p
40
4. a) Ducem AD BC, AD  16 cm, A ABC  192 cm 2 . 2p

b) AC BE  192 BE  19, 2 cm. 3p


2
-7-
5. a) R  10 m; A  R 2  100 m 2 . 2p
b) Ducem EF BC; EF  10 3 m AB  20  10 3 m 3p
Ag  20(20  10 3 )  100  100 3  400  100 3  100  100 (4  3  ) m 2 .
6. AN  AO  2 R.T.Th. 2p
NO VM
a) AV AM 3 NO (VBC ).
VM (VBC )

b) AVM, NO VM
T.F.A. NO  AO NO  16 cm. 3p
VM AM

TESTUL 8
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. c) 5p
2. d) 5p
3. c) 5p
4. a) 5p
5. d) 5p
6. b) 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. d) 5p
2. b) 5p
3. a) 5p
4. c) 5p
5. b) 5p
6. a) 5p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. a) Nu, deoarece 3 7  21  19.
5p
b) Creionul cost[ 3 lei, pixul cost[ 5 lei.

2. b) n 5, 0, 3, 4, 6, 7, 10, 15. 5p


3. b) n  7. 5p
4. b) Triunghiul AOD este dreptunghic @n O, OD  AD , deci OAD  30 . Rezult[ c[ BAM  90 , 5p
2
iar din triunghiul BAM, cu teorema lui Pitagora, ob\inem BM  112  11.
5. b) DB este median[ ]i @n[l\ime @n triunghiul DMC, deci DC  DM. Cum DCM  60 , rezult[ c[ 5p
triunghiul DCM este echilateral.
6. a) AG  AB 2  AD 2  AE 2  40, 25 m.
5p
b) A cauciuc  2 L h  2 l h  L l  5500 dm . 2

-8-
TESTUL 9
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. b) 5p
2. c) 5p
3. a) 5p
4. c) 5p
5. d) 5p
6. b) 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. c) 5p
2. b) 5p
3. a) 5p
4. b) 5p
5. a) 5p
6. d) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) 3 10  30  40, deci nu este posibil ca Dan s[ cumpere mingea folosind doar 3 bancnote. 2p
b) 2 bancnote de 5 lei ]i 3 bancnote de 10 lei. 3p
2. b) E(x )  1 , deci E(x ) (x  2 )  1. 5p
x2
3. a) 0. 2p
2 5 3p
b) sin OEF  .
5
4. b) 3 3 cm. 5p
5. a) AC BD  O 2p

b) EOF  (EBD ); (FBD ) ; EOF  180  EOA  FOC  180  60  45  75 . 3p

6. a) VA; (ABC )  VAO  30 , O centrul bazei ABC. 2p

12 21 3p
b) d (A; VM ) 
7 cm.

-9-
TESTUL 10
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. c) 5p
2. a) 5p
3. b) 5p
4. d) 5p
5. d) 5p
6. c) 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. c) 5p
2. a) 5p
3. d) 5p
4. a) 5p
5. d) 5p
6. a) 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. 4 vaze ]i 17 flori. 5p
2. b) n  3. 5p
3. a) f (1 )  2 deci A Gf. 2p
b) x  ; 1. 3p
4. b) (24  2 3 ) cm 2 . 5p
5. a) 9 dm. 2p
3 2
b) Fie MN (ABC ), N AC deci MO; (ABC )  MO; ON  MON tg MON  MN  . 3p
ON 2
6. a) 17, 757 kg vopsea care cost[ 443, 92 lei. 2p
b) 48, 1635 m 2 de tabl[. 3p

*
* *

- 10 -

S-ar putea să vă placă și