Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ


CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI, NOVACI, GORJ

Ediţia a II-a
26 mai 2017
Novaci

1
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ
Str. Victoriei, Nr. 132-134, Tg-Jiu Str. Victoriei, Nr. 132-134, Tg-Jiu
Tel/Fax 0253227177 Tel/Fax 0253240888
Nr................../.......................................... Nr................../..........................................

Inspector şcolar general, Director,


Prof. ION IŞFAN Prof.VALERIA VÎLCEANU

Inspector școlar educație permanentă,


Prof. GRIGORE ALEXANDRESCU

Inspector şcolar ȋnv.primar, Inspector şcolar ȋnv.special,


Prof.Ion Popescu Prof. Cristinel Gȋrdu

Şcoala Gimnazială Novaci


Str. Eroilor, Nr. 1, cod 215300, Novaci, Gorj
Tel.0253466333
Nr................../..........................................
Director
Prof.Bibanu Ana

ORGANIZATOR:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI
DATA: 26 mai 2017
2
LOCAŢIA: Şcoala Gimnazială Novaci
COMITETUL DE COORDONARE:
 Inspector şcolar general, prof. Ion Işfan
 Inspector şcolar educatie permanentă, prof. Grigore Alexandrescu
 Inspector școlar ȋnv. primar, prof.Popescu Ion
 Inspector şcolar limbi moderne, prof.Pavel Marieta
 Inspector şcolar limba şi lit. română, prof.Popescu Georgeta
 Director CCD, prof. Valeria Vîlceanu
 Prof. ȋnv.primar Duguleană Ileana, Şcoala Gimnazială Novaci, Gorj
 Prof. Giurca Mădălina, Gorj, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu, Gorj
 Prof.Bibanu Ana, director Școala Gimnazială Novaci
 Prof. Spilcă Cristina, director adj. Școala Gimnazială Novaci

COMITETUL DE ORGANIZARE:
 Prof.ȋnv.primar Duguleană Ileana, Şcoala Gimnazială Novaci, Gorj
 Prof.Bibanu Ana, director, Şcoala Gimnazială Novaci, Gorj
 Prof. Spilcă Cristina, director adj. Școala Gimnazială Novaci
 Prof.Giurca Mădălina, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu, Gorj
 Prof.Popescu Maria, Grădiniţa Novaci, Jud. Gorj
 Prof. ȋnv.primar Melcescu Mihaela, Şcoala Gimnazială Novaci, Gorj
 Prof. Dârvăreanu Tatiana, Şcoala Gimnazială Novaci, Novaci, Gorj
 Prof. Ştefănoiu Nineta, Şcoala Gimnazială Novaci, Gorj
 Prof. Popica Mădălina, director,Liceul Teoretic Novaci, Gorj
 prof.Țăpîrdea Simona, Liceul Teoretic Novaci, Gorj

COLABORATORI:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj
 Casa Corpului Didactic Gorj
 Biblioteca Şcolii Gimnaziale Novaci
 Biblioteca Orăşenească Novaci
 Primăria Oraşului Novaci

PARTENERI:
 Liceul Teoretic Novaci, Gorj
 Şcoala Gimnazială Bălceşti, Jud.Gorj
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Tg-Jiu, Gorj
 Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj
 Şcoala Gimnazială Polovragi, Gorj

ARGUMENT

“Copilul, scria George Călinescu, se naşte curios de lume şi nerăbdător a se


orienta ȋn ea. Literatura care ȋi satisface această pornire ȋl ȋncântă”. Copilul trebuie
3
permanent ȋndrumat, orientat spre un evantai diversificat de cărţi, mai ales ȋn acest
secol al vitezei ȋn care toate informaţiile sunt preluate de pe internet sau televizor.
Părinţii sunt mai tot timpul ocupaţi, de aceea orientarea copiilor spre lectură
o are şcoala. Cărţile stimulează imaginaţia şi ajută la ȋmbunătăţirea comunicării
verbale.

SCOPUL PROIECTULUI :
Acest proiect îşi propune pe de o parte ȋncurajarea şi stimularea interesului
elevilor pentru lectură, conştientizarea importanţei cărţilor ȋn viaţa lor, iar pe de altă
parte să-şi exprime prin limbaj literar sau plastic bucuria cunoașterii lor prin:
colaje, lucrări plastice şi creaţii literare proprii.

OBIECTIVE URMĂRITE:
 ȋncurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lumea minunată a
cărţilor;
 stimularea expresivităţii şi creativităţii elevilor prin activităţi de exprimare
literară şi artistico – plastică;
 cultivarea sensibilităţii şi a aptitudinilor artistice ale elevilor si copiilor din
ciclul primar;
 valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea
domeniului literar, estetic şi creativ;
 conştientizarea de către copii a importanţei cărţilor ȋn viaţa lor;
 dezvoltarea relaţiilor de colaborare între şcoli.
GRUP ȚINTĂ:
 Preşcolari;
 Elevii claselor pregătitoare.
 Elevii claselor I – VIII;
 Elevii claselor IX-XII;
 Cadrele didactice;
 Părinţii;
 Comunitatea locală
SECŢIUNI:
Secţiunea I: CADRE DIDACTICE
 „Rolul literaturii ȋn dezvoltarea gândirii, limbajului şi imginaţiei”
( referate, eseuri, proiecte, auxiliare pe această temă)

Secţiunea a II-a (pentru elevi)


 I- Creaţii literare proprii (poezie, proză, compuneri)
 a II- a – Creaţii plastice, desene, picturi, colaje

4
RESURSE MATERIALE:
 materiale de lucru: acuarele, creioane colorate, carioci, hârtie glasată,
hârtie creponată, fire, materiale textile, materiale din natură etc.;
 calculator, imprimantă, aparat foto, diplome;
 panouri amenajate pentru expoziţii.

RESURSE FINANCIARE:
 extrabugetare
 surse proprii de finanțare

MEDIATIZAREA ŞI DISEMINAREA SIMPOZIONULUI ŞI


CONCURSULUI:
 postarea simpozionului şi concursului pe www.didactic.ro;
 comunicări în cadrul Comisiei metodice şi cercurilor pedagogice;
 publicarea de articole în revista şcolii şi presa locală.

EVALUARE:
 expoziţii, portofolii, fotografii, diplome.
 realizarea produsului finit al proiectului: prezentare PPT a lucrărilor
participante
 realizarea unui CD cu ISSN cuprinzând materialele participante la
simpozion;
 realizarea unui CD cu ISSN cuprinzând creaţiile copiilor (secţiune I,
elevi)
 diplomele de participare vor fi expediate prin poştă: până la 31 august.
FINALITĂŢI AŞTEPTATE:
Privind copiii
 ȋncurajarea copiilor de a scrie creaţii literare
 dezvoltarea dorinţei la copii de a citi
 îmbunătăţirea performanţelor artistico - plastice prin însuşirea unor tehnici
noi şi variate;
 utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele
propuse;
 dezvoltarea spiritul critic, autocritic;
 îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între elevi.

Privind cadrele didactice


 familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului
elevilor pentru lectură, pentru arta plastică şi educaţia tehnologică;

5
 abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient
educaţional care să motiveze copilul în cadrul procesului instructiv –
educativ.
Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate
 creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii.
Privind produsul finit al proiectului
 realizarea unui album (în format electronic) cu toate lucrările expuse pe
secţiuni.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
1. Data şi locul desfăşurării: 26 mai 2017, Şcoala Gimnazială Novaci,
Novaci, Gorj
2. Înscrierea participanţilor: februarie-martie 2017
3. Depunerea/trimiterea lucrărilor pentru simpozion: până la 19
mai 2017
4. Organizarea expoziţiei: 24- 25 mai 2017
5. Jurizarea lucrărilor: 26 mai 2017
6. Condiţii referitoare la realizarea lucrărilor
7. Condiţii de participare
Participanţii la concurs sunt:
 cadre didactice;
 preşcolari de la orice nivel;
 elevii claselor pregătitoare;
 elevii claselor I- VIII;
 elevii claselor IX-XII

Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare:


 PENTRU SECŢIUNEA I: CADRE DIDACTICE – I – „Rolul literaturii
ȋn dezvoltarea gândirii, limbajului şi imaginaţiei”( (referate, eseuri,
proiecte, auxiliare pe această temă)

Cei ce doresc publicarea lucrărilor pe CD, înregistrat cu ISSN vor completa


formularul de înscriere - anexa 1.
Lucrările pot avea unul sau doi autori şi vor fi trimise în format electronic pe adresa
de e-mail: duguleanaileana@yahoo.com sau giurcamadalina49@yahoo.com
Lucrarea se va tehnoredacta cu caractere româneşti (litere cu diacritice) în Times
New Roman, 12, format A4, titlul Bold, 14, la două rânduri se vor specifica numele
şi prenumele autorului (autorilor), unitatea şcolară, maxim 3 pagini. Lucrările care
nu respectă aceste condiții vor fi descalificate.
PENTRU SECŢIUNEA a II-a: PREŞCOLARI; ELEVI
I.Creaţii literare
 Creaţiile literare să fie compoziţii originale (nu copiate) şi vor respecta
6
aceleaşi condiţii ca şi la cadrele didactice şi vor fi trimise pe e-mail, dacă doresc
publicarea creaţiilor ȋntr-un CD cu ISSN (Revista elevilor). Lucrările vor fi
trimise pe adresa de e-mail: duguleanaileana@yahoo.com sau
giurcamadalina49@yahoo.com. Un cadru didactic poate îndruma maxim 2
elevi , la creaţii literare şi 3 elevi la creaţii plastice.
 a II-a. Creaţii plastice
 Lucrările elaborate trebuie să aibă ca temă „În lumea mirifică a cărţilor”
 Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport la
alegere
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, ele reprezentâd obiectul unei
expoziţii, urmând a fi apoi arhivate.
 Lucrările vor fi etichetate cu o etichetă scrisă la calculator care să evidenţieze
datele de identificare a concurentului: numele şi prenumele, titlul lucrării,
clasa (grupa), instituţia şcolară, localitatea, judeţul şi numele
coordonatorului.
Model etichetă

Numele şi prenumele preşcolarului/ școlarului________________________________________________


Titlul lucrării……………………………………………………………………………………………………
Unitatea de învățământ____________________________________________________________
Localitatea/Judeţul__________________________________________________________________________
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător ____________________________________

Pot fi trimise maximum 5 lucrări/cadru didactic îndrumător.


Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 2, trimisă odată
cu lucrările şi acordul de parteneriat (anexa 3 - în două exemplare cu ştampila şcolii
dumneavoastră, urmând ca noi să vă returnăm unul, odată cu diplomele, numai
cine doreşte), prin poştă (respectând data limită precizată), într-un plic A4
autoadresat, timbrat , pe adresa: Duguleană Ileana sau Giurca Mădălina,
Şcoala Gimnazială Novaci, strada Eroilor, nr.1, cod 215300, Novaci, Gorj, cu
specificaţie „Pentru simpozion” şi concurs „În lumea mirifică a cărţilor”
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 5 lucrări ale elevilor.
Participarea este INDIRECTĂ.
Un cadru didactic poate participa la ambele secţiuni sau la una dintre ele.
Evaluare simpozion şi concurs
Toate lucrările vor figura pe CD-ul cu ISSN al simpozionului, iar fiecare
participant va primi prin poştă CD-ul, diploma de participare şi diplomele pentru
copii.
Separat de CD-ul cadrelor didactice vom realiza un CD cu ISSN (Revista
elevilor), nr.2, cu lucrările literare ale copiilor.
Criterii de evaluare / jurizare
7
 Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi
care nu respectă tematica concursului.
 Se va urmări exclusiv munca elevului.
 Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl
dovedesc prin lucrarea realizată („În lumea mirifică a cărţilor”)
 Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a temei, în viziunea proprie
fiecărui participant.
 Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.
 Se va urmări stimularea creativităţii elevilor.
Echipa de implementare şi jurizare:
Inspector şcolar general, prof. Ion Işfan
Inspector şcolar educativ, prof. Grigore Alexandrescu
Inspector şcolar ȋnv. primar, prof.Ion Popescu
Inspector şcolar limbi moderne, prof.Pavel Marieta
Inspector şcolar limba şi lit.română, prof. Popescu Georgeta
Coordonator proiect, prof. Duguleană Ileana
Coordonator proiect,prof. Giurca Mădălina
Directorul Liceului Teoretic Novaci, prof.Popica Mădălina
Probleme organizatorice:
 Simpozionul și concursul sunt fără taxă de participare.
 Pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesar şi un alt plic A4
autoadresat, timbrat, pentru a vă putea trimite diplomele în timp util.
 Plicurile care nu vor fi timbrate corespunzător şi/ sau nu au trecute
adresele unde urmează să fie trimise, nu vor fi expediate, deoarece
organizatorii nu-şi asumă răspunderea să timbreze şi să completeze
plicurile autoadresate.
 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5 lucrări
 Diplomele şi CD-ul vor fi trimise, până la data de 31 august 2017, tuturor
participanţilor.
Concursul se desfăşoară fără taxă de participare pentru elevi!
Pentru buna desfăşurare a concursului, fiecare cadru didactic poate
sponsoriza cu suma de 10 lei. Suma va fi folosită pentru editarea diplomelor,
pentru taxe poştale şi pentru editarea CD-urilor cu ISSN.
Persoane de contact: Prof.Duguleană Ileana,
e-mail: duguleanaileana@yahoo.com , tel.0767483321, prof. Giurca Mădălina,
e-mail: giurcamadalina49@yahoo.com , tel. 0768584236

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Anexa 1

8
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION JUDEȚEAN
„În lumea mirifică a cărţilor”

 Secţiunea I –„Rolul literaturii ȋn dezvoltarea gândirii, limbajului


şi imaginaţiei”( (referate, eseuri, proiecte, auxiliare pe această
temă,)

Numele şi prenumele: ______________________________________

Specialitatea: ____________________

Adresa de corespondenţă: ___________________________________

________________________________________________________

Telefon:_________

E-mail:___________________

Şcoala de provenienţă:______________________________________

Localitatea:_______________

Judeţul:

Titlul lucrării:______________________________________

Anexa 2

9
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEȚEAN „În lumea mirifică a cărţilor”
Unitatea şcolară:

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poşta

Telefon: Fax:

Nume cadru didactic participant:

Specialitatea: ______________________________________________

Clasa: / Grupa

Numele copiilor participanţi:

Numele şi prenumele Grupa/ Clasa Secţiunea Titlul lucrării


preşcolarului /
elevului

Adresa cadrului didactic participant (unde se vor trimite diplomele):

E-mail:

Telefon fix / mobil:

10
Anexa 2

DECLARAŢIE

Cadrul didactic_______________________________________, de la
şcoala __________________________________, declar pe proprie răspundere că
doresc sponsorizarea simpozionului și concursului din cadrul proiectului „În lumea
mirifică a cărţilor”, ediţia a II-a, cu suma de 10 lei, sumă din surse proprii, elevii
participanţi neavând nicio contribuţie.

Data Semnătura

Anexa 3
11
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI Școala/Grădinița-------------------
Adresa: Str. Eroilor, Nr.1, Novaci, Gorj Adresa-----------------------------
Nr. de telefon/fax: 0253466333 Nr. de telefon/fax:______________________
Nr………din…………………………. Nr………din……………………………..

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi................................
1.Părțile contractante:
A)Şcoala Gimnazială Novaci, cu sediul în Novaci, Str. Eroilor, Nr. 1, cod 215300, Gorj, telefon/fax 0253 466 333, e-mail

snovaci@yahoo.com, reprezentată de prof.Bibanu Ana, în calitate de director şi prof.Duguleană Ileana şi prof.Giurca

Mădălina,în calitate de coordonatori ai proiectului judeţean „În lumea mirifică a cărţilor”, Novaci, ediţia a II-a, mai 2017

B)Școala/Grădinița.....................................................cu sediul în..................................................................


.................................................................................................................................................................reprezentată de
director:..........................................................și...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.Obiectul contractului:
Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre cele două instituții în vederea
organizării și desfășurării activităților extracurriculare cuprinse în cadrul proiectului județean „În lumea mirifică a
cărţilor”, mai 2017, Novaci. Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar
2016 – 2017.
3.Obligațiile școlii organizatoare:

 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;

 Să colecteze lucrările realizate de parteneri;

 Să asigure jurizarea lucrărilor;

 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile;

 Să mediatizeze rezultatele concursului.


4.Obligațiile unității partenere:
 Să trimită școlii organizatoare Acordul de parteneriat,completat,semnat și ștampilat.
 Să precizeze sprijinul pe care-l poate acorda pentru buna desfășurare a evenimentelor.
 Să mediatizeze evenimentele desfășurate.
 Să înscrie preşcolarii/elevii în concurs;
 Să îndrume preşcolarii/elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie preşcolarilor/elevilor participanţi diplomele şi premiile obţinute.
5.Durata parteneriatului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2016 – 2017.
6.Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze conform
scopului stabilit.Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Unitatea de învăţământ Unitatea de învățământ


Şcoala Gimnazială Novaci ………………………………….

Director, Director,
Prof.Bibanu Ana ..................................

12

S-ar putea să vă placă și