Sunteți pe pagina 1din 157

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE și CERCETĂRII

ȘTIINȚIFICE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ST. O. IOSIF”
Str. Elena Doamna Nr. 52, Tecuci, Jud. Galați
e-mail: scoala6tecuci@yahoo.com TEL /FAX 0336811534

APROBAT,

DIRECTOR,

PROF. NICULINA BOȘTIOG

……………………………..

AVIZAT

PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M.

PROF. NICULINA BOȘTIOG

…………………….

MANUAL PROCEDURI OPERATIONALE

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT VOL. I

Nr. Denumirea si codul procedurii Pag


crt.

1 P.O. Scr. 01 - Utilizarea aplicatiei software EDUSAL pentru intocmirea 2


documentelor cuprinzand drepturile salariale ale personalului

2 P.O. Scr. 02 - Introducerea si asocierea elevilor in SIIIR 66


3 P.O. Scr. 03 – Completarea si raportarea evidentei salariatilor utilizand aplicatia 92
REVISAL

4 P.O. Scr. 04 – Formarea profesionala a personalului 114


5 P.O. Scr. 05 – Elaborarea contractelor de munca a personalului 134
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

PROCEDURA OPERATIONALA

UTILIZAREA APLICATIEI SOFTWARE EDUSAL PENTRU INTOCMIREA


DOCUMENTELOR CUPRINZAND DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI

P.O. Scr. 01

2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea

1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.2 Verificat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.3 Aprobat Prof. Niculina Boștiog Director 10.02.2017

3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii


operationale

Editia/ revizia in Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data de la care se aplica


cadrul editiei prevederile editiei sau reviziei
editiei

1 2 3 4
1.1. Editia 1 - 10.02.2017

1.2 Revizia 1

4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
Nr. Scopul Exem Compar- Data

plar timent Functia Nume si prenume Semnătura


Crt difuzarii primirii
nr.

1 2 3 4 5 6 7
3.1 Informare/ 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017
Aplicare

3.2 Informare/ 1 Contabili- Administrator Ec. Radu Costina 10.02.2017


Aplicare tate Financiar

3.3 Aprobare 2 Director Director Prof. Niculina Boștiog 10.02.2017

3.4 Verificare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

3.5 Arhivare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

5
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Scopul procedurii:


- procedura are rolul de a stabili reguli aplicabile cu privire la modul de lucru al personalului
implicat in activitatea de lucru cu aplicatia informatica EDUSAL.

4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii


compartimentului secretariat cu privire la aplicatia informatica EDUSAL.

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin


faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il
inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.

4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
director in luarea deciziei. Este un real sprijin pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni
de auditare, iar pentru directorul entitatii in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a
activitatii unitatii.

6
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura


operationala - aplicatia informatica EDUSAL

5.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati


desfasurate de Școala Gimnazială ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci
- aplicatia informatica EDUSAL este utilizata in cadrul Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian
Iosif” Tecuci, pentru a furniza date si informatii privind drepturile de personal ale salariatilor

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
- calculul drepturilor de personal:
- statul de personal;
- statul de plata al salariilor;
- concedii de odihna ale personalului ;
- drepturi in cazul incapacitatii temporare de munca a salariatilor.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii
procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii. -compartimentele
furnizoare de date sunt toate compartimentele unitatii
-beneficiarul rezultatelor acestei activitati procedurate: salariatii / ordonator de credite .
- compartimentele implicate sunt toate compartimentele unitatii

7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1. Reglementari Internationale:


- normele Uniunii Europene, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
6.2. Legislatia primara
• Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea-cadru nr. 284/2013 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,
cu modificarile ulterioare;
• Legea nr. 285/2013 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;
• Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si
didactic auxiliar din invatamant;
• Legea 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2013 pentru completarea-art. 11 din OUG 37/2008
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.
• OUG nr. 20/2016 - pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare.
6.3. Legislatia secundara
• ORDIN nr. 4.576 / 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal
in invatamantul preuniversitar de stat;
• O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
• portalul EDUSAL - care poate fi regasit la adresa https://edusal.edu.ro.
6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unitatii de invatamant
- Regulamentul de organizare si functionare;
- Fisele posturilor;
- Decizia ordonatorului de credite al unitatii.

8
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definitii ale termenilor


Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la
aspectul procesual.
Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri
operationale, aprobata si difuzata.
Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie asemenea,
dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni
care au fost aprobate si difuzate.
7.2. Abrevieri ale termenilor
Abrevierea Termenul abreviat
OTC Ordonator tertiar de credite
Ct contabilitate
E elaborare
V verificare
Ap aprobare
Ah arhivare
Acp alte compartimente;
Scr Secretariat
OPC Ordonator principal de credite
AF Administrator Financiar
AP Administrator Patrimoniu
EDUSAL Salarii in sistemul educational
ISJ Inspectoratul scolar judetean

9
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

8. Descrierea procedurii operationale

8.1 Generalitati
Activitatea de lucru in aplicatia informatica EDUSAL se desfasoara in mai multe faze:
- Faza de prelucrare locala, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci, si
transmitere pentru validare a statului de personal catre ISJ Galați.
- Faza de verificare, aprobare si/sau respingere a statului de personal de catre reprezentatul ISJ.
- Faza de prelucrare locala, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci, si
transmitere pentru validare date salariale pentru un stat de plata lunar de catre ISJ GALAȚI.
- Faza de verificare si aprobare sau respingere de catre reprezentatul ISJ a datelor salariale pentru
un stat de plata lunar transmis de Școala Gimnazială ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci .
- Faza de preluare informatii de aprobare sau respingere de catre Școala Gimnazială ”Ștefan
Octavian Iosif” Tecuci in vederea efectuarii platii efective a salariilor.

8.2 Documente utilizate


- contracte de munca;
- pontaje.
Lista si provenienta documentelor:
- documentele provin din dosarele personale ale salariatilor Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian
Iosif” Tecuci;

8.2.2. Continutul si rolul documentor:


Documentele in speta contin date despre operatiunea care urmeaza a fi supusa activitatii
procedurate si au rolul de documente justificative.

8.2.3 Circuitul documentelor:


10
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

secretariat - ordonator de credite- ISJ- secretariat- arhiva


8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale: calculatoare, laptopuri, Internet, birotica, Consumabile;
8.3.2. Resurse umane: conform organigramei si statului de personal;
8.3.3. Resurse financiare: prevederile bugetare ale sumelor necesare.

8.4 Modul de lucru


8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii

1. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE PERSONAL


Aplicatia permite ca la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci sa se poata
realiza statul de personal, local, prin autentificare cu user, parola si id al Școlii Gimnaziale
”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci
Dupa completarea datelor lunare de salarii — actualizare personal (angajari / plecari), actualizare
incadrare, sporuri cu caracter permanent (procente) se genereaza in aplicatia desktop EDUSAL
statul de personal.
Dupa finalizarea acestor prelucrari, statele obtinute cu date corecte se transmit catre baza de date
centralizata EDUSAL.
Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate scolara prin doua modalitati:
- Online daca este asigurata o conexiune la internet din locatia respectiva.
- Via internet prin salvarea datelor intr-un fisier portabil intr-o alta locatie cu conexiune la
internet.
2. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / RESPINGERE A STATULUI DE
PERSONAL
Reprezentantii ISJ cu responsabilitati in verificarea si aprobarea statelor de personal, plata si
avans se vor conecta la portalul http://edusal.edu.ro la baza de date in care unitatile si-au incarcat

11
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

statele lunare de personal si plata a salariilor. Conectarea se va face cu autentificare user si


parola.
Fiecare responsabil ISJ va putea vizualiza, aproba sau respinge doar statele de personal ale
unitatilor de invatamant arondate inspectoratului respectiv.
Responsabilul ISJ dupa verificare va acorda statului de personal fie statusul aprobat, fie statusul
respins cu observatii pentru neconformitatile sesizate.
3. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE AVANS
Aplicatia permite ca la nivelul fiecarei unitati de invatamant sa se poata realiza statul de avans,
local, prin autentificare cu user, parola si id unitate de invatamant.
Dupa completarea datelor lunare de salarii – actualizare personal (angajari / plecari), actualizare
incadrare, sporuri cu caracter permanente, se poate genera in aplicatia desktop EDUSAL statul
de avans. Pe baza unui stat de personal aprobat se va genera statul de avans unde se vor opera
zilele de concediu de odihna ce urmeaza sa fie efectuate si sumele ce urmeaza sa fie platite
pentru luna curenta sau pentru lunile viitoare.
Dupa finalizarea acestor prelucrari, statele obtinute cu date corecte se transmit catre baza de date
centralizata EduSAL.
Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate scolara prin doua modalitati
- Online daca este asigurata o conexiune la internet din locatia respectiva.
- Via internet prin salvarea datelor intr-un fisier portabil intr-o alta locatie cu conexiune la
internet.
4. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / RESPINGERE A STATULUI DE AVANS
Reprezentantii ISJ cu responsabilitati in verificarea si aprobarea statelor de personal, plata si
avans se vor conecta la portalul http://edusal.edu.ro la baza de date in care unitatile scolare si-au
incarcat statele lunare de personal, plata si avans a salariilor. Conectarea se va face cu
autentificare user si parola.

12
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Fiecare responsabil ISJ va putea vizualiza, aproba sau respinge doar statele de avans ale
unitatilor de invatamant arondate inspectoratului respectiv.
Responsabilul ISJ dupa verificare va acorda statului de avans fie statusul aprobat, fie statusul
respins cu observatii pentru neconformitatile sesizate.
5. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE PLATA
Aplicatia permite ca la nivelul fiecarei unitati de invatamant sa se poata realiza statul de plata
numai in baza unui stat de personal aprobat, local, prin autentificare cu user, parola si id unitate
de invatamant.
Pe baza unui stat de personal aprobat se va genera un stat de plata unde se vor opera alte drepturi,
pontaje, indemnizatii de concedii medicale, retineri, avansuri si se vor verifica valorile calculate
de aplicatie.
Dupa finalizarea acestor prelucrari, statul obtinut cu date corecte se transmite catre baza de date
centralizata EduSAL.
Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate scolara prin doua modalitati
- Online daca este asigurata o conexiune la internet din locatia respectiva.
- Via internet prin salvarea datelor intr-un fisier portabil intr-o alta locatie cu conexiune la
internet.

8.4.2 Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii


MODALITATEA DE CONECTARE
La prima conectare, respectiv la prima instalare a unei noi versiuni de aplicatie, se va deschide
fereastra in care se vor completa urmatoarele campuri:
- Utilizator: se va completa cu o valoare dorita de catre utilizator;
- Parola: valoarea completata pentru parola trebuie sa fie acceasi utilizata la conectarea cu contul
de scoala pe server; de exemplu daca pe server aveti parola “test” si aici trebuie sa completati

13
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

parola test. Daca veti utiliza alta parola decat cea utilizata pe server, conexiunea la server va fi
nereusita.
NOTA: modificarea parolei pe server nu se va propaga automat si in aplicatia desktop; pentru
modificarea parolei de pe desktop cu acceasi valoare se va utiliza meniul Setari / Detalii
generale scoala.
- Cod fiscal: este codul fiscal al unitatii; este un camp de tip numeric si de lungime maxima=10
caractere; daca se vor tasta si litere, aplicatia va genera un mesaj de eroare.

- Cod scoala: este codul SIRUES al unitatii. Daca nu se completeaza corect nu se realizeaza
conexiunea la server.
Pentru salvarea datelor se va actiona butonul de Salveaza, pentru anulare se va actiona butonul

Daca valoarea inregistrata pentru codul unitatii este corecta, respectiv parola inregistrata este cea
de pe server, la salvare aplicatia genereaza urmatorul mesaj de autentificare:
1. Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”.
2. Daca datele de identificare nu sunt cele dorite se va selecta optiunea “Nu”, meniul de Setari
generale ramand deschis pentru a se corecta cu valorile corecte.
La deschiderile ulterioare ale aplicatiei se vor completa doar nume utilizator si parola asa cum au
fost stabilite in setarile generale.
PREZENTAREA FUNCTIONALITATILOR APLICATIEI DESKTOP
Aplicatia este strucurata in 6 meniuri la care se adauga meniul F1 – Ajutor interactiv:
Actualizare, Stat de personal, State de plata, Stat de avans, Utilitare, Setari , F1 - Ajutor .
Aplicatia permite setarea, stergerea si deschiderea unei lunii de lucru, functionalitatea va fi
prezentata mai jos.
PREZENTARE FUNCTIONALITATE DE SETARE LUNA DE LUCRU

14
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

NOTA: Luna propusa, la lansarea aplicatiei, este luna anterioara lunii curente, setata pe statia de
lucru. De exemplu daca data setata pe statia de lucru este 15 mai luna propusa de sistem va fi
aprilie.
Cu acest meniu se pot efectua urmatoarele operatii:
a) Initializare luna: actiunea butonului “Initializare” genereaza deschiderea unei noi lunii de
lucru;
NOTA: se poate initializa o luna de lucru numai daca situatia privind plata salariilor lunii
anterioare a fost generata si inchisa.
Pentru initializarea unei noi luni de lucru se va proceda astfel:
- Din lista de luni se va selecta luna de lucru;
- Din lista de ani se va selecta anul de lucru
- Pentru initializare se va actiona butonul Initializare.
- Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”.
NOTA: dupa initializarea unei luni de lucru, butonul de Initializare se inactiveaza, initializarea
nemaiputand fi repetata pentru acceasi luna.
Starea statelor inainte de initializare este “neinitializat”;
Dupa initializarea lunii de lucru starea statului de personal se transforma din neinitializat in “In
lucru”;
b) Inchidere luna: actiunea butonului Inchidere genereaza inchiderea lunii de lucru.
NOTA:
- O luna de lucru se poate inchide doar daca ambele state, personal si plata sunt in starea
Aprobat, iar statele de avans din luna curenta sunt inchise.
- La inchiderea lunii Statele de avans care sunt generate cu o data din luna urmatoare si care nu
au fost inchise se transfera in luna urmatoare.
Pentru inchiderea unei luni de lucru curente, fluxul de lucru este urmatorul;
Inchidere;

15
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

lunii de lucru datele din statul de personal nu vor mai putea fi modificate, sunteti sifur ca doriti
inchiderea lunii de lucru?

inchisa cu succes
NOTA: dupa inchiderea unei luni de lucru, butonul de Inchidere se inactiveaza, butonul de
Deschidere devine activ iar starea statelor este de “Inchis”;
c) Deschidere luna: actiunea butonului genereaza deschiderea unei luni de lucru.
NOTA: O luna de lucru va putea fi deschisa doar daca luna urmatoarea nu a fost initializata. De
exemplu luna ianuarie va putea fi deschisa doar daca luna februarie nu a fost initializata. Pentru
deschiderea unei luni de lucru, fluxul de lucru este urmatorul;
Deschidere;

deschideti luna selectata?

deschisa cu succes
NOTA: dupa deschiderea unei luni de lucru, butonul de Deschidere dispare din meniu, acesta
devenind vizibil doar dupa inchiderea lunii iar starea statelor este din nou in Aprobat.
PREZENTARE MENIU ACTUALIZARE
Aplicatia se deschide implicit in meniul Actualizare:
Sunt prezentate urmatoarele informatii:
a) Conexiune la server: afiseaza informatia de conexiune la server. Statusul poate fi:
Reusita: cand exista conexiune la server iar codul unitatii si parola au valorile utilizate si pe
server.
Nu exista conexiune la server: cand nu exista conexiune la server.

16
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

utilizate pe server: Parola setata pe desktop pentru conectarea la aplicatie trebuie sa aibe acceasi
valoare cu cea utilizata la logarea pe Portalul EduSAL; orice modificare in unul din mediile de
lucru trebuie efectuata si in celalalt mediu de lucru, altfel conexiunea la server nu va functiona.
Daca cele doua medii nu sunt sincronizate, mesajul va fi de Cod scoala sau parola incorecta.

NOTA: pentru actualizarea informatiei de ultima luna cu stat de plata aprobat se va actiona
butonul aferent informatiei.
PREZENTARE MENIU STAT DE PERSONAL
La accesarea meniului Stat de personal se va lansa o fereastra structurata in mai multe zone:
- O zona de cautare angajati:
- O zona de afisare informatii norme lucratoare, respectiv vizualizare comentariu editat pe server
la nivelul statului de personal de catre persoana responsabila cu avizarea:
- O zona de afisare informatii personal existente in aplicatie:
- O zona de optiuni, butoane care permit diverse operatiuni pe statul de personal
In zona de afisare informatii existente in aplicatie se vizualizeaza urmatoarele date despre
salariati:
- Ordine: este un numar de ordine care permite ordonarea salariatilor in rapoartele stat de
personal si stat de plata. Valoarea implicita propusa de sistem este “200”. Pentru ordonare
angajati in ordinea dorita fie modificati valoarea implicita executand un click de mouse pentru
editare in aceasta forma fie modificati valorea implicita editand campul de “Ordine” din
Persoana / Date persoana. Angajatii la adaugare vor fi ordonati in fereastra de Stat de personal
sau Stat de plata in ordine alfabetica. Modificarea campului Ordine va determina o noua
ordonare a angajatilor.
- Marca: codul atribuit unui angajat in aplicatie la adaugare, este un camp de tip numeric iar
valoarea atribuita este unica pentru fiecare angajat;

17
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

- Nume: numele angajatului


- Prenume: prenumele angajatului
- CNP: codul numeric personal al angajatului
- Data angajare: data angajarii in unitatea de invatamant
- Data plecare: data plecarii din unitatea de invatamant

a) Stare stat de personal: se va afisa starea curenta a statului de personal; starea unui stat de
personal poate fi: neinitializat, In lucru, Aprobat, Respins
b) Istoric versiuni: afiseaza informatia legata de versiunea curenta de lucru, cat si cateva
informatii legate de versiunile statului de personal.
c) Comenzi, cu urmatoarele optiuni: Adauga, Modifica, Sterge, Generare stat de plata, Importa,
Tiparire, Trimitere la server, Verificare stare, Fisier pentru server, Fisier de la server.
CAUTARE ANGAJATI
Aplicatia permite cautari in baza de date a angajatilor atat dupa nume, cat si dupa CNP.
Ca orice motor de cautare, se poate introduce un sir de “n” caractere, filtrarea se va face pentru
toate inregistrarile care au numele, respectiv CNP-ul incepand cu acel sir de caractere.
1. Dupa nume: se va crea un filtru pe angajatii al caror nume va incepe cu sirul de caractere
tastat in campul de “Cautare dupa nume”:
2. Dupa CNP: se va crea un filtru pe angajatii al caror CNP va incepe cu sirul de caractere tastat
in campul de “Cautare dupa CNP”:
NORMELE LUCRATOARE
In zona de afisare informatii norme lucratoare se genereaza informatiile legate de normele de
lucru ale angajatilor, de baza si cumul, atat pe total cat si pe categorii de personal.
Valoarea afisata este cu 4 zecimale si nu poate fi editata. Valoarea afisata in fiecare camp este
rezultatul insumarii valorilor inregistrate in campurile de norme din tabul de Incadrare

18
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

- Valoarea inregistrata pe campul de “Norma de baza”, in functie de categoria de personal, se va


aduna intr-unul din campurile: didactice, nedidactice sau auxiliare; de exemplu daca angajatul
este inregistrat in categoria de personal auxiliar iar valoarea normei de baza este de 0,5 atunci
aceasta valoare se va regasi in suma inregistrata in campul de “auxiliare”
- Valoarea inregistrata pe campul de “Norma cumul” se aduna la valoarea afisata in campul de
“cumul”; \
- Valoarea inregistrata pe campul de “Norma plata cu ora” se aduna la valoarea afisata in campul
de “Plata cu ora”; Deasemenea aceasta valoare se aduna si la campul “didactice”.
In campul de “Comentariu” se va putea vizualiza comentariul editat pe server la nivelul statului
de personal de catre persoana responsabila cu avizarea. La incarcarea raspunsului de pe server
automat sunt inserate si informatiile legate de comentariile efectuate la nivelul statului de
personal.
ISTORIC VERSIUNI STAT DE PERSONAL
In meniul aferent statului de personal exista optiunile Versiune curenta si Istoric versiune.
a) Versiune curenta informeaza utilizatorul asupra versiunii statului de personal aflat in
vizualizare. Versiunea se incrementeaza automat daca exista un stat de personal aprobat si se
opereaza adaugari/modificari de personal.
b) Istoric versiuni permite vizualizarea unor informatii legate de versiunile generate ale statului
de personal dintr-o luna de lucru. Pentru vizualizarea informatiilor se actioneaza butonul Istoric
versiuni.
Informatiile vizualizate in aceasta fereastra fac referire: la versiunile statului de personal si la
angajatii ale caror informatii au necesitat comentarii la nivel de server. In fereastra superioara se
pot vizualiza informatii centralizate legate de:
- Versiune: versiunii ale statului de personal generat in luna de lucru
- Stare: starea statului personal pentru versiunea referita;
- Data creare: data de creare a versiunii statului de personal;

19
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

- Data trimitere: data de trimitere a statului catre server pentru avizare;


- Tip trimitere: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server si trimiterea se
efectueaza Online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si transmiterea se
efectueaza prin descarcarea fisierului stat de personal si incarcarea acestuia pe server de pe o
statie de lucru unde exista conexiune la server.
- Data raspuns: data de actualizare a starii statului de personal;
- Tip raspuns: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server, si incarcarea raspunsului
se efectueaza online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si verificarea starii
statului de personal se efectueaza prin incarcarea fisierului de raspuns a statului de personal;
- Comentarii: se preiau automat de pe server la verificarea starii statului de personal, atunci
cand exista conexiune la server, sau din fisierul de raspuns la incarcarea acestuia, atunci cand nu
exista conexiune la server. In fereastra inferioara se pot vizualiza informatii de detaliu salariat,
legate de:
- Marca: se va afisa marca angajatului de pe statul de personal asupra caruia au fost inregistrate
comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea
- Nume: se va afisa numele angajatului de pe statul de personal asupra caruia au fost inregistrate
comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea
- Prenume: se va afisa prenumele angajatului de pe statul de personal asupra caruia au fost
inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea
- CNP: se va afisa CNP-ul angajatului de pe statul de personal asupra caruia au fost inregistrate
comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea
- Comentarii: se vor afisa comentariile inserate pe server, de catre persoana responsabila cu
avizarea, la nivelul angajatului cu datele de mai sus.
NOTA: pentru statele de personal aprobate si preluate de la lunile anterioare, campul Comentarii
va afisa valoarea implicita: Preluat nemodificat de la <Luna/An>.

20
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

NOTA: Modificarea efectuata asupra anumitor campuri dintr-un stat de personal care are una
din starile: Trimis, Respins sau Aprobat genereaza o noua versiune a statului de personal
incrementata automat in optiunea de Istoric versiuni. In momentul salvarii modificarilor
efectuate asupra campurilor din statul de personal aflat in una din starile de mai sus, aplicatia
genereaza un mesaj de avertizare.
Selectarea optiunii “Da”, va conduce la invalidarea versiunii curente de lucru a statului de
personal si incrementarea unei noi versiuni.
Campurile a caror modificare poate conduce la generarea unei noi versiuni a unui stat de
personal sunt:

Alte incadrari:
Este functie de baza, Categorie angajare, Functie, Studii, Grad didactic, Vechime in invatamant,
Norma pentru calcul, Norma de baza, Norma plata cu ora, Norma cumul, Norma didactica plata
cu ora, Numar ore plata cu ora; adaugarea unei noi incadrari in forma de Alte incadrari;

Cu urmatoarele optiuni:
1. Adaugare de persoana noua, cu toate datele de incadrare
2. Activare persoana plecata din arhiva de salariati
INREGISTRARE ANGAJAT NOU
Pentru adaugarea unui nou angajat in baza de date, se va parcurge urmatorul flux de lucru:
1. Se va actiona butonul de Adauga din zona
Pentru adaugarea unui nou angajat in baza de date, se va parcurge urmatorul flux de lucru:
1. Se va actiona butonul de Adauga din zona de Comenzi / Adauga.
2. Se va deschide submeniul Persoana:
Submeniul Persoana este structurat in trei submeniuri:

21
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

1) Date persoana
2) Incadrare.
3) Drepturi lunare.
1) Submeniul Date persoana afiseaza si permite adaugarea de informatii legate de:

NOTA: informatiile legate de conturi bancare, persoane in intretinere, istoric venituri pentru
calcul concedii medicale, adresa si act de identitate se pot inregistra inainte de adaugarea in
baza de date a angajatului, respectiv salvarea detaliilor din submeniurile Date persoana,
Incadrare si Drepturi lunare.
Pentru adaugarea unui angajat, in submeniul de Date persoana se completeaza urmatoarele
campuri:
- Marca: campul este obligatoriu de completat si unic pentru fiecare persoana angajata. Daca se
va incerca adaugarea unui angajat cu aceeasi marca aplicatia va genera mesajul ca mai exista un
angajat cu acelasi cod in aplicatie.
- Nume: campul este obligatoriu de completat si poate fi completat pana la 60 de caractere;
- Prenume: campul este obligatoriu de completat si poate fi completat pana la 60 de caractere;
- CNP: campul este obligatoriu de completat, de lungime 13 caractere numerice;
NOTA: aplicatia verifica corectitudinea CNP-ului si genereaza un mesaj de eroare atunci cand
acesta nu este corect.
- Data angajarii: campul este obligatoriu de completat si poate fi completat manual respectand
formatul ZZ.LL.AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atasat campului .

22
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

NOTA: data angajarii nu poate fi mai mare decat ultima zi a lunii de lucru, pentru o data de
angajare mai mare decat ultima zi a lunii de lucru aplicatia genereaza un mesaj de eroare; data
angajarii trebuie sa fie cuprinsa in luna de lucru initializata pentru aplicatie, adaugarea unei date
de angajare mai mica decat prima zi din luna de lucru este posibil doar la initializarea pentru
prima data a unei lunii de lucru. (de exemplu se incepe pentru prima data lucrul in aplicatie cu
luna ianuarie 2011, pentru aceasta luna se va putea inregistra o data de angajare din decembrie
2010, dar nu se va mai putea inregistra atunci cand se va trece la luna de lucru februarie 2011)
- Data plecarii: campul nu este obligatoriu de completat. Mecanismul de completare este identic
cu cel aferent campului Data angajarii.
NOTA:
ra le inceteaza contractul de munca la sfarsitul lunii de calcul, data
plecarii trebuie sa fie completata inainte de a se initializa urmatoarea luna de lucru, in luna de
lucru urmatoare se vor prelua doar salariatii a caror data de plecare nu este completata.

nu a fost inchis, aplicatia va genera urmatorul mesaj de comfirmare la salvare


Persoana inactiva: este un camp de tip checklist; la adaugarea unui nou angajat campul este
implicit nebifat; bifarea campului va genera deschiderea unei liste cu urmatoarele valori:
Suspendare contract, Crestere copil. Bifarea campului va inactiva angajatul inregistrat astfel ca el
nu va mai fi preluat pe statul de plata la generare. Un salariat nu poate fi suspendat daca acesta a
fost inregistrat pe un stat de avans, aplicatia genereaza un mesaj de eroare.
- Tip asigurat: este un camp de tip lista cu urmatoarele valori: Salariat, Salariat militar, Alte
categorii de personal, Cenzori, Membrii consiliului de administraţie, Persoane disponibilizate
care primesc sume compensatorii din fondul de salarii. Valoarea implicita propusa de sistem este
“Salariat”. Valoarea selectata este cea care va fi preluata in declaratia 112.

23
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

- Este pensionar: este un camp de tip lista cu doua valori: DA, NU. Valoarea implicita propusa
de sistem este “NU”. Daca salariatul nu este pensionar aplicatia va calcula contributia de somaj,
altfel contributia va fi 0.
- de la data: se va selecta data de la care salariatul (care desi are varsta standard de pensionare)
se va pensiona, respectiv campul Este pensionar va fi setat pe Da.
- Tip contract: este un camp de tip lista cu urmatoarele valori: Normă Intreagă, Parţial cu norma
de 1 oră, Parţial cu norma de 2 oră, Parţial cu norma de 3 oră, Parţial cu norma de 4 oră, Parţial
cu norma de 5 oră, Parţial cu norma de 6 oră, Parţial cu norma de 7 oră. Valoarea implicita
propusa de sistem este “Normă Intreagă”. Valoarea selectata este cea care va fi preluata in
declaratia 112.
- Casa de asigurari de sanatate: este un camp de tip lista care contine toate casele nationale de
asigurari de sanatate. Valoarea implicita propusa de sistem este “C.J.A.S. - ALBA”. Valoarea
selectata este cea care va fi preluata in declaratia 112.
- Ore norma zilnica contract: este un camp de tip lista cu trei valori: 8,7,6. Valoarea implicita
propusa de sistem este “8”. Valoarea selectata este cea care va fi preluata in declaratia 112.
- Mod de plata: este un camp de tip lista cu doua valori: Card, Numerar. Valoarea implicita
propusa de sistem este “Numerar”. Valoarea campului se va seta automat pe card numai in
conditiile in care se va inregistra un cont bancar valabil si preferential in forma de Conturi
bancare.
- Conditii de munca: este un camp de tip lista cu trei valori: normale, speciale, deosebite.
Valoarea implicita propusa de sistem este “normale”. Informatia este utila la calcularea
contributiei pentru pensii, angajator si angajat.
- Numar persoane in intretinere: reprezinta numarul de persoane pe care angajatul le declara in
intretinere si beneficiaza de deducere la calculul impozitului. Valoarea implicita propusa de
sistem este “0”. Valoarea campului se va modifica in functie de numarul de persoane in
intretinere inregistrate in forma de “Persoane in intretinere” si de perioada de valabilitate fata de

24
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

luna de lucru. De exemplu pentru o persoana din intretinere care are data de inceput egala cu
01/02/2011 nu se va tine cont de ea la calculul Numarului de persoane in intretinere pentru luna
de lucru ianuarie 2011 sau pentru o persoana din intretinere care are data de sfarsit egala cu
31/03/2011 nu se va tine cont de ea la calculul Numarului de persoane in intretinere pentru luna
aprilie 2011.
- Vechime in munca la data de “ZZ/LL/AAAA”: se inregistreaza vechimea in munca la data
din eticheta; dupa salvarea pentru prima data a informatiei, in lunile urmatoare se va adauga cate
o luna pentru fiecare luna incheiata in aplicatie.
NOTA: atentionarea de “Salariu inexistent in grila pentru setarile realizate” va aparea in
momentul in care combinatia dintre Functie, Grad didactic, Categorie angajare, Vechime
invatamant si Studii nu este valabila conform grilei de salarizare. Submeniul Incadrare este
structurat in doua zone:
- O zona de afisare informatii legate de incadrare;
- O zona de afisare informatii legate de alte incadrari pe langa functia de baza.
Pentru adaugarea unui angajat in submeniul de Incadrare se completeaza / modifica dupa caz
urmatoarele campuri:
a) Este functie de baza: este un camp de tip lista cu doua valori: DA, NU. Valoarea implicita
propusa de sistem este “DA”. Daca functia selectata este functie de baza se va calcula deducere
personala, altfel deducerea calculata va fi 0.
b) Este plafonat la salariul minim: este un camp de tip checkbox; functionalitatile acestui camp
sunt:
Se afiseaza doar daca valoarea campului “Este functie de baza” este “Da”;
Atunci cand campul este bifat, Salariul de baza se plafoneaza la salariul minim pe economie
proportionat cu coeficientul de normare
Atunci cand campul nu este bifat, desi valoarea campului “Este functie de baza” este “Da”, nu se
mai efectueaza plafonarea salariului de baza

25
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

c) Calculeaza deducere: este un camp de tip checkbox; functionalitatile acestui camp sunt:
Se afiseaza doar daca valoarea campului “Este functie de baza” este “Da”; Atunci
cand campul este bifat se va calcula deducerea personala in statul de plata;
Atunci cand campul nu este bifat, desi valoarea campului “Este functie de baza” este “Da”, nu se
mai calculeaza deducerea personala;
d) Este scutit de impozit: este un camp de tip lista cu doua valori: DA, NU. Valoarea implicita
propusa de sistem este “NU”, caz in care va calcula contributia de impozit, altfel contributia
pentru impozit va fi 0.
e) Categorie angajare: este un camp de tip lista cu trei valori: Didactic, Nedidactic, Auxiliar.

f) Functie: este un camp de tip lista; valoarea implicita propusa de sistem este “Antrenor
categoria debutant”.
g) Studii: este un camp de tip lista cu patru valori: S (studii superioare), SSD (studii superioare
de scurta durata), M (studii medii). Valoarea implicita propusa de sistem este “S”. Acest camp se
va afisa doar daca valoarea campului categorie angajare este “didactic”
h) Grad didactic: este un camp de tip lista cu urmatoarele valori: Grad I, Grad II, Debutant,
Definitiv, Fara pregatire. Valoarea implicita propusa de sistem este “Grad I”. Acest camp se va
afisa doar daca valoarea campului categorie angajare este “didactic”
i) Vechime invatamant: este un camp de tip lista avand ca si valori transele de vechime conform
legislatiei in vigoare. Valoarea implicita propusa de sistem este “Sub 2 ani”. Acest camp se va
afisa doar daca valoarea campului categorie angajare este “didactic”.
j) Vechime neintrerupta in invatamant: se afiseaza informatia de vechime neintrerupta in
invatamant incepand cu data angajarii in sistemul de invatamant.
k) Clasa: se va inregistra clasa de salarizare.
l) Functie de conducere: este un camp de tip list in care sunt cuprinse posibilele functii de
conducere pentru personalul didactic si didactic auxiliar conform anexei 4 din legea 63 / 2011.

26
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

m) Salariu grila: se completeaza automat conform grilei de salarizare publicata in legislatie in


functie de: Categorie angajare, Vechime invatamant, Studii, Functie, Grad didactic. Valoarea
implicita propusa de sistem este “0”.

n) Salariu tarifar normat: reprezinta salariul grila inmultit cu norma pentru calcul si sta la baza
tuturor calculelor efectuate in sistem. Salariul grila este egal cu salariul tarifar normat numai
daca norma penru calcul este egala cu 1.
o) Norma pentru calcul: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0 si 1,
reprezentand fractiunea de norma a angajatului fata de norma completa. Valoarea implicita
propusa de sistem este “1”. Norma pentru calcul este utilizata in calculul salariului tarifar normat
care sta la baza tuturor calculelor salariale.
p) Norma de baza: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0 si 1; valoarea acestui
camp va reprezenta valoarea de norma ocupat dintr-un post didactic, auxiliar sau nedidactic in
functie de categoria de angajare selectata.
q) Norma plata cu ora: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0 si 1; valoarea
acestui camp va reprezenta valoarea de norma ocupata dintr-un post prin plata cu ora.
r) Norma cumul: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0 si 1; valoarea acestui
camp va reprezenta valoarea de norma ocupat dintr-un post aferent unei functii de cumul. Norma
cumul poate fi completata doar pentru categoriile de personal didactic - auxiliar si nedidactic.

1. Daca valoarea selectata pentru Categorie angajare este “Didactic” atunci fereastra se va
prezenta astfel:

categoria II, Antrenor categoria III, Antrenor categoria IV, Antrenor categoria V, Educatoare,
Educator, Institutor, Invatator, Maistru, Profesor, Profesor pentru instruire practică, Profesor
pentru invățămant preșcolar, Profesor pentru invățămant primar

27
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

didactica plata cu ora, Numar ore plata cu ora.


2. Daca la categorie angajare se selecteaza auxiliar sau nedidactic, campurile de selectie a
functiei si cele aferente salariului se vor afisa intr-o fereastra.
Functie: este un camp de tip lista. Denumirea functiei are inclus si tipul de studii din
nomenclatorul de functii
Salariu grila: se completeaza automat cu valoarea maxima existenta in grila de salarizare
publicata in legislatie pentru functia selectata din lista de functii. Aceasta valoare este editabila
intre limitele minim si maxim existente in legislatie si afisate in campurile Salariu minim,
respectiv Salariu maxim
Salariu tarifar normat: reprezinta salariul grila inmultit cu norma pentru calcul si sta la
baza tuturor calculelor efectuate in sistem
dactica plata cu ora, Numar
ore plata cu ora sunt ascunse.
Pentru completarea campurilor din submeniul “Drepturi lunare” se va executa click pe meniul
aferent.

editabile. Campurile marcate cu alb permit inregistrarea informatiilor privind sporurile pentru
luna de calcul si a sumelor compensatorii.

apare campul de bifat “Director”, implicit la adaugare acesta este nebifat; bifarea campului
genereaza efectuarea unui calcul pentru Indemnizatia de conducere la salariul grila si nu la
salariul tarifar normat:
cu pana la 4 zecimale;

gri.

28
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

in campurile aferente;
repturi cuvenite reprezinta suma dintre salariul tarifar normat, sporuri si compensatii
tranzitorii calculate in aceasta fereastra.

efectua;
Pentru salvarea datelor se va actiona butonul de Salveaza.
Pentru inchidere se va actiona fie butonul de Inchide, fie tasta Esc.
Dupa salvarea angajatului in baza de date, se pot completa informatiile legate de conturi bancare,
numar persoane in intretinere, istoric venituri pentru calcul concedii medicale si alte incadrari,
accesand direct fiecare forma prin actiunea butonului Adauga. Modul de inregistrare al acestora
fiind prezentat in capitolele urmatoare.
MODIFICARE DATE ANGAJATI
Pentru modificarea datelor personale si de incadrare ale angajatilor se va actiona butonul
“Modifica” din submeniul Stat de personal, dupa selectarea in prealabil a angajatului pentru care
se doreste modificarea:
La actionarea butonului de Modifica se deschide fereastra Persoana cu subferestrele Date
persoana, Incadrare, Drepturi lunare, in care se pot modifica oricare din informatiile prezentate la
capitolul Persoana.
In fereastra Persoana se mai pot adauga / modifica informatii legate de:
1. conturile bancare ale angajatilor;
2. persoane in intretinere;
3. istoric venituri pentru calcul concedii medicale
4. alte incadrari pe langa functia de baza;
5. adresa;
Aceste informatii si modul de inregistrate al acestora sunt descrise in capitolele urmatoare.

29
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

INREGISTRARE CONTURI BANCARE


Pentru a deschide fereastra de Conturi bancare unde se vor inregistra conturile bancare ale unui
angajat se vor parcurge succesiv urmatorii pasi:
- Din lista de angajati din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia urmeaza sa i se
inregistreze contul bancar;
Se actioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal
- Se deschide meniul Persoana
- Submeniul de Conturi bancare se regaseste in submeniul Date persoana.

1. O zona de afisare informatii cont bancar:


2. O zona de comenzi cu urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge:
1. In zona de afisare informatii cont bancar se vizualizeaza urmatoarele informatii:
Banca: se va afisa descrierea bancii la care angajatul are cont bancar si a fost inregistrat in
aplicatie;
NOTA: lista de banci este actualizata in meniul de Setari in submeniul Nomenclator banci
Cont bancar: se va afisa contul iban al angajatului inregistrat.
Preferential: se va afisa informatia daca este preferential sau nu contul bancar afisat;
Data de sfarsit: se va afisa data de sfarsit a valabilitatii contului bancar inregistrat;
2. Operatiile care pot fi efectuate asupra conturilor bancare utilizand optiunile din zona de
comenzi sunt:
a) Comanda Adauga: permite adaugarea unui nou cont bancar.
Pentru adaugarea unui cont bancar se va parcurge urmatorul flux de lucru:

- Banca: se va selecta din lista banca la care angajatul are contul bancar; este camp obligatoriu
de completat

30
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

NOTA: informatiile legate de banci afisate in campul “Banca” sunt inregistrate in submeniul de
Setari / Nomenclator banci, submeniu care va fi prezentat in capitolele urmatoare.
- Cont IBAN: se va completa contul IBAN; este camp obligatoriu de completat; lungimea
campului este de 24 de caractere;
NOTA: aplicatia verifica structura contului IBAN conform algoritmului de verificare a
conturilor bancare, pentru orice cont bancar care nu respecta regula de validare aplicatia va
genera un mesaj de eroare.
Cont preferential: este un camp de tip lista cu doua valori: DA, NU, valoarea implicita fiind
DA. Pentru un angajat nu se poate inregistra decat un singur cont bancar preferential, altfel
aplicatia va genera mesaj de eroare si nu va permite adaugarea.
In contul bancar preferential se vor vira drepturile salariale, un salariat poate avea inregistrate
mai multe conturi bancare insa numai in unul singur se va efectua plata, si anume in cel
preferential.
- Cont colector: este un camp de tip checklist; automat la adaugare de cont bancar implicit este
campul este bifat; acest camp se va putea bifa doar daca in submeniul de Nomenclator banci s-a
operat contul colector pe banca unde salariatul are cont bancar. Punand bifa de cont colector, in
Situatia centralizatoare privind plata salariilor se va genera un singur ordin de plata cu toata
suma de virat de la salariatii care un plata prin card si informatia de Cont colector, altfel daca nu
se bifeaza acest camp se va genera cate un ordin de plata pentru fiecare salariat in parte.
- Data de sfarsit: este un camp de tip date, de format “luna/an” in care se va inregistra ultima
luna de valabilitate a contului bancar inregistrat;
NOTA: daca la adaugarea unui cont bancar, formatul campurilor de data de inceput si de sfarsit
nu este cel cerut, se va genera un mesaj de eroare.
- Alte informatii legate de cont: este un camp editabil care permite completarea diferitelor
informatii legate de contul bancar.

31
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza. Daca salariatul a avut
setat campul Mod de plata pe Numerar, la salvare se va genera mesajul:
b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de contul bancar
inregistrat. Pentru modificarea unui cont bancar se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se va selecta contul bancar de modificat
Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide o fereastra.
Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate
Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in
submeniul “Date persoana”.
c) Comanda Sterge: permite stergerea unui cont bancar inregistrat. Un cont bancar nu poate fi
sters daca salariatul are setat campul Mod de plata pe Card.
INREGISTRARE PERSOANE IN INTRETINERE
Pentru a deschide fereastra de Persoane in intretinere unde se vor inregistra persoanele in
intretinere ale unui angajat, se vor parcurge succesiv urmatorii pasi:
- Din lista de angajati din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia urmeaza sa i se
inregistreze persoanele in intretinere;
- Se actioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal
- Se deschide meniul Persoana
- Submeniul de Persoane in intretinere se regaseste in submeniul Date persoana;
- Pentru apelarea meniului de Persoane in intretinere se executa click pe titlu;

1. O zona de afisare informatii persoana in intretinere


2. O zona de comenzi cu urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge:
1. In zona de afisare informatii persoane in intretinere se vizualizeaza urmatoarele
informatii: Nume: se va afisa numele persoanei in intretinere
Prenume: se va afisa prenumele persoanei in intretinere.

32
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Tip asigurat:se va afisa gradul de rudenie al persoanei in intretinere.


Data de sfarsit: se va afisa data de la care a iesit din intretinere persoana inregistrata.
2. Operatiile care pot fi efectuate asupra persoanelor in intretinere utilizand optiunile din zona de
comenzi sunt:
a) Comanda Adauga: permite adaugarea unei persoane in intretinere.

- Nume: se va inregistra numele persoanei in intretinere; este camp obligatoriu de completat;


- Prenume: se va inregistra prenumele persoanei in intretinere; este camp obligatoriu de
completat;
- CNP: se va inregistra CNP-ul persoanei in intretinere; este camp obligatoriu de completat.
Aplicatia gestioneaza un algoritm de verificare a CNP-ului si va atentiona utilizatorul atunci
cand acesta nu este corect.
NOTA: O persoana poate fi inregistrata ca fiind in intretinerea unui singur angajat doar o
singura data, altfel declaratia 112 va sesiza eroarea si nu se va valida. Daca persoana in
intretinere a mai fost inregistrata la alt angajat, aplicatia va genera un mesaj de eroare.
Tip asigurat: este un camp de tip lista cu urmatoarele valori: Sot/Sotie, Copil, Parinte, Altele;
Sot/Sotie neasigurat, Parinte neasigurat; este camp obligatoriu de completat.
NOTA: persoanele care sunt adaugate la tip asigurat ca fiind “Sot / Sotie neasigurat” sau
“Parinte neasigurat” nu vor fi preluate in declaratia 112.
- Valabil pana la: este un camp de tip data; se va inregistra ultima zi a lunii in care persoana a
iesit din intretinerea angajatului;
NOTA! Persoanele care sunt inregistrate doar pentru a fi coasigurate adica doar pentru a
aparea pe D112 se va bifa campul “Nu intra in calculul deducerii”.

33
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in


submeniul “Date persoana”:
b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de persoana in intretinere
inregistrata.
Pentru modificarea unei persoane in intretinere se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se selecteaza persoana in intretinere de modificat
Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide alta fereastra.
Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate
Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in
submeniul “Date persoana”.
c) Comanda Sterge: permite stergerea unei persoane in intretinere inregistrata.
Pentru stergerea unei persoane in intretinere se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se va selecta persoana in intretinere de sters.
Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj de
confirmare stergere. Pentru confirmarea operatiei de stergere se va selecta optiunea “Da”.
INREGISTRARE ISTORIC VENITURI PENTRU CALCUL CONCEDII MEDICALE
Pentru a deschide fereastra de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale unde se va
inregistra baza de calcul pentru concediile medicale ale unui angajat se vor parcurge succesiv
urmatorii pasi:

inregistreze baza de calcul pentru concediile medicale;


rsonal;

persoana;

34
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

pe titlu.
Submeniul de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale este structurat in doua zone:
O zona de afisare informatii istoric venituri;
O zona de comenzi cu urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge:
1. In zona de afisare informatii istoric venituri se vizualizeaza urmatoarele informatii:
Luna de stagiu: se va afisa luna de raportare a venitului si zilelor de stagiu de
cotizare; Venit baza calcul: se va afisa venitul brut inregistrat pentru luna de cotizare;
Zile stagiu: se va afisa numarul de zile inregistrat in luna de cotizare;
NOTA: veniturile si zilele de stagiu din fiecare luna de lucru operate in aplicatie, se vor
prelua automat in aceasta fereastra, ele nu se vor mai completa manual. Informatiile
preluate sunt: Venit baza calcul = Venit brut, Zile stagiu = Zile lucrate + Zile concediu de
odihna + Zile concediu medical.
2. Operatiile care pot fi efectuate asupra veniturilor pentru calculul concediilor medicale
utilizand optiunile din zona de comenzi sunt:
a) Comanda Adauga: permite adaugarea informatiilor dintr-o luna de stagiu de cotizare.
Pentru adaugare se va parcurge urmatorul flux de lucru:

ompleteaza urmatoarele campuri:


- Luna de stagiu: se va selecta din lista luna si anul pentru care se vor completa informatiile
legate de stagiu de cotizare; este un camp obligatoriu de completat;
- Venit baza calcul: se va inregistra venitul brut care va fi luat in considerare la calculul bazei de
calcul pentru concediile medicale; este un camp obligatoriu de completat. Venitul brut este cel
pentru care s-a platit contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
- Zile de stagiu: se va inregistra numarul de zile care va fi luat in considerare la calculul bazei de
calcul pentru concediile medicale; este un camp obligatoriu de completat;

35
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

NOTA:
- numarul de zile de stagiu nu poate fi mai mare decat norma lucratoare din luna de stagiu
declarata.
- Se vor inregistra venituri si zile de stagiu atat pentru concediile medicale platite din FNUASS
cat si din FAAMBP.
Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in
submeniul “Date persoana”:
b) Comanda Modifica: permite modificarea informatiilor legate de istoricul veniturilor pentru
calcululul concediilor medicale.
c) Comanda Sterge: permite stergerea informatiilor legate de istoricul veniturilor pentru
calculul concediilor medicale.
INREGISTRARE ALTE INCADRARI
Pentru a apela fereastra de Alte incadrari unde se vor inregistra alte functii ocupate de un
angajat pe langa functia de baza se vor parcurge succesiv urmatorii pasi:
sa i se
inregistreze cumulul de functii;

Incadrare, se deschide fereastra.


Submeniul Alte incadrari este structurat in doua zone:
1) O zona de afisare informatii minime:
2) O zona de comenzi cu urmatoarele optiuni: Adauga, Modifica, Sterge:
1) In zona de afisare informatii se vizualizeaza urmatoarele
informatii: Categorie: se va afisa categoria de angajare aferenta
functiei. Functie: se va afisa functia selectata.

36
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Norma pentru calcul: se va afisa norma pentru calcul necesara efectuarii calculelor.
Salariu grila: se va afisa salariul din grila aferenta functiei ocupate;
Total drepturi: se va afisa totalul drepturilor generate de ocuparea functiei afisate.
2) Operatiile care pot fi efectuate utilizand optiunile din zona de comenzi sunt:
a) Comanda Adauga: permite adaugarea unei noi functii pentru
ocupare Pentru adaugare se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se actioneaza butonul “Adauga”
In fereastra de Detalii alte incadrari se gasesc doua subferestre: Incadrare si Drepturi lunare.
Cele doua ferestre contin campurile prezentate in capitolele anterioare, la functia de baza din
forma de master. In functie de valorile dorite se vor completa campurile cu valorile aferente.
NOTA: in coltul din stanga al ferestrei de Incadrare apare un camp de tip checklist numit
Incadrare anterioara.. Functionalitatile acestui camp sunt:

nivelul maxim pentru salariul grila pentru functia inregistrata in forma de master atunci cand se
va trece de la studii medii la studii superioare. Detaliile acestei functii nu se vor afisa pe state si
nu vor fi luate in considerare la stabilirea restului de plata.
Daca acest camp nu este bifat, functia inregistrata va reprezenta inca o incadrare pe langa functia
de baza.
Pentru salvarea informatiilor completate, in cele doua ferestre, se va actiona butonul Salveaza,
aplicatia revine in submeniul “Date persoana” .
b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de functia inregistrata
c) Comanda Sterge: permite stergerea unei functii inregistrate in alte incadrari.
PREZENTARE COMANDA STERGERE ANGAJAT
Comanda Sterge permite stergerea unui angajat dintr-un stat de personal, selectat din lista de
angajati.
Pentru a se sterge un salariat se vor parcurge succesiv urmatorii pasi:

37
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

ariati din Statul de personal se selecteaza angajatul dorit


Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal;

Se actioneaza butonul Stergere salariat, daca starea statului de personal este Trimis, Respins
sau Aprobat
Pentru confirmarea operatiei de stergere angajat se va selecta optiunea “Da”, aplicatia va genera
urmatorul mesaj: Angajatul a fost sters cu succes.
PREZENTARE COMANDA GENERARE STAT DE PLATA
Comanda Generare stat de plata permite generarea unui stat de plata pentru luna de lucru
curenta.
Un stat de plata poate fi generat, respectiv actualizat in orice stare a statului de personal,
butonul de Generare stat de plata fiind activ chiar daca statul de personal nu a fost
aprobat, insa Statul de plata nu va putea fi trimis la server decat daca Statul de personal
este in starea Aprobat.
La actionarea butonului Generare stat plata, aplicatia genereaza un mesaj.
Pentru generarea unui stat de plata se va selecta optiunea “Da”
Numarul de zile lucratoare pentru statul de plata generat este preluat automat din submeniul de
“Norme lucratoare pe luni” din meniul de Setari si nu este modificabil.
Pentru generarea statului de plata se actioneaza butonul Generare stat plata.
Pentru finalizarea operatiunii se executa click pe optiunea Ok.
Automat aplicatia deschide meniul Stat de plata unde sunt vizualizate datele legate de angajatii
preluati din statul de personal. Starea implicita a statului de plata nou generat este “In lucru”.
NOTA:

automat statul de plata devine inutilizabil si nu se mai pot efectua modificari asupra datelor
angajatilor preluati:

38
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

ara regenerarea statului de plata.


PREZENTARE COMANDA TRIMITERE LA SERVER
Comanda Trimitere la server permite trimiterea informatiilor Stat de personal pe server dedicat
pentru verificare si aprobare / respingere.
Functionalitatea este asigurata numai in cazul in care in locatie exista comunicatie de tip internet
si s-a configurat conexiunea la serverul dedicat.
Transmiterea este initializata printr-o autentificare automata in baza parolei si a codului unitatii
de invatamant.
La actionarea butonului de Trimitere la server, pentru utilizatorii care au conexiune directa la
serverul dedicat pentru verificare si aprobare / respingere se afiseaza mesajul specific
PREZENTARE COMANDA VERIFICARE STARE
Comanda Verificare stare permite verificarea statusului Statului de personal selectat la nivelul
serverului dedicat, printr-o conexiune on-line.
Daca exista conexiune online la server si reusita, la actionarea butonului Verificare stare,
aplicatia genereaza urmatorul mesaj: Verificarea statutului de personal s-a incheiat cu succes. La
actionarea butonului Verificare stare, starea unui stat de personal se poate modifica in:
a) Aprobat:
b) Respins:
NOTA: un stat de personal respins nu mai poate fi trimis sau descarcat. Statul de personal
trebuie sa fie modificat conform corectiilor si observatiilor primite si apoi retrimis.
PREZENTARE COMANDA FISIER PENTRU SERVER
Comanda Fisier pentru server permite descarcarea fisierului aferent statului de personal, care
are o structura criptata, pe statia de lucru sau pe alt suport de stocare in vederea transmiterii
online catre ISJ pentru avizare.
La actionarea butonului Fisier pentru server, aplicatia genereaza un mesaj.

39
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Pentru confirmare actiune se va selecta optiunea “Da”, aplicatia va deschide fereastra urmatoare
pentru selectarea spatiului de salvare a fisierului NOTA: Numele fisierului trebuie pastrat asa
cum este propus de aplicatie.
Ulterior acestei operatiuni se va lansa browserul de internet care permite utilizatorului local sa se
conecteze la https://edusal.edu.ro cu contul si parola lui si incarca fisierul rezultat pentru luna
respectiva pentru avizare.
Conectarea poate fi efectuata din orice locatie care are conexiune la internet asigurata.
PREZENTARE COMANDA FISIER DE LA SERVER
Comanda Fisier de la server permite incarcarea fisierului de raspuns pentru statele de personal
verificate in situatia in care nu exista conexiune online in locatia de rulare a aplicatiei.
Actionarea butonului Fisier de la server va genera deschiderea urmatoarei ferestre pentru
selectarea fisierului de raspuns din spatiul de stocare salvat.
In prima etapa se va descarca fisierul printr-o conexiune de tip internet, urmata de transportul
fisierului pe suport magnetic si incarcarea lui in aplicatia EduSAL.
PREZENTARE MENIU STAT DE PLATA
La accesarea meniului Stat de plata se deschide fereastra.
Statul de plata pentru o luna de lucru se va genera utilizand optiunea din submeniul Stat de
personal / Generare stat plata.
NOTA: Inainte de generare, starea statului de plata implicita este “neinitializat”: Dupa generarea
statului de plata , starea afisata este “In Lucru”.
NOTA:
In lucru” pontajul este completat automat cu valoarea zilelor
lucrate egala cu zilele lucratoare in luna diminuate cu zilele de concediu de odihna preluate din
statele de avans generate, inclusiv pentru functiile de la cumul si implicit elementele salariale
sunt calculate ( venit brut, ajutor somaj, CAS , CASS, Impozit, Rest de plata ).

40
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........
eluate din statele de avans generate si

inchise in lunile anterioare;


din lunile anterioare

inactivate in statul de personal.

Meniul Stat de plata este structurat in mai multe zone:


- O zona de cautare angajati, respectiv vizualizare comentariu editat pe server la nivelul statului
de plata de catre persoana responsabila cu avizarea
O zona de afisare informatii personal existente in aplicatie:
- O zona de optiuni, butoane care permit diverse operatiuni pe statul de plata;
NOTA: Pentru utilizarea optiunii de cautare angajati consultati instructiunile detaliate in
submeniul
CAUTARE ANGAJATI din meniul Stat de personal prezentat in capitolele anterioare.
In zona de afisare informatii existente in aplicatie se vizualizeaza urmatoarele date despre
salariati:
- Marca: codul atribuit unui angajat in aplicatie la adaugare, este un camp de tip numeric iar
valoarea atribuita este unica pentru fiecare angajat;
- Nume: numele angajatului
- Prenume: prenumele angajatului
- CNP: codul numeric personal al angajatului
- Data angajare: data angajarii in unitatea de invatamant
- Data plecare: data plecarii din unitatea de invatamant:
- Comentariu: contine comentariul editat pe server la nivelul angajatului in statul de plata de pe
server de catre persoana care avizeaza statul. La preluarea raspunsului privind starea statului de
plata, automat se vor insera si comentariile completate la avizare.

41
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

- Norma baza: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post didactic, auxiliar sau
nedidactic in functie de categoria de angajare selectata.
- Norma cumul: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post aferent unei functii de
cumul.
- Norma plata cu ora: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post prin plata cu ora.
ISTORIC VERSIUNI STAT DE PLATA
In meniul aferent statului de plata se regasesc optiunile de Versiune curenta si Istoric versiune.
c) Optiunea de Versiune curenta informeaza utilizatorul asupra versiunii statului de plata aflat
in vizualizare.
d) Optiunea de Istoric versiuni permite vizualizarea unor informatii legate de versiunile
generate ale statului de plata dintr-o luna de lucru. Pentru vizualizarea informatiilor se actioneaza
butonul Istoric versiuni.
Informatiile vizualizate in aceasta fereastra fac referire la versiunile statului de plata si la
angajatii ale caror informatii au necesitat comentarii. Se vizualizeaza informatii legate:
- Versiune: versiunii ale statului de plata generat in luna de lucru
- Stare: starea statului de plata pentru versiunea referita;
- Data creare: data de creare a versiunii statului de plata;
- Data trimitere: data de trimitere pentru avizare catre server;
- Tip trimitere: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server si transmiterea se
efectueaza online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si transmiterea se
efectueaza prin descarcarea fisierului stat de plata si incarcarea acestuia pe server de pe o statie
de lucru unde exista conexiune la server
- Data raspuns: data de actualizare a starii statului de plata;
- Tip raspuns: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server si incarcarea raspunsului
se efectueaza online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si verificarea starii
statului de plata se efectueaza prin incarcarea fisierului de raspuns a stat de plata;

42
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

- Comentarii: se preiau automat de pe server la verificarea starii statului de plata, atunci cand
exista conexiune la server, sau din fisierul de raspuns la incarcarea acestuia, atunci cand nu
exista conexiune la server
- Marca: se va afisa marca angajatului de pe statul de plata asupra caruia au fost inregistrate
comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea
- Nume: se va afisa numele angajatului de pe statul de plata asupra caruia au fost inregistrate
comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea
- Prenume: se va afisa prenumele angajatului de pe statul de plata asupra caruia au fost
inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea
- CNP: se va afisa CNP-ul angajatului de pe statul de plata asupra caruia au fost inregistrate
comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea
- Comentarii: se vor afisa comentariile inserate pe server, de catre persoana responsabila cu
avizarea, la nivelul angajatului cu datele de mai sus.
NOTA: Modificarea efectuata asupra anumitor campuri dintr-un stat de plata care are una din
starile: Trimis, Respins sau Aprobat genereaza o noua versiune a statului de plata incrementata
automat in optiunea de Istoric versiuni. In momentul salvarii modificarilor efectuate asupra
campurilor, aplicatia genereaza un mesaj.
Selectarea optiunii “Da”, va conduce la invalidarea versiunii curente de lucru a statului de plata
si incrementarea unei noi versiuni.
Campurile a caror modificare poate conduce la generarea unei noi versiuni a unui stat de plata
sunt:
lele precedente;
modificarea acestor campuri va invalida doar statul de plata, butonul de Generare stat de plata
devenind activ, ceea ce va permite generarea unui nou stat de plata.
onar, Este scutit de
impozit, Calculeaza deducere, Categorie invatamant; modificarea acestora va invalida doar statul

43
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

de plata, butonul de Generare stat de plata devenind activ, ceea ce va permite generarea unui nou
stat de plata.

fereastra de Drepturi lunare din Stat de plata

avans platite.
PREZENTARE COMANDA MODIFICA
Comanda Modifica permite, pentru un stat de plata generat, vizualizarea si modificarea datelor
salariale ale angajatilor din luna de calcul.
Pentru generarea unui stat de plata se vor utiliza instructiunile detaliate in capitolul “Prezentare
comanda Generare stat de plata”, prezentat in capitolele anterioare din cadrul meniului Stat de
personal.
La generarea unui stat de plata pentru luna de lucru dintr-un stat de personal aprobat, se vor
prelua datele angajatilor prezenti in luna de lucru.
Pentru editarea informatiilor legate de statul de plata pentru angajatii din luna de lucru se va
selecta un angajat, se va actiona butonul Detalii, se va deschide fereastra Persoana.
NOTA: daca statul de plata selectat are una din starile Trimis, Respins, Aprobat la actionarea
butonului de Detalii si salvarea datelor modificate, starea statului de plata se va modifica in “In
lucru”.
Fereastra “Persoana” din statul de plata prezinta urmatoarele capitole:
a) Date persoana: cuprinde datele personale ale angajatilor, informatii prezentate in capitolele
anterioare, sunt doar pentru vizualizare, se pot edita doar in statul de personal.

44
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

b) Incadrare: cuprinde date ale angajatilor referitoare la incadrarea pe functii si grile de


salarizare, inclusiv cele legate de incadrarile de alte functii, informatii prezentate in capitolele
anterioare. Pot fi editate doar campurile pe fond alb, cele pe fond gri nu pot fi edidate,
modificarea lor putandu-se efectua doar in statul de personal.
c) Drepturi lunare: cuprinde date salariale ale angajatilor, informatii prezentate in capitolele
anterioare. Pot fi editate doar campurile pe fond alb, cele pe fond gri nu pot fi edidate,
modificarea lor putandu-se efectua doar in statul de personal.
Majorarea salariala nu poate fi modificata decat in sensul diminuarii, astfel ea nu poate fi
majorata fata de valoarea acordata in statul de personal doar diminuata si deasemenea
daca pe statul de personal nu a fost acordata majorare, nu se poate completa in statul de
plata.
NOTA: Orice modificare efectuata in capitolele din meniul Stat de plata se vor reflecta doar in
cadrul statului de plata generat
d) Alte drepturi: cuprinde date salariale ale angajatilor de natura premiilor, indemnizatiilor de
examinare, corectiilor si altor diferente ale venitului brut. De asemenea pot fi inregistrate sumele
obtinute din salarii in alte unitatii de invatamant unde angajatii nu detin o functie de baza, sume
care in acest stat de plata vor afecta valoarea deducerii de baza si care pot fi impozitate.
e) Pontaje: cuprinde informatii referitoare la timpi de lucru si repaus ale angajatilor din luna de
calcul; informatii ce vor fi prezentate in capitolele urmatoare. Pe aceasta forma se regaseste si
submeniul de inregistrare certificate medicale din luna de lucru.
f) Retineri si deduceri: cuprinde date referitoare la retinerile aplicate dupa salariul net,
respective deducerile incluse in baza de calcul a impozitului; informatii ce vor fi prezentate in
capitolele urmatoare.
g) Valori realizate: cuprinde vizualizarea informatiilor legate de calculul salariului unui angajat
din statul de plata curent.
PREZENTARE SUBMENIU ALTE DREPTURI

45
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Permite completarea pentru statul generat a urmatoarelor elemente:


Venit din alte salarii: reprezinta veniturile din salarii obtinute in alte unitatii de invatamant unde
angajatul nu are functie de baza. Aceste venituri vor intra in baza de calcul a deducerii personale
si a plafonarii deducerii de sindicat.
Impozabil: este un camp de tip checklist care atunci cand se va bifa, se va activa campul Venit
impozabil din alte salarii. Valoarea propusa implicit este egala cu = Venit din alte salarii * (1-
Procent Somaj – Procent Pensie – Procent Sanatate), valoare care poate fi modificata manual.
Suma inregistrata in campul de Venit impozabil din alte salarii va intra in baza de calcul a
impozitului si va fi impozitata.
Indemnizatie examen: reprezinta sumele primite de personalul didactic si didactic – auxiliar sub
forma de suma fixa, acordate in timpul examenelor.
Observatii: permite editarea notelor pentru diferentele mentionate mai sus.
Sume corectii: orice tip de adaosuri ale venitului atat pentru luna curenta cat si pentru lunile
anterioare. Sumele pot fi inregistrate la nivelul unei surse de finantare.
Diminuari brute: orice tip de diminuari salariale atat pentru luna curenta cat si pentru lunile
anterioare. Suma se va evidentia explicit cu semnul minus “-” in fata. Sumele pot fi inregistrate
la nivelul unei surse de finantare.
Hotarari judecatoresti: sume brute rezultate in urma aplicarii unor hotarari judecatoresti;
Sumele pot fi inregistrate la nivelul unei surse de finantare.
Permise de calatorie: avantajele salariale primite de angajatii unitatilor cu profil transporturi
feroviare; Sumele pot fi inregistrate la nivelul unei surse de finantare.Sumele nu vor intra in
venitu brut dar vor fi luate in considerare la baza de calcul a taxelor de salariat si angajator.
PREZENTARE SUBMENIU PONTAJE
Fereastra este structurata in doua zone:
O zona dedicata inregistrarii timpilor de lucru;
O zona dedicata inregistrarii detaliilor certificatelor concediilor medicale.

46
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

In zona dedicata timpilor de lucru se vizualizeaza / modifica urmatoarelor elemente:


a) Zile lucratoare in luna: campul este completat automat de aplicatie cu numarul de zile
lucratoare preluat la generarea statului de plata din forma de Setari / Norme lucratoare pe luni.
b) Zile lucrate: se completeaza numarul de zile lucrate de catre salariat. Valoarea implicita
propusa de aplicatie este egala cu norma lunara. La orice actualizare de stat de plata din stat de
personal, valoarea zilelor lucrate se actualizeaza astfel: Norma lucratoare lunara – Zile de
concediu de odihna inregistrate in statele de avans – Zile concediu medical – Zile absente.
c) Zile concediu de odihna: se completeaza cu numarul de zile concediu de odihna efectuate.
Valoarea implicita propusa de aplicatie este egala cu 0. Automat la generare, aplicatia preia zilele
de concediu de odihna din statele de avans inchise.
d) Zile concediu medical: se completeaza automat cu numarul de zile concediu medical
inregistrate in forma de Concedii medicale. Valoarea implicita propusa de aplicatie este egala cu
0.
e) Ore noapte: se completeaza cu orele de noapte efectuate in luna de calcul pentru calculul
sporului de ore noapte. Valoarea implicita propusa de aplicatie este egala cu 0.
f) Zile absente: se completeaza cu numarul de zile absentate in cursul lunii.
NOTA: suma zilelor lucrate, zilelor de concediu de odihna, zilelor de concediu medical si zilelor
de absente nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna de lucru.
Daca in statul de plata au fost declarate functii la cumul atunci in forma de Pontaje se va
insera o alta forma de subpontaj pe langa cea de la Incadrarea principala.
INREGISTRARE CERTIFICATE CONCEDII MEDICALE
Submeniul de Concedii medicale este structurat in doua zone: O
zona de afisare informatii de baza concedii medicale.
O zona de comenzi cu urmatoarele optiuni: Adauga, Modifica, Sterge.
1. In zona de afisare informatii se vizualizeaza urmatoarele:
Perioada: semnalata prin afisarea valorilor in dreptul campurilor “De la” – “La”;

47
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Cod indemnizatie: codul de indemnizatie de pe certificatul medical;


% : procentul de plata aferent indemnizatiei de concediu medical;
Total zile: total zile lucratoare de plata pentru concediul medical; valoarea campului este
data de suma zilelor de concediu medical platite din fond salarii si / sau zilele de concediu
medical platite din asigurari (FNUASS/ FAAMBP)
Zile Fd salarii: zilele lucratoare de concediu medical platite din fondul de salarii; valoarea
completata nu poate fi mai mare decat valoarea setata in meniul Setari / Tipuri de concedii
medicale.
Zile FNUASS: zilele lucratoare de concediu medical platite din asigurari (FNUASS);
Zile FAAMBP: zilele lucratoare de concediu medical platite din asigurari (FAAMBP);
Total suma: total de plata pentru concediul medical inregistrat; valoarea campului este data
de suma platita din fond salarii si / sau suma platita din asigurari (FNUASS/ FAAMBP)
Suma Fd salarii: total de plata pentru concediul medical inregistrat din fond salarii
Suma FNUASS: total de plata pentru concediul medical inregistrat din FNUASS;
Suma FAAMBP: total de plata pentru concediul medical inregistrat din FAAMBP;
2. Operatiile care pot fi efectuate asupra certificatelor de concedii medicale utilizand optiunile
din zona de comenzi sunt:
a) Comanda Adauga: permite adaugarea unui nou certificat medical.
Inainte de adaugarea unui certificate medical, trebuie diminuat numarul de zile lucratoare cu
numarul de zile de concediu medical care urmeaza a fii inregistrate, astfel la actionarea butonului
de Adauga aplicatia va genera un mesaj de eroare.
Pentru adaugarea unui certificat medical se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se actioneaza butonul “Adauga”
Fereastra este structurata pe mai multe sectiuni:
1) Date generale;
2) Tip certificate;

48
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

3) Numar zile lucratoare;


4) Calcul CM.
1) In sectiunea de Date generale se completeaza urmatoarele campuri:
Numar: este un camp obligatoriu de completat, se va completa numarul certificatului
medical eliberat;
Serie: este un camp obligatoriu de completat, se va completa seria certificatului medical
eliberat;
De la: este un camp obligatoriu de completat, de tip data; se va completa data de inceput a
perioadei certificatului medical; campul poate fi completat manual respectand formatul
ZZ/LL/AAAA utilizand un click de mouse pe campurile ZZ, LL, AAAA sau automat prin
utilizarea mecanismului droplist atasat campului;
Pana la: este un camp obligatoriu de completat, de tip data; se va completa data de sfarsit a
perioadei certificatului medical; campul poate fi completat manual respectand formatul
ZZ/LL/AAAA utilizand un click de mouse pe campurile ZZ, LL, AAAA sau automat prin
utilizarea mecanismului droplist atasat campului;
NOTA: perioada certificatului medical inregistrat trebuie sa se incadreze in luna de lucru; nu se
vor putea inregistra certificate medicale din alta perioada decat din luna de lucru; exceptie de la
aceasta regula apare doar daca luna de lucru este prima luna de lucru in aplicatie, iar certificatele
medicale anterioare sunt cele date ca si initiale si constituie baza de calcul pentru certificatele
medicale inregistrate in continuare in luna de lucru. De exemplu: prima luna de lucru este
ianuarie 2011; se vor putea inregistra certificate medicale din luni anterioare lunii ianuarie 2011;
la initializarea lunii februarie 2011 nu se vor mai putea inregistra decat certificate medicale a
caror perioada este in luna februarie 2011.
Cod indemnizatie: este un camp de tip lista obligatoriu de completat; pentru completare se
va deschide lista si se va selecta codul de indemnizatie completat pe certificatul medical ;

49
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Cod urgenta: este un camp de tip lista in care se selecteaza codul de urgenta completat pe
certificatul medical; campul este inactiv si se activeaza numai la selectarea codului de
indemnizatie 06, cand devine obligatoriu de completat.
Cod contagioasa: este un camp de tip lista in care se selecteaza codul de contagioasa
completat pe certificatul medical; campul este inactiv si se activeaza numai la selectarea codului
de indemnizatie 05, cand devine obligatoriu de completat.
Data acordarii: este in camp de tip date obligatoriu de complet; campul poate fi completat
manual respectand formatul ZZ/LL/AAAA utilizand un click de mouse pe campurile ZZ, LL,
AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atasat campului;
Nr. aviz medic expert: este un camp obligatoriu de completat pentru salvarea datelor
completate pentru tipul de concediu medical 10 – Reducerea timpului de lucru cu 25%, este
necesar la intocmirea declaratiei 112; campul se va completa cu valoarea completata pe
certificatul medical;
Loc prescriere CM: este un camp de tip lista obligatoriu de completat; pentru inregistrare se
va deschide lista si se va selecta locul de prescriere completat pe certificatul medical ;
CNP: este un camp in care se completeaza CNP-ul copilului pentru care s-a acordat
certificatul de concediu medical cu codul de indemnizatie 09; campul este inactiv si se activeaza
la selectarea codului de indemnizatie 09, cand devine obligatoriu de completat.
Cod diagnostic: se va inregistra codul de diagnostic completat pe certificatul medical; nu
este un camp obligatoriu de completat;
Tip diacnostic: este un camp de tip lista, nu este un camp obligatoriu de completat, se va selecta
din lista valoarea inregistrata pe certificatul medical;
NOTA: daca certificatul medical de inregistrat in luna de lucru este in continuare se va inregistra
ceertificatul initial pentru a putea salva datele de pe certificatul aflat in continuare.

50
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

2) In sectiunea Tip certificat se vor da informatiile legate de continuitatea certificatului medical.


Acesta poate fi initial sau continuare. In functie de informatia inregistrata pe certificatul medical
se va bifa una din optiunile
Daca se va bifa optiunea de Continuare obligatoriu trebuie sa se completeze si datele
certificatului inregistrat ca si initial. Din sectiunea Certificat initial se va selecta perioada
certificatului medical initial din lista aferenta.
Automat se vor completa Seria si Numarul certificatului medical initial selectat in lista.
3) In sectiunea Numar de zile lucratoare se vor inregistra zilele lucratoare de concediu medical
care se platesc. In functie de codul de indemnizatie selectat se va completa numarul de zile de
concediu medical platite conform legii 346 sau conform Ord. 158, platite din fondul de salarii si
respectiv din fondul de asigurari.
4) In sectiunea Calcul CM se vor evidentia bazele de calcul a concediilor medicale precum si
sumele de plata pentru concediile medicale.
Pentru efectuarea calculelor se va actiona butonul Calcul CM. Daca nu se doreste efectuarea
unui calcul pentru certificatul medical inregistrat nu se va actiona butonul.
Informatiile pentru campurile Baza calcul CM si Zile baza calcul CM sunt preluate din forma
de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale, capitol prezentat mai sus. Calculele
efectuate sunt implementate conform normelor legislative aplicabile concediilor medicale.
Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in
submeniul “Pontaje”.
b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de un certificat medical
inregistrat. Pentru modificarea unui certificat medical se parcurge urmatorul flux de lucru:
Se selecteaza certificatul medical din lista afisata;
Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide fereastra Detalii concediu
medical
Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate

51
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in


submeniul “Pontaje”.
NOTA: daca se modifica valoarea zilelor lucratoare platite sau se modifica tipul de certificate
(initial / continuare), automat aplicatia va solicita recalcularea sumelor de plata.
c) Comanda Sterge: permite stergerea unui certificat medical inregistrat
Pentru stergerea unui certificat medical se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se va selecta certificatul medical ce urmeaza a fi sters .
Se actioneaza butonul “Sterge”. Pentru confirmarea operatiei de stergere se va selecta optiunea
“Da”.
PREZENTARE SUBMENIU RETINERI SI DEDUCERI
Permite completarea urmatoarelor tipuri de retineri si deduceri:
a) Deducere sindicat: se va inregistra valoarea de sindicat platita de angajat ; suma se va deduce
din baza de calcul a impozitului in limita a 1% din venitul brut. Suma inregistrata nu se retine din
salariul net, respectiv restul de plata al salariatului.
NOTA: pentru un salariat nu pot inregistrate simultan la aceeasi luna de calcul si deducere de
sindicat si retinere sindicat.
b) Pensie alimentara: permite inregistrarea valorii pensiei alimentare platita de unitatea scolara
in contul beneficiarului si retinuta din salariul net.
NOTA: cheltuielile cu mandatul postal vor fi cumulate cu pensia alimentara si retinute din
salariul net.
a) Pensie facultativa deductibila: permite inregistrarea valorii deductibile din pensia facultativa
la calculul impozitului in limita a 400 de euro / an, la cursul BNR din ultima zi a lunii de calcul
( diminueaza venit baza de calcul si restul de plata al salariatului)
b) CAR: permite inregistrarea retinerilor de tip CAR
c) Titluri executorii: permite inregistrarea tuturor tipurilor de retineri ce se datoreaza
angajatorului sau tertelor persoane si retinute din salariul net.

52
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

d) Debite: permite inregistrarea tuturor tipurilor de retineri datorate de angajat angajatorului si


nu tertelor persoane si retinute din salariul net. In acest camp se pot inregistra sumele negative
pentru regularizarea sumelor platite in avans si necuvenite.
e) Diferente impozit pentru sindicat: se va insera automat valoarea regularizata la impozit din
inregistrarea deducerii de sindicat la lunile anterioare.
f) Rate banci: permite inregistrarea retinerilor de tip Rate banci.
g) Garantie gestionari: permite inregistrarea valorii garantiei de gestionar si retinuta din salariul
net.
h) Regularizare impozit: permite inregistrarea manuala a unei regularizarii de impozit din lunile
anterioare.
i) Sindicat: permite retinerea contributiei de sindicat din salariul net in limita a 1% din venitul
brut + venit din alte salarii in vederea deducerii la calculul impozitului
NOTA: pentru un salariat nu pot fi inregistrate simultan la aceeasi luna de calcul, deducere de
sindicat si retinere sindicat.
Retinerile, cu exceptia deducerii de sindicat, se vor prelua la luna urmatoare cu toate detaliile.
Pe fiecare din retinerile definite mai sus se pot efectua urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica,
Sterge.
PREZENTARE SUBMENIU VALORI REALIZATE
Submeniul prezinta cate o fereastra / subfereastra pentru fiecare functie ocupata de angajat
(incadrarea principala respectiv functiile din alte incadrari), cat si una de Total;
Pe fiecare din ferestre se vor prezenta valorile realizate in functie de pontajul inregistrat in
submeniul de Pontaje pe fiecare element de calcul aferent functiei ocupate.
Pe forma de Total se vor insuma valorile realizate de pe fiecare incadrare, mai putin pentru
functiile de la cumul, pentru fiecare element de calcul evidentiat pe taburile de functii in rubrica
de realizat, iar in rubrica de procente se va afisa valoarea procentelor de la incadrarea principala;

53
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

realizate ale elementelor de calcul salarial inregistrate pe fiecare sursa de finantare si nivel de
invatamant.

elementelor de calcul salarial de la fiecare sursa de finantare.


e regasesc in subferestrele surselor de finantare.

ei de catre sistem doar daca se actioneaza butonul “Recalculare”, altfel, valorile modificate ale
contributiilor vor fi propuse de sistem la orice modificare a brutului sau a concediilor medicale,
fiind modificate doar valorile de rest de plata.

trebuie sa fie egala cu totalul contributiilor de pe toate surseele de finantare, orice diferenta
rezultata este distribuita pe sursa de finantare secundara.

catre sistem, este necesar actionarea butonului “Recalculare”.

cumul, valorile realizate pe fiecare element de calcul salarial nu se vor insuma pe total valori
realizate, ele vor fi incluse in Venitul brut doar prin valoarea de Drepturi cumul.

lucrate de salariat, spre deosebire de valorile sporurilor afisate in submeniul Drepturi lunare care
se raporteaza la norma lunii.

in forma Detaliu certificate medical;


Alte drepturi: Sume
corectii + Diminuari brute + Hotarari judecatoresti
Alte drepturi.

54
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........
- Buget de stat

(MECTS)”, astfel ca daca drepturile salariale ale salariatului au fost setate pe alta sursa de

finantare decat cea a indemnizatie de examen atunci la inregistrarea unei sume de indemnizatie
examen se va inresa automat o noua fereastra de Sursa de finantare cu valoarea indemnizatiei si
taxelor calculate

In baza de calcul a deducerii personale se include: Venit brut + Venit brut din salarii (din
submeniul Alte drepturi). Nu se va include venitul brut obtinut la functia de cumul.
Conform Codului fiscal si Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 52/2016, deducerea lunara
personala se acorda in functie de venitul lunar brut si de numarul de persoane aflate in
intretinere. Astfel, pentru persoanele care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv,
deducerea lunara personala este de 300 de lei pentru angajatii care nu au persoane in intretinere,
mergand pana la 800 de lei pentru angajatii care au cate patru sau mai multe persoane in
intretinere. Pentru persoanele cu venituri brute lunare cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei,
inclusiv, deducerile personale sunt descrescatoare fata de exemplele mentionate si sunt stabilite
prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru angajatii care realizeaza venituri brute lunare
din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
Daca in tabul de Incadrare valoarea campului „Este functie de baza” este „NU”, atunci
deducerea este „0”
Avans se vor inregistra automat toate sumele generate si platite in statele de
avans.

este egal cu: Pensie alimentara + Pensie facultativa + Debite + Garantie


gestionari + Titluri executorii + Regularizare impozit + Diferente impozit din sindicat + Sindicat
+ CAR + Rate banci
PREZENTARE COMANDA TIPARIRE
55
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Comanda Tiparire permite generarea raportului Stat de plata selectat pentru tiparire.
Facilitatea poate fi utilizata atat pentru statele cu statusul neaprobat inainte de transmitere, cat si
a statelor cu status aprobat dupa preluarea aprobarii.
La actionarea butonului de Tiparire se deschide o fereastra de filtrare a datelor pentru tiparire
Fereastra este structurata in mai multe zone:
1. Creare filtre de selectie a datelor pentru afisarea lor in tiparire
2. Selectie dimensiune font
3. Setare semnaturi
4. Zona de butoane de actiune
1. Se pot crea filtre pe:
- pe Angajati: se va bifa / debifa angajatul / angajatii care sunt doriti la tiparire pe statul de plata.
NOTA: nebifarea cel putin a unui angajat va inactiva butonul de Tiparire:
- pe Surse de finantare: se va bifa / debifa sursa de finantare
- pe Categorii de personal: se va bifa / debifa categoria de plata pentru care se doreste tiparirea
statului de plata.
Pentru ca raportul sa se genereze, trebuie ca cel putin o categorie de angajare sa fie selectata,
altfel aplicatia va genera un mesaj de eroare.
Pentru tiparirea statului de plata nu se poate selecta decat o singura sursa de finantare, sursa de
finantare bifata implicit este 65.02 - Buget local (Consiliul local).
Informatia de “Selecteaza tot” respectiv “Anuleaza selectia” marcheaza selectia sau deselectia
angajatilor doriti la tiparire. Implicit la deschiderea ferestrei campul “Selecteaza tot” este bifat
marcand selectia tuturor angajatilor.
Se va crea filtrul dorit pentru tiparire si se va actiona butonul “Tiparire”
Raportul “Stat de plata” obtinut poate fi salvat in format xls sau pdf prin utilizarea butonului de
salvare din bara de butoane . La actionarea butonului se alege formatul fisierului. Dupa

56
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

selectarea tipului de format se va deschide o fereastra de navigare care permite specificarea


numelui si a locatiei pentru salvare.
PREZENTARE COMANDA TRIMITERE LA SERVER
Comanda Trimitere la server permite trimiterea informatiilor Stat de plata, initial si rectificativ,
pe server dedicat pentru verificare si aprobare / respingere.
Functionalitatea este asigurata numai in cazul in care in locatie exista comunicatie de tip internet
si s-a configurat conexiunea la serverul dedicat.
Transmiterea este initializata printr-o autentificare automata in baza parolei si codului unitatii de
invatamant.
Daca nu exista conexiune la server si totusi se actioneaza butonul de Trimitere la server aplicatia
genereaza un mesaj.
Daca se va selecta optiunea Da, se va deschide o fereastra de selectare a spatiului pentru salvarea
fisierului StatPlata.esf, asemanatoare comenzii Fisier pentru server, prezentata in capitolele
urmatoare.
Daca la trimitere stat de plata, nu au fost actualizate taxele de angajator aplicatia va genera un
mesaj.
Daca se va selecta optiunea Da, atomat se va deschide fereastra de Recapitulatie taxe, pentru
calcul, verificare si salvare.
La actionarea butonului de Trimitere, pentru utilizatorii care au conexiune directa la serverul
dedicat pentru verificare si aprobare / respingere si taxele de angajator au fost calculate si
salvate, aplicatia genereaza un mesaj de confirmare. La selectarea optiunii “Da”, statul de plata
este trimis catre server. PREZENTARE COMANDA VERIFICARE STARE
Comanda Verificare stare permite verificarea statusului Statului de plata selectat, initial sasu
rectificativ, la nivelul serverului dedicat, printr-o conectare on-line.
La actionarea butonului de Verificare stare, statusul unui stat de plata se poate modifica in:
a) Respins:

57
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

b) Aprobat:
PREZENTARE MENIU SETARI
Meniul este structurat in mai multe submeniuri:
1) Detalii generale scoala – pentru informatii de identificare a unitatii de invatamant.
2) Parametri generali – pentru informatii privind cotele contributiilor si alte elemente
modificabile prin legislatie ,
3) Tipuri de concedii medicale – nomenclator de codificare a certificalelor medicale,
4) Norma lucratoare luni – nomenclator cu zilele lucratoare pe luni ,
5) Nomenclator banci – nomenclator cu codurile bancilor pentru cardurile bancare ale
salariatilor,
6) Machete export fisiere banci – nomenclator de definire si setare a fisierelor de banci pentru
export.
PREZENTARE SUBMENIU DETALII GENERALE SCOALA
Submeniul Detalii generale scoala permite completarea / modificarea detaliilor generale de
identificare pentru o unitate de invatamant.
Se pot completa / modifica urmatoarele campuri:
Denumire scoala: se va completa denumirea unitatii de invatamant
Cod fiscal: se va completa codul fiscal al unitatii de invatamant
Cod CAEN: se va completa codul CAEN al unitatii de invatamant
Adresa domiciliu fiscal: se va completa adresa de domiciul fiscal a unitatii de invatamant
Adresa sediu social: se va completa adresa de domiciul social a unitatii de invatamant
Tel: se va completa telefonul unitatii de invatamant
Fax: se va completa faxul unitatii de invatamant
Email: se va completa email unitatii de invatamant
Nume: se va completa numele persoanei responsabile a unitatii de invatamant
Prenume: se va completa prenumele persoanei responsabile a unitatii de invatamant

58
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Functie: se va completa functia persoanei responsabile a unitatii de invatamant


Casa de asigurari de sanatate: se va completa casa de asigurarii de sanatate aferenta judetului
unitatii de invatamant
Banca: se va selecta banca contului care va aparea pe raportul Anexa 4 din declaratia 112
Cont IBAN: se va opera contul iban care va aparea pe raportul Anexa 4 din declaratia 112
Tarif de risc: se va completa tariful de risc al unitatii de invatamant
Utilizator: se va modifica utilizatorul aplicatiei desktop
Parola: se va modifica parola de conectare la aplicatia desktop
Cod scoala: se va modifica codul unitatii din aplicatia desktop. Daca se doreste modificarea
codului de scoala, se va realiza numai daca statul de personal si statul de plata sunt inchise,
inainte de initializarea unu noi luni de lucru. Daca luna a fost initializata si se doreste
modificarea codului unitatii aplicatia va genera un mesaj de eroare.
Numar maxim incadrari: se afiseaza numarul maxim de incadrari posibile ale unui angajat pe
alte incadrari. Valoarea implicita este 3.
PREZENTARE SUBMENIU PARAMETRI GENERALI
In submeniul Parametri generali se pot vizualiza valorile procentuale ale contributiilor pentru
angajati si angajator, cu care lucreaza aplicatia.
Valorile parametrilor generali nu sunt editabile, ele fiind actualizate pe server la nivel central si
incarcate in aplicatia desktop prin preluarea unui fisier de tip esf. Preluarea valorilor actualizate
putandu-se efectua:
1. Online, daca exista conexiune reusita la server astfel:
Se actioneaza butonul “Actualizeaza online”
Se genereaza un mesaj de confirmare efectuare operatie .
Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”.
Offline, daca nu exista conexiune la server, astfel:
Se actioneaza butonul “Actualizeaza offline”

59
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea fisierului


“Nomenclator_ParametriGenerali.esf” descarcat de pe adresa https://edusal.edu.ro/ cu contul de
scoala dedicate.
PREZENTARE SUBMENIU TIPURI DE CONCEDII MEDICALE
In submeniul Tipuri de concedii medicale se pot vizualiza tipurile de concedii medicale
utilizate la inregistrarea certificatelor medicale.
Valorile tipurilor de concedii medicale nu sunt editabile, ele fiind actualizate pe server la nivel
central si incarcate in aplicatia desktop prin preluarea unui fisier de tip esf. Preluarea valorilor
actualizate putandu-se efectua:
1. Online, daca exista conexiune reusita la server astfel:
Se actioneaza butonul “Actualizeaza online”
Se genereaza un mesaj de confirmare efectuare operatie.
2. Offline, daca nu exista conexiune la server, astfel:
Se actioneaza butonul “Actualizeaza offline”
Se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea fisierului “Nomenclator_TipuriCM.esf”
descarcat de pe adresa https://edusal.edu.ro/ cu contul de scoala dedicat.
PREZENTARE SUBMENIU NORMA LUCRATOARE PE LUNI
In submeniul Norma lucratoare pe luni se pot vizualiza normele de zile lucratoare, pe care
aplicatia le considera implicit.
Valorile normelor lucratoare pe luni nu sunt editabile, ele fiind actualizate pe server la nivel
central si incarcate in aplicatia desktop prin preluarea unui fisier de tip esf. Preluarea valorilor
actualizate putandu-se efectua:
Online, daca exista conexiune reusita la server .
Offline, daca nu exista conexiune la server, astfel:
Se actioneaza butonul “Actualizeaza offline”

60
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

Se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea fisierului


“Nomenclator_Calendar_an_2011.esf” descarcat de pe adresa https://edusal.edu.ro/ cu contul de
scoala dedicat.
PREZENTARE SUBMENIU NOMENCLATOR BANCI
In zona de afisare informatii bancii se vizualizeaza urmatoarele informatii:
Cod banca: se va afisa codul bancii inregistrat in aplicatie;
Nume banca: se va afisa denumirea bancii,

2. Operatiile care pot fi efectuate asupra bancilor utilizand optiunile din zona de comenzi sunt:
a) Comanda Adauga: permite adaugarea unei bancii.
Pentru adaugarea unei bancii se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea butonului se deschide o fereastra.
Se completeaza urmatoarele campuri:
Cod banca: se va completa codul bancii a carei valoare este codul BIC atribuit bancii; este
camp obligatoriu de completat (de exemplu RNCB pentru BCR)
NOTA: Pe baza acestui cod se va efectua verificarea corectitudinii contului IBAN.
Nume banca: se va completa denumirea bancii; camp obligatoriu de completat;
Cont colector: se va inregistra contul colector al bancii unde unitatea are conventie cu banca
la care salariatii au conturi bancare; nu este camp obligatoriu de completat.
Macheta: se va atasa o macheta, din cele definite sau care a fost definita de catre utilizator in
submeniul Machete fisiere export banci.
Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza.
Dupa salvarea datelor se precompleteaza sectiunea Detalii conturi platitoare cu informatii pe
sursele de finantare.
NOTA: Conturile platitoare sunt conturile de trezorerie.
Pentru adaugarea conturilor platitoare ale unitatii se parcurgul fluxul:

61
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

platitor se revine in aceasta forma si se va scoate bifa de cont platitor sau se va inlocui cu noul
cont platitor.

b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de banca


inregistrata. Pentru modificarea unei bancii se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se va selecta banca de modificat

c) Comanda Sterge: permite stergerea unui bancii inregistrate


Pentru stergerea unei bancii se va parcurge urmatorul flux de lucru:
Se va selecta banca de sters
Se actioneaza butonul “Sterge”;

62
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

9.Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Compartimentul/ Operatiunea Secretariat Director Arhiva


crt.
1 Secretar Sef E Ah
2 Secretar Sef V
3 Director Ap

63
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Cod Denumirea
formular anexei

1 2

64
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” Utilizarea aplicatiei software Edusal pentru Nr. De exemplare ...2..
TECUCI intocmirea documentelor cuprinzand drepturile
Revizia: -
____________ salariale ale personalului Nr. De ex.: -
COMPARTIMENTUL
Cod: P.O.Scr. 01
SECRETARIAT Pagina ...... din 64
Exemplar nr.: ........

11. Cuprins
Numarul Denumirea componentei in cadrul procedurii operationale Pag
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
0 Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul
editiei procedurii operationale
2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
3 Lista persoanelor la care se difuzeaza editia
4 Scopul procedurii operationale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6 Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate
7 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
8 Descrierea procedurii operationale
9 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10 Anexe, inregistrari, arhivari
11 Cuprins

65
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

PROCEDURA OPERATIONALA

ADAUGAREA SI ASOCIEREA ELEVILOR IN SIIIR

P.O. Scr. 02

66
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz,


a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/
operaţiunea

1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.2 Verificat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.3 Aprobat Prof. Niculina Boștiog Director 10.02.2017

67
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia in Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data de la care se aplica


cadrul editiei prevederile editiei sau reviziei
editiei

1 2 3 4
1.1. Editia 1 - 10.02.2017

1.2 Revizia 1

68
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Nr. Scopul Exem Compar- Data

plar timent Functia Nume si prenume Semnătura


Crt difuzarii primirii
nr.

1 2 3 4 5 6 7
3.1 Informare/ 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017
Aplicare

3.2 Informare/ 1 Comisie Responsabil 10.02.2017


Aplicare SIIIR

3.3 Aprobare 2 Director Director Prof. Niculina Boștiog 10.02.2017

3.4 Verificare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

3.5 Arhivare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

69
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Scopul procedurii:


Prezenta procedura are scopul de a stabili modul cum se adauga elevii in aplicatia SIIIR, generarea
formatiunilor de studio si asocierea elevilor

4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii


Procedura are scopul de a realiza :
- adaugarea elevilor in SIIIR;
- Responsabilitatea privind corectitudinea datelor introduce in aplicatie revine secretarului/secretarului sef;
- Arhivarea documentatiei este sub responsabilitatea secretarului/secretarului sef.

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin faptul ca,
procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il inlocuieste pe cel in
functie la data elaborarii prezentei proceduri.

4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe director in
luarea deciziei. Operatiunea: atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte
organisme.abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru directorul unitatii in luarea deciziei pentru
asigurarea bunei desfasurari a activitatii.

70
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala;


Procedura operationala se refera la modul de adaugare a elevilor in aplicatia SIIIR, generarea formatiunilor
de studio si asocierea elevilor pentru Școala Gimnazială ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.

5.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de :


-activitatea procedurata este initiata de personalul compartimentului secretariat si are la baza documentele
Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci .

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde sj/sau care depind de activiatea procedurata
- informatii ce se incarca in aplicatia SIIIR.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii
procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii. -compartimentele furnizoare de
date sunt toate compartimentele;
-beneficiarul rezultatelor acestei activitati procedurate: Unitatea de invatamant;
- compartimentele implicate sunt: compartimentul secretariat.

71
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1. Reglementari internationale


- recomandarile C.E.;

6.2. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice


- Organigrama;
- Regulamentul de organizare si functionare;
- Fisele posturilor;
- Decizia ordonatorului de credite al Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.

72
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definitii ale termenilor


Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizariiactivitatii, cu privire la aspectul
procesual.
Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri
operationale, aprobata si difuzata.
Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie asemenea, dupa caz,
a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate
si difuzate.
7.2. Abrevieri ale termenilor
Abrevierea Termenul abreviat

SIIIR Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania

Ct contabilitate

E elaborare

V verificare

Ap aprobare

Ah arhivare

Acp alte compartimente;

Scr Secretariat

AF Administrator Financiar

ISJ Inspectoratul scolar judetean

73
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

8. Descrierea procedurii operationale

8.1 Adaugarea elevilor in SIIIR

Aplicația este concepută pentru a funcționa online, deci asigurați-vă că aveți conexiune la
internet.
Adresa de accesare , http://www.siiir.edu.ro/siiir , se introduce in browserul pe care îl folosiţi.
In fereastra de autentificare introduceţi numele de utilizator si parola primite. După autentificare va
apare fereastra principală:

In meniul “Managementul elevului” se accesează “Listă elevi”. In fereastra apărută se introduc


elevii, apăsând butonul „Adaugă”

74
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

In fereastra „Detalii elev” ce se deschide după apăsarea butonului „Adaugă” se introduce CNP-
ul elevului şi se apasă pe „lupa” de lângă caseta text.

75
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

Dacă datele se regăsesc in BDNE, atunci acestea vor fi preluate automat (nume, prenume, iniţială tată,
sex, data naşterii ). Dacă aceste date nu se află in BDNE, atunci se vor introduce manual. Câmpurile
marcate cu roşu sunt obligatorii.
Dacă elevul are mai multe prenume, atunci se trece fiecare în câte o căsuţă.

Locul naşterii se alege din listă apăsând pe lupa de lângă caseta text „Locul naşterii”

În fereastra „Localitate” apar toate localităţile din ţară.

76
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

Pentru a găsi mai uşor locul naşterii folosiţi butonul „Filtrează” în colţul din stînga sus, in
fereastra „localitate”.

Sugestii:
- în fereastra de filtru bifaţi căsuţa din dreptul câmpului Judeţ şi după ce daţi filtrează
apare o nouă căsuţă unde se poate face filtru după judeţ ( vor apare numai localităţile din
judeţul selectat).
- Dacă se cunoaşte codul SIRUTA, se trece acesta în dreptul câmpului „Cod SIRUTA” la
Valoarea 1 şi se apasă filtrează. (dacă aţi indentificat acest cod, este bine de notat, pentru a face filtru
după el şi pentru ceilalţi elevi născuţi în acea localitate).
- Deasemeni se pot folosi şi celelate criterii de filtrare pentru a vă face mai uşoară
găsirea localităţii respective

Atenţie! Denumirile localităţilor sunt cu litere mari şi diacritice. Filtru face diferenţa

77
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

În câmpul „Data intrării în sistem” se alege 01/09/2014

În câmpul „Număr matricol”, se trece nr. din registrul matricol al elevului, iar la „Registrul matricol” se
trece Volumul registrului, numărul acestuia, şi pagina la care este înregistrat elevul

Câmpurile cetăţenia, naţionalitatea, ţara de origine şi limba maternă se completează automat. Dacă
sunt modificări faţă de datele trecute se modifică apăsând pe „lupa” din dreptul casetei respective.

După completarea datelor se activează butonul „salvare” şi se apasă.

78
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

După închiderea ferestrei „Date elevi” acesta va fi vizualizat in lista cu elevi

79
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

8.2. Generarea formaţiunilor de studiu şi asocierea elevilor

Adresa de accesare , http://www.siiir.edu.ro/siiir , se introduce in browserul pe care îl folosiţi.


In fereastra de autentificare introduceţi numele de utilizator si parola primite. După autentificare va
apare fereastra principală:

Se accesează în meniul „Managementul unităţilor de învăţământ” meniul „Formaţiuni de studiu” În


fereastra deschisă se selectează în primul rând anul ş colar (2014-2015) în partea dreaptă sus.

80
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

La pasul 2 se generează formaţiunile de studiu apăsând butonul „Generează clase”. La întrebarea


„Doriţi să generaţi clase conform planului de şcolarizare ?” apăsţi DA, la întrebarea „Doriţi să
generaţi clase pentru anul şcolar viitor conform planului de şcolarizare curent?”apăsaţi DA.

Clasele vor fi generate după nivelul de învăţămînt, tip formaţiune de studiu, conform planului de
şcolarizare. Clasele vor primi nume de la A, B… in funcţie de câte clase au fost definite în planul de
şcolarizare pentru tipul de formaţiune respectiv (ex. la clasa a II-a sunt declarate 2 clase, va apare clasa
II A şi clasa II B, la clasa a III-a este o singură clasă, va apare clasa III A…)

Se poate schimba denumirea clasei, prin selectarea formaţiunii respective si apăsând butonul „Editează”.
Se deschide fereastra de editare unde se pot face modificări. La nume se introduce numele clasei aşa
cum le aveţi definite în unitate şi se apasă butonul „Salvează”

81
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

După ce au fost introduşi elevii in aplicaţie, conform procedurii nr. 1- Introducerea elevilor
in SIIIR, aceştia se asociează la formaţiunile create în paşii anteriori.
RECOMANDARE: întrucât nu este disponibilă o asociere multiplă a elevilor, se recomandă după
introducerea tuturor elevilor dintr-o clasă, respectivii să fie asociaţi la formaţiunea corespunzătoare,
după care se vor introduce alţi elevi. Dacă sunt introduşi mai mulţi elevi în aplicaţie, la asociere, ei
sunt selectaţi din „lista elevi” şi căutarea lor devine mai dificilă. Pentru asociere, se selectează clasa
82
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

dorită şi se apasă butonul „Editează”

În fereastra deschisă se apasă butonul „Adaugă” din tabul elevi (in partea de mijloc a ferestrei)

83
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

Se va deschide fereastra „Asociază elev”.

Apăsând pe „lupa” din dreptul câmpului elev se va deschide lista cu elevii introduşi anterior
în aplicaţie.

Se selectează elevul dorit şi se apasă butonul „OK” (dreapta jos). Astfel se revine la freastra „Asociază
elev”, unde câmpul „elev” va fi completat cu datele acestuia.
84
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

Se completează şi restul câmpurilor, folosind listele derulante asociate fiecărui câmp şi se apasă
butonul „Salvează”.

ATENŢIE:
- data selectată asocierii la formaţiunea de studiu trebuie să fie mai mare sau egală decât data
selectată asocierii la unitate a elevului (daca elevul a fost introdus la data de
01/09/2014, asocierea la formaţiune trebuie să fie cel puţin 01/09/2014)
- limba modernă 1 este obligatorie, iar dacă nu este evaluare, se trece neevaluat
- status situaţie şcolară se trece în acest moment „situaţie şcolară deschisă”

După apăsarea butonului „salvează” elevul va fi vizibil în tab-ul elevi al formaţiunii respective.

85
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” ADAUGAREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

După asocierea tuturor elevilor la clasa respectivă şi vizualizarea acestora în partea de jos a
ferestrei, se apasă butonul „Salvează” din partea dreaptă-mijloc.

86
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” INTRODUCEREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

OBS. Dacă se revine în fereastra „Managementul elevului/Listă elevi” (după un refresh la


aplicaţie – tasta F5) elevii asociaţi se vor vedea pe fundal verde, iar în coloana „Asociat”
va scrie DA.

87
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” INTRODUCEREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

9.Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Compartimentul/ Operatiunea Secretariat Director Arhiva


crt.

1 Secretar E Ah

2 Secretar Sef V

3 Director Ap

88
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” INTRODUCEREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Cod Denumirea
formular anexei

1 2
Anexa A_1
Anexa A_2
Anexa A_3

89
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
”ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF” INTRODUCEREA SI ASOCIEREA Nr. De exemplare ...2....
TECUCI ELEVILOR IN SIIIR
Revizia: -
Nr.de ex. : -
Cod: P.O.Scr. 02
COMPARTIMENTUL Pagina ...... din 25
SECRETARIAT Exemplar nr.: ........

11. Cuprins
Numarul Denumirea componentei in cadrul procedurii operationale Pag
componentei
in cadrul
procedurii
operationale

0 Coperta

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul
editiei procedurii operationale

2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza editia

4 Scopul procedurii operationale

5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale

6 Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

7 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

8 Descrierea procedurii operationale

9 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

10 Anexe, inregistrari, arhivari

11 Cuprins

90
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

PROCEDURA OPERATIONALA

COMPLETAREA SI RAPORTAREA EVIDENTEI SALARIATILOR


UTILIZAND APLICATIA SOFTWARE REVISAL

P.O. Scr. 03

92
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea

1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.2 Verificat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.3 Aprobat Prof. Niculina Boștiog Director 10.02.2017

93
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii


operationale

Editia/ revizia in Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data de la care se aplica


cadrul editiei prevederile editiei sau reviziei
editiei

1 2 3 4
1.1. Editia 1 - 10.02.2017

1.2 Revizia 1

94
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
Nr. Scopul Exem Compar- Data

plar timent Functia Nume si prenume Semnătura


Crt difuzarii primirii
nr.

1 2 3 4 5 6 7
3.1 Informare/ 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017
Aplicare

3.2 Aprobare 2 Director Director Prof. Niculina Boștiog 10.02.2017

3.3 Verificare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

3.4 Arhivare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

95
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Scopul procedurii: REVISAL

4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.


Procedura are scopul de a realiza:
- completarea online a registrului de evidenta a salariatilor unitatii.

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin


faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il
inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.

4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
director in luarea deciziei. Operatiunea: atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin
pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru directorul unitatii in
luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii.

96
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala;


Conform prevederilor HG nr. 161/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, incepand cu
data de 31 decembrie 2006, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de
evidenta a salariatilor, in format electronic, si de a-l transmite la Inspectoratul Teritorial de
Munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul.

5.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati:


- activitatea procedurata este initiata de personalul compartimentului secretariat, are la baza
contractele de munca ale salariatilor.
Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor specificatiile actualizate de completare a
registrului de evidenta a salariatilor in format electronic, aferente solutiei tehnice adoptate in
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/2011.
Specificatiile tehnice se adreseaza angajatorilor care utilizeaza aplicatii proprii de gestiune a
salariatilor, altele decat Revisal, si detaliaza structura registrului ce urmeaza a fi transmis,
regulile de completare aferente fiecarui element, incluzand si un exemplu de generare a
registrului:
- specificatii tehnice versiune revizuita 15.08.2011 (format .pdf- Portable Document Format)
- reguli de completare versiune revizuita 15.08.201 l(arhivat in format .zip - 4 fisiere .xsd - XML
Schema Definition)
- exemplu versiune revizuita 15.08.201 l(arhivat in format .zip)
Pentru suport tehnic si sugestii referitoare la registrul in format electronic, Inspectia Muncii pune
la dispozitie adresa de e-mail suportregistru@inspectiamuncii.ro.

97
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........
5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea

procedurata – REVISAL

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitati
procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii. -compartimentele
furnizoare de date sunt: compartimentul secretariat;
-beneficiarul rezultatelor acestei activitati procedurate: directorul unitatii;
- compartimentele implicate sunt: secretariat.

98
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1. Reglementari Internationale

6.2. Legislatia primara


- Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
- Legea nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date.

6.3. Legislatia secundara


- HG 37/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind
intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unitatii


- Organigrama;
- Regulamentul de organizare si functionare;
- Fisele posturilor;
- Decizia ordonatorului de credite al Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.

99
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definitii ale termenilor


Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizariiactivitatii, cu privire la
aspectul procesual.
Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri
operationale, aprobata si difuzata.
Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie asemenea,
dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni
care au fost aprobate si difuzate.

7.2. Abrevieri ale termenilor


Abrevierea Termenul abreviat
OTC Ordonator tertiar de credite
Ct contabilitate
E elaborare
V verificare
Ap aprobare
Ah arhivare
Acp alte compartimente;
Scr Secretariat
OPC Ordonator principal de credite
AF Administrator Financiar
ISJ Inspectoratul scolar judetean

100
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Toti angajatorii sunt obligati, incepand cu data de 1 septembrie 2006, sa intocmeasca si sa
completeze registrul general de evidenta a salariatilor, in forma electronica.
Conform prevederilor, incepand cu data de 31 decembrie 2006, fiecare angajator are obligatia de
a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, in format electronic, si de a-1 transmite la
Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul.
Registrul in format electronic se completeaza de catre angajator cu ajutorul aplicatiei REVISAL
(Registrul Evidenta Salariati ) distribuita gratuit de catre Inspectia Muncii.
Depunerea on-line a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat si a declaratiei
inventar se face dupa obtinerea de catre angajator a datelor de autentificare si acces, respective
"nume utilizator" si "parola".

8.2. Documente utilizate


Transmiterea on-line a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic se
face dupa obtinerea de catre angajator a datelor de autentificare si acces, respectiv “nume
utilizator" si "parola". Acestea se elibereaza de catre inspectoratul teritorial de munca, in a carui
raza teritoriala angajatorul isi are sediul sau domiciliul, in baza unei imputerniciri semnata si
stampilata de reprezentatul legal al angajatorului., insotita de o copie a certificatului de
inmatriculare, codul de identificare fiscala sau a actului de identitate, dupa caz. Mentionam ca
adresa de e-mail valida, este absolut necesara pentru a face confirmarea obtinerii datelor de
autentificare si pentru activarea accesului pe portal. Daca angajatorul a ridicat "nume utilizator"
si "parola" pentru depunere on-line a declaratiilor fiscale si doreste utilizarea acestora si pentru
transmiterea on-line a registrului electronic, trebuie sa solicite acest lucru la sediul

101
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

inspectoratului teritorial de munca, in a carui raza teritoriala angajatorul isi are sediul sau
domiciliul, in baza unei imputerniciri completata corespunzator.
Urmeaza ca in 24 de ore de la solicitare sa se activeze accesul on-line pentru registrul electronic
utilizand "nume utilizator" si "parola" primite deja pentru declaratii.

8.2.1. Lista si provenienta documentelor:


Registrul se intocmeste in forma electronica.

8.2.2. Continutul si rolul documentelor:


Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal -
CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE. non-UE, Spatiul Economic
European - SEE;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor
acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de
suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

8.2.3. Circuitul documentelor


secretariat - ordonator de credite- compartimentul care a initiat operatiunea

102
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

8.3. Resurse necesare


8.3.1. Resurse materiale: calculatoare. laptopuri, internet, birotica, consumabile;
8.3.2. Resurse umane: conform organigramei si statului de personal;
8.3.3. Resurse financiare: prevederile bugetare ale sumelor necesare.

8.4 Modul de lucru


8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
Anterior transmiterii online sau depunerii la sediul ITM, trebuie generat registrul din aplicatia
Revisal intr-un fisier cu extensia .rvs, urmand pasii de mai jos:
A. Cazul gestionarii unui singur angajator in aplicatia Revisal
Se apasa butonul Generare Registru din meniul Registru al aplicatiei.
Se vizualizeaza lista contractelor si se salveaza registrul apasand butonul Salveaza:
Selectati locatia in care se salveaza fiaierul .rvs care contine registrul electronic.
Numele fisierului .rvs generat de aplicatie este standard si se compune din denumirea
angajatorului, CUI-ul, data generarii si alte informatii. Fisierul cu extensia .rvs este codificat si
prin urmare continutul acestuia nu poate fi vizualizat asa cum era cazul fisjerelor .xml.
NOTA: Fisierul .rvs generat contine registrul integral din momehtul generarii, respectiv toti
salariatii si toate contractele acestora. Astfel, cu ocazia fiecarei transrniteri a registrului conform
HG nr. 500/2011 se vor transmite toti salariatii si toate contractele in starea curenta, care include
toate modificarile operate pana in acel moment. Aceasta abordare este diferita fata de cea
anterioara prin care, din vechea aplicatie Revisal, se transmiteau doar modificarile operate intr-
un interval de timp;
B. Cazul gestionarii mai multor angajatori in aplicatia Revisal
Selectia angajatorului pentru care se doreste generarea registrului se realizeaza din butonul
Schimbare registru angajator din meniul Registru al aplicatiei. Se selecteaza angajatorul dorit,
dupa care se genereaza registrul similar cazului prezentat anterior.

103
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

C. Cazul utilizarii aplicatiilor proprii de gestiune a salariatilor, altele decat Revisal


Structura fisierului aferent registrului generat din aplicatiile proprii trebuie sa respecte
specificatiile tehnice conform HG nr. 500/2011 publicate pe www.inspectiamuncii.ro.
Fisierul XML astfel generat se verifice si se valideaza cu ajutorul aplicatiei Revisal, din butonul
Validare registru non.Revisal. In urma operatiei de validare, daca fisierul XML este corect,
aplicatia Revisal genereaza registrul in format .rvs care trebuie transmis. Daca sunt detectate
erori la verificarea fisierului XML, acestea sunt afisate pe ecran iar fisierul trebuie corectat
corespunzator.

8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii


Transmiterea on-line a registrului
1. In vederea transmiterii on-line a registrului se acceseaza link–ul http://reges.inspectiamuncii.ro
2. Se apasa butonul din partea stanga - Acces portal versiune confonna cu HG 500/2011.
Pentru acces in aplicatia on - line se completeaza utilizatorul si parola si se apasa butonul
Autentificare.
3. Aplicatia on- line are 2 pagini de lucru accesibile din butoanele Preluare registru si Raport
preluari. In vederea efectuarii transmiterii, se selecteaza fisierul .rvs aferent registrului ce
urmeaza a fi transmis, prin intermediul butonului indicat:
4. Incarcarea fisierului .rvs, respectiv transmiterea registrului, se realizeaza prin apasarea
butonului Preluare Registru. In urma transmiterii se afiseaza in partea de jos a ecranului
mesajul ,,Registrul a fost salvat cu succes si urmeaza a fi procesat. Va rugam sa consultati
Raportul preluari pentru a vedea rezultatul procesarii. In functie de gradul de solicitare,
procesarea poate sa dureze de la cateva minute pana la cateva ore.
5. Pentru a vizualiza istoricul transmiterii registrului se acceseaza pagina Raport preluari din
aplicatia online.

104
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

Daca in urma procesarii fisierului .rvs sunt detectate erori, acestea sunt vizualizate in Istoric
erori. Erorile semnalate trebuie corectate in cadrul aplicatiei Revisal sau aplicatiei proprii de
gestiune a salariatilor, dupa care trebuie general un nou registru, care trebuie transmis din nou.
Daca fisierul procesat este corect, incarcarea se efectueaza cu succes si se vizualizeaza in Istoric
preluari. Codul de incarcare identifieca in mod unic fiecare transmitere a registrului efectuata cu
succes.
6. Pentru a vizualiza lista salariatilor din registrul transmis se da click pe linia aferenta incarcarii.
In fereastra nou deschisa se pot filtra pentru vizualizare contractele Active, Incetate sau Toate si
se pot vizualiza contractele fiecarui salariat cu click pe semnul + afisat in partea stanga a
salariatului.
Solicitarea si obtinerea parolei pentru transmiterea on-line a registrului
1. Obtinerea parolei de catre angajatori se face la sediul ITM in a carui raza teritoriala isi
au sediul sau domiciliul, in baza prezentarii urmatoarelor documenle:
a) solicitarea scrisa pentru eliberarea parolei;
b) imputernicire semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana care solicita
obtinerea parolei este alta decat reprezentantul legal al angajatorului;
c) copia certificatului de inmatriculare al angajatorului;
d) copia actului de identitate al persoanei imputernicite;
2. Obtinerea parolei de catre unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor (sucursale,
agentii, etc.) se face la sediul ITM in a carui raza teritoriala acestea isi desfasoara activitatea, in
baza prezentarii urmatoarelor documente:
a) solicitarea scrisa pentru eliberarea parolei (model anexat);
b) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii fara personalitate
juridica, in cazul in care persoana care solicita obtinerea parolei este alta decat reprezentantul
legal al unitatii;
c) copia certificalului de inmatriculare al angajatorului;

105
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

d) copia certificatului fiscal al unitatii fara personalitate juridica;


e) copia actului de identitate al persoanei imputernicite;
f) copia delegarii de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte
individuale de munca;
g) copia delegarii de competent pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a
salariatilor in format electronic.
3. Obtinerea parolei este conditionata din motive juridice si tehnice de transmiterea registrului
conform HG nr. 500/2011. Aceasta transmitere a registrului trebuie sa fie prealabila solicitarii
parolei, putand fi urmata imediat, cu ocazia aceleiasi prezente la sediul ITM, de solicitarea si
obtinerea parolei pentru transmiterea on-line a registrului.
Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea
uneia dintre urmatoarele modalitati:
a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;
b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;
c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de
o adresa de inaintare semnata de angajator.
Evidenja registrelor., respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de
servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.
Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al
ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in
format electronic si in functie de aceasta.
Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul
la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau
domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul
salariat, cu obligatia completarii acestuia.

106
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul
sucursalei, agentiei. reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridic al care
au delegata competenta infiintarii registrului.
Dosarui personal al salariatului
Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-1
pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea
acestora. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele
necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la
modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate
de calificate, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea
completarii in registru.
La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze
acestuia:
a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa
si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul,
vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de
evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de
persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.
Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa
asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs
salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii.

107
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera


documentele mentionate mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului
teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei
adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si
transmis de catre angajator. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in
baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data
solicitarii.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatii
Constitute contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca, cel tarziu in ziua
lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si
dosarul personal al salariatilor;
c) netransmiterea registrului in termenele prevazute;
d) completarea registrului de catre alte persoane decat cele declarate;
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei
informatice a registrului.
g) nerespectarea prevederilor legale privind informarea inspectoratetor teritoriale de munca cu
privire la prestatorii de servicii;
h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute in norme, solicitate de
catre salariat.
Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificarile reglementarilor legale cu
caracter general si intern pe baza carora se desfasoara activitatea/activitatile care face/fac
obiectul acestei proceduri. Pe perioada absentei de la serviciu a persoanelor nominalizate ,
prezenta procedura in forma initiala sau revizuita se aplica si de catre inlocuitorii acestora.

108
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

9.Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Compartimentul/ Operatiunea Secretariat Director Arhiva


crt.
1 Secretar E Ah
2 Secretar Sef V
3 Director Ap

109
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

10. Anexe, inregistrari, arhivari


Cod Denumirea
formular anexei

1 2
Anexa A_1 Cerere eliberare parola Revisal

110
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

11. Cuprins
Numarul Denumirea componentei in cadrul procedurii operationale Pag
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
0 Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in
cadrul editiei procedurii operationale
2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
3 Lista persoanelor la care se difuzeaza editia
4 Scopul procedurii operationale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6 Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate
7 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
8 Descrierea procedurii operationale
9 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10 Anexe, inregistrari, arhivari
11 Cuprins

111
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

Anexa A_1

ANTET ANGAJATOR

Nr._____/_________

Către,

Inspectoratul Teritorial de Muncă ...............................................

Datele de identificare ale angajatorului/ unitătii subordonate:


Denumire /

Nume şi Prenume *

CUI/CIF/CNP *

Judeţ * Localitate * Sector *

Strada * Nr. * Bl. Sc. Ap.

Cod poştal Tel. E-mail *

* Campurile marcate sunt obligatorii. Campul CUI/CIF/CNP se completează astfel: Codul Unic de Identificare, sau
Codul Numeric Personal al angajatorului solicitant, sau Codul de Identificare Fiscala diferit de cel al angajatorului
părinte in cazul unităţilor subordonate fără personalitate juridică (sucursală, agenţie, etc.).

prin reprezentant legal imputernicim pe:


Nume .............................................................. Prenume .........................................................

Legitimat cu C.I./B.I. seria ................ nr. ..................................................

pentru a ridica „nume utilizator” şi „parola” necesare transmiterii on-line a registrului general de evidenţă
a salariaţilor in format electronic.
112
ȘCOALA Ediţia: 1
GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Nr. De exemplare ...2....
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Completarea si raportarea evidentei salariatilor Revizia: -
____________ utilizand aplicatia software REVISAL Nr.de ex. : -
COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 03 Pagina ...... din 22
Exemplar nr.: ........

[ ] ** Solicit schimbarea parolei existente pentru următoarele motive:

........................................................................................................................

* Se bifează opţiunea prin marcarea cu X şi se completează numai dacă angajatorul a ridicat parola iniţială şi doreşte
schimbarea acesteia.

* Codul unei depuneri / transmiteri anterioare a registrului:

........................................................................................................................

* Campul nu este obligatoriu. Se completează CODUL DE INCĂRCARE sau se ataşează dovada eliberată de ITM,
dacă angajatorul a efectuat o depunere anterioară a registrului. Se lasă necompletat dacă angajatorul efectuează o primă
depunere a registrului la sediul ITM cu ocazia solicitării parolei.

Reprezentant legal

_____________________________________

(nume, prenume, semnătura, ştampila)

113
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

PROCEDURA OPERATIONALA

FORMAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI

P.O. Scr. 04

114
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea

1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.2 Verificat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.3 Aprobat Prof. Niculina Boștiog Director 10.02.2017

115
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii


operationale

Editia/ revizia in Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data de la care se aplica


cadrul editiei prevederile editiei sau reviziei
editiei

1 2 3 4
1.1. Editia 1 - 10.02.2017

1.2 Revizia 1

116
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
Nr. Scopul Exem Compar- Data

plar timent Functia Nume si prenume Semnătura


Crt difuzarii primirii
nr.

1 2 3 4 5 6 7
3.1 Informare/ 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017
Aplicare

3.2 Informare/ 1 Didactic Cadru Mănăilă Viorica 10.02.2017


Aplicare didactic cu
atributii
3.3 Aprobare 2 Director Director Prof. Niculina Boștiog 10.02.2017

3.4 Verificare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

3.5 Arhivare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

117
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Scopul procedurii:


Procedura are ca scop descrierea modului de organizare si desfasurare a procesului de formare
profesionala continua a personalului Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci, in
vederea aprofundarii actualizarii cunostintelor, dezvoltarii competentelor, aptitudinilor,
abilitatilor necesare pentru realizarea eficienta a atributiilor.

4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.


Procedura are scopul de a realiza gestionarea procesului de formare profesionala din cadrul
Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.

4.3. Asigura continuitatea activitatii. inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin faptul
ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il inlocuieste
pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.

4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
director in luarea deciziei. Operatiunea: atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin
pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru directorul unitatii in
luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii.

118
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala;


Formarea profesionala este procedura prin care se asigura cresterea si diversificarea
competentelor profesionale, prin initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si
specializarea persoanelor din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.

5.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati


desfasurate
-activitatea procedurata este initiata de sefii de servicii / compartimente ce are la baza
identificarea necesarului de formare profesionala a personalului.

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata
-activitatea Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date di/sau beneficiare de rezultate ale


activitatii procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii
- compartimentele furnizoare de date sunt toate compartimentele;
- beneficiarul rezultatelor acestei activitati procedurate: personalul;
- compartimentele implicate sunt: toate compartimentele unitatii

119
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1. Reglementari Internationale


- reglementarile CE.

6.2. Legislatia primara


- Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;

6.3. Legislatia secundara


- ORDONANTA 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;
- Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000;
- ORDONANTA 76/2004 privind formarea profesionala a adultilor;
- HG nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O G nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;
- HG nr. 1.829 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate
prin HG nr. 522/2003.
- Clasificarea Ocupatiilor din Romania;
- Lista competentelor comune mai multor ocupatii / calificari;
- Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala Autorizati.
- Legea educatiei nr. 1 /2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unitatii.


- Organigrama;
- RegulamentuI de organizare si functionare;
- Fisele posturilor;
- Decizia ordonatorului de credite al Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.

120
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1 Definitii ale termenilor


Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la
aspectul procesual.
Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri
operationale, aprobata si difuzata.
Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie asemenea,
dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni
care au fost aprobate si difuzate.
Competenta profesionala - Capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul
calitativ specificat in standardul ocupational.
Formarea - Transfer al cunostintelor si al experientei catre salariati, pentru a le permite sa se
achite cu bine de sarcinile lor; ansamblul actiunilor care vizeaza sa puna in valoare salariatii,
urmat sau nu de promovare; termen care inglobeaza perfectionarea, ucenicia, reciclarea, initierea,
primirea, antrenarea etc..
Formarea profesionala a adultilor - Cuprinde formarea profesionala initiala si formarea
profesionala continua organizate prin alte forme decat cele specifice sistemului national de
invatamant.
Formarea profesionala continua - Este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie
dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.
Formarea profesionala initiala - Asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor
profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.
Furnizori de formare profesionala - persoane juridice de drept public sau privat care pot presta
servicii

121
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

de formare profesionala, cu respectarea standardelor de pregatire profesionala si a legislatiei in


vigoare.
Meseria - Complexul de cunostinte dobandit prin scolarizare sau prin practica, necesare pentru
executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor muncii sau pentru
prestarea anumitor servicii
Profesia - Este specialitatea (calificarea) obtinuta prin studii, iar ocupatia este specialitatea
(calificarea) exercitata efectiv la locul de munca.
Standardul ocupational - Documentul care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ
asociat rezultatelor activitatilor cuprinse intr-o ocupatie.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Abrevierea Termenul abreviat


OTC Ordonator tertiar de credite
Ct contabilitate
E elaborare
V verificare
Ap aprobare
Ah arhivare
Acp alte compartimente;
Scr Secretariat
OPC Ordonator principal de credite
AF Administrator Financiar
AP Administrator Patrimoniu
ISJ Inspectoratul scolar judetean

122
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Termenul de ,,resursa umana" implica faptul ca salariatii au capacitati care determina
performanta Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.
Pregatirea este procesul de dezvoltare a trasaturilor resurselor umane care le vor permite
acestora sa fie mai productive si astfel sa contribuie mai mult la indeplinirea obiectivelor
organizatiei.
Scopul pregatirii este acela de a spori productivitatea salariatilor prin influenta
comportamentului lor.

8.2. Documente utilizate


- solicitarea salariatului de a participa la un program de formare profesionala;
- inventarul nevoilor de formare profesionala.

8.2.1. Lista si provenienta documentelor:


Documentele procedurate provin:
- de la salariatii Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci;
- de la compartimentul secretariat.

8.2.2. Continutul si rolul documentelor:


• identificarea nevoilor de formare profesionala;
• planificarea activitatii de formare profesionala;
• evaluarea activitatii de formare profesionala.

8.2.3. Circuitul documentelor:


compartimentul care a initiat operatiunea - contabilitate - ordonator de credite compartimentul

123
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

care a initiat operatiunea;


8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale: calculatoare, laptopuri, internet, birotica, consumabile;
8.3.2. Resurse umane: conform organigramei si statului de personal;
8.3.3. Resurse financiare: prevederile bugetare ale sumelor necesare;

8.4. Modul de lucru


8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
Pregatirea persoanelor este un proces in patru etape:
 Stabilirea nevoilor de pregatire;
 Conceperea programului de pregatire:
 Administrarea programului de pregatire;
 Evaluarea programului de pregatire;

8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii


Prima etapa a procesului de pregatire presupune stabilirea nevoilor de pregatire ale entitatii.
Nevoile de pregatire sunt domeniile de informatii sau de aptitudini ale unei persoane sau grup de
persoane care necesita o dezvoltare suplimentara pentru sporirea productivitatii acelei persoane
sau grup de persoane.
Pregatirea poate fi productiva pentru entitate numai daca se focalizeaza asupra acestor nevoi.
Stabilirea nevoilor de pregatire are loc prin completarea documentului Inventarul nevoilor de
pregatire profesionala
Stabilirea aptitudinilor necesare. Exista cateva metode de stabilire a aptitudinilor asupra carora
trebuie focalizata atentia entitatii cazul resurselor umane deja existente.
Una dintre metode prevede evaluarea activitatii din cadrul entitatii, concretizata in fisa de
evaluare a personalului.

124
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

O alta metoda pentru stabilirea nevoilor de pregatire solicita un feedback direct din partea
salariatilor privind ceea ce considera acestia a fi nevoile de pregatire ale organizatiei.
Salariatii sunt capabili sa prezinte cu exactitate, clar si concis, care sunt tipurile de pregatire de
care au nevoie pentru a-si presta mai bine munca.
O a treia modalitate de stabilire a nevoilor de pregatire impune o privire asupra viitorului.
Daca se prevede in viitor realizarea unor noi activitati sau achizitionarea unor noi echipamente,
va fi nevoie de aproape sigur de un anumit tip de pregatire corespunzatoare.
Conceperea programului de pregatire
Dupa ce au fost stabilite nevoile de pregatire, trebuie conceput un program de pregatire care sa
urmareasca satisfacerea acestor nevoi. In esenta, conceprea unui program priveste asamblarea
diferitelor tipuri de informatii sau de activitati care vor satisface aceste nevoi de pregatire. In
mod evident, intrucat nevoile de pregatire variaza, la fel se va intampla si cu informatiile si
activitatile concepute pentru a satisface aceste nevoi.
Administrarea programului de pregatire
Urmatoarea etapa in procesul de pregatire priveste administrarea programuiui de pregatire -
adica, pregatirea efectiva a persoanelor selectate pentru a participa la acest program. In cadrul
programelor de pregatire, exista diverse tehnici atat pentru transmiterea informatiilor necesare,
cat si pentru dezvoltarea aptitudinilor de care este nevoie.
Evaluarea programului de pregatire
Dupa incheierea programului de pregatire, managementul trebuie sa-si evalueze eficienta.
Intrucat programul de pregatire reprezinta o investitie - costurile cuprind cheltuieii cu
materialele, timpul instructorului si lipsa din unitate pe perioada in care este pregatit salariatul -
trebuie obtinut un castig rezonabil.
Evaluarea performantelor
Ca si pregatirea, evaluarea performantelor - care se mai numeste, de asemenea, si trecerea in
revista a performantelor - este o activitate continua care se focalizeaza atat asupra resurselor
umane existente in entitate cat si asupra noilor veniti. Scopul sau principal este acela de a

125
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

oferi un feedback salariatilor entitatii privind modul in care pot deveni mai productivi si
mai utili organizatiei in cursa acesteia pentru calitate.
Rolul evaluarii performantelor
Evaluarea performantelor are loc din urmatoarele trei motive:
Ele ofera argumente sistematice in sprijinul cresterii salariilor, al promovarilor, al transferurilor
si uneori al retrogradari lor si al concedierilor.
Ele sunt mijloace de a-i informa pe subordonati in legatura cu eficienta activitatii pe care o
presteaza si de a le sugera schimbarile de care este nevoie in privinta comportamentului, a
atitudinilor, a calificarilor sau a cunostintelor impuse de post; ele permit subordonatilor sa afle
cum sunt perceputi de catre sefi.
Ele ofera o baza utila pentru indrumarea si consilierea subordonatilor de catre superiori.
Gestionarea evaluarii performantelor

Daca evaluarea performantelor nu este gestionata bine, avantajele sale vor fi minime pentru
entitate.
Cateva principii pot ajuta managementui sa imbunatateasca modul in care se deruleaza evaluarea
performantelor:
Primul principiu este acela ca evaluarea performantelor trebuie sa puna accentul atat pe
performantele pe care le obtine salariatul pe postal pe care lucreaza, cat si pe succesul cu care
indeplineste obiectivele entitatii. Desi sunt separate din punct de vedere conceptual,
performantele si obiectivele trebuie sa fie probleme inseparabile, de analiza pe parcursul
evaluarii performantelor.
Al doilea principiu este acela ca evaluarea trebuie sa puna accentul pe cate de bine isi
indeplineste salariatul sarcinile proprii postului si nu pe impresiile evaluatorului privind modul
de lucru al salariatului.Altfel spus, obiectivul este o analiza obiectiva a performantelor si nu o
evaluare subiectiva a modului de lucru al salariatului.

126
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

Al treilea principiu este ca evaluarea trebuie sa fie acceptabila atat pentru evaluator, cat si pentru
subiect - adica, ambii trebuie sa fie de acord ca are avantaje atat pentru organizatie, cat si pentru
salariat.
Al patrulea principiu este acela ca evaluarea performantelor trebuie sa asigure o baza pentru
imbunatatirea productivitatii salariatilor in cadrul entitatii facandu-i pe acestia sa fie mai bine
inzestrati pentru a produce;
Slabiciunile potentiale ale evaluarii performantelor - pentru a maximiza avantajele evaluarii
performantelor, managementul trebuie sa evite cateva slabiciuni potentiale ale procesului de
evaluare, anume:

 Evaluarea performantelor ii focalizeaza pe salariati asupra recompenselor pe termen


scurt in detrimentul problemelor care sunt importante pentru succesul pe termen lung al
entitatii.

 Persoanele implicate in evaluarea performantelor o percep ca pe o situatie care o


recompenseaza, ori pedepseste.

 Accentul in evaluarea performantelor se pune pe completarea formularelor si nu pe


analiza critica a performantelor salariatului.

 Persoanele care sunt evaluate percep procesul ca pe unul lipsit de corectitudine


saupartinitor.
 Subordonatii reactioneaza negativ cand evaluatorul face comentarii nefavorabile.
Pentru a evita aceste slabiciuni potentiale, salariatul implicat in procedura, dar si salariatii trebuie
sa perceapa procesul de evaluare ca pe o ocazie de a spori valoarea salariatului printr-un
feedback constructiv si nu ca un mijloc de a-1 recompensa sau pedepsi pe salariat prin
comentarii pozitive sau negative. Completarea formularelor trebuie sa fie perceputa doar ca un
ajutor in cadrul acestui proces si nu ca un scop in sine. De asemenea, feedback-ul trbuie sa se
realizeze cu cat mai mult tact si obiectivitate posibile pentru a minimiza reactiile negative.

127
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatii


In functie de tipul programului si de formele de realizare a formarii profesionale, furnizorul de
formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:
a) certificat de calificare profesionala, pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru
programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru
calificarile cuprinse in Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe
de formare profesionala finalizate cu cerificate de calificare;
b) certificat de absolvire, pentru cursuri si stagii de initiere, cursuri si stagii de perfectionare
sau de specializare, precum si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la
locul de munca organizate pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea Ocupatiilor din
Romania la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8 .
Certificatele de calificare profesionala si de absolvire poarta antetul Ministerului Muncii si
Solidaritatii Sociale si al Ministerului Educatiei Nationale si se elibereaza insotite de o anexa in
care se precizeaza competentele profesionale dobandite, sub semnatura, titularului, pe baza
actului de identitate, de catre furnizorul de formare profesionala, dupa cel mult 30 de zile de la
promovarea examenului de absolvire. In cazul unor situatii exceptionale, certificatul se
elibereaza unei persoane imputernicite, pe baza de procura autentificata de notariat/consulat
Diploma de absolvire /certificatul de participare sau adeverinta trebuie sa contina urmatoarele
elemente:
a) insemnele oficiale ale organizatorului: denumire, sigla, antet alte elemente oficiale de
identificare;
b) denumirea documentului, seria numarul (in cazul adeverintelor, numarul de inregistrare la
emitent) data eliberarii documentului;
c) denumirea completa a programului, tipul programului, durata si perioada de derulare;
d) datele de identificare ale persoanei pentru care se atesta absolvirea/participarea
e) semnatura primirii documentului de catre aceasta sau imputemicitul acesteia;

128
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

f) certificarea prin stampila furnizorului de formare si semnatura conducatorului sau


reprezentantului legal al acestuia.
Actuala procedure va fi revizuita in cazul in care apar modificarile reglementarilor legale cu
caracter general si intern pe baza carora se desfasoara activitatea/activitatile care face/fac
obiectul acestei proceduri. Pe perioada absentei de la serviciu a persoanelor nominalizate ,
prezenta procedura in forma initiala sau revizuita se aplica si de catre inlocuitorii acestora.

129
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

9.Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Compartimentul/ Operatiunea Secretariat Director Arhiva


crt.
1 Secretar E Ah
2 Secretar Sef V
3 Director Ap

130
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Cod Denumirea
formular anexei

1 2
Anexa A_1 Inventarul nevoilor de formare profesionala

131
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

11. Cuprins
Numarul Denumirea componentei in cadrul procedurii operationale Pag
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
0 Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul
editiei procedurii operationale

2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


3 Lista persoanelor la care se difuzeaza editia
4 Scopul procedurii operationale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6 Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate
7 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
8 Descrierea procedurii operationale
9 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10 Anexe, inregistrari, arhivari
11 Cuprins

132
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Formarea profesionala a personalului Nr. De exemplare ...2....
____________ Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 04
Pagina ...... din 20
Exemplar nr.: ........

Anexa A_1

INVENTARUL NEVOILOR DE FORMARE PROFESIONALA


Nr. Compartimentul care a initiat Numele si premunele Domeniul de Durata Costul
crt. actiunea de formare salariatului propus perfectionare perfectionarii perfectionarii
pentru perfectionare

133
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

PROCEDURA OPERATIONALA

ELABORAREA CONTRACTELOR DE MUNCA A PERSONALULUI

P.O. Scr. 05

134
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei


sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea

1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.2 Verificat Bercea Doina Secretar 10.02.2017

1.3 Aprobat Prof. Niculina Boștiog Director 10.02.2017

135
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia in Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data de la care se aplica


cadrul editiei prevederile editiei sau reviziei
editiei

1 2 3 4
1.1. Editia 1 - 10.02.2017

1.2 Revizia 1

136
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
Nr. Scopul Exem Compar- Data

plar timent Functia Nume si prenume Semnătura


Crt difuzarii primirii
nr.

1 2 3 4 5 6 7
3.1 Informare/ 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017
Aplicare

3.2 Aprobare 2 Director Director Prof. Niculina Boștiog 10.02.2017

3.3 Verificare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

3.4 Arhivare 1 Secretariat Secretar Bercea Doina 10.02.2017

137
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Scopul procedurii:


- Procedura stabileste pasii ce trebuie parcursi pentru intocmirea, actualizarea si aprobarea
contractelor de munca pentru personalul propriu al Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif”

- Serviciul Secretariat gestioneaza dosarul personal si contractele de munca pentru personalul


propriu al Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci - Sarcinile prezentate in cadrul
acestei proceduri sunt urmatoarele:
a) Elaborarea contractelor de munca;
b) Modificarea/actualizarea contractelor de munca.

4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentafiei adecvate derularii activitatii.


Procedura are scopul de a realiza elaborarea, actualizarea si aprobarea contractelor de munca ale
personalului propriu Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.
4.3. Asigura continuitatea activitatii. inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin
faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il
inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.

4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
director in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin
pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru directorul unitatii in
luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii.

138
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala.


Procedura se aplica de catre:
- salariatul din cadrul compartimentului secretariat, care intocmeste, modifica sau actualizeaza
contractele de munca;
- Contractul de munca trebuie sa fie purtator de informatii pentru salariat si director privind
munca desfasurata de salariat in interiorul Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci .

5.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati


desfasurate de Școala Gimnazială ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.
S-au procedurat urmatoarele activitati:
- Documentele pe care le contine dosarul personal al angajatului.
- Modele de Contract individual de munca
- Clauze specifice ale contractului individual de
munca Clauza de formare profesionala;
Clauza de neconcurenta;
Clauza de mobilitate.
- Masuri de protectie a muncii
Masurile de prevenire a aparitiei riscurilor;
Masurile de protectie impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
Masuri obligatorii privind securitatea si sanatatea in munca in institutiile de invatamant.

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata:
- activitatea procedurata se bazeaza pe codul muncii, conform caruia contractul individual de
munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze

139
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei
remuneratii denumite salariu.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii
procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii.
- compartimentele furnizoare de date sunt: salariat, toate compartimentele;
- beneficiarul rezultatelor acestei activitati procedurate: salariatul caruia i se intocmeste
contractul de munca;
- compartimentele implicate sunt cele care elaboreaza, actualizeaza si prezinta spre aprobare
contractele de munca – secretariat.

140
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1. Reglementari Internationale


- recomandarile C.E.

6.2. Legislatia principala


- Legea nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii;
- Legea nr. 195/2001, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 58/2002, aprobata
prin Legea nr. 629/2002.
- Legea Nr. 1/2011 a Educatiei Nationale cu modificarile si completarile ulterioare;

6.3. Legislatia secundara


- OMEC 5079 / 2016, Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul
preuniversitar;
- HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice


- Organigrama;
- Regulamentul de organizare si functionare;
- Fisele posturilor;
- Decizia ordonatorului de credite al Școlii Gimnaziale ”Ștefan Octavian Iosif” Tecuci.

141
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definitii ale termenilor


Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizariiactivitatii, cu privire la
aspectul procesual.
Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri
operationale, aprobata si difuzata.
Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie asemenea,
dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni
care au fost aprobate si difuzate.

7.2. Abrevieri ale termenilor


Abrevierea Termenul abreviat
OTC Ordonator tertiar de credite
Ct contabilitate
E elaborare
V verificare
Ap aprobare
Ah arhivare
Acp alte compartimente;
Scr Secretariat
OPC Ordonator principal de credite
AF Administrator Financiar
ISJ Inspectoratul scolar judetean
CIM Contract individual de munca

142
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati
Contractul individual de munca, denumit in continuare CIM, este contractul in temeiul
caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea
unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub
nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

8.2. Documente utilizate


- documentele implicate in procedure sunt acele documente in baza carora se imtocmeste
contractul de munca si care formeaza dosarul personal al angajatului Școlii Gimnaziale ”Ștefan
Octavian Iosif” Tecuci.

8.2.1. Lista si provenienta documentelor:


Dosarul personal al angajatului combine urmatoarele documente (documente care atesta
modificari privind calitatea de angajat a salariatului):
Datele cu caracter personal:
a) numele, prenumele şi, după caz, numele deţinut anterior;
b) data şi locul naşterii;
c) codul numeric personal;
d) adresa de domiciliu şi, după caz, reşedinţa;
e) numărul de telefon personal şi, după caz, de serviciu;
f) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei de contact, pentru situaţii de
g) urgenţă, in situaţia in care se consideră necesar;
h) numele şi prenumele soţului/soţiei, precum şi numele, prenumele şi data naşterii copiilor
minori;

143
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

Datele cu caracter profesional:


a) pregătirea profesională;
b) experienţa in muncă;
c) activitatea desfăşurată in cadrul autorităţii ;
d) situaţia disciplinară;
e) activitatea desfăşurată in afara autorităţii.

a) copie de pe cartea de identitate sau buletin;


b) copii de pe actele de stare civilă;
c) adeverinţa medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei;
d) copii de pe actele de studii;
e) pentru personalul administrativ - copii de pe certificatele de participare la cursurile de
instruire sau perfecţionare;
f) copie de pe fila din registrul general de evidenţă a salariaţilor ;
g) recomandări de la locurile de muncă anterioare;
h) cazierul administrativ, dacă este cazul;
i) cazierul judiciar;
j) fişa postului;
k) actul administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu (ex: contractul de
munca);
l) cererile de suspendare a raportului de serviciu, actul administrativ de aprobare/constatare
a suspendării, actul administrativ prin care se dispune reluarea activităţii;
m) actele administrative care atestă modificările salariale;
n) actele administrative de desemnare in comisii, colective de lucru mixte;
o) actul administrativ prin care se stabileşte participarea la activităţi in cadrul unor
proiecte/programe;
p) actul administrativ de incetare a raportului de serviciu (contractului de munca);

144
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

q) rapoartele de evaluare pentru ultimii 5 ani;


8.2.2. Continutul si rolul documentelor
8.2.3. Circuitul documentelor:
secretariat / - ordonator de credite- compartimentul care a initiat operatiunea / arhiva;

8.3. Resurse necesare


8.3.1. Resurse materiale: calculatoare, laptopuri, internet, birotica, consumabile;
8.3.2. Resurse umane: conform organigramei si statului de personal;
8.3.3. Resurse financiare: prevederile bugetare ale sumelor necesare.

8.4. Modul de lucru


8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii
Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.
Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinate, in
conditiile expres prevazute de lege, Codul muncii, pe durata determinata cu precizarea expresa a
duratei pentru care se incheie. Contractul individual de munca pe durata determinate poate fi
prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, dar numai inauntrul
termenului prevazut la art. 82 si de cel mult doua ori consecutiv. Intre aceleasi parti se pot
incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinate, dar numai
inauntrul termenului prevazut expres de legiuitor. Contractul individual de munca pe durata
determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 luni. Contractele individuale de
munca pe durata determinata, incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de
munca pe durata determinate, sunt considerate contracte succesive.
Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in
urmatoarele cazuri:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in
care acel salariat participa la greva;

145
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

b) cresterea temporara a activitatii angajatorului;


c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
i. angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste
conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
ii. ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau
organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
iii. angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul; ;
e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte,
programe. in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si/sau
la nivel de ramura.
Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai
mare de 24 luni. In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este
incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat,
durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea
contractului individual de munca al salariatului titular. Salariatul incadrat cu contract individual
de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contract lui individual de munca mai mica de 3 luni;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6
luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6
luni;
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata
a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

146
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

La incetarea celui de-al treilea contract individual de munca pe durata determinata, sau la
expirarea termenului prevazut in CIM, daca pe postul respectiv va fi angajat un salariat, acesta va
fi angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata.
8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii
Persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani.
Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei
de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legal, pentru activitati potrivite cu
dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea,
dezvoltarea si pregatirea profesionala. Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani
este interzisa. Incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca este
interzisa. Incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase se poate
face dupa implinirea varstei de 18 ani; aceste locuri de munca se stabilesc prin hotarare a
Guvernului.
Contractul individual de munca poate fi in aproximativ 14 modele: pe durata nedeterminata, pe
durata determinata, cu timp partial de munca, contracte de formare profesionala, contract de
mandat comercial, contract de comision etc.; contractul colectiv de munca ; contractele de munca
cu timp partial, contract individual pe perioada determinata.
Medicina muncii - HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor stabileste
cerintele minime pentru desfasurarea activitatii de medicina muncii privind supravegherea
sanatatii lucratorilor fata de riscurile profesionale. Hotararea inlocuieste practic ultimele Norme
Generale de Protectie a Muncii, publicate in 2002, oferind in anexe fisele cu examinarile
medicale clinice, paraclinice si de laborator, recomandate in cazul expunerii la diferiti agenti
nocivi chimici, fizici si biologici, precum alte precizari si reglementari asupra activitatii de
medicina muncii. Minimizarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala se obtine
prin aplicarea de masuri de protectie a muncii .

147
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

Masuri de protectie a muncii sint modalitati tehnice, organizatorice, igienico-sanitare etc. de


realizare a securitatii omului in procesul de munca prin eliminarea sau evitarea ori diminuarea
actiunii factorilor de risc asupra organismului uman.
Masurile de prevenire a aparitiei riscurilor sunt acele masuri de protectie a muncii prin a
caror aplicare se elimina factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala din sistemul
de munca sau factorii de substrat cauzal.
Masurile de protectie impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala sunt
masuri de protectie a muncii prin a caror aplicare se evita sau se diminueaza actiunea factorilor
de risc prezenti in sistemul de munca asupra organismului executantului.
• Masurile de protectie a muncii:
• Masuri organizatorice: vizeaza executantul si sarcina de munca
• Masuri tehnice: referitoare la mijloacele de productie si mediul de munca
• Masuri de prevenire tehnice
• Masuri de protectie tehnice
• Masuri de protectie colectiva
• Masuri de protectie individual
Mediul de munca din scoli , desi nu presupune la fel de multe riscuri ca industria sau
constructiile, nu este total lipsit de riscuri pentru securitatea si sanatatea angajajilor.
Statisticile Institutului de Sanatate Publica evidentiaza ca aproximativ unu din cinci salariati din
invatamant este expus la o mare diversitate de factori de risc profesional ca statul indelungat in
picioare, la calculator sau la masa de lucru, vorbitul indelungat, praful de creta, iluminatul
insuficient, stresul.
Principiile fundamental ale unei educatii eficiente in domeniul prevenirii accidentelor de
munca si imbolnavirilor profesionale, asa cum rezulta din experienta tarilor dezvoltate cat si a
Romaniei, sunt:
o educatia in domeniu la varste mici trebuie sa urmareasca in principal crearea unui
comportament preventiv si insusirea unor reguli de igiena;

148
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

o formarea si dezvoltarea capacitatilor de prevenire trebuie sa fie generalizata in cadrul


tuturor disciplinelor tehnice si umaniste astfel incat sistemul educativ, in ansamblul sau,
sa conduca la crearea unor atitudini si comportamente preventive;
o nu trebuie sa existe destinatari privilegiaji in ceea ce priveste formarea si dezvoltarea
capacitati de prevenire; cunostintele in domeniu sunt necesare atat personalului de
execute cat si directorilor.
Conform acestor principii, securitatea si sanatatea in munca este o problema de educatie si
constiinta. Viitorii salariati si salariatii, director sau executant, trebuie constientizati ca sunt pe
deplin responsabili de securitatea si sanatatea lor in procesul de munca, in primul rand, in
propriul interes si in cel al familiilor lor. Formarea si dezvoltarea comportamentului preventiv
trebuie sa faca parte din formarea profesionala si sa fie continuata in diverse forme de instruire
pe toata perioada vietii active.
Securitatea si sanatatea in munca in institutiile de invatamant presupune urmatoarele
masuri obligatorii:
o organizarea unui compartiment de protectia muncii;
o organizarea unui Comitet de securitate si sanatate in munca;
o personalul cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca trebuie sa urmeze
cursuri de formare;
o in contractele de scolarizare trebuiesc stipulate clauze privind securitatea si sanatatea in
munca;
o evaluarea riscurilor profesionale in institutiile de invatamant, de catre evaluator
autorizati;
o elaborarea si afisarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca ;
o realizarea instructajului de protectia muncii;
o dotarea, intretinerea, verificarea si purtarea corecta a echipamentului individual de
protective;
o asigurarea semnalizarilor impuse de normele de securitate si sanatate in munca.

149
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........
Organizarea sistemelor de munca, trebuie sa fie rationala si sa se realizeze pe baza

studiului muncii si a principiilor ergonomice:

1- Locul de munca - este considerata zona strict delimitate in spatiu, inzestrata cu mijloace de
munca si obiecte ale muncii necesare, organizata in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau
pentru indeplinirea unei functii, de catre un executant cu pregatirea si indemanarea necesare, in
conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii precizate.
2. Organizarea Ergonomica a sistemelor de munca se refera la rationalizarea circulatiei
obiectelor muncii, si anume:
Amplasarea optima a locurilor de munca si rationalizarea activitatii executantului:
o Respectarea dimensiunilor antropometrice la dimensiunarea si amplasarea la locul de
munca
o Evitarea pozitiilor nenaturale ale corpului sau prea inclinate
o Evitarea inclinarilor laterale ale trunchiului si capului
o Evitarea mentineri in stare suspendata frontala sau laterala a bratului in pozitia prea intins
o Adoptarea in limita posibilitatilor, a pozitie de lucru sedentara, care sa poata alterna cu
cea ortostatica
o Locul de munca sa permita atat schimbari in pozitia de lucru, cat si o pozitie corecta a
corpului
o Asigurarea spatiului necesar bratelor
o Construirea sculelor si utilajelor astfel ca aceasta sa corespunda posibilitatilor omului
o Manipularea obiectelor sa se poate face dupa principii ergonomice
o Situarea zonei de lucru care necesita o supraveghere permanenta astfel incat sa se poata
pastra o pozitie comoda a capului
o Evitarea, in cativitatile care solicita o anumita indemanare din partea omului, a
combinarii acestora cu cele care solicita eforturi
o Alegerea pentru miscari de precizie, cu amplitudine si tensiune musculara mari, a
solutiilor care permit miscari orizontale, nu verticale

150
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

Asigurarea unui mediu fizic si psihic de munca neobositor si


nepericulos. Organizarea timpului de odihna si de necesitati firesti 8.4.3.
Valorificarea rezultatelor activitatii Sunt de retinut urmatoarele:

- contractul de munca nu se incheie niciodata gratuit. Daca angajatorul nu se obliga la plata nici
unui salariu, atunci se va considera incheiat un contract de munca voluntara, in conditiile Legii
nr. 195/2001, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 58/2002, aprobata prin
Legea nr. 629/2002 .
- contractul de munca are caracter consensual. Codul muncii prevede consensualismul printre
principiile intregii reglementari. Aceasta inseamna ca, chiar daca nu a fost incheiat in forma
scrisa si nu a fost inregistrat, el poate produce totusi efecte juridice. Astfel, Codul muncii
prevede ca in situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa,
partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de
proba.
- contractul de munca se incheie cu luarea in considerare a calitatilor personate ale fiecareia
dintre parti.
Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificarile reglementarilor legale cu
caracter general si intern pe baza carora se desfasoara activitatea/activitatile care face/fac
obiectul acestei proceduri.
Pe perioada absentei de la serviciu a persoanelor nominalizate , prezenta procedure in forma
initiala sau revizuita se aplica si de catre inlocuitorii acestora.

151
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

9.Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Compartimentul/ Operatiunea Secretariat Director Arhiva


crt.
1 Secretar E Ah
2 Contabil V
3 Director Ap

152
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Cod Denumirea
formular anexei

1 2
Anexa A_1 Contract de munca

153
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

11. Cuprins

Numarul Denumirea componentei in cadrul procedurii operationale Pag


componentei
in cadrul
procedurii
operationale

0 Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul
editiei procedurii operationale

2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


3 Lista persoanelor la care se difuzeaza editia
4 Scopul procedurii operationale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6 Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate
7 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
8 Descrierea procedurii operationale
9 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
10 Anexe, inregistrari, arhivari
11 Cuprins

154
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

Anexa A_1

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr._____/_________ in registrul general de evidenta a salariatilor*)

A. Partile contractului:
Angajator, persoana juridica, _________________________________________ cu sediul in
________________, str. _____________________ nr._________, judetul/sectorul ______________, cod fiscal
_____________, telefon __________, reprezentata legal prin ____________________ in calitate de
__________________

si

Salariatul/salariata – dl/dna _____________ domiciliat/domiciliata in localitatea ________________, str.


__________________, nr. _______, judetul ____________ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de
identitate/pasaportului seria ______, nr. __________, eliberat/eliberata de _________________, la data de
___________, CNP___________________, autorizaţie de muncă/permis de şedere in scop de muncă seria
________, nr. ___________ din data __________________

Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

Obiectul contractului: _________________________________________


B. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ______________________ urmand sa inceapa activitatea la
data de ________________;
b) determinata, de __________ luni pe perioada cuprinsa intre data de ________ si data de
________________/ pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de
post.
C. Locul de munca:
1. Activitatea se desfasoara la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc) __________________din sediul
social/punct de lucru/alt loc de muncă organizat al
angajatorului_____________________________________________________

2. Inlipsaunuilocdemuncafixsalariatulvadesfasuraactivitateaastfel:
___________________________________________________________________

D. Felul muncii:
Functia/meseria ____________________ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

E. Atributiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca *)

F΄.Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului:

155
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

________________________________________________________

F. Conditii de munca:
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestată se desfăşoară in condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

G. Durata muncii:
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ___ ore/zi,___ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ________(ore zi / ore noapte)
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului colectiv de
munca aplicabil.
2. O fracţiune de normă de _____ ore/zi, _____ ore/săptămană_____________.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ___ (ore zi/noapte)
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de
munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
H. Concediul:
Durata concediului anual de odihna este de _______ zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga,
fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ________________.

I. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut este de _______________lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri __________________

b) indemnizatii ______________

b1)prestaţii suplimentare in bani________________________________________

b2)modalitatea prestaţiilor suplimentare in natură__________________________

c) alte adaosuri ______________

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori
in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform
contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ________________

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

156
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

a) echipament individual de protectie ______________________

b) echipament individual de lucru _________________________

c) materiale igienico-sanitare ____________________________

d) alimentatie de protectie ______________________________

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ___________

L. Alte clauze:
a) perioada de probă este de ____________________ zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ____________ zile calendaristice, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ______ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare sau Contractului colectiv de munca
aplicabil.
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiilor
prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul
individual de munca.
e) alte clauze
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:
1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:

f) dreptul la acces la formare profesională.


g) dreptul la repaos zilnic si saptamanal.
h) Dreptul la concediul de odihna annual.
i) Dreptul la egalitate de sanse si de tratament.
j) Dreptul la securitate si sanatate in munca.
k) Dreptul la formare profesionala in conditiile actelor aditionale.
a) Obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform
fisei postului.
b) Obligatia de a respecta disciplina muncii.
c) Obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu.
d) Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate.
e) Obligatia de ra respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor.
b) Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
c) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
d) Să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului;
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) Să inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior inceperii


activităţii.
a1) Să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din
contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege.

157
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
OCTAVIAN IOSIF” TECUCI Elaborarea contractelor de munca a Nr. De exemplare ...2....
____________ personalului Revizia: -
COMPARTIMENTUL Nr.de ex. : -
SECRETARIAT Cod: P.O.Scr. 05
Pagina ...... din 25
Exemplar nr.: ........

b) Sa asigure permanent conditiile termice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor


de munca si conditiile corespunzatoare de munca.
c) Sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca.
d) Să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea in muncă, in meserie şi
specialitate.
e) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.
N. Dispozitii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii si al contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de
angajatori/ramuri/national, inregistrat sub nr. _____/________ la Inspectoratul teritorial de muncă, Municipiului
Bucureşti / Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executării contractului individual de muncă
impune incheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor in care o
asemenea modificare este prevăzută in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munca sa incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legătură cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului


contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material si
teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,

Pe data de ________________ prezentul contract incetează in temeiul art. _______ din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator, Salariat,

158