Sunteți pe pagina 1din 51

Legi, acte normative bancare

1. Legea
cu
privir
e la
Banca
Naţio
nală а
Mold
ovei
№548
-ХIII
от
21.07.
95г.,
Monit
orul
oficial
,
12.10.
95г.
№56-
57
2. Legea
cu
privir
e la
institu
ţiile
financ
iare

550-
XIII от
21.07.
95г.,
Monit
orul
oficial
,
1.01.9
6г.,
№1
3. Legea
RM
privin
d
societ
ăţile
pe
acţiun
i. nr.
1134
din
02.04.
1997
4. Legea
RM
nr.
199-
gghn
nfvfk
mdcld
fhyuy
t5jti
5. Regul
amen
tul cu
privir
e la
clasifi
carea
active
lor şi
angaj
amen
telor
condi
ţional
e şi
forma
rea
reduc
erilor
pentr
u
pierd
eri la
active
şi
proviz
ioanel
or
pentr
u
pierd
eri la
angaj
amen
te
condi
ţional
e,
aprob
at
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.
224
din
30.08.
2007,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
2007,
nr.
149-
152/5
60)
6. Regul
amen
tul cu
privir
e la
sufici
enţa
capita
lului
pond
erat la
risc,
aprob
at
prin
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.26
9 din
26.10.
2001,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.13
0/310
din
14.12.
2001
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
7. Regul
amen
tul cu
privir
e la
dezvă
luirea
de
către
băncil
e
licenţi
ate
din
Repu
blica
Mold
ova a
infor
maţiei
despr
e
activit
atea
lor
financ
iară,
aprob
at
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.
392
din
21.12.
2000,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.16
3-
165/4
46
din
29.12.
2000
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
8. Regul
amen
tul cu
privir
e la
conto
pirea
sau
absor
bţia
băncil
or din
Repu
blica
Mold
ova,
aprob
at
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.
143
din
02.06.
2000,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
2000,
nr.65-
67/23
0 (cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
9. Regul
amen
tul cu
privir
e la
credit
ele
expira
te,
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.13
0 din
15.05.
1998,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.87-
89
din
24.09.
1998
10. Regul
amen
tul cu
privir
e la
deţin
erea
de
către
bănci
a
cotelo
r în
capita
lul
unităţ
ilor
econo
mice,
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.81
din
09.04.
1998,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
1998,
nr.49 ,
art.
151
(cu
modif
icările 
şi
compl
etările
ulteri
oare)
11. Regul
amen
tul cu
privir
e la
poziţi
a
valuta

desch
isă a
băncii
,
aprob
at
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.
126
din
28.11.
1997,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.
112-
114/1
98
din
14.10.
1999,
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
12. Regul
amen
tul cu
privir
e la
lichidi
tatea
băncii
,
aprob
at de
Consil
iul de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei,
proce
s-
verbal
nr. 28
din 8
augus
t
1997,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
1997,
nr.64-
65,
art.
105
din
02.10.
1997
13. Regul
amen
tul
nr.53/
09-
01cu
privir
e la
exige
nţele
faţă
de
admi
nistra
torii
băncii
,
aprob
at
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.15
din
26.03.
1997,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
1997,
nr.
24/39
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
14. Regul
amen
tul nr.
42/09
-01
cu
privir
e la
deţin
erea
cotei
subst
anţial
e în
capita
lul
băncii
,
aprob
at
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.53
din
29.11.
1996,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
1996,
nr.80/
104
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
15. Regul
amen
tul
nr.37/
09-01
cu
privir
e la
desch
iderea
filialel
or de
către
bănci,
aprob
at de
Consil
iul de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei,
proce
s
verbal
nr.51
din
15.11.
1996,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.75-
76/91
din
21.11.
1996
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
16. Regul
amen
tul
nr.33/
09-01
cu
privir
e la
acord
area
credit
elor
de
către
bănci
funcţi
onaril
or săi,
aprob
at de
Consil
iul de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei,
proce
s-
verbal
nr.43
din
18.09.
1996,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.64
din
03.10.
1996
(cu
modif
icările
ulteri
oare)
17. Regul
amen
tul
nr.23/
09-01
cu
privir
e la
licenţi
erea
băncil
or,
aprob
at
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.37
din
15.08.
1996,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.59-
60/74
din
12.09.
1996
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
18. Regul
amen
tul
nr.3/0
9 cu
privir
e la
expun
erile
"mari
",
aprob
at de
Consil
iul de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei,
proce
s-
verbal
nr.37
din
01.12.
1995,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.70/
31
din
14.12.
1995
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
19. Regul
amen
tul
privin
d
tranza
cţiile
băncii
cu
perso
anele
sale
afiliat
e,
aprob
at
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.
297
din
30.12.
2009,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.27-
28,
art.
102
din
19.02.
2010
20. Regul
amen
tul
privin
d
condi
ţiile şi
modu
l de
efectu
are a
opera
ţiunil
or
valuta
re”,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.41-
43/17
7 din
26.03.
2010
21. Regul
amen
t cu
privir
e la
unităţ
ile de
schim
b
valuta
r,
aprob
at
prin
HCA
al
BNM
nr.53
din
05.03.
2009,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.62-
64/26
9 din
27.03.
2009
22. Regul
amen
tul
privin
d
condi
ţiile
de
acord
are
rezide
nţilor
a
credit
elor
în
valută
străin
ă de
către
băncil
e
licenţi
ate,
aprob
at
prin
hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr. 16
din
22.01.
2009,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.47-
48/18
0 din
03.03.
2009
23. Regul
amen
tul
privin
d
eliber
area
de
către
Banca
Naţio
nală a
Mold
ovei a
autori
zaţiilo
r
pentr
u
scoat
erea
mijloa
celor
băneş
ti din
Repu
blica
Mold
ova,
aprob
at
prin
hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.14
din
22.01.
2009,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
2009,
nr.57-
58/24
9
24. Regul
amen
tul
privin
d
autori
zarea
unor
opera
ţiuni
valuta
re de
către
Banca
Naţio
nală a
Mold
ovei,
aprob
at
prin
hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.51
din
05.03.
2009,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.
57-
58/25
1 din
20.03.
2009
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
25. Regul
amen
tul
privin
d
stabili
rea
cursul
ui
oficial
al
leului
mold
ovene
sc
faţă
de
valute
le
străin
e,
aprob
at
prin
HCA
al
BNM
nr.3
din
15.01.
2009,
public
ată în
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
2009,
nr.27-
29/10
0
26.  Regu
lamen
t
privin
d
facilit
ăţile
perm
anent
e de
credit
are
acord
ate
băncil
or de
către
Banca
Natio
nala a
Mold
ovei,
aprob
at
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.70
din
23.03.
2006,
în
vigoa
re din
21.04.
2006
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.51-
54/18
8 din
31.03.
2006),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
27.  Regu
lamen
t
privin
d
emite
rea,
circul
aţia şi
răscu
mpăr
area
Certifi
catelo
r
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei,
aprob
at
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.20
0 din
12.08.
2004,
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.16
3-
167/3
25
din
03.09.
2004),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
28.  Regu
lamen
t cu
privir
e la
depoz
itele
overn
ight
accep
tate
de
Banca
Naţio
nală a
Mold
ovei
de la
bănci,
aprob
at
prin
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr. 65
din
27.03.
2003,
în
vigoa
re din
01.09.
2003
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.
84-
86/
121
din
16.05.
2003),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
29.  
Regul
amen
t cu
privir
e la
opera
ţiunile
de
piaţă
desch
isă ale
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
cu
valori
mobil
iare
de
stat,
aprob
at
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr. 33
din
11.09.
1997,
în
vigoa
re din
18.09.
1997
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.62/
103
din
18.09.
1997),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
30.  Regu
lamen
t
privin
d
modu
l de
efectu
are
de
către
Banca
Naţio
nală a
Mold
ovei a
opera
ţiunil
or de
depoz
it în
lei
mold
ovene
şti cu
băncil
e
licenţi
ate,
aprob
at
prin
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.42
4 din
28.12.
2000,
în
vigoa
re din
15.02.
2001(
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.16-
18/65
din
15.02.
2001),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
31. Regul
amen
t
privin
d
ratele
de
referi
nţă
CHIB
OR şi
CHIBI
D,
aprob
at
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.
242
din
11.08.
2005,
în
vigoa
re din
01.12.
2005
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.11
0-
112/3
86
din
19.08.
2005),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
32. Regul
amen
t cu
privir
e la
condi
ţiile,
modu
l de
emisi
une şi
circul
aţie a
certifi
catelo
r
banca
re de
depoz
it şi a
cambi
ilor
banca
re,
aprob
at
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.94
din
31.03.
2005,
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.67-
68/24
8 din
06.05.
2005),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare 
33. Regul
amen
t cu
privir
e la
regim
ul
rezerv
elor
oblig
atorii,
aprob
at
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr. 85
din
15.04.
2004,
în
vigoa
re din
30.04.
2004
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.
67-
72/16
8 din
30.04.
2004),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
34. Regul
amen
t cu
privir
e la
activit
atea
de
credit
are a
băncil
or
care
opere
ază în
Repu
blica
Mold
ova,
aprob
at
prin
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.15
3 din
25.12.
1997,
în
vigoa
re din
30.01.
1998
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.
8/24
din
30.01.
1998),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
35. Regul
amen
t cu
privir
e la
modu
l de
garan
tare a
credit
elor
acord
ate
de
Banca
Naţio
nală a
Mold
ovei
băncil
or, Ho
tărîre
a
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei n
r.51
din
15.11.
96,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova n
r.83/1
10
din
26.12.
96 (cu
modif
icările
ulteri
oare)
36. Regul
amen
t
nr.9/0
8 cu
privir
e la
siste
mul
de
înscri
eri în
contu
ri ale
valoril
or
mobil
iare,
aprob
at
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.8
din
02.02.
1996
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.
26-
27/29
din
02.05.
1996),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare  
37. Regul
amen
t cu
privir
e la
facilit
atea
de
lomb
ard,
aprob
at
prin
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.28
din
18.10.
1995,
în
vigoa
re din
25.01.
1996
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.5-
6/1
din
25.01.
1996),
cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare
38.  Regu
lamen
tul
privin
d
desch
iderea
,
modif
icarea
şi
închid
erea
contu
rilor
la
băncil
e
licenţi
ate
din
Repu
blica
Mold
ova,
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.29
7 din
25.11.
2004,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.21
8-
223/4
74
din
10.12.
2004
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
39. Instru
cţiune
a cu
privir
e la
modu
l de
întoc
mire
şi
preze
ntare
de
către
bănci
a
unor
rapoa
rte
referit
oare
la
activit
atea
financ
iară,.
aprob
ată
prin
Hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.36
din 8
augus
t
1997,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.64-
65/10
3 din
02.10.
1997
(cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
40.
41. Instru
cţiune
a cu
privir
e la
raport
area
unor
opera
ţiuni
valuta
re de
către
băncil
e
licenţi
ate,
aprob
ată
prin
HCA
al
BNM
nr.11
din
22.01.
2009,
public
ată în
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
nr.47-
48
din
03.03.
2009,
art.
178
42. Instru
cţiune
a cu
privir
e la
desch
iderea
contu
rilor
în
străin
ătate,
aprob
ată
prin
hotăr
ârea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.27
9 din
13.11.
2003,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
2003,
nr.22
9-
233,
art.32
3 (cu
modif
icările
si
compl
etările
ulteri
oare)
43.  Instr
ucţiun
eа cu
privir
e la
introd
ucere
a
/scoat
erea
nume
rarulu
i în
/din
Repu
blica
Mold
ova
de
către
bănci,
aprob
ată
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.34
0 din
18.11.
1998,
Monit
orul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova,
1998,
nr.10
9-
110,
art.21
9 (cu
modif
icările
şi
compl
etările
ulteri
oare)
44.
45. Instru
cţiune
cu
privir
e la
plasar
ea,
circul
aţia şi
răscu
mpăr
area
valoril
or
mobil
iare
de
stat în
formă
de
înscri
eri în
contu
ri,
aprob
ată
prin
hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.
201
din
09.08.
2007
şi de
Minist
erul
Finanţ
elor al
Repu
blicii
Mold
ova la
10.08.
2007,
nr.08/
3-
1/308
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.13
6-
140/
533
din
31.08.
2007),
cu
modif
icările
ulteri
oare
46. Instru
cţiune
privin
d
partic
ularit
ăţile
emisi
unilor
de
acţiun
i şi
oblig
aţiuni
ale
băncil
or şi
modu
l de
autori
zare a
lor de
către
Banca
Naţio
nală a
Mold
ovei,
aprob
ată
prin
Hotărî
rea
Consil
iului
de
admi
nistra
ţie al
Băncii
Naţio
nale a
Mold
ovei
nr.95
din
30.04.
2010
(Moni
torul
Oficia
l al
Repu
blicii
Mold
ova
nr.98-
99/36
7 din
15.06.
2010)