Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu-Jiu

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Operaţiuni desfăşurate
de băncile comerciale

Student: Boltasu Luiza-Gabriela


Grupa 221,Finante si Banci

Tg-Jiu-2014
• Este evidentă diferenţa enormă între operaţiunile limitate,
efectuate de bancheri la începuturile activităţii bancare şi gama
complexă de servicii care pot fi oferite de o bancă modernă. Pe
măsură ce băncile s-au dezvoltat, mulţi experţi au încercat să
definească ce se înţelege prin termenul de “bancă”, dar încă nu s-a
ajuns la o definiţie generala.
• O bancă este o instituţie căreia i se acordă permisiunea, în general
sub forma unei autorizaţii/licenţe, de a efectua tranzacţii cu bani.
• Cu alte cuvinte, o companie este bancă dacă este recunoscută
oficial ca bancă.
• Deşi aceasta este o definiţie “închisă” (o bancă trebuie să fie
recunoscută ca bancă) ea este, în general,acceptată.
• Potrivit reglementărilor care guvernează activitatea bancară din
România, băncile sunt persoane juridice autorizate să desfăşoare,
în principal, activităţi de atragere de depozite de la persoane
juridice şi fizice şi acordare de credite în nume şi cont propriu.
Funcţiile principale ale unei bănci sunt:

• să atragă depozitele băneşti ale clienţilor, persoane


fizice şi juridice (atragerea fondurilor).

• să permită clienţilor să-şi retragă banii sau să-i


transfere în alte conturi (transferul fondurilor).

•să acorde împrumuturi clienţilor care solicită credite,


folosind depozitele atrase (plasarea fondurilor).
•În afară de aceste operaţiuni, persoanele juridice şi, într-o proporţie mai mică cele fizice, pot avea şi alte
solicitări decât cele privind activitatea de bază a băncilor.
 
Băncile oferă o gamă largă de servicii care aduc venituri din comisioanele şi cheltuielile percepute pentru
efectuarea lor, astfel:

 
valuta.

cecurile de călătorie.

încasarea taxelor şi amenzilor.

casetele pentru păstrarea valorilor.

seifurile.

banca la distanţă.

asigurarea de călătorie.

achiziţionarea şi vânzarea hârtiilor de valoare.

consultanţă în afaceri.
În activitatea băncilor comerciale se disting două grupe de operaţiuni:
În activitatea băncilor comerciale se disting două grupe de operaţiuni:

Operaţiuni active - reflectă utilizarea fondurilor atrase în vederea ob ţinerii de profit


Operaţiuni active - reflectă utilizarea fondurilor atrase în vederea ob ţinerii de profit
prin diferenţa de dobândă încasată comparativ cu cea plătit ă pentru atragerea de
prin diferenţa de dobândă încasată comparativ cu cea plătit ă pentru atragerea de
resurse:
resurse:
creditele acordate clienţilor, pe diferite termene, al căror obiect de creditare este
creditele acordate clienţilor, pe diferite termene, al căror obiect de creditare este
foarte variat şi diferă de la o bancă la alta, pentru care încaseaz ă dobânzi şi
foarte variat şi diferă de la o bancă la alta, pentru care încaseaz ă dobânzi şi
comisioane;
comisioane;
depozitele plasate - ca orice entitate care are fonduri temporar disponibile, o banc ă
depozitele plasate - ca orice entitate care are fonduri temporar disponibile, o banc ă
comercială le poate plasa la alte bănci pe piaţa na ţional ă sau interna ţional ă, de regul ă
comercială le poate plasa la alte bănci pe piaţa na ţional ă sau interna ţional ă, de regul ă
pe termen scurt, încasând dobândă;
pe termen scurt, încasând dobândă;
participaţiile - se referă la investirea fondurilor băncii în ac ţiuni la diferite
participaţiile - se referă la investirea fondurilor b ăncii în ac ţiuni la diferite
companii. Aceste acţiuni, ca investiţii financiare pe termen lung, aduc b ăncii un venit
companii. Aceste acţiuni, ca investiţii financiare pe termen lung, aduc b ăncii un venit
anual sub formă de dividende;
anual sub formă de dividende;
investiţiile financiare în alte titluri financiare - se referă la plasamente atât în
investiţiile financiare în alte titluri financiare - se referă la plasamente atât în
titluri financiare pe termen scurt cât şi pe termen lung, un loc important de ţinându-l
titluri financiare pe termen scurt cât şi pe termen lung, un loc important de ţinându-l
titlurile emise de stat (certificate de trezorerie, obliga ţiuni guvernamentale).
titlurile emise de stat (certificate de trezorerie, obliga ţiuni guvernamentale).
Toate dobânzile încasate de bănci din plasarea fondurilor sunt denumite dobânzi
Toate dobânzile încasate de bănci din plasarea fondurilor sunt denumite dobânzi
active.
active.
Operaţiuni pasive - reflectă fondurile proprii sau atrase de care dispune o banc ă pentru
Operaţiuni pasive - reflectă fondurile proprii sau atrase de care dispune o banc ă pentru
desfăşurarea activităţii sale şi se referă la:
desfăşurarea activităţii sale şi se referă la:
capitalul social şi fondurile de rezervă - la înfiinţare, orice bancă trebuie să-şi constituie
capitalul social şi fondurile de rezervă - la înfiinţare, orice bancă trebuie să-şi constituie
un capital social minim, conform reglementărilor b ăncii centrale;
un capital social minim, conform reglementărilor b ăncii centrale;
conturile curente şi conturile la termen - reprezintă 60-70% din totalul resurselor, fiind
conturile curente şi conturile la termen - reprezintă 60-70% din totalul resurselor, fiind
constituite din sumele depuse la bancă de clienţi pentru efectuarea de pl ăţi sau pentru
constituite din sumele depuse la bancă de clien ţi pentru efectuarea de pl ăţi sau pentru
păstrare;
păstrare;
împrumuturile de la alte bănci - dacă fondurile proprii şi cele atrase nu îi sunt
împrumuturile de la alte bănci - dacă fondurile proprii şi cele atrase nu îi sunt
suficiente sau apar decalaje în raport cu obliga ţiile de plat ă, o banc ă se poate împrumuta de
suficiente sau apar decalaje în raport cu obliga ţiile de plat ă, o banc ă se poate împrumuta de
pe piaţa interbancară sau de la banca centrală;
pe piaţa interbancară sau de la banca centrală;
împrumuturile subordonate - sunt împrumuturi luate de la alte b ănci, pe termen lung şi
împrumuturile subordonate - sunt împrumuturi luate de la alte b ănci, pe termen lung şi
care nu pot fi rambursate anticipat, decât în caz de faliment al b ăncii debitoare, pentru
care nu pot fi rambursate anticipat, decât în caz de faliment al b ăncii debitoare, pentru
banca creditoare acestea fiind plasamente financiare pe termen lung. Caracteristica lor
banca creditoare acestea fiind plasamente financiare pe termen lung. Caracteristica lor
principală, de unde şi denumirea, este că în caz de faliment sau lichidare a b ăncii,
principală, de unde şi denumirea, este că în caz de faliment sau lichidare a b ăncii,
rambursarea lor are o poziţie subordonată faţă de to ţi ceilalţi creditori ai băncii care au
rambursarea lor are o poziţie subordonată fa ţă de to ţi ceilalţi creditori ai băncii care au
prioritate la masa credală(gruparea organizata a creditorilor).
prioritate la masa credală(gruparea organizata a creditorilor).
Dobânda plătită de bănci pentru fondurile atrase poartă denumirea de dobândă pasivă.
Dobânda plătită de bănci pentru fondurile atrase poart ă denumirea de dobândă pasivă.
•Principiul de bază în practica bancară este ca
întotdeauna suma dobânzilor pasive să fie mai
mica decât suma dobânzilor active. Diferenţa
este destinată să acopere cheltuieli curente ale
băncii (chirii, salarii, cheltuieli administrative
de operare, constituire de rezerve) şi să
realizeze profit.
Aceste venituri şi cheltuieli sunt reflectate în
contul de profit sau pierdere.
BIBLIOGRAFIE:

 
 Dardac N., Barbu T. - „Monedă, bănci şi politici monetare”, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2005
 Basno C., Dardac N., Floricel C. - “Moned ă, credit, b ănci”, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1999