Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
FIŞA DISCIPLINEI www.econ.ubbcluj.ro
Strategii de afaceri
1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai


1.2 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Management
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studiu / Calificarea Managementul Dezvoltării Afacerilor

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Strategii de afaceri


2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Borza Anca
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Borza Anca
2.7 Regimul
2.4 Anul de studii 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E Ob.
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de
42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
învăţământ
or
Distribuţia fondului de timp
e
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 33
Tutoriat 4
Examinări 4
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 83
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Management strategic


4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


 Orele de curs au un caracter interactiv accentuat şi constau în dezbaterea
problematicii cuprinse în programa analitică comunicată masteranzilor, fapt
5.1. de desfăşurare a ce prespune parcurgerea de către masteranzi a bibliografiei recomandate.
cursului  Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele
mobile închise.
 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.
1
5.2. de desfăşurare a  La orele de seminar masteranzii sunt împărţiţi în 5 grupuri (fiecare grup are în
seminarului/laboratorului componenţa sa 4-5 masteranzi) şi discută studiile de caz programate pentru fiecare
dezbatere şi cele atribuite prin formularea unor opinii personale şi de grup.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe  Să analizeze strategiile adoptate de firme pe baza informaţiilor ce le deţin;


profesionale  Să elaboreze noi strategii cerute de evoluţiile din mediul exterior, în special bazate pe
nevoia de colaborare dintre firme;
 Să înţeleagă rolul pe care îl are procesul de management strategic în globalizare;

Competenţe  Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin


transversale asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
 Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor
sinteze bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate;
 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific şi să demonstreze capacitatea de a
identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Formarea şi dezvoltarea unor aptitudini analitice şi de prezentare care
să permită masteranzilor formularea unor decizii privind strategiile
care sunt oportune pentru firme în contextul globalizării.
7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea cunoștințelor necesare pentru identificarea resurselor
şi competenţelor necesare unei firme și pentru crearea valorii,
respectiv pentru dobândirea avantajului competitiv
 Înţelegerea aspectelor pe care le comportă elaborarea unei strategii
globale și dobândirea aptitudinilor necesare
 Cunoaşterea deciziilor care stau la baza încheierii alianţelor strategice
la nivel global, respectiv a fuziunilor şi achiziţiilor globale.
8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii


Introducere in managementul strategic global. Definirea Prelegeri cu caracter
managementului strategic. Analiza puterii stakeholderilor. interactiv
2 prelegeri
Procesul de globalizare. Etapele strategiei globale. Definirea
managementului strategic global
Analiza mediului strategic. Explorarea mediului concurenţial.
Fundamentele mediului strategic. Gradul de turbulenţă în mediu.
Analiza mediului general. Analiza stadiilor de creştere a pieţei. Prelegeri cu caracter
2 prelegeri
Factori esenţiali ai succesului într-o industrie. Analiza interactiv
colaborărilor din mediu. Analiza unuia sau mai multor concurenţi
direcţi.
Analiza resurselor şi competenţelor. Dobândirea avantajului
competitiv. Analizarea resurselor şi a competenţelor. Adăugarea
valorii: lanţul valorii şi sistemul valorii. Surse de avantaj
competitiv. Cele şapte elemente ale avantajului competitiv bazat pe Prelegeri cu caracter
3 prelegeri
resursele firmei. Modelul VRIO - un mecanism pentru testarea interactiv
resurselor competitive. Aplicarea modelului VRIO la firma
Southwest Airlines. Identificarea resursele şi competenţelor care
pot oferi un avantaj competitiv susţinut.
Elaborarea unei strategii globale. Globalizarea firmei Sony. Un Prelegeri cu caracter
2 prelegeri
model de elaborare a unei strategii globale. interactiv
Alianţe strategice la nivel global. Alianţele strategice: tipologie. Prelegeri cu caracter
3 prelegeri
Un model de analiză a alianţelor strategice la nivel global. interactiv

2
Fuziuni şi achiziţii la nivel global. Raţiunea fuziunilor şi
achiziţiilor la nivel global. Decizia privind efectuarea unor fuziuni Prelegeri cu caracter
2prelegeri
şi achiziţii la nivel global. Integrarea firmelor după fuziuni şi interactiv
achiziţii la nivel global.
Bibliografie:
1. Barney, J., Hesterely, W., 2012, Strategic Management and Competitive Advantage, Pearson
2. Borza, A., 2012, Management strategic, Editura Risoprint, Cluj-Napoca
3. Borza, A., Bordean, O., Mitra, C., Dobocan, C., 2008, Management strategic. Concepte şi studii de caz,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca
4. Ciobanu, I., Ciulu, R., 2005, Strategiile competitive ale firmei, Ed. Polirom, Iaşi,
5. De Witt, B., Meyer, R.,2014, Strategy. An international perspective, Cengage Learning
6. Frynas, J., G., Mellahi, K., 2015, Global strategic management, Oxford University Press
7. Hill,C., 2014, International business. Competing in the global marketplace, McGraw Hill
8. Hitt, M., Ireland, D., Hoskisson, R., 2013, Strategic management,. Competitiveness & Globalization,
Cengage Learning
9. Lasserre, P., 2012, Global Strategic Management, Palgrave Macmillan
10. Pitt, M., Koufopoulos, D.,2012, Essentials of Strategic Management, Sage
11. Verbeke, A., 2013, International Business Strategy, Cambridge University Press

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


Resursele şi competenţele firmelor. Adăugarea valorii: lanţul Discuţii pe baza studiilor de caz 1 seminar
valorii şi sistemul valorii programate în cadrul echipelor
formate din 3-5 studenți (în funcție
de complexitate)
Analiza puterii stakeholderilor. Influenţa acestora asupra Discuţii pe baza studiilor de caz 1 seminar
procesului de management strategic. Studierea mediului programate în cadrul echipelor
concurenţial și a colaborărilor din mediu formate din 3-5 studenți (în funcție
de complexitate)
Aplicarea modelului VRIO pentru testarea resurselor Discuţii pe baza studiilor de caz 1 seminar
competitive. programate în cadrul echipelor
formate din 3-5 studenți (în funcție
de complexitate)
Studierea modului de fundamentare și implementare a Discuţii pe baza studiilor de caz 1 seminar
strategiei globale. Studierea modului de fundamentare și programate în cadrul echipelor
implementare a alianțelor strategice globale. formate din 3-5 studenți (în funcție
de complexitate)
Studierea modului de fundamentare și implementare a Discuţii pe baza studiilor de caz 1 seminar
fuziunilor și achizițiilor la nivel global. programate în cadrul echipelor
formate din 3-5 studenți (în funcție
de complexitate)
Prezentarea unui proiect, de către grupuri formate din câte 3 Prezentare proiect 2 seminarii
studenți, privind strategia unei firme care are activitate
globală, pe baza cerințelor formulate de profesor
Bibliografie:
1. Barney, J., Hesterely, W., 2012, Strategic Management and Competitive Advantage, Pearson
2. Borza, A., 2012, Management strategic, Editura Risoprint, Cluj-Napoca
3. Ciobanu, I., Ciulu, R., 2005, Strategiile competitive ale firmei, Ed. Polirom, Iaşi,
4. De Witt, B., Meyer, R.,2014, Strategy. An international perspective, Cengage Learning
5. Frynas, J., G., Mellahi, K., 2015, Global strategic management, Oxford University Press
6. Verbeke, A., 2013, International Business Strategy, Cambridge University Press

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

· În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularul disciplinei s-a întâlnit cu
specialiști în domeniul managementului strategic. De asemenea, a discutat și cu alte cadre didactice din domeniu,
titulare în alte departamente sau în alte instituţii de învăţământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor
şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de
învăţământ superior.

3
10. Evaluare

10.3 Pondere
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
în nota finală
10.4 Curs • Cunoaşterea conceptelor specifice Examenul scris final va consta
Strategiilor de afaceri; din întrebări grilă formulate 40%
 Capacitatea de utilizare adecvată a astfel încât să testeze
conceptelor, metodelor şi cunoștințele dobândite, precum
procedeelor specifice Strategiilor de și mini-studii de caz prin care
afaceri. este stimulată creativitatea
 Înţelegerea importanţei studiilor de studenților, în sensul
caz în cadrul disciplinei Strategii de valorificării într-un mod creativ
afaceri; a cunoștințelor teoretice
 Construirea tipurilor de argumente dobândite la această disciplină.
pro şi contra pentru situaţii
dilematice.
10.5  Însuşirea şi înţelegerea Studenții au obligația să
Seminar/laborator problematicii tratate la curs şi participe activ la seminarii, să 20%
seminar se pregătească în prealabil și să
 Capacitatea de a explica şi utiliza se implice în discutarea
corect concepte specifice Strategiilor studiilor de caz programate
de afaceri; pentru discutare la seminar.
 Capacitatea de a lua o decizie
corectă pe baza unei evaluări exacte Studenții vor avea de realizat
a situației date; un proiect final (bazat pe 40%
cerințe concrete) la care vor
 Evaluarea argumentelor proprii sau
lucra în echipe formate din 3
susţinute de alţii;
persoane pentru care vor
 Capacitatea de a construi tipurile de
pregăti și o prezentare în MS
argumente pro şi contra studiate Power Point.
adaptate la situaţii reale definite.

10.6 Standard minim de performanţă


• Cunoașterea principalelor concepte folosite în cadrul disciplinei Strategii de afaceri;
• Capacitatea de a dezvolta o strategie specifică mediului global de afaceri;
• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);
• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece);
• Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de
examen;
• Examenul este scris și durează 120 minute;

Data completării Titular de curs


27.02.2016
Prof. univ. dr. Anca Borza

Titular de seminar
Prof. univ. dr. Anca Borza

Director de departament
Prof.univ.dr. Răzvan-Liviu Nistor

Data avizării în departament 21.03.2016