Sunteți pe pagina 1din 6

Copiii cu ADHD – studiu de caz

Prezentarea cazului
Numele şi prenumele copilului: G. A. C.
Data naşterii: 25.03.2012
Instituţia de învăţământ: Şcoala Generală Tulcea
Clasa: a II-a
Simptome ADHD:
Neatenţia
 pare să nu acorde atenţia cuvenită detaliilor sau că se gândeşte la altceva;
 deseori îi este greu să se concentreze asupra unei singure activităţi;
Hiperactivitatea
 excesiv de neastâmpărată;
 nu reuşeşte să rezolve sarcini în linişte;
 manifestă, uneori în mod paradoxal, un nivel de inflexibilitate care conduce la
experienţe extrem de frustrante, în momentul în care li se cere să întrerupă o
activitate şi să treacă la alta.
Impulsivitatea
 tendinţa de a acţiona fără raţionament, brusc;
 îi întrerupe frecvent pe alţii, ia obiectele altora sau pare constant impacientată şi
frustrată.

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT

ECHIPA DE CAZ:
Înv. / prof. / educ.: A.C.
Înv. / prof. de sprijin: D.S.
Psiholog / psihopedagog: S.D
Logoped: G.I.
Părinţi (adoptivi): V. Daniel, V. Emilia.
Asistent social: .................................................................................................
Alţii: .................................................................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................................................

PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL:


- diagnostic medical: ADHD
- comportament hiperactiv;
- probleme de concentrare a atenţiei;
- dificultăţi mari în procesul citit-scris, calcul matematic;
- deficienţe de vorbire şi limbaj care duc la un vocabular limitat, o exprimare
înceată şi vagă, lacune de gramatică
- rezolvarea de probleme şi organizarea: dificultăţi în elaborarea unor strategii
complexe de rezolvare a problemelor şi în organizare, probleme în activităţile de
memorare
- reacţii emoţionale: deoarece au o toleranţă scăzută la frustrare, se enervează
repede, exprimă un entuziasm peste limitele situaţiei, reacţionează exagerat;
- tulburări de conduită: comportament sfidător, încăpăţânare, ostilitate verbală,
ieşiri necontrolate

Tipul de program propus: intervenţie personalizată.


Perioada de implementare a programului: oct. 2019 – iunie 2020
Obiective generale:
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
- dezvoltarea capacităţii de receptare orală;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;
- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii.
Domenii vizate de program:
- limba şi literatura română;
- matematică.
Tipul evaluării propus: evaluare iniţială, curentă, sumativă, observare sistematică,
chestionare orală, probe de evaluare orale, scrise, practice, recompense.

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Numele elevului: G. C. A.
Clasa: a II-a
Vârsta: 8 ani
Priorităţi pentru perioada: oct. 2019 – iun. 2020
Orar de intervenţie:
 Învăţător / profesor tutore: permanent
 Învăţător / profesor de sprijin: luni – 10-11;
miercuri 9-10;
joi 8-9.
Disciplinele / domeniile de intervenţie:

Disciplina/ Nivelul de debut constatat Obiective specifice Strategii


domeniul (metode şi
mijloace)
Limbă şi - vocabular limitat, - să răspundă la întrebări simple; - conversaţia,
comunicare exprimare săracă; - să formuleze corect propoziţii; explicaţia,
- dificultăţi de analiză şi - să povestească o succesiune de demonstraţia,me
sinteză fonetică; acţiuni; toda fonetică
- recunoaşte şi scrie unele - să descrie imagini; analitico-
litere; - să despartă corect cuvinte în sintetică, jocul
- nu citeşte pe silabe. silabe, precizând numărul şi didactic,
poziţia acestora; exerciţiul
- să identifice sunetele în silabe - jetoane,
şi cuvinte, precum şi poziţia planşe, imagini,
acestora; instrumente de
- să scrie corect litere, cuvinte, scris, caiete, fişe
propoziţii; de lucru, bucăţi
- să realizeze corespondenţa de sârmă, aţă,
sunet – literă; plastilină.
- să citească silabe, cuvinte,
propoziţii.
Matematică - numără cu unele - să formeze şi să compare - explicaţia,
dificultăţi în concentrul 0 mulţimi de obiecte; demonstraţia,
– 10; - să numere corect obiectele unei exerciţiul, jocul
- dificultăţi în realizarea mulţimi; didactic;
corespondenţei număr de - să realizeze corespondenţa între - obiecte, planşe
obiecte – cifră; numărul de elemente şi cifră; cu cifrele,
- identifică unele cifre; - să numere corect crescător şi caiet,fişe de
- scrie cu unele greşeli descrescător în concentrul 0-10; lucru,
cifrele. - să identifice vecinii unui număr numărătoare,
dat din concentrul 0-10; beţişoare
- să scrie corect numerele 0-10;
- să efectueze corect operaţii de
adunare şi scădere în concentrul
0-10.
Integrarea în - vorbeşte deseori fără a - să colaboreze cu colegii de - explicaţia,
grupul şcolar cere permisiunea, îşi clasă; conversaţia,
deranjează colegii de - să comunice cu colegii de jocul didactic,
clasă, uneori îi loveşte; clasă; demostraţia.
- unii colegi de clasă o - să vorbească atunci când i se
evită, alţii au deseori permite;
conflicte cu ea.

Sarcini ale membrilor echipei de caz:


Înv. / prof. / educ.: activităţi diferenţiate; activizarea şi stimularea elevului; acordarea
sprijinului şi încurajarea elevului; valorizarea modelelor de rol pozitive, dezbateri,
discuţii privind importanţa auto-controlului şi auto-organizării; recompensarea
comportamentelor dezirabile şi sancţionarea celor indezirabile.

Înv. / prof. de sprijin / itinerant: colaborarea cu înv. tutore, psihologul, familia copilului;
acordarea unei asistenţe directe şi individuale în cadrul clasei şi în afara clasei; întărirea
comportamentelor pozitive; consilierea clasei în vederea acceptării de către colegi şi
integrării elevului; valorizarea modelelor de rol pozitive, dezbateri, discuţii privind
importanţa auto-controlului şi auto-organizării; recompensarea comportamentelor
dezirabile şi sancţionarea celor indezirabile.

Psiholog / psihopedagog: consiliere individuală, testare psihologică, exerciţii pentru


atenţie.

Părinţi: acordarea sprijinului în efectuarea temelor şcolare; stabilirea unui program clar
de activitate; limitarea accesului la televizor şi calculator; încurajarea în îndeplinirea unor
sarcini în familie, acordarea unor mici responsabilităţi; exerciţii de relaxare.

Alţii:
ADAPTARE CURRICULARĂ
LIMBA ROMÂNĂ – CLASA A II-A

Capacitatea Itemi Forma de adaptare Observaţii


Perioada
Capacitatea de - delimitează corect cuvintele dintr-o A- adaptare;
receptare a propoziţie şi menţionează numărul lor; R- recuperare.
mesajului oral - desparte corect cuvintele în silabe, A-R – prin imitaţie;
precizând numărul şi poziţia acestora; R- după model;
- identifică sunetele în silabe şi cuvinte, R- după model, prin
precum şi poziţia acestora; exerciţiu, iniţial 1-
- completează propoziţii lacunare, 2-3 silabe;
realizând acordul predicatului cu
subiectul; A-R – cu sprijin,
după imagini.
Capacitatea de - construieşte enunţuri cu cuvinte date; A-R- cu sprijin
exprimare - utilizează un cuvânt nou învăţat într- obiectual,
orală un enunţ propriu; imagistic;
- formulează răspunsuri corecte la
întrebări asupra unui text cunoscut. A – cu sprijin,
explicaţii
suplimentare.
Capacitatea de - denumeşte corect imagini; R- cu sprijin, apoi
receptare a individual
mesajului scris - identifică literele de tipar mici şi A-R – în ritm
mari; propriu

- citeşte silabe, cuvinte, propoziţii;


Capacitatea de - scrie corect literele mici şi mari de A-R- după model;
exprimare mână; A-R – după model.
scrisă - copiază, transcrie, scrie după dictare
litere, silabe, cuvinte, propoziţii scurte.
ADAPTARE CURRICULARĂ
MATEMATICĂ – CLASA A II-A

Capacitatea Itemi Forma de adaptare Observaţii


Perioada
Cunoaşterea şi - formează mulţimi de obiecte după R- cu sprijin
utilizarea criterii date; obiectual, explicaţii
conceptelor - compară mulţimi de obiecte; suplimentare;
specifice - numără corect obiectele unei
matematicii mulţimi; R- după model;
- realizează corespondenţa între
numărul de elemente şi cifră; A-R – după model;
- scrie corect numerele 0-10;
- numără corect crescător şi
descrescător în concentrul 0-10; A-R – cu sprijin;
- precizează vecinii unui număr dat
din concentrul 0-10; R – cu ajutorul
- efectuează corect exerciţii de obiectelor
adunare şi scădere în concentrul 0-10.

Condiţii pentru îmbunătăţirea performanţelor copiilor cu ADHD şi disfuncţie asociată:


* limitarea jocului pe calculator şi accesul la televizor;
* aflarea domeniilor de interes ale copilului;
* crearea oportunităţilor pentru exerciţii fizice;
* încurajarea vizualizării;
* găsirea momentelor în care copilul este atent;
* oferirea unui feed-back imediat legat de modul în care realizează sarcina;
* aşezarea în clasă în apropiere de profesor, cu spatele la colegi;
* evitarea stimulilor care pot să-i distragă atenţia;
* evitarea schimbărilor de program, de domiciliu sau a unităţii şcolare, a întreruperilor;
*menţinerea contactului vizual în cadrul instrucţiei verbale;
*oferirea unor indicaţii clare şi concise, evitarea comenzilor multiple;
*a ne asigura că elevii înţeleg instrucţiunile înaintea începerii activităţii, repetarea
acestora dacă este necesar;
*alcătuirea unor rapoarte de activitate zilnică, acestea fiind un reper exterior referitor la
perioada de timp în care trebuie realizată o sarcină (pentru organizarea timpului);
*acordarea unui timp suplimentar pentru realizarea unor sarcini, fără a se penaliza timpul
cerut în plus;
*aceşti copii sunt frustraşi, iar stresul, presiunile şi oboseala pot să le diminueze controlul
şi să determine comportamente neadecvate;
*găsirea unor soluţii prestabilite pentru comportamentele inadecvate;
*evitarea ridiculizării şi a criticilor frecvente;
*recompensarea reuşitelor pentru creşterea stimei de sine;
*încurajarea imediată a oricărui comportament pozitiv sau a oricărei performanţe;
*a-l învăţa pe copil să se autorecompenseze, să gândească pozitiv privitor la propria
persoană;
*implicarea copilului în activităţi sociale;
*angajarea în activităţi care să fie moderat competitive sau chiar necompetitive;
*învăţarea unor tehnici de relaxare fizică;
*punerea accentului pe terapia în cadrul familiei.