Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de activitate al

COORDONATORULUI DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE


ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

An şcolar 2019 – 2020

Întreaga activitate de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmărit, în


principal creșterea prestigiului și calității activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu
elevii și profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul școlar și cu reprezentanți ai
comunității locale.
S-a urmărit în mod constant ca spațiul școlii, să constituie un mediu de manifestare a
responsabilității, a comportamentului decent și a toleranței față de opinii diferite. La începutul
anului școlar au fost jalonate principalele obiective ale activității educative extrașcolare și
extracurriculare. Desfășurarea activității educative a implicat trei categotrii de demersuri, care
au fost valorificate la maximum în școala noastră.
- Prima categorie a constituit-o coordonarea și sprijinirea activităților desfășurate în
cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor
- A doua categorie este reprezentată prin demersurile special orientate : Orele de
consiliere și orientare școlară, educație civică, activități extrașcolare.
- A treia categorie apelează practic la disciplinele școlare din trunchiul comun și la
disciplinele din zona celor la decizia școlii, acestea având un potențial ridicat în ceea ce privește
educația pentru valori, precum și strategii adecvate în acest scop.
Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul că pe parcursul
întregului an s-a stimulat și valorizat potențialul elevilor prin îndrumarea și sprijinirea acestora .
De fiecare dată au fost rezolvate rapid , transparent și eficient conflictele apărute între elevi.
Analizând a doua categorie de demersuri educative, este de remarcat faptul că pe parcursul
întregului an, temele adoptate în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară au fost conform
noilor programe. Toți dirigintii și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar, planificarea orei de
consiliere conform noilor norme.
Cel de al treilea demers a avut în vedere ca activitatea curriculară de la clasă să nu fie
perturbată de activitățile extracuriculare și extrașcolare, încercând în acest fel, ca raportul dintre
aceste activități educative să fie în favoarea activităților de la clasă.
Obiectivele propuse pentru anul școlar 2019-2020 au vizat următoarele aspecte:
- proiectarea eficientă a activității educative;
- dezvoltarea capacității de cunoaștere și facilitarea relațiilor interpersonale;
- îmbunătățirea frecvenței și diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare;
- educația pentru sănătate în vederea unui stil de viață echilibrat;
- prevenirea și combaterea violenței în școală;
- educația pentru securitate personală;
- informarea continuă a profesorilor diriginți;
- optimizarea relației școală – familie în vederea integrării elevilor în viața comunității;
- dezvoltarea relațiilor comunitare ale școlii și atragerea de noi parteneri în derularea
programelor educaționale.
Pentru a prezenta cât mai transparent activitatea educativă desfășurată în școala
noastră voi prezenta o analiză care să evidențieze atât realizările cât și nerealizările din acest
domeniu, oportunitățile dar și pericolele.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Personal didactic calificat,cu competențe - Numărul mic al elevilor care solicită consiliere
necesare evaluării și valorificarii valențelor individuală si lipsa unei baze de date cu aceștia.
educative ale elevilor - Lipsa unei comunicări permanente între diriginți
- Diversitatea propunerilor făcute de cadrele și părinții elevilor.
didactice și elevi pentru constituirea - Comunicare slabă între diriginți și colectivele de
programului de activități educative. elevi –lucru ce duce la necunoașterea unor conflicte
- Diversificarea tematicilor orelor de între elevi.
consiliere și orientare. - Abordarea cu neîncredere a influenței pozitive
- Activități educative diverse, cu puternic a activităților educative extrașcolare asupra
accent formativ dezvoltării personalității elevului
- Diversificarea modalităților de identificare a - Lipsa unui psiholog școlar
nevoilor elevilor și atragerea lor în proiecte
de interes județean și național
- Stabilirea unor criterii unitare pentru
acordarea notei la purtare.
- Monitorizarea elevilor cu absențe multe.
- Mediatizarea activităților extrașcolare și
extracurriculare în comunitate
OPORTUNITAȚI AMENINȚĂRI
- Creșterea ofertei de cursuri pentru formarea- Creșterea numărului de elevi care provin din familii
continuă prin CCD dezorganizate cu implicații nefavorabile asupra
- Creșterea receptivității unor parinți în evoluției personalității elevilor
rezolvarea problemelor de comportament - Dezinteres în familie pentru educația și formarea
deviant al elevilor propriilor copii.
- Realizarea parteneriatului școală- parinți - Reținerea unor elevi de a participa la ședințe de
prin Comitetul de parinți pe școală consiliere individuală.
- Posibilitatea implicării elevilor în proiecte - Numărul mare de emisiuni și publicații care
și programe educative promovează violența și care au un impact negativ
asupra elevilor

In afara activităților cuprinse în Graficul de activități extracurriculare, pe parcursul


anului școlar au mai fost organizate de către învățători și diriginti conform programelor de
activități extrașcolare pe clase, acțiuni educative diverse precum: vizite la bibliotecă, vizitarea
firmelor locale, vizionarea unor spectacole de teatru, mese rotunde.
De menționat faptul că în acest an școlar, din cauza pandemiei cu COVID 19, în
perioada 12.03.2020 -12.06.2020 cursurile s-au desfășurat în mediul online. Prin urmare, și
activitățile extrșcolare s-au derulat tot online.S-au realizat astfel întâlniri pe grupurile claselor de
whatsapp și messenger, pe platforme educaționale și pe ZOOM.
Activitățile din cadrul programului „Școala altfel” s-au realizat online după o planificare
bine stabilită pe clase si arii curriculare.
Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al învățătorilor și diriginților.Au
fost organizate sedințe cu părinții, în cadrul cărora, a fost prezentat Regulamentul de ordine
interioară și rezultatele școlare ale elevilor. Învățătorii și diriginții au luat măsuri pentru a
înștiința părinții elevilor cu situație de corigență si notă scazută la purtare.
Activitatea Consiliului elevilor
In anul scolar 2019-2020, Consililul școlar al elevilor s-a întrunit lunar. La aceste ședințe
au fost prezenți toți șefii claselor sau adjuncții acestora. Au fost dezbătute subiecte de interes
corespunzătoare vârstei fiecărui ciclu de învățământ.
Activitățile extracurriculare din anul școlar 2019-2020 au fost complexe, s-au bazat pe
o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate și au implicat un număr mare de elevi, cadre
didactice și reprezentanți ai comunității locale.
Comitetul de parinti.
În luna octombrie 2019 a avut loc adunarea generală a părinților în vederea constituirii
Consiliului reprezentativ al părinților pentru anul școlar 2019-2020 și elaborării unui regulament
intern al acestuia. Reprezentanții comitetelor de părinți pe clase s-au întrunit ori de câte ori a fost
nevoie, discutând teme de interes comun atât pentru copii și școală în general, cât și pentru
comunitate.

Director, Coordonator proiecte si programe,

S-ar putea să vă placă și