Sunteți pe pagina 1din 123

ROMANlA

JUDETUL NEAMT

PRIMARIA ORASUI-UT BIC AZ


fautoritatea administrafiei publice emitente *) ]

Nr.7546 din 12.01.2018

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.61 din 11.07.2018

in scopul LUCRART DE REALTzARE A TNFRASTRUCTURIT DE pRorECTrE innpornrv,t


INUNDATIILOR PE PARAUL BISERICII $I PARAUL BA$EI, L9CALITATEA BICAZ"JUDETUL
NEAMT

ca urmare a cererii adresate de 1) ORASUL BICAZ REPREZENTAT PRIN S.A.LAGEAN N.


PRIMAR CNP/CUI 2614392, cu domiciliul /sediul2) in judelul NEAMT'municipiul/oraguVcomunaBlCAZ,
_ _)
satuUsectorul cod poqtal
--, dP. --, telefon/fax e-mail in calitate deheprezentant al PROPRIETAR
inregistratd lanr. 7546 din 12.07.2018
---, ---t

pentru imobilul - teren gi/sau construcfii - situat ?n judeful NEAMT, municipiuVoraguVcomuna


INTRAVIILAN BICAZ SI EXTRAVILAN ORAS BICAZ., satuVsectorul __-_, cod pogtal strada _-_:
PARAUL BrsERrcrr,PARAULUr BASET,STR.PARAUL BASET, ff._-_, bl._--., so. _-_, er.
----t ap. sau identificat prin 3) N.c. 53043, N.c. 53046, N.c. 53249, N.c. 53045. .
--_, reglementdrilor documentafiei de urbanism
in lemeiul nr. -J_- faza _-_, aprobatr cu
hotlrArea Consiliului judefean/localBICAZ nr. - /
in conformitate cu prevederile Leglinr. 50/1991, privind attorizareaexecutlrii lucrdrilor de
construcfii, republicati, cu modificbrile si completdrile ulterioare,

SE CERTIFICA:

I.IIEGIMUL JURIDIC
Imobilul cu N.C. 53043, in suprafata de 495 m.p., situat in intravilan Bicaz,pct. 'Albia paraului
Bisericii" or:as Bicaz, si extravilan Oras Bicaz, imobilul cu N.C. m.53046, in suprafata d,e 329m.p., situat in
intravilan Bicaz si extravilan Oras Bicaz, pct. 'Albia Paraului Basei, situata in amonte de str. paraul Basei",
imobilul cu N.C. 53249, in suprafata de |.151m.p., str. Paraul Basei, si imobilul cu N.C. 53045, in suprafata de
200 m.p., situat in intravilan Bicaz, pct. "Albia Paraului Basei la confluenta acestuia cu raul Bicaz,conform
P.U.G. Bicaz.Imobilele apartine domeniului public al orasului Bicaz, conform H.C.L. nr.6l din 1g.07.2012..
H'C'L. nr. 48 din 30.03.2017, H.C.L. nr 149 din 19.08.1999, si If.C.L. nr. B0 dirr 28.06.2018.

2.ITEGIMUL ECONOMIC
Imobilele situate in intravilan Bicaz si extravilan OrasBicaz, cumuland o suprafata de 2.181m.p., sunt
situate in z<>na de impozitare B.
*1) Numele gi prenumele -3) Date de identificare
solicitantului a imobilului- teren gi/sau construclii - conform
"2) Adresa solicitantului Cererii pentru emiterea Certificatului rle urbanism
3. REGIMUL TEHNIC
Denuniire pbiecriv: "LUCRART DB REALIZARE A INFRASTRUCTURII DB PROTECTIE
^
IMPOTRIVA INUNDATIILOR PB PARAUL BISERICII SI PARAUL BA$EJLOCALITATEABICAZ
JUDETUL NEAMT''
Documentatia tehnica compusa din piese scrise si desenate conform Legii nr. 5011997, republicata cu
modificalile si completarile ulterioare ale Ordinului M.D.R.L. nr.83912009, prevederilor H.G. nr. .52511996
republicata si va prezenta solutia privind reaTizarea lucrarilor de protectie impotriva inundatiilor pe Paraul
B isericii si Paraul B asei, local itatea Bicaz, j udetul Neamt

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru/intrucAt:


obtinerii autorizatiei de construire pentru:'T-UCRARI DE REALIZARE A INFRASTRIICTURII DE
PROTECTIE iMPOTRIVA INUNDATIILOR PE PARAUL BISERICII SI PARAUL BA$EI
LOCALITATEA BICAZ JT]DETUL NEAMT''
Certificatul de urbanism nu fine loc de autorizafie d,e construire/desfiinfare
gi nu conferd dreptul de a executa lucrlri de construcfii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIF'ICATULUI DB URBANISM


in scopul elabordrii documentafiei pentru autorizarea executlrii lucrdrilor de construclii - de construire/de
desfiinfare - solicitantul se va adresa autoritlfii competente pentru protecfia mediului:
Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, str.22 Decembrie, nr. 5, Piatra Neamt.

(autoritatea competentA pentru protectria mediului, adresa)


(Denumirea gi adresa acesteia se personalizeazd.pln grija autoritAfli administra{iei publice emitente.)
in aplicarea Directivei Consiliului 85/337|CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice gi private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului gTllllcE gi prin Directiva Consiliului gi
Parlamentului European 2003/35lCF, privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri qi programe in legaturl
cu mediul pi modificarea, cu privire la participarea publicului gi accesul la justilie, a Directivei 851337|CEE gi a Directivei
96/6llCE, prin cerlificatul de urbanism se comunicd solicitantului obligalia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu
pentru ca aceasta sd analizeze gi sd decid6, durpd caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiliei publice/private in lista
proiectelor supuse evaludrii impactului asupra mediului.
in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85l331lCEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfdgoard dupd emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentafiei pentru autorizarea executdrii lucrdrilor
de construclii la autoritatea administraliei publice competente.
in vederea satisfacerii cerinlelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autorilatea competentd
pentru proteclia mediului stabilegte mecanismul asigurdrii consultf,rii publice, centalizdrli opliunilor publicului qi al
formul[rii unui punct de vedere oficial cu privire larea\izarea investi]iei in acord cu rezultatele consultdrii publice.
in aceste condifii:
Dupd pr'irnirea prezentului ceftificat de urbanism, titularul are obligalia de a se prezenta la autoril-atea
competentb pentru plotecJia mediului in vederea evaludrii iniliale a investifiei 9i stabilirii demardrii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului gi./sau a procedur-ii de evaluare adecvatd..
In urma evaludrii inifiale a notificdrii privind intenfia de realizare a proiectului se va emite
punctul de vedere al autorit[jii competente pentru protecJia mediului.

In situalia?n care autoritatea competentd pentru protecJia mediului efectuarea evaludrii


impactului asupra mediului gi/sau a evaludrii adecvate, solicitantul are obligatia
de a notificzL acest fapt autoritAfii administraliei publice competente cu privire la
mentinerea cererii pentru arJtorizarca execut[rii lucrdrilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea ceftificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renun[i la intentia de realizare a investi[iei,
acesta are obligalia de a notifica acest fapt autoritdJii administraliei publice competente.

*4) Scopul
emiterii certificatului de urbanism conform precizdrii solicitantulul, formulatd in cerere
5. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEIDE CONSTRUIRMDESFIINTARE
V
iitsotnd nn unvraroARELE Doc uMENTE:
a) Certificatul de urbanism;
b) Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii,
sau, dupa caz, extrasul de
cadastral actsalizatla zi si extrasul de carte funciara
de informar e actualizatla zi. in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata); 2

c) Documentalia tehnicd - D.T., dupd, caz(2 exemplare


originale):
txl D.r.A.c. tI D.r.o.E. II D.r.A.D.
d.)Avizele gi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul
de urbanism
d.1) Avizele gi acordurile privind utilitdlile urbane gi infrastructura(oopie):
txl alimentare cu apa
t ] gazenaturale Alte avize/acorduri:
txl canalizarc
t I telefonizare t l_-_
I ] alimentare cu energie electrica
I I salubritate t l-_-_
t ] alimentare cu energie termica
t ] transporturban
d.2) Avize gi acorduri:
I ] ser;uritatea la incendiu
t I protectia civila
i I sanatateapopulatiei
d.'3) Avize/acorduri specifice ale administrafiei publice
centrale $i/sau
ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):
Mediu; C.J. APA Serv SA., Aviz S.G.A. Neamt. D.R.D.p.Iasi
,
d.4) Studii de specialitate (l exemplar original):
Verificator proiect
e) Punctul de vedere/actul administrativ alautoritdfii competente
pentru proteclia mediului(copie);
f) Dovada inregistrdrii proiectului la ordinul Arhitecfilor din
Rom6nia(1 exemplar original);
g) Documentele de platd, ale urmitoarelor taxe (copie):

Prczentul certificat de urbanism are valabilitate de 1Z luni de la data emiterii.

SECRETAR,
Nicolae
Roil
l,/ l

1t

Achitat taxa de: lei, conform chitanfei nr. din 13.07.2018


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului
direct
la data de 17.07.2018
fn conformitate cu prevederile Legn nr. 50/1991privind autorizarea executdrii lucrdrilol de
construclii, republicatd, cu modifi cdrile si completdri le ulterioare,

SE PRELUNGE$TE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data de /X pdndla dara de /X 0X 2?2,c

Dupd aceastd datd, o noud prelungire a valabilitdtii nu este posibi16, solicitantul urnAnd sd
oblind, in condiliile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMA{--l SECRETAR,
(numele gi pre (numele gi prenumele, semn6tura)

UL
BICAZ

Data prelungirii valabilitdtrii:


Achitat taxa de: lei. conform chitantei
nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin pogt[.

*) Se completeazd, dupd caz'.


- Consiliul Judefean
- Primiria Municipiului Bucuregti
- Primiria Sectorului al Municipiului Bucuregti
- Primaria Municipiului
- Prim[ria Orasului
- Primf,ria Comunei
*t) Scopul emiterii cer"tificatului de urbanism conform precizdrii solicitantului, formulatdin cerere
***) Se completeazd, dupdcaz:
- Pregedintele Consiliul Judelean
- Primalul General al Municipiului Bucuregti;
- Primarul Sectorului al Municipiului Bucuregti;
- Primar
**xx; Se va semna, dupdcaz, de cdtre arhitectul-gefsau "pentru arhitectul-gef", de cdtre persoana cu responsabilitate in domeniul
amenajErii teritoriului gi urbanismului precizAndu-se functia gi titlul profesional
E,MITENT TITULAR DE AVIZ
ALA

SIRET e# ORA$UL BTCAZ


ruDETUL NEAMT

A APBLOR NEAMT
Anrnn

Bd. Dacia nr, 5A, PIATRA NEA[4T, jud. Neamt,


I el: 0233-217 490; Fax: 0233-21 3970;
cod
ffiffi
61 001 9
crF 2614392
S'fR. BARAruLUI NR.4
TBL.0233254530
e-mail: sqant@das, rowater.ro
C.l.F, : RO 18264854 / 06,01.2006
C. l.F, : 33839263125,1 1.2014
COD IBAN : RO69 TREZ 0615 0220 1X01 3928

F-AA-14

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

privind: ,,LUcRAR| DE REALIZARE A INFRASTRUCTURII DE PROTECTIE IMPOTR|VA


TNUNDATITLOR pE PARAUL BTSERTCil gr PARAUL BAgEr,
LOCALITATEA BICAZ, JUDEJ'U L NEAMT"

Coduri cadastrale: X|1.1.053.00.00.0 rAul Bistrita 9i Xll.'1.053.48.00.00.0 - rdul Bicaz

Date generale

Solicitantul avizului: Oragul Bicaz, str. Barajului nr.4, Bicaz,jud. Neam[


Titular de investitie: OragulBicaz, str. Barajului nr.4, Bicaz,jud. Neamf
Beneficiar de investitie: Oragul Bicaz, str. Barajului nr.4, Bicaz, jud. Neamf
Proiectant de specialitate: S.C. FINDESIGN S.R.L. PIATRA NEAMT, JUD, NEAMT,
certificat de M.A.P. nr.16212018.
Elemente de coordonare gi cooperare
Situatia iuridicd a terenului
Conform Certificatului de urbanism nr. 61 117.17.2018 eliberat de Primdria Oragului
Bicaz,judetul Neamt, terenul aparfine domeniului public al oraguluiBicaz, conform HCL nr.
67119.07.2012, HCL nr. 48i30.03.2017, HCL nr" 149119,08,1999 9i HCL nr. 80/28.06.2018.
Caracterizarea zonei de amplasare
Lucrdrile de investitie propuse se realizeazd in intravilan gi extravilan orag Bicaz, judetul
Neamt.
lncadrarea in clasa de importanti
Obiectivul se incadreazd Cf . STAS 4273183 Clasa de importanli:a lV. Categoria de
importantd : lV-3-lucrari hidrotehnice de importanta secundard.
Necesitatea 9i oportunitatea investiliei
In urma viiturilor din ultimii ani s-au inregistrat concentrdri rapide de debite care au
dus formarea unor viituri cu efecte distrugdtoare pentru obiectivele din zond:
la
-distrugerea sistematica a terenurilor de pe raza administrativa a orasului Bicazi
-colmatari si subminari de podete;
-surpari de maluri si alunecari de teren;
-inundarea gospodariilor particulare si a obiectivelor economice din zon6, cu
producerea unor pagube materiale importante;
-distrugerea sau avarierea drumurilor afectate.

Urmare solicitdrii 9i documentatiei tehnice inaintatd cu adresa nr.


I
1030113.02.2019, completatd cu adresele nr. 1485/05.03.2019 9i 1629111.03.2019, a
verificdrii la teren (Nota de constatare nr. 1195120.02.2019 intocmitd de ing. Monica
Avdddnii) gi analizatd in gedinfa C.T.E. din 04.03.2019, in conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr. 10711990 cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi a Ordinului nr. 66212006 al
MMGA privind procedura gi competen[ele de emitere a avizului gi a autorizafiei de
gospoddrire a apelorr se emite:

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR


privind: ,,LUCRARI DE REALIZARE A INFRASTRUCTURil DE PROTECTTE 1MPOTRIVA
TNUNDATilLOR pE PARAUL BTSERtCil gt PARAUL BA$E|,
LOCALITATEA BICAZ, JUDETU L N EAMT''
care conform documentafiei prevede:

Se propune realizarea urmitoarelor lucriri:


Amenajarea PdrAului Bisericii si a Pdrdului Bagei se incadreazd in prioritatile
propuse prin Planul Urbanistic General, intocmit in conformitate cu strategia nationala de
management al riscului la inundatii pe termen lung si mediu. lnvestitia va fi realizata pe
teritoriul administrativ al localitatii Bicaz, ce reprezinta o zona cu risc la inundatii.
Conform Studiului Hidrologic nr. 13.397 102.07.2018, privind debite si niveluri
maxime cu diferite probabilitati de depdgire pe PArAul Bisericii si PArAul Bagei, in sectiuni
situate in amonte de confluentele cu raul Bistrita, respectiv cu raul Bicaz,in localitatea
Bicaz, intocmit de c;atre A.N. APELE ROMANE - A.B.A. SIRET BACAU, elementele de
calcul sunt:
l.Pirdul Bisericii:
- suprafata bazinului hidrografic aferent = 0,40 kmp < 10 kmp
- altitudinea medie a bazinului hidrografic = 790 m
- debite si niveluri maxime cu diferite probabilitati de depasire :

Probabilitatea de depasire (%) 1 2 5 10


Debite maxime ( mc/s) 6,00 4,50 3,50 2,25
2. PArAul Bagei:
- suprafata bazinului hidrografic aferent = 1 ,00 kmp < 10 kmp
- altitudinea medie a bazinului hidrografic = 785 m
- debite si niveluri maxime cu diferite probabilitati de depasire :

Probabilitatea de depasire (%) 1 2 5 10


Debite maxime ( mc/s) 10,00 8,00 5,50 3,80

Pentru amenajarea celor doua pdraie este necesara amenajarea atat a


tronsoanelor afectate de eroziune de adancime cat si a celor cu rol de transport si de
evacuare a apelor piana la emisarul natural - raul Bistrita, respectiv raul Bicaz, pe sub
podetele DN 15 si DN 12 C existente.

- realizarea barajului de priza cu H = 3 m pentru retinerea aluviunilor in amonte de


viitorul canal
- prag intre raclierul barajului si pdlnia canalului
- tablier din beton armat cu dimensiunile 3,50 m x2,40 m la traversarea peste canal
a drumului de acces sipre rezervorul de apa
-reprofilarea albiei = canal din beton
-traversa cu gratar pentru oprirea flotantilor
-racordare la canalul existent sub podetul DN 15 existent la Km 286 + 503.
Lungimea totala a investitiei pe pdrdul Bisericii este : L = 129,70 m, din care :
- Baraj priza, cu aterisament artificial si confuzor (palnie de racordare) :
Lt = 5,80 m + 7,60 m = 13,40 m
- Canal betonat alcatuit din doua tronsoane :
Lz = 40,55 m + 73,10 m = 1 13,65 m
- Traversa cu gratar si racordare la podetul existent ;
Ls = 2,65 m'
Pentru dirijarea apei ce va curge pe canal prin podetul existent la km 2BO + 503 de
la DN15 si pentru a se evita colmatarea acestuia, la capatul aval al canalului, este o
traversa cu rolul de acumulare a aluviunilor, prevazuta cu gratar pentru oprirea flotantilor"
Se va realiza decolmatarea podetului dalat de traversare a pdrdului Bisericii de pe
DN 15 si a traversei adiacente acestuia, prin executarea de lucrari de terasamente
manuale, cu evacuarea materialului rezultat. Se vor realiza lucrari de defrisare a ierburilor
din zona aval de podet pentru a se asigura dirijarea apei spre emisar - raul Bistrita.
Conform documentatiei tehnice, orice tronson al lucrdrii gi podeful existent pe DN
15 pot prelua debitul Q1%.

- realizarea barajului de priza cu H = 1,5 m cu aripa intoarsa cu L = 16 m, pentru


retinerea aluviunilor in amonte de viitorul canal, confuzor (palnie de racordare)
- reprofilarea albiei = canal deschis din beton turnat monolit
- canal existent ce se decolmateaza si se defriseaza ierburile
- reprofilarea albiei = canal din beton turnat monolit acoperit cu dale prefabricate
- camera de descarcare amonte
- podet tubular
- camera de descarcare aval
- reprofilarea albiei = canal din beton turnat monolit acoperit cu dale prefabricate
- reprofilarea albiei = canal din beton armat prefabricat acoperit cu dale prefabricate
- camera de retinere aluviuni fine
- reprofilarea albiei = canal din beton armat prefabricat acoperit cu dale prefabricate
- camera de descarcare debit
- camera de cadere
- reprofilarea albiei = canal deschis din beton turnat monolit
- gura de varsare protejata cu anrocamente pe o lungime L = 10 m in amonte.
Lungimea totala a investitiei pe pdrAul Bagei este: L = 428,25 m, din care :

- Baraj priza, cu aripa intoarsa si confuzor (palnie de racordare):


Lt = 27,70 m
- Canal betonat alcatuit din mai multe tronsoane:
Lz= 324,75 m
- Amenajare existent la care se intervine cu lucrari de decolmatare si defrisare
ierburi:

- Ls = 57,10 m
- Camere descarcare, acumulare aluviuni, cadere :

L+ = 9,00 m
- Podet tubular
- Ls=6,40m
- Gura de varsare
- Lo=3,30m
Pentru a se opri procesul aluvionar pe ravena aferenta drumului de exploatare
aflat in stanga paraului Basei, pe aceasta se propune amplasarea unor banchete din
piatra (se va utiliza material din zona), ceea ce determina stingerea ravenei, urmand ca in
decursul timpului aceasta sa se umple si sa permita circulatia pe fostul amplasament al
ravenei. ln caz contrar procesul de eroziune ar continua iar aluviunile transportate pe
ravena ar fi aduse peste lucrarea principala, aferenta paraului Basei.
Conform documentatiei tehnice, orice tronson al lucrdrii gi podeful existent pe DN
12C pot prelua debitul Q1%.
Alte preciziri specifice din punct de vedere al gospodiririi apelor:
1.S-au atagat la documentafie urmdtoarele acte:
-Certificat de urbanism nr. 61117 .07 .2018 eliberat de Primdria Oragului Bicaz.
-Anunturi in ziarul local .
-lnformare afigatd la Sediul Primdriei Oragului Bicaz.
2.Se va respecta proiectul inaintat spre avizare 9i condifiile impuse prin Certificatul de
urbanism.
3. Beneficiarul avizului este obligat ca, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor sa asigure
in albiile cursurilor de apa, scurgerea normala a apelor.
4.Se interzice depozitarea gi/sau aruncarea degeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de
apd sau Tn albia acestora.
5.Datele din avizul de gospoddrire a apelor au fost preluate din documentafia tehnicd
prezentatd. in conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 799t2012, art.1 alin. 4:
,,Documentatia tehnicd se semneazd gi se gtampileazd de cdtre elaborator, care rdspunde
de corectitudinea datelor inscrise in documentafie, precum 9i de respectarea prevederilor
normativului de continut".
6. Beneficiarul are obligafia, conform Legii apelor 10711996 completatd gi modificatd ulterior,
sd anunfe SGA Neamt data inceperii lucrdrilor, cu cel pufin 10 zile inainte de Tnceperea
acestora.
7. Orice modificare de solutie fafd de cea avizatd duce la obfinerea unui nou aviz de
gospoddrire a apelor,in caz contrar avizul emis este considerat nul.
8. La finalizarea lucririlor beneficiarul este obligat si prezinte la S.G.A. Neamf
documentatia tehnici intocmiti de citre o firmi certificatii de M.A.P. pentru
obfinerea autorizatiei de gospodirire a apelor. Documentatia tehnici va respecta
normele de continut conform Ordinului MMP nr.79912012.
L Documentatia prezentatd nu a fost analizatd din punct de vedere al rezistentei 9i
stabilitdtii lucrdrilor, responsabilitatea revenind proiectantului gi beneficiarului.
10.Avizul de gospoddrire a apelor igi menfine valabilitatea pe toatd durata de realizare a
lucrdrilor, dacd execufia acestora a inceput la cel mult 24luni de la data emiterii avizului 9i
dacd au fost respectate prevederile inscrise Tn aviz;in caz contrar igi pierde valabilitatea.
Un exemplar din documentatie, gtampilat gi semnat spre neschimbare, s-a transmis
solicitantului, impreund cu un exemplar din aviz.

DIRE , *r+;{)
7<l

Ing. lon PA

$ef Birou EL: Marcel lroft


Intocmit: Monica Avdddni
MINISTERUL SANATATII
Direcqia de Sanatate Publicl
Judequl NEAMT
Compartimentul de Evaluare a Factorilor de Risc din
Mediul de Via$ gi Munci

Nr. 73141 24.07.2018

Catre,
ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

Referitor la solicitarea dumneavoastra, va informam ca proiectul ,,LUCRARI DE


REALIZARE A INFRASTRUCTURII DE PROTECTIE IMPOTRIVA
INUNDATIILOR PE PARAUL BISBRICII SI PARAUL BASEI. LOCALITATEA
BICLZ, JUDETUL NEAMT", nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate

publica, conform protocolului incheiat intre A.F.LR. si Ministerul Sanatatii.

MEDIC SEF DEPARTAMENT

Ing. Chi Movila Dr, Mirela Gradinaru


l.-7t
"'' '/
'"4/u
YU

$EF COMPARTIMENT EVALUARE


A FACTORILOR DE RISC DIN
MEDIUL DE VIATA $I MUNCA,

Dr. Elena an

Redactat,
Asistent pr', igiena - Anisoara Simipne6cu

Bdul. Traian, nr. l-3, Piatra-Neam6 6l0136


Telefon: +0233 2l5 933, Fax: +0233 2l5 933, email: igieno mediului@.sont.ro
www.s o nt.ro, www. dspjneo mt ro
AUTOI{ITATT]A NATIOT\AI,A SANITARA VETERINARA SI PENTRU ". ! :"
SIGURANTA A
Elphlr,lan.t st pEN't^R {}l#f*t,tr,

ADRESA
,Vr' /cSJl2 din 23.07 20lB

Czrtre,
ORAS BICAZ,
.IUDETUI, NEAMT

I)ilecttlt'ul Directiei Setrtitale Veter-inale si pentru Sigr-rranta Alimeptelor Nea'-rr,


avanci itt Vcdcle cererca si documentatia depuse dc ORAS\IL BICAZ, penlru pnoiectul :

K LUC}IATIJ DE REAI.IZARE A IIYFRASTRUCTURIT DE PROTECTIE


IMI}OTRII/A XIYT]IVDATT{LOR PE RA(/1. BISERICII .S/ PARAT]L BASEI,
L0{"4{-1T-ttTEzl IJICAZ, ,IUDETUI- IVEAMT >, inregistrarte sub nr. 18502 din dara de
13,0'/.2018, in baz,a Notei de constatare cLr nr', lB5 I I 123.07.20)8, intocmire clc
bio.Rogliiar-r Claltllen. dirr cadrul Selviciuluri Ciatagrafie, Iriregistrare, Ilvalurare, l-RACITS,
irr rctreir-tl prcvederilor L.egii 215 12004, cur moclificanle si cornpletarile llter.ioar.c., i5r
tctnciLtl l]t'otocolLrlLri nr'.85-53 / 104 din 18,05.2015 irrchciat inrr.c A.N,S.V.S A, si A.F,l.R
si alc trot'tltclot'si Irtatstrrilol pcnllu sigLrrernta alirtrcr-rtclor-it'r r,,igoale:

{lerfi{ic ca: In unnlit vcrificarii clocumcnfatiei prczentate, proicctul NLi facc


t;biccttrI notificarii / notificarii pentru sigunanta alimentelor; autorizar.ii I
inrergistrul"ii"

Director
dr'. S
sernrlatLr

'l
AED M I N ISTR.ATIA NATIONALA
4\_
rP-E--l-E FR€DMANE
nfapA SIRET
,q.-DqTNK1.IIATIfBAZI-NALA
srsrEMUL DE GospoDAnmn A ApEroR NEAMT
-
Bd. Dacia nr. 5A, PIATRA NEAMT, jud. Neamt, cod 610019
T el'. 0233-217 177', F ax:. e-mail: qgafi@lqilawateltq
0233-21397 0;
0,1,F, : R0 18264854 / 06.01.2006 C.l.F.: 33839263125.11.2014
COD IBAN : RO69 TREZ 06150220 1X01 3928

B I ROU L EXPLOATARE LU C RARI


Nr. 4955/TSl25 "07 .2018

ADEVERINTA
,

Prin prezenta confirmem cd investilia propusd pentru finantare in cadrul mdsurii


M10/68, prin proiectul Lucrdri de realizare a,infrastructurii de proteclie impotriva
inundaliilor pe Pdrdul Bisericii gi Pdrdul Bagei, Localitatea Bicaz, Judelul Neaml pe
care Oragul Btcaz intentioneazd sd-l depund, este amplasatd pe ape neoadastrate
(negestionate de Administralia Nationald Apele RomAne), este situatd in zond cu risc la
inundafii, iar realizarea acesteia este necesard gi oportund pentru reducerea riscului la
inundatii.
Eliberim prezenta in vederea obfinerii finantdrii din Programul Na[ional de Elezvoltare
Rurald (2014-2020) Axa LEADER, prin Misura M10/6B-imbunitdtirea reficienfei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei gi a utilizirii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice din microregiunea Ceahldu.

Cu stimd,

IHAIIA U

il,
$ef birou: Marcel lrofte fn \
A.N. ,,APELE ROMANE''
Adrnin $IRET i\i'
SI$TEMUL OR NEAM Y
l9.eu
Bd, 0acia n cod 610019 ' .,
Tel : 0233-2
1 7 177', F ax. 0233-2 1 3970; e-mail: sgant@das, rowater, ro

htt .ro
C l,F, ; R0 182M854 / 06,01,2006 COD IBAN : R0$9 rREZ 0615 0220 1
C. l.F. : 33839263/25.1 1,201 4
ffiffi
EXPL'ATARE LU'RARI
*,.1 lrt,rw 0J: oj:lTflrut
Cdtre,
.AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,AGENTIA PENTRU
PROTECTTA MED|ULUI NEAMT, PTATA 22 DEQEMBRTE, NR. 5 qIATRA NEAMT-
Fax: O233 219695
-ORAS B|QAZ, JUDF-TUL NEAMT- fax. 0233254530

Referitor: "Lucrdri de realizare a infrastructurii de protec[ia impotriva


inundaliilor pe p*r1ul Bisericii Ei paraul Bagei, localitatea Bicaz, judetul Neamt"

ln conformitate cu prevederile Anexei 5 a Legii nr.29212Q18 privind evaluarea


impactului anumitor proiecte puhlice gi private a$upfa mediului, vd transmitem Tn cele
ce urmeazfr decizia cu privire Ia evaluarea SEICA pentru proiectul "LucrEride realizare
a infrastructurii de protec[ie lmpotriva inunda[iilor pe pflriul Bisericii Ei pdrdtLl Ba$er,
lacalitatea Bicaz, judelul Neaml",
Nu mele titular proiect: Orap Bicaz, str. Barajului, nr, 4, QUI 2614392, fax.
0233254530
Denumire proiect: "LucrEri de realizare a infrastructurii de proteclie
impotriva irtundaliilor pe pflrflul Bisericii gi paraul
Bager, localitatea Bicaz, judetul Neamt",
Adresa oficiald gi coordonatele Orag Er'caz, sfr, Barajului, nr. 4, CUI 2614392, fax.
(tel/fax, e-mail) a titularului de 02s3254530
proiect conform solicitfr rii:
Nume elaborator douumentafie Proiectant de specralitate: SC F/NDES/GN SRl,
tehnicS de fundamentare: te1,0744580461
Sistemul de GospodErire a Apelor Neam[, irr calitate de ACGA, avdnd Tn vedere
informafiile existente la aceastfr data, avfrnd ca surse, documentatia tehnic5 de
fundamentare a avizului de gospoddrire a apelor ,
DECIDE:
Pentru proiectul propus nu este necesarE elaborarea $ElCA.
$istemul de GospodSrire a Apelor Neamt, in calitate de ACGA igi rezervfl dreptul
ca in funcfie de datele/informafiile care pot interueni pe parcur.sul procedurii de
emitere a avizului sA modifice aceasti decizie"

Qu stimd,
Director,
ha\
+'4
Er"

ffi
fief birou: Marcel Irofte
Intocrnit: Monica Avhdi