Sunteți pe pagina 1din 10

Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021

Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021

5p 1. Mulțimile A  1;7;3; n și B  1;5;7;3 sunt egale. Valoarea numărului n este egală cu:
a) 1 b) 3 c) 5 d) 7
5p 3x 4
2. Numărul real x din proporția  este egal cu:
4 16
a) 4 b) 16 c) 3 1
d)
3
5p 3. Fie expresia E  x    x  2  x  3 . Valoarea expresiei pentru x  2 este egală cu:
a) 4 b) 4 c) 3 d) 3
5p 4. Un stilou costă 120 lei. După o scumpire de 10%, noul preț este egal cu:
a) 12 lei b) 108 lei c) 240 lei d) 132 lei
5p 5. Se consideră numărul real a  36  37 . Patru elevi au scris rezultatele în următorul tabel.
Radu Andrei Elvira Roxana
313 54 613 321
Dintre cei patru elevi, cel care a scris rezultatul corect, este:
a) Radu b) Andrei c) Elvira d) Roxana
5p 6. Dacă x  y  15 , y  z  30 și z  t  20 , atunci valoarea produsului x  t este egală cu:
a) 10 b) 300 c) 900 d) 9000

5p 1. A, B, C sunt trei puncte coliniare, în această ordine, astfel încât AB  18 cm, BC  12 cm .


Punctele E și F sunt mijloacele segmentelor AB respectiv AC. Lungimea segmentului FE este
egală cu:

a) 3 b) 6 c) 9 d) 15
5p 2. Unghiurile din figura alăturată sunt formate în jurul
punctului O, astfel încât BOC  45o , COD  60o ,
DOE  110o , iar semidreapta OM este bisectoarea
unghiului BOE . Atunci măsura unghiului BOM
este egală cu :
a) 72o30' b) 215o c) 145o d) 72o50'

5p 3. În triunghiul ABC cu AB  AC , măsura unghiului B


este egală cu 35o și punctul D este piciorul
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta BC.
Calculând măsura unghiului DAC se obține:
a) 110o b) 65o c) 55o d) 35o
Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021
5p 4. Perimetrul unui paralelogram este egal cu 28 cm.
Diagonala BD împarte paralelogramul în două
triunghiuri astfel încât perimetrul unuia dintre acestea
să fie 26 cm. lungimea diagonalei este egală cu:
a) 2cm b) 12cm c) 15cm d) 54cm

5p 5. Triunghiul ABC este echilateral cu AB  32 cm ,


punctele D, E și F aparțin laturilor BC, CA, respectiv
AB, astfel încât BD  8 cm . Dreapta DE este paralelă
cu latura AB și dreapta EF este paralelă cu latura BC.
Raportul dintre aria patrulaterului BDEF și triunghiul
ABC este egal cu:
1 3 1 3
a) b) c) d)
4 4 16 8

5p 6. Pentru măsurături pluviometrice un fermier folosește un


vas în formă de piramidă patrulateră cu regulată cu
muchia bazei 25 cm și înălțimea 48 cm. Capacitatea
vasului este egală cu:
a) 300litri b) 100litri c) 10litri d) 15litri

5p 1. Într-un atelier de creație sunt aranjate, în diferite cutii, creioane colorate. Dacă sunt puse câte 10
creioane într-o cutie, rămân 7 creioane în plus, dacă se așază câte 12 creioane într-o cutie,
rămân în plus 9 creioane.
a) (2p) Verificați dacă în cutie pot fi 57 de creioane.

b) (3p) Detereminați numărul de creioane, știind că sunt între 200 și 250.


Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021
 7 4  5  1 4  1
2. Se dau numerele x      19 și y    : .
 45 5  5 405  45
1
a) (2p) Arătați că x  .
3

b) (3p) Arătați că media aritmetică a numerelor x și y este egală cu 1.

3. Fie funcția f :  , f  x   2 x  10 .
a) (2p) Calculați f  0   f  2 

1
b) (3p) Calculați S    f  0   f  2   f  4   ...  f  84   .
2
Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021
4. În figura alăturată sunt reprezentate două cercuri de
centre O și respectiv Q. Cele două cercuri sunt
tangente în punctul C, astfel încât punctele A, C și E
sunt coliniare, iar segmentele AC și CE sunt
diametre ale celor două cercuri, AC = 20 cm și CE =
50 cm. Pe primul cerc se consideră punctul B, diferit
de A și de C, iar pe al doilea cerc se consideră
punctul D astfel încât punctele B, C și D sunt
coliniare.
a) (2p) Arătați că dreptele AC și BD sunt paralele.

b) (3p) Știind că măsura arcului mic BC  120o , determinați aria patrulaterului ABED .

5. În figura alăturată este reprezentat un parc sub


forma de triunghi echilateral ABC cu AB = 180 m,
și triunghiul echilateral ACE. Punctul M, situat la
mijlocul segmentului BC reprezintă un bancă. AC
și EM reprezintă două alei care traversează parcul,
iar la intersecția celor două alei se află o altă
bancă, notată cu Q.
a) (2p) Calculați perimetrul patrulaterului ABCE.
Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021
b) (3p) În acest parc, pe suprafața triunghiului MCQ, se amenajează un teren de joacă pentru copii,
unde ei pot fi supravegheați de către părinți. Arătați că aria suprafeței de joacă este mai mică
decât 2400 m2.

6. Fie piramida triunghiulară regulată VABC, cu baza triunghi echilateral cu latura AB = 18 cm, și
muchia laterală VA = 18 cm. Notăm cu M mijlocul laturii BC și N mijlocul laturii VA, O este
centrul triunghiului ABC și G  VO  MN .

a) (2p) Arătați că măsura unghiului


format de dreapta MN cu dreapta AC
este egală cu 45o .
Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021

b) (3p) Arătați că G este este mijlocul segmentului MN.


Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021
Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021

1. c) 5p
2. d) 5p
3. b) 5p
4. d) 5p
5. b) 5p
6. a) 5p

1. b) 5p
2. a) 5p
3. c) 5p
4. b) 5p
5. d) 5p
6. c) 5p

1. a) scrie împărțirile cu rest sau 57  10  5  7 1p


Se verifică 57  12  4  9 1p
b)aplică teorema împărțirii cu rest 1p
n  10  c1  7 și n  12  c2  9
n  10  c1  7  n  3  10  c1  10   n  3  10 1p
n  12  c2  9  n  3  12  c1  12   n  3  12
  n  3  10  M 12  M 60  0, 60,120,180, 240,300,....  n  3  240  n  237 1p
2. a) Scoate factori de sub radical, stabilește numitorul comun 1p
 7 4  5  7 4  5
3
x       
 45 5  19  3 5 5  19
19 5 1 1p
Finalizarea calculelor: x   
3 5 19 3
Simulare MAI Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2021
 1 4  1  1 4  1 5 3 5 5 2p
b) Calculează valoarea lui y    :   :   
 5 405  45  5 9 5  3 5 9 5 1 3
1 5 1p

x y 3 3 6
Caclulează media aritmetică și finalizează: ma    1
2 2 6
3. a) Calculează f  0   10 și f  2   14 1p
Finalizare f  0   f  2   24 1p
b)Calculează f  84   178 1p

f  0   f  2   ...  f  84  
10  178  43 1p
2
1 1p
Finalizare S    f  0   f  2   f  4   ...  f  84    2021
2
4. a) AC  diametru  ABC  90o 1p
EC  diametru  EDC  90o
AB  BD  1p
  AB DE
DE  BD 

b) AB DE  ABED  trapez  A 
 B  b   h   AB  DE   BD 1p
2 2
BC  120  BAC  60  ACB  30  AB  10cm  BC  10 3 cm
o o o 1p
La fel DE  25 cm si CD  25 3 cm.
1225 3 2
Finalizare A  cm .
2
5. a) Triunghiurile ABC și ACD echilaterale  AB  BC  CA  CD  AD  180 m 1p
 PABCD  AB  BC  CD  DA  4 180 m  720 m 1p
b) Notăm O  AC  BD , avem CO și DM mediane în triunghiul BDC  Q este centrul de greutate 1p
2 1 1p
Calculează aria triunghiului QCM: QC   CO  60 m ; MC   CB  90 m
3 2
1
 AQCM   QC  CM  sin QCM  1350 3 cm2 .
2
Compară 1350 3  2400  9 3  16 1p
6. a) Notăm P  mijl. AB . 1p
MP  linie mijl. în ABC  MP AC   AC , MN    MP, MN   PMN
AC  1p
MP   9
2

VB 
NP   9   VMP  dreptunghic isoscel  VMP  45o
2 
MN  9 2 


b)Din congruența triunghiurilor GOM  GOP  GM  GP 1p
GMP  45o  GPM  45o  GMP  dreptunghic isoscel  PG  MN 1p
PMN  isoscel  1p
  PG  mediană  G  mijlocul lui MN
PG  înăltime 