Sunteți pe pagina 1din 3

CINSTE CĂRŢII

13
O CARTE DE PERPETUĂ ACTUALITATE PENTRU
BIBLIOTECA ŞI CULTURA MEDICULUI DE FAMILIE
A book of perpetual importance for library and education of general practitioner
Prof. Habil. Dr. HC Sorin Riga, Prof. Habil. Dr. HC Dan Riga
Membri titulari ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

De aceea, trebuie evidenţiat rolul funda-


mental al medicului de familie în societatea
modernă. Această specialitate se află în
„prima linie“ a cuplului sănătate/boală, iar
intervenţia calificată a medicului de familie
este binară: 1) protecţia, întărirea, dezvolta-
rea, antrenarea sănătăţii şi 2) prevenţia, pro-
filaxia, terapia şi recuperarea în patologie.
În cele 2 (două) direcţii definitorii şi
complementare (gradientul educaţional şi
sinteza clinică) se înscrie – ca un eveniment
editorial 2013 al cunoscutei Edituri Me-
dicale din Bucureşti – publicarea de către
echipa Prof. Dr. Cătălina TUDOSE şi
Prof. Dr. Florin TUDOSE a volumului
Psihiatria medicului de familie.
Caracterizând autorii, evidenţiem con-
sacrarea colectivului Prof. Dr. TUDOSE, de
peste 30 de ani, în publicarea unor manuale
de referinţă pentru învăţământul universitar
românesc şi practica medicală în domenii
integrate: psihiatrie, psihopatologie, psiho-
logie medicală, comunicare – prevenţie –
terapie, sănătate mintală şi medicina de fa-
milie.
Editorul şi autorii volumului se reco-
mandă prin experienţă şi performanţă: 4
medici primari (3 psihiatri, 1 medicina fa-
miliei), 3 doctori în ştiinţe medicale, 3 uni-
versitari (2 profesori, 1 lector), Prof. Dr.
Cătălina Tudose – preşedinte al Societăţii
Alzheimer România, Prof. Dr. Florin Tudose

A
sociaţia Medicală Română şi Revista Me- – creatorul primului Departament de Psihiatrie de
dicală Română promovează şi dezvoltă Legătură din România (1995) şi Dr. Cristian Sever
„gradientul“ educaţional – asistenţă pri- Oană – fost Preşedinte al Societăţii Naţionale de
mară – medicină preventivă – (psiho)profilaxie şi Medicină a Familiei.
sinteza clinică de inter- şi transdisciplinaritate, Caracterizând monografia, relevăm editarea
care în fapt sunt „jaloanele“ profesionale ale medi- unui volum în format universitar (17/24 cm), struc-
cinei de familie. turat în 21 de capitole, cu peste 600 de subcapitole,

152 REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LX, NR. 2, An 2013


REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LX, NR. 2, An 2013 153

7 anexe, 413 referinţe bibliografice, cca 700 pagini. Cap. 9 – Întârzierea mintală: definiţie, scurtă pre-
Monografia devine un „instrument de lucru“ în zentare clinică, factori etiopatogenici, investigaţii
mâna, mintea, acţiunea şi profesia medicului de psihologice specifice, posibilităţi terapeutice.
familie, medicului de medicină generală, medicului Cap. 10 – Patologia nevrotică (nevrozele) în
internist şi foarte util pentru celelalte specialităţi activitatea medicului de familie (70 p.) analizează
medicale, prezentate în sinteză în capitolul 20. nevrozele – concept, definiţie, clasificare, şi le de-
Capacitatea, pedagogia de comunicare şi exce- scrie – tulburările anxioase, tulburările obsesiv-
lenţa în publicarea cărţii medicale a trinomului compulsive, neurastenia, hipocondria şi tulburarea
Cătălina Tudose – Florin Tudose – Cristian Sever de stres posttraumatic.
Oană, împreună cu adresabilitatea deosebită (me- Cap. 11 – Patologia psihotică în activitatea
dicina de familie prin cei peste 11.000 de medici, medicului de familie (65 p.) prezintă psihozele –
constituie – la nivel naţional – forţa nr. 1 a sistemului concept, definiţie, clasificare şi le descrie – tulbu-
de sănătate), asigură un impact remarcabil în pre- rările delirante (paranoide), schizofrenia, tulburările
gătirea, formarea şi educaţia medicală continuă în afective.
domeniu. Cap. 12 – Toxicomaniile şi alcoolismul defineşte
De aceea, relevăm esenţa (conţinutul) fiecărui conceptul de adicţie şi redă separat alcoolismul şi
capitol. toxicomania (cu psihodisleptice şi psihotrope),
ambele entităţi în „algoritmul“ concept-definiţie,
Cap. 1 – De ce psihiatria medicului de familie? criterii – clasificare, diagnostic – clinică (entităţi şi
prezintă suferinţa psihiatrică în cadrul comunităţii forme clinice) – terapie.
şi în asistenţa primară, şi „abilităţile“ (calificarea) Cap. 13 – Patologia psihiatrică a vârstnicului
medicului de familie privind binomul sănătate diferenţiază deteriorarea şi îmbătrânirea normală/
mintală/boală psihică. patologică, particularităţi în examinarea psihiatrică
Cap. 2 – Rolul asistenţei primare în identificarea a vârstnicului şi descrie (comparativ) deficitul cog-
şi tratarea tulburărilor psihice este gradat pe inter- nitiv minor şi demenţele.
venţia celor 3 (trei) filtre: pacient, medic de familie, Cap. 14 – Bolile factice şi simularea – arată
specialist psihiatru. diferenţierea şi descrie clinic bolile factice (sindro-
Cap. 3 – Circumstanţe etiologice în bolile psi- mul Münchausen) şi simularea.
hice redă un periplu etiologic, noile patologii şi Cap. 15 – Psihoterapiile prezintă caracterizarea,
psihiatria de legătură. definirea, clasificarea, aspectele deontologice, eva-
Cap. 4 – Comunicarea cu pacientul cu tulburări luarea, indicaţiile şi contraindicaţiile psihoterapiei.
psihice translează comunicarea prin nucleul său Cap. 16 – Noile patologii – capitol deosebit de
central, dificultăţi, empatie, sentimente şi stilurile actual – analizează tulburarea hiperkinetică cu de-
de comunicare. ficit de atenţie, ciberinformatica şi tulburările psi-
Cap. 5 – Tulburările de personalitate – este de- hice, dar şi variantele moderne ale sindromului
finită personalitatea, raportul dintre boală şi perso- Münchausen.
nalitate şi apoi prezentate tulburările de persona- Cap. 17 – Problema durerii în psihiatrie sinte-
litate – recunoaştere, clasificare, posibilă etiologie, tizează problematica şi modelul biopsihosocial al
tratament, abordarea şi managementul acestor pa- durerii, durerea acută şi cronică, managementul
cienţi. psihiatric al durerii.
Cap. 6 – Tulburările globale (pervazive) de Cap. 18 – Tulburările somnului şi terapia lor
dezvoltare ale copilului descriu tulburarea autistă relevă binar, pe de o parte, importanţa, patternul,
şi Asperger – epidemiologie, clinică, terapeutică. stadiile, arhitectura şi mecanismele care reglează
Cap. 7 – Examenul psihiatric (70 p.) – consulta- somnul, iar pe de altă parte tulburările de somn –
ţia în asistenţa primară, examen psihiatric vs. exa- hipersomniile, nocturia, insomniile.
men medical şi examenul psihic – critica bolii, con- Cap. 19 – Aspecte psihiatrice în timpul sarcinii
duita motorie, vorbirea, starea de conştiinţă, orien- şi perioadei puerperale începe prin caracterizarea
tarea temporo-spaţială, percepţia, atenţia, memoria, normalităţii – sănătăţii mintale în sarcină, puer-
inteligenţa, afectivitatea, voinţa, viaţa instinctuală, peralitate, adaptare psihologică, continuă cu stresul
ritmul nictemeral, elanul vital. şi tulburările psihice în sarcină, încheie cu evoluţia
Cap. 8 – Examenul neurologic în psihiatrie bolilor psihice şi consumul de droguri în sarcină.
(30 p.) – investighează atitudinea, tonusul muscular, Cap. 20 – Tulburările psihice în diferite circum-
motilitatea, sensibilitatea, afaziile, apraxiile, agno- stanţe somatice (50 p., 18 subcapitole) reprezintă o
ziile şi nervii cranieni. sinteză medicală, de inter- şi transdisciplinaritate,
154 REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LX, NR. 2, An 2013

de elecţie pentru medicina de familie, medicina frecvente sindroame psihiatrice: anxietate, fobie
generală, medicina internă şi psiho-neuro-endo- socială, anxietate socială, depresie – 3 instrumente,
crino-imunobiologie. obsesii-compulsii. Este publicată Legea nr. 487/11
Este structurat pe clasele de patologie: bolile car- iulie 2002 privind Sănătatea mintală şi protecţia
diorespiratorii, gastrointestinale, hepatice, endocri- persoanelor cu tulburări psihice, cât şi Normele de
ne, diabet, HIV/SIDA, bolile renale, afecţiuni mus- aplicare (ale acestei legi).
culo-scheletale, oncologie, patologia oncologică a Pe bună dreptate, Psihiatria medicului de fa-
capului şi gâtului, îngrijirile paliative, chirurgia milie este o carte-eveniment, deoarece reprezintă
plastică, afecţiunile perinatale şi ginecologice, tul- o contribuţie naţională la Congresul Asociaţiei
burări post terapie intensivă, arsurile, afecţiuni psi- Mondiale de Psihiatrie desfăşurat în Bucureşti,
hocutanate, boli genitourinare, urgenţele medicale. România, aprilie 2013, la secţiunea cu tema: Inte-
Cap. 21 – Urgenţe psihiatrice în activitatea grarea sănătăţii mintale ca obiectiv major al me-
medicului de familie (70 p., 10 subcapitole) cons- dicinii de familie şi sănătăţii publice.
tituie o sinteză a medicinei de urgenţă, în domeniul Este, de asemenea, o carte formatoare, mai
psihiatriei, pentru utilizarea medicului de familie. precis o carte care re-formează, supra -specializează
Capitolul este deschis cu managementul pacientului medicul de familie, dintr-un medic generalist, so-
în urgenţa psihiatrică şi pacientul agitat sau violent matician (calificare obligatorie) într-un medic psi-
şi continuă cu tipologii de urgenţă psihiatrică: pa- hosomatician (pregătire dobândită în timp, prin
cientul delirant, cu manie acută, cu potenţial suici- învăţare şi experienţă), cum de altfel subliniază cu
dar, psihotic, cu atac de panică, în sevraj, cu epilep- claritate Prof. Dr. Adrian Restian în Postfaţă.
sie şi pacientul intoxicat cu substanţe psihoactive. Toate aceste valenţe oferă monografiei Psihiatria
medicului de familie atributele/funcţiile unui ade-
În POSTFAŢĂ, o concluzie, o caracterizare, vărat manual de medicină integrată/medicină ho-
un „referat“ de suflet şi de minte, de profesionalism listică: psihic – biologic/ somatic – psihosomatic,
şi experienţă privind Psihiatria medicului de psihologie/psihiatrie – neurologie – celelalte specia-
familie sunt făcute de Prof. Dr. Adrian RESTIAN, lităţi medicale (somatice), trecute ontogenetic/prin
membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale şi ciclurile vieţii, de la copil, adolescent la tânăr, adult
un specialist de marcă în medicina de familie şi şi în final la vârstnic. Astfel, cartea integrează coor-
patologia informaţională. donatele de spaţiu – timp ale fiinţei – vieţii umane:
Valoarea practică a cărţii este întărită şi de specificitatea de organ (spaţiu) cu particularitatea
cele 7 (şapte) ANEXE care sunt grupate în înche- etapei de viaţă (timp), într-un tot unitar, de practică
ierea acestui adevărat „manual“ de practică medi- medicală: diagnostic, evaluare – terapie, psihoterapie
cală. Sunt redate instrumente de evaluare (cuanti- – recuperare.
ficare) psihopatologică multiaxiale a celor mai