Sunteți pe pagina 1din 501

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Romania
Regional Development Program 2
Investment Guide: County Roads
Drumuri judeţene
Ghid de Investiţii:

1
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2007-2013
Project co-financed from the European Regional Development Fund through the Operational Programme Technical Assistance (OPTA) 2007-2013

Acord pentru servicii de asistență tehnică privind armonizarea proiectelor finanțate de la bugetul de stat cu cele finanțate de UE în regiuni
Advisory Services Agreement on Harmonizing State and EU Funded Projects in Regions

Ghid de Investiţii:
Drumuri judeţene
Investment Guide: County Roads

romania
Regional Development Program 2

Acest ghid de investiții este corelat cu raportul privind „Coordonarea criteriilor de selecție pentru proiectele finanțate de la bugetul de stat și cele finanțate de UE” în cadrul Componentei 1 – „Coordonarea
strategiilor și planurilor privind investițiile finanțate de UE și de la bugetul de stat” – din cadrul Acordului pentru servicii de asistență tehnică privind armonizarea proiectelor finanțate de la bugetul de stat
cu cele finanțate de UE în regiuni, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 27 mai 2014.

This investment guide is related to the report on “Coordination of Selection Criteria for State-funded and EU Funded Projects” under Component 1 “Coordination of Strategies and Plans for EU and State-funded Investments”
of the Advisory Services Agreement on “Harmonizing State and EU Funded Projects in Regions” between the Ministry of Regional Development and Public Administration and the International Bank for Reconstruction and
Development, signed on May 27, 2014.

1
Cuprins Table of Contents

Introducere Capitolul 3
4
Introduction Atlasul investițiilor în drumurile județene din România
Context Chapter 3: Atlas of County Roads Investments in Romania
5
Introduction
Alba 18 Dâmbovița 198
Obiectiv, domeniu de aplicare și metodologie
6
Objective, Scope, and Methodology Arad 30 Dolj 210
Destinatari
7 Argeș 42 Galați 222
Audiences
Structura ghidului 7 Bacău 54 Giurgiu 234
Guide Structure
Bihor 66 Gorj 246

Capitolul 1 Bistrița-Năsăud 78 Harghita 258 Satu Mare 378


Privire de ansamblu asupra sectorului drumurilor județene 8
Chapter 1: Overview of the County Roads Sector Botoșani 90 Hunedoara 270 Sălaj 390

Necesarul de investiții Brașov 102 Ialomița 282 Sibiu 402


9
Investment Needs
Principii de coordonare Brăila 114 Iași 294 Suceava 414
10
Coordination Principles
Existența unui singur beneficiar face coordonarea mai ușoară Buzău 126 Maramureș 306 Teleorman 426
Single beneficiary makes coordination easier 10
Necesar de investiții limitat și doar două surse naționale majore de finanțare Caraș-Severin 138 Mehedinți 318 Timiș 438
Limited investment needs and only two major national sources of funding 10

Ușurința de a cupla investiții individuale Călărași 150 Mureș 330 Tulcea 450
Ease of coupling individual investments 11

Cluj 162 Neamț 342 Vaslui 462


Capitolul 2
Constanța 174 Olt 354 Vâlcea 474
Criterii de ordonare după prioritate și criterii de evaluare / selecție 12
Chapter 2: Prioritization and Evaluation / Selection Criteria Covasna 186 Prahova 366 Vrancea 486

Anexa A Anexa B Anexa C


Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL) Indicele Sustenabilității Financiare (ISF) Ordonarea după prioritate a alocărilor de fonduri
Annex A: The Local Human Development Index 498 Annex B: The Financial Sustainability Index (FSI) 500 pentru drumuri județene, în funcție de județ 501
Annex C: Prioritization of funds allocation for
county roads (by county)
2
Acest ghid de investiții a fost elaborat de o echipă formată din Marcel Ionescu-Heroiu, Sebastian Burduja, Marius Cristea, Ciprian This investment guide was prepared by a core team comprised of Marcel Ionescu-Heroiu, Sebastian Burduja, Marius Cristea,
Moldovan, Titus Man, Raularian Rusu, Andreea China, Dumiru Sandu, Silviu Marian Ciobanu, Radoslaw Czapski, Antonio Nunez, Ciprian Moldovan, Titus Man, Raularian Rusu, Andreea China, Dumitru Sandu, Silviu Marian Ciobanu, Radoslaw Czapski,
Adina Vințan, Manuela Mot și Maria-Magdalena Manea. Raportul a beneficiat de comentariile colegilor Mohammed Essakali, Antonio Nunez, Adina Vințan, Manuela Mot și Maria-Magdalena Manea. The report benefited from thoughtful comments by peer
Simon Ellis, Maria Claudia Pachon, Victor Giosan, Cătălin Păuna, Keith McLean și Fernando Rojas. reviewers Mohammed Essakali, Simon Ellis, Maria Claudia Pachon, Victor Giosan, Cătălin Păuna, Keith McLean, and Fernando
Echipa ar dori să transmită mulțumiri către Juan Gaviria, Elisabetta Capannelli, Elisabeth Huybens, David Sislen, Jean-Francois Rojas.
Marteau și Echipei de Portofoliu a Biroului Băncii Mondiale din România pentru sfaturile, sprijinul și îndrumările oferite de-a lungul The team would like to thank Juan Gaviria, Elisabetta Capannelli, Elisabeth Huybens, David Sislen, Jean-Francois Marteau and
elaborării acestui ghid. Echipa ar dori, de asemenea, să mulțumească partenerilor de dialog din cadrul Ministerului Dezvoltării the World Bank Romania Portfolio Team for the advice, support, and guidance provided throughout the development of this
Regionale și Administrației Publice pentru sugestiile oferite, pentru sprijinul acordat în elaborarea acestui material, precum și guide. The team would also like to thank the counterparts in the Ministry of Regional Development and Public Administration for
pentru colaborarea excelentă de-a lungul întregului proiect. Am dori de asemenea să mulțumim consiliilor județene din România the timely feedback, the support offered in the elaboration of this paper, and the excellent collaboration throughout. We would
pentru sprijinul acordat în culegerea datelor necesare elaborării acestui material și pentru sfaturile și recomandările oferite de-a also like to thank the county councils in Romania for the support offered in the data collection process and for the advice and
lungul elaborării acestui ghid. recommendations offered throughout the elaboration of this guide.
Constatările, interpretările și concluziile exprimate în acest document nu reflectă în mod necesar punctele de vedere și poziția The findings, interpretations, and conclusions expressed in this document do not necessarily reflect the views and position of
Directorilor Executivi din cadrul Băncii Mondiale, Uniunii Europene sau Guvernului României. the Executive Directors of the World Bank, the European Union, or the Government of Romania.

26 august 2015 August 26, 2015

Acronime List of Acronyms


ADR Agenția pentru Dezvoltare Regională RDA Regional Development Agency
DG DRI Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură DG RDI Directorate General for Regional Development and Infrastructure
DJ Drum Județean CR County road
GR Guvernul României GoR Government of Romania
HG Hotărare de Guvern GD Government Decision
IDU Indicele Dezvoltării Umane HDI Human Development Index
IDUL Indicele Dezvoltării Umane Locale LHDI Local Human Development Index
ISF Indicele Sustenabilității Financiare FSI Financial Sustainability Index
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice MRDPA Ministry of Regional Development and Public Administration
MPGT Master Plan General de Transport GTM General Transport Masterplan
OI Organism Intermediar IB Intermediary Body
PATN Planul de Amenajare a Teritoriului Național NSP National Spatial Plan
PNDL Programul Național de Dezvoltare Locală NPLD National Programme for Local Development
PIB Produs Intern Brut GDP Gross Domestic Product
POAT Programul Operațional Asistență Tehnică OPTA Operational Programme Technical Assistance
POR Programul Operațional Regional ROP Regional Operational Programme
PPC PIB pe cap de locuitor GPC GDP per capita
SUERD Strategia UE pentru regiunea Dunării EUSDR The EU Strategy for the Danube Region
TEN-T Rețeaua Trans-Europeană de Transport TEN-T Trans-European Transport Network
UAT Unități Administrativ-Teritoriale TAU Territorial Administrative Unit
UE Uniunea Europeană EU European Union
WDI World Development Indicators WDI World Development Indicators
3
Introducere Introduction

Banca Mondială a convenit cu Guvernul României 1. The World Bank has agreed to support the Government of Prezentul ghid corespunde 2. This current work corresponds to
1 (GR) asupra asigurării unui sprijin cu privire la
Romania (GoR) with the harmonization of public investments
financed by the European Union and the state budget, with
2 primei componente menționate
the first component mentioned above
– i.e., support for the correlation
armonizarea investițiilor publice finanțate de Uniunea the wider aim of promoting the country’s sustainable and mai sus – și anume sprijinul and coordination of strategies
Europeană și de la bugetul de stat cu scopul mai amplu inclusive growth. This work is a follow-up to the World Bank’s privind corelarea și coordonarea and plans for EU and state-funded
Regional Development Program in Romania (November infrastructure investments. This
de a promova creșterea durabilă și favorabilă incluziunii a strategiilor și planurilor de investiții
2012-March 2014), which provided recommendations component in turn includes two
țării primarily targeted at EU-funded instruments. In turn, în infrastructură finanțate de la sub-activities:
Proiectul de față este o continuare a Programului Băncii Mondiale pentru the current engagement seeks to encourage effective bugetul de stat și de UE a. Analys is of infrastr ucture
Dezvoltarea Regională a României (noiembrie 2012 - martie 2014), care a făcut coordination among all types of funding sources for a La rândul său, această componentă cuprinde două investment strategies, including
recomandări vizând, în primul rând, instrumentele finanțate de UE. La rândul său, variety of local infrastructure investments – i.e., both EU subactivități: ways to improve their coordination
angajamentul actual urmărește să încurajeze coordonarea efectivă între toate and state-budget-funded investment programs. Overall, and correlation;
a. Analiza strategiilor de investiții în infrastructură,
tipurile de surse de finanțare pentru o varietate de investiții în infrastructura stronger development impact will result from reducing
incluzând modalități de îmbunătățire a b. Harmonized selection criteria for
locală. În ansamblu, din reducerea ineficienței și valorificarea sinergiilor dintre inefficiencies and leveraging synergies across projects. The
coordonării și corelării lor; enhanced coordination between EU
proiecte va rezulta un impact mai puternic al dezvoltării. Actualul acord de current technical assistance with the Ministry of Regional
b. Criterii de selecție armonizate pentru o mai bună and State-funded projects.
asistență tehnică, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Development and Public Administration (MRDPA) includes
Publice (MDRAP), cuprinde patru componente, după cum urmează: four components, as follows: coordonare între proiectele finanțate de la bugetul de The current investment guide is
stat și cele finanțate de UE. delivered under the latter sub-
Componenta 1 Component 1 – Assistance with the coordination component (in italics), making a set
Asistență privind coordonarea strategiilor și planurilor de investiții în of strategies and plans for EU and state-funded Actualul ghid de investiții se înscrie în cadrul celei of specific proposals for the proper
infrastructură finanțate de la bugetul de stat și de UE; investments in infrastructure; din urmă sub-componente (care este menționată coordination of projects financed by
cu litere cursive) și prezintă o serie de propuneri the state budget and, respectively,
Componenta 2 Component 2 – Advisory services related to the concrete pentru coordonarea corespunzătoare by EU structural funding. The focus
Asistență tehnică privind portofoliul de proiecte de investiții existent în existing portfolio of investment projects in MRDPA, a proiectelor finanțate de la bugetul de stat și, of this work is on the National Local
MDRAP, inclusiv ordonarea lor optimă în funcție de prioritate și pregătirea including their optimal prioritization and preparation respectiv, din fondurile structurale ale UE. Lucrarea Development Program (PNDL),
potențialelor investiții finanțate de UE pentru perioada de programare of potential EU-funded investments for the 2014- de față pune accentul pe Programul Național de the main state-budget-funded
2014-2020; 2020 programming period; Dezvoltare Locală (PNDL), principalul program de investment program for local
investiții pentru dezvoltarea infrastructurii locale,
Componenta 3 Component 3 – Assistance with improving the use
finanțat de la bugetul de stat, deși constatările
infrastructure development, though
Asistență privind o mai bună utilizare a soluțiilor tehnice și a tehnologiilor of efficient designs and technologies in investments findings and recommendations may
și recomandările pot fi extrapolate și la alte be extrapolated to other state-
eficiente în investițiile supravegheate de MDRAP; overseen by the MRDPA;
instrumente finanțate de la bugetul de stat (de budget-funded instruments (e.g., the
Componenta 4 Component 4 – Assistance with the design of a Housing exemplu, Fondul pentru Mediu). În special, acest Environment Fund). In particular,
Asistență privind elaborarea unei strategii de dezvoltare a locuințelor și a and Infrastructure Development Strategy. ghid se referă la drumurile județene. this guide covers county roads.
infrastructurii.

Pe scurt, acest ghid de investiții cuprinde soluții practice pentru îmbunătățirea coordonării între 3. In short, this investment guide includes practical solutions for enhancing coordination across
3programele de investiții dedicate drumurilor județene – în mod special între PNDL și Programul
investment programs dedicated to county roads – particularly across the PNDL and the Regional
Operational Programme. It is targeted at public authorities and other stakeholders at the local
Operațional Regional and county level and comes at an important time: the preparation of major investments for the
El vizează autoritățile publice, precum și alte părți interesate de la nivel local și județean și survine într-un moment important: pregătirea 2014-2020 programming period.
investițiilor majore pentru perioada de programare 2014-2020.

4
Context Context
România se confruntă cu o nevoie Raportul Băncii Mondiale din Condiția de bază pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României – necesară, dar nu
4 stringentă de a îmbunătăți 5 2013, „Orașe competitive”, 6 suficientă – este accesul la resurse financiare pentru investițiile critice
coordonarea proiectelor pentru „a face susține că soluția pentru deblocarea În special, proiectele de infrastructură (cum sunt drumurile și rețelele de apă și canalizare) sunt, în mod normal, foarte costisitoare
mai mult cu mai puțin” potențialului de creștere al României și complexe, creând o presiune semnificativă asupra bugetelor locale, județene și naționale. Date fiind țintele stricte privind deficitele
bugetare anuale, România nu dispune de un spațiu de manevră prea mare pentru a-și extinde în mod semnificativ programele de
România de astăzi se prezintă într-un tablou complex: o constituie intervențiile adaptate dezvoltare a infrastructurii din propriile resurse bugetare. În acest context, fondurile nerambursabile oferite de Uniunea Europeană (UE),
speranțe mari și un potențial de dezvoltare remarcabil, la nevoile zonelor dezvoltate și ale în valoare de aproximativ 40 miliarde EUR pentru perioada de programare 2014-2020, reprezintă o sursă esențială de bani pentru
în contextul provocărilor permanente din multe sectoare
vitale. Este indubitabil că țara mai are încă mult până să
celor mai slab dezvoltate investiții. Dar experiența din trecut sugerează că România se confruntă cu constrângeri semnificative, care i-au limitat capacitatea
de absorbție a acestor fonduri din diverse motive: alinierea incompletă cu legislația europeană și bunele practici din UE, în special în
poată oferi cetățenilor săi – tuturor cetățenilor, inclusiv Prima prioritate este să se investească în
domeniul achizițiilor publice; lipsa de resurse pentru cofinanțare și cheltuieli de operare ale proiectelor finanțate de UE; capacitatea
celor săraci și marginalizați – infrastructura și serviciile îmbunătățirea conectivității și a accesibilității
slabă a autorităților publice locale de a pregăti, implementa, monitoriza și evalua intervenții complexe; birocrația stufoasă și auditurile
publice de care au nevoie ca să beneficieze cu toții de (atât în cadrul zonelor dezvoltate, cât și între zonele
excesive etc.1 La 31 ianuarie 2015, rata de absorbție a României – în ciuda progreselor semnificative înregistrate în 2013 și 2014 – a
avantajele dezvoltării și ca să creeze și alte avantaje. dezvoltate și cele rămase în urmă), permițând
rămas cea mai mică din UE, la 51,87%.
Există multe exemple de discrepanțe care se observă oamenilor să profite de oportunitățile din România
cu ochiul liber (de exemplu, infrastructura deficitară de și din străinătate. În al doilea rând, în special în
zonele mai slab dezvoltate, Guvernul ar trebui să 6. The basic condition for addressing Romania’s development needs – required, though not sufficient – is access to financial resources for critical
transport, lipsa accesului la apă și canalizare în anumite
investească în instituții funcționale, care să le investments. In particular, infrastructure projects like roads and water and sewage networks are typically very costly and complex, putting
zone rurale, probleme administrative etc.), în special
asigure comunităților un nivel minim de trai – în a significant strain on local, county, and national budgets. Because of strict targets with respect to annual budget deficits, Romania
prin comparație cu situația din alte state membre ale
esență, același start în viață pentru toți cetățenii does not have much leeway to significantly expand infrastructure development programs from its own budget sources. In this context,
UE. Dar este la fel de adevărat că România a făcut pași
(inclusiv apa curentă, canalizarea, electricitatea, non-reimbursable funds from the European Union (EU), amounting to around EUR 40 billion for the 2014-2020 programming period, are
importanți spre o creștere durabilă și favorabilă incluziunii.
școlarizarea în condiții bune, piețe imobiliare an essential source of investment money. But past experience suggest that Romania faces significant constraints that have limited its
Rezultatele pozitive, în special în marile centre urbane –
eficiente, sănătate etc.). În sfârșit, comunitățile capacity to absorb such funds, for a variety of reasons: incomplete alignment with EU legislation and best practices, particularly in the
Bucureștiul depășește orașe precum Madrid, Lisabona
marginalizate necesită eforturi orientate pentru a area of public procurement; lack of resources for co-financing and running costs of EU-funded projects; local public authorities’ weak
și Atena în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor 1
depăși obstacolele specifice cu care se confruntă capacity to prepare, implement, monitor, and evaluate complex interventions; heavy bureaucracy and excessive audits etc. As of January
(PPC) – confirmă potențialul de creștere al României, cu
(de exemplu, discriminare, excluziune etc.). Figura 31, 2015, Romania’s absorption rate – despite significant progress made in 2013 and 2014 – remained the lowest in the EU at 51.87%.
condiția să li se permită cu adevărat cetățenilor să caute
oportunitățile și să aibă acces la acestea. alăturată prezintă succint tipurile recomandate
de intervenții pentru zonele dezvoltate și cele mai Prioritățile de investiții diferă între zonele dezvoltate și cele mai slab dezvoltate din România
slab dezvoltate. Investment priorities differ across leading and lagging areas in Romania
4. Romania faces a critical need to enhance coordination
of such projects to “do more with less.” Romania today
displays a complex picture of great hopes and remarkable 5. The World Bank’s 2013 “Competitive Cities” report
development potential, in the context of persistent argues that the key to unlocking Romania’s growth
Internațional Scurtarea distanței față de piețele mari de la nivel global
challenges in many vital sectors. It is beyond any doubt potential involves interventions customized to the prin îmbunătățirea infrastructurii și încurajarea fluxului transfrontalier de persoane, capital și idei
International
that the country still has a long way to go in terms of needs of leading and lagging areas. The first priority is

Nivel de intervenție Intervention level


Shorten the distance to large markets globally by improving infrastructure and encouraging cross-border flows of people, capital and ideas
providing its citizens – all citizens, including the poor and to invest in improved connectivity and accessibility
the marginalized – the infrastructure and public services (both within leading areas and between leading and îmbunătățirea Conexiunilor între zonele puternic dezvoltate și cele slab dezvoltate din România
Regional pentru a permite o concentrare eficientă a resurselor și efecte de contagiune
they need to share and add to the benefits of development. lagging regions), enabling people to take advantage Regional
Improve connections between leading and lagging areas within Romania to enable efficient concentration of resources and spillover effects
Examples of gaps abound and are hard to miss (e.g., of opportunities in Romania and abroad. Second,
deficient transport infrastructure, lack of access to water particularly in lagging areas, the government should îmbunătățirea Infrastructurii de legătură
Dezvoltarea de Instituții funcționale
and sanitation in certain rural areas, governance challenges invest in functioning institutions that ensure basic dintre orașe și zonele înconjurătoare
(infrastructura pentru serviciile de bază, educație,
living standards for communities – essentially, the Improve connective infrastructure between cities and
etc.), particularly in comparison to the situation in other sănătate, piețe imobiliare)
surrounding areas
EU Member States. But it is also true that Romania has same start in life for all citizens (including running Local Foster good institutions (basic services infrastructure,
Promovarea investițiilor în calitatea vieții
taken important steps toward sustainable and inclusive water, sewage, electricity, good schooling, effective Local education, health, land markets etc.)
Promote quality-of-life investments
growth. Positive results, particularly in large urban centers land and housing markets, healthcare etc.). Finally,
– with Bucharest surpassing cities like Madrid, Lisbon, marginalized communities require targeted efforts Conceperea și implementarea de Măsuri îndreptate către grupuri marginalizate
Design and implement targeted measures for marginalized groups
and Athens in terms of GDP per capita (PPP) – confirm to address the specific obstacles they face (e.g.,
Romania’s growth potential, provided that citizens become discrimination, exclusion etc.). The chart on this Zonă slab dezvoltată Lagging area Zonă puternic dezvoltată Leading area
truly enabled to seek and reach opportunities. page is a snapshot of recommended types of Nivel de dezvoltare economică Level of economic development
interventions for leading and lagging areas. Sursa: Orașe competitive (Banca Mondială, 2013). Source: Competitive Cities (World Bank, 2013).

1 Pentru o analiză mai completă a provocărilor cu care se confruntă beneficiarii fondurilor europene, a se vedea „POR 2.0: Colaborarea și comunicarea 1 For a more complete review of challenges faced by beneficiaries of EU funds, see “ROP 2.0: MA-IB Collaboration and Communication and Beneficiary Support for the

dintre Autoritatea de Management și Organismele Intermediare și asistență pentru beneficiari în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, Regional Operational Programme, 2014-2020”, World Bank, 2013.
Banca Mondială, 2013.

5
Obiectiv, domeniu de aplicare și metodologie
Objective, Scope, and Methodology
Deși cauzele provocărilor Obiectivul principal al angajamentului de ansamblu al Băncii Mondiale față 8. The main objective of the Bank’s overall engagement with the MRDPA is to support
7 actuale pot fi complexe, 8 de MDRAP este acela de a sprijini coordonarea strategică a strategiilor
the strategic coordination of infrastructure strategies and investment projects
financed by the EU and by the state budget in regions, counties, and municipalities. This
mesajul general este simplu: de infrastructură și a proiectelor de investiții finanțate de UE și de la bugetul hopes to contribute to ensuring a coherent, integrated, and impactful approach to
România încă se confruntă de stat în regiuni, județe și municipii public investment management, and to increasing the efficiency and effectiveness
of spending EU and state-budget funds for the 2014-2020 programming period.
cu nevoi mari de dezvoltare și Se speră că acest lucru va contribui la asigurarea unei abordări coerente, integrate și de impact în ceea ce
Optimal prioritization of investments is critical in this endeavor.
are resurse financiare limitate, privește gestionarea investițiilor publice, precum și la creșterea eficienței și eficacității cheltuirii fondurilor de
la bugetul de stat și din partea UE pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonarea optimă în funcție de
ceea ce face ca raportul cost- prioritate a investițiilor este esențială în acest demers.
eficacitate să fie un principiu
de o importanță capitală Actualul ghid de investiții își propune să faciliteze adoptarea criteriilor de 9. The current investment guide aims to facilitate the adoption and implementation

pentru investițiile publice 9 ordonare după prioritate și de selecție, care îmbunătățesc coordonarea la
of prioritization and selection criteria that enhance coordination at the level of
infrastructure programs and at the level of the county roads they finance. This is a
Cu alte cuvinte, guvernul ar trebui să nivelul programelor de infrastructură și la nivelul proiectelor de drumuri județene fundamental precondition for ensuring harmonized infrastructure investments: in
urmărească un program axat pe creșterea pe care le finanțează the absence of optimal criteria, as is typically the case with current state-budget-
impactului finanțărilor disponibile pentru funded programs in Romania, investments may overlap, generating inefficiencies,
Aceasta este o precondiție fundamentală pentru asigurarea unor investiții armonizate în infrastructură: în
programele de investiții, de la Uniunea or they may fail to exploit potential synergies. If the desired outcome is to “do
lipsa unor criterii optime, așa cum este de obicei cazul programelor actuale finanțate de la bugetul de stat
Europeană și / sau de la bugetul de stat. În more with less” and therefore accelerate inclusive and sustainable development,
din România, investițiile se pot suprapune, fiind generatoare de ineficiență, sau pot să nu exploateze sinergiile
acest demers, este esențial să se asigure decision makers should give proper thought to the need for ensuring coordination
potențiale. În cazul în care rezultatul dorit este acela de „a realiza mai mult cu mai puțin” și, prin urmare, de a
că finanțarea pentru investiții se alocă pe and to choosing financing criteria that are harmonized across different sources of
se accelera dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii, factorii de decizie ar trebui se gândească cu seriozitate
baza unor criterii de selecție clare, corecte investment funding.
la necesitatea de a asigura coordonarea și de a alege criterii de finanțare care sunt armonizate în cadrul
și eficiente și țintește spre intervenții care
diferitelor surse de finanțare a investițiilor.
sunt proiectate și implementate într-un
mod coordonat. Prin urmare, coordonarea
Pe lângă consolidarea coordonării, criteriile armonizate asigură o elaborare 10. In addition to enhancing coordination, harmonized criteria hold the promise of
criteriilor pentru selecția investițiilor
publice este un ingredient esențial pentru 10 și o implementare mai riguroase ale programelor de investiții și o mai
and ensuring a more rigorous design and implementation of investment programs
and greater “interoperability” across financing sources. Especially in comparison to
maximizarea impactului asupra dezvoltării mare „interoperabilitate” între sursele de finanțare EU funds, a core issue that has plagued state-budget-funded instruments is the
al fiecărui leu, euro sau dolar cheltuit lack of clarity and rigor in selecting investments. The general perception is that
Mai ales în comparație cu fondurile UE, o problemă esențială care a afectat instrumentele finanțate de la
pentru infrastructură. such programs are like a “black box” that leaves potential applicants and other
bugetul de stat o constituie lipsa de claritate și rigoare în selectarea investițiilor. Percepția generală este că
astfel de programe sunt ca o „cutie neagră”, făcându-i pe potențialii solicitanți și pe alte părți interesate să stakeholders wondering how particular projects receive funding to the detriment
7. While the causes for current challenges may se întrebe cum se face că anumite proiecte primesc finanțare în detrimentul altora. Prin adoptarea unui set of others. By adopting a set of clear, coordinated criteria and a transparent
be complex, the overall message is simple: de criterii clare, coordonate și a unei metodologii transparente pentru aplicarea acestora la un portofoliu de methodology for applying them to a portfolio of new and ongoing proposed
Romania still faces great development needs investiții propuse (noi și în curs de desfășurare), programele finanțate de la bugetul de stat, cum ar fi PNDL, ar investments, state-budget-funded programs like the PNDL would boost their
and has limited financial resources, making stimula impactul și credibilitatea acestora în rândul solicitanților interesați. Cu toate că mai multe proiecte ar impact and credibility among interested applicants. While more projects would
value for money a principle of paramount veni din fondul de rezervă, nu s-ar mai pune prea mult la îndoială deciziile privind alocările de fonduri, deoarece come through the pipeline, there would actually be less room to question decisions
importance for its public investments. Put acestea ar fi întemeiate pe o metodologie definită și mai obiectivă. Acesta este obiectivul prezentului ghid, regarding funding allocations, as these would be grounded in a defined and more
differently, public authorities should pursue pe lângă acela de a contribui la armonizarea procedurilor între programele finanțate de la bugetul de stat și objective methodology. This is the intent of this work, along with contributing to
an agenda focused on maximizing impact for cele finanțate de UE, ceea ce pe termen lung poate contribui și la maximizarea absorbției fondurilor UE. Dacă the harmonization of procedures across EU and state-budget-funded programs,
the given funding available for investment investițiile urmează aceleași reguli, poate fi creată o rezervă de proiecte pentru finanțare de la bugetul de stat which in the long run can also contribute to maximizing absorption of EU funds. If
programs, from the EU and/or from the și apoi transferată către programele finanțate de UE. investments follow the same rules, a pipeline of projects can be created with state
state budget. In this endeavor, it is critical to budget funding and then transferred to EU-funded programs.
ensure that investment funding is allocated
based on clear, fair, and effective selection
Un obiectiv conex este acela de a ajuta autoritățile să stabilească sursele 11. A related goal is to help authorities determine appropriate sources of funding
criteria and goes toward interventions
that are designed and implemented in a
11 adecvate de finanțare pentru diverse propuneri de proiecte
for various project proposals. At this point in time, PNDL management and
staff, county councils, and local authorities applying for funding do not have
coordinated fashion. Hence, the coordination În acest moment, conducerea și personalul din cadrul PNDL, consiliile județene, precum și autoritățile locale clear, institutionalized mechanisms for determining whether a certain intended
of criteria for selecting public investments care solicită finanțare nu au mecanisme clare, instituționalizate pentru a stabili dacă o anumită investiție investment is appropriate for seeking EU or state-budget funding going forward.
is an essential ingredient to maximizing the avută în vedere ar trebui să caute finanțare din partea UE sau de la bugetul de stat pentru a merge mai Criteria for PNDL should take into account whether proposed projects could receive
development impact of every leu, euro, or departe. Criteriile pentru PNDL trebuie să ia în considerare dacă proiectele propuse ar putea primi fonduri funding from an EU-funded program for the 2014-2020 programming period.
dollar spent on infrastructure. printr-un program finanțat de UE pentru perioada de programare 2014-2020.

6
Destinatari Structura ghidului
Audiences Guide Structure
În esență, acest ghid Principalul destinatar al ghidului de față este personalul Direcției După această introducere, prezentul ghid de investiții
12 de investiții definește o 13 Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură (DG DRI) din cadrul 15 este structurat după cum urmează:
metodologie pentru ordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), care
după prioritate a investițiilor gestionează PNDL Capitolul 1
și apoi o aplică la nivelul Documentul prezintă o propunere pentru modul în care investițiile PNDL ar putea fi mai bine coordonate Privire de ansamblu asupra sectorului drumurilor județene
ansamblului de proiecte cu investițiile realizate prin alte programe naționale, în special programele finanțate de UE, pe baza
• Necesar de investiții
posibile, cartografiind pentru
unor criterii de finanțare îmbunătățite.
• Principii de coordonare
fiecare județ infrastructura 13. The primary audience of the current guide is the staff of the Directorate General for Regional Development
existentă și propunând o and Infrastructure (DG RDI) within the Ministry of Regional Development and Public Administration, which Capitolul 2
anumită ordine a priorităților manages the PNDL. This work puts forth a proposal for how PNDL investments could be better coordinated Criterii de ordonare după prioritate și criterii de evaluare / selecție
de investiții
with investments made through other national programs, particularly EU-funded programs, through
improved financing criteria. • Etape și sub-etape de ordonare după prioritate
Principalii pași parcurși pentru pregătirea
acestui document au fost următorii:
• Criterii principale, ponderări și raționament
• sector
Privire de ansamblu asupra unui
specific; 14
Alți actori importanți care ar putea beneficia de această evaluare
sunt:
Capitolul 3
Atlasul investițiilor în drumurile județene din România
• prioritate
Definirea criteriilor de ordonare după La nivel național:
• Reprezentare grafică a rețelei relevante de drumuri din România
selecție;
și a celor de evaluare /
• Ministerele și agențiile responsabile cu planificarea și implementarea intervențiilor finanțate de
la bugetul de stat; • Ordonare după prioritate a posibilelor investiții în drumuri județene
• Aplicarea criteriilor de ordonare după
prioritate și a celor de selecție la
• Autoritățile de Management și Organismele Intermediare pentru programele operaționale
finanțate de UE pentru perioada 2014-2020 (în special MDRAP și Ministerul Fondurilor Europene);
nivelul fiecărui județ; 15. Following this introduction, this investment guide is structured as follows:

• Cartografierea infrastructurii existente; La nivel regional:


• Chapter 1: Overview of the County Roads Sector
••
Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR), care sunt responsabile cu planificarea și coordonarea
• Cartografierea/reprezentarea
de proiecte tratate cu prioritate.
setului la nivel regional (prin Planurile de Dezvoltare Regională elaborate pentru fiecare perioadă de Investment needs
Coordination Principles
programare) și, de asemenea, servesc ca OI pentru Programul Operațional Regional (POR);
La nivel județean și local: Chapter 2: Prioritization and Evaluation / Selection Criteria
12. Essentially, this investment guide defines
a methodology for prioritizing investments
• Comunitățile locale și, mai precis, autoritățile publice care elaborează proiecte și depun cereri
de finanțare în cadrul programelor finanțate de UE și de la bugetul de stat (inclusiv personalul
••
Prioritization steps & sub-steps
Main criteria, weights, and reasoning
and then applies it to the existing “universe” tehnic – din cadrul consiliilor județene și locale – responsabil cu lucrul cu proiectanții tehnici și
of potential projects, mapping at the level of cu alți consultanți). Chapter 3: Atlas of County Roads Investments in Romania
each county the existing infrastructure and
a proposed order of investment priorities.
••
Graphical representation of the relevant road network in Romania
Prioritization of potential county road investments
14. Other stakeholders who may benefit from this assessment include:
The key steps in producing this document
At the national level:

include the following:

• Overview of a particular sector;


Ministries and agencies in charge of planning and implementing state-budget-funded investment

• Definition of prioritization
evaluation/selection criteria;
and

programs;
Managing Authorities and Intermediate Bodies of EU-funded operational programmes for 2014-


2020 (particularly the MRDPA and the Ministry of European Funds);
Application of prioritization and
At the regional level:
selection criteria at the level of each
county; • Regional Development Agencies (RDAs), which are in charge of regional-level planning and

• Mapping of existing infrastructure;


coordination (through the Regional Development Plans developed for each programming period)


and also serve as IBs for the Regional Operational Programme (ROP);
Mapping/representation of the set of
At the county and local level:
prioritized projects.
• Local communities and, more specifically, public authorities that prepare projects and submit
applications to various EU and state-funded programs (including technical staff – within county
and local councils – responsible for working with technical designers and other consultants).
7
Capitolul 1 Privire de ansamblu asupra sectorului drumurilor județene
Chapter 1: Overview of the County Roads Sector
Drumurile județene – și infrastructura conectivă în 16. County roads – and connective infrastructure generally –
16 general – sunt cruciale pentru asigurarea accesului
are crucial for ensuring people’s access to opportunities and
represent critical investments for Romania’s inclusive and
România are o rețea de infrastructură rutieră sub-dezvoltată
Romania has an underdeveloped road infrastructure network
oamenilor la oportunități și reprezintă un sector esențial de sustainable development. As outlined in the draft National 240

investiții pentru dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii Territorial Development Strategy and in the World Bank’s report 220 Ungaria

on Competitive Cities: Reshaping the Economic Geography of Hungary


a României 200 Slovenia Germania

Densitatea rutieră Road density


Germany
Romania, roads in particular are vital for a country’s future 180 Elveția
Așa cum menționează și versiunea în lucru a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a Republica Cehă
development. Connective infrastructure enables one crucial 160 Czech Republic
Italia
Danemarca
Switzerland

României și raportul Băncii Mondiale Orașe competitive: remodelarea geografiei economice Denmark
desideratum: it eases people’s access to places of opportunity, 140
Italy
Irlanda
a României, drumurile sunt cu precădere un aspect vital pentru dezvoltarea unei Lituania Ireland
i.e., cities (in most countries). Cities benefit from economies 120 Greece Polonia
Spania
Suedia
țări. Infrastructura conectivă permite îndeplinirea unui deziderat crucial: facilitează Letonia Poland
Spain
of scale and scope and are the places where most of the jobs 100 Latvia
Sweden

accesul oamenilor la spațiile în care se găsesc cele mai multe și variate oportunități,
are located, where centers of culture can thrive, where higher 80
Slovacia Grecia
adică orașele (în cele mai multe țări). Orașele beneficiază de economii de scară, cu o Slovakia Greece
education institutions and health-care units can operate 60 Albania
Croația
sferă largă de cuprindere – acolo sunt localizate cele mai multe locuri de muncă, acolo Serbia
and perform properly, where art is generated and enjoyed. 40
Moldova Croatia

centrele de cultură se pot dezvolta cel mai bine, instituțiile de învățământ superior și Bulgaria
The bigger the city, the more opportunities it usually offers. 20 Armenia
România
unitățile de sănătate pot opera adecvat și avea performanțele dorite, iar arta este Romania
Consequently, the better these cities are connected to their 0
generată și accesată corespunzător. De obicei, cu cât un oraș este mai mare, cu atât
hinterland, the more people in peri-urban areas have access 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
oportunitățile pe care le oferă sunt mai numeroase. Prin urmare, cu cât aceste orașe PIB/Capita GDP/Capita
to these opportunities. Moreover, the firms in the city have
sunt mai bine conectate cu restul teritoriului, cu atât oamenii din zonele peri-urbane Sursa datelor: WDI și CIA Factbook.
easier access to a larger labor pool. Connective infrastructure
au acces mai bun la aceste oportunități. Mai mult, firmele din oraș au un acces mai Notă: Densitatea rutieră este măsurată ca și kilometru de drum la 100 km2 de suprafață terestră; PIB pe cap de
also enables the formation of functional urban areas, a key
facil la o rezervă mai mare de forță de muncă. Infrastructura conectivă permite de locuitor este gândit la paritatea puterii de cumpărare (PPC) în actualii dolari internaționali; datele sunt colectate
objective of EU’s regional development policy. pentru anii din perioada 2000-2006.
asemenea formarea unor zone urbane funcționale, care reprezintă un obiectiv esențial
Data Sources: WDI and CIA Factbook.
din politica de dezvoltare regională a UE.
Note: Road density is measured as kilometer of road per 100 km2 of land area; GDP per Capita is taken at purchasing power parity
(PPP) in current international $US; data are collected for years between 2000 and 2006.

17. Romania has a poor endowment of roads infrastructure. PATN propune o rețea vastă de autostrăzi și drumuri expres
17 România este dotată cu o infrastructură rutieră săracă As the graph on the right indicates, it has one of the lowest
road densities of any country in Europe and, within the EU,
The PATN proposes a large network of highways and expressways
Așa cum se indică și în graficul alăturat, România are una dintre cele mai mici
Romania ranked last in terms of the overall quality of the roads
densități rutiere dintre toate țările Europei, iar, în cadrul UE, se plasează pe ultima
infrastructure.2 In fact, when compared to its actual development Autostrăzi existente
poziție în ceea ce privește calitatea de ansamblu a infrastructurii rutiere.2 De fapt, prin Existing motorways
level, Romania seems to require a road density double the
raportare la stadiul său actual de dezvoltare, România pare să necesite o densitate
current number. Deficiencies are encountered for all types of Autostrăzi propuse
rutieră de două ori mai mare decât cea din prezent. Se întâlnesc deficiențe la nivelul Proposed motorways
road infrastructure: highways, national roads, and county and
tuturor tipurilor de infrastructură rutieră: autostrăzi, drumuri naționale, drumuri
communal roads. In 2012, out of a network of 84,000 km, only Drumuri expres propuse
județene și comunale. În 2012, dintr-o rețea de 84.000 km, doar în jur de 0,6% erau Proposed express roads
around 0.6% represented motorways, with 20% national roads
autostrăzi, 20% erau drumuri naționale, iar 80% drumuri județene și comunale.
and around 80% county and communal roads.

Rețeaua de autostrăzi din România este sub-dezvoltată și se 18. The highway network in Romania is underdeveloped and far from
18 află departe de ceea ce economia României ar putea susține
what Romania’s economy could sustain. With 635 kilometers of
highway completed in August 2014, Romania had a highway density
Cu tot cu cei 635 km de autostradă finalizați în august 2014, România a ajuns la of around 31 kilometers for 1,000,000 people. By comparison,
o densitate de aproximativ 31 km la 1.000.000 de locuitori, în timp ce Portugalia a Hungary had a highway density of 137 per 1,000,000 people, while
ajuns la o densitate de 249 km la același număr de locuitori. Cea de-a doua figură Portugal had a highway density of 249. The second figure below
alăturată pune în evidență rețeaua propusă de autostrăzi pentru România, așa highlights the proposed network of highways for Romania, as laid Orașe cu o populație între 50.000 și 100.000 Orașe cu o populație mai mare de 100.000
cum a fost prezentată în Planul de Amenajare a Teritoriului Național. Rețeaua propusă out in the National Spatial Plan (Planul de Amenajare al Teritoriului Cities with population between 50,000 and 100,000 Cities with population larger than 100,000
de autostrăzi are o lungime totală de 3.896 km, în timp ce rețeaua propusă de National). The total proposed highway network comprises 3,896 Sursă: Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN).
drumuri expres totalizează 4.851 km. km, while the proposed expressway network totals 4,851 km. Source: Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN).

2A se vedea Raportul Competitivității Globale 2012-2013. 2 See Global Competitiveness Report 2012-2013.

8
19
Rețeaua de drumuri județene și Necesarul de investiții Necesarul de investiții pentru drumuri județene, pe județe
Investment needs for county roads, by county
comunale este în general într-o
stare precară și necesită lucrări extinse Investment Needs Necesar de investiții (în EUR) Investment Needs (in Euro)
de modernizare și întreținere
Necesarul de investiții pentru drumuri județene este mai JUDEȚ Modernizarea drumurilor de
Modernizarea/reabilitarea drumurilor aflate în
În 2012, în jur de 34.000 km de drumuri județene
și comunale (55% din totalul de drumuri județene și 20 ușor de estimat decât în cazul altor tipuri de investiții,
County pământ și pietriș
Modernization of Dirt and Stone Roads
stare proastă sau mediocră
Modernization / rehabilitation of Roads in a
Bad or Average State
comunale) erau din pietriș sau pământ și aveau nevoie de
având în vedere relativa claritate a acestora și standardele de ALBA 125.810.496 EUR 129.973.598 EUR
modernizare. În plus, multe drumuri județene și comunale
necesită reabilitare. În jur de 21.000 km de drumuri cost redactate de către MDRAP ARAD 85.204.992 EUR 186.224.077 EUR

județene și comunale aveau doar o cuvertură subțire, iar Tabelul alăturat include două estimări de costuri pentru modernizarea / reabilitarea ARGEȘ 143.450.592 EUR 196.840.774 EUR

doar 12.000 km erau complet modernizați. Harta de mai drumurilor județene. Prima metodă este și cea mai ușor de calculat, aceasta luând BACăU 89.864.640 EUR 153.130.427 EUR

jos indică județele cu cel mai mare număr de drumuri în considerare doar rețeaua de drumuri de pământ și pietriș din fiecare județ și BIHOR 76.884.192 EUR 239.782.322 EUR
județene și comunale care au nevoie să fie modernizate. înmulțind lungimea rețelei cu costul standard al modernizării drumurilor. Institutul BISTRIȚA-NăSăUD 117.489.696 EUR 161.490.556 EUR
Național de Statistică colectează date anuale privind drumurile de pământ și pietriș, BOTOȘANI 76.218.528 EUR 137.406.521 EUR
ceea ce simplifică procedura de estimare a necesarului de investiții anuale în drumuri BRăILA 35.613.024 EUR 128.821.346 EUR
19. The county and communal road network is generally in poor
județene. A doua metodă presupune colectarea unor date amănunțite de la consiliile BRAȘOV 87.201.984 EUR 135.780.980 EUR
condition and requires extensive upgrade and maintenance
județene. În esență, consiliile județene cunosc situația de pe teren mai bine decât orice BUZăU 86.869.152 EUR 113.814.343 EUR
work. In 2012, around 34,000 km of county and communal
autoritate și pot indica imediat drumurile care necesită reabilitări sau modernizări.
roads (55% of all county and communal roads) were made CăLăRAȘI 117.822.528 EUR 121.767.705 EUR
În cazul prezentului raport, consiliile județene au „auto-raportat” drumurile în stare
of gravel or earth and required modernization. In addition, CARAȘ-SEVERIN 67.232.064 EUR 220.448.220 EUR
bună, mediocră sau proastă. Lungimea drumurilor de pământ sau pietriș aflate în stare
many county and communal roads require rehabilitation. CLUJ 127.474.656 EUR 205.391.926 EUR
proastă sau mediocră este apoi înmulțită cu standardul de cost pentru modernizare
Around 21,000 km of county and communal roads had only a CONSTANȚA 63.570.912 EUR 218.213.024 EUR
rutieră. Lungimea drumurilor cu îmbrăcăminte asfaltică / de beton aflate în stare
light cover and only 12,000 were completely modernized. The COVASNA 14.311.776 EUR 65.102.937 EUR
proastă sau mediocră este înmulțită cu standardul de cost pentru modernizare rutieră.
map below indicates the counties with the highest number DÂMBOVIȚA 53.918.784 EUR 198.711.023 EUR
of county and communal roads in need of modernization. DOLJ 62.239.584 EUR 192.680.113 EUR
20. Investment needs for county roads are easier to estimate then for other types of
investments, as they are relatively straightforward and there are also cost standards GALAȚI 58.911.264 EUR 125.179.517 EUR

prepared by the MRDPA. The table below includes two cost estimates for the modernization GIURGIU 54.584.448 EUR 87.891.736 EUR

/ rehabilitation of county roads. The first method is the easiest to calculate, as it simply GORJ 26.959.392 EUR 149.171.500 EUR
Lungimea rețelei rutiere variază
looks at the network of dirt and stone roads in each county and multiplies the length HARGHITA 115.492.704 EUR 166.565.690 EUR
considerabil de la un județ la altul al of the network with the standard cost for road modernization. The National Institute HUNEDOARA 226.325.760 EUR 331.878.605 EUR
României of Statistics collects data on dirt and stone roads every year, so this makes it easy IALOMIȚA 37.277.184 EUR 104.863.897 EUR
The road network’s length varies greatly across Romanian for one to make estimates of investment needs in county roads, on a yearly basis. The IAȘI 164.419.008 EUR 159.712.671 EUR
counties second method requires the collection of more in-depth data from individual county MARAMUREȘ 86.869.152 EUR 185.651.067 EUR
councils. Basically, county councils know the situation on the ground better than any MEHEDINȚI 97.519.776 EUR 131.401.721 EUR
other authority, and can most easily indicate which roads require rehabilitation or
MUREȘ 45.265.152 EUR 133.820.600 EUR
modernization. For the current report, county councils “self-reported” which roads are in
NEAMȚ 76.551.360 EUR 157.747.631 EUR
good, average, or bad shape. The length of the roads in bad or average shape made out of
OLT 64.902.240 EUR 208.281.828 EUR
dirt or stone is then multiplied by the cost standard for road modernization. The length
PRAHOVA 32.617.536 EUR 181.422.392 EUR
of the roads in bad or average shape that have some type of asphalt/concrete cover is
SăLAJ 60.575.424 EUR 90.160.255 EUR
multiplied by the cost standard for road rehabilitation..
SATU MARE 62.905.248 EUR 225.170.917 EUR
SIBIU 127.807.488 EUR 140.644.110 EUR
Prima metodă este mai ușor de calculat, în timp ce a doua
21 oferă o imagine mai precisă a necesarului real de investiții
SUCEAVA
TELEORMAN
119.153.856 EUR
90.197.472 EUR
194.764.055 EUR
38.264.758 EUR
În mod ideal, fondurile naționale ar trebui alocate cu prioritate pentru modernizarea TIMIȘ 75.220.032 EUR 174.284.617 EUR
drumurilor de pământ și pietriș, iar responsabilitatea întreținerii și reabilitării drumurilor TULCEA 43.268.160 EUR 122.248.016 EUR
modernizate să revină consiliilor județene. VÂLCEA 65.900.736 EUR 181.817.542 EUR
VASLUI 158.095.200 EUR 171.781.745 EUR
Drumuri județene și comunale în km 21. The first method is easier to calculate, the second is a more accurate portrayal of VRANCEA 78.548.352 EUR 135.252.523 EUR
County and Communal Roads in km
actual investment needs. Ideally, national funds should primarily be allocated for the
0-500
modernization of dirt and stone roads, with the responsibility of maintaining and Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, MDRAP și consiliile județene.
501-1.000
rehabilitating modernized roads falling to the county councils themselves. Data Sources: National Institute of Statistics, MRDPA, and individual county councils.
1.000-1.898

9
Principii de coordonare
Coordination Principles
Existența unui singur beneficiar face coordonarea mai ușoară Necesar de investiții limitat și doar două surse naționale
Single beneficiary makes coordination easier majore de finanțare
Limited investment needs and only two major national sources of funding
Investițiile în drumurile județene sunt realizate și coordonate 22. Investments in county Necesarul general de investiții este 23. Overall investment needs are manageable
22 de consiliile județene roads are carried out and
coordinated by county
23 gestionabil și poate fi acoperit cu
and could be tackled with the assistance of
EU, central budget, and county budget funds.
Acest lucru ar trebui, în sine, să fie suficient pentru a facilita coordonarea. Mai exact, un consiliu councils. This in itself should ajutorul fondurilor UE, de la bugetul central și If the first method of estimating investment
județean va ști ce drumuri să finanțeze din fondurile UE, pentru care să solicite finanțare de make coordination easier. bugetele județene needs is taken into consideration (i.e., the one
la PNDL și pe care să le reabiliteze / modernizeze din fonduri proprii sau din subvenții ori More specifically, a county that only looks at the modernization of dirt
împrumuturi. Bineînțeles, în practică, o astfel de coordonare nu se concretizează întotdeauna Dacă este luată în considerare prima metodă de estimare a
council will know which roads and stone roads), around EUR 3.4 billion are
la nivelul beneficiarului – cel puțin nu la un nivel strategic superior. necesarului de investiții (cea privind modernizarea drumurilor de
to finance with EU funding, required to address needs in the sector. If the
pământ și pietriș), finanțarea necesară în acest sector se ridică
for which to request PNDL needs identified by each individual county are
la aproximativ 3,4 miliarde EUR. Dacă sunt luate în considerare
Există o slabă coordonare a investițiilor în drumuri județene finanțate funding, and which roads
necesitățile identificate de către fiecare județ în parte (de
taken into consideration (i.e., roads reported
din POR 2007-2013 și PNDL to rehabilitate/modernize in “bad” or “average” condition), then the
exemplu, drumurile raportate în stare „proastă” sau „mediocră”),
There is little coordination between ROP 2007-2013 and PNDL county roads with their own funds or with total tally stands at around EUR 6.4 billion.
suma totală devine de aproximativ 6,4 miliarde EUR. Ambele
the help of other grants or Either way, both sums appear manageable
sume par a fi realiste și pot fi finanțate din fondurile UE, de la
loans. Of course, in practice, and can be addressed using EU, state-budget,
bugetul de stat și de la bugetele județene. În plus, procesul de
such coordination at the and county-budget funds. This also makes
coordonare a investițiilor este simplificat.
beneficiary level does not coordination of investments easier.
always happen – at least
not on a more strategic level.
Coordonarea cea mai importantă va fi 24. The critical coordination will have to be done
As can be seen in the map
above, there are relatively
24 cea realizată între proiectele finanțate
between projects financed through the ROP and
projects financed through the PNDL. The ROP
few instances where a prin POR și PNDL focuses primarily, although not exclusively,
road link rehabilitated/
POR vizează în principal, chiar dacă nu exclusiv, drumurile on county roads connecting to the TEN-T
modernized with ROP
județene care fac legătura cu rețeaua TEN-T. Astfel, consiliile network. As such, county councils should
2007-2013 funds has been
județene care doresc să reabiliteze / modernizeze un drum ideally apply for ROP funding if they intend to
complemented with another
județean conectat la rețeaua TEN-T ar trebui, în mod ideal, să rehabilitate/modernize a county road that is
road link rehabilitated/
solicite finanțări POR. connected to the TEN-T.
modernized with PNDL
funds. At a minimum,
coordination is ensured if the 25. However, the ROP 2014-2020 programmatic
Cu toate acestea, documentul programatic
exact same road link is not
financed from two sources
25 al POR 2014-2020 nu era integral finalizat
document was not fully finalized at the time of
the writing of this investment guide. It is known
Orașe cu o populație mai mare de 100.000 Proiecte de drumuri județene contractate prin POR 2007-2013
Cities with population larger than 100,000 POR 2007-2013 Contracted County Roads Projects (in fact, this is formally not la data redactării prezentului ghid at this point in time (early March 2015) that
permitted under EU funds). La momentul actual (începutul lunii martie 2015), este cunoscut there will be a fixed pre-allocation for each
Rețeaua națională de drumuri Proiecte de drumuri județene contractate prin PNLD 2014
National Road Network PNDL 2014 Contracted County Roads Projects However, it helps if one faptul că vor exista pre-alocări forfetare pe regiuni pentru region for the rehabilitation/modernization of
strives to do more than the reabilitarea / modernizarea drumurilor județene de importanță county roads of strategic regional importance.
bare minimum. A strategic regională strategică. Acestea vor fi proiecte de Prioritate 1, care These will be Priority 1 projects, which help solve
După cum se observă în harta de mai sus, există relativ puține cazuri în care o legătură outlook on the development urmăresc remedierea deficiențelor de conectivitate de la nivel key connectivity issues at the regional level. At
rutieră reabilitată / modernizată cu fonduri POR 2007-2013 a fost completată de o altă of the county road network regional. În acest moment, doar regiunea Nord-Est a aprobat this point, only the North-East Region has an
legătură rutieră reabilitată / modernizată cu fonduri PNDL. În cel mai rău caz, coordonarea is critical in this respect, o listă cu proiecte de Prioritate 1. Finanțarea proiectelor de approved Priority 1 project list. To the extent
este asigurată dacă aceeași legătură rutieră nu este finanțată din două surse (de fapt, acest with more attention paid Prioritate 2 va deveni posibilă în măsura în care vor deveni that funding will become available after the
lucru este interzis în cazul finanțărilor UE). Cu toate acestea, este util atunci când se depun to how different sources of disponibile fonduri după contractarea lucrărilor (după obținerea, contracting of the works (i.e., after savings
eforturi pentru a realiza mai mult decât minimul necesar. O perspectivă strategică asupra funding can be leveraged în urma procedurii de ofertare și atribuire, de economii din from real vs. budgeted expenses as a result of
dezvoltării rețelei rutiere naționale, care să acorde o mai mare atenție utilizării diferitelor surse to solve key development diferențele între cheltuielile reale și cele bugetate). the bidding and tendering procedures) there will
de finanțare pentru rezolvarea deficiențelor majore de dezvoltare de la nivel județean, este challenges at the county be a possibility to finance Priority 2 projects.
esențială în această privință. level.

10
Ușurința de a cupla investiții individuale
Ease of coupling individual investments

Se recomandă acordarea unei Investițiile în drumuri județene sunt relativ ușor de


26 mari priorități proiectelor POR 27 cuplat și asociat la o strategie integrată
2014-2020, acestea urmând a fi De exemplu, un drum început cu finanțare POR sau de la bugetul național poate
fi continuat cu finanțare de la PNDL. De asemenea, o abordare integrată care
finanțate din fonduri UE
urmărește îmbunătățirea legăturilor cu un pol de creștere sau un municipiu
Prin urmare, lista proiectelor PNDL trebuie să fie reședință de județ poate utiliza trei surse de finanțare pentru a finaliza
coordonată cu lista proiectelor POR. În primul și cel investițiile necesare. Drumurile reprezintă investiții relativ clare, care permit
mai important rând, fondurile PNDL nu trebuie să aplicarea de soluții tehnice similare unor proiecte diferite, simplificând astfel
fie utilizate pentru a finanța proiectele de Prioritate coordonarea proiectelor de drumuri județene.
1 selectate pentru finanțare din POR. În al doilea
rând, un drum județean care asigură legătura cu
rețeaua TEN-T trebuie să fie eligibil pentru finanțare 27. Investments in county roads are relatively easy to couple and relatively easy to
din POR. Aceasta nu înseamnă că fiecare drum de embed in an integrated strategy. For example, a road that is started with ROP or
legătură al TEN-T trebuie să beneficieze exclusiv de county-budget funding could be continued with funding from the PNDL. Similarly,
finanțare POR. Totuși, atunci când sunt disponibile an integrated approach that aims to improve connectivity to a growth pole or
fonduri POR, consiliile județene trebuie să obțină a county residence could tap into these three sources of funding to complete
mai întâi finanțare pentru astfel de proiecte, iar doar needed investments. Roads are relatively straightforward investments that enable
apoi să încerce să obțină fonduri PNDL. Din nou, POR the application of similar technical solutions to individual projects, making the
este finanțat de fonduri europene (practic „gratuite” coordination of individual county road projects easier.
sau având costuri foarte reduse), în timp ce PNDL
utilizează resursele limitate ale bugetului de stat.

26. Priority should be given to ROP 2014-2020 projects,


as these will be financed with EU grants. Consequently,
the list of PNDL projects should be coordinated with
the list of ROP projects. First and foremost, PNDL
funds should not be used to finance Priority 1 projects
that have been identified for ROP funding. Second, to
the extent that a county road connects to the TEN-T
network, it should be considered for ROP funding. This
does not mean that every road that connects to the
TEN-T should only receive ROP funding. However, to the
extent that ROP funds are available, county councils
should first try to get ROP funding for such projects,
and only afterward attempt to secure PNDL funding.
Again, the ROP comes with EU grants (essentially
“free” or very cheap), whereas the PNDL draws from
limited state-budget resources.

11
Capitolul 2 Criterii de ordonare după prioritate și criterii de evaluare / selecție
Chapter 2: Prioritization and Evaluation / Selection Criteria

Raportul „Criterii îmbunătățite de ordonare 28. The report on “Improved Prioritization


28
Criterii de ordonare după prioritate Pondere Relevanță
Criteria for PNDL Projects” proposes a number Prioritization Criteria Weight Relevance
după prioritate a proiectelor PNDL” propune of steps for selecting higher impact county
câteva etape ale selecției proiectelor de drumuri road projects. The proposed criteria and Trafic pe drumul județean Cu cât un drum județean este mai circulat, cu atât ar trebui să

județene cu un impact semnificativ concrete coordination steps are included •Peste 3.500 de vehicule pe zi (10 puncte) atragă mai multă atenție în legătură cu lucrările de reabilitare
/ modernizare.
Criteriile propuse și etapele concrete de coordonare sunt prezentate mai below. The prioritization criteria are unlikely •2.000-3.500 de vehicule pe zi (7 puncte) The more travelled a county road is the more attention it should
jos. Este puțin probabil să existe o modificare a criteriilor de ordonare to change as they have already been vetted. •500-2.000 de vehicule pe zi (4 puncte) 30% garner when it comes to rehabilitation / modernization works.

după prioritate, acestea fiind deja verificate. Cu toate acestea, etapele de However, the coordination steps may change •Sub 500 de vehicule pe zi (1 punct)
based on how the final ROP 2014-2020
coordonare se pot modifica în funcție de versiunea finală a documentului Traffic on the County Road
programmatic document will look like. •More than 3,500 vehicles per day (10 points)
programatic 2014-2020.
•2,000-3,500 vehicles per day (7 points)
•500-2,000 vehicles per day (4 points)
•Less than 500 vehicles per day (1 point)

Numărul de persoane per km deservite de Facilitarea accesului la oportunități nu este suficientă; important
este ca această facilitare să fie asigurată pentru un număr
Criterii de ordonare după prioritate a proiectelor de drumuri județene drumul județean
•Peste 450 de persoane/km (10 puncte)
cât mai mare de persoane. Drumurile județene care leagă o
Prioritization criteria for county road projects populație mai numeroasă de un centru de oportunități ar trebui
•300-450 de persoane/km (7 puncte) 20%
să primească un punctaj mai mare.

•150-300 de persoane/km (4 puncte) It is not enough to ease access to opportunities, it is important

ETAPA 1 Ordonarea după prioritate a tuturor drumurilor județene de pe teritoriul unui județ
•Sub 150 de persoane/km (1 punct) to do so for as many people as possible. County roads that
connect a larger population to a center of opportunity should
STEP 1 – Prioritization of all county roads within a county receive a higher score.
Traffic on the County Road
Criterii de ordonare după prioritate Pondere Relevanță •More than 450 people/km (10 points)
•300-450 people/km (7 points)
Prioritization Criteria Weight Relevance
•150-300 people/km (4 points)
•Less than 150 people/km (1 point)
Legătura cu oportunitățile Deși rețeaua de drumuri județene este relativ mare în fiecare

•Legătura cu un pol de creștere (10 puncte) județ, unele legături rutiere sunt mai importante decât altele.
Deosebit de importante sunt acele drumuri județene care
•Legătura cu o reședință de județ (7 puncte) îmbunătățesc posibilitățile de acces la centrele de oportunitate
ETAPA 2 Identificarea proiectelor care ar putea beneficia de finanțare din fonduri UE*
•Legătura cu un oraș cu peste 10.000 de locuitori (4 puncte) – respectiv localități mai mari, ce oferă locuri de muncă, servicii STEP 2 – Identification of projects that could be financed from EU funds*
•Legătura cu un oraș cu sub 10.000 de locuitori (1 punct)
de învățământ, sănătate, cultură, de administrație și acționează
ca motoare pentru economia locală / județeană / regională /
30% Subetapa 2.1 Raționament
națională.
Connection to opportunities Sub-step 2.1 reasoning
•Connection to a growth pole (10 points) While the network of county roads is relatively large in every
•Connection to a county residence (7 points) county, some road links are more important than others. Of
•Connection to a city with more than 10,000 people (4 points) particular importance are those county roads that improve Identificarea drumurilor județene conectate la rețeaua TEN-T. Drumurile județene conectate la rețeaua TEN-T ar putea fi
•Connection to a city with less than 10,000 people (1 point) accessibility to centers of opportunity – i.e., larger localities
that provide jobs, education, healthcare, culture, administrative
Identify the county roads that connect to the TEN-T network. eligibile pentru finanțare prin Programul Operațional Regional
2014-2020, iar solicitanții ar trebui să depună cereri de
services and act as engines for the local / county / regional / finanțare prin POR înainte de a încerca să obțină finanțare
national economy. prin PNDL. Dacă cererea de finanțare prin POR este respinsă,
solicitanții trebuie să furnizeze o explicație privind motivul
pentru care nu a fost acceptată.
Legătura cu infrastructura principală Legătura cu infrastructura majoră permite o accesibilitate de County roads that connect to the TEN-T network may

•Legătura cu o autostradă propusă în master planul de


transport (10 puncte)
ansamblu pentru persoanele care locuiesc de-a lungul drumului
județean respectiv.
be eligible for funding unde the Regional Operational
Programme 2014-2020, and applicants should first apply
to the ROP, before attempting to apply for PNDL funding. If,
•Legătura cu un drum expres propus în master planul de
transport (7 puncte)
Connection to major trunk infrastructure enables overall
accessibility to people living along the respective county road. the ROP application is not accepted for funding, applicants
should provide an explanation of why it was not accepted.
•Legătura cu un drum național (4 puncte) 20%

Connection to major trunk infrastructure


•Connection to a highways proposed in the Transport
Masterplan (10 points)
•Connection to an express road proposed in the Transport
Masterplan (7 points)
*Notă: Această etapă poate face obiectul unor modificări în baza versiunii finale a Ghidului solicitantului elaborate pentru Programul Operațional
Regional 2014-2020.

•Connection to a national road (4 points)


*Note: This step may be subject to change, based on the final Applicant’s Guide developed for the Regional Operational Programme 2014-2020.

12
ETAPA 3 STEP
Identificarea legăturilor rutiere care ar trebui să beneficieze de finanțare prin PNDL
3 – Identify the road links that should receive PNDL funding

Subetapa 3.1 Raționament


Sub-step 3.1 reasoning

Folosind lista priorităților întocmită în cadrul Etapei 1 și extrăgând drumurile județene care ar putea fi Fondurile disponibile ar trebui alocate cu prioritate legăturilor rutiere care au
eligibile pentru finanțare din partea UE, se stabilește lungimea legăturilor rutiere județene definite ca fost identificate de către consiliile județene ca fiind în „stare proastă”. Consiliile
fiind în „stare proastă” și care ar putea fi finanțate din alocarea aferentă drumurilor județene pentru județene sunt cele care cunosc cel mai bine legăturile rutiere care necesită
județul respectiv. Se va oferi finanțare drumurilor județene care au obținut cel mai ridicat punctaj nivelul cel mai ridicat de fonduri. Metodologia de ordonare în funcție de prioritate,
în cadrul Etapei 1 și care au o legătură rutieră definită ca fiind „în stare proastă”. Dacă finanțarea descrisă în cadrul Etapei 1 permite folosirea unei metodologii unificate la nivel
prin PNDL pusă la dispoziția unui județ pentru proiectele rutiere județene este suficientă pentru național pentru alocarea fondurilor prin PNDL legăturilor rutiere județene „în
modernizarea tuturor legăturilor rutiere stabilite ca fiind „în stare proastă”, se va trece la Subetapa stare proastă”.
3.2. Available funds should be allocated with priority to the road links that have been
Consiliile județene au furnizat informații privind starea drumurilor (respectiv „bună”, „mediocră” sau identified by the county councils as being “bad”. It is the county councils that best
„proastă”). know which road links are in most need. The prioritization methodology described
unser Step 1 ensures that a unified methodology is used nationally for allocating
Conform HG 363/2010, costul standard pentru modernizarea unui km de drum județean este 332.832 PNDL funds for “bad” county road links.
EUR.
Using the priority list prepared under Step 1, and subtracting the county roads that may be eligible for
EU funding, determine the length of the county road links defined as “bad”, which could be financed
from the county road allocation for the respective county. Funding will be given to the county roads
that have received the highest score under Step 1, and which have a road link defined as “bad”. If the
PNDL funding available to a county for county road projects will suffice to modernize all road links
defined as “bad”, Sub-step 3.2 will be undertaken.
County councils have provided information on the state of the roads (i.e. “good”, “average”, “bad”).
According to GD 363/2010, the standard cost for the modernization of 1 km of county road is 332,832
EUR.

Subetapa 3.2 Raționament


Sub-step 3.2 reasoning

În cazul în care fondurile disponibile pentru un anumit județ sunt suficiente pentru a acoperi În cazul în care legăturile rutiere județene „în stare proastă” pot fi acoperite
modernizarea tuturor legăturilor rutiere județene „în stare proastă”, restul fondurilor pot fi folosite prin alocări din PNDL, restul fondurilor disponibile ar trebui să se îndrepte către
pentru reabilitarea legăturilor rutiere județene „în stare mediocră”, după cum urmează: legăturile rutiere cu prioritate secundară, identificate de către consiliile județene

• 1,Secuvaexcepția
acorda prioritate drumurilor județene cu cel mai mare punctaj estimat obținut în cadrul Etapei
drumurilor care ar putea fi eligibile pentru finanțare din partea UE.
ca fiind într-o stare „mediocră”.
If “bad” county road links can be covered with allocated PNDL funds, the rest

• Fondurile se vor aloca cu prioritate drumurilor de pământ și pietriș definite ca fiind „în stare mediocră”. of available funds should go to second priority road links identified by county

• mediocră”,
În cazul în care după alocare rămân fonduri, acestea se vor aloca legăturilor rutiere județene în „stare
cu următoarele tipuri de îmbrăcăminți: beton de ciment; pavele; sau asfalt bituminos.
councils as being in a “average” state.

• alocate legăturilor
În cazul în care sunt disponibile fonduri chiar și după această alocare, restul fondurilor vor fi
rutiere județene „în stare mediocră” care au fost deja modernizate (respectiv cu
îmbrăcăminte din beton asfaltic).
Consiliile județene au oferit informații privind starea drumurilor (respectiv „bună”, „mediocră” sau
„proastă”) și îmbrăcămintea drumurilor județene.
Conform HG 363/2010, costul standard pentru reabilitarea unui km de drum județean este 273.855
EUR.
If available funding for a particular county suffices to cover the modernization of all “bad” county road
links, the remaining funding can be used for the rehabilitation of “average” county road links as follows:
• Priority will be given to the county roads with the highest estimated score under Step 1, with the
exception of the roads that may be eligible for EU funding.
• Funding will be allocated with priority to dirt or gravel roads defined as “average”.
• If funds will remain after this allocation, remaining funds will be allocated to “average” county road
links that have the following coverage type: cement concrete; paved with setts; or, bituminous asphalt.
• Should funding be available even after this allocation, the remaining funds will be allocated to “average”
county road links that have been modernized already (i.e. they have an asphalt concrete coverage).
County councils have provided information on the state of the roads (i.e. “good”, “average”, “bad”) and on
the surface coverage of county roads.
According to GD 363/2010, the standard cost for the rehabilitation of 1 km of county road is 273,855
EUR.

13
Capitolul 3 Atlasul investițiilor în drumurile județene din România
Chapter 3: Atlas of County Roads Investments in Romania

Acest capitol oferă un atlas al investițiilor în drumurile județene din România


29 la nivelul fiecărui județ
În esență, hărțile de mai jos preiau criteriile definite în capitolul precedent și le aplică în vederea obținerii
câtorva rezultate esențiale:

• Reprezentarea actualei infrastructuri, inclusiv menționarea localizării ei și a categoriei din care face parte;
• Reprezentarea infrastructurii propuse în funcție de: distanța față de un centru de oportunități (de ex.,
pol de creștere, oraș mare, oraș mic); conectarea cu infrastructura majoră (de ex., rețeaua TEN-T); trafic
mediu zilnic; numărul persoanelor deservite; tipul materialelor utilizate; starea tehnică (auto-raportată de
consiliile județene);

• Ordonarea după prioritate a investițiilor pentru cele două surse de finanțare majore: Programul Operațional
Regional 2014-2020 și Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
Dintr-un punct de vedere foarte practic, acest instrument permite autorităților – de la toate nivelurile, dar
mai ales de la nivelul consiliilor județene, care sunt principalii solicitanți / beneficiari ai investițiilor în drumuri
județene – să vizualizeze și să identifice ușor ce drumuri ar trebui reabilitate / modernizate cu prioritate.

29. This chapter features an atlas of county roads investments in Romania, at the level of each county. In essence, the
maps below take the criteria defined in the previous chapter and apply them to produce a number of key results:

• Representation of the current infrastructure, including its location and type;

• Representation of proposed infrastructure as a function of: distance from a center of opportunity (e.g., growth
pole, large city, town etc.); connection to major infrastructure (e.g., TEN-T network); average daily traffic;
number of people served; type of road materials used; technical status (self-reported by County Councils);

• Prioritization of investments for the two main sources of funding: the Regional Operational Programme 2014-
2020 and the National Local Development Program (PNDL).
From a very practical standpoint, this instrument allows authorities in the country – at all levels, but particularly at
the level of County Councils, which are the main applicants / beneficiaries of county roads investments – to easily
visualize which roads should be rehabilitated / modernized with priority.

14
ROMâNIA
Romania

Satu Mare Infrastructura


Baia-Mare Suceava
Botoșani
rutieră
Road infrastructure
Zalău
Bistrița-Năsăud
Autostradă
Iași Motorway
Oradea Drum european
Cluj-Napoca European road
Piatra Neamț
Drum național
National road
Târgu Mureș
Vaslui Drum județean (DJ)
County road (CR)
Miercurea Ciuc Bacău
Drum comunal
Arad Local road

Alba-Iulia Limite
Limits

Deva Sfântu Gheorghe Limită județ


Timișoara Sibiu County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Focșani Galați
Municipiu reședință de județ
County capital
Brașov
Reșița
Buzău
Râmnicu Vâlcea Brăila
Târgu Jiu Tulcea
Târgoviște Ploiești
Pitești
Drobeta-Turnu
Severin Slobozia

București

Călărași Constanța
Slatina

Craiova
Alexandria
0 20 40 60 80 100 km Giurgiu

15
ROMâNIA
Romania

Botoșani Infrastructura mare


Satu Mare
Baia-Mare Suceava propusă în Master Planul
General de Transport
(MPGT)”
Zalău
Bistrița-Năsăud Major Infrastructure
proposed in the General
Iași
Piatra Neamț Transport Masterplan (GTM)
Oradea
Cluj-Napoca
Autostradă (cf. MPGT)
Highway (acc. to GTM)
Târgu Mureș
Vaslui Drum expres (cf. MPGT)
Express road (acc. to GTM)
Miercurea Ciuc Bacău
Arad
Limite
Alba-Iulia Limits
Limită județ
Deva Sfântu Gheorghe County limit
Sibiu
Rețeaua de localități
Settlement network
Timișoara Focșani
Galați Municipiu reședință de județ
County capital
Brașov

Buzău Brăila Tulcea


Reșița Râmnicu Vâlcea
Târgu Jiu
Târgoviște Ploiești
Pitești
Drobeta-Turnu
Severin
Slobozia
București

Slatina Constanța
Craiova
Călărași

0 20 40 60 80 100 km Giurgiu

Alexandria

16
ROMâNIA
Romania

Satu Mare Rețeaua TEN-T


Botoșani
Baia-Mare Suceava TEN-T Network
Zalău
Bistrița-Năsăud
Rețea de bază
Core network
Iași
Rețea extinsă
Oradea Comprehensive network
Cluj-Napoca Piatra Neamț

Târgu Mureș Limite


Limits
Vaslui
Miercurea Ciuc Limită județ
Bacău County limit
Arad
Rețeaua de localități
Settlement network
Alba-Iulia
Municipiu reședință de județ
Deva County capital
Sfântu Gheorghe
Timișoara Sibiu

Focșani Galați
Brașov
Reșița
Buzău
Râmnicu Vâlcea Brăila
Târgu Jiu Tulcea
Târgoviște Ploiești
Pitești
Drobeta-Turnu
Severin Slobozia

București

Slatina Călărași

Craiova Constanța

Alexandria
0 20 40 60 80 100 km Giurgiu

17
Județul
N Alba

DJ
75
50

0
G
DJ 7
DJ County
75
0
F

M
Infrastructura

07
1

DJ
DJ
F G

10
5 0B 1 07 07

rutieră
DJ 7

3
DJ 1
DJ

G
DJ
1 07

Road infrastructure
62 D
DJ 7

A
50
7
E
07

DJ
2 L 1
DJ 14 DJ

DJ
Aiud
I

74
07
1
Autostradă

75
DJ

DJ
DJ

0
1
Motorway

C
07
V
DJ
10
7
Drum european
H K
10
6 European road
County

DJ 107
DJ
Drum național
DJ
1 06 DJ 107 H National road
H
Drum județean (DJ)

DJ
DJ 105 M
Blaj

1
K

07
14
2 County road (CR)

B
DJ
Drum comunal
Alba

DJ
Local road
705
D
Limite

C
C
1

7
14

10
DJ DJ Limits

DJ
Alba-Iulia
7 05
C
Limită județ

L
6
K

10
06
DJ
1 County limit

DJ
DJ 1
DJ 705 B
U
DJ 107

6I 0
Rețeaua de localități
07 A
Settlement network
DJ 1

Sebeş Localitate <2.000 locuitori


E

Municipality <2,000 inhabitants


5
DJ 70

DJ 7
Judeţul

DJ 670
C Localitate 2.001-10.000 locuitori
0
4A

Municipality 2,001-10,000 inhabitants

F
6
10
Localitate >10.000 locuitori

DJ
05G
Municipality >10,000 inhabitants
DJ 7
Cugir DJ 704
Municipiu reședință de județ
County capital
DJ
705
F

K
709
DJ

10 5 10 10 20 30km
Județul Alba
Regiunea Centru
Alba County
Centru Region
18
Județul
N Alba
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
Aiud opportunities

DJ conectat la un pol de creștere


CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital
Blaj
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
Alba-Iulia CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road

Sebeş Drum comunal


Local road

Limite
Limits
Cugir Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30km

19
Județul
N Alba
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
Aiud major infrastructure

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
County

DJ conectat la drum expres


CR connected to an express road
Blaj DJ conectat la drum național
CR connected to a national road
DJ fără conexiune la
Alba

infrastructura majoră
CR without connection to the
Alba-Iulia major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Autostradă (cf. MPGT)
Highway (acc. to GTM)
Drum național
Sebeş National road
Drum comunal
Judeţul

Local road

Limite
Cugir Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


10 5 10 10 20 30km
County capital

20
Județul
N Alba
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
Aiud traffic on CR

2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Blaj
Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Alba-Iulia Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Sebeş Limits
Limită județ
County limit

Cugir Rețeaua de localități


Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30km

21
Județul
N Alba
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
Aiud served by county roads

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
County

301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
Blaj 151-300 locuitori/km
151-300 inhabitants/km
Sub 150 locuitori/km
Alba

Less than 150 inhabitants/km

Alba-Iulia Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Sebeş
Limite
Limits
Judeţul

Limită județ
County limit

Cugir
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30km

22
Județul
N Alba
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
Aiud TEN-T network

DJ cu conexiune directă la TEN-T


CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
CR without direct connection to the
Blaj TEN-T

Rețeaua TEN-T
TEN-T network
Rețea de bază
Alba-Iulia Core network

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road

Sebeş Drum comunal


Local road

Limite
Limits
Cugir Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30km

23
Județul
N Alba
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage
Aiud

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage
County

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Modernized road coverage - asphalt
Blaj
Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
Light road coverage
Alba

Beton ciment
Concrete

Alba-Iulia Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Sebeş Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Judeţul

Drum național
National road
Drum comunal
Cugir Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
24 22
Județul
N Alba
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
Aiud county roads

Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Blaj
Stare proastă
Bad condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Alba-Iulia
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Sebeş Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Cugir Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30km

23
25
Județul

11
13
N Alba
County

Prioritizarea
5 investițiilor în DJ

4
28 20
(pentru PNDL și POR)
1
18

7
6 15 Prioritization of
26 Aiud CR investments
3

2
12 9 (for PNDL and ROP)
14
24

25
3
County

4 6 Prioritizarea investițiilor
Blaj
10 8
Prioritization of investments

DJ prioritare pentru modernizare /

8
19
Alba

reabilitare prin PNDL


5 Priority CR for modernization /
rehabilitation through PNDL
Alba-Iulia

1
DJ prioritare pentru modernizare /
21 15
19

reabilitare prin POR


16 Priority CR for modernization /

9
rehabilitation through ROP
17

7
Infrastructura rutieră
11
14 Sebeş
Road infrastructure
Drum național
18 National road
13
Judeţul

12
Drum județean
County road

17 Cugir Drum comunal


Local road

Limite
Limits
Limită județ
10

County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

29 Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30km
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


26 County capital
Județul
N Alba
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
Aiud
condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition
Blaj Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum județean
Alba-Iulia County road
Drum comunal
Local road

Densitatea accidentelor Rutiere


Traffic Accidents Density
Ridicată
High
Sebeş Scăzută
Low

DJ-uri propuse pentru modernizare


CRs proposed for modernization

Cugir Drum județean propus pentru


modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

27
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Alba Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 107 P 4 0 7 10 5.3 1 1.028.155 PNDL


2 DJ 106 N 7 4 1 10 5.2 2 36.374 PNDL
3 DJ 107 K 7 4 4 4 4.9 3 7.832.584 PNDL
4 DJ 106 H 7 4 4 4 4.9 4 8.542.348 PNDL
5 DJ 141 C 4 4 4 7 4.6 5 456.076 PNDL
6 DJ 742 1 4 4 10 4.3 6 867.294 PNDL
County

7 DJ 750 A 0 4 4 10 4 7 896.401 PNDL


8 DJ 142 K 4 4 4 4 4 8 3.934.806 PNDL
9 DJ 106 L 7 0 1 7 3.8 9 4.413.557 PNDL
10 DJ 705 F 7 4 1 1 3.4 10 6.801.539 PNDL
Alba

11 DJ 750 0 4 4 4 2.8 11 2.634.325 PNDL


12 DJ 107 V 0 0 4 7 2.6 12 4.966.810 PNDL
13 DJ 750 E 0 4 1 7 2.5 13 1.455.231 PNDL
14 DJ 142 N 0 0 1 10 2.3 14 1.331.909 PNDL
15 DJ 141 E 0 0 1 10 2.3 15 1.923.489 PNDL
16 DJ 742 A 0 4 1 4 1.9 16 293.695 PNDL
17 DJ 107 U 0 4 1 4 1.9 17 2.779.656 PNDL
18 DJ 762 A 0 0 1 7 1.7 18 1.121.314 PNDL
Judeţul

19 DJ 705 D 1 4 1 1 1.6 19 5.280.402 PNDL


20 DJ 705 H 0 0 1 4 1.1 20 1.000.063 PNDL

Suma totală PNDL:


57.596.029 EUR
Total funds NPLD:

28
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Alba Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

21 DJ 107 C 7 10 7 10 8.2 1 462.856 POR


22 DJ 142 L 7 10 7 10 8.2 2 1.460.810 POR
23 DJ 107 R 10 10 4 10 8.2 3 1.698.595 POR
24 DJ 103 G 10 10 4 7 7.6 4 1.096.239 POR
25 DJ 107 G 7 10 4 10 7.3 5 256.961 POR
26 DJ 107 H 7 10 4 10 7.3 6 707.541 POR
27 DJ 705 B 7 10 4 10 7.3 7 1.252.174 POR
28 DJ 107 B 7 10 4 10 7.3 8 2.792.011 POR
29 DJ 107 7 10 4 10 7.3 9 2.819.989 POR
30 DJ 105 M 7 10 4 10 7.3 10 3.057.142 POR
31 DJ 107 A 7 10 4 10 7.3 11 3.100.586 POR
32 DJ 704 A 7 10 4 10 7.3 12 5.002.265 POR
33 DJ 704 7 10 7 4 7 13 11.319.161 POR
34 DJ 704 K 7 10 1 10 6.4 14 2.039.162 POR
35 DJ 103 E 4 10 4 10 6.4 15 3.444.052 POR
36 DJ 106 K 7 10 4 4 6.1 16 85.359 POR
37 DJ 705 G 7 10 4 4 6.1 17 988.584 POR
38 DJ 705 E 7 10 4 4 6.1 18 2.159.339 POR
39 DJ 705 7 10 4 4 6.1 19 3.092.824 POR
40 DJ 107 D 4 10 4 7 5.8 20 459.283 POR
41 DJ 705 C 7 10 1 7 5.8 21 3.933.529 POR
42 DJ 103 D 4 10 1 10 5.5 22 535.091 POR
43 DJ 107 Z 4 10 1 10 5.5 23 997.847 POR
44 DJ 750 C 7 10 4 1 5.5 24 3.452.017 POR
45 DJ 142 B 4 4 4 10 5.2 25 1.005.437 POR
46 DJ 107 I 4 10 1 1 3.7 26 9.835.152 POR
47 DJ 792 F 0 4 4 7 3.4 27 4.055 POR
48 DJ 762 4 4 4 1 3.4 28 1.641.171 POR
49 DJ 709 K 4 4 1 4 3.1 29 1.979.671 POR

Suma totală POR: 70.678.903 EUR Total POR + PNDL = 128.274.932 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 31.233.359 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

29
Județul
N Arad
County

Infrastructura
rutieră
Road infrastructure

7 94 Autostradă
DJ
Motorway
Drum european
County

European road

2A 9
DJ 7
Drum național
DJ 7
93 National road
A

Drum județean (DJ)


DJ
793 County road (CR)
Arad

DJ
79 Drum comunal
2
Local road
DJ 792
B
7 92
DJ 792 C DJ Limite
Sântana Limits

DJ 792 E
79
1 Limită județ
DJ
County limit
DJ 709 B

F
2
79
DJ
DJ
70 Rețeaua de localități

D
9
Settlement network

92
C

DJ

8
7
J

0
DJ 7
7
DJ
9

9
Arad

08
0
DJ 70

DJ 7 Localitate <2.000 locuitori


8
DJ 682 D

DJ 70

A
DJ 682 F Municipality <2,000 inhabitants
DJ

Pecica Localitate 2.001-10.000 locuitori


70

DJ 709 E
Judeţul

Municipality 2,001-10,000 inhabitants


D

DJ
6 82

DJ 707 C
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants
1
DJ 69
Municipiu reședință de județ
DJ

County capital
826

DJ 707
A

DJ 609

7 A
DJ 70
DJ 572

DJ 6
9A 0

10 5 10 10 20 30km
Județul Arad
Regiunea Vest
Arad County
Vest Region
30
Județul
N Arad
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
opportunities

DJ conectat la un pol de creștere


CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
Sântana DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Arad Local road

Pecica Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30km

31
Județul
N Arad
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
major infrastructure

DJ conectat la autostradă
County

CR connected to a highway
DJ conectat la drum național
CR connected to a national road
DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
CR without connection to the
Arad

major infrastructure

Sântana Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Autostradă (cf. MPGT)
Highway (acc. to GTM)
Drum național
National road
Drum comunal
Arad Local road

Pecica Limite
Judeţul

Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30km

32
Județul
N Arad
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
traffic on CR

2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day

Sântana Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Arad Limits
Limită județ
Pecica County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30km

33
Județul
N Arad
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
served by county roads

Peste 450 locuitori/km


County

Over 450 inhabitants/km


301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
151-300 locuitori/km
151-300 inhabitants/km
Arad

Sub 150 locuitori/km


Less than 150 inhabitants/km
Sântana
Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Arad Limite
Limits
Pecica
Judeţul

Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30km

34
Județul
N Arad
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
TEN-T network

DJ cu conexiune directă la TEN-T


CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
CR without direct connection to the
TEN-T

Rețeaua TEN-T
TEN-T network
Sântana Rețea de bază
Core network
Rețea extinsă
Comprehensive network

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Arad Drum național
National road
Pecica Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30km
Municipiu reședință de județ
County capital

31
35
Județul
N Arad
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage

Îmbrăcămintea DJ
County

Road coverage

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Modernized road coverage - asphalt
Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
Light road coverage
Arad

Beton ciment
Concrete
Sântana Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Arad Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Pecica Drum național
Judeţul

National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
36
Județul
N Arad
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
county roads

Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Stare proastă
Bad condition

Infrastructura rutieră
Sântana Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Arad
Limită județ
County limit
Pecica
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30km

37
Județul
N Arad
County

Prioritizarea
investițiilor în DJ
(pentru PNDL și POR)
Prioritization of
25
CR investments
24
(for PNDL and ROP)
County

13 Prioritizarea investițiilor

9 Prioritization of investments

19 DJ prioritare pentru modernizare /

17
Arad

18
8
reabilitare prin PNDL
10 17 Priority CR for modernization /
rehabilitation through PNDL
15
DJ prioritare pentru modernizare /
reabilitare prin POR
14 6 12

14
Priority CR for modernization /
16

2
10
16

rehabilitation through ROP


13
4 23

5
Infrastructura rutieră

22
Road infrastructure

2 8 12 11 Drum național
1
National road
Judeţul

Drum județean
7

1 3
County road
Drum comunal
Local road
3
6

21
Limite
5

Limits

4 11
9

Limită județ
20

County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30km
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


38 County capital
Județul
N Arad
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Sântana Drum județean
County road
Drum comunal
Local road

Densitatea accidentelor Rutiere


Traffic Accidents Density
Ridicată
High
Scăzută
Low
Pecica Arad
DJ-uri propuse pentru modernizare
CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

39
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Arad Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 708 B 7 4 7 10 7 1 784.786 PNDL


2 DJ 682 E 10 4 1 7 5.5 2 1.678.265 PNDL
3 DJ 682 P 7 4 1 10 5.2 3 802.891 PNDL
4 DJ 707 B 0 4 4 10 4 4 1.851.723 PNDL
5 DJ 792 D 1 4 7 4 4 5 5.193.731 PNDL
6 DJ 709 A 1 0 4 10 3.5 6 562.669 PNDL
County

7 DJ 708 F 0 4 1 10 3.1 7 88.738 PNDL


8 DJ 792 B 1 4 4 4 3.1 8 7.960.636 PNDL
9 DJ 793 1 4 4 4 3.1 9 10.562.146 PNDL
10 DJ 792 G 1 4 1 7 2.8 10 2.679.986 PNDL
Arad

11 DJ 708 0 4 4 4 2.8 11 9.682.303 PNDL


12 DJ 708 A 0 4 4 4 2.8 12 9.971.832 PNDL
13 DJ 793 A 0 0 4 7 2.6 13 2.316.980 PNDL
14 DJ 792 E 0 4 1 7 2.5 14 3.539.598 PNDL
15 DJ 793 B 0 0 1 10 2.3 15 1.386.268 PNDL
16 DJ 708 D 0 0 1 10 2.3 16 2.007.410 PNDL
17 DJ 793 C 1 4 1 4 2.2 17 2.551.223 PNDL

Suma totală PNDL:


63.621.184 EUR
Judeţul

Total funds NPLD:

40
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Arad Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

18 DJ 691 10 10 7 10 9.1 1 1.674.434 POR


19 DJ 709 10 4 7 10 7.9 2 12.983.983 POR
20 DJ 682 10 10 4 7 7.6 3 11.410.636 POR
21 DJ 682 C 10 10 1 10 7.3 4 2.626.224 POR
22 DJ 572 10 10 4 4 7 5 6.738.977 POR
23 DJ 682 A 10 10 1 7 6.7 6 2.035.113 POR
24 DJ 682 M 7 10 1 10 6.4 7 1.435.571 POR
25 DJ 682 F 7 10 1 10 6.4 8 1.972.693 POR
26 DJ 609 A 10 10 4 1 6.4 9 4.481.643 POR
27 DJ 709 B 10 4 4 7 6.4 10 7.206.641 POR
28 DJ 707 A 7 10 4 4 6.1 11 896.396 POR
29 DJ 709 G 10 4 1 10 6.1 12 1.070.573 POR
30 DJ 790 10 4 1 10 6.1 13 2.155.503 POR
31 DJ 791 7 4 4 10 6.1 14 8.485.902 POR
32 DJ 792 C 7 4 4 10 6.1 15 10.048.657 POR
33 DJ 709 J 7 10 1 7 5.8 16 12.465.346 POR
34 DJ 792 A 7 4 4 7 5.5 17 6.788.808 POR
35 DJ 709 F 7 4 1 10 5.2 18 7.307.888 POR
36 DJ 792 4 4 4 7 4.6 19 6.667.124 POR
37 DJ 609 4 10 1 4 4.3 20 1.082.992 POR
38 DJ 707 4 4 4 4 4 21 3.442.071 POR
39 DJ 763 A 4 4 1 7 3.7 22 785.930 POR
40 DJ 792 F 0 4 4 7 3.4 23 4.743.751 POR
41 DJ 794 0 4 4 7 3.4 24 4.873.828 POR
42 DJ 709 K 0 4 1 7 2.5 25 5.739.788 POR

Suma totală POR: 129.120.473 EUR Total POR + PNDL = 192.741.657 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 54.597.895 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

41
Județul
N Argeș
County

Infrastructura

0
73
DJ 703 I

DJ
rutieră
DJ 730 A

Road infrastructure

DJ 734
DJ
7

DJ 725
35

Autostradă
DJ Motorway

B
703

2
G
Câmpulung
County

DJ

DJ 73
70
4
G DJ
Drum european
73
7
European road

c 2
DJ 703 F
Drum național

DJ 73
DJ
72 National road

DJ 738
3

Drum județean (DJ)


Curtea de Argeş County road (CR)
Arges

Drum comunal

DJ 73

DJ 73
A

DJ 704 H
DJ 678

Local road

2
DJ

DJ 732 A
7 04
F
Limite
Limits

DJ 73
DJ

Limită județ

2 0
70

DJ 7
1
4

County limit

DJ 739
D
E

DJ
DJ Mioveni Rețeaua de localități

74
70

0
3
Settlement network
K

4B
Localitate <2.000 locuitori

0
DJ 7
DJ

Municipality <2,000 inhabitants


7

C
31

DJ 702
B

Localitate 2.001-10.000 locuitori


G

DJ 703 E
8

B
67

Municipality 2,001-10,000 inhabitants

DJ 704 C
DJ 70
DJ
Judeţul

Piteşti
DJ 731 C

Localitate >10.000 locuitori


DJ DJ Municipality >10,000 inhabitants
70 7 02
3 G
A
Municipiu reședință de județ
County capital
a
DJ 659

DJ
DJ
7 02
5

J
08

DJ
50
3
DJ
50
4

c
6 79
DJ
DJ
65

10 5 10 10 20 30 km
9

DJ 67
9 d Județul Argeș
Regiunea Sud muntenia
DJ 679

DJ 679 A
E

Argeș County
79
6

sud muntenia Region


DJ

42
Județul
N Argeș
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
opportunities

Câmpulung
DJ conectat la un pol de creștere
CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital

Curtea de Argeş DJ conectat la un oraș de peste


10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
Mioveni National road
Drum comunal
Local road

Limite
Piteşti Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

43
Județul
N Argeș
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
major infrastructure

Câmpulung
County

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
DJ conectat la drum expres
CR connected to an express road
DJ conectat la drum național
Curtea de Argeş
Arges

CR connected to a national road


DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
CR without connection to the
major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Autostradă (cf. MPGT)
Highway (acc. to GTM)
Mioveni
Drum expres (cf. MPGT)
Express road (acc. to GTM)
Drum național
National road
Piteşti
Judeţul

Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
44
Județul
N Argeș
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
traffic on CR

Câmpulung
2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day

Curtea de Argeş Sub 500 vehicule/zi


Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Mioveni
Limite
Limits
Limită județ
County limit
Piteşti
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

45
Județul
N Argeș
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
served by county roads

Câmpulung
County

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
151-300 locuitori/km
Curtea de Argeş
Arges

151-300 inhabitants/km
Sub 150 locuitori/km
Less than 150 inhabitants/km

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Mioveni Local road

Limite
Limits
Limită județ
Piteşti
Judeţul

County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

46
Județul
N Argeș
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
TEN-T network

Câmpulung
DJ cu conexiune directă la TEN-T
CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
CR without direct connection to the
TEN-T
Curtea de Argeş
Rețeaua TEN-T
TEN-T network
Rețea de bază
Core network
Rețea extinsă
Comprehensive network

Mioveni Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Piteşti Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Municipiu reședință de județ
County capital

47
Județul
N Argeș
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage

Câmpulung
County

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Modernized road coverage - asphalt

Curtea de Argeş Îmbrăcăminți asfaltice ușoare


Arges

Light road coverage


Beton ciment
Concrete
Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)
Mioveni
Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Piteşti
Judeţul

Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30 km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
48
Județul
N Argeș
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
county roads

Câmpulung
Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition

Curtea de Argeş Stare proastă


Bad condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Mioveni Limite
Limits
Limită județ
County limit

Piteşti
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

49
Județul
N Argeș
County

Prioritizarea
20 investițiilor în DJ

27
19
(pentru PNDL și POR)

18
28 Prioritization of
CR investments

18
22
19 31 (for PNDL and ROP)
2
24 Câmpulung
County

21

30
Prioritizarea investițiilor
Prioritization of investments
Curtea de Argeş
Arges

DJ prioritare pentru modernizare /


reabilitare prin PNDL

25
14 Priority CR for modernization /

15
7 rehabilitation through PNDL
DJ prioritare pentru modernizare /

4
reabilitare prin POR

17
Priority CR for modernization /
rehabilitation through ROP

16
13

8
Mioveni Infrastructura rutieră
Road infrastructure
26

6
11
Drum național

1
12 National road

5
9
17

Drum județean
Piteşti 7 County road
Judeţul

4
5

Drum comunal
29 Local road

Limite
23

Limits
8 6 10

1
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

3 Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


16 Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km 12 Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants
13
Municipiu reședință de județ
10

50 14 County capital
Județul
N Argeș
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Câmpulung Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition

Infrastructura rutieră
Curtea de Argeş Road infrastructure
Drum național
National road
Drum județean
County road
Drum comunal
Local road

Densitatea accidentelor Rutiere


Traffic Accidents Density
Mioveni Ridicată
High
Scăzută
Low

DJ-uri propuse pentru modernizare


Piteşti CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

51
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Argeș Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 702 C 10 4 5 10 7 1 2.382.286 PNDL


2 DJ 703 F 7 10 11 4 6.1 2 1.014.688 PNDL
3 DJ 704 D 7 4 5 10 5.2 3 734.590 PNDL
4 DJ 702 L 7 4 5 10 5.2 4 843.722 PNDL
5 DJ 731 C 7 4 5 10 5.2 5 3.540.016 PNDL
County

6 DJ 731 B 7 4 5 10 5.2 6 5.004.470 PNDL


7 DJ 704 E 7 4 5 7 4.6 7 5.105.954 PNDL
8 DJ 739 7 0 1 10 4.4 8 5.034.756 PNDL
9 DJ 657 A 7 4 5 4 4 9 2.356 PNDL
Arges

10 DJ 679 E 0 4 5 7 3.4 10 411.723 PNDL


11 DJ 678 E 0 4 5 7 3.4 11 1.014.066 PNDL
12 DJ 679 D 0 4 5 7 3.4 12 8.028.141 PNDL
13 DJ 679 A 0 4 5 7 3.4 13 8.125.903 PNDL
14 DJ 679 F 0 0 1 10 3.2 14 852.501 PNDL
15 DJ 678 B 4 4 5 4 3.1 15 192.361 PNDL
16 DJ 679 C 0 4 5 7 2.5 16 6.757.381 PNDL
17 DJ 678 G 0 4 5 4 1.9 17 2.089.679 PNDL
18 DJ 743 0 0 1 7 1.7 18 920.237 PNDL
19 DJ 704 I 0 4 5 1 1.3 19 7.573.000 PNDL
Judeţul

Suma totală PNDL:


59.627.831 EUR
Total funds NPLD:

52
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Argeș Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

20 DJ 702 H 10 10 11 10 8.2 1 903.965 POR


21 DJ 702 A 10 10 11 10 8.2 2 1.069.476 POR
22 DJ 702 F 10 10 11 10 8.2 3 1.117.277 POR
23 DJ 742 10 10 11 10 8.2 4 2.498.711 POR
24 DJ 704 C 10 10 11 10 8.2 5 2.736.200 POR
25 DJ 508 10 10 11 10 8.2 6 4.379.749 POR
26 DJ 702 G 10 10 11 10 8.2 7 5.712.810 POR
27 DJ 503 10 10 11 10 8.2 8 11.897.171 POR
28 DJ 703 B 10 10 11 7 7.6 9 15.147.180 POR
29 DJ 702 J 10 10 11 10 7.3 10 1.794.154 POR
30 DJ 741 7 10 11 10 7.3 11 2.162.365 POR
31 DJ 703 E 7 10 11 10 7.3 12 2.208.367 POR
32 DJ 704 F 7 10 11 10 7.3 13 3.909.355 POR
33 DJ 740 7 10 11 10 7.3 14 3.111.379 POR
34 DJ 704 H 7 10 11 10 7.3 15 3.979.320 POR
35 DJ 704 B 7 10 11 10 7.3 16 5.197.134 POR
36 DJ 731 D 7 10 11 10 7.3 17 5.895.819 POR
37 DJ 725 10 7 8 10 6.7 18 1.100.819 POR
38 DJ 703 G 7 10 11 7 6.7 19 1.411.204 POR
39 DJ 730 A 10 7 8 10 6.7 20 2.164.706 POR
40 DJ 732 C 7 7 8 10 6.7 21 4.615.680 POR
41 DJ 703 H 7 10 11 7 6.7 22 8.193.976 POR
42 DJ 659 A 7 10 11 10 6.4 23 2.374.064 POR
43 DJ 704 G 4 10 11 10 6.4 24 3.622.289 POR
44 DJ 731 7 7 8 7 6.1 25 4.516.912 POR
45 DJ 703 7 10 11 4 6.1 26 5.401.553 POR
46 DJ 703 I 7 10 11 4 6.1 27 13.962.394 POR
47 DJ 735 4 7 8 10 5.8 28 2.827.745 POR
48 DJ 703 A 7 4 5 7 5.5 29 7.243.493 POR
49 DJ 738 7 7 8 7 5.2 30 2.761.069 POR
50 DJ 737 4 7 8 10 4.9 31 1.477.115 POR

Suma totală POR: 135.393.451 EUR Total POR + PNDL = 195.021.282 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 57.525.551 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

53
Județul
N Bacău
County

Infrastructura
rutieră
DJ 159

DJ
24
1E
DJ
24
1C
Road infrastructure
1 56
B Buhuși
DJ

DJ
20
Autostradă

7D
DJ 2
Motorway

07 F
County

DJ
Drum european

119B
European road

DJ
Bacău

11

DJ
Drum național

1 56
National road

DJ
DJ 1 Drum județean (DJ)

2
17A

DJ
07
BacAu

County road (CR)

24
G

1B
F
8B

DJ 252
DJ 118 A
Drum comunal

1
DJ 1

DJ 241 A
Local road

DJ 11

DJ 2
Limite

5
DJ

9
Moineşti

2
DJ 252 A
1
Limits

18

DJ 2

DJ
DJ 1

24
1 6B
Limită județ

3
5
2B

B
Comănești County limit

Rețeaua de localități
23
Settlement network
1
DJ
DJ 252 E Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants

DJ 241
D
6

DJ 206 B
11

16

Localitate 2.001-10.000 locuitori


DJ

1
DJ

DJ
Municipality 2,001-10,000 inhabitants

11
Judeţul

9
Oneşti

D
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

DJ
DJ

20
2

6
Municipiu reședință de județ

52

A
DJ 11 5

C
1 9A County capital
DJ 1
E
191

DJ 241
A

DJ
116
DJ

F
F
9
11

G
9
DJ

11
DJ

C
19
1
DJ

10 5 10 10 20 30 km
Județul Bacău
Regiunea Nord-est
Bacău County
Nord-Est Region
54
Județul
N Bacău
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
Buhuși
opportunities

DJ conectat la o reședință de județ


Bacău CR connected to county capital
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Moinești Infrastructura rutieră


Road infrastructure

Comănești Drum național


National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit
Oneşti
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

55
Județul
N Bacău
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
Buhuși
major infrastructure
County

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
Bacău
DJ conectat la drum expres
CR connected to an express road
DJ conectat la drum național
BacAu

CR connected to a national road


DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
CR without connection to the
major infrastructure
Moinești
Infrastructura rutieră
Comănești Road infrastructure
Autostradă (cf. MPGT)
Highway (acc. to GTM)
Drum expres (cf. MPGT)
Express road (acc. to GTM)
Drum național
National road
Judeţul

Drum comunal
Oneşti Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
56
Județul
N Bacău
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
Buhuși
traffic on CR

2.001-3.500 vehicule/zi
Bacău 2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Moinești Road infrastructure
Drum național
National road
Comănești
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Oneşti
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

57
Județul
N Bacău
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
Buhuși
served by county roads
County

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
Bacău
301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
151-300 locuitori/km
BacAu

151-300 inhabitants/km
Sub 150 locuitori/km
Less than 150 inhabitants/km

Moinești Infrastructura rutieră


Road infrastructure

Comănești Drum național


National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
Judeţul

County limit
Oneşti
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

58
Județul
N Bacău
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
Buhuși
TEN-T network

DJ cu conexiune directă la TEN-T


Bacău CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
CR without direct connection to the
TEN-T

Rețeaua TEN-T
TEN-T network
Rețea de bază
Moinești Core network
Rețea extinsă
Comănești Comprehensive network

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road
Oneşti
Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Municipiu reședință de județ
County capital

59
Județul
N Bacău
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage
Buhuși
County

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage
Bacău
Îmbrăcăminți asfaltice modernizate
Modernized road coverage - asphalt
Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
BacAu

Light road coverage


Beton ciment
Concrete
Pavaj
Moinești Pavement
Drumuri pietruite
Comănești Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Judeţul

Oneşti Drum comunal


Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30 km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
60
Județul
N Bacău
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
Buhuși
county roads

Stare bună
Bacău Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Stare proastă
Bad condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Moinești
Drum național
National road
Comănești Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Oneşti Rețeaua de localități


Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

61
Județul
N Bacău
County

7 Prioritizarea
investițiilor în DJ
Buhuși
6 (pentru PNDL și POR)
2 Prioritization of
CR investments

10
(for PNDL and ROP)

1
1
County

5
Bacău

4 Prioritizarea investițiilor

4
Prioritization of investments

8
BacAu

DJ prioritare pentru modernizare /

11
15
reabilitare prin PNDL

8
Priority CR for modernization /

6
rehabilitation through PNDL
Moinești
18 DJ prioritare pentru modernizare /
11 reabilitare prin POR
Priority CR for modernization /

16
Comănești

9
rehabilitation through ROP

3
2
Infrastructura rutieră
10

3
Road infrastructure

5
Drum național
National road
Drum județean
9

7
County road
Judeţul

12 Oneşti Drum comunal


Local road

14
13

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


62 County capital
Județul
N Bacău
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
Buhuși condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Bacău Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum județean
Moinești County road
Drum comunal
Local road
Comănești
Densitatea accidentelor Rutiere
Traffic Accidents Density
Ridicată
High
Scăzută
Low

DJ-uri propuse pentru modernizare


CRs proposed for modernization
Oneşti Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

63
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Bacău Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 156 B 7 7 7 10 7.6 1 4.059.352 PNDL


2 DJ 156 H 7 7 4 10 6.7 2 1.399.309 PNDL
3 DJ 123 7 4 10 4 6.7 3 6.698.516 PNDL
4 DJ 117 A 7 4 4 10 6.1 4 3.413.534 PNDL
5 DJ 206 B 7 4 4 10 6.1 5 3.447.211 PNDL
County

6 DJ 241 C 7 4 4 10 6.1 6 4.373.146 PNDL


7 DJ 241 A 7 4 4 7 5.5 7 15.197.731 PNDL
8 DJ 252 F 7 0 4 10 5.3 8 2.655.680 PNDL
9 DJ 116 C 4 4 1 10 4.3 9 201.465 PNDL
BacAu

10 DJ 123 G 4 4 1 10 4.3 10 1.205.661 PNDL


11 DJ 241 B 7 0 1 4 3.2 11 5.272.577 PNDL

Suma totală PNDL:


47.924.183 EUR
Total funds NPLD:
Judeţul

64
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Bacău Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

12 DJ 119 B 7 10 7 10 8.2 1 3.618.532 POR


13 DJ 252 E 7 7 7 10 7.6 2 1.466.546 POR
14 DJ 116 7 10 4 10 7.3 3 1.423.749 POR
15 DJ 207 G 7 10 4 10 7.3 4 2.020.973 POR
16 DJ 207 F 7 10 4 10 7.3 5 7.013.294 POR
17 DJ 119 7 10 4 10 7.3 6 9.554.525 POR
18 DJ 159 7 7 4 10 6.7 7 1.751.538 POR
19 DJ 252 B 7 7 4 10 6.7 8 4.705.095 POR
20 DJ 252 A 7 7 4 10 6.7 9 4.717.233 POR
21 DJ 207 D 7 7 4 10 6.7 10 5.652.008 POR
22 DJ 117 7 10 4 7 6.7 11 12.735.696 POR
23 DJ 112 4 10 4 10 6.4 12 839.329 POR
24 DJ 115 4 10 4 7 5.8 13 2.106.720 POR
25 DJ 252 C 4 7 4 10 5.8 14 4.299.629 POR
26 DJ 118 B 7 7 1 10 5.8 15 5.827.589 POR
27 DJ 241 7 4 4 7 5.5 16 11.993.812 POR
28 DJ 241 F 4 4 1 10 4.3 17 32.239 POR
29 DJ 243 B 7 4 1 4 4 18 16.793.952 POR

Suma totală POR: 96.552.459 EUR Total POR + PNDL = 144.476.642 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 48.901.130 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

65
Județul
N Bihor
County

Infrastructura

DJ
rutieră

19
1
F
DJ
191
Road infrastructure
Marghita

F
0
19
DJ
DJ Autostradă
19
1A Motorway
County

Drum european
European road
DJ 191 B
Drum național

DJ
National road

76
DJ
1

7
08

A
H
67
F Drum județean (DJ)
7
DJ 190 DJ County road (CR)
Bihor

Drum comunal
Local road
Oradea
Limite
DJ
Limits
76 DJ
7 1 08
E I Limită județ
DJ 797

County limit
DJ 7
6 7D

B
Rețeaua de localități

7
76
Settlement network

DJ
A
5
79

Localitate <2.000 locuitori


DJ

C Municipality <2,000 inhabitants


DJ 768

DJ 767
767
DJ

K
DJ DJ 764 D

8
79

Localitate 2.001-10.000 locuitori

10
2

Salonta

DJ
A

Municipality 2,001-10,000 inhabitants


Judeţul

Localitate >10.000 locuitori


DJ 795 Municipality >10,000 inhabitants
DJ 709

Municipiu reședință de județ

DJ 108 J
DJ 70
9E DJ
709 County capital
A
DJ 764

DJ 764 A

Beiuş
DJ 76
3

10 5 10 10 20 30 km
Județul Bihor
Regiunea Nord-vest
Bihor County
Nord-vEst Region
66
Județul
N Bihor
County

Conectarea DJ la
oportunități
Marghita
CR connecting to
opportunities

DJ conectat la un pol de creștere


CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
Oradea
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Salonta Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Beiuş Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

67
Județul
N Bihor
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
Marghita
major infrastructure
County

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
DJ conectat la drum expres
CR connected to an express road
DJ conectat la drum național
CR connected to a national road
Bihor

DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
Oradea CR without connection to the
major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Autostradă (cf. MPGT)
Highway (acc. to GTM)
Drum național
National road
Drum comunal
Local road
Salonta
Judeţul

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Beiuş Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


10 5 10 10 20 30 km
County capital

68
Județul
N Bihor
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
Marghita
traffic on CR

Peste 3.500 vehicule/zi


More than 3,500 vehicles/day

2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Sub 500 vehicule/zi
Oradea Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Salonta Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Beiuş Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10
10 55 1010 10 10 20 20 30 km 30 km

69
Județul
N Bihor
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
Marghita
served by county roads
County

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
151-300 locuitori/km
151-300 inhabitants/km
Bihor

Sub 150 locuitori/km


Less than 150 inhabitants/km
Oradea
Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Salonta Limită județ
Judeţul

County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Beiuş Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

70
Județul
N Bihor
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
Marghita
TEN-T network

DJ cu conexiune directă la TEN-T


CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
CR without direct connection to the
TEN-T

Rețeaua TEN-T
TEN-T network
Oradea
Rețea extinsă
Comprehensive network

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Salonta Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Beiuş Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

71
Județul
N Bihor
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage
Marghita
County

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Modernized road coverage - asphalt
Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
Bihor

Light road coverage


Beton ciment
Oradea Concrete
Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
Salonta National road
Judeţul

Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Beiuş Rețeaua de localități


Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30 km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
72
Județul
N Bihor
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
Marghita
county roads

Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Stare proastă
Bad condition

Oradea Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit
Salonta
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants
Beiuş
Municipiu reședință de județ
County capital

10 5 10 10 20 30 km

73
Județul

10
N Bihor
County

13 11
Prioritizarea
investițiilor în DJ
5

19
8 (pentru PNDL și POR)
Marghita
6 Prioritization of
7

2
6 CR investments
(for PNDL and ROP)
County

7
13
15
5
1
Prioritizarea investițiilor
Prioritization of investments

3
Bihor

DJ prioritare pentru modernizare /


reabilitare prin PNDL
Priority CR for modernization /
Oradea
11 rehabilitation through PNDL

9
DJ prioritare pentru modernizare /
reabilitare prin POR
Priority CR for modernization /
16
4

rehabilitation through ROP


17
Infrastructura rutieră
14 Road infrastructure
12
27

10
Drum național
20
26

19
8 National road
17

Salonta Drum județean


County road
Judeţul

18
Drum comunal

21
29
Local road
2

12
23 25 16
18

Limite
Limits

14 30 Limită județ
County limit
22

Beiuş
21
24 3 Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants
28

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


74 County capital
Județul
N Bihor
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
Marghita condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Oradea Drum județean
County road
Drum comunal
Local road

Densitatea accidentelor Rutiere


Traffic Accidents Density
Ridicată
High
Scăzută
Low

Salonta DJ-uri propuse pentru modernizare


CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit
Beiuş Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

75
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Bihor Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 108 O 4 4 7 10 6.1 1 398.593 PNDL


2 DJ 190 A 7 4 4 10 6.1 2 778.310 PNDL
3 DJ 767 G 7 4 4 10 6.1 3 1.753.411 PNDL
4 DJ 108 I 7 4 4 10 6.1 4 13.824.061 PNDL
5 DJ 190 H 4 4 4 10 5.2 5 380.398 PNDL
County

6 DJ 190 F 4 4 4 10 5.2 6 1.427.700 PNDL


7 DJ 190 G 4 4 4 10 5.2 7 1.793.412 PNDL
8 DJ 191 4 4 4 10 5.2 8 4.543.830 PNDL
9 DJ 767 H 7 4 1 7 4.6 9 1.608.559 PNDL
10 DJ 190 B 1 4 4 10 4.3 10 707.827 PNDL
Bihor

11 DJ 195 C 7 4 1 4 4 11 853.298 PNDL


12 DJ 764 D 0 4 4 10 4 12 2.274.286 PNDL
13 DJ 190 C 4 4 1 7 3.7 13 2.196.229 PNDL
14 DJ 108 K 0 4 4 7 3.4 14 6.721.125 PNDL
15 DJ 768 B 0 0 4 10 3.2 15 796.186 PNDL
16 DJ 764 C 4 0 1 7 2.9 16 2.061.940 PNDL
17 DJ 767 D 0 0 1 10 2.3 17 3.665.479 PNDL
18 DJ 768 A 0 0 1 10 2.3 18 6.835.298 PNDL
19 DJ 190 D 0 0 1 7 1.7 19 1.065.137 PNDL
Judeţul

20 DJ 767 C 0 0 1 4 1.1 20 5.283.160 PNDL


21 DJ 108 J 0 0 1 4 1.1 21 7.258.001 PNDL

Suma totală PNDL:


66.226.241 EUR
Total funds NPLD:

76
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Bihor Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

22 DJ 767 F 7 10 10 10 9.1 1 4.221.890 POR


23 DJ 709 10 4 7 10 7.9 2 6.306.151 POR
24 DJ 108 C 10 10 4 7 7.6 3 385.802 POR
25 DJ 797 7 10 7 7 7.6 4 9.936.563 POR
26 DJ 190 7 10 4 10 7.3 5 2.114.558 POR
27 DJ 191 A 4 10 4 10 6.4 6 3.933.426 POR
28 DJ 191 B 7 10 1 10 6.4 7 9.651.215 POR
29 DJ 797 B 7 4 4 10 6.1 8 387.080 POR
30 DJ 190 E 7 4 4 10 6.1 9 502.505 POR
31 DJ 768 7 4 4 10 6.1 10 2.689.018 POR
32 DJ 767 E 7 4 4 10 6.1 11 3.777.192 POR
33 DJ 764 7 4 4 10 6.1 12 15.371.055 POR
34 DJ 767 A 7 10 1 7 5.8 13 9.598.195 POR
35 DJ 764 H 4 4 7 7 5.5 14 1.720.220 POR
36 DJ 108 H 4 10 1 10 5.5 15 4.417.519 POR
37 DJ 767 B 7 4 4 7 5.5 16 6.328.055 POR
38 DJ 792 A 7 4 4 7 5.5 17 11.748.462 POR
39 DJ 795 7 4 4 7 5.5 18 12.569.220 POR
40 DJ 767 7 4 4 7 5.5 19 13.018.799 POR
41 DJ 109 P 4 10 4 4 5.2 20 301.811 POR
42 DJ 764 G 4 4 4 10 5.2 21 606.364 POR
43 DJ 764 J 4 4 4 10 5.2 22 993.116 POR
44 DJ 709 E 4 4 4 10 5.2 23 1.423.490 POR
45 DJ 764 I 4 4 4 10 5.2 24 3.023.877 POR
46 DJ 709 A 4 4 4 10 5.2 25 11.159.616 POR
47 DJ 797 A 7 4 4 4 4.9 26 4.619.741 POR
48 DJ 795A 7 4 4 4 4.9 27 5.739.902 POR
49 DJ 764 F 4 4 4 7 4.6 28 10.633.617 POR
50 DJ 764 K 0 4 4 10 4 29 2.521.865 POR
51 DJ 764 A 4 4 1 7 3.7 30 6.598.536 POR
52 DJ 768 C 0 4 1 10 3.1 31 419.779 POR

Suma totală POR: 166.718.639 EUR Total POR + PNDL = 232.944.880 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 46.440.449 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

77
Județul
N Bistrița-Năsăud
County
County

Infrastructura
rutieră

72 J
DJ 1
Road infrastructure
Bistrita-Nasaud

DJ 171

Autostradă
DJ 172 D Motorway

DJ 1

DJ 172 B
Drum european

72
European road
DJ 172 C Drum național
National road
Drum județean (DJ)
A

County road (CR)


0
17
DJ

Drum comunal
DJ 17
3 B Local road
DJ 170

DJ Limite
17
3
A DJ
17
Limits
3
D
Limită județ
DJ 172 F
County limit

Rețeaua de localități
Bistrița
DJ
172
G Settlement network
DJ
1 73 Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
DJ
17
3
C Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
DJ
1

DJ
72
DJ

Municipiu reședință de județ


1
H
172

51

DJ County capital
A

15
4
72 E DJ 1 C
DJ 1 54
D
4
15
I
72

DJ
1
DJ

DJ 154 B
Judeţul

2
16
DJ

10 5 10 10 20 30 km
Județul Bistrița-Năsăud
Regiunea Nord-vest
Bistrița-Năsăud County
Nord-vEst Region
78
Județul
N Bistrița-Năsăud
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
opportunities

DJ conectat la un pol de creștere


CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure

Bistrița Drum național


National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

79
Județul
N Bistrița-Năsăud
County
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
Bistrita-Nasaud

major infrastructure

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
DJ conectat la drum expres
CR connected to an express road
DJ conectat la drum național
CR connected to a national road
DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
CR without connection to the
major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum expres (cf. MPGT)
Bistrița Express road (acc. to GTM)
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Judeţul

Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


10 5 10 10 20 30 km
County capital

80
Județul
N Bistrița-Năsăud
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
traffic on CR

501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Bistrița Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

81
Județul
N Bistrița-Năsăud
County
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
Bistrita-Nasaud

served by county roads

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
151-300 locuitori/km
151-300 inhabitants/km
Sub 150 locuitori/km
Less than 150 inhabitants/km

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road

Bistrița Drum comunal


Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
Judeţul

10 5 10 10 20 30 km

82
Județul
N Bistrița-Năsăud
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
TEN-T network

DJ fără conexiune directă la TEN-T


CR without direct connection to the
TEN-T

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits

Bistrița Limită județ


County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

83
Județul
N Bistrița-Năsăud
County
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage
Bistrita-Nasaud

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Modernized road coverage - asphalt
Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
Light road coverage
Beton ciment
Concrete
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Bistrița Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants
Judeţul

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

84
Județul
N Bistrița-Năsăud
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
county roads

Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Stare proastă
Bad condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road
Bistrița
Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

85
Județul
N Bistrița-Năsăud
County
County

Prioritizarea
investițiilor în DJ

23
(pentru PNDL și POR)
Bistrita-Nasaud

Prioritization of
CR investments
(for PNDL and ROP)

10
13

4
2

Prioritizarea investițiilor
Prioritization of investments
8

21
DJ prioritare pentru modernizare /
reabilitare prin PNDL
18 Priority CR for modernization /
7 rehabilitation through PNDL

1
17
DJ prioritare pentru modernizare /
19 25
reabilitare prin POR
Priority CR for modernization /
rehabilitation through ROP

Bistrița Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Drum național
National road
9 11
6

Drum județean
24

12

County road
Drum comunal

5 22
Local road
16
26

Limite
3

Limits
Limită județ
15 County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Judeţul

20 Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


86 County capital
Județul
N Bistrița-Năsăud
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum județean
County road
Drum comunal
Local road

Densitatea accidentelor Rutiere


Traffic Accidents Density
Bistrița
Ridicată
High
Scăzută
Low

DJ-uri propuse pentru modernizare


CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

87
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Bistrița-Năsăud Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 172 F 10 7 4 10 7.6 1 2.086.647 PNDL


Bistrita-Nasaud

2 DJ 170 10 7 4 7 7 2 4.557.261 PNDL


3 DJ 172 E 7 7 4 10 6.7 3 4.335.715 PNDL
4 DJ 172 B 7 7 4 10 6.7 4 8.143.069 PNDL
5 DJ 154 7 7 4 10 6.7 5 9.260.259 PNDL
6 DJ 172 A 10 7 4 4 6.4 6 9.085.981 PNDL
7 DJ 173 A 7 4 4 10 6.1 7 4.699.115 PNDL
8 DJ 170 A 7 4 4 10 6.1 8 5.788.159 PNDL
9 DJ 172 G 7 7 4 7 6.1 9 9.299.616 PNDL
10 DJ 172 7 7 4 7 6.1 10 11.866.633 PNDL
11 DJ 173 7 7 4 7 6.1 11 14.298.693 PNDL
12 DJ 173 C 7 7 1 10 5.8 12 3.016.787 PNDL
13 DJ 172 D 7 4 4 7 5.5 13 8.974.784 PNDL
14 DJ 162 A 7 4 1 10 5.2 14 46.646 PNDL
15 DJ 154 B 7 4 1 10 5.2 15 1.369.901 PNDL
16 DJ 154 D 7 4 1 10 5.2 16 7.168.027 PNDL
17 DJ 173 B 7 7 1 7 5.2 17 8.315.699 PNDL
18 DJ 171 4 7 4 7 5.2 18 11.066.006 PNDL
19 DJ 172 K 4 7 1 10 4.9 19 1.867.624 PNDL
20 DJ 162 10 4 1 4 4.9 20 9.893.392 PNDL
21 DJ 172 C 7 4 1 7 4.6 21 6.061.936 PNDL
22 DJ 154 C 7 0 1 10 4.4 22 3.220.014 PNDL
23 DJ 172 J 0 4 4 10 4 23 4.579.400 PNDL
24 DJ 172 H 7 0 1 7 3.8 24 6.549.113 PNDL
25 DJ 173 D 0 4 1 10 3.1 25 1.786.871 PNDL
26 DJ 172 I 0 0 1 10 2.3 26 4.153.212 PNDL

Suma totală PNDL: Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 37.817.381 EUR
161.490.556 EUR
Judeţul

Total funds NPLD: Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

88
Județul
N Botoșani
DJ
County
2 93
A

Infrastructura

DJ
2 98
A
rutieră
Road infrastructure
2 93
DJ
County

A
2 94
DJ
DJ
29 Autostradă
1
C Motorway
DJ 291 D Drum european
European road
Botosani

Drum național
National road
DJ
29
1

Drum județean (DJ)


B

Dorohoi County road (CR)

C
4
29
DJ 292 Drum comunal

DJ
DJ
2 96 Local road
B

Limite
Limits
Limită județ
County limit
4
DJ 29

DJ
Rețeaua de localități

29
4
DJ Settlement network

B
29
6

Localitate <2.000 locuitori


DJ
29
6
Municipality <2,000 inhabitants
A

8
T DJ
Localitate 2.001-10.000 locuitori

DJ 2
20 28 Municipality 2,001-10,000 inhabitants
DJ
Botoșani 2

8
A

2
DJ

Localitate >10.000 locuitori


2 91

Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
Judeţul

DJ
20
7
N
DJ
2
08

DJ 2 H
H

97 2
28
DJ
C 8
DJ 20

DJ
28
2
B

10 5 10 10 20 30 km
Județul Botoșani
Regiunea Nord-est
DJ 208

Botoșani County
I

Nord-Est Region
90
Județul
N Botoșani
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
opportunities

DJ conectat la un pol de creștere


CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
Dorohoi CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Botoșani Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

91
Județul
N Botoșani
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
major infrastructure
County

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
Botosani

DJ conectat la drum expres


CR connected to an express road
DJ conectat la drum național
CR connected to a national road
Dorohoi DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
CR without connection to the
major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum expres (cf. MPGT)
Express road (acc. to GTM)
Drum național
National road
Drum comunal
Local road
Botoșani
Limite
Limits
Limită județ
County limit
Judeţul

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


10 5 10 10 20 30 km
County capital

92
Județul
N Botoșani
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
traffic on CR

2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day
Dorohoi
Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit
Botoșani
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

93
Județul
N Botoșani
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
served by county roads
County

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
Botosani

301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
151-300 locuitori/km
151-300 inhabitants/km
Dorohoi Sub 150 locuitori/km
Less than 150 inhabitants/km

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
Botoșani County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Judeţul

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

94
Județul
N Botoșani
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
TEN-T network

DJ cu conexiune directă la TEN-T


CR with direct connection to the TEN-T

DJ fără conexiune directă la TEN-T


CR with direct connection to the TEN-T

Dorohoi Infrastructura rutieră


Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Botoșani Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

95
Județul
N Botoșani
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage
County

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage
Botosani

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Modernized road coverage - asphalt
Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
Light road coverage
Dorohoi
Beton ciment
Concrete
Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Botoșani
Drum comunal
Local road

Limite
Judeţul

Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30 km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
96
Județul
N Botoșani
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
county roads

Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Stare proastă
Bad condition
Dorohoi
Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Botoșani
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

97
Județul
N Botoșani
20 County

Prioritizarea

18
investițiilor în DJ
11 (pentru PNDL și POR)
Prioritization of
County

21
CR investments

15
(for PNDL and ROP)
8

14
Botosani

6 Prioritizarea investițiilor
4

Prioritization of investments
22
13 Dorohoi DJ prioritare pentru modernizare /
reabilitare prin PNDL
17 Priority CR for modernization /
rehabilitation through PNDL
DJ prioritare pentru modernizare /
reabilitare prin POR
Priority CR for modernization /
16

2
rehabilitation through ROP
19
Infrastructura rutieră
Road infrastructure

3 10
Drum național
National road

2
Drum județean
Botoșani 12 County road
7

Drum comunal
Local road
Judeţul

Limite
1

Limits

9 Limită județ
County limit

3 Rețeaua de localități
Settlement network

5
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Localitate >10.000 locuitori
1

Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


98 County capital
Județul
N Botoșani
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Dorohoi Drum național
National road
Drum județean
County road
Drum comunal
Local road

Densitatea accidentelor Rutiere


Traffic Accidents Density
Ridicată
High
Scăzută
Low

DJ-uri propuse pentru modernizare


Botoșani CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

99
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Botoșani Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 207 N 7 7 4 10 6.7 1 4.937.137 PNDL


2 DJ 296 7 7 4 10 6.7 2 7.036.522 PNDL
County

3 DJ 208 H 7 7 4 10 6.7 3 13.226.821 PNDL


4 DJ 291 B 7 4 4 10 6.1 4 1.807.279 PNDL
5 DJ 282 H 10 4 1 10 6.1 5 2.352.180 PNDL
6 DJ 292 7 4 4 10 6.1 6 3.998.009 PNDL
7 DJ 291 7 7 4 7 6.1 7 4.376.827 PNDL
Botosani

8 DJ 291 C 7 4 4 10 6.1 8 6.272.246 PNDL


9 DJ 297 7 4 4 10 6.1 9 7.091.996 PNDL
10 DJ 208 T 7 7 1 10 5.8 10 1.081.458 PNDL
11 DJ 293 7 4 4 7 5.5 11 14.315.003 PNDL
12 DJ 282 A 7 4 1 10 5.2 12 1.910.203 PNDL
13 DJ 291 K 7 4 1 10 5.2 13 2.369.018 PNDL
14 DJ 291 D 7 4 1 10 5.2 14 6.268.095 PNDL
15 DJ 298 4 4 4 7 4.6 15 3.604.443 PNDL
16 DJ 294 7 4 1 7 4.6 16 5.279.065 PNDL
17 DJ 292 A 7 0 1 10 4.4 17 775.109 PNDL
18 DJ 298 A 1 4 4 10 4.3 18 2.726.504 PNDL
19 DJ 294 B 7 4 1 1 3.4 19 3.937.103 PNDL
20 DJ 293 A 1 4 1 10 3.4 20 4.929.597 PNDL
21 DJ 294 A 0 4 1 10 3.1 21 2.470.402 PNDL
22 DJ 294 C 0 4 1 7 2.5 22 4.171.250 PNDL
Judeţul

Suma totală PNDL:


104.936.267 EUR
Total funds NPLD:

100
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Botoșani Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

23 DJ 208 I 10 10 4 10 8.2 1 2.557.296 POR


24 DJ 282 10 4 4 10 7 2 26.562.494 POR
25 DJ 208 D 7 7 4 10 6.7 3 808.362 POR

Suma totală POR: 29.928.153 EUR Total POR + PNDL = 134.864.420 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 28.572.749 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

101
Județul
N Brașov
County

DJ
13
7
Infrastructura

2
13
B
132

DJ
C
32

rutieră
1

DJ
DJ

DJ
10

Road infrastructure
4
L

31 C

B
DJ 1

1
DJ 131 F

13
A

DJ
1 05
DJ 31 D
DJ 1 Autostradă
County

Motorway

DJ 1 04
DJ 1

Drum european
04 D

M
European road

DJ 13
K
DJ 1 04

Drum național

1
National road
Brasov

Drum județean (DJ)


DJ 1

DJ
1 04
J County road (CR)
05

Drum comunal
Local road
DJ 1

Făgăraş Limite
4G0
DJ 1 04

Limits
DJ 1 03

DJ 112 C
DJ 1

2
11 Limită județ
C
F

DJ
0

DJ 112 J
County limit
DJ
5C

DJ 1 03

1
04
5B

DJ 104 A A
B

2
11 Rețeaua de localități
0
D

DJ 1

DJ

DJ 112 D
Settlement network
DJ 102 G
Codlea 3
C B Localitate <2.000 locuitori
10 3
10
DJ Municipality <2,000 inhabitants

3
DJ

DJ 1 0
DJ 103 A

DJ 11 2
Localitate 2.001-10.000 locuitori
B
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Braşov
Localitate >10.000 locuitori
Săcele Municipality >10,000 inhabitants
Judeţul

Zărneşti Râşnov Municipiu reședință de județ


DJ

County capital
1
12
E

G
DJ

2
11
11

DJ DJ
2

1
H

02
P

I
021
DJ
F
112
DJ

DJ
73
0

10 5 10 10 20 30 km
Județul Brașov
Regiunea Centru
Brașov County
Centru Region
102
Județul
N Brașov
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
opportunities

DJ conectat la un pol de creștere


CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
Făgăraş 10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
Codlea National road
Drum comunal
Local road

Limite
Braşov Limits
Limită județ
Săcele County limit
Zărneşti Râşnov
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

103
Județul
N Brașov
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
major infrastructure
County

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
DJ conectat la drum expres
CR connected to an express road
Brasov

DJ conectat la drum național


CR connected to a national road
DJ fără conexiune la
Făgăraş infrastructura majoră
CR without connection to the
major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Autostradă (cf. MPGT)
Codlea Highway (acc. to GTM)
Drum expres (cf. MPGT)
Express road (acc. to GTM)
Drum național
National road
Braşov
Judeţul

Drum comunal
Local road
Săcele
Judeţul

Râşnov Limite
Zărneşti Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
104
Județul
N Brașov
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
traffic on CR

Peste 3.500 vehicule/zi


More than 3,500 vehicles/day

2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Făgăraş Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Codlea
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Braşov Limită județ
County limit
Săcele
Zărneşti Râşnov Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

105
Județul
N Brașov
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
served by county roads
County

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
Brasov

151-300 locuitori/km
151-300 inhabitants/km
Sub 150 locuitori/km
Făgăraş Less than 150 inhabitants/km

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Codlea Local road

Limite
Limits
Limită județ
Braşov
Judeţul

County limit

Săcele Rețeaua de localități


Judeţul

Zărneşti Râşnov Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

106
Județul
N Brașov
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
TEN-T network

DJ cu conexiune directă la TEN-T


CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
CR without direct connection to the
TEN-T

Rețeaua TEN-T
Făgăraş TEN-T network
Rețea extinsă
Comprehensive network

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
Codlea National road
Drum comunal
Local road

Limite
Braşov Limits
Limită județ
Săcele County limit
Zărneşti Râşnov
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

107
Județul
N Brașov
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage
County

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Brasov

Modernized road coverage - asphalt


Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
Light road coverage
Făgăraş Beton ciment
Concrete
Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
Codlea No coverage (dirt roads)

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Braşov
Judeţul

Drum comunal
Săcele Local road
Judeţul

Zărneşti Râşnov
Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30 km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
108
Județul
N Brașov
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
county roads

Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Stare proastă
Bad condition
Făgăraş
Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road
Codlea
Limite
Limits
Limită județ
County limit

Braşov
Rețeaua de localități
Settlement network
Săcele
Localitate <2.000 locuitori
Zărneşti Râşnov Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

109
Județul
N Brașov
County

12
4 Prioritizarea
investițiilor în DJ
3 (pentru PNDL și POR)

13
Prioritization of

5
18 CR investments
County

28
9 (for PNDL and ROP)

Prioritizarea investițiilor
Brasov

Prioritization of investments
19
10

DJ prioritare pentru modernizare /


Făgăraş reabilitare prin PNDL

1
Priority CR for modernization /
9
21

rehabilitation through PNDL


22

29 12
26

23

DJ prioritare pentru modernizare /


2

reabilitare prin POR


27 32
14

6
Priority CR for modernization /
rehabilitation through ROP
7
24

11
17

30 Codlea Infrastructura rutieră

1
Road infrastructure
8

10 Drum național

8
National road
Drum județean
Braşov County road
Judeţul

7 Drum comunal
Săcele Local road
Judeţul

4
Zărneşti Râşnov

3
Limite
15

13
Limits
Limită județ
County limit

20 Rețeaua de localități
Settlement network
5 Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


110 County capital
Județul
N Brașov
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
Făgăraş National road
Drum județean
County road
Drum comunal
Local road

Densitatea accidentelor Rutiere


Traffic Accidents Density
Codlea Ridicată
High
Scăzută
Low

DJ-uri propuse pentru modernizare


Braşov CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
Săcele modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
Zărneşti Râşnov modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

111
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Brașov Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 112 C 10 10 1 10 10 1 3,532,058 PNDL


2 DJ 131 D 10 4 1 10 7.9 2 628,784 PNDL
3 DJ 131 C 10 4 1 10 7 3 6,650,341 PNDL
4 DJ 132 10 4 4 4 6.7 4 5,053,576 PNDL
County

5 DJ 131 B 10 0 1 10 6.2 5 3,519,201 PNDL


6 DJ 131 A 10 4 1 10 6.1 6 145,031 PNDL
7 DJ 113 10 4 4 10 6.1 7 383,162 PNDL
8 DJ 102 C 10 4 4 10 6.1 8 941,942 PNDL
Brasov

9 DJ 131 F 10 4 1 10 6.1 9 4,909,728 PNDL


10 DJ 105 4 10 1 4 6.1 10 5,048,980 PNDL
11 DJ 105 D 4 0 1 10 3.5 11 878,521 PNDL
12 DJ 137 A 4 0 1 4 3.2 12 2,173,139 PNDL
13 DJ 104 L 0 4 1 7 2.5 13 4,818,099 PNDL

Suma totală PNDL:


38.682.563 EUR
Total funds NPLD:
Judeţul
Judeţul

112
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Brașov Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

14 DJ 103 A 10 10 1 10 10 1 9,329,941 POR


15 DJ 104 B 10 10 1 7 8.5 2 4,144,142 POR
16 DJ 102 P 10 10 1 10 8.2 3 1,229,532 POR
17 DJ 112 H 10 7 1 10 7.6 4 941,236 POR
18 DJ 730 A 10 7 1 10 7.6 5 1,205,808 POR
19 DJ 104 A 10 10 1 7 7.6 6 12,456,409 POR
20 DJ 101 10 10 10 10 7.3 7 667,242 POR
21 DJ 101 A 10 10 4 10 7.3 8 1,005,641 POR
22 DJ 104 G 10 10 4 10 7.3 9 1,234,526 POR
23 DJ 106 B 10 10 4 10 7.3 10 2,519,149 POR
24 DJ 106 10 10 4 10 7.3 11 2,680,933 POR
25 DJ 130 B 10 10 1 10 7.3 12 2,852,614 POR
26 DJ 102 I 10 10 4 10 7.3 13 3,832,015 POR
27 DJ 105 C 1 10 1 7 6.7 14 1,799,609 POR
28 DJ 112 G 10 7 1 4 6.4 15 6,520,247 POR
29 DJ 730 B 10 7 1 7 6.1 16 635,448 POR
30 DJ 102 B 10 4 7 10 6.1 17 1,035,618 POR
31 DJ 105 A 7 4 1 1 6.1 18 10,193,952 POR
32 DJ 104 J 4 10 1 7 5.8 19 1,097,421 POR
33 DJ 730 10 7 4 1 5.8 20 1,392,381 POR
34 DJ 104 C 4 10 1 7 5.8 21 2,048,808 POR
35 DJ 107 D 4 10 4 10 5.5 22 686,233 POR
36 DJ 109 4 10 4 10 5.5 23 1,204,276 POR
37 DJ 103 D 4 10 1 10 5.5 24 1,413,845 POR
38 DJ 102 4 10 10 10 5.5 25 1,575,383 POR
39 DJ 102 F 4 10 4 10 5.5 26 2,107,908 POR
40 DJ 105 P 1 10 1 10 4.6 27 599,722 POR
41 DJ 104 D 4 10 1 1 4.6 28 7,195,538 POR
42 DJ 107 E 0 10 7 10 4.3 29 564,656 POR
43 DJ 102 G 1 0 1 10 2.6 30 3,739,612 POR
44 DJ 109 B 0 0 1 10 2.3 31 274,071 POR
45 DJ 108 B 0 0 4 10 2.3 32 916,822 POR

Suma totală POR: 89.100.739 EUR Total POR + PNDL = 127.783.302 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 61.389.560 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:
113
Județul
N Brăila
County

Infrastructura
DJ
20
2
B
rutieră
Road infrastructure

DJ 221 B
DJ 2
0
D
DJ 202

2A
Autostradă
221 Brăila Motorway
County

DJ

Drum european

DJ 225 A
European road
Drum național
National road
Drum județean (DJ)
Braila

DJ
County road (CR)
203

12
A
Drum comunal

2
DJ
Local road
3 T
DJ 20
Limite
Limits
Limită județ
DJ
112 County limit
03S
DJ 2 Rețeaua de localități
Settlement network
DJ
2 11
A Localitate <2.000 locuitori

DJ 212 A
Municipality <2,000 inhabitants
DJ 203

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
DJ
203
Localitate >10.000 locuitori
Judeţul

R
Municipality >10,000 inhabitants
DJ 203

DJ
203
Municipiu reședință de județ
N
County capital
P

DJ 212 B

DJ
C

21
1
21

1
B
DJ

Județul Brăila
10 5 10 10 20 30 km
Regiunea SUd-est
Brăila County
Sud-Est Region
114
Județul
N Brăila
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
opportunities
Brăila
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

115
Județul
N Brăila
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
major infrastructure
Brăila
County

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
DJ conectat la drum expres
CR connected to an express road
DJ conectat la drum național
Braila

CR connected to a national road


DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
CR without connection to the
major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum expres (cf. MPGT)
Express road (acc. to GTM)
Drum național
National road
Drum comunal
Local road
Judeţul

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

116
Județul
N Brăila
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
traffic on CR
Brăila
2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

117
Județul
N Brăila
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
served by county roads
Brăila
County

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
151-300 locuitori/km
Braila

151-300 inhabitants/km
Sub 150 locuitori/km
Less than 150 inhabitants/km

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit
Judeţul

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

118
Județul
N Brăila
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
TEN-T network
Brăila
DJ cu conexiune directă la TEN-T
CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
CR without direct connection to the
TEN-T

Rețeaua TEN-T
TEN-T network
Rețea extinsă
Comprehensive network

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

119
Județul
N Brăila
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage

Brăila
County

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Modernized road coverage - asphalt
Braila

Îmbrăcăminți asfaltice ușoare


Light road coverage
Beton ciment
Concrete
Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Judeţul

Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Municipiu reședință de județ
County capital
120
Județul
N Brăila
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
county roads
Brăila
Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Stare proastă
Bad condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

121
Județul
N Brăila
County

Prioritizarea
investițiilor în DJ
(pentru PNDL și POR)

7
5 Prioritization of
CR investments

11

4
Brăila (for PNDL and ROP)
County

8
Prioritizarea investițiilor
Prioritization of investments
Braila

10 DJ prioritare pentru modernizare /


reabilitare prin PNDL

9 9 Priority CR for modernization /


rehabilitation through PNDL

8
DJ prioritare pentru modernizare /
reabilitare prin POR

2
Priority CR for modernization /
5 rehabilitation through ROP

3
Infrastructura rutieră
Road infrastructure

12
Drum național

2
6

National road
Drum județean
County road

1
Judeţul

Drum comunal
Local road

4 Limite
10 Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

3 Localitate <2.000 locuitori


1

Municipality <2,000 inhabitants


7 Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


10 5 10 10 20 30 km
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


122 County capital
Județul
N Brăila
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Brăila Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition
Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum județean
County road
Drum comunal
Local road
Densitatea accidentelor Rutiere
Traffic Accidents Density
Ridicată
High
Scăzută
Low
DJ-uri propuse pentru modernizare
CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020
Drum județean propus pentru
modernizare SUERD 2014-2020
County road proposed for
modernization EUSDR 2014-2020
Limite
Limits
Limită județ
County limit
Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Municipiu reședință de județ
County capital
123
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Brăila Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 211 B 7 4 4 7 5.5 1 6.979.049 PNDL


2 DJ 203 R 7 4 4 7 5.5 2 8.213.068 PNDL
3 DJ 211 D 7 0 4 10 5.3 3 565.242 PNDL
4 DJ 221 C 7 7 1 7 5.2 4 424.741 PNDL
5 DJ 202 D 7 7 1 7 5.2 5 2.474.286 PNDL
County

6 DJ 202 A 4 7 4 4 4.6 6 5.447.984 PNDL


7 DJ 211 C 7 0 1 10 4.4 7 4.543.282 PNDL
8 DJ 202 H 4 4 4 4 4 8 2.120.292 PNDL
9 DJ 203 J 0 0 1 10 2.3 9 356.521 PNDL
Braila

10 DJ 212 B 0 0 1 4 1.1 10 3.838.504 PNDL

Suma totală PNDL:


34.962.970 EUR
Total funds NPLD:
Judeţul

124
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Brăila Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

11 DJ 212 7 10 4 10 7.3 1 10.935.838 POR


12 DJ 203 S 7 7 4 10 6.7 2 1.097.436 POR
13 DJ 211 A 7 7 4 10 6.7 3 4.108.291 POR
14 DJ 203 N 7 7 4 7 6.1 4 908.062 POR
15 DJ 211 7 7 4 7 6.1 5 8.002.915 POR
16 DJ 203 7 7 4 7 6.1 6 17.216.596 POR
17 DJ 221 B 7 7 1 10 5.8 7 838.875 POR
18 DJ 255 A 7 7 1 10 5.8 8 14.867.801 POR
19 DJ 221 7 7 4 4 5.5 9 9.975.795 POR
20 DJ 202 B 7 7 1 7 5.2 11 7.845.705 POR
21 DJ 203 A 7 7 1 7 5.2 10 3.086.401 POR
22 DJ 212 A 7 7 1 1 4 12 14.974.709 POR

Suma totală POR: 93.858.423 EUR Total POR + PNDL = 128.821.393 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 29.880.164 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

125
Județul

N Buzău
County

Infrastructura
rutieră
Road infrastructure
DJ
2 04
C
DJ
2 04
L
Autostradă
DJ Motorway
County

DJ 2 20
0 3K 3
H Drum european
European road
02F
DJ 2
Drum național
National road
DJ 1 03
P Râmnicu Sărat 6
DJ DJ 202
DJ
21 Drum județean (DJ)
10
Buzau

2
F County road (CR)
DJ Drum comunal
2 03
A Local road

Limite
DJ

DJ 2 Limits
1

0 3L
02

Limită județ
L

DJ
21
County limit

DJ
A
2B

20
0
DJ 1

3
0
Rețeaua de localități

22
DJ
Settlement network
DJ 102 C

Localitate <2.000 locuitori


0
H Municipality <2,000 inhabitants
10
DJ
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Buzău Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Judeţul

DJ Localitate >10.000 locuitori


DJ 2

5
DJ 2
0 203
Municipality >10,000 inhabitants
0

D
3G

Municipiu reședință de județ


County capital
DJ

DJ 203 M
031
R

N
032
DJ 2
1

DJ
4A

DJ 203
C

E
03
DJ
10

2
DJ
2

I
H

2 03
DJ
10 5 10 10 20 30 km
Județul Buzău
Regiunea SUd-est
Buzău County
Sud-Est Region
126
Județul

N Buzău
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
opportunities

DJ conectat la un pol de creștere


CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
CR connected to county capital
Râmnicu Sărat
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Buzău Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

127
Județul

N Buzău
County

Conectarea DJ la
infrastructura majoră
CR connecting to
major infrastructure
County

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
DJ conectat la drum expres
CR connected to an express road
Râmnicu Sărat DJ conectat la drum național
Buzau

CR connected to a national road


DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
CR without connection to the
major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum expres (cf. MPGT)
Express road (acc. to GTM)
Drum național
National road
Drum comunal
Buzău Local road
Judeţul

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


10 5 10 10 20 30 km
County capital

128
Județul

N Buzău
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
traffic on CR

2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
501-2,000 vehicles/day
Râmnicu Sărat
Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
Buzău County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

129
Județul

N Buzău
County

Numărul de persoane
deservite de DJ
Number of people
served by county roads
County

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
Râmnicu Sărat 151-300 locuitori/km
Buzau

151-300 inhabitants/km

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit
Buzău
Rețeaua de localități
Judeţul

Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

130
Județul

N Buzău
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
TEN-T network

DJ cu conexiune directă la TEN-T


CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
CR without direct connection to the
Râmnicu Sărat TEN-T

Rețeaua TEN-T
TEN-T network
Rețea de bază
Core network
Rețea extinsă
Comprehensive network

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Buzău Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Municipiu reședință de județ
County capital

131
Județul

N Buzău
County

Calitatea
îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage
County

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Modernized road coverage - asphalt
Râmnicu Sărat
Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
Buzau

Light road coverage


Beton ciment
Concrete
Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Infrastructura rutieră
Road infrastructure

Buzău Drum național


National road
Judeţul

Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30 km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
132
Județul

N Buzău
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
county roads

Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Medium condition
Râmnicu Sărat
Stare proastă
Bad condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit
Buzău
Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

133
Județul
N Buzău
County

Prioritizarea
investițiilor în DJ
(pentru PNDL și POR)
Prioritization of
10 9 CR investments
10 (for PNDL and ROP)

8
County

7
7 6 Prioritizarea investițiilor

11

13
Prioritization of investments
Buzau

DJ prioritare pentru modernizare /

6
Râmnicu Sărat reabilitare prin PNDL

2
Priority CR for modernization /
rehabilitation through PNDL

12
DJ prioritare pentru modernizare /
reabilitare prin POR
1

Priority CR for modernization /


rehabilitation through ROP
9
Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național

2 National road
Drum județean

5
County road

5
Judeţul

Buzău
1
Drum comunal
Local road

Limite
8
4

14
Limits
Limită județ
County limit

3 Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


4 Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


134 County capital
Județul
N Buzău
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
condition
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition
Râmnicu Sărat Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum județean
County road
Drum comunal
Local road

Densitatea accidentelor Rutiere


Traffic Accidents Density
Ridicată
High
Scăzută
Low
Buzău DJ-uri propuse pentru modernizare
CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
Localitate >10.000 locuitori
10 5 10 10 20 30 km Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital

135
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Buzău Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 102 L 10 0 4 10 6.2 1 422.074 PNDL


2 DJ 203 L 7 4 4 10 6.1 2 977.384 PNDL
3 DJ 102 F 7 4 4 10 6.1 3 5.665.999 PNDL
4 DJ 203 E 7 4 4 7 5.5 4 6.328.701 PNDL
5 DJ 104 N 10 0 1 10 5.3 5 466.254 PNDL
County

6 DJ 216 4 4 4 10 5.2 6 2.416.091 PNDL


7 DJ 103 P 10 4 1 4 4.9 7 5.194.995 PNDL
8 DJ 204 C 0 0 4 7 2.6 8 4.149.205 PNDL
9 DJ 204 L 0 0 1 10 2.3 9 1.239.199 PNDL
Buzau

10 DJ 204 M 0 0 1 10 2.3 10 3.436.191 PNDL

Suma totală PNDL:


30.296.092 EUR
Total funds NPLD:
Judeţul

136
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Buzău Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

11 DJ 203 G 10 7 4 10 7.6 1 249.682 POR


12 DJ 205 A 10 7 4 10 7.6 2 744.840 POR
13 DJ 203 C 10 7 4 10 7.6 3 1.295.614 POR
14 DJ 103 R 10 7 4 10 7.6 4 3.061.863 POR
15 DJ 205 10 7 4 10 7.6 5 3.985.461 POR
16 DJ 202 7 7 4 10 6.7 6 8.903 POR
17 DJ 202 F 7 7 4 10 6.7 7 819.073 POR
18 DJ 105 B 10 7 1 10 6.7 8 2.064.097 POR
19 DJ 220 7 7 4 10 6.7 9 7.410.714 POR
20 DJ 203 K 7 7 4 10 6.7 10 16.105.580 POR
21 DJ 203 H 7 7 4 7 6.1 11 6.920.842 POR
22 DJ 215 A 7 7 1 10 5.8 12 524.533 POR
23 DJ 202 E 7 7 1 7 5.2 13 879.605 POR
24 DJ 203 M 7 7 1 7 5.2 14 2.946.378 POR

Suma totală POR: 47.017.186 EUR Total POR + PNDL = 77.313.279 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 34.410.098 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

137
DJ
Județul

68
4
DJ
68
0
N Caraș-Severin
County

Infrastructura
County

DJ
DJ
rutieră

68
B
DJ

68

DJ

4
08
84
59

A
0
DJ 585

68
6
DJ 5
2

3
DJ
A
Road infrastructure

DJ
58
Caras-severin

7
83
Bocşa DJ 5 Caransebeş
DJ 608 A
Autostradă
Motorway
A
DJ
5 DJ 5
82 Drum european
86
European road
B
DJ 582
Drum național

DJ 6
National road

0
DJ 586 A
Reşiţa

8C
DJ 5
8 2
Drum județean (DJ)
County road (CR)
DJ 581 A
Drum comunal
725

Local road

D
DJ

82
5
DJ
C
81

2
Limite

58
5
DJ

DJ
Limits
Limită județ
2F
DJ 58

County limit

73
A
DJ 57
2 B Rețeaua de localități
5
Settlement network
3

DJ
DJ 57

Localitate <2.000 locuitori


J

Municipality <2,000 inhabitants


1
57

DJ 57
3 D
DJ

Localitate 2.001-10.000 locuitori

08
Municipality 2,001-10,000 inhabitants

DJ 6
Localitate >10.000 locuitori
DJ 571 C Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


1B
57 County capital
DJ

DJ
57

D
1

71 G
F

8
DJ 5

60
DJ
Judeţul

571
DJ
DJ
571

10 5 10 10 20 30 km
A

Județul Caraș-Severin
Regiunea vest
Caraș-Severin County
vEst Region
138
Județul
N Caraș-Severin
County

Conectarea DJ la
oportunități
CR connecting to
Bocşa Caransebeş opportunities

DJ conectat la un pol de creștere


CR connected to a growth pole
DJ conectat la o reședință de județ
Reşiţa CR connected to county capital
DJ conectat la un oraș de peste
10.000 locuitori
CR connected to a city with over
10.000 inhabitants
DJ fără conexiune la oraș
CR without connection to a city

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

139
Județul
N Caraș-Severin
County

Conectarea DJ la
County

infrastructura majoră
CR connecting to
major infrastructure
Caras-severin

Bocşa Caransebeş

DJ conectat la autostradă
CR connected to a highway
DJ conectat la drum expres
CR connected to an express road
Reşiţa
DJ conectat la drum național
CR connected to a national road
DJ fără conexiune la
infrastructura majoră
CR without connection to the
major infrastructure

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum expres (cf. MPGT)
Express road (acc. to GTM)
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants
Judeţul

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


10 5 10 10 20 30 km
County capital

140
Județul
N Caraș-Severin
County

Traficul mediu
zilnic anual pe DJ
Annual average daily
Bocşa Caransebeş traffic on CR

2.001-3.500 vehicule/zi
2,001-3,500 vehicles/day
501-2.000 vehicule/zi
Reşiţa 501-2,000 vehicles/day
Sub 500 vehicule/zi
Less than 500 vehicles/day

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

141
Județul
N Caraș-Severin
County

Numărul de persoane
County

deservite de DJ
Number of people
served by county roads
Caras-severin

Bocşa Caransebeş

Peste 450 locuitori/km


Over 450 inhabitants/km
301-450 locuitori/km
301-450 inhabitants/km
Reşiţa
151-300 locuitori/km
151-300 inhabitants/km
Sub 150 locuitori/km
Less than 150 inhabitants/km

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants
Judeţul

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

142
Județul
N Caraș-Severin
County

Conectarea DJ la
rețeaua TEN-T
Connection to
Bocşa Caransebeş TEN-T network

DJ cu conexiune directă la TEN-T


CR with direct connection to the TEN-T
DJ fără conexiune directă la TEN-T
Reşiţa CR without direct connection to the
TEN-T

Rețeaua TEN-T
TEN-T network
Rețea de bază
Core network

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
10 5 10 10 20 30 km

143
Județul
N Caraș-Severin
County

Calitatea
County

îmbrăcăminților pe DJ
Road coverage
Caras-severin

Bocşa Caransebeş

Îmbrăcămintea DJ
Road coverage

Îmbrăcăminți asfaltice modernizate


Reşiţa Modernized road coverage - asphalt
Îmbrăcăminți asfaltice ușoare
Light road coverage
Beton ciment
Concrete
Pavaj
Pavement
Drumuri pietruite
Cobblestone coverage
Drumuri de pământ
No coverage (dirt roads)

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Judeţul

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

10 5 10 10 20 30 km Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital
144
Județul
N Caraș-Severin
County

Starea de
viabilitate a DJ
Condition of
Bocşa Caransebeş county roads

Stare bună
Good condition
Stare mediocră
Reşiţa Medium condition
Stare proastă
Bad condition

Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum comunal
Local road

Limite
Limits
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants

Localitate >10.000 locuitori


Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


County capital

10 5 10 10 20 30 km

145
3
Județul
N Caraș-Severin
County

10

5
Prioritizarea
County

1 investițiilor în DJ

7
1

15
7 (pentru PNDL și POR)

8
Prioritization of
Caras-severin

20

2
Bocşa Caransebeş
CR investments
6 (for PNDL and ROP)

6
Prioritizarea investițiilor
17 Reşiţa Prioritization of investments

4 DJ prioritare pentru modernizare /

9
2

reabilitare prin PNDL

3 Priority CR for modernization /

10
19
rehabilitation through PNDL
DJ prioritare pentru modernizare /
reabilitare prin POR
Priority CR for modernization /
8

12 rehabilitation through ROP

5 Infrastructura rutieră
22

Road infrastructure

27 Drum național
18 National road
Drum județean

11
County road
Drum comunal
24 Local road
23

Limite
21
28

Limits

9
Limită județ
County limit

Rețeaua de localități
Settlement network
Judeţul

Localitate <2.000 locuitori


Municipality <2,000 inhabitants

Localitate 2.001-10.000 locuitori


Municipality 2,001-10,000 inhabitants
16

10 5 10 10 20 30 km
Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants

Municipiu reședință de județ


146 County capital
Județul
N Caraș-Severin
County

îmbrăcămintea și
starea calitativă a DJ
Road coverage and
condition
Bocşa Caransebeş
Drum de piatră sau pământ
Dirt or stone road
Drum cu strat de uzură în stare proastă
Road coverage in bad condition
Drum cu strat de uzură
în stare mediocră
Road coverage in medium condition
Reşiţa Infrastructura rutieră
Road infrastructure
Drum național
National road
Drum județean
County road
Drum comunal
Local road
Densitatea accidentelor Rutiere
Traffic Accidents Density
Ridicată
High
Scăzută
Low
DJ-uri propuse pentru modernizare
CRs proposed for modernization
Drum județean propus pentru
modernizare POR 2014-2020
County road proposed for
modernization ROP 2014-2020
Drum județean propus pentru
modernizare SUERD 2014-2020
County road proposed for
modernization EUSDR 2014-2020
Limite
Limits
Limită județ
County limit
Rețeaua de localități
Settlement network
Localitate <2.000 locuitori
Municipality <2,000 inhabitants
Localitate 2.001-10.000 locuitori
Municipality 2,001-10,000 inhabitants
10 5 10 10 20 30 km Localitate >10.000 locuitori
Municipality >10,000 inhabitants
Municipiu reședință de județ
County capital
147
Județul
Eligibilitatea privind finanțarea prin Programul Operațional Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a drumurilor județene
Caraș-Severin Financing eligibility of county roads through the National Programme for Local Development (PNDL)
County
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

1 DJ 592 A 10 4 4 10 7 1 2.192.899 PNDL


2 DJ 586 7 4 4 10 6.1 2 5.415.530 PNDL
Caras-severin

3 DJ 581 7 4 7 4 5.8 3 2.335.854 PNDL


4 DJ 581 A 7 4 1 10 5.2 4 1.879.402 PNDL
5 DJ 572 B 7 4 1 10 5.2 5 2.055.676 PNDL
6 DJ 582 A 7 4 4 4 4.9 6 2.757.494 PNDL
7 DJ 585 7 4 4 4 4.9 7 11.607.501 PNDL
8 DJ 582 F 7 4 1 7 4.6 8 2.322.665 PNDL
9 DJ 582 C 7 4 1 7 4.6 9 9.708.029 PNDL
10 DJ 582 E 7 0 1 10 4.4 10 2.085.997 PNDL
11 DJ 608 E 4 4 1 10 4.3 11 265.889 PNDL
12 DJ 573 B 4 4 1 10 4.3 12 662.086 PNDL
13 DJ 573 C 4 4 1 10 4.3 13 1.352.846 PNDL
14 DJ 582 B 7 4 1 4 4 14 2.655.583 PNDL
15 DJ 683 4 4 4 4 4 15 6.165.188 PNDL
16 DJ 571 A 4 4 4 4 4 16 7.219.007 PNDL
17 DJ 586 A 7 4 1 4 4 17 7.241.826 PNDL
18 DJ 573 A 4 4 4 4 4 18 10.610.968 PNDL
19 DJ 582 D 7 0 4 1 3.5 19 3.386.797 PNDL
20 DJ 583 7 4 1 1 3.4 20 2.946.958 PNDL
21 DJ 571 G 0 4 4 7 3.4 21 4.291.581 PNDL
22 DJ 573 4 4 4 1 3.4 22 9.464.873 PNDL
23 DJ 571 4 4 4 1 3.4 23 13.458.358 PNDL
24 DJ 571 C 4 4 4 1 3.4 24 14.564.587 PNDL
25 DJ 571 F 0 4 1 10 3.1 25 1.823.321 PNDL
26 DJ 571 J 4 4 1 4 3.1 26 2.096.196 PNDL
27 DJ 573 D 4 4 1 4 3.1 27 4.121.392 PNDL
Judeţul

28 DJ 571 B 0 4 1 4 1.9 28 10.316.136 PNDL


29 DJ 571 K 0 0 1 7 1.7 29 1.268.170 PNDL

Suma totală PNDL:


146.272.810 EUR
Total funds NPLD:

148
Județul
Eligibilitatea de finanțare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional (POR)
Caraș-Severin Financing eligibility of county roads through the Regional Operational Programme (ROP)
County

Punctaj oportunităţi Punctaj acces MPGT Punctaj trafic Punctaj populaţie deservită Punctaj total Prioritizare Valoarea (EUR) Eligibilitate finanţare
Indicativ
Opportunities score GTM access points Traffic score Served population score Total score Prioritization Value (EUR) Financing eligibility

30 DJ 584 10 7 4 7 7 1 1.122.003 POR


31 DJ 572 10 10 4 4 7 2 15.858.004 POR
32 DJ 680 10 7 4 1 5.8 3 893.990 POR
33 DJ 582 7 7 4 4 5.5 4 952.955 POR
34 DJ 684 4 10 4 4 5.2 5 6.432.524 POR
35 DJ 608 C 4 7 1 10 4.9 6 4.894.391 POR
36 DJ 608 B 7 7 1 4 4.6 7 7.921.969 POR
37 DJ 587 7 7 1 4 4.6 8 12.041.094 POR
38 DJ 608 D 4 4 1 10 4.3 9 1.762.520 POR
39 DJ 680 A 4 7 1 7 4.3 10 6.307.751 POR
40 DJ 608 0 7 4 4 3.4 11 15.988.257 POR

Suma totală POR: 74.175.460 EUR Total POR + PNDL = 220.448.269 EUR Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023: = 25.318.515 EUR
Total funds ROP: Total ROP + NPLD Operational budget proposed for county road rehabilitation/modernization work in 2014-2023:

149
Județul

N Călărași
County

Infrastructura
rutieră
Road infrastructure
County

Autostradă
Motorway
Drum european
European road
Calarasi

Drum național
National road
Drum județean (DJ)
County road (CR)
2
30 Drum comunal
DJ
DJ

Local road
31
1

DJ
31
Limite
3
Limits
DJ
3
DJ
03 Limită județ
40 DJ County limit
DJ

2 A 31
5
402

3
5

31
30

DJ

Rețeaua de localități
DJ

B
01

Settlement network
2

DJ

DJ
DJ

3
13

08
41
2 DJ 211 D Localitate <2.000 locuitori

A
0 DJ
Municipality <2,000 inhabitants
4

10
30

DJ
A

DJ
DJ

1 2
DJ 4
07