Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN DE LECŢIE

Profesor: Moisin Nicoleta Maria


Şcoala: ''Şcoala Gimnazială Toaca”
Data:23.03.2021
Clasa: Pregătitoare
Elevi: 9
Materia:Limba Engleză
Subiectul lecţiei: The Rainbow
Timp: 40 de minute
Manual: Happy Hearts
Unitatea7: Revision
Tipul lecţiei: Recapitulare şi dobândire de noi cunoştinţe

Competenţe: Până la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

1. Să vorbească despre culori, să numească şi să identifice diferite stări ale vremii.


2. Să dobândească şi să folosească vocabular corespunzător părţilor corpului.
4. Să formeze propoziţii şi să vorbească despre culoarea preferată.
5. Sa recunoască şi să numească culorile curcubeului prin jocuri simple.

Competenţe specifice:
1 Verificarea cunoştinţelor dobândite şi crearea unei atmosfere plăcute.
2 Asimilarea unui vocabular nou şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a scrie şi folosi noile
cuvinte.
3 Încurajarea elevilor să vorbească despre culoarea preferată.
4 Motivarea şi încurajarea elevilor de a învăţa limba engleză.

Abilităţi: ascultat, vorbit, scris, citit;


Vocabular: culori, vremea şi câteva părţi ale corpului însoţite de verbe
Structuri gramaticale: I like, It’s hot, It’s sunny, It’s cold, Stand up!, Sit down!, Clap your
hands!;
Strategie didactică: dialog, conversaţie, exerciţii, jocuri şi cântece;
Material didactic: bile colorate, fişe de lucru, postere;
Forme de organizare: frontal, individual;
Forme de interacţiune: profesor-elevi, profesor- elev, elevi-elevi, elevi-profesor;
Probleme posibile: Anumiţi elevi sunt timizi. Profesorul îi va încuraja să vorbească chiar dacă
greşesc.
Evaluare: continuă prin activităţi, întrebări, jocuri de traducere, exerciţii, observaţie.
LESSON PLAN

Teacher: Moisin Nicoleta Maria


School: ''Şcoala GimnazialăToaca”
Date:23.03.2021
Class: Elementary
No of students: 9
Subject: English
Subject of the lesson: The rainbow
Time of the lesson: 40
Book: Happy hearts
Unit 7: Have fun!
Lesson type: Review and acquisition

Lesson aims: By the end of the lesson studentsshould be able:

1. To talk about colours, name and identify different types of weather.


2. Toacquire and use vocabulary related to body.
4. To form sentences and talk about their favorite colours.
5. To identify vocabulary describing colours by listening and singing a song, playing games.
Specific competences:
1 To check previous knowledge and create a warm atmosphere.
2 To introduce new vocabulary and develop students’ ability to write and use new words.
3 To encourage students to speak about their favourite colour.
4 To motivate students and encourage them learning English.

Skills involved: listening, speaking, writing, reading;


Language vocabulary: colours, weather parts of the body and actions
Structure: I like, It’s hot, It’s sunny, It’s cold, Stand up!, Sit down!, Clap your hands!;
Didactic strategy: dialogue, conversation, exercises, games and songs;
Materials: balls, worksheets, notebooks, video projector
Organization forms: frontal, individual;
Type of interaction: teacher-whole class, teacher- students, students-students, students-teachers;
Possible problems: Some of the students may be shy to speak. The teacher
will encourage them to speak even there may appear minor mistakes;
Evaluation: continuous through: activities, questions, translation games, exercises, observation.
PROCEDURE

Informational content
Moments of
the lesson Interacti Skills Time
Aims Procedure Tasks
Teacher’s Activity Student’sactivity on
1 2 3 4 5 6 7
Activity 1
Check T enters into the Ss answer the Listening
Warmer. homework. classroom and greets her teacher’s questions. T-Ss  Speaking
5’
students. Ss-T
T starts counting from Ss listen to a greeting
1-10, checks the song.
attendance.

T asks Ss if they can Ss look at the posters


predict the weather. T and name the items
asks them to look at shown in the pictures.
some posters in order to
remember the previous
lesson.

Activity2
T asks Ss to repeat some Ss repeat and match
Check To talk colours. the colours with the T-Ss Listening 5’
previous about T asks them to match items. Ss- T Speaking
knowledge. colours and the colours with some
weather. items. ‘’Yellow for the sun 
Blue for the sky
Green for the tree
Red for the apples’’

Ss listen and do the Listening


Lead-in/ To actions. Speaking
T asks Ss to play a
Introducing introduce game.
the new new They have to mime what ‘’Stand up ! T- Ss
lesson. vocabulary Sit down !
the teacher says.
and Clap your hands !
develop Stamp your feet !’’
students’
ability to ‘’Touch your eyes ! T-Ss
T asks them to put some
use new Touch your ears ! Ss-Ss
masks on their face and
words. Touch your mouth !
touch some parts of the
Touch your nose !’’
face. Listening
T asks Ss to look at Ss reapeat the colours Speaking
some balls and say the after the teacher. Ss-T
colours.
Red, orange, yellow,
green, blue, purple,
pink.

Activity3
To form T asks Ss to do ’’Colour Ss take the T-Ss Listening
Learn and sentences the Circles’’ activity. butterflies, name the Ss- T Reading 10’
practise. and talk T prepares 7 large sheets colours and place Writing
about their of white paper. On each them in the circles.
Acquiring favourite sheet she draws a large
new colours. circle which fills up the
vocabulary. sheet. She sticks the
sheets on the whiteboard
at a height her students
can reach. At this point
of the lesson T stick 7
butterflies in each circle
and name their colours.
T shares butterflies to
her students and asks
them to go and put them
in the right circle.

T asks Ss to play a Ss play the game.


Activity 4 To game. ‘’Color Stand up T-Ss Listening 15’
Acquiring motivate and Jump’’. Ss-Ss Speaking
performance students Each student receives
. and colored balls.
encourage T says a colour
them (e.g.’’red’’) and the
learning students holding that
English. color have to quickly
stand up, jump and then
sit down.

T presents a poster and Ss listen to the song T-Ss


asks Ss to name the while colouring the
colours of the rainbow. rainbow.
T asks them to listen to
‘’The Rainbow song.’’
T shares worksheets
and asks them to colour
a rainbow.
If time allows :
Listening
T asks Ss to play ‘’Point Ss look, listen and Speaking
at the colored Circles’’ point to the colored
T asks all the Ss to sit circles.
down.
T calls out a colour and
demonstrates by
pointing at the colored
circle on the wall.
T names all of the
colours in the order of
the song, with the
students pointing at the
different colored circles.

Activity 5
T evaluates Ss’ activity Ss receive smiley
Feed- Back and gives Ss smiley faces. T- Ss Practising 5’
Homework faces. Ss- T skills
Ss- Ss

.
Activity 1.

Greeting song.

Hello, Hello,
What’s your name?
What’s your name?
What’s your name?
Hello, Hello,
What’s your name?
My name is……….

Weather.
Activity 2
Match the colours
with the items.
Game: Listen and
play!
Masks.
Activity 4.